Stridssystem Krigshjärta VII

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stridssystem Krigshjärta VII"

Transkript

1 Innehåll Stridssystem Krigshjärta VII Förord Stridssystem Termer för skadenivåer Träffområden KP (Kroppspoäng) Rustning Sekundärt avslut Andra andningen Kvarglömt materiel Vapen och träffar Ren/oren träff Om träffar Vapen Enhandsvapen Tvåhandsvapen Projektilvapen Om vapensäkerhet Krutvapen Olika typer av krutvapen Pistol Gevär Kanoner samt handkanoner/hakebössor Rök Olika typer av rök Övrigt Skador & läkning Att spela skador och läkning Typ av skada och omlokalisering av skador Spela upp och spela ned Ytterligare tankar kring spelet av skador Trubbigt våld, slagsmål och tortyr Döden Knockning och snittning 1

2 Förord DettadokumentinnehållerdestridsreglersomanvändsförstridpåKrigshjärtaVII.Med mindremodifikationerärdetiprincipsammastridsreglersomanvändespåkrigshjärtavi.vi siktarintepårealistiskastridsregler,utandessastridsreglerärtillförattgöradeså underhållandeochspelbejakandesommöjligt Hamnarduienstridssituationpålajvetochblirosäkerpåvadsomgäller,komihågattdet alltidgårbraattgånersnabbareänvadduegentligenbehöverenligtreglerna. 2

3 Stridssystem Termer för skadenivåer För att kunna använda stridssystemet är det nödvändigt att först förklara vad de olika termerna innebär. Sårad Benämning på en karaktär som tagit träff, men som ännu inte är skadad. Skadan kan ses som en skråma och har inte någon läketid, men får gärna rollspelas. Karaktären får tillbaka sina KP vid stridens slut. Skadad Karaktären kan inte slåss längre och kräver lättare sjukvård för att påbörja läketiden. En sjukvårdssoldat kan ta hand om en skadad karaktär. Skadad blir karaktären när den får slut på KP och om det skadande slagen tog i en arm eller ett ben. Nedgjord Karaktären kan inte slåss längre och kräver en mer avancerad sjukvårdsscen för att påbörja läketiden. Det krävs i normalfallet en läkare eller fältkirurg för att ta hand om en nedgjord karaktär, men om inte någon sådan finns närvarande eller har tid fungerar en sjukvårdare. Denne får då gärna ta lite extra tid på sig och spela på att det är något komplicerat. Nedgjord blir karaktären när den får slut på KP och om det skadande slagen tog i bröst, bål eller rygg. Dessa termer är inte några som används i spel på lajvet, de är till för att du som spelare behöver ha koll rent off på hur skadad din karaktär är. Träffområden Huvud och hals utgör inte något träffområde. Blir du träffad i huvudet/halsen får du gärna rollspela på händelsen för att det ska snyggare ut, men du skall aldrig ta huvudträff som träff då dessa träffar inte skall uppmuntras. Händer och fötter räknas som träffytor. KP (Kroppspoäng) Alla karaktärer på Krigshjärta har ett (1) KP. Det betyder att de kan ta en träff av valfritt vapen innan de räknas som skadade eller nedgjorda. Rustning kan däremot dämpa effekten. KP räknas över hela kroppen och är inte specifikt för olika kroppsdelar. Rustning Rustningen (förutom hjälm) skyddar alltid enbart på den plats den sitter placerad på kroppen en träff på en orustad kroppsdel gör alltid karaktären skadad eller nedgjord (beror på vilken kroppsdel det rörde sig om). Alltså kan även tyngre rustade soldater fällas genom en lyckoträff mot ett orustat område. Om du är osäker på vad din rustning klassas som, fråga gruppledare eller arrangör. Det går inte att kombinera olika typer av rustning. 3

4 Tungrustning Tungrustningärdentyngstatypenav rustningensoldatkanfåtagpå.någraexempelpåtung rustningär:heltöverlappandelameller,tätasplints,plattor avwisby typsamtrenplåtrustningavdiverseslag. Dentungarustningengeren(1)KPextra.Devapensomsom räknassomtvåhandsvapenskadarbärararen,medandetkrävs enansenligmängdträffarfrånettenhandsvapeneller avståndsvapenförattbärarenavdentungarustningenskallgå ner.(15+slag,tänkhärpåattdetkanvarasvårtattuppfattaslag ochatträkna,sålåtsituationenvaratillhjälp) Notering:Dettaärenändringfråntidigare,därtungrustning gjordespelaren immun motenhandsvapenochprojektiler. Medeltungrustning Denmedeltungarustningen kommeribetydligtflervarianterännågonannantypav rustningochärdärfördenmestsvårdefinierade.den vanligastevariantenärringbrynjaöverenvadderadjacka.andravarianterär fjällpansarimetall,ring ellermetallförstärktlädersamtlättareplåtrustningarsom jack chainsellerenklasplintaderustningsdetaljer. Denmedeltungarustningengeren(1)KPextra. Lättrustning Somlättrustningräknasläder,vadderadejackorochrockarsamt vissamerexotiskamaterialsombenochhärdadetyger.lättrustningskyddarintemot någonformavrenträffochgördärföringenskillnadundersjälvastriden. Lättrustninghardockeffektefterstriden.Skadorsomdutilldragitsigdärduvarit skyddadavlättrustningblirefterstridenomvandladetillenbartmindreskråmor.du behöverinteenläkekunnigsassistansförattseöverdinaskadormendubehövervila uppdigistillhetenstund(cirkaenkvart)dådufortfarandekännersmärta. Hjälm Omdubärenhjälmimetallfårdu(1)KPextraperstridoavsettvarpå kroppenträffentar.ringbrynjehuvaräknasintesomhjälm. Sekundärt avslut Omdinrollblivitskadadellernedgjordfårduintepåverkastridenlängre,menförattdetinte skablialltförorealistisktellertråkigtfinnsmöjlighetentill sekundäraavslut,vilketgerdig möjlighetattvaraaktivännuengångutanattpåverkautgångenavstriden.detfinnstvå varianteravsekundäraavslut. 4

5 Ett: om du blir attackerad av någon som fortfarande är i stridbart skick får du under en kortare period klumpigt kämpa emot. Detta är enbart för att skapa en snyggare scen och du får inte utnyttja sekundära avslut för att skaffa fördelar under en strid du ska förlora kampen. Du måste aktivt undvika att träffa din motståndare då det ibland kan vara svårt att veta vem som är med i striden eller inte. Om du som stridande ändå skulle bli träffad av någon som du vet redan är skadad eller nedgjord så räknas träffen enbart som en skråma. Två: två eller flera personer som redan är skadade får bråka med varandra så länge detta inte påverkar utgången av striden. Andra andningen Den regel som hetat Andra andningen under tidigare Krigshjärtalajv används inte på Krigshjärta VII. Kvarglömt materiel Kvarglömt materiel efter en strid, exempelvis pilar, skäktor, vapen och annat som folk tappar placeras lämpligen i en hög bredvid platsen där striden var. Om du som vinnare planerar att fortsätta hålla platsen så lägg materielet en bit bort, förslagsvis närmare fienden. Vapen och träffar Ren/oren träff För att träffen ska räknas som ren ska den vara en så kallad välmarkerad träff, det vill säga att motståndaren tydligt ska märka av den. Om vapnet exempelvis studsar av en sköld eller enbart tar i kläderna innan det träffar räknas det inte som en träff. En bra riktlinje är att om träffen känns så är den ren. När det kommer till projektilträffar kan träffens renhet avgöras beroende på hur projektilen beter sig. Om projektilen studsar bort eller faller av från offret är träffen ren då hela spetsen av projektilen kolliderat med kroppen. En projektil som istället snuddar kroppen för att sedan fortsätta framåt har inte träffat ordentligt och kan ignoreras regelmässigt, men rollspela gärna på den. Om träffar Det är alltid du själv som avgör om du har blivit träffad. Ibland känns inte en träff av något skäl, exempelvis att den tog i kläderna eller att rustningen absorberade all kraft. Om din motståndare inte verkar ta en träff, förutsätt inte att denne fuskar. Skulle du uppleva att det 5

6 sker systematiskt, prata med arrangör eller gruppledare så kan denne ta det med personen i fråga eller dennes gruppledare. Avbryt inte spelet och ställ till med en off scen. Blir du irriterad off, ta en paus från striden tills du lugnat ner dig. Vapen På Krigshjärta VII finns det tre typer av boffervapen. Alla vapen gör ett (1) i skada. Enhandsvapen Svärd, yxor och diverse krossvapen samt spjut & pikar (även de som brukas i två händer) räknas till enhandsvapen. Tvåhandsvapen Hillebarder, glavar, tvåhandssvärd och andra större vapen som kräver två händer räknas till tvåhandsvapen vid hugg, men som enhandsvapen vid stick. Tvåhandsvapen ignorerar rustning. Projektilvapen Hit räknas pilbågar och armborst. Kastvapen gör ingen regelmässig skada, man använd dem fritt om du vill. Om vapensäkerhet På Krigshjärta VII har vi krav på både säkerhet och utseende för de vapen som skall användas på lajvet. I princip alla köpevapen (Calimacil, Palnatoke, Epic Armoury, et cetera) är godkända rent säkerhetsmässigt. Vapen som är stötsäkra får lov att stötas med. Projektiler får lov att ha både rundad och platt spets och de ska ha en diameter på minst 45mm. Kolfiberpilar går bra, men undvik plast /gummifenor. Poundgräns på bågar är 35 pound och armborst får vara motsvarande så starka. Utseendemässigt funkar de flesta vapen som går mer åt low fantasy hållet eller med en historisk förlaga. Ditt vapen skall även passa din karaktär och ditt koncept. En bondesoldat bär exempelvis inte tvåhandssvärd. Kontakta arrangör om du är osäker. Det är tillåtet att ha ovadderade ytor på ett vapen (exempelvis ett träskaft på ett spjut), men du får absolut inte slå någon med en ovadderad yta. Samtliga vapen måste kontrolleras innan lajvet av arrangemanget. Krutvapen På Krigshjärta VII används flera former av krutvapen där den gemensamma nämnaren är att de ger stun effekt. 6

7 Krutvapenärbundnatillkaraktärskonceptensomfåtttillåtelseattbärademochvarkenkan ellerskallanvändasavandra.upphittadekrutvapenskallomedelbartefterstridenlämnaspå platsendärstridenvar.dettagällerävenförvapensomanvänderknallkorkellerliknande. Du fåraldriganvändaellertestaettkrutvapensominteärdittutangodkännandeav ägaren. Olika typer av krutvapen Pistol Medpistolmenasmindrekrutvapenmedknallkorksomanvändspånärahåll. Regler: Pistolergerenkortchockeffektomdublirträffad,liknandespelvärldens stun effekt. Hurduväljerattspelapådettakanvarieramenduskallvarautslagenica2sekunder.Under dentidenfårduintegöranågrastrids ellerförsvarshandlingar,mendubehöverintesänka eneventuellsköldomduredanhölldenuppe.dufåringenregelmässigskadaavpistoler. Exempel:Dublirskjutenavenpistolochtarchockatettparstegtillbakainnandupånytt samlatdig. Säkerhetsregler: Pistolerharettsäkerhetsavståndpåenmeterförattskyddaöron.Siktainte motansiktetochtänkpåattdinavännerkanvarabredviddig,såkontrolleraävenåtsidorna innanduskjuter.förvarnagärnaommöjligt. Pistolerskallanvändaknallkorkarellerliknandekonstruktion.Riktigakrutladdadepistolerfår inteanvändaspåkrigshjärtautanspecifiktillåtelsefrånarrangör. Gevär PåKrigshjärtahargevär enbartenstämningshöjanderoll.dufårsjälvklartspelapåenträff omduvillmendärfinnsingakravöverhuvudtagetpådet.anledningentilldettaärattdeti praktikenvisatsigvarasvårtattuppfattanärdublivitskjuten.vivillundvikaonödigakonflikter därenapartenuppleverattdenandrapartenaldrigtarträff.pådethärsättetärvitydligamed vilkaförväntningarengevärsbärandepersonbörhaochattträffarbörsessomenbonus. Kanoner samt handkanoner/hakebössor Enhandkanonärenmindre kanon,sålitenattenpersonsjälv kanbäraden,menenhandkanon kanävenvaramonteradpåett stativ.kanonerochhandkanoner harbådeenchockeffektochen skadandeverkan.tillskillnadmot pistolersåpåverkarkanoneroch handkanonerengruppochharen cirkatvåmeterbredgataden skjuterlängsmed. 7

8 En kanon kan inte bäras och hanteras av en person, utan hanteras av kanonbesättningar på ett flertal personer. Skillnaderna mot en handkanon är att en kanon påverkar ett betydligt större område och har en cirka 4 meter bred gata den skjuter längs med. I övrigt är effekterna samma. Regler: Chockeffekten av kanoner och handkanoner gör att du aktivt måste kasta dig i skydd eller mot marken. Skulle du missa att söka skydd av olika anledningar så räknas du som skadad men inte nedgjord, du får alltså inte strida längre. Saker man kan spela på där är exempelvis splitterskador eller ren chock. Säkerhetsregler : Innan en skytt skjuter av en kanon eller handkanon måste denne påkalla uppmärksamhet från omgivningen genom att utbrista skott kommer, ett utraget fyr! eller liknande så att spelarna är beredda på att bli beskjutna. Detta är för att folk ska kunna söka skydd och inte råka springa framför skottet. Kanoner har ett säkerhetsavstånd framåt på 15 meter och är verksamma på 40 meter. Handkanoner har ett säkerhetsavstånd framåt på 10 meter och är verksamma på meters håll. Skytten måste ha sällskap av en annan person som hjälper denne hålla koll på omgivningen omkring. Alla kanonjärer arbetar alltså minst i lag om två. Av säkerhetsskäl får man inte anfalla en kanon eller handkanon som håller på att avfyras (efter att skytten ropat skott kommer ). Rök Pyroteknik är en stor del av Krigshjärta och rök i alla dess former är en stor del av nöjet som även våra deltagare kan sprida och dela med sig av. Rökgranater går dock att skada sig på och därför finns det några saker att tänka på: Rökgranater som kastas ska om möjligt hållas under uppsikt av den som kastade för att förhindra potentiell brand eller annan olycka. Detta är dock inte alltid möjligt (exempelvis om granaten kastades för att möjliggöra flykt), varför det är lämpligt att även andra i närheten håller ett öga på den. Rökgranater får kastas, men inte in bland folk i grupper eller in i tält. Du får inte ta upp en utlöst granat och kasta tillbaka den. Om du måste flytta en granat av något skäl (exempelvis att den råkat hamna på något lättantändligt), tänk på att den ände där röken kommer ut är väldigt varm och kommer orsaka brännskador. Lyft granaten försiktigt i den bakre delen och flytta den åt sidan. 8

9 Olika typer av rök Normal rök Normal rök är vit eller gråaktig och ger ingen skada. Den används för att dölja sig själv eller förvirra fienden. Röken har alltså den effekt den har i verkligheten. Röken är inte farlig men kan vara obehaglig att andas in. Har du problem med att andras in rök rekommenderas du att undvika röken genom att dra dig undan. Giftrök Giftig rök gestaltas av färgad rök (gul, grön, orange, blå, et cetera) och fungerar tekniskt som täckande rök med ett undantag. Befinner du dig i röken mer än några sekunder så skadas rollen. Stannar du i röken ytterligare blir din roll nedgjord. Att täcka för näsa och mun gör att du kan ta dig ut från giftröken utan att bli skadad, men du kan inte stanna kvar. Spela gärna på att röken är besvärlig, exempelvis genom att hosta och att behöva några sekunder för att orientera dig när du väl är ute ur röken. Övrigt Om du av något skäl lagt dig ner frivilligt under en strid får du därefter inte påverka striden. Du får lov att röra på dig, exempelvis fly om du är oskadd, men du får inte anfalla någon. Detta är för att det på lajv är svårt att se om en karaktär är skadad eller bara spelar skadad eftersom skador inte uppkommer på riktigt. Vi vill undvika situationer där vinnaren av en strid slår några extraslag på alla som fallit bara för att försäkra sig om att de inte bara spelar skadade. Blir du anfallen av någon som tidigare i striden lagt sig ner får du gärna rollspela på händelsen, men du ska inte ta någon skada. Skador & läkning Om din karaktär har fått slut på KP så kan du vara två typer av skadad, samt en frivillig tredje nivå. Om det dräpande slaget tog i en arm eller ett ben så tar den en timme innan du är i stridbart skick, om det däremot tog i bål, rygg eller bröst tar det två (2) timmar. Den frivilliga nivån innebär att du frågar efter När din karaktär har slut på KP måste denne genomgå en läkeperiod innan den får tillbaka dem. Läkeperioder inleds med en läkescen som utförs av en sjukvårdare eller en läkare. Du berättar själv för sjukvårdaren vad det var som dräpte dig och avgör själv var träffen satt om det rör sig om gränsområden. Fuska inte. Om du vill kan du dessutom använda dig av en frivillig tredje nivå som kräver operation, säg då till sjukvårdaren att du är extremt skadad och behöver opereras så kommer de om möjligt att ordna en häftig operationsscén. Läketiden är fortfarande två timmar med det kan vara kul med lite extra krydda i spelet! Dräptes av träff i ben eller arm = 1 timmes läketid Dräptes av träff i bål, bröst eller rygg = 2 timmars läketid 9

10 Behandlas skadan dessutom med en matsked (~15ml) Cordovium så halveras läketiden! Att spela skador och läkning Striden är en central del av arrangemanget Krigshjärta och därför är det viktigt med ett tydligt och spelbart system för skador och läkning. Till att börja med så är det värt att nämna att vi inte avser detta system att på något sätt vara realistiskt, det är istället en metod som gör skadorna mer spelbara och mer integrerade i det övriga spelet så att de inte blir en bromskloss. Grundtanken är att skadade spelare inte skall behöva vara borta från spelet mer än nödvändigt samtidigt som deras frånvaro skall vara så pass lång att det ger taktiska möjligheter för motståndaren. Kort sagt så är nedgörandet av fienden en metod att köpa sig själv andrum och initiativ i striden, men eftersom de skadade åter är på banan relativt snabbt så framtvingar detta också ett mer intensivt spel eftersom tidsramen dras åt och varje minut är därför dyrbar. Korta läketider gör också att folk är mer benägna på att bjuda på sig, något vi uppmuntrar. Typ av skada och omlokalisering av skador Tänk på att du inte alltid måste spela en fysisk skada. Det går utmärkt att spela på exempelvis chock så länge din karaktär är försatt ur stridbart skick. Låt sjukvårdare/kirurg/läkare behandla din karaktär och var tydlig med vilken typ av skada det rör sig om. Det är också tillåtet att vid behov omlokalisera en skada. Om du blir huggen i benet, men det visar sig vara väldigt opraktiskt att spela halt, låtsas då att det var armen som fick hugget när du visar skadan för en sjukvårdare. Spela upp och spela ned Som tidigare nämnts försöker vi inte ha ett så realistiskt system som möjligt, utan ett system som skapar spel. Korta läketider gör att folk vågar bjuda på sig. Att spela upp innebär att när skadan inträffar får du gärna spela ut på detta. Skrik, jämra dig, ha dödsångest eller vad som nu är lämpligt beroende på typ av skada och hur din karaktär är. Kravla runt, halta, tryck handen mot såret, etcetera. Skapa helt enkelt en snygg scen för de som är runtomkring dig och för sjukvårdarna som ska ta hand om dig. 10

11 Däremot, när skadan är omhändertagen och läketiden inletts bör du istället spela ner skadan. Gör den med andra ord mindre allvarlig än den verkade. Något som tidigare verkade vara ett livshotande sår kanske visade sig vara mer av en skråma när sjukvårdarna tittade på det. Ett krossår kanske gjorde ont, men det visade sig att gambesonen absorberade det mesta av kraften. Gå inte heller runt och prata om att du i senaste striden fick buken uppskuren och knäskålarna krossade eller att din bästa vän blev brutalt nerhuggen. Efter striden förvandlas mer eller mindre nerhuggna personer till ansiktslösa soldater. Vi hade förluster innebär inte att den, den och den föll, utan det var snarare några namnlösa personer det handlade om. Detta är också något som sjukvårdare och läkare kan använda sig av, att inte nämna namn när de pratar om personer de tagit omhand eller rapporterar antalet skadade. Ytterligare tankar kring spelet av skador Eftersom strid till stor del avgörs av spelarens egen bedömning är det viktigt att se med kritiska ögon på både sitt eget och gruppens agerande. Om gruppen vinner varje strid man deltar i så bör man ta det som en varningssignal. Spelar den egna gruppen konsekvent mindre generöst än motståndarna? Är det kanske dags att bjuda på sig lite mer? Eller omvänt, dör ni så snart ett vapen snuddar vid er? Beror förlusterna på gruppens bristande stridsförmåga, eller gör ni en för strikt tolkning av skadereglerna? Var uppmärksamma och justera vid behov din och gruppens tolkning av skadesystemet. Ansvaret för detta ligger på varje berörd spelare. Ingen sida får ett roligare lajv av att vara den som hela tiden vinner eller förlorar. Trubbigt våld, slagsmål och tortyr Effekter av slagsmål, fysiska bestraffningar och tortyr ska rollspelas på ett rimligt sätt. Däremot medför den typen av skador inte att du regelmässigt blir skadad/nedgjord. Om du spelar en karaktär som troligtvis kommer använda trubbigt våld så får du gärna införskaffa ett snyggt latexvapen som passar ändamålet. Om du torterar en karaktär tänk på att inte ge den du torterar ospelbara skador. Det blir till exempel snabbt fånigt om du skär av fingrarna på en karaktär eftersom denne fortfarande har hela handen intakt, i synnerhet om du fortfarande spelar på att du har gjort det. Likaså om du misshandlar en fånge eller vill hindra någon från att fly. Det kan vara bättre att använda trubbigt våld i och med att en krosskada i efterhand är lättare att spela ner för ditt offer. 11

12 Döden Eftersom flera av karaktärerna på lajvet är kampanjkaraktärer är det lämpligt att kontrollera med spelaren att det är OK att döda dennes karaktär. Generellt kan inte en karaktär dö utan att spelaren godkänt det. Detta för att ge folk utrymme att kunna ta risker inlajv för att skapa och främja spel. Arrangör och gruppledare kommer att ha viss koll på vilka karaktärer som är OK att döda, men är du osäker, fråga en extra gång. Ibland kan det tyckas ologiskt att inte döda en viss karaktär, men i de fall får du hitta ursäkter till att du väntar med att döda karaktären till efter lajvet (och då kan du hitta på en historia senare till varför det inte skedde). Tänk dock på att du som spelare kan påverka hur din karaktär behandlas. Bara för att du som spelare vet att karaktären inte lider så stor risk att dö betyder det inte att din karaktär vet det. Är du för besvärlig kan du heller inte räkna med att karaktären kommer att klara sig oskadd eller levande ur en viss situation. Du kan som spelare alltid välja att avsluta din karaktärs liv om det känns lämpligt. En variant är att planera en scen kring karaktärens dödsögonblick om du tänkt byta karaktär under lajvets gång eller åka hem tidigare. Detta gör också att det blir tydligare för dina medspelare att din karaktär faktiskt är ute ur spel. Vill du ha hjälp kring att planera en scen, kontakta din gruppledare eller arrangör. Knockning och snittning Knockning (uttalas nockning ) förekommer och är ett rekommenderat alternativ för att plocka ut exempelvis vaktposter eller skadade personer. Tanken bakom detta är att ge en möjlighet till en tyst attack som inte nedgör motståndarna men tar ut dem en liten stund. För att knocka någon behöver du ha någon form av trubbigt bofferföremål, exempelvis en dolk eller en sten, som du sätter mot skuldran/axeln på personen i fråga samtidigt som du säger nock. Om du blir knockad ska du spela på det som att du blivit slagen medvetslös och du förblir så i cirka 5 minuter om inte någon lyckas väcka dig. Minnena efter händelsen är diffusa och du minns inte vad som skedde minuterna innan. Observera att knockning är en off term och att du normalt inte säger att du blev knockad, utan att du blev nerslagen eller dylikt. Likaså pratar du om att slå ner någon, inte om att knocka någon. Hjälm skyddar inte mot en knockning eftersom knockning symboliserar en tyst attack eller överfall, inte ett enskilt slag mot bakhuvudet. Av samma skäl kan inte heller knockning utföras i strid. Snittning (gammal lajvterm för att skära halsen av en karaktär) finns inte på Krigshjärta VII då det är en typiskt spelblockerande regel. Skulle någon ändå få för sig att skära halsen av 12

13 dig ska du behandla det som en vanlig attack med ett enhandsvapen; du dör alltså inte av att bli snittad. Detta innebär också att du får skrika och jämra dig, något som gör att en snittning är allt annat än ljudlös och diskret. Slutligen: De flesta problem kan avhjälpas med kommunikation, både före, under och efter lajvet. 13

Regler och off-information

Regler och off-information Regler och off-information In-lajv och off-lajv Off-lajv är allt som inte fanns under medeltiden, som tillexempel moderna kläder, mobiler, TV-spel, datorer etc. In-lajv är kanske inte så förvånande motsatsen

Läs mer

Regelbok Eleriakampanjen

Regelbok Eleriakampanjen Regelbok Eleriakampanjen 2 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 In- och utcheckning... 3 Att vara inlajv... 3 Offruna... 3 Alkohol och rökning... 3 Eldning... 3 Naturen och andra regler... 3

Läs mer

Det finns hus i de båda byarna som man kan få bo i men det är ett begränsat antal platser så det gäller att boka plats.

Det finns hus i de båda byarna som man kan få bo i men det är ett begränsat antal platser så det gäller att boka plats. Codex iuris Spraxmark Stämningsregler Viktigast Glöm inte bort att ha roligt och se mellan fingrarna om det behövs istället för att klaga och gnälla. Ge gärna konstruktiv kritik om det finns utrymme för

Läs mer

Vision & introduktion

Vision & introduktion Spelregler Krigshjärta VII Hur fungerar stridsspelet samt stabsarbetet och hur vinner vi spelet? Vision & introduktion Till Krigshjärta VII vill vi göra en make-over på stridsspelet. Vi har tänkt om och

Läs mer

Den 31 juli 2014 är sista anmälningsdagen, Du räknas inte som anmäld förens både anmälan och betalning nått oss.

Den 31 juli 2014 är sista anmälningsdagen, Du räknas inte som anmäld förens både anmälan och betalning nått oss. Var: Skillingaryd, Berghem När: 24/9 28/9 2014 Kostnad: 400: inkl 50 kr dep Pg:1686908 3 Anmälan Den 31 juli 2014 är sista anmälningsdagen, Du räknas inte som anmäld förens både anmälan och betalning nått

Läs mer

inför lajvet Jungfrumord

inför lajvet Jungfrumord Regler inför lajvet Jungfrumord I skog och mark Först och främst råder allemansrätten. Detta innebär att du inte får bryta levande kvistar, hugga ner några levande träd, skämma eller skada vilda djur,

Läs mer

Huggskada mot Huvud. 1 Rustningsskada 2 Infektion 2/4

Huggskada mot Huvud. 1 Rustningsskada 2 Infektion 2/4 1 Rustnings 2 Infektion 2/4 Hugg mot Huvud 3 4 Tappar 5 Faller 6 Dödsslag 6,, 1T6 Tänder utslagna 7 Dödsslag 8, 1 Smärta 8 Dödsslag 10, 9 Dödsslag 11, Blödning 1/10 10 Dödsslag 12, Rustnings, 11 Dödsslag

Läs mer

1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida

1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida Mairs Hillebard kapitel 1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida I följande stycke gör du så här: ställ dig med vänster fot fram, och håll hillebarden över huvudet, kliv sedan fram

Läs mer

De allmänna lajvreglerna (DAL) Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf

De allmänna lajvreglerna (DAL) Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf Sida 1 av 6 De allmänna lajvreglerna (DAL) Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf Allmänt regelverk för föreningens lajv Följande regler gäller på alla lajv som Eloria ordnar. Spelledningen kan dessutom

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Spelare Spelarens namn. Här skriver man namnet på spelaren, mest av tradition men även för att hålla reda på vem som äger vilken rollperson.

Spelare Spelarens namn. Här skriver man namnet på spelaren, mest av tradition men även för att hålla reda på vem som äger vilken rollperson. Gemini Light Inledning Detta är en lättvariant av Geminis stridsregler. Systemet är byggt för att initiativ ska vara viktigt samt att handlingar ska ske med endast ett tärningsslag. Dessutom är det tänkt

Läs mer

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Att arrangera ett lajv är en stor process med mycket att tänka på och mycket som ska göras. Det är ofta ett antal personer inblandade och många arbetsområden

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Mustang Innehållsförteckning Inledning 3 Skapa karaktär 4 Utveckla spelarens karaktär 5 Bakgrund 6 Attribut och färdigheter 7-8 Stridsregler 9-10 Djur och arketyper 11-16 Föremål och utrustning 17-19 Karaktärsblad

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE

Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE Ormar som hugger blixtsnabbt. Vargar som ylar i natten. Björnar som ryter. Fästingar som biter sig fast Ska man vara rädd för dem? Nej då! Du behöver

Läs mer

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken Steg 1 - Basketbollen Stopp/Rotering/Pass Syftet med denna drill är att lära ut grunderna i hur man tekniskt slår en bra pass. Arbeta

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Driva bollen. Delad syn

Driva bollen. Delad syn bollen Öva att driva med båda fötternas in- och utsidor, även i högsta fart Då kan du snabbare driva bollen åt olika håll, ändra riktning och tempo Du kan även driva bollen med den bortre foten i olika

Läs mer

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF Mitt namn: Mitt golf ID: Du skall klara 15 frågor om golfvett och 15 frågor om golfregler. Vi rekommenderar att du svarar muntligt på frå gorna

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 6 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Mr Spelarlyftet Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Datum 2012-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Mottagning bröst och lår F13,

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 I huset vid havet var det lördag, och i köket stod mamma och diskade. Zackarina höll henne sällskap, så att hon skulle ha det lite roligare. Hon rullade omkring på golvet, fram och tillbaka, och ylade.

Läs mer

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg.

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg. Nr 782 3833 Bilaga 1. TILLGÄNGLIGHET Hunden förs kopplad och försedd med munkorg genom en människogrupp till domaren. På hunden utförs kontroll av utrustningen och identifikationsmärkningen samt hundens

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Det stora kaoset. Simon Petersson

Det stora kaoset. Simon Petersson Det stora kaoset Simon Petersson Marcus har kort blont hår, mycket muskler, är modig och är 32 år. Steve har brunt hår, blå ögon och är 31 år gammal. Cage har kort brunt hår, blåa ögon och är 24 år gamma

Läs mer

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna SNOOKER Introduktion och de viktigaste reglerna Snookerhallen i Stockholm AB Det är tillåtet att sprida materialet, i tryckt form, i sin helhet och utan förändringar. Snookerhallen i Stockholm Krukmakargatan

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Lekar med boll Innehållsförteckning 1. BLIXTBOLL... 3 2. BOLLJAKTEN... 3 3. BOLLKULL (MJUKBOLL)... 3 4. BOLLKULL MED PASS... 3 5. BORT MED BOLLARNA... 3 6. BRÄNNBOLL (UTELEK)... 4 7. BRÄNNBOLLSRUGBY...

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll!

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll! Bollekar Indiansmyg med boll Lämpar sig bäst i en utrustad gymnastikhall eller ute i skogen. Ledaren/barnen sprider ut redskap som är tillräckligt stora att gömma sig bakom över hela golvet på gymnastikhallen.

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Sammanfattning av Elerias öppna möte 2012-02- 18

Sammanfattning av Elerias öppna möte 2012-02- 18 Sammanfattning av Elerias öppna möte Föreningen Bakgrund Eleria Föreningen startades 2009 när Eleriakampanjen skiljdes från föreningen Enhörningen. Under 2011 gick det att vara stödmedlem i föreningen.

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap Handbollstips häfte nr 1 Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap 1. Domaren kan bli lite grinig om du tar mer än tre steg med bollen. 2. Studsa bollen är bra,

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Säkerhetsplan För de större evenemangen

Säkerhetsplan För de större evenemangen För de större evenemangen Handläggare: Datum: Arrangör: Namn Datum Arrangörens namn Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...3-5 Instruktion vid brand...6 Rutiner vid olycksfall

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Fjärrdressyrhalsband med sprej. Dressyrhandbok

Fjärrdressyrhalsband med sprej. Dressyrhandbok Fjärrdressyrhalsband med sprej Dressyrhandbok Tack för att du har valt märket PetSafe. Du och ditt husdjur är värda ett kamratskap som inkluderar minnesvärda ögonblick och en ömsesidig förståelse. Våra

Läs mer

Mythas. Information och regler. [Insert epic picture here]

Mythas. Information och regler. [Insert epic picture here] Mythas Information och regler [Insert epic picture here] 1 Innehåll Innehåll... 2 Om regelboken... 3 Kontakt/Arrangörer... 3 Arrangörernas huvudansvar:...3 Anmälan betalning... 4 Försäkringar... 4 Alkohol

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål.

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål. Introduktion Annie s Revenge är ett singleplayer spel som utspelar sig i en alternativ värld som liknar den industriella revolutionen. Spelaren tar rollen som en ung kvinna vid namn Annie, som är fast

Läs mer

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn Information på lättläst svenska För din egen säkerhet Här kan du läsa om vad du kan göra för dig och ditt barn så att det blir säkrare att åka bil och

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Mairs knölpåk 1. 1. Två slag ovanifrån med knölpåken

Mairs knölpåk 1. 1. Två slag ovanifrån med knölpåken Mairs knölpåk 1 1. Två slag ovanifrån med knölpåken Så här utför du detta stycke: ställ dig med vänster fot fram, och håll påken upplyft med båda händer i huvudhöjd till höger om dig. Gå sedan fram med

Läs mer

Greta: (till Gertrud) Berätta för oss hur det är att vara en sån där tornsvala.

Greta: (till Gertrud) Berätta för oss hur det är att vara en sån där tornsvala. Spelet om Beredskapsåret 1940 Av Ragnar Karlsson 2013-01-06 Akt 2 Nerklippt ver 1 Slutet av juli månad 1940 Personer: Johanna 60 Stina 30 dotter Greta Ester Alfhild Vendla Gertrud (Luftbevaknigslotta)

Läs mer

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Läs så här: Vad själva skadan är. Vid vilken typ av våld eller händelse skadan troligen har uppstått/kan uppstå. Vad den skadade upplever, samt i förekommande

Läs mer

I rondat ska barnen landa på mage

I rondat ska barnen landa på mage MATTA Innan barnen kan börja med något svårare övningar så bör dom kunna stå på händer. Nedan följer några tips på övningar som leder till handstående. För att lära barnen vilken vinkel kroppen ska ha

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov Namn: 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svara i cm, dm eller m A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

CORIOLIS BELEDSAGARE

CORIOLIS BELEDSAGARE CORIOLIS BELEDSAGARE Välkommen till Coriolis Beledsagare. Detta dokument utgör min personliga samling anteckningar kring och om Järnringens rollspel Coriolis. Här hittar du förtydliganden, tillägg och

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Bahati. En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor

Bahati. En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor Sida 2 Inledning Bahati är en simulering där deltagarna får pröva på att leva i två olika kulturer; Fabel och Abel. Människorna i Fabel

Läs mer

Pjäs till Piratresan En drake på besök Piratresan 31 st Rekvisita

Pjäs till Piratresan En drake på besök Piratresan 31 st Rekvisita Pjäs till Piratresan I pjäsen En drake på besök träffar ni 29 pirater samt måsarna Mårten och Måns. Hela gänget håller till på Alfabetsön när de inte seglar runt på de sju haven på skeppet Salta Maria.

Läs mer

Regelsammandrag på Svenska Yu-Gi-Oh!

Regelsammandrag på Svenska Yu-Gi-Oh! Regelsammandrag på Svenska Yu-Gi-Oh! Spelets Mål Målet med Yu-Gi-Oh! SAMLARKORTSPEL är att vinna en match mot din motståndare. Kort Det finns tre huvudsakliga typer av kort i Yu-Gi-Oh!: Monsterkort, Magickort

Läs mer

Palleböcker 1 2 Facit

Palleböcker 1 2 Facit böcker 1 2 Facit Paket 1 PALLE PASSAR EN KATT passar en katt -3 1.4 2.4 3.4 6.4 8.4 7.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 Vem frågar? Kim Kim Kan du? 15. 6 S E M E S T E R F A M N E N V A S K E N 4.4M A G E 5.4A

Läs mer

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna SE Skiss till de första 14 sidorna Rolf H Reimers Texten skrevs ursprungligen i april 1990 efter två inte helt lyckade operationer när jag låg på sjukhuset på grund av näthinneavlossning. Den handlar inledningsvis

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista uppehållstillstånd akut sjukvård vårdcentral akutmottagning personnummer journal huvudvärk migrän yrsel skalle tryckkänsla dunka i huvudet kräkas

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen.

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen. Kapitel 1 ljuden: -Hörde du ljudet? Det låter som en apa sa Grevert. - Nej vadå? Sa Kossan. -Nej det var inget sa Grevert. Det var under kemitimmen som Grevert hörde konstiga ljud från golvet. Grevert

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

SERDAN VERSION 7.6... 5 ALLMÄNT... 5 ROLLPERSONEN... 5

SERDAN VERSION 7.6... 5 ALLMÄNT... 5 ROLLPERSONEN... 5 SERDAN VERSION 7.6... 5 ALLMÄNT... 5 VAD ÄR SERDAN... 5 TÄRNINGSLÖST... 5 ROLLPERSONEN... 5 TALANGER OCH FÄRDIGHETER... 8 Färdigheter... 16 SEKUNDÄRA VÄRDEN... 17 Bärförmåga = STY*2... 17 Skadetålighet

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1

LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1 LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1 JETLINE Tåget är 9,2 m långt. Hur lång tid tar det för tåget att passera en stolpe? Hur fort går tåget? Var under turen tror du att känner man sig tyngst? Lättast? Två gånger

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Alvas önskehund. Susanne Pelger. Kalvö Förlag

Alvas önskehund. Susanne Pelger. Kalvö Förlag Alvas önskehund Susanne Pelger Kalvö Förlag 2013 Kalvö Förlag och Susanne Pelger Utgiven av Kalvö Förlag Omslag: Emilia Nilsson Tryckt hos LaserTryck AB, Stockholm ISBN 978-91-637-3917-0 Bokens hemsida:

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen?

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen? Tid på magen Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis Colleen Coulter, P.T., D.P.T., Ph.D., P.C.S., Dulcey Lima, C.O., O.T.R./L., Orthomerica Products Inc. Tid på magen-programmet

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga.

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Övningar och tester Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Genomförs i samråd med simlärarna. Övningarna på sid 2 genomförs hemma på egna skolan.

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Inspire me... Planering inför mc-trippen. Biker s Stop gör

Inspire me... Planering inför mc-trippen. Biker s Stop gör Biker s Stop gör Inspire me... Planering inför mc-trippen 2014 års mc-säsong är på gång och för många har det varit en längtan att än en gång får starta upp sin hoj och ge sig ut. En del har säkert suttit

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer