BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 KYRKORÅDET (14) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum tisdag den 26 april kl Ledamöter Tjänstgörande ers Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant, Gerhard Nuss, Jan Winberg, och Jan Bonander. Kerstin Nilsson, Kristina Lemon, Ersättare Rolf Ericsson, Mary Jensen, Elisabeth Toller, Titti Jöngren. Övriga Utses justera Ekonomichef Karin A Widing, kyrkogårds- och fastighetschef Stefan Msson samt sekreterare Margareta Nelkenmark. Lars Starkerud Justeringens plats och tid Protokollet är justerat i Åkersberga Kyrkliga Centrum Sekreterare Ordförande Justerande Margareta Nelkenmark Leif Törnquist Lars Starkerud BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ KYRKORÅDET Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Åkersberga Kyrkliga Centrum Underskrift Margareta Nelkenmark

2 KYRKORÅDET (14) KR 30 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE, NÄRVARO, VAL AV JUSTERARE Kyrkorådets ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Kyrkoherden inledde med läsa Johannesevangeliet 20:19-23 samt be en bön. Lars Starkerud utsågs tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3 KYRKORÅDET (14) KR 31 ANMÄLAN OM TILLÄGGSÄRENDEN OCH FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Följande tilläggsärenden anmäldes. 1) Etapp 2011 AU 35 2) Informationsärende Jan Winberg Borttagande av punkt på föredragningslistan Avtackning av tidigare kyrkorådsledamoten Dörte Kind. På grund av Dörte Kind anmält förhinder deltaga vid kvällens sammanträde, flyttas avtackningen till ett kommande möte med kyrkorådet. Kyrkoherden fick i uppdrag inbjuda Dörte Kind till den 30 maj. med detta tillägg samt borttagande fastställa dagens föredragningslista.

4 KYRKORÅDET (14) AU 23 KR 32 AKTUELLA PERSONALÄRENDEN Kyrkoherden och ekonomichefen redogjorde för aktuell personalsituation. a) Sirpa Husso har anställts som husmor på 75 %. Hon började arbeta i församlingen den 26 april. b) Dörte Kind har anställts som församlingsassistent på heltid fr.o.m. 18 april. c) Annons angående Familjerådgivare finns nu ute för ansökan. Tjänsten utlyses i första hand på 50 %, men är totalt på 75 %. Församlingens andra familjerådgivare, som för närvarande innehar en 75 % -tjänst önskar dock om möjligt bli anställd på ytterligare 25 % och har enligt reglerna förtursrätt till heltidsanställning. c) Semesterschemaläggningen för präster och övrig personal pågår. Som svar på frågan angående varför församlingen anställer vikarierande präster i den utsträckning som görs, förklarade kyrkoherden det är nödvändigt med tanke på ordinarie prästers konfirmandläger, vuxenläger och därpå följande kompensationsledighet samt semestrar. Efter exempelvis fyra veckors semester går det inte ha begravning de första dagarna när prästen åter är i tjänst, eftersom samtal med anhöriga sker minst en vecka före själva begravningen. Under sommaren 2011 kommer i likhet med tidigare år ett antal ungdomar anställas för arbete på församlingens kyrkogårdar. notera informationen till protokollet.

5 KYRKORÅDET (14) AU 24 KR 33 ÅRSREDOVISNING 2010 Ärende/arbetsutskottets behandling Handling hade skickats ut. Ekonomichefen föredrog ärendet och lämnade förtydliganden i anslutning till arbetsutskottets genomgång av årsredovisningen. Ekonomichefen meddelade de externa revisorerna samt de ordinarie interna revisorerna fått årsredovisningen för granskning. Arbetsutskottet beslutade godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2010 och överlämna årsredovisningen till Kyrkorådet för godkännande och undertecknande samt överlämna densamma till Kyrkofullmäktige för godkännande. Kyrkorådets behandling Ordföranden föredrog ärendet. föreslå kyrkofullmäktige besluta godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2010.

6 KYRKORÅDET (14) AU 25 KR 34 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Ärende/arbetsutskottets behandling Ordföranden föredrog ärendet. Redaktionella justeringar noterades särskilt. Arbetsutskottet beslutade med hänsyn taget till arbetsutskottets noterade justeringar föreslå Kyrkorådet besluta föreslå Kyrkofullmäktige besluta godkänna verksamhetsberättelsen år Kyrkorådets behandling Till dagens sammanträde hade ett förslag till Verksamhetsberättelse 2010 skickats ut. Ordförandens inledningstext till Verksamhetsberättelsen utdelades vid mötet. Ordföranden föredrog ärendet. Verksamhetsberättelsen godkändes. föreslå kyrkofullmäktige godkänna Verksamhetsberättelsen år 2010.

7 KYRKORÅDET (14) AU 26 KR 35 INKÖP AV BIL TILL SERVERING Ärende/arbetsutskottets behandling Handling hade skickats ut. Ekonomichefen föredrog ärendet. Församlingen bedriver serveringsverksamhet i samband med begravningar. Smörgåstårtor, landgångar med mera bereds i Åkersberga Kyrkliga Centrum för med bil transporteras till Vasagården och Prästgården. Ur hygiensynpunkt bör dessa transporter inte ske i anställdas privata bilar. Församlingen önskar därför få införskaffa en liten pickup eller liknande fordon använda i samband med serveringsverksamheten. Finansiering föreslås ske genom överskrida 2011 års budgeterade fordonskostnader. Arbetsutskottet beslutade föreslå Kyrkorådet besluta införskaffa en serverings -bil. Kyrkorådet beslutade bifalla hemställan om få införskaffa en serverings-bil

8 KYRKORÅDET (14) KR 36 ÖVRIGA EKONOMIÄRENDEN a) Kvartalsrapport kvartal 1, 2011 hade bifogats kallelsen. Kyrkorådet beslutade notera informationen till protokollet. b) Värdepappersinnehav Handling hade bifogats kallelsen. Kyrkorådet beslutade notera informationen till protokollet.

9 KYRKORÅDET (14) ÖVRIGA EKONOMIÄRENDEN c) Löneavtalet för Svenska kyrkan 2011 AU 32 Ärende/arbetsutskottets behandling Ekonomichefen och kyrkoherden föredrog ärendet. Kollektivavtalet för Svenska kyrkans medarbetare är klart. Avtalet tecknades den 1 april och innebär ett lägsta löneutfall på 1,5 % för alla förbund utom Kommunal där utfallet är 480 kr. Avtalet löper i 13 månader och gäller från till Avtalet är grupp- och ej individgaranterat. Kyrkoherden påpekade det i församlingen finns 13 personer som ligger under lönegenomsnittet i Stockholms stift, vilket föreslås justeras utanför kollektivavtalet. Dessutom kommer förändringar i Ledningsgruppens sammansättning påverka löneuppräkningsutfallet. Kyrkoherden föreslog för ovan nämnda förändringar få disponera de 3 % för löneuppräkning som finns planerat i årets budget. Diskussion följde i Arbetsutskottet och kyrkoherden ombads återkomma med specificerade förslag, dock ej på personnivå, notera informationen till protokollet. bifalla kyrkoherdens förslag få utnyttja hela löneutrymmet på 3 %, som finns i årets budget, för i första hand höja lönerna för dem som ligger under medelnivån i Stockholms stift.

10 KYRKORÅDET (14) AU 35 KR 37 FASTIGHETSÄRENDEN Etapp 2011 Ärende/arbetsutskottets behandling Kyrkogårds- och fastighetschefen redogjorde för innehållet i Etapp Offertöppning hade genomförts på Skärtorsdagen av Kyrkogårds- och fastighetschefen samt byggledare Göran Axén, Bylero, vilka också sammanställt svaren från de olika tillfrågade anbudsgivarna. Handling utdelades vid sammanträdet. Ett beslutsunderlag baserat på anbuden presenterades. Det sammanlagda beloppet på samtliga anbud för Etapp 2011 ligger inom planerad budget. Tidsplan för genomförande ska göras med hänsyn tagen till församlingens verksamhet. acceptera anbuden på de sex punkter som föreslagits av styrgruppen, uppdra åt kyrkoherde och styrgrupp upphandla enligt anbuden och därefter starta Etapp 2011 enligt den tidsplan som bäst tar hänsyn till församlingens verksamhet.

11 KYRKORÅDET (14) AU 28 KR 38 FÖRSAMLINGSINDELNINGSUTREDNING Ärende/arbetsutskottets behandling Stockholms stift har skickat ut både skrivelse och remiss som avser förslag till ändring i församlings- och pastoratsindelningen avseende de territoriella församlingarna i Stockholms innerstad samt förslag till ändring i kontraktsindelningen i första hand mellan Östermalms och Lidingö kontrakt och Roslags kontrakt. Till detta möte hade ett diskussionsförslag från kyrkoherden skickats ut. Kyrkoherden ansåg frågan om indelningsförändringar i Stockholms innerstad inte ska besvaras av vår församling. Diskussion fördes kring förslaget om Lidingö församling skulle flyttas från nuvarande Östermalms och Lidingö kontrakt till Roslags kontrakt. Det som i första hand ansågs som negativt var det geografiska avståndet som innebär personal från Lidingö församling som ska åka till ett kontraktsmöte i Roslags kontrakt, måste passera ett flertal församlingar innan de når den första församlingen i ett eventuellt nytt kontrakt. Efter diskussion om för- och nackdelar ansåg majoriteten av Arbetsutskottet församlingen bör avstyrka förslaget Lidingö församling förs till Roslags kontrakt. Arbetsutskottets förslag var: ej ha synpunkter på indelningsförändringarna gällande församlingar i Stockholms innerstad, avstyrka förslaget Lidingö församling förs till Roslags kontrakt. uppdra åt kyrkoherden utforma ett svar på remissen i enlighet med arbetsutskottets förslag.

12 KYRKORÅDET (14) KR 39 RAPPORTER a) Bergavägen en stadsgata etapp A förslag från Österåkers kommun. Kyrkoherden lämnade en kort redogörelse för hur detaljplanen skulle påverka församlingens tillgång på parkeringsplatser. Lars Starkerud påpekade det saknas parkeringsplatser vid stora söndagsgudstjänster i Åkersberga kyrka. Detaljplanen Bergavägen en stadsgata finns nu uppställd som utställning i Alcea-huset. b) Cykelvägen till Österåkers kyrka som ska byggas av kommunen. Meddelades arbetet med cykelvägen ännu ej är påbörjat. c) Äldreboendeutredningen. Kyrkoherden redogjorde för den utredning som biskop Eckerdal gjort angående äldreboenden. I utredningen står det en församling får driva bolag, men om församlingen är huvudman för ett äldreboende måste kyrkoherden vara VD samt operativ ledare och Kyrkorådet måste vara styrelse. Det finns också en möjlighet driva ett äldreboende med församling och annan aktör i partnerskap. Kyrkoherde och kyrkoråd ansåg efter diskussion församlingen ej ska driva äldreboende i egen regi, men frågan om äldreboende ska utredas vidare. d) Etapp 2 Åkersberga kyrkliga centrum Kyrkogårds- och fastighetschefen informerade om Etapp 2 nu är färdigprojekterad. Styrgruppen sammanträder den 6 maj för granskning och därefter kommer konkurrensupphandling påbörjas. Anbudsförfrågningar kommer troligtvis skickas ut i början av hösten. e) Inkommen post En handling med notering av inkommen post till kyrkorådet delades ut. notera informationen till protokollet.

13 KYRKORÅDET (14) KR 40 TILLÄGGSÄRENDEN 1) Etapp 2011 Protokollfört under KR 37 2) Inbjudan Kyrkorådsledamot Jan Winberg inbjöd Kyrkorådet till Öppet hus den 27 maj från kl i samband med sin 70-årsdag. Adress: Genvägen 7, Åkersberga. notera informationen till protokollet.

14 KYRKORÅDET (14) KR 41 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS Kyrkoherden avslutade med läsa en text ur Psaltaren, bön och välsignelse och därefter förklarade ordföranden sammanträdet för avslutat kl

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-04-23 1 (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 23 april kl 19.30-21.15 Ledamöter Tjänstgörande ers Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-09-03 1 (14) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 3 september 2012 klockan 19.30-21.15 Ledamöter Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-28

KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-28 1 (22) Plats och Tid Sjöliden 2013-05-28 kl 19.00-20.00 Beslutande Gunilla Arbrink/ordf Christoffer Nathanson/ ordf 22 Lotta Danielsson Eva Ekenberg Jenny Danielsson Hans Wikström Britt-Marie Skoglund

Läs mer

30 maj 2013 kl. 13.00-16.30 Norabostäders kontor, Änggatan 11

30 maj 2013 kl. 13.00-16.30 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Protokoll nr 62013 tört vid styrelsesammanträde tör Nora Fastigheter AB Tid: Plats: 30 maj 2013 kl. 13.00-16.30 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande: Bror-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande 1/33 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 108 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Per Högberg (kd) ers

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer