Våga bli gammal i Folkpartiets Göteborg!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våga bli gammal i Folkpartiets Göteborg!"

Transkript

1 Våga bli gammal i Folkpartiets Göteborg! 25 punkter för en äldreomsorg med värdighet, valfrihet och trygghet i gemenskap! Det skall vara gôtt att leva, hela livet! Att vara gammal innebär att vara en precis lika unik människa som att vara ung. Rentav ännu mer unik genom de livserfarenheter man bär med sig och de åldersrelaterade fysiska och psykiska tillstånd som kan ta sig så helt olika uttryck. Äldre är inte ett kollektiv, utan olika från människa till människa, med samma grundläggande mänskliga behov som alla andra, inklusive att bemötas som den unika människa man är. Det går därför inte att forma en äldrepolitik utifrån en ensidig syn på de äldre som ett kollektiv med samma önskningar, behov och omständigheter. Alldeles för mycket av svensk äldrepolitik har byggt på att alla är lika, vill lika och ska erbjudas ett och samma från en och samma offentlig aktör. Utgångspunkten har också varit att om det utförs av det offentliga, av kommun och landsting, så blir det bäst så. Det gör att många som egentligen skulle ha velat något annat inte får det som man vill. För ytterligare andra blir de brister som finns, så oerhört påtagliga när man kanske är som allra svagast och mest utsatt i hela sitt liv, utan möjlighet till att göra sin stämma hörd, få rättelse, få välja något annat. Därtill släpps inte kraften loss för egna initiativ, andra lösningar och att sätta den enskilde äldre i centrum från medarbetare som vill starta eget eller andra externa aktörer som med sina idéer och erbjudanden skulle kunna berika äldres vardag utifrån vars och ens olika behov och önskemål. Det får vara slut med det nu! Här följer 25 personliga politiska punkter som skall genomsyra äldreomsorgen i Göteborg i det liberala Göteborg jag vill se, utifrån mina erfarenheter, kunskaper och de möten jag haft med människor i göteborgssamhället. Inget är nytt under solen sägs det. Det gäller även detta i meningen att det är sådant jag redan agerat för så gott det gått under de senaste fem åren. Det går förstås inte heller att fånga allt i en text som denna. Mikael Janson, Folkpartiet Liberalerna, Göteborgs Kommunstyrelse/ Vi är alla människor, med människors känslor! Makten och härligheten till den rättmätige ägaren Den enskilde äldre själv. Ytterst handlar det om makten över sitt eget liv, även som gammal. Ytterst handlar det om rätten till en värdig vård och omsorg med valfrihet, trygghet och gemenskap. Ytterst handlar det om att sätta den enskilde äldres behov, önskemål och egna förmåga i centrum. Att inte bli lämnad ensam, isolerad och utan möjligheter till aktivitet, delaktighet och gemenskap på sina egna villkor och med den man vill på det sätt man själv vill. Individen är alltings mitt! All kommunikation, vård- och omsorgsplanering och återkommande uppföljning med mera måste ske tillsammans med den enskilde med tydlig dokumentation samt givna kontaktpersoner som har tid och intresse för den enskilde. Varje enskild skall få trygghetskvitton när man blir utskriven från en vårdinsats eller får en tjänst erbjuden av kommunen, med en tydlig plan för fortsättningen och vem som är ens kontaktperson, ens personliga ombud. 1. Kontaktperson och trygghetskvitto för varje omsorgsåtgärd för varje äldre. De anhöriga måste också höras! Många gånger kan också anhöriga känna sig ovälkomna och inte veta vilken roll de skall spela när professionen tar över ansvaret för sin älskade. Därför är tydliga närvarande kontaktpersoner för varje äldre så viktig, även för de anhöriga. Likaså är förekomsten av individuell dokumentation väl så viktig i dialogen med de anhöriga och att från professionen framförallt att lyssna, bjuda in och uppmuntra de anhöriga till engagemang, ansvar och tillvaratagande av sin näras bästa. 2. De anhöriga alltid aktivt bjudas in till dialog av den äldres kontaktperson. Rätt insats i rättan tid för rätt person! Men det gäller också att göra insatser i rätt tid och ha en tydlig kommunikation för att förebygga onödig frustration och rentav försämrad hälsa, olyckor och skador. Därför bör alla äldre från senast 75 år erbjudas besök från kommunen för att få veta vad man kan få hjälp med och vem man vänder sig till på vilket sätt. Dessutom 1 (6)

2 behövs det utökade möjligheter att få dels kunna köpa hushållsnära tjänster som underlättar vardagen i det som hemtjänsten inte kan göra, dels få hem en Fixar- Ka l för att byta en glödlampa eller annat som annars lätt blir ett brutet ben och livslångt lidande för en äldre som lätt ramlar i vardagssituationer av det slaget. 3. Erbjud kontakt och information om bla Fixar-Ka l vid senast 75 år. Det får aldrig bli ute att vara ute, eller variera från fall till fall! Medan kor och andra djur har strikta regler för utevistelser och annat så finns inget motsvarande för äldre. Det kan naturligtvis inte jämföras, men att slå fast ett antal rättigheter i form av en omsorgsgaranti och låta den enskilde själv välja vilket och på vad sätt och om alls, är nödvändigt. En sådan garanti ger svart på vitt vad den enskilde har rätt till och vilken kompensation som erhålls om denna rätt inte tillgodoses. Det handlar om allt från rätt till utevistelse, val av mat, personlig hygien, val av boende inom rimlig tid med mera. Det handlar också om att behandla alla göteborgare lika. Skillnader i biståndsbedömningen beroende på vilken stadsdel man råkar bo är inte acceptabelt. Det handlar inte om att centralstyra, utan om att ta ett kommunövergripande ansvar med den enskilde göteborgaren i centrum. Utöver rätten att få flytta hur och vart man vill och få välja såväl hemtjänstgivare som innehåll, är exempelvis också innehållet i service- och omsorgsavgiften, vad man får för pengarna, något som självklart skall vara lika. 4. Inför omsorgsgarantier för rätt till utevistelse, boende, servicekvalitet m m. Eget rum kan också vara att dela rum med någon annan! Det behöver bara sägas en gång: Självklart skall den som vill kunna få ett eget rum och kunna stänga dörren om sig även på ett boende. Vi har nått en bit på väg i Göteborg. Men dessutom måste också det omvända till. Det är ovärdigt att tvinga isär människor som levt ett helt liv ihop när den ene är så sjuk att han eller hon behöver ett särskilt boende. Just för att det är så olika och människor vill så olika, så måste vi garantera möjligheten att kunna få dela på ett rum, likaväl som att kunna få ett eget rum. Det kräver boenden som är anpassade för äldre med olika vård- och omsorgsbehov i samma boende. 5. Inför parboendegaranti i äldreboendena och bygg boenden för det. Äta bör man, annars dör man! Kostfrågorna med kostrådgivare och insatser för en lustfylld matsituation behöver mer fokus för att se till så att människor inte går ned sig på grund av undernäring och tristess i ett av det viktigaste för hela livshållningen; god, näringsriktig mat vid rätt tider och rätt mängd. Att öppna för alternativ kan därtill ge nya injektioner. 6. Alla äldre kunna erbjudas alternativa maträtter och en trevlig matstund. Obalans i Balansen! Den styrande kommunstyrelsemajoriteten frånhänder sig allt oftare det egna ansvaret med hänvisning till att det råder målstyrning. Det är nämnderna och tjänstemännen som skall lösa uppgiften, inte kommunen centralt. Verktyget som skall styra upp detta är den så kallade Balansen med sina s k Balanserade Styrkort. Det är ett på många sätt bra verktyg rätt använt! Problemet är att målen är otydliga, uppföljningen ohanterlig på kommuncentral nivå och att de enskilda individer som råkar illa ut försvinner i alla aggregerade medelvärden. De som skall svara på enkäter och vad det är måste också tydligt se värdet av det och känna att de kan ge ärliga svar, det vill säga att frågorna inte blir så allmänna och tvetydiga att det kan uppfattas som meningslöst eller omöjligt att ge rättvisande svar. Därtill kan eller vill inte alla svara på den sortens enkäter. Kommunen måste därför ha betydligt mer verksamhetsnära kvalitetsrevisioner och uppföljningssystem som också fokuserar på avvikelserna, dem det inte fungerar bra för som det är. 7. Verksamhetsnära kvalitetsuppföljning före intetsägande medelvärden. Vem tar tillvara den äldres rättigheter när den som skall göra det inte gör det? Vi får aldrig glömma att äldre i behov av samhällets hjälp för att klara sitt liv är i en beroendeställning som gör det svårt att kritisera den som samtidigt utför servicen. Det är därför det behövs en fristående kommunal äldreombudsman som kan ta emot klagomål, även anonyma sådana, och med mandat att gå in och granska olika verksamheter. Det är verktyg för kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling med fokus på den enskilde äldres situation. Poängen är inte att märka ut de som misslyckats, utan få till en förändring, innan det gått för långt. 8. Inrätta en äldreombudsman i Göteborg. 2 (6)

3 Mediciner mot, inte för, sjukdom! Det är allmänt känt idag att på många håll brister medicinhanteringen, såväl i rutinerna kring att ha koll på att den äldre verkligen får i sig dem när de skall tas, som kontrollen om den enskilde får lämpliga mediciner i lämpliga mängder och som inte tar ut varandra eller ännu värre reagerar på varandra så den äldre blir sämre av dem. Därför behövs ett allomfattande program för kvalitetssäkrad medicinhantering över hela kommunen i alla äldreverksamheter. 9. Inför läkemedelsgenomgångar överallt i alla sammanhang i äldreomsorgen. Valfrihet är ingen lyx för den rike, det är frigörelse för den fattige! Valfrihet för den äldres skull, inte sin egen Det är helt personligt vad som är det viktiga för var och en och inte. Vill man ha sin favoritöl och inte har möjlighet att själv införskaffa den, så skall det givetvis ordnas. Det handlar om ett förhållningssätt. Vill man välja ett specifikt boende med en specifik inriktning så skall man utan byråkratiska omständligheter få göra det. Det är man värd sina sista år. Så länge vi bara pratar om valfrihet, men inte ger den enskilde makten att verkligen fullt ut ha valet i sin egen hand, kommer byråkrater och politiker att fortsätta överpröva den enskildes vilja. Så får det inte vara. Men inte skall väl lilla jag få lov att välja var jag vill bo de sista åren av mitt liv? Det finns en formell rätt att flytta dit man vill, särskilt som lagen ger den rätten mellan kommunerna, men den som inte upplyses om det och tror att det tjänstemännen säger är det som gäller, ställer inte gärna krav när man redan är i en beroendeställning för att överhuvudtaget få rätt till exempelvis ett boende. Självklart skall var och en fritt få välja boende var som helst i kommunen och få veta sina rättigheter och vilka olika alternativ som då står till buds. 10. Alla äldre med rätt till boende måste få äldreboendevalfrihetskatalogen. Alternativ ger alternativ till alternativet! I Göteborg finns bara 7% boenden i helt extern regi och i övrigt i det närmaste inget annat i annan regi. Anställda måste få våga pröva sina vingar på egen hand ges möjligheter till det genom att kunna ta tjänsteledigt men också kunna ta över den egna verksamheten. Det handlar om såväl fler som driver äldreboenden som att inte strypa de få som finns samt öppna för fler servicegivare inom hemtjänsten. Till det kommer den enskilde själv kan få välja innehållet i den hemtjänst man får när väl behovet är bestämt. Den städtjänst som passar en del kanske för andra hellre skulle bytas mot något annat, såsom hjälp med att handla eller vad det nu kan vara. Likaså behövs fler olika alternativa modeller av avlastning för anhöriga som andra aktörer kan vara bättre på att erbjuda. Det innebär att den enskilde får makten i sin hand på ett helt annat sätt än idag, samtidigt som alternativ tillåts spira. 11. Inför lagen om valfrihetssystem fullt ut i Göteborgs äldreomsorg. Ibland är det svårt att förstå språket, maktspråket! Olika alternativ öppnar också för exempelvis invandrare som vill starta boenden och hemtjänst riktad till sina landsmän. Det kan vara en trygghet för såväl den enskilde som anhöriga, särskilt som det nya språket ofta är det som går förlorat när man blir gammal. Idag förvägras människor och inte minst invandrarkvinnor denna möjlighet till att bygga en egen verksamhet anpassad utifrån hur många äldre vill ha det för att leva ett tryggt och rikt liv på äldre dagar. Kommunen kan delvis kompensera det genom att bygga upp egna verksamheter med språkkompetens, men kommer aldrig att kunna ordna den mångfald och den valfrihet som det egentligen kräver och som kan släppas loss om det bara tillåts. 12. Inför hemtjänstcheckar så att den enskilde själv kan välja sin hemtjänst. Äldreboenden i alla dess former, men bara på ett ställe! Med en minskning av antalet stadsdelsnämnder minskar snedbelastningen av vissa stadsdelar som producerar äldreboenden och andra som mest bara köper. Men det finns anledning att hålla öppet för att de boenden som ligger kvar i kommunens regi läggs som en egen verksamhet som stadsdelarna via äldrepengen betalar för enligt en enkel prislista för boende med grundbemanning oavsett vem som utför tjänsten och därutöver tilläggstjänster allt efter behov och önskemål hos den enskilde. På så sätt öppnar det för andra att också etablera äldreboenden, så länge de uppfyller grundläggande kvalitetskrav, utan att överprövas av trängda biståndshandläggare som först och främst vill fylla de egna boendena. 13. Inför en äldreboendepeng för full valfrihet att välja boende för den enskilde. 3 (6)

4 Borta bra, men hemma bäst?! Även äldre måste få flytta hemifrån Om man vill Trots att hemtjänsten får ta allt fler tunga omsorgstagare har inte hemtjänstinsatserna ökat i motsvarande grad. Det pekar på att äldre inte får den omsorg de skulle behöva. Det visar också de undersökningar som säger att många äldre känner sig ensamma och isolerade i hemmet och som av det skälet skulle vilja flytta till ett annat mer anpassat boende, som är lättare att ta sig in och ut ur och med ökade möjligheter till aktiviteter och mötesplatser i gemenskap med andra. Valfrihet handlar om att få bo kvar hemma så länge man bara vill och det går, men också om att få flytta till en anpassat boende den dagen man vill det. Ett boende som är attraktivt nog att flytta till för att man vill, inte måste. I hemmets mörka vrå lurar vanvården! För något decennium sedan var det mycket debatt om vanvården på sjukhemmen, men den har nästan tystnat. Nu behövs mer fokus på hemtjänsten och de äldre i hemmen. Det handlar även om frivilliga och volontärer som dels kan fylla på med det medmänskliga där professionen inte kan möta behoven, men också se vilka brister som finns och påtala dessa för ansvariga eller en äldreombudsman. Det handlar givetvis också om möjligheten att få ett anpassat boende när den enskilde inte längre vill bo kvar hemma, oavsett behoven kan bedömas så stora att det behövs eller inte. Det avgör den enskilde äldre bäst själv. 14. Sätt in åtgärder och kvalitetssäkra omsorgen om de äldre i hemtjänsten. Fullträff med träffpunkt! Ingen stadsdel är den andra lik, ingen öppen verksamhet kan vara den andra lik, men en tydligare satsning på olika former av träffpunkter för äldre behövs när allt fler bor kvar hemma. Det gäller att hitta nya former och spränga in det i ordinarie bostadsbeståndet så att det blir lättillgängligt och kan dela kostnader med annat. Olika aktiviteter över åldersbarriärer är välkommet och kan ofta skötas bättre av andra aktörer är kommunen själv, såsom föreningsliv och barn-, ungdoms- och utbildningsverksamhet. Många äldre klarar inte av allt för stökiga och stojiga miljöer, men under kortare tider kan det gynna alla inblandade på ett positivt sätt. 15. Skapa träffpunkter i olika former för äldre och ungas gemenskap. Växelvård ger god utväxling! De anhörigas situation behöver lyftas fram och det är illa att många anhöriga överhuvudtaget inte vet sina rättigheter och möjligheter att få hjälp och stöd, exempelvis med hemvårdsbidrag. Det är bara ett exempel på kommunens oförmåga till bra, tydlig och träffsäker information. Uppsökande verksamhet är ett steg för att komma åt det. En av de bästa formerna är dock en väl utbyggd växelvård som när det fungerar som bäst blir en slags hotellverksamhet för den mer vårdtunga parten, som samtidigt kan få professionella insatser under tiden som den andra parten kan vila och göra allt det som annars inte hinns med och då utan stress fram och tillbaka på en tillfällig korttidsplats. Det vinner alla på. Den friskare parten är trygg i att den sjukare får god omsorg. Den sjukare kan glädjas åt att den friskare får egen tid för sig själv. Det ger i sin tur mer ork för ett rikare liv på egen hand under längre tid. 16. Bygg ut växelvårdsalternativ med kontinuitet och avlastning för anhöriga. Äldreboendena har nått vägs ände Leve boendena för äldre! Långvården har blivit kortvården, eller snarare kort utan vården Verkligheten har blivit att vi är tillbaka i äldreboenden enkom för riktigt sjuka och gamla, som bor där allt kortare tid. Mer brutalt uttryckt, så har omsättningshastigheten ökat. Visserligen är boendet mer attraktivt rent fysiskt än de gamla sjukhemmen. Långvården har blivit kortvården, där äldre kommer in för kortare tids återanpassning till hemmet efter att ha hamnat på sjukhuset och så tillbaka hem och så en ny tur till sjukhuset när något händer och en korttidsplats och hem igen, tills det kanske till slut är dags för en riktig plats. Om det inte då redan är för sent. Vi bygger om de gamla sjukhemmen till så kallade egna boenden med pentryn, men de som kommer in är mer illa däran så att nyttan av det egna köket blir begränsat eller rentav farligt för den med demens. Eget boende myt eller verklighet? Det vi ser är framväxten av en slags minisjukhus för äldre med mycket stora omsorgs- och vårdbehov snarare än egna boenden för ett aktivt liv in i de sista åren. Frågan vi står inför är om vi nu inte måste sätta ned fötterna och bestämma oss: Är det eget boende eller vårdinrättningar? Låt oss tala klartext. Våra boenden är successivt på väg att bli ren hospice-verksamhet, vård i livets slutskede, för äldre. 4 (6)

5 Kanske skall vi låta några av boendena bli just minisjukhus, vård- och omsorgsboenden, för dem som är allra mest illa däran som kunnat och velat bo kvar hemma så länge det bara gått. De skall då också vara byggda och bemannade för den omfattande omsorg och rena sjukvård det kräver. Därutöver behövs fler boenden för dementa och växelvårdsplatser, som också befintliga äldreboenden kan vara lämpade för. I övrigt gäller det att fylla på med fler alternativa lösningar för att successivt ta oss ur den återvändsgränd vi allt mer byggt in oss i. 17. Omvandla dagens äldreboenden till värdiga vård- och omsorgsboenden. Glöm inte de glömska, de dementa! Demens ser olika ut beroende på vilken typ det är och det innebär krav på också olika behandling. Tyvärr är ofta utredningarna av demenstillståndet bristfälliga och det gör att den enskilde hamnar fel och sedan är det näst intill omöjligt att rätta till det om det egentligen hade behövts en annan typ av boende med annan inriktning. Det är inte heller bra att blanda olika demenstillstånd, särskilt inte om demens blandas ihop med andra psykiska åkommor som kräver särskild vård. 18. Omvandla därtill äldreboenden anpassade för olika demenssymptom. Har vi avvecklat servicehusen för att återskapa sjukhemmen? De gamla servicehusen var kanske inte helt fel tänkta. Den som av olika skäl känner sig otrygg, isolerad och så dålig att möjligheterna att röra sig och komma ut för att leva ett värdigt liv är starkt begränsade, måste kunna erbjudas något annat än att mot sin vilja tvingas kvar hemma. Det är som det nu är oattraktivt för den som inte vill bo kvar hemma att flytta till dagens boenden med tanke på den vårdtyngd övriga boenden där har. Det är glädjande att den rådande överideologin om att alla skall bo kvar hemma till snart sagt varje pris har börjat mildras något, så att det skall bli enklare att få ett boende för den som vill ha det. Men det räcker inte. Det behövs mer, att gå från ord till handling. Det finns idag nästan inga alternativ mellan att bo kvar hemma och ett renodlat särskilt äldreboende. Medan tid är, även om det är sent nog, handlar det om att inte bara prata, utforska och samverka, utan också agera. 19. Ta samlat grepp med andra aktörer för framtidens boende för äldre, nu. 55+, seniorboende, mellanboende populärt barn har många namn, men sen? Om inte kommunen tar den samordningsrollen kommer säkerligen olika typer av boenden att byggas på lite olika sätt. Risken är att vi får kategoriboenden och då är vi tillbaka i det att det är den enskilde som flyttas runt mellan olika boende istället för att boendet kan anpassas efter den enskilde, som kanske minst av allt bör flyttas på. Risken är att vi får seniorboenden för den som inte längre vill bo kvar i sin för stora villa eller lägenhet utan hiss eller vad det nu är, men som den dagen man blir sjuk ändå innebär att man tvingas flytta till ett särskilt boende. Boenden därtill enkom för den med möjlighet att löpa en bostadsrätt. Däremot är det självklart bra med allmänt anpassade boenden för äldre och andra med funktionsnedsättningar. I nyproduktion av lägenheter måste kommunen kräva att lägenheterna på bottenplan görs fullt ut anpassade för äldre och funktionshindrade och att det vid stora byggnationer i samverkan med kommunen ordnas med gemensamhetslokaler. 20. Sätt press på alla byggare vid ny- och ombyggnation för fullt ut äldreanpassa. Tryggare kan ingen vara än i ett trygghetsboende! Visionen borde vara boenden som såväl friska äldre kan flytta in i likaväl som den som börjat bli gammal och skröplig. Boenden av det slag som av regeringen kommit att kallas trygghetsboenden. Boenden som genom att inhysa flera generationer blir trevliga att bo på, med gemensamhetsutrymmen, tillgång till rehabilitering, matsal, fastighetsskötare, sjuksköterskekompetens, fast läkarknytning, samt stationerad hemtjänst och hemsjukvård inklusive dygnet-runtbemanning som alltefter behoven kan utökas eller minskas, klarar av att ta hand om de allra flesta livet ut. Successivt kan kommunens insatser, oavsett om det är kommunen eller någon annan som utför dem, utökas i ett sådant boende, och det blir effektivare eftersom hemtjänstinsatsen blir närmare till och kan planeras bättre, boendet är anpassat för att man skall klara sig längre, den som måste flytta på sig gör en mindre dramatisk flytt än idag, rentav inom området, och den som bor kvar riskerar inte bli lika isolerad, mathållningen kan skötas samlat och man kan anpassa bemanning efter behoven på plats istället för att skyffla runt de äldre. Par med olika behov kan enkelt fortsätta leva ihop. Det kan vara boenden som ser lite olika ut, nära till service i lokalsamhället, såväl insprängda i övrig byggnation, som egna huskomplex eller helt fristående hus. Det behövs nu olika stimulansåtgärder för att få igång en sådan process i samverkan mellan kommun, byggare och förvaltare. 21. Bygg trygghetsboenden av olika slag tillsammans med andra aktörer. 5 (6)

6 Personalen är allts moder, men inga Florence Nightingales! Personalen är allts förutsättning, med lite hjälp från oss andra Brister och dåligt fungerande verksamhet beror oftast på illa fungerande ledarskap, snarare än pengar. Dålig stämning, personal som inte ser de äldre, de som de är till för, bristande rutiner och ren och skär vanvård är resultat av dåligt ledarskap som inte matchar sina anställda på rätt sätt. Arbetsplatser med störst problem är oftast de som är sämst på att ta till sig kritik, lyssna till dem som med all rätt klagar på hur de behandlas och föra det vidare för att få till en förändring. Det leder i sin tur till missutnyttjande av resurser och ekonomi. Ta ledningen för bättre ledning = bättre äldreomsorg! Kommunen centralt måste mycket tydligare sörja för ledarutveckling och ledarförsörjning. Det gäller på alla nivåer men framförallt chefskapet närmast medarbetarna, som allt för ofta lämnas åt sig själva i en mycket svår roll; att balansera mellan att vara arbetskamrat och stå till svars för de beslut som fattas. Det behövs också personalpooler så att chefer kan ägna sin dyrbara tid åt annat än att jag vikarier. Centralt anordnad och garanterad utbildning och legitimering av anställdas kompetens, särskilt avseende första nivåns ledare som allt för ofta lämnas vind för våg utan den kunskap, de redskap och de förutsättningar som ett ledarskap som kan matcha sina anställda på rätt sätt förutsätter. 22. Utbildning för att lyfta första nivåns ledare och legitimera all personal. Rätt person OCH rätt personal på rätt plats vid rätt tillfälle med rätt resurser! Idag har vi en bemanning på många äldreboenden utifrån att de skall vara egna boenden, trots att de i realiteten mest kan liknas vid minisjukhus. Det är dags att erkänna att det är så det är och att bemanningen måste anpassas efter det och den vårdtyngd som är. Det handlar inte minst om tillgång till sjuksköterskor dag som natt och fast läkarkontakt. Det behövs fler olika yrkeskompetenser såsom terapeuter, sjugymnaster och varför inte fritidsassistenter under fler timmar på boenden och även i hemtjänsten. Det är ofta svårt att fullt ut finansiera en fritidsassistent i en stadsdel, men kombinerat med att också jobba med aktiviteter i boenden och träffpunkter kan kanske nya spännande tjänster på heltid skapas. Geriatrik är ett nästan lika svårt ord som det är att hitta en geriatriker! Det handlar inte minst också om att se till att det finns geriatrisk kompetens hos läkare knutna till boendena. En väg kan vara att låta hemsjukvården få ett utökat uppdrag med fler geriatriker som också kan ta hand om äldreboenden och övriga äldre som en del av sitt uppdrag. Hemsjukvården bör få ett utökat samlat mandat att ta hand om all sjukvård gentemot de äldre i syfte att slippa flytta på den äldre och istället vara de som kan göra den första bedömningen och i de fall akutsjukvård inte är nödvändig också ge den första behandlingen för att slippa flytta runt äldre, såväl i hemmet oavsett man redan är inskriven eller ringt för en akut åkomma, som på boendena, för att tillförsäkra tillgång på kompetens hos sjukvårdspersonal och läkarresurser med kontinuitet och äldrekunskap. Hemsjukvården kan därigenom också fungera som en brygga och länk till övriga sjukvården. Det är inte den äldre som skall skickas runt utan sjukvården som i första läget skall komma till den äldre. 24. Utöka hemsjukvården så att sjukvården kommer till den äldre, inte tvärtom. Viva volontären! Fortfarande finns nidbilden om volontärer som tar jobben från de kommunalt anställda, när det i verkligheten handlar om att de kan göra sådant som annars inte är möjligt och i många fall inte heller skall göras av personal. Medmänsklighet kan aldrig ytterst bygga på anställda. Däremot skall de ha ett professionellt förhållningssätt med den enskilde i fokus och ett stort mått av mänsklig värme och intresse för möten med människor. Övrigt som handlar om att skapa en social stimulans och hjälpa till från en människa till en annan, i den omfattning, på det sätt och när det passar båda, är där frivilliga insatser och volontärer kommer in i bilden. Det är något att uppmuntra, inte hålla stången. Däremot behövs det professionell kraft för att hålla en sådan verksamhet igång, så att såväl frivilliga, som anhöriga, personal, verksamhet med flera har någonstans att vända sig och som ser till att allt fungerar, att det är rätt typ av människor som tar på sig uppdragen, som kan matcha folk sinsemellan och överhuvudtaget se till att det fungerar. 25. Inför stöd för fungerande volontärverksamhet i äldreomsorgens alla delar. 23. Fast sjukvårdspersonal och fritidsledare på vård- och omsorgsboendena. 6 (6)

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2008:8 Infördes i författningssamlingen den 26 november 2008 Äldreplan i Heby kommun; Kommunfullmäktige beslutade 1 den 19 november

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007)

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) (Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) INNEHÅLL Sida Inledning 3 Mål 3 Beskrivning av verksamheten 3 Befolkningsutveckling 4 Nationell handlingsplan

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Bo bra på äldre dar i Nordanstig

Bo bra på äldre dar i Nordanstig Bo bra på äldre dar i Nordanstig EN SAMMANSTÄLLNING AV BESLUTSUNDERLAG OCH FÖRSLAG AV BERITH DANIELSSON Hej, Mitt namn är Berith Danielsson och jag är projektledare för projektet Bo bra på äldre dar i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

= lãëçêöëö~ê~åíá= bå=ä~öëí~çö~ç=ê íí=íáää=öçç=çãëçêö= OMMSJMUJOO=

= lãëçêöëö~ê~åíá= bå=ä~öëí~çö~ç=ê íí=íáää=öçç=çãëçêö= OMMSJMUJOO= = lãëçêöëö~ê~åíá= bå=ä~öëí~çö~ç=ê íí=íáää=öçç=çãëçêö= OMMSJMUJOO= = lãëçêöëö~ê~åíá=é =ëí~íäáö=åáî = Det är något kusligt med ett samhälle som ger kor rätt till utevistelse men inte ger våra äldre rätt

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation Frågeenkät Uppföljning av Anhörigas Livssituation Anhörigpulsen (UAL) Angående databehandling av personuppgifter Ditt deltagande i denna uppföljning är frivillig och anonym. Syftet med denna databehandling

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INNEHÅLL Att bo kvar hemma Trygghetsboende... Sidan 4 Hemtjänst... Sidan 5 Bostadsanpassning... Sidan 6 Färdtjänst/Riksfärdtjänst... Sidan 6 Träffpunkter

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Skola, service och omsorg. Omsorg

Skola, service och omsorg. Omsorg Vision för omsorgen Det finns ett trygghets- och serviceboende i närheten av Åsen. Var och en får vård efter behov. Regelbunden utomhusvistelse för alla, minst en gång i veckan. Regelbundna aktiviteter

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst

Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna April 2014 Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Frågeställningar...

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Gustav 78 år: Stroke, epilepsi, periodvis nedstämdhet, inkontinens, diabetes. Bor med frisk hustru i handikappanpassad lägenhet. Hjälpmedel

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Vad är ett gott liv var dag?

Vad är ett gott liv var dag? Vad är ett gott liv var dag? Anteckningar från dialogcafé om framtidens omsorg. Tema: äldreomsorg. 2014-12-02 Skogslid, Gamla kyrkvägen 6, Fristad Närvarande Politiker: Malin Carlsson (S) ordförande Stadsdelsnämnden

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer