Søren Aabye Kierkegaard ett 200-årsjubileum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Søren Aabye Kierkegaard ett 200-årsjubileum"

Transkript

1 Søren Aabye Kierkegaard ett 200-årsjubileum av karin linnell Søren Kierkegaard ( ), dansk filosof, författare och teolog, levde hela sitt liv i Köpenhamn förutom fyra korta vistelser i Berlin, två resor till Jylland och en avstickare till Sverige. Kierkegaard var förlovad knappt ett år med Regine Olsen och levde hela sitt korta liv på avkastningen av faderns förmögenhet, vilket också finansierade utgivningen av alla hans böcker. Nu slår danskarna på stora trumman för sin världsberömde nationalhjälte Søren Kierkegaard. Ett slående exempel från nätet lyder: I 2013 markeres Kierkegaards 200-års fødselsdag hele verden rundt under titlen Lidenskabernes tænker. Man menar från danskt håll att arvet efter den store filosofen bör ha en central plats i den moderna människans medvetenhet. Målet är att alle gymnasieelever skal stifte bekendtskab med Kierkegaards tænkning. Detta borde vara ett självklart mål då Søren Kierkegaard är känd i Japan, Turkiet, Rumänien och många andra länder runt vårt klot. Han är och förblir en av Nordens allra mest etablerade och utan all jämförelse mest inflytelserika filosofer. Man förstår livet baklänges men måste leva det framlänges Det torde vara ytterst få som på ett så radikalt sätt har gjort sin stämma hörd vid sin egen begravning. Vid Kierkegaards välbesökta jordfästning, vilken högtidligt förrättades av Stiftsprosten Tryde, avbröt Kierkegaards systerson Henrik Lund ceremonin på 38 Signum 3/2013

2 ett modigt och stilenligt sätt och protesterade högljutt å sin morbrors vägnar mot detta med pukor och trumpeter iscensatta gyckelspel. Henrik vittnade kraftfullt om att Søren inte hade velat ha det på detta sätt, ett påstående som ingen närvarande egentligen kunde betvivla. Detta tilltag, vilket på den tiden var något oerhört, fick till följd att Henrik fick böta hela 100 riksdaler. Vad hade då föranlett detta oerhörda tilltag? Vad var det som skakade de församlade begravningsgästerna? Varför fick de inte i lugn och ro hedra den som skulle komma att bli Danmarks stora nationalhjälte, erkänd långt över gränserna, över hela världen? För att förstå dramatiken bakom denna provokation måste man börja med att se bakåt i Kierkegaards livshistoria. Det hela tog sin början den 5 maj 1813 då familjen Kierkegaard utökades med ännu en son som kom att bli nummer sju i syskonskaran. Köpenhamnaren Det är inte lätt att skriva en biografi över en person där de yttre händelserna är så begränsade i antal. Det komplicerade förhållandet till fadern är naturligtvis mycket känt och hans korta förlovning med den unga Regine har blivit analyserat både på längden och på tvären utan att egentligen några slutsatser kan presenteras, bara rena spekulationer. Faktum är dock att fem av syskonen dog kort tid efter varandra. Dessa plötsliga dödsfall kom att vila tungt över fadern Michael Pedersen Kierkegaards axlar eftersom han tolkade det som ett straff från Gud. Fadern hade i sin ungdom, då han lidit ont som fårvaktare på den Jylländska heden, förbannat Gud för den situation han befann sig i. Att han senare genom lyckliga omständigheter under bankkrisen 1813 hade satsat på de enda värdepapper som inte hade minskat i värde, de kungliga obligationerna, kom att leda till stora religiösa anfäktelser. Han var därefter en ekonomiskt oberoende man vilket kom att få stor betydelse för den son som alldeles snart skulle börja sin levnadsbana. Denne son som döptes den 3 juni 1813 och fick namnet Søren Aabye kom således att växa upp i ett välbärgat hem. Sin radikalitet vittnar han själv om då han i tjugoårsåldern i sin dagbok skrev att han sökte den idé som var värd att leva och dö för. Det är helt adekvat att kalla Kierkegaard en inbiten köpenhamnare. Till skillnad från många som vid denna tid var stadda vid kassa, och med dessa medel utforskade världen, var han motsatsen till en globetrotter. Visserligen tog han ofta åkturer med häst och vagn i Nordsjälland, och kunde vid dessa tillfällen hamna ända uppe i Gilleleje, men huvudsakligen rörde han sig hemmavid. Ofta rörde han sig ute i gatuvimlet på dagarna och talade med dem han mötte samt lyssnade på samtal som gav idéer till hans filosofiska analyser. På kvällarna, berättas det, att man kunde se honom från gatan genom de upplysta fönstren vid sin pult, skrivandes till långt in på natten. Dagarna gick sålunda i en regelbunden lunk i en flitig arbetsam tillvaro. Författaren Då Kierkegaard år 1855 avled vid 42 års ålder efterlämnade han ett gigantiskt skriftligt material. Hyllmeter efter hyllmeter av djuplodande teologiska, filosofiska och skönlitterära skrifter samt utöver detta åtskilliga volymer av dagboksanteckningar. Ett grundord hos Kierkegaard, som av många anses vara en pessimistisk filosof, är ordet glädje. I de uppbyggliga talen är glädjen oftast det övergripande temat. Människan hänvisas som i evangeliet till att lära av markens liljor och av himlens fåglar deras konst att vara närvarande i det närvarande, medan människan oftast löper in i en framtid som ännu inte är realiserad eller blir fast i en dåtid som inte går att förändra. De böcker som är mest intressanta ur ett kristet perspektiv och översatta till svenska är: Stadier på livets väg, Fruktan och bävan, Kärlekens gärningar och Inövning i kristendom. Samtidigt med dessa verk gav Kierkegaard också ut Uppbyggliga tal. Under året 1855 gav han ut nio artiklar i tidskrif- Signum 3/

3 ten Fædrelandet med titeln Øieblikket. I Kierkegaards filosofi är ögonblicket antingen tidens atom och därmed det tommaste av allt, det förbiilande, ett flyktande moment (lat. movere) eller också är ögonblicket evighetens atom och därmed det mest avgörande av allt. Ingen människa kan uppleva evigheten men alla och envar kan uppleva ögonblicket och om ögonblicket är evighetens atom är vartenda ögonblick avgörande. Varje ögonblick betyder nya möjligheter till förverkligande. I Stadier på livets väg gör Kierkegaard en beskrivning av tre olika existensmöjligheter som uttrycks estetiskt, etiskt och religiöst. För Kierkegaard var Mozarts Don Giovanni urtypen för det estetiska. Ständigt på väg. Ständigt i rörelse efter njutning. Ständigt på jakt efter någon att förföra. Etikern däremot har plikter, ansvar och allvarets tyngd i sin personlighet. Det är dock det religiösa som är eftersträvansvärt för Kierkegaard att göra hiin Enkelte (den enskilde) uppmärksam på. De estetiska texterna använder Kierkegaard på ett sofistikerat sätt i syfte att förföra människan in i det religiösa stadiet. Med dess hjälp vill han bringa läsaren i en sådan rörelse att han kastas huvudstupa in i den religiösa kategorin utan att förstå vad som har hänt med honom. Religionens förhållande till etiken är något som också behandlas i Fruktan och bävan. Då Abraham i lydnad är beredd att offra Isak upphäver han det etiska och agerar efter det direkta tilltal från Gud som han erfarit. Det är viktigt att uppmärksamma att det är av kärlek Abraham är beredd att återlämna löftets son som han fått som gåva från Gud. I Kärlekens gärningar, som av många anses vara ett av Kierkegaards mest betydelsefulla verk, ges en beskrivning av den människa som han menar verkligen är kärleksfull. Den kärleksfulle utmärks av att han förutsätter att kärlek också finns i den andra människans hjärta. Just denna förutsättning av kärlek hos den andre är till uppbyggelse. Inget annat kan i egentlig mening vara till uppbyggelse. Kärlek är den egenskap med vilken man är till för en annan. Det är enligt Kierkegaard viktigt att betona att kärlek inte är en egenskap som någon kan ha för sig själv. Detta till skillnad från till exempel den begåvade som faktiskt kan behålla sin begåvning för sig själv och förutsätta att alla andra är obegåvade. Likaså kan den moraliske, utan att hamna i en logisk motsägelse, hävda att alla andra är omoraliska. Men om den kärleksfulle skulle hävda att alla andra är kärlekslösa och att hon eller han är den enda som är kärleksfull så är det en logisk motsägelse. Just genom påståendet avslöjar personen sin kärlekslöshet därför att kärlek alltid är att förutsätta kärlek. Detta att den talande kommer i en motsättning till sin egen utsaga kan för den drabbade vara mycket provocerande. Det naglar fast ve derbörande i ett hörn och han/ hon kommer liksom att falla på eget grepp. Sanningen blir så att säga uppenbarad och avslöjandet kommer från den egna inställningen till det sagda. Kierkegaard var sannerligen en farlig motståndare för dem som vågade sig in i dylika diskussioner och sannolikt väckte det en hel del agg hos den som blev genomskådad. Den oinitierade ställer sig kanske frågan om man måste vara särskilt lärd eller filosofiskt bevandrad för att kunna förstå Kierkegaards verk. På denna fråga svarade den kände danske Kierkegaardsforskaren professor Niels Jørgen Cappelørn på följande sätt: Kanske kan vissa av Kierkegaards texter vara svårtillgängliga för gemene man men långt ifrån alla. Det viktigaste är att man som läsare är beredd att sätta sitt liv på spel. Detta torde vara ett högst adekvat svar då allvaret i det tilltal som möter läsaren är ytterst påtagligt. Som läsare blir man många gånger förbluffad över hur man blir träffad rakt in i den egna existensen som om Kierkegaard talar till just mig, eller som Cappelørn uttryckte det: Han känner mig ju inte och ändå är det mig han talar om. Texten sätter existensen i rörelse och berör på ett sätt som man nästan inte tror är möj- 40 Signum 3/2013

4 ligt. Varat får en tyngd som ger mening åt tillvaron vilken annars, som Milan Kundera uttrycker det, tenderar att bli olidligt lätt. Det mest fascinerande är dock att på samma gång som texterna har en enorm tyngd ger de samtidigt genom sin uppbygglighet en oändlig lättnad. Utmärkta exempel på detta är Kärlekens gärningar och alla de uppbyggliga talen. Existentialisten Kierkegaard, som av många anses vara existentialismens fader, kan med rätta erhålla epitetet valets profet. Valets betydelse och frihetens möjlighet är fundamentala begrepp hos Kierkegaard. Vad som dock främst har kommit att förknippas med Kierkegaard är hans aldrig sinande iver och innerliga engagemang för Hiin enkelte, den enskilde som han med Glæde og Taknemlighed kalder min Læser. Hiin enkelte utgör för Kierkegaard ett grundbegrepp, en kategori, som är helt avgörande, dels för varje existerande människa, dels för hela kristendomens framtid. Hiin enkelte kan utsägas om var och en som kan säga jag om sig själv och som är medveten om sig själv som just en enskild individ. Kierkegaard varnar den enskilde för att hasta till mängdens tummelplats där larm och skrik råder och där det kanske omedelbart känns gott att vara för den som försöker glömma sig själv, men där det är förödande att bli kvar för den som söker finna sig själv, sin bestämmelse och ett egentligt liv. Kierkegaard riktar uppmaningen direkt då han i sina uppbyggliga tal vänder sig mot sin läsare med frågan: om Du lever saaledes, at Du er Dig bevidst at være en Enkelt? Ytterligare en fråga som Kierkegaard med hjälp av sina uppbyggliga tal vill få envar uppmärksam på är frågan om jag strävar efter att bli ett med mig själv. Att i sanning vilja det goda är att vilja vara ett en enhet i sig själv. Kierkegaards beundran för Sokrates lär vara ett välbekant faktum för alla Kierkegaardläsare. Sokrates, som kommit att kallas antikens enfaldigt vise, inte i betydelsen lite efterbliven och dum utan i betydelsen att vara ett med sig själv. Ett entydigt, sant och äkta sätt att vara utmärker den enskilde som är i sanningen. Det är således väsentligen individens förhållande som antingen är entydigt och sant eller tvetydigt och osant. Tvetydigheten utmärker en individ som i förhållande till sig själv är osann. Intressant i sammanhanget är att grundbetydelsen av det hebreiska ordet Satan är den som splittrar allt. Kierkegaard beskriver på följande sätt det tvetydiga maktspel som Satan representerar: Satan er, hvor der intet Tvetydigt er, afmægtig, Fristelsen er, hvor der intet Tvetydigt er, afmægtig som Fuglefængeren med sin Snare, naar der ikke er Fugl at opdage: men blot den mindste, mindste Glimten af det Tvetydige, saa er Satan stærk og Fristelsen fangende; og skarpsynet er han, han den Onde, hvis Snare hedder Fristelse, og hvis Bytte hedder et Mennesker Sjel. Det avgörande är alltså att vara entydig, att vara ett med sig själv genom att förhålla sig i sanning till sig själv. Hjertets Reenhed er at ville Eet skriver Kierkegaard. Vidare menar han att det goda och det sanna är ett och detsamma. Den som i sanning endast vill ett, han kan endast vilja det goda. Den som endast vill ett, när han vill det goda, han kan endast vilja det goda i sanning. Att välja att vara i ett entydigt förhållande till sig själv innebär alltså inte endast att vara i sanning utan också på samma gång att vara i förhållande till det goda. Detta resonemang är helt i enlighet med Augustinus påstående Älska och gör vad du vill då den som verkligen älskar, är sann och vill då oavkortat det goda. Lika mycket som Kierkegaard uttryckte sin beundran för Sokrates lika mycket uttryckte han sin kritiska hållning till Hegel. Hegel var den dominerande filosofen i Kierkegaards samtid och hans filosofiska system var högt skattat av de flesta som hade något att säga till om. Särskilt den hegelians ka filosofins dominans i den danska statskyrkan var något som Kierkegaard skulle kom- Signum 3/

5 ma att med alla medel bekämpa. Kierkegaard menar att Hegel med sitt systembygge gör anspråk på att förklara allt och då tappar bort det obestridliga faktum, att han själv som subjekt befinner sig innanför systemet och av den anledningen inte kan uttala sig objektivt om helheten. I sin encyklika Fides et ratio menar Johannes Paulus II att filosofins typiska frestelse är att förnuftet förhäver sig. Tron däremot renar förnuftet från förhävelse. Kierkegaard nämns i encyklikan som en av vår tids filosofer som brännmärker sådan förhävelse. I stället framhäver han ödmjukt och modigt att uppenbarelsen är en nödvändighet för att lösa till exempel ondskans och lidandets problem samt frågan om livets mening. Kierkegaards författarskap kan därmed sägas vara ett exempel på vad Johannes Paulus II menade vara ett kristet sätt att filosofera, en filosofisk spekulation som föds i dynamisk samverkan med tron. Den stridande Utifrån de ståndpunkter som ovan har redovisats som Kierkegaards ställningstagande är det inte svårt att föreställa sig att han i sin samtid mötte mycket motstånd. Hans hållning var helt enkelt alldeles för provokativ, speciellt för dem som ville se bort från absoluta ställningstaganden och avgörelser i sitt liv. De som blev provocerade var naturligtvis inte gemene man (de flesta kunde inte läsa och långt mindre förstå vad han menade) utan det var de intellektuella och kyrkans män, eftersom mycket av författarskapet var av kristen karaktär. En utlösande faktor till vad man betecknat som kyrkostriden var biskop Martensens minnestal över biskop Mynster. I och med det utträder Kierkegaard ur statskyrkan, år 1854, och började skriva en rad artiklar där han kritiserade prästerskapet och manade till en återgång till vad han menar urkristna krav. Kierkegaard, som under sin författartid varit bekymrad över att han bara existerat i tankens värld, kan nu sägas gå från tanke till handling; han träder i existens. Han satsar därmed hela sin innerlighet i en kamp för det han sant och äkta tror på. Vad som höggradigt hade upprört Kierkegaard var att Martensen i sitt minnestal karakteriserat Mynster som ett sanningsvittne, ett av de verkliga sanningsvittnena. Detta påstående blev för mycket för Kierkegaard och han ifrågasatte med skärpa i en artikel om detta verkligen kunde vara med sanningen överensstämmande. Ett sanningsvittnes liv borde väl, menade Kierkegaard, vara obekant med allt som hade med njutning att göra, däremot från början till slut vara invigt i allt som heter lidande. Ett sanningsvittne blir utsatt för hat och hån för att till sist bli tillintetgjort. Mynster hade tvärtemot detta skildrat en kristendom som suddar ut, beslöjar, förtiger och utelämnar något av det mest avgörande kristna, nämligen det som faller oss människor obekvämt, det som vållar oss ansträngning, det som hindrar oss att njuta av livet. Vidare hade han nogsamt förtigit det om att dö bort från sig själv, om frivillig försakelse, om att hata sig själv, om att lida för läran. Kierkegaard sparade inte på krutet då han vidare menade att Martensen å sin sida hade gjort sig skyldig till att leka kristendom likt barnet som leker soldat, en lek som tar bort farorna och behåller fördelarna. Martensen hade lekt leken att Mynster var ett sanningsvittne och därtill ett led i den heliga kedjan. Artikeln avslutades med att beskriva Mynster som i hög grad världsklok, men svag, njutningslysten och endast stor som deklamatör. Det var särskilt det sista som upphetsade borgerskapet emot Kierkegaard. Artikelns verkan på allmänheten var förlamande. Man visste inte hur man skulle reagera. Vissa menade att Kierkegaard bara ironiserade, andra menade att han hade blivit galen. Martensen själv försvarade sig med att sanningsvittne inte behöver betyda blodsvittne, att tiderna och gåvorna är olika. Kierkegaard brydde sig emellertid inte om vad angriparna sade utan fortsatte utan hänsyn med ytterligare artiklar. Han var 42 Signum 3/2013

6 emellertid förvånad över den låga kvaliteten i de protester som förekom. Han utvecklade därmed sin anklagelse till att gälla hela den bestående kyrkan. Han menade att den kristendom som förkunnades i statskyrkan var ett försök att narra Gud, att den hade förvandlat det som är en lära om lidande och att dö bort från världen till något man kunde avancera med och tillägna sig en hög lön genom. Kierkegaard varnade församlingen för att delta i den offentliga gudstjänsten. Han skrev: Vem du än är, hur ditt liv förövrigt är, min vän därigenom att du låter bli att ta del i den offentliga gudstjänsten sådan den nu är har du alltid en skuld, och en stor skuld mindre: du deltar icke i att hålla Gud för narr genom att kalla nya testamentets kristendom vad som icke är nya testamentets kristendom. De nio artiklar som Kierkegaard gav ut 1855 i tidskriften Fædrelandet och som han gav titeln Øieblikket avslutade striden mot kyrkan och kom också att avsluta hans eget liv. Gravsättning på Assistents kirkegaard i Köpenhamn Den 2 oktober år 1855 svimmade Kierkegaard och föll ihop på gatan. Han fördes till Frederiks Hospital där han avled den 11 november. Det har aldrig blivit klargjort vad som orsakade hans död. Sjukhusets journaler ger mycket diffusa och otydliga besked. Efter begravningsakten gravsattes Kierkegaard i familjegraven ute vid Assistents kirkegaard. På hans gravsten är följande vackra psalmvers av Brorson inristad vilken hade vunnit hans hjärta. Det er en liden Tid Saa har jeg vunden, Saa er den ganske Strid Med Eet forsvunden, Saa kan Jeg vhile mig I Rosensale Og oafladelig Min Jesum tale. Av Kierkegaards förmögenhet fanns det vid hans död endast kvar så mycket att omkostnaderna för sjukhusvistelsen och begravningen kunde betalas. I övrigt fanns några möbler, en boksamling och några flaskor vin. Epilog Ironiskt nog slutade alltså Kierkegaards liv i en hyllning som han väl själv aldrig hade kunnat drömma om. Hade inte hans systerson Henrik Lund tagit mod till sig och protesterat mot hela tillställningen, som var näst intill absurd utifrån vad som hade hänt, så skulle allt ha omslutits i ett för de närvarande rosenrött skimmer. På det sättet besannades dock Kierkegaards tes om att den profet som i sin samtid är förföljd och illa tåld efter sin död höjs upp som något stort och eftersträvansvärt. När man har vederbörande på avstånd är det lättare att handskas med honom då man slipper hans irriterande kommentarer, som kan avslöja det man inte vill ska bli uppenbart. Om man bara kan ställa sig utanför, vara på avstånd och förhålla sig objektivt blir det hela med ens något nästan angenämt. Eller som Kierkegaard själv skriver i sista numret av Øieblikket, som kom ut en kort tid före hans död. Docenterna, dessa ädla män som docerar kristendom; som bygga profeternas gravar, objektivt föredra deras lära gör de härligas lidande och död till profit, men själva naturligtvis genom hjälp av det lovprisade hålla sig u tanför, långt borta från allt vad som på det avlägsnaste sätt kunde likna det att lida med de härliga, eller som man skulle ha kommit att lida om man i samtidighet hade erkänt de härliga för vad de voro. En lärdom vi alla kan dra av Kierkegaards mission är att samtidigheten är det avgörande och att sanningsvittnet visar sin äkthet genom att entydigt vara i sanning. Signum 3/

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

2 Thessalonikerbrevet

2 Thessalonikerbrevet 2 Thessalonikerbrevet Brevet är skrivet år 51 e Kr - en bibelteologisk kommentar av Håkan Sunnliden 1 A. INLEDNING 2 Tessalonikerbrevet (2 Tess) är, liksom 1 Tess, skrivet av Paulus och hans medarbetare.

Läs mer

EREVNA. Årg. VI N:r 3 1949

EREVNA. Årg. VI N:r 3 1949 EREVNA Årg. VI N:r 3 1949 111 Innehåll Anteckningar till Matteustexter. I. Av professor Hugo Odeberg.... 113 Matt. 1:18-24. Förhistorien till Jesu födelse.... 113 Matt. 5:13-16. Jordens salt och världens

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Vad är själavård? 1. Inledning

Vad är själavård? 1. Inledning Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård

Läs mer

Tjugoen frågor om dopet

Tjugoen frågor om dopet Tjugoen frågor om dopet Medan jag låg förlamad hösten 2006 lät Herren mig gå igenom en rensningsprocess, där jag fick nåden att bli av med en hel del tankebyggnader. Vi går ju alla omkring med ett bagage

Läs mer

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig.

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Årg. 24 Ps. 119:105 1/2012 Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Filosofins terminologi 2. Den klassiska filosofin (essentialistiska) A. Teologiska essentialismen B. Konceptualistiska essentialismen C. Fenomenologiska essentialismen 3. Den existentialistiska

Läs mer

Att odla sin mänsklighet

Att odla sin mänsklighet UTBILDNING & DEMOKRATI 2000, VOL 9, NR 1, S 87-100. Att odla sin mänsklighet Maria Carlshamre Låt oss börja med något enkelt: En lärares uppgift är att förmedla kunskap. Det låter ju enkelt, men redan

Läs mer

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Seminarium vt 1998 för Olli Lagerspetz Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning

Läs mer

Bed och ni skall få (Matt 7:7)

Bed och ni skall få (Matt 7:7) Nr 3 2010 årgång 24. Lutherska Bekännelsekyrkans tidning Bed och ni skall få (Matt 7:7) Varför går vi till nattvarden? Vilken gudstjänst behagar Gud? BIBEL OCH BEKÄNNELSE Lutherska Bekännelse kyrkans tidning.

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion

Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion Uppenbarelseboken 2 Introduktion Siffran sju i Bibeln symboliserar fullkomlighet, fulländning, totalt, perfektion, allt, osv. Så när både Paulus och Jesus skriver brev till just sju församlingar så förstår

Läs mer

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud.

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Man kan dela upp det i två avdelningar Den första är syndens och dödens lag. Den andra är att varje människa har syndat. Rom. 8:2 Ty den andliga lag

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Radoslaw: Jag är medmänsklig. Om det är min synd är jag skyldig. Jag har förstått ditt skäl men inte för mitt liv kan jag begripa vilken utgångspunkt

Radoslaw: Jag är medmänsklig. Om det är min synd är jag skyldig. Jag har förstått ditt skäl men inte för mitt liv kan jag begripa vilken utgångspunkt Halitosis Radoslaw Kandinsky hade kommit så fort han kunnat. Han var tjock och hade dålig kondition; flåsandes fick han stiga över tröskeln till det hus där Dorota Kowalczyk bodde. Sättet han mottogs på

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

Väckelse vad är det? Sidan 1

Väckelse vad är det? Sidan 1 Väckelse vad är det? 1. Vad är väckelse? a. Exempel Det var i en vanlig svensk småstad. En liten församling, mest bestående av gamla medlemmar, anordnade en kort väckelseserie. Den skulle vara någon vecka.

Läs mer

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften Hugo Odeberg Kristus och Skriften 1 2 KRISTUS OCH SKRIFTEN 3 4 HUGO ODEBERG KRISTUS OCH SKRIFTEN Redigerad av Tryggve Kronholm Originaltryck: PROKLAMA - STOCKHOLM 5 7:e reviderade och utökade upplagan

Läs mer

C.S. Lewis. Kompendier med inläsningsfrågor. Av glädje överfallen (Surprised by Joy), avsnitt ur kap 14- Schack matt lnläsningsfrågor

C.S. Lewis. Kompendier med inläsningsfrågor. Av glädje överfallen (Surprised by Joy), avsnitt ur kap 14- Schack matt lnläsningsfrågor C.S. Lewis Kompendier med inläsningsfrågor Av glädje överfallen (Surprised by Joy), avsnitt ur kap 14- Schack matt lnläsningsfrågor 1. Lewis använder schackliknelser för att beskriva sin väg till tron.

Läs mer

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

Bergspredikan. (del 2) L I V E T S K I L D E HEFTESERIE. Livets Källas häftesserie. www.livetskilde.org. Nr. 14 volym 3 oktober 2004

Bergspredikan. (del 2) L I V E T S K I L D E HEFTESERIE. Livets Källas häftesserie. www.livetskilde.org. Nr. 14 volym 3 oktober 2004 Livets Källas häftesserie Vill du veta mer? Se vår hemsida www.livetskilde.org Bergspredikan Guds Världsvida Kyrka 001BP2(s)102004 Bergspredikan (del 2) Bergspredikan (del 2) (del 2) L I V E T S K I L

Läs mer

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont.

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont. EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont nu Är rätt TId Innehåll omslagsbild: shutterstock redaktören Har ordet anders

Läs mer

Hans Rosing Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder

Hans Rosing Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder 4. LOGIKEN I PRAKTIKEN Logiken som vetenskap är ett mycket abstrakt ämne. Vanligen innehåller läroböckerna exempel som är konstruerade av författaren för att passa de formella system som behandlas, men

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus Apostlagärningarna 19 (Vers 1-20) Paulus i Efesus 1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: Tog ni

Läs mer

Högskoleverket 2. Steg för steg vandrade jag in i den sömn som du försökte vakna upp från

Högskoleverket 2. Steg för steg vandrade jag in i den sömn som du försökte vakna upp från Högskoleverket 2 REV PÅ FÖELSEGEN Ett halvår före sin död, 1998, gav den brittiske poeten Ted Hughes ut sitt moraliska testamente, irthday Letters, en tvåhundrasidig volym med dikter tillägnade hans första

Läs mer