KRISPLAN. Lapplands Lärcentra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISPLAN. Lapplands Lärcentra"

Transkript

1 KRISPLAN Lapplands Lärcentra I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom lärcentra 1

2 Innehållsförteckning Sid 1. Krisgruppen på lärcentra i 3 2. Krisgruppen och dess uppgift 4 3. Vad är en kris 4 4. Kriskorg 5 5. Minnesstund 5 6. Kontakt anhöriga 5 7. Emotionell första hjälp 6 8. Informera övriga medarbetare/elever 6 9. Kontakt med massmedia Att tänka på Scenarion Rekommendationer för minnesstund Telefonlista närstående till personal 14 2

3 KRISPLAN FÖR LÄRCENTRA UPPDATERING: rektor på resp. lärcentra ansvarar för att krisplanen reviderar varje år i augusti i samverkan med lärcentras krisgrupp. Vuxenutbildningschef får del av de reviderade krisplanerna. 1. Krisgruppen på lärcentra i Rektor/lärcentrachef Sammankallande Mobiltelefon Privat telefon Administratör Lärare 1 Sammankallande om rektor ej är på lärcentra i första hand Lärare 2 Sammankallande om rektor ej är på lärcentra i andra hand Skyddsombud eller motsvarande Suppleant ersätter frånvarnade medlem i krisgruppen *De som ingår i krisgruppen har de viktiga telefonnumren färdigprogrammerade i sin mobil. Alla dessa kontakter bör börjas med Kris namn.., Kris jourhavande präst osv. Kan någon av de som ingår i gruppen inte nås på mobil, sänd sms med rubrik kris för att påkalla personens uppmärksamhet. Viktiga telefonnummer Akutmottagning närmaste sjukhus Ambulans Brandstation/räddningstjänst Företagshälsovård Kommunens Jourinformatör Kommunens krisgrupp Polis Präst i församling Psykolog/psykiatrisk mottagning Tolkförmedling 3

4 2. Krisgruppen och dess uppgift Krisgruppen är basen för krisarbetet och är den grupp som samlas vid varje krissituation. Deras uppgift är att ansvara för att hantera uppkomna krissituationer på bästa möjliga sätt. Gruppen bedömer och föreslår lämpliga åtgärder och ger information, både i den akuta situationen och i efterarbetet. Krisgruppen stöttar dem som arbetar direkt med krisarbetet. Krisgruppen bör bestå av Lärcentrachef, 1-2 lärare, 1 administratör& skyddsombud eller motsvarande samt en suppleant. Lärcentrachef är sammankallande. Regionens krisgrupp Vid större kriser och olyckshändelser kontaktas kommunens/regionens krisgrupp in och ansvaret fördelas mellan krisgrupperna. Lärcentra har som förebyggande åtgärder: Krisgruppen skall träffas för genomgång och utbildning i augusti varje år för granskning och revidering av krisplanen vid behov. Lärcentrachef ansvarar för att personalen har kännedom om krisplanen och larmnummer Vid den årliga skyddsronden ska en genomgång av lokaler ske, se över att utrymningsvägar, brandsläckare/brandfiltar och återsamlingsplatser är väl kända och uppmärkta. Lärcentrachef ansvarar för att personal och elever känner till utrymningsvägar och återsamlingsplats. Behov av utbildning bedöms av Lärcentrachef. Personuppgifter Personuppgifter på elever finns i elevregistreringssystem och/eller i lista. Personuppgifter på anställda och deras anhöriglista finns hos administrationen, krisgruppen ska ha tillgång till dessa. 3. Vad är en kris? Ett kristillstånd kan man befinna sig i när man råkat in i en livssituation, där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man ska bemästra den aktuella situationen. En kris kan orsakas av yttre oväntade händelser, exempelvis att drabbas av en förlust såsom arbetskamrats död eller dödsfall inom grupp, arbetsplats olycka eller allvarligt tillbud, extra ordinära händelser eller kränkningar. Alla kan oavsett tidigare hälsotillstånd råka ut för en livskris eller utvecklingskris. Reaktioner vid krissituationer är olika. Det är viktigt att chef och arbetskamrater är lyhörda och uppmärksamma på detta och kan ge råd och stöd efter behov till den som är utsatt. Tänkbara reaktioner hos människor i kris: -Fortsätter med dagen som inget hänt. -Psykosomatiska besvär (magont, hjärtklappning) -Obeslutsamhet -Klängighet, uppmärksamhets krävande. -Sorg och ledsamhet - Skuld och självförebråelser -Sömnsvårigheter - Grubblerier över orsak och mening -Personlighetsförändring - Prestationsnedgång - Känsla av overklighet - Förnekande - Överdrivet pratsam eller tyst - Regression - Apati, lamslagenhet - Ilska - Trötthet - Ångest och protest - Isolering 4

5 Information Det är mycket viktigt att samla rätt och riktig information av en händelse. Vid en krissituation öppnar frånvaron av information vägen för ryktesspridning och desinformation. Var därför noga med vilken information som ges och hur den framförs. Ingen spekulation. Lämna löpande information, om det inte är möjligt ge istället information vid bestämda tider. Finns inga upplysningar att lämna just nu är det lika viktigt att tala om just detta och att ytterligare information lämnas inom kort. OBS! Låt dig inte stressas! Gissa inte! Bli inte upprörd! Svara bara på frågor du kan svara på, men säg aldrig -Ingen kommentar Den skriftliga informationen skall göras omsorgsfullt och med ett respektfullt innehåll. Allmänt kan sägas att informationen bör vara så personlig som möjligt. Information ges via informationstavlor, vid entrédörrarna, personalrummen och via e-post. Det skall alltid framgå vem som har skickat informationen Om större händelse ta hjälp av resp. kommuns informatörer och lägg ut information på kommunens hemsida och hänvisa dit, för att minska trycket på krisgruppen och övriga inblandade. Kommunens växel kan ev. bemannas så att de kan besvara/ge information. Möjligheter finns även att få hjälp av kommunens informatörer att lägga ut info via radions P4. 4. Kriskorg Genomgås i samband med den årliga revideringen av krisplanen, rektor delegerar. Innehåller följande; Fin duk till passande bord, blomvas, ljusstake, ljus, passande kondoleansbok, ram för ev. foto, bra pennor för att texta fint, pappersnäsdukar, passande musik på CD eller från nätet, förslag på dikter, ev. lämplig litteratur som kan vara hjälp vid svåra situationer. En skrift som gärna beskriver olika trosuppfattningars hantering vid dödsfall, minnesstund etc. finns ingen sådan, tala med de anhöriga hur de önskar ha upplägget. Kriskorg finns hos rektor. (megafon bör inskaffas för att hantera andra krissituationer vid t.ex. brand ) 5. Minnesstund Uppläggningen av en minnesstund kan diskuteras redan i förväg. Information om minnesstund och minnesbord lämnas via anslag och e-post. För att hedra den avlidne finns flera alternativ. Oftast en tyst minut, någon läser kanske en dikt. Tänder ett ljus. Talar om den avlidne. Ofta utsmyckar man ett bord med blommor vas och ett foto av den avlidne och möjlighet att skriva en hälsning till den avlidne i en bok på bordet. 6. Kontakta anhöriga I vilken ordning man väljer att kontakta anhöriga, sjukvårdsinrättningar eller företagshälsovård, arbetsmiljöinspektionen, präst eller andra i ett tidigt skede, beror på situationen. Fullständig information om vad som har hänt och vad som kommer att hända härnäst är viktigt att ha då man kontaktar anhöriga. Kontakten med anhöriga är kanske det svåraste arbetet i krishanteringen. Polisen ansvarar för överlämnande av dödsbud och har rutiner för detta. 5

6 7. Emotionell första hjälp Håll tyst-håll om- Håll i Skapa ett gynnsamt klimat runt första hjälpen -Ge full uppmärksamhet -Lyssna, avbryt inte -Håll blickkontakt -Dölj inte egna reaktioner -Visa engagemang via kroppsspråket -Var ärlig och direkt -Om nödvändigt och ifall det känns passande; håll armen runt personen eller i handen. (kroppskontakt är viktigt) Låt den drabbade få tala om vad som hänt -Undvik tomma ord -Lova inte för mycket -Kom ihåg att du inte kan ta bort smärtan Skydda mot ytterligare stress -Starka intryck -Media och publik När chocken börjar släppa och övergår i någon reaktion, tänk på följande: Skapa struktur i kaoset- Ge hjälp i praktiska frågor, men ta ej över Stötta i att behålla vardagliga rutiner, uppmuntra att stötta varandra Håll arbets- och vängrupper intakt Ge uppdaterad information om vad som hänt, och vad som kommer att hända. 8. Informera övriga medarbetare/elever Nästa steg är att informera om det inträffade. Varje krissituation är unik och omständigheterna avgör under vilka former detta ska ske, vilka som ska informeras först etc. Övriga medarbetare måste så småningom också informeras om det inträffade, kanske vid en särskild sammankomst. Tänk på att informera dem som är frånvarande, sjukskrivna eller befinner sig på annan ort. Krisgruppen bör också ta ställning till om personal och elever ska stanna kvar i verksamhetens lokaler. När någon skadats eller förolyckats är det ofta lämpligt att först samla och informera de närmaste berörda och ge dem det stöd de behöver. Stressymptom är normalt i en krissituation, men de kan vara svåra att hantera. Uppmuntra medarbetarna och elever att ta hand om varandra eller be någon av dem att ta på sig vissa uppgifter. En checklista för klassrumssamtalet: Tänd ett ljus (finns i kriskorgen). Kom överens om att inget som sägs i gruppen förs vidare, att alla reaktioner är tillåtna, att alla talar för sig själva. Berätta sakligt för gruppen vad som har hänt. Låt de studerande reagera och ställa frågor. Var uppmärksam på speciella reaktioner. Avsluta med gemensam handling, exempelvis tyst minut. 6

7 9. Kontakt med massmedia Eftersom massmedia avlyssnar all radiotrafik kan de ibland vara på plats före räddningspersonalen vid en större olycka. Be massmedia avvakta tills du fått ett samlat grepp över situationen. Diskutera med dina kollegor om vem som är den mest lämpade att vara massmedieansvarig. Informera bara om det du vet och var försiktig med personuppgifter! Vid omfattande katastrofer kommer sannolikt massmedia att vilja ha ett uttalande eller information. Det är krisgruppens uppgift att hålla kontakt med pressen. Ingen spekulation. Lämna löpande information, om det inte är möjligt ge istället information vid bestämda tider. Finns inga upplysningar att lämna just nu är det lika viktigt att tala om just detta och att ytterligare information kommer inom kort. Hur pressinformationen sköts kan vara av stor betydelse i ett längre perspektiv. Det är därför viktigt att vara öppen, saklig och korrekt från början. 10. Att tänka på Omboka Praktiska angelägenheter kan kanske tyckas vara mindre viktiga att bry sig om i en krissituation, men har betydelse i det stora hela. Att snabbt boka om möten, resor eller liknande underlättar arbetet. Flaggning på halv stång Flaggning sker på halv stång på dödsdagen samt på begravningsdagen. Flaggan hissas då först i topp och halas därefter en tredjedel av stångens längd. När jordfästningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den omedelbart halas eller vid solens nedgång, dock senast klockan Debriefing Erfarenheter från krisarbete har visat att behovet av så kallad debriefing efteråt är stort. Med debriefing menas avlastande och systematiska gruppsamtal för de inblandade, då man går igenom de intryck och reaktioner som olika människor har upplevt i samband med krisen. Samtalen ger perspektiv på händelsen och hjälper människor att bearbeta sina upplevelser. Därmed kan uppkomsten av onödiga efterverkningar förhindras. Debriefing ska inte ske när människor befinner sig i chocktillstånd, men bör inte heller ske senare än ett par dygn efter händelsen. En debriefing ska ledas av en person med kunskap om kriser och erfarenhet av debriefing. Samtalet sker lämpligast på ett ostört ställe och kan pågå i några timmar. Personal administration När någon anställd avlider ska också en mängd personaladministrativa uppgifter utföras. Företagets pension- och livförsäkringsbolag ska meddelas på skärskilt formulär. Försäkringshandlingar ska sändas till anhöriga för ifyllande eller komplettering. Slutlön utföras och översändas dödsboet m.m. En god regel är att alltid sända med ett personligt följebrev undertecknat av den person som redan haft kontakt med de anhöriga. Det är viktigt att man har dialog om hur personens privata tillhörigheter omhändertas samt om de anhöriga vill se arbetsplatsen innan personliga saker plockas ihop. Den avlidnes namn tas ur olika register och namnskyltar plockas ned. 7

8 Återhämtning En kris upplevs som mest intensiv dagarna efter att den inträffat. Så småningom återgår allt till ett mer normalt tillstånd för de flesta. Krisen behöver dock inte vara över, det är därför viktigt att vara lyhörd för efterreaktioner och erbjuda hjälp och stöd till både anhöriga och medarbetare under en längre tid. Det kan vara krisgruppens uppgift att exempelvis upprätta kontakter med psykologer. 8

9 11. Scenarion Svår olycka med personskador/dödsfall under skoltid Vem: Åtgärd: Åtgärdat: Logg/tid/vem Lärare Se till att första hjälpen fortgår får första Larma 112 informationen Förvissa sig om att informationen man fått är korrekt och riktigt uppfattad Rektor eller ställföreträdare informeras omgående Få information som kan lämnas till gruppen, undervisande lärare och andra berörda i skolan. Läraren håller kontakt med de anhöriga Annan Se till att första hjälpen fortgår får Larma 112 informationen Ta emot information delge rektor eller ställföreträdare omgående Rektor Sammankalla krisgruppen och berörda lärare omgående. Kontakta anhöriga för att visa sitt deltagande i olyckan/sorgen och för att samtala om vilken information som ges i skolan(eller stäm av med den lärare som haft första kontakten med anhöriga). Frigör lämplig lokal som samling/minnesrum och ansvara för att bemanna detta. Krisgruppens arbete I samråd med berörd personal planera de närmaste åtgärderna och fördela arbetsuppgifterna. Bestäm krisnivå- ska regional krisgrupp kopplas in eller samarbetas med. Ställ i ordning lämpligt mötesrum för krisen, ha alltid någon närvarande i krisrummet. Ha ett telefonnummer öppet enbart för krisgruppen som inte delas ut, eller inte är känt. Behövs stöd i arbetet av andra, t.ex. jourhavande medmänniska etc. Utse person som hanterar media. Avdela någon att dokumentera allt. Alternativt de ansvarsområden som tilldelats ansvarar för att dokumentera allt, vem, tid, åtgärdat osv. Ev. ta in resurspersonal. Tänk på att sätta upp anslag med hänvisning till minnesstund, var ev. stöd personer finns, Krisgruppens rum. Tilldela någon att förse personal och berörda med dryck, mat etc. Rektorns ansvar: Rektor ansvarar för att alla berörda lärare i gruppen informeras om det inträffade och de i sin tur kan informera sina grupper. Distribuera informationen. ALL information ska vara försedd med mottagare, avsändare och dag & tid. Rektor ansvarar för att flaggning på halvstång sker samt deltagande på begravning. Debriefing 2-3 dygn efter händelsen som leds av sakkunnig och erfaren person. 9

10 Olycksfall med en eller flera personer, t.ex. bussolycka- Utgången okänd. Vem: Åtgärd: Åtgärdat: Logg/tid/vem Den som får första informationen Förvissa sig om att informationen man fått är korrekt och riktigt uppfattad Rektor eller ställföreträdare informeras omgående Rektor Sammankalla krisgruppen och berörda lärare omgående. Förvissa sig om att informationen man fått är korrekt och riktigt uppfattad Bedöma omfattningen av olyckstillbudet och samverka med regionens krisgrupp, räddningstjänst och leda det lokala arbetet. Frigör lämplig lokal som samling/minnesrum och ansvara för att bemanna detta. Krisgruppens arbete I samråd med berörd personal planera de närmaste åtgärderna och fördela arbetsuppgifterna. Ställ i ordning lämpligt mötesrum för krisen, ha alltid någon närvarande i krisrummet. Ha ett telefonnummer öppet enbart för krisgruppen som inte delas ut, eller inte är känt. Vilka andra kontaktas för stöd i arbetet? Avdela någon att dokumentera allt. Alternativt de ansvarsområden som tilldelats ansvarar för att dokumentera allt, vem, tid, åtgärdat osv. Ev. ta in resurspersonal. Tänk på att sätta upp anslag med hänvisning till minnesstund, var ev. stöd personer finns, Krisgruppens rum. Tilldela någon att förse personal och berörda med dryck, mat etc. Rektorns ansvar: Rektor ansvarar för att alla berörda lärare i gruppen informeras om det inträffade och de i sin tur kan informera sina grupper. Distribuera information. ALL information ska vara försedd med mottagare, avsändare och dag & tid. Rektor ansvarar för att flaggning på halvstång sker. Ev. minnesstund och deltagande vid ev. begravning. Debriefing 2-3 dygn efter händelsen som leds av sakkunnig och erfaren person. 10

11 Beväpnat våld/bombhot/brand/explosionsfara. Vem: Åtgärd: Brand/explosionsfara Lärare eller annan Lärare/ personal Bespruta brandhärd, om sådan finns, med skum eller vatten (EJ VATTEN) om elapparatur brinner. Under tiden be/skrik åt annan att larma 112 Få övriga att utrymma lokalerna Vid uppmaning skall alla i byggnaden lugnt, snabbt och tryggt söka sig ut. Undervisande lärare leder utrymningen av eleverna. Läraren förvissar sig om att det är möjligt att öppna klassrumsdörren och ta sig ut i korridoren. Vid rökutveckling skall man krypa längs golvet. Dörrar och fönster stängs då klassrummet är tomt. Om utgångarna inte kan användas sker utrymning via fönster. Undervisande läraren lämnar byggnaden sist efter att ha konstaterat att alla elever är ute. Eleverna samlas gruppvis på bestämd återsamlingsplats. Lärarna försäkra sig om att alla elever är på plats. Lärarna meddelar rektor och räddningsledare att alla är på plats eller om någon saknas. Uppsamlingsplatsen får inte lämnas före tillstånd erhållits. Vid behov av samlingsplats inomhus används förutbestämd återsamlingsplats. Åtgärd: Bombhot/väpnat våld Larma 112 Vid beväpnat våld eller bombhot får inte personal eller elever ingripa mot angriparen. Inte närma sig angriparen med främmande föremål. Varna övriga att omedelbart lämna byggnaden och sätta sig i säkerhet. Alla tar sig till återsamlingsplatserna. Lärarna försäkrar sig att ingen saknas. Lägg på minnet all tänkbar information som kan vara till nytta för polis och räddningstjänst. Åtgärdat: Logg/tid/vem Bemötande vid risk för hot eller våld Försök uppmärksamma kollegorna på situationen. Om situationen upptrappas försök fly och påkalla hjälp. Försök behålla lugnet. Angreppet gäller oftast inte dig personligen utan du råkar befinna dig i den aggressives väg eller företräder någon som väckt hans/hennes ilska. Försök att förstå vad den andre egentligen vill. Lyssna aktivt. Att bli bemött med intresse kan ha en positiv inverkan då personen i fråga känner att han/hon blir tagen på allvar. Håll dig på behörigt avstånd. Den aggressive behöver ett större revir. Gå inte för nära och avvakta med frågor som kan uppfattas personliga. Ta hotet på allvar. Visa respekt för känsloyttringar. Skapa andrum för att vinna tid Hota inte själv Håll dig till sakfrågan. Avstå från personliga anmärkningar. Undvik vinnare-/förlorare situation där den hotande kan känna sig som förlorare Om och när den hotfulle avvikit kontakta chef gå igenom 11

12 Krisgruppen och rektor KRISPLAN FÖR LAPPLANDS LÄRCENTRA vad som hänt. polisanmälan görs. Alla hot som berör verksamheten skall omedelbart anmälas Se ovan Olycksfall med en eller flera personer, t.ex. bussolycka - Utgången okänd. Dödsfall/olycka/sjukdom - Utanför skoltid. Vem: Åtgärd: Åtgärdat: Logg/tid/vem Personal, elev eller annan som får informationen Förvissa sig om att informationen man fått är korrekt och riktigt uppfattad Rektor eller ställföreträdare informeras omgående Få information som kan lämnas till gruppen, undervisande lärare och andra berörda i skolan. Rektor Sammankalla krisgruppen och berörda lärare omgående. Kontakta anhöriga för att visa sitt deltagande i olyckan/sorgen och för att samtala vilken information som ges i skolan.(eller stäm av med den lärare som haft första kontakten med anhöriga) Frigör lämplig lokal som samling/minnesrum och ansvara för att bemanna detta. Krisgruppens arbete I samråd med berörd personal planera de närmaste åtgärderna och fördela arbetsuppgifterna. Ska andra kontaktas för stöd i arbetet,se telefonlista. Ev. uppföljning i klass eller personalgrupp efter händelsen. Rektorns ansvar: Rektor ansvarar för att alla berörda lärare i gruppen informeras om det inträffade och de i sin tur kan informera sina grupper. Distribuera informationen. Rektor ansvarar för att flaggning på halvstång sker och minnesstund om utgången är sådan. Debriefing 2-3 dygn efter händelsen som leds av sakkunnig och erfaren person. Om dödsfall deltagande på begravning. 12

13 12. Rekommendationer för minnesstund För att hedra den avlidne kan man ha en minnesstund. Om det finns arbets- och studiekamrater som vill hjälpa till är det utmärkt. De vet kanske vilken musik den avlidne tyckte om att lyssna till. Minnesstunden kan vara mellan femton till trettio minuter och behöver inte vara i anslutning till begravning. Planera minnesstunden konfessionslöst Boka lämplig lokal i lärcentras lokaler eller annan mer passande lokal. Placera ett tänt ljus och eventuellt blommor. Eventuellt kan några ark som de närvarande kan skriva sina namn på, finnas till hands. Dessa kan sedan överlämnas till familjen Den som vill säga något har möjlighet att göra det Diktläsning Hålla en tyst minut Om det finns frågor var tydlig med att säga endast det som man med säkerhet vet Förslag på musik vid minnesstunden: Instrumentalt: Alvengren, Susanne Tidens hjul J:son Lindh Härifrån till evigheten Hootenanny Singers Omkring tiggarn från Luossa Andersson Benny Tröstevisa Linnet, Anne Tusind Stykker Rachmaninov Sergei Vocalise Dahlgren, Eva Vem tänder stjärnorna Grieg, Edvard Morgonstämning Fauré Gabriel Cantique de Jean Racine J:son Lindh, Björn Song for a guy Clapton, Eric Tears in heaven Schaffer Janne Så skimrande var aldrig havet Paulsson, Anders Amazing grace Fristorp Göran Cavatina Förslag till passande dikter till minnesstunden Det finns många passande begravningsdikter passande till minnesstunden på nätet. T.ex. - begravningsdikter. Nedan ges tips på dikter: Det gick en gammal odalman och sjöng på åkerjorden Han bar en frökorg i sin hand och strödde mellan orden för livets början och livets slut sin nya fröskörd ut Han gick från soluppgång till soluppgång Det var den sista dagens morgon Jag stod som harens unge när han kom Hur ångestfull jag var inför hans vackra sång Då tog han mig och satte mig i korgen och när jag somnat började han gå Döden tänkte jag mig så / Bo Setterlind Låt inte mörkret hindra dig att söka ljuset och när du funnit det låt andra se, pröva, övertyga dig Vill du att ljus ska leva tänd då hos andra samma längtan Tänd frimodighetens ljus i rädslans mörker tänd rättens ljus i korruptionens mörker tänd frihetens ljus i ofrihetens mörker tänd trons ljus i förnekelsens mörker tänd hoppets ljus i förtvivlans mörker tänd Kärlekens ljus i dödens mörker Tänd ljus /Bo Setterlind 13

14 13. Telefonlista närstående till personal Om det inträffar något som medför att Lärcentra har behov av att kontakta närstående behövs ett eller flera namn och telefonnummer Anställdes namn Namn närmast anhörig 1 Namn närmast anhörig 2 Namn närmast anhörig 3 Anställdes namn Namn närmast anhörig 1 Namn närmast anhörig 2 Namn närmast anhörig 3 Anställdes namn Namn närmast anhörig 1 Namn närmast anhörig 2 Namn närmast anhörig 3 14

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Krisplan - Checklistor och rekommendationer

Krisplan - Checklistor och rekommendationer Krisplan - Checklistor och rekommendationer Beslutad av rektor 2012-05-16 Dnr HIG 2012/705 1 Innehåll Checklistor - Kriskommunikation 3 - Åtgärder vid dödsfall student 4 - Åtgärder vid dödsfall medarbetare

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma. Ring 112 3. Anteckna: a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad som har skett d. vem har skadats

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Policy och handlingsplan vid krishantering Omsorgsnämnden Torsby kommun

Policy och handlingsplan vid krishantering Omsorgsnämnden Torsby kommun Policy och handlingsplan vid krishantering Omsorgsnämnden Torsby kommun Antagen av Omsorgsnämnden 2006-03-10 37 2011-08-03 2 Innehållsförteckning: 1. Omsorgsnämndens policy Sida - Målsättning 3 - Risk-

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Reviderad 2014-09-02

KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Reviderad 2014-09-02 KRISPLAN - ELEVS DÖDSFALL - PERSONALS DÖDSFALL - NÄR ELEV MISTER NÄRA ANHÖRIG - STÖRRE OLYCKA/HÄNDELSE EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Aktuella telefonnummer finns i bilaga 4. ELEVS DÖDSFALL KRISPLAN VID ELEVS

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna)

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) 2007-01-08 LTH Ingenjörshögskolan Utbildningsservice YO Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) Krisgrupper - en

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Checklista om anställd eller student förolyckas eller avlider utanför Stockholms universitet Åtgärderna nedan ska om inte annat anges vidtagas av

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS NYKÖPINGS GYMNASIUM Lå 2013-2014 Uppdaterad 2013-10-15 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Nyköpings gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Förebyggande åtgärder: Ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel på skolan. Bemöta främlingsfientlighet, intolerans och odemokratiska

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s.

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s. Krisplan - Studeranderelaterade situationer Reviderad 27.8.2015 Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2 Studerande - svår olycka s. 3 Studerande - dödsfall s. 4 Personal - svår olycka s. 5 Personal dödsfall

Läs mer

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2)

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) Leksands folkhögskola Augusti 2012 Beredskapsplan vid krissituationer Vid en krissituation: 1.Se till att skadade/berörda får hjälp 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) 3.Skolans

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer

Handlingsplan vid krissituationer Handlingsplan vid krissituationer akuta åtgärder förebyggande åtgärder information Reviderad 2010-01-26 1 (22) Inledning Denna plan är utarbetad i samråd med personal på Orrvikens förskola/ skola träder

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun 2012 10 01 Reviderad av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg Innehåll Krisgruppens medlemmar Handlingsplaner vid olika typer

Läs mer

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Viktiga telefonnummer SOS Alarm, larma på telefonnummer 112 Uppgifter att delge SOS-alarm: Företagsadress: Arnljothallen Öneslingan

Läs mer

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser Reviderad 11 01 26 Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser 1. När bud om större olycka / händelse / incident som berör många personer når skolan, kallas krisgruppens stab samman av gymnasiechef

Läs mer

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor KRISPLAN Norsjö kommuns skolor Innehåll Krisledningsgruppen och kontaktpersoner... 4 Viktiga nummer... 5 Allvarlig olycka/händelse i skolan... 6 Akuta åtgärder på olycksplatsen... 6 Information till Rektor...

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26 Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig för krisplanen Leder

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Olycka (barn eller vuxen) Allvarlig sjukdom Brand Hot/våld Dödsfall (inom eller utom kåren) Självmord Om polis är kontaktad

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Krishanteringsplan för Hallands Nation

Krishanteringsplan för Hallands Nation Krishanteringsplan för Hallands Nation Tanken med denna krishanteringsplan är dels att den alltid ska finnas tillgänglig och kunna användas som ett stöd vid en pågående krissituation, men även att den

Läs mer

KRISPLAN Lärcentrum Mellerud Vuxenutbildningen

KRISPLAN Lärcentrum Mellerud Vuxenutbildningen Uppdaterad 2010-05-19 Borttaget: 03-11 KRISPLAN Lärcentrum Mellerud Vuxenutbildningen - 1 - INNEHÅLL KRISGRUPP Lärcentrum Mellerud... - 3 - KRISGRUPPENS ARBETSFÖRDELNING... - 4 - Generell arbetsgång...

Läs mer

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång.

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Krisplan Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Reviderad: januari 2012 Krisplan Förord Bifogad krisplan är framtagen för att utgöra ett stöd vid Ert planeringsarbete

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN. KRISTIANSTAD Lå 14/15

BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN. KRISTIANSTAD Lå 14/15 BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER PÅ C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN I KRISTIANSTAD Lå 14/15 Innehåll Telefonnummer... 2 Ansvarsfördelning vid händelse av kris... 3 Akut större händelse utanför skolan...

Läs mer

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm KRISPLAN FÖR HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Alarm Polis (icke brådskande) Giftinformationscentralen Sjukvårdsrådgivningen Halland BRIS (barnens hjälptelefon) BRIS (vuxnas telefon

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION Tanken med denna krishanteringsplan är dels att den alltid ska finnas tillgänglig och kunna användas som ett stöd vid en pågående krissituation, men även att den

Läs mer

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-02-25 1.0 Pär Blondell Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 Reviderad 2013-12-10 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Krisledningsgrupp sid 4 Telefonlista sid 5 Allvarlig olycka/händelse i förskolan sid 6 Allvarlig olycka

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Så här gör du vid... Inbrott och skadegörelse Larmnummer

Så här gör du vid... Inbrott och skadegörelse Larmnummer Så här gör du vid... Brand Inbrott och skadegörelse Hot Olycka Utrymning Larmnummer Brand Rädda de som är i uppenbar livsfara och som inte själva kan flytta sig till en säker plats. Varna dem som befinner

Läs mer

Krisinstruktion. KRISBEREDSKAP FÖR Linköpings Flygklubb

Krisinstruktion. KRISBEREDSKAP FÖR Linköpings Flygklubb 1 KRISBEREDSKAP FÖR Linköpings Flygklubb Bakgrund Statistiskt sker det tio haverier per år. Med hundra klubbar i Sverige, drabbas varje klubb vart tionde år Varje klubbmedlem bör ha en hög krisberedskap.

Läs mer

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte 1 (7) Vid akuta situationer så som exempelvis, brand, olycksfall eller dödsfall är det viktigt att alla inom organisationen vet vad som ska göras och vem som gör vad. Denna krishanteringsplan ska vara

Läs mer

KRISPLAN för Tavelbäcksskolan

KRISPLAN för Tavelbäcksskolan KRISPLAN för Tavelbäcksskolan Reviderad 2012-12-19 Inledning Denna plan är utarbetad i samråd med personal på enheten och träder i kraft så snart en krissituation inträffat. Planen aktualiseras hos elever,

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN Mål: Att skapa beredskap för hantering av kriser som berör elever, personal och anhöriga Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer s 2 Handlingsplan

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010. Handlingsplan vid brand.

Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010. Handlingsplan vid brand. Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010 Mål: Skolans personal och elever ska vid eventuellt uppkommen kris snarast komma i jämvikt. Verksamheten ska om möjligt fortgå oförändrad. Krisgrupp:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter 2 INNEHÅLL 1. Inledning samt målsättning..... 3 2. Arbetsfördelning vid kris.. 4 2.1 Krisgruppen vid social- och

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Central krisgrupp Titel Namn Jobb Mobil Bostad Rektor Geneskolan Malin Petersson 26 53 62 073-086 68 44 765 27 Rektor Geneskolan Nicklas Wästlund 26

Läs mer

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN KRIS och BEREDSKAPSPLAN för KVARNGÄRDESSKOLAN Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppens medlemmar Resurspersoner och organisationer Checklista vid olycksfall på skolan Handlingsprogram vid olika

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Krishanteringsplan 2010-03-25

REGION VÄRMLAND. Krishanteringsplan 2010-03-25 REGION VÄRMLAND Krishanteringsplan 2010-03-25 KRISHANTERINGSPLAN 1. VID KRIS Nivå 1 Nivå 2 2. KRISORGANISATION Bemanning Krisledarens roll Krisgruppens roll Bemanning vid utdragen kris Krisledningens samlingsplats,

Läs mer

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Enheten för personal- och organisationsutveckling Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Studentprästerna, universitetshälsan och studenthälsan är en möjlig resurs i svåra situationer

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Torbjörn Bood 2015-09-07 torbjorn.boood@kil.se. Handlingsplan för socialförvaltningen i krishantering och första hjälpen

SOCIALFÖRVALTNINGEN Torbjörn Bood 2015-09-07 torbjorn.boood@kil.se. Handlingsplan för socialförvaltningen i krishantering och första hjälpen SOCIALFÖRVALTNINGEN Torbjörn Bood 2015-09-07 torbjorn.boood@kil.se Handlingsplan för socialförvaltningen i krishantering och första hjälpen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingsplan för socialförvaltningen i

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Senast uppdaterad 2009-04-23 2009-09-17 1 Innehållsförteckning Sida 3, Viktiga telefonnummer 4, Solhemsskolans krisgrupp Handlingsplaner 5, Fysisk misshandel 6, Akut

Läs mer