Stridssystem Krigshjärta VII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stridssystem Krigshjärta VII"

Transkript

1 Innehåll Stridssystem Krigshjärta VII Förord Stridssystem Termer för skadenivåer Träffområden KP (Kroppspoäng) Rustning Sekundärt avslut Andra andningen Kvarglömt materiel Vapen och träffar Ren/oren träff Om träffar Vapen Enhandsvapen Tvåhandsvapen Projektilvapen Om vapensäkerhet Krutvapen Olika typer av krutvapen Pistol Gevär Kanoner samt handkanoner/hakebössor Rök Olika typer av rök Övrigt Skador & läkning Att spela skador och läkning Typ av skada och omlokalisering av skador Spela upp och spela ned Ytterligare tankar kring spelet av skador Trubbigt våld, slagsmål och tortyr Döden Knockning och snittning 1

2 Förord DettadokumentinnehållerdestridsreglersomanvändsförstridpåKrigshjärtaVII.Med mindremodifikationerärdetiprincipsammastridsreglersomanvändespåkrigshjärtavi.vi siktarintepårealistiskastridsregler,utandessastridsreglerärtillförattgöradeså underhållandeochspelbejakandesommöjligt Hamnarduienstridssituationpålajvetochblirosäkerpåvadsomgäller,komihågattdet alltidgårbraattgånersnabbareänvadduegentligenbehöverenligtreglerna. 2

3 Stridssystem Termer för skadenivåer För att kunna använda stridssystemet är det nödvändigt att först förklara vad de olika termerna innebär. Sårad Benämning på en karaktär som tagit träff, men som ännu inte är skadad. Skadan kan ses som en skråma och har inte någon läketid, men får gärna rollspelas. Karaktären får tillbaka sina KP vid stridens slut. Skadad Karaktären kan inte slåss längre och kräver lättare sjukvård för att påbörja läketiden. En sjukvårdssoldat kan ta hand om en skadad karaktär. Skadad blir karaktären när den får slut på KP och om det skadande slagen tog i en arm eller ett ben. Nedgjord Karaktären kan inte slåss längre och kräver en mer avancerad sjukvårdsscen för att påbörja läketiden. Det krävs i normalfallet en läkare eller fältkirurg för att ta hand om en nedgjord karaktär, men om inte någon sådan finns närvarande eller har tid fungerar en sjukvårdare. Denne får då gärna ta lite extra tid på sig och spela på att det är något komplicerat. Nedgjord blir karaktären när den får slut på KP och om det skadande slagen tog i bröst, bål eller rygg. Dessa termer är inte några som används i spel på lajvet, de är till för att du som spelare behöver ha koll rent off på hur skadad din karaktär är. Träffområden Huvud och hals utgör inte något träffområde. Blir du träffad i huvudet/halsen får du gärna rollspela på händelsen för att det ska snyggare ut, men du skall aldrig ta huvudträff som träff då dessa träffar inte skall uppmuntras. Händer och fötter räknas som träffytor. KP (Kroppspoäng) Alla karaktärer på Krigshjärta har ett (1) KP. Det betyder att de kan ta en träff av valfritt vapen innan de räknas som skadade eller nedgjorda. Rustning kan däremot dämpa effekten. KP räknas över hela kroppen och är inte specifikt för olika kroppsdelar. Rustning Rustningen (förutom hjälm) skyddar alltid enbart på den plats den sitter placerad på kroppen en träff på en orustad kroppsdel gör alltid karaktären skadad eller nedgjord (beror på vilken kroppsdel det rörde sig om). Alltså kan även tyngre rustade soldater fällas genom en lyckoträff mot ett orustat område. Om du är osäker på vad din rustning klassas som, fråga gruppledare eller arrangör. Det går inte att kombinera olika typer av rustning. 3

4 Tungrustning Tungrustningärdentyngstatypenav rustningensoldatkanfåtagpå.någraexempelpåtung rustningär:heltöverlappandelameller,tätasplints,plattor avwisby typsamtrenplåtrustningavdiverseslag. Dentungarustningengeren(1)KPextra.Devapensomsom räknassomtvåhandsvapenskadarbärararen,medandetkrävs enansenligmängdträffarfrånettenhandsvapeneller avståndsvapenförattbärarenavdentungarustningenskallgå ner.(15+slag,tänkhärpåattdetkanvarasvårtattuppfattaslag ochatträkna,sålåtsituationenvaratillhjälp) Notering:Dettaärenändringfråntidigare,därtungrustning gjordespelaren immun motenhandsvapenochprojektiler. Medeltungrustning Denmedeltungarustningen kommeribetydligtflervarianterännågonannantypav rustningochärdärfördenmestsvårdefinierade.den vanligastevariantenärringbrynjaöverenvadderadjacka.andravarianterär fjällpansarimetall,ring ellermetallförstärktlädersamtlättareplåtrustningarsom jack chainsellerenklasplintaderustningsdetaljer. Denmedeltungarustningengeren(1)KPextra. Lättrustning Somlättrustningräknasläder,vadderadejackorochrockarsamt vissamerexotiskamaterialsombenochhärdadetyger.lättrustningskyddarintemot någonformavrenträffochgördärföringenskillnadundersjälvastriden. Lättrustninghardockeffektefterstriden.Skadorsomdutilldragitsigdärduvarit skyddadavlättrustningblirefterstridenomvandladetillenbartmindreskråmor.du behöverinteenläkekunnigsassistansförattseöverdinaskadormendubehövervila uppdigistillhetenstund(cirkaenkvart)dådufortfarandekännersmärta. Hjälm Omdubärenhjälmimetallfårdu(1)KPextraperstridoavsettvarpå kroppenträffentar.ringbrynjehuvaräknasintesomhjälm. Sekundärt avslut Omdinrollblivitskadadellernedgjordfårduintepåverkastridenlängre,menförattdetinte skablialltförorealistisktellertråkigtfinnsmöjlighetentill sekundäraavslut,vilketgerdig möjlighetattvaraaktivännuengångutanattpåverkautgångenavstriden.detfinnstvå varianteravsekundäraavslut. 4

5 Ett: om du blir attackerad av någon som fortfarande är i stridbart skick får du under en kortare period klumpigt kämpa emot. Detta är enbart för att skapa en snyggare scen och du får inte utnyttja sekundära avslut för att skaffa fördelar under en strid du ska förlora kampen. Du måste aktivt undvika att träffa din motståndare då det ibland kan vara svårt att veta vem som är med i striden eller inte. Om du som stridande ändå skulle bli träffad av någon som du vet redan är skadad eller nedgjord så räknas träffen enbart som en skråma. Två: två eller flera personer som redan är skadade får bråka med varandra så länge detta inte påverkar utgången av striden. Andra andningen Den regel som hetat Andra andningen under tidigare Krigshjärtalajv används inte på Krigshjärta VII. Kvarglömt materiel Kvarglömt materiel efter en strid, exempelvis pilar, skäktor, vapen och annat som folk tappar placeras lämpligen i en hög bredvid platsen där striden var. Om du som vinnare planerar att fortsätta hålla platsen så lägg materielet en bit bort, förslagsvis närmare fienden. Vapen och träffar Ren/oren träff För att träffen ska räknas som ren ska den vara en så kallad välmarkerad träff, det vill säga att motståndaren tydligt ska märka av den. Om vapnet exempelvis studsar av en sköld eller enbart tar i kläderna innan det träffar räknas det inte som en träff. En bra riktlinje är att om träffen känns så är den ren. När det kommer till projektilträffar kan träffens renhet avgöras beroende på hur projektilen beter sig. Om projektilen studsar bort eller faller av från offret är träffen ren då hela spetsen av projektilen kolliderat med kroppen. En projektil som istället snuddar kroppen för att sedan fortsätta framåt har inte träffat ordentligt och kan ignoreras regelmässigt, men rollspela gärna på den. Om träffar Det är alltid du själv som avgör om du har blivit träffad. Ibland känns inte en träff av något skäl, exempelvis att den tog i kläderna eller att rustningen absorberade all kraft. Om din motståndare inte verkar ta en träff, förutsätt inte att denne fuskar. Skulle du uppleva att det 5

6 sker systematiskt, prata med arrangör eller gruppledare så kan denne ta det med personen i fråga eller dennes gruppledare. Avbryt inte spelet och ställ till med en off scen. Blir du irriterad off, ta en paus från striden tills du lugnat ner dig. Vapen På Krigshjärta VII finns det tre typer av boffervapen. Alla vapen gör ett (1) i skada. Enhandsvapen Svärd, yxor och diverse krossvapen samt spjut & pikar (även de som brukas i två händer) räknas till enhandsvapen. Tvåhandsvapen Hillebarder, glavar, tvåhandssvärd och andra större vapen som kräver två händer räknas till tvåhandsvapen vid hugg, men som enhandsvapen vid stick. Tvåhandsvapen ignorerar rustning. Projektilvapen Hit räknas pilbågar och armborst. Kastvapen gör ingen regelmässig skada, man använd dem fritt om du vill. Om vapensäkerhet På Krigshjärta VII har vi krav på både säkerhet och utseende för de vapen som skall användas på lajvet. I princip alla köpevapen (Calimacil, Palnatoke, Epic Armoury, et cetera) är godkända rent säkerhetsmässigt. Vapen som är stötsäkra får lov att stötas med. Projektiler får lov att ha både rundad och platt spets och de ska ha en diameter på minst 45mm. Kolfiberpilar går bra, men undvik plast /gummifenor. Poundgräns på bågar är 35 pound och armborst får vara motsvarande så starka. Utseendemässigt funkar de flesta vapen som går mer åt low fantasy hållet eller med en historisk förlaga. Ditt vapen skall även passa din karaktär och ditt koncept. En bondesoldat bär exempelvis inte tvåhandssvärd. Kontakta arrangör om du är osäker. Det är tillåtet att ha ovadderade ytor på ett vapen (exempelvis ett träskaft på ett spjut), men du får absolut inte slå någon med en ovadderad yta. Samtliga vapen måste kontrolleras innan lajvet av arrangemanget. Krutvapen På Krigshjärta VII används flera former av krutvapen där den gemensamma nämnaren är att de ger stun effekt. 6

7 Krutvapenärbundnatillkaraktärskonceptensomfåtttillåtelseattbärademochvarkenkan ellerskallanvändasavandra.upphittadekrutvapenskallomedelbartefterstridenlämnaspå platsendärstridenvar.dettagällerävenförvapensomanvänderknallkorkellerliknande. Du fåraldriganvändaellertestaettkrutvapensominteärdittutangodkännandeav ägaren. Olika typer av krutvapen Pistol Medpistolmenasmindrekrutvapenmedknallkorksomanvändspånärahåll. Regler: Pistolergerenkortchockeffektomdublirträffad,liknandespelvärldens stun effekt. Hurduväljerattspelapådettakanvarieramenduskallvarautslagenica2sekunder.Under dentidenfårduintegöranågrastrids ellerförsvarshandlingar,mendubehöverintesänka eneventuellsköldomduredanhölldenuppe.dufåringenregelmässigskadaavpistoler. Exempel:Dublirskjutenavenpistolochtarchockatettparstegtillbakainnandupånytt samlatdig. Säkerhetsregler: Pistolerharettsäkerhetsavståndpåenmeterförattskyddaöron.Siktainte motansiktetochtänkpåattdinavännerkanvarabredviddig,såkontrolleraävenåtsidorna innanduskjuter.förvarnagärnaommöjligt. Pistolerskallanvändaknallkorkarellerliknandekonstruktion.Riktigakrutladdadepistolerfår inteanvändaspåkrigshjärtautanspecifiktillåtelsefrånarrangör. Gevär PåKrigshjärtahargevär enbartenstämningshöjanderoll.dufårsjälvklartspelapåenträff omduvillmendärfinnsingakravöverhuvudtagetpådet.anledningentilldettaärattdeti praktikenvisatsigvarasvårtattuppfattanärdublivitskjuten.vivillundvikaonödigakonflikter därenapartenuppleverattdenandrapartenaldrigtarträff.pådethärsättetärvitydligamed vilkaförväntningarengevärsbärandepersonbörhaochattträffarbörsessomenbonus. Kanoner samt handkanoner/hakebössor Enhandkanonärenmindre kanon,sålitenattenpersonsjälv kanbäraden,menenhandkanon kanävenvaramonteradpåett stativ.kanonerochhandkanoner harbådeenchockeffektochen skadandeverkan.tillskillnadmot pistolersåpåverkarkanoneroch handkanonerengruppochharen cirkatvåmeterbredgataden skjuterlängsmed. 7

8 En kanon kan inte bäras och hanteras av en person, utan hanteras av kanonbesättningar på ett flertal personer. Skillnaderna mot en handkanon är att en kanon påverkar ett betydligt större område och har en cirka 4 meter bred gata den skjuter längs med. I övrigt är effekterna samma. Regler: Chockeffekten av kanoner och handkanoner gör att du aktivt måste kasta dig i skydd eller mot marken. Skulle du missa att söka skydd av olika anledningar så räknas du som skadad men inte nedgjord, du får alltså inte strida längre. Saker man kan spela på där är exempelvis splitterskador eller ren chock. Säkerhetsregler : Innan en skytt skjuter av en kanon eller handkanon måste denne påkalla uppmärksamhet från omgivningen genom att utbrista skott kommer, ett utraget fyr! eller liknande så att spelarna är beredda på att bli beskjutna. Detta är för att folk ska kunna söka skydd och inte råka springa framför skottet. Kanoner har ett säkerhetsavstånd framåt på 15 meter och är verksamma på 40 meter. Handkanoner har ett säkerhetsavstånd framåt på 10 meter och är verksamma på meters håll. Skytten måste ha sällskap av en annan person som hjälper denne hålla koll på omgivningen omkring. Alla kanonjärer arbetar alltså minst i lag om två. Av säkerhetsskäl får man inte anfalla en kanon eller handkanon som håller på att avfyras (efter att skytten ropat skott kommer ). Rök Pyroteknik är en stor del av Krigshjärta och rök i alla dess former är en stor del av nöjet som även våra deltagare kan sprida och dela med sig av. Rökgranater går dock att skada sig på och därför finns det några saker att tänka på: Rökgranater som kastas ska om möjligt hållas under uppsikt av den som kastade för att förhindra potentiell brand eller annan olycka. Detta är dock inte alltid möjligt (exempelvis om granaten kastades för att möjliggöra flykt), varför det är lämpligt att även andra i närheten håller ett öga på den. Rökgranater får kastas, men inte in bland folk i grupper eller in i tält. Du får inte ta upp en utlöst granat och kasta tillbaka den. Om du måste flytta en granat av något skäl (exempelvis att den råkat hamna på något lättantändligt), tänk på att den ände där röken kommer ut är väldigt varm och kommer orsaka brännskador. Lyft granaten försiktigt i den bakre delen och flytta den åt sidan. 8

9 Olika typer av rök Normal rök Normal rök är vit eller gråaktig och ger ingen skada. Den används för att dölja sig själv eller förvirra fienden. Röken har alltså den effekt den har i verkligheten. Röken är inte farlig men kan vara obehaglig att andas in. Har du problem med att andras in rök rekommenderas du att undvika röken genom att dra dig undan. Giftrök Giftig rök gestaltas av färgad rök (gul, grön, orange, blå, et cetera) och fungerar tekniskt som täckande rök med ett undantag. Befinner du dig i röken mer än några sekunder så skadas rollen. Stannar du i röken ytterligare blir din roll nedgjord. Att täcka för näsa och mun gör att du kan ta dig ut från giftröken utan att bli skadad, men du kan inte stanna kvar. Spela gärna på att röken är besvärlig, exempelvis genom att hosta och att behöva några sekunder för att orientera dig när du väl är ute ur röken. Övrigt Om du av något skäl lagt dig ner frivilligt under en strid får du därefter inte påverka striden. Du får lov att röra på dig, exempelvis fly om du är oskadd, men du får inte anfalla någon. Detta är för att det på lajv är svårt att se om en karaktär är skadad eller bara spelar skadad eftersom skador inte uppkommer på riktigt. Vi vill undvika situationer där vinnaren av en strid slår några extraslag på alla som fallit bara för att försäkra sig om att de inte bara spelar skadade. Blir du anfallen av någon som tidigare i striden lagt sig ner får du gärna rollspela på händelsen, men du ska inte ta någon skada. Skador & läkning Om din karaktär har fått slut på KP så kan du vara två typer av skadad, samt en frivillig tredje nivå. Om det dräpande slaget tog i en arm eller ett ben så tar den en timme innan du är i stridbart skick, om det däremot tog i bål, rygg eller bröst tar det två (2) timmar. Den frivilliga nivån innebär att du frågar efter När din karaktär har slut på KP måste denne genomgå en läkeperiod innan den får tillbaka dem. Läkeperioder inleds med en läkescen som utförs av en sjukvårdare eller en läkare. Du berättar själv för sjukvårdaren vad det var som dräpte dig och avgör själv var träffen satt om det rör sig om gränsområden. Fuska inte. Om du vill kan du dessutom använda dig av en frivillig tredje nivå som kräver operation, säg då till sjukvårdaren att du är extremt skadad och behöver opereras så kommer de om möjligt att ordna en häftig operationsscén. Läketiden är fortfarande två timmar med det kan vara kul med lite extra krydda i spelet! Dräptes av träff i ben eller arm = 1 timmes läketid Dräptes av träff i bål, bröst eller rygg = 2 timmars läketid 9

10 Behandlas skadan dessutom med en matsked (~15ml) Cordovium så halveras läketiden! Att spela skador och läkning Striden är en central del av arrangemanget Krigshjärta och därför är det viktigt med ett tydligt och spelbart system för skador och läkning. Till att börja med så är det värt att nämna att vi inte avser detta system att på något sätt vara realistiskt, det är istället en metod som gör skadorna mer spelbara och mer integrerade i det övriga spelet så att de inte blir en bromskloss. Grundtanken är att skadade spelare inte skall behöva vara borta från spelet mer än nödvändigt samtidigt som deras frånvaro skall vara så pass lång att det ger taktiska möjligheter för motståndaren. Kort sagt så är nedgörandet av fienden en metod att köpa sig själv andrum och initiativ i striden, men eftersom de skadade åter är på banan relativt snabbt så framtvingar detta också ett mer intensivt spel eftersom tidsramen dras åt och varje minut är därför dyrbar. Korta läketider gör också att folk är mer benägna på att bjuda på sig, något vi uppmuntrar. Typ av skada och omlokalisering av skador Tänk på att du inte alltid måste spela en fysisk skada. Det går utmärkt att spela på exempelvis chock så länge din karaktär är försatt ur stridbart skick. Låt sjukvårdare/kirurg/läkare behandla din karaktär och var tydlig med vilken typ av skada det rör sig om. Det är också tillåtet att vid behov omlokalisera en skada. Om du blir huggen i benet, men det visar sig vara väldigt opraktiskt att spela halt, låtsas då att det var armen som fick hugget när du visar skadan för en sjukvårdare. Spela upp och spela ned Som tidigare nämnts försöker vi inte ha ett så realistiskt system som möjligt, utan ett system som skapar spel. Korta läketider gör att folk vågar bjuda på sig. Att spela upp innebär att när skadan inträffar får du gärna spela ut på detta. Skrik, jämra dig, ha dödsångest eller vad som nu är lämpligt beroende på typ av skada och hur din karaktär är. Kravla runt, halta, tryck handen mot såret, etcetera. Skapa helt enkelt en snygg scen för de som är runtomkring dig och för sjukvårdarna som ska ta hand om dig. 10

11 Däremot, när skadan är omhändertagen och läketiden inletts bör du istället spela ner skadan. Gör den med andra ord mindre allvarlig än den verkade. Något som tidigare verkade vara ett livshotande sår kanske visade sig vara mer av en skråma när sjukvårdarna tittade på det. Ett krossår kanske gjorde ont, men det visade sig att gambesonen absorberade det mesta av kraften. Gå inte heller runt och prata om att du i senaste striden fick buken uppskuren och knäskålarna krossade eller att din bästa vän blev brutalt nerhuggen. Efter striden förvandlas mer eller mindre nerhuggna personer till ansiktslösa soldater. Vi hade förluster innebär inte att den, den och den föll, utan det var snarare några namnlösa personer det handlade om. Detta är också något som sjukvårdare och läkare kan använda sig av, att inte nämna namn när de pratar om personer de tagit omhand eller rapporterar antalet skadade. Ytterligare tankar kring spelet av skador Eftersom strid till stor del avgörs av spelarens egen bedömning är det viktigt att se med kritiska ögon på både sitt eget och gruppens agerande. Om gruppen vinner varje strid man deltar i så bör man ta det som en varningssignal. Spelar den egna gruppen konsekvent mindre generöst än motståndarna? Är det kanske dags att bjuda på sig lite mer? Eller omvänt, dör ni så snart ett vapen snuddar vid er? Beror förlusterna på gruppens bristande stridsförmåga, eller gör ni en för strikt tolkning av skadereglerna? Var uppmärksamma och justera vid behov din och gruppens tolkning av skadesystemet. Ansvaret för detta ligger på varje berörd spelare. Ingen sida får ett roligare lajv av att vara den som hela tiden vinner eller förlorar. Trubbigt våld, slagsmål och tortyr Effekter av slagsmål, fysiska bestraffningar och tortyr ska rollspelas på ett rimligt sätt. Däremot medför den typen av skador inte att du regelmässigt blir skadad/nedgjord. Om du spelar en karaktär som troligtvis kommer använda trubbigt våld så får du gärna införskaffa ett snyggt latexvapen som passar ändamålet. Om du torterar en karaktär tänk på att inte ge den du torterar ospelbara skador. Det blir till exempel snabbt fånigt om du skär av fingrarna på en karaktär eftersom denne fortfarande har hela handen intakt, i synnerhet om du fortfarande spelar på att du har gjort det. Likaså om du misshandlar en fånge eller vill hindra någon från att fly. Det kan vara bättre att använda trubbigt våld i och med att en krosskada i efterhand är lättare att spela ner för ditt offer. 11

12 Döden Eftersom flera av karaktärerna på lajvet är kampanjkaraktärer är det lämpligt att kontrollera med spelaren att det är OK att döda dennes karaktär. Generellt kan inte en karaktär dö utan att spelaren godkänt det. Detta för att ge folk utrymme att kunna ta risker inlajv för att skapa och främja spel. Arrangör och gruppledare kommer att ha viss koll på vilka karaktärer som är OK att döda, men är du osäker, fråga en extra gång. Ibland kan det tyckas ologiskt att inte döda en viss karaktär, men i de fall får du hitta ursäkter till att du väntar med att döda karaktären till efter lajvet (och då kan du hitta på en historia senare till varför det inte skedde). Tänk dock på att du som spelare kan påverka hur din karaktär behandlas. Bara för att du som spelare vet att karaktären inte lider så stor risk att dö betyder det inte att din karaktär vet det. Är du för besvärlig kan du heller inte räkna med att karaktären kommer att klara sig oskadd eller levande ur en viss situation. Du kan som spelare alltid välja att avsluta din karaktärs liv om det känns lämpligt. En variant är att planera en scen kring karaktärens dödsögonblick om du tänkt byta karaktär under lajvets gång eller åka hem tidigare. Detta gör också att det blir tydligare för dina medspelare att din karaktär faktiskt är ute ur spel. Vill du ha hjälp kring att planera en scen, kontakta din gruppledare eller arrangör. Knockning och snittning Knockning (uttalas nockning ) förekommer och är ett rekommenderat alternativ för att plocka ut exempelvis vaktposter eller skadade personer. Tanken bakom detta är att ge en möjlighet till en tyst attack som inte nedgör motståndarna men tar ut dem en liten stund. För att knocka någon behöver du ha någon form av trubbigt bofferföremål, exempelvis en dolk eller en sten, som du sätter mot skuldran/axeln på personen i fråga samtidigt som du säger nock. Om du blir knockad ska du spela på det som att du blivit slagen medvetslös och du förblir så i cirka 5 minuter om inte någon lyckas väcka dig. Minnena efter händelsen är diffusa och du minns inte vad som skedde minuterna innan. Observera att knockning är en off term och att du normalt inte säger att du blev knockad, utan att du blev nerslagen eller dylikt. Likaså pratar du om att slå ner någon, inte om att knocka någon. Hjälm skyddar inte mot en knockning eftersom knockning symboliserar en tyst attack eller överfall, inte ett enskilt slag mot bakhuvudet. Av samma skäl kan inte heller knockning utföras i strid. Snittning (gammal lajvterm för att skära halsen av en karaktär) finns inte på Krigshjärta VII då det är en typiskt spelblockerande regel. Skulle någon ändå få för sig att skära halsen av 12

13 dig ska du behandla det som en vanlig attack med ett enhandsvapen; du dör alltså inte av att bli snittad. Detta innebär också att du får skrika och jämra dig, något som gör att en snittning är allt annat än ljudlös och diskret. Slutligen: De flesta problem kan avhjälpas med kommunikation, både före, under och efter lajvet. 13

Regler och off-information

Regler och off-information Regler och off-information In-lajv och off-lajv Off-lajv är allt som inte fanns under medeltiden, som tillexempel moderna kläder, mobiler, TV-spel, datorer etc. In-lajv är kanske inte så förvånande motsatsen

Läs mer

Stridsregler och fysiskt spel Version:

Stridsregler och fysiskt spel Version: Boffervapnens konstruktion På lajvet används enbart boffervapen. De enda skarpa vapen som tillåts är bruksknivar och vedyxor. Dessa får inte under några som helst omständigheter användas för att hota med

Läs mer

Var och när Vårt mål Vad är lajv? In lajv Off lajv Strid och vapen Hur mycket din roll tål inlajv Magi Packlista Vem är din roll?

Var och när Vårt mål Vad är lajv? In lajv Off lajv Strid och vapen Hur mycket din roll tål inlajv Magi Packlista Vem är din roll? Detta häfte innehåller, praktisk spelinfo, hur du spelar och regler under lajvet. Vi har även gjort förslag på en packlista och en mall för hur du skriver din roll. Var och när Vårt mål Vad är lajv? In

Läs mer

Regelbok Eleriakampanjen

Regelbok Eleriakampanjen Regelbok Eleriakampanjen 2 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 In- och utcheckning... 3 Att vara inlajv... 3 Offruna... 3 Alkohol och rökning... 3 Eldning... 3 Naturen och andra regler... 3

Läs mer

Regler för Kampanjvärlden Nordmark.

Regler för Kampanjvärlden Nordmark. Regler för Kampanjvärlden Nordmark. Säkerhetsregler Dessa regler är extremt viktiga för din och andras säkerhet på lajvet, och för områdets överlevnad. * Tänk på allemansrätten och Sveriges Rikes Lag!

Läs mer

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.)

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.) Bouleträning Bouleteknik Målet i boule är kasta sina klot på ett sådant sätt att de gör störst nytta. Detta är svårt att göra om man inte har full kontroll över kloten. Visst kan dåliga klot studsa rätt

Läs mer

Det finns hus i de båda byarna som man kan få bo i men det är ett begränsat antal platser så det gäller att boka plats.

Det finns hus i de båda byarna som man kan få bo i men det är ett begränsat antal platser så det gäller att boka plats. Codex iuris Spraxmark Stämningsregler Viktigast Glöm inte bort att ha roligt och se mellan fingrarna om det behövs istället för att klaga och gnälla. Ge gärna konstruktiv kritik om det finns utrymme för

Läs mer

Regler. Regler och Praktisk info. Skogsteatern Levande rollspel

Regler. Regler och Praktisk info. Skogsteatern Levande rollspel Regler I skog och mark Först och främst råder allemansrätten = Bryt inte levande kvistar, hugg inte ner några levande träd, skräm inte djur i onödan, låt bli fågelägg, elda inte på stenhällar eller på

Läs mer

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Under många decennier har man samlat information & diskuterat effektivare och tryggare metoder av självförsvar / obeväpnad kamp samt olika polisiära

Läs mer

Dräktskick Vapen och rustningar

Dräktskick Vapen och rustningar Dräktskick Vapen och rustningar Det här dokumentet finns till för att ni ska kunna se vilka typer av vapen rustningar som passar in på lajvet. Det är viktigt att ni både tänker på om just den aktuella

Läs mer

Regelbok. Eleriakampanjen. Innehållsförteckning

Regelbok. Eleriakampanjen. Innehållsförteckning Regelbok Eleriakampanjen Innehållsförteckning Praktisk information... 3 In- och utcheckning... 3 Att vara inlajv... 3 Offruna... 3 Alkohol och rökning... 4 Eldning... 4 Naturen och andra regler... 4 Nödsituationer...

Läs mer

Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna.

Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna. Säkrare björnjakt Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna. Många jägare kan för litet om björnen

Läs mer

Tips för laget/gruppen

Tips för laget/gruppen Ver 1.2 Inledning Detta dokument har satts ihop för att ge tips till både nya och redan erfarna paintballspelare. Vissa taktiska förslag kan verka självklara visst, men kanske finns det något nytt att

Läs mer

Vision & introduktion

Vision & introduktion Spelregler Krigshjärta VII Hur fungerar stridsspelet samt stabsarbetet och hur vinner vi spelet? Vision & introduktion Till Krigshjärta VII vill vi göra en make-over på stridsspelet. Vi har tänkt om och

Läs mer

Regler. Lajvförening Datum Beteckning 2013-08-30 Sida 1 (9)

Regler. Lajvförening Datum Beteckning 2013-08-30 Sida 1 (9) 2013-08-30 Sida 1 (9) för arrangemang på Pegas område Den som inte håller sig till reglerna kan efter arrangörernas beslut skickas hem. Styrelsen kan även fatta beslut om uteslutning ur föreningen. na

Läs mer

Paulus Hector Mairs Värjkapitel

Paulus Hector Mairs Värjkapitel Paulus Hector Mairs Värjkapitel översatt av Per Magnus Haaland Till skillnad från alla andra vapen i Mairs repertoar, verkar värjan i De Arte Athletica vara ganska nytillkommen som disciplin, och han har

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Den 31 juli 2014 är sista anmälningsdagen, Du räknas inte som anmäld förens både anmälan och betalning nått oss.

Den 31 juli 2014 är sista anmälningsdagen, Du räknas inte som anmäld förens både anmälan och betalning nått oss. Var: Skillingaryd, Berghem När: 24/9 28/9 2014 Kostnad: 400: inkl 50 kr dep Pg:1686908 3 Anmälan Den 31 juli 2014 är sista anmälningsdagen, Du räknas inte som anmäld förens både anmälan och betalning nått

Läs mer

Hon kan inte hålla tillbaka tårarna, hon trycker ner sitt ansikte i den stora vinterjackan.

Hon kan inte hålla tillbaka tårarna, hon trycker ner sitt ansikte i den stora vinterjackan. `````Stormen En ensam kula visslade genom natten En ensam kula, var menad för honom En ensam kula kan få den starkaste att falla En ensam kula penetrerar sitt mål En ensam kula som genom för sin mening,

Läs mer

Spelregler. Senast uppdaterad 24.7.2013*

Spelregler. Senast uppdaterad 24.7.2013* Spelregler Senast uppdaterad 24.7.2013* * Spelledningen förbehåller sig rätten till ändringar i regelverket. Större ändringar meddelas till spelarna enskilt. Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria r.f.

Läs mer

1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida

1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida Mairs Hillebard kapitel 1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida I följande stycke gör du så här: ställ dig med vänster fot fram, och håll hillebarden över huvudet, kliv sedan fram

Läs mer

PIA. Publicerat med.llstånd Titel Text Bild Förlag

PIA. Publicerat med.llstånd Titel Text Bild Förlag PIA Jonatan är så glad att han nästan svävar in genom dörren till sporthallen. Han är barfota och har träningsbyxor och T-shirt på sig. Han ser fram emot att få flyga genom luften med ena benet framför

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Ord och begrepp inom Bågskytte

Ord och begrepp inom Bågskytte Ord och begrepp inom Bågskytte Säkerhet inom bågskytte Säkerheten är mycket viktig eftersom det är ett slags vapen man hanterar i bågskytte. Det är du som skytt som är ansvarig för den pil du skjuter iväg

Läs mer

Regelkort ti ll. Ett fantasyrollspel i legendarisk medeltid av Tomas Arfert & Johan Danforth. Dokumentet sammanställt av Anders Bohlin

Regelkort ti ll. Ett fantasyrollspel i legendarisk medeltid av Tomas Arfert & Johan Danforth. Dokumentet sammanställt av Anders Bohlin Regelkort ti ll Ett fantasyrollspel i legendarisk medeltid av Tomas Arfert & Johan Danforth - Dokumentet sammanställt av Anders Bohlin VERSION 1.0 I nt ro d u kt i o n Det här dokumentet består av ett

Läs mer

Fotbollsskolan. bollekar.indd

Fotbollsskolan. bollekar.indd Fotbollsskolan bollekar.indd 1 07-06-05 16.14.36 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

inför lajvet Jungfrumord

inför lajvet Jungfrumord Regler inför lajvet Jungfrumord I skog och mark Först och främst råder allemansrätten. Detta innebär att du inte får bryta levande kvistar, hugga ner några levande träd, skämma eller skada vilda djur,

Läs mer

Huggskada mot Huvud. 1 Rustningsskada 2 Infektion 2/4

Huggskada mot Huvud. 1 Rustningsskada 2 Infektion 2/4 1 Rustnings 2 Infektion 2/4 Hugg mot Huvud 3 4 Tappar 5 Faller 6 Dödsslag 6,, 1T6 Tänder utslagna 7 Dödsslag 8, 1 Smärta 8 Dödsslag 10, 9 Dödsslag 11, Blödning 1/10 10 Dödsslag 12, Rustnings, 11 Dödsslag

Läs mer

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Att arrangera ett lajv är en stor process med mycket att tänka på och mycket som ska göras. Det är ofta ett antal personer inblandade och många arbetsområden

Läs mer

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Pausa dig Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Detta material är ett komplement till det webbaserade rörelsepausprogrammet och kan med fördel användas vid rörelsepaus i grupp eller som underlag för

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

CODEX WALLERSTEIN(Cod.I.6.4.2) En översättning av långsvärdsstyckena till Svenska

CODEX WALLERSTEIN(Cod.I.6.4.2) En översättning av långsvärdsstyckena till Svenska CODEX WALLERSTEIN(Cod.I.6.4.2) En översättning av långsvärdsstyckena till Svenska Av Mattias Landelius Uppsala Historiska Fäktskola 2015 www.uhfs.se INTRODUKTION Codex wallerstein är en fäktmanual i vilken

Läs mer

Sommarprogram för Årsta F03

Sommarprogram för Årsta F03 Sommarprogram för Årsta F03 Här kommer lite inspiration för vad man kan träna på under sommaren. Ingenting är obligatoriskt men vill ni träna finns dessa program som inspiration. Sommaren är en perfekt

Läs mer

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 Organisation Yta: 20-25x20-25 meter. 12-15 spelare, varav 2 eller 3 är jägare. Bollar och västar. Anvisningar 2 eller 3 spelare har västar synliga

Läs mer

Vilken Spelare Är du?

Vilken Spelare Är du? Vilken Spelare Är du? Målvakt Målvakten har den viktigaste rollen i laget. En målvakt äger allt i sitt målområde och är den som bestämmer, styr och ställer. En målvakt är orädd och har många viktiga beslut

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort!

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! S TRÄNA HEMMA PROGRAM 28 SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! Kom i form hemma Vi träffar många personer som tränar mycket och som är motiverade och som har

Läs mer

Hemfrågor FACIT

Hemfrågor FACIT ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND Domarkommittén Hemfrågor 2012 - FACIT KOLUMN 1 - Ange om du eventuellt tycker att det ska vara varning eller utvisning KOLUMN 2 - Om du tycker att domaren ska stoppa spelet,

Läs mer

MÅLVAKTSTIPS. Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör

MÅLVAKTSTIPS. Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör MÅLVAKTSTIPS Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör Målvaktsspel När motståndarna spelar upp bollen tänk på att: 1. Stå upp, så långt som möjligt för bättre översikt, men var beredd på att

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

De allmänna lajvreglerna (DAL) Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf

De allmänna lajvreglerna (DAL) Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf Sida 1 av 6 De allmänna lajvreglerna (DAL) Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf Allmänt regelverk för föreningens lajv Följande regler gäller på alla lajv som Eloria ordnar. Spelledningen kan dessutom

Läs mer

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Fokusområden: - Driva - Passa - Mottagning - Vändning - Riktningsförändring - Avslut - Väggspel - Spelbarhet, Spelavstånd Spelarens mognad Fysisk utveckling Lugn tillväxtperiod

Läs mer

Bollkull. Organisation Yta: 20-25x20-25 meter spelare, varav 2 eller 3 är jägare. Bollar och västar.

Bollkull. Organisation Yta: 20-25x20-25 meter spelare, varav 2 eller 3 är jägare. Bollar och västar. Bollkull Yta: 20-25x20-25 meter. 12-15 spelare, varav 2 eller 3 är jägare. Bollar och västar. 2 eller 3 spelare har västar synliga i handen för att visa att de jagar. Bland övriga spelare finns 2 eller

Läs mer

TIPSLISTAN om trans på lajv

TIPSLISTAN om trans på lajv TIPSLISTAN om trans på lajv På Prolog 2015 samlades 17 stycken lajvare med transerfarenheter på utvecklingsforumet Att lajva utanför könsnormerna. Där skapade vi bland annat den här listan med grundläggande

Läs mer

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?.

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?. Övning för att koncentrera sig på andningen Att koncentrera sig på andningen erbjuder ett sätt att stänga av tillståndet för automatstyrningen och att återgå och leva i nuet. Eftersom övningen är kort

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov Namn: 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svara i cm, dm eller m A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg.

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg. Nr 782 3833 Bilaga 1. TILLGÄNGLIGHET Hunden förs kopplad och försedd med munkorg genom en människogrupp till domaren. På hunden utförs kontroll av utrustningen och identifikationsmärkningen samt hundens

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Undersöker du leksaker lika noga?

Undersöker du leksaker lika noga? Undersöker du leksaker lika noga? Säker att leka med? Det är mycket att tänka på när du ska köpa leksaker, därför har vi sammanställt några tips som kan vara bra att tänka på när det är dags att handla.

Läs mer

LEK & TÄVLING LEKAR BASKETSPELAREN

LEK & TÄVLING LEKAR BASKETSPELAREN LEK & TÄVLING LEKAR BASKETSPELAREN En står i mitten av salen (förslagsvis tränaren första gångerna). Övriga ställer upp bakom ena baseline. Alla har varsin boll, som ska dribblas hela tiden. Basketspelaren

Läs mer

Tränare Spelare Förflyttad spelare Bollriktning Lobb Frekvensstege Kon. Teckenförklaring

Tränare Spelare Förflyttad spelare Bollriktning Lobb Frekvensstege Kon. Teckenförklaring Tränare Spelare Förflyttad spelare Bollriktning Lobb Frekvensstege Kon Teckenförklaring VOLLEY & SMASH a Stationsövning volley-smash a b Alla i gruppen är i rörelse med detta upplägg. A kastar till b med

Läs mer

Regel 8 Förseelse mot motspelare och osportsligt uppträdande

Regel 8 Förseelse mot motspelare och osportsligt uppträdande Regel 8 Förseelse mot motspelare och osportsligt uppträdande 8:1 Det är tillåtet: a) att med en öppen hand spela bollen ur handen på en annan spelare; b) att använda böjda armar för att skapa kroppskontakt

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Skolbrottning i praktiken

Skolbrottning i praktiken Skolbrottning i praktiken Handledning för dig som jobbar med barn i skolan Sportkommittén L-G Lundström, Raimo Ojala, Lars-Ola Särkimukka Kiruna 2010-04-11 Inledning Sedan 2008 har ett stort antal skolor

Läs mer

Utbildningsmaterial kring bemötande av våld och hot om våld. Självskyddstekniker. B.Taylor H.Ekström. D.Blomkvist S.Widmark

Utbildningsmaterial kring bemötande av våld och hot om våld. Självskyddstekniker. B.Taylor H.Ekström. D.Blomkvist S.Widmark Utbildningsmaterial kring bemötande av våld och hot om våld Självskyddstekniker B.Taylor H.Ekström D.Blomkvist S.Widmark Självskyddstekniker Dessa bilder är hämtade från Statens institutionsstyrelses (SiS)

Läs mer

Spelare Spelarens namn. Här skriver man namnet på spelaren, mest av tradition men även för att hålla reda på vem som äger vilken rollperson.

Spelare Spelarens namn. Här skriver man namnet på spelaren, mest av tradition men även för att hålla reda på vem som äger vilken rollperson. Gemini Light Inledning Detta är en lättvariant av Geminis stridsregler. Systemet är byggt för att initiativ ska vara viktigt samt att handlingar ska ske med endast ett tärningsslag. Dessutom är det tänkt

Läs mer

Att tänka på inför friidrottstävling

Att tänka på inför friidrottstävling Att tänka på inför friidrottstävling Före tävling Tävlingar får ni reda på via friidrottsgruppen eller så läser ni själva på Smålands Friidrottsförbunds hemsida www.smfif.se och där under Tävlingar. Då

Läs mer

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen.

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen. VBS-upptagning för nybörjare. En enkel guide för dig som är ny i klubben. Upptagningen är något mer avancerad än sjösättningen, men fortfarande ganska lätt och riskfri. Det som i huvudsak skiljer från

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Branden på Bergthornshval Ur Njals saga

Branden på Bergthornshval Ur Njals saga Branden på Bergthornshval Ur Njals saga Nu är det dags att berätta om det som hände på Bergthornshval, när Grim och Helge begav sig till Holar. De hade lämnat sina barn att uppfostras där, och hade sagt

Läs mer

Kung Polybos: Men ut med språket då ditt vider!vad väntar du på? Spåman: Din son kommer förråda dig! Din son kommer bli din död.

Kung Polybos: Men ut med språket då ditt vider!vad väntar du på? Spåman: Din son kommer förråda dig! Din son kommer bli din död. SCEN 1 - I TRONRUMMET Scenen börjar med att Drottning Iokaste och Kung Polypos sitter i tronsalen, Iokaste håller i ett spädbarn när en spåman kommer in. Spåman: Min kung! Jag har nyheter till er! Kung

Läs mer

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel 2014-02-28 KIF HFK P04 7 MANNA SPEL Spelidé och organisation för 7 manna spel Vårt sätt att spela och agera Häftet du håller i handen kan du bläddra och läsa lite i för att förstå hur vi i KIF vill spela

Läs mer

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från INSTRUKTIONER Din ålder: Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran till höger

Läs mer

Säkerhetsregler. Innehållsförteckning

Säkerhetsregler. Innehållsförteckning Säkerhetsregler Innehållsförteckning Info... 2 Paragraf 1:1 Arrangör och säkerhetsansvarig... 2 Paragraf 1:2 Ansvar... 2 Paragraf 1:4 Skyddsutrustning... 2 Paragraf 1:5 Avbryt spel... 2 Paragraf 1:6 Kontroll

Läs mer

OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004

OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004 OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004 Ibland dyker det upp ord som är så fantastiskt användbara och bra att man inte kan begripa hur man någonsin klarat sig utan

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

Säkerhetsplan För de större evenemangen

Säkerhetsplan För de större evenemangen För de större evenemangen Handläggare: Datum: Arrangör: Namn Datum Arrangörens namn Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...3-5 Instruktion vid brand...6 Rutiner vid olycksfall

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Målvakten. i innebandy. Har stor betydelse för laget finns bara en på planen. Aldrig målvaktens fel behöver alltid hjälp av utespelarna

Målvakten. i innebandy. Har stor betydelse för laget finns bara en på planen. Aldrig målvaktens fel behöver alltid hjälp av utespelarna Målvakten i innebandy Målvaktens roll Har stor betydelse för laget finns bara en på planen. Aldrig målvaktens fel behöver alltid hjälp av utespelarna Lätt att bli självkritisk alla skall uppmuntra målvakten

Läs mer

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF Mitt namn: Mitt golf ID: Du skall klara 15 frågor om golfvett och 15 frågor om golfregler. Vi rekommenderar att du svarar muntligt på frå gorna

Läs mer

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen GOLFINSPIRATION 2015 Inledning Släpp kontrollen En golfsving är en komplex rörelse. Med många tankar, muskler och flera kroppsdelar involverade ska vi träffa en liten boll med ett verktyg som bara är 1

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen?

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen? Tid på magen Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis Colleen Coulter, P.T., D.P.T., Ph.D., P.C.S., Dulcey Lima, C.O., O.T.R./L., Orthomerica Products Inc. Tid på magen-programmet

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

IDROTTSKUNSKAP Handboll

IDROTTSKUNSKAP Handboll Träff 1: Handbollstermer Vet du vad dessa elva viktiga handbollsord betyder? Avstämt skott Underarmskott Mittväxel Kantväxel Kantövergång 6-0 försvar 5-1 försvar Helkontring Speldjup Individuell teknik

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Lekar med boll Innehållsförteckning 1. BLIXTBOLL... 3 2. BOLLJAKTEN... 3 3. BOLLKULL (MJUKBOLL)... 3 4. BOLLKULL MED PASS... 3 5. BORT MED BOLLARNA... 3 6. BRÄNNBOLL (UTELEK)... 4 7. BRÄNNBOLLSRUGBY...

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

PIA. Publicerat med tillstånd Taekwondo är tuffast Text Lise Blomquist Bild Stina Lövkvist Opal 2006

PIA. Publicerat med tillstånd Taekwondo är tuffast Text Lise Blomquist Bild Stina Lövkvist Opal 2006 PIA Jonatan är så glad att han nästan svävar in genom dörren till sporthallen. Han är barfota och har träningsbyxor och T-shirt på sig. Han ser fram emot att få flyga genom luften med ena benet framför

Läs mer

1. De första två bindningarna med pik med svagan och starkan

1. De första två bindningarna med pik med svagan och starkan 1. De första två bindningarna med pik med svagan och starkan Så här utför du detta stycket med pik på ett kampkonstmannamässigt sätt: håll piken till vänster om dig, och stå med vänster fot fram, sträck

Läs mer

Inbollning. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän).

Inbollning. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän). Inbollning (! = även lämplig för nybörjare) 1. Inbollning 2 & 2 - bagger. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän). 2.! Inbollning 2 & 2 - grundslag och

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Fotbollslekar. Ett kompendium av bra övningar för att leka och lära sig fotboll

Fotbollslekar. Ett kompendium av bra övningar för att leka och lära sig fotboll Fotbollslekar Ett kompendium av bra övningar för att leka och lära sig fotboll Barn har ett naturligt behov av lek och rörelse i unga år men även en begränsad förmåga till att inse vikten av och konsekvenserna

Läs mer

MIK Fotboll 5-mannaspel 2011

MIK Fotboll 5-mannaspel 2011 MIK Fotboll 5-mannaspel 2011 I barnfotboll ska barnen leka och lära sig fotboll. Vid matchlika situationer är det viktigt att alla får delta lika mycket och prova på olika platser i laget. Matchresultatet

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Expressbollen

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Expressbollen Expressbollen Övning nr. 1 2 lag på varje långlinje i en rektangel på 15x25 meter. o Viktigt att va tydlig med mitten, d.v.s. markera mitten med koner. Varje spelare har en boll. Leken går ut på att sparka

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Ovningsbankens Handbollspaket Styrketräning

Ovningsbankens Handbollspaket Styrketräning Ovningsbankens Handbollspaket Styrketräning Ovningsbankens handbollspaket riktar sig i första hand till tränare men även den ambitiösa spelaren. Handbollspaketet har framställts genom flera års tränarerfarenhet

Läs mer

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Farten med min vackra bräda Är obeskrivlig Men ändå så är det synen Som fångade mina ögon. Jag kollar på de andra. Så ser vilken fart de åker med. Men ändå

Läs mer

MÅLVAKTSTRÄNING BK HÖLLVIKEN P02

MÅLVAKTSTRÄNING BK HÖLLVIKEN P02 MÅLVKTSTRÄNING K HÖLLVIKEN P02 Syfte: tt lära ut grundläggande målvakts teknik för barn och ungdomar. Träningens fokus områden Försvarsinriktning Ställning/Positionering Greppteknik Fallteknik Rörlighet/Sidledsförflyttning

Läs mer

Fjärrdressyrhalsband med sprej. Dressyrhandbok

Fjärrdressyrhalsband med sprej. Dressyrhandbok Fjärrdressyrhalsband med sprej Dressyrhandbok Tack för att du har valt märket PetSafe. Du och ditt husdjur är värda ett kamratskap som inkluderar minnesvärda ögonblick och en ömsesidig förståelse. Våra

Läs mer

Bollspel och -lekar DODGE BALL (VARIATION)

Bollspel och -lekar DODGE BALL (VARIATION) Bollspel och -lekar A GENT 007 Området är rektangulärt och delas upp i två delar. De två lagen för röra sig på sitt eget område. Varje lag bestämmer en hemlig agent 007. Lagens uppgift är att bränna det

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

Författare: Julia Englund Illustratör: Julia Englund Rymdresan

Författare: Julia Englund Illustratör: Julia Englund Rymdresan Författare: Julia Englund Illustratör: Julia Englund Rymdresan Kapitel 1 Huvudpersonen Jag heter Momerorkokuroriusos jag är tretiotvåtusen år gammal. Jag har gula ögon grön kropp. lila ben och blåa öron.

Läs mer

Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren

Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren ELEVBLAD - Blommor Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren 1. Djurkort Tag fram ditt djurkort och fundera på: Är detta en trivsam plats för ditt djur? Skulle djuret kunna bygga ett bo

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Mustang Innehållsförteckning Inledning 3 Skapa karaktär 4 Utveckla spelarens karaktär 5 Bakgrund 6 Attribut och färdigheter 7-8 Stridsregler 9-10 Djur och arketyper 11-16 Föremål och utrustning 17-19 Karaktärsblad

Läs mer