KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2015 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL"

Transkript

1 KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL TÄVLINGSVERKSAMHET / FULLVUXNA TÄVLINGSVERKSAMHET /UNGDOMAR OCH BARN HOBBY ACTIVITY * - födda 1995 eller tidigare - födda år 1996 eller senare Serienivåer och åldersklasser Män: Ligan och ettan Män: Tvåan, Trean, Fyran och lägre Ersättningskategorier A. Vårdersättning - Inte tandolyckor (punkt D) - Inte gipsning/operationsvård vid privata anstalter - Ersättning betalas max. 2 år Domare Ungdom 1 Ungdom 2 Barn Fullvuxna Ungdom Barn födda födda födda 2004 Födda 1995 födda födda eller senare eller tidigare eller senare Omfattande nivå Begränsad nivå Omfattande nivå Begränsad nivå Begränsad nivå Självrisk vid vårdersättning B. Operation och gipsning Privata anstalter Extra självrisk vid operation och gipsning % av kostnaden Kvinnor: Ligan - 10% av kostnaden Kvinnor: Ettan-Tvåan och lägre Old Boys (födda 1980 eller tidigare ) Ladies (födda 1980 eller tidigare ) C. Fysikalisk vård Som rehabilitering efter operation och gipsning D. Tandvårdsersättning - Orsakad av olycka - Bestående tänder Akut vård Akut vård Akut vård E. Menersättning Utbetalad ersättning enligt invaliditetsgrad F.Dödsfallsersättning Orsakad av olycka Tilläggsersättning vid dödsfall på plan under pågående match Försäkringspremie * Hobbyförsäkringen är inte i kraft i seriematcher och tävlingsmatcher som arrangeras av FBF:s distrikts och klubblag Gruppköpare, kom ihåg att se efter att spelaren vet vilken försäkring som har tagits och att han får produktbeskrivningen samt försäkringsbeloppstabellen

2 Aon Risk Solutions Aon Finland Oy Finlands Bollförbund Produktbeskrivning för spelpassförsäkring ( ) Försäkringen trader I kraft Om försäkringen betalats före är den i kraft fr.o.m Ifall premien betalats eller senare träder försäkringen i kraft kl på betalningsdagen, eller om verifikat uppvisas från den tidpunkt då betalning skett. Försäkringsperioden slutar Försäkringens giltighetstid Försäkringen omfattar de fotbolls- och futsalspelare samt domare som är under 70 år, och som skaffat sig en spelpassförsäkring. Försäkringen är i kraft i Finland och utomlandsaaas vid av FBF, FBF:s distrikts och klubblags arrangerade matcher samt även i matcher som spelas utomlands vars resor arrangeras av FBF, FBF:s distrikts och klubblag. för grenen typiska träningspass, övervakade av träningsledare, Skolnings-, motions- och träningsläger för idrottsverksamheten under träningspassen, uteslutande övrig fritid, Vid resor som direkt kan förknippas med ovannämnda aktiviteter. Vad ersätts skador orsakade av olycksfall som skett plötsligt, oförutsett och av yttre händelse samt även sträckningsskador i muskler eller senor som den försäkrade har ådragit sig som en direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning och rörelse, om läkarvård för skadan har getts inom 14 dygn efter det att skadan uppkom. Ersättningskategorier Vårderssättning The insurance covers the following types of compensation depending on the chosen insurance option. The insurance options are presented in the separate Schedule for sums insured. a) Vårdkostnader Som vårdkostnad ersätts: Vård och undersökning som ges av läkare eller annan sjukvårdspersonal, av läkare beordrade läkemedel som säljs på apotek med tillstånd av läkemedelsverket och sjukhusets dagavgift. Operation och gipsning utförd vid den offentliga sektorns vårdinrättning. Kostnader för anskaffandet av ortopediska förband och stöd. b) Operation och gipsning (ifall denna ersättningskategori ingår i valt försäkringsalternativ) Vårdkostnader från operation och gipsning utförda av den privata sektorn vårdinrättning. c) Fysikalisk vård Av läkare angiven fysikalisk vård till följd av operation och gipsning. d) Tandvårdsersättning Tandvårdsersättning betalas enligt skyddsnivå alltid vid akut vård av bestående tänder samt vid omfattande skyddsnivå för fortsatt vård, maximalt två (2) år från olycksfallet. Sträckningsskador i muskler eller senor som den försäkrade har ådragit sig som en direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning och rörelse, ersätts för högst sex veckor från det att sträckningsskadan uppkom. Vid sträckningsskador som följd av en kraftansträngning och rörelse ersätts som vårdkostnader inte magnetundersökning eller kirurgiska ingrepp. Huvudsakliga vårdinrättningar är FBF:s avtalsläkarstationer med vilka FBF avtalat särskilda avgifter för olika vårdingrepp eller den offentliga sjukvården. Ifall operation och/eller gipsning sker vid annan än av FBF godkänd läkarstation eller offentlig hälsostation bör ingripandet godkännas på förhand. Vårdersättningar utbetalas maximalt två (2) år efter olycksfall. Vårdersättning betalas för kostnad som överstiger självriskens eller självriskernas andel. e) Menersättning Vid bestående men orsakat av olycksfall utbetalas menersättning. För fullständigt men utbetalas den avtalade ersättningen, vid partiellt men en motsvarande andel av försäkringsbeloppet. Risk. Reinsurance. Human Resources.

3 Aon Risk Solutions Aon Finland Oy f) Ersättning vid dödsfall Dödsfallsersättning utbetalas om den försäkrade inom ett år från ett olycksfall avlider av skador som förorsakats av olycksfallet. Ifall menersättning betalats för samma olycka avdras summan från dödsfallsersättningen. g) Resekostnader Som resekostnad godkänns billigaste möjliga transportmedel från olycksplatsen till närmaste vårdinrättning. Begränsningar Skadeanmälan Skadeanmälan vid skador bör göras inom 60 dagar från olyckans inträffande. Skadeanmälan bör undertecknas av lagets representant. Försäkringsbelopp samt självrisk Allmänna villkoren samt försäkringsvillkoren kan ses på Bollförbundets nätsidor. Försäkringsbeloppen samt självriskandelarna är i en skild försäkringsbeloppstabell, som även den kan ses på Bollförbundets nätsidor. Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av sjukdom, benägenhet till sjukdom eller skador. Försäkringen ersätter inte olyckor vid träning eller match som sker mot läkares ordinering/rekommendation. Benolyckor ersätts endast om den försäkrade använt benskydd vid olyckstillfället. Försäkringen ersätter inte reparations- eller anskaffningskostnader för glasögon, kontaktlinser, hörselapparater eller tandproteser. Försäkringen ersätter inte skador på kläder eller spelutrustning. Fysikalisk vård ersätts endast vid eftervård av operation eller gipsning. Försäkringen ersätter inte förlust av förvärvsinkomst eller andra indirekta utgifter. Försäkringen ersätter inte olyckor som orsakats av deltagande i A-landslagets träningar eller matcher. Försäkringen ersätter inte skador uppkomna av påfrestning eller slitage. Olyckor, som den försäkrade kan få ersatta som arbets- eller studieolyckor ersätts inte av försäkringen. Försäkringen ersätter inte heller olyckor där den försäkrade har rätt till ersättning enligt trafikförsäkringslagen eller lagen för olyckor vid militärtjänst eller någon annan lag. Vårdersättning utbetalas till den del den försäkrade inte har rätt till ersättning enligt sjukförsäkringslagen eller någon annan lag. Före utbetalning av ersättning skall ersättning av FPA sökas enligt sjukförsäkringslagen. De flesta läkarstationer söker FPA ersättningen direkt med den försäkrades fullmakt. Detta är en översättning av den engelska texten och ifall det råder olikheter mellan texterna är det den engelska versionen som är gällande. Försäkringar beviljas av International Insurance Company of Hannover Limited Registered in England, No: , Registered Address: L'Avenir, Opladen Way, Bracknell, Berkshire RG12 0PE Authorised and regulated by the Financial Services Authority in the UK. FSA register number: / 2

4 Aon Risk Solutions Aon Finland Oy Villkor för idrottsförsäkring för Finlands bollförbund R.F:s spelpassförsäkring Detta är en översättning av den engelska texten och ifall det råder olikheter mellan texterna är det den engelska versionen som är gällande. Spelpassförsäkringen för Finlands Bollförbund beviljas av International Insurance Company of Hannover Limited.. Officiell adress är: L'Avenir, Opladen Way, Bracknell, Berkshire RG12 0PE. Övervakande myndighet: The Financial Services Authority (UK). Allmänna villkor 1.1 De försäkrade vilka är försäkrade Försäkrade är fotbollsspelare, futsalspelare och domare som har köpt spelpassförsäkring eller spelare som på något annat sätt anses vara berättigade till försäkringsskyddet. 1.2 Försäkringsskydd - Vad gäller försäkringen för? Olycksfallsskada är en skada på kroppen som härrör från en plötslig yttre fysisk händelse vid direkta resor och vistelse på den plats där man deltar i organiserad idrottsverksamhet. Förutom olycksfallsskador ersätts även sträckningsskador i muskler eller senor som den försäkrade har ådragit sig som en direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning och rörelse, om läkarvård för skadan har getts inom 14 dygn efter det att skadan uppkom. Ersättning betalas för högst sex veckor från det att sträckningsskadan uppkom. Vid sträckningsskador som följd av en kraftansträngning och rörelse ersätts som vårdkostnader inte magnetundersökning eller kirurgiska ingrepp. 1.3 Giltighet - När gäller försäkringen? a) Ovan beskrivna skador under alla matcher och träningar som organiseras av Finlands Bollförbund, dess distrikt och medlemsföreningar. b) Ovan beskrivna skador under träning, fysisk övning och träningsläger, som sker under ledning av sportinstruktör men inte under annan verksamhet. c) Olycksfallsskada under direkt resa till och från deltagande i organiserade idrottsevenemang och under vistelse på platsen för evenemanget. Försäkringen täcker inte skador där den försäkrade direkt kan kräva ersättning av den som förorsakat skadan eller av dennes försäkringsbolag. 1.4 Gällande begränsningar a) Fysikalisk vård ersätts endast efter operationsvård eller gipsningsvård. b) I första hand ska vård sökas vid den läkarstation som Finlands Bollförbund har avtal med, till Bollförbundets fastslagna avtalspris eller vid kommunal hälsocentral. c) Försäkringen täcker inte skador i samband med sjukdom eller anlag för sjukdom. d) Försäkringen täcker inte en spelare som spelar trots motsatt rekommendation av läkare eller en spelare som är sjukskriven. e) Benskada ersätts endast om den försäkrade personen använt benskydd då skadan skett. f) Skada på glasögon eller kontaktlinser ersätts inte. g) Om en operation eller gipsning utförs på andra privata sjukhus eller kliniker än de som Bollförbundet har avtal med, måste behandlingen godkännas på förhand av försäkringsgivaren. h) Försäkringen gäller inte deltagande i det nationella A-landslagets matcher eller under evenemang som inte anordnas av Bollförbundet, dess distrikt och medlemsföreningar. i) Försäkringen täcker inte skador där den försäkrade direkt kan kräva ersättning av den som förorsakat skadan eller av dennes försäkringsbolag, detta gäller inte skador som uppkommer i normala spelsituationer. j) Försäkringen täcker inte arbetsolycksfall eller olycksfall i anslutning till studier som ger rätt till eller skulle ha gett rätt till ersättning enligt lagen om olycksfallförsäkring (Lag om olycksfallsförsäkring /608), trafikförsäkringslagen (Trafikförsäkringslag /279), lagen om skada ådragen i militärtjänst (Lag om olycksfall i militärtjänst /1211) eller någon motsvarande lag 1.5 Vårdkostnader Ersätter läkarvård för upp till två (2) år från den tidpunkt då skadan inträffade. Försäkringen täcker nödvändiga vårdkostnader till Bollförbundets avtalspriser, mediciner dagavgifter vid sjukhus och bandage ordinerade av läkare som det offentliga sjukförsäkringssystemet godkänt (Sjukförsäkringslagen /1224) Tandskador Ersätter tandläkarvård för upp till två (2) år från den tidpunkt då skadan inträffade. Slutlig ersättning, som baseras på en uppskattning från en tandläkare eller tandtekniker, ska ansökas inom två (2) år från den tidpunkt då skadan inträffade Fysikalisk vård Ersätter fysikalisk vård som ordineras av läkare efter operationsvård eller gipsningsvård. Risk. Reinsurance. Human Resources.

5 Aon Risk Solutions Aon Finland Oy Privat klinik Användning av privata kliniker är tillåtet vid avtalsläkarstationer, till Finlands Bollförbunds avtalspriser. Andra privata kliniker måste på förhand godkännas av Bollförbundets ersättningshandläggare. 1.6 Anmälan om skada Fotbolls- och futsalskador som omfattas av försäkringen kan rapporteras på en separat blankett för ersättning/skadeanmälan via Internet. Alla skador som kräver läkarvård skall rapporteras inom sextio (60) dygn efter det olycksfall som gett upphov till kroppsskada. Ersättningsanspråk som grundar sig på försäkringsavtal ska riktas till försäkringsgivaren inom ett år efter det att den som söker ersättning fått kännedom om försäkringen, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranletts av försäkringsfallet. Ersättningsanspråk ska i varje fall göras inom tio år efter försäkringsfallet eller, om försäkringen tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, efter det att skadepåföljden uppkommit. Med framläggande av ersättningsanspråk jämställs anmälan om försäkringsfallet. (Lag om försäkringsavtal / ). Ett sådant tillkännagivande skall innehålla fullständiga uppgifter om olyckans natur och kroppsskadans omfattning. Till denna anmälan ska bifogas en sjukjournal eller läkarutlåtande. Ersättningsblanketten måste styrkas av en representant för laget. Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Innehåll: 1. Definitioner 2. För vem/var/när gäller försäkringen? 3. Försäkringsskydd 4. Vilken typ av skada ersätts av försäkringsgivaren och vilka begränsningar gäller 5. Förändrad skaderisk och säkerhetsbestämmelser 6. Ersättningsansökan 1. Definitioner 1.1. Vilka är försäkrade Försäkrade är både fotbolls- och futsalspelare samt domare som har köpt spelpassförsäkring eller spelare som på något annat sätt anses vara berättigade till försäkringsskyddet (innehavare av s.k provspelpass i 30 dygn). 2. För vem/var/när gäller försäkringen 2.1. Försäkringen omfattar den grupp av medlemmar som är yngre än 70 år, som enligt avtalet är försäkrade Försäkringen gäller över hela världen Organiserad idrottsverksamhet a) Försäkringen omfattar organiserad idrottsverksamhet av den typ som avtalet avser, inklusive träningar/övningar som hör till denna sport: b) under officiell träning på idrottsplaner / i hallar. c) under ömsesidig träning utanför idrottsplaner/hall under ledning av instruktör. d) under sådan träning utanför planen/hallen som är en naturlig del av det officiellt organiserade träningsprogrammet. e) All uppvärmning/tänjning under någon av punkterna a till d. Under organiserad idrottsverksamhet täcker försäkringen olycksfallsskador (se 4.1a) samt sträckningsskador i muskler eller senor som den försäkrade har ådragit sig som en direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning och rörelse, om läkarvård för skadan har getts inom 14 dygn efter det att skadan uppkom (se 4.1b) Resor Under direkta resor till eller från organiserad idrott (se 2.3) täcker försäkringen olycksfallsskada (se 4.1a) Vistelse Under vistelse på den plats där deltagande i organiserat idrottsevenemang/träning äger rum (se 2.3) ersätts olycksfallsskador (se 4.1a). 3. Försäkringsskydd 3.1. Ersättning vid dödsfall genom olyckshändelse Ersättning vid permanent skada som resulterar i medicinsk invaliditet på mer än fem (5) procent Ersättning vid tandskada på friska och hela bestående tänder Ersättning för fysikalisk vård Ersättning för läkarvård, läkemedel, resor, proteser, etc. Allmänna villkor och försäkringsvillkor för sportförsäkring som berör Finlands Bollförbunds r.f:s spelpass 2 / 5

6 Aon Risk Solutions Aon Finland Oy 3.6. Vad som ersätts och till vilka försäkringsvärden står i försäkringsbrevet. Försäkringsvärdet vid tidpunkten för skadan är det värde som ska användas vid beräknandet av försäkringsbeloppet, med beaktande av självrisken. 4. Vilka slags skador ersätts och vilka begränsningar gäller 4.1. Skador som ersätts av försäkringsgivaren: a) Olycksfallsskada, plötslig oförutsedd kroppsskada på som beror på fysisk skada under direkta resor till eller från (se 2.4) och vistelse (se 2.5) vid organiserad idrottsverksamhet (se 2.3) man deltar i. Psykisk skada som till exempel chock eller liknande betecknas inte som olycksfallsskada, om inte samtidigt en skada på kroppen leder till livslång bestående invaliditet. b) Vid organiserad idrottsverksamhet (se 2.3) uppkomna sträckningsskador i muskler eller senor som den försäkrade har ådragit sig som en direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning och rörelse, om läkarvård för skadan har getts inom 14 dygn efter det att skadan uppkom. Ersättning betalas för högst sex veckor från det att sträckningsskadan uppkom. Vid sträckningsskador som följd av en kraftansträngning och rörelse ersätts som vårdkostnader inte magnetundersökning eller kirurgiska ingrepp Verksamhet som inte ersätts av försäkringen Försäkringen gäller under utövandet av den idrottsgren som anges i avtalet och under träningar som har ett naturligt samband med denna idrottsgren. Försäkringsgivaren ersätter inte skador som uppkommit under utövandet av dykning med syre eller andningsgas, tävling med motorfordon / fordon, flygsport, bergsklättring och expeditioner eller liknande evenemang Påfrestning och slitage Försäkringen täcker inte skador som gradvis utvecklas till följd av påfrestning eller slitage av leder och senor inklusive men inte begränsat till ledgångsinflammation (artrit) eller seninflammation och liknande Skada som påverkas av sjukdom, sjukdomsliknande tillstånd eller benägenhet för sjukdom. Försäkringen täcker inte stroke, svimning eller annat sjukdomsliknande tillstånd, inte heller hjärtinfarkt. Om man anser att sjukdomstillstånd eller benägenhet i kombination med skada kan ha bidragit till dödsfall, invaliditet eller vårdkostnader sänks ersättningen. Den sänks enligt den grad av inverkan det sjukdomsliknande tillståndet eller benägenheten har haft på dödsfall, invaliditet eller vårdkostnader Skada som förorsakas av sjukvård eller användning av mediciner Försäkringen täcker inte skador som orsakats av läkarundersökning, sjukvård eller av användning av mediciner, om inte den försäkrade behandlas för en skada som redan omfattas av försäkringsgivaren. Under inga omständigheter ersätter försäkringen skador som orsakats av läkemedel som finns på den förteckning över förbjudna substanser och metoder i idrotten som publiceras av Finlands Antidopingkommitte (FINADA) Avsiktligt orsakande av skada Försäkringsgivaren inte är ersättningsskyldig om den försäkrade medvetet har orsakat skadan. Däremot är försäkringsgivaren ersättningsskyldig om individen inte kan anses vara skyldig till kroppsskadan på grund av hans eller hennes ålder eller psykiska tillstånd. Försäkringsgivaren är inte ersättningsskyldig i fall av självmord eller självmordsförsök som beror på psykisk sjukdom. Den som ansöker om ersättning måste bevisa att självmordet eller självmordsförsöket berodde på plötslig sinnesförvirring att offret på grund av ålder eller psykiskt tillstånd inte kunde förstå följderna av sina handlingar - och inte en psykisk sjukdom Grov vårdslöshet från den försäkrades sida Om den försäkrade har visat grov vårdslöshet eller ökat skadans omfattning, kan försäkringsgivaren sänka ersättningen eller avslå ansökan om ersättning. Samma gäller om den försäkrade genom grov vårdslöshet har orsakat skadan på grund av försummelse av säkerhetsbestämmelser. 5. Förändrad skaderisk och säkerhetsbestämmelser Allmänna villkor och försäkringsvillkor för sportförsäkring som berör Finlands Bollförbunds r.f:s spelpass 3 / 5

7 Aon Risk Solutions Aon Finland Oy 5.1. Begränsningar i ersättningsskyldigheten på grund av förändrad risk Försäkringsgivaren är inte ersättningsskyldig för olycksfall (se 4.1b) som orsakas av: a) frivilligt deltagande i slagsmål eller brottslighet b) Hängflygning, flygning med ultralätta flygplan, fallskärmshoppning, skärmflygning och ballongflygning Säkerhetsbestämmelser Föreningen måste ovillkorligen följa Bollförbundets regler och bestämmelser. Om den försäkrade medvetet låter bli att följa reglerna i det första stycket, kan rätten till ersättning förvägras eller ersättningen sänkas. 6. Ersättningsansökan 6.1. Allmänt a) Personer som läggar fram en ersättningsansökan skall ge till försäkringsgivaren alla tillgängliga uppgifter som behövs behandlingen av fordran och utbetalningen av ersättning. b) Ersättningsansökan ska skriftligen inlämnas inom (60) dygn från den tidpunkt då skadan inträffat. c) Ersättningsanspråk som grundar sig på försäkringsavtal ska riktas till försäkringsgivaren inom ett år efter det att den som söker ersättning fått kännedom om försäkringen, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranletts av försäkringsfallet. Ersättningsanspråk ska i varje fall göras inom tio år efter försäkringsfallet eller, om försäkringen tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, efter det att skadepåföljden uppkommit. Med framläggande av ersättningsanspråk jämställs anmälan om försäkringsfallet. (Lag om försäkringsavtal / ). d) Vid skada måste den försäkrade omedelbart uppsöka en läkare, genomgå regelbunden eftervård och följa läkarens anvisningar e) Informationen lämnas med en ersättningsblankett som utarbetats av försäkringsgivaren. På ersättningsblanketten bör anges den försäkrades födelsedatum, personbeteckning och spelarnummer. Ersättningsblanketten bör bekräftas/undertecknas av en representant för laget. f) Den som ger falska eller felaktiga uppgifter kan mista rätten till ersättning av försäkringsgivaren i detta eller annat fall. Både den försäkrade och försäkringsgivaren har rätt att samla in läkar- och specialistutlåtanden som inverkar på ersättningens storlek. Om försäkringsgivaren anser det nödvändigt att få ett nytt utlåtande från en specialist bör detta motiveras. g) Om det är möjligt att bota skadan genom en operation, men den försäkrade utan skälig anledning vägrar genomgå operationen, ska den slutliga invaliditetsgraden fastställas utgående från den förbättring operationen skulle ha medfört 6.2. Dödsfall Om skadan förorsakar död inom ett (1) år, betalas ersättning enligt försäkringsbrevet. Eventuell ersättning för invaliditet som redan betalats avdras från ersättningen. Om den försäkrade dör av någon annan orsak, betalas ingen ersättning för vare sig dödsfall eller invaliditet. Om den försäkrade dör senare än ett (1) år från den tidpunkt då skadan inträffade betalas ingen ersättning för dödsfall, utan endast invaliditetsersättning. Dödsfallsersättning betalas till den försäkrades anhöriga Livslång medicinsk invaliditet a) ersättning betalas om skadan inom två (2) år resulterar i permanent livslång medicinsk invaliditet. För full invaliditet utbetalas det fulla försäkringsvärdet. För partiell invaliditet utbetalas en del av försäkringsvärdet. b) invaliditet definieras utgående från den invaliditetstabell som gäller vid tidpunkten för fastställandet av ersättningen. För varje försäkringshändelse är försäkringsgivaren endast ersättningsskyldig för en invaliditetsgrad som överstiger fem (5) procent. c) om en kroppsdel eller ett organ har en kombination av skador, beräknas den totala nedsatta funktionsförmågan enligt hur stor nedsättningen av funktionsförmågan är för ifrågavarande kroppsdel eller organ. Invaliditetsgraden för en försäkringshändelse kan inte överstiga Allmänna villkor och försäkringsvillkor för sportförsäkring som berör Finlands Bollförbunds r.f:s spelpass 4 / 5

8 Aon Risk Solutions Aon Finland Oy 100%, även om skador förekommer på mer än en kroppsdel eller ett organ. d) förlust av eller skada på en kroppsdel eller ett organ som har varit fullständigt ur funktion innan skadan inträffade ger inte rätt till ersättning. Om organet eller kroppsdelen har varit delvis ur funktion sänks ersättningen för att motsvara detta. Om sjukdomsliknande tillstånd eller benägenhet påtagligt har bidragit till ökningen av invaliditetsgraden tillämpas regeln i 4.4. e) för tandskador betalas ingen invaliditetsersättning Vårdkostnader a) Allmänt om vårdkostnader Försäkringsgivaren betalar den nödvändiga läkarvård som skadan förutsätter i två års tid den tidpunkt då skadan inträffade. Försäkringen täcker vårdkostnader enligt Bollförbundets egna avtalspriser, som godkänts enligt de nationella ersättningsreglerna samt sjukhusvistelse, bandage, medicin och proteser som ordinerats av läkare, varifrån avdragits ersättningarna från FPA (Folkpensionsanstalten). Resekostnader ersätts för en resa tur och retur med det billigaste resesättet mellan hemmet/skadeplatsen och närmaste vårdplats. Den försäkrades tillstånd bör tas i beaktande. Kostnader för privata sjukhus/kliniker/läkare ersätts enligt försäkringsbrevet och baseras på Bollförbundets avtalspriser. Ursprungliga kvitton bör tillställas den angivna skadehandläggaren. Kostnader för fysikalisk vård ersätts endast i fall av försäkring med omfattande nivå eller i fall av att detta försäkringskydd har överenskommits med försäkringsgivaren före vården. b) Tandskador Försäkringsgivaren ersätter tandskador på friska och hela bestående tänder inom två (2) år från den tidpunkt då skadan inträffade enligt försäkringsvärdet i försäkringsbrevet. Försäkringen täcker också den första permanenta behandlingen även om denna görs senare än två (2) år från tidpunkten för skadan. Den slutliga ersättningen baseras på en uppskattning från en tandläkare eller tandtekniker inom två år från den tidpunkt då skadan inträffade. Tandskada som beror på bitande ersätts inte. Allmänna villkor och försäkringsvillkor för sportförsäkring som berör Finlands Bollförbunds r.f:s spelpass 5 / 5

9 KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL TÄVLINGSVERKSAMHET / FULLVUXNA TÄVLINGSVERKSAMHET /UNGDOMAR OCH BARN HOBBY ACTIVITY * - födda 1994 eller tidigare - födda år 1995 eller senare Serienivåer och åldersklasser Män: Ligan och ettan Män: Tvåan, Trean, Fyran och lägre Kvinnor: Ligan Kvinnor: Ettan-Tvåan och lägre Old Boys (födda 1979 eller tidigare ) Ladies (födda 1979 eller tidigare ) Domare Ungdom 1 Ungdom 2 Barn Fullvuxna Ungdom Barn födda födda födda 2003 Födda 1994 födda födda eller senare eller tidigare eller senare Ersättningskategorier Omfattande nivå Begränsad nivå Omfattande nivå Begränsad nivå Begränsad nivå A. Vårdersättning - Inte tandolyckor (punkt D) - Inte gipsning/operationsvård vid privata anstalter - Ersättning betalas max. 2 år Självrisk vid vårdersättning B. Operation och gipsning Privata anstalter Extra självrisk vid operation och gipsning % av kostnaden - 10% av kostnaden C. Fysikalisk vård Som rehabilitering efter operation och gipsning D. Tandvårdsersättning - Orsakad av olycka - Bestående tänder Akut vård Akut vård Akut vård E. Menersättning Utbetalad ersättning enligt invaliditetsgrad F.Dödsfallsersättning Orsakad av olycka Tilläggsersättning vid dödsfall på plan under pågående match Försäkringspremie, hela säsongen * Hobbyförsäkringen är inte i kraft i seriematcher och tävlingsmatcher som arrangeras av FBF:s distrikts och klubblag Gruppköpare, kom ihåg att se efter att spelaren vet vilken försäkring som har tagits och att han får produktbeskrivningen samt försäkringsbeloppstabellen

10 FINLANDS BOLLFÖRBUND PRODUKTBESKRIVNING FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING ( ) 1 FÖRSÄKRINGEN TRÄDER I KRAFT Om försäkringen betalats före är den i kraft fr.o.m Ifall premien betalats eller senare träder försäkringen i kraft kl på betalningsdagen, eller om verifikat uppvisas från den tidpunkt då betalning skett. Försäkringsperioden slutar FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSTID Försäkringen omfattar de fotbolls- och futsalspelare samt domare som är under 70 år, och som skaffat sig en spelpassförsäkring. Försäkringen är i kraft i Finland och utomlands vid av FBF, FBF:s distrikts och klubblags arrangerade - matcher samt även i matcher som spelas utomlands vars resor arrangeras av FBF, FBF:s distrikts och klubblag. - för grenen typiska träningspass, övervakade av träningsledare, - Skolnings-, motions- och träningsläger för idrottsverksamheten under träningspassen, uteslutande övrig fritid, - Vid resor som direkt kan förknippas med ovannämnda aktiviteter. VAD ERSÄTTS - skador orsakade av olycksfall som skett plötsligt, oförutsett och av yttre händelse samt - även sträckningsskador i muskler eller senor som den försäkrade har ådragit sig som en direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning och rörelse, om läkarvård för skadan har getts inom 14 dygn efter det att skadan uppkom. ERSÄTTNINGSKATEGORIER Vårdersättning Försäkringen inkluderar följande ersättningskategorier beroende på försäkringsalternativ. Försäkringsalternativen kan ses i den separata försäkringsbeloppstabellen. A. Vårdkostnader Som vårdkostnad ersätts: - Vård och undersökning som ges av läkare eller annan sjukvårdspersonal, av läkare beordrade läkemedel som säljs på apotek med tillstånd av läkemedelsverket och sjukhusets dagavgift. - Operation och gipsning utförd vid den offentliga sektorns vårdinrättning. - Kostnader för anskaffandet av ortopediska förband och stöd. B. Operation och gipsning (ifall denna ersättningskategori ingår i valt försäkringsalternativ) Vårdkostnader från operation och gipsning utförda av den privata sektorn vårdinrättning. C. Fysikalisk vård Av läkare angiven fysikalisk vård till följd av operation och gipsning. D. Tandvårdsersättning Tandvårdsersättning betalas enligt skyddsnivå alltid vid akut vård av bestående tänder samt vid omfattande skyddsnivå för fortsatt vård, maximalt två (2) år från olycksfallet. Sträckningsskador i muskler eller senor som den försäkrade har ådragit sig som en direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning och rörelse, ersätts för högst sex veckor från det att sträckningsskadan uppkom. Vid sträckningsskador som följd av en kraftansträngning och rörelse ersätts som vårdkostnader inte magnetundersökning eller kirurgiska ingrepp. Detta är en översättning av den ursprungliga engelska texten. Om det uppstår motsägningar är alltid den engelska texten den som tolkas. Försäkringar beviljas av International Insurance Company of Hannover Limited Registered in England, No: , Registered Address: L'Avenir, Opladen Way, Bracknell, Berkshire RG12 0PE Authorised and regulated by the Financial Services Authority in the UK. FSA register number:

11 FINLANDS BOLLFÖRBUND PRODUKTBESKRIVNING FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING ( ) 2 Huvudsakliga vårdinrättningar är FBF:s avtalsläkarstationer med vilka FBF avtalat särskilda avgifter för olika vårdingrepp eller den offentliga sjukvården. Ifall operation och/eller gipsning sker vid annan än av FBF godkänd läkarstation eller offentlig hälsostation bör ingripandet godkännas på förhand. Vårdersättningar utbetalas maximalt två (2) år efter olycksfall. Vårdersättning betalas för kostnad som överstiger självriskens eller självriskernas andel. E. Menersättning Vid bestående men orsakat av olycksfall utbetalas menersättning. För fullständigt men utbetalas den avtalade ersättningen, vid partiellt men en motsvarande andel av försäkringsbeloppet. F. Ersättning vid dödsfall Dödsfallsersättning utbetalas om den försäkrade inom ett år från ett olycksfall avlider av skador som förorsakats av olycksfallet. Ifall menersättning betalats för samma olycka avdras summan från dödsfallsersättningen. Resekostnader Som resekostnad godkänns billigaste möjliga transportmedel från olycksplatsen till närmaste vårdinrättning. BEGRÄNSNINGAR Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av sjukdom, benägenhet till sjukdom eller skador. Försäkringen ersätter inte olyckor vid träning eller match som sker mot läkares ordinering/rekommendation. Benolyckor ersätts endast om den försäkrade använt benskydd vid olyckstillfället. Försäkringen ersätter inte reparations- eller anskaffningskostnader för glasögon, kontaktlinser, hörselapparater eller tandproteser. Försäkringen ersätter inte skador på kläder eller spelutrustning. Fysikalisk vård ersätts endast vid eftervård av operation eller gipsning. Försäkringen ersätter inte förlust av förvärvsinkomst eller andra indirekta utgifter. Försäkringen ersätter inte olyckor som orsakats av deltagande i A-landslagets träningar eller matcher. Försäkringen ersätter inte skador uppkomna av påfrestning eller slitage. Olyckor, som den försäkrade kan få ersatta som arbets- eller studieolyckor ersätts inte av försäkringen. Försäkringen ersätter inte heller olyckor där den försäkrade har rätt till ersättning enligt trafikförsäkringslagen eller lagen för olyckor vid militärtjänst eller någon annan lag. Vårdersättning utbetalas till den del den försäkrade inte har rätt till ersättning enligt sjukförsäkringslagen eller någon annan lag. Före utbetalning av ersättning skall ersättning av FPA sökas enligt sjukförsäkringslagen. De flesta läkarstationer söker FPA ersättningen direkt med den försäkrades fullmakt. SKADEANMÄLAN Skadeanmälan vid skador bör göras inom 60 dagar från olyckans inträffande. Skadeanmälan bör undertecknas av lagets representant. FÖRSÄKRINGSBELOPP SAMT SJÄLVRISK Allmänna villkoren samt försäkringsvillkoren kan ses på Bollförbundets nätsidor. Försäkringsbeloppen samt självriskandelarna är i en skild försäkringsbeloppstabell, som även den kan ses på Bollförbundets nätsidor. Detta är en översättning av den ursprungliga engelska texten. Om det uppstår motsägningar är alltid den engelska texten den som tolkas. Försäkringar beviljas av International Insurance Company of Hannover Limited Registered in England, No: , Registered Address: L'Avenir, Opladen Way, Bracknell, Berkshire RG12 0PE Authorised and regulated by the Financial Services Authority in the UK. FSA register number:

12 KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL TÄVLINGSVERKSAMHET / FULLVUXNA TÄVLINGSVERKSAMHET /UNGDOMAR OCH BARN HOBBY ACTIVITY * - födda 1994 eller tidigare - födda år 1995 eller senare Serienivåer och åldersklasser Män: Ligan och ettan Män: Tvåan, Trean, Fyran och lägre Kvinnor: Ligan Kvinnor: Ettan-Tvåan och lägre Old Boys (födda 1979 eller tidigare ) Ladies (födda 1979 eller tidigare ) Domare Ungdom 1 Ungdom 2 Barn Fullvuxna Ungdom Barn födda födda födda 2003 Födda 1994 födda födda eller senare eller tidigare eller senare Ersättningskategorier Omfattande nivå Begränsad nivå Omfattande nivå Begränsad nivå Begränsad nivå A. Vårdersättning - Inte tandolyckor (punkt D) - Inte gipsning/operationsvård vid privata anstalter - Ersättning betalas max. 2 år Självrisk vid vårdersättning B. Operation och gipsning Privata anstalter Extra självrisk vid operation och gipsning % av kostnaden - 10% av kostnaden C. Fysikalisk vård Som rehabilitering efter operation och gipsning D. Tandvårdsersättning - Orsakad av olycka - Bestående tänder Akut vård Akut vård Akut vård E. Menersättning Utbetalad ersättning enligt invaliditetsgrad F.Dödsfallsersättning Orsakad av olycka Tilläggsersättning vid dödsfall på plan under pågående match Försäkringspremie, hela säsongen * Hobbyförsäkringen är inte i kraft i seriematcher och tävlingsmatcher som arrangeras av FBF:s distrikts och klubblag Gruppköpare, kom ihåg att se efter att spelaren vet vilken försäkring som har tagits och att han får produktbeskrivningen samt försäkringsbeloppstabellen

13 FOOTBALL ASSOCIATION OF FINLAND SPORTS INSURANCE PRODUCT SPECIFICATION ( ) 1 INCEPTION OF INSURANCE If insurance payment is made before January 1, 2014, the insurance will come in force January 1, If insurance premium is paid later than January 1, 2014 the insurance will come into force at p.m. on the payment date. If the client can prove, that the payment took place before p.m., the insurance will come into force at the time of payment. The insurance will terminate at the end of insurance period December 31, Validity of insurance: The insurance is valid for football and futsal players and referees under 70 years of age who have bought license insurance. Insurance covers in Finland and abroad events organized by FAF including districts, affiliated clubs and teams, related: - Games - Practice organized by the team and carried out under a training supervision - Training, physical exercise and coaching camps in the sphere of sporting activity but not at other times - Round trips directly relating to above-mentioned activity events. WHAT IS COVERED - Accidental injury, injury on the body arising from a sudden external physical occurrence and - Immediate muscle or tendon strain or sprain injury caused by individual exertion or movement. The injury must be treated by a doctor within 14 days of the injury TYPES OF COMPENSATION Treatment costs The insurance covers the following types of compensation depending on the chosen insurance option. The insurance options are presented in the separate Schedule for sums insured. A. Treatment costs The following costs are compensated as treatment costs: - Examinations carried out and treatment given by a doctor or some other health care professional, medicinal products prescribed by a doctor and sold by pharmacies on the basis of authorization by the National Medicines Agency and hospital bed-day charges - Surgery or plastering in public health care - Costs of obtaining necessary orthopaedic supports due to an injury B. Surgery or plastering ( in case the chosen insurance option includes this cover) Surgery or plastering in private medical centre C. Physiotherapy Expenses caused by necessary physiotherapy prescribed by a doctor after surgery or plastering caused by an injury D. Dental injury Dental treatment costs are compensated to sound teeth up to two (2) years, in basic coverage only acute treatment is covered. International Insurance Company of Hannover Limited provides licence cover insurance program to Football Association of Finland Registered in England, No: Registered Address: L'Avenir, Opladen Way, Bracknell, Berkshire RG12 0PE Authorised and regulated by the Financial Services Authority in the UK. FSA register number:

14 FOOTBALL ASSOCIATION OF FINLAND SPORTS INSURANCE PRODUCT SPECIFICATION ( ) 2 The compensation for immediate muscle or tendon strain or sprain injury caused by individual exertion or movement is paid for maximum six weeks starting from the date of the injury and it does not cover MRI research or surgery. Primary place to get treatment is a FAF contract medical centre, which has agreed to FAF rates for various medical treatments, or alternatively a municipal medical centre. If treatment for surgery or plastering is given to individuals by a private hospital or clinics other than a FAF contract medical centre, a pre-approval for treatment needs to be received from the claims administrator. Medical treatment costs are compensated up to two (2) years from time of injury. In case of alternatives involving a deductible, treatment expenses are compensated only for the proportion exceeding the deductible or the deductibles. E. Handicap benefit A handicap benefit is paid for a permanent general physical injury caused by an accident. The agreed sum is paid for full invalidity. For partial invalidity partial insurance value is paid based on the degree of medical invalidity. F. Death benefit If injury causes death within a year, indemnity according to the policy is paid. Any invalidity indemnity due to the same injury already paid will be deducted. Travel expenses Travel expenses are covered by least expensive way of transportation between the place of injury and the nearest place of treatment. EXISTING LIMITATIONS Insurance does not cover injury relating to illness, or predisposition Insurance does not cover a player playing against medical advice or whilst signed off by a doctor Injury to the shin is only covered if the insured person is wearing shin pad Repair or replacement expenses of spectacles, contact lenses, hearing aid or dental prostheses broken in connection with an injury are not covered Repair or replacement expenses of clothing or sports equipment are not covered Physiotherapy is covered only after surgery or plastering Loss of earnings or other consequential losses are not covered The insurance does not cover participation on National A Team or during event not organized by FAF, it's districts or affiliated clubs The insurance does not cover injuries gradually emerging as result of strain or wear and tear of joints and tendons including but not limited to strain rheumatism (arthritis), or tendonitis and the like. The insurance does not cover occupational accidents or student accidents that grant entitlement or would have granted entitlement to compensation. The insurance does not cover injuries for which entitlement to compensation is granted under the Third Party Motor Liability Insurance Act, the Military Accidents Act or some other equivalent act. Treatment expenses are compensated to the extent that they do not or would not have granted entitlement to compensation under the Sickness Insurance Act or some other act. It is expected that prior claiming compensation from this insurance, compensation from Social Insurance Institution has been claimed. Most medical centres will claim this using power of attorney directly from Social Insurance Institution. International Insurance Company of Hannover Limited provides licence cover insurance program to Football Association of Finland Registered in England, No: Registered Address: L'Avenir, Opladen Way, Bracknell, Berkshire RG12 0PE Authorised and regulated by the Financial Services Authority in the UK. FSA register number:

15 FOOTBALL ASSOCIATION OF FINLAND SPORTS INSURANCE PRODUCT SPECIFICATION ( ) 3 NOTIFICATION OF INJURY Injury is to be reported using claim report within sixty (60) days of the accident. Reported claim caused by an injury needs to be signed by team leader or coach. GENERAL TERMS AND CONDITIONS, TERMS AND CODITIONS, SUMS INSURED AND DEDUCTIBLES General terms and conditions and terms and conditions can be found on the internet pages of Football Association of Finland. Sums insured and deductibles are presented in the separate Schedule for sums insured, which equally can be found on the internet pages of Football Association of Finland. International Insurance Company of Hannover Limited provides licence cover insurance program to Football Association of Finland Registered in England, No: Registered Address: L'Avenir, Opladen Way, Bracknell, Berkshire RG12 0PE Authorised and regulated by the Financial Services Authority in the UK. FSA register number:

16 WORDING Sports Insurance Terms and Conditions for Football Association of Finland (FAF), Individual Licence Cover Who is insured The Insured are the players of both football and futsal who have bought Football Licence insurance or players who are in some other way specified to be entitled for the Licence cover. 1.2 What is covered Accidental injury is an injury on the body arising from a sudden external physical occurrence during the insurance period, or during travel and stay in connection with organised sports. In addition to the accidental injury, the insurance covers immediate muscle or tendon strain or sprain injury caused by individual exertion or movement. The injury must be treated by a doctor within 14 days of the injury. The compensation is paid for maximum six weeks starting from the date of the injury and it does not cover MRI research or surgery. 1.3 When is it covered a) Injuries described above during all games and practices organised by FAF, its district and affiliated clubs. b) Injuries described above during training, physical exercise and coaching camps in the sphere of sporting activity but not at other times. c) Accidental injury during direct travel to/from organised sports event/participation and during a stay there. The insurance does not cover injuries where the insured person can directly claim from the perpetrator of the injury or their insurance company. 1.4 Existing limitations a) Physiotherapy is covered only after surgery or plastering. b) Initial place to get treatment is FAF contract medical centre at FAF agreed risk rates for medical doctors or municipal medical centre. c) Insurance does not cover injury relating to illness, or predisposition. d) Insurance does not cover a player playing against medical advice or whilst signed off by a doctor. e) Injury to the shin is only covered if the insured person is wearing shin pad f) Damage to glasses or contact lenses is not covered. g) If surgery or plastering is treated by private hospital or clinics other than FAF contract medical centre, pre-approval for treatment need to be received from claims administrator. h) The insurance does not cover participation on National A Team or during event not organised by FAF, its districts and affiliated clubs. i) The insurance does not cover injuries where the insured person can directly claim from the perpetrator of the injury or their insurance company, this does not apply to injuries occurred in normal playing situations. j) The insurance does not cover occupational accidents or student accidents that grant entitlement or would have granted entitlement to compensation under the Third Party Motor Liability Insurance Act, the Military Accidents Act, Workers Compensation Act or some other equivalent act. 1.5 Treatment costs Covers necessary medical treatment up to two years from time of injury. Covers necessary expenses according to FAF own risk rates for medical doctors, approved by municipal reimbursement system, hospital stay, bandage and medicine prescribed by medical doctor. Page 1 of 6

17 1.5.1 Dental injury Covers necessary dental treatment up to two years from time of injury. Final settlement based on estimate from dentist or dental technician, to be taken within two years of time of injury Physiotherapy Covers necessary treatment on requisition by medical doctor after surgery or plastering Private clinic Use of private clinics is allowed where considered necessary for the timely healing of the patient and where no alternative is available from another source at chosen FAF contract medical centres at FAF own risk rates for medical doctors. Other private clinics need to be pre-approved by FAF claims administrator. 1.6 Notification of injury Football and futsal injury covered by the insurance can be reported on separate claims/injury form via Internet. Any injury is to be reported within sixty (60) days of the Accident giving rise to Bodily Injury or onset of Illness. Any claims based on an insurance contract shall be made to the insurer within one year from the date at which the claimant becomes aware of an in-force insurance policy, of the occurrence of an insured event and of the loss, damage or injury that resulted from the occurrence. In any event, the claim shall be made within ten years from the occurrence of the insured event or, if the insurance has been taken out to cover against bodily injury or liability for damages, from the occurrence of the loss, damage or injury. Reporting the occurrence of an insured event is considered to equal the making of a claim for this purpose. (Finnish Insurance Contracts Act /426 Section 73). Such Notice shall give full details of the nature of the Accident or Illness and extent of the Bodily Injury arising. This notification shall be accompanied by an executed general medical record. The claims form must be "signed" the representative of the club. Conditions of insurance Sports insurance Table of content: 1. definitions 2. who/where/when is covered 3. what is covered 4. what type of injury is covered by the Insurers and which limitations apply 5. change of risk and safety regulations 6. claim payment 1. Definitions 1.1 Insured The insured are players, both football and futsal and referees who have bought Football Licence insurance or players who are in some other way specified to be entitled for the Licence cover. 2. Who / where / when is covered 2.1 The insurance covers the groups of members below the age of 70 years at inception, who according to the agreement are insured. 2.2 The insurance is covered world wide. Page 2 of 6

Swiss Air Rese- och avbeställningsförsäkring

Swiss Air Rese- och avbeställningsförsäkring For English, please go to page 14 Swiss Air Rese- och avbeställningsförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom Swiss Air Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: AGAE-travel.support@allianz-assistance.co.uk

Läs mer

Villkor 1373 Gäller från och med 2006-01-01. Sjuk- och olycksfallsförsäkring. i utlandet

Villkor 1373 Gäller från och med 2006-01-01. Sjuk- och olycksfallsförsäkring. i utlandet Villkor 1373 Gäller från och med 2006-01-01 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner..... 3 Försäkringsavtalet......................... 4

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Willis AB Fabriksgatan 7 41250 GÖTEBORG N Datum / Date 2013-01-31 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance Policy

Läs mer

Försäkringsbrev/Insurance policy

Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsbrev/Insurance policy Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Frilans Finans Sverige AB Att: Stephen Schad Dag Hammarkjöldväg 13s SE- 752 37 UPPSALA Datum/Date 2015-08-11 Agentur/Broker

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Marsh AB Klara Norra Kyrkogata 29 11122 STOCKHOLM Datum / Date 2015-01-08 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance

Läs mer

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012 Avbeställningsförsäkring Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012 Allmänna upplysningar: Här anges de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren. I försäkringsbrevet finns uppgifter om försäkrade

Läs mer

Försäkringsbrev. Datum 2015-05-11 25-1074472

Försäkringsbrev. Datum 2015-05-11 25-1074472 1 (6) Försäkringstid 2015-04-01 -- 2016-03-31 Årspremie kr Organisationsnummer 502032-9081 Premie att betala SEK Enligt faktura Försäkringstagare Skandinaviska Enskilda Banken AB Att: Anita Strandlund

Läs mer

ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE

ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE Manual 80/2004 Sverige (sv) 1 ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE 1. Nationell rätt...2 1.1. Genomförande (artikel 18)...2 2. Ansvariga myndigheter [artikel 3]...2 2.1. BITRÄDANDE MYNDIGHETER...2 2.2.

Läs mer

MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring

MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring 1 (16) MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring för utrikesresor Försäkringsvillkor, gäller från 1.7.2009 Försäkringsnummer 102-3040 Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den

Läs mer

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor DBFIN02-v01 Försäkringsvillkor, gäller från 15.11.2012 Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren.

Läs mer

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort Försäkringen är i kraft under inrikes- och utrikesresor överallt i världen för Ålandsbankens

Läs mer

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Student För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Gäller fr o m 1 februari, 2012 Student en komplett reseförsäkring för dig som ska studera eller praktisera utomlands Priser

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Easy, New life och produkter som tagits ur försäljning Gäller från 4.2.2013 133 687 1 12.12 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...3 Vårdkostnadsförsäkring...4

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Business Visitor, årsavtal / Business Visitor, annual cover Bolander & Co AB Dragarbrunnsgatan 39 753 20 UPPSALA Datum / Date 2013-11-11 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Försäkringsbrev/Insurance policy

Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsbrev/Insurance policy Business Visitor, årsavtal / Business Visitor, annual cover Sigtuna Kommun Datum/Date 2014-12-18 Agentur/Broker 800100 ERV Försäkringsaktiebolaget (publ) Business Visitor,

Läs mer

Lloyd s Insurance V-SE-PRO-14-01-27 1

Lloyd s Insurance V-SE-PRO-14-01-27 1 Lloyd s Insurance Härmed intygas att i enlighet med den auktorisering som beviljats undertecknad enligt Avtalet (vars nummer specificeras i Tillägget) av vissa Försäkringsgivare på Lloyds, vars definitiva

Läs mer

Gäller fr o m 15 mars 2006 v. Student. Reseförsäkring för längre utlandsvistelse 3297-3 0602

Gäller fr o m 15 mars 2006 v. Student. Reseförsäkring för längre utlandsvistelse 3297-3 0602 Gäller fr o m 15 mars 2006 v Student Reseförsäkring för längre utlandsvistelse 3297-3 0602 Vi har 85 års erfarenhet av resande och vet hur vi lätt kan hjälpa dig om något händer. Du får hjälp av oss eller

Läs mer

*Produktblad: Utrikesrese- och kontantuttagsförsäkring, Nordea Finnair Plus MasterCard -kort

*Produktblad: Utrikesrese- och kontantuttagsförsäkring, Nordea Finnair Plus MasterCard -kort *Produktblad: Utrikesrese- och kontantuttagsförsäkring, Nordea Finnair Plus MasterCard -kort Försäkrade är innehavare av Nordea Business MasterCard -kort och deras makar och barn under 18 år som de försörjer.

Läs mer

Lloyd s Insurance. V-SE-Inside-14-01-27 1

Lloyd s Insurance. V-SE-Inside-14-01-27 1 Lloyd s Insurance Härmed intygas att i enlighet med den auktorisering som beviljats undertecknad enligt Avtalet (vars nummer specificeras i Tillägget) av vissa Försäkringsgivare på Lloyds, vars definitiva

Läs mer

Avsnitt Svensk översättning

Avsnitt Svensk översättning Item No Original English version Avsnitt nr Svensk översättning 1 DEFINITIONS 1 DEFINITIONER 1.1 In these Conditions the following words and expressions shall have the 1.1 I dessa Villkor ska följande

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov?

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? Pohjolas Måttskydd Försäkringar för hemmet och familjen Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? 1 Denna produktbeskrivning berättar om Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Måttskydd

Läs mer

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt) Ferratum Bank standardvillkor för kreditavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på kreditavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

reseskydd för företag

reseskydd för företag reseskydd för företag Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.9.2002 103 371 1 11.07(10.10) innehållsförteckning reseskydd för företag...4 gemensamma bestämmelser för försäkringarna...4 1 GILTIGHETSOMRÅDE...4

Läs mer

Netfonds Bank. Handels- och depå-/kontoavtal Sida 1

Netfonds Bank. Handels- och depå-/kontoavtal Sida 1 Handels- och depå-/kontoavtal Sida 1 KONTROLLERA ELLER FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer (Account number) Namn (tilltalsnamn, efternamn)/företag Personnr/Org.nr Adress Postnr/ort E-mail Mobiltelefon (även

Läs mer

ACE EfterJobbet. Ekonomisk trygghet om olyckan skulle vara framme

ACE EfterJobbet. Ekonomisk trygghet om olyckan skulle vara framme ACE EfterJobbet Ekonomisk trygghet om olyckan skulle vara framme Njut av livet utan att oroa dig för vad som händer vid en olycka En olycka är alltid ovälkommen och kan innebära en hel del extrautgifter.

Läs mer

Allmänna villkor Gruppförsäkring företag

Allmänna villkor Gruppförsäkring företag Allmänna villkor Gruppförsäkring företag GÄLLANDE VILLKOR FROM 2012-10-29 DEFINITIONER Arbetsgivare Med arbetsgivare menas den arbetsgivare som är eller tidigare har varit kund i Marginalen eller annat

Läs mer