PLANPROGRAM för V I A R E D S T R A N D. Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANPROGRAM för V I A R E D S T R A N D. Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 2008-11-17"

Transkript

1 GODKÄNNANDEHANDLING PLANPROGRAM för V I A R E D S T R A N D Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad

2 Innehåll Innehåll Syfte och bakgrund 3 Förutsättningar 3 Pågående markanvändning 3 Trafik 3 Natur 3 Kultur 3 Geoteknik 3 Miljö och hälsa 3 Programförslag 4 Bebyggelse 4 Nya bostadskvarter 4 Viared Sommarstad 4 Lyckebo 4 Verksamheter 4 Goda skäl för bebyggelse vid sjön 4 Trafik 4 Teknisk försörjning 4 Fjärrvärme 4 El och bredband 4 Vatten och avlopp 5 Genomförande 5 Ekonomi 6 Kostnader 6 Intäkter 6 Huvudmanaskap 6 Principer för detaljplaneringen 6 Konsekvenser 7 Befintliga verksamheter på Viared 7 Trafikantservice 7 Rv 40 -transportväg för farligt gods 7 Buller 8 Luftföroreningar 8 Medverkande 8 Bilaga 9 Landskapsanlys av fastigheten Viared 8: 104 Samrådsredogörelse 13 Orienteringskarta PROGRAM: Samråd: Godkännande:

3 Syfte & Förutsättningar Syfte och bakgrund Borås växer. De senaste fem åren med 2000 personer och enligt prognosen med ytterligare 3000 inom en femårsperiod. Enligt översiktsplanen ska vi bidra till en hållbar utveckling där tätorterna växer utan att breda ut sig. Vid Viareds Strand finns denna möjlighet. Området har god tillgång till det övergripande vägnätet i det strategiskt intressanta stråket mot Göteborg. Arbetsplatser finns på andra sidan rv 40. Nya bostäder i närområdet bidrar till en ökad blandning av bostäder och verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade i april 2006 att påbörja arbetet med ett planprogram för Viared Sommarstad och området österut mot Lyckebo. Planprogrammet ligger sedan till grund för kommande beslut om eventuell detaljplan. I planprogrammet studeras förutsättningarna till ny bostadsbebyggelse och förskola mellan Viareds Sommarstad och Lyckebo, etablering av nya verksamheter längs rv40, viss förtätning i Lyckebo samt VA-sanering av befintlig bebyggelse. Tillgängligheten till Viaredssjön ska förbättras och stor hänsyn kommer att tas till områdets naturvärden. Planprogrammet har ett betydande stöd i översiktsplanens spelregler för en hållbar utveckling. I illustrationsskiss över möjlig utveckling för området anges nya bostäder, VA-sanering inför permanentning / förtätning samt att binda samman Viareds Sommarstad med Lyckebo. Planområdet ligger ca 7 km väster om centrala Borås och avgränsas i väster av Viareds Sommarstad, i övrigt mot Viaredssjön, Lyckebo och rv40. Området ligger attraktivt vid Viaredssjön i anslutning till Viareds arbetsplatsområde. Förutsättningar Pågående markanvändning Viareds Sommarstad omfattar 114 fastigheter varav ca 20 helårsboende. Avståndet från bebyggelsen till Viaredssjön är meter. Omvandling till helårsboende är relativt begränsad. Området har sommarvatten och enskilda avloppsanläggningar. Miljöskyddsnämnden har antagit riktlinjer för området med särskilda krav på nya avloppsanläggningar innan kommunalt VA är utbyggt. I gällande detaljplan anges som största tillåtna byggnadsyta 30 kvm respektive 60 kvm. 3 Bostadsbebyggelsen i Lyckebo innehåller flera strandtomter med enskilda avloppsanläggningar. Området utgörs i övrigt av delvis avverkad barrskog med inslag av blandskog. I områdets södra del finns Vattenfalls 130 kv och 40 kv luftledning. Trafik Närmaste trafikplats är Nabbamotet vid rv 40. Därifrån ansluter det lokala vägnätet till Viareds Sommarstad. Lyckeboområdet trafikmatas från Sjömarken. Närmaste busslinje trafikerar vid Nabbamotet. Natur De obebyggda delarna av området utgörs av produktionsgranskog utan större naturvärden. Granskogen sträcker sig ända ner till strandlinjen. Skogen har nyligen avverkats och marken består nu till stor del av kalhyggen i olika stadier av igenväxning. En smal bård av lövträd har sparats närmast sjön. Det finns naturtyper kvar i området som kan bevaras och utvecklas, framför allt strandzonen, våtmarker, vattendrag och lite blandskog. Befintlig strandskyddszon runt Viaredssjön är generellt 200 meter. Stranden är idag svårtillgänglig. Kultur I området finns kulturlämningar i form av stensättning, röjningsrösen, husgrunder och en stengärdsgård. En arkeologisk utredning är genomförd. Avsikten är att utföra en förundersökning under detaljplanearbetet. I detaljplanen tas erforderlig hänsyn till resultatet av denna. Geoteknik Under detaljplanearbetet görs geotekniska utredningar i den omfattning som behövs. Miljö och hälsa Rv 40 och Viareds industriområde kan utsätta området för buller och annan störning. Avståndet från rv40 till befintlig bostadsbebyggelse i Viareds Sommarstad överstiger 100 meter vilket betyder att det saknas motiv för att en fördjupad riskanalys behöver göras. Det finns gällande detaljplaner för Viared som har skyddsavstånd som måste ändras för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse och förskola.

4 Programförslag Programförslag Bebyggelse I planprogrammet redovisas hur området kan disponeras och samtidigt ge ökad tillgänglighet till Viaredssjön samt utveckling av naturvärden. Nya bostadskvarter Planprogrammet redovisar förslag till gruppering av ca 100 nya bostäder och förskola. Avsikten är att ge möjlighet till boende i radhus, parhus och villor. Viareds Sommarstad Avsikten är att ansluta Viareds Sommarstad till det kommunala VA-nätet. Områdets karaktär med bostäder i mindre grupper och grönska tätt inpå bebyggelsen bibehålls. Möjligheten att tillåta större byggnader i området kommer att studeras i kommande detaljplanearbete. Lyckebo Möjligheten att avstycka stora tomter och därmed medge viss förtätning av området studeras i anslutning till VA-utbyggnaden. Verksamheter Utmed rv 40, vid Nabbamotet, skapas ca 10 ha ny verksamhetsmark med bra annonseringsläge och hög trafiktillgänglighet. I området tillåts verksamheter som kan samlokaliseras med bostäder. Goda skäl för bebyggelse vid sjön Det nya bostadsområdet som redovisas i planprogrammet ligger till begränsade delar innanför det generella strandskyddsområdet. Avsikten är att exploateringen av området inte ska strida mot strandskyddsbestämmelserna. En ev bebyggelse i området får avvakta ändringar i strandskyddet. I utformningen av området tillvaratas förutsättningarna att utveckla områdets naturvärden och Viaredssjöns stränder ges stor tillgänglighet. Här skapas en bebyggelse med utformning av området som är såväl ekologiskt-, socialt- som ekonomiskt hållbar. Trafik I programskissen redovisas hur området trafikmatas från rv40. Via befintlig väg når man Viareds Sommarstad. Den nya bostadsbebyggelsen och verksamhetsområdet ansluts via en nybyggd gata. Från denna ges möjlighet till gång- och cykelväg till Lyckebo och via befintligt gatunät vidare mot Sjömarken och Borås. Kollektivtrafiken angör idag Nabbamotet. I detaljplanearbetet studeras hur bostäderna kan ges en bättre tillgänglighet till bussen. I översiktsplanen redovisas ett vägreservat för att ansluta Sandared och Sjömarken till rv40 vid Nabbamotet. Detta vägreservat berörs inte av programförslaget. Teknisk försörjning Fjärrvärme Fjärrvärme finns närmast i Viareds industriområde. Ledningen har bra kapacitet med möjlighet att ansluta det nya verksamheter och bostäder. El och bredband Området ligger inom Bornets distributionsområde. I områdets södra del finns Vattenfalls 130 kv och 40 kv luftledning. För att ge ytterligare exploateringsmöjligheter är avsikten att 40 kv-ledningen under en begränsad sträcka, på markägarens bekostnad, ges en ändrad sträckning eller kabelförläggs. Vatten- och avlopp Befintliga vatten- och avloppsledningar finns i Viareds industriområde. Vattentrycket i det nya området bedöms bli 6-8 bar, vilket är något för högt och måste reduceras. Viareds Sommarstad och föreslagen ny bostadsbebyggelse ligger i en kuperad terräng som sluttar ned mot Viaredssjön. Den nya bebyggelsen bör placeras vid höjdpunkterna i terrängen. Gatunämnden kommer att utreda hur området VA-försörjs. Utbyggnaden av kommunalt VA inom planområdet bedöms kunna inrymmas inom den normala VAtaxan. Dagvatten Under detaljplanearbetet utreds hur dagvattnet omhändertas på bästa sätt. 4

5 Programförslag Kostnader Genomförande Respektive exploatör ansvarar för utbyggnaden inom sitt område. Största markägare och exploatör är Riksbyggen och Borås Stad. Riksbyggen är exploatör av fastigheten Viared 8:104 som är den stora obebyggda fastigheten som gränsar till Viaredssjön öster om Viareds Sommarstad. Kommunen äger området närmast rv40 vilket föreslås som industrimark. Eventuell förtätning inom Lyckebo genomförs av såväl privata exploatörer/fastighetsägare som av kommunen. Gemensamma kostnader: Matargata, gc-väg tkr Geoteknik o arkeologi 200 tkr Bullervall xxx tkr VA-utbyggnad xxx tkr Bostadskvarter: Kvartersg, gc-vägar, lekpl Utbyggnaden av gator, vägar och annan infrastruktur kan genomföras av såväl exploatör som av framtida respektive huvudman. För att få en samordnad utformning och exploatering kommer eventuella markbyten att ske. I exploateringsavtal regleras samtliga åtaganden, ansvarsfördelning, genomförande, kostnadsfördelning mm. Förskola tkr xxx tkr Industrikvarter: Flyttning av kraftledning 300 tkr Intäkter Merparten av marken inom Viareds Sommarstad äger kommunen, men upplåts med arrende till stugföreningen. I vilken mån åtgärder utöver kommunalt VA kommer att göras inom Viareds Sommarstad och Lyckebo är inte beslutat. Kommunal industrimark ca 9 ha tkr Tomter för bostäder ca 100 st xxx tkr VA-anläggningsavgift xxx tkr För kommunen bedöms det finnas kostnadstäckning vid en exploatering av området. Ekonomi En översiktlig kostnadsbedömning är genomförd. Enligt denna fördelar sig kostnaderna enligt följande:

6 Programförslag Huvudmannaskap I detaljplan fastläggs huvudmannaskapet för gator, vägar, gångvägar, ledningar, grönområden mm. strandpro Principer för detaljplaneringen Planinnehållet ska omfatta ny bostadsbebyggelse med småhus och förskola, annonserande verksamheter utmed Rv 40, trafikantservice intill Nabbamotet, VA-sanering och ökade byggrätter för Viareds Sommarstad samt VA-sanering med nya bostäder och eventuell förtätning av Lyckebo. Stranden till det nya bostadsområdet ska göras allmänt tillgänglig och en gemensam bad och båtplats anläggs. Området ska genomkorsas av gångvägar så att det blir transparent åt väster och öster för det rörliga friluftslivet. Området ska bli ett föredöme till hur man kan bygga strandnära och ändå förbättra tillgänglighet och naturskydd. För att få en sammanhållen bostads bebyggelse ska de kvarter som gränsar till Viareds Sommarstad följa ett gemensamt kvalitets- och gestaltningsprogram. Våtmarker och värdefull vegetation kan inarbetas i detaljplan och skyddas genom plan bestämmelser som värdefull naturmark. Särskild omsorg ska läggas på en ekologiskt och socialt hållbar bebyggelse med låg energi förbrukning och blandade boendeformer. Planprogrammet utgör grunden för upprättande och genomförande av detaljplaner. Konsekvenser Kommunen har genomfört en behovsbedömning enligt 5 kap 18 PBL och 6 kap 11 MB för aktuellt planprogram. Marken bedöms från allmänsynpunkt lämplig för bostäder och verksamheter som kan samlokaliseras med bostäder. Någon betydande miljöpåverkan bedöms inte uppkomma som följd av föreslagen mark- Programförslag användning och någon särskilt miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behövs inte för aktuellt programförslag. Nedan beskrivs förslagets tänkbara konsekvenser: Befintliga verksamheter på Viared Befintligt verksamhetsområde mellan Segloravägen/ Företagsgatan och rv 40 har i detaljplan 300 m respektive 500 m skyddsavstånd till bostadsbebyggelse. Den i planprogrammet föreslagna bostadsbebyggelsen innebär att skyddsavståndet, för delar av Viareds industriområde, ändras till 100 m resp 300 m.

7 Programförslag Buller Föreslagna bostads- och verksamhetsområden ger upphov till viss ökning av fordonstrafik till / från programområdet. En bullerutredning kommer att göras under detaljplaneskedet som visar bullerpåverkan från både rv 40 och den nya tillfartsvägen. Luftföroreningar Luftföroreningar i Borås mäts kontinuerligt. Uppmätta halter i Borås tyder på att miljökvalitets normen inte överskrids. all erv Medverkande ll bu Bostadskvarter Verksamheter Förskola Trafikantservice Pendelparkering Befintliga sommarhus PROGRAMSKISS VIARED STRAND VIARED SJÖSTAD Under arbetet med planprogrammet har förutom Kommunledningskansliet (Bengt Himmelmann, planeringschef), Stadsbyggnadskontoret (Alma Mesihovic, planarkitekt), Riksbyggen och Contekton Arkitekter följande förvaltningar och bolag medverkat; Bornet, Borås Energi och Miljö, Gatukontoret, Miljökontoret samt Kommundelskontoren i Norrby och Sandhult. KOMMUNSTYRELSEN 300 meter rev rev BORÅS STAD KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ulrik Nilsson Kommunstyrelsens ordförande Jonas Borglund Samhällsplaneringschef Trafikantservice Vid Nabbamotet planeras ett område för trafikantservice. Rv 40 transportväg för farligt gods Ny bostadsbebyggelse föreslås ligga minst 150 meter från rv 40. Riktlinjerna klaras enligt Riskhantering i detaljplaneprocessen som tagits fram av Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

8

9 V I A R E D S T R A N D Landskapsanalys för Viared Sjöstad fastighet Viared 8:104 sammanfattning

10 Förslag till naturvårdande åtgärder Bakgrund En utförlig beskrivning av nuläge och naturvärden finns att läsa i Landskapinventering/analys daterad Syftet med detta dokument är att översiktligt visa vilka miljömässiga värden som finns i området idag samt ge exempel på möjligheter att utveckla dessa vid en eventuell utbyggnad av bebyggelse. ikt Uts ga g Br y Utsik Bryg t ga Utökad strandzon i dungar Fastigheterna Viared 8:104 och 10:1, yta ca 18 hektar, ligger vid Viaredssjön och har tidigare till stor del varit beväxt med barrskog. Skogen har nyligen avverkats och marken består nu till stor del av kalhyggen i olika stadier av igenväxning. Det finns dock naturtyper kvar i området som kan utvecklas och det är framför allt strandzonen, våtmarker, vattendrag och lite blandskog. Dessutom finns kulturlämningar i form av röjningsrösen, husgrunder och en stengärdsgård. På lantmäteriets Häradskarta från tiden kring 1890 finns husen markerade, en våtmark som idag fortfarande är helt öppen är visad som brukad mark och en väg genom området i samma sträckning som dagens promenadstig. Blan Strandzon Våtmarke Friluftsliv Det finns inget gångstråk i strandkanten av sjön idag, och på många delar av strand runt Viaredssjön går tomterna ända nertill vattnet och stänger av framkomligheten. En fin badplats ligger i Viareds Sommarstad strax väster om området. En enkel stig går genom områdets södra del, från Viareds sommarstad i väster till området Lyckebo i öster dessa delar av stranden med naturområden söderut. Mellan dungarna kan några bryggor gå ut i vattnet för fiske och småbåtar. Vid en breddning av vegetationen i strandzonen skulle ett gångstråk kunna anläggas några meter in från vattenbrynet, gärna på en fristående träbrygga för att minska påverkan. Det skulle kunna vara början till ett mer omfattande gångstråk utmed sjön, och förbinda Våtmarker Vattendrag Det går några tydliga vattenstråk och diken genom kalhyggena mot sjön och en större, mer opåverkad bäck passerar i den östra delen. Den mer naturliga bäcken bör bevaras i sitt nuvarande skick och den närmaste vegetationen sparas. En stig passerar idag över bäck- en, men vattnet kan gärna göras ännu mer tillgänglig genom nya gångvägar och sittplatser intill. Övriga vattendrag kan lämpligen utvecklas och användas för att leda dagvatten och samtidigt vara fina inslag i bostädernas närmiljö. 10 Terrängen är blockrik och kuperad med kullar och sluttning ned mot sjön. Marken är fuktig till våt på i stort sett alla flacka partier i området. Skogsmaskiner har vid avverkningen lämnat djupa spår och gropar i den känsliga mossmarken. I den sydöstra delen av området, i anslutning till ledningsgatan, ligger en stor orörd fuktäng/våtmark med dungar av videsnår, som bedöms ha något förhöjda naturvärden, inte minst för fågellivet. I ledningsgatan finns också lokaler för hasselmus. Istället för att behålla stora ytor med likartad våtmark är en utvecklingsmöjlighet att spara delar av de nuvarande våtmar-

11 D St ag ra lla re ne 00m e 2 sg d en skyd d n ndskog er Strandzon Blandskog Naturanpassat strandskydd kerna och i dem förhöja värdet genom att skapa nya smådammar och vattendrag dit områdets dagvatten leds, fördröjs och renas. Det blir värdefulla inslag i miljön och kombinerar tillvaratagandet av naturvårdens intressen med rekreativa värden. De kan göras mer tillgängliga och differentierade genom att anläggande av öppna vattenytor, torrare partier, planterat vide, gångvägar, spänger, sittplatser och utsiktstorn. Genom skapandet av mer varierade vatten- och våtmarksmiljöer än idag kan den biologiska mångfalden Närmast Viaredssjön har en 5-10 meter bred lövbård sparats vid avverkningen. Den utgörs av klibbal och asp med en del död ved. Bården är dock alltför smal för att fungera fullt ut som den viktiga vattennära biotop en strandbård kan utgöra. Där saknas också riktigt grunda, vegetationsrika partier som skulle kunna utgöra lekmiljöer för t ex gäddan. där komplettera med nyplantering av lämpliga träd och buskar en bit in på stranden så att strandbården breddas. Då skulle förutsättningarna för det strandnära djurlivet förbättras jämfört med i dagens smala bård. Nyplantering av vide i vattenbrynet på hela sträckan skulle ytterligare förstärka värdet av vegetationen vid vattnet och också minska risken för erosion. Träd i strandzonen kan komma i konflikt med önskemål om utsikt över vattnet från en eventuell bebyggelse, men ett sätt att kompromissa mellan önskemålet om vegetation i strandzonen från naturvårdsynpunkt och om utsikt för bebyggelse kan vara att spara dungar med hög befintlig vegetation på delar av sträckan och Blandskog Blandskog finns främst på udden ut i Viaredssjön i nordost. och intill rester av husgrunder finns en liten blandskog med ek, asp och björk invid en stengärdesgård. Blandskogen har klassificerats som klass IV visst naturvärde i naturvårdsprogram för Borås kommun. Träden i blandskogarna är höga och smala efter att ha växt tätt och vackra solitärträd att friställa vid en gallring saknas. Från naturvårdssynpunkt har det ett värde att spara 11 bestånden som de ser ut idag eftersom det förekommer en viss flerskiktning i form av ung gran som gynnar fågellivet. På sikt kan en blandskog av större värde för rekreation, med framkomlighet och genomsikt kombineras med ökad biologisk mångfald genom att medvetet gallra fram unga ädelllövträd som tillsammans med ett buskskikt får bilda stomme i den framtida skogen.

12

13 Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse Upprättad den 29 oktober 2008 med avseende på planprogram för Viared Strand, Borås Stad, Västra Götalands län 1. Handläggning Programsamråd enligt PBL 5:20 har varit på samråd till berörda myndigheter, nämnder, bolag, m fl samt till berörda fastighetsägare under tiden 1 29 februari Under programsamrådet inkomna synpunkter har redovisats i samrådsredogörelse daterad Sammanfattning Avsikten är att dagvattentillrinningen till Viaredssjön inte ska ske i snabbare takt. För att begränsa hastigheten leds vattnet till fördröjningsmagasin. Ingrepp i våtmarksområden är små. Det kan bli aktuellt i verksamhetsområdet utmed rv40. Detta studeras närmare i detaljplanearbetet. Avsikten är att Kommunfullmäktige antar planprogrammet i den utformning det var på samråd. Vår långsiktiga ambition är att tillskapa ett lättillgängligt verksamhetsområde och ett attraktivt boende vid Viaredssjön samtidigt som tillgängligheten till strandområdet kan ökas för alla. Detta ska ske utan att negativt påverka det mark- och vattenanknutna växt- och djurlivet. Avsikten är att ge detaljplaneuppdrag som beaktar strandskyddet på 200 meter. Ingen bostadsbebyggelse ska förläggas inom detta område. I det fortsatta detaljplanearbetet ska förutsättningarna för en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken studeras. Behovet av riskanalys för buller och farligt gods bedöms i detaljplanearbetet. Det är inte aktuellt att hänvisa biltrafiken från Viared Strand via Lyckebo. Avsikten är däremot att tillgodose gång- och cykeltrafikens behov av genhet till Sjömarken. Det finns inte ekonomiska förutsättningar att tillskapa ytterligare en trafikplats på rv 40. Trafik till området hänvisas därför till Nabbamotet. Det nya områdets utformning och trafikmatning studeras noggrant i detaljplanearbetet. Synpunkter av mer detaljerad karaktär såsom gångvägars sträckning, avstånd till befintlig bebyggelse, vegetationsskärmars omfattning, placering av teknikbyggnader mm hänvisas till detaljplanearbetet. 2.2 Beslutsförslag Planprogrammet för Viared Strand godkänns. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att upprätta och ändra detaljplaner för att förverkliga planprogrammet. Nämnden ska beakta det strandskyddade området. Bostadsbebyggelse ska därför inte tillåtas inom det området. 13

14 Samrådsredogörelse 3. Synpunkter under samrådet Inkomna synpunkter i samband med samrådet redovisas och kommenteras nedan. 3.1 Remisspart P1 Länsstyrelsen Programmet kan komma att erbjuda attraktiva boendemiljöer med en anpassning till den omgivande naturen. Dock vill Länsstyrelsen uttrycka tveksamheter på grund av att det inte bara tas strandskyddat område i anspråk utan att det också kommer att skapas stora hårdgjorda ytor i ett redan känsligt område. Över lag är Länsstyrelsen inte helt övertygad om att förslaget har goda förutsättningar för att utveckla fler bostäder inom området. Tillgängligheten till bland annat kollektivtrafik, kommunal service och dagligvaruhandel finns långt ifrån planområdet. Det är 7 km till centrala delar av stan och 2 km till närmaste tätort, Sjömarken, men med järnvägen och Göteborgsvägen som barriärer att ta sig över. Boende inom området kommer att vara bilberoende i stor utsträckning. Länsstyrelsen anser att en detaljplan enligt förslaget kan bedömas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap 18 PBL bör upprättas. Denna bedömning grundas på planens syfte och dess påverkan på omgivningen, utökad strandskydd och trafikökning som inte kan bedömas bli obetydlig. Motiv för bedömningen Risker med översvämning Framtida klimatförändringar kan medföra % ökade nederbördsmängder. Klimat- och sårbarhetsutredningen har i sitt slutbetänkande tryckt hårt på att kommunerna måste ta större hänsyn till klimatförändringar när de planerar sitt byggande. Områdena kring Viaredssjön är periodvis översvämningsdrabbade. Sjöns avbördningsförmåga är mindre än tillrinningen under nederbördsrika perioder vilket resulterar i att sjön stiger mycket snabbt. Under dessa omständigheter anser Länsstyrelsen att hårdgöra fler ytor och ta våtmarker i anspråk kommer ytterligare att öka tillrinningen till sjön och öka dessa bekymmer. Avsikten är att dagvatten leds till fördröjningsmagasin. Vid större nederbördsmängder begränsas tillrinningshastigheten till Viaredssjön. Markavvattning Planen innebär vidare exploatering och avvattning av våtmarksområden. I Västra Götalands län råder ett generellt markavvattningsförbud, d.v.s. vill kommunen exploatera våtmarksområden så måste detta prövas särskilt antingen av Länsstyrelsen eller i vissa fall av miljödomstolen. För att det skall vara möjligt att medge dispens från markavvattningsförbudet måste särskilda skäl presenteras. I fallet runt Viaredssjön bör kommunen i ett tidigt skede undersöka om det ens är möjligt att få en dispens från markavvattning. Om så inte är fallet kommer planen inte att kunna genomföras. Ev ingrepp i våtmarksområden kan bli aktuellt i verksamhetsområdet utmed rv40. Detta studeras närmare i detaljplanearbetet. 14

15 Samrådsredogörelse Strandskydd Området omfattas av utökat strandskydd (200 meter) för det rörliga friluftslivets skull. Länsstyrelsen har svårt att se att det finns särskilda skäl för att meddela dispens eller upphäva strandskyddet i området. Förslaget redovisar att strandskyddet kommer att kompenseras genom att stranden görs mer tillgänglig. Det är en bra ansats, men det förändrar dock inte faktum att särskilda skäl inte finns. Inte heller är sanering och utbyggnaden av VA ett fullgott särskilt skäl. Avsikten är att Kommunfullmäktige antar planprogrammet i den utformning det var på samråd. Vår långsiktiga ambition är att tillskapa ett attraktivt boende vid Viaredssjön samtidigt som tillgängligheten för alla kan ökas till området. Detta ska ske utan att det mark- och vattenanknutna växt- och djurlivet påverkas negativt. Avsikten är att ge detaljplaneuppdrag som beaktar strandskyddet på 200 meter. Ingen bostadsbebyggelse ska förläggas inom detta område. Kommunal och kommersiell service samt trafikfrågor Den fysiska planeringen ska användas som styrmedel för att nå en god bebyggd miljö, vilket bland mycket annat innefattar planering för ett minskat transportbehov. I aktuell översiktsplan för Borås Stad konkretiseras det genom att beskriva det goda boendet som samlad bebyggelse med god tillgång till hushållsnära tjänster som ger förutsättningar till mindre transport behov. Det föreslagna bostadsområdet ligger ca 7 km från de centrala delarna av staden. Den närmaste tätorten, Sjömarken, ligger på andra sidan av sjön och man måste ta sig över både järnvägen och Göteborgsvägen för att komma dit. Den nu föreslagna bostadsbebyggelsen riskerar att förstärka bilberoendet i kommunen, eftersom befintlig kollektivtrafik ligger relativt långt ifrån planerad bostadsbebyggelse, upp till 1 km. I det fortsatta detaljplanearbetet ska förutsättningarna för en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken studeras. Synpunkter i övrigt Särskild arkeologisk utredning Inom området finns kulturlämningar i form av fossil åkermark. I närområdet finns fasta fornlämningar i form av stensättningar och boplatser. En särskild arkeologisk utredning har utförts av Lödöse museum då framkom sex nya fornlämningar i form av fossil åkermark inom planområdet. Fortsatt planarbete krävs en vidare förundersökning avseende de nya upptäckta fornlämningarna. Beaktas i detaljplanearbetet. Farligt gods Området ligger intill Rv 40 som är primär transportled för farligt gods. Kommunen avser att etablera verksamheter längs med Rv 40. Även vid etablering av verksamheter kan ett visst skyddsavstånd till vägen krävas med tanke på transporter av farligt gods. Området närmast transportleden bör utformas så att få personer uppehåller sig i området. Området bör inte exploateras på ett sådant sätt så att det kan förvärra ett eventuellt olycksförlopp. Andra lagar och myndigheter kan av andra skäl än hanteringen av farligt gods ställa krav på skyddsavstånd. Framtida sträckningar av Götalandsbanan Banverket har tagit beslut i förstudien för den aktuella sträckan för Götalandsbanan. Det innefattar två sträckningar utmed riksväg 40 som ska ligga till grund för den kommande järnvägsutredningen. Förslaget behöver ta hänsyn till eventuell påverkan av dessa sträckningar. Höjdbegränsande områden för Borås - Viared flygplats Planområdet måste ta hänsyn till höjdbegränsande områdena från Borås - Viared flygplats. 15

16 Samrådsredogörelse Markens stabilitets förhållandena Enligt SGI ska följande frågeställningar klarläggas inför bedömning av markens beskaffenhet: Stabilitets förhållandena i moränslänter vid släntlutning brantare än 1:3(höjd:längd) samt i anslutning till kärr-/torvområden samt strandkanten utmed sjön Erosionsförhållanden/markavvattning i branta slänter samt utmed bäckar och diken Eventuell risk för ytliga bergras samt att sten/block i slänterna ska komma i rörelse, exempel vis pga tjälrörelser Behov av skydd mot markradon Översiktligt bör också förutsättningarna för grundläggning redovisas, särskilt om bebyggelse planeras i kärr-/torvområden Övrigt Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas. P2 Banverket, Västra regionen Anser att det i planprogrammet ska redogöras för framtida sträckningar av Götalandsbanan och eventuell påverkan på planområdet. Kvarvarande alternativ för Götalandsbanan är lokaliserade söder om rv40. Bedömningen är att dessa inte kommer att påverka planens utformning. Detta studeras närmare i detaljplanearbetet. P3 Försvarsmakten, P4 Har inget att erinra P4 Lantmäterimyndigheten, Borås Har inget att erinra P5 Polismyndigheten i Västra Götaland Till- och avfartsvägar måste planeras så att trafiksäkerheten inte blir försämrad för närboende i området. Viktigt att inga skymmande buskage eller träd stör trafiksäkerheten om det planeras cykel/gångtrafik i området. Parkeringsplatser vid det planerade området bör planeras med tanke på bebyggelsens storlek/antal hus. Skall bilarna parkeras i anslutning till bostaden eller skall det planeras för gemensamma parkeringar? En viss övertalighet av parkeringsplatser bör finnas med i planeringen. Parkeringsplatserna skall vara lätta att övervaka och inga skymmande buskage eller träd som hindrar insyn. Under mörker skall parkeringsområdet vara upplyst. Detta är mer detaljerade frågeställningar. Några av dessa får sitt svar i detaljplanen. P6 Vägverket region Väst, Göteborg I det fortsatta planarbetet bör de anspråk på resor som uppstår med anledning av planen inventeras och analyseras. De trafikmässiga sambanden till verksamhetsområdet söder om rv40 bör studeras liksom hur dess barriäreffekt kan undvikas och arbetsplatsresorna göras säkra och miljöanpassade. För verksamheterna som ligger vid rv40 bör en riskanalys göras för att utreda behov av skyddsåtgärder. 16

17 Samrådsredogörelse I det fortsatta detaljplanearbetet ska förutsättningarna för en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken studeras. Behovet av riskanalys bedöms i detaljplanearbetet. P7 Byggnadsnämnden Planprogrammets syfte att tillskapa ett nytt verksamhetsområde längs riksväg 40 och områden för nya attraktiva bostäder är lovvärt. Verksamhetsområdet kan var en effektiv buffert mellan riksvägen och de föreslagna bostadskvarteren. För att öka förståelsen av vilka konsekvenser förslaget får kunde det generella strandskyddade området ha markerats på förslagskartan. Stor del av den mark som angetts för nya bostäder ligger inom det generella strandskyddet om 200 meter. Det finns tillräckligt mycket mark som inte är bullerstörd från riksvägen och som inte ligger inom strandskyddat område, att bebygga med bostäder även om det generella strandskyddsområdet på 200 meter blir kvar. Innan detaljplanearbete påbörjas bör Länsstyrelsens bindande besked angående naturanpassat strandskydd ha inhämtats. För delar av Viareds industriområde måste gällande detaljplaner ändras eftersom nya bostäder planeras inom det med planbestämmelser reglerade skyddsavståndet. Friheten att etablera olika verksamheter inom Viared blir alltstå något beskuren. Även det hade varit värdefullt att få redovisat på karta. I sak uppfylls inte syftet om att studera förutsättningarna för fortsatt utbyggnad av Lyckebo då programförslaget inte omfattar det området. En pil anger möjlighet att förlänga vägen parallellt med riksvägen mot Lyckebo men möjligheterna att bebygga marken utreds inte. I samband med begäran om planläggning av detta område har hänvisats till pågående programarbete men något svar lämnas inte. Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig på följande grunder: Det generella strandskyddet på 200 meter ska respekteras. Viaredssjön är redan idag hårt exploaterad. De Goda skäl som framförs motiverar inte en ytterligare inskränkning i det generella strandskyddet. En beskrivning saknas av Viaredssjöns höga naturvärden. En badplats vi området är ett onödigt ingrepp i naturen. Om den anläggs ska den vara allmänt tillgänglig och inte bara för de boende. Avsikten är att Kommunfullmäktige antar planprogrammet i den utformning det var på samråd. Vår långsiktiga ambition är att tillskapa ett attraktivt boende vid Viaredssjön samtidigt som tillgängligheten för alla kan ökas till området. Detta ska ske utan att det mark- och vattenanknutna växt- och djurlivet påverkas negativt. Avsikten är att ge detaljplaneuppdrag som beaktar strandskyddet på 200 meter. Ingen bostadsbebyggelse ska förläggas inom detta område. P8 Fritids- och turistnämnden Området har en stor utvecklingspotential under förutsättning att hänsyn tas till miljön. Behovet av attraktiva bostadsområden i sjönära områden är stort i Borås och det här området uppfyller många av de krav som kan ställas. Det är bra att tillgängliggöra strandområdet genom att anlägga gång- och cykelstråk. Det finns också behov av tomtmark för nya företagsverksamheter i Borås, och Viared Strandområdets läge mot riksväg 40 har alla förutsättningar att bli ett mycket attraktivt område för framtida företagsetableringar. I detaljplanen saknas information om vilken områdestillhörighet de boende kommer att få. Området tillhör Norrbys kommundel, men sett till Viared Strands geografiska läge har området en större närhet till Sjömarken och Sandared vilka ligger i Sandhults kommundel. Närmast till hands är att koppla ihop Viared Strand med Sjömarken, där det finns bra föreningsaktivitet med fotbollsplaner, elljusspår m.m. samt låg- och mellanstadieskola. För att Viared Strand inte ska bli isolerat är det lämpligt att hitta bra väglösningar mellan Viared Strand och 17

18 Samrådsredogörelse Sjömarken via Lyckeboområdet. Gång- och cykelväg till Sjömarken via Lyckeboområdet är bra, men kommer det att räcka? En bilväg, om än som gårdsgata, kan bli nödvändigt för att knyta ihop områdena. Det är drygt 2 kilometer från bostadsområdet Viared Strand till närmaste fotbollsplan och friluftsområde med elljusspår om det anläggs en bilväg via Lyckeboområdet. I annat fall kommer avståndet med bil att vara 6,5 kilometer, och kommer dessutom att innebära en mindre trafiksäker lösning via motorvägen. Ett annat alternativ för att ge Viared Strand en tillhörighet med Sjömarken och Sandared är en brolösning över Viaredssjön. Ett sådant förslag finns sedan tidigare för att länka samman Sjömarken och Sandared med avfarten Nabbamotet vid riksväg 40. Även med detta alternativ skulle de boende i Viared Strand få bra kommunikationer med tätorterna på andra sidan sjön. I det fortsatta detaljplanearbetet ska förutsättningarna för en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken studeras. Att hänvisa biltrafiken från Viared Strand via Lyckebo är inte aktuellt. Avsikten är däremot att tillgodose gångoch cykeltrafikens behov av genhet till Sjömarken. P9 Gatunämnden Det bör beaktas att vid vidare detaljplanearbete ha barns möjligheter till lekplatser och en frisk utemiljö med redan i exploateringsskedet. För att få ett va-system som är effektivt kostnads- och miljömässigt bör endast en spillvattenpumpstation byggas för avleda spillvatten från Viareds sommarstad, Viared strand och verksamheterna. Den nya vattentjänstlagen kräver att kommunen tar ansvaret för pumpstationer i fastigheterna om ett lågtrycksavloppssystem anläggs. Med den tidigare va-lagen var pumpstationerna fastighetsägarens ansvar. I planen förordas att lågtrycksavloppssystem används för Lyckeboområdet. Detta innebär att kommunen måste bygga upp en organisation för drift, underhåll och förnyelse av pumpar i fastigheter. Nämnden anser att lågtrycksavlopp ej ska anläggas så att kommunen måste ta ansvar för ett stort antal pumpstationer i fastigheterna. Pumpning från enstaka fastigheter bör undvikas. Då förordar nämnden att dessa fastigheter inte exploateras. Nämnden vill utreda om det med fördel går att anlägga en ny avlopp- och eller vattenledning på den södra sidan av Viaredssjön istället för att pumpa avloppet till Viareds industriområde vilket innebär stor energikostnad. Dessutom ska en dagvattenutredning göras av planförfattaren för att redovisa hur dagvattnet skall tas om hand. Nämnden efterlyser en miljökonsekvensbeskrivning för området. Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för att strandskyddet på 200 meter ska respekteras. Gatunämnden bör vid detaljplanens upprättande medverka i planarbetet. Det ger förutsättningar för en bra och kostnadseffektiv va-försörjning av området. P10 Kommundelsnämnden Norrby Förslaget innebär att i Viareds Sommarstad, Viared Sjöstad och Lyckebo växer en ny ort fram där en kommundelsgräns går rakt igenom. Detta kräver gemensamma lösningar mellan kommundelarna för exempelvis barnomsorg och skolgång dels utifrån kommundelsinvånarens bästa, dels för att åstadkomma en så effektiv lösning som möjligt. Kommundelsnämnden har inget att erinra mot förslaget till planprogram. Den socialdemokratiska gruppen och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för att strandskyddet på 200 meter ska respekteras. Miljöpartiet de gröna lämnar protokollsanteckning och hänvisar till Öp06, Beakta områdets höga naturvärden med ädellövskog, klass III. Respektera strandskydd 200 meter. Partiet vill att Länsstyrelsen prövar bestämmelsen om strandskydd om 200 m. 18

19 Samrådsredogörelse P11 Kommundelsnämnden Sandhult Förslaget innebär att i Viareds Sommarstad, Viared Sjöstad och Lyckebo växer en ny ort fram där en kommundelsgräns går rakt igenom. Detta kräver gemensamma lösningar mellan kommundelarna för exempelvis barnomsorg och skolgång dels utifrån kommundelsinvånarens bästa, dels för att åstadkomma en så effektiv lösning som möjligt. Kommundelsnämnden har inget att erinra mot förslaget till planprogram. Den socialdemokratiska gruppen och vänsterpartiet reserverar sig mot hela planprogrammet för Viared Strand. Miljöpartiet de gröna lämnar protokollsanteckning och hänvisar till Öp06, Beakta områdets höga naturvärden med ädellövskog, klass III. Respektera strandskydd 200 meter. Partiet vill att Länsstyrelsen prövar bestämmelsen om strandskydd om 200 m eventuellt kan upphävas utifrån de nya förutsättningar som anges i planprogrammet. P12 Kulturnämnden I området finns stensättning, röjningsrösen, husgrunder och stengärdesgård. Kulturlämningar av det här slaget är påtagliga och viktiga påminnelser om tidigare aktiviteter i området. Den nya bebyggelsen bör kunna anpassas till dessa lämningar och lämna dem orörda. Nämnden anser att den arkeologiska utredningen skall göras inför detaljplanearbetet och betalas av exploatören. Vad gäller strandskyddet menar Kulturnämnden att det är av största vikt att följa lagen. Fortsatta arkeologisk utredning och hänsyn till dessa hänvisas till detaljplanearbetet. Avsikten är att ge detaljplaneuppdrag som beaktar strandskyddet på 200 meter. Ingen bostadsbebyggelse ska förläggas inom detta område. P13 Lokalförsörjningsnämnden Nämnden har ansvar för kommunens skogar. Vägar och avläggningsplatser som berörs av planen måste planeras och dimensioneras så att virkestransporter från angränsande skogar säkerställs. Erfarenheter från industriområdet i Viared är att vegetationsskärmar mot RV 40 minskar företagets exponering och dessutom medför stora skötselkostnader för kommunen. Därför anser nämnden att hänsyn tas till detta vid planeringen av verksamhetsområdet utmed RV 40. Lokalförsörjningsnämnden är positiv till att planen omfattar plats till förskola och påminner om att det behöver avsättas en area om m 2. I övrigt har nämnden inget att erinra mot planprogrammet. Nämndens synpunkter och hänsyn till dessa hänvisas till detaljplanearbetet. P14 Miljönämnden Strandskydd Den planerade bostadsbebyggelsen kommer delvis att ligga på 80 meters avstånd från Viaredssjön. Detta är ett avsteg från det generella strandskyddet på 200 m. Nämnden bedömer att det minskade avståndet inte kommer att påverka växt- och djurliv negativt i strandzonen. I planprogrammet framhålls även att strandområdet ska hållas tillgängligt. Topografin i området skapar dessutom en naturlig avgränsning. Kontoret anser sammanfattningsvis att planprogrammet redovisar godtagbara skäl för avsteg från de generella strandskyddsbestämmelserna. Vatten- och avlopp Nyetableringen av bostäder och verksamheter skapar goda förutsättningar att VA-sanera Lyckebo och Viareds Sommarstad. Detta innebär en väsentlig miljövinst. 19

20 Samrådsredogörelse Trafik och buller Nämnden konstaterar att en bullerutredning kommer att göras under detaljplaneskedet. I det fortsatta planarbetet ska även tillgängligheten till kollektivtrafiken studeras. Fjärrvärme Det finns en fjärrvärmeledning med god kapacitet på Viareds industriområde. Detta ger goda möjligheter att ansluta både verksamheter och bostäder. Nämnden förutsätter att detta är ett krav på kommunens mark. Naturvärden I planprogrammet redovisas principer för detaljplaneringen. Enligt dessa principer ska stranden till det nya bostadsområdet göras allmänt tillgänglig och det ska anläggas en gemensam bad- och båtplats. Området ska bli ett föredöme för hur man kan bygga strandnära och ändå förbättra tillgänglighet och naturskydd. Våtmark och värdefull vegetation ska inarbetas i detaljplan och kan skyddas genom planbestämmelser som värdefull naturmark. Dessa principer välkomnas. Övriga synpunkter I planprogrammet används begreppet naturanpassat strandskydd. Begreppet ter sig främmande. I det sammanhang begreppet används skulle man möjligen kunna tala om naturanpassat avsteg från generella strandskyddsbestämmelser. Nämnden vill även poängtera att strandzonen bör hållas fri från byggnader, bryggor, grusvägar m.m. I planprogrammet föreslås enkla spångar och en gemensam bad- och båtplats. Sammanfattning och slutsats Miljökontoret har fortlöpande lämnat synpunkter under utarbetandet av planprogrammet. Nämnden konstaterar att synpunkterna i allt väsenligt har beaktats i programmet. Planprogrammet visar att det är möjligt att exploatera området med acceptabla avsteg från strandskyddet, bibehållna naturvärden och en miljövinst vad avser VA-saneringen i närområdet. Fortsatt planarbete därför bör tillstyrkas. Nämnden påpekar att området kan utsättas för viss störning av flygverksamhet från flygplatsen. Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för att strandskyddet på 200 meter ska respekteras. Avsikten är att ge detaljplaneuppdrag som beaktar strandskyddet på 200 meter. Ingen bostadsbebyggelse ska förläggas inom detta område. Nämndens öviga synpunkter hänvisas till detaljplanearbetet. P15 Socialnämnden Har inget att erinra. P16 Borås Energi och Miljö AB:s styrelse Viareds Sommarstad har idag gemensam sophämtning i en container centralt placerad. Vägar och vändplatser har låg standard. Dessa måste förbättras om fler permanenthus med egen hämtning ska tillåtas. Hänvisas till detaljplanearbetet. P17 Borås Elnät AB Plats för en-två transformatorstationer erfordras. Det är önskvärt att byggkraften kan tas från dessa redan vid byggstart. Placeringen löses i samråd med byggherren i planprocessen. I planprogrammet ska förberedelse för anslutning till Bornets kommunikationsnät göras. Hänvisas till detaljplanearbetet och exploateringen av området. 20

21 Samrådsredogörelse P18 Räddningstjänstförbundet Har inget att erinra. P19 Västtrafik Sjuhärad Västtrafik är angelägna om att detaljplanen tillgodoser kollektivtrafikens behov på ett bra sätt. Då vi inte kan se några problem med den föreslagna planen under de förutsättningar som råder idag, har vi inga synpunkter. Vi önskar en tidig kontakt och samarbete inför byggande av förbindelse till busshållplats. P20 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan Förutsätter att största möjliga hänsyn läggs på tillgängligheten. P21 Vattenfall Eldistribution Vattenfall Eldistribution har anläggningar inom området. Ett I-område för dessa ska säkerställas i planen. Om det krävs åtgärder på befintliga ledningar ska dessa bekostas av exploatören. Arbetet beställs minst ett år innan arbetets start. Säkerhetsavstånd till befintliga ledningar ska respekteras, minst 6 meter från yttersta fasen på en 40 kv ledning och minst 10 meter från yttersta fasen på en 130 kv ledning. För nya anläggningar och byggnader bör planeringen eftersträva ökad försiktighet så att exponeringen begränsas. Hänvisas till detaljplanearbetet och exploateringen av området. P22 Ekemarkens vägförening Det bör tydligare framgå av planprogrammet att trafikmatning från området inte kommer att ske över Lyckebo. Frågan om trafikplaneringen bör belysas ytterligare. Om den kvarvarande skogen tas bort kommer bullret att öka från motorvägen. En konsekvensutredning avseende buller är av största vikt. Föreningen är orolig för konsekvenserna av VA-saneringen. Kommer avtalet med kommunen att förändras? I det fortsatta detaljplanearbetet ska förutsättningarna för en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken studeras. Att hänvisa biltrafiken från Viared Strand via Lyckebo är inte aktuellt. Avsikten är däremot att tillgodose gångoch cykeltrafikens behov av genhet till Sjömarken. Övriga synpunkter hänvisas till detaljplanearbetet. 3.2 Sakägare P23 Viared 10:101 Det verkar orationellt att mata det nya området med en gata i ena/sydvästra kanten av området. Detta kan ju vara rationellt endast om man i framtiden avser att öppna upp för trafik in i sommarstaden. I annat fall känns det naturligare att låta den nya matargatan komma in i det nya området längre österut. På så sätt kan man ordna trafik åt båda håll och undviker att alla måste passera i en trafikzon mellan sommarstaden och det nya området. Eftersom det dessutom kan antas att de flesta i de nya området har behov att passera förskolan två gånger per dag, sker detta också mer rationellt om gatan hamnar närmare den skissade förskolan. Avslutningsvis talas i programmet om en del skyddsvärda partier i den zon ligger närmast mellan sommarstaden och det nya området. Det känns lättare att bevara sådana miljöer i anslutning till en eller flera villatomter snarare än en trafikerad gata. Det finns inte ekonomiska förutsättningar att tillskapa ytterligare en trafikplats på rv 40. Trafik till området hänvisas därför till Nabbamotet. Det nya områdets utformning och trafikmatning studeras noggrant i detaljplanearbetet. 21

22 Samrådsredogörelse P24 Storebyn 43 Viareds Sommarstad etablerades 1955 som kolonistugeområde. Avsikten var rekreation och sommarboende. Sommarvatten från gemensam brunn med ledningsnät anlades och driften bekostas av medlemmarna. Det finns 124 fastigheter, inte 114 som ni anger i planförslaget. Under 1990 talet och 2000 har antalet permanentboende ökat varje år. Det är idag minst 40 åretruntboende. Ett stort antal fastigheter har egen borrad brunn och eget avlopp, legalt eller illegalt? Den sanitära situationen är undermålig. Avloppsvatten når den granne som finns på väg mot sjön och till slut når avloppsvatten Viaredssjön. - Att snarast ansluta till kommunalt VA är därför av största vikt och av miljöskäl mycket välkommet. Byvägarna i Viared Sommarstad är byggda för cykel och gång trafik. Vägen till badplatsen är knappt körbar med bil men ändå hårt belastad av besökare under sommartid. Anslutningsvägen från Nabbamotet är i dåligt skick med stora gropar och nedsliten av hjulspår. De planerade anslutningarna från Nabbamotet till Viareds strand betyder ökad trafik volym, ökat trafikbuller och risk för nedskräpning. Förslag: Anslut Viareds Strand via Trafikkontrollplatsen Viared. Asfaltera motorvägen med ljuddämpande material. Viareds Sommarstad har stort kulturvärde som koloniträdgårdsområde. Föreningen anordnar midsommarfest där flera hundra personer deltar. Badplatsen sköts ideellt av föreningen och är en attraktiv samlingsplats för boende och dagsbesökare. Det finns ett föreningshus och en gemensam bastu samt dansbana. Detta är skapat av föreningens medlemmar och är ett kulturarv att bevara. Föreningen ansvarar för ekonomiskt underhåll av byggnader och vägar. Badplatsens bryggor och strand underhålls av föreningen. Förslag. Borås Stad bidrar med medel för att underhålla badplats och bryggor samt väg till badplatsen. Ingen ny bebyggelse inom strandskyddsområdet. Behåll nuvarande skyddsavstånd 300 respektive 500 meter. En trafikanslutning vid trafikkontrollplatsen medger endast tillfart till området för trafik från Borås och mot Göteborg. För trafik från Göteborg innebär förslaget en betydande vägförlängning. Avsikten är att ge detaljplaneuppdrag som beaktar strandskyddet på 200 meter. Ingen bostadsbebyggelse ska förläggas inom detta område. Avsikten är att minska skyddsavståndet till bostadsbebyggelse. Det gynnar de boende på Viareds sommarstad eftersom mindre störande verksamheter kommer att tillåtas på delar av Viared. Övriga synpunkter är inte en fråga för planprogrammet. P25 NN1 Är kritisk till den planerade bron över Viaredssjön och behovet av denna. Totalt sparar man kanske tre minuter. Istället föreslås en påfart mellan Sandared och Hultafors. Förslaget om bro över Viaredssjön finns i Översiktsplanen och är inte en del av planprogrammet eller en förutsättning för dess genomförande. P26 Viared 8:138 Vår tomt kommer att omgärdas av gc-vägar. Den södra bör tas bort. Så mycket som möjligt av den befintliga skogen bör bevaras som bullerskydd och för närheten till den. Skogen närmast tomten bör sparas som en naturlig övergång mellan gammal och ny bebyggelse. Synpunkterna hänvisas till detaljplanearbetet. 22

23 Samrådsredogörelse P27 Viared 8:98 m fl fastighetsägare Den befintliga bebyggelsen på Lyckebo bör ges ett grönområde mot den nya bebyggelsen. Det ger minskat buller och naturligare styrning av gc- och biltrafik. För att inte öka trafiken på Lyckebovägen bör den nya bebyggelsen trafikmatas via Viared Strand. Trafikmässigt bör områdena tydligt trafiksepareras. En konsekvensutredning av buller bör göras i planprogrammet och inte lämnas till detaljprojekteringen. Den planerade bullervallen bör fortsätta förbi Lyckebo och ansluta till befintligt bullerskydd. Det är av största vikt att Lyckebos karaktär bibehålls. Den befintliga skogen bör sparas i största möjliga utsträckning. Den kommer till nytta både för det nya och gamla området. Industrierna bör utformas så att påverkan på nya och gamla bostäder begränsas. Avsikten är att det nya området trafikmatas via Nabbamotet. Övriga synpunkter hänvisas till detaljplanearbetet. P28 NN2 Det finns otydligheter i planprogrammet om placeringen av en framtida tomtgräns mot sjön. Detta bör framgå av planprogrammet. Den angivna strandskyddsgränsen bör kontrolleras. Matarleden in till området bör flyttas längre österut och läggas på höjdryggen och inte i våtmarken närmast Viared Sommarstad. Avsikten är att ge detaljplaneuppdrag som beaktar strandskyddet på 200 meter. Ingen bostadsbebyggelse ska förläggas inom detta område. Det nya områdets utformning och trafikmatning studeras noggrant i detaljplanearbetet. P29 NN3 Ett antal frågor ställs i yttrandet. Vilka konsekvenser blir det för fritidsboende, vilket tvång kommer att hävdas när det gäller VA, övergångsregler, kostnader, vill ni få bort fritidsboende inom Viareds Sommarstad och bara ha permanentboende? Avsikten är att ge Viareds sommarstad en bättre va-standard och att därmed skydda Viaredssjön mot negativ påverkan. Övriga synpunkter hänvisas till detaljplanearbetet. Kommunledningskansliet Jonas Borglund Samhällsplaneringschef 23

24 Besöksadress: Kungsgatan 55, 2 tr Postadress: Borås Telefon (växel): Fax: e-post: Hemsida:

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 VÄRMDÖ KOMMUN Start-PM 2014-03-26 Dnr 11SPN/0304 Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 Start-PM för Kolvik, Delområde K3 Karta- utbyggnadsordning Översiktsplanen Figur 1. Översiktskarta. Bakgrund

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G. Detaljplan för LÄPPE 1:67 m fl i Läppe, Vingåkers kommun SAMRÅDSHANDLING. Upprättad

P L A N B E S K R I V N I N G. Detaljplan för LÄPPE 1:67 m fl i Läppe, Vingåkers kommun SAMRÅDSHANDLING. Upprättad SAMRÅDSHANDLING P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för LÄPPE 1:67 m fl i Läppe, Vingåkers kommun Upprättad 2008-04-15 Ulf Zettersten arkitekt SAR/MSA P L A N B E S K R I V N I N G tillhörande detaljplan

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B.

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. VÄRMDÖ KOMMUN 2011-02-01 Dnr 10/STN0160 Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. Bakgrund Strömma är ett av kommunens prioriterade förändringsområden där planläggning och utbyggnad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.0534 1/6 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.0534 1/6 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1/6 Dnr 2006.0534 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län ULRICEHAMNS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G 1 Diarienummer 2006/0082 214 Detaljplan för NÄSET, Etapp 2 Kinna 24:169 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län P L A N B E S K R I V N I N G UPPRÄTTAD 2006-05-04 reviderad 2006-11-30, 2007-05-07 Plan-

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Kungbäck 1:144 m fl., Strömstads kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Kungbäck 1:144 m fl., Strömstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Kungbäck 1:144 m fl., Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2005-10-20 161 att genomföra ett samråd utifrån handlingar

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 Antagandehandling Planbeskrivning för Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2014-11-17 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö

Läs mer

Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. Dnr Ks

Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. Dnr Ks SAMRÅDSFÖRSLAG 2007-05-10 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2007-12-04 ANTAGANDEHANDLINGAR 2008-06-25 Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. Dnr 07-10061.214 Ks 07-610 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN PROGRAMHANDLING II HANDLINGAR Upprättad av Miljö och byggförvaltningen i Gnosjö kommun 2009 11 03 Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr 2011.0028.214 Samrådsredogörelse 2011-05-18 1 (5) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Hårstorp 1:1 m.fl Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Stadsarkitektkontoret Godkänt av KSau 2009-10-13. Detaljplan för campingplats på del av Stavsund 1:1 i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.19.

Stadsarkitektkontoret Godkänt av KSau 2009-10-13. Detaljplan för campingplats på del av Stavsund 1:1 i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.19. Stadsarkitektkontoret Godkänt av KSau 2009-10-13 PROGRAM NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för campingplats på del av Stavsund 1:1 i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.19.214 Programområdets avgränsning.

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Start-PM för Ösby 1:79, ändring av detaljplan

Start-PM för Ösby 1:79, ändring av detaljplan 2015-01-26 Handläggare Britt-Marie Jansson Plan- och exploateringsenheten Diarienummer 15 KS/69 Start-PM för Ösby 1:79, ändring av detaljplan Planområdet DP 12 är rödmarkerat Bakgrund Förslag till ändring

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 1(8) 2017-05-15 Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 Stockholms län Fastighetskartan Avgränsning enligt ansökan ungefärligt markerad. Begäran om planbesked Begäran om

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING. Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB.

Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING. Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB. Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län Planbeskrivning Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB SAMRÅDSHANDLING Dnr: - 2 - SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR De handlingar

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för del av MORGÅRDSHAMMARS INDUSTRIOMRÅDE

Detaljplan för del av MORGÅRDSHAMMARS INDUSTRIOMRÅDE Detaljplan för del av MORGÅRDSHAMMARS INDUSTRIOMRÅDE PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser skala 1:1000 Illustrationskarta för Morgårdshammar-Söppenmyren-Västansjö skala 1:2000 Planbeskrivning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun SPN-468/2007 214 1(10) BEHOVSBEDÖMNING tillhörande program för Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 17 augusti

Läs mer

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse Granskningshandling Detaljplan för Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Samrådsredogörelse Plan- och byggenheten i Karlsborg dec 2013 Karlsborgs kommun, Byggnadsnämnden, Storgatan 16, 546

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer