Chefen och lönerna. Ett modernt synsätt på lönesättning. Chefens roll i lönebildningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefen och lönerna. Ett modernt synsätt på lönesättning. Chefens roll i lönebildningen"

Transkript

1 Chefen och lönerna

2 Charlotte Sandelius är personalchef på social tjänsten i Sundsvall. Mitt främsta uppdrag är att stödja cheferna i deras arbetsgivarroll. I jobbet ingår också att arbeta strategiskt med personalfrågor och att hålla koll på att avtal och regler efterlevs, säger hon. FOTO: RalF BeRgMan

3 Chefen och lönerna I det moderna arbetslivet är det viktigt för ett företag, kommun, landsting eller myndighet att attrahera välutbildade chefer och medarbetare. I allt högre grad består den svenska arbetsmarknaden av tjänsteproducerande verksamheter där chefernas och medarbetarnas kompetens och skicklighet utgör själva varan. Bilden av arbetsgivaren behöver associeras positivt ur flera aspekter för att kunna rekrytera och behålla dessa medarbetare, inte minst den lön och löneutveckling som kan erbjudas. En attraktiv lönepolitik kännetecknas av ett tydligt premierande av goda arbetsinsatser som leder till utveckling av verksamheten och positiva resultat. En arbetsgivare som erbjuder en generös och väl genomtänkt kompetens- och löneutveckling över tid står sig bättre i konkurrensen om den mest kompetenta arbetskraften. Lönepolitiken och lönebildningen är därför ett nyckelområde att förstå och utveckla. Cheferna har en avgörande roll för att göra lönepolitiken trovärdig. Ett modernt synsätt på lönesättning Lönebildning är idag en viktig strategisk fråga och ett kraftfullt verktyg i verksamhetsstyrningen. En långsiktig lönepolicy utgör här det viktigaste instrumentet. Lönen ses som en betydelsefull faktor för bra och effektiva arbetsinsatser. Den blir därigenom ett medel för att få de anställda att prestera bättre och därigenom nå verksamhetens mål. Genom tydliga verksamhetsmål och med lönen som styrinstrument för att nå målen, blir lönen arbetsgivarens bekräftelse och kvitto på den gjorda arbetsinsatsen. Chefens roll i lönebildningen Begreppet lönebildning innefattar de faktorer som bildar lön allt från marknadskrafternas påverkan till de värderingar som ligger till grund för arbetsgivarens lönepolitik. På sina håll har bruttolönetänkandet tonats ner och man har öppnat för andra ersättningar, även om det varierar beroende på sektor. Det kan handla om pensioner, längre semester, distansarbete, kortare arbetstid, hushållsnära tjänster samt olika bonus- och vinstdelningssystem. 3

4 Numera sätts lönerna närmare medarbetarna i såväl den offentliga som den privata sektorn, till skillnad mot förr då lönerna sattes centralt mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation. Eftersom lönebildningen sker långt ut i organisationerna har man som chef en central roll i lönebildningen. Det gäller även mellanchefer och första linjens chefer. Lönesättning handlar om hur den enskilda medarbetarens lön bestäms. Men för att kunna lönesätta på ett bra sätt är det nödvändigt att förstå lönebildningen i det större perspektivet. Det är Svensk Chefsförenings erfarenhet att nytillträdda chefer inte alltid får de kunskapsmässiga förutsättningarna som behövs för att klara lönesättningen på ett långsiktigt och verksamhetsutvecklande sätt. En genomgripande utbildning är en förutsättning för att chefer ska kunna känna sig trygga i sin roll som lönesättare. Att vara lönesättande chef kräver kunskap, tid och mod ingendera faktor kan underskattas. Ofta anger de centrala kollektivavtalen ramarna för hur lönesättningen ska hanteras lokalt. Under senare år har utvecklingssamtalet, lönesamtalet och det lönesättande samtalet haft en central roll i lönebildningen. Några ord om diskriminering Diskrimineringslagarna föreskriver att inga former av diskriminering i lönesättning och arbetsvillkor får ske. lönen får inte påverkas av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Diskriminering får inte ske på grund av att en medarbetare har deltidseller visstidsanställning. lönen får inte heller vara diskriminerande för äldre arbetstagare. arbetsgivaren är skyldig att rätta till löneskillnader som är diskriminerande. 4

5 Att sätta lön Kronan i arbetsgivarrollen är att vara lönesättande chef. Du är arbetsgivare och har därmed det fulla ansvaret. Många chefer gillar och tar gärna rollen, medan andra gruvar sig och fylls av olust inför att ta den utlämnade rollen som lönesättningen innebär. Det är många förutsättningar som ska falla på plats för att resultatet av lönesättningen ska bli optimal. De två vanligaste lönesättande situationerna är dels att lönesätta i samband med nyanställning och dels att revidera lönerna för de redan anställda. Oftast har man gott stöd i träffade kollektivavtal med partsgemensam lönepolitik. I de allra flesta fall finns det, i såväl offentlig som privat sektor, förklarande texter i kollektivavtalen som beskriver hur löneprocessen ska gå till. Seriösa arbetsgivare har därtill en lönepolitik som på olika sätt har kommunicerats med såväl chefer som medarbetare. Att sätta lön vid nyanställningar I lönesättning vid nyanställning har du som chef en viktig uppgift. Dels ska du bedöma vilket värde till exempel HR-specialisten, projektledaren, it-konsulten eller socialsekreteraren med flera har i din verksamhet och vilken uppdrag hon eller han ska ha. Du har angett kvalifikationskrav i enlighet med den bedömningen. Allt detta tillsammans utgör den kostym som den nya medarbetaren ska fylla. Du har lämpligen en bild av inom vilket lönespann (lägsta och högsta tänkbara lön för den aktuella befattningen) den tilltänkta medarbetaren bör ligga. I nästa led bedömer du den sökandes kompetens i förhållande till kvalifikationskraven, kostymen. Hur väl fyller den sökande kraven? Om denne fyller kraven väl och dessutom har kompetens inom områden som du i övrigt värderar högt, kommer ingångslönen sannolikt att ligga på den högre nivån. Om kraven inte uppfylls så väl gäller det omvända. Du behöver känna till hur marknadsläget avseende lön är för den yrkesgrupp du behöver rekrytera. När du har en uppfattning om nivån på ingångslönen behöver du vara medveten om hur den förhåller sig till den rådande lönebilden i verksamheten. Det är viktigt att värdera och därmed placera medarbetaren rätt vad gäller lön just vid nyanställning, då den lönesättningen är plattformen för vidare löneutveckling. Ett vanligt misstag i detta sammanhang är att sätta lönen relativt sett för lågt, 5

6 varmed en del av lönerevisionens utrymme behöver användas för strukturförflyttning snarare än som utfall för den individuella prestationen. Kortfattat kan man alltså sammanfatta det man ska tänka på då det gäller lönesättning vid nyanställningar med: 1) kraven i tjänsten 2) kompetensen och 3) marknadsläget. Att sätta lön vid årliga revisionsförhandlingar De förberedelser som behövs och de frågor du måste ställa dig inför årliga revisionsförhandlingar är mer mångfacetterade än vid nyanställningar. I en kunskapstät verksamhet är en öppen och nära dialog mellan chef och medarbetare en förutsättning för verksamhetens utveckling. Utgångspunkten är att arbetsgivaren i dialog med medarbetarna har en kontinuerlig process för att uppnå de lönepolitiska målen, få förståelse för dem och för att utveckla dessa. Viktiga instrument för detta är utvecklings-/ medarbetarsamtalen, lönesamtalen och de lönesättande samtalen. Utvecklings-/medarbetarsamtal och lönesamtal är två dialogtillfällen, där medarbetarens resultat, kompetens och måluppfyllelse kopplas samman med löneutvecklingen. Det ger dig som chef möjlighet att följa upp medarbetarnas insatser och koppla till löneutvecklingen. Detta förutsätter att utvecklings-/medarbetarsamtal och lönesamtal förs minst en gång per år. Dina förberedelser inför dessa samtal är viktiga. Modellen med utvecklings-/medarbetarsamtal och lönesamtal vid två tillfällen kan vara svår att tillämpa om man har väldigt många medarbetare. Det hör inte till ovanligheterna att man därför slår ihop utvecklings-/ medarbetarsamtalet med lönesamtalet. Det kan medföra att fokus allt för mycket hamnar på påslaget. Det är Svensk Chefsförenings inställning att du som chef inte bör ha för många direkt underställda, något som i sin tur är en arbetsmiljöfråga. Det är lätt att blanda ihop sak och person, men det är arbetsinsatsen som ska bedömas utifrån de lönekriterier som finns, inte människan. Inte ens som chef kan man tycka om alla sina medarbetare, men man behöver vara vaksam på sina känslor så det inte påverkar lönesättningen. Var uppmärksam på vad du har för relation till medarbetaren, är den bra eller kanske mindre bra? Är det en medarbetare som du av olika skäl inte har en tydlig bild av vad hon/han har gjort eller gör? Fundera på hur det påverkar din bedömning. Tydliga riktlinjer och kriterier är förutsättningen för en konsekvent hållning och du har som chef ansvar för att förmedla och göra arbetsgi- 6

7 varens lönepolitik känd bland medarbetarna. Du kommer sannolikt inte få alla medarbetare att vara nöjda. Därför är det viktigt att vara tydlig och konsekvent i sin lönesättning. Du behöver förklara och stå för dina uppfattningar och vara noga med att lönepolitiken är allmänt känd. Din kompetens som lönesättande chef är avhängig vilken medvetenhet och vilka verktyg du har för att verkställa lönebildningen. Det är därför viktigt att du som chef ges relevant utbildning kring hur man sätter lön och tillämpar arbetsgivarens lönepolitik på ett korrekt sätt. Erfarna chefer bör vara mentorer till de oerfarna i det lönepolitiska arbetet. Att inhämta kunskaper från andra avtalsområden är också ett bra tips för att öka kompetensen. Erfarenhetsutbyte mellan den offentliga och privata sektorn är också nödvändigt för ett vidgat synsätt på lönebildningsfrågorna. Tänk på att arbetstagarsidans förhandlare, om du möter en sådan, ofta har erfarenheter från samtliga arbetsmarknadssektorer. Efterfråga allt som har betydelse för lönesättningen för din verksamhet, och se till att du har både befogenhet och mandat att sätta lön. Stöd och hjälp från din arbetsgivare Många arbetsgivare har egna rutiner och mallar, och du bör ha tillgång till stöd och hjälp när det gäller lönesättning hos arbetsgivarens HR-funktion. Sannolikt får du där en modell för hur utvecklings-/medarbetarsamtalet och lönesamtalet ska genomföras och vad det behöver innehålla i stora drag. Det kan se olika ut i olika verksamheter, det viktiga är att både du och din medarbetare vet vad som gäller innan ni börjar. Förberedelser inför utvecklings-/ medarbetarsamtal och lönesamtal Ta i god tid innan samtalet kontakt med medarbetaren för att sätta ut tidpunkt och plats. Samtalet brukar ta en till två timmar. Det är viktigt att förutsättningarna för samtalet ska vara kända och accepterade av båda parter. Framför eventuell kritik på ett sakligt och konstruktivt sätt. Uttala tydligt att samtalets innehåll är konfidentiellt. Diskutera eventuella planerade organisationsförändringar och medarbetarens roll i dessa. Avsluta med att diskutera hur framsteg och resultat ska mätas och vilken tid det rör sig om. Är ni överens om en utvecklingsplan för medarbetaren? Gör minnesanteckningar, som du och din medarbetare gärna är innehållsmässigt överens om, för att lättare kunna återkoppla senare. 7

8 Utvecklings-/medarbetarsamtal Utvecklingssamtalet är ett planerat, strukturerat samtal mellan dig som chef och dina medarbetare. Samtalet ska i huvudsak vara framåtsyftande. Utvecklingssamtalets syften är: att prioritera, diskutera och fastställa de arbetsresultat du som chef förväntar dig att medarbetaren ska uppnå att ge möjlighet till dialog kring mål och planer att diskutera och vid behov försöka åtgärda arbetsmiljön, såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön att diskutera och följa upp arbetsresultaten från föregående utvecklingssamtal att utreda medarbetarens utvecklingsbehov, såväl vad gäller kompetens utveckling som nya arbetsuppgifter Samtalet rör sig i allt väsentligt om vad din medarbetare faktiskt har gjort under året och hur hon/han har bidragit till verksamhetens utveckling. Du fokuserar på de faktiska arbetsinsatserna, och får respons på hur medarbetaren anser hon/han har lyckats med dem. Därför är det viktigt att i utvecklings-/medarbetarsamtalet vara tydlig med vad du förväntar dig i form av arbetsinsats. Du behöver ange såväl vad som ska göras under verksamhetsåret och även hur, dvs vilken nivå på prestationen som du förväntar dig. Denna modell underlättar vid lönesättningen genom att det fokuserar på prestation. Det innebär att du sedan i lönesamtalet kopplar tillbaka till överenskommelsen i utvecklingssamtalet. Ju tydligare och konkretare dialogen var där, desto lättare blir bedömningen i lönesamtalet. Det som framkommer i samtalet och det ni kommer överens om ska sedan utgöra underlag för det kommande årets arbetsuppgifter, förväntad prestation, kompetensutveckling och löneutveckling. Fokusera i samtalet inte endast på vad, minst lika viktigt är hur. Detta samtal fyller en viktig funktion eftersom löneavtalen på arbetsmarknaden särskilt poängterar sambandet mellan verksamhetsutveckling och arbetsgivarens mål, kompetensutveckling och löneutveckling. Utvecklingssamtalet är således ett verktyg för dig att åstadkomma en bra måluppföljning. Utvecklingssamtalet är viktigt också för att skapa goda relationer och en trivsam och produktiv arbetsmiljö. 8

9 Stödpunkter för utvecklingssamtalet Verksamhetens mål och utveckling Beskriv verksamhetens och enhetens mål, eventuella planerade organisationsförändringar och medarbetarens roll i dessa Enhetens framtida arbetsuppgifter och medarbetarens roll i dessa. Medarbetarens arbetsuppgifter, arbetssituation och arbetsresultat Nuvarande och kommande arbetsuppgifter, ansvar, befogenheter. Förväntade resultat/prestationer i arbetsuppgifterna Medarbetarens starka sidor och sidor som kan behöva förbättras. Behov av utvecklingsåtgärder medarbetarens önskemål och ambitioner Nuvarande formell och reell kompetens. Särskilda kunskaper. Önskemål om nya arbetsuppgifter Medarbetarens ambitioner avseende yrkesutveckling Utbildningsbehov på kort och lång sikt. Fysisk och psykosocial arbetsmiljö Arbetslokalernas utformning och kontorstekniska hjälpmedel. Relation till chef och arbetskamrater. Relation till arbetsledningen. Trivsel på arbetsplatsen. Kommunikation. Förslag på förbättringar. Vad du förväntar dig av medarbetaren för en god löneutveckling. 9

10 Lönesamtal eller lönesättande samtal Alla medarbetare ska omfattas av lönesamtal. Det kan ske antingen som ett lönesamtal eller som ett lönesättande samtal, även kallat chef-medarbetardialog. Lönesamtalet och det lönesättande samtalet är båda en uppföljning av utvecklingssamtalet, därför det är viktigt att du återknyter till detta inför ditt lönesamtal. Lönesamtalet kan beskrivas som en diskussion kring resultaten av medarbetarnas arbetsinsats, måluppfyllelse och utveckling. I lönesamtalet och i det lönesättande samtalet bedöms den individuella måluppfyllelsen och resultatet. Det bör då vara känt vilka faktorer i medarbetarens arbete som du värderar högst, vilka oftast uttrycks i lönekriterier som anges i arbetsgivarens lönepolicy. Syftet är att du ska ge en tydlig respons på den arbetsinsats medarbetaren gjort under året och hur den motiverar den nya lönen. Stödpunkter för lönesamtalet Exempel på frågor som du bör ha svar på under samtalet. Svaren kan också generera nya frågor. Diskutera måluppfyllelsen. Har medarbetaren lyckats nå de uppsatta målen? Har insatser för kompetensutveckling visat positivt resultat i verksamheten? Har du fått avsedda effekter i de fall du lagt ut mer kvalificerade arbetsuppgifter och givit medarbetaren ett större ansvar? Har medarbetaren lyckats förbättra sina svaga sidor? Vad ska medarbetaren göra, förändra eller åstadkomma för att nå en bättre måluppfyllelse och på vilket stöd kan du som chef ge medarbetaren i detta? Kom ihåg att du som är medlem har alltid möjlighet att få rådgivning i samband med utvecklingssamtal och lönesamtal. Ring Chef Direkt på

11 För att så objektivt som möjligt kunna sätta lön fyller lönekriterierna en mycket viktig funktion. Exempel på kriterier kan vara måluppfyllelse, motivation, samarbetsförmåga och kunskap/kompetens. För chefer kan ledarskap också vara ett lönekriterium. Man kan ha övergripande kriterier som sedan bryts ned för att anpassas till den enskilda verksamheten. Viktigt är att kriterierna är väl kända i organisationen bland såväl medarbetare som chefer och att de används i lönesamtalet/lönesättande samtalet. Lönesamtalet och det lönesättande samtalet är i allt ovanstående lika. Skillnaden mellan lönesamtalet och det lönesättande samtalet är, som Svensk Chefsförening definierar det, att arbetsgivaren i lönesättande samtal också anger lönepåslaget i kronor alternativt den nya lönen. Vid lönesättande samtal omfattas medarbetaren inte av förhandling om ny lön genom den lokala fackföreningen, utan lönen bestäms mellan dig och arbetstagaren. Det kan finnas avvikelser om detta i kollektivavtalen. Lönesamtal och lönesättande samtal bör hållas minst en gång per år. Sedan då? När samtalet är över går du noga igenom de argument din medarbetare använde som grund för att få högre lön, och hur du bemötte dessa. Var ni överens eller vari låg meningsskiljaktigheterna? Om du inte är nöjd med din medarbetares arbetsinsatser, så ska detta inte enbart rendera en lägre eller utebliven löneökning. Det är avgörande att du som chef verkar för att medarbetarens arbetsprestation blir bättre och når en god nivå. Du bör, tillsammans med medarbetaren, ta fram en långsiktig handlingsplan, med kortsiktiga mål för prestationen och långsiktiga utbildningsinsatser. I samtalet kan du också leda in frågan på om medarbetaren vill diskutera alternativa karriärvägar. Om ingen annan alternativ lösning finns och era vägar behöver skiljas åt kan du leda in frågan på om medarbetaren önskar få hjälp ut or organisationen genom outplacement. Som en allmän reflektion bör du alltid fundera över vad du kan göra för att utveckla dina medarbetare och på vilket sätt du kan föra en dialog med dem om och hur deras arbete kan utvecklas. 11

12 FOTO: SöRen håkanlind lars Jansson är enhetschef inom göteborgs kommun och arbetar med att lösa boende frågan för psykiskt funktionsnedsatta. Som första linjens chef har man en pytt panna av ansvar, säger han. 12

13 Vad styr din egen lön? Löneavtalen för Svensk Chefsförenings medlemmar utgår från en lönesättning som är individuell och differentierad. Det betyder att din lön, ska påverkas av resultatet av ditt arbete. Lönen ska bygga på kompetens, prestationer och engagemang. Det måste alltid löna sig att ta på sig nya uppgifter och att skaffa sig den kompetens som verksamheten behöver. Lönen ska vara rättvis och begriplig. Lönesättningen av chefer är väldigt viktig generellt sett för arbetsgivaren. Du har en avgörande roll för att verksamheten leds i den riktning styrelse, vd eller politiker pekat ut. Den bedömning som tidigare beskrivits vid nyanställning av medarbetare gäller även för dig som chef. Med den skillnaden att det blir ännu viktigare att bedöma din kompetens och förmåga att leda verksamheten och därmed medarbetarna rätt. Vid lönesättning på nytt arbete behöver du vara väl medveten om hur marknaden ser ut lönemässigt och hur din erfarenhet och kompetens ska värderas. Marknadskrafterna och arbetsmarknadsläget påverkar förutsättningarna för lönekraven och andra önskemål. Skillnaden är stor mellan olika regioner, yrken och befattningar. Vid nyanställning som chef är det extra viktigt att du får en så hög ingångslön som möjligt. Annars riskerar både du och dina kollegor en sämre löneutveckling, som i efterhand kan bli svår att korrigera. Du kommer under anställningsintervjun att förstå vad det är arbetsgivaren särskilt efterfrågar och uppskattar i din kompetens. Var noga med att gå igenom arbetsgivarens förväntningar och hur de ser på din roll, inte minst med anledning av att du då får lättare att ange löneanspråk. Tänk på att om du inte kan få den lön du önskar, föreslå andra förmåner du anser vara rimliga. Ditt eget lönesamtal Det förekommer att chefer i sin tur inte har strukturerade lönesamtal med sina chefer vid den årliga lönerevisionen. Oavsett vilken modell man har överenskommit om är det avgörande att du får en god återkoppling på hur du leder verksamheten. Det förefaller tämligen orimligt att arbetsgivaren inte skulle vara intresserade av hur nyckelpersonerna för verksamheten fungerar, likväl förekommer det. Efterfråga detta och prata med dina chefskollegor om vad de anser i frågan. 13

14 Lönesamtalets innehåll är i allt väsentligt likt det som dina medarbetare omfattas av. Under lönesamtalet, återknyt till utvecklingssamtalet och hur du själv bedömer att din arbetsinsats har varit sedan dess. Förbered dig inför lönesamtalet genom att tänka igenom och ta fram ett antal frågor som berör din arbetssituation. Vad gäller arbetsuppgifter tänk i termer av ansvar, kompetens och prestation. En jämförelse med andra inom samma yrke, som har samma utbildning kan göra det lättare ge klara besked om löneläget vid lönesamtalet. Hur ser löneläget ut på de olika arbetsmarknadssektorerna och för olika handläggargrupper och chefer? Du som är medlem i Svensk Chefsförening kan få lönestatistik från Chef Direkt. Du kan också själv söka fram detaljerad statistik i Saco Lönesök på Tänk igenom (när det gäller dig själv och/eller dina medarbetare) vilka möjlighet det finns att begära vissa förmåner vid sidan av lönen, till exempel kortare arbetstid, pensionsavsättningar, extra semester, fri bil, optioner och bonus. Kontakta Chef Direkt för rådgivning om förmåner, eller 14

15 Som medlem i Svensk Chefsförening får du professionellt och juridiskt stöd konfidentiellt direkt från våra experter på kansliet i Stockholm. Det gäller alla frågor som rör din anställning, till exempel personliga avtal, lönerådgivning, förhandlingshjälp, avveckling och uppsägning. Svensk Chefsförening har över 20 års erfarenhet av chefs- och förhandlingsfrågor vi kan det här. I medlemskapet ingår många bra förmåner, bland annat en inkomstförsäkring med tillräckligt högt tak även för chefslöner. Chefstidningen ingår också utan kostnad. Dessutom kan du ta del av utbildningar, konferenser och seminarier. Svensk Chefsförening är Akademikerförbundet SSRs chefsorganisation. Det ger oss rejäla muskler när det behövs. Välkommen som medlem om du är chef och akademiker. Chefstidningen ingår i medlemskapet! 15

16 2011 SvenSk CheFSFöRenIng. TRyCk: kst InFOSeRvICe, kalmar 2011 Svensk Chefsförening Box 12800, Stockholm tel , fax EN DEL AV AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Svensk Chefsförening. Chefen och lönerna1

Svensk Chefsförening. Chefen och lönerna1 Svensk Chefsförening Chefen och lönerna1 2 2015 SVENSK CHEFSFÖRENING. FOTO SID 1, 7, 8, 13 OCH 16 COLOURBOX, SID 4 MOSTPHOTOS. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, APRIL 2015 Innehåll Chefen och lönerna...4

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Lönestatistik LÖNESTATISTIK FRÅN 2015 OCH RÅD INFÖR LÖNESAMTALET. Innehåller råd inför ditt lönesamtal

Lönestatistik LÖNESTATISTIK FRÅN 2015 OCH RÅD INFÖR LÖNESAMTALET. Innehåller råd inför ditt lönesamtal Lönestatistik LÖNESTATISTIK FRÅN 2015 OCH RÅD INFÖR LÖNESAMTALET Innehåller råd inför ditt lönesamtal Tack, alla ni som svarat! I denna broschyr presenteras Akademikerförbundet SSRs statistik över löneläget

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna. När

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Lönestatistik LÖNESTATISTIK FRÅN 2014 OCH RÅD INFÖR LÖNESAMTALET. Innehåller råd inför ditt lönesamtal

Lönestatistik LÖNESTATISTIK FRÅN 2014 OCH RÅD INFÖR LÖNESAMTALET. Innehåller råd inför ditt lönesamtal Lönestatistik LÖNESTATISTIK FRÅN 2014 OCH RÅD INFÖR LÖNESAMTALET Innehåller råd inför ditt lönesamtal Tack, alla ni som svarat! I denna broschyr presenteras Akademikerförbundet SSRs statistik över löneläget

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN

LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:3-024 LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF 2000-04-27 40 1 Lönepolicy Mål Lönen är ett av arbetsgivarens viktigaste styrmedel. Det är därför viktigt

Läs mer

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten Lönepolitiskt program Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 144. Distribueras av personalenheten LÖNEPOLITISKT PROGRAM Lönepolitiken är en del av kommunens personalpolitik. Lönebildning

Läs mer

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun L ö n e p o l i c y Timrå Kommun LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen xxxxx 1. Bakgrund och utgångspunkter Kommunens lönepolitik utgår från lagar, centrala avtal och de grundläggande

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Lönesamtalet

Lönesamtalet www.lr.se Lönesamtalet Lönesamtalet Samtliga löneavtal för Lärarnas Riksförbunds medlemmar bygger på principen individuell och differentierad lön. Under de senaste åren finns en tydlig tendens att avtalen

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Lönesättning riktlinjer

Lönesättning riktlinjer Datum Reviderad 2016-11-28 Godkänd av Moa Hjertson Lönesättning riktlinjer Lönebildningen och lönesättningen på Tillväxtverket ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun 2008-04-08 Lönepolicy i Lönepolicy i kommun Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [6] Utgångspunkter för vår lönepolitik Vår lönepolicy är en viktig del av personalpolitiken och

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Lönesättning riktlinjer

Lönesättning riktlinjer Datum Reviderad 2016 01 12 Version Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Lönesättning riktlinjer Lönebildningen och lönesättningen på Tillväxtverket ska medverka

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Saco chefsguide. Att sätta lön

Saco chefsguide. Att sätta lön Saco chefsguide Att sätta lön En guide för dig som ska sätta lön vad du behöver tänka på och vad du ska efterfråga från din arbetsgivare för att du ska få rätt förutsättningar att sätta lön på ett så bra

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun Lönepolitiskt program för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunens lönepolitiska mål... 3 3 Lönebildning... 4 3.1 Nyanställning... 4 3.2 Löneöversyn... 4 3.3 Lönestruktur... 4 4 Kriterier...

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

HANDLINGSPLAN LÖNER. Mål och syfte

HANDLINGSPLAN LÖNER. Mål och syfte 1(4) HANDLINGSPLAN LÖNER Mål och syfte Lönepolitiken som är en del av den gemensamma personalpolitiken skall formas inom de ekonomiska ramarna, den skall vara långsiktig, konsekvent och omfatta all personal

Läs mer

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling.

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling. Medarbetarsamtal Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling Samtal om lön Besked om lön Datum: Medarbetare: Ansvarig chef: 16 12 28 Medarbetarsamtal

Läs mer

Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet UFV-PA 2014/639 Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet Fastställd av Personaldirektören 2014-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Utgångspunkter 3 3. Lönepolitiska mål 3 4. Lönepolitiskt

Läs mer

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål.

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål. Din LÖN INNEHÅLL LÖNEN... 1 Rätt lön oavsett kön... 1 Nytt jobb ny lön... 1 Tips och råd... 2 Den individuella lönens beståndsdelar... 2 Övertidskompensation viktigare än du tror.. 3 Du ska ha kompensation

Läs mer

Lönepolitik i Fagersta kommun. Enligt beslut i kommunfullmäktige , 142

Lönepolitik i Fagersta kommun. Enligt beslut i kommunfullmäktige , 142 Styrdokument 1 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-09-26, 142 Mål Kommunens lönepolitik ska leda till att lönebildningen i kommunen, inom de ekonomiska ramarna, bidrar till att kommunen når målen för

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer för Mjölby kommun

Lönepolitiska riktlinjer för Mjölby kommun Lönepolitiska riktlinjer för Mjölby kommun Beslutade av kommunstyrelsen 2013-09-18 (Dnr KS/2013:553) Personalavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning 2013-09-10 Innehåll Sid Inledning 3 Mjölby kommuns

Läs mer

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Lönepolicy för Hudiksvalls kommun Lönesättning Hudiksvalls kommun har individuell och differentierad lönesättning. Kommunens lönepolitik ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett bra ledarskap. För chefer som leder samtal

Utvecklings- och lönesamtal för ett bra ledarskap. För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal för ett bra ledarskap För chefer som leder samtal Du som är chef har ett spännande, utmanande och inte minst tufft jobb. Som chef och ledare är du strategiskt viktig för både

Läs mer

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen.

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen. Kommunstyrelsen LÖNEPOLICY Beslutad i Kommunstyrelsen 2003-02-05 35 Lönepolicy skall användas som ett styrmedel och bidra till att målen för verksamheten uppnås och att den anställde stimuleras till goda

Läs mer

innehåller råd inför ditt lönesamtal lönestatistik lönestatistik från 2013 och råd inför lönesamtalet

innehåller råd inför ditt lönesamtal lönestatistik lönestatistik från 2013 och råd inför lönesamtalet innehåller råd inför ditt lönesamtal lönestatistik lönestatistik från 2013 och råd inför lönesamtalet Tack, alla ni som svarat! I denna broschyr presenteras Akademikerförbundet SSRs statistik över löneläget

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. 2010-T Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-S-rådet 1 Avtalstidens längd Parterna sluter ett tillsvidareavtal

Läs mer

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy BOTKYRKA KOMMUN 1 [5] Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy Beskrivning av löneöversynsprocessen i Botkyrka kommun Löneöversynen är en årlig process som

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

Din lön. - så går det till i Västerås stad

Din lön. - så går det till i Västerås stad 1 Din lön - så går det till i Västerås stad 2015-05-05 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp Bra lönebildning 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära lönebildning där IKEM:s löneavtal ska ge lokala parter goda förutsättningar. Det är

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer foto: tina thornberg Antogs av Kommunfullmäktige 27 juni 2011 72 SIMRISHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning... 2 Centrala avtal - HÖK... 2 Politiska mål... 2 Ansvar för

Läs mer

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning DECEMBER 2017 En kunskapssammanställning sammanfattning Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning Författare Psykologiska institutionen, Stockholms universitet:

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun

Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun Hofors kommun fastställd av, KS 2008-03-03, 34 Lönepolicyn gäller från och med faställningsdatum Revideras 2016-08-31 2 (9) Hofors kommuns lönepolicy

Läs mer

tning esät ör lokal 2016 tnigar f Februari örutsättning Chefen och lön oriska f esät uell lön Organisat divid Karin Karlström och in

tning esät ör lokal 2016 tnigar f Februari örutsättning Chefen och lön oriska f esät uell lön Organisat divid Karin Karlström och in n e g n i n t l a t k ä o 2016 l s r e ö ari f n r ö ga ebru i l n tt h F ä c s t g o ru tnin ö n f t a e ä k f s s e i e sator ll lön h C rgani vidue O indi och Karin Karlström Chefen och lönesättningen

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-47011 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok POLICY Beslutande Kommunledningsutskottet 2016-06-15, 45 Giltighetstid 2016-2019 1(6) Dnr 2016/000600-003 Beteckning Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-12-12 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:625 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 Förslag

Läs mer

Individuell lönesättning

Individuell lönesättning Individuell lönesättning EN PROCESS SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Förord De centrala kollektivavtalen om lön har utvecklats från att de centrala parterna styrde lönebildningen till att ge möjligheter till de

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer