Stridssystem Krigshjärta VII

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stridssystem Krigshjärta VII"

Transkript

1 Innehåll Stridssystem Krigshjärta VII Förord Stridssystem Termer för skadenivåer Träffområden KP (Kroppspoäng) Rustning Sekundärt avslut Andra andningen Kvarglömt materiel Vapen och träffar Ren/oren träff Om träffar Vapen Enhandsvapen Tvåhandsvapen Projektilvapen Om vapensäkerhet Krutvapen Olika typer av krutvapen Pistol Gevär Kanoner samt handkanoner/hakebössor Rök Olika typer av rök Övrigt Skador & läkning Att spela skador och läkning Typ av skada och omlokalisering av skador Spela upp och spela ned Ytterligare tankar kring spelet av skador Trubbigt våld, slagsmål och tortyr Döden Knockning och snittning 1

2 Förord DettadokumentinnehållerdestridsreglersomanvändsförstridpåKrigshjärtaVII.Med mindremodifikationerärdetiprincipsammastridsreglersomanvändespåkrigshjärtavi.vi siktarintepårealistiskastridsregler,utandessastridsreglerärtillförattgöradeså underhållandeochspelbejakandesommöjligt Hamnarduienstridssituationpålajvetochblirosäkerpåvadsomgäller,komihågattdet alltidgårbraattgånersnabbareänvadduegentligenbehöverenligtreglerna. 2

3 Stridssystem Termer för skadenivåer För att kunna använda stridssystemet är det nödvändigt att först förklara vad de olika termerna innebär. Sårad Benämning på en karaktär som tagit träff, men som ännu inte är skadad. Skadan kan ses som en skråma och har inte någon läketid, men får gärna rollspelas. Karaktären får tillbaka sina KP vid stridens slut. Skadad Karaktären kan inte slåss längre och kräver lättare sjukvård för att påbörja läketiden. En sjukvårdssoldat kan ta hand om en skadad karaktär. Skadad blir karaktären när den får slut på KP och om det skadande slagen tog i en arm eller ett ben. Nedgjord Karaktären kan inte slåss längre och kräver en mer avancerad sjukvårdsscen för att påbörja läketiden. Det krävs i normalfallet en läkare eller fältkirurg för att ta hand om en nedgjord karaktär, men om inte någon sådan finns närvarande eller har tid fungerar en sjukvårdare. Denne får då gärna ta lite extra tid på sig och spela på att det är något komplicerat. Nedgjord blir karaktären när den får slut på KP och om det skadande slagen tog i bröst, bål eller rygg. Dessa termer är inte några som används i spel på lajvet, de är till för att du som spelare behöver ha koll rent off på hur skadad din karaktär är. Träffområden Huvud och hals utgör inte något träffområde. Blir du träffad i huvudet/halsen får du gärna rollspela på händelsen för att det ska snyggare ut, men du skall aldrig ta huvudträff som träff då dessa träffar inte skall uppmuntras. Händer och fötter räknas som träffytor. KP (Kroppspoäng) Alla karaktärer på Krigshjärta har ett (1) KP. Det betyder att de kan ta en träff av valfritt vapen innan de räknas som skadade eller nedgjorda. Rustning kan däremot dämpa effekten. KP räknas över hela kroppen och är inte specifikt för olika kroppsdelar. Rustning Rustningen (förutom hjälm) skyddar alltid enbart på den plats den sitter placerad på kroppen en träff på en orustad kroppsdel gör alltid karaktären skadad eller nedgjord (beror på vilken kroppsdel det rörde sig om). Alltså kan även tyngre rustade soldater fällas genom en lyckoträff mot ett orustat område. Om du är osäker på vad din rustning klassas som, fråga gruppledare eller arrangör. Det går inte att kombinera olika typer av rustning. 3

4 Tungrustning Tungrustningärdentyngstatypenav rustningensoldatkanfåtagpå.någraexempelpåtung rustningär:heltöverlappandelameller,tätasplints,plattor avwisby typsamtrenplåtrustningavdiverseslag. Dentungarustningengeren(1)KPextra.Devapensomsom räknassomtvåhandsvapenskadarbärararen,medandetkrävs enansenligmängdträffarfrånettenhandsvapeneller avståndsvapenförattbärarenavdentungarustningenskallgå ner.(15+slag,tänkhärpåattdetkanvarasvårtattuppfattaslag ochatträkna,sålåtsituationenvaratillhjälp) Notering:Dettaärenändringfråntidigare,därtungrustning gjordespelaren immun motenhandsvapenochprojektiler. Medeltungrustning Denmedeltungarustningen kommeribetydligtflervarianterännågonannantypav rustningochärdärfördenmestsvårdefinierade.den vanligastevariantenärringbrynjaöverenvadderadjacka.andravarianterär fjällpansarimetall,ring ellermetallförstärktlädersamtlättareplåtrustningarsom jack chainsellerenklasplintaderustningsdetaljer. Denmedeltungarustningengeren(1)KPextra. Lättrustning Somlättrustningräknasläder,vadderadejackorochrockarsamt vissamerexotiskamaterialsombenochhärdadetyger.lättrustningskyddarintemot någonformavrenträffochgördärföringenskillnadundersjälvastriden. Lättrustninghardockeffektefterstriden.Skadorsomdutilldragitsigdärduvarit skyddadavlättrustningblirefterstridenomvandladetillenbartmindreskråmor.du behöverinteenläkekunnigsassistansförattseöverdinaskadormendubehövervila uppdigistillhetenstund(cirkaenkvart)dådufortfarandekännersmärta. Hjälm Omdubärenhjälmimetallfårdu(1)KPextraperstridoavsettvarpå kroppenträffentar.ringbrynjehuvaräknasintesomhjälm. Sekundärt avslut Omdinrollblivitskadadellernedgjordfårduintepåverkastridenlängre,menförattdetinte skablialltförorealistisktellertråkigtfinnsmöjlighetentill sekundäraavslut,vilketgerdig möjlighetattvaraaktivännuengångutanattpåverkautgångenavstriden.detfinnstvå varianteravsekundäraavslut. 4

5 Ett: om du blir attackerad av någon som fortfarande är i stridbart skick får du under en kortare period klumpigt kämpa emot. Detta är enbart för att skapa en snyggare scen och du får inte utnyttja sekundära avslut för att skaffa fördelar under en strid du ska förlora kampen. Du måste aktivt undvika att träffa din motståndare då det ibland kan vara svårt att veta vem som är med i striden eller inte. Om du som stridande ändå skulle bli träffad av någon som du vet redan är skadad eller nedgjord så räknas träffen enbart som en skråma. Två: två eller flera personer som redan är skadade får bråka med varandra så länge detta inte påverkar utgången av striden. Andra andningen Den regel som hetat Andra andningen under tidigare Krigshjärtalajv används inte på Krigshjärta VII. Kvarglömt materiel Kvarglömt materiel efter en strid, exempelvis pilar, skäktor, vapen och annat som folk tappar placeras lämpligen i en hög bredvid platsen där striden var. Om du som vinnare planerar att fortsätta hålla platsen så lägg materielet en bit bort, förslagsvis närmare fienden. Vapen och träffar Ren/oren träff För att träffen ska räknas som ren ska den vara en så kallad välmarkerad träff, det vill säga att motståndaren tydligt ska märka av den. Om vapnet exempelvis studsar av en sköld eller enbart tar i kläderna innan det träffar räknas det inte som en träff. En bra riktlinje är att om träffen känns så är den ren. När det kommer till projektilträffar kan träffens renhet avgöras beroende på hur projektilen beter sig. Om projektilen studsar bort eller faller av från offret är träffen ren då hela spetsen av projektilen kolliderat med kroppen. En projektil som istället snuddar kroppen för att sedan fortsätta framåt har inte träffat ordentligt och kan ignoreras regelmässigt, men rollspela gärna på den. Om träffar Det är alltid du själv som avgör om du har blivit träffad. Ibland känns inte en träff av något skäl, exempelvis att den tog i kläderna eller att rustningen absorberade all kraft. Om din motståndare inte verkar ta en träff, förutsätt inte att denne fuskar. Skulle du uppleva att det 5

6 sker systematiskt, prata med arrangör eller gruppledare så kan denne ta det med personen i fråga eller dennes gruppledare. Avbryt inte spelet och ställ till med en off scen. Blir du irriterad off, ta en paus från striden tills du lugnat ner dig. Vapen På Krigshjärta VII finns det tre typer av boffervapen. Alla vapen gör ett (1) i skada. Enhandsvapen Svärd, yxor och diverse krossvapen samt spjut & pikar (även de som brukas i två händer) räknas till enhandsvapen. Tvåhandsvapen Hillebarder, glavar, tvåhandssvärd och andra större vapen som kräver två händer räknas till tvåhandsvapen vid hugg, men som enhandsvapen vid stick. Tvåhandsvapen ignorerar rustning. Projektilvapen Hit räknas pilbågar och armborst. Kastvapen gör ingen regelmässig skada, man använd dem fritt om du vill. Om vapensäkerhet På Krigshjärta VII har vi krav på både säkerhet och utseende för de vapen som skall användas på lajvet. I princip alla köpevapen (Calimacil, Palnatoke, Epic Armoury, et cetera) är godkända rent säkerhetsmässigt. Vapen som är stötsäkra får lov att stötas med. Projektiler får lov att ha både rundad och platt spets och de ska ha en diameter på minst 45mm. Kolfiberpilar går bra, men undvik plast /gummifenor. Poundgräns på bågar är 35 pound och armborst får vara motsvarande så starka. Utseendemässigt funkar de flesta vapen som går mer åt low fantasy hållet eller med en historisk förlaga. Ditt vapen skall även passa din karaktär och ditt koncept. En bondesoldat bär exempelvis inte tvåhandssvärd. Kontakta arrangör om du är osäker. Det är tillåtet att ha ovadderade ytor på ett vapen (exempelvis ett träskaft på ett spjut), men du får absolut inte slå någon med en ovadderad yta. Samtliga vapen måste kontrolleras innan lajvet av arrangemanget. Krutvapen På Krigshjärta VII används flera former av krutvapen där den gemensamma nämnaren är att de ger stun effekt. 6

7 Krutvapenärbundnatillkaraktärskonceptensomfåtttillåtelseattbärademochvarkenkan ellerskallanvändasavandra.upphittadekrutvapenskallomedelbartefterstridenlämnaspå platsendärstridenvar.dettagällerävenförvapensomanvänderknallkorkellerliknande. Du fåraldriganvändaellertestaettkrutvapensominteärdittutangodkännandeav ägaren. Olika typer av krutvapen Pistol Medpistolmenasmindrekrutvapenmedknallkorksomanvändspånärahåll. Regler: Pistolergerenkortchockeffektomdublirträffad,liknandespelvärldens stun effekt. Hurduväljerattspelapådettakanvarieramenduskallvarautslagenica2sekunder.Under dentidenfårduintegöranågrastrids ellerförsvarshandlingar,mendubehöverintesänka eneventuellsköldomduredanhölldenuppe.dufåringenregelmässigskadaavpistoler. Exempel:Dublirskjutenavenpistolochtarchockatettparstegtillbakainnandupånytt samlatdig. Säkerhetsregler: Pistolerharettsäkerhetsavståndpåenmeterförattskyddaöron.Siktainte motansiktetochtänkpåattdinavännerkanvarabredviddig,såkontrolleraävenåtsidorna innanduskjuter.förvarnagärnaommöjligt. Pistolerskallanvändaknallkorkarellerliknandekonstruktion.Riktigakrutladdadepistolerfår inteanvändaspåkrigshjärtautanspecifiktillåtelsefrånarrangör. Gevär PåKrigshjärtahargevär enbartenstämningshöjanderoll.dufårsjälvklartspelapåenträff omduvillmendärfinnsingakravöverhuvudtagetpådet.anledningentilldettaärattdeti praktikenvisatsigvarasvårtattuppfattanärdublivitskjuten.vivillundvikaonödigakonflikter därenapartenuppleverattdenandrapartenaldrigtarträff.pådethärsättetärvitydligamed vilkaförväntningarengevärsbärandepersonbörhaochattträffarbörsessomenbonus. Kanoner samt handkanoner/hakebössor Enhandkanonärenmindre kanon,sålitenattenpersonsjälv kanbäraden,menenhandkanon kanävenvaramonteradpåett stativ.kanonerochhandkanoner harbådeenchockeffektochen skadandeverkan.tillskillnadmot pistolersåpåverkarkanoneroch handkanonerengruppochharen cirkatvåmeterbredgataden skjuterlängsmed. 7

8 En kanon kan inte bäras och hanteras av en person, utan hanteras av kanonbesättningar på ett flertal personer. Skillnaderna mot en handkanon är att en kanon påverkar ett betydligt större område och har en cirka 4 meter bred gata den skjuter längs med. I övrigt är effekterna samma. Regler: Chockeffekten av kanoner och handkanoner gör att du aktivt måste kasta dig i skydd eller mot marken. Skulle du missa att söka skydd av olika anledningar så räknas du som skadad men inte nedgjord, du får alltså inte strida längre. Saker man kan spela på där är exempelvis splitterskador eller ren chock. Säkerhetsregler : Innan en skytt skjuter av en kanon eller handkanon måste denne påkalla uppmärksamhet från omgivningen genom att utbrista skott kommer, ett utraget fyr! eller liknande så att spelarna är beredda på att bli beskjutna. Detta är för att folk ska kunna söka skydd och inte råka springa framför skottet. Kanoner har ett säkerhetsavstånd framåt på 15 meter och är verksamma på 40 meter. Handkanoner har ett säkerhetsavstånd framåt på 10 meter och är verksamma på meters håll. Skytten måste ha sällskap av en annan person som hjälper denne hålla koll på omgivningen omkring. Alla kanonjärer arbetar alltså minst i lag om två. Av säkerhetsskäl får man inte anfalla en kanon eller handkanon som håller på att avfyras (efter att skytten ropat skott kommer ). Rök Pyroteknik är en stor del av Krigshjärta och rök i alla dess former är en stor del av nöjet som även våra deltagare kan sprida och dela med sig av. Rökgranater går dock att skada sig på och därför finns det några saker att tänka på: Rökgranater som kastas ska om möjligt hållas under uppsikt av den som kastade för att förhindra potentiell brand eller annan olycka. Detta är dock inte alltid möjligt (exempelvis om granaten kastades för att möjliggöra flykt), varför det är lämpligt att även andra i närheten håller ett öga på den. Rökgranater får kastas, men inte in bland folk i grupper eller in i tält. Du får inte ta upp en utlöst granat och kasta tillbaka den. Om du måste flytta en granat av något skäl (exempelvis att den råkat hamna på något lättantändligt), tänk på att den ände där röken kommer ut är väldigt varm och kommer orsaka brännskador. Lyft granaten försiktigt i den bakre delen och flytta den åt sidan. 8

9 Olika typer av rök Normal rök Normal rök är vit eller gråaktig och ger ingen skada. Den används för att dölja sig själv eller förvirra fienden. Röken har alltså den effekt den har i verkligheten. Röken är inte farlig men kan vara obehaglig att andas in. Har du problem med att andras in rök rekommenderas du att undvika röken genom att dra dig undan. Giftrök Giftig rök gestaltas av färgad rök (gul, grön, orange, blå, et cetera) och fungerar tekniskt som täckande rök med ett undantag. Befinner du dig i röken mer än några sekunder så skadas rollen. Stannar du i röken ytterligare blir din roll nedgjord. Att täcka för näsa och mun gör att du kan ta dig ut från giftröken utan att bli skadad, men du kan inte stanna kvar. Spela gärna på att röken är besvärlig, exempelvis genom att hosta och att behöva några sekunder för att orientera dig när du väl är ute ur röken. Övrigt Om du av något skäl lagt dig ner frivilligt under en strid får du därefter inte påverka striden. Du får lov att röra på dig, exempelvis fly om du är oskadd, men du får inte anfalla någon. Detta är för att det på lajv är svårt att se om en karaktär är skadad eller bara spelar skadad eftersom skador inte uppkommer på riktigt. Vi vill undvika situationer där vinnaren av en strid slår några extraslag på alla som fallit bara för att försäkra sig om att de inte bara spelar skadade. Blir du anfallen av någon som tidigare i striden lagt sig ner får du gärna rollspela på händelsen, men du ska inte ta någon skada. Skador & läkning Om din karaktär har fått slut på KP så kan du vara två typer av skadad, samt en frivillig tredje nivå. Om det dräpande slaget tog i en arm eller ett ben så tar den en timme innan du är i stridbart skick, om det däremot tog i bål, rygg eller bröst tar det två (2) timmar. Den frivilliga nivån innebär att du frågar efter När din karaktär har slut på KP måste denne genomgå en läkeperiod innan den får tillbaka dem. Läkeperioder inleds med en läkescen som utförs av en sjukvårdare eller en läkare. Du berättar själv för sjukvårdaren vad det var som dräpte dig och avgör själv var träffen satt om det rör sig om gränsområden. Fuska inte. Om du vill kan du dessutom använda dig av en frivillig tredje nivå som kräver operation, säg då till sjukvårdaren att du är extremt skadad och behöver opereras så kommer de om möjligt att ordna en häftig operationsscén. Läketiden är fortfarande två timmar med det kan vara kul med lite extra krydda i spelet! Dräptes av träff i ben eller arm = 1 timmes läketid Dräptes av träff i bål, bröst eller rygg = 2 timmars läketid 9

10 Behandlas skadan dessutom med en matsked (~15ml) Cordovium så halveras läketiden! Att spela skador och läkning Striden är en central del av arrangemanget Krigshjärta och därför är det viktigt med ett tydligt och spelbart system för skador och läkning. Till att börja med så är det värt att nämna att vi inte avser detta system att på något sätt vara realistiskt, det är istället en metod som gör skadorna mer spelbara och mer integrerade i det övriga spelet så att de inte blir en bromskloss. Grundtanken är att skadade spelare inte skall behöva vara borta från spelet mer än nödvändigt samtidigt som deras frånvaro skall vara så pass lång att det ger taktiska möjligheter för motståndaren. Kort sagt så är nedgörandet av fienden en metod att köpa sig själv andrum och initiativ i striden, men eftersom de skadade åter är på banan relativt snabbt så framtvingar detta också ett mer intensivt spel eftersom tidsramen dras åt och varje minut är därför dyrbar. Korta läketider gör också att folk är mer benägna på att bjuda på sig, något vi uppmuntrar. Typ av skada och omlokalisering av skador Tänk på att du inte alltid måste spela en fysisk skada. Det går utmärkt att spela på exempelvis chock så länge din karaktär är försatt ur stridbart skick. Låt sjukvårdare/kirurg/läkare behandla din karaktär och var tydlig med vilken typ av skada det rör sig om. Det är också tillåtet att vid behov omlokalisera en skada. Om du blir huggen i benet, men det visar sig vara väldigt opraktiskt att spela halt, låtsas då att det var armen som fick hugget när du visar skadan för en sjukvårdare. Spela upp och spela ned Som tidigare nämnts försöker vi inte ha ett så realistiskt system som möjligt, utan ett system som skapar spel. Korta läketider gör att folk vågar bjuda på sig. Att spela upp innebär att när skadan inträffar får du gärna spela ut på detta. Skrik, jämra dig, ha dödsångest eller vad som nu är lämpligt beroende på typ av skada och hur din karaktär är. Kravla runt, halta, tryck handen mot såret, etcetera. Skapa helt enkelt en snygg scen för de som är runtomkring dig och för sjukvårdarna som ska ta hand om dig. 10

11 Däremot, när skadan är omhändertagen och läketiden inletts bör du istället spela ner skadan. Gör den med andra ord mindre allvarlig än den verkade. Något som tidigare verkade vara ett livshotande sår kanske visade sig vara mer av en skråma när sjukvårdarna tittade på det. Ett krossår kanske gjorde ont, men det visade sig att gambesonen absorberade det mesta av kraften. Gå inte heller runt och prata om att du i senaste striden fick buken uppskuren och knäskålarna krossade eller att din bästa vän blev brutalt nerhuggen. Efter striden förvandlas mer eller mindre nerhuggna personer till ansiktslösa soldater. Vi hade förluster innebär inte att den, den och den föll, utan det var snarare några namnlösa personer det handlade om. Detta är också något som sjukvårdare och läkare kan använda sig av, att inte nämna namn när de pratar om personer de tagit omhand eller rapporterar antalet skadade. Ytterligare tankar kring spelet av skador Eftersom strid till stor del avgörs av spelarens egen bedömning är det viktigt att se med kritiska ögon på både sitt eget och gruppens agerande. Om gruppen vinner varje strid man deltar i så bör man ta det som en varningssignal. Spelar den egna gruppen konsekvent mindre generöst än motståndarna? Är det kanske dags att bjuda på sig lite mer? Eller omvänt, dör ni så snart ett vapen snuddar vid er? Beror förlusterna på gruppens bristande stridsförmåga, eller gör ni en för strikt tolkning av skadereglerna? Var uppmärksamma och justera vid behov din och gruppens tolkning av skadesystemet. Ansvaret för detta ligger på varje berörd spelare. Ingen sida får ett roligare lajv av att vara den som hela tiden vinner eller förlorar. Trubbigt våld, slagsmål och tortyr Effekter av slagsmål, fysiska bestraffningar och tortyr ska rollspelas på ett rimligt sätt. Däremot medför den typen av skador inte att du regelmässigt blir skadad/nedgjord. Om du spelar en karaktär som troligtvis kommer använda trubbigt våld så får du gärna införskaffa ett snyggt latexvapen som passar ändamålet. Om du torterar en karaktär tänk på att inte ge den du torterar ospelbara skador. Det blir till exempel snabbt fånigt om du skär av fingrarna på en karaktär eftersom denne fortfarande har hela handen intakt, i synnerhet om du fortfarande spelar på att du har gjort det. Likaså om du misshandlar en fånge eller vill hindra någon från att fly. Det kan vara bättre att använda trubbigt våld i och med att en krosskada i efterhand är lättare att spela ner för ditt offer. 11

12 Döden Eftersom flera av karaktärerna på lajvet är kampanjkaraktärer är det lämpligt att kontrollera med spelaren att det är OK att döda dennes karaktär. Generellt kan inte en karaktär dö utan att spelaren godkänt det. Detta för att ge folk utrymme att kunna ta risker inlajv för att skapa och främja spel. Arrangör och gruppledare kommer att ha viss koll på vilka karaktärer som är OK att döda, men är du osäker, fråga en extra gång. Ibland kan det tyckas ologiskt att inte döda en viss karaktär, men i de fall får du hitta ursäkter till att du väntar med att döda karaktären till efter lajvet (och då kan du hitta på en historia senare till varför det inte skedde). Tänk dock på att du som spelare kan påverka hur din karaktär behandlas. Bara för att du som spelare vet att karaktären inte lider så stor risk att dö betyder det inte att din karaktär vet det. Är du för besvärlig kan du heller inte räkna med att karaktären kommer att klara sig oskadd eller levande ur en viss situation. Du kan som spelare alltid välja att avsluta din karaktärs liv om det känns lämpligt. En variant är att planera en scen kring karaktärens dödsögonblick om du tänkt byta karaktär under lajvets gång eller åka hem tidigare. Detta gör också att det blir tydligare för dina medspelare att din karaktär faktiskt är ute ur spel. Vill du ha hjälp kring att planera en scen, kontakta din gruppledare eller arrangör. Knockning och snittning Knockning (uttalas nockning ) förekommer och är ett rekommenderat alternativ för att plocka ut exempelvis vaktposter eller skadade personer. Tanken bakom detta är att ge en möjlighet till en tyst attack som inte nedgör motståndarna men tar ut dem en liten stund. För att knocka någon behöver du ha någon form av trubbigt bofferföremål, exempelvis en dolk eller en sten, som du sätter mot skuldran/axeln på personen i fråga samtidigt som du säger nock. Om du blir knockad ska du spela på det som att du blivit slagen medvetslös och du förblir så i cirka 5 minuter om inte någon lyckas väcka dig. Minnena efter händelsen är diffusa och du minns inte vad som skedde minuterna innan. Observera att knockning är en off term och att du normalt inte säger att du blev knockad, utan att du blev nerslagen eller dylikt. Likaså pratar du om att slå ner någon, inte om att knocka någon. Hjälm skyddar inte mot en knockning eftersom knockning symboliserar en tyst attack eller överfall, inte ett enskilt slag mot bakhuvudet. Av samma skäl kan inte heller knockning utföras i strid. Snittning (gammal lajvterm för att skära halsen av en karaktär) finns inte på Krigshjärta VII då det är en typiskt spelblockerande regel. Skulle någon ändå få för sig att skära halsen av 12

13 dig ska du behandla det som en vanlig attack med ett enhandsvapen; du dör alltså inte av att bli snittad. Detta innebär också att du får skrika och jämra dig, något som gör att en snittning är allt annat än ljudlös och diskret. Slutligen: De flesta problem kan avhjälpas med kommunikation, både före, under och efter lajvet. 13

Regler och off-information

Regler och off-information Regler och off-information In-lajv och off-lajv Off-lajv är allt som inte fanns under medeltiden, som tillexempel moderna kläder, mobiler, TV-spel, datorer etc. In-lajv är kanske inte så förvånande motsatsen

Läs mer

Det finns hus i de båda byarna som man kan få bo i men det är ett begränsat antal platser så det gäller att boka plats.

Det finns hus i de båda byarna som man kan få bo i men det är ett begränsat antal platser så det gäller att boka plats. Codex iuris Spraxmark Stämningsregler Viktigast Glöm inte bort att ha roligt och se mellan fingrarna om det behövs istället för att klaga och gnälla. Ge gärna konstruktiv kritik om det finns utrymme för

Läs mer

SERDAN VERSION 7.6... 5 ALLMÄNT... 5 ROLLPERSONEN... 5

SERDAN VERSION 7.6... 5 ALLMÄNT... 5 ROLLPERSONEN... 5 SERDAN VERSION 7.6... 5 ALLMÄNT... 5 VAD ÄR SERDAN... 5 TÄRNINGSLÖST... 5 ROLLPERSONEN... 5 TALANGER OCH FÄRDIGHETER... 8 Färdigheter... 16 SEKUNDÄRA VÄRDEN... 17 Bärförmåga = STY*2... 17 Skadetålighet

Läs mer

Mythas. Information och regler. [Insert epic picture here]

Mythas. Information och regler. [Insert epic picture here] Mythas Information och regler [Insert epic picture here] 1 Innehåll Innehåll... 2 Om regelboken... 3 Kontakt/Arrangörer... 3 Arrangörernas huvudansvar:...3 Anmälan betalning... 4 Försäkringar... 4 Alkohol

Läs mer

DIHS WoD-Lajvregler3.4

DIHS WoD-Lajvregler3.4 DIHS WoD-Lajvregler3.4 Uppdateringar av dokumentet: 20130910: Ändrade beskrivningen för Domination 1-3 då det var mer luddigt innan. Förhoppningsvis blev det klarare med hur disciplinen fungerar. 20130903:

Läs mer

Den 31 juli 2014 är sista anmälningsdagen, Du räknas inte som anmäld förens både anmälan och betalning nått oss.

Den 31 juli 2014 är sista anmälningsdagen, Du räknas inte som anmäld förens både anmälan och betalning nått oss. Var: Skillingaryd, Berghem När: 24/9 28/9 2014 Kostnad: 400: inkl 50 kr dep Pg:1686908 3 Anmälan Den 31 juli 2014 är sista anmälningsdagen, Du räknas inte som anmäld förens både anmälan och betalning nått

Läs mer

Sista anmälningsdag för deltagande är 12 juli. Se mer på s. 13 i detta häfte.

Sista anmälningsdag för deltagande är 12 juli. Se mer på s. 13 i detta häfte. OBS - om dokumentet: Om du är nybörjare eller av annan anledning känner dig lite skräckslagen över all text i det här dokumentet; don t panic! Även om det är meningen att man bör ha bläddrat igenom detta

Läs mer

Moldia III. -Helis Dag- 24-27 Juli

Moldia III. -Helis Dag- 24-27 Juli Moldia III -Helis Dag- 24-27 Juli Vi kräver att någonting görs! Orden ekande genom den jättelika tronsalen. En av våra män har blivit bortförd av dessa vildar! Om ni tror att handelshuset Lunedo kommer

Läs mer

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om?

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Översikt Presentation och dagordning...15 min - Vad ska träffarna handla om och varför vill vi hjälpa er? - Vår olika roller två berg. -

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi

ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi 1 ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi PRESENTATIONSLEK 1. Marknad i Korpilombolo Syfte: Rörelse, trygghetsskapande, presentation Grupp: Obegränsat antal Deltagarna står i en ring så att

Läs mer

SKUGGSTENEN av Jürgen Richter

SKUGGSTENEN av Jürgen Richter SKUGGSTENEN av Jürgen Richter Skuggstenen utspelar sig i Västmarks träskområden och det börjar med att Rperna (Rollpersonerna) stöter på en förvildad ung kvinna under en resa genom ett av träsken. Kvinnan

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

Etridien IV : Gränsland : 070516

Etridien IV : Gränsland : 070516 Ronneby Lajvsällskap presenterar Etridien IV : Gränsland : 070516 Utskick v3.0 1/80 Innehållsförteckning 3...Stämningstext 5... Stämningsregler 5... Praktiska regler 7... Säkerhetsregler 8... Vapen och

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Nu har du sluta röka. vecka 2-4

Nu har du sluta röka. vecka 2-4 Nu har du slutat röka sluta röka vecka 2-4 Under den här tiden kommer du fram till det datum när du säger farväl till cigaretterna för gott och börjar ditt nya liv som före detta rökare. 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Kurs i Vardagssamtal

Kurs i Vardagssamtal Kurs i Vardagssamtal För ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom (Arbetspärm) Detta är ett kursmaterial som ursprungligen utarbetats vid Clinical Research Center for Schizophrenia & Psychiatric Rehabilitation,

Läs mer

Svart kung Filmhandledning. Innehåll

Svart kung Filmhandledning. Innehåll Svart kung Filmhandledning Våldet i vårt samhälle eskalerar, destruktiva gängbildningar blir allt vanligare, brotten blir grövre, drogerna tyngre och vapnen allt fler. Vems ansvar är det att skapa ett

Läs mer

INLÄRNING AV GUNGAN. Av Marie Hansson

INLÄRNING AV GUNGAN. Av Marie Hansson INLÄRNING AV GUNGAN Av Marie Hansson Det balanshinder som rör på sig heter Gungbrädan i reglerna, men kallas i folkmun för gungan eller vippan. Det är definitivt en utmaning för många hundar och kan ta

Läs mer

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson SLALOM FEL PÅ SLUTET Av Marie Hansson Den här artikeln ska handla om olika orsaker till att en hund lämnar slalomhindret för tidigt. Det sker både med oerfarna och erfarna hundar och orsakerna kan skilja

Läs mer

Nattpesten ett huvudtema

Nattpesten ett huvudtema Nattpesten ett huvudtema www.farmengames.com Betraktande tittade A ut över territoriet och fylldes av allt annat än medömkan. En stank låg över området även om det säkerligen bara var inbillning. Man menade

Läs mer

Om att träna hund konfliktfritt

Om att träna hund konfliktfritt Om att träna hund konfliktfritt från Charmören Flatcoated Retrieverklubbens rastidning - nr 2/2010 Blev tillfrågad av redaktionen att skriva något om en del i min träning. Det är som sagt bara en del av

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

file://c:\hemsidor\xpokers\protokoll\freddas pokerskola mini.htm

file://c:\hemsidor\xpokers\protokoll\freddas pokerskola mini.htm Page 1 of 9 Lektion 1 - Prioritet nummer 1 : Att överleva I en turnering så är du utslagen så fort dina marker är slut (såvida du inte sitter i en ReBuy-turnering och det fortfarande är tillåtet att köpa

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Hundpsykolog Charlotte Swanstein

Hundpsykolog Charlotte Swanstein Vi har en golden pojke 3år och vi får ev, en valp på 5mån också golden pojke hur gör vi bäst när man ska tar in den nya hunden i flocken så de inte bli fel för någon av hundarna. Ska man tänka på något

Läs mer