KRISPLAN. Lapplands Lärcentra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISPLAN. Lapplands Lärcentra"

Transkript

1 KRISPLAN Lapplands Lärcentra I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom lärcentra 1

2 Innehållsförteckning Sid 1. Krisgruppen på lärcentra i 3 2. Krisgruppen och dess uppgift 4 3. Vad är en kris 4 4. Kriskorg 5 5. Minnesstund 5 6. Kontakt anhöriga 5 7. Emotionell första hjälp 6 8. Informera övriga medarbetare/elever 6 9. Kontakt med massmedia Att tänka på Scenarion Rekommendationer för minnesstund Telefonlista närstående till personal 14 2

3 KRISPLAN FÖR LÄRCENTRA UPPDATERING: rektor på resp. lärcentra ansvarar för att krisplanen reviderar varje år i augusti i samverkan med lärcentras krisgrupp. Vuxenutbildningschef får del av de reviderade krisplanerna. 1. Krisgruppen på lärcentra i Rektor/lärcentrachef Sammankallande Mobiltelefon Privat telefon Administratör Lärare 1 Sammankallande om rektor ej är på lärcentra i första hand Lärare 2 Sammankallande om rektor ej är på lärcentra i andra hand Skyddsombud eller motsvarande Suppleant ersätter frånvarnade medlem i krisgruppen *De som ingår i krisgruppen har de viktiga telefonnumren färdigprogrammerade i sin mobil. Alla dessa kontakter bör börjas med Kris namn.., Kris jourhavande präst osv. Kan någon av de som ingår i gruppen inte nås på mobil, sänd sms med rubrik kris för att påkalla personens uppmärksamhet. Viktiga telefonnummer Akutmottagning närmaste sjukhus Ambulans Brandstation/räddningstjänst Företagshälsovård Kommunens Jourinformatör Kommunens krisgrupp Polis Präst i församling Psykolog/psykiatrisk mottagning Tolkförmedling 3

4 2. Krisgruppen och dess uppgift Krisgruppen är basen för krisarbetet och är den grupp som samlas vid varje krissituation. Deras uppgift är att ansvara för att hantera uppkomna krissituationer på bästa möjliga sätt. Gruppen bedömer och föreslår lämpliga åtgärder och ger information, både i den akuta situationen och i efterarbetet. Krisgruppen stöttar dem som arbetar direkt med krisarbetet. Krisgruppen bör bestå av Lärcentrachef, 1-2 lärare, 1 administratör& skyddsombud eller motsvarande samt en suppleant. Lärcentrachef är sammankallande. Regionens krisgrupp Vid större kriser och olyckshändelser kontaktas kommunens/regionens krisgrupp in och ansvaret fördelas mellan krisgrupperna. Lärcentra har som förebyggande åtgärder: Krisgruppen skall träffas för genomgång och utbildning i augusti varje år för granskning och revidering av krisplanen vid behov. Lärcentrachef ansvarar för att personalen har kännedom om krisplanen och larmnummer Vid den årliga skyddsronden ska en genomgång av lokaler ske, se över att utrymningsvägar, brandsläckare/brandfiltar och återsamlingsplatser är väl kända och uppmärkta. Lärcentrachef ansvarar för att personal och elever känner till utrymningsvägar och återsamlingsplats. Behov av utbildning bedöms av Lärcentrachef. Personuppgifter Personuppgifter på elever finns i elevregistreringssystem och/eller i lista. Personuppgifter på anställda och deras anhöriglista finns hos administrationen, krisgruppen ska ha tillgång till dessa. 3. Vad är en kris? Ett kristillstånd kan man befinna sig i när man råkat in i en livssituation, där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man ska bemästra den aktuella situationen. En kris kan orsakas av yttre oväntade händelser, exempelvis att drabbas av en förlust såsom arbetskamrats död eller dödsfall inom grupp, arbetsplats olycka eller allvarligt tillbud, extra ordinära händelser eller kränkningar. Alla kan oavsett tidigare hälsotillstånd råka ut för en livskris eller utvecklingskris. Reaktioner vid krissituationer är olika. Det är viktigt att chef och arbetskamrater är lyhörda och uppmärksamma på detta och kan ge råd och stöd efter behov till den som är utsatt. Tänkbara reaktioner hos människor i kris: -Fortsätter med dagen som inget hänt. -Psykosomatiska besvär (magont, hjärtklappning) -Obeslutsamhet -Klängighet, uppmärksamhets krävande. -Sorg och ledsamhet - Skuld och självförebråelser -Sömnsvårigheter - Grubblerier över orsak och mening -Personlighetsförändring - Prestationsnedgång - Känsla av overklighet - Förnekande - Överdrivet pratsam eller tyst - Regression - Apati, lamslagenhet - Ilska - Trötthet - Ångest och protest - Isolering 4

5 Information Det är mycket viktigt att samla rätt och riktig information av en händelse. Vid en krissituation öppnar frånvaron av information vägen för ryktesspridning och desinformation. Var därför noga med vilken information som ges och hur den framförs. Ingen spekulation. Lämna löpande information, om det inte är möjligt ge istället information vid bestämda tider. Finns inga upplysningar att lämna just nu är det lika viktigt att tala om just detta och att ytterligare information lämnas inom kort. OBS! Låt dig inte stressas! Gissa inte! Bli inte upprörd! Svara bara på frågor du kan svara på, men säg aldrig -Ingen kommentar Den skriftliga informationen skall göras omsorgsfullt och med ett respektfullt innehåll. Allmänt kan sägas att informationen bör vara så personlig som möjligt. Information ges via informationstavlor, vid entrédörrarna, personalrummen och via e-post. Det skall alltid framgå vem som har skickat informationen Om större händelse ta hjälp av resp. kommuns informatörer och lägg ut information på kommunens hemsida och hänvisa dit, för att minska trycket på krisgruppen och övriga inblandade. Kommunens växel kan ev. bemannas så att de kan besvara/ge information. Möjligheter finns även att få hjälp av kommunens informatörer att lägga ut info via radions P4. 4. Kriskorg Genomgås i samband med den årliga revideringen av krisplanen, rektor delegerar. Innehåller följande; Fin duk till passande bord, blomvas, ljusstake, ljus, passande kondoleansbok, ram för ev. foto, bra pennor för att texta fint, pappersnäsdukar, passande musik på CD eller från nätet, förslag på dikter, ev. lämplig litteratur som kan vara hjälp vid svåra situationer. En skrift som gärna beskriver olika trosuppfattningars hantering vid dödsfall, minnesstund etc. finns ingen sådan, tala med de anhöriga hur de önskar ha upplägget. Kriskorg finns hos rektor. (megafon bör inskaffas för att hantera andra krissituationer vid t.ex. brand ) 5. Minnesstund Uppläggningen av en minnesstund kan diskuteras redan i förväg. Information om minnesstund och minnesbord lämnas via anslag och e-post. För att hedra den avlidne finns flera alternativ. Oftast en tyst minut, någon läser kanske en dikt. Tänder ett ljus. Talar om den avlidne. Ofta utsmyckar man ett bord med blommor vas och ett foto av den avlidne och möjlighet att skriva en hälsning till den avlidne i en bok på bordet. 6. Kontakta anhöriga I vilken ordning man väljer att kontakta anhöriga, sjukvårdsinrättningar eller företagshälsovård, arbetsmiljöinspektionen, präst eller andra i ett tidigt skede, beror på situationen. Fullständig information om vad som har hänt och vad som kommer att hända härnäst är viktigt att ha då man kontaktar anhöriga. Kontakten med anhöriga är kanske det svåraste arbetet i krishanteringen. Polisen ansvarar för överlämnande av dödsbud och har rutiner för detta. 5

6 7. Emotionell första hjälp Håll tyst-håll om- Håll i Skapa ett gynnsamt klimat runt första hjälpen -Ge full uppmärksamhet -Lyssna, avbryt inte -Håll blickkontakt -Dölj inte egna reaktioner -Visa engagemang via kroppsspråket -Var ärlig och direkt -Om nödvändigt och ifall det känns passande; håll armen runt personen eller i handen. (kroppskontakt är viktigt) Låt den drabbade få tala om vad som hänt -Undvik tomma ord -Lova inte för mycket -Kom ihåg att du inte kan ta bort smärtan Skydda mot ytterligare stress -Starka intryck -Media och publik När chocken börjar släppa och övergår i någon reaktion, tänk på följande: Skapa struktur i kaoset- Ge hjälp i praktiska frågor, men ta ej över Stötta i att behålla vardagliga rutiner, uppmuntra att stötta varandra Håll arbets- och vängrupper intakt Ge uppdaterad information om vad som hänt, och vad som kommer att hända. 8. Informera övriga medarbetare/elever Nästa steg är att informera om det inträffade. Varje krissituation är unik och omständigheterna avgör under vilka former detta ska ske, vilka som ska informeras först etc. Övriga medarbetare måste så småningom också informeras om det inträffade, kanske vid en särskild sammankomst. Tänk på att informera dem som är frånvarande, sjukskrivna eller befinner sig på annan ort. Krisgruppen bör också ta ställning till om personal och elever ska stanna kvar i verksamhetens lokaler. När någon skadats eller förolyckats är det ofta lämpligt att först samla och informera de närmaste berörda och ge dem det stöd de behöver. Stressymptom är normalt i en krissituation, men de kan vara svåra att hantera. Uppmuntra medarbetarna och elever att ta hand om varandra eller be någon av dem att ta på sig vissa uppgifter. En checklista för klassrumssamtalet: Tänd ett ljus (finns i kriskorgen). Kom överens om att inget som sägs i gruppen förs vidare, att alla reaktioner är tillåtna, att alla talar för sig själva. Berätta sakligt för gruppen vad som har hänt. Låt de studerande reagera och ställa frågor. Var uppmärksam på speciella reaktioner. Avsluta med gemensam handling, exempelvis tyst minut. 6

7 9. Kontakt med massmedia Eftersom massmedia avlyssnar all radiotrafik kan de ibland vara på plats före räddningspersonalen vid en större olycka. Be massmedia avvakta tills du fått ett samlat grepp över situationen. Diskutera med dina kollegor om vem som är den mest lämpade att vara massmedieansvarig. Informera bara om det du vet och var försiktig med personuppgifter! Vid omfattande katastrofer kommer sannolikt massmedia att vilja ha ett uttalande eller information. Det är krisgruppens uppgift att hålla kontakt med pressen. Ingen spekulation. Lämna löpande information, om det inte är möjligt ge istället information vid bestämda tider. Finns inga upplysningar att lämna just nu är det lika viktigt att tala om just detta och att ytterligare information kommer inom kort. Hur pressinformationen sköts kan vara av stor betydelse i ett längre perspektiv. Det är därför viktigt att vara öppen, saklig och korrekt från början. 10. Att tänka på Omboka Praktiska angelägenheter kan kanske tyckas vara mindre viktiga att bry sig om i en krissituation, men har betydelse i det stora hela. Att snabbt boka om möten, resor eller liknande underlättar arbetet. Flaggning på halv stång Flaggning sker på halv stång på dödsdagen samt på begravningsdagen. Flaggan hissas då först i topp och halas därefter en tredjedel av stångens längd. När jordfästningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den omedelbart halas eller vid solens nedgång, dock senast klockan Debriefing Erfarenheter från krisarbete har visat att behovet av så kallad debriefing efteråt är stort. Med debriefing menas avlastande och systematiska gruppsamtal för de inblandade, då man går igenom de intryck och reaktioner som olika människor har upplevt i samband med krisen. Samtalen ger perspektiv på händelsen och hjälper människor att bearbeta sina upplevelser. Därmed kan uppkomsten av onödiga efterverkningar förhindras. Debriefing ska inte ske när människor befinner sig i chocktillstånd, men bör inte heller ske senare än ett par dygn efter händelsen. En debriefing ska ledas av en person med kunskap om kriser och erfarenhet av debriefing. Samtalet sker lämpligast på ett ostört ställe och kan pågå i några timmar. Personal administration När någon anställd avlider ska också en mängd personaladministrativa uppgifter utföras. Företagets pension- och livförsäkringsbolag ska meddelas på skärskilt formulär. Försäkringshandlingar ska sändas till anhöriga för ifyllande eller komplettering. Slutlön utföras och översändas dödsboet m.m. En god regel är att alltid sända med ett personligt följebrev undertecknat av den person som redan haft kontakt med de anhöriga. Det är viktigt att man har dialog om hur personens privata tillhörigheter omhändertas samt om de anhöriga vill se arbetsplatsen innan personliga saker plockas ihop. Den avlidnes namn tas ur olika register och namnskyltar plockas ned. 7

8 Återhämtning En kris upplevs som mest intensiv dagarna efter att den inträffat. Så småningom återgår allt till ett mer normalt tillstånd för de flesta. Krisen behöver dock inte vara över, det är därför viktigt att vara lyhörd för efterreaktioner och erbjuda hjälp och stöd till både anhöriga och medarbetare under en längre tid. Det kan vara krisgruppens uppgift att exempelvis upprätta kontakter med psykologer. 8

9 11. Scenarion Svår olycka med personskador/dödsfall under skoltid Vem: Åtgärd: Åtgärdat: Logg/tid/vem Lärare Se till att första hjälpen fortgår får första Larma 112 informationen Förvissa sig om att informationen man fått är korrekt och riktigt uppfattad Rektor eller ställföreträdare informeras omgående Få information som kan lämnas till gruppen, undervisande lärare och andra berörda i skolan. Läraren håller kontakt med de anhöriga Annan Se till att första hjälpen fortgår får Larma 112 informationen Ta emot information delge rektor eller ställföreträdare omgående Rektor Sammankalla krisgruppen och berörda lärare omgående. Kontakta anhöriga för att visa sitt deltagande i olyckan/sorgen och för att samtala om vilken information som ges i skolan(eller stäm av med den lärare som haft första kontakten med anhöriga). Frigör lämplig lokal som samling/minnesrum och ansvara för att bemanna detta. Krisgruppens arbete I samråd med berörd personal planera de närmaste åtgärderna och fördela arbetsuppgifterna. Bestäm krisnivå- ska regional krisgrupp kopplas in eller samarbetas med. Ställ i ordning lämpligt mötesrum för krisen, ha alltid någon närvarande i krisrummet. Ha ett telefonnummer öppet enbart för krisgruppen som inte delas ut, eller inte är känt. Behövs stöd i arbetet av andra, t.ex. jourhavande medmänniska etc. Utse person som hanterar media. Avdela någon att dokumentera allt. Alternativt de ansvarsområden som tilldelats ansvarar för att dokumentera allt, vem, tid, åtgärdat osv. Ev. ta in resurspersonal. Tänk på att sätta upp anslag med hänvisning till minnesstund, var ev. stöd personer finns, Krisgruppens rum. Tilldela någon att förse personal och berörda med dryck, mat etc. Rektorns ansvar: Rektor ansvarar för att alla berörda lärare i gruppen informeras om det inträffade och de i sin tur kan informera sina grupper. Distribuera informationen. ALL information ska vara försedd med mottagare, avsändare och dag & tid. Rektor ansvarar för att flaggning på halvstång sker samt deltagande på begravning. Debriefing 2-3 dygn efter händelsen som leds av sakkunnig och erfaren person. 9

10 Olycksfall med en eller flera personer, t.ex. bussolycka- Utgången okänd. Vem: Åtgärd: Åtgärdat: Logg/tid/vem Den som får första informationen Förvissa sig om att informationen man fått är korrekt och riktigt uppfattad Rektor eller ställföreträdare informeras omgående Rektor Sammankalla krisgruppen och berörda lärare omgående. Förvissa sig om att informationen man fått är korrekt och riktigt uppfattad Bedöma omfattningen av olyckstillbudet och samverka med regionens krisgrupp, räddningstjänst och leda det lokala arbetet. Frigör lämplig lokal som samling/minnesrum och ansvara för att bemanna detta. Krisgruppens arbete I samråd med berörd personal planera de närmaste åtgärderna och fördela arbetsuppgifterna. Ställ i ordning lämpligt mötesrum för krisen, ha alltid någon närvarande i krisrummet. Ha ett telefonnummer öppet enbart för krisgruppen som inte delas ut, eller inte är känt. Vilka andra kontaktas för stöd i arbetet? Avdela någon att dokumentera allt. Alternativt de ansvarsområden som tilldelats ansvarar för att dokumentera allt, vem, tid, åtgärdat osv. Ev. ta in resurspersonal. Tänk på att sätta upp anslag med hänvisning till minnesstund, var ev. stöd personer finns, Krisgruppens rum. Tilldela någon att förse personal och berörda med dryck, mat etc. Rektorns ansvar: Rektor ansvarar för att alla berörda lärare i gruppen informeras om det inträffade och de i sin tur kan informera sina grupper. Distribuera information. ALL information ska vara försedd med mottagare, avsändare och dag & tid. Rektor ansvarar för att flaggning på halvstång sker. Ev. minnesstund och deltagande vid ev. begravning. Debriefing 2-3 dygn efter händelsen som leds av sakkunnig och erfaren person. 10

11 Beväpnat våld/bombhot/brand/explosionsfara. Vem: Åtgärd: Brand/explosionsfara Lärare eller annan Lärare/ personal Bespruta brandhärd, om sådan finns, med skum eller vatten (EJ VATTEN) om elapparatur brinner. Under tiden be/skrik åt annan att larma 112 Få övriga att utrymma lokalerna Vid uppmaning skall alla i byggnaden lugnt, snabbt och tryggt söka sig ut. Undervisande lärare leder utrymningen av eleverna. Läraren förvissar sig om att det är möjligt att öppna klassrumsdörren och ta sig ut i korridoren. Vid rökutveckling skall man krypa längs golvet. Dörrar och fönster stängs då klassrummet är tomt. Om utgångarna inte kan användas sker utrymning via fönster. Undervisande läraren lämnar byggnaden sist efter att ha konstaterat att alla elever är ute. Eleverna samlas gruppvis på bestämd återsamlingsplats. Lärarna försäkra sig om att alla elever är på plats. Lärarna meddelar rektor och räddningsledare att alla är på plats eller om någon saknas. Uppsamlingsplatsen får inte lämnas före tillstånd erhållits. Vid behov av samlingsplats inomhus används förutbestämd återsamlingsplats. Åtgärd: Bombhot/väpnat våld Larma 112 Vid beväpnat våld eller bombhot får inte personal eller elever ingripa mot angriparen. Inte närma sig angriparen med främmande föremål. Varna övriga att omedelbart lämna byggnaden och sätta sig i säkerhet. Alla tar sig till återsamlingsplatserna. Lärarna försäkrar sig att ingen saknas. Lägg på minnet all tänkbar information som kan vara till nytta för polis och räddningstjänst. Åtgärdat: Logg/tid/vem Bemötande vid risk för hot eller våld Försök uppmärksamma kollegorna på situationen. Om situationen upptrappas försök fly och påkalla hjälp. Försök behålla lugnet. Angreppet gäller oftast inte dig personligen utan du råkar befinna dig i den aggressives väg eller företräder någon som väckt hans/hennes ilska. Försök att förstå vad den andre egentligen vill. Lyssna aktivt. Att bli bemött med intresse kan ha en positiv inverkan då personen i fråga känner att han/hon blir tagen på allvar. Håll dig på behörigt avstånd. Den aggressive behöver ett större revir. Gå inte för nära och avvakta med frågor som kan uppfattas personliga. Ta hotet på allvar. Visa respekt för känsloyttringar. Skapa andrum för att vinna tid Hota inte själv Håll dig till sakfrågan. Avstå från personliga anmärkningar. Undvik vinnare-/förlorare situation där den hotande kan känna sig som förlorare Om och när den hotfulle avvikit kontakta chef gå igenom 11

12 Krisgruppen och rektor KRISPLAN FÖR LAPPLANDS LÄRCENTRA vad som hänt. polisanmälan görs. Alla hot som berör verksamheten skall omedelbart anmälas Se ovan Olycksfall med en eller flera personer, t.ex. bussolycka - Utgången okänd. Dödsfall/olycka/sjukdom - Utanför skoltid. Vem: Åtgärd: Åtgärdat: Logg/tid/vem Personal, elev eller annan som får informationen Förvissa sig om att informationen man fått är korrekt och riktigt uppfattad Rektor eller ställföreträdare informeras omgående Få information som kan lämnas till gruppen, undervisande lärare och andra berörda i skolan. Rektor Sammankalla krisgruppen och berörda lärare omgående. Kontakta anhöriga för att visa sitt deltagande i olyckan/sorgen och för att samtala vilken information som ges i skolan.(eller stäm av med den lärare som haft första kontakten med anhöriga) Frigör lämplig lokal som samling/minnesrum och ansvara för att bemanna detta. Krisgruppens arbete I samråd med berörd personal planera de närmaste åtgärderna och fördela arbetsuppgifterna. Ska andra kontaktas för stöd i arbetet,se telefonlista. Ev. uppföljning i klass eller personalgrupp efter händelsen. Rektorns ansvar: Rektor ansvarar för att alla berörda lärare i gruppen informeras om det inträffade och de i sin tur kan informera sina grupper. Distribuera informationen. Rektor ansvarar för att flaggning på halvstång sker och minnesstund om utgången är sådan. Debriefing 2-3 dygn efter händelsen som leds av sakkunnig och erfaren person. Om dödsfall deltagande på begravning. 12

13 12. Rekommendationer för minnesstund För att hedra den avlidne kan man ha en minnesstund. Om det finns arbets- och studiekamrater som vill hjälpa till är det utmärkt. De vet kanske vilken musik den avlidne tyckte om att lyssna till. Minnesstunden kan vara mellan femton till trettio minuter och behöver inte vara i anslutning till begravning. Planera minnesstunden konfessionslöst Boka lämplig lokal i lärcentras lokaler eller annan mer passande lokal. Placera ett tänt ljus och eventuellt blommor. Eventuellt kan några ark som de närvarande kan skriva sina namn på, finnas till hands. Dessa kan sedan överlämnas till familjen Den som vill säga något har möjlighet att göra det Diktläsning Hålla en tyst minut Om det finns frågor var tydlig med att säga endast det som man med säkerhet vet Förslag på musik vid minnesstunden: Instrumentalt: Alvengren, Susanne Tidens hjul J:son Lindh Härifrån till evigheten Hootenanny Singers Omkring tiggarn från Luossa Andersson Benny Tröstevisa Linnet, Anne Tusind Stykker Rachmaninov Sergei Vocalise Dahlgren, Eva Vem tänder stjärnorna Grieg, Edvard Morgonstämning Fauré Gabriel Cantique de Jean Racine J:son Lindh, Björn Song for a guy Clapton, Eric Tears in heaven Schaffer Janne Så skimrande var aldrig havet Paulsson, Anders Amazing grace Fristorp Göran Cavatina Förslag till passande dikter till minnesstunden Det finns många passande begravningsdikter passande till minnesstunden på nätet. T.ex. - begravningsdikter. Nedan ges tips på dikter: Det gick en gammal odalman och sjöng på åkerjorden Han bar en frökorg i sin hand och strödde mellan orden för livets början och livets slut sin nya fröskörd ut Han gick från soluppgång till soluppgång Det var den sista dagens morgon Jag stod som harens unge när han kom Hur ångestfull jag var inför hans vackra sång Då tog han mig och satte mig i korgen och när jag somnat började han gå Döden tänkte jag mig så / Bo Setterlind Låt inte mörkret hindra dig att söka ljuset och när du funnit det låt andra se, pröva, övertyga dig Vill du att ljus ska leva tänd då hos andra samma längtan Tänd frimodighetens ljus i rädslans mörker tänd rättens ljus i korruptionens mörker tänd frihetens ljus i ofrihetens mörker tänd trons ljus i förnekelsens mörker tänd hoppets ljus i förtvivlans mörker tänd Kärlekens ljus i dödens mörker Tänd ljus /Bo Setterlind 13

14 13. Telefonlista närstående till personal Om det inträffar något som medför att Lärcentra har behov av att kontakta närstående behövs ett eller flera namn och telefonnummer Anställdes namn Namn närmast anhörig 1 Namn närmast anhörig 2 Namn närmast anhörig 3 Anställdes namn Namn närmast anhörig 1 Namn närmast anhörig 2 Namn närmast anhörig 3 Anställdes namn Namn närmast anhörig 1 Namn närmast anhörig 2 Namn närmast anhörig 3 14

Krisplan - Checklistor och rekommendationer

Krisplan - Checklistor och rekommendationer Krisplan - Checklistor och rekommendationer Beslutad av rektor 2012-05-16 Dnr HIG 2012/705 1 Innehåll Checklistor - Kriskommunikation 3 - Åtgärder vid dödsfall student 4 - Åtgärder vid dödsfall medarbetare

Läs mer

KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG

KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG Reviderad 111004 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Kontaktpersoner och telefonnummer sid 4 Telefonlista sid 4-5 Allvarlig olycka/händelse i skolan sid 6 Allvarlig

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats FLIK 1 Larmkedja Ring alltid Ingrid eller Siv Ingrid 18013, 0975/52021, 070/6425795 Siv 50100, 50192 073/0660561 Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats Tel arbete Tel hem

Läs mer

Krisplan för Kyrkerörsskolan

Krisplan för Kyrkerörsskolan Reviderad 2014-02-03 Krisplan för Kyrkerörsskolan Introduktion Det är betydelsefullt för Kyrkerörsskolan med en i förväg utarbetad plan för hantering av olika former av kriser. Syftet är att det finns

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 KRISPLAN Inledning och uppläggning.... 2 Vad händer vid en allvarlig olycka.. 3

Läs mer

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner

Läs mer

Boo Gårds skola. Handlingsplan vid olika krissituationer

Boo Gårds skola. Handlingsplan vid olika krissituationer Boo Gårds skola Handlingsplan vid olika krissituationer 110915 1 Innehåll Inledning... 3 Krisgrupp... 4 Larmlista... 5 Viktiga telefonnummer:... 6 Utrymning... 7 Bombhot via telefon... 8 Preventiva åtgärder

Läs mer

KRISPLAN Lyckeby skolområde

KRISPLAN Lyckeby skolområde KRISPLAN Lyckeby skolområde INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Krisgrupp och telefonlista 2-3 Krisplan 4-5 Samlingslokal 5 Obehöriga i skolan 6 Olyckor 6 Våld eller hot mot personal elev 6 Anmälan till socialtjänst

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor 1. Inledning... 2 2. Om att hjälpa... 3 3. Skolans krisgrupp... 4 4. Krisgruppens uppgift... 5 5. Viktiga telefonnummer... 6 6. Allvarlig händelse under skoltid...

Läs mer

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 060117_KMH_Krisplan.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Krisplan Dnr 05/257 06-01-17 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27 711, 115 91 Stockholm Tel: 08-16

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN)

3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 1. KRISPLAN, Östra kommundelen 2. FÖRHÅLLNINGSSÄTT 3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 5. LÄRARES/PERSONALS DÖD 6.

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Första hjälpen och krisstöd. vid allvarlig händelse; svår sjukdom, hot, olycka, dödsfall och självmord

HANDLINGSPLAN. Första hjälpen och krisstöd. vid allvarlig händelse; svår sjukdom, hot, olycka, dödsfall och självmord HANDLINGSPLAN Första hjälpen och krisstöd vid allvarlig händelse; svår sjukdom, hot, olycka, dödsfall och självmord Planen har framarbetats för Utbildningsnämndens verksamheter Första upplagan 1994 Reviderad

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 Krishantering LÅNGSIKTIG PLANERING Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 FÖRBEREDELSER Reserutiner 9 Kurser/utomhusaktiviteter

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer