Polisen , Ambulans Giftinformation K-vårdcentral

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polisen 00-114 14, 0480-456 005 Ambulans 00-0470-23000 Giftinformation 00-08-331231 K-vårdcentral 00-782550"

Transkript

1 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Icke akuta ärenden Polisen , Ambulans Giftinformation K-vårdcentral Lasarettet Förskolechef Monica Pettersson

2 KRISTINEBERGS BARNOMSORGSOMRÅDET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Översikt - krishantering Alltid vid mediakontakter Ta god tid på dig Tänk efter innan du svara Håll dig inom ditt eget område Säg om du inte vet, kan eller får svara på frågan Håll dig till fakta Antag att allt är on the record Var bestämd, rättvis och ärlig 2 Lokal krisgrupp 3 Anvisningar och direktiv i förebyggande syfte Riktlinjer för läkemedelshantering för ickemedicinsk personal Hämtning av barn från barnomsorgsverksamheten 4 Handlingsplan vid Dödsfall Olyckor Brand Eftersök Försvunnet barn Likabehandlingsplanen 5 Handlingsplan vid Bombhot Gisslantagande 6 Häftet Barn i sorg Att tänka på vid samtal med barn. Barn och katastrofer 7 POSOM gruppen i kommunen 8 BUP PKL gruppen 9 Krisreaktioner psykisk första hjälp 10 Personalhandledning Exempel på brev till föräldrar Litteratur 11 Erfarenheter från andra kommuner 12 Egna anteckningar Pärmen uppdaterad Ansvarig för att uppgifterna i denna pärm hålls aktuella är Förskolechef i Kristinebergs barnomsorgsområdet.

3 FLIK 1 ÖVERSIKTSPLAN KOMMUNEN LANDSTINGET Krisledningsnämnden PSK-gruppen POSOMgruppen Rehabiliteringssamordnaren Previa PKL-gruppen BUP Lokal krisgrupp MÄNNISKA I KRIS Ett psykiskt kristillstånd kan man sägas befinna sig i då man råkat i en sådan livssituation att ens tidigare livserfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man ska förstå och bemästra situationen.

4 FLIK 2 Lokal krisgrupp för område: Kristinebergs Barnomsorgsområdet Namn Funktion Tel. arbetet Tel. bostad Mobil el. stuga Monica Pettersson Förskolechef Lotta Lindgren Bitr. förskolechef Charlotte Bogren Förskollärare Stångeborg Linda Nilsson Förskollärare Stångeborg Ing-Marie Tehlin Förskollärare rörlig resurs Lena Johnsson Förskollärare Tallbacken Anita Pettersson Förskollärare Tallbacken Ingela Ottosson Specialpedagog Kvalitetsutveckl. Elisabeth Karlsson Dagbarnvårdar- Gruppen Gunnar Karlsson Präst Telefonkedja: I listans ordning. Siste man ringer åter till Monica Pettersson. Om någon inte svarar ringer man vidare till näste man på listan och noterar vem som inte svarat. Förskolechef är alltid ansvarig för krisgruppens arbete och leder arbetet. Om förskolechef inte finns tillgänglig träder näste man på listan in som ansvarig. Varje krisgruppsmedlem förvarar ett exemplar av denna förteckning i hemmet (sommarstugan) och ett exemplar i Krispärmen.

5 KRISGRUPPENS UPPGIFT Krisgruppen ska samlas minst en gång per termin för att vara uppdaterade på hur man hanterar en krissituation. Förskolechef kallar. Varje medlem i krisgruppen har ett personligt exemplar av denna pärm. Dessutom finns en pärm hos varje arbetslag. Krisgruppen ansvarar för att innehållet uppdateras en gång varje läsår. Krisgruppens huvuduppgift är: Att snabbt kunna organisera sig och fungera rationellt vid tillfällen då området drabbas av olyckshändelser, dödsfall eller andra kriser. Att kunna samla in och lämna riktig information. Att utgöra ett stöd för barn, personal och anhöriga vid dödsfall och svåra olyckshändelser. Detta kan vi göra genom att: Ha väl genomtänkta rutiner och hålla oss till dem när en kris uppstår Lämna adekvat information till berörda. Finnas till hands för samtal med barn, personal och anhöriga. Hjälpa drabbade som uppvisar avvikande reaktioner till professionell hjälp. På varje förskola finns en särskild låda som innehåller duk, ljus och ljusstake som kan användas för att hedra den avlidne vid samtal. Det mesta av materialet i denna pärm finns sparat i datorerna på expeditionen.

6 FLIK 3 Allmänna anvisningar och direktiv i förebyggande syfte. 1. Vid resa (utflykter, bad-, ishall etc.) som anordnas inom verksamheten Vid alla sådana resor anlitas fordon och förare i yrkesmässig trafik. 2. Vid varje tillfälle en grupp barn lämnar förskolan skall ansvarig personal kontrollera att närvaroboken är aktuell så att alla barn som är närvarande i verksamheten är införda. Anhörighetsförteckning Avdelningspersonal uppdaterar anhörigförteckning för barn löpande och ansvarar för att förändringar kontinuerligt meddelas ledningen. Ledningen uppdaterar de fyra pärmarna. Använd blankett Anhörigförteckning. Kvalitetssamordnaren uppdaterar anhörigförteckning för personalen senast 30 september varje år och ansvarar för att nyanställda förs in. Personalen ansvarar själva för att meddela förändringar till ledningen. Använd blankett Personalregister. Anhörighetsförteckning för barn och personal finns: på områdesexpeditionen på Svalan på Stångeborgs förskola på Tallbackens förskola

7 Avdelning: Ny avdelning: Barnets namn: Adress: Allergier: Annat modersmål: Familjesituation: Datum: Datum: Personnummer: Telefon: Vi föräldrar bor tillsammans Vi föräldrar bor inte tillsammans men har gemensam vårdnad Jag har enskild vårdnad Mammans namn: Adress: Arbete: Pappas namn: Adress: Arbete: Övriga kontaktpersoner: Namn: Telefon: Namn: Telefon: Telefon hem: Mobil: Telefon arbete: Telefon hem: Mobil: Telefon arbete: Relation: Mobil: Relation: Mobil: Syskon ( namn, ålder, finns under dagtid på arbete/skola/förskola samt telefonnummer dit) Kryssa de rutor som stämmer: Jag tillåter att mitt barns namn finns med på hemsidan Jag tillåter inte att mitt barns namn finns med på hemsidan Jag tillåter att mitt barn finns med på bild på hemsidan Jag tillåter inte att mitt barn finns med på bild på hemsidan. Övrigt:

8 PERSONALREGISTER - anhörigförteckning: Datum: Namn: Personnummer Gatuadress: Postnummer: Ort: Telefon till bostaden: Mobiltelefon: Sommaradress: Sommartelefon: Anhörig/ Vän: Adress: Arbetsplats: Telefon (arb./mobil) Barn Namn Födelseår Hemtelefon Finns dagtid på arbete/skola/dagis Tel. till arbete/ skola /dagis Om något oförutsett skulle hända dig, vem vill du att vi kontaktar? Ange namn, adress och telefonnummer. (Ex. make/maka, barn, föräldrar, syskon, vän granne) I första hand: I andra hand: Finns det uppgifter som bör lämnas vid en olycka? (Ex. diabetes, allergier, viktiga mediciner) Något annat vi bör tänka på? ( Ex. barn som behöver hämtas på dagis, hunden rastas etc) Vem kan hjälpa till med det? Jag tillåter att foton på mig utan namn presenteras på skolans hemsida. Jag tillåter att foton på mig med namn presenteras på skolans hemsida. Namnunderskrift:

9 I pärmen finns under denna flik ett antal riktlinjer : Riktlinjer för läkemedelshantering för ickemedicinsk personal Hämtning av barn från barnomsorgen: o Ingen kommer och hämtar barnet o Icke hämtningsberättigad person kommer och hämtar barnet o Påverkad person kommer för att hämta barnet

10 FLIK 4 SÅ HÄR ARBETAR VI OM ETT BARN ELLER PERSONAL HASTIGT AVLIDER ELLER BLIR SVÅRT SKADAD I FÖRSKOLAN. 1. Medicinsk första hjälp. 2. Ambulans tillkallas 3. Förskolechef (eller annan expeditionspersonal) underrättas. En vuxen person stannar alltid hos den skadade. 4. Förskolechef (eller ställföreträdare) avgör om krisgruppen ska kallas in. 5. Förskolechef eller annan utsedd person underrättar anhöriga om olyckan /dödsfallet om förskolans vidare åtgärder. 6 Förskolans personal kallas till personalrummet och underrättas om fakta kring händelsen om vilka stödåtgärder som sätts in om planer för vidare åtgärder om hantering av massmedia endast förskolechef har kontakt med massmedia. 7 Barnen underrättas på sin avdelning av avdelningspersonal eller resursperson, om olyckan /dödsfallet (se under flik 5 Hjälp i sorg ) om förskolans vidare åtgärder, barnsamtal för att prata om det inträffade. 8 Om flagga finns hissas den på halv stång så snart alla är underrättade om händelsen. 9 Ett brev går hem till föräldrar med underskrift av förskolechef och avdelningspersonal. Mall finns på diskett. 10 Krisgruppen återsamlas 14,30 på expeditionen. (Om inte överenskommelse om annan tidpunkt gjorts) Uppföljning under de närmaste dagarna. 1 Anordna barnsamtal för att gå igenom det inträffade (se under flik 5 Hjälp i sorg ) 2 Ordna möjlighet till samtal för de barn som blivit mycket starkt berörda. 3 Kontakta familjen för att uttrycka medkänsla förskolechef eller annan person. Avdelningspersonal eller annan nyckelperson upprätthåller kontakten med familjen för att stötta den och för senare samtal om närvaro vid begravning, dödsannons från förskolan, minnesstund etc. Viktigt att rådgöra med den drabbade familjen om hur de vill ha det i samband med begravningen. 4 Ev. uppföljning med personal inom en vecka. 5 Angående ritualer (se under flik 5 Hjälp i sorg ) I samband med begravning sänder förskolan alltid en krans/gåva och om familjen inte har något emot det hedrar vi den döde genom att så många som möjligt av personalen närvarar vid begravningen.

11 SÅ HÄR ARBETAR VI OM BARN / PERSONAL AVLIDER UTANFÖR VERKSAMHETSTID. 1. Den som fått informationen meddelar förskolechef (eller annan person i krisgruppen) 2. Förskolechef (ställföreträdare kallar in krisgruppen. 3. Förskolechef / krisgruppsmedlem kontaktar anhörig för att få uppgiften bekräftad. Beklagar sorgen och samtalar försiktigt om vad som kommer at hända i fröskolan nästa dag. Fråga om familjen har särskilda önskemål över hur vi ska underrätta andra barn och personal. Berätta att vi kommer att flagga på halv stång och ha tyst minut. 4. Förskolans personal kallas till personalrummet första arbetsdagen och underrättas. Om fakta kring händelsen Om vilka stödåtgärder som sätts in Om planer för vidare åtgärder Om hantering av massmedia endast förskolechef har kontakt med massmedia. 5. Barnen underrättas av avdelningspersonalen eller resursperson Om olyckan /dödsfallet (se under flik 5 Hjälp i sorg ) Om förskolan vidare åtgärder, minnesstund, barnsamtal för att prata om det inträffade 6. Avdelningspersonal hissar ev. flagga på halv stång så snart alla är underrättade om händelsen 7. Ett brev hem till föräldrar med underskrift av förskolechef och avdelningspersonal. Mall finns 8. Krisgruppen återsamlas 14,30 på expeditionen. (om inte överenskommelse om annan plats eller tid gjorts) Uppföljning under de närmaste dagarna. 1 Anordna barnsamtal för att gå igenom det inträffade (se under flik 5 Hjälp i sorg ) 2 Ordna möjlighet till samtal för de barn som blivit mycket starkt berörda. 3 Kontakta familjen för att uttrycka medkänsla förskolechef eller annan persona. Avdelningspersonal eller annan nyckelperson upprätthåller kontakten med familjen för att stötta den och för senare samtal om närvaro vid begravning, dödsannons från förskolan, minnesstund etc. Viktigt att rådgöra med den drabbade familjen om hur d vill ha det i samband med begravningen. 4 Ev. uppföljning med personal inom en vecka. 5 Angående ritualer (se under flik 5 Hjälp i sorg ) I samband med begravning sänder förskolan alltid en krans/gåva och om familjen inte har något emot det hedrar vi den döde genom att så många som möjligt av personalen närvarar vid begravningen.

12 CHECKLISTA VID SVÅR OLYCKA I SAMBAND MED STUDIERESA ELLER LIKNANDE. Arbetsfördelning inom krisgruppen HÄNDELSE Antal skadade: Ansvarig Saknas någon? Uppgifter från sjukhuset Ta fram anhöriglistor Meddela anhöriga Upprätta jourrum Ta hand om barn /anhöriga i jourrummet Köpa dricka etc. Sitta vid jourtelefon Rapportera till förvaltningen Förskolechef Kalla personalen och informera dem Upprätta jourtelefoner

13 Så här arbetar vi vid dödsfall på förskolan Första dagen Alt. 1 PERSONAL FÅR BESKEDET AV FÖRÄLDERN 1. Avdelningspersonalen frågar föräldern: Vad kan jag berätta för barn, personal och andra föräldrar? När sådant tragiska saker händer på förskolan brukar man anordna en stund av stillhet med barnen samlade. Vill Ni delta? När och hur kan vi meddela Er om tid och plats? 2. Förskolechef informeras genast. 3. Förskolechef kallar snarast all personal till personalrummet, Informerar all personal om händelsen och vad som ska sägas på avdelningarna. Informerar också om när minnesstund kommer att äga rum. 4. Direkt efter informationen hissas ev. flagga på halv stång. 5. På avdelningen pratar avdelningspersonal med sina barn enligt häftet Barn i sorg. På avdelningen där barnen är närmast berörda måste vi vara beredda på kraftiga reaktioner. Avdelningspersonal måste vara observanta på barnens reaktioner och besvara barnens frågor på ett för deras utvecklingsnivå relevant sätt. 6. När barnen hämtas informeras föräldrarna om vad som har hänt, alternativ är att meddela föräldrarna genom brev. I brevet finns information om hur personalen kommer att hantera barns frågor. 7 Klockan 17,00 samlas berörd avdelningspersonal och ledning för att prata en stund innan vi skiljs åt. Ev. kan prästen vara med i personalrummet. 8 Förskolechef ringer till familjen och bjuder in till minnesstund. 9 Klockan 19,00 samlas berörd personal i personalrummet för att finnas till hands för de föräldrar och barn som eventuellt kommer. Förskolechef inleder samlingen. Därefter småprat i grupper. All personal tar med sig varsin TV-kanna kaffe. Alt 2 ETT BARN ELLER FÖRÄLDER KOMMER OCH BERÄTTAR. 1 Personalen säger att vi måste ta reda på om det verkligen stämmer. 2 Förskolechef meddelas genast. Ringer genast upp föräldrarna för att få uppgiften bekräftad. 3 Förskolechef återkopplar så snabbt som möjligt och därefter hanteras situationen enligt alt. 1 punkt 3.

14 PRAKTISKA SAKER ATT TÄNKA PÅ ATT ORDNA Kom ihåg: Ansvarig: Klart: Ljus, ljusstake och duk Ev. önskemusik Samtal med präst Kolla ev. flaggning Kalla andra berörda lärare Köp hem engångskaffekoppar Kaffe Kex, saft och muggar till samtliga barn. I pärmen finns under denna flik fler riktlinjer och handlingsplaner : Eftersök Försvunnet barn Så här arbetar vi vid en liten brand på förskolan när det är öppet och möjlighet finns att använda förskolan igen Så här arbetar vi vid en stor brand på förskolan när det är öppet och det inte finns möjlighet att använda förskolan igen Så här arbetar vi vid en liten brand på förskolan när förskolan är stängd Så här arbetar vi vid en stor brand på förskolan när förskolan är stängd

15 FLIK 5 Under denna flik har vi två handlingsplaner: Bomhot Gisslantagande FLIK 6 Under denna flik har vi samlat information av olika slag som vi kan använda som stöd i en krissituation. Här hittar vi ett häfte som heter Barn i sorg och ett brev från Rädda Barnen om barn och katastrofer. FLIK 7 Här finns en förteckning över POSOM-gruppen och deras arbete. FLIK 8 Här finns en förteckning över PKL-gruppen och deras arbete.

16 FLIK 9 Normalreaktioner vid kris. 1. De flesta (ca 45%) reagerar adekvat men ungefär 25% får panik vilket kan leda till kaos. 2. Inadekvat beteende, psykisk chock. Överreaktion: hysteri, panik. Underreaktion: passivitet, apati. (Ex. Sitter kvar i bussen.) Både de som över- eller underreagerar är okontaktbara. Kommunikationsproblem 3. Förändrat tänkande. Man kan tänka mycket på kort tid. (Som på film.) 4. Känslorna dämpas. Under katastrofen förträngs känslorna. Utan denna förträngning kan man inte arbeta just då. 5. Tidsmedvetandet förändras. Som hjälppersonal måste man ta raster, äta och dricka för att kunna utföra ett bra arbete. 6 Kroppslig aktivation 7 Upplevelse av minskad fara. Man tappar verklighetsuppfattningen. 8 Superminne. Händelsen etsar sig fast. Man får exakta minnesbilder som sitter fast för alltid. (Ex. Lik, döda barn) 9 Starka anknytningsbeteenden. Man reagerar med kraftiga närhetsbehov av anhöriga. 10 Förlust av ändamålsenligt beteende. (Es. Satt ihjälfrusen utanfrö fjällstugan, ville inte göra inbrott) 11 Uppskjuten reaktion 12 Traumatisk hjälplöshet.

17 Reaktioner efter upplevd kris eller katastrof. 1 Återupplevelse och genomlevnad. Man upplever det om och om igen. Detta är ett sätt att bearbeta katastrofen, ett krisarbete som man måste igenom. Tillvänjning måste ske så att överflyttning sker från nutidsminnet till långtidsminnet. Känslomässig och tankemässig bearbetning måste ske. 2 Ångest tänk om det händer igen. Man har tappat illusioner och osårbarhet. 3 Nedstämdhet. 4 Sorgereaktioner. 5 Mardrömmar. 6 Hypervaksamhet. Hög stressnivå. Man kan inte slappna av. Orddiarré. 7 Sömnrubbningar. Man sover lätt. 8 Känslomässig förlamning. 9 Hallucianationer. Efter katastrofen är det t ex normalt att man i korta upplevelser tycker sig se eller höra den döde. 10 Vrede och aggressivitet. 11 Skuld, skam och självförkastelse. Ett vanligt inslag som måste tas på allvar eftersom den kan dras till självmord. Sök hjälp! 12 Minnes- och koncentrationssvårigheter. 13 Meningslöshet. 14 Nedsatt social funktionsförmåga.

18 FLIK 10 PERSONALHANDLEDNING Bakgrund och syfte Hur man i barnomsorgen möter dödsfall eller svåra händelser beror på vem som drabbats och hur det har gått till. Vissa dödsfall om ett barn eller en personal avlidit inverkar direkt på hela verksamheten, medan andra mera berör ett enkilt bar eller barngrupp t.ex. om en förälder dör. Sker en olycka på väg till eller från barnomsorgen eller begår ett barn självmord, blir det andra reaktioner än om någon dör efter en tids sjukdom. Drabbas flera barn samtidigt av att någon dör kan det få stora konsekvenser för vardagsarbetet inom barnomsorgen. Erfarenheten visar att mental förberedelse och praktisk planering inför dödsfall och andra kritiska händelser ger en möjlig grund för att bättre orka möta och bära de tragedier vi kan nödsakas stå inför i vårt arbete. Personalens roll Svåra olycksfall eller dödsfall som berör barnomsorgen kommer också att drabba personalen. I en sådan situation kan man uppleva att man inte kan ta sig an sina barn på ett tillräckligt bra sätt därför att man själv reagerar så starkt. Personal kan emellertid tillfälligt behöva skjuta sina egna behov åt sidan och erbjuda barnen den plattform av tillit och trygghet som de har för personalen. Att personalen känner varje enskilt barn och dess särskilda personlighet samt känner den kultur och det klimat som finns i barngruppen är oerhört betydelsefullt i en svår situation. Hur man förmedlar kunskap till barn och hur man engagerar dem i olika åldrar och vilka uttrycksformer man kan använda sig av hör till personalens professionalism och behövs även i dessa sammanhang. Sök stöd Skall man som personal orka att ta hand om andra i kris och katastrofsituationer särkilt om man själv är drabbad är det avgörande att man har kunskap och förståelse för sina egna reaktioner samt får uttrycka sina egna upplevelser och känslor. Sök avlastning genom någon Du kan prata med om Dina egna tankar och känslor, någon kollega, kommunhälsans personal, en präst eller någon annan Du har förtroende för. Dina anhöriga belastar Du ändå.

19 Arbeta två och två tillsammans om Du arbetar i en drabbad barngrupp. Man delar upplevelser och kan hjälpas åt i arbetet. Om det känns angeläget att anlita stödperson är det bättre att denne ger handledning eller ev. samarbetar med barnomsorgspersonal och inte tar över. Stötta varandra i personalgruppen. Samlas och gör systematiska genomgångar av reaktioner och intryck. Gör detta första gången redan 1-2 dygn efter det inträffade. Hur underrättar man? Barn som oväntat förlorar en kamrat eller personal bör, om så är möjligt, få information om vad som hänt i sin tryggaste miljö, dvs. i hemmet. Uppgifter som kommer till barnomsorgens kännedom bör snabbt förmedlas vidare till närmast berörda personal, barn/föräldrar, så att budskapet inte kommer först i massmedia. I vissa situationer måste informationen ske under vistelsetid. Om en större händelse, en katastrof, inträffar som berör många barn kanske hela verksamheten kan antingen först föreståndaren informera, varefter fortsatt information och bearbetning sker i barngruppen. Det är viktigt att rollfördelningen är klar i förväg. Några hållpunkter att utgå från vid underrättelse finns i bilaga 1 Barnsamtal Efter att information nått barnen om händelser som gjort starkt intryck på dem är det viktigt att följa upp med diskussion i barngruppen, för att möjliggöra den viktiga bearbetningen av det som skett. Se till att vara flera vuxna som känner barnen vid ett sådant tillfälle. Finns stödpersoner, som fått mera ingående kunskaper om hur krissituationer och dödsfall påverkar barn, är det bra att ha en sådan person med. Även lång tid efteråt kan barnen få oväntade reaktioner och behöva få enskilt stöd. Resurser måste därför finnas avsatta så att personal finns tillgänglig, antingen för att ta hand om barngruppen, eller för att ta hand om de behövande. Tänk på att även andra barn i verksamheten kan bli starkt berörda efter dödsfall eller olyckshändelser. Förslag på utformning av klassrumssamtal finns bilaga 2. Markering i barngruppen. Symboliska handlingar bidrar till att barnen får form och struktur på kaotiska känslor och tankar och genom att omsätta känslor och tankar i handling kan barnen konkretisera det ofattbara.

20 Om ett barn dött är blommor eller ljus på hans eller hennes plats en markering av sorg och saknad. Kom överens om hur länge det är lämpligt att den tomma platsen finns kvar. Efter begravningen finns det möjligheter att besöka graven. Acceptera att barnen önskar andra konkreta hållpunkter för sin sorg, såsom den dödes teckningar, slöjdalster etc. Kontakt med övriga föräldrar i barngruppen. Informera föräldrar om vad som sker i barngruppen i anslutning till det som har inträffat så att föräldrar bättre kan lyssna av sina barns upplevelser. Föräldramöte några veckor efter det inträffade känns säkert angeläget för alla parter. Barns reaktioner på dödsfall och kriser Barn har en stor repertoar av strategier för att kunna handskas med dödsfall och kritiska händelser. Barn försöker, beroende på sin ålder och mognad, att hantera det som skett. Ju äldre de blir desto större blir också förmågan att styra känslorna. De skapar inre handlingsplaner och kan i fantasin omskapa det skedda eller minska rädslan för att det skall hända igen. Genom att ändra, göra om eller hämnas kan de motverka känslan av hjälplöshet. Barn påverkas även av inre psykiska konflikter och familjens reaktioner liksom av yttre socialt tryck. Barn som varit med om ett dödsfall i familjen mår oftast bäst av att börja inom barnomsorgen så snart som möjligt och övergången underlättas genom en tidig kontakt mellan personal och föräldrar/barn. När personalen tar initiativet till kontakt visar han/hon att man bryr sig om det som hänt och vill hjälpa till på bästa sätt. Förbered barnet på mötet med barngruppen genom att i förväg låta barnet bestämma vad som ska sägas till barngruppen. Tala om att det är viktigt att berätta för kamraterna vad som skett.

21 Tankeruta Vilken kollega kan jag söka stöd hos i en kris- eller Katastrofsituation? Vilken kollega kan jag arbeta tillsammans med i barngruppen Om vi behöver vara fler? Vilken övrig vuxen skulle för min del vara en resurs? Hur skulle jag säga om jag i barngruppen skulle berätta om att något barn eller personal dött eller någon annan tragedi skett? Hur skulle jag säga och göra om jag till ett barn skulle Framföra att en familjemedlem råkat ut för en svår Olycka eller ett sjukdomstillstånd?/ Ska jag/vi berätta? Har jag klart för mig vilka som är mina uppgifter i en Krissituation och vad föreståndaren eller krisgrupp tar Hand om?

22 Underrättelse Underrättelse om dödsfall i familjen skall ett barn i första hand få av en annan familjemedlem eller av en mycket kriskunnig person. Vid sådana olycksfall eller sjukdomsfall underrättas barnet om den svåra olyckan eller sjukdomstillståndet. Säg hellre att Du inte vet utgången än att Du förvränger sanningen. När det blir personalens uppgift att underrätta enskilt barn om en familjetragedi eller underrätta barnet om svåra olyckor/dödsfall i deras närmaste omgivning, finns några punkter att ta fasta på: Den som berättar vad som har hänt bör vara någon som barnet känner tillit till eller har bra relation till. Den som berättar bör ha skaffat sig ordentlig information om när och hur det hela skedde för att kunna svara på frågor. Platsen bör vara ostörd. Berätta direkt och öppet, men med viss inledande mental förberedelse. Undvik tomma fraser. Ha tid med barnet/barnen efteråt, så att reaktioner som kommer kan få Utlopp. Lyssna! Lämna inte barnen/barnet ensamma. Om enskilt barn drabbas så bör de andra barnen i barngruppen så snart som möjligt informeras. Glöm inte att vara minst två vuxna vid ett svårt underrättelsetillfälle i en barngrupp.

23 Åtgärder om barn skadas under tid i barnomsorgen och transport till sjukhus behövs. 1. Kommunens försäkring på barn är en olycksfallsförsäkring (dygnetruntförsäkring) som ersätter målsmans kostnader för läke- och resekostnader, tandbehandling m.m. Se försäkringsbesked! Målsman gör skadeanmälan 2. Målsman underrättas om olyckshändelsen av personalen. 3. Transport till sjukhus beställs hos beställningscentralen, telefon 020/ av personalen. Barnets personnummer och namn lämnas i samband härmed liksom telefonnumret till förskolan. 4. I samband med att transport beställs hos beställningscentralen begärs också ett s.k. mellanskillnadskvitto som redovisar resa, datum och egenavgift (Detta kvitto sänder beställningscentralen till föräldern.) Obs! ingen kontantbetalning. 5. Vid kontakt med sjukhus lämnas erforderliga uppgifter. 6. Patientavgift erläggs av målsman med inbetalningskort eller direkt av förälder om denna är närvarande. 7. Blankett skadat barn fylls i på sedvanligt sätt

24 Kommunikation med barn och ungdomar i sorg och kris (ur Sorg och omsorg Dyregrov Raundalen) Här följer några enkla förhållningssätt för att hantera kommunikationen med barn och ungdomar som befinner sig i sorg och kris: Det är viktigt med en öppen och ärlig kommunikation - ge åldersrelevant information - undvik abstrakta förklaringar - använd inte uttryck som sömn eller resa för att beskriva och förklara döden. Ge barnen tid att kognitivt hantera situationen: - acceptera frågor och samtal om händelsen - acceptera att samtalen kan bli korta - titta i fotoalbum och minnesböcker - acceptera lekar som är relaterade till händelsen Gör förlusten verklig - dölj inte dina egna känslor - låt barnen delta i ritualer - ställ fram föremål som påminner om den döde (t ex foto och teckningar) Tala om för barnen att det är normalt att de reagerar olika - upplys dem om vanliga reaktioner - avvisa inte deras reaktioner - tala omför dem att det är smärtsamt men nödvändigt att arbeta sig igenom sina känslor - ge dem hopp, men undvik att förringa smärtan. Förslå barnen olika uttryckssätt för känslor, t ex. - teckning, målning, tidningsklipp, - trolldeg, lera papiermache - minnesalbum, utställning, uppsättning av bilder - samtal - rollspel, drama, lek och dockteater Stimulera en emotionell hantering av det skedda: - planera fortsatta aktiviteter inom förskolan och i kamratgruppen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden All verksamhet i skolor, förskolor, bibliotek, badhus mm drabbas någon gång av den plötsliga och smärtsamma händelsen när någon

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015. Vid svåra händelser i skolan

HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015. Vid svåra händelser i skolan HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015 Vid svåra händelser i skolan Vid behov av medicinsk första hjälp Vårdcentarlen/annan personal Kontakta SOS alarm 112, polis 021-15 20 00 eller i nödfall

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN Mål: Att skapa beredskap för hantering av kriser som berör elever, personal och anhöriga Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer s 2 Handlingsplan

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

Förskolans tillsynsansvar

Förskolans tillsynsansvar Förskolans tillsynsansvar Råd och stöd Ett häfte med praktisk information För medarbetare vid Porsöns kommunala förskolor: Stranden, Sundet och Udden Innehållsförteckning Del 1 Tillsynsansvar och kriser

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Krisplan Tundalsskolan

Krisplan Tundalsskolan Augusti 2015 Krisplan Tundalsskolan [Välj datum] Robertsfors kommun Barn- och utbildningskontoret KRISPLAN TUNDALSSKOLAN Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Uppföljning och utvärdering

Läs mer

Krishanteringsplan vid:

Krishanteringsplan vid: Krishanteringsplan vid: Familjecentralen Långaveka förskola - Långavekaskolan Långåsskolan Långås förskola Morups förskola Ormvråkens förskola Skogstorpsskolan Solhagens förskola Smedjans förskola Vitklöverns

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter 2 INNEHÅLL 1. Inledning samt målsättning..... 3 2. Arbetsfördelning vid kris.. 4 2.1 Krisgruppen vid social- och

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma. Ring 112 3. Anteckna: a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad som har skett d. vem har skadats

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Enheten för personal- och organisationsutveckling Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Studentprästerna, universitetshälsan och studenthälsan är en möjlig resurs i svåra situationer

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Olycka (barn eller vuxen) Allvarlig sjukdom Brand Hot/våld Dödsfall (inom eller utom kåren) Självmord Om polis är kontaktad

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna)

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) 2007-01-08 LTH Ingenjörshögskolan Utbildningsservice YO Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) Krisgrupper - en

Läs mer

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr LERUM100, v 1.0, 2007-11-13 1 (14) Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Box 4088 Mjörnbotorget 0302-52 17 52 www.lerum.se Pg 3 31 43-9 443 12 Gråbo 0302-52 17 78 (fax) larande@lerum.se

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

KRISPLAN EMILIASKOLAN. Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov.

KRISPLAN EMILIASKOLAN. Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov. KRISPLAN EMILIASKOLAN Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov. Innehåll 1. Krisgrupp 3 2. Viktiga telefonnummer 3 3. Ärendegång vid olycka

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN för NOLTORPS OMRÅDE Barn- och ungdomsförvaltningen Förskolan Lövhyddan Förskolan Tegelslagaren Förskolan Nolängen Noltorps förskola Noltorps öppna förskola Familjedaghemmen

Läs mer

Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010. Handlingsplan vid brand.

Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010. Handlingsplan vid brand. Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010 Mål: Skolans personal och elever ska vid eventuellt uppkommen kris snarast komma i jämvikt. Verksamheten ska om möjligt fortgå oförändrad. Krisgrupp:

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor KRISPLAN Norsjö kommuns skolor Innehåll Krisledningsgruppen och kontaktpersoner... 4 Viktiga nummer... 5 Allvarlig olycka/händelse i skolan... 6 Akuta åtgärder på olycksplatsen... 6 Information till Rektor...

Läs mer

1. Tillstånd som utlöses av yttre händelser, t.ex. dödsfall, invaliditet, svåra olyckor, våldshandlingar.

1. Tillstånd som utlöses av yttre händelser, t.ex. dödsfall, invaliditet, svåra olyckor, våldshandlingar. Kris och katastrof Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man hamnat i en sådan livssituation att ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionsmönster inte är tillräckliga

Läs mer

Barns sorg. några råd till familj och vänner. av Atle Dyregrov och Elin Hordvik

Barns sorg. några råd till familj och vänner. av Atle Dyregrov och Elin Hordvik Barns sorg några råd till familj och vänner av Atle Dyregrov och Elin Hordvik Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet När livet krisar.. - En liten handbok i att ta hand om dig själv vid kriser och vart du kan söka stöd. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som

Läs mer

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Checklista om anställd eller student förolyckas eller avlider utanför Stockholms universitet Åtgärderna nedan ska om inte annat anges vidtagas av

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Förord...2. Dödsfall...3. Olycksfall...5. Första hjälpen vid olyckor och brand...6. Deltagare som mister anhörig...7. Allmänna råd vid samtal...

Förord...2. Dödsfall...3. Olycksfall...5. Första hjälpen vid olyckor och brand...6. Deltagare som mister anhörig...7. Allmänna råd vid samtal... Innehållsförteckning Förord...2 Dödsfall...3 Olycksfall...5 Första hjälpen vid olyckor och brand...6 Deltagare som mister anhörig...7 Allmänna råd vid samtal... 8 Avlastningssamtal...9 Reaktionsfaser en

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott Stöd- och krisplan Varbergs GIF Friidrott 1 Stöd - & Krisplan för Varbergs GIF-Friidrott Stöd- & Krispolicy Stöd- och krispolicyn är baserad på de av Svensk Friidrott framtagna, gemensamma värdegrunder

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION Tanken med denna krishanteringsplan är dels att den alltid ska finnas tillgänglig och kunna användas som ett stöd vid en pågående krissituation, men även att den

Läs mer

FÖR PERSONAL OCH ELEVER

FÖR PERSONAL OCH ELEVER KRISPLAN FÖR PERSONAL OCH ELEVER INOM NORRTÄLJE KOMMUNALA VUXENUTBILDNING Denna krisplan är antagen av EnSam 2011-10-19 justerad 2015-01-20 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 DÖDSFALL 4 1. Direkt efter

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte 1 (7) Vid akuta situationer så som exempelvis, brand, olycksfall eller dödsfall är det viktigt att alla inom organisationen vet vad som ska göras och vem som gör vad. Denna krishanteringsplan ska vara

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 REAKTIONER Akut reaktion Under den första tiden efter en allvarlig händelse har många en känsla av overklighet. Det som inträffat känns ofattbart. Vanligt

Läs mer

ÅRJÄNGS GYMNASIESKOLA

ÅRJÄNGS GYMNASIESKOLA ÅRJÄNGS KOMMUN Årjängs Gymnasieskola KRISPLAN - om psykosocial krisberedskap ÅRJÄNGS GYMNASIESKOLA KRISOMHÄNDERTAGANDET UTFÖRS AV SKOLANS ANSTÄLLDA INLEDNING Kriser är något som alla upplever i olika livsskeden.

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

OM NÅGOT HÄNDER HANDLINGSPLAN I AKUT KRISHANTERING FÖRSKOLA-FAMILJEDAGHEM- HELGFÖRSKOLA- SKOLA - FRITIDSHEM SIMRISLUNDSENHETEN

OM NÅGOT HÄNDER HANDLINGSPLAN I AKUT KRISHANTERING FÖRSKOLA-FAMILJEDAGHEM- HELGFÖRSKOLA- SKOLA - FRITIDSHEM SIMRISLUNDSENHETEN OM NÅGOT HÄNDER HANDLINGSPLAN I AKUT KRISHANTERING FÖRSKOLA-FAMILJEDAGHEM- HELGFÖRSKOLA- SKOLA - FRITIDSHEM SIMRISLUNDSENHETEN I stödgruppen ingår personerna i samverkansgruppen: Jan Nilsson 81 96 11 hem

Läs mer

Psykosocial kris- och katastrofplan

Psykosocial kris- och katastrofplan Psykosocial kris- och katastrofplan Reviderad 2014-08-28 Vid varje katastrof/olycka ställs vi inför specifika problem som måste lösas. Det går inte att i en katastrofplan förutse alla möjliga situationer.

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

KRISPLAN för Tavelbäcksskolan

KRISPLAN för Tavelbäcksskolan KRISPLAN för Tavelbäcksskolan Reviderad 2012-12-19 Inledning Denna plan är utarbetad i samråd med personal på enheten och träder i kraft så snart en krissituation inträffat. Planen aktualiseras hos elever,

Läs mer

Skånes Isseglarklubbs. Handlingsplan vid krissituationer. Antagen av Skånes Isseglarklubbs styrelse 29 mars 2007, (rev 2008-01-16)

Skånes Isseglarklubbs. Handlingsplan vid krissituationer. Antagen av Skånes Isseglarklubbs styrelse 29 mars 2007, (rev 2008-01-16) Skånes Isseglarklubbs Handlingsplan vid krissituationer Antagen av Skånes Isseglarklubbs styrelse 29 mars 2007, (rev 2008-01-16) 1 ...1 1 Handlingsplanens syfte är:...3 1.1 Exempel på situationer som utlöser

Läs mer

AKUTEN. Handlingsplaner för Akuta situationer. Viktiga telefonnummer

AKUTEN. Handlingsplaner för Akuta situationer. Viktiga telefonnummer AKUTEN Handlingsplaner för Akuta situationer Innehåll: Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6 Sid. 7 Sid. 8 Sid. 9 Viktiga telefonnummer Brand Utrymningsplan för vissa rum Akuta sjukdomstillstånd När

Läs mer

Rev:2014 03 20. Krisplan. Norsjövolleyboll Manual

Rev:2014 03 20. Krisplan. Norsjövolleyboll Manual Krisplan Norsjövolleyboll Manual 1 KRISHANTERINGSPLAN I NORSJÖVOLLEY. 1. INLEDNING Att vara ledare i en klubb, i så väl styrelse som tränare i ett lag innebär ett stort ansvar för andra människor, inte

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Torbjörn Bood 2015-09-07 torbjorn.boood@kil.se. Handlingsplan för socialförvaltningen i krishantering och första hjälpen

SOCIALFÖRVALTNINGEN Torbjörn Bood 2015-09-07 torbjorn.boood@kil.se. Handlingsplan för socialförvaltningen i krishantering och första hjälpen SOCIALFÖRVALTNINGEN Torbjörn Bood 2015-09-07 torbjorn.boood@kil.se Handlingsplan för socialförvaltningen i krishantering och första hjälpen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingsplan för socialförvaltningen i

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 HANDLINGSPLAN VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 1 Innehåll MÅL... 3 AKUT OMHÄNDERTAGANDE... 3 OMHÄNDERTAGANDE

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer