Krisplan Tundalsskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisplan Tundalsskolan"

Transkript

1 Augusti 2015 Krisplan Tundalsskolan [Välj datum] Robertsfors kommun Barn- och utbildningskontoret

2 KRISPLAN TUNDALSSKOLAN Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Uppföljning och utvärdering 3 Information 3 Krisgruppen 4 Aktuell krisgrupp högstadiet 4 Aktuell krisgrupp mellanstadiet 5 Aktuella externa resurser 5 Övriga viktiga samhällsfunktioner 5 Krislådan 6 Arbetsgång vid akut krissituation 7 Arbetsgång när en elev blir allvarligt sjuk 8 Arbetsgång vid dödsfall av en elev 9 Arbetsgång vid dödsfall av personal 10 Arbetsgång vid en elevs familjemedlems sjukdom 11 Arbetsgång vid en elevs familjemedlems död 11 Arbetsgång vid plötsliga dödsfall 12 Arbetsgång vid en större gruppolycka 13 Att tänka på vid all krishantering 14 Bilaga 1: Allmänna råd vid dödsfall 15 Bilaga 2: Allmänna råd vid omhändertagande av människor i chock 16 Bilaga 3: Samtal kring ett dödsfall 17 Bilaga 4: Instruktioner vid mediakontakt 18 2

3 Inledning Tundalsskolan har en utarbetad krisplan, det vill säga en plan som styr hur man ska bete sig när olika krissituationer uppstår. Planen kan användas som ett stöd om elever eller personal på skolan drabbas av kriser där människor behöver akut hjälp och ett medicinskt och/eller psykosocialt omhändertagande i eller utanför skolan. När något oförutsett inträffar kan det vara en bra hjälp för omgivningen att ha en krisplan att gå efter, eftersom förvirring ofta kan uppstå i det akuta skedet. Ett sätt att förbereda sig för denna typ av händelse är att vara väl förtrogen med den plan som finns. Detta arbete är också viktigt för att förebygga och motverka den ryktesspridning som lätt kan uppstå när man inte snabbt får riktig information om en händelse. Uppföljning och utvärdering Mål Krisplanen ska vara ett levande dokument som kontinuerligt revideras med aktuell information ifall en kris inträffar. Aktiviteter för att nå målen Varje krisgrupp skall sammankalla och revidera krisplanen i samband med höstterminens uppstart i augusti samt i mars varje år. Tidpunkt Augusti och mars varje år. Ansvar Rektor tillsammans med krisgruppen. Information Mål Tundalsskolans krisplan, dess innehåll och var den förvaras ska vara känd bland all personal. Elever och vårdnadshavare ska vara medvetna om att skolan har en krisgrupp och en krisplan. Aktiviteter för att nå målen Eleverna ska informeras under inledningen av varje läsår, antingen under mentorstiden, klassrådet eller livskunskapen. Vårdnadshavare får kännedom under föräldramöten. Informationen ska även finnas tillgänglig på skolans hemsida samt på SchoolSoft. Krisgruppen skall ha en genomgång av krisplanen med personalen under inledningen av varje läsår för att skapa mental förberedelse om något inträffar. Vid varje nyanställning av personal skall krisplanen informeras. Tidpunkt Höstterminens början varje år. Ansvar Rektor och krisgruppen med stöd av pedagogerna. 3

4 Krisgruppen Arbetsuppgifter Krisgruppens mål är att snabbt kunna organisera sig och fungera rationellt vid tillfällen då skolan drabbas av händelser som utlöser krissituationer. Krisgruppen ska då kunna samla in och lämna riktig information samt stödja elever, personal och anhöriga. För att kunna lyckas med detta har krisgruppen följande åtaganden under läsåret: Träffas i augusti och mars varje år. Informera skolans personal om krisplanen vid varje läsårsstart. Ha kännedom om och kontakt med andra skolors krisgrupper. Reda ut vilka samarbetspartner som är viktiga vid en krissituation. Upprätthåller sina kriskunskaper genom fortbildning, ny litteratur, övning av fallbeskrivningar osv. Under mötena ska krisgruppen: Uppdatera krisplanen. Göra en genomgång av krislådan. Kontakta gruppens externa resurser för aktualisering. Uppdatera informationen på Schoolsoft och hemsidan. Uppdatera krispärmen med aktuell kontaktinformation till all personal och alla elever. Tidpunkt Augusti och mars varje år samt kontinuerligt under läsåret. Ansvar Rektor ska leda gruppen och är ansvarig vid krissituationer. Vid kriser som berör flera verksamheter kopplas kommunens krisgrupp POSOM in. Aktuell krisgrupp högstadiet Titel Namn Ansvar Kontaktuppgift Rektor årskurs 7-9 Biträdande rektor Skolchef Skoladministratör Skolkurator Skolsköterska Speciallärare Fritidsledare Anna-Lena Göttfert Kerstin Rönnlund Carin Elofsson Britt-Inger Vängbo Sandra Bern Ella Moritz Eva Ulander Sammankallande och ytterst ansvarig Har rektorsansvar vid rektors frånvaro Vid samtliga rektorers frånvaro Kontaktuppgifter och klasslistor stämmer. Stödsamtal och krishantering Stödsamtal och krishantering Stötta klasser vid behov Krispärm, krislåda, elevrummet Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem:

5 Aktuell krisgrupp mellanstadiet Titel Namn Ansvar Kontaktuppgift Rektor årskurs 4-6 Anna-Karin Gustavsson ytterst ansvarig Sammankallande och Biträdande rektor Kerstin Rönnlund Har rektorsansvar vid rektors frånvaro Skoladministratör Mikael Jernstedt Kontaktuppgifter och klasslistor stämmer Skolkurator Annette Broman Stödsamtal och krishantering Skolsköterska Maria Lindfors Stödsamtal och krishantering Specialpedagog Åsa Löf Stötta klasser vid behov Fritidsledare Annicka Liljebo Krispärm, krislåda, elevrummet Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Aktuella externa resurser Titel Namn Ansvar Kontaktuppgift Vaktmästare Roland Lindberg Hissa flaggan vid behov Präst Melker Stenberg Stödsamtal och krishantering Urban Norqvist Arbete: Hem: Arbete: Arbete: Övriga viktiga samhällsfunktioner Namn Telefonnummer SOS, brandkår och ambulans 112 Giftinformation akut 112 Polis akut Polisen Sjukhuset Nus Sjukvårdsupplysningen Taxi Robertsfors , Socialtjänst Robertsfors POSOM-gruppen Robertsfors Socialchef David Grahn

6 Krislådan Krislådan, krispärmen och krisplanen finns i Tundalsskolans personalrum i det låga skåpet som är placerat bredvid kylskåpen. Detta skall krislådan innehålla: 2 ljusstakar 2 vita ljus Tändstickor 1 vit ram 1 vit duk 1 vas Cd-skiva med lugn musik 1 anteckningsbok i A5-format 1 penna Följande böcker: - När det krisar i skolan en handledning vid kris och katastrof 6

7 Arbetsgång vid en akut krissituation 1. Den som först får kännedom om händelsen skall kontakta rektor. 2. Rektor tar beslut om att sammankalla krisgruppen. 3. Krisgruppen ska samlas så snabbt som möjligt. Krispärmen ska finnas på samlingsplatsen. 4. Alla i krisgruppen ska ansvara för att dokumentera allt från början, för att underlätta planering av arbetet steg för steg och för att senare kunna utvärdera arbetet. Dokumentera kort och strukturerat med datum och klockslag för viktiga kontakter, åtgärder och beslut. 5. Rektor, eller av rektor utsedd person, sköter all kontakt med media. 6. Delge varandra befintlig information och överblicka händelsen: Vad har hänt? Sträva alltid efter förstahands information och fakta. Vad behöver vi ta reda på mer? Vilka är inblandade? Förolyckade och/eller skadade, familj/närstående, syskon, kamrater, berörda vuxna på vår egen eller annan skola. Vilka berörs närmast av händelsen på vår skola? Behöver vi kalla in ytterligare personer, internt eller externt? Vid kriser som berör flera enheter bör POSOM kopplas in. 7. Utse vid behov kontaktperson till familjen/närstående till den/de drabbade. Värna alltid om den/de drabbades integritet! Samråd med och samtycke från dessa kan behövas innan detaljerad information ges. Var lyhörd för och respektera den/de drabbades önskemål. 8. Planera informationen till personalen. Ge enkel och saklig information om vad vi vet just nu. Endast fakta gäller samt att dämpa oro, förmedla trygghet och bekämpa ryktesspridning. Berätta även vad som ska sägas till eleverna och vad som inte får sägas samt ge en gemensam tidpunkt för den informationen. Ge order om att ingen annan än rektor får kontakta media eller sprida information vidare. Avsluta med att ge tid och plats för nästa informations tillfälle. Detta anslås också helst skriftligt på plats där alla kan se. Personal som inte är i tjänst skall också informeras på det sätt som anses lämpligt; telefon, e-post, sms etc. 9. Finns personal som kan behöva kollegialt stöd? Personal i egen kris bör inte delta i det direkta hjälparbetet och vid behov erbjudas speciellt stöd. 10. Planera informationen till eleverna. Denna information ska ges efter informationen till personalen och om möjligt vid samma tidpunkt i alla grupper. Informationen bör ges av den pedagog som eleverna känner bäst. Ge gärna hjälp till berörda pedagoger med enkel formulering av informationen. Det är viktigt att alla säger samma sak och förhåller sig lika gentemot eleverna. 11. Finns det elever som kan behöva extra vuxenstöd under eller efter informationen? Elever i kris bör observeras särskilt och vid behov få särskilt stöd. 12. Bryt inte skoldagen, håll klassen samlad och låt inte någon elev gå hem utan information. Försäkra dig om att alla vårdnadshavare till berörd klass fått tillräcklig information innan eleverna lämnar skolan. 13. Ordna om möjligt samlingsstunder och samvaro för personalen, t.ex. med fika, tända ljus och lugn musik i personalrummet under och efter arbetsdagen för en tid framöver. Använd den krislåda som finns på skolan. 14. Planera ev. flaggning på halvstång, minnesstund, utformning av dödsannons, deltagande i begravning, föräldramöte mm. 15. Informera den/de drabbades familj/närstående om vad som sagts och gjorts i skolan och vad som planeras under den närmaste framtiden. 7

8 Arbetsgång när en elev blir allvarligt sjuk 1. När skolan fått information om att en elev drabbats av en allvarlig sjukdom kontaktar mentorn/klassläraren familjen. 2. Rådgör med vårdnadshavare om vilken information krisgruppen får ge till personal, klasskamraterna och övriga på skolan. Rådgör även om vem som ska ge informationen t.ex. vårdnadshavare, mentor/klasslärare eller medicinsk kunnig personal. 3. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 4. Det kan vara viktigt att få familjen att förstå att klasskamraterna behöver någon slags information. Ibland önskar familjen av olika skäl att sjukdomen skall hållas hemlig och detta är något man självklart måste respektera. 5. Mentorn/klassläraren informerar rektor som sammankallar krisgruppen vid behov. Där berättar mentorn/klassläraren vad man tillsammans med familjen bestämt om information till skola och klasskamrater. 6. Information ges efter familjens önskemål. 7. Klassen får hjälp av mentor/klasslärare att hålla kontakt med den sjuke om detta är möjligt. Detta kan ske i form av besök, brev, sms, chatt osv. 8

9 Arbetsgång vid dödsfall av en elev 1. Rektor sammankallar krisgruppen som ansvarar för att det inhämtas korrekt information om det inträffade. 2. Vårdnadshavares önskemål om skolans agerande inhämtas från mentor/klasslärare, rektor eller annan person ur krisgruppen. 3. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 4. Använd krislådan vid behov. 5. Krisgruppen sammankallar personalen för att delge information. 6. Kort samling för information till alla elever i pelarsalen. 7. Varje mentor/klasslärare följer sin klass till hemklassrummet för att få en uppfattning om hur eleverna reagerar. Vid behov tillkallas någon ur krisgruppen. 8. Flaggan hissas på halvstång. 9. Samling för den dödes klass och andra närstående elever i skolans elevrum där flera från krisgruppen deltar, eventuellt även en präst. Upplys eleverna om sorgereaktioner samt ge dem tillfälle att prata. 10. Avsluta inte skoldagen efter samlingarna utan fortsätt med det ordinarie skolarbetet. 11. Om eleverna vill fortsätta prata om det som hänt ska de ges tillfälle till det. 12. Vårdnadshavare till närstående elever ska informeras. 13. Rektor i samråd med mentor/klasslärare bör ha nära kontakt med anhöriga till den avlidne. Samråd om skolans deltagande under begravningen ska ske. 14. Vid behov ska skolan tillhandahålla möjligheten till uppföljande samtal i grupp eller enskilt. 15. Arrangerar en minnesstund för personal och elever vid en lämplig tidpunkt. 9

10 Arbetsgång vid dödsfall av personal 1. Rektor sammankallar krisgruppen som ansvarar för att det inhämtas korrekt information om det inträffade. 2. Anhörigas önskemål om skolans agerande inhämtas från mentor/klasslärare, rektor eller annan person ur krisgruppen. 3. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 4. Använd krislådan vid behov. 5. Krisgruppen sammankallar personalen för att delge information. 6. Kort samling för information till alla elever i pelarsalen. 7. Varje mentor/klasslärare följer sin klass till hemklassrummet för att få en uppfattning om hur eleverna reagerar. Vid behov tillkallas någon ur krisgruppen. 8. Flaggan hissas på halvstång. 9. Samling för närstående elever i skolans elevrum där flera från krisgruppen deltar, eventuellt även en präst. Upplys eleverna om sorgereaktioner samt ge dem tillfälle att prata. 10. Samling för berörda arbetskamrater i personalrummet. 11. Avsluta inte skoldagen efter samlingarna utan fortsätt med det ordinarie skolarbetet. 12. Om eleverna vill fortsätta prata om det som hänt ska de ges tillfälle till det. 13. Vårdnadshavare till närstående elever ska informeras. 14. Rektor bör ha nära kontakt med anhöriga till den avlidne. Samråd om skolans deltagande under begravningen ska ske. 15. Vid behov ska skolan tillhandahålla möjligheten till uppföljande samtal i grupp eller enskilt. 16. Arrangerar en minnesstund för personal och elever vid en lämplig tidpunkt. 10

11 Arbetsgång vid en elevs familjemedlems sjukdom 1. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 2. Efter besked om allvarlig sjukdom i familjen är det viktigt att berörd personal visar eleven förståelse för dennes situation. 3. Efter samråd med elev och vårdnadshavare kan rektor, i samråd med mentor, informera klassen om eleven själv vill men inte orkar. Arbetsgång vid elevs familjemedlems död 1. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 2. Efter samråd med elev och vårdnadshavare kan rektor, i samråd med mentor, informera klassen om eleven själv vill men inte orkar. 3. Skolan ska tillhandahålla individuell omsorg till den drabbade eleven efter önskemål. Det är viktigt att deltagandet är frivilligt. 11

12 Arbetsgång vid plötsliga dödsfall 1. Rektor sammankallar krisgruppen som ansvarar för att det inhämtas korrekt information om det inträffade. 2. Anhörigas önskemål om skolans agerande inhämtas från mentor/klasslärare, rektor eller annan person ur krisgruppen. 3. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 4. Om dödsfallet inträffar medan eleven är i skolan, bör helst någon familjemedlem informera eleven. 5. Ibland är det nödvändigt att någon från skolans personal berättar för den drabbade eleven. Rektor, i samråd med vårdnadshavare, avgör vem som informerar. Den som förmedlar budskapet bör vara någon, som eleven har förtroende för. 6. Ge tid för mental förberedelse. Tag eleven åt sidan och säg att du har något tråkigt att berätta. Berätta så konkret som möjligt och så mycket som du själv klarar av. Försök inte släta över! Bagatellisera inte! 7. Hjälp eleven att så snabbt som möjligt komma till sin övriga familj. Lämna inte eleven ensam. Följ eleven hem eller till den plats där den övriga familjen är samlad. 8. Med elevens eller familjens tillåtelse informeras klassen om dödsfallet så snart som möjligt. 12

13 Arbetsgång vid en större gruppolycka 1. Om du får information om en större olycka ska du meddela rektor. 2. Rektor sammankallar krisgruppen som ansvarar för att det inhämtas korrekt information om det inträffade. 3. Meddela växeln ett telefonnummer dit anhöriga kan ringa. 4. Lägg ut den information som är lämplig på hemsida och SchoolSoft. 5. Rektor ansvara för all mediakontakt. 6. Kontakta de inblandades vårdnadshavare och ge korrekt information. 7. Informera skolans personal. 8. Kort samling för information till alla elever i pelarsalen. 9. Ge aldrig mer information än nödvändigt och spekulera inte. 10. Varje mentor/klasslärare följer sin klass till hemklassrummet för att få en uppfattning om hur eleverna reagerar. Vid behov tillkallas någon ur krisgruppen. 11. Samling för närstående elever i skolans elevrum där flera från krisgruppen deltar, eventuellt även en präst. Upplys eleverna om sorgereaktioner samt ge dem tillfälle att prata. 12. Syskon till skadade elever tas om hand av någon som känner eleven. 13. Avsluta inte skoldagen efter samlingarna utan fortsätt med det ordinarie skolarbetet. 14. Om eleverna vill fortsätta prata om det som hänt ska de ges tillfälle till det. 15. Personalen samlas i personalrummet vid behov för att bearbeta dagens händelser. 16. Följande dag påbörjas med uppföljning och information till alla berörda. 17. Vid behov ska skolan tillhandahålla möjligheten till uppföljande samtal i grupp eller enskilt. 13

14 Att tänka på vid all krishantering Avsätt mycket tid för samtal i elev- och personalgrupper. Krisgruppen måste avsätta tid för sitt eget arbete. Gruppen bör sträva efter att vara ett steg före personalen. Det är viktigt att hinna stöta och blöta alla tankar och funderingar med varandra för att kunna fatta så bra beslut som möjligt. Krisgrupperna har möjlighet att ta hjälp av varandra vid behov. Medlemmarna i krisgruppen behöver också tid tillsammans för att själva bearbeta händelsen. Gruppen kan behöva hjälp utifrån för att klara detta. Utvärdering av krisgruppens och skolans arbete bör ske så snart som möjligt efter det mest akuta skedet av krisarbetet. 14

15 Bilaga 1 Allmänna råd vid dödsfall Använd en öppen och ärlig kommunikation: Ge förklaringar som passar för olika åldrar. Undvik abstrakta förklaringar. Minska förvirring och oklarhet. Använd inte omskrivningar som resa eller sömn för döden. Ge tid för tankemässig hantering av problem: Tillåt frågor och samtal. Det behövs troligen flera samtal, helst i mindre grupper. Var beredd på att samtalen kan bli korta. Det kan vara bra att besöka kyrkogården. Gör förlusten verklig: Visa egna känslor. Efter samråd med föräldrarna kan klasskamraterna ev. vara med på begravningen. Låt minnen av den döde få vara framme, låt bänken stå kvar. Markering i förskolan/skolan, t.ex. flagga, foto. Markering i arbetsrummet, t.ex. ljus. Besök på platsen vid olycka. Besök den dödes föräldrar efter samråd. Markera minnet på lång sikt, t.ex. efter 1 år. Uppmuntra känslomässig bearbetning: Låt skolan fungera så långt det är möjligt. Bevara kontinuitet i hem och skola. Undvik onödiga separationer. Prata med barnen om rädslan för att de själva eller föräldrarna ska dö. Prata med barnen om deras eventuella skuldkänslor. Dödsannons och begravning: Planlägger den fortsatta hanteringen av det inträffade. Ev. representant/stöd från skolan medverkar vid begravning. Rektor ansvarar för eventuell dödsannons/minnesruna Eventuella bidrag till minnesfonder och liknande bekostas inte av arbetsgivare 15

16 Bilaga 2 Allmänna råd vid omhändertagande av människor i chock Ge möjlighet till vila, värme, varm dryck och iaktta varsamhet. Sök kontakt med den drabbade snarast. Det är viktigt att människorna känner sig omhändertagna, att andra finns runt omkring som bryr sig om. Lyssna, visa medkänsla, låt den drabbade prata, var mer tystlåten som hjälpare. Acceptera den drabbades reaktioner. Låt alla vara ledsna på sitt eget sätt. Reaktionen är första steget mot att bli en hel människa igen. Mycket viktigt för läkningen. Försköna inte, ge riktiga besked eller inga alls. Trösta aldrig med en lögn. Orkar du själv inte ge besked är det bättre att avstå, att säga att man inte vet. Uppmuntra inte sökande av syndabockar och lämna skulddiskussionen därhän. Ge inga orealistiska förväntningar. Skydda människor i kris från ev. intresse från massmedia, hänvisa till rektor 16

17 Bilaga 3 Samtal kring ett dödsfall Sorg tar tid. I dubbel bemärkelse. Tid och kraft från elevens skolarbete under mycket längre tid än man tror. Låt det ta den tid det tar. Information Berätta vad som hänt. All information ska ske efter samråd med berörd vårdnadshavare. Alla reaktioner är tillåtna. Ingen är tvungen att yttra sig. Den som pratar ska bara prata för sig själv och får prata till punkt. Tankar och känslor Vad tänker du om det som skett? Vad var det värsta i det som hände? Var det någon annan som upplevde det på samma sätt? Hjälp eleverna att sätta ord på sina känslor, uppmuntra teckningar, dikter etc. Vad skulle du säga om den drabbade hörde dig nu? Sammanfattning Försök visa på samstämmighet i tankar och reaktioner. Det mesta är normalt. Det är normalt att inte vara normal. Berätta hur det kan kännas framöver. Hur går vi vidare? Visa vad elever kan göra mer Tala med varandra, syskon, föräldrar och vänner. Besöka olycksplatsen. Skriva dagbok. Göra något för och kanske tillsammans med de efterlevande. Besöka graven. 17

18 Bilaga 4 Instruktioner vid mediakontakt Om du inte är rektor: Avvisa i en neutral ton och hänvisa till den som har mediaansvaret. T.ex: Ring rektor på telefonnummer: xxx. ALLTID vid mediakontakter: Ta god tid på dig. Tänk efter innan du svarar. Håll dig inom ditt eget område. Säg om du inte vet, kan eller får svara på frågan. Håll dig till fakta. Anta att allt är on the record. Var bestämd, rättvis och ärlig. ALDRIG vid mediakontakter: Ljuga, gissa eller ha egna teorier. Bli upprörd eller förbannad. Låta situationen eller reportern stressa dig. Använda fikonspråk/fackspråk. Diskutera hemlighetsstämplad information. Använda uttrycket ingen kommentar. Tala om sådant som är utanför ditt yrkesområde. Källa: 18

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor KRISPLAN Norsjö kommuns skolor Innehåll Krisledningsgruppen och kontaktpersoner... 4 Viktiga nummer... 5 Allvarlig olycka/händelse i skolan... 6 Akuta åtgärder på olycksplatsen... 6 Information till Rektor...

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN Mål: Att skapa beredskap för hantering av kriser som berör elever, personal och anhöriga Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer s 2 Handlingsplan

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma. Ring 112 3. Anteckna: a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad som har skett d. vem har skadats

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr LERUM100, v 1.0, 2007-11-13 1 (14) Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Box 4088 Mjörnbotorget 0302-52 17 52 www.lerum.se Pg 3 31 43-9 443 12 Gråbo 0302-52 17 78 (fax) larande@lerum.se

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Enheten för personal- och organisationsutveckling Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Studentprästerna, universitetshälsan och studenthälsan är en möjlig resurs i svåra situationer

Läs mer

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna)

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) 2007-01-08 LTH Ingenjörshögskolan Utbildningsservice YO Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) Krisgrupper - en

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015. Vid svåra händelser i skolan

HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015. Vid svåra händelser i skolan HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015 Vid svåra händelser i skolan Vid behov av medicinsk första hjälp Vårdcentarlen/annan personal Kontakta SOS alarm 112, polis 021-15 20 00 eller i nödfall

Läs mer

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte 1 (7) Vid akuta situationer så som exempelvis, brand, olycksfall eller dödsfall är det viktigt att alla inom organisationen vet vad som ska göras och vem som gör vad. Denna krishanteringsplan ska vara

Läs mer

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN för NOLTORPS OMRÅDE Barn- och ungdomsförvaltningen Förskolan Lövhyddan Förskolan Tegelslagaren Förskolan Nolängen Noltorps förskola Noltorps öppna förskola Familjedaghemmen

Läs mer

KRISPLAN för Tavelbäcksskolan

KRISPLAN för Tavelbäcksskolan KRISPLAN för Tavelbäcksskolan Reviderad 2012-12-19 Inledning Denna plan är utarbetad i samråd med personal på enheten och träder i kraft så snart en krissituation inträffat. Planen aktualiseras hos elever,

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

Förskolans tillsynsansvar

Förskolans tillsynsansvar Förskolans tillsynsansvar Råd och stöd Ett häfte med praktisk information För medarbetare vid Porsöns kommunala förskolor: Stranden, Sundet och Udden Innehållsförteckning Del 1 Tillsynsansvar och kriser

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION Tanken med denna krishanteringsplan är dels att den alltid ska finnas tillgänglig och kunna användas som ett stöd vid en pågående krissituation, men även att den

Läs mer

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer

Psykosocial kris- och katastrofplan

Psykosocial kris- och katastrofplan Psykosocial kris- och katastrofplan Reviderad 2014-08-28 Vid varje katastrof/olycka ställs vi inför specifika problem som måste lösas. Det går inte att i en katastrofplan förutse alla möjliga situationer.

Läs mer

Krishanteringsplan vid:

Krishanteringsplan vid: Krishanteringsplan vid: Familjecentralen Långaveka förskola - Långavekaskolan Långåsskolan Långås förskola Morups förskola Ormvråkens förskola Skogstorpsskolan Solhagens förskola Smedjans förskola Vitklöverns

Läs mer

KRISPLAN EMILIASKOLAN. Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov.

KRISPLAN EMILIASKOLAN. Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov. KRISPLAN EMILIASKOLAN Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov. Innehåll 1. Krisgrupp 3 2. Viktiga telefonnummer 3 3. Ärendegång vid olycka

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

1. Tillstånd som utlöses av yttre händelser, t.ex. dödsfall, invaliditet, svåra olyckor, våldshandlingar.

1. Tillstånd som utlöses av yttre händelser, t.ex. dödsfall, invaliditet, svåra olyckor, våldshandlingar. Kris och katastrof Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man hamnat i en sådan livssituation att ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionsmönster inte är tillräckliga

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter 2 INNEHÅLL 1. Inledning samt målsättning..... 3 2. Arbetsfördelning vid kris.. 4 2.1 Krisgruppen vid social- och

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Olycka (barn eller vuxen) Allvarlig sjukdom Brand Hot/våld Dödsfall (inom eller utom kåren) Självmord Om polis är kontaktad

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

KRIS HANTERINGS PLAN 2014 Saxnäs skola, fritids och förskola

KRIS HANTERINGS PLAN 2014 Saxnäs skola, fritids och förskola KRIS HANTERINGS PLAN 2014 Saxnäs skola, fritids och förskola Med en gemensam krisplan för skola, fritids och förskola kan personalen få stöd av varandra då respektive verksamheter är små och då ensamarbete

Läs mer

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge

Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge Problem finns Kriser uppstår om man struntar i problemen och medier eller andra får tag i dem Alltid fredag eftermiddag Nytt blixtsnabbt

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer

Handlingsplan vid krissituationer Röbäcks skolområde Handlingsplan vid krissituationer för Linblommans skola, Linnéaskolan, Kasamarks skola och Röbäcks skola Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Per Eklund Dokumentinformation Handlingsplanen

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-08-05

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-08-05 Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-08-05 Postadress: Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg I Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg. Telefon: 0582-68 56 90 E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Läs mer

Krisplan för Kyrkerörsskolan

Krisplan för Kyrkerörsskolan Reviderad 2014-02-03 Krisplan för Kyrkerörsskolan Introduktion Det är betydelsefullt för Kyrkerörsskolan med en i förväg utarbetad plan för hantering av olika former av kriser. Syftet är att det finns

Läs mer

Rev:2014 03 20. Krisplan. Norsjövolleyboll Manual

Rev:2014 03 20. Krisplan. Norsjövolleyboll Manual Krisplan Norsjövolleyboll Manual 1 KRISHANTERINGSPLAN I NORSJÖVOLLEY. 1. INLEDNING Att vara ledare i en klubb, i så väl styrelse som tränare i ett lag innebär ett stort ansvar för andra människor, inte

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Förord...2. Dödsfall...3. Olycksfall...5. Första hjälpen vid olyckor och brand...6. Deltagare som mister anhörig...7. Allmänna råd vid samtal...

Förord...2. Dödsfall...3. Olycksfall...5. Första hjälpen vid olyckor och brand...6. Deltagare som mister anhörig...7. Allmänna råd vid samtal... Innehållsförteckning Förord...2 Dödsfall...3 Olycksfall...5 Första hjälpen vid olyckor och brand...6 Deltagare som mister anhörig...7 Allmänna råd vid samtal... 8 Avlastningssamtal...9 Reaktionsfaser en

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Torbjörn Bood 2015-09-07 torbjorn.boood@kil.se. Handlingsplan för socialförvaltningen i krishantering och första hjälpen

SOCIALFÖRVALTNINGEN Torbjörn Bood 2015-09-07 torbjorn.boood@kil.se. Handlingsplan för socialförvaltningen i krishantering och första hjälpen SOCIALFÖRVALTNINGEN Torbjörn Bood 2015-09-07 torbjorn.boood@kil.se Handlingsplan för socialförvaltningen i krishantering och första hjälpen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingsplan för socialförvaltningen i

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden All verksamhet i skolor, förskolor, bibliotek, badhus mm drabbas någon gång av den plötsliga och smärtsamma händelsen när någon

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm KRISPLAN FÖR HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Alarm Polis (icke brådskande) Giftinformationscentralen Sjukvårdsrådgivningen Halland BRIS (barnens hjälptelefon) BRIS (vuxnas telefon

Läs mer

Handlingsplan- Hot och våld

Handlingsplan- Hot och våld Handlingsplan- Hot och våld Upprättat 2007-09-10 Reviderad 2010-08 -30 Handlingsplan- Hot och våld 2010 Syfte Att ge råd och riktlinjer i arbetet med att förebygga och hantera situationer av våld eller

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Alla som arbetar på Hörby Yrkesgymnasium, elever såväl som personal, har rätt att vistas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Det förutsätts att

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Krishanteringsplan 2010-03-25

REGION VÄRMLAND. Krishanteringsplan 2010-03-25 REGION VÄRMLAND Krishanteringsplan 2010-03-25 KRISHANTERINGSPLAN 1. VID KRIS Nivå 1 Nivå 2 2. KRISORGANISATION Bemanning Krisledarens roll Krisgruppens roll Bemanning vid utdragen kris Krisledningens samlingsplats,

Läs mer

KRISPLAN FÖR SOLGLÄNTANS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Senaste revidering: VT 2015 Nästa revidering: VT 2016

KRISPLAN FÖR SOLGLÄNTANS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Senaste revidering: VT 2015 Nästa revidering: VT 2016 KRISPLAN FÖR SOLGLÄNTANS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Senaste revidering: VT 2015 Nästa revidering: VT 2016 Exemplar av den här krisplanen ska alltid vara tillgänglig på förskolan i arbetsrum på fritids i personalrum

Läs mer

Barns sorg. några råd till familj och vänner. av Atle Dyregrov och Elin Hordvik

Barns sorg. några råd till familj och vänner. av Atle Dyregrov och Elin Hordvik Barns sorg några råd till familj och vänner av Atle Dyregrov och Elin Hordvik Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

!!!!! BEREDSKAPSPLAN! 2014-2015!! VERSION 9

!!!!! BEREDSKAPSPLAN! 2014-2015!! VERSION 9 !!!!!! BEREDSKAPSPLAN!! 2014-2015!! VERSION 9!! Snabbguide till hjälp vid olycka eller krissituation! Lemshaga Akademi, Lämshagavägen 5-15, 134 32 Ingarö!!! HÄNDELSE ÅTGÄRD 1 ÅTGÄRD 2: Allvarlig olycka

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

2 maj 2014 (Pia Eckerstein) 12 nov 2013 (Sofia Klock Agélii / Carolina Jansson) Nästa revidering: VT 2015

2 maj 2014 (Pia Eckerstein) 12 nov 2013 (Sofia Klock Agélii / Carolina Jansson) Nästa revidering: VT 2015 KRISPLAN Montessoriförskolan Makrillen Revideringar: 4 juni 2014 (Pia Eckerstein) 2 maj 2014 (Pia Eckerstein) 12 nov 2013 (Sofia Klock Agélii / Carolina Jansson) Nästa revidering: VT 2015 Exemplar av den

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Krisinstruktion. KRISBEREDSKAP FÖR Linköpings Flygklubb

Krisinstruktion. KRISBEREDSKAP FÖR Linköpings Flygklubb 1 KRISBEREDSKAP FÖR Linköpings Flygklubb Bakgrund Statistiskt sker det tio haverier per år. Med hundra klubbar i Sverige, drabbas varje klubb vart tionde år Varje klubbmedlem bör ha en hög krisberedskap.

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010. Handlingsplan vid brand.

Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010. Handlingsplan vid brand. Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010 Mål: Skolans personal och elever ska vid eventuellt uppkommen kris snarast komma i jämvikt. Verksamheten ska om möjligt fortgå oförändrad. Krisgrupp:

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer