Chefen och lönerna. Ett modernt synsätt på lönesättning. Chefens roll i lönebildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefen och lönerna. Ett modernt synsätt på lönesättning. Chefens roll i lönebildningen"

Transkript

1 Chefen och lönerna

2 Charlotte Sandelius är personalchef på social tjänsten i Sundsvall. Mitt främsta uppdrag är att stödja cheferna i deras arbetsgivarroll. I jobbet ingår också att arbeta strategiskt med personalfrågor och att hålla koll på att avtal och regler efterlevs, säger hon. FOTO: RalF BeRgMan

3 Chefen och lönerna I det moderna arbetslivet är det viktigt för ett företag, kommun, landsting eller myndighet att attrahera välutbildade chefer och medarbetare. I allt högre grad består den svenska arbetsmarknaden av tjänsteproducerande verksamheter där chefernas och medarbetarnas kompetens och skicklighet utgör själva varan. Bilden av arbetsgivaren behöver associeras positivt ur flera aspekter för att kunna rekrytera och behålla dessa medarbetare, inte minst den lön och löneutveckling som kan erbjudas. En attraktiv lönepolitik kännetecknas av ett tydligt premierande av goda arbetsinsatser som leder till utveckling av verksamheten och positiva resultat. En arbetsgivare som erbjuder en generös och väl genomtänkt kompetens- och löneutveckling över tid står sig bättre i konkurrensen om den mest kompetenta arbetskraften. Lönepolitiken och lönebildningen är därför ett nyckelområde att förstå och utveckla. Cheferna har en avgörande roll för att göra lönepolitiken trovärdig. Ett modernt synsätt på lönesättning Lönebildning är idag en viktig strategisk fråga och ett kraftfullt verktyg i verksamhetsstyrningen. En långsiktig lönepolicy utgör här det viktigaste instrumentet. Lönen ses som en betydelsefull faktor för bra och effektiva arbetsinsatser. Den blir därigenom ett medel för att få de anställda att prestera bättre och därigenom nå verksamhetens mål. Genom tydliga verksamhetsmål och med lönen som styrinstrument för att nå målen, blir lönen arbetsgivarens bekräftelse och kvitto på den gjorda arbetsinsatsen. Chefens roll i lönebildningen Begreppet lönebildning innefattar de faktorer som bildar lön allt från marknadskrafternas påverkan till de värderingar som ligger till grund för arbetsgivarens lönepolitik. På sina håll har bruttolönetänkandet tonats ner och man har öppnat för andra ersättningar, även om det varierar beroende på sektor. Det kan handla om pensioner, längre semester, distansarbete, kortare arbetstid, hushållsnära tjänster samt olika bonus- och vinstdelningssystem. 3

4 Numera sätts lönerna närmare medarbetarna i såväl den offentliga som den privata sektorn, till skillnad mot förr då lönerna sattes centralt mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation. Eftersom lönebildningen sker långt ut i organisationerna har man som chef en central roll i lönebildningen. Det gäller även mellanchefer och första linjens chefer. Lönesättning handlar om hur den enskilda medarbetarens lön bestäms. Men för att kunna lönesätta på ett bra sätt är det nödvändigt att förstå lönebildningen i det större perspektivet. Det är Svensk Chefsförenings erfarenhet att nytillträdda chefer inte alltid får de kunskapsmässiga förutsättningarna som behövs för att klara lönesättningen på ett långsiktigt och verksamhetsutvecklande sätt. En genomgripande utbildning är en förutsättning för att chefer ska kunna känna sig trygga i sin roll som lönesättare. Att vara lönesättande chef kräver kunskap, tid och mod ingendera faktor kan underskattas. Ofta anger de centrala kollektivavtalen ramarna för hur lönesättningen ska hanteras lokalt. Under senare år har utvecklingssamtalet, lönesamtalet och det lönesättande samtalet haft en central roll i lönebildningen. Några ord om diskriminering Diskrimineringslagarna föreskriver att inga former av diskriminering i lönesättning och arbetsvillkor får ske. lönen får inte påverkas av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Diskriminering får inte ske på grund av att en medarbetare har deltidseller visstidsanställning. lönen får inte heller vara diskriminerande för äldre arbetstagare. arbetsgivaren är skyldig att rätta till löneskillnader som är diskriminerande. 4

5 Att sätta lön Kronan i arbetsgivarrollen är att vara lönesättande chef. Du är arbetsgivare och har därmed det fulla ansvaret. Många chefer gillar och tar gärna rollen, medan andra gruvar sig och fylls av olust inför att ta den utlämnade rollen som lönesättningen innebär. Det är många förutsättningar som ska falla på plats för att resultatet av lönesättningen ska bli optimal. De två vanligaste lönesättande situationerna är dels att lönesätta i samband med nyanställning och dels att revidera lönerna för de redan anställda. Oftast har man gott stöd i träffade kollektivavtal med partsgemensam lönepolitik. I de allra flesta fall finns det, i såväl offentlig som privat sektor, förklarande texter i kollektivavtalen som beskriver hur löneprocessen ska gå till. Seriösa arbetsgivare har därtill en lönepolitik som på olika sätt har kommunicerats med såväl chefer som medarbetare. Att sätta lön vid nyanställningar I lönesättning vid nyanställning har du som chef en viktig uppgift. Dels ska du bedöma vilket värde till exempel HR-specialisten, projektledaren, it-konsulten eller socialsekreteraren med flera har i din verksamhet och vilken uppdrag hon eller han ska ha. Du har angett kvalifikationskrav i enlighet med den bedömningen. Allt detta tillsammans utgör den kostym som den nya medarbetaren ska fylla. Du har lämpligen en bild av inom vilket lönespann (lägsta och högsta tänkbara lön för den aktuella befattningen) den tilltänkta medarbetaren bör ligga. I nästa led bedömer du den sökandes kompetens i förhållande till kvalifikationskraven, kostymen. Hur väl fyller den sökande kraven? Om denne fyller kraven väl och dessutom har kompetens inom områden som du i övrigt värderar högt, kommer ingångslönen sannolikt att ligga på den högre nivån. Om kraven inte uppfylls så väl gäller det omvända. Du behöver känna till hur marknadsläget avseende lön är för den yrkesgrupp du behöver rekrytera. När du har en uppfattning om nivån på ingångslönen behöver du vara medveten om hur den förhåller sig till den rådande lönebilden i verksamheten. Det är viktigt att värdera och därmed placera medarbetaren rätt vad gäller lön just vid nyanställning, då den lönesättningen är plattformen för vidare löneutveckling. Ett vanligt misstag i detta sammanhang är att sätta lönen relativt sett för lågt, 5

6 varmed en del av lönerevisionens utrymme behöver användas för strukturförflyttning snarare än som utfall för den individuella prestationen. Kortfattat kan man alltså sammanfatta det man ska tänka på då det gäller lönesättning vid nyanställningar med: 1) kraven i tjänsten 2) kompetensen och 3) marknadsläget. Att sätta lön vid årliga revisionsförhandlingar De förberedelser som behövs och de frågor du måste ställa dig inför årliga revisionsförhandlingar är mer mångfacetterade än vid nyanställningar. I en kunskapstät verksamhet är en öppen och nära dialog mellan chef och medarbetare en förutsättning för verksamhetens utveckling. Utgångspunkten är att arbetsgivaren i dialog med medarbetarna har en kontinuerlig process för att uppnå de lönepolitiska målen, få förståelse för dem och för att utveckla dessa. Viktiga instrument för detta är utvecklings-/ medarbetarsamtalen, lönesamtalen och de lönesättande samtalen. Utvecklings-/medarbetarsamtal och lönesamtal är två dialogtillfällen, där medarbetarens resultat, kompetens och måluppfyllelse kopplas samman med löneutvecklingen. Det ger dig som chef möjlighet att följa upp medarbetarnas insatser och koppla till löneutvecklingen. Detta förutsätter att utvecklings-/medarbetarsamtal och lönesamtal förs minst en gång per år. Dina förberedelser inför dessa samtal är viktiga. Modellen med utvecklings-/medarbetarsamtal och lönesamtal vid två tillfällen kan vara svår att tillämpa om man har väldigt många medarbetare. Det hör inte till ovanligheterna att man därför slår ihop utvecklings-/ medarbetarsamtalet med lönesamtalet. Det kan medföra att fokus allt för mycket hamnar på påslaget. Det är Svensk Chefsförenings inställning att du som chef inte bör ha för många direkt underställda, något som i sin tur är en arbetsmiljöfråga. Det är lätt att blanda ihop sak och person, men det är arbetsinsatsen som ska bedömas utifrån de lönekriterier som finns, inte människan. Inte ens som chef kan man tycka om alla sina medarbetare, men man behöver vara vaksam på sina känslor så det inte påverkar lönesättningen. Var uppmärksam på vad du har för relation till medarbetaren, är den bra eller kanske mindre bra? Är det en medarbetare som du av olika skäl inte har en tydlig bild av vad hon/han har gjort eller gör? Fundera på hur det påverkar din bedömning. Tydliga riktlinjer och kriterier är förutsättningen för en konsekvent hållning och du har som chef ansvar för att förmedla och göra arbetsgi- 6

7 varens lönepolitik känd bland medarbetarna. Du kommer sannolikt inte få alla medarbetare att vara nöjda. Därför är det viktigt att vara tydlig och konsekvent i sin lönesättning. Du behöver förklara och stå för dina uppfattningar och vara noga med att lönepolitiken är allmänt känd. Din kompetens som lönesättande chef är avhängig vilken medvetenhet och vilka verktyg du har för att verkställa lönebildningen. Det är därför viktigt att du som chef ges relevant utbildning kring hur man sätter lön och tillämpar arbetsgivarens lönepolitik på ett korrekt sätt. Erfarna chefer bör vara mentorer till de oerfarna i det lönepolitiska arbetet. Att inhämta kunskaper från andra avtalsområden är också ett bra tips för att öka kompetensen. Erfarenhetsutbyte mellan den offentliga och privata sektorn är också nödvändigt för ett vidgat synsätt på lönebildningsfrågorna. Tänk på att arbetstagarsidans förhandlare, om du möter en sådan, ofta har erfarenheter från samtliga arbetsmarknadssektorer. Efterfråga allt som har betydelse för lönesättningen för din verksamhet, och se till att du har både befogenhet och mandat att sätta lön. Stöd och hjälp från din arbetsgivare Många arbetsgivare har egna rutiner och mallar, och du bör ha tillgång till stöd och hjälp när det gäller lönesättning hos arbetsgivarens HR-funktion. Sannolikt får du där en modell för hur utvecklings-/medarbetarsamtalet och lönesamtalet ska genomföras och vad det behöver innehålla i stora drag. Det kan se olika ut i olika verksamheter, det viktiga är att både du och din medarbetare vet vad som gäller innan ni börjar. Förberedelser inför utvecklings-/ medarbetarsamtal och lönesamtal Ta i god tid innan samtalet kontakt med medarbetaren för att sätta ut tidpunkt och plats. Samtalet brukar ta en till två timmar. Det är viktigt att förutsättningarna för samtalet ska vara kända och accepterade av båda parter. Framför eventuell kritik på ett sakligt och konstruktivt sätt. Uttala tydligt att samtalets innehåll är konfidentiellt. Diskutera eventuella planerade organisationsförändringar och medarbetarens roll i dessa. Avsluta med att diskutera hur framsteg och resultat ska mätas och vilken tid det rör sig om. Är ni överens om en utvecklingsplan för medarbetaren? Gör minnesanteckningar, som du och din medarbetare gärna är innehållsmässigt överens om, för att lättare kunna återkoppla senare. 7

8 Utvecklings-/medarbetarsamtal Utvecklingssamtalet är ett planerat, strukturerat samtal mellan dig som chef och dina medarbetare. Samtalet ska i huvudsak vara framåtsyftande. Utvecklingssamtalets syften är: att prioritera, diskutera och fastställa de arbetsresultat du som chef förväntar dig att medarbetaren ska uppnå att ge möjlighet till dialog kring mål och planer att diskutera och vid behov försöka åtgärda arbetsmiljön, såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön att diskutera och följa upp arbetsresultaten från föregående utvecklingssamtal att utreda medarbetarens utvecklingsbehov, såväl vad gäller kompetens utveckling som nya arbetsuppgifter Samtalet rör sig i allt väsentligt om vad din medarbetare faktiskt har gjort under året och hur hon/han har bidragit till verksamhetens utveckling. Du fokuserar på de faktiska arbetsinsatserna, och får respons på hur medarbetaren anser hon/han har lyckats med dem. Därför är det viktigt att i utvecklings-/medarbetarsamtalet vara tydlig med vad du förväntar dig i form av arbetsinsats. Du behöver ange såväl vad som ska göras under verksamhetsåret och även hur, dvs vilken nivå på prestationen som du förväntar dig. Denna modell underlättar vid lönesättningen genom att det fokuserar på prestation. Det innebär att du sedan i lönesamtalet kopplar tillbaka till överenskommelsen i utvecklingssamtalet. Ju tydligare och konkretare dialogen var där, desto lättare blir bedömningen i lönesamtalet. Det som framkommer i samtalet och det ni kommer överens om ska sedan utgöra underlag för det kommande årets arbetsuppgifter, förväntad prestation, kompetensutveckling och löneutveckling. Fokusera i samtalet inte endast på vad, minst lika viktigt är hur. Detta samtal fyller en viktig funktion eftersom löneavtalen på arbetsmarknaden särskilt poängterar sambandet mellan verksamhetsutveckling och arbetsgivarens mål, kompetensutveckling och löneutveckling. Utvecklingssamtalet är således ett verktyg för dig att åstadkomma en bra måluppföljning. Utvecklingssamtalet är viktigt också för att skapa goda relationer och en trivsam och produktiv arbetsmiljö. 8

9 Stödpunkter för utvecklingssamtalet Verksamhetens mål och utveckling Beskriv verksamhetens och enhetens mål, eventuella planerade organisationsförändringar och medarbetarens roll i dessa Enhetens framtida arbetsuppgifter och medarbetarens roll i dessa. Medarbetarens arbetsuppgifter, arbetssituation och arbetsresultat Nuvarande och kommande arbetsuppgifter, ansvar, befogenheter. Förväntade resultat/prestationer i arbetsuppgifterna Medarbetarens starka sidor och sidor som kan behöva förbättras. Behov av utvecklingsåtgärder medarbetarens önskemål och ambitioner Nuvarande formell och reell kompetens. Särskilda kunskaper. Önskemål om nya arbetsuppgifter Medarbetarens ambitioner avseende yrkesutveckling Utbildningsbehov på kort och lång sikt. Fysisk och psykosocial arbetsmiljö Arbetslokalernas utformning och kontorstekniska hjälpmedel. Relation till chef och arbetskamrater. Relation till arbetsledningen. Trivsel på arbetsplatsen. Kommunikation. Förslag på förbättringar. Vad du förväntar dig av medarbetaren för en god löneutveckling. 9

10 Lönesamtal eller lönesättande samtal Alla medarbetare ska omfattas av lönesamtal. Det kan ske antingen som ett lönesamtal eller som ett lönesättande samtal, även kallat chef-medarbetardialog. Lönesamtalet och det lönesättande samtalet är båda en uppföljning av utvecklingssamtalet, därför det är viktigt att du återknyter till detta inför ditt lönesamtal. Lönesamtalet kan beskrivas som en diskussion kring resultaten av medarbetarnas arbetsinsats, måluppfyllelse och utveckling. I lönesamtalet och i det lönesättande samtalet bedöms den individuella måluppfyllelsen och resultatet. Det bör då vara känt vilka faktorer i medarbetarens arbete som du värderar högst, vilka oftast uttrycks i lönekriterier som anges i arbetsgivarens lönepolicy. Syftet är att du ska ge en tydlig respons på den arbetsinsats medarbetaren gjort under året och hur den motiverar den nya lönen. Stödpunkter för lönesamtalet Exempel på frågor som du bör ha svar på under samtalet. Svaren kan också generera nya frågor. Diskutera måluppfyllelsen. Har medarbetaren lyckats nå de uppsatta målen? Har insatser för kompetensutveckling visat positivt resultat i verksamheten? Har du fått avsedda effekter i de fall du lagt ut mer kvalificerade arbetsuppgifter och givit medarbetaren ett större ansvar? Har medarbetaren lyckats förbättra sina svaga sidor? Vad ska medarbetaren göra, förändra eller åstadkomma för att nå en bättre måluppfyllelse och på vilket stöd kan du som chef ge medarbetaren i detta? Kom ihåg att du som är medlem har alltid möjlighet att få rådgivning i samband med utvecklingssamtal och lönesamtal. Ring Chef Direkt på

11 För att så objektivt som möjligt kunna sätta lön fyller lönekriterierna en mycket viktig funktion. Exempel på kriterier kan vara måluppfyllelse, motivation, samarbetsförmåga och kunskap/kompetens. För chefer kan ledarskap också vara ett lönekriterium. Man kan ha övergripande kriterier som sedan bryts ned för att anpassas till den enskilda verksamheten. Viktigt är att kriterierna är väl kända i organisationen bland såväl medarbetare som chefer och att de används i lönesamtalet/lönesättande samtalet. Lönesamtalet och det lönesättande samtalet är i allt ovanstående lika. Skillnaden mellan lönesamtalet och det lönesättande samtalet är, som Svensk Chefsförening definierar det, att arbetsgivaren i lönesättande samtal också anger lönepåslaget i kronor alternativt den nya lönen. Vid lönesättande samtal omfattas medarbetaren inte av förhandling om ny lön genom den lokala fackföreningen, utan lönen bestäms mellan dig och arbetstagaren. Det kan finnas avvikelser om detta i kollektivavtalen. Lönesamtal och lönesättande samtal bör hållas minst en gång per år. Sedan då? När samtalet är över går du noga igenom de argument din medarbetare använde som grund för att få högre lön, och hur du bemötte dessa. Var ni överens eller vari låg meningsskiljaktigheterna? Om du inte är nöjd med din medarbetares arbetsinsatser, så ska detta inte enbart rendera en lägre eller utebliven löneökning. Det är avgörande att du som chef verkar för att medarbetarens arbetsprestation blir bättre och når en god nivå. Du bör, tillsammans med medarbetaren, ta fram en långsiktig handlingsplan, med kortsiktiga mål för prestationen och långsiktiga utbildningsinsatser. I samtalet kan du också leda in frågan på om medarbetaren vill diskutera alternativa karriärvägar. Om ingen annan alternativ lösning finns och era vägar behöver skiljas åt kan du leda in frågan på om medarbetaren önskar få hjälp ut or organisationen genom outplacement. Som en allmän reflektion bör du alltid fundera över vad du kan göra för att utveckla dina medarbetare och på vilket sätt du kan föra en dialog med dem om och hur deras arbete kan utvecklas. 11

12 FOTO: SöRen håkanlind lars Jansson är enhetschef inom göteborgs kommun och arbetar med att lösa boende frågan för psykiskt funktionsnedsatta. Som första linjens chef har man en pytt panna av ansvar, säger han. 12

13 Vad styr din egen lön? Löneavtalen för Svensk Chefsförenings medlemmar utgår från en lönesättning som är individuell och differentierad. Det betyder att din lön, ska påverkas av resultatet av ditt arbete. Lönen ska bygga på kompetens, prestationer och engagemang. Det måste alltid löna sig att ta på sig nya uppgifter och att skaffa sig den kompetens som verksamheten behöver. Lönen ska vara rättvis och begriplig. Lönesättningen av chefer är väldigt viktig generellt sett för arbetsgivaren. Du har en avgörande roll för att verksamheten leds i den riktning styrelse, vd eller politiker pekat ut. Den bedömning som tidigare beskrivits vid nyanställning av medarbetare gäller även för dig som chef. Med den skillnaden att det blir ännu viktigare att bedöma din kompetens och förmåga att leda verksamheten och därmed medarbetarna rätt. Vid lönesättning på nytt arbete behöver du vara väl medveten om hur marknaden ser ut lönemässigt och hur din erfarenhet och kompetens ska värderas. Marknadskrafterna och arbetsmarknadsläget påverkar förutsättningarna för lönekraven och andra önskemål. Skillnaden är stor mellan olika regioner, yrken och befattningar. Vid nyanställning som chef är det extra viktigt att du får en så hög ingångslön som möjligt. Annars riskerar både du och dina kollegor en sämre löneutveckling, som i efterhand kan bli svår att korrigera. Du kommer under anställningsintervjun att förstå vad det är arbetsgivaren särskilt efterfrågar och uppskattar i din kompetens. Var noga med att gå igenom arbetsgivarens förväntningar och hur de ser på din roll, inte minst med anledning av att du då får lättare att ange löneanspråk. Tänk på att om du inte kan få den lön du önskar, föreslå andra förmåner du anser vara rimliga. Ditt eget lönesamtal Det förekommer att chefer i sin tur inte har strukturerade lönesamtal med sina chefer vid den årliga lönerevisionen. Oavsett vilken modell man har överenskommit om är det avgörande att du får en god återkoppling på hur du leder verksamheten. Det förefaller tämligen orimligt att arbetsgivaren inte skulle vara intresserade av hur nyckelpersonerna för verksamheten fungerar, likväl förekommer det. Efterfråga detta och prata med dina chefskollegor om vad de anser i frågan. 13

14 Lönesamtalets innehåll är i allt väsentligt likt det som dina medarbetare omfattas av. Under lönesamtalet, återknyt till utvecklingssamtalet och hur du själv bedömer att din arbetsinsats har varit sedan dess. Förbered dig inför lönesamtalet genom att tänka igenom och ta fram ett antal frågor som berör din arbetssituation. Vad gäller arbetsuppgifter tänk i termer av ansvar, kompetens och prestation. En jämförelse med andra inom samma yrke, som har samma utbildning kan göra det lättare ge klara besked om löneläget vid lönesamtalet. Hur ser löneläget ut på de olika arbetsmarknadssektorerna och för olika handläggargrupper och chefer? Du som är medlem i Svensk Chefsförening kan få lönestatistik från Chef Direkt. Du kan också själv söka fram detaljerad statistik i Saco Lönesök på Tänk igenom (när det gäller dig själv och/eller dina medarbetare) vilka möjlighet det finns att begära vissa förmåner vid sidan av lönen, till exempel kortare arbetstid, pensionsavsättningar, extra semester, fri bil, optioner och bonus. Kontakta Chef Direkt för rådgivning om förmåner, eller 14

15 Som medlem i Svensk Chefsförening får du professionellt och juridiskt stöd konfidentiellt direkt från våra experter på kansliet i Stockholm. Det gäller alla frågor som rör din anställning, till exempel personliga avtal, lönerådgivning, förhandlingshjälp, avveckling och uppsägning. Svensk Chefsförening har över 20 års erfarenhet av chefs- och förhandlingsfrågor vi kan det här. I medlemskapet ingår många bra förmåner, bland annat en inkomstförsäkring med tillräckligt högt tak även för chefslöner. Chefstidningen ingår också utan kostnad. Dessutom kan du ta del av utbildningar, konferenser och seminarier. Svensk Chefsförening är Akademikerförbundet SSRs chefsorganisation. Det ger oss rejäla muskler när det behövs. Välkommen som medlem om du är chef och akademiker. Chefstidningen ingår i medlemskapet! 15

16 2011 SvenSk CheFSFöRenIng. TRyCk: kst InFOSeRvICe, kalmar 2011 Svensk Chefsförening Box 12800, Stockholm tel , fax EN DEL AV AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Chefen & Chefens lön

Chefen & Chefens lön Chefen & Chefens lön INNEHÅLL Lönesättningsprocessen 4 Ditt underlag 5 Dina förutsättningar 6 Lönens olika delar 8 Kompetens vad är det? 12 Förmåner och rörliga lönedelar 13 Lönesamtalet 15 Nytt jobb 21

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Lön som ett strategiskt styrinstrument

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Lön som ett strategiskt styrinstrument Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Lön som ett strategiskt styrinstrument Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2.

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?

jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? Jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? Upplysningar om innehållet: Charlotta Janson Josephsson charlotta.janson.josephsson@skl.se

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

t k ite rk aavtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016

t k ite rk aavtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016 Arkitekt avtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016 2 / ArkitektAVTALET / 1 APRIL 2013 31 MARS 2016 1 APRIL 2013 31 MARS 2016 / ArkitektAVTALET

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Lönebildning Lön Lönepolicy

Lönebildning Lön Lönepolicy Lönebildning Lön Lönepolicy Sammanfattning Inledning Under en period av 10-20 år har vi upplevt en kraftig samhällsförändring. Industrisamhällets strukturella ordning har delvis ersatts och delvis kompletterats

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer