VANDA STADS HÄLSOSKYDDSORDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANDA STADS HÄLSOSKYDDSORDNING"

Transkript

1 VANDA STADS HÄLSOSKYDDSORDNING

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde och mål Övervakning av hur hälsoskyddsordningen följs Anmälningspliktiga lokaler och verksamheter Boendehälsa Hållande av djur Begravning av djur Matning av fåglar Följderna av att bryta mot och försumma hälsoskyddsordningen Bestämmelsernas ikraftträdande... 7 BILAGA Dimensioneringen av kundtoaletter vid tillställningar för allmänheten och i livsmedelslokaler... 8 MOTIVERINGAR... 9 Vanda stads miljönämnd har godkänt hälsoskyddsordningen den 13 juni Bestämmelserna träder i kraft

3 3 1 Tillämpningsområde och mål I Vanda stad skall denna hälsoskyddsordning följas. Ordningen gäller på hela stadens område, om inte annat bestäms nedan. Om det i lagen eller i förordningarna som ges med stöd av lagen bestäms på avvikande sätt i jämförelse med dessa bestämmelser, är dessa lokala hälsoskyddsbestämmelser underordnade i förhållande till lagstiftningen. Hälsoskyddsordningen efterföljs jämte övrig lagstiftning eller övriga kommunala bestämmelser. Hälsoskyddsordningens mål är att med beaktande av lokala förhållanden upprätthålla och främja befolkningens hälsa samt att förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan orsaka sanitär olägenhet. 2 Övervakning av hur hälsoskyddsordningen följs Att de bestämmelser som ges i hälsoskyddsordningen följs övervakas av de tjänsteinnehavare som svarar för övervakningsuppdraget i fråga om hälsoskydd vid miljöcentralen som är underställd Vanda stads miljönämnd. 3 Anmälningspliktiga lokaler och verksamheter Anmälningspliktiga arbetsutrymmen eller verksamheter som avses i 13 i hälsoskyddslagen är till exempel: - skolor, läroanstalter, daghem och andra institutioner inom socialsektorn - kemtvätterier och andra anläggningar, där man hanterar lösningsmedel eller andra skadliga ämnen - inomhus planerade mikrobilbanor eller skjutbanor - dansrestauranger, diskon, karaokerestauranger, biografer och motsvarande lokaliteter inomhus där kraftiga ljudeffekter används eller musik spelas på hög volym. - solarier och lokaler, där hudbehandlingar, tatueringar eller piercingar genomförs. Vid behov kan hälsoskyddsmyndigheten kräva anmälan om också andra verksamheter och lokaler, ifall de kan åsamka sanitära olägenheter. Enligt hälsoskyddslagen skall skriftlig anmälan göras trettio (30) dygn innan verksamheten inleds. Angående sådana programnummer och verksamheter av riskbenäget slag som ordnas i samband med tillställningar för allmänheten skall den som organiserar servicen vara i kontakt med hälsoskyddsmyndigheten.

4 4 Tilläggsinformation: Bestämmelser om anmälningspliktiga arbetsutrymmen och verksamheter finns i 13 i hälsoskyddslagen (1994/763) och i social- och hälsovårdsministeriets förordning (2002/1223). Om programservice stadgas i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (2004/75). 4 Boendehälsa Vid planeringen och byggandet av nya bostäder skall man inom Vandaområdet beakta ett radonsäkert byggnadssätt. Inom sådana områden där det ej finns allmän vattenledning eller sådan inte planeras skall man vid planeringen av hushållsvattnets anskaffning beakta att det i Vanda finns områden där grundvattnets (borrbrunnar) radioaktivitet kan vara hög. Bostaden och de övriga vistelseutrymmena skall vara sådana, att de inte förorsakar sanitära olägenheter för dem som bor eller vistas i dessa. I regel är fastighetsägaren ansvarig för att utreda och avlägsna eventuella sanitära olägenheter i bostaden eller vistelseutrymmet av annat slag. Övervakningen av hälsoförhållandena i bostäderna hör till kommunens hälsoskyddsmyndigheters uppgifter. Om fastighetens ägare eller dennes representant inte utreder den sanitära olägenhet som misstänks eller företar nödvändiga reparationer, kan invånaren ta kontakt med kommunens hälsoskyddsmyndighet. 5 Hållande av djurja huolto Inom Vanda stads område skall anmälan om hållande av djur i enlighet med 13 i hälsoskyddslagen göras i fråga om följande slags djur: - produktionsdjur, såsom gris, nötkreatur, häst, get, får, tupp, ren samt bisamhällen oavsett antalet djur. - höns eller andra fjäderfän, om de är flera än sex (6) - fullvuxna hundar eller katter, om de är flera än sex (6) Anmälan måste även göras om byggnader och inhägnader avsedda för hållande djur av ovannämnda slag. Anmälan görs för hela kommunens område. För djuren skall reserveras tillräckligt med utrymme för utevistelse. För en fullvuxen häst, ren eller motsvarande djur skall reserveras en inhägnad på minst 400 m 2. Innan djurhållning inleds eller inhägnad byggs måste man höra dem som bor i grannskapet om eventuella buller- eller luktolägenheter.

5 I en flervånings- eller radhusbostad får man inte hålla sällskapsdjur av sådant slag eller i sådana mängder att lukter eller djurdamm kan orsaka olägenheter eller mera bullerbelastning än normalt för husets övriga invånare. 5 Rekommendation: På 30 bostadskvadratmeter får man hålla högst två fullvuxna hundar eller katter. Tilläggsinformation: Om placering och skötsel av djurgårdar och ridplaner bestäms i 8 i Vanda stads miljöskyddsbestämmelser. 6 Begravning av djur Döda sällskapsdjur och hästar får begravas i marken, förutsatt att det inte förorsakar någon hälsorisk (24 i hälsoskyddslagen). Om nedgrävning av hästar måste anmälan göras till stadsveterinären. Djur får begravas endast med fastighetsägares tillstånd. Djur får inte begravas på grundvattenområde, skyddsområde kring vattentäkt, på ett avstånd närmare än 250 meter från brunn med hushållsvatten eller i en sluttning i anslutning till ett vattendrag. Vid begravning av djur som väger mindre än 40 kilo, skall det täckande jordlagret vara minst 0,5 meter tjockt. Vid begravning av djur som väger mer än 40 kilo, skall det täckande jordlagret vara minst 1 meter tjockt. Graven måste omedelbart skottas igen. Nötkreatur, får, getter, grisar eller fjäderfän får inte begravas, utan kadavren måste i enlighet med biproduktförordningen 1774/2002 hanteras i en destrueringsanläggning. Om hemslakt måste man på förhand ta kontakt med stadsveterinären. Tilläggsinformation: Via Vanda stadsveterinärs mottagning kan man ordna sam- eller separatkremering av ett sällskapsdjur mot särskild ersättning i enlighet med den taxa som gäller vid tillfället. Gravplats för ett dött sällskapsdjur kan inlösas på Helsingfors djurskyddsförenings kansli. 7 Matning av fåglar Matning av fåglar är tillåtet endast med fastighetsägarens tillstånd och på platser som anvisats av fastighetsägaren. Om en fastighet med flervåningshus eller rad-

6 hus tillåter matning av fåglar, skall fastigheten planmässigt bekämpa gnagare på ett tryggt sätt och med beaktande av barn och husdjur. Fastigheten måste ge invånarna anvisningar, där man tar upp: - ett hygieniskt matningssätt (bl.a. att mat inte få läggas direkt på marken) - vikten av rätt slags mat ( bl.a. att maten inte får innehålla salt) På områden som ägs av Vanda stad är matning av fåglar tillåten bara på platser som anvisas genom skyltning och enligt givna anvisningar. Fastigheten måste sörja för att matningen inte förorsakar grannarna eller den övriga omgivningen hälso- eller hygienolägenheter. 6 Rekommendation: Det rekommenderas att fåglar och andra vilda djur inte matas under den tid då det inte är tjäle i jorden. Ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden huollossa käytettäviä kemikaaleja ja ongelmajätteitä ei muutoinkaan saa päästää maaperään, pohjaveteen, v 8 Bekämpning av skadedjur Fastigheten skall se till att det inte finns föda eller boplatser för skadedjur. Sådana på fastigheten belägna och ur bruk tagna hushållsvattenbrunnar, slambrunnar, avloppscisterner och andra motsvarande konstruktioner och bassänger skall tas bort eller fyllas med ren fyllnadsjord. Industrianläggningar, lagerområden och affärsfastigheter och liknande skall vid behov göra upp en plan för bekämpning och utrotning av skadedjur och vid behov vidta åtgärder för att utrota skadedjuren. Om man upptäcker skadedjur i en lägenhet, skall man ta kontakt med fastighetens disponent eller ägare. 9 Tillställningar för allmänheten Den som ordnar tillställningen måste skaffa tillräckligt antal lockförsedda sopkärl, beroende på tillställningens karaktär. Arrangören måste sörja för renhållningen inom området där tillställningen går av stapeln och den närmaste omgivningen, såväl under tillställningen som efter den. Bestämmelser om toaletter i samband med tillställningar för allmänheten finns i bilaga Försäljning av tobaksprodukter eller rökdon på lopptorg

7 En försäljare av tobaksprodukter eller rökdon måste alltid ha en plan för egenkontroll av tobaksförsäljningen. Tobaksprodukter eller rökdon, såsom cigarettpapper, får inte säljas på lopptorg eller motsvarande platser utan en plan för egenkontroll av tobaksförsäljningen. Rökdon är bl.a. munstycken, filter, pipor och pipdelar, cigarettändare och askkoppar Platser för rökning utanför entréer och ytterdörrar Det är förbjudet att röka i omedelbar närhet av ytterdörrarna till offentliga lokaler, såsom butiker, köpcentrum eller motsvarande samt kommunala och statliga ämbetsverk. Askkoppar skall placeras på tillräckligt avstånd från ytterdörrarna, beroende på omständigheterna och rökarnas antal. En rökplats får inte placeras i närheten av luftintag. Rekommendation: Om en rökplats anvisas, bör den placeras på minst fem (5) meters avstånd från ytterdörrarna. 12 Påföljder vid överträdelse och försummelse av hälsoskyddsordningen På övervakningen av hälsoskyddsordningen tillämpas bestämmelserna om tillsyn och förvaltningstvång i 13 kap. hälsoskyddslagen. Om straffpåföljder vid verksamhet i strid med hälsoskyddslagen eller de föreskrifter eller bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag stadgas i 44 kap. 1 i strafflagen (39/1889). 13 Bestämmelsernas ikraftträdande Hälsoskyddsordningen träder i kraft den 1 augusti 200x6.

8 8 BILAGA 1 Dimensioneringen av kundtoaletter vid tillställningar för allmänheten och i livsmedelslokaler Kundplatser / WC / Damer WC / Herrar besökarantal < 25 En gemensam toalett (varav den ena kan vara en urinoar) (2 WC och 1 urinoar) (2 + 2) (2 + 3) (3 + 3) (3 + 4) (4 + 4) (4 + 5) (5 + 5) OSV. Vid tillställningar för allmänheten och i livsmedelslokaler skall det alltid finnas minst en toalett som är dimensionerad och utrustad så att den motsvarar behovet hos personer som är rullstolsbundna eller rör sig med hjulförsedda gångredskap.

9 9 MOTIVERINGAR Motiveringar till Vanda stads hälsoskyddsordning Tillämpningsområde och mål Enligt 3 mom. 51 i hälsoskyddslagen kan hälsoskyddsmyndigheten ge allmänna anvisningar för att förhindra sanitära olägenheter och för att övervaka hälsoförhållanden. Under den tid hälsoskyddslagen varit i kraft har det framgått att det är helt oundgängligt att avge en hälsoskyddsordning för att bibehålla levnadsförhållanden som är hälsomässigt godtagbara och för att förhindra sanitära olägenheter. 2 Övervakning av hur hälsoskyddsordningen följs För de uppgifter som hör till kommunens hälsoskydd sörjer en av kommunen utsedd nämnd eller ett annat organ med flera medlemmar (kommunens hälsoskyddsmyndighet). Hälsoskyddsbestämmelserna övervakas av tjänsteinnehavarna vid Vanda miljöcentral. 3 Anmälningspliktiga lokaler och verksamheter Genom bestämmelsen syftar man till att mer effektivt övervaka verksamheter, om vilka det hittills har varit svårt att få uppgifter. Även om den förpliktelse som ges i lagen redan i sig förpliktar verksamhetsidkarna att lämna in anmälan om de verksamheter som räknats upp i paragrafen, klargörs det hela genom denna bestämmelse och bidrar därmed till att intensifiera övervakningen. Bestämmelsen om anmälningsplikt angående sådan programservice eller verksamheter av riskbenäget slag som ordnas i samband med tillställningar för allmänheten och som eventuellt kan förorsaka sanitära olägenheter baserar sig på lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004). Denna lag förpliktar den som erbjuder servicen att till tillsynsmyndigheterna lämna anmälan om denne misstänker eller konstaterar att servicen förorsakar olägenheter för konsumenten eller dennes egendom. Genom denna bestämmelse strävar man till att genom rådgivning förebygga olägenheter som eventuellt uppkommer. 4 Boendehälsa Beaktandet av byggande som är radonsäkert är nödvändigt i Vanda, eftersom man med radonmätningar inte har kunnat påvisa att radonhalterna i nya bostäder helt klart och som regel skulle underskrida riktnivån på 200 Bq/m 3. En fastighetsägare är i regel ansvarig för att utreda och avlägsna faktorer som i en bostad eller något annat vistelseutrymme eventuellt kan förorsaka hälsoolägenheter (t.ex. buller, vibrationer, rök, lukt, ljus, höga temperaturer eller kyla, fukt och damm).

10 10 5 Hållande av djur Vanda är ett område av urban karaktär, och produktionsdjur och hästar samt keldjur i stora mängder förorsakar ofta lukt-, buller- eller hygienolägenheter. På basis av anmälningar upprätthålls både register över platser med primärproduktion i enlighet med livsmedelslagen och anmälningar om professionell djurhållning i enlighet med djurskyddslagen. Anmälningsförfarandet underlättar rådgivningen redan i planeringsskedet och genom hörande av grannar undviks eventuella meningsskiljaktigheter som kan uppstå i efterskott. Uppgifterna kan också utnyttjas för att förebygga och utreda sjukdomsutbrott i enlighet med lagen om djursjukdomar. Rekommendationen i anslutning till bestämmelsen har minskat på antalet klagomål som lämnas in till Vanda stads miljöcentral angående keldjur som hålls i små bostäder. ja huolto 6 Begravning av djur Förfrågningar om begravningen av djur orsakar fortsättningsvis mycket arbete för miljöhälsovårdsmyndigheterna. Om stora djur begravs på områden med tät bosättning kan det särskilt sommartid förorsaka problem med hygienen och trivseln. Genom denna bestämmelse och dessa anvisningar strävar man till att redan på förhand undvika dessa situationer. Enligt 24 i hälsoskyddslagen skall en kommun anvisa en sådan plats eller praxis för begravningen och eliminerandet av döda djur, att inga hälsoolägenheter uppstår. 7 Matning av fåglar Matningen av fåglar kan orsaka människor hygien- och hälsoolägenheter. Genom denna bestämmelse strävar man till att på förhand minska dessa olägenheter genom att få de ansvariga parterna att efterfölja och övervaka korrekt matning av fåglar, med beaktande av även fåglarnas välmående. På flera områden i Vanda har man iakttagit problem med råttor och det är nödvändigt med ett mer aktivt deltagande från fastighetsägarnas sida vid bekämpningen av råttor och gnagare. 8 Bekämpning av skadedjur Skadedjur kan orsaka människor hygien- och hälsoolägenheter. Dessutom förstör de byggnadskonstruktioner och förorsakar därmed kostnader. På fastigheterna belägna och ur bruk tagna hushållsvattenbrunnar, slambrunnar, avloppscisterner och andra motsvarande konstruktioner fungerar som boplatser för skadedjur, såsom råttor och möss.

11 11 9 Tillställningar för allmänheten Ifall sophanteringen i anslutning till tillställningar för allmänheten inte sköts på ett korrekt sätt, kan det orsaka hygien- och hälsoolägenheter för dem som deltar i tillställningen. Dessutom kan det orsaka långvariga olägenheter för dem som är bosatta i området, bl.a. genom att antalet skadedjur ökar Genom bestämmelsen om toaletter i samband med tillställningar för allmänheten strävar man att trygga bevarandet av hygienen i området och att beakta även rörelsehindrade personer. 10 Försäljning av tobaksprodukter eller rökdon på lopptorg På lopptorg och motsvarande platser finns rökdon, såsom cigarettpapper och pipor till salu. Om det är frågan om ett lopptorg där bord kan reserveras och rökdon säljs, måste försäljaren ha en plan för egenkontroll av tobaksförsäljningen. Avsikten med egenkontrollen av tobaksförsäljningen är att garantera att personer under 18 år inte kommer i besittning av rökdon. Paragraferna 7 och 10 i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976) 11 Platser för rökning utanför entréer och ytterdörrar Vid rökning i omedelbar närhet av entréer och ytterdörrar är det lätt hänt att tobaksröken söker sig in i lokalerna och därmed förorsakar lukt- och hälsoolägenheter. Paragraferna 12 och 13 i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976).

Hälso- och sjukvård, djurskydd

Hälso- och sjukvård, djurskydd 541 Hälso- och sjukvård, djurskydd 1 Landskapslag (1993:60) om hälso- och sjukvården 1. Landskapet Åland svarar för att befolkningen i landskapet erhåller hälso- och sjukvård. Landskapet svarar även för

Läs mer

Införande av en effektiviserad avloppsvattenhantering i glesbygden

Införande av en effektiviserad avloppsvattenhantering i glesbygden MILJÖFÖRVALTNINGENS ANVISNINGAR 2sv 2009 Införande av en effektiviserad avloppsvattenhantering i glesbygden MILJÖVÅRD MILJÖMINISTERIET MILJÖFÖRVALTNINGENS ANVISNINGAR 2sv 2009 Införande av en effektiviserad

Läs mer

MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER

MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER för VÄSTÅBOLANDS STAD godkända av stadsfullmäktige 6.9.2011 KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mål 2 Utfärdande och tillsyn av miljöskyddsföreskrifterna 3 Tillämpning av miljöskyddsföreskrifterna

Läs mer

Rökrum i restauranger och andra förplägnadsrörelser

Rökrum i restauranger och andra förplägnadsrörelser Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:2swe Rökrum i restauranger och andra förplägnadsrörelser Handbok för planerare, fastighetsägare, restaurangägare och myndigheter Helsingfors 2007 Innehåll

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till begravningslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en begravningslag som skall ersätta bestämmelserna

Läs mer

Vattenlag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Vattenlag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja, ordna och samordna användningen

Läs mer

RP 199/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till avfallslag och vissa lagar som har samband med den

RP 199/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till avfallslag och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till avfallslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny avfallslag

Läs mer

Byggnadsordning för Lojo stad

Byggnadsordning för Lojo stad Byggnadsordning för Lojo stad 2(26) BYGGNADSORDNING FÖR LOJO STAD... 6 GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE XX.XX.XXXX XX... 6 TRÄDER I KRAFT 1.XX.2014... 6 KAPITEL I ALLMÄNT... 6 1 Byggnadsordningens syfte...6

Läs mer

VASA STADS BYGGNADSORDNING. Innehållsförteckning VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12)

VASA STADS BYGGNADSORDNING. Innehållsförteckning VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12) VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12) VASA STADS BYGGNADSORDNING Innehållsförteckning KAPITEL I ALLMÄNT... 3 1 Syfte... 3 2 Uppgift... 3 3 Anvisningar om byggsättet... 3 4 Stadens byggnadstillsynsmyndighet...

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET

SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 4 2. Säkerhetsplanen 5 2.1 Lagstiftning 5 3. Allmänna uppgifter för verksamhetens enheter 7 3.1 Verksamhetsenhetens

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD

BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD KAPITEL I ALLMÄNT... 3 1 Byggnadsordningens syfte... 3 2 Anvisningar om byggnadssätt... 3 3 Anpassning av byggandet till områdets karaktär och särdrag... 3 4 Ägare eller

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare Utgåva 1 2010 08 17 1 Innehåll Miljöbalkens krav på egenkontroll... 3 Egenkontroll för fastighetsägare... 5 Faktablad... 8 Buller... 9 Cisterner... 11 Fukt och mikroorganismer...

Läs mer

Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1)

Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1) Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1) Livsmedelssäkerhetsverket Evira Sida/sidor 1 / 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt 3 2 Lagstiftning. 4 3 Kontrollmetoder och tekniker.

Läs mer

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014 Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014 21.1.2014 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH IKRAFTTRÄDANDE Vid beviljandet av reparationsunderstöd år 2014 tillämpas lagen om understöd för reparation av bostäder,

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN

PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN Antagen av Kommunstyrelsen 2008-04-23 Foton på framsida och baksida: Malin Nyberg och Susanne Nilsson Samtliga bilder och foton publiceras med erforderligt

Läs mer

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument 1(18) gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-14, 62 Dokumentansvarig

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN. HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. 2006-10-24 rev. 2007-04-03

FALKENBERGS KOMMUN. HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. 2006-10-24 rev. 2007-04-03 FALKENBERGS KOMMUN HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun 2006-10-24 rev. 2007-04-03 INNEHÅLL Inledning 3 Bakgrund 3 Problematiken 4 Lukt, flugor, buller 4 Hästallergi 5 Vetenskapliga

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Att ha katt i Göteborg

Att ha katt i Göteborg Att ha katt i Göteborg Information från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad och Göteborgs Djurskyddsförening Innehåll Att skaffa katt 3 Kattägarens ansvar 4 Katter på villovägar 8 Katten på resa 10 Kattpensionat

Läs mer

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

Eviras anvisning 16027/1/sv. Hantering av kött från frilevande vilt och leverans av köttet till försäljning

Eviras anvisning 16027/1/sv. Hantering av kött från frilevande vilt och leverans av köttet till försäljning Eviras anvisning 16027/1/sv Hantering av kött från frilevande vilt och leverans av köttet till försäljning Föredragen av Eva Marami Sida/sidor 1 / 27 En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

2006:14 swe. För en rökfri arbetsplats

2006:14 swe. För en rökfri arbetsplats 2006:14 swe För en rökfri arbetsplats Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2006:14swe För en rökfri arbetsplats Helsingfors 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2224-4

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 32/VLA/2006 Datum Dnr 6.6.2006 3508/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2006 - tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Inspektion djurärenden

Inspektion djurärenden Inspektion djurärenden Inspektionsrapport 2009:8 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet December 2009 Omslagsbild: En saga av bröderna Grimm. Statyn (1951) finns i Bremen och föreställer

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer