Krisplan Tundalsskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisplan Tundalsskolan"

Transkript

1 Augusti 2015 Krisplan Tundalsskolan [Välj datum] Robertsfors kommun Barn- och utbildningskontoret

2 KRISPLAN TUNDALSSKOLAN Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Uppföljning och utvärdering 3 Information 3 Krisgruppen 4 Aktuell krisgrupp högstadiet 4 Aktuell krisgrupp mellanstadiet 5 Aktuella externa resurser 5 Övriga viktiga samhällsfunktioner 5 Krislådan 6 Arbetsgång vid akut krissituation 7 Arbetsgång när en elev blir allvarligt sjuk 8 Arbetsgång vid dödsfall av en elev 9 Arbetsgång vid dödsfall av personal 10 Arbetsgång vid en elevs familjemedlems sjukdom 11 Arbetsgång vid en elevs familjemedlems död 11 Arbetsgång vid plötsliga dödsfall 12 Arbetsgång vid en större gruppolycka 13 Att tänka på vid all krishantering 14 Bilaga 1: Allmänna råd vid dödsfall 15 Bilaga 2: Allmänna råd vid omhändertagande av människor i chock 16 Bilaga 3: Samtal kring ett dödsfall 17 Bilaga 4: Instruktioner vid mediakontakt 18 2

3 Inledning Tundalsskolan har en utarbetad krisplan, det vill säga en plan som styr hur man ska bete sig när olika krissituationer uppstår. Planen kan användas som ett stöd om elever eller personal på skolan drabbas av kriser där människor behöver akut hjälp och ett medicinskt och/eller psykosocialt omhändertagande i eller utanför skolan. När något oförutsett inträffar kan det vara en bra hjälp för omgivningen att ha en krisplan att gå efter, eftersom förvirring ofta kan uppstå i det akuta skedet. Ett sätt att förbereda sig för denna typ av händelse är att vara väl förtrogen med den plan som finns. Detta arbete är också viktigt för att förebygga och motverka den ryktesspridning som lätt kan uppstå när man inte snabbt får riktig information om en händelse. Uppföljning och utvärdering Mål Krisplanen ska vara ett levande dokument som kontinuerligt revideras med aktuell information ifall en kris inträffar. Aktiviteter för att nå målen Varje krisgrupp skall sammankalla och revidera krisplanen i samband med höstterminens uppstart i augusti samt i mars varje år. Tidpunkt Augusti och mars varje år. Ansvar Rektor tillsammans med krisgruppen. Information Mål Tundalsskolans krisplan, dess innehåll och var den förvaras ska vara känd bland all personal. Elever och vårdnadshavare ska vara medvetna om att skolan har en krisgrupp och en krisplan. Aktiviteter för att nå målen Eleverna ska informeras under inledningen av varje läsår, antingen under mentorstiden, klassrådet eller livskunskapen. Vårdnadshavare får kännedom under föräldramöten. Informationen ska även finnas tillgänglig på skolans hemsida samt på SchoolSoft. Krisgruppen skall ha en genomgång av krisplanen med personalen under inledningen av varje läsår för att skapa mental förberedelse om något inträffar. Vid varje nyanställning av personal skall krisplanen informeras. Tidpunkt Höstterminens början varje år. Ansvar Rektor och krisgruppen med stöd av pedagogerna. 3

4 Krisgruppen Arbetsuppgifter Krisgruppens mål är att snabbt kunna organisera sig och fungera rationellt vid tillfällen då skolan drabbas av händelser som utlöser krissituationer. Krisgruppen ska då kunna samla in och lämna riktig information samt stödja elever, personal och anhöriga. För att kunna lyckas med detta har krisgruppen följande åtaganden under läsåret: Träffas i augusti och mars varje år. Informera skolans personal om krisplanen vid varje läsårsstart. Ha kännedom om och kontakt med andra skolors krisgrupper. Reda ut vilka samarbetspartner som är viktiga vid en krissituation. Upprätthåller sina kriskunskaper genom fortbildning, ny litteratur, övning av fallbeskrivningar osv. Under mötena ska krisgruppen: Uppdatera krisplanen. Göra en genomgång av krislådan. Kontakta gruppens externa resurser för aktualisering. Uppdatera informationen på Schoolsoft och hemsidan. Uppdatera krispärmen med aktuell kontaktinformation till all personal och alla elever. Tidpunkt Augusti och mars varje år samt kontinuerligt under läsåret. Ansvar Rektor ska leda gruppen och är ansvarig vid krissituationer. Vid kriser som berör flera verksamheter kopplas kommunens krisgrupp POSOM in. Aktuell krisgrupp högstadiet Titel Namn Ansvar Kontaktuppgift Rektor årskurs 7-9 Biträdande rektor Skolchef Skoladministratör Skolkurator Skolsköterska Speciallärare Fritidsledare Anna-Lena Göttfert Kerstin Rönnlund Carin Elofsson Britt-Inger Vängbo Sandra Bern Ella Moritz Eva Ulander Sammankallande och ytterst ansvarig Har rektorsansvar vid rektors frånvaro Vid samtliga rektorers frånvaro Kontaktuppgifter och klasslistor stämmer. Stödsamtal och krishantering Stödsamtal och krishantering Stötta klasser vid behov Krispärm, krislåda, elevrummet Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem:

5 Aktuell krisgrupp mellanstadiet Titel Namn Ansvar Kontaktuppgift Rektor årskurs 4-6 Anna-Karin Gustavsson ytterst ansvarig Sammankallande och Biträdande rektor Kerstin Rönnlund Har rektorsansvar vid rektors frånvaro Skoladministratör Mikael Jernstedt Kontaktuppgifter och klasslistor stämmer Skolkurator Annette Broman Stödsamtal och krishantering Skolsköterska Maria Lindfors Stödsamtal och krishantering Specialpedagog Åsa Löf Stötta klasser vid behov Fritidsledare Annicka Liljebo Krispärm, krislåda, elevrummet Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Aktuella externa resurser Titel Namn Ansvar Kontaktuppgift Vaktmästare Roland Lindberg Hissa flaggan vid behov Präst Melker Stenberg Stödsamtal och krishantering Urban Norqvist Arbete: Hem: Arbete: Arbete: Övriga viktiga samhällsfunktioner Namn Telefonnummer SOS, brandkår och ambulans 112 Giftinformation akut 112 Polis akut Polisen Sjukhuset Nus Sjukvårdsupplysningen Taxi Robertsfors , Socialtjänst Robertsfors POSOM-gruppen Robertsfors Socialchef David Grahn

6 Krislådan Krislådan, krispärmen och krisplanen finns i Tundalsskolans personalrum i det låga skåpet som är placerat bredvid kylskåpen. Detta skall krislådan innehålla: 2 ljusstakar 2 vita ljus Tändstickor 1 vit ram 1 vit duk 1 vas Cd-skiva med lugn musik 1 anteckningsbok i A5-format 1 penna Följande böcker: - När det krisar i skolan en handledning vid kris och katastrof 6

7 Arbetsgång vid en akut krissituation 1. Den som först får kännedom om händelsen skall kontakta rektor. 2. Rektor tar beslut om att sammankalla krisgruppen. 3. Krisgruppen ska samlas så snabbt som möjligt. Krispärmen ska finnas på samlingsplatsen. 4. Alla i krisgruppen ska ansvara för att dokumentera allt från början, för att underlätta planering av arbetet steg för steg och för att senare kunna utvärdera arbetet. Dokumentera kort och strukturerat med datum och klockslag för viktiga kontakter, åtgärder och beslut. 5. Rektor, eller av rektor utsedd person, sköter all kontakt med media. 6. Delge varandra befintlig information och överblicka händelsen: Vad har hänt? Sträva alltid efter förstahands information och fakta. Vad behöver vi ta reda på mer? Vilka är inblandade? Förolyckade och/eller skadade, familj/närstående, syskon, kamrater, berörda vuxna på vår egen eller annan skola. Vilka berörs närmast av händelsen på vår skola? Behöver vi kalla in ytterligare personer, internt eller externt? Vid kriser som berör flera enheter bör POSOM kopplas in. 7. Utse vid behov kontaktperson till familjen/närstående till den/de drabbade. Värna alltid om den/de drabbades integritet! Samråd med och samtycke från dessa kan behövas innan detaljerad information ges. Var lyhörd för och respektera den/de drabbades önskemål. 8. Planera informationen till personalen. Ge enkel och saklig information om vad vi vet just nu. Endast fakta gäller samt att dämpa oro, förmedla trygghet och bekämpa ryktesspridning. Berätta även vad som ska sägas till eleverna och vad som inte får sägas samt ge en gemensam tidpunkt för den informationen. Ge order om att ingen annan än rektor får kontakta media eller sprida information vidare. Avsluta med att ge tid och plats för nästa informations tillfälle. Detta anslås också helst skriftligt på plats där alla kan se. Personal som inte är i tjänst skall också informeras på det sätt som anses lämpligt; telefon, e-post, sms etc. 9. Finns personal som kan behöva kollegialt stöd? Personal i egen kris bör inte delta i det direkta hjälparbetet och vid behov erbjudas speciellt stöd. 10. Planera informationen till eleverna. Denna information ska ges efter informationen till personalen och om möjligt vid samma tidpunkt i alla grupper. Informationen bör ges av den pedagog som eleverna känner bäst. Ge gärna hjälp till berörda pedagoger med enkel formulering av informationen. Det är viktigt att alla säger samma sak och förhåller sig lika gentemot eleverna. 11. Finns det elever som kan behöva extra vuxenstöd under eller efter informationen? Elever i kris bör observeras särskilt och vid behov få särskilt stöd. 12. Bryt inte skoldagen, håll klassen samlad och låt inte någon elev gå hem utan information. Försäkra dig om att alla vårdnadshavare till berörd klass fått tillräcklig information innan eleverna lämnar skolan. 13. Ordna om möjligt samlingsstunder och samvaro för personalen, t.ex. med fika, tända ljus och lugn musik i personalrummet under och efter arbetsdagen för en tid framöver. Använd den krislåda som finns på skolan. 14. Planera ev. flaggning på halvstång, minnesstund, utformning av dödsannons, deltagande i begravning, föräldramöte mm. 15. Informera den/de drabbades familj/närstående om vad som sagts och gjorts i skolan och vad som planeras under den närmaste framtiden. 7

8 Arbetsgång när en elev blir allvarligt sjuk 1. När skolan fått information om att en elev drabbats av en allvarlig sjukdom kontaktar mentorn/klassläraren familjen. 2. Rådgör med vårdnadshavare om vilken information krisgruppen får ge till personal, klasskamraterna och övriga på skolan. Rådgör även om vem som ska ge informationen t.ex. vårdnadshavare, mentor/klasslärare eller medicinsk kunnig personal. 3. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 4. Det kan vara viktigt att få familjen att förstå att klasskamraterna behöver någon slags information. Ibland önskar familjen av olika skäl att sjukdomen skall hållas hemlig och detta är något man självklart måste respektera. 5. Mentorn/klassläraren informerar rektor som sammankallar krisgruppen vid behov. Där berättar mentorn/klassläraren vad man tillsammans med familjen bestämt om information till skola och klasskamrater. 6. Information ges efter familjens önskemål. 7. Klassen får hjälp av mentor/klasslärare att hålla kontakt med den sjuke om detta är möjligt. Detta kan ske i form av besök, brev, sms, chatt osv. 8

9 Arbetsgång vid dödsfall av en elev 1. Rektor sammankallar krisgruppen som ansvarar för att det inhämtas korrekt information om det inträffade. 2. Vårdnadshavares önskemål om skolans agerande inhämtas från mentor/klasslärare, rektor eller annan person ur krisgruppen. 3. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 4. Använd krislådan vid behov. 5. Krisgruppen sammankallar personalen för att delge information. 6. Kort samling för information till alla elever i pelarsalen. 7. Varje mentor/klasslärare följer sin klass till hemklassrummet för att få en uppfattning om hur eleverna reagerar. Vid behov tillkallas någon ur krisgruppen. 8. Flaggan hissas på halvstång. 9. Samling för den dödes klass och andra närstående elever i skolans elevrum där flera från krisgruppen deltar, eventuellt även en präst. Upplys eleverna om sorgereaktioner samt ge dem tillfälle att prata. 10. Avsluta inte skoldagen efter samlingarna utan fortsätt med det ordinarie skolarbetet. 11. Om eleverna vill fortsätta prata om det som hänt ska de ges tillfälle till det. 12. Vårdnadshavare till närstående elever ska informeras. 13. Rektor i samråd med mentor/klasslärare bör ha nära kontakt med anhöriga till den avlidne. Samråd om skolans deltagande under begravningen ska ske. 14. Vid behov ska skolan tillhandahålla möjligheten till uppföljande samtal i grupp eller enskilt. 15. Arrangerar en minnesstund för personal och elever vid en lämplig tidpunkt. 9

10 Arbetsgång vid dödsfall av personal 1. Rektor sammankallar krisgruppen som ansvarar för att det inhämtas korrekt information om det inträffade. 2. Anhörigas önskemål om skolans agerande inhämtas från mentor/klasslärare, rektor eller annan person ur krisgruppen. 3. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 4. Använd krislådan vid behov. 5. Krisgruppen sammankallar personalen för att delge information. 6. Kort samling för information till alla elever i pelarsalen. 7. Varje mentor/klasslärare följer sin klass till hemklassrummet för att få en uppfattning om hur eleverna reagerar. Vid behov tillkallas någon ur krisgruppen. 8. Flaggan hissas på halvstång. 9. Samling för närstående elever i skolans elevrum där flera från krisgruppen deltar, eventuellt även en präst. Upplys eleverna om sorgereaktioner samt ge dem tillfälle att prata. 10. Samling för berörda arbetskamrater i personalrummet. 11. Avsluta inte skoldagen efter samlingarna utan fortsätt med det ordinarie skolarbetet. 12. Om eleverna vill fortsätta prata om det som hänt ska de ges tillfälle till det. 13. Vårdnadshavare till närstående elever ska informeras. 14. Rektor bör ha nära kontakt med anhöriga till den avlidne. Samråd om skolans deltagande under begravningen ska ske. 15. Vid behov ska skolan tillhandahålla möjligheten till uppföljande samtal i grupp eller enskilt. 16. Arrangerar en minnesstund för personal och elever vid en lämplig tidpunkt. 10

11 Arbetsgång vid en elevs familjemedlems sjukdom 1. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 2. Efter besked om allvarlig sjukdom i familjen är det viktigt att berörd personal visar eleven förståelse för dennes situation. 3. Efter samråd med elev och vårdnadshavare kan rektor, i samråd med mentor, informera klassen om eleven själv vill men inte orkar. Arbetsgång vid elevs familjemedlems död 1. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 2. Efter samråd med elev och vårdnadshavare kan rektor, i samråd med mentor, informera klassen om eleven själv vill men inte orkar. 3. Skolan ska tillhandahålla individuell omsorg till den drabbade eleven efter önskemål. Det är viktigt att deltagandet är frivilligt. 11

12 Arbetsgång vid plötsliga dödsfall 1. Rektor sammankallar krisgruppen som ansvarar för att det inhämtas korrekt information om det inträffade. 2. Anhörigas önskemål om skolans agerande inhämtas från mentor/klasslärare, rektor eller annan person ur krisgruppen. 3. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 4. Om dödsfallet inträffar medan eleven är i skolan, bör helst någon familjemedlem informera eleven. 5. Ibland är det nödvändigt att någon från skolans personal berättar för den drabbade eleven. Rektor, i samråd med vårdnadshavare, avgör vem som informerar. Den som förmedlar budskapet bör vara någon, som eleven har förtroende för. 6. Ge tid för mental förberedelse. Tag eleven åt sidan och säg att du har något tråkigt att berätta. Berätta så konkret som möjligt och så mycket som du själv klarar av. Försök inte släta över! Bagatellisera inte! 7. Hjälp eleven att så snabbt som möjligt komma till sin övriga familj. Lämna inte eleven ensam. Följ eleven hem eller till den plats där den övriga familjen är samlad. 8. Med elevens eller familjens tillåtelse informeras klassen om dödsfallet så snart som möjligt. 12

13 Arbetsgång vid en större gruppolycka 1. Om du får information om en större olycka ska du meddela rektor. 2. Rektor sammankallar krisgruppen som ansvarar för att det inhämtas korrekt information om det inträffade. 3. Meddela växeln ett telefonnummer dit anhöriga kan ringa. 4. Lägg ut den information som är lämplig på hemsida och SchoolSoft. 5. Rektor ansvara för all mediakontakt. 6. Kontakta de inblandades vårdnadshavare och ge korrekt information. 7. Informera skolans personal. 8. Kort samling för information till alla elever i pelarsalen. 9. Ge aldrig mer information än nödvändigt och spekulera inte. 10. Varje mentor/klasslärare följer sin klass till hemklassrummet för att få en uppfattning om hur eleverna reagerar. Vid behov tillkallas någon ur krisgruppen. 11. Samling för närstående elever i skolans elevrum där flera från krisgruppen deltar, eventuellt även en präst. Upplys eleverna om sorgereaktioner samt ge dem tillfälle att prata. 12. Syskon till skadade elever tas om hand av någon som känner eleven. 13. Avsluta inte skoldagen efter samlingarna utan fortsätt med det ordinarie skolarbetet. 14. Om eleverna vill fortsätta prata om det som hänt ska de ges tillfälle till det. 15. Personalen samlas i personalrummet vid behov för att bearbeta dagens händelser. 16. Följande dag påbörjas med uppföljning och information till alla berörda. 17. Vid behov ska skolan tillhandahålla möjligheten till uppföljande samtal i grupp eller enskilt. 13

14 Att tänka på vid all krishantering Avsätt mycket tid för samtal i elev- och personalgrupper. Krisgruppen måste avsätta tid för sitt eget arbete. Gruppen bör sträva efter att vara ett steg före personalen. Det är viktigt att hinna stöta och blöta alla tankar och funderingar med varandra för att kunna fatta så bra beslut som möjligt. Krisgrupperna har möjlighet att ta hjälp av varandra vid behov. Medlemmarna i krisgruppen behöver också tid tillsammans för att själva bearbeta händelsen. Gruppen kan behöva hjälp utifrån för att klara detta. Utvärdering av krisgruppens och skolans arbete bör ske så snart som möjligt efter det mest akuta skedet av krisarbetet. 14

15 Bilaga 1 Allmänna råd vid dödsfall Använd en öppen och ärlig kommunikation: Ge förklaringar som passar för olika åldrar. Undvik abstrakta förklaringar. Minska förvirring och oklarhet. Använd inte omskrivningar som resa eller sömn för döden. Ge tid för tankemässig hantering av problem: Tillåt frågor och samtal. Det behövs troligen flera samtal, helst i mindre grupper. Var beredd på att samtalen kan bli korta. Det kan vara bra att besöka kyrkogården. Gör förlusten verklig: Visa egna känslor. Efter samråd med föräldrarna kan klasskamraterna ev. vara med på begravningen. Låt minnen av den döde få vara framme, låt bänken stå kvar. Markering i förskolan/skolan, t.ex. flagga, foto. Markering i arbetsrummet, t.ex. ljus. Besök på platsen vid olycka. Besök den dödes föräldrar efter samråd. Markera minnet på lång sikt, t.ex. efter 1 år. Uppmuntra känslomässig bearbetning: Låt skolan fungera så långt det är möjligt. Bevara kontinuitet i hem och skola. Undvik onödiga separationer. Prata med barnen om rädslan för att de själva eller föräldrarna ska dö. Prata med barnen om deras eventuella skuldkänslor. Dödsannons och begravning: Planlägger den fortsatta hanteringen av det inträffade. Ev. representant/stöd från skolan medverkar vid begravning. Rektor ansvarar för eventuell dödsannons/minnesruna Eventuella bidrag till minnesfonder och liknande bekostas inte av arbetsgivare 15

16 Bilaga 2 Allmänna råd vid omhändertagande av människor i chock Ge möjlighet till vila, värme, varm dryck och iaktta varsamhet. Sök kontakt med den drabbade snarast. Det är viktigt att människorna känner sig omhändertagna, att andra finns runt omkring som bryr sig om. Lyssna, visa medkänsla, låt den drabbade prata, var mer tystlåten som hjälpare. Acceptera den drabbades reaktioner. Låt alla vara ledsna på sitt eget sätt. Reaktionen är första steget mot att bli en hel människa igen. Mycket viktigt för läkningen. Försköna inte, ge riktiga besked eller inga alls. Trösta aldrig med en lögn. Orkar du själv inte ge besked är det bättre att avstå, att säga att man inte vet. Uppmuntra inte sökande av syndabockar och lämna skulddiskussionen därhän. Ge inga orealistiska förväntningar. Skydda människor i kris från ev. intresse från massmedia, hänvisa till rektor 16

17 Bilaga 3 Samtal kring ett dödsfall Sorg tar tid. I dubbel bemärkelse. Tid och kraft från elevens skolarbete under mycket längre tid än man tror. Låt det ta den tid det tar. Information Berätta vad som hänt. All information ska ske efter samråd med berörd vårdnadshavare. Alla reaktioner är tillåtna. Ingen är tvungen att yttra sig. Den som pratar ska bara prata för sig själv och får prata till punkt. Tankar och känslor Vad tänker du om det som skett? Vad var det värsta i det som hände? Var det någon annan som upplevde det på samma sätt? Hjälp eleverna att sätta ord på sina känslor, uppmuntra teckningar, dikter etc. Vad skulle du säga om den drabbade hörde dig nu? Sammanfattning Försök visa på samstämmighet i tankar och reaktioner. Det mesta är normalt. Det är normalt att inte vara normal. Berätta hur det kan kännas framöver. Hur går vi vidare? Visa vad elever kan göra mer Tala med varandra, syskon, föräldrar och vänner. Besöka olycksplatsen. Skriva dagbok. Göra något för och kanske tillsammans med de efterlevande. Besöka graven. 17

18 Bilaga 4 Instruktioner vid mediakontakt Om du inte är rektor: Avvisa i en neutral ton och hänvisa till den som har mediaansvaret. T.ex: Ring rektor på telefonnummer: xxx. ALLTID vid mediakontakter: Ta god tid på dig. Tänk efter innan du svarar. Håll dig inom ditt eget område. Säg om du inte vet, kan eller får svara på frågan. Håll dig till fakta. Anta att allt är on the record. Var bestämd, rättvis och ärlig. ALDRIG vid mediakontakter: Ljuga, gissa eller ha egna teorier. Bli upprörd eller förbannad. Låta situationen eller reportern stressa dig. Använda fikonspråk/fackspråk. Diskutera hemlighetsstämplad information. Använda uttrycket ingen kommentar. Tala om sådant som är utanför ditt yrkesområde. Källa: 18

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Slöinge skola/fritidshem. Slöingeskolans förskola. Skansgårdens förskola

Slöinge skola/fritidshem. Slöingeskolans förskola. Skansgårdens förskola Slöinge skola/fritidshem Slöingeskolans förskola Skansgårdens förskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid. 1. Krisberedskap i förskola/fritidshem/skola 1 2. Krisgrupp i förskola/fritidshem/skola 2 2.1.Krisgruppens

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26 Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig för krisplanen Leder

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS NYKÖPINGS GYMNASIUM Lå 2013-2014 Uppdaterad 2013-10-15 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Nyköpings gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Senast uppdaterad 2009-04-23 2009-09-17 1 Innehållsförteckning Sida 3, Viktiga telefonnummer 4, Solhemsskolans krisgrupp Handlingsplaner 5, Fysisk misshandel 6, Akut

Läs mer

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor KRISPLAN Norsjö kommuns skolor Innehåll Krisledningsgruppen och kontaktpersoner... 4 Viktiga nummer... 5 Allvarlig olycka/händelse i skolan... 6 Akuta åtgärder på olycksplatsen... 6 Information till Rektor...

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 Reviderad 2013-12-10 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Krisledningsgrupp sid 4 Telefonlista sid 5 Allvarlig olycka/händelse i förskolan sid 6 Allvarlig olycka

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN Mål: Att skapa beredskap för hantering av kriser som berör elever, personal och anhöriga Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer s 2 Handlingsplan

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun LERUM800, v 1.0, 2007-06-15 Datum 2014-09-10 Hulans enhet Krishanteringsplan För Hulans enhet 2014-2015 Lerums kommun Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Hulanskolan Hulans

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN. KRISTIANSTAD Lå 14/15

BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN. KRISTIANSTAD Lå 14/15 BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER PÅ C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN I KRISTIANSTAD Lå 14/15 Innehåll Telefonnummer... 2 Ansvarsfördelning vid händelse av kris... 3 Akut större händelse utanför skolan...

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Reviderad 2014-09-02

KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Reviderad 2014-09-02 KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Aktuella telefonnummer finns i bilaga 4. ELEVS DÖDSFALL KRISPLAN VID ELEVS

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter. LERUM400, v 1.0, 2007-04-19 HANDLINGSPLAN I KRISSITUATION 1 (5) 2008-10-08 2011-10-19 rev Lärande Knappekullaenheten Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer

Handlingsplan vid krissituationer Handlingsplan vid krissituationer akuta åtgärder förebyggande åtgärder information Reviderad 2010-01-26 1 (22) Inledning Denna plan är utarbetad i samråd med personal på Orrvikens förskola/ skola träder

Läs mer

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s.

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s. Krisplan - Studeranderelaterade situationer Reviderad 27.8.2015 Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2 Studerande - svår olycka s. 3 Studerande - dödsfall s. 4 Personal - svår olycka s. 5 Personal dödsfall

Läs mer

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser Reviderad 11 01 26 Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser 1. När bud om större olycka / händelse / incident som berör många personer når skolan, kallas krisgruppens stab samman av gymnasiechef

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma. Ring 112 3. Anteckna: a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad som har skett d. vem har skadats

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-02-25 1.0 Pär Blondell Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN Gällande Älvdalens Förskolor, skolor och fritidshem 1 Reviderad 20131001 KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN FÖR FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLAN ÄLVDALEN F-9 OCH FRITIDSHEM I ÄLVDALEN Målsättning Kris-

Läs mer

KRISPLAN Lärcentrum Mellerud Vuxenutbildningen

KRISPLAN Lärcentrum Mellerud Vuxenutbildningen Uppdaterad 2010-05-19 Borttaget: 03-11 KRISPLAN Lärcentrum Mellerud Vuxenutbildningen - 1 - INNEHÅLL KRISGRUPP Lärcentrum Mellerud... - 3 - KRISGRUPPENS ARBETSFÖRDELNING... - 4 - Generell arbetsgång...

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr LERUM100, v 1.0, 2007-11-13 1 (14) Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Box 4088 Mjörnbotorget 0302-52 17 52 www.lerum.se Pg 3 31 43-9 443 12 Gråbo 0302-52 17 78 (fax) larande@lerum.se

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun 2012 10 01 Reviderad av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg Innehåll Krisgruppens medlemmar Handlingsplaner vid olika typer

Läs mer

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2)

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) Leksands folkhögskola Augusti 2012 Beredskapsplan vid krissituationer Vid en krissituation: 1.Se till att skadade/berörda får hjälp 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) 3.Skolans

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan Viktoriaskolan Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan reviderad Örebro hösten 2015 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man hamnat i en sådan

Läs mer

KRISPLAN. Bäckskolan 2014-06-26

KRISPLAN. Bäckskolan 2014-06-26 KRISPLAN Bäckskolan 2014-06-26 Innehållsförteckning NÄR NÅGOT ALLVARLIGT INTRÄFFAR... 4 Uppgifter för krisgruppen... 4 ALLVARLIG SJUKDOM HOS ETT BARN... 7 ALLVARLIG OLYCKA/DÖDSFALL UNDER BARNETS VISTELSETID..

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Enheten för personal- och organisationsutveckling Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Studentprästerna, universitetshälsan och studenthälsan är en möjlig resurs i svåra situationer

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan reviderad 2014-09-10 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR CASTORSKOLAN Bjurholms kommun Innehåll Inledning... 3 Krisgruppens ansvarsområden:... 3 Krisgruppens kontinuerliga arbete:... 4 Aktuell sammansättning...

Läs mer

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna)

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) 2007-01-08 LTH Ingenjörshögskolan Utbildningsservice YO Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) Krisgrupper - en

Läs mer

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång.

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Krisplan Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Reviderad: januari 2012 Krisplan Förord Bifogad krisplan är framtagen för att utgöra ett stöd vid Ert planeringsarbete

Läs mer

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte 1 (7) Vid akuta situationer så som exempelvis, brand, olycksfall eller dödsfall är det viktigt att alla inom organisationen vet vad som ska göras och vem som gör vad. Denna krishanteringsplan ska vara

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris Handlingsplan vid kris Att skapa beredskap att hantera kriser som berör elever och personal INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga telefonnummer Handlingsmodell vid akuta kriser Krissituationer med olyckor och dödsfall

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015. Vid svåra händelser i skolan

HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015. Vid svåra händelser i skolan HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015 Vid svåra händelser i skolan Vid behov av medicinsk första hjälp Vårdcentarlen/annan personal Kontakta SOS alarm 112, polis 021-15 20 00 eller i nödfall

Läs mer

Policy och handlingsplan vid krishantering Omsorgsnämnden Torsby kommun

Policy och handlingsplan vid krishantering Omsorgsnämnden Torsby kommun Policy och handlingsplan vid krishantering Omsorgsnämnden Torsby kommun Antagen av Omsorgsnämnden 2006-03-10 37 2011-08-03 2 Innehållsförteckning: 1. Omsorgsnämndens policy Sida - Målsättning 3 - Risk-

Läs mer

KRISPLAN för Tavelbäcksskolan

KRISPLAN för Tavelbäcksskolan KRISPLAN för Tavelbäcksskolan Reviderad 2012-12-19 Inledning Denna plan är utarbetad i samråd med personal på enheten och träder i kraft så snart en krissituation inträffat. Planen aktualiseras hos elever,

Läs mer

Gamla Uppsala skola. Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015. Uppdaterad 141215

Gamla Uppsala skola. Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015. Uppdaterad 141215 Gamla Uppsala skola Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015 Uppdaterad 141215 2 (13) Innehåll Syfte med kris- och beredskapsplan 3 Krisgruppens medlemmar och telefonlista 3 Krisgruppens arbetsgång 4

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL En låda med material märkt KRIS finns i lärarrummet. Lådan innehåller ljus, tändstickor, vit duk, ram att ha foto i, musik, litteratur, elevlista

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Krisplan. Parkskolan 2015-2016

Krisplan. Parkskolan 2015-2016 Krisplan Parkskolan 2015-2016 Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer 1 Krisgruppen på Parkskolan 2 Krislåda 2 Brand 3 Allvarlig olycka 4 Allvarlig skada eller sjukdom 5 Allvarligt hot 6 Allvarligt

Läs mer

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN för NOLTORPS OMRÅDE Barn- och ungdomsförvaltningen Förskolan Lövhyddan Förskolan Tegelslagaren Förskolan Nolängen Noltorps förskola Noltorps öppna förskola Familjedaghemmen

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn? Posomgrupp? Resursskolan Karlskrona kommun 2013/14 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter: - Larm - Skolans krisgrupp

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION Tanken med denna krishanteringsplan är dels att den alltid ska finnas tillgänglig och kunna användas som ett stöd vid en pågående krissituation, men även att den

Läs mer

Krishanteringsplan för Hallands Nation

Krishanteringsplan för Hallands Nation Krishanteringsplan för Hallands Nation Tanken med denna krishanteringsplan är dels att den alltid ska finnas tillgänglig och kunna användas som ett stöd vid en pågående krissituation, men även att den

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN KRIS och BEREDSKAPSPLAN för KVARNGÄRDESSKOLAN Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppens medlemmar Resurspersoner och organisationer Checklista vid olycksfall på skolan Handlingsprogram vid olika

Läs mer

KRISPLAN EMILIASKOLAN. Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov.

KRISPLAN EMILIASKOLAN. Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov. KRISPLAN EMILIASKOLAN Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov. Innehåll 1. Krisgrupp 3 2. Viktiga telefonnummer 3 3. Ärendegång vid olycka

Läs mer

KRISPLAN FÖR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (SöFF)

KRISPLAN FÖR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (SöFF) KRISPLAN FÖR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (SöFF) Målsättning med Krisledning Att mildra effekten av den kritiska händelsen stödja de ansvarigas agerande samt ge kunskap om krisens förlopp stödja individens

Läs mer

Psykosocial kris- och katastrofplan

Psykosocial kris- och katastrofplan Psykosocial kris- och katastrofplan Reviderad 2014-08-28 Vid varje katastrof/olycka ställs vi inför specifika problem som måste lösas. Det går inte att i en katastrofplan förutse alla möjliga situationer.

Läs mer

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer