Søren Aabye Kierkegaard ett 200-årsjubileum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Søren Aabye Kierkegaard ett 200-årsjubileum"

Transkript

1 Søren Aabye Kierkegaard ett 200-årsjubileum av karin linnell Søren Kierkegaard ( ), dansk filosof, författare och teolog, levde hela sitt liv i Köpenhamn förutom fyra korta vistelser i Berlin, två resor till Jylland och en avstickare till Sverige. Kierkegaard var förlovad knappt ett år med Regine Olsen och levde hela sitt korta liv på avkastningen av faderns förmögenhet, vilket också finansierade utgivningen av alla hans böcker. Nu slår danskarna på stora trumman för sin världsberömde nationalhjälte Søren Kierkegaard. Ett slående exempel från nätet lyder: I 2013 markeres Kierkegaards 200-års fødselsdag hele verden rundt under titlen Lidenskabernes tænker. Man menar från danskt håll att arvet efter den store filosofen bör ha en central plats i den moderna människans medvetenhet. Målet är att alle gymnasieelever skal stifte bekendtskab med Kierkegaards tænkning. Detta borde vara ett självklart mål då Søren Kierkegaard är känd i Japan, Turkiet, Rumänien och många andra länder runt vårt klot. Han är och förblir en av Nordens allra mest etablerade och utan all jämförelse mest inflytelserika filosofer. Man förstår livet baklänges men måste leva det framlänges Det torde vara ytterst få som på ett så radikalt sätt har gjort sin stämma hörd vid sin egen begravning. Vid Kierkegaards välbesökta jordfästning, vilken högtidligt förrättades av Stiftsprosten Tryde, avbröt Kierkegaards systerson Henrik Lund ceremonin på 38 Signum 3/2013

2 ett modigt och stilenligt sätt och protesterade högljutt å sin morbrors vägnar mot detta med pukor och trumpeter iscensatta gyckelspel. Henrik vittnade kraftfullt om att Søren inte hade velat ha det på detta sätt, ett påstående som ingen närvarande egentligen kunde betvivla. Detta tilltag, vilket på den tiden var något oerhört, fick till följd att Henrik fick böta hela 100 riksdaler. Vad hade då föranlett detta oerhörda tilltag? Vad var det som skakade de församlade begravningsgästerna? Varför fick de inte i lugn och ro hedra den som skulle komma att bli Danmarks stora nationalhjälte, erkänd långt över gränserna, över hela världen? För att förstå dramatiken bakom denna provokation måste man börja med att se bakåt i Kierkegaards livshistoria. Det hela tog sin början den 5 maj 1813 då familjen Kierkegaard utökades med ännu en son som kom att bli nummer sju i syskonskaran. Köpenhamnaren Det är inte lätt att skriva en biografi över en person där de yttre händelserna är så begränsade i antal. Det komplicerade förhållandet till fadern är naturligtvis mycket känt och hans korta förlovning med den unga Regine har blivit analyserat både på längden och på tvären utan att egentligen några slutsatser kan presenteras, bara rena spekulationer. Faktum är dock att fem av syskonen dog kort tid efter varandra. Dessa plötsliga dödsfall kom att vila tungt över fadern Michael Pedersen Kierkegaards axlar eftersom han tolkade det som ett straff från Gud. Fadern hade i sin ungdom, då han lidit ont som fårvaktare på den Jylländska heden, förbannat Gud för den situation han befann sig i. Att han senare genom lyckliga omständigheter under bankkrisen 1813 hade satsat på de enda värdepapper som inte hade minskat i värde, de kungliga obligationerna, kom att leda till stora religiösa anfäktelser. Han var därefter en ekonomiskt oberoende man vilket kom att få stor betydelse för den son som alldeles snart skulle börja sin levnadsbana. Denne son som döptes den 3 juni 1813 och fick namnet Søren Aabye kom således att växa upp i ett välbärgat hem. Sin radikalitet vittnar han själv om då han i tjugoårsåldern i sin dagbok skrev att han sökte den idé som var värd att leva och dö för. Det är helt adekvat att kalla Kierkegaard en inbiten köpenhamnare. Till skillnad från många som vid denna tid var stadda vid kassa, och med dessa medel utforskade världen, var han motsatsen till en globetrotter. Visserligen tog han ofta åkturer med häst och vagn i Nordsjälland, och kunde vid dessa tillfällen hamna ända uppe i Gilleleje, men huvudsakligen rörde han sig hemmavid. Ofta rörde han sig ute i gatuvimlet på dagarna och talade med dem han mötte samt lyssnade på samtal som gav idéer till hans filosofiska analyser. På kvällarna, berättas det, att man kunde se honom från gatan genom de upplysta fönstren vid sin pult, skrivandes till långt in på natten. Dagarna gick sålunda i en regelbunden lunk i en flitig arbetsam tillvaro. Författaren Då Kierkegaard år 1855 avled vid 42 års ålder efterlämnade han ett gigantiskt skriftligt material. Hyllmeter efter hyllmeter av djuplodande teologiska, filosofiska och skönlitterära skrifter samt utöver detta åtskilliga volymer av dagboksanteckningar. Ett grundord hos Kierkegaard, som av många anses vara en pessimistisk filosof, är ordet glädje. I de uppbyggliga talen är glädjen oftast det övergripande temat. Människan hänvisas som i evangeliet till att lära av markens liljor och av himlens fåglar deras konst att vara närvarande i det närvarande, medan människan oftast löper in i en framtid som ännu inte är realiserad eller blir fast i en dåtid som inte går att förändra. De böcker som är mest intressanta ur ett kristet perspektiv och översatta till svenska är: Stadier på livets väg, Fruktan och bävan, Kärlekens gärningar och Inövning i kristendom. Samtidigt med dessa verk gav Kierkegaard också ut Uppbyggliga tal. Under året 1855 gav han ut nio artiklar i tidskrif- Signum 3/

3 ten Fædrelandet med titeln Øieblikket. I Kierkegaards filosofi är ögonblicket antingen tidens atom och därmed det tommaste av allt, det förbiilande, ett flyktande moment (lat. movere) eller också är ögonblicket evighetens atom och därmed det mest avgörande av allt. Ingen människa kan uppleva evigheten men alla och envar kan uppleva ögonblicket och om ögonblicket är evighetens atom är vartenda ögonblick avgörande. Varje ögonblick betyder nya möjligheter till förverkligande. I Stadier på livets väg gör Kierkegaard en beskrivning av tre olika existensmöjligheter som uttrycks estetiskt, etiskt och religiöst. För Kierkegaard var Mozarts Don Giovanni urtypen för det estetiska. Ständigt på väg. Ständigt i rörelse efter njutning. Ständigt på jakt efter någon att förföra. Etikern däremot har plikter, ansvar och allvarets tyngd i sin personlighet. Det är dock det religiösa som är eftersträvansvärt för Kierkegaard att göra hiin Enkelte (den enskilde) uppmärksam på. De estetiska texterna använder Kierkegaard på ett sofistikerat sätt i syfte att förföra människan in i det religiösa stadiet. Med dess hjälp vill han bringa läsaren i en sådan rörelse att han kastas huvudstupa in i den religiösa kategorin utan att förstå vad som har hänt med honom. Religionens förhållande till etiken är något som också behandlas i Fruktan och bävan. Då Abraham i lydnad är beredd att offra Isak upphäver han det etiska och agerar efter det direkta tilltal från Gud som han erfarit. Det är viktigt att uppmärksamma att det är av kärlek Abraham är beredd att återlämna löftets son som han fått som gåva från Gud. I Kärlekens gärningar, som av många anses vara ett av Kierkegaards mest betydelsefulla verk, ges en beskrivning av den människa som han menar verkligen är kärleksfull. Den kärleksfulle utmärks av att han förutsätter att kärlek också finns i den andra människans hjärta. Just denna förutsättning av kärlek hos den andre är till uppbyggelse. Inget annat kan i egentlig mening vara till uppbyggelse. Kärlek är den egenskap med vilken man är till för en annan. Det är enligt Kierkegaard viktigt att betona att kärlek inte är en egenskap som någon kan ha för sig själv. Detta till skillnad från till exempel den begåvade som faktiskt kan behålla sin begåvning för sig själv och förutsätta att alla andra är obegåvade. Likaså kan den moraliske, utan att hamna i en logisk motsägelse, hävda att alla andra är omoraliska. Men om den kärleksfulle skulle hävda att alla andra är kärlekslösa och att hon eller han är den enda som är kärleksfull så är det en logisk motsägelse. Just genom påståendet avslöjar personen sin kärlekslöshet därför att kärlek alltid är att förutsätta kärlek. Detta att den talande kommer i en motsättning till sin egen utsaga kan för den drabbade vara mycket provocerande. Det naglar fast ve derbörande i ett hörn och han/ hon kommer liksom att falla på eget grepp. Sanningen blir så att säga uppenbarad och avslöjandet kommer från den egna inställningen till det sagda. Kierkegaard var sannerligen en farlig motståndare för dem som vågade sig in i dylika diskussioner och sannolikt väckte det en hel del agg hos den som blev genomskådad. Den oinitierade ställer sig kanske frågan om man måste vara särskilt lärd eller filosofiskt bevandrad för att kunna förstå Kierkegaards verk. På denna fråga svarade den kände danske Kierkegaardsforskaren professor Niels Jørgen Cappelørn på följande sätt: Kanske kan vissa av Kierkegaards texter vara svårtillgängliga för gemene man men långt ifrån alla. Det viktigaste är att man som läsare är beredd att sätta sitt liv på spel. Detta torde vara ett högst adekvat svar då allvaret i det tilltal som möter läsaren är ytterst påtagligt. Som läsare blir man många gånger förbluffad över hur man blir träffad rakt in i den egna existensen som om Kierkegaard talar till just mig, eller som Cappelørn uttryckte det: Han känner mig ju inte och ändå är det mig han talar om. Texten sätter existensen i rörelse och berör på ett sätt som man nästan inte tror är möj- 40 Signum 3/2013

4 ligt. Varat får en tyngd som ger mening åt tillvaron vilken annars, som Milan Kundera uttrycker det, tenderar att bli olidligt lätt. Det mest fascinerande är dock att på samma gång som texterna har en enorm tyngd ger de samtidigt genom sin uppbygglighet en oändlig lättnad. Utmärkta exempel på detta är Kärlekens gärningar och alla de uppbyggliga talen. Existentialisten Kierkegaard, som av många anses vara existentialismens fader, kan med rätta erhålla epitetet valets profet. Valets betydelse och frihetens möjlighet är fundamentala begrepp hos Kierkegaard. Vad som dock främst har kommit att förknippas med Kierkegaard är hans aldrig sinande iver och innerliga engagemang för Hiin enkelte, den enskilde som han med Glæde og Taknemlighed kalder min Læser. Hiin enkelte utgör för Kierkegaard ett grundbegrepp, en kategori, som är helt avgörande, dels för varje existerande människa, dels för hela kristendomens framtid. Hiin enkelte kan utsägas om var och en som kan säga jag om sig själv och som är medveten om sig själv som just en enskild individ. Kierkegaard varnar den enskilde för att hasta till mängdens tummelplats där larm och skrik råder och där det kanske omedelbart känns gott att vara för den som försöker glömma sig själv, men där det är förödande att bli kvar för den som söker finna sig själv, sin bestämmelse och ett egentligt liv. Kierkegaard riktar uppmaningen direkt då han i sina uppbyggliga tal vänder sig mot sin läsare med frågan: om Du lever saaledes, at Du er Dig bevidst at være en Enkelt? Ytterligare en fråga som Kierkegaard med hjälp av sina uppbyggliga tal vill få envar uppmärksam på är frågan om jag strävar efter att bli ett med mig själv. Att i sanning vilja det goda är att vilja vara ett en enhet i sig själv. Kierkegaards beundran för Sokrates lär vara ett välbekant faktum för alla Kierkegaardläsare. Sokrates, som kommit att kallas antikens enfaldigt vise, inte i betydelsen lite efterbliven och dum utan i betydelsen att vara ett med sig själv. Ett entydigt, sant och äkta sätt att vara utmärker den enskilde som är i sanningen. Det är således väsentligen individens förhållande som antingen är entydigt och sant eller tvetydigt och osant. Tvetydigheten utmärker en individ som i förhållande till sig själv är osann. Intressant i sammanhanget är att grundbetydelsen av det hebreiska ordet Satan är den som splittrar allt. Kierkegaard beskriver på följande sätt det tvetydiga maktspel som Satan representerar: Satan er, hvor der intet Tvetydigt er, afmægtig, Fristelsen er, hvor der intet Tvetydigt er, afmægtig som Fuglefængeren med sin Snare, naar der ikke er Fugl at opdage: men blot den mindste, mindste Glimten af det Tvetydige, saa er Satan stærk og Fristelsen fangende; og skarpsynet er han, han den Onde, hvis Snare hedder Fristelse, og hvis Bytte hedder et Mennesker Sjel. Det avgörande är alltså att vara entydig, att vara ett med sig själv genom att förhålla sig i sanning till sig själv. Hjertets Reenhed er at ville Eet skriver Kierkegaard. Vidare menar han att det goda och det sanna är ett och detsamma. Den som i sanning endast vill ett, han kan endast vilja det goda. Den som endast vill ett, när han vill det goda, han kan endast vilja det goda i sanning. Att välja att vara i ett entydigt förhållande till sig själv innebär alltså inte endast att vara i sanning utan också på samma gång att vara i förhållande till det goda. Detta resonemang är helt i enlighet med Augustinus påstående Älska och gör vad du vill då den som verkligen älskar, är sann och vill då oavkortat det goda. Lika mycket som Kierkegaard uttryckte sin beundran för Sokrates lika mycket uttryckte han sin kritiska hållning till Hegel. Hegel var den dominerande filosofen i Kierkegaards samtid och hans filosofiska system var högt skattat av de flesta som hade något att säga till om. Särskilt den hegelians ka filosofins dominans i den danska statskyrkan var något som Kierkegaard skulle kom- Signum 3/

5 ma att med alla medel bekämpa. Kierkegaard menar att Hegel med sitt systembygge gör anspråk på att förklara allt och då tappar bort det obestridliga faktum, att han själv som subjekt befinner sig innanför systemet och av den anledningen inte kan uttala sig objektivt om helheten. I sin encyklika Fides et ratio menar Johannes Paulus II att filosofins typiska frestelse är att förnuftet förhäver sig. Tron däremot renar förnuftet från förhävelse. Kierkegaard nämns i encyklikan som en av vår tids filosofer som brännmärker sådan förhävelse. I stället framhäver han ödmjukt och modigt att uppenbarelsen är en nödvändighet för att lösa till exempel ondskans och lidandets problem samt frågan om livets mening. Kierkegaards författarskap kan därmed sägas vara ett exempel på vad Johannes Paulus II menade vara ett kristet sätt att filosofera, en filosofisk spekulation som föds i dynamisk samverkan med tron. Den stridande Utifrån de ståndpunkter som ovan har redovisats som Kierkegaards ställningstagande är det inte svårt att föreställa sig att han i sin samtid mötte mycket motstånd. Hans hållning var helt enkelt alldeles för provokativ, speciellt för dem som ville se bort från absoluta ställningstaganden och avgörelser i sitt liv. De som blev provocerade var naturligtvis inte gemene man (de flesta kunde inte läsa och långt mindre förstå vad han menade) utan det var de intellektuella och kyrkans män, eftersom mycket av författarskapet var av kristen karaktär. En utlösande faktor till vad man betecknat som kyrkostriden var biskop Martensens minnestal över biskop Mynster. I och med det utträder Kierkegaard ur statskyrkan, år 1854, och började skriva en rad artiklar där han kritiserade prästerskapet och manade till en återgång till vad han menar urkristna krav. Kierkegaard, som under sin författartid varit bekymrad över att han bara existerat i tankens värld, kan nu sägas gå från tanke till handling; han träder i existens. Han satsar därmed hela sin innerlighet i en kamp för det han sant och äkta tror på. Vad som höggradigt hade upprört Kierkegaard var att Martensen i sitt minnestal karakteriserat Mynster som ett sanningsvittne, ett av de verkliga sanningsvittnena. Detta påstående blev för mycket för Kierkegaard och han ifrågasatte med skärpa i en artikel om detta verkligen kunde vara med sanningen överensstämmande. Ett sanningsvittnes liv borde väl, menade Kierkegaard, vara obekant med allt som hade med njutning att göra, däremot från början till slut vara invigt i allt som heter lidande. Ett sanningsvittne blir utsatt för hat och hån för att till sist bli tillintetgjort. Mynster hade tvärtemot detta skildrat en kristendom som suddar ut, beslöjar, förtiger och utelämnar något av det mest avgörande kristna, nämligen det som faller oss människor obekvämt, det som vållar oss ansträngning, det som hindrar oss att njuta av livet. Vidare hade han nogsamt förtigit det om att dö bort från sig själv, om frivillig försakelse, om att hata sig själv, om att lida för läran. Kierkegaard sparade inte på krutet då han vidare menade att Martensen å sin sida hade gjort sig skyldig till att leka kristendom likt barnet som leker soldat, en lek som tar bort farorna och behåller fördelarna. Martensen hade lekt leken att Mynster var ett sanningsvittne och därtill ett led i den heliga kedjan. Artikeln avslutades med att beskriva Mynster som i hög grad världsklok, men svag, njutningslysten och endast stor som deklamatör. Det var särskilt det sista som upphetsade borgerskapet emot Kierkegaard. Artikelns verkan på allmänheten var förlamande. Man visste inte hur man skulle reagera. Vissa menade att Kierkegaard bara ironiserade, andra menade att han hade blivit galen. Martensen själv försvarade sig med att sanningsvittne inte behöver betyda blodsvittne, att tiderna och gåvorna är olika. Kierkegaard brydde sig emellertid inte om vad angriparna sade utan fortsatte utan hänsyn med ytterligare artiklar. Han var 42 Signum 3/2013

6 emellertid förvånad över den låga kvaliteten i de protester som förekom. Han utvecklade därmed sin anklagelse till att gälla hela den bestående kyrkan. Han menade att den kristendom som förkunnades i statskyrkan var ett försök att narra Gud, att den hade förvandlat det som är en lära om lidande och att dö bort från världen till något man kunde avancera med och tillägna sig en hög lön genom. Kierkegaard varnade församlingen för att delta i den offentliga gudstjänsten. Han skrev: Vem du än är, hur ditt liv förövrigt är, min vän därigenom att du låter bli att ta del i den offentliga gudstjänsten sådan den nu är har du alltid en skuld, och en stor skuld mindre: du deltar icke i att hålla Gud för narr genom att kalla nya testamentets kristendom vad som icke är nya testamentets kristendom. De nio artiklar som Kierkegaard gav ut 1855 i tidskriften Fædrelandet och som han gav titeln Øieblikket avslutade striden mot kyrkan och kom också att avsluta hans eget liv. Gravsättning på Assistents kirkegaard i Köpenhamn Den 2 oktober år 1855 svimmade Kierkegaard och föll ihop på gatan. Han fördes till Frederiks Hospital där han avled den 11 november. Det har aldrig blivit klargjort vad som orsakade hans död. Sjukhusets journaler ger mycket diffusa och otydliga besked. Efter begravningsakten gravsattes Kierkegaard i familjegraven ute vid Assistents kirkegaard. På hans gravsten är följande vackra psalmvers av Brorson inristad vilken hade vunnit hans hjärta. Det er en liden Tid Saa har jeg vunden, Saa er den ganske Strid Med Eet forsvunden, Saa kan Jeg vhile mig I Rosensale Og oafladelig Min Jesum tale. Av Kierkegaards förmögenhet fanns det vid hans död endast kvar så mycket att omkostnaderna för sjukhusvistelsen och begravningen kunde betalas. I övrigt fanns några möbler, en boksamling och några flaskor vin. Epilog Ironiskt nog slutade alltså Kierkegaards liv i en hyllning som han väl själv aldrig hade kunnat drömma om. Hade inte hans systerson Henrik Lund tagit mod till sig och protesterat mot hela tillställningen, som var näst intill absurd utifrån vad som hade hänt, så skulle allt ha omslutits i ett för de närvarande rosenrött skimmer. På det sättet besannades dock Kierkegaards tes om att den profet som i sin samtid är förföljd och illa tåld efter sin död höjs upp som något stort och eftersträvansvärt. När man har vederbörande på avstånd är det lättare att handskas med honom då man slipper hans irriterande kommentarer, som kan avslöja det man inte vill ska bli uppenbart. Om man bara kan ställa sig utanför, vara på avstånd och förhålla sig objektivt blir det hela med ens något nästan angenämt. Eller som Kierkegaard själv skriver i sista numret av Øieblikket, som kom ut en kort tid före hans död. Docenterna, dessa ädla män som docerar kristendom; som bygga profeternas gravar, objektivt föredra deras lära gör de härligas lidande och död till profit, men själva naturligtvis genom hjälp av det lovprisade hålla sig u tanför, långt borta från allt vad som på det avlägsnaste sätt kunde likna det att lida med de härliga, eller som man skulle ha kommit att lida om man i samtidighet hade erkänt de härliga för vad de voro. En lärdom vi alla kan dra av Kierkegaards mission är att samtidigheten är det avgörande och att sanningsvittnet visar sin äkthet genom att entydigt vara i sanning. Signum 3/

Att finna sig själv utifrån Kierkegaard. 2013 Frank Lorentzon

Att finna sig själv utifrån Kierkegaard. 2013 Frank Lorentzon Att finna sig själv utifrån Kierkegaard 2013 Frank Lorentzon Kierkegaard (1813-1855)!! Livet förstås baklänges, men måste levas framlänges En förfader till existentialismen Fokus på människan och hennes

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad Tro Hopp - Kärlek TRO Gåvorna som bygger upp: Genom var och en till församlingens uppbyggnad (1 Kor. 14:1 14:40) Den rätta förståelsen av Andens gåvor går via kärleken (kap 14) Det är först när korinthierna

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Markus börjar direkt med att fastställa identiteten hos. Dansen

Markus börjar direkt med att fastställa identiteten hos. Dansen 1 Dansen Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 Upptäck Religion Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 DEL 1 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL VAD ÄR RELIGION? KRISTENDOMEN JUDENDOMEN ISLAM TEMA: ETIK HINDUISMEN BUDDHISMEN Religioner och andra ANALYS

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

Barnen i Bibeln. Inledning

Barnen i Bibeln. Inledning Barnen i Bibeln 1 Inledning Bibeln har en mycket positiv syn på barnen. För att det ska framgå, krävs det att vi gör en historisk orientering om förhållandena på Bibelns tid. Det var under antiken inte

Läs mer

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek Filemons slav Onesimus har rymt till Paulus och blivit frälst. Nu återvänder Onesimus, med risk för sitt liv, till sin ägare med detta brev där Paulus litar till Filemons kristna kärlek och uppmanar honom

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

diskussionsunderlag Hallelujabröllop

diskussionsunderlag Hallelujabröllop diskussionsunderlag Hallelujabröllop Religion Vad är religion? Vad innebär det att vara religiös? Är du religiös? Om ja, vad innebär religionen för dig? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder,

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk:

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk: Varför integration i livet och segregation i döden? Ingela Olsson När jag först fick denna rubrik att tala om på SKKF:s konferens, lät jag den bara vila i mitt huvud. Men efterhand började jag leva mig

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent.

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent. JESUS För drygt ett år sedan var jag på begravning. En församlingsmedlem, en äldre man, hade gått hem till Gud och den eviga vilan. Han hade varit pastor i många år, och hans familj och hem hade fungerat

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Tomrum eller himmel? Predikan av pastor Göran Appelgren. Läsningar: Mark 12:18-27; AC 8939:2, AC 10594. Se sista sidan!

Tomrum eller himmel? Predikan av pastor Göran Appelgren. Läsningar: Mark 12:18-27; AC 8939:2, AC 10594. Se sista sidan! Tomrum eller himmel? Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Mark 12:18-27; AC 8939:2, AC 10594. Se sista sidan! Jesus sade: Tar ni inte fel, just därför att ni inte förstår Skrifterna och inte heller

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Buddhism. "Gå den gyllene medelvägen"

Buddhism. Gå den gyllene medelvägen Buddhism "Gå den gyllene medelvägen" Buddhism ca 400 miljoner i världen! ca 20 000 i Sverige Vad tror en buddhist på? 1. Jag tar min tillflykt till Buddha. 2. Jag tar min tillflykt till läran. 3. Jag tar

Läs mer