Hälsans. och arv hälsan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsans. och arv hälsan."

Transkript

1 Kommunkartläggning 2011 Bilden inspirerad av Haglund och Svanströms i "Folkhälsovetenskap - en introduktion", 1992 Hälsans bestämningsfaktorer Hälsans bestämningsfaktorer visar de påverkbara faktorer som antingen kan leda till hälsa eller ohälsa och är därför utgångspunkten för folkhälsoarbetet. Hälsans bestämningsfaktorer kan delas in i olika nivåer i förhållande till de enskilda individerna. Ytterst finns samhälletss struktur på global nivå. Nästa nivå handlar om livsvillkoren, dvs de omständigheter som vi till vardags inte så lätt kan påverka och som ofta bestäms politiskt. Därefter kommer den nivå som främst handlar om individens livsstilsfaktorer. Närmast finns den nivå som handlar om sociala nätverk. Faktorernaa ålder, kön och arv kan inte påverkas men har en stor betydelse för hälsan. Kommunkartläggningg 2011 folkhälsa 1

2 Innehållsförteckning Hälsans bestämningsfaktorer 1 Sammanfattning 3 Ulricehamns kommun 4 Socioekonomiska faktorer 9 Inkomstutvecklingen 9 Arbetslöshet 10 Utbildning 11 Hälsa 13 Levnadsvanor och livsstil 15 Öppna Jämförelser av folkhälsan Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 2

3 Sammanfattning Bakgrund Enligt avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden 8 och Ulricehamns kommun skall kommunen göra en kartläggning under avtalsperioden. Ulricehamns kommun gör årligen en sammanslagen verksamhetsberättelse och välfärdsbokslut och en del uppgifter finns med på båda ställen. Uppgifter där inte källan anges är framtagna av Daniel Levinsson, kvalitets och verksamhetsutvecklare, kommunledningsstaben. Sammanfattning Ulricehamns befolkningsstruktur skiljer sig ganska mycket från rikets snitt. I kommunen finns fler ungdomar mellan 5 och 19 år än i riket. Invånarantalet i åldrarna år är lägre än riket. Från 70-års ålder och uppåt finns det fler invånare i Ulricehamn än i riket sett till den totala fördelningen. Ulricehamn är en pendlingskommun. När det gäller inkomst har Ulricehamn lägre inkomster än både VGR och riket. En viktig faktor när det gäller arbetslöshet är att arbetslösheten i Ulricehamn kommun inte tenderar att vara långvarig på samma sätt som för övriga regionen. Ohälsotalet i Ulricehamns kommun är högre än i riket och i Västra Götalandsregionen, även om det minskat sedan förra året. Ohälsotalet för kvinnor är högre än för män. Det är en högre andel flickor som röker i Ulricehamn (34 %) än i riket (28 %) och i Södra Älvsborg (28 %). Andelen unga intensivkonsumenter av alkohol är högre i Ulricehamn än i riket och i Södra Älvsborg. Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 3

4 Ulricehamns kommun Befolkningsutveckling i Ulricehamns kommun. Invånarantalet i Ulricehamns kommun var i december Detta är en folkökning på 85 personer jämfört med samma datum ett år tillbaka i tiden. Befolkningsunderlaget är avgörande för all kommunal planering och det är därför en viktig fråga att analysera både bakåt och framåt i tiden. Figur 1 Befolkningspyramid Ulricehamn kommun jämfört med riket, 2010 Figur 1 visar antalet invånare i Ulricehamns kommun 2010 i olika åldrar och fördelat på kön. Här ser man att det är en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män i de olika 10-års intervallen. Att kvinnor dominerar antalsmässigt från 60 år och uppåt kan delvis förklaras med att de har en längre livstid. Den midja som man kan urskilja i intervallet är relativt normal för mindre kommuner som saknar högskola eller universitet samt kommuner som inte ligger i absolut närhet till någon av de tre största städerna i landet. En negativ aspekt till denna midja är att gruppen i fertil ålder är relativt liten i förhållande till befolkningen i övrigt. Man kan alltså antaga att nettofödslar fortsatt kommer att vara negativa. Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 4

5 Figur 2 Befolkning i Ulricehamn kommun i 10-årsintervall efter kön, 2010 Figur 2 visar Ulricehamn kommuns befolkning under 2010 fördelat efter kön samt andelen i olika åldrar. Ulricehamn har en övervägande andel män i åldrarna fram till 70 år efter vilken kvinnorna tar över i majoritet. Det senare förklaras på samma sätt som ovan. Ulricehamns befolkningsstruktur skiljer sig ganska mycket från rikets snitt. I kommunen finns fler ungdomar mellan 5 och 19 år än i riket. Invånarantalet i åldrarna år är lägre än riket och kvinnor har även något lägre andel än män. Från 70-års ålder och uppåt finns det fler invånare i Ulricehamn än i riket sett till den totala fördelningen. Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 5

6 Figur 3 Flyttfrekvensen Ulricehamn kommun, 1986 samt 2005 Figur 3 beskriver hur benägna Ulricehamnarna är att flytta ut från kommunen. I figuren redovisas två kurvor, en för 1986 och en för Linjen markerar hur stor flyttrisken är för respektive ålder. Man kan tydligt se att flyttrisken ökar markant vid 19 års ålder och ökar hela vägen till 25 år för att sedan falla kraftigt fram till 35 år. Efter 35 år är trenden sjunkande, risken för att flytta ut ur kommunen minskar alltså årligen efter 35 år. Befolkningsmässigt han kommunen ökat sin befolkning under de senaste 9 åren. Mellan 2001 och 2010 har befolkningen i Ulricehamn ökat från till invånare. Detta motsvarat en ökning med 2,6 procent. Forstätter befolkningen att växa i samma takt motsvarar detta en befolkning på invånare år Tabell 1 Medellivslängd Medellivslängd Förväntat antal år vid födseln Kommunen Länet Riket Kvinnor Män Medelvärde för perioden Källa: SCB, Befolkningsstatistik Tabell 1 redovisar medellivslängden i kommunen under i jämförelse med länet i övrigt samt totalt i riket. Kommunen ligger något högre än de snitt som redovisas för både län och riket för perioden. Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 6

7 Pendling Tabell 2 Pendling i Ulricehamn, Pendling År Inpendling Utpendling Nettopendling Tabellen till ovan visar att Ulricehamn är en pendlings- kommun. Här erbjuds ett bra boende och många väljer därför att bosätta sig här och pendla till omkringliggande kommuner. Den totala utpendlingen har sedan 2000 ökat med 513 personer från till Den största delen pendlare bor i kommunens västra delar och pendlar till Borås. Under hösten år 2007 stod motorvägen fram till Dållebo klar. Halva sträckan mellan Ulricehamn och Borås har nu motorvägsstandard. Härefter står delen fram till Ulricehamn på tur, med planer på att bli färdigställd senast år Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 7

8 Kommentarer: Trots ett ökat invånarantal fram till år 2020 förväntas inte de grupper som är i störst behov av kommunal omsorg att öka. Antalet födda beräknas inte ligga kvar på dagens nivå, dvs. drygt 260 per år, en sänkning till de tidigare årens genomsnitt på drygt 200 födda barn per år är trolig då kvinnor i de mest fertila åldrarna är relativt låga. Om befolkningsmålet ska nås måste därför antalet inflyttare till kommunen öka från ett genomsnitt på ca personer per år de senaste 5 åren till nära personer de kommande 5 åren. Om detta ska lyckas krävs bland annat att bostäder produceras och servicen anpassas till de nya kommuninvånarnas behov. Produktionen av bostäder måste öka och uppgå till cirka 100 per år för att kommunen skall ha möjlighet att nå sitt mål på invånare. De flesta pendlar till Borås. Potentiell folkökning i västra delarna av kommunen speciellt med tanke på de bättre förbindelserna som motorvägen innebär. En grundtanke måste vara att den ökade pendlingen inte skapar problem för barnfamiljerna föräldrar bör inte behöva börja arbetsdagen med att åka ett tiotal kilometer i fel riktning för att lämna sina barn innan de beger sig av till sitt arbete. Inom kommunen är det centralorten som växer befolkningsmässigt. Nya bosättningsmönster leder även till ökad arbetspendling. Redan idag dominerar Borås som utpendlingsort. Denna regionförtätning ställer krav på ett ökat samarbete mellan kommunerna så att den administrativa gräns, som kommungränsen utgör, inte skall vara ett hinder i våra kommuninvånares vardag. Detta gäller bland annat, som ovan nämnt, var barnomsorgstjänster erbjuds. Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 8

9 Socioekonomiska faktorer Inkomstutvecklingen Riket Västra Götaland Ulricehamn Figur 4 Inkomstutveckling, Ulricehamn, VGR samt riket Inkomstutvecklingen för Ulricehamns befolkning ligger i paritet med både riket och Västra Götaland. Sett till utvecklingen från 2000 till och med 2010 har inkomstutvecklingen i Ulricehamn varit 43 procent, samma utveckling som resten av länet. Under samma period har inkomsterna i riket i sin helhet stigit med 45 procent. 1 I tabell 1 kan man även se hur inkomsterna mellan Ulricehamn, VGR och riket skiljer sig åt, Ulricehamn har lägre inkomster än både VGR och riket. Tabell 3 Medelinkomst 2010, Ulricehamn, VGR och Riket Ulricehamn kommun Västra Götalandsregionen Riket kr/inv kr/inv kr/inv. 1 SCB: Taxerad och beskattningsbar förvärvsinkomst samt antal inkomsttagare, samtliga skattskyldiga, efter kommun. Taxeringsår Ibid. Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 9

10 Arbetslöshet Vid studier av arbetslöshet är tiden utanför arbetsmarknaden en viktig faktor för hur snabbt man kan återkomma till den reguljära arbetsmarknaden. Ju kortare tid i arbetslöshet desto enklare att komma tillbaka. I figur 2 nedan redovisas andelar av den reguljära arbetsmarknaden i åldrarna år som är i arbetslöshet. Fördelningen är efter hur många månader individerna varit i arbetslöshet. 1,950% 1,800% 1,650% 1,500% 1,350% 1,200% 1,050% 0,900% 0,750% 0,600% 0,450% 0,300% 0,150% 0,000% Ulricehamn Västra Götaland Figur 5 Arbetslöshet i månader, Ulricehamn och VGR, 2008 En viktig faktor är att arbetslösheten i Ulricehamn kommun inte tenderar att vara långvarig på samma sätt som för övriga regionen. Kvarstående arbetslösa i Ulricehamn november, Ungdomar Totalt Procentuell förändring -36,1 % -30,0 % mot föregående år Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 10

11 Utbildning Ulricehamn har en relativt låg utbildning sett till en sammantagen bild av befolkningen. I jämförelser med Västra Götalandsregionen i övrigt är andelen av befolkningen med förgymnasial utbildning betydligt högre i Ulricehamn än i VGR. I tabell 2 ser man även att gruppen eftergymnasial utbildning är betydligt lägre i Ulricehamn än i VGR. Ur ett genusperspektiv har kvinnorna högre utbildning än männen. Detta gäller både för Ulricehamn kommun och VGR. Man kan även se att skillnaderna mellan könen är större i Ulricehamn än i regionen i sin helhet. Tabell 4 Utbildning Ulricehamn och VGR, Män Kvinnor Totalt Ulricehamn 59 % 41 % 31 % Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 51 % 49 % 47 % 41 % 59 % 22 % Västra Götaland Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 55 % 45 % 23 % 52 % 48 % 45 % 45 % 55 % 32 % Andel elever i år 5 som uppnår målen (%) i kärnämnena Svenska Matematik Engelska Källa: Kvalitetsredovisningen, BUF Andel (%) elever i år 9 som är behöriga till gymnasieskolan Ulricehamn 90,7 90,8 90,0 90, ,2 Riket 89,6 89,5 89,1 88,9 88,8 87,5 Källa: Kvalitetsredovisningen, BUF Andel elever (%) som fullföljde gymnasieutbildningen inom 4 år (exkl individuella programmet) Ulricehamn Riket Källa: Kvalitetsredovisningen, BUF 3 Västdatabasen, befolkningsdatabas, Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 11

12 Andel elever (%) med grundläggande behörighet till universitet och högskola Ulricehamn Riket Källa: Kvalitetsredovisningen, BUF 17. Andel simkunniga elever i år % 98 % 99,9 % 99 % 97 % 97 % Källa: Kvalitetsredovisningen, BUF Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 12

13 Hälsa Ohälsa För helåret 2009 redovisar både Ulricehamn kommun och regionen i övrigt 20 ohälsodagar i snitt. Ser man till medeltalet för sjukpenningdagar redovisar Ulricehamn och VGR 3 dagar. Utländsk bakgrund Tabell 5 Utländsk bakgrund Ulricehamn och VGR, 2009 och VGR, 2009 Totalt Ulricehamn Norden 93,4 % EU-27 utom Norden 2,3 % Afrika 0,2 % Nordamerika 0,2 % Sydamerika 0,3 % Asien 2,2 % Europa utom EU-27 och 1,5 % Norden Uppgift saknas 0,0 % Västra Götaland Norden 88,4 % EU-27 utom Norden 2,6 % Afrika 1,0 % Nordamerika 0,3 % Sydamerika 0,6 % Asien 4,6 % 2,5 % Europa utom EU-27 och Norden Totalt Ulricehamn 1980 eller tidigare 32,5 % 80-talet 6,6 % 90-talet 18,0 % ,1 % ,1 % ,2 % ,5 % ,0 % Västra Götaland 1980 eller tidigare 24,6 % 80-talet 13,1 % 90-talet 23,9 % ,6 % ,9 % ,9 % ,5 % ,5 % Jämfört med regionen i övrigt är Ulricehamn ett relativt homogent område. Födda i Norden utgör 93,4 procent av den totala befolkningen i Ulricehamn kommun. Ser man till regionen i sin helhet är denna siffra 88,4 procent. Historiskt har kommunen haft en hög andel av medborgare födda i Finland. Över 370 personer av Ulricehamns medborgare är födda i Finland, sett till det totala antalet utlandsfödda är medborgare födda i Finland den övervägande största gruppen. Även i VGR är medborgare födda i Finland en stor grupp men långt ifrån lika stor andelsmässigt som i Ulricehamn. Tabell 6 År för invandring, Ulricehamn En viktig poäng när man tittar på utländsk bakgrund är tiden sedan man invandrade till landet. Tabell 4 redovisar detta utifrån grupperade värden för invandring till Sverige samt enskilda år för de 4 senaste åren. Det man kan se är att gruppen utlandsfödda invandrade till landet 1980 eller tidigare är betydligt större i Ulricehamn än i regionen i sin helhet. Uppdelat på män och kvinnor i åldrarna år. Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 13

14 Ohälsotalet visar antalet dagar som försäkringskassan har betalat ut rehabiliteringspenning, sjukpenning och sjukersättning. Ohälsotalet innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivaren. Ohälsotal Ulricehamns kommun Riket Total män kv 30, 38,3 6 Tota l 46, 1 36,0 mä n 28, 9 kv 43, Tota mä l n 33,0 26, 9 kv 39, Tota mä l n 29,7 24, 4 kv 35, 2 VG 39,2 31, 4 47,3 37,0 30, 0 44, 3 33,7 27, 5 40, 1 30,8 25, 3 36, 3 Uham n 40,7 31, 2 50,7 38,1 Källa:Försäkringskassan 29, 7 47, 0 34,8 27, 2 42, 9 31,6 25, 3 38, 4 Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 14

15 Levnadsvanor och livsstil Medlemskap i föreningar: Pojkar/flickor 7-12 år samt år Åldersklass Pojkar Flickor Totalt Källa: Fritidsavdelningen CAN drogvaneundersökning årskurs 9 år 2010 Under 2010 genomfördes en gemensam totalundersökning av ungdomar i högstadiets årskurs 9 och deras alkohol- och drogvanor. Syftet var att få jämförbara data mellan kommunerna och riket i stort samt, på några års sikt, ett mått på effekterna av det drog- och alkoholpreventiva arbetet som bedrivs i Södra Älvsborg. Enkätundersökningen har genomförts i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. I Södra Älvsborg deltog 158 av 173 klasser vilket ger ett bortfall på klassnivå på 9 procent. Undersökningen redovisar ett bortfall på 13 elever i Ulricehamns kommun vilket motsvarar 5,8 procent Konsumtionen av alkohol bland niondeklassare är högre i Ulricehamns kommun än i riket och i Södra Älvsborg även om andelen konsumenter har sjunkit från 87 % till 75 % från 2006 års mätning bland flickor, och från 83 % till 73 % bland pojkar. Andelen intensivkonsumenter av alkohol är högre i Ulricehamn än i riket och i Södra Älvsborg. (Den som dricker alkohol motsvarande minst en halv halvflaska sprit (18 cl) eller en helflaska vin eller fyra stora flaskor cider eller fyra burkar starköl eller sex burkar folköl vid ett och samma tillfälle). Andelen intensivkonsumenter har sjunkit från 40 % till 27 % från 2006 års mätning bland flickor och från 40 % till 25 % bland pojkar. Det är en högre andel flickor som röker i Ulricehamn (34 %) än i riket (28 %) och i Södra Älvsborg (28 %). Ulricehamn ligger något över snittet för snuskonsumtion sett till pojkar och under snittet för flickor. Andel som anger att de testat narkotika är lägre i Ulricehamn än i riket och i Södra Älvsborg. För Ulricehamn är antalet respondenter så lågt att man väljer att inte särredovisa efter kön utan endast total andel redovisas. Jämfört med samma mätning år 2006 har andelen som testat narkotika minskat från (flickor 7 % och Pojkar 9 %) till totalt 3 % för båda könen. Den här undersökningen visar att alkohol- och drogbruket bland ungdomarna inte ligger i nivå med de långsiktiga mål som vi har; att ungdomar under 18 år inte skall dricka alkohol, att tobaksbruk bland ungdomar inte skall förekomma. Däremot visar undersökningen också att en majoritet av ungdomarna inte röker, att en något mindre grupp men ändå stor majoritet inte använder alkohol ofta och i stor mängd. Detta är ett budskap som är viktigt för ungdomar och vuxna att få. Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 15

16 ÅR CAN 2006 % CAN 2010 % CAN 2010 riket % Andel alkoholkonsument P 83 F 87 P 72,81 F 74,77 P 56 F 65 Andel intensiv konsument P 40 F 40 P 25 F 27 P 19 F 20 Provat narkotika P 9 F 7 Total 3 P 9 F 7 Rökare P 31 F 36 P 19 F 34 P 21 F 28 Snusare P 26 F 5 P 17 F 0 P 16 F 4 Öppna Jämförelser av folkhälsan 2009 Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut presenterar för första gången Öppna jämförelser av folkhälsan. Sammanfattning för Ulricehamns kommun Öppna jämförelser 2009 Ulricehamn utmärker sig positivt när det gäller: Rökvanor: Andel % dagligrökare år är 10,5 % (Grön) mot riket 14,4 % och VG 14,6 %, bäst i HSN 8. Självskattat allmänt tillstånd: Andel % med gott självskattat hälsotillstånd år är 75,7 % (Grön) mot riket 70,4% och VG 70,3 %, jämförbar med Svenljunga. Fallskador: Antal personer 65 år och äldre vårdade i sluten vård per ,2007 är 2179 (Grön) mot riket Tandhälsa: Andel % med god självskattad tandhälsa, år är 81,0 % (Grön) mot riket 72,4 och VG 74,3. Ulricehamn utmärker sig negativt när det gäller Fetma: Andel % med fetma år är 14,7 % (Gul) mot riket 12,4 % och VG 11,9 %, sämst i HSN 8. Andel män i Ulricehamn är 17,4 % och kvinnor är 12,1 %. Ulricehamn är inte rödmarkerat, dvs med störst ohälsoutfall, i någon indikator. När det gäller bakgrundsvariabler är andel förvärvsarbetande år 83,2% och högre än riket 77,9 %. Andel med eftergymnasial utbildning är 21,1 % och är lägre än riket 30,9 %. Median inkomst 1000 kr är 211,3 mot riket 215,3 Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 16

17 Öppna jämförelser 2009 Folkhälsa Behörighet till gymnasieskolan Ulricehamn 90,9 88,8 93 Västra Götaland 88,5 Riket 88,9 86,3 91,5 Fysisk aktivitet Ulricehamn 65,3 Västra Götaland 64,8 Riket 64,2 Matvanor frukt och grönt Ulricehamn 9,2 Västra Götaland 9,4 Riket 9,5 Rökvanor Ulricehamn 10,5 Västra Götaland 14,6 Riket 14,4 Rökande blivande mammor Ulricehamn 9,4 Västra Götaland 7,1 Riket 7,5 Riskabla alkoholvanor Ulricehamn 12,3 Västra Götaland 13,5 Riket 13,1 Självskattat allmänt hälsotillstånd Ulricehamn 75,7 Västra Götaland 70,3 Riket 70,4 Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 17

18 Psykiskt välbefinnande Ulricehamn 15,3 Västra Götaland 18,1 Riket 17,7 Hjärtinfarkt Ulricehamn 581,4 Västra Götaland 572,1 Riket 582,3 Lungcancer Ulricehamn 2,5 2,8 Västra Götaland 3,5 2,5 Riket 3,8 3,1 Fallskador Ulricehamn Västra Götaland Riket Tonårsaborter Ulricehamn 19 Västra Götaland 24,9 Riket 24,3 Fetma Ulricehamn 14,7 Västra Götaland 11,9 Riket 12,4 Tandhälsa Ulricehamn 81,0 Västra Götaland 74,3 Riket 72,4 Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 18

19 Utrikes födda Ulricehamn 10,1 Västra Götaland 16,8 Riket 16,4 Utbildning Ulricehamn 21,1 Västra Götaland 30,5 Riket 30,9 Inkomst Ulricehamn 211,3 Västra Götaland 215,9 Riket 215,3 Förvärvsintensitet Ulricehamn 83,2 Västra Götaland 78,5 Riket 77,9 Barnfattigdomsindex Ulricehamn 8,6 Västra Götaland 11,8 Riket 11,8 Kommunkartläggning 2011 folkhälsa 19

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner Kriterier för val av variabler: Indikatorn (variabeln) ska omfatta ett vanligt förekommande folkhälsoproblem.

Läs mer

Folkhälsodata. Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor. Folkhälsa och välfärd, Ledningskontoret

Folkhälsodata. Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor. Folkhälsa och välfärd, Ledningskontoret Folkhälsodata Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor Hälsoutfall Befolkningens hälsa påverkas av livsvillkor som utbildning och arbete, då de påverkar förutsättningarna för hälsosamma levnadsvanor. 1 Andel

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre 21 indikatorer Levnadsvillkor Socialt deltagande Socialt kapital tillit till andra Trygg miljö Behörighet

Läs mer

Folkhälsoindikatorer för Umeå kommun

Folkhälsoindikatorer för Umeå kommun Folkhälsoindikatorer för Umeå kommun Ve 2014-11-20 Årsrapport 2014 I denna rapport redovisas senast tillgänglig data för Umeås folkhälsoindikatorer. Rapporten har tagits fram av Miljöbarometern AB på uppdrag

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 Läsanvisning... 3 METOD... 3 Bortfall och metodproblem... 4 RESULTAT... 5 TOBAK...

Läs mer

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24 Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 21 727 9-94 21 61 1 55 39 9-94 1 36 83 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar Rapport Hälsan i Luleå Statistik från befolkningsundersökningar 2014 1 Sammanfattning Folkhälsan i Luleå har en positiv utveckling inom de flesta indikatorer som finns i Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Hä Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 344 9-94 17 5 796 624 9-94 793 98 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2008 MUNKEDAL Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2007 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 028 90-94 5 228 776 735 90-94 770 563 4 619 006 90-94

Läs mer

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 965 9-94 12 852 136 912 9-94 136 93 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 844 9-94 16 99 88 48 9-94 86 676 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2010 vår SKELLEFTEÅ Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 805 90-94 35 965 128 743 90-94 129 805 4 691 668

Läs mer

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 211 9-94 38 172 122 513 9-94 126 923 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24

Läs mer

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 212 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 54 9-94 17 683 81 494 9-94 798 953 4 789 988 9-94 4 765 95 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår 27-28 Flickor Pojkar Norrbotten Jämtland Västernorrland Norrbotten Jämtland Västernorrland

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014 Tillsammans kan vi göra skillnad! 1 Folkhälsorapport Blekinge 2014 Hälsans bestämningsfaktorer 2 3 Hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor Genomförs årligen i åldersgruppen 16-84 år Syftar till att visa

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 911 90-94 16 995 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 163 619 90-94 158 955 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer

Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer Denna beskrivning av hälsoläget och bestämningsfaktorer för hälsan baseras på ett flertal registeroch enkätuppgifter. Beskrivningen uppdateras årligen av Samhällsmedicin,

Läs mer

Tabeller i rapporten där folkhälsan i Tyresö redovisas

Tabeller i rapporten där folkhälsan i Tyresö redovisas Datum 2009-10-05 1 (8) Öppna jämförelser 2009 folkhälsa Rapport för kommuner och landsting 2009-10-12 SKL, Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen Syftet med Öppna Jämförelser 2009 - öka insyn och

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Bilaga 3. Tabeller och profildiagram för kommuner och landsting

Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Bilaga 3. Tabeller och profildiagram för kommuner och landsting Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Bilaga 3. Tabeller och profildiagram för kommuner och landsting Innehåll, flikar: 1. Tabell: 11 indikatorer efter utbildningslängd på länsnivå 2. Profildiagram: landsting

Läs mer

Gä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 49 804 90-94 49 073 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Fa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 519 90-94 6 767 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Da Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 576 90-94 15 845 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Sk Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 616 90-94 36 415 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sk Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 353 90-94 9 358 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

En Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 753 90-94 21 140 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ha Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 801 90-94 48 151 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 757 90-94 3 650 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Bro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 172 90-94 6 341 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 814 90-94 16 032 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 468 339 90-94 455 177 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Lill Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 346 90-94 6 832 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ör Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 73 162 90-94 71 038 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lid Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 23 812 90-94 22 490 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

La Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 22 029 90-94 21 932 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 75 516 90-94 77 450 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 621 90-94 11 941 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 336 90-94 20 771 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 72 786 90-94 72 432 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 30 534 90-94 30 496 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 014 90-94 18 035 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 776 90-94 13 009 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 815 90-94 9 968 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 1 177 90-94 1 339 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 8 491 90-94 8 669 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 38 229 90-94 37 929 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Le Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 637 90-94 7 689 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 332 90-94 43 913 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 964 90-94 33 416 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 33 231 90-94 32 473 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 188 90-94 15 095 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Gr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 447 90-94 4 498 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

He Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 69 916 90-94 67 993 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 969 90-94 12 641 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Es Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 51 093 90-94 50 972 141 883 90-94 141 829 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 968 90-94 10 133 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ali Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 19 913 90-94 19 689 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ve Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 13 191 90-94 13 682 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 512 90-94 38 576 122 298 90-94 127 435 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 529 90-94 18 446 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 2 931 90-94 3 012 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lju Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 404 90-94 9 623 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ulr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 592 90-94 11 902 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 - inklusive hälso- och sjukvårdsnämndsprofiler vgregion.se/folkhalsoenkaten Om Hälsa på lika villkor Nationell enkätundersökning

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun /267

Välfärdsredovisning Bräcke kommun /267 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2013 2014/267 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Befolkningsutveckling... 1 1.2 Medellivsslängd... 2 2 Delaktighet och inflytande... 2 2.1 Valdeltagande... 2 2.2 Elevers uppfattning

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Totalt. Kvinnor. Män. Vald kommun: Tanum. Variation

Totalt. Kvinnor. Män. Vald kommun: Tanum. Variation Vald kommun: Variation Variation bland bland Rikets kommuner kommuner Kön/Totalt Område Nummer Kortnamn Värde Felmarginal värde Min - Max Värde Felmarginal Min - Max Hälsan i befolkningen 2 72 2,9 73 6-82

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil?

Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil? Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil? Tobaksmottagningen Hälsopedagog Dipl tobaksterapeut Leg barnmorska MI tränare (Lärare

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

FOLKHÄLSORAPPORT Örkelljunga kommun 2012 1

FOLKHÄLSORAPPORT Örkelljunga kommun 2012 1 FOLKHÄLSORAPPORT Örkelljunga kommun 2012 1 SAMMANFATTNING Detta är Örkelljunga kommuns första sammanställda rapport över folkhälsoläget i kommunen. För att få en övergripande bild över folkhälsoläget i

Läs mer

Inledning. Bakgrundsfakta för Sotenäs

Inledning. Bakgrundsfakta för Sotenäs Välfärdsbokslut 2005 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Täby Täby Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 34 046 90-94 33 288 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64

Läs mer