Krisplan Tundalsskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisplan Tundalsskolan"

Transkript

1 Augusti 2015 Krisplan Tundalsskolan [Välj datum] Robertsfors kommun Barn- och utbildningskontoret

2 KRISPLAN TUNDALSSKOLAN Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Uppföljning och utvärdering 3 Information 3 Krisgruppen 4 Aktuell krisgrupp högstadiet 4 Aktuell krisgrupp mellanstadiet 5 Aktuella externa resurser 5 Övriga viktiga samhällsfunktioner 5 Krislådan 6 Arbetsgång vid akut krissituation 7 Arbetsgång när en elev blir allvarligt sjuk 8 Arbetsgång vid dödsfall av en elev 9 Arbetsgång vid dödsfall av personal 10 Arbetsgång vid en elevs familjemedlems sjukdom 11 Arbetsgång vid en elevs familjemedlems död 11 Arbetsgång vid plötsliga dödsfall 12 Arbetsgång vid en större gruppolycka 13 Att tänka på vid all krishantering 14 Bilaga 1: Allmänna råd vid dödsfall 15 Bilaga 2: Allmänna råd vid omhändertagande av människor i chock 16 Bilaga 3: Samtal kring ett dödsfall 17 Bilaga 4: Instruktioner vid mediakontakt 18 2

3 Inledning Tundalsskolan har en utarbetad krisplan, det vill säga en plan som styr hur man ska bete sig när olika krissituationer uppstår. Planen kan användas som ett stöd om elever eller personal på skolan drabbas av kriser där människor behöver akut hjälp och ett medicinskt och/eller psykosocialt omhändertagande i eller utanför skolan. När något oförutsett inträffar kan det vara en bra hjälp för omgivningen att ha en krisplan att gå efter, eftersom förvirring ofta kan uppstå i det akuta skedet. Ett sätt att förbereda sig för denna typ av händelse är att vara väl förtrogen med den plan som finns. Detta arbete är också viktigt för att förebygga och motverka den ryktesspridning som lätt kan uppstå när man inte snabbt får riktig information om en händelse. Uppföljning och utvärdering Mål Krisplanen ska vara ett levande dokument som kontinuerligt revideras med aktuell information ifall en kris inträffar. Aktiviteter för att nå målen Varje krisgrupp skall sammankalla och revidera krisplanen i samband med höstterminens uppstart i augusti samt i mars varje år. Tidpunkt Augusti och mars varje år. Ansvar Rektor tillsammans med krisgruppen. Information Mål Tundalsskolans krisplan, dess innehåll och var den förvaras ska vara känd bland all personal. Elever och vårdnadshavare ska vara medvetna om att skolan har en krisgrupp och en krisplan. Aktiviteter för att nå målen Eleverna ska informeras under inledningen av varje läsår, antingen under mentorstiden, klassrådet eller livskunskapen. Vårdnadshavare får kännedom under föräldramöten. Informationen ska även finnas tillgänglig på skolans hemsida samt på SchoolSoft. Krisgruppen skall ha en genomgång av krisplanen med personalen under inledningen av varje läsår för att skapa mental förberedelse om något inträffar. Vid varje nyanställning av personal skall krisplanen informeras. Tidpunkt Höstterminens början varje år. Ansvar Rektor och krisgruppen med stöd av pedagogerna. 3

4 Krisgruppen Arbetsuppgifter Krisgruppens mål är att snabbt kunna organisera sig och fungera rationellt vid tillfällen då skolan drabbas av händelser som utlöser krissituationer. Krisgruppen ska då kunna samla in och lämna riktig information samt stödja elever, personal och anhöriga. För att kunna lyckas med detta har krisgruppen följande åtaganden under läsåret: Träffas i augusti och mars varje år. Informera skolans personal om krisplanen vid varje läsårsstart. Ha kännedom om och kontakt med andra skolors krisgrupper. Reda ut vilka samarbetspartner som är viktiga vid en krissituation. Upprätthåller sina kriskunskaper genom fortbildning, ny litteratur, övning av fallbeskrivningar osv. Under mötena ska krisgruppen: Uppdatera krisplanen. Göra en genomgång av krislådan. Kontakta gruppens externa resurser för aktualisering. Uppdatera informationen på Schoolsoft och hemsidan. Uppdatera krispärmen med aktuell kontaktinformation till all personal och alla elever. Tidpunkt Augusti och mars varje år samt kontinuerligt under läsåret. Ansvar Rektor ska leda gruppen och är ansvarig vid krissituationer. Vid kriser som berör flera verksamheter kopplas kommunens krisgrupp POSOM in. Aktuell krisgrupp högstadiet Titel Namn Ansvar Kontaktuppgift Rektor årskurs 7-9 Biträdande rektor Skolchef Skoladministratör Skolkurator Skolsköterska Speciallärare Fritidsledare Anna-Lena Göttfert Kerstin Rönnlund Carin Elofsson Britt-Inger Vängbo Sandra Bern Ella Moritz Eva Ulander Sammankallande och ytterst ansvarig Har rektorsansvar vid rektors frånvaro Vid samtliga rektorers frånvaro Kontaktuppgifter och klasslistor stämmer. Stödsamtal och krishantering Stödsamtal och krishantering Stötta klasser vid behov Krispärm, krislåda, elevrummet Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem:

5 Aktuell krisgrupp mellanstadiet Titel Namn Ansvar Kontaktuppgift Rektor årskurs 4-6 Anna-Karin Gustavsson ytterst ansvarig Sammankallande och Biträdande rektor Kerstin Rönnlund Har rektorsansvar vid rektors frånvaro Skoladministratör Mikael Jernstedt Kontaktuppgifter och klasslistor stämmer Skolkurator Annette Broman Stödsamtal och krishantering Skolsköterska Maria Lindfors Stödsamtal och krishantering Specialpedagog Åsa Löf Stötta klasser vid behov Fritidsledare Annicka Liljebo Krispärm, krislåda, elevrummet Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Arbete: Hem: Aktuella externa resurser Titel Namn Ansvar Kontaktuppgift Vaktmästare Roland Lindberg Hissa flaggan vid behov Präst Melker Stenberg Stödsamtal och krishantering Urban Norqvist Arbete: Hem: Arbete: Arbete: Övriga viktiga samhällsfunktioner Namn Telefonnummer SOS, brandkår och ambulans 112 Giftinformation akut 112 Polis akut Polisen Sjukhuset Nus Sjukvårdsupplysningen Taxi Robertsfors , Socialtjänst Robertsfors POSOM-gruppen Robertsfors Socialchef David Grahn

6 Krislådan Krislådan, krispärmen och krisplanen finns i Tundalsskolans personalrum i det låga skåpet som är placerat bredvid kylskåpen. Detta skall krislådan innehålla: 2 ljusstakar 2 vita ljus Tändstickor 1 vit ram 1 vit duk 1 vas Cd-skiva med lugn musik 1 anteckningsbok i A5-format 1 penna Följande böcker: - När det krisar i skolan en handledning vid kris och katastrof 6

7 Arbetsgång vid en akut krissituation 1. Den som först får kännedom om händelsen skall kontakta rektor. 2. Rektor tar beslut om att sammankalla krisgruppen. 3. Krisgruppen ska samlas så snabbt som möjligt. Krispärmen ska finnas på samlingsplatsen. 4. Alla i krisgruppen ska ansvara för att dokumentera allt från början, för att underlätta planering av arbetet steg för steg och för att senare kunna utvärdera arbetet. Dokumentera kort och strukturerat med datum och klockslag för viktiga kontakter, åtgärder och beslut. 5. Rektor, eller av rektor utsedd person, sköter all kontakt med media. 6. Delge varandra befintlig information och överblicka händelsen: Vad har hänt? Sträva alltid efter förstahands information och fakta. Vad behöver vi ta reda på mer? Vilka är inblandade? Förolyckade och/eller skadade, familj/närstående, syskon, kamrater, berörda vuxna på vår egen eller annan skola. Vilka berörs närmast av händelsen på vår skola? Behöver vi kalla in ytterligare personer, internt eller externt? Vid kriser som berör flera enheter bör POSOM kopplas in. 7. Utse vid behov kontaktperson till familjen/närstående till den/de drabbade. Värna alltid om den/de drabbades integritet! Samråd med och samtycke från dessa kan behövas innan detaljerad information ges. Var lyhörd för och respektera den/de drabbades önskemål. 8. Planera informationen till personalen. Ge enkel och saklig information om vad vi vet just nu. Endast fakta gäller samt att dämpa oro, förmedla trygghet och bekämpa ryktesspridning. Berätta även vad som ska sägas till eleverna och vad som inte får sägas samt ge en gemensam tidpunkt för den informationen. Ge order om att ingen annan än rektor får kontakta media eller sprida information vidare. Avsluta med att ge tid och plats för nästa informations tillfälle. Detta anslås också helst skriftligt på plats där alla kan se. Personal som inte är i tjänst skall också informeras på det sätt som anses lämpligt; telefon, e-post, sms etc. 9. Finns personal som kan behöva kollegialt stöd? Personal i egen kris bör inte delta i det direkta hjälparbetet och vid behov erbjudas speciellt stöd. 10. Planera informationen till eleverna. Denna information ska ges efter informationen till personalen och om möjligt vid samma tidpunkt i alla grupper. Informationen bör ges av den pedagog som eleverna känner bäst. Ge gärna hjälp till berörda pedagoger med enkel formulering av informationen. Det är viktigt att alla säger samma sak och förhåller sig lika gentemot eleverna. 11. Finns det elever som kan behöva extra vuxenstöd under eller efter informationen? Elever i kris bör observeras särskilt och vid behov få särskilt stöd. 12. Bryt inte skoldagen, håll klassen samlad och låt inte någon elev gå hem utan information. Försäkra dig om att alla vårdnadshavare till berörd klass fått tillräcklig information innan eleverna lämnar skolan. 13. Ordna om möjligt samlingsstunder och samvaro för personalen, t.ex. med fika, tända ljus och lugn musik i personalrummet under och efter arbetsdagen för en tid framöver. Använd den krislåda som finns på skolan. 14. Planera ev. flaggning på halvstång, minnesstund, utformning av dödsannons, deltagande i begravning, föräldramöte mm. 15. Informera den/de drabbades familj/närstående om vad som sagts och gjorts i skolan och vad som planeras under den närmaste framtiden. 7

8 Arbetsgång när en elev blir allvarligt sjuk 1. När skolan fått information om att en elev drabbats av en allvarlig sjukdom kontaktar mentorn/klassläraren familjen. 2. Rådgör med vårdnadshavare om vilken information krisgruppen får ge till personal, klasskamraterna och övriga på skolan. Rådgör även om vem som ska ge informationen t.ex. vårdnadshavare, mentor/klasslärare eller medicinsk kunnig personal. 3. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 4. Det kan vara viktigt att få familjen att förstå att klasskamraterna behöver någon slags information. Ibland önskar familjen av olika skäl att sjukdomen skall hållas hemlig och detta är något man självklart måste respektera. 5. Mentorn/klassläraren informerar rektor som sammankallar krisgruppen vid behov. Där berättar mentorn/klassläraren vad man tillsammans med familjen bestämt om information till skola och klasskamrater. 6. Information ges efter familjens önskemål. 7. Klassen får hjälp av mentor/klasslärare att hålla kontakt med den sjuke om detta är möjligt. Detta kan ske i form av besök, brev, sms, chatt osv. 8

9 Arbetsgång vid dödsfall av en elev 1. Rektor sammankallar krisgruppen som ansvarar för att det inhämtas korrekt information om det inträffade. 2. Vårdnadshavares önskemål om skolans agerande inhämtas från mentor/klasslärare, rektor eller annan person ur krisgruppen. 3. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 4. Använd krislådan vid behov. 5. Krisgruppen sammankallar personalen för att delge information. 6. Kort samling för information till alla elever i pelarsalen. 7. Varje mentor/klasslärare följer sin klass till hemklassrummet för att få en uppfattning om hur eleverna reagerar. Vid behov tillkallas någon ur krisgruppen. 8. Flaggan hissas på halvstång. 9. Samling för den dödes klass och andra närstående elever i skolans elevrum där flera från krisgruppen deltar, eventuellt även en präst. Upplys eleverna om sorgereaktioner samt ge dem tillfälle att prata. 10. Avsluta inte skoldagen efter samlingarna utan fortsätt med det ordinarie skolarbetet. 11. Om eleverna vill fortsätta prata om det som hänt ska de ges tillfälle till det. 12. Vårdnadshavare till närstående elever ska informeras. 13. Rektor i samråd med mentor/klasslärare bör ha nära kontakt med anhöriga till den avlidne. Samråd om skolans deltagande under begravningen ska ske. 14. Vid behov ska skolan tillhandahålla möjligheten till uppföljande samtal i grupp eller enskilt. 15. Arrangerar en minnesstund för personal och elever vid en lämplig tidpunkt. 9

10 Arbetsgång vid dödsfall av personal 1. Rektor sammankallar krisgruppen som ansvarar för att det inhämtas korrekt information om det inträffade. 2. Anhörigas önskemål om skolans agerande inhämtas från mentor/klasslärare, rektor eller annan person ur krisgruppen. 3. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 4. Använd krislådan vid behov. 5. Krisgruppen sammankallar personalen för att delge information. 6. Kort samling för information till alla elever i pelarsalen. 7. Varje mentor/klasslärare följer sin klass till hemklassrummet för att få en uppfattning om hur eleverna reagerar. Vid behov tillkallas någon ur krisgruppen. 8. Flaggan hissas på halvstång. 9. Samling för närstående elever i skolans elevrum där flera från krisgruppen deltar, eventuellt även en präst. Upplys eleverna om sorgereaktioner samt ge dem tillfälle att prata. 10. Samling för berörda arbetskamrater i personalrummet. 11. Avsluta inte skoldagen efter samlingarna utan fortsätt med det ordinarie skolarbetet. 12. Om eleverna vill fortsätta prata om det som hänt ska de ges tillfälle till det. 13. Vårdnadshavare till närstående elever ska informeras. 14. Rektor bör ha nära kontakt med anhöriga till den avlidne. Samråd om skolans deltagande under begravningen ska ske. 15. Vid behov ska skolan tillhandahålla möjligheten till uppföljande samtal i grupp eller enskilt. 16. Arrangerar en minnesstund för personal och elever vid en lämplig tidpunkt. 10

11 Arbetsgång vid en elevs familjemedlems sjukdom 1. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 2. Efter besked om allvarlig sjukdom i familjen är det viktigt att berörd personal visar eleven förståelse för dennes situation. 3. Efter samråd med elev och vårdnadshavare kan rektor, i samråd med mentor, informera klassen om eleven själv vill men inte orkar. Arbetsgång vid elevs familjemedlems död 1. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 2. Efter samråd med elev och vårdnadshavare kan rektor, i samråd med mentor, informera klassen om eleven själv vill men inte orkar. 3. Skolan ska tillhandahålla individuell omsorg till den drabbade eleven efter önskemål. Det är viktigt att deltagandet är frivilligt. 11

12 Arbetsgång vid plötsliga dödsfall 1. Rektor sammankallar krisgruppen som ansvarar för att det inhämtas korrekt information om det inträffade. 2. Anhörigas önskemål om skolans agerande inhämtas från mentor/klasslärare, rektor eller annan person ur krisgruppen. 3. Allt agerande från skolans sida skall ske med hänsyn till familjens önskemål. 4. Om dödsfallet inträffar medan eleven är i skolan, bör helst någon familjemedlem informera eleven. 5. Ibland är det nödvändigt att någon från skolans personal berättar för den drabbade eleven. Rektor, i samråd med vårdnadshavare, avgör vem som informerar. Den som förmedlar budskapet bör vara någon, som eleven har förtroende för. 6. Ge tid för mental förberedelse. Tag eleven åt sidan och säg att du har något tråkigt att berätta. Berätta så konkret som möjligt och så mycket som du själv klarar av. Försök inte släta över! Bagatellisera inte! 7. Hjälp eleven att så snabbt som möjligt komma till sin övriga familj. Lämna inte eleven ensam. Följ eleven hem eller till den plats där den övriga familjen är samlad. 8. Med elevens eller familjens tillåtelse informeras klassen om dödsfallet så snart som möjligt. 12

13 Arbetsgång vid en större gruppolycka 1. Om du får information om en större olycka ska du meddela rektor. 2. Rektor sammankallar krisgruppen som ansvarar för att det inhämtas korrekt information om det inträffade. 3. Meddela växeln ett telefonnummer dit anhöriga kan ringa. 4. Lägg ut den information som är lämplig på hemsida och SchoolSoft. 5. Rektor ansvara för all mediakontakt. 6. Kontakta de inblandades vårdnadshavare och ge korrekt information. 7. Informera skolans personal. 8. Kort samling för information till alla elever i pelarsalen. 9. Ge aldrig mer information än nödvändigt och spekulera inte. 10. Varje mentor/klasslärare följer sin klass till hemklassrummet för att få en uppfattning om hur eleverna reagerar. Vid behov tillkallas någon ur krisgruppen. 11. Samling för närstående elever i skolans elevrum där flera från krisgruppen deltar, eventuellt även en präst. Upplys eleverna om sorgereaktioner samt ge dem tillfälle att prata. 12. Syskon till skadade elever tas om hand av någon som känner eleven. 13. Avsluta inte skoldagen efter samlingarna utan fortsätt med det ordinarie skolarbetet. 14. Om eleverna vill fortsätta prata om det som hänt ska de ges tillfälle till det. 15. Personalen samlas i personalrummet vid behov för att bearbeta dagens händelser. 16. Följande dag påbörjas med uppföljning och information till alla berörda. 17. Vid behov ska skolan tillhandahålla möjligheten till uppföljande samtal i grupp eller enskilt. 13

14 Att tänka på vid all krishantering Avsätt mycket tid för samtal i elev- och personalgrupper. Krisgruppen måste avsätta tid för sitt eget arbete. Gruppen bör sträva efter att vara ett steg före personalen. Det är viktigt att hinna stöta och blöta alla tankar och funderingar med varandra för att kunna fatta så bra beslut som möjligt. Krisgrupperna har möjlighet att ta hjälp av varandra vid behov. Medlemmarna i krisgruppen behöver också tid tillsammans för att själva bearbeta händelsen. Gruppen kan behöva hjälp utifrån för att klara detta. Utvärdering av krisgruppens och skolans arbete bör ske så snart som möjligt efter det mest akuta skedet av krisarbetet. 14

15 Bilaga 1 Allmänna råd vid dödsfall Använd en öppen och ärlig kommunikation: Ge förklaringar som passar för olika åldrar. Undvik abstrakta förklaringar. Minska förvirring och oklarhet. Använd inte omskrivningar som resa eller sömn för döden. Ge tid för tankemässig hantering av problem: Tillåt frågor och samtal. Det behövs troligen flera samtal, helst i mindre grupper. Var beredd på att samtalen kan bli korta. Det kan vara bra att besöka kyrkogården. Gör förlusten verklig: Visa egna känslor. Efter samråd med föräldrarna kan klasskamraterna ev. vara med på begravningen. Låt minnen av den döde få vara framme, låt bänken stå kvar. Markering i förskolan/skolan, t.ex. flagga, foto. Markering i arbetsrummet, t.ex. ljus. Besök på platsen vid olycka. Besök den dödes föräldrar efter samråd. Markera minnet på lång sikt, t.ex. efter 1 år. Uppmuntra känslomässig bearbetning: Låt skolan fungera så långt det är möjligt. Bevara kontinuitet i hem och skola. Undvik onödiga separationer. Prata med barnen om rädslan för att de själva eller föräldrarna ska dö. Prata med barnen om deras eventuella skuldkänslor. Dödsannons och begravning: Planlägger den fortsatta hanteringen av det inträffade. Ev. representant/stöd från skolan medverkar vid begravning. Rektor ansvarar för eventuell dödsannons/minnesruna Eventuella bidrag till minnesfonder och liknande bekostas inte av arbetsgivare 15

16 Bilaga 2 Allmänna råd vid omhändertagande av människor i chock Ge möjlighet till vila, värme, varm dryck och iaktta varsamhet. Sök kontakt med den drabbade snarast. Det är viktigt att människorna känner sig omhändertagna, att andra finns runt omkring som bryr sig om. Lyssna, visa medkänsla, låt den drabbade prata, var mer tystlåten som hjälpare. Acceptera den drabbades reaktioner. Låt alla vara ledsna på sitt eget sätt. Reaktionen är första steget mot att bli en hel människa igen. Mycket viktigt för läkningen. Försköna inte, ge riktiga besked eller inga alls. Trösta aldrig med en lögn. Orkar du själv inte ge besked är det bättre att avstå, att säga att man inte vet. Uppmuntra inte sökande av syndabockar och lämna skulddiskussionen därhän. Ge inga orealistiska förväntningar. Skydda människor i kris från ev. intresse från massmedia, hänvisa till rektor 16

17 Bilaga 3 Samtal kring ett dödsfall Sorg tar tid. I dubbel bemärkelse. Tid och kraft från elevens skolarbete under mycket längre tid än man tror. Låt det ta den tid det tar. Information Berätta vad som hänt. All information ska ske efter samråd med berörd vårdnadshavare. Alla reaktioner är tillåtna. Ingen är tvungen att yttra sig. Den som pratar ska bara prata för sig själv och får prata till punkt. Tankar och känslor Vad tänker du om det som skett? Vad var det värsta i det som hände? Var det någon annan som upplevde det på samma sätt? Hjälp eleverna att sätta ord på sina känslor, uppmuntra teckningar, dikter etc. Vad skulle du säga om den drabbade hörde dig nu? Sammanfattning Försök visa på samstämmighet i tankar och reaktioner. Det mesta är normalt. Det är normalt att inte vara normal. Berätta hur det kan kännas framöver. Hur går vi vidare? Visa vad elever kan göra mer Tala med varandra, syskon, föräldrar och vänner. Besöka olycksplatsen. Skriva dagbok. Göra något för och kanske tillsammans med de efterlevande. Besöka graven. 17

18 Bilaga 4 Instruktioner vid mediakontakt Om du inte är rektor: Avvisa i en neutral ton och hänvisa till den som har mediaansvaret. T.ex: Ring rektor på telefonnummer: xxx. ALLTID vid mediakontakter: Ta god tid på dig. Tänk efter innan du svarar. Håll dig inom ditt eget område. Säg om du inte vet, kan eller får svara på frågan. Håll dig till fakta. Anta att allt är on the record. Var bestämd, rättvis och ärlig. ALDRIG vid mediakontakter: Ljuga, gissa eller ha egna teorier. Bli upprörd eller förbannad. Låta situationen eller reportern stressa dig. Använda fikonspråk/fackspråk. Diskutera hemlighetsstämplad information. Använda uttrycket ingen kommentar. Tala om sådant som är utanför ditt yrkesområde. Källa: 18

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

KRISPLAN Lyckeby skolområde

KRISPLAN Lyckeby skolområde KRISPLAN Lyckeby skolområde INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Krisgrupp och telefonlista 2-3 Krisplan 4-5 Samlingslokal 5 Obehöriga i skolan 6 Olyckor 6 Våld eller hot mot personal elev 6 Anmälan till socialtjänst

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Krisplan för Kyrkerörsskolan

Krisplan för Kyrkerörsskolan Reviderad 2014-02-03 Krisplan för Kyrkerörsskolan Introduktion Det är betydelsefullt för Kyrkerörsskolan med en i förväg utarbetad plan för hantering av olika former av kriser. Syftet är att det finns

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 KRISPLAN Inledning och uppläggning.... 2 Vad händer vid en allvarlig olycka.. 3

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor 1. Inledning... 2 2. Om att hjälpa... 3 3. Skolans krisgrupp... 4 4. Krisgruppens uppgift... 5 5. Viktiga telefonnummer... 6 6. Allvarlig händelse under skoltid...

Läs mer

KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG

KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG Reviderad 111004 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Kontaktpersoner och telefonnummer sid 4 Telefonlista sid 4-5 Allvarlig olycka/händelse i skolan sid 6 Allvarlig

Läs mer

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer

Handlingsplan vid krissituationer Röbäcks skolområde Handlingsplan vid krissituationer för Linblommans skola, Linnéaskolan, Kasamarks skola och Röbäcks skola Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Per Eklund Dokumentinformation Handlingsplanen

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Första hjälpen och krisstöd. vid allvarlig händelse; svår sjukdom, hot, olycka, dödsfall och självmord

HANDLINGSPLAN. Första hjälpen och krisstöd. vid allvarlig händelse; svår sjukdom, hot, olycka, dödsfall och självmord HANDLINGSPLAN Första hjälpen och krisstöd vid allvarlig händelse; svår sjukdom, hot, olycka, dödsfall och självmord Planen har framarbetats för Utbildningsnämndens verksamheter Första upplagan 1994 Reviderad

Läs mer

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats FLIK 1 Larmkedja Ring alltid Ingrid eller Siv Ingrid 18013, 0975/52021, 070/6425795 Siv 50100, 50192 073/0660561 Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats Tel arbete Tel hem

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

Boo Gårds skola. Handlingsplan vid olika krissituationer

Boo Gårds skola. Handlingsplan vid olika krissituationer Boo Gårds skola Handlingsplan vid olika krissituationer 110915 1 Innehåll Inledning... 3 Krisgrupp... 4 Larmlista... 5 Viktiga telefonnummer:... 6 Utrymning... 7 Bombhot via telefon... 8 Preventiva åtgärder

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN)

3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 1. KRISPLAN, Östra kommundelen 2. FÖRHÅLLNINGSSÄTT 3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 5. LÄRARES/PERSONALS DÖD 6.

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer