INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING... 4 BAKGRUND..."

Transkript

1 Äldres hälsa En kartläggning av hälsofrämjande och förebyggande arbete för ett hälsosamt åldrande i Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora kommun Natasha Anderberg Folkhälsoteamet okt 2013

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 BAKGRUND... 4 En åldrande befolkning... 5 Äldres hälsa i norra Örebro län... 6 Nationella satsningar för hälsosamt åldrande Länsövergripande arbete för hälsosamt åldrande Regionförbundet Örebro Örebro läns landsting Örebro läns idrottsförbund Örebro läns bildningsförbund Länsdelsarbete med hälsosamt åldrande Örebro kommun Södra länsdelen Västra länsdelen Övriga insatser i länet Clowner i Demensvården Dataprojekt för pensionärer Forskning om äldres hälsa vid Örebro Universitet Passion för livet KARTLÄGGNING I NORRA ÖREBRO LÄN SYFTE Frågeställningar METOD Genomförande Avgränsning RESULTAT Offentliga verksamheter Kommuner Landstingets Primärvård Ideella organisationer Privata aktörer Lokala exempel på hälsofrämjande insatser för äldre

3 Hällefors kommun Ljusnarsberg kommun Lindesberg kommun Nora kommun DISKUSSION Exempel på framgångsfaktorer och svårigheter i arbetet med äldres hälsa SLUTSATSER Förslag på fortsatt arbete med äldres hälsa REFERENSER BILAGA 1: Statistik från SCB 2012 befolkning över 65 år BILGAGA 2: Intervjumall för kartläggning äldres hälsa 3

4 INLEDNING I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors rätt till lika villkor för hälsa och livskvalitet. Barn och ungdomar samt äldre är prioriterade målgrupper (Örebro läns landsting, 2011 a) Citatet är hämtat från Örebro läns folkhälsoplan och utgör visionen för länets samlade folkhälsoarbete. Folkhälsoplanen är ett strategiskt styrdokument för länets folkhälsoarbete och utifrån denna har Örebro läns landsting tecknat samverkansavtal med länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund inklusive SISU idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund. Avtalen anger utgångspunkter för det gemensamma folkhälsoarbetet i länet. Ett område som särskilt anges för arbetet är att Verka för ett hälsosamt åldrande. Enligt avtal om samverkan mellan länets norra kommuner och Örebro läns landsting som syftar till att vidareutveckla det lokala folkhälsoarbetet (Örebro läns landsting, 2011 b), ska kommunerna bl.a. verka för äldres hälsa utifrån de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande: Social gemenskap Delaktighet/meningsfullhet och känna sig behövd Fysisk aktivitet Goda matvanor Äldres hälsa är ett nytt prioriterat uppdrag i folkhälsoteamets verksamhetsplan för 2013 (Folkhälsabergslagen, 2013). Därför har folkhälsoteamet fått i uppdrag från kommuncheferna att kartlägga och inventera vilka insatser och aktörer som arbetar hälsofrämjande och förebyggande med äldres hälsa i Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora kommuner. BAKGRUND Det finns stora skillnader bland äldre människor både när det gäller förutsättningar för ett gott åldrande och hur åldrandet faktiskt ser ut. Äldre är inte en homogen grupp och kan inte enkelt placeras in i en enda kategori. Många äldre människor fortsätter arbeta efter 65 år och de flesta är fram till 80-årsåldern fortfarande oberoende och klarar sig bra på egen hand. Förutom ålder kan skillnader bero på eventuella funktionsnedsättningar, ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå, eventuella tidigare hälsoproblem, sociala nätverk, födelseland, sexuell läggning och kön (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Begreppet Äldre innebär i detta sammanhang personer som är 65 år eller äldre. Ofta delas gruppen äldre in i åldersgrupper år och Ju högre ålder man har, desto färre personer upplever att de har god hälsa (subjektiv bedömning). Bland både män och kvinnor mellan år i Sverige upplever mindre än hälften att de har god hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Statens folkhälsoinstitut (2009) lyfter fram fyra argument för att satsa på äldres hälsa: Andelen äldre ökar, vilket förmodligen kommer att ge ökade kostnader inom omsorgen och hälso- och sjukvården 4

5 Det är lönsamt att investera i äldres hälsa. Det finns beräkningar som visar att de ekonomiska besparingar som kan göras i sjukvården är större per person för äldre än för yngre eftersom sjukdomar är vanligare bland äldre. Ett gott åldrande förbättrar och förlänger livet. Fyra områden lyfts fram som extra viktiga för ett gott åldrande: social gemenskap och socialt stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor Hälsan är ojämnt fördelad i befolkningen. Skillnaderna jämnas inte ut med ökad ålder utan skillnader som uppstod tidigare i livet tenderar att bli bestående. En åldrande befolkning I Sverige bor drygt 9, 5miljoner människor varav 1,8 miljoner (19 %) är personer 65 år och äldre (Statistiska Centralbyrån, 2012). Antalet äldre förväntas öka och år 2060 beräknas andelen äldre uppgå till 25 % eller 2,7 miljoner personer (Statistiska Centralbyrån, 2009). Fler lever längre idag och ökningen anses bero på en prognostiserad snabb nedgång i dödlighet, bland annat genom att färre insjuknar och dör av hjärt- kärlsjukdomar (Statistiska Centralbyrån, 2009). Det finns dock stora regionala skillnader när det gäller andelen äldre i befolkningen. Andelen äldre över 65 år i norra Örebro län är högre än riksgenomsnittet med 29 % i Hällefors, 29 % i Ljusnarsberg, 25 % i Nora och 23 % i Lindesberg, vilket gör att andelen äldre omfattar närmare en fjärdedel av befolkningen i norra Örebro län, se bilaga 1. Hälsan idag är inte jämlikt fördelad. Livsvillkor såsom familjesituation, ekonomisk situation och socialt liv är avgörande för såväl levnadsvanor som hälsa (Örebro läns landsting, 2011 a). Personer med låg inkomst uppger sämre hälsa än övriga i befolkningen (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Andelen pensionärsfamiljer 1 med låga inkomster är i Hällefors 9 %, Lindesberg 9 %, Ljusnarsberg 13 % och i Nora 7 %, vilket kan jämföras med Örebro län som har 8 % och rikets 9 % (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Ljusnarsbergs kommun är den kommun som har störst andel pensionärsfamiljer med låg inkomst, medan Nora kommun har lägst antal pensionärsfamiljer med låg inkomst. Majoriteten av den äldre befolkningen (65 år och äldre) i Sverige är inte i behov av kommunernas äldreomsorg. Enligt nationell statistik från 1 oktober 2012 bor ca 14 procent av befolkningen i åldersgruppen i särskilda boendeformer eller var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Bland personer 80 år och äldre hade ca 38 procent antingen hemtjänst eller bodde i särskilt boende (Socialstyrelsen, 2013). Detta innebär att de allra flesta äldre i kommunerna inte är i behov av vård och omsorg utan klarar sig på egen hand. Åldrande innebär att den enskildes kapacitet successivt avtar så att olika hälsoproblem uppstår och därmed ett vårdbehov. Hälsosamt åldrande handlar om att förutse, hantera och anpassa sig till detta faktum och viktiga framgångsfaktorer är; acceptans och utveckling för individen, positiva relationer till andra, möjlighet till självbestämmande och förmåga att känna meningsfullhet. Framgångsrikt åldrande handlar därför inte bara om att undvika/skjuta upp 1 Pensionärsfamilj - familj med minst en person över 64 år med disponibel inkomst (per konsumtionsenhet) under 60 procent av medianinkomsten (Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata, Statens folkhälsoinstitut) 5

6 en nedgång utan också om utveckling av nya möjligheter (Karp, Agahi, Lennartsson, Lagergren, & Wånell, 2013). Äldres hälsa i norra Örebro län År 2012 genomfördes den nationella studien "Hälsa på lika villkor?" i Örebro län. För Örebro läns del erbjöds drygt personer i åldern år att delta svarade på enkäten (Persson, 2013). Nedan presenterade siffror kommer från denna undersökning. Självupplevd hälsa. De allra flesta äldre upplever sig må bra eller till och med mycket bra. Man kan se en viss skillnad mellan män och kvinnors upplevda hälsa, där männen upplever sig må bra i högre utsträckning än kvinnorna. Det finns en tydlig skillnad mellan yngre äldre (65-79 år) och äldre äldre (80-84 år) med allt färre som upplever sig må bra ju äldre man blir. I den äldre gruppen mår både män och kvinnor mellan år sämre än yngre och allra sämst i Ljusnarsbergs kommun även jämfört med samma åldersgrupp i Örebro län, se figur 1. Figur 1. Hur bedömer du ditt allmänna tillstånd? Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Procentandel som svarat "Mycket bra/bra" Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro län Män år Kvinnor år Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Procentandel som svarat "Mycket bra/bra" Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro län Män år Kvinnor år

7 Fysisk aktivitet. Undersökningen visar hur mycket tid som man ägnar sig åt ansträngningar och aktiviterer under en vanlig vecka (i genomsnitt) som gör att man blir varm (till exempel promenader, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling, simning mm). Många äldre är mycket fysiskt aktiva, kvinnor i något lägre utsträckning än män. Antal timmar som man ägnar sig åt fysisk aktivitet minskar med stigande ålder, särskilt hos äldre kvinnor i Nora kommun, se figur 2. Figur 2. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att bli varm? Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att bli varm? Procentandel som svarat "5 timmar per vecka eller mer"/"mer än 3 timmar, men mindre än 5 timmar per vecka" Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro län Män år Kvinnor år Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att bli varm? Procentandel som svarat 5 timmar per vecka eller mer / Mer än 3 timmar, men mindre än 5 timmar per vecka Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro län Män år 27 Kvinnor år

8 Levnadsvanor. Goda matvanor är en av de utpekade hörnstenarna som påverkar äldres hälsa. Liv och Hälsa undersökningen visar att de allra flesta äter regelbundet och 3 mål mat eller mer dagligen eller nästan varje dag. Det är mycket små skillnader mellan män och kvinnor och ålder, se figur 3. Figur 3. Hur ofta äter du frukost, lunch, middag och kvällsmål? Hur ofta äter du frukost, lunch, middag och kvällsmål? Procentandel som svarat "Dagligen/nästan dagligen" på 3 av 4 frågor Män år Män år Kvinnor år Kvinnor år Matvanor. Det är väldigt få äldre som äter grönsaker, rotfrukter, frukt eller bär fem gånger eller mer per dag, ses figur 4. Men det finns många som skulle vilja äta mer frukt och grönt, nästan hälften av alla äldre oavsett ålder och kön skulle vilja öka sitt intag av frukt och grönt, se figur 5. Figur 4. Hur ofta äter du grönsaker, rotfrukter, frukt eller bär? Procentandel som äter frukt och grönt, grönsaker eller bär minst fem gånger per dag Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro län 6 Män år Män år Kvinnor år Kvinnor år 8

9 Figur 5. Vill du öka ditt intag av frukt och grönt? Vill du öka ditt intag av frukt och grönsaker? Procentandel som svarat ja Män år Män år Kvinnor år Kvinnor år Ekonomiska förhållanden. Ekonomi kan påverka såväl känslan av trygghet som möjligheter att delta i olika aktiviter som ger social gemenskap och meningsfullhet i tillvaron. De allra flesta äldre har en ordnad ekonomi men det finns en liten grupp i åldersgruppen år (både män och kvinnor) på cirka 5 procent som vid flera tillfällen har haft problem med att klara sina löpande utgifter, se figur 6. Figur 6. Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar m.m.? Har det under de senaste 12 månadern hänt att du haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar m.m? Procentandel som svarat "Ja, vid flera tillfällen" Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro län Män år Män år Kvinnor år Kvinnor år 9

10 Nationella satsningar för hälsosamt åldrande Med en ökande andel äldre i den svenska befolkningen har insatser för äldre fått allt större betydelse. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser från såväl samhällets som individens sida kan förbättra livskvalitén och bidra till minskade samhällskostnader för vård och omsorg. Statens folkhälsoinstitut har fått ett regeringsuppdrag att under åren i samarbete med Socialstyrelsen utarbeta en vägledning till kommuner och landsting för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande. Vägledningen kallas för Seniorguiden och är en webbaserad hemsida som ska ge kunskap och inspiration för dem som arbetar inom folkhälsoområdet med äldres hälsa inom landsting, kommun och ideell sektor (http://www.fhi.se/seniorguiden). I uppdraget ingår också att starta försöksverksamhet med hälsocoacher på vårdcentraler och mötesplatser för personer i åldern år. Målet är att fler äldre ska få möjlighet att förbättra sin hälsa genom stöd för en förändrad livsstil. Projektet är ett samarbete mellan Folkhälsoinstitut, landsting, kommuner och ideell sektor. Syftet är att ge landsting och kommuner kunskap och inspiration om hur de tillsammans med den ideella sektorn kan främja ett aktivt och hälsosamt åldrande. Fyra landsting (Jönköping, Skåne, Sörmland och Värmland) och 17 kommuner ingår i försöksverksamheten som pågår under åren (Statens Folkhälsoinstiut, 2013). Länsövergripande arbete för hälsosamt åldrande Nedan följer kortfattade beskrivningar av arbetet med äldres hälsa i de organisationer och verksamheter som arbetar länsövergripande i Örebro län. I huvudsak beskrivs arbete som påverkar eller involverar de fyra kommunerna i norra Örebro län. Regionförbundet Örebro Regionförbundet i Örebro arbetar utifrån ett regionalt program för social välfärd. Programmet ska stödja de verksamheter som bedrivs utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen i kommunerna. Primärt arbetar regionförbundet med insatser för äldre som har stort hjälpbehov (de svårast sjuka) t.ex. projekt ViSam (Vårdplanering och Informationsöverföring i en Samlad Modell) och Pallert (stöd i Örebro län för införande av kvalitetsregister och långsiktigt förbättringsarbete för vård och omsorg om äldre) (Regionförbundet Örebro, 2011). Regionförbundet Örebro arbetar på senare år mer förebyggande än tidigare, framförallt med stöd av statliga stimulansmedel. Pågående satsningar är; e-hälsa, invånartjänster och teknik för äldre som till exempel e-hemtjänst och mobila larm. Regionförbundet driver även nätverk för äldreomsorgschefer för erfarenhetsutbyte och utveckling av gemensamma rutiner (Arvidsson G., 2013). Örebro läns landsting Primärvården Primärvården har inget specifikt uppdrag att arbeta mot målgruppen äldre utan arbetar utifrån behov, men har flera projekt och insatser som riktar sig till en äldre målgrupp. Primärvården arbetar och erbjuder till exempel läkemedelsgenomgångar, vaccination gratis för 65 år och äldre, öppna föreläsningar (i begränsad omfattning), artrosskolor, livsstilsmottagningar på vissa vårdcentraler, hem rehab sjukgymnaster (3 personer arbetar i norra Örebro län), FAR förskrivning (Fysisk Aktivitet på Recept) till äldre samt projekt Senior Alert och projekt Fallprevention (samarbetsprojekt med Primärvård, kommuner, Psykiatri och Regionförbundet Örebro) (Studahl, Ledstam, Ekstrand, & Forsberg, 2013). 10

11 Folktandvården Äldre med ett stort behov av personlig omvårdnad, dvs. personer som bor på särskilda boenden eller i ordinärt boende och med motsvarande omvårdnadsbehov, erbjuds besök av en tandhygienist från Folktandvården en gång om året. Vid besöket görs en bedömning av munhälsan och omvårdnadspersonalen får handledning för att kunna hjälpa till med munvården. Samma personer får även i stort sett all tandvård till samma pris som hälso- och sjukvård. Tandvården kan valfritt utföras hos såväl Folktandvården som privat vårdgivare. Folktandvården erbjuder även utbildningar för omvårdnadspersonal i äldreomsorgen. Dessa förmåner ingår i landstingets särskilda tandvårdsstöd. Under 2013 inrättas ett kompetenscenter för äldretandvård i länet. Centret ska vara en samlande enhet för alla typer av frågor som rör äldres munhälsa och tandvård. Samarbetspartner ska vara specialisttandvård, allmäntandvård, hälso- och sjukvård, och äldreomsorg. Centret ska svara för kunskapsmässigt stöd i vårdriktlinjer och utbildning, driva patientnära forskning och samverka med alla i frågor som rör munhälsa och munvård. Det pågår även forskning inom området, bla. en studie om Aspekter av ätande, munhälsa, vårdkvalitet och sväljning, bland äldre som vårdas inom korttidsvård som omfattar 400 personer samt en stor enkätstudie som rör munhälsan hos länets 70- och 80-åringar. Landstingets tandvårdsrapporter finns på (Johansson T., 2013) Samhällsmedicinska enheten Samhällsmedicinska enheten arbetar utifrån länets folkhälsoplan (Örebro läns landsting, 2011 a) och de länsvisa samverkansavtal som skrivits med kommunerna (Örebro läns landsting, 2011 b). Därmed ingår äldres hälsa som ett prioriterat område i verksamheten. Den samhällsmedicinska enheten ska kartlägga, sammanställa och analysera data om folkhälsoutvecklingen i länet och erbjuda metod- och kunskapsstöd till aktörer i folkhälsofrågor (Örebro läns landsting, 2013 a). Örebro läns idrottsförbund Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF) har ett samverkansavtal för lokalt folkhälsoarbete med Örebro landsting (Örebro läns landsting, 2011 c) som i likhet med övriga organisationers samverkansavtal anger arbetet med hälsosamt åldrande som en viktig utgångspunkt för folkhälsoarbetet. ÖLIF har en samordnare för norra länsdelen sedan När det gäller äldres hälsa har ÖLIF i första hand fokus på levnadsvanor såsom fysisk aktivitet och matvanor. ÖLIF arbetar sedan lång tid med FAR (Fysisk aktivitet på recept) tillsammans med vårdcentralerna och har register på föreningar med passande gruppaktiviteter (Andersson, 2013). Det pågår en kartläggning av miljöer och utbud för fysisk aktivitet för äldre, den beräknas vara klar i början av Utredningen ska ligga till grund för framtagande av strategier och insatser för ökad fysisk aktivitet hos äldre (Johansson M., 2013). Örebro läns bildningsförbund Örebro läns bildningsförbund (Ölbf) har ett samverkansavtal med Örebro läns landsting (Örebro läns landsting, 2011 d) och vill via studieförbund i Örebro län öka folkbildningens roll som aktör och resurs i det lokala folkhälsoarbetet för en jämlik hälsa (Örebro läns bildningsförbund, 2012). Äldre är en av de prioriterade målgrupperna i arbetet. Ölbf är en intresseförening och har som uppdrag att arbeta med att föra ut folkhälsa till studieförbund, folkhögskolor, länsbibliotek och teater. Studieförbunden erbjuds att söka medel från Ölbf, i nuläget pågår två projekt för äldre Det 11

12 hälsosamma åldrandet (kulturverksamhet och volontärverksamhet på institutioner för äldre) och Moving on (utveckla metoder för att integrera rörelse och kroppskännedom för stillasittande) (Flodman, 2013; Örebro läns bildningsförbund, 2012). Länsdelsarbete med hälsosamt åldrande Nedan följer en kortfattad beskrivning av de andra länsdelarnas arbete med äldres hälsa, Örebro kommun, södra- och västra länsdelen. Örebro kommun Örebro kommun påbörjade under 2012 ett strukturerat arbete med äldres hälsa. En samordningsgrupp, Folkhälsa för äldre, har skapats. Samverkansgruppens syfte är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för kommunens äldre invånare. Gruppen identifierar behov, föreslår, värderar, prioriterar, och initierar åtgärder samt följer upp dessa. Samverkan mellan de olika parterna regleras i folkhälsoavtal. I gruppen ingår deltagare från Örebro kommun (Social välfärd, Enheten för hållbar utveckling och Kultur och fritid), Örebro läns landsting (Samhällsmedicin och Folktandvård), Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund (Örebro kommun, 2012). Örebro kommun arbetar även med Servicetorget (förebyggande verksamhet) och Seniorfestivalen (en vecka som uppmärksammar äldre). Kommunala pensionärsrådet och kommunen samarbetar kring Seniorfestivalens arrangemang sedan tre år. Inför 2012 inviterades hela kommunen att delta företag, föreningar, studieförbund etc., vilket gjorde festivalen större än tidigare år. Festivalen utgår från de fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande (Örebro kommun, 2013). Södra länsdelen Södra länsdelen (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, och Lekebergs kommuner) har under 2012 genomfört en inventering av kommunernas hälsofrämjande insatser för äldre. Inventeringen genomfördes genom besök och enkät till äldreomsorgschefer eller motsvarande i länsdelens respektive kommuner (Hansson & Karlsson Södra länsdelens folkhälsoteam, 2012). Kartläggningen presenterades för politiker (folkhälsoteamets styrgrupp) samt pensionärsråd och utmynnade i ett uppdrag att anordna Äldre dagar under 2013 för politiker, tjänstemän, pensionärsorganisationer och föreningar (Hansson & Karlsson, 2013) Västra länsdelen Västra länsdelen (Karlskoga och Degerfors) har en lång tradition av framgångsrikt folkhälsoarbete. Dock har man inte riktigt kommit igång med det nya uppdraget i avtalen att arbeta med äldres hälsa. Arbetet har påbörjats genom kontakt med Pensionärsrådet (Spens, 2013). Övriga insatser i länet Det finns även andra organisationer som arbetar med interventioner i norra Örebro län för att främja ett hälsosamt åldrande. Nedan följer beskrivningar av insatser som berör den norra länsdelen. Clowner i Demensvården Glädjeverkstan (en ideell förening med clowner och trollkarlar, se arbetar tillsammans med personal och anhöriga med att ta fram en metod för hur de på bästa sätt ska bemöta äldre människor med demenssjukdom. Målet med projektet är att höja livskvalitén för de demenssjuka genom att ge dem energi och inspiration att hitta sin egen glädje. Projektet drivs på fem orter i Sverige (Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Norrköping) och är finansierat av Postkodlotteriets Kulturstiftelse (Postkodlotteriets Kulturstiftelse, 2013). I Örebro är clownen Bulgo 12

13 involverad i projektet och besöker äldrevården i Hällefors och Nora kommuner (Clownen Bulgo, 2013). Dataprojekt för pensionärer Pensionärsorganisationen PRO Örebro län har erhållit medel från Internetfonden för att utbilda äldre i datakunskap. Insatserna sker i studiecirkelform tillsammans med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Utbildningen inriktar sig på banktjänster, skicka e-post, söka på nätet, beställa biljetter till kulturarrangemang och resor. I och med den tekniska utvecklingen i samhället ställs större krav på medlemmarna i pensionärsföreningarna att kunna hantera Internet och datoranvändning. Kurserna är förlagda till ABF-avdelningarnas datasalar (Internetfonden, 2013). I norra Örebro drivs för närvarande 15 datacirklar i Lindesberg, Frövi, Fellingsbro, Rockhammar, Nora, Hällefors, Grythyttan, Ställberg och Hörken. Förutom Dataprojektet med PRO har även ABF allmänna datakurser för personer + 60 (Ström, 2013). Forskning om äldres hälsa vid Örebro Universitet Örebro Universitet driver ett forskningsprogram som fokuserar på interaktion mellan den äldre individens näringsintag, fysiska aktivitetsvanor, muskelfunktion och upplevd hälsa. Programmet initierades under 2012 och består av flera studier med olika inriktningar (Örebro Universitet, 2013). En pågående studie Träning i Kombination med Nutritionsåtgärder hos Äldre - Epidemiologiska och Experimentella studier pågår och förväntas redovisa resultat inom kort (Kadi, 2013). Passion för livet De tre pensionärsföreningarna, PRO (Pensionärernas Riksförbund), SKPF (Svenska Kommunal Pensionärers Förbund) och SPF (Sveriges Pensionärsförbund) har på uppdrag av landstingets pensionärsråd utbildat flera hundra cirkelledare som nu leder cirklar runt om i länet. Syftet med Passion för livet är att ge äldre kunskap och verktyg för att skapa ett hälsosamt liv och själva aktivt ta ansvar för sitt åldrande. Det finns studiematerial och teman att gå efter, men alla grupper bestämmer själva hur ofta och hur många gånger de ska ses, samt hur träffarna ska se ut. Det finns fyra områden som tas upp under kursen; bra matvanor, säkerhet, fysisk aktivitet samt sociala nätverk (Örebro läns landsting, 2013 b). I norra länsdelen driver PRO grupper i Lindesberg och Hällefors (Book, 2013; Rydén, 2013). KARTLÄGGNING I NORRA ÖREBRO LÄN SYFTE Kartläggningen syftar till att inventera det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som bidrar till ett hälsosamt åldrande. Inventeringen syftar till att synliggöra det arbete och insatser som idag finns riktat till gruppen äldre inom de fyra norra kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora. Gruppen äldre befinner sig inom en rad olika verksamheter inom kommunerna varför en kartläggning över arbetet spänner över en stor bredd av verksamheter inom de fyra kommunerna. Både offentliga, ideella och privata aktörer ingår därför i denna inventering. Genom att kartlägga befintligt arbete synliggörs områden och delar som kan vidmakthållas, förstärkas eller utvecklas. 13

14 Frågeställningar Vilka aktörer/verksamheter arbetar med äldres hälsa? Vad/vilka insatser görs alternativt finns idag? Vad/vilka är framgångsfaktorerna för lyckosamma insatser? Vad saknas? Vad kan utvecklas? METOD Utifrån syftet gjordes sökningar på nätet för att ta reda på vilka organisationer som arbetar med äldre. Förutom detta har muntliga rekommendationer med den så kallade snöbollsmetoden (tips och idéer från t.ex. intervjuade personer med lokalkännedom och kännedom om kommunen) använts. I så stor utsträckning som möjligt har besök bokats för personliga intervjuer. Några intervjuer har genomförts via telefon. Totalt har 40 intervjuer utförts. Initialt genomfördes 7 intervjuer med organisationer som arbetar övergripande i länet eller i flera kommuner för att få en bakgrund samt skapa en helhetsbild över länets arbete i norra Örebro län. Följande verksamheter intervjuades: Folktandvårdens folkhälsoenhet Örebro läns landsting, Örebro läns bildningsförbund, Örebro läns idrottsförbund, Primärvårdens kansli, Bilda studieförbund, Arbetarnas studieförbund och Regionförbundet Örebro. Övriga verksamheter som ingått i kartläggningen: Offentlig verksamhet: o Kommuner: social/omsorgschefer eller motsvarande kultur och fritidschefer/bildningschefer eller motsvarande kostchefer o Örebro län landsting (ÖLL) Primärvård verksamhetschefer Ideella organisationer: o Pensionärsorganisationer (PRO och SPF) o Svenska kyrkan o Väntjänst o Föreningsverksamhet (Kultur och Fritid) o Röda korset Privata aktörer - Gym/Träningsanläggningar 33 intervjuer har genomförts i norra Örebro län, geografiskt fördelning mellan kommunerna är följande: 10 intervjuer i Nora kommun, 9 intervjuer i Lindesbergs kommun, 6 intervjuer i Hällefors kommun och 8 intervjuer i Ljusnarsbergs kommun. Följande intervjuer har genomförts i respektive kommuner: Nora kommun: socialchef, tf. kultur- och fritidschef, kostchef, verksamhetschef vårdcentralen, PRO, SPF, Svenska kyrkan, Väntjänst samt 2 träningsanläggningar (Nora Kraft & Kondition och Nora Body & Fitness). 14

15 Lindesbergs kommun: socialchef, kultur- och fritidsförvaltning (kultur- och fritidschef, chefsbibliotekarie och kultursekreterare), kostenhet (biträdande kostchef och dietist), 2 verksamhetschefer för 3 vårdcentraler (Lindesberg & Fellingsbro samt Storå), PRO och 3 träningsanläggningar (Energikällan, Frövi Gym och Tränografen i Frövi). Hällefors kommun: omsorgschef, kostchef, kultur- och bildningschef (bildningschef och kultur- och fritidschef), PRO, Svenska kyrkan och Friluftsfrämjandet.. Ljusnarsbergs kommun: kostchef, rektor/enhetschef bildningsförvaltning, kultur- och fritidschef, verksamhetschef vårdcentralen, PRO, Svenska kyrkan, Röda korset och 1 träningsanläggning (Värket). Utöver detta har kontakter hållits med andra verksamheter och projekt som till exempel Clowner i Demensvård, forskningsprojekt om äldre vid Örebro Universitet och Passion för livet, Örebro läns landsting. Genomförande Intervjuerna genomfördes huvudsakligen på plats i respektive organisation och kommun. Som stöd för samtalet användes en intervjumall, se bilaga 2. Under intervjuerna fördes handskrivna anteckningar. Samtalen spelades även in, efter godkännande av de/den intervjuade. Syftet med inspelningen var inte att transkribera texten för analys utan endast som en möjlighet att vid behov gå tillbaka för att komplettera de anteckningar som gjordes under intervjuerna. Anteckningarna har renskrivits och använts som underlag för sammanställning av denna rapports innehåll. Avgränsning Inventeringen avser inte att beskriva lagstadgade åtgärder inom exempel vård och omsorg, eller att bedöma kvalitet, frekvens eller effekter av genomförda insatser inom de olika verksamheterna. Information, såväl muntlig som skriftlig, har erhållits där så varit möjligt. Det finns med stor sannolikhet verksamheter, information och insatser som av olika orsaker inte finns beskrivna i denna rapport. Rapporten har därför inte möjlighet eller ambition att fullständigt täcka området, utan bör ses som ett exempel på aktörer och verksamheter som bidrar till hälsosamt åldrande i Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora kommuner. RESULTAT Resultatet från kartläggningen visar bredden och mångfalden av de olika aktörers insatser och arbete med äldres hälsa. Inventeringen belyser hur det befintliga arbetet ser ut utifrån de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande; social gemenskap, delaktighet/meningsfullhet och känna sig behövd, fysisk aktivitet och goda matvanor. Figur 1 visar vilka organisationer och aktörer som arbetar med äldres hälsa samt inom vilka områden deras insatser i huvudsak främjar. 15

16 Figur 1. Översikt över arbetet med hälsosamt åldrande i norra Örebro län Offentliga verksamheter De verksamheter som ingått i denna kartläggning är kommunala verksamheter - Vård och omsorgsförvaltningar/socialförvaltningar eller motsvarande, Kultur- och fritidsförvaltningar, Kostchefer samt Örebro läns landsting och Primärvårdens lokala verksamheter i kommunerna Vårdcentralerna. Kommuner Kommunernas arbete med äldre har både bredd och mångfald och omfattar många olika verksamheter. Hälsofrämjande hembesök. Alla kommunerna arbetar med uppsökande verksamhet och erbjuder äldre år som inte har hemtjänst ett hembesök. Målet med besöken är att ge de äldre möjligheter att kunna fortsätta leva ett så aktivt liv som möjligt efter egna önskemål och förutsättningar. Hälsofrämjande besök är friviliga, kostnadsfria och personen som besöker de äldre har tystnadsplikt. Flera kommuner har under senare år höjt åldern för de hälsofrämjande besöken och fortfarande är det många äldre som tackar nej till dessa besök eftersom de inte upplever ett behov. Detta är en svårighet eftersom besöken syftar till att förebygga och eliminera risker i hemmet och främja äldres hälsa innan olyckor sker. 16

17 Anhörigstöd. Anhörig är den som vårdar, hjälper och stödjer någon, som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder behöver hjälp och stöd för att klara av sin vardag. Många anhöriga vårdar äldre och/eller är själv över 65 år. Kommunerna erbjuder kostnadsfri avlösning och avlastning så att den som vårdar kan göra något på egen hand eller om den som vårdas vill vara med på någon aktivitet som han/hon inte klarar av på egen hand och den anhörig inte vill eller orkar delta i. Kommunerna har även anhörigstödjare som erbjuder stöd till anhöriga enskilt, i grupp, via anhörigträffar, mötesplatser eller studiecirklar, ofta i samverkan med pensionärs- och handikapporganisationer, frivilligorganisationer och kyrkor. Rehabilitering- och dagverksamhet. Dagverksamheten underlättar för den enskilde att bo hemma och att få kontakter med andra. Dagverksamheten fungerar även som avlastning och stöd för anhörigvårdare. Att ha något meningsfullt att göra, vara tillsammans och umgås med andra i en trivsam miljö kan vara ett bra stöd i vardagen. Beslut om dagverksamhet tas av kommunens biståndshandläggare. Demensbehandling och rehabilitering kan erhållas efter remiss. Pensionärsråd, gårdsråd och/eller brukarråd. Kommunerna erbjuder och anordnar flera former för att informera, tillvarata erfarenheter och synpunkter samt öka delaktighet i verksamheter som rör äldre. Kommunala pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidigt informationsutbyte och arbetar för att viktiga frågor för pensionärer uppmärksammas i kommunens nämnder och förvaltningar. I pensionärsråden ingår kommunrepresentanter och pensionärsorganisationer. Gårdseller brukarråd på särskilda boenden består av brukare, anhöriga, personal, politiker och pensionärsrådsrepresentant. Väntjänst. Kommunerna (finns ej i Ljusnarsbergs kommun) stöttar på olika sätt detta frivilligarbete som kompletterar det som äldreomsorg och kommunen i övrigt inte kan tillhandahålla. Exempel på vad kommunerna stöttar denna verksamhet med; tillhandahåller kontor, telefon och/eller ersätter kostnader såsom resor och liknande). För mer information om Väntjänsten, se under Ideella organisationer. Äldredagen. Kommunerna uppmärksammar i samarbete med frivilligorganisationer FN:s Internationella äldredag den 1 oktober som kallas Peppar peppar. Kost för äldre. Alla kommuner arbetar med att utveckla mat som serveras till äldre inom vård och omsorg, vilket omfattar både mat på särskilda boenden för äldre och matlådor till äldre i eget boende. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att ständigt utveckla maten vad gäller valfrihet (möjlighet att välja från meny), måltidsmiljö, färg, form och dofter och närhet (logistik). Måltidsverksamheterna tillvaratar äldres önskemål genom enkäter, bo- och gårdsråd och kostombudsträffar. Fritid. Kommunerna stöttar föreningar genom olika former av föreningsbidrag, föreningsutveckling, hjälper föreningar att söka externa bidrag samt erbjuder rabatterade eller fria lokaler för föreningsverksamhet. Kultur. En stor del av den kultur som kommunerna erbjuder konsumeras av äldre. Kommunerna bidrar till specifika arrangemang, högtidsdagar och liknande (Ljusstråk, Vinterspår, Treskillingdagen m fl.). Kulturföreningar har möjligheter att söka föreningsbidrag. Kommunerna stöttar även bygdeutveckling på olika sätt. Flera kommuner har eller planerar digitaliserad bio som möjliggör bio 17

18 på dagtid, konserter, idrottsevenemang och liknande på nära håll vilket underlättar och möjliggör för äldre att delta. Bibliotek. Biblioteken har idag ett utbud som intresserar äldre, det är många äldre som lånar böcker. Biblioteken erbjuder även möjligheter till datoranvändning med stöd och hjälp, släktforskning, tidningar (på flera olika språk), e-böcker och/eller talböcker (Daisy). Flera bibliotek förser även särskilda boende för äldre med litteratur. Landstingets Primärvård Vårdcentralerna har inget specifikt uppdrag att arbeta hälsofrämjande med äldres hälsa. Däremot är många av de patienter som kontaktar eller besöker vårdcentralerna över 65 år. Äldre med stort vårdbehov har tillgång till egen läkare. Vårdcentralerna arbetar i huvudsak med förebyggande och behandlande insatser. Exempel på olika insatser som finns på vårdcentralerna i norra Örebro län är: livsstilsmottagning (kost, motion, tobak, sömn), gruppverksamhet (kan vara behovsstyrd eller frivillig) och självträning (styrka). Vårdcentralerna arbetar även med FAR-förskrivning (Fysisk Aktivitet på Recept), en insats som är både förebyggande och behandlande. Ibland erbjuder Vårdcentralerna öppna föreläsningar inom olika områden (till exempel högt blodtryck), en insats som ofta attraherar en äldre målgrupp. Ideella organisationer En stor del av de aktiviteter som erbjuds till äldre organiseras av ideella organisationer. Nedan beskrivs några av de större aktörerna inom området. Pensionärsorganisationer. Det finns flera aktiva pensionärsorganisationer som är verksamma i norra Örebro län, här beskriv huvuddragen i två av dem PRO (Pensionärernas Riksorganisation) och SPF (Sveriges Pensionärsförbund). Pensionärsorganisationerna har en eller flera lokala föreningar i kommunerna. Pensionärsföreningarna har ett stort antal medlemmar från 150 upp till 650 medlemmar. Föreningarna erbjuder en mångfald av aktiviteter; bowling, boule, bingo, bridge, studiecirklar (bl. a Passion för livet), körsång, sygrupper mm. Förutom regelbundna aktiviteter ordnas resor och utflykter samt månadsmöten med underhållning. Månadsmöten brukar ha över 100 deltagare. Oftast erbjuder pensionärsföreningarna aktiviter och program under veckans alla dagar. Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är ett stöd för de som går i pension och de aktiviteter som kyrkan erbjuder intresserar ofta en äldre målgrupp. Äldre deltar i hög utsträckning på gudstjänster, som förtroendevalda i kyrkans organisation samt i kyrkans frivilligarbete (t ex kyrkvärdar, guider, lagar sopplunch, står i affär med mera). Kyrkan erbjuder även riktade insatser som enskilda samtal, gudstjänster på särskilda boenden för äldre, uppmärksammar födelsedagar för 80 år och äldre och hembesök vid behov. Kyrkan erbjuder även gruppverksamheter som; sygrupp, samtalsgrupper, körsång (även prova-på kör), promenadgrupper, högläsningsgrupper och studiecirklar. Många äldre är även involverade i hjälpverksamhet och välgörenhet (t ex babypaket till asylsökande, Möt världen café). Många aktiviteter som Svenska kyrkan erbjuder som t.ex. samtalsgrupper, promenadgrupper och studiecirklar attraherar i första hand kvinnor. Väntjänst. Väntjänsten arbetar helt på frivillig basis och består av Röda korset, pensionärsorganisationer (både PRO och SPF), Svenska kyrkan och frikyrkor. Väntjänsten hjälper 18

19 äldre med att; vara en vän, sitta ner och prata, läsa, skriva brev, följa med på promenader, utflykter och kortare resor, hjälpa till i kontakter med myndigheter, fylla i formulär och liknande, följa med och handla, följa med till bank, post, bibliotek, frisör, följa med vid besök på vårdcentral eller sjukhus, följa med på bio- eller teaterbesök, kyrkobesök eller till kyrkogården. Väntjänsten ersätter inte kommunernas hemtjänst (dvs. städar inte). Det är vanligt att personer har en kontaktperson inom Väntjänsten som kommer varje vecka. Oftast är de som arbetar med Väntjänsten själva över 65 år, och nästan uteslutande kvinnor. Föreningsverksamhet. Många äldre är engagerade i föreningslivet och förutom att de själva deltar i aktiviteter sitter även äldre ofta med i föreningarnas styrelser som i sin tur bidrar till att skapa förutsättningar och verksamhet för barn och unga. Kommunerna i norra Örebro län är mycket föreningstäta och har många aktiva föreningar inom både fritid och kultur. Exempel på föreningar som intresserar äldre; hembygdsföreningar, byalag, fornminnesföreningar, bridgeklubbar, släktforskning, syföreningar, konstföreningar med flera. Det finns även många idrottsföreningar som har aktiviteter för en äldre målgrupp, t.ex. Tennisklubben i Lindesberg. Röda korset. Röda korset är en humanitär organisation vars främsta uppgift är att lindra och förhindra mänskligt lidande. De flesta medlemmarna tillhör den äldre generationen. Röda korset har lokalföreningar som kan ha olika inriktningar på sin verksamhet. I Ljusnarsberg arbetar Röda korset med både asylsökande samt erbjuder lässtunder och rullstolspromenader på särskilda boenden. Det är framförallt kvinnor som engagerar sig i Röda korsets verksamhet. Privata aktörer I alla kommuner förutom Hällefors finns gym eller träningsanläggningar som erbjuder fysisk aktivitet och träning för äldre. De flesta anläggningarna erbjuder ingen pensionärsrabatt utan erbjuder träning till ordinarie pris men möjligheter till hjälp med att anpassa träningen. Med lokala variationer finns träningsmöjligheter både individuellt eller i grupp; styrketräning, anpassade cirkel/styrke/gympa pass i grupp för seniorer, cross-fit träning för +60 eller äldre samt vattengymnastik. Vid många anläggningar ingår personlig introduktion och fortsatt instruktion vid träning. Det är övervägande äldre kvinnor som tränar på de befintliga anläggningarna och deltar i anpassade aktiviteterna på gymanläggningarna. Flera av träningsanläggningarna satsar på att nå en äldre målgrupp och planerar att utöka möjligheterna för äldre att träna i framtiden. Lokala exempel på hälsofrämjande insatser för äldre Förutom det arbete och insatser som hittills beskrivits och som erbjuds i mer eller mindre utsträckning i alla fyra kommunerna, så beskrivs nedan insatser, möjligheter, framtida planering och goda exempel i respektive kommun. Hällefors kommun Sinnenas och Minnenas Park. Hällefors har Sveriges största pedagogiska och terapeutiska park för äldre. Syftet är att erbjuda ett rum och redskap för ökad livskvalitet inom vård, omsorg och rehabilitering, men även för inspiration och utveckling. Sinnenas park består av två trädgårdar, där upplevelser såsom hörsel, lukt, känsel, syn och smak stimuleras i trädgårdens olika rum, med plats 19

20 för både gemenskap och återhämtning. I Minnenas park finns en äng och en fruktträdgård, ett torp och en dansbana, rotunda, strövområden samt en liten samling skulpturer. Parken ligger centralt placerad i anslutning till ett särskilt boende för äldre, och är öppen året om oavsett väderlek. Det finns även möjligheter att njuta av ett varm avkopplande bad i en avgränsad och insynsskyddad plats i direkt anslutning till trädgård och boende (Hällefors kommun, 2008). Trygghetsboende med frivilligorganisationer. Ett pågående projekt utreder möjligheter till att utveckla befintligt trygghetsboende tillsammans med frivilligorganisationer, både centralt och i Grythyttan (Bergsten, 2013). Clowner i demensvård. Deltar i projektet med Clowner i demensvård (se tidigare beskrivning under Övriga insatser) och erhåller besök på särskilda boenden för äldre av clownen Bulgo (Clownen Bulgo, 2013). Serviceteam. Kommunen erbjuder service som till exempel snöröjning till äldre och funktionshindrade med hjälp av kommunal vaktmästare. För att erhålla hjälpen görs en bedömning genom biståndshandläggare (Bergsten, 2013). Måltidsverksamhet. Målet är att höja måltidskvaliteten (miljö och service) genom FAMM som är fem aspekter på måltiden; rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet (ekonomi). Just nu pågår en kartläggning som ska leda till mål, genomförande och förbättringar inom kostverksamheten. Kommunen har nyligen antagit Måltidspolicy för Hällefors kommun (Lahti, 2013). IT och Data för äldre. Kommunen har genom Medborgarplatsen och Arbetsmarknadsenheten ordnat så att arbetslösa ungdomar lär äldre datakunskaper, verksamheten erbjuder både kurser och individuell undervisning och är öppen mån-fre mellan 9-15 (Lanefjord & Sörensson, 2013). Naturupplevelser. Flera naturupplevelser har gjorts tillgängliga för äldre och funktionshindrade med bänkar för vila eller anpassade fiskplatser (Lanefjord & Sörensson, 2013). Gubbröra. Svenska kyrkan har en grupp där män varannan onsdag lagar mat tillsammans, de flesta deltagarna är över 65 år. Det finns även möjlighet till verksamhet på finska i Hällefors genom en finsk diakoniassistent (Schmidt, 2013). Promenadgrupp/stavgång. Svenska kyrkan har en promenadgrupp i Grythyttan med fika och social samvaro efteråt, de flesta som deltar är äldre kvinnor (Schmidt, 2013). Passion för livet. PRO har stort intresse för grupperna och har 2 grupper igång med 10 deltagare i varje. PRO i Hällefors erbjuder även sina medlemmar omvärldsbevakning och arbetar aktivt med frågor som rör äldre, till exempel kommunens särskilda boenden för äldre (Book, 2013) Friluftsfrämjandet. Föreningen har ca 90 medlemmar varav hälften är över 65 år. Föreningen ordnar med vandringar, utflykter med informationsinslag (t.ex. Knuthöjden, eller om ätliga växter). En ny aktivitet som växt under senare år är Geocashing (som är en modern och världsomspännande variant av skattjakt som sker utomhus, man söker med hjälp av en GPS-mottagare, eller smartphone, efter skatter- så kallade cacher, vars koordinater är utlagda på internet). Geocashing attraherar både unga och gamla och förenar de båda åldersgrupperna (Nyström, 2013). 20

21 Styrketräning. Örebro universitets studenters idrottsförening (ÖUIF) bedriver ett gym i Grythyttan där man har riktade insatser till äldre (Johansson M., 2013). Ljusnarsberg kommun Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun År Programmet är antaget av kommunfullmäktige och syftar till att tydliggöra behov och att ange strategiska vägval för äldreomsorgen. Data för äldre. Bildningsförvaltningen erbjuder datakurser i samverkan med PRO och tillhandahåller lokaler (Liljendahl, 2013). Servicegrupp. Kommunen erbjuder hushållsnära tjänster (snöskottning, gräsklippning mm) till äldre och funktionshindrade, utan behovsprövning. Servicegruppen består av 20 personer i olika omfattning som motsvarar cirka sex heltidstjänster (Liljendahl, 2013). Matråd inom äldreomsorg. Personal, boende och/eller anhöriga träffas var 6:e vecka i så kallade Boråd för att tillvarata synpunkter och öka de boendes delaktighet vad gäller maten i de särskilda boendena (Allén & Karlsson, 2013). Kostutställning. Vårdcentralen har en utställning om kost vid receptionen och planerar att starta en livsstilsmottagning i höst (Lönnström, 2013). Fritid. I Ljusnarsberg finns en tradition med att föreningar själva står för arrangemang och aktiviteter som kommunen stöttar (Nordlund, 2013). Vattengymnastik. Korpen och PRO erbjuder vattengymnastik i Gillersklack, de flesta deltagarna är kvinnor (Johansson & Sandberg, 2013). Andakter på verandan. Svenska kyrkans kyrkvärdar (frivilligarbetare) som består av 10 äldre personer ordnar andakter utomhus onsdagar kl 10 på verandan sommartid (Särnqvist, 2013). Rullstolspromenader. PRO, Röda korset och Korpen i Ljusnarsberg erbjuder i samverkan rullstolspromenader för boenden på de tre särskilda boenden för äldre som finns. Promenaderna hålls 1 gång i veckan året runt med 3-15 ledsagare/gång (Johansson & Sandberg, 2013). Röda korset ger garn till äldre kvinnor på boenden som stickar vantar till rullstolspromenaderna, raggsockor till dagisbarn och bebisfiltar till asylsökanden (Gällström, 2013). Syneförrättning. PRO pratar med boende och personal för att ta tillvara synpunkter på verksamheterna. Detta sker på uppdrag av Socialförvaltningen som också har en enkät (Johansson & Sandberg, 2013). Lindesberg kommun Socialt utbud på särskilda boenden. Vissa särskilda boenden har personal som ordnar med aktiviteter för de äldre, särskild tid i tjänster är avsatt för detta (till exempel 75 % tjänst på Tallåsens särskilda boende). Tankar och önskemål finns om att samordna skola, boenden och frivilligverksamhet (Kronman & Gustavsson, 2013). Anhörigcentrum. Det finns ett uppdrag att utveckla ett anhörigcentrum i Lindesberg. Utredningen förvänts presenteras i höst (Kronman & Gustavsson, 2013). 21

22 Träffpunkter. Det finns mötesplatser för äldre, funktionshindrade och anhörigstöd i Fellingsbro, Frövi, Linden i Lindesberg och i Storå. På mötesplatserna finns samtalsgrupper. På mötesplatserna och dess aktiviteter är det övervägande kvinnor som kommer/deltar (Kronman & Gustavsson, 2013). Det finns ett undantag - ett nedlagt boende på Mosebacke har en gammal snickarverkstad där män (i huvudsak) träffas och umgås, denna aktivitet drivs dock ideellt, men kommunen står för lokalen (Uvhagen, 2013) Utredningar och informationsmaterial. Det har funnits ett flertal projekt som arbetat med äldres hälsa och resulterat i flera sammanställningar och utveckling av verksamheter som arbetar med äldre som till exempel: Kost och måltider inom äldreomsorgen i Lindesberg en kartläggning (2007), Vad hände sen? Uppföljande utredning av dagvårdsorganisationen samt förslag på förändrad organisation (2008) Att undvika dagsländor långsiktigt utvecklingsarbete i äldreomsorgen (2008) Möjligheter för äldre Hälsofrämjande besök för äldre i Lindesbergs kommun (2009) Föreningsliv och aktivitetsutbud för äldre i Lindesbergs kommun (2010) STIL-Lindeprojektet Anhörigstöd inom Socialförvaltningen en kartläggning (2011) Rehabiliteringsarbete. Kommunen har sedan 2007 med hjälp av statliga stimulansmedel arbetat med hälsofrämjande insatser i hemtjänst och särskilda boenden. Personal har fått utbildning och handledning i vardagsrehabilitering - om att inte ta över och hur man kan arbeta med hjälp till självhjälp. Arbetet har även legat till grund för STIL-projektet (se ovan för mer information) (Uvhagen, 2013). Måltidsmiljö. Två personer har tidigare arbetat med att främja och utreda hur måltidsmiljön ser ut på särskilda boenden för äldre (Lena Uvhagen och Linda Sandberg). Arbetet visar att stämningen är lugn och att personalen engagerar sig för de boendes hälsa (Arvidsson & Karlsson, 2013). Biblioteket i Lindesberg. Biblioteket har en bokbuss, vilket ökar tillgängligheten för äldre och funktionshindrade att ta del av Bibliotekets utbud. Biblioteket erbjuder även bokkaféer, över 800 tidningar (även på andra språk), arbetar med digital delaktighet samt Daisy talböcker (Tranquist, Dovsten, & Blomkvist, 2013). Digital bio. Den digitala bion erbjuder Seniorbio under dagtid med lägre pris än ordinarie filmer. Den digitala bion erbjuder även live sändningar av konserter, opera och idrottsevenemang (Tranquist, Dovsten, & Blomkvist, 2013). Konstpaket till särskilda boenden för äldre. Kultur och fritidsförvaltningen samarbetar med Konstfrämjandet och erbjuder konstpaket till särskilda boenden för äldre. Paketen innehåller tre verk från länskonstnärer med handledning samt aktivitetslåda med material (Tranquist, Dovsten, & Blomkvist, 2013). Digitalt arkiv. Arkivet digitaliserar bilder så att de kommer att finnas tillgängliga på nätet. Det finns även planer på att komma ut till särskilda boenden för äldre och visa bilderna (Tranquist, Dovsten, & Blomkvist, 2013). 22

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Frivilligcentralen i Umeå

Frivilligcentralen i Umeå Frivilligcentralen i Umeå Idéer och arbetssätt Ett sätt att skapa sociala nätverk Mattias Gillow 2009 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Syfte...3 3 Avgränsning...3 4 Metod...3 5 Vad är en frivilligcentral?...3

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN Regionledningen Skåne har beviljat projektmedel för samverkansprojekt Främja hälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga office.microsoft.com stock.xchng En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga www.karlskoga.se Vård och omsorg i Karlskoga syftar till att möjliggöra ett så självständigt och värdigt liv

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Äldreomsorgskontoret PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Delrapport 060915 Projektledare Ann-Christine Mohlin 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1. INLEDNING 3 2. PROJEKTORGANISATION 3 3. SYFTE 3 4. MÅL 3 5. METOD

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014 Tillsammans kan vi göra skillnad! 1 Folkhälsorapport Blekinge 2014 Hälsans bestämningsfaktorer 2 3 Hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor Genomförs årligen i åldersgruppen 16-84 år Syftar till att visa

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Utvecklings- och folkhälsoenheten Utveckling Forskning Utbildning Folkhälsa Regional utveckling Varje dag lite bättre Sveriges

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 På ålderns vår Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 Innehåll Inledning... 3 Hälsosamt åldrande - en introduktion... 3 Att främja ett hälsosamt åldrande... 5 Erfarenheter från Västerås stad...

Läs mer

Hur mår hallänningen? Fokus på Äldres hälsa

Hur mår hallänningen? Fokus på Äldres hälsa Hur mår hallänningen? Fokus på Äldres hälsa Katarina Haraldsson Amir Baigi Ulf Strömberg Bertil Marklund Förord Den ökande andelen äldre i befolkningen skapar ett behov av mer kunskap om hur människor

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Bra att veta för dig som är äldre

Bra att veta för dig som är äldre Bra att veta för dig som är äldre Innehåll Servicetorget... 3 Servicetjänster... 3 Servicetjänster med behovsprövning... 3 Hemsjukvård... 4 Omsorg... 4 Anhörigcentrum... 5 Rehabilitering, hjälpmedel och

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Vännäs Frivilligcenter

Vännäs Frivilligcenter Vännäs kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Västerbottens läns Landsting Vännäs vårdcentral Närmre-projektet (Rapport: Anita Helgesson) Vännäs Frivilligcenter Från "Anhörig 300"- utveckling av stöd till

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007)

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) (Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) INNEHÅLL Sida Inledning 3 Mål 3 Beskrivning av verksamheten 3 Befolkningsutveckling 4 Nationell handlingsplan

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2008:8 Infördes i författningssamlingen den 26 november 2008 Äldreplan i Heby kommun; Kommunfullmäktige beslutade 1 den 19 november

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer