PLANPROGRAM för V I A R E D S T R A N D. Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANPROGRAM för V I A R E D S T R A N D. Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 2008-11-17"

Transkript

1 GODKÄNNANDEHANDLING PLANPROGRAM för V I A R E D S T R A N D Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad

2 Innehåll Innehåll Syfte och bakgrund 3 Förutsättningar 3 Pågående markanvändning 3 Trafik 3 Natur 3 Kultur 3 Geoteknik 3 Miljö och hälsa 3 Programförslag 4 Bebyggelse 4 Nya bostadskvarter 4 Viared Sommarstad 4 Lyckebo 4 Verksamheter 4 Goda skäl för bebyggelse vid sjön 4 Trafik 4 Teknisk försörjning 4 Fjärrvärme 4 El och bredband 4 Vatten och avlopp 5 Genomförande 5 Ekonomi 6 Kostnader 6 Intäkter 6 Huvudmanaskap 6 Principer för detaljplaneringen 6 Konsekvenser 7 Befintliga verksamheter på Viared 7 Trafikantservice 7 Rv 40 -transportväg för farligt gods 7 Buller 8 Luftföroreningar 8 Medverkande 8 Bilaga 9 Landskapsanlys av fastigheten Viared 8: 104 Samrådsredogörelse 13 Orienteringskarta PROGRAM: Samråd: Godkännande:

3 Syfte & Förutsättningar Syfte och bakgrund Borås växer. De senaste fem åren med 2000 personer och enligt prognosen med ytterligare 3000 inom en femårsperiod. Enligt översiktsplanen ska vi bidra till en hållbar utveckling där tätorterna växer utan att breda ut sig. Vid Viareds Strand finns denna möjlighet. Området har god tillgång till det övergripande vägnätet i det strategiskt intressanta stråket mot Göteborg. Arbetsplatser finns på andra sidan rv 40. Nya bostäder i närområdet bidrar till en ökad blandning av bostäder och verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade i april 2006 att påbörja arbetet med ett planprogram för Viared Sommarstad och området österut mot Lyckebo. Planprogrammet ligger sedan till grund för kommande beslut om eventuell detaljplan. I planprogrammet studeras förutsättningarna till ny bostadsbebyggelse och förskola mellan Viareds Sommarstad och Lyckebo, etablering av nya verksamheter längs rv40, viss förtätning i Lyckebo samt VA-sanering av befintlig bebyggelse. Tillgängligheten till Viaredssjön ska förbättras och stor hänsyn kommer att tas till områdets naturvärden. Planprogrammet har ett betydande stöd i översiktsplanens spelregler för en hållbar utveckling. I illustrationsskiss över möjlig utveckling för området anges nya bostäder, VA-sanering inför permanentning / förtätning samt att binda samman Viareds Sommarstad med Lyckebo. Planområdet ligger ca 7 km väster om centrala Borås och avgränsas i väster av Viareds Sommarstad, i övrigt mot Viaredssjön, Lyckebo och rv40. Området ligger attraktivt vid Viaredssjön i anslutning till Viareds arbetsplatsområde. Förutsättningar Pågående markanvändning Viareds Sommarstad omfattar 114 fastigheter varav ca 20 helårsboende. Avståndet från bebyggelsen till Viaredssjön är meter. Omvandling till helårsboende är relativt begränsad. Området har sommarvatten och enskilda avloppsanläggningar. Miljöskyddsnämnden har antagit riktlinjer för området med särskilda krav på nya avloppsanläggningar innan kommunalt VA är utbyggt. I gällande detaljplan anges som största tillåtna byggnadsyta 30 kvm respektive 60 kvm. 3 Bostadsbebyggelsen i Lyckebo innehåller flera strandtomter med enskilda avloppsanläggningar. Området utgörs i övrigt av delvis avverkad barrskog med inslag av blandskog. I områdets södra del finns Vattenfalls 130 kv och 40 kv luftledning. Trafik Närmaste trafikplats är Nabbamotet vid rv 40. Därifrån ansluter det lokala vägnätet till Viareds Sommarstad. Lyckeboområdet trafikmatas från Sjömarken. Närmaste busslinje trafikerar vid Nabbamotet. Natur De obebyggda delarna av området utgörs av produktionsgranskog utan större naturvärden. Granskogen sträcker sig ända ner till strandlinjen. Skogen har nyligen avverkats och marken består nu till stor del av kalhyggen i olika stadier av igenväxning. En smal bård av lövträd har sparats närmast sjön. Det finns naturtyper kvar i området som kan bevaras och utvecklas, framför allt strandzonen, våtmarker, vattendrag och lite blandskog. Befintlig strandskyddszon runt Viaredssjön är generellt 200 meter. Stranden är idag svårtillgänglig. Kultur I området finns kulturlämningar i form av stensättning, röjningsrösen, husgrunder och en stengärdsgård. En arkeologisk utredning är genomförd. Avsikten är att utföra en förundersökning under detaljplanearbetet. I detaljplanen tas erforderlig hänsyn till resultatet av denna. Geoteknik Under detaljplanearbetet görs geotekniska utredningar i den omfattning som behövs. Miljö och hälsa Rv 40 och Viareds industriområde kan utsätta området för buller och annan störning. Avståndet från rv40 till befintlig bostadsbebyggelse i Viareds Sommarstad överstiger 100 meter vilket betyder att det saknas motiv för att en fördjupad riskanalys behöver göras. Det finns gällande detaljplaner för Viared som har skyddsavstånd som måste ändras för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse och förskola.

4 Programförslag Programförslag Bebyggelse I planprogrammet redovisas hur området kan disponeras och samtidigt ge ökad tillgänglighet till Viaredssjön samt utveckling av naturvärden. Nya bostadskvarter Planprogrammet redovisar förslag till gruppering av ca 100 nya bostäder och förskola. Avsikten är att ge möjlighet till boende i radhus, parhus och villor. Viareds Sommarstad Avsikten är att ansluta Viareds Sommarstad till det kommunala VA-nätet. Områdets karaktär med bostäder i mindre grupper och grönska tätt inpå bebyggelsen bibehålls. Möjligheten att tillåta större byggnader i området kommer att studeras i kommande detaljplanearbete. Lyckebo Möjligheten att avstycka stora tomter och därmed medge viss förtätning av området studeras i anslutning till VA-utbyggnaden. Verksamheter Utmed rv 40, vid Nabbamotet, skapas ca 10 ha ny verksamhetsmark med bra annonseringsläge och hög trafiktillgänglighet. I området tillåts verksamheter som kan samlokaliseras med bostäder. Goda skäl för bebyggelse vid sjön Det nya bostadsområdet som redovisas i planprogrammet ligger till begränsade delar innanför det generella strandskyddsområdet. Avsikten är att exploateringen av området inte ska strida mot strandskyddsbestämmelserna. En ev bebyggelse i området får avvakta ändringar i strandskyddet. I utformningen av området tillvaratas förutsättningarna att utveckla områdets naturvärden och Viaredssjöns stränder ges stor tillgänglighet. Här skapas en bebyggelse med utformning av området som är såväl ekologiskt-, socialt- som ekonomiskt hållbar. Trafik I programskissen redovisas hur området trafikmatas från rv40. Via befintlig väg når man Viareds Sommarstad. Den nya bostadsbebyggelsen och verksamhetsområdet ansluts via en nybyggd gata. Från denna ges möjlighet till gång- och cykelväg till Lyckebo och via befintligt gatunät vidare mot Sjömarken och Borås. Kollektivtrafiken angör idag Nabbamotet. I detaljplanearbetet studeras hur bostäderna kan ges en bättre tillgänglighet till bussen. I översiktsplanen redovisas ett vägreservat för att ansluta Sandared och Sjömarken till rv40 vid Nabbamotet. Detta vägreservat berörs inte av programförslaget. Teknisk försörjning Fjärrvärme Fjärrvärme finns närmast i Viareds industriområde. Ledningen har bra kapacitet med möjlighet att ansluta det nya verksamheter och bostäder. El och bredband Området ligger inom Bornets distributionsområde. I områdets södra del finns Vattenfalls 130 kv och 40 kv luftledning. För att ge ytterligare exploateringsmöjligheter är avsikten att 40 kv-ledningen under en begränsad sträcka, på markägarens bekostnad, ges en ändrad sträckning eller kabelförläggs. Vatten- och avlopp Befintliga vatten- och avloppsledningar finns i Viareds industriområde. Vattentrycket i det nya området bedöms bli 6-8 bar, vilket är något för högt och måste reduceras. Viareds Sommarstad och föreslagen ny bostadsbebyggelse ligger i en kuperad terräng som sluttar ned mot Viaredssjön. Den nya bebyggelsen bör placeras vid höjdpunkterna i terrängen. Gatunämnden kommer att utreda hur området VA-försörjs. Utbyggnaden av kommunalt VA inom planområdet bedöms kunna inrymmas inom den normala VAtaxan. Dagvatten Under detaljplanearbetet utreds hur dagvattnet omhändertas på bästa sätt. 4

5 Programförslag Kostnader Genomförande Respektive exploatör ansvarar för utbyggnaden inom sitt område. Största markägare och exploatör är Riksbyggen och Borås Stad. Riksbyggen är exploatör av fastigheten Viared 8:104 som är den stora obebyggda fastigheten som gränsar till Viaredssjön öster om Viareds Sommarstad. Kommunen äger området närmast rv40 vilket föreslås som industrimark. Eventuell förtätning inom Lyckebo genomförs av såväl privata exploatörer/fastighetsägare som av kommunen. Gemensamma kostnader: Matargata, gc-väg tkr Geoteknik o arkeologi 200 tkr Bullervall xxx tkr VA-utbyggnad xxx tkr Bostadskvarter: Kvartersg, gc-vägar, lekpl Utbyggnaden av gator, vägar och annan infrastruktur kan genomföras av såväl exploatör som av framtida respektive huvudman. För att få en samordnad utformning och exploatering kommer eventuella markbyten att ske. I exploateringsavtal regleras samtliga åtaganden, ansvarsfördelning, genomförande, kostnadsfördelning mm. Förskola tkr xxx tkr Industrikvarter: Flyttning av kraftledning 300 tkr Intäkter Merparten av marken inom Viareds Sommarstad äger kommunen, men upplåts med arrende till stugföreningen. I vilken mån åtgärder utöver kommunalt VA kommer att göras inom Viareds Sommarstad och Lyckebo är inte beslutat. Kommunal industrimark ca 9 ha tkr Tomter för bostäder ca 100 st xxx tkr VA-anläggningsavgift xxx tkr För kommunen bedöms det finnas kostnadstäckning vid en exploatering av området. Ekonomi En översiktlig kostnadsbedömning är genomförd. Enligt denna fördelar sig kostnaderna enligt följande:

6 Programförslag Huvudmannaskap I detaljplan fastläggs huvudmannaskapet för gator, vägar, gångvägar, ledningar, grönområden mm. strandpro Principer för detaljplaneringen Planinnehållet ska omfatta ny bostadsbebyggelse med småhus och förskola, annonserande verksamheter utmed Rv 40, trafikantservice intill Nabbamotet, VA-sanering och ökade byggrätter för Viareds Sommarstad samt VA-sanering med nya bostäder och eventuell förtätning av Lyckebo. Stranden till det nya bostadsområdet ska göras allmänt tillgänglig och en gemensam bad och båtplats anläggs. Området ska genomkorsas av gångvägar så att det blir transparent åt väster och öster för det rörliga friluftslivet. Området ska bli ett föredöme till hur man kan bygga strandnära och ändå förbättra tillgänglighet och naturskydd. För att få en sammanhållen bostads bebyggelse ska de kvarter som gränsar till Viareds Sommarstad följa ett gemensamt kvalitets- och gestaltningsprogram. Våtmarker och värdefull vegetation kan inarbetas i detaljplan och skyddas genom plan bestämmelser som värdefull naturmark. Särskild omsorg ska läggas på en ekologiskt och socialt hållbar bebyggelse med låg energi förbrukning och blandade boendeformer. Planprogrammet utgör grunden för upprättande och genomförande av detaljplaner. Konsekvenser Kommunen har genomfört en behovsbedömning enligt 5 kap 18 PBL och 6 kap 11 MB för aktuellt planprogram. Marken bedöms från allmänsynpunkt lämplig för bostäder och verksamheter som kan samlokaliseras med bostäder. Någon betydande miljöpåverkan bedöms inte uppkomma som följd av föreslagen mark- Programförslag användning och någon särskilt miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behövs inte för aktuellt programförslag. Nedan beskrivs förslagets tänkbara konsekvenser: Befintliga verksamheter på Viared Befintligt verksamhetsområde mellan Segloravägen/ Företagsgatan och rv 40 har i detaljplan 300 m respektive 500 m skyddsavstånd till bostadsbebyggelse. Den i planprogrammet föreslagna bostadsbebyggelsen innebär att skyddsavståndet, för delar av Viareds industriområde, ändras till 100 m resp 300 m.

7 Programförslag Buller Föreslagna bostads- och verksamhetsområden ger upphov till viss ökning av fordonstrafik till / från programområdet. En bullerutredning kommer att göras under detaljplaneskedet som visar bullerpåverkan från både rv 40 och den nya tillfartsvägen. Luftföroreningar Luftföroreningar i Borås mäts kontinuerligt. Uppmätta halter i Borås tyder på att miljökvalitets normen inte överskrids. all erv Medverkande ll bu Bostadskvarter Verksamheter Förskola Trafikantservice Pendelparkering Befintliga sommarhus PROGRAMSKISS VIARED STRAND VIARED SJÖSTAD Under arbetet med planprogrammet har förutom Kommunledningskansliet (Bengt Himmelmann, planeringschef), Stadsbyggnadskontoret (Alma Mesihovic, planarkitekt), Riksbyggen och Contekton Arkitekter följande förvaltningar och bolag medverkat; Bornet, Borås Energi och Miljö, Gatukontoret, Miljökontoret samt Kommundelskontoren i Norrby och Sandhult. KOMMUNSTYRELSEN 300 meter rev rev BORÅS STAD KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ulrik Nilsson Kommunstyrelsens ordförande Jonas Borglund Samhällsplaneringschef Trafikantservice Vid Nabbamotet planeras ett område för trafikantservice. Rv 40 transportväg för farligt gods Ny bostadsbebyggelse föreslås ligga minst 150 meter från rv 40. Riktlinjerna klaras enligt Riskhantering i detaljplaneprocessen som tagits fram av Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

8

9 V I A R E D S T R A N D Landskapsanalys för Viared Sjöstad fastighet Viared 8:104 sammanfattning

10 Förslag till naturvårdande åtgärder Bakgrund En utförlig beskrivning av nuläge och naturvärden finns att läsa i Landskapinventering/analys daterad Syftet med detta dokument är att översiktligt visa vilka miljömässiga värden som finns i området idag samt ge exempel på möjligheter att utveckla dessa vid en eventuell utbyggnad av bebyggelse. ikt Uts ga g Br y Utsik Bryg t ga Utökad strandzon i dungar Fastigheterna Viared 8:104 och 10:1, yta ca 18 hektar, ligger vid Viaredssjön och har tidigare till stor del varit beväxt med barrskog. Skogen har nyligen avverkats och marken består nu till stor del av kalhyggen i olika stadier av igenväxning. Det finns dock naturtyper kvar i området som kan utvecklas och det är framför allt strandzonen, våtmarker, vattendrag och lite blandskog. Dessutom finns kulturlämningar i form av röjningsrösen, husgrunder och en stengärdsgård. På lantmäteriets Häradskarta från tiden kring 1890 finns husen markerade, en våtmark som idag fortfarande är helt öppen är visad som brukad mark och en väg genom området i samma sträckning som dagens promenadstig. Blan Strandzon Våtmarke Friluftsliv Det finns inget gångstråk i strandkanten av sjön idag, och på många delar av strand runt Viaredssjön går tomterna ända nertill vattnet och stänger av framkomligheten. En fin badplats ligger i Viareds Sommarstad strax väster om området. En enkel stig går genom områdets södra del, från Viareds sommarstad i väster till området Lyckebo i öster dessa delar av stranden med naturområden söderut. Mellan dungarna kan några bryggor gå ut i vattnet för fiske och småbåtar. Vid en breddning av vegetationen i strandzonen skulle ett gångstråk kunna anläggas några meter in från vattenbrynet, gärna på en fristående träbrygga för att minska påverkan. Det skulle kunna vara början till ett mer omfattande gångstråk utmed sjön, och förbinda Våtmarker Vattendrag Det går några tydliga vattenstråk och diken genom kalhyggena mot sjön och en större, mer opåverkad bäck passerar i den östra delen. Den mer naturliga bäcken bör bevaras i sitt nuvarande skick och den närmaste vegetationen sparas. En stig passerar idag över bäck- en, men vattnet kan gärna göras ännu mer tillgänglig genom nya gångvägar och sittplatser intill. Övriga vattendrag kan lämpligen utvecklas och användas för att leda dagvatten och samtidigt vara fina inslag i bostädernas närmiljö. 10 Terrängen är blockrik och kuperad med kullar och sluttning ned mot sjön. Marken är fuktig till våt på i stort sett alla flacka partier i området. Skogsmaskiner har vid avverkningen lämnat djupa spår och gropar i den känsliga mossmarken. I den sydöstra delen av området, i anslutning till ledningsgatan, ligger en stor orörd fuktäng/våtmark med dungar av videsnår, som bedöms ha något förhöjda naturvärden, inte minst för fågellivet. I ledningsgatan finns också lokaler för hasselmus. Istället för att behålla stora ytor med likartad våtmark är en utvecklingsmöjlighet att spara delar av de nuvarande våtmar-

11 D St ag ra lla re ne 00m e 2 sg d en skyd d n ndskog er Strandzon Blandskog Naturanpassat strandskydd kerna och i dem förhöja värdet genom att skapa nya smådammar och vattendrag dit områdets dagvatten leds, fördröjs och renas. Det blir värdefulla inslag i miljön och kombinerar tillvaratagandet av naturvårdens intressen med rekreativa värden. De kan göras mer tillgängliga och differentierade genom att anläggande av öppna vattenytor, torrare partier, planterat vide, gångvägar, spänger, sittplatser och utsiktstorn. Genom skapandet av mer varierade vatten- och våtmarksmiljöer än idag kan den biologiska mångfalden Närmast Viaredssjön har en 5-10 meter bred lövbård sparats vid avverkningen. Den utgörs av klibbal och asp med en del död ved. Bården är dock alltför smal för att fungera fullt ut som den viktiga vattennära biotop en strandbård kan utgöra. Där saknas också riktigt grunda, vegetationsrika partier som skulle kunna utgöra lekmiljöer för t ex gäddan. där komplettera med nyplantering av lämpliga träd och buskar en bit in på stranden så att strandbården breddas. Då skulle förutsättningarna för det strandnära djurlivet förbättras jämfört med i dagens smala bård. Nyplantering av vide i vattenbrynet på hela sträckan skulle ytterligare förstärka värdet av vegetationen vid vattnet och också minska risken för erosion. Träd i strandzonen kan komma i konflikt med önskemål om utsikt över vattnet från en eventuell bebyggelse, men ett sätt att kompromissa mellan önskemålet om vegetation i strandzonen från naturvårdsynpunkt och om utsikt för bebyggelse kan vara att spara dungar med hög befintlig vegetation på delar av sträckan och Blandskog Blandskog finns främst på udden ut i Viaredssjön i nordost. och intill rester av husgrunder finns en liten blandskog med ek, asp och björk invid en stengärdesgård. Blandskogen har klassificerats som klass IV visst naturvärde i naturvårdsprogram för Borås kommun. Träden i blandskogarna är höga och smala efter att ha växt tätt och vackra solitärträd att friställa vid en gallring saknas. Från naturvårdssynpunkt har det ett värde att spara 11 bestånden som de ser ut idag eftersom det förekommer en viss flerskiktning i form av ung gran som gynnar fågellivet. På sikt kan en blandskog av större värde för rekreation, med framkomlighet och genomsikt kombineras med ökad biologisk mångfald genom att medvetet gallra fram unga ädelllövträd som tillsammans med ett buskskikt får bilda stomme i den framtida skogen.

12

13 Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse Upprättad den 29 oktober 2008 med avseende på planprogram för Viared Strand, Borås Stad, Västra Götalands län 1. Handläggning Programsamråd enligt PBL 5:20 har varit på samråd till berörda myndigheter, nämnder, bolag, m fl samt till berörda fastighetsägare under tiden 1 29 februari Under programsamrådet inkomna synpunkter har redovisats i samrådsredogörelse daterad Sammanfattning Avsikten är att dagvattentillrinningen till Viaredssjön inte ska ske i snabbare takt. För att begränsa hastigheten leds vattnet till fördröjningsmagasin. Ingrepp i våtmarksområden är små. Det kan bli aktuellt i verksamhetsområdet utmed rv40. Detta studeras närmare i detaljplanearbetet. Avsikten är att Kommunfullmäktige antar planprogrammet i den utformning det var på samråd. Vår långsiktiga ambition är att tillskapa ett lättillgängligt verksamhetsområde och ett attraktivt boende vid Viaredssjön samtidigt som tillgängligheten till strandområdet kan ökas för alla. Detta ska ske utan att negativt påverka det mark- och vattenanknutna växt- och djurlivet. Avsikten är att ge detaljplaneuppdrag som beaktar strandskyddet på 200 meter. Ingen bostadsbebyggelse ska förläggas inom detta område. I det fortsatta detaljplanearbetet ska förutsättningarna för en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken studeras. Behovet av riskanalys för buller och farligt gods bedöms i detaljplanearbetet. Det är inte aktuellt att hänvisa biltrafiken från Viared Strand via Lyckebo. Avsikten är däremot att tillgodose gång- och cykeltrafikens behov av genhet till Sjömarken. Det finns inte ekonomiska förutsättningar att tillskapa ytterligare en trafikplats på rv 40. Trafik till området hänvisas därför till Nabbamotet. Det nya områdets utformning och trafikmatning studeras noggrant i detaljplanearbetet. Synpunkter av mer detaljerad karaktär såsom gångvägars sträckning, avstånd till befintlig bebyggelse, vegetationsskärmars omfattning, placering av teknikbyggnader mm hänvisas till detaljplanearbetet. 2.2 Beslutsförslag Planprogrammet för Viared Strand godkänns. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att upprätta och ändra detaljplaner för att förverkliga planprogrammet. Nämnden ska beakta det strandskyddade området. Bostadsbebyggelse ska därför inte tillåtas inom det området. 13

14 Samrådsredogörelse 3. Synpunkter under samrådet Inkomna synpunkter i samband med samrådet redovisas och kommenteras nedan. 3.1 Remisspart P1 Länsstyrelsen Programmet kan komma att erbjuda attraktiva boendemiljöer med en anpassning till den omgivande naturen. Dock vill Länsstyrelsen uttrycka tveksamheter på grund av att det inte bara tas strandskyddat område i anspråk utan att det också kommer att skapas stora hårdgjorda ytor i ett redan känsligt område. Över lag är Länsstyrelsen inte helt övertygad om att förslaget har goda förutsättningar för att utveckla fler bostäder inom området. Tillgängligheten till bland annat kollektivtrafik, kommunal service och dagligvaruhandel finns långt ifrån planområdet. Det är 7 km till centrala delar av stan och 2 km till närmaste tätort, Sjömarken, men med järnvägen och Göteborgsvägen som barriärer att ta sig över. Boende inom området kommer att vara bilberoende i stor utsträckning. Länsstyrelsen anser att en detaljplan enligt förslaget kan bedömas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap 18 PBL bör upprättas. Denna bedömning grundas på planens syfte och dess påverkan på omgivningen, utökad strandskydd och trafikökning som inte kan bedömas bli obetydlig. Motiv för bedömningen Risker med översvämning Framtida klimatförändringar kan medföra % ökade nederbördsmängder. Klimat- och sårbarhetsutredningen har i sitt slutbetänkande tryckt hårt på att kommunerna måste ta större hänsyn till klimatförändringar när de planerar sitt byggande. Områdena kring Viaredssjön är periodvis översvämningsdrabbade. Sjöns avbördningsförmåga är mindre än tillrinningen under nederbördsrika perioder vilket resulterar i att sjön stiger mycket snabbt. Under dessa omständigheter anser Länsstyrelsen att hårdgöra fler ytor och ta våtmarker i anspråk kommer ytterligare att öka tillrinningen till sjön och öka dessa bekymmer. Avsikten är att dagvatten leds till fördröjningsmagasin. Vid större nederbördsmängder begränsas tillrinningshastigheten till Viaredssjön. Markavvattning Planen innebär vidare exploatering och avvattning av våtmarksområden. I Västra Götalands län råder ett generellt markavvattningsförbud, d.v.s. vill kommunen exploatera våtmarksområden så måste detta prövas särskilt antingen av Länsstyrelsen eller i vissa fall av miljödomstolen. För att det skall vara möjligt att medge dispens från markavvattningsförbudet måste särskilda skäl presenteras. I fallet runt Viaredssjön bör kommunen i ett tidigt skede undersöka om det ens är möjligt att få en dispens från markavvattning. Om så inte är fallet kommer planen inte att kunna genomföras. Ev ingrepp i våtmarksområden kan bli aktuellt i verksamhetsområdet utmed rv40. Detta studeras närmare i detaljplanearbetet. 14

15 Samrådsredogörelse Strandskydd Området omfattas av utökat strandskydd (200 meter) för det rörliga friluftslivets skull. Länsstyrelsen har svårt att se att det finns särskilda skäl för att meddela dispens eller upphäva strandskyddet i området. Förslaget redovisar att strandskyddet kommer att kompenseras genom att stranden görs mer tillgänglig. Det är en bra ansats, men det förändrar dock inte faktum att särskilda skäl inte finns. Inte heller är sanering och utbyggnaden av VA ett fullgott särskilt skäl. Avsikten är att Kommunfullmäktige antar planprogrammet i den utformning det var på samråd. Vår långsiktiga ambition är att tillskapa ett attraktivt boende vid Viaredssjön samtidigt som tillgängligheten för alla kan ökas till området. Detta ska ske utan att det mark- och vattenanknutna växt- och djurlivet påverkas negativt. Avsikten är att ge detaljplaneuppdrag som beaktar strandskyddet på 200 meter. Ingen bostadsbebyggelse ska förläggas inom detta område. Kommunal och kommersiell service samt trafikfrågor Den fysiska planeringen ska användas som styrmedel för att nå en god bebyggd miljö, vilket bland mycket annat innefattar planering för ett minskat transportbehov. I aktuell översiktsplan för Borås Stad konkretiseras det genom att beskriva det goda boendet som samlad bebyggelse med god tillgång till hushållsnära tjänster som ger förutsättningar till mindre transport behov. Det föreslagna bostadsområdet ligger ca 7 km från de centrala delarna av staden. Den närmaste tätorten, Sjömarken, ligger på andra sidan av sjön och man måste ta sig över både järnvägen och Göteborgsvägen för att komma dit. Den nu föreslagna bostadsbebyggelsen riskerar att förstärka bilberoendet i kommunen, eftersom befintlig kollektivtrafik ligger relativt långt ifrån planerad bostadsbebyggelse, upp till 1 km. I det fortsatta detaljplanearbetet ska förutsättningarna för en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken studeras. Synpunkter i övrigt Särskild arkeologisk utredning Inom området finns kulturlämningar i form av fossil åkermark. I närområdet finns fasta fornlämningar i form av stensättningar och boplatser. En särskild arkeologisk utredning har utförts av Lödöse museum då framkom sex nya fornlämningar i form av fossil åkermark inom planområdet. Fortsatt planarbete krävs en vidare förundersökning avseende de nya upptäckta fornlämningarna. Beaktas i detaljplanearbetet. Farligt gods Området ligger intill Rv 40 som är primär transportled för farligt gods. Kommunen avser att etablera verksamheter längs med Rv 40. Även vid etablering av verksamheter kan ett visst skyddsavstånd till vägen krävas med tanke på transporter av farligt gods. Området närmast transportleden bör utformas så att få personer uppehåller sig i området. Området bör inte exploateras på ett sådant sätt så att det kan förvärra ett eventuellt olycksförlopp. Andra lagar och myndigheter kan av andra skäl än hanteringen av farligt gods ställa krav på skyddsavstånd. Framtida sträckningar av Götalandsbanan Banverket har tagit beslut i förstudien för den aktuella sträckan för Götalandsbanan. Det innefattar två sträckningar utmed riksväg 40 som ska ligga till grund för den kommande järnvägsutredningen. Förslaget behöver ta hänsyn till eventuell påverkan av dessa sträckningar. Höjdbegränsande områden för Borås - Viared flygplats Planområdet måste ta hänsyn till höjdbegränsande områdena från Borås - Viared flygplats. 15

16 Samrådsredogörelse Markens stabilitets förhållandena Enligt SGI ska följande frågeställningar klarläggas inför bedömning av markens beskaffenhet: Stabilitets förhållandena i moränslänter vid släntlutning brantare än 1:3(höjd:längd) samt i anslutning till kärr-/torvområden samt strandkanten utmed sjön Erosionsförhållanden/markavvattning i branta slänter samt utmed bäckar och diken Eventuell risk för ytliga bergras samt att sten/block i slänterna ska komma i rörelse, exempel vis pga tjälrörelser Behov av skydd mot markradon Översiktligt bör också förutsättningarna för grundläggning redovisas, särskilt om bebyggelse planeras i kärr-/torvområden Övrigt Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas. P2 Banverket, Västra regionen Anser att det i planprogrammet ska redogöras för framtida sträckningar av Götalandsbanan och eventuell påverkan på planområdet. Kvarvarande alternativ för Götalandsbanan är lokaliserade söder om rv40. Bedömningen är att dessa inte kommer att påverka planens utformning. Detta studeras närmare i detaljplanearbetet. P3 Försvarsmakten, P4 Har inget att erinra P4 Lantmäterimyndigheten, Borås Har inget att erinra P5 Polismyndigheten i Västra Götaland Till- och avfartsvägar måste planeras så att trafiksäkerheten inte blir försämrad för närboende i området. Viktigt att inga skymmande buskage eller träd stör trafiksäkerheten om det planeras cykel/gångtrafik i området. Parkeringsplatser vid det planerade området bör planeras med tanke på bebyggelsens storlek/antal hus. Skall bilarna parkeras i anslutning till bostaden eller skall det planeras för gemensamma parkeringar? En viss övertalighet av parkeringsplatser bör finnas med i planeringen. Parkeringsplatserna skall vara lätta att övervaka och inga skymmande buskage eller träd som hindrar insyn. Under mörker skall parkeringsområdet vara upplyst. Detta är mer detaljerade frågeställningar. Några av dessa får sitt svar i detaljplanen. P6 Vägverket region Väst, Göteborg I det fortsatta planarbetet bör de anspråk på resor som uppstår med anledning av planen inventeras och analyseras. De trafikmässiga sambanden till verksamhetsområdet söder om rv40 bör studeras liksom hur dess barriäreffekt kan undvikas och arbetsplatsresorna göras säkra och miljöanpassade. För verksamheterna som ligger vid rv40 bör en riskanalys göras för att utreda behov av skyddsåtgärder. 16

17 Samrådsredogörelse I det fortsatta detaljplanearbetet ska förutsättningarna för en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken studeras. Behovet av riskanalys bedöms i detaljplanearbetet. P7 Byggnadsnämnden Planprogrammets syfte att tillskapa ett nytt verksamhetsområde längs riksväg 40 och områden för nya attraktiva bostäder är lovvärt. Verksamhetsområdet kan var en effektiv buffert mellan riksvägen och de föreslagna bostadskvarteren. För att öka förståelsen av vilka konsekvenser förslaget får kunde det generella strandskyddade området ha markerats på förslagskartan. Stor del av den mark som angetts för nya bostäder ligger inom det generella strandskyddet om 200 meter. Det finns tillräckligt mycket mark som inte är bullerstörd från riksvägen och som inte ligger inom strandskyddat område, att bebygga med bostäder även om det generella strandskyddsområdet på 200 meter blir kvar. Innan detaljplanearbete påbörjas bör Länsstyrelsens bindande besked angående naturanpassat strandskydd ha inhämtats. För delar av Viareds industriområde måste gällande detaljplaner ändras eftersom nya bostäder planeras inom det med planbestämmelser reglerade skyddsavståndet. Friheten att etablera olika verksamheter inom Viared blir alltstå något beskuren. Även det hade varit värdefullt att få redovisat på karta. I sak uppfylls inte syftet om att studera förutsättningarna för fortsatt utbyggnad av Lyckebo då programförslaget inte omfattar det området. En pil anger möjlighet att förlänga vägen parallellt med riksvägen mot Lyckebo men möjligheterna att bebygga marken utreds inte. I samband med begäran om planläggning av detta område har hänvisats till pågående programarbete men något svar lämnas inte. Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig på följande grunder: Det generella strandskyddet på 200 meter ska respekteras. Viaredssjön är redan idag hårt exploaterad. De Goda skäl som framförs motiverar inte en ytterligare inskränkning i det generella strandskyddet. En beskrivning saknas av Viaredssjöns höga naturvärden. En badplats vi området är ett onödigt ingrepp i naturen. Om den anläggs ska den vara allmänt tillgänglig och inte bara för de boende. Avsikten är att Kommunfullmäktige antar planprogrammet i den utformning det var på samråd. Vår långsiktiga ambition är att tillskapa ett attraktivt boende vid Viaredssjön samtidigt som tillgängligheten för alla kan ökas till området. Detta ska ske utan att det mark- och vattenanknutna växt- och djurlivet påverkas negativt. Avsikten är att ge detaljplaneuppdrag som beaktar strandskyddet på 200 meter. Ingen bostadsbebyggelse ska förläggas inom detta område. P8 Fritids- och turistnämnden Området har en stor utvecklingspotential under förutsättning att hänsyn tas till miljön. Behovet av attraktiva bostadsområden i sjönära områden är stort i Borås och det här området uppfyller många av de krav som kan ställas. Det är bra att tillgängliggöra strandområdet genom att anlägga gång- och cykelstråk. Det finns också behov av tomtmark för nya företagsverksamheter i Borås, och Viared Strandområdets läge mot riksväg 40 har alla förutsättningar att bli ett mycket attraktivt område för framtida företagsetableringar. I detaljplanen saknas information om vilken områdestillhörighet de boende kommer att få. Området tillhör Norrbys kommundel, men sett till Viared Strands geografiska läge har området en större närhet till Sjömarken och Sandared vilka ligger i Sandhults kommundel. Närmast till hands är att koppla ihop Viared Strand med Sjömarken, där det finns bra föreningsaktivitet med fotbollsplaner, elljusspår m.m. samt låg- och mellanstadieskola. För att Viared Strand inte ska bli isolerat är det lämpligt att hitta bra väglösningar mellan Viared Strand och 17

18 Samrådsredogörelse Sjömarken via Lyckeboområdet. Gång- och cykelväg till Sjömarken via Lyckeboområdet är bra, men kommer det att räcka? En bilväg, om än som gårdsgata, kan bli nödvändigt för att knyta ihop områdena. Det är drygt 2 kilometer från bostadsområdet Viared Strand till närmaste fotbollsplan och friluftsområde med elljusspår om det anläggs en bilväg via Lyckeboområdet. I annat fall kommer avståndet med bil att vara 6,5 kilometer, och kommer dessutom att innebära en mindre trafiksäker lösning via motorvägen. Ett annat alternativ för att ge Viared Strand en tillhörighet med Sjömarken och Sandared är en brolösning över Viaredssjön. Ett sådant förslag finns sedan tidigare för att länka samman Sjömarken och Sandared med avfarten Nabbamotet vid riksväg 40. Även med detta alternativ skulle de boende i Viared Strand få bra kommunikationer med tätorterna på andra sidan sjön. I det fortsatta detaljplanearbetet ska förutsättningarna för en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken studeras. Att hänvisa biltrafiken från Viared Strand via Lyckebo är inte aktuellt. Avsikten är däremot att tillgodose gångoch cykeltrafikens behov av genhet till Sjömarken. P9 Gatunämnden Det bör beaktas att vid vidare detaljplanearbete ha barns möjligheter till lekplatser och en frisk utemiljö med redan i exploateringsskedet. För att få ett va-system som är effektivt kostnads- och miljömässigt bör endast en spillvattenpumpstation byggas för avleda spillvatten från Viareds sommarstad, Viared strand och verksamheterna. Den nya vattentjänstlagen kräver att kommunen tar ansvaret för pumpstationer i fastigheterna om ett lågtrycksavloppssystem anläggs. Med den tidigare va-lagen var pumpstationerna fastighetsägarens ansvar. I planen förordas att lågtrycksavloppssystem används för Lyckeboområdet. Detta innebär att kommunen måste bygga upp en organisation för drift, underhåll och förnyelse av pumpar i fastigheter. Nämnden anser att lågtrycksavlopp ej ska anläggas så att kommunen måste ta ansvar för ett stort antal pumpstationer i fastigheterna. Pumpning från enstaka fastigheter bör undvikas. Då förordar nämnden att dessa fastigheter inte exploateras. Nämnden vill utreda om det med fördel går att anlägga en ny avlopp- och eller vattenledning på den södra sidan av Viaredssjön istället för att pumpa avloppet till Viareds industriområde vilket innebär stor energikostnad. Dessutom ska en dagvattenutredning göras av planförfattaren för att redovisa hur dagvattnet skall tas om hand. Nämnden efterlyser en miljökonsekvensbeskrivning för området. Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för att strandskyddet på 200 meter ska respekteras. Gatunämnden bör vid detaljplanens upprättande medverka i planarbetet. Det ger förutsättningar för en bra och kostnadseffektiv va-försörjning av området. P10 Kommundelsnämnden Norrby Förslaget innebär att i Viareds Sommarstad, Viared Sjöstad och Lyckebo växer en ny ort fram där en kommundelsgräns går rakt igenom. Detta kräver gemensamma lösningar mellan kommundelarna för exempelvis barnomsorg och skolgång dels utifrån kommundelsinvånarens bästa, dels för att åstadkomma en så effektiv lösning som möjligt. Kommundelsnämnden har inget att erinra mot förslaget till planprogram. Den socialdemokratiska gruppen och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för att strandskyddet på 200 meter ska respekteras. Miljöpartiet de gröna lämnar protokollsanteckning och hänvisar till Öp06, Beakta områdets höga naturvärden med ädellövskog, klass III. Respektera strandskydd 200 meter. Partiet vill att Länsstyrelsen prövar bestämmelsen om strandskydd om 200 m. 18

19 Samrådsredogörelse P11 Kommundelsnämnden Sandhult Förslaget innebär att i Viareds Sommarstad, Viared Sjöstad och Lyckebo växer en ny ort fram där en kommundelsgräns går rakt igenom. Detta kräver gemensamma lösningar mellan kommundelarna för exempelvis barnomsorg och skolgång dels utifrån kommundelsinvånarens bästa, dels för att åstadkomma en så effektiv lösning som möjligt. Kommundelsnämnden har inget att erinra mot förslaget till planprogram. Den socialdemokratiska gruppen och vänsterpartiet reserverar sig mot hela planprogrammet för Viared Strand. Miljöpartiet de gröna lämnar protokollsanteckning och hänvisar till Öp06, Beakta områdets höga naturvärden med ädellövskog, klass III. Respektera strandskydd 200 meter. Partiet vill att Länsstyrelsen prövar bestämmelsen om strandskydd om 200 m eventuellt kan upphävas utifrån de nya förutsättningar som anges i planprogrammet. P12 Kulturnämnden I området finns stensättning, röjningsrösen, husgrunder och stengärdesgård. Kulturlämningar av det här slaget är påtagliga och viktiga påminnelser om tidigare aktiviteter i området. Den nya bebyggelsen bör kunna anpassas till dessa lämningar och lämna dem orörda. Nämnden anser att den arkeologiska utredningen skall göras inför detaljplanearbetet och betalas av exploatören. Vad gäller strandskyddet menar Kulturnämnden att det är av största vikt att följa lagen. Fortsatta arkeologisk utredning och hänsyn till dessa hänvisas till detaljplanearbetet. Avsikten är att ge detaljplaneuppdrag som beaktar strandskyddet på 200 meter. Ingen bostadsbebyggelse ska förläggas inom detta område. P13 Lokalförsörjningsnämnden Nämnden har ansvar för kommunens skogar. Vägar och avläggningsplatser som berörs av planen måste planeras och dimensioneras så att virkestransporter från angränsande skogar säkerställs. Erfarenheter från industriområdet i Viared är att vegetationsskärmar mot RV 40 minskar företagets exponering och dessutom medför stora skötselkostnader för kommunen. Därför anser nämnden att hänsyn tas till detta vid planeringen av verksamhetsområdet utmed RV 40. Lokalförsörjningsnämnden är positiv till att planen omfattar plats till förskola och påminner om att det behöver avsättas en area om m 2. I övrigt har nämnden inget att erinra mot planprogrammet. Nämndens synpunkter och hänsyn till dessa hänvisas till detaljplanearbetet. P14 Miljönämnden Strandskydd Den planerade bostadsbebyggelsen kommer delvis att ligga på 80 meters avstånd från Viaredssjön. Detta är ett avsteg från det generella strandskyddet på 200 m. Nämnden bedömer att det minskade avståndet inte kommer att påverka växt- och djurliv negativt i strandzonen. I planprogrammet framhålls även att strandområdet ska hållas tillgängligt. Topografin i området skapar dessutom en naturlig avgränsning. Kontoret anser sammanfattningsvis att planprogrammet redovisar godtagbara skäl för avsteg från de generella strandskyddsbestämmelserna. Vatten- och avlopp Nyetableringen av bostäder och verksamheter skapar goda förutsättningar att VA-sanera Lyckebo och Viareds Sommarstad. Detta innebär en väsentlig miljövinst. 19

20 Samrådsredogörelse Trafik och buller Nämnden konstaterar att en bullerutredning kommer att göras under detaljplaneskedet. I det fortsatta planarbetet ska även tillgängligheten till kollektivtrafiken studeras. Fjärrvärme Det finns en fjärrvärmeledning med god kapacitet på Viareds industriområde. Detta ger goda möjligheter att ansluta både verksamheter och bostäder. Nämnden förutsätter att detta är ett krav på kommunens mark. Naturvärden I planprogrammet redovisas principer för detaljplaneringen. Enligt dessa principer ska stranden till det nya bostadsområdet göras allmänt tillgänglig och det ska anläggas en gemensam bad- och båtplats. Området ska bli ett föredöme för hur man kan bygga strandnära och ändå förbättra tillgänglighet och naturskydd. Våtmark och värdefull vegetation ska inarbetas i detaljplan och kan skyddas genom planbestämmelser som värdefull naturmark. Dessa principer välkomnas. Övriga synpunkter I planprogrammet används begreppet naturanpassat strandskydd. Begreppet ter sig främmande. I det sammanhang begreppet används skulle man möjligen kunna tala om naturanpassat avsteg från generella strandskyddsbestämmelser. Nämnden vill även poängtera att strandzonen bör hållas fri från byggnader, bryggor, grusvägar m.m. I planprogrammet föreslås enkla spångar och en gemensam bad- och båtplats. Sammanfattning och slutsats Miljökontoret har fortlöpande lämnat synpunkter under utarbetandet av planprogrammet. Nämnden konstaterar att synpunkterna i allt väsenligt har beaktats i programmet. Planprogrammet visar att det är möjligt att exploatera området med acceptabla avsteg från strandskyddet, bibehållna naturvärden och en miljövinst vad avser VA-saneringen i närområdet. Fortsatt planarbete därför bör tillstyrkas. Nämnden påpekar att området kan utsättas för viss störning av flygverksamhet från flygplatsen. Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för att strandskyddet på 200 meter ska respekteras. Avsikten är att ge detaljplaneuppdrag som beaktar strandskyddet på 200 meter. Ingen bostadsbebyggelse ska förläggas inom detta område. Nämndens öviga synpunkter hänvisas till detaljplanearbetet. P15 Socialnämnden Har inget att erinra. P16 Borås Energi och Miljö AB:s styrelse Viareds Sommarstad har idag gemensam sophämtning i en container centralt placerad. Vägar och vändplatser har låg standard. Dessa måste förbättras om fler permanenthus med egen hämtning ska tillåtas. Hänvisas till detaljplanearbetet. P17 Borås Elnät AB Plats för en-två transformatorstationer erfordras. Det är önskvärt att byggkraften kan tas från dessa redan vid byggstart. Placeringen löses i samråd med byggherren i planprocessen. I planprogrammet ska förberedelse för anslutning till Bornets kommunikationsnät göras. Hänvisas till detaljplanearbetet och exploateringen av området. 20

21 Samrådsredogörelse P18 Räddningstjänstförbundet Har inget att erinra. P19 Västtrafik Sjuhärad Västtrafik är angelägna om att detaljplanen tillgodoser kollektivtrafikens behov på ett bra sätt. Då vi inte kan se några problem med den föreslagna planen under de förutsättningar som råder idag, har vi inga synpunkter. Vi önskar en tidig kontakt och samarbete inför byggande av förbindelse till busshållplats. P20 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan Förutsätter att största möjliga hänsyn läggs på tillgängligheten. P21 Vattenfall Eldistribution Vattenfall Eldistribution har anläggningar inom området. Ett I-område för dessa ska säkerställas i planen. Om det krävs åtgärder på befintliga ledningar ska dessa bekostas av exploatören. Arbetet beställs minst ett år innan arbetets start. Säkerhetsavstånd till befintliga ledningar ska respekteras, minst 6 meter från yttersta fasen på en 40 kv ledning och minst 10 meter från yttersta fasen på en 130 kv ledning. För nya anläggningar och byggnader bör planeringen eftersträva ökad försiktighet så att exponeringen begränsas. Hänvisas till detaljplanearbetet och exploateringen av området. P22 Ekemarkens vägförening Det bör tydligare framgå av planprogrammet att trafikmatning från området inte kommer att ske över Lyckebo. Frågan om trafikplaneringen bör belysas ytterligare. Om den kvarvarande skogen tas bort kommer bullret att öka från motorvägen. En konsekvensutredning avseende buller är av största vikt. Föreningen är orolig för konsekvenserna av VA-saneringen. Kommer avtalet med kommunen att förändras? I det fortsatta detaljplanearbetet ska förutsättningarna för en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken studeras. Att hänvisa biltrafiken från Viared Strand via Lyckebo är inte aktuellt. Avsikten är däremot att tillgodose gångoch cykeltrafikens behov av genhet till Sjömarken. Övriga synpunkter hänvisas till detaljplanearbetet. 3.2 Sakägare P23 Viared 10:101 Det verkar orationellt att mata det nya området med en gata i ena/sydvästra kanten av området. Detta kan ju vara rationellt endast om man i framtiden avser att öppna upp för trafik in i sommarstaden. I annat fall känns det naturligare att låta den nya matargatan komma in i det nya området längre österut. På så sätt kan man ordna trafik åt båda håll och undviker att alla måste passera i en trafikzon mellan sommarstaden och det nya området. Eftersom det dessutom kan antas att de flesta i de nya området har behov att passera förskolan två gånger per dag, sker detta också mer rationellt om gatan hamnar närmare den skissade förskolan. Avslutningsvis talas i programmet om en del skyddsvärda partier i den zon ligger närmast mellan sommarstaden och det nya området. Det känns lättare att bevara sådana miljöer i anslutning till en eller flera villatomter snarare än en trafikerad gata. Det finns inte ekonomiska förutsättningar att tillskapa ytterligare en trafikplats på rv 40. Trafik till området hänvisas därför till Nabbamotet. Det nya områdets utformning och trafikmatning studeras noggrant i detaljplanearbetet. 21

22 Samrådsredogörelse P24 Storebyn 43 Viareds Sommarstad etablerades 1955 som kolonistugeområde. Avsikten var rekreation och sommarboende. Sommarvatten från gemensam brunn med ledningsnät anlades och driften bekostas av medlemmarna. Det finns 124 fastigheter, inte 114 som ni anger i planförslaget. Under 1990 talet och 2000 har antalet permanentboende ökat varje år. Det är idag minst 40 åretruntboende. Ett stort antal fastigheter har egen borrad brunn och eget avlopp, legalt eller illegalt? Den sanitära situationen är undermålig. Avloppsvatten når den granne som finns på väg mot sjön och till slut når avloppsvatten Viaredssjön. - Att snarast ansluta till kommunalt VA är därför av största vikt och av miljöskäl mycket välkommet. Byvägarna i Viared Sommarstad är byggda för cykel och gång trafik. Vägen till badplatsen är knappt körbar med bil men ändå hårt belastad av besökare under sommartid. Anslutningsvägen från Nabbamotet är i dåligt skick med stora gropar och nedsliten av hjulspår. De planerade anslutningarna från Nabbamotet till Viareds strand betyder ökad trafik volym, ökat trafikbuller och risk för nedskräpning. Förslag: Anslut Viareds Strand via Trafikkontrollplatsen Viared. Asfaltera motorvägen med ljuddämpande material. Viareds Sommarstad har stort kulturvärde som koloniträdgårdsområde. Föreningen anordnar midsommarfest där flera hundra personer deltar. Badplatsen sköts ideellt av föreningen och är en attraktiv samlingsplats för boende och dagsbesökare. Det finns ett föreningshus och en gemensam bastu samt dansbana. Detta är skapat av föreningens medlemmar och är ett kulturarv att bevara. Föreningen ansvarar för ekonomiskt underhåll av byggnader och vägar. Badplatsens bryggor och strand underhålls av föreningen. Förslag. Borås Stad bidrar med medel för att underhålla badplats och bryggor samt väg till badplatsen. Ingen ny bebyggelse inom strandskyddsområdet. Behåll nuvarande skyddsavstånd 300 respektive 500 meter. En trafikanslutning vid trafikkontrollplatsen medger endast tillfart till området för trafik från Borås och mot Göteborg. För trafik från Göteborg innebär förslaget en betydande vägförlängning. Avsikten är att ge detaljplaneuppdrag som beaktar strandskyddet på 200 meter. Ingen bostadsbebyggelse ska förläggas inom detta område. Avsikten är att minska skyddsavståndet till bostadsbebyggelse. Det gynnar de boende på Viareds sommarstad eftersom mindre störande verksamheter kommer att tillåtas på delar av Viared. Övriga synpunkter är inte en fråga för planprogrammet. P25 NN1 Är kritisk till den planerade bron över Viaredssjön och behovet av denna. Totalt sparar man kanske tre minuter. Istället föreslås en påfart mellan Sandared och Hultafors. Förslaget om bro över Viaredssjön finns i Översiktsplanen och är inte en del av planprogrammet eller en förutsättning för dess genomförande. P26 Viared 8:138 Vår tomt kommer att omgärdas av gc-vägar. Den södra bör tas bort. Så mycket som möjligt av den befintliga skogen bör bevaras som bullerskydd och för närheten till den. Skogen närmast tomten bör sparas som en naturlig övergång mellan gammal och ny bebyggelse. Synpunkterna hänvisas till detaljplanearbetet. 22

23 Samrådsredogörelse P27 Viared 8:98 m fl fastighetsägare Den befintliga bebyggelsen på Lyckebo bör ges ett grönområde mot den nya bebyggelsen. Det ger minskat buller och naturligare styrning av gc- och biltrafik. För att inte öka trafiken på Lyckebovägen bör den nya bebyggelsen trafikmatas via Viared Strand. Trafikmässigt bör områdena tydligt trafiksepareras. En konsekvensutredning av buller bör göras i planprogrammet och inte lämnas till detaljprojekteringen. Den planerade bullervallen bör fortsätta förbi Lyckebo och ansluta till befintligt bullerskydd. Det är av största vikt att Lyckebos karaktär bibehålls. Den befintliga skogen bör sparas i största möjliga utsträckning. Den kommer till nytta både för det nya och gamla området. Industrierna bör utformas så att påverkan på nya och gamla bostäder begränsas. Avsikten är att det nya området trafikmatas via Nabbamotet. Övriga synpunkter hänvisas till detaljplanearbetet. P28 NN2 Det finns otydligheter i planprogrammet om placeringen av en framtida tomtgräns mot sjön. Detta bör framgå av planprogrammet. Den angivna strandskyddsgränsen bör kontrolleras. Matarleden in till området bör flyttas längre österut och läggas på höjdryggen och inte i våtmarken närmast Viared Sommarstad. Avsikten är att ge detaljplaneuppdrag som beaktar strandskyddet på 200 meter. Ingen bostadsbebyggelse ska förläggas inom detta område. Det nya områdets utformning och trafikmatning studeras noggrant i detaljplanearbetet. P29 NN3 Ett antal frågor ställs i yttrandet. Vilka konsekvenser blir det för fritidsboende, vilket tvång kommer att hävdas när det gäller VA, övergångsregler, kostnader, vill ni få bort fritidsboende inom Viareds Sommarstad och bara ha permanentboende? Avsikten är att ge Viareds sommarstad en bättre va-standard och att därmed skydda Viaredssjön mot negativ påverkan. Övriga synpunkter hänvisas till detaljplanearbetet. Kommunledningskansliet Jonas Borglund Samhällsplaneringschef 23

24 Besöksadress: Kungsgatan 55, 2 tr Postadress: Borås Telefon (växel): Fax: e-post: Hemsida:

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING 32/03 Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING Sammanfattning Inom planområdet föreslås 66 nya bostäder fördelat på 37 villor, 13 gruppbyggda småhus,

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Program för Värmdövik & Herrviksnäs Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Åkerblads Arkitektkontor AB Planeringens syfte 2 Läge och avgränsning 2 Kommunala beslut 2 Organisation och tidplan

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera,

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, s. 1/35 Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2012-07-09 Rev 2012-12-06 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Perspektiv norrut från Spångholmsvägen över

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. För del av Gällstad 1:78 m.fl. vid Manstorp i Linghem, Linköpings kommun. Teknik och samhällsbyggnad

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. För del av Gällstad 1:78 m.fl. vid Manstorp i Linghem, Linköpings kommun. Teknik och samhällsbyggnad ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN För del av Gällstad 1:78 m.fl. vid Manstorp i Linghem, Linköpings kommun Teknik och samhällsbyggnad PLANBESKRIVNING Bakgrund Linghem, med sin pendeltågsstation mellan Linköping

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2009-06-15 2009-08-24 Detaljplan för del av fastigheterna Ängelholm 3:1 och 3:5, Ängelholm, Ängelholms kommun

SAMRÅDSHANDLING 2009-06-15 2009-08-24 Detaljplan för del av fastigheterna Ängelholm 3:1 och 3:5, Ängelholm, Ängelholms kommun 0 : S: 0 S: 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 : Ängstigen 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 : : : 0 : : : : 0 : : : : : 0 0 : : : : : 0 0 : : : : : : 0 : : : SAMRÅDSHANDLING 00-0- 00-0- Detaljplan för del av fastigheterna Ängelholm

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSHANDLING Juni 2008 Sidan 1 Inledning WEBB baserad Översiktsplanen är placerad på kommunens webb och har formen av hemsida med undersidor. Tanken bakom webbaseringen

Läs mer