Stridssystem Krigshjärta VII

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stridssystem Krigshjärta VII"

Transkript

1 Innehåll Stridssystem Krigshjärta VII Förord Stridssystem Termer för skadenivåer Träffområden KP (Kroppspoäng) Rustning Sekundärt avslut Andra andningen Kvarglömt materiel Vapen och träffar Ren/oren träff Om träffar Vapen Enhandsvapen Tvåhandsvapen Projektilvapen Om vapensäkerhet Krutvapen Olika typer av krutvapen Pistol Gevär Kanoner samt handkanoner/hakebössor Rök Olika typer av rök Övrigt Skador & läkning Att spela skador och läkning Typ av skada och omlokalisering av skador Spela upp och spela ned Ytterligare tankar kring spelet av skador Trubbigt våld, slagsmål och tortyr Döden Knockning och snittning 1

2 Förord DettadokumentinnehållerdestridsreglersomanvändsförstridpåKrigshjärtaVII.Med mindremodifikationerärdetiprincipsammastridsreglersomanvändespåkrigshjärtavi.vi siktarintepårealistiskastridsregler,utandessastridsreglerärtillförattgöradeså underhållandeochspelbejakandesommöjligt Hamnarduienstridssituationpålajvetochblirosäkerpåvadsomgäller,komihågattdet alltidgårbraattgånersnabbareänvadduegentligenbehöverenligtreglerna. 2

3 Stridssystem Termer för skadenivåer För att kunna använda stridssystemet är det nödvändigt att först förklara vad de olika termerna innebär. Sårad Benämning på en karaktär som tagit träff, men som ännu inte är skadad. Skadan kan ses som en skråma och har inte någon läketid, men får gärna rollspelas. Karaktären får tillbaka sina KP vid stridens slut. Skadad Karaktären kan inte slåss längre och kräver lättare sjukvård för att påbörja läketiden. En sjukvårdssoldat kan ta hand om en skadad karaktär. Skadad blir karaktären när den får slut på KP och om det skadande slagen tog i en arm eller ett ben. Nedgjord Karaktären kan inte slåss längre och kräver en mer avancerad sjukvårdsscen för att påbörja läketiden. Det krävs i normalfallet en läkare eller fältkirurg för att ta hand om en nedgjord karaktär, men om inte någon sådan finns närvarande eller har tid fungerar en sjukvårdare. Denne får då gärna ta lite extra tid på sig och spela på att det är något komplicerat. Nedgjord blir karaktären när den får slut på KP och om det skadande slagen tog i bröst, bål eller rygg. Dessa termer är inte några som används i spel på lajvet, de är till för att du som spelare behöver ha koll rent off på hur skadad din karaktär är. Träffområden Huvud och hals utgör inte något träffområde. Blir du träffad i huvudet/halsen får du gärna rollspela på händelsen för att det ska snyggare ut, men du skall aldrig ta huvudträff som träff då dessa träffar inte skall uppmuntras. Händer och fötter räknas som träffytor. KP (Kroppspoäng) Alla karaktärer på Krigshjärta har ett (1) KP. Det betyder att de kan ta en träff av valfritt vapen innan de räknas som skadade eller nedgjorda. Rustning kan däremot dämpa effekten. KP räknas över hela kroppen och är inte specifikt för olika kroppsdelar. Rustning Rustningen (förutom hjälm) skyddar alltid enbart på den plats den sitter placerad på kroppen en träff på en orustad kroppsdel gör alltid karaktären skadad eller nedgjord (beror på vilken kroppsdel det rörde sig om). Alltså kan även tyngre rustade soldater fällas genom en lyckoträff mot ett orustat område. Om du är osäker på vad din rustning klassas som, fråga gruppledare eller arrangör. Det går inte att kombinera olika typer av rustning. 3

4 Tungrustning Tungrustningärdentyngstatypenav rustningensoldatkanfåtagpå.någraexempelpåtung rustningär:heltöverlappandelameller,tätasplints,plattor avwisby typsamtrenplåtrustningavdiverseslag. Dentungarustningengeren(1)KPextra.Devapensomsom räknassomtvåhandsvapenskadarbärararen,medandetkrävs enansenligmängdträffarfrånettenhandsvapeneller avståndsvapenförattbärarenavdentungarustningenskallgå ner.(15+slag,tänkhärpåattdetkanvarasvårtattuppfattaslag ochatträkna,sålåtsituationenvaratillhjälp) Notering:Dettaärenändringfråntidigare,därtungrustning gjordespelaren immun motenhandsvapenochprojektiler. Medeltungrustning Denmedeltungarustningen kommeribetydligtflervarianterännågonannantypav rustningochärdärfördenmestsvårdefinierade.den vanligastevariantenärringbrynjaöverenvadderadjacka.andravarianterär fjällpansarimetall,ring ellermetallförstärktlädersamtlättareplåtrustningarsom jack chainsellerenklasplintaderustningsdetaljer. Denmedeltungarustningengeren(1)KPextra. Lättrustning Somlättrustningräknasläder,vadderadejackorochrockarsamt vissamerexotiskamaterialsombenochhärdadetyger.lättrustningskyddarintemot någonformavrenträffochgördärföringenskillnadundersjälvastriden. Lättrustninghardockeffektefterstriden.Skadorsomdutilldragitsigdärduvarit skyddadavlättrustningblirefterstridenomvandladetillenbartmindreskråmor.du behöverinteenläkekunnigsassistansförattseöverdinaskadormendubehövervila uppdigistillhetenstund(cirkaenkvart)dådufortfarandekännersmärta. Hjälm Omdubärenhjälmimetallfårdu(1)KPextraperstridoavsettvarpå kroppenträffentar.ringbrynjehuvaräknasintesomhjälm. Sekundärt avslut Omdinrollblivitskadadellernedgjordfårduintepåverkastridenlängre,menförattdetinte skablialltförorealistisktellertråkigtfinnsmöjlighetentill sekundäraavslut,vilketgerdig möjlighetattvaraaktivännuengångutanattpåverkautgångenavstriden.detfinnstvå varianteravsekundäraavslut. 4

5 Ett: om du blir attackerad av någon som fortfarande är i stridbart skick får du under en kortare period klumpigt kämpa emot. Detta är enbart för att skapa en snyggare scen och du får inte utnyttja sekundära avslut för att skaffa fördelar under en strid du ska förlora kampen. Du måste aktivt undvika att träffa din motståndare då det ibland kan vara svårt att veta vem som är med i striden eller inte. Om du som stridande ändå skulle bli träffad av någon som du vet redan är skadad eller nedgjord så räknas träffen enbart som en skråma. Två: två eller flera personer som redan är skadade får bråka med varandra så länge detta inte påverkar utgången av striden. Andra andningen Den regel som hetat Andra andningen under tidigare Krigshjärtalajv används inte på Krigshjärta VII. Kvarglömt materiel Kvarglömt materiel efter en strid, exempelvis pilar, skäktor, vapen och annat som folk tappar placeras lämpligen i en hög bredvid platsen där striden var. Om du som vinnare planerar att fortsätta hålla platsen så lägg materielet en bit bort, förslagsvis närmare fienden. Vapen och träffar Ren/oren träff För att träffen ska räknas som ren ska den vara en så kallad välmarkerad träff, det vill säga att motståndaren tydligt ska märka av den. Om vapnet exempelvis studsar av en sköld eller enbart tar i kläderna innan det träffar räknas det inte som en träff. En bra riktlinje är att om träffen känns så är den ren. När det kommer till projektilträffar kan träffens renhet avgöras beroende på hur projektilen beter sig. Om projektilen studsar bort eller faller av från offret är träffen ren då hela spetsen av projektilen kolliderat med kroppen. En projektil som istället snuddar kroppen för att sedan fortsätta framåt har inte träffat ordentligt och kan ignoreras regelmässigt, men rollspela gärna på den. Om träffar Det är alltid du själv som avgör om du har blivit träffad. Ibland känns inte en träff av något skäl, exempelvis att den tog i kläderna eller att rustningen absorberade all kraft. Om din motståndare inte verkar ta en träff, förutsätt inte att denne fuskar. Skulle du uppleva att det 5

6 sker systematiskt, prata med arrangör eller gruppledare så kan denne ta det med personen i fråga eller dennes gruppledare. Avbryt inte spelet och ställ till med en off scen. Blir du irriterad off, ta en paus från striden tills du lugnat ner dig. Vapen På Krigshjärta VII finns det tre typer av boffervapen. Alla vapen gör ett (1) i skada. Enhandsvapen Svärd, yxor och diverse krossvapen samt spjut & pikar (även de som brukas i två händer) räknas till enhandsvapen. Tvåhandsvapen Hillebarder, glavar, tvåhandssvärd och andra större vapen som kräver två händer räknas till tvåhandsvapen vid hugg, men som enhandsvapen vid stick. Tvåhandsvapen ignorerar rustning. Projektilvapen Hit räknas pilbågar och armborst. Kastvapen gör ingen regelmässig skada, man använd dem fritt om du vill. Om vapensäkerhet På Krigshjärta VII har vi krav på både säkerhet och utseende för de vapen som skall användas på lajvet. I princip alla köpevapen (Calimacil, Palnatoke, Epic Armoury, et cetera) är godkända rent säkerhetsmässigt. Vapen som är stötsäkra får lov att stötas med. Projektiler får lov att ha både rundad och platt spets och de ska ha en diameter på minst 45mm. Kolfiberpilar går bra, men undvik plast /gummifenor. Poundgräns på bågar är 35 pound och armborst får vara motsvarande så starka. Utseendemässigt funkar de flesta vapen som går mer åt low fantasy hållet eller med en historisk förlaga. Ditt vapen skall även passa din karaktär och ditt koncept. En bondesoldat bär exempelvis inte tvåhandssvärd. Kontakta arrangör om du är osäker. Det är tillåtet att ha ovadderade ytor på ett vapen (exempelvis ett träskaft på ett spjut), men du får absolut inte slå någon med en ovadderad yta. Samtliga vapen måste kontrolleras innan lajvet av arrangemanget. Krutvapen På Krigshjärta VII används flera former av krutvapen där den gemensamma nämnaren är att de ger stun effekt. 6

7 Krutvapenärbundnatillkaraktärskonceptensomfåtttillåtelseattbärademochvarkenkan ellerskallanvändasavandra.upphittadekrutvapenskallomedelbartefterstridenlämnaspå platsendärstridenvar.dettagällerävenförvapensomanvänderknallkorkellerliknande. Du fåraldriganvändaellertestaettkrutvapensominteärdittutangodkännandeav ägaren. Olika typer av krutvapen Pistol Medpistolmenasmindrekrutvapenmedknallkorksomanvändspånärahåll. Regler: Pistolergerenkortchockeffektomdublirträffad,liknandespelvärldens stun effekt. Hurduväljerattspelapådettakanvarieramenduskallvarautslagenica2sekunder.Under dentidenfårduintegöranågrastrids ellerförsvarshandlingar,mendubehöverintesänka eneventuellsköldomduredanhölldenuppe.dufåringenregelmässigskadaavpistoler. Exempel:Dublirskjutenavenpistolochtarchockatettparstegtillbakainnandupånytt samlatdig. Säkerhetsregler: Pistolerharettsäkerhetsavståndpåenmeterförattskyddaöron.Siktainte motansiktetochtänkpåattdinavännerkanvarabredviddig,såkontrolleraävenåtsidorna innanduskjuter.förvarnagärnaommöjligt. Pistolerskallanvändaknallkorkarellerliknandekonstruktion.Riktigakrutladdadepistolerfår inteanvändaspåkrigshjärtautanspecifiktillåtelsefrånarrangör. Gevär PåKrigshjärtahargevär enbartenstämningshöjanderoll.dufårsjälvklartspelapåenträff omduvillmendärfinnsingakravöverhuvudtagetpådet.anledningentilldettaärattdeti praktikenvisatsigvarasvårtattuppfattanärdublivitskjuten.vivillundvikaonödigakonflikter därenapartenuppleverattdenandrapartenaldrigtarträff.pådethärsättetärvitydligamed vilkaförväntningarengevärsbärandepersonbörhaochattträffarbörsessomenbonus. Kanoner samt handkanoner/hakebössor Enhandkanonärenmindre kanon,sålitenattenpersonsjälv kanbäraden,menenhandkanon kanävenvaramonteradpåett stativ.kanonerochhandkanoner harbådeenchockeffektochen skadandeverkan.tillskillnadmot pistolersåpåverkarkanoneroch handkanonerengruppochharen cirkatvåmeterbredgataden skjuterlängsmed. 7

8 En kanon kan inte bäras och hanteras av en person, utan hanteras av kanonbesättningar på ett flertal personer. Skillnaderna mot en handkanon är att en kanon påverkar ett betydligt större område och har en cirka 4 meter bred gata den skjuter längs med. I övrigt är effekterna samma. Regler: Chockeffekten av kanoner och handkanoner gör att du aktivt måste kasta dig i skydd eller mot marken. Skulle du missa att söka skydd av olika anledningar så räknas du som skadad men inte nedgjord, du får alltså inte strida längre. Saker man kan spela på där är exempelvis splitterskador eller ren chock. Säkerhetsregler : Innan en skytt skjuter av en kanon eller handkanon måste denne påkalla uppmärksamhet från omgivningen genom att utbrista skott kommer, ett utraget fyr! eller liknande så att spelarna är beredda på att bli beskjutna. Detta är för att folk ska kunna söka skydd och inte råka springa framför skottet. Kanoner har ett säkerhetsavstånd framåt på 15 meter och är verksamma på 40 meter. Handkanoner har ett säkerhetsavstånd framåt på 10 meter och är verksamma på meters håll. Skytten måste ha sällskap av en annan person som hjälper denne hålla koll på omgivningen omkring. Alla kanonjärer arbetar alltså minst i lag om två. Av säkerhetsskäl får man inte anfalla en kanon eller handkanon som håller på att avfyras (efter att skytten ropat skott kommer ). Rök Pyroteknik är en stor del av Krigshjärta och rök i alla dess former är en stor del av nöjet som även våra deltagare kan sprida och dela med sig av. Rökgranater går dock att skada sig på och därför finns det några saker att tänka på: Rökgranater som kastas ska om möjligt hållas under uppsikt av den som kastade för att förhindra potentiell brand eller annan olycka. Detta är dock inte alltid möjligt (exempelvis om granaten kastades för att möjliggöra flykt), varför det är lämpligt att även andra i närheten håller ett öga på den. Rökgranater får kastas, men inte in bland folk i grupper eller in i tält. Du får inte ta upp en utlöst granat och kasta tillbaka den. Om du måste flytta en granat av något skäl (exempelvis att den råkat hamna på något lättantändligt), tänk på att den ände där röken kommer ut är väldigt varm och kommer orsaka brännskador. Lyft granaten försiktigt i den bakre delen och flytta den åt sidan. 8

9 Olika typer av rök Normal rök Normal rök är vit eller gråaktig och ger ingen skada. Den används för att dölja sig själv eller förvirra fienden. Röken har alltså den effekt den har i verkligheten. Röken är inte farlig men kan vara obehaglig att andas in. Har du problem med att andras in rök rekommenderas du att undvika röken genom att dra dig undan. Giftrök Giftig rök gestaltas av färgad rök (gul, grön, orange, blå, et cetera) och fungerar tekniskt som täckande rök med ett undantag. Befinner du dig i röken mer än några sekunder så skadas rollen. Stannar du i röken ytterligare blir din roll nedgjord. Att täcka för näsa och mun gör att du kan ta dig ut från giftröken utan att bli skadad, men du kan inte stanna kvar. Spela gärna på att röken är besvärlig, exempelvis genom att hosta och att behöva några sekunder för att orientera dig när du väl är ute ur röken. Övrigt Om du av något skäl lagt dig ner frivilligt under en strid får du därefter inte påverka striden. Du får lov att röra på dig, exempelvis fly om du är oskadd, men du får inte anfalla någon. Detta är för att det på lajv är svårt att se om en karaktär är skadad eller bara spelar skadad eftersom skador inte uppkommer på riktigt. Vi vill undvika situationer där vinnaren av en strid slår några extraslag på alla som fallit bara för att försäkra sig om att de inte bara spelar skadade. Blir du anfallen av någon som tidigare i striden lagt sig ner får du gärna rollspela på händelsen, men du ska inte ta någon skada. Skador & läkning Om din karaktär har fått slut på KP så kan du vara två typer av skadad, samt en frivillig tredje nivå. Om det dräpande slaget tog i en arm eller ett ben så tar den en timme innan du är i stridbart skick, om det däremot tog i bål, rygg eller bröst tar det två (2) timmar. Den frivilliga nivån innebär att du frågar efter När din karaktär har slut på KP måste denne genomgå en läkeperiod innan den får tillbaka dem. Läkeperioder inleds med en läkescen som utförs av en sjukvårdare eller en läkare. Du berättar själv för sjukvårdaren vad det var som dräpte dig och avgör själv var träffen satt om det rör sig om gränsområden. Fuska inte. Om du vill kan du dessutom använda dig av en frivillig tredje nivå som kräver operation, säg då till sjukvårdaren att du är extremt skadad och behöver opereras så kommer de om möjligt att ordna en häftig operationsscén. Läketiden är fortfarande två timmar med det kan vara kul med lite extra krydda i spelet! Dräptes av träff i ben eller arm = 1 timmes läketid Dräptes av träff i bål, bröst eller rygg = 2 timmars läketid 9

10 Behandlas skadan dessutom med en matsked (~15ml) Cordovium så halveras läketiden! Att spela skador och läkning Striden är en central del av arrangemanget Krigshjärta och därför är det viktigt med ett tydligt och spelbart system för skador och läkning. Till att börja med så är det värt att nämna att vi inte avser detta system att på något sätt vara realistiskt, det är istället en metod som gör skadorna mer spelbara och mer integrerade i det övriga spelet så att de inte blir en bromskloss. Grundtanken är att skadade spelare inte skall behöva vara borta från spelet mer än nödvändigt samtidigt som deras frånvaro skall vara så pass lång att det ger taktiska möjligheter för motståndaren. Kort sagt så är nedgörandet av fienden en metod att köpa sig själv andrum och initiativ i striden, men eftersom de skadade åter är på banan relativt snabbt så framtvingar detta också ett mer intensivt spel eftersom tidsramen dras åt och varje minut är därför dyrbar. Korta läketider gör också att folk är mer benägna på att bjuda på sig, något vi uppmuntrar. Typ av skada och omlokalisering av skador Tänk på att du inte alltid måste spela en fysisk skada. Det går utmärkt att spela på exempelvis chock så länge din karaktär är försatt ur stridbart skick. Låt sjukvårdare/kirurg/läkare behandla din karaktär och var tydlig med vilken typ av skada det rör sig om. Det är också tillåtet att vid behov omlokalisera en skada. Om du blir huggen i benet, men det visar sig vara väldigt opraktiskt att spela halt, låtsas då att det var armen som fick hugget när du visar skadan för en sjukvårdare. Spela upp och spela ned Som tidigare nämnts försöker vi inte ha ett så realistiskt system som möjligt, utan ett system som skapar spel. Korta läketider gör att folk vågar bjuda på sig. Att spela upp innebär att när skadan inträffar får du gärna spela ut på detta. Skrik, jämra dig, ha dödsångest eller vad som nu är lämpligt beroende på typ av skada och hur din karaktär är. Kravla runt, halta, tryck handen mot såret, etcetera. Skapa helt enkelt en snygg scen för de som är runtomkring dig och för sjukvårdarna som ska ta hand om dig. 10

11 Däremot, när skadan är omhändertagen och läketiden inletts bör du istället spela ner skadan. Gör den med andra ord mindre allvarlig än den verkade. Något som tidigare verkade vara ett livshotande sår kanske visade sig vara mer av en skråma när sjukvårdarna tittade på det. Ett krossår kanske gjorde ont, men det visade sig att gambesonen absorberade det mesta av kraften. Gå inte heller runt och prata om att du i senaste striden fick buken uppskuren och knäskålarna krossade eller att din bästa vän blev brutalt nerhuggen. Efter striden förvandlas mer eller mindre nerhuggna personer till ansiktslösa soldater. Vi hade förluster innebär inte att den, den och den föll, utan det var snarare några namnlösa personer det handlade om. Detta är också något som sjukvårdare och läkare kan använda sig av, att inte nämna namn när de pratar om personer de tagit omhand eller rapporterar antalet skadade. Ytterligare tankar kring spelet av skador Eftersom strid till stor del avgörs av spelarens egen bedömning är det viktigt att se med kritiska ögon på både sitt eget och gruppens agerande. Om gruppen vinner varje strid man deltar i så bör man ta det som en varningssignal. Spelar den egna gruppen konsekvent mindre generöst än motståndarna? Är det kanske dags att bjuda på sig lite mer? Eller omvänt, dör ni så snart ett vapen snuddar vid er? Beror förlusterna på gruppens bristande stridsförmåga, eller gör ni en för strikt tolkning av skadereglerna? Var uppmärksamma och justera vid behov din och gruppens tolkning av skadesystemet. Ansvaret för detta ligger på varje berörd spelare. Ingen sida får ett roligare lajv av att vara den som hela tiden vinner eller förlorar. Trubbigt våld, slagsmål och tortyr Effekter av slagsmål, fysiska bestraffningar och tortyr ska rollspelas på ett rimligt sätt. Däremot medför den typen av skador inte att du regelmässigt blir skadad/nedgjord. Om du spelar en karaktär som troligtvis kommer använda trubbigt våld så får du gärna införskaffa ett snyggt latexvapen som passar ändamålet. Om du torterar en karaktär tänk på att inte ge den du torterar ospelbara skador. Det blir till exempel snabbt fånigt om du skär av fingrarna på en karaktär eftersom denne fortfarande har hela handen intakt, i synnerhet om du fortfarande spelar på att du har gjort det. Likaså om du misshandlar en fånge eller vill hindra någon från att fly. Det kan vara bättre att använda trubbigt våld i och med att en krosskada i efterhand är lättare att spela ner för ditt offer. 11

12 Döden Eftersom flera av karaktärerna på lajvet är kampanjkaraktärer är det lämpligt att kontrollera med spelaren att det är OK att döda dennes karaktär. Generellt kan inte en karaktär dö utan att spelaren godkänt det. Detta för att ge folk utrymme att kunna ta risker inlajv för att skapa och främja spel. Arrangör och gruppledare kommer att ha viss koll på vilka karaktärer som är OK att döda, men är du osäker, fråga en extra gång. Ibland kan det tyckas ologiskt att inte döda en viss karaktär, men i de fall får du hitta ursäkter till att du väntar med att döda karaktären till efter lajvet (och då kan du hitta på en historia senare till varför det inte skedde). Tänk dock på att du som spelare kan påverka hur din karaktär behandlas. Bara för att du som spelare vet att karaktären inte lider så stor risk att dö betyder det inte att din karaktär vet det. Är du för besvärlig kan du heller inte räkna med att karaktären kommer att klara sig oskadd eller levande ur en viss situation. Du kan som spelare alltid välja att avsluta din karaktärs liv om det känns lämpligt. En variant är att planera en scen kring karaktärens dödsögonblick om du tänkt byta karaktär under lajvets gång eller åka hem tidigare. Detta gör också att det blir tydligare för dina medspelare att din karaktär faktiskt är ute ur spel. Vill du ha hjälp kring att planera en scen, kontakta din gruppledare eller arrangör. Knockning och snittning Knockning (uttalas nockning ) förekommer och är ett rekommenderat alternativ för att plocka ut exempelvis vaktposter eller skadade personer. Tanken bakom detta är att ge en möjlighet till en tyst attack som inte nedgör motståndarna men tar ut dem en liten stund. För att knocka någon behöver du ha någon form av trubbigt bofferföremål, exempelvis en dolk eller en sten, som du sätter mot skuldran/axeln på personen i fråga samtidigt som du säger nock. Om du blir knockad ska du spela på det som att du blivit slagen medvetslös och du förblir så i cirka 5 minuter om inte någon lyckas väcka dig. Minnena efter händelsen är diffusa och du minns inte vad som skedde minuterna innan. Observera att knockning är en off term och att du normalt inte säger att du blev knockad, utan att du blev nerslagen eller dylikt. Likaså pratar du om att slå ner någon, inte om att knocka någon. Hjälm skyddar inte mot en knockning eftersom knockning symboliserar en tyst attack eller överfall, inte ett enskilt slag mot bakhuvudet. Av samma skäl kan inte heller knockning utföras i strid. Snittning (gammal lajvterm för att skära halsen av en karaktär) finns inte på Krigshjärta VII då det är en typiskt spelblockerande regel. Skulle någon ändå få för sig att skära halsen av 12

13 dig ska du behandla det som en vanlig attack med ett enhandsvapen; du dör alltså inte av att bli snittad. Detta innebär också att du får skrika och jämra dig, något som gör att en snittning är allt annat än ljudlös och diskret. Slutligen: De flesta problem kan avhjälpas med kommunikation, både före, under och efter lajvet. 13

Regler och off-information

Regler och off-information Regler och off-information In-lajv och off-lajv Off-lajv är allt som inte fanns under medeltiden, som tillexempel moderna kläder, mobiler, TV-spel, datorer etc. In-lajv är kanske inte så förvånande motsatsen

Läs mer

Det finns hus i de båda byarna som man kan få bo i men det är ett begränsat antal platser så det gäller att boka plats.

Det finns hus i de båda byarna som man kan få bo i men det är ett begränsat antal platser så det gäller att boka plats. Codex iuris Spraxmark Stämningsregler Viktigast Glöm inte bort att ha roligt och se mellan fingrarna om det behövs istället för att klaga och gnälla. Ge gärna konstruktiv kritik om det finns utrymme för

Läs mer

Den 31 juli 2014 är sista anmälningsdagen, Du räknas inte som anmäld förens både anmälan och betalning nått oss.

Den 31 juli 2014 är sista anmälningsdagen, Du räknas inte som anmäld förens både anmälan och betalning nått oss. Var: Skillingaryd, Berghem När: 24/9 28/9 2014 Kostnad: 400: inkl 50 kr dep Pg:1686908 3 Anmälan Den 31 juli 2014 är sista anmälningsdagen, Du räknas inte som anmäld förens både anmälan och betalning nått

Läs mer

inför lajvet Jungfrumord

inför lajvet Jungfrumord Regler inför lajvet Jungfrumord I skog och mark Först och främst råder allemansrätten. Detta innebär att du inte får bryta levande kvistar, hugga ner några levande träd, skämma eller skada vilda djur,

Läs mer

Huggskada mot Huvud. 1 Rustningsskada 2 Infektion 2/4

Huggskada mot Huvud. 1 Rustningsskada 2 Infektion 2/4 1 Rustnings 2 Infektion 2/4 Hugg mot Huvud 3 4 Tappar 5 Faller 6 Dödsslag 6,, 1T6 Tänder utslagna 7 Dödsslag 8, 1 Smärta 8 Dödsslag 10, 9 Dödsslag 11, Blödning 1/10 10 Dödsslag 12, Rustnings, 11 Dödsslag

Läs mer

De allmänna lajvreglerna (DAL) Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf

De allmänna lajvreglerna (DAL) Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf Sida 1 av 6 De allmänna lajvreglerna (DAL) Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf Allmänt regelverk för föreningens lajv Följande regler gäller på alla lajv som Eloria ordnar. Spelledningen kan dessutom

Läs mer

1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida

1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida Mairs Hillebard kapitel 1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida I följande stycke gör du så här: ställ dig med vänster fot fram, och håll hillebarden över huvudet, kliv sedan fram

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Mustang Innehållsförteckning Inledning 3 Skapa karaktär 4 Utveckla spelarens karaktär 5 Bakgrund 6 Attribut och färdigheter 7-8 Stridsregler 9-10 Djur och arketyper 11-16 Föremål och utrustning 17-19 Karaktärsblad

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Driva bollen. Delad syn

Driva bollen. Delad syn bollen Öva att driva med båda fötternas in- och utsidor, även i högsta fart Då kan du snabbare driva bollen åt olika håll, ändra riktning och tempo Du kan även driva bollen med den bortre foten i olika

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 I huset vid havet var det lördag, och i köket stod mamma och diskade. Zackarina höll henne sällskap, så att hon skulle ha det lite roligare. Hon rullade omkring på golvet, fram och tillbaka, och ylade.

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Mythas. Information och regler. [Insert epic picture here]

Mythas. Information och regler. [Insert epic picture here] Mythas Information och regler [Insert epic picture here] 1 Innehåll Innehåll... 2 Om regelboken... 3 Kontakt/Arrangörer... 3 Arrangörernas huvudansvar:...3 Anmälan betalning... 4 Försäkringar... 4 Alkohol

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Mairs knölpåk 1. 1. Två slag ovanifrån med knölpåken

Mairs knölpåk 1. 1. Två slag ovanifrån med knölpåken Mairs knölpåk 1 1. Två slag ovanifrån med knölpåken Så här utför du detta stycke: ställ dig med vänster fot fram, och håll påken upplyft med båda händer i huvudhöjd till höger om dig. Gå sedan fram med

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn Information på lättläst svenska För din egen säkerhet Här kan du läsa om vad du kan göra för dig och ditt barn så att det blir säkrare att åka bil och

Läs mer

Sammanfattning av Elerias öppna möte 2012-02- 18

Sammanfattning av Elerias öppna möte 2012-02- 18 Sammanfattning av Elerias öppna möte Föreningen Bakgrund Eleria Föreningen startades 2009 när Eleriakampanjen skiljdes från föreningen Enhörningen. Under 2011 gick det att vara stödmedlem i föreningen.

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

CORIOLIS BELEDSAGARE

CORIOLIS BELEDSAGARE CORIOLIS BELEDSAGARE Välkommen till Coriolis Beledsagare. Detta dokument utgör min personliga samling anteckningar kring och om Järnringens rollspel Coriolis. Här hittar du förtydliganden, tillägg och

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Bahati. En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor

Bahati. En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor Sida 2 Inledning Bahati är en simulering där deltagarna får pröva på att leva i två olika kulturer; Fabel och Abel. Människorna i Fabel

Läs mer

SERDAN VERSION 7.6... 5 ALLMÄNT... 5 ROLLPERSONEN... 5

SERDAN VERSION 7.6... 5 ALLMÄNT... 5 ROLLPERSONEN... 5 SERDAN VERSION 7.6... 5 ALLMÄNT... 5 VAD ÄR SERDAN... 5 TÄRNINGSLÖST... 5 ROLLPERSONEN... 5 TALANGER OCH FÄRDIGHETER... 8 Färdigheter... 16 SEKUNDÄRA VÄRDEN... 17 Bärförmåga = STY*2... 17 Skadetålighet

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista uppehållstillstånd akut sjukvård vårdcentral akutmottagning personnummer journal huvudvärk migrän yrsel skalle tryckkänsla dunka i huvudet kräkas

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Säkerhetsreglemente för Westgiöta Gustavianer

Säkerhetsreglemente för Westgiöta Gustavianer Säkerhetsreglemente för Westgiöta Gustavianer Innan skjutning med musköt får genomföras skall skytten ha genomgått en grundläggande utbildning i muskötskjutning gällande vapen och kruthantering samt vara

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1

LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1 LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1 JETLINE Tåget är 9,2 m långt. Hur lång tid tar det för tåget att passera en stolpe? Hur fort går tåget? Var under turen tror du att känner man sig tyngst? Lättast? Två gånger

Läs mer

Alvas önskehund. Susanne Pelger. Kalvö Förlag

Alvas önskehund. Susanne Pelger. Kalvö Förlag Alvas önskehund Susanne Pelger Kalvö Förlag 2013 Kalvö Förlag och Susanne Pelger Utgiven av Kalvö Förlag Omslag: Emilia Nilsson Tryckt hos LaserTryck AB, Stockholm ISBN 978-91-637-3917-0 Bokens hemsida:

Läs mer

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen?

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen? Tid på magen Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis Colleen Coulter, P.T., D.P.T., Ph.D., P.C.S., Dulcey Lima, C.O., O.T.R./L., Orthomerica Products Inc. Tid på magen-programmet

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Inspire me... Planering inför mc-trippen. Biker s Stop gör

Inspire me... Planering inför mc-trippen. Biker s Stop gör Biker s Stop gör Inspire me... Planering inför mc-trippen 2014 års mc-säsong är på gång och för många har det varit en längtan att än en gång får starta upp sin hoj och ge sig ut. En del har säkert suttit

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Jag blev frisk av kärlek. Cecilia Johansson

Jag blev frisk av kärlek. Cecilia Johansson Jag blev frisk av kärlek Cecilia Johansson 1 Jag blev frisk av kärlek Copyright 2012, Cecilia Johansson Ansvarig utgivare: Cecilia Johansson Framställt på vulkan.se ISBN 978-91-637-1519-8 2 Räddningen

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE HÄSTAR I TRAFIKEN till dig som är ryttare Att rida i TRAFIK Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige. Vi är närmare en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

Du behöver inte gilla det, du behöver bara göra det

Du behöver inte gilla det, du behöver bara göra det När det gör ont - Medveten närvaro & Yin-Yoga Tips och instruktioner till övningar & Yin-Yoga Det kan underlätta att bestämma i förväg när du ska öva eftersom att det är vanligt att man bitvis känner ett

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Ne ly Rapp monsteragent: Vampyrernas bal Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 Hälsningar från DU-VET-VEM Nelly! Sträck på dig! In med magen! Upp med hakan! Jag gjorde som jag blev tillsagd och försökte

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

I munnen på Janne. Storyboard för animationskurs 5 poäng Datorgrafik 1998-1999 Av Sebastian Vidovic och Ulrika Svensson

I munnen på Janne. Storyboard för animationskurs 5 poäng Datorgrafik 1998-1999 Av Sebastian Vidovic och Ulrika Svensson Storyboard för animationskurs 5 poäng Datorgrafik 1998-1999 Av Sebastian Vidovic och Ulrika Svensson Scen: intro Bild: 1.1-1.2 Intro 1.1 Bakrunden föreställer en gomvägg och i över- samt underkant skymtar

Läs mer

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om.

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. 4 Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. Men mellan ett som hon minns och ett annat som hon också minns

Läs mer

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga.

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Övningar och tester Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Genomförs i samråd med simlärarna. Övningarna på sid 2 genomförs hemma på egna skolan.

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

föreningstränare BITRÄDANDE I TJÄNST UTBILDNING

föreningstränare BITRÄDANDE I TJÄNST UTBILDNING UTBILDNING BITRÄDANDE föreningstränare I TJÄNST TEXT & FOTO JOSEFIN WARG Antalet utbildade biträdande föreningstränare genom Svenska Skyttesportförbundets utbildningssatsning bara ökar. Milo Magnusson

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Schackledarens blad Lektion 1

Schackledarens blad Lektion 1 Schackledarens blad Lektion 1 Inledning Det är viktigt med en tydlig rutin för när schacklektionen börjar och slutar. Genom att samlas kring runda bordet när lektionen ska börja respektive avslutas uppnås

Läs mer

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever av Hannie Warendorf (översättning Millan Ericsson) Hur ska de se ut? För Curly Coated Retriever är pälsen en mycket viktig del. Pälsen är ju t.o.m. omnämnd

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftprotes Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Vad är en höftfraktur? Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet.

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

Den allmänna delen / Repetitionsutbildningen för väktare i användningen av maktmedelsredskap, del A

Den allmänna delen / Repetitionsutbildningen för väktare i användningen av maktmedelsredskap, del A BILAGA 1 Förlaga för provfrågor Provfrågorna i den allmänna delen för utbildningen av tillfällig väktare (LYTP 24 3 mom.) (frågebank som upprätthålls av Alvar) kan även användas som provfrågor. Den allmänna

Läs mer

Om åska. Om åska. Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår

Om åska. Om åska. Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår Om åska. Om åska Om åska Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår när jordytan värms upp av solen. Den fuktiga luften stiger uppåt och träffar på kall luft. Kraftiga vertikala rörelser bildas,

Läs mer

Krocket Klubben Heds Regelbok

Krocket Klubben Heds Regelbok 2013 Krocket Klubben Heds Regelbok ZZZZZXXXYYYY@hedskrocket.se Hedskrocketklubb 2013-06-29 Innehåll Grundläggande värdering... 2 Invigning- Klubbmästerskap (Inofficiella VM)... 3 Alkohol konsumtion...

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media 3 1934 5 måndagen den 26 november anatomiska institutionen, uppsala prolog Runtomkring honom var allt svart. Inte svart som mörker, utan bara svart och

Läs mer

Kort redogörelse för den allmäna läran i fäktning med långsvärdet

Kort redogörelse för den allmäna läran i fäktning med långsvärdet Kort redogörelse för den allmäna läran i fäktning med långsvärdet Unge riddare vet att lära, älska Gud och hålla kvinnor och jungfrur kära, så växer din ära. Och lär dig vad är rätt och riktigt, och i

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

5Chans och risk. Mål. Grunddel K 5. Ingressen

5Chans och risk. Mål. Grunddel K 5. Ingressen Chans och risk ål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förklara vad som menas med begreppet sannolikhet räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa känna till hur sannolikhet

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 Innehåll: Säkerhetsinformation 1 Översikt 2 Uppackning 3 Montering 4-5 Tryckknappshantering 6 Övningar 7-12 Kopplingsschema. El stycklista. 13 Underhåll och felmeddelanden

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer