Våga bli gammal i Folkpartiets Göteborg!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våga bli gammal i Folkpartiets Göteborg!"

Transkript

1 Våga bli gammal i Folkpartiets Göteborg! 25 punkter för en äldreomsorg med värdighet, valfrihet och trygghet i gemenskap! Det skall vara gôtt att leva, hela livet! Att vara gammal innebär att vara en precis lika unik människa som att vara ung. Rentav ännu mer unik genom de livserfarenheter man bär med sig och de åldersrelaterade fysiska och psykiska tillstånd som kan ta sig så helt olika uttryck. Äldre är inte ett kollektiv, utan olika från människa till människa, med samma grundläggande mänskliga behov som alla andra, inklusive att bemötas som den unika människa man är. Det går därför inte att forma en äldrepolitik utifrån en ensidig syn på de äldre som ett kollektiv med samma önskningar, behov och omständigheter. Alldeles för mycket av svensk äldrepolitik har byggt på att alla är lika, vill lika och ska erbjudas ett och samma från en och samma offentlig aktör. Utgångspunkten har också varit att om det utförs av det offentliga, av kommun och landsting, så blir det bäst så. Det gör att många som egentligen skulle ha velat något annat inte får det som man vill. För ytterligare andra blir de brister som finns, så oerhört påtagliga när man kanske är som allra svagast och mest utsatt i hela sitt liv, utan möjlighet till att göra sin stämma hörd, få rättelse, få välja något annat. Därtill släpps inte kraften loss för egna initiativ, andra lösningar och att sätta den enskilde äldre i centrum från medarbetare som vill starta eget eller andra externa aktörer som med sina idéer och erbjudanden skulle kunna berika äldres vardag utifrån vars och ens olika behov och önskemål. Det får vara slut med det nu! Här följer 25 personliga politiska punkter som skall genomsyra äldreomsorgen i Göteborg i det liberala Göteborg jag vill se, utifrån mina erfarenheter, kunskaper och de möten jag haft med människor i göteborgssamhället. Inget är nytt under solen sägs det. Det gäller även detta i meningen att det är sådant jag redan agerat för så gott det gått under de senaste fem åren. Det går förstås inte heller att fånga allt i en text som denna. Mikael Janson, Folkpartiet Liberalerna, Göteborgs Kommunstyrelse/ Vi är alla människor, med människors känslor! Makten och härligheten till den rättmätige ägaren Den enskilde äldre själv. Ytterst handlar det om makten över sitt eget liv, även som gammal. Ytterst handlar det om rätten till en värdig vård och omsorg med valfrihet, trygghet och gemenskap. Ytterst handlar det om att sätta den enskilde äldres behov, önskemål och egna förmåga i centrum. Att inte bli lämnad ensam, isolerad och utan möjligheter till aktivitet, delaktighet och gemenskap på sina egna villkor och med den man vill på det sätt man själv vill. Individen är alltings mitt! All kommunikation, vård- och omsorgsplanering och återkommande uppföljning med mera måste ske tillsammans med den enskilde med tydlig dokumentation samt givna kontaktpersoner som har tid och intresse för den enskilde. Varje enskild skall få trygghetskvitton när man blir utskriven från en vårdinsats eller får en tjänst erbjuden av kommunen, med en tydlig plan för fortsättningen och vem som är ens kontaktperson, ens personliga ombud. 1. Kontaktperson och trygghetskvitto för varje omsorgsåtgärd för varje äldre. De anhöriga måste också höras! Många gånger kan också anhöriga känna sig ovälkomna och inte veta vilken roll de skall spela när professionen tar över ansvaret för sin älskade. Därför är tydliga närvarande kontaktpersoner för varje äldre så viktig, även för de anhöriga. Likaså är förekomsten av individuell dokumentation väl så viktig i dialogen med de anhöriga och att från professionen framförallt att lyssna, bjuda in och uppmuntra de anhöriga till engagemang, ansvar och tillvaratagande av sin näras bästa. 2. De anhöriga alltid aktivt bjudas in till dialog av den äldres kontaktperson. Rätt insats i rättan tid för rätt person! Men det gäller också att göra insatser i rätt tid och ha en tydlig kommunikation för att förebygga onödig frustration och rentav försämrad hälsa, olyckor och skador. Därför bör alla äldre från senast 75 år erbjudas besök från kommunen för att få veta vad man kan få hjälp med och vem man vänder sig till på vilket sätt. Dessutom 1 (6)

2 behövs det utökade möjligheter att få dels kunna köpa hushållsnära tjänster som underlättar vardagen i det som hemtjänsten inte kan göra, dels få hem en Fixar- Ka l för att byta en glödlampa eller annat som annars lätt blir ett brutet ben och livslångt lidande för en äldre som lätt ramlar i vardagssituationer av det slaget. 3. Erbjud kontakt och information om bla Fixar-Ka l vid senast 75 år. Det får aldrig bli ute att vara ute, eller variera från fall till fall! Medan kor och andra djur har strikta regler för utevistelser och annat så finns inget motsvarande för äldre. Det kan naturligtvis inte jämföras, men att slå fast ett antal rättigheter i form av en omsorgsgaranti och låta den enskilde själv välja vilket och på vad sätt och om alls, är nödvändigt. En sådan garanti ger svart på vitt vad den enskilde har rätt till och vilken kompensation som erhålls om denna rätt inte tillgodoses. Det handlar om allt från rätt till utevistelse, val av mat, personlig hygien, val av boende inom rimlig tid med mera. Det handlar också om att behandla alla göteborgare lika. Skillnader i biståndsbedömningen beroende på vilken stadsdel man råkar bo är inte acceptabelt. Det handlar inte om att centralstyra, utan om att ta ett kommunövergripande ansvar med den enskilde göteborgaren i centrum. Utöver rätten att få flytta hur och vart man vill och få välja såväl hemtjänstgivare som innehåll, är exempelvis också innehållet i service- och omsorgsavgiften, vad man får för pengarna, något som självklart skall vara lika. 4. Inför omsorgsgarantier för rätt till utevistelse, boende, servicekvalitet m m. Eget rum kan också vara att dela rum med någon annan! Det behöver bara sägas en gång: Självklart skall den som vill kunna få ett eget rum och kunna stänga dörren om sig även på ett boende. Vi har nått en bit på väg i Göteborg. Men dessutom måste också det omvända till. Det är ovärdigt att tvinga isär människor som levt ett helt liv ihop när den ene är så sjuk att han eller hon behöver ett särskilt boende. Just för att det är så olika och människor vill så olika, så måste vi garantera möjligheten att kunna få dela på ett rum, likaväl som att kunna få ett eget rum. Det kräver boenden som är anpassade för äldre med olika vård- och omsorgsbehov i samma boende. 5. Inför parboendegaranti i äldreboendena och bygg boenden för det. Äta bör man, annars dör man! Kostfrågorna med kostrådgivare och insatser för en lustfylld matsituation behöver mer fokus för att se till så att människor inte går ned sig på grund av undernäring och tristess i ett av det viktigaste för hela livshållningen; god, näringsriktig mat vid rätt tider och rätt mängd. Att öppna för alternativ kan därtill ge nya injektioner. 6. Alla äldre kunna erbjudas alternativa maträtter och en trevlig matstund. Obalans i Balansen! Den styrande kommunstyrelsemajoriteten frånhänder sig allt oftare det egna ansvaret med hänvisning till att det råder målstyrning. Det är nämnderna och tjänstemännen som skall lösa uppgiften, inte kommunen centralt. Verktyget som skall styra upp detta är den så kallade Balansen med sina s k Balanserade Styrkort. Det är ett på många sätt bra verktyg rätt använt! Problemet är att målen är otydliga, uppföljningen ohanterlig på kommuncentral nivå och att de enskilda individer som råkar illa ut försvinner i alla aggregerade medelvärden. De som skall svara på enkäter och vad det är måste också tydligt se värdet av det och känna att de kan ge ärliga svar, det vill säga att frågorna inte blir så allmänna och tvetydiga att det kan uppfattas som meningslöst eller omöjligt att ge rättvisande svar. Därtill kan eller vill inte alla svara på den sortens enkäter. Kommunen måste därför ha betydligt mer verksamhetsnära kvalitetsrevisioner och uppföljningssystem som också fokuserar på avvikelserna, dem det inte fungerar bra för som det är. 7. Verksamhetsnära kvalitetsuppföljning före intetsägande medelvärden. Vem tar tillvara den äldres rättigheter när den som skall göra det inte gör det? Vi får aldrig glömma att äldre i behov av samhällets hjälp för att klara sitt liv är i en beroendeställning som gör det svårt att kritisera den som samtidigt utför servicen. Det är därför det behövs en fristående kommunal äldreombudsman som kan ta emot klagomål, även anonyma sådana, och med mandat att gå in och granska olika verksamheter. Det är verktyg för kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling med fokus på den enskilde äldres situation. Poängen är inte att märka ut de som misslyckats, utan få till en förändring, innan det gått för långt. 8. Inrätta en äldreombudsman i Göteborg. 2 (6)

3 Mediciner mot, inte för, sjukdom! Det är allmänt känt idag att på många håll brister medicinhanteringen, såväl i rutinerna kring att ha koll på att den äldre verkligen får i sig dem när de skall tas, som kontrollen om den enskilde får lämpliga mediciner i lämpliga mängder och som inte tar ut varandra eller ännu värre reagerar på varandra så den äldre blir sämre av dem. Därför behövs ett allomfattande program för kvalitetssäkrad medicinhantering över hela kommunen i alla äldreverksamheter. 9. Inför läkemedelsgenomgångar överallt i alla sammanhang i äldreomsorgen. Valfrihet är ingen lyx för den rike, det är frigörelse för den fattige! Valfrihet för den äldres skull, inte sin egen Det är helt personligt vad som är det viktiga för var och en och inte. Vill man ha sin favoritöl och inte har möjlighet att själv införskaffa den, så skall det givetvis ordnas. Det handlar om ett förhållningssätt. Vill man välja ett specifikt boende med en specifik inriktning så skall man utan byråkratiska omständligheter få göra det. Det är man värd sina sista år. Så länge vi bara pratar om valfrihet, men inte ger den enskilde makten att verkligen fullt ut ha valet i sin egen hand, kommer byråkrater och politiker att fortsätta överpröva den enskildes vilja. Så får det inte vara. Men inte skall väl lilla jag få lov att välja var jag vill bo de sista åren av mitt liv? Det finns en formell rätt att flytta dit man vill, särskilt som lagen ger den rätten mellan kommunerna, men den som inte upplyses om det och tror att det tjänstemännen säger är det som gäller, ställer inte gärna krav när man redan är i en beroendeställning för att överhuvudtaget få rätt till exempelvis ett boende. Självklart skall var och en fritt få välja boende var som helst i kommunen och få veta sina rättigheter och vilka olika alternativ som då står till buds. 10. Alla äldre med rätt till boende måste få äldreboendevalfrihetskatalogen. Alternativ ger alternativ till alternativet! I Göteborg finns bara 7% boenden i helt extern regi och i övrigt i det närmaste inget annat i annan regi. Anställda måste få våga pröva sina vingar på egen hand ges möjligheter till det genom att kunna ta tjänsteledigt men också kunna ta över den egna verksamheten. Det handlar om såväl fler som driver äldreboenden som att inte strypa de få som finns samt öppna för fler servicegivare inom hemtjänsten. Till det kommer den enskilde själv kan få välja innehållet i den hemtjänst man får när väl behovet är bestämt. Den städtjänst som passar en del kanske för andra hellre skulle bytas mot något annat, såsom hjälp med att handla eller vad det nu kan vara. Likaså behövs fler olika alternativa modeller av avlastning för anhöriga som andra aktörer kan vara bättre på att erbjuda. Det innebär att den enskilde får makten i sin hand på ett helt annat sätt än idag, samtidigt som alternativ tillåts spira. 11. Inför lagen om valfrihetssystem fullt ut i Göteborgs äldreomsorg. Ibland är det svårt att förstå språket, maktspråket! Olika alternativ öppnar också för exempelvis invandrare som vill starta boenden och hemtjänst riktad till sina landsmän. Det kan vara en trygghet för såväl den enskilde som anhöriga, särskilt som det nya språket ofta är det som går förlorat när man blir gammal. Idag förvägras människor och inte minst invandrarkvinnor denna möjlighet till att bygga en egen verksamhet anpassad utifrån hur många äldre vill ha det för att leva ett tryggt och rikt liv på äldre dagar. Kommunen kan delvis kompensera det genom att bygga upp egna verksamheter med språkkompetens, men kommer aldrig att kunna ordna den mångfald och den valfrihet som det egentligen kräver och som kan släppas loss om det bara tillåts. 12. Inför hemtjänstcheckar så att den enskilde själv kan välja sin hemtjänst. Äldreboenden i alla dess former, men bara på ett ställe! Med en minskning av antalet stadsdelsnämnder minskar snedbelastningen av vissa stadsdelar som producerar äldreboenden och andra som mest bara köper. Men det finns anledning att hålla öppet för att de boenden som ligger kvar i kommunens regi läggs som en egen verksamhet som stadsdelarna via äldrepengen betalar för enligt en enkel prislista för boende med grundbemanning oavsett vem som utför tjänsten och därutöver tilläggstjänster allt efter behov och önskemål hos den enskilde. På så sätt öppnar det för andra att också etablera äldreboenden, så länge de uppfyller grundläggande kvalitetskrav, utan att överprövas av trängda biståndshandläggare som först och främst vill fylla de egna boendena. 13. Inför en äldreboendepeng för full valfrihet att välja boende för den enskilde. 3 (6)

4 Borta bra, men hemma bäst?! Även äldre måste få flytta hemifrån Om man vill Trots att hemtjänsten får ta allt fler tunga omsorgstagare har inte hemtjänstinsatserna ökat i motsvarande grad. Det pekar på att äldre inte får den omsorg de skulle behöva. Det visar också de undersökningar som säger att många äldre känner sig ensamma och isolerade i hemmet och som av det skälet skulle vilja flytta till ett annat mer anpassat boende, som är lättare att ta sig in och ut ur och med ökade möjligheter till aktiviteter och mötesplatser i gemenskap med andra. Valfrihet handlar om att få bo kvar hemma så länge man bara vill och det går, men också om att få flytta till en anpassat boende den dagen man vill det. Ett boende som är attraktivt nog att flytta till för att man vill, inte måste. I hemmets mörka vrå lurar vanvården! För något decennium sedan var det mycket debatt om vanvården på sjukhemmen, men den har nästan tystnat. Nu behövs mer fokus på hemtjänsten och de äldre i hemmen. Det handlar även om frivilliga och volontärer som dels kan fylla på med det medmänskliga där professionen inte kan möta behoven, men också se vilka brister som finns och påtala dessa för ansvariga eller en äldreombudsman. Det handlar givetvis också om möjligheten att få ett anpassat boende när den enskilde inte längre vill bo kvar hemma, oavsett behoven kan bedömas så stora att det behövs eller inte. Det avgör den enskilde äldre bäst själv. 14. Sätt in åtgärder och kvalitetssäkra omsorgen om de äldre i hemtjänsten. Fullträff med träffpunkt! Ingen stadsdel är den andra lik, ingen öppen verksamhet kan vara den andra lik, men en tydligare satsning på olika former av träffpunkter för äldre behövs när allt fler bor kvar hemma. Det gäller att hitta nya former och spränga in det i ordinarie bostadsbeståndet så att det blir lättillgängligt och kan dela kostnader med annat. Olika aktiviteter över åldersbarriärer är välkommet och kan ofta skötas bättre av andra aktörer är kommunen själv, såsom föreningsliv och barn-, ungdoms- och utbildningsverksamhet. Många äldre klarar inte av allt för stökiga och stojiga miljöer, men under kortare tider kan det gynna alla inblandade på ett positivt sätt. 15. Skapa träffpunkter i olika former för äldre och ungas gemenskap. Växelvård ger god utväxling! De anhörigas situation behöver lyftas fram och det är illa att många anhöriga överhuvudtaget inte vet sina rättigheter och möjligheter att få hjälp och stöd, exempelvis med hemvårdsbidrag. Det är bara ett exempel på kommunens oförmåga till bra, tydlig och träffsäker information. Uppsökande verksamhet är ett steg för att komma åt det. En av de bästa formerna är dock en väl utbyggd växelvård som när det fungerar som bäst blir en slags hotellverksamhet för den mer vårdtunga parten, som samtidigt kan få professionella insatser under tiden som den andra parten kan vila och göra allt det som annars inte hinns med och då utan stress fram och tillbaka på en tillfällig korttidsplats. Det vinner alla på. Den friskare parten är trygg i att den sjukare får god omsorg. Den sjukare kan glädjas åt att den friskare får egen tid för sig själv. Det ger i sin tur mer ork för ett rikare liv på egen hand under längre tid. 16. Bygg ut växelvårdsalternativ med kontinuitet och avlastning för anhöriga. Äldreboendena har nått vägs ände Leve boendena för äldre! Långvården har blivit kortvården, eller snarare kort utan vården Verkligheten har blivit att vi är tillbaka i äldreboenden enkom för riktigt sjuka och gamla, som bor där allt kortare tid. Mer brutalt uttryckt, så har omsättningshastigheten ökat. Visserligen är boendet mer attraktivt rent fysiskt än de gamla sjukhemmen. Långvården har blivit kortvården, där äldre kommer in för kortare tids återanpassning till hemmet efter att ha hamnat på sjukhuset och så tillbaka hem och så en ny tur till sjukhuset när något händer och en korttidsplats och hem igen, tills det kanske till slut är dags för en riktig plats. Om det inte då redan är för sent. Vi bygger om de gamla sjukhemmen till så kallade egna boenden med pentryn, men de som kommer in är mer illa däran så att nyttan av det egna köket blir begränsat eller rentav farligt för den med demens. Eget boende myt eller verklighet? Det vi ser är framväxten av en slags minisjukhus för äldre med mycket stora omsorgs- och vårdbehov snarare än egna boenden för ett aktivt liv in i de sista åren. Frågan vi står inför är om vi nu inte måste sätta ned fötterna och bestämma oss: Är det eget boende eller vårdinrättningar? Låt oss tala klartext. Våra boenden är successivt på väg att bli ren hospice-verksamhet, vård i livets slutskede, för äldre. 4 (6)

5 Kanske skall vi låta några av boendena bli just minisjukhus, vård- och omsorgsboenden, för dem som är allra mest illa däran som kunnat och velat bo kvar hemma så länge det bara gått. De skall då också vara byggda och bemannade för den omfattande omsorg och rena sjukvård det kräver. Därutöver behövs fler boenden för dementa och växelvårdsplatser, som också befintliga äldreboenden kan vara lämpade för. I övrigt gäller det att fylla på med fler alternativa lösningar för att successivt ta oss ur den återvändsgränd vi allt mer byggt in oss i. 17. Omvandla dagens äldreboenden till värdiga vård- och omsorgsboenden. Glöm inte de glömska, de dementa! Demens ser olika ut beroende på vilken typ det är och det innebär krav på också olika behandling. Tyvärr är ofta utredningarna av demenstillståndet bristfälliga och det gör att den enskilde hamnar fel och sedan är det näst intill omöjligt att rätta till det om det egentligen hade behövts en annan typ av boende med annan inriktning. Det är inte heller bra att blanda olika demenstillstånd, särskilt inte om demens blandas ihop med andra psykiska åkommor som kräver särskild vård. 18. Omvandla därtill äldreboenden anpassade för olika demenssymptom. Har vi avvecklat servicehusen för att återskapa sjukhemmen? De gamla servicehusen var kanske inte helt fel tänkta. Den som av olika skäl känner sig otrygg, isolerad och så dålig att möjligheterna att röra sig och komma ut för att leva ett värdigt liv är starkt begränsade, måste kunna erbjudas något annat än att mot sin vilja tvingas kvar hemma. Det är som det nu är oattraktivt för den som inte vill bo kvar hemma att flytta till dagens boenden med tanke på den vårdtyngd övriga boenden där har. Det är glädjande att den rådande överideologin om att alla skall bo kvar hemma till snart sagt varje pris har börjat mildras något, så att det skall bli enklare att få ett boende för den som vill ha det. Men det räcker inte. Det behövs mer, att gå från ord till handling. Det finns idag nästan inga alternativ mellan att bo kvar hemma och ett renodlat särskilt äldreboende. Medan tid är, även om det är sent nog, handlar det om att inte bara prata, utforska och samverka, utan också agera. 19. Ta samlat grepp med andra aktörer för framtidens boende för äldre, nu. 55+, seniorboende, mellanboende populärt barn har många namn, men sen? Om inte kommunen tar den samordningsrollen kommer säkerligen olika typer av boenden att byggas på lite olika sätt. Risken är att vi får kategoriboenden och då är vi tillbaka i det att det är den enskilde som flyttas runt mellan olika boende istället för att boendet kan anpassas efter den enskilde, som kanske minst av allt bör flyttas på. Risken är att vi får seniorboenden för den som inte längre vill bo kvar i sin för stora villa eller lägenhet utan hiss eller vad det nu är, men som den dagen man blir sjuk ändå innebär att man tvingas flytta till ett särskilt boende. Boenden därtill enkom för den med möjlighet att löpa en bostadsrätt. Däremot är det självklart bra med allmänt anpassade boenden för äldre och andra med funktionsnedsättningar. I nyproduktion av lägenheter måste kommunen kräva att lägenheterna på bottenplan görs fullt ut anpassade för äldre och funktionshindrade och att det vid stora byggnationer i samverkan med kommunen ordnas med gemensamhetslokaler. 20. Sätt press på alla byggare vid ny- och ombyggnation för fullt ut äldreanpassa. Tryggare kan ingen vara än i ett trygghetsboende! Visionen borde vara boenden som såväl friska äldre kan flytta in i likaväl som den som börjat bli gammal och skröplig. Boenden av det slag som av regeringen kommit att kallas trygghetsboenden. Boenden som genom att inhysa flera generationer blir trevliga att bo på, med gemensamhetsutrymmen, tillgång till rehabilitering, matsal, fastighetsskötare, sjuksköterskekompetens, fast läkarknytning, samt stationerad hemtjänst och hemsjukvård inklusive dygnet-runtbemanning som alltefter behoven kan utökas eller minskas, klarar av att ta hand om de allra flesta livet ut. Successivt kan kommunens insatser, oavsett om det är kommunen eller någon annan som utför dem, utökas i ett sådant boende, och det blir effektivare eftersom hemtjänstinsatsen blir närmare till och kan planeras bättre, boendet är anpassat för att man skall klara sig längre, den som måste flytta på sig gör en mindre dramatisk flytt än idag, rentav inom området, och den som bor kvar riskerar inte bli lika isolerad, mathållningen kan skötas samlat och man kan anpassa bemanning efter behoven på plats istället för att skyffla runt de äldre. Par med olika behov kan enkelt fortsätta leva ihop. Det kan vara boenden som ser lite olika ut, nära till service i lokalsamhället, såväl insprängda i övrig byggnation, som egna huskomplex eller helt fristående hus. Det behövs nu olika stimulansåtgärder för att få igång en sådan process i samverkan mellan kommun, byggare och förvaltare. 21. Bygg trygghetsboenden av olika slag tillsammans med andra aktörer. 5 (6)

6 Personalen är allts moder, men inga Florence Nightingales! Personalen är allts förutsättning, med lite hjälp från oss andra Brister och dåligt fungerande verksamhet beror oftast på illa fungerande ledarskap, snarare än pengar. Dålig stämning, personal som inte ser de äldre, de som de är till för, bristande rutiner och ren och skär vanvård är resultat av dåligt ledarskap som inte matchar sina anställda på rätt sätt. Arbetsplatser med störst problem är oftast de som är sämst på att ta till sig kritik, lyssna till dem som med all rätt klagar på hur de behandlas och föra det vidare för att få till en förändring. Det leder i sin tur till missutnyttjande av resurser och ekonomi. Ta ledningen för bättre ledning = bättre äldreomsorg! Kommunen centralt måste mycket tydligare sörja för ledarutveckling och ledarförsörjning. Det gäller på alla nivåer men framförallt chefskapet närmast medarbetarna, som allt för ofta lämnas åt sig själva i en mycket svår roll; att balansera mellan att vara arbetskamrat och stå till svars för de beslut som fattas. Det behövs också personalpooler så att chefer kan ägna sin dyrbara tid åt annat än att jag vikarier. Centralt anordnad och garanterad utbildning och legitimering av anställdas kompetens, särskilt avseende första nivåns ledare som allt för ofta lämnas vind för våg utan den kunskap, de redskap och de förutsättningar som ett ledarskap som kan matcha sina anställda på rätt sätt förutsätter. 22. Utbildning för att lyfta första nivåns ledare och legitimera all personal. Rätt person OCH rätt personal på rätt plats vid rätt tillfälle med rätt resurser! Idag har vi en bemanning på många äldreboenden utifrån att de skall vara egna boenden, trots att de i realiteten mest kan liknas vid minisjukhus. Det är dags att erkänna att det är så det är och att bemanningen måste anpassas efter det och den vårdtyngd som är. Det handlar inte minst om tillgång till sjuksköterskor dag som natt och fast läkarkontakt. Det behövs fler olika yrkeskompetenser såsom terapeuter, sjugymnaster och varför inte fritidsassistenter under fler timmar på boenden och även i hemtjänsten. Det är ofta svårt att fullt ut finansiera en fritidsassistent i en stadsdel, men kombinerat med att också jobba med aktiviteter i boenden och träffpunkter kan kanske nya spännande tjänster på heltid skapas. Geriatrik är ett nästan lika svårt ord som det är att hitta en geriatriker! Det handlar inte minst också om att se till att det finns geriatrisk kompetens hos läkare knutna till boendena. En väg kan vara att låta hemsjukvården få ett utökat uppdrag med fler geriatriker som också kan ta hand om äldreboenden och övriga äldre som en del av sitt uppdrag. Hemsjukvården bör få ett utökat samlat mandat att ta hand om all sjukvård gentemot de äldre i syfte att slippa flytta på den äldre och istället vara de som kan göra den första bedömningen och i de fall akutsjukvård inte är nödvändig också ge den första behandlingen för att slippa flytta runt äldre, såväl i hemmet oavsett man redan är inskriven eller ringt för en akut åkomma, som på boendena, för att tillförsäkra tillgång på kompetens hos sjukvårdspersonal och läkarresurser med kontinuitet och äldrekunskap. Hemsjukvården kan därigenom också fungera som en brygga och länk till övriga sjukvården. Det är inte den äldre som skall skickas runt utan sjukvården som i första läget skall komma till den äldre. 24. Utöka hemsjukvården så att sjukvården kommer till den äldre, inte tvärtom. Viva volontären! Fortfarande finns nidbilden om volontärer som tar jobben från de kommunalt anställda, när det i verkligheten handlar om att de kan göra sådant som annars inte är möjligt och i många fall inte heller skall göras av personal. Medmänsklighet kan aldrig ytterst bygga på anställda. Däremot skall de ha ett professionellt förhållningssätt med den enskilde i fokus och ett stort mått av mänsklig värme och intresse för möten med människor. Övrigt som handlar om att skapa en social stimulans och hjälpa till från en människa till en annan, i den omfattning, på det sätt och när det passar båda, är där frivilliga insatser och volontärer kommer in i bilden. Det är något att uppmuntra, inte hålla stången. Däremot behövs det professionell kraft för att hålla en sådan verksamhet igång, så att såväl frivilliga, som anhöriga, personal, verksamhet med flera har någonstans att vända sig och som ser till att allt fungerar, att det är rätt typ av människor som tar på sig uppdragen, som kan matcha folk sinsemellan och överhuvudtaget se till att det fungerar. 25. Inför stöd för fungerande volontärverksamhet i äldreomsorgens alla delar. 23. Fast sjukvårdspersonal och fritidsledare på vård- och omsorgsboendena. 6 (6)

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

VAGAR DU BLI GAMMAL?

VAGAR DU BLI GAMMAL? VAGAR DU BLI GAMMAL? En rapport om om generella trender, problem och lösningar för äldreomsorgen. Innehåll Fakta om äldreomsorgen 4 Så vill vi utveckla äldreomsorgen 6 En äldreomsorg för alla 14 Avlasta

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar 2004:021 C-UPPSATS The ability of the elderly to influence alternative forms of care GABRIELLA SPAARF Hälsovetenskapliga utbildningar Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad Vetenskaplig

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Frösunda omsorg om varje individ

Frösunda omsorg om varje individ Förtroenderedovisning 2013 Förtroenderedovisning 2013 Frösunda omsorg om varje individ Innehåll Kvalitet som bygger förtroende...1 Vi tar kvalitetsarbetet till en ny nivå...2 Vår resa mot ett Frösunda...4

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Program för Folkhälsa för äldre

Program för Folkhälsa för äldre Stockholm Stockholm 2011-11-22 Till representantskapsombud samt deltagare Program för Folkhälsa för äldre Årsmötet 2010 gav styrelsen i uppdrag att ta fram ett program, Folkhälsa för äldre, och styrelsen

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Avesta avlösarteam. Hur avlösning i hemmet kan anpassas till individuella behov

Avesta avlösarteam. Hur avlösning i hemmet kan anpassas till individuella behov Avesta avlösarteam Hur avlösning i hemmet kan anpassas till individuella behov Mia Stålgren Lind Januari 2008 INLEDNING 3 Bakgrund 4 Nytt avlösarteam i Avesta 5 Syfte och tillvägagångssätt 5 RESULTAT 7

Läs mer

För personalen, för patienten!

För personalen, för patienten! För personalen, för patienten! Kristdemokraterna, Vård för Pengarna och Moderaterna i landstinget Sörmland Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017. Copyrightinformation, bilder: Bild 1, sid 11 Can

Läs mer

Hem ljuva hem. Nr 2:2013. Solveig Ternström: På mammas äldreboende 54

Hem ljuva hem. Nr 2:2013. Solveig Ternström: På mammas äldreboende 54 Nr 2:2013 tidskrift för aktuell äldreforskning 70 kr Hem ljuva hem Ledaren: Hem ljuva vårdhem 2 Vården flyttas hem vad händer då? 13 Olika förutsättningar i glesbygd 26 Solveig Ternström: På mammas äldreboende

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Från fattigvård till valfrihet

Från fattigvård till valfrihet [Skriv text] Från fattigvård till valfrihet Utvecklingen av vård och omsorg om äldre [Skriv text] 1 Förord Skriften är en berättelse om utvecklingen av vården och omsorgen om äldre. Den tar sin utgångspunkt

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

SKPF:s Handlingsprogram

SKPF:s Handlingsprogram SKPF:s Handlingsprogram 2011 2014 Antagen vid SKPF:s 20:e ordinarie kongress 2011-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett samhälle utan äldre men med individer 5 SKPF:s program 7 Det jämställda samhället 7 En

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer