Introduktion. Bästa/bäste kund, Om den här bruksanvisningen. Introduktion 3. Läs igenom bruksanvisningen noga och följ säkerhetsanvisningarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion. Bästa/bäste kund, Om den här bruksanvisningen. Introduktion 3. Läs igenom bruksanvisningen noga och följ säkerhetsanvisningarna"

Transkript

1 Bruksanvisning

2

3 Bästa/bäste kund, genom att köpa den här multifunktionsapparaten har du bestämt dig för en kvalitetsprodukt från PHILIPS. Din apparat uppfyller de olika krav som det moderna home-office-området för med sig. Du kan skanna, skriva ut, kopiera och faxa med den både i svartvitt och i färg. Som funktionell fotoskrivare är din multifunktionsapparat utrustad med såväl de kortplatser som krävs för alla vanliga fotolagringsmedier som en direkt anslutningsmöjlighet för digitalkameror. Bild- och textoptimeringsfunktionen Crystal Image svarar för den bästa möjliga utskrifts- och kopieringskvaliteten för dina svartvita dokument och färgdokument. Crystal Image hjälper även till att retuschera röda ögon från fotografier tagna med blixt (röda-ögon-reduktion). Med multifunktionsapparaten Crystal 660 kan du bekvämt välja meny och foto via det belysta färgteckenfönstret (uppfällbart). Du kan ansluta multifunktionsapparaten till en PC (Microsoft Windows 98 SE 2000 (SP3) ME XP). Installera det medsända programvarupaketet och använd multifunktionsapparaten som (nätverks-)skrivare. Dessutom kan du sända och ta emot faxmeddelanden via PC:n, förvalta telefonboken, skanna, bearbeta och lagra dokument samt överföra SMS-meddelanden *. Det finns anslutningsmöjlighet via en WLAN-adapter för att skapa en PC-kommunikation utan kabel. Vidare kan du sända filer till multifunktionsapparaten för utskrift från alla typer av apparater som är utrustade med ett infrarött gränssnitt * eller Bluetooth (till exempel mobiltelefon med fotofunktion). WLAN och Bluetooth är tillval och fungerar uteslutande med en originaladapter som du kan beställa från vår Beställningsservice. Mer information hittar du på vår webbplats: Crystal 660 är utrustad med ett inbyggt modem, med vilket du kan sända och ta emot Text2Fax/SMS/MMSmeddelanden * oberoende av PC:n. Multifunktionsapparaten skriver ut med den modernaste bläckstråleteknologin. Det följer med två kostnadsfria bläckpatroner (black/svart och colour/färg). När du har lagt i dem kan du genast prova multifunktionsapparatens många möjligheter. Vi hoppas att du kommer att få mycket glädje av den! Om den här bruksanvisningen Läs igenom bruksanvisningen noga och följ säkerhetsanvisningarna för att säkerställa att multifunktionsapparaten fungerar korrekt. Använda symboler och grundläggande begrepp: Den här symbolen varnar för felaktigt handha- som kan leda till personskador, felfunk- Ævande tioner eller apparatskador alternativt hänvisar den till lands- och apparatspecifika kännetecken. Den här symbolen kännetecknar tips som rör effektiv användning av multifunktionsapparaten och är avsedd som hjälp för att undvika eventuella svårigheter vid utförandet av enskilda funktioner. Dokument: Det är det original som du kopierar eller skannar in med apparaten eller sänder iväg med faxen eller som Text2Fax/SMS/ MMS-meddelande *. Papper: Det är det utskriftsmedium som du lägger i pappersfacket för att sedan skriva ut med multifunktionsapparaten. Förlaga: Det är det tryckta papper (till exempel brevpapper eller postkort), på vilket du kan skriva ut med apparaten. Meny: Med hjälp av den kan du ställa in och välja funktioner som visas på teckenfönstret. Fotolagringsmedier: Det är det datamedium som är kompatibelt med multifunktionsapparaten (till exempel digitalkameror, minneskort och mobila enheter). Utgångsläge: Detta är apparatens driftläge. Beredskapsläge: Detta är ett energisparande viloläge när multifunktionsapparaten inte används. I den här bruksanvisningen beskrivs två apparattyper i samma serie Crystal 650 och Crystal 660. För att du lättare ska kunna orientera dig, delas bruksanvisningen upp i två avsnitt: I avsnittet Apparatens funktioner hittar du de användningsmöjligheter som du styr direkt från apparaten och i avsnittet PC-funktioner förklaras de inställningar som du kan göra från PC:n. Tänk emellertid på att en allmän text som passar båda apparaterna har valts till bilderna. I avsnittet Apparatens funktioner / Panel med teckenfönster hittar du den korrekta bilden för just din apparat. Beakta även att vissa funktioner är modellberoende! De tillämpningar som bara gäller en av de båda apparattyperna eller underkastas landsspecifika avvikelser är märkta med en stjärna * och förklaras längst ner på sidan. Vi anstränger oss beträffande förbättringar och innovationer. Eventuellt har vissa funktioner ännu inte aktiverats för firmwaren till din apparat. Uppdatera i så fall firmwaren till din apparat (se avsnittet PC-funktioner / Användning av Companion Suite IH / Firmware-uppdatering). Introduktion * SMS Crystal 660 (lands- och nätverksberoende) Introduktion 3 MMS Crystal 660 (lands- och nätverksberoende) Text2Fax Crystal 660 (lands- och nätverksberoende) Infrarött gränssnitt Crystal 660

4 Varumärke Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av den här publikationen får utan föregående skriftligt tillstånd av SAGEM SA mångfaldigas, lagras i ett arkivsystem eller överföras i någon form eller på något annat sätt till exempel elektroniskt, mekaniskt, via fotokopiering eller via fotografering. Den i det föreliggande dokumentet befintliga informationen är uteslutande avsedd för användning tillsammans med den här produkten. SAGEM övertar inget ansvar om den här informationen används tillsammans med andra apparater. Varken SAGEM SA eller anslutna företag bär något ansvar gentemot köparen av den här produkten eller tredje person med avseende på skadeståndsanspråk, förluster, kostnader eller utgifter som uppstår för köparen eller tredje person till följd av en olyckshändelse, felaktig användning eller missbruk av den här produkten eller oauktoriserade modifieringar, reparationer, produktändringar eller ignorering av SAGEM SAs bruks- och underhållsanvisning. SAGEM SA övertar inget ansvar för skadeståndsanspråk eller problem till följd av användning av extrautrustning eller förbrukningsmaterial som inte är en SAGEM originalprodukt eller av SAGEM uppmärkt som godkänd produkt. SAGEM SA övertar inget ansvar för skadeståndsanspråk till följd av elektromagnetiska interferenser som uppstått på grund av användning av anslutningssladdar som inte är uppmärkta som en SAGEM produkt. SAGEM CRYSTAL är ett av SAGEM SA registrerat varumärke och CRYSTAL 650/660 är varumärken från SAGEM SA. Microsoft och Windows är av Microsoft Corporation registrerade varumärken. Apple och Macintosh är av Apple Computer, Inc registrerade varumärken. Intel och Pentium är varumärken från Intel Corporation. CompactFlash är ett av SunDisk Corporation registrerat varumärke. MEMORY STICK är ett av Sony Corporation registrerat varumärke. SmartMedia är ett av Toshiba Corporation registrerat varumärke. Secure Digital är ett av Toshiba Corporation registrerat varumärke. Microdrive är ett av Hitachi Global Storage Technologies registrerat varumärke. MultiMedia Card är ett av Siemens AG och/eller Infineon Technologies AG registrerat varumärke; MultiMedia Card är ett varumärke från MultiMedia Card Association. xd-picture Card är ett varumärke från Fuji Photo Film Co., Ltd. DPOF är ett av Fuji Photo Film Co., Ltd registrerat varumärke. Ordmärket Bluetooth och Bluetooths logotyper utgör Bluetooth SIG Inc.:s egendom; all användning av dessa märken från SAGEM SAs sida sker med licens. IrDA iär ett av Infrared Data Association registrerat varumärke. USB är ett varumärke från USB Implementers Forum, Inc. Allmänanvisning: De referenser som nämns i den föreliggande bruksanvisningen är varumärken från respektive företag. Avsaknad av symbolerna och rättfärdigar inte antagandet att de aktuella begreppen är fria varumärken. Andra i det föreliggande dokumentet använda produktnamn är endast avsedda för märkningsändamål och kan vara varumärken från den aktuella innehavaren. SAGEM SA tillbakavisar alla rätttigheter till dessa märken. Som deltagare i programmet Energy Star, har SAGEM Communication Austria GmbH fastställt att denna produkt uppfyller Energy Star-riktlinjerna för energieffektivitet. Begreppet PictBridge och PictBridge-logotypen är av CIPA (Camera and Imaging Products Association) registrerade varumärken. Anvisningar om juridiska begränsningar, dataskydd och rättsverkan Det är i vissa länder förbjudet att mångfaldiga vissa dokument (till exempel genom skanning, utskrift, kopiering). Listan nedan över sådana dokument gör inget anspråk på att vara fullständig, utan den ska bara ses som en översikt. Fråga i tveksamma fall ditt rättegångsbiträde om råd. Pass (ID-kort) Inrese- och utresehandlingar (invandringshandlingar) Underlag för militärtjänst Sedlar, resecheckar, betalningsanvisningar Frimärken, skattemärken (stämplade eller ostämplade) Lånehandlingar, inlåningscertifikat, skuldförbindelser Upphovsrättsligt skyddade dokument Beakta de juridiska riktlinjerna i ditt land med avseende på rättsverkan beträffande faxsändningar särskilt i samband med underskrifters giltighet, tidskorrekta delgivningsfrister och nackdelar på grund av kvalitetsförluster vid överföringen och så vidare. Sörj för att telehemligheten upprätthålls och att dataskyddet följs på det sätt som lagstiftaren i ditt land kräver. 4 Introduktion

5 Innehåll Säkerhetsanvisningar Apparatens funktioner.8 Beskrivning av multifunktionsapparaten Panel med teckenfönster Crystal Panel med teckenfönster Crystal I. Installation Förpackningens innehåll Uppställning av multifunktionsapparat Iläggning av utskriftsmedier Iläggning av dokument Utskriftsmedier positionering av dokument Anslutning av telefonsladd Anslutning av nätsladd Val av land Val av språk Inmatning av nummer och namn Inmatning av datum och tid Iläggning av patroner Inriktning av patroner Anslutning av andra apparater Inställningar Inmatning av datum och klockslag Inmatning av nummer och namn Inställning av land och språk ISDN-anslutning Telefonväxel (PABX) Nummerpresentation (CLIP) Energisparläge Crystal Image µ Anvädning av Crystal Image Aktivering av Crystal Image Inaktivering av Crystal Image Utskrift av foton med Crystal Image Kopiera K Kopiering med fabriksinställningar Kopiering med specialinställningar Ändring av kopiatorinställningar Fotoskrivare Förutsättningar Användning av fotolagringsmedier Läsning av bildfiler Utskrift av DPOF-filer Utskrift av bildfiler med fotomenyn PictBridge direktutskrift av filer Bildspel Överföra skannad bild till minneskort Ny analys av bildfiler Borttagning av fotolagringsmedium Bearbetning av innehåll på minneskort på PC Ändring av utskriftsinställningar Telefonbok m Skapande av poster Skapande av grupper Bearbetning av poster och grupper Radering av poster och grupper Sökning av poster Användning av telefonbok Snabbval (A I)* Utskrivning av telefonbok Förena telefonnummer (Eftervalsförfarande) Faxväxel Inställning av lägena SM Aktivering av timer U Inställning av fax mottagningsläge Användning av externa telefoner (Easylink) Användning av extern telefonsvarare Fax Y Sändning av svartvita faxmeddelanden Sändning av färgfaxmeddelanden Manuell sändning av faxmeddelanden (Högtalare) Vidtagande av speciella sändningsalternativ Utskrivning av sändrapport Mottagning av faxmeddelanden Utvidgade mottagningsalternativ Tömning av meddelandeminne Automatisk låsning av utskrift av faxmeddelande Hämtning av faxmeddelanden Ändring av fax inställningar SMS»* SMS-förutsättningar Sändning av SMS Mottagning av SMS Tömning av meddelandeminne SMS-meddelande till e-postadress eller fax Utvidgade sändningsalternativ Ändring av SMS- inställningar MMS»* MMS-förutsättningar Sändning av MMS Mottagning av MMS-meddelande Tömning av meddelandeminne Ändring av MMS- inställningar Text2Fax»* Sändning av Text2Fax Råd och tips Åtgärdande av pappersstopp Byte av patroner Iläggning av fotopatroner Åtgärda utskrivningsproblem Visning av nivå Utskrivning av journal Bearbetning av uppdrag Låsning av apparat Rengöring och vård Servicekoder Snabbhjälp PC-funktioner PC-förutsättningar Förutsättningar för trådlöst nätverk Installering av drivrutiner och programvara Nätverk Trådlöst nätverk Installation av trådlöst nätverk (WLAN) Installation av multifunktionsapparaten Användning av Companion Suite IH.. 61 Telefonbok Faxning SMS Utskrift Skanning Á Visning av patronnivå Firmware-uppdatering Avinstallation av drivrutiner och programvara Bilaga Ordlista Förkortningar Funktionslista Tekniska data Garantibestämmelser Index Innehåll * Snabbval Crystal 650 Innehåll 5 SMS Crystal 660 (lands- och nätverksberoende) MMS Crystal 660 (lands- och nätverksberoende) Text2Fax Crystal 660 (lands- och nätverksberoende)

6 Säkerhetsanvisningar Beakta följande anvisningar om hur laserfaxen ska placeras och användas för att undvika eventuella faror, skador och felfunktioner. Uppställningsplats Multifunktionsapparaten ska stå säkert och stabilt på en vågrät, jämn och vibrationsfri yta. Om den lutar kan en felfri funktion inte garanteras. Placera den inte på sängar, bordsdukar, kuddar, soffor, mattor eller andra mjuka underlag, då det finns fara för överhettning och därmed risk för brand. Sörj för tillräcklig luftcirkulation runt apparaten och täck aldrig över den. Använd aldrig multifunktionsapparaten i stängda kartonger, skåp, utdragslådor med mera. Avståndet till andra apparater eller föremål måsta vara minst 10 cm. Håll ett utrymme på 30 cm framför apparaten fritt från föremål, eftersom förlagor och utskrifter matas ut på framsidan. Placera multifunktionsapparaten på ett sådant sätt att det går lätt att komma åt eluttaget, eftersom den inte är försedd med någon påslagnings- och avstängningsknapp. Dra alla sladdar så att det inte finns någon risk att någon snubblar över dem. Multifunktionsapparaten fungerar inte vid ett strömavbrott (lagrad data bibehålls). Rör aldrig vid telefon- och/eller nätsladden, utan att först ha dragit ut telefonproppen och stickkontakten, om isoleringen är trasig. Det är nödvändigt att skydda multifunktionsapparaten mot direkt solsken, starkt ljus och för mycket värme. Ställ den inte i omedelbar närhet till värmeelement, radio- och TV-apparater samt klimatanläggningar. Håll öppen eld borta från den här produkten för att undvika att elden sprids. Undvik påverkan från damm, vatten och kemikalier. Utsätt inte multifunktionsapparaten för extre- ma temperaturvariationer och/eller hög luftfuktighet. Anslut inte apparaten i fuktiga utrymmen. Rör aldrig stickkontakten, nätuttaget eller telefonjacket med våta händer. Ett fall kan orsaka allvarlig skada på apparaten och/ eller personskada, speciellt på små barn. Låt inte barn leka utan uppsikt med laserfaxen. Strömförsörjning Kontrollera att den nätspänning som anges på typskylten på apparaten är identisk med den nätspän- ning som finns på uppställningsplatsen. Fråga din elleverantör i tveksamma fall. Använd bara den medsända nätsladden. Dra ut både stickkontakten och telefonproppen: om höljet och/eller telefon- eller nätsladden är skadad, om ett åskväder drar förbi. När den används då kan ett blixtnedslag skada både användaren och apparaten. Kan du inte dra ut stickkontakten, så ska du ändå inte använda apparaten. om du tänker rengöra höljets utsida, om det har kommit in vätska eller smuts i apparaten. Det finns då risk för en elektrisk stöt och/eller att apparaten skadas. om apparaten överhettas och fattar eld eller om rök tränger ut ur den. Handhavande och underhåll Försök aldrig reparera multifunktionsapparaten själv. Ett felaktigt utfört underhåll kan leda till att apparaten skadas, att det uppstår brand eller att användaren får en elektrisk stöt (se Bilaga / Garanti). Låt endast en auktoriserad serviceverkstad reparera apparaten. Tryck inte med våld på skannerlocket, om du tänker skanna tjockare dokument eller tredimensio- nella förlagor, då det skulle kunna leda till att locket och/eller skannerglaset skadas. Öppna aldrig pappersstoppsluckan medan multifunktionsapparaten skriver ut. Om du inte har lagt i något papper, så försöker multifunktionsapparaten ändå att hämta ett papper när den tar emot ett uppdrag. Öppna då aldrig pappersstoppsluckan. Lägg i papper istället. 6 Säkerhetsanvisningar

7 Använd, förvara och transportera multifunktionsapparaten försiktigt i horisontellt läge, då det an- nars skulle kunna rinna ut bläck. Dra ut både stickkontaken och telefonproppen innan du rengör höljets utsida. Använd aldrig flytande, gasformiga eller lättantändliga rengöringsmedel (sprejer, skurmedel, polityrer, alkoholer) för att inte skada de lackerade delarna! Använd en torr, mjuk trasa att rengöra teckenfönstret med. Om teckenfönstret går sönder kan en svagt frätande vätska läcka ut. Skulle du komma i kontakt med vätskan, ska du spola de berörda kroppsdelarna med mycket vatten. Uppsök genast läkare om du får besvär. Bläckpatroner Ladda med hjälp av det medsända Plug n Printkortet upp varje originalbläckpatron som du lägger i för första gången; endast då lagras all nödvändig information som gör att du sedan utan problem kan byta och återanvända patronerna. Andra bläckpatroner kan skada apparaten (se Bilaga / Garanti). Förvara de patroner som har tagits ut ur apparaten temporärt antingen i förvaringsboxen för fo- topatronen eller förpackade i slutna plastpåsar. Förvara bläckpatronerna av säkerhetsskäl oåtkomliga för barn. Hantera de använda bläckpatronerna försiktigt, så att det inte kommer något bläck på kläder eller föremål. Skaka inte bläckpatronerna. Undvik att få vätskan på huden eller i ögonen. Ta bort bläckfläckar med hjälp av mycket vatten. Uppsök genast läkare om du får besvär eller problem med synen. Manipulera aldrig med originalbläckpatronerna, då utskriftshuvudena skulle kunna skadas. Ta ut bläckpatronerna innan du ska transportera apparaten. Sopsortera tomma patroner enligt avfallsföreskrifterna i ditt land. Fotolagringsmedier Använd endast sådana lagringsmedier som är kompatibla med multifunktionsapparaten (se avsnittet Apparatens funktioner / Fotoskrivare / Användning av fotolagringsmedier). Använd inte mer än ett lagringsmedium samtidigt! Bryt aldrig strömmen mellan fotolagringsmediet och multifunktionsapparaten medan hämtning pågår från fotolagringsmediet. Dra inte ut stickkontakten. Dra aldrig ut det isatta minneskortet medan multifunktionsapparaten hämtar data från det och utför ett utskriftsuppdrag. Data skulle då kunna skadas eller förstöras. Läs absolut igenom bruksanvisningen till ditt lagringsmedium för att kunna använda det på ett kor- rekt sätt. Allmänna anvisningar Strömbelastningen på USB-uttagen får inte överstiga 0,7 ampere för att USB-funktionaliteten ska garanteras. Anslut inte mer än en high-power-apparat samtidigt till din multifunktionsapparat. Anslut inga extraapparater som till exempel batterier, fläktar, laddare till multifunktionsapparaten. Om du vill använda en extra trådlös telefon bör avståndet mellan dess basenhet och multifunktions- apparaten vara minst 15 cm, då det annars kan uppstå akustiska störningar i telefonluren. Denna elektroniska utrustning innehåller många material som kan återvinnas. Inhämta information om svenska bestämmelser beträffande återvinning när denna utrustning är förbrukad och ska skrotas. Om du har pacemaker och det skulle uppstå problem med den, ska du flytta dig en bit ifrån multi- funktionsapparaten och konsultera läkare. Multifunktionsapparaten har testats enligt normerna EN respektive IEC och får endast användas i telefon- och elnät som uppfyller dessa normer. Apparaten är speciellt utvecklad för användning i det aktuella inköpslandet. Den uppfyller Post- och Telestyrelsens bestämmelser. Gör inga inställningar eller ändringar som inte beskrivs i den här bruksanvisningen. Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar 7

8 Apparatens funktioner Apparatens funktioner Beskrivning av multifunktionsapparaten Apparatlock Högtalare Öppning för Plug n Print-kort Utskriftsutmatning Pappersstoppare Längsgående pappersstyrning med knapp Pappersfack Front-USB direktanslutning för digitalkameror Skannerlock USB-anslutning för WLAN-/Bluetooth-adapter * Panel med teckenfönster (apparatberoende) Fyra kortplatser för tio olika typer av minneskort Infrarött gränssnitt (Crystal 660) EXT.-uttag anslutning för externy apparater (telefoner, telefonsvarare med mera) Tvärgående pappersstyrning USB-anslutning för PC:n LINE-uttag anslutning för telefonsladd Pappersstoppslucka Anslutning för nätsladd * WLAN och Bluetooth är tillval och fungerar uteslutande med en originaladapter som du kan 8 Beskrivning av apparaten beställa från vår Beställningsservice. För närmare information:

9 Panel med teckenfönster Crystal 650 Symboler i det tvåradiga teckenfönstret Faxupplösning: f för texter med liten stil och ritningar F för foton h för texter och ritningar COL sänd färgfax $ absolut tyst ringbeteende (inte ens de apparater som anslutis till EXT.-uttaget ringer) S/M/U valt driftläge (Dag/Natt) Ett meddelande i teckenfönstret informerar dig om meddelandeminnesstatusen. Den valda menyfunktionen markeras med en pil (>). K gör färgkopia; Starta fotoutskrift Á överför skannat dokument till PC:n X avbryt pågående arbete; hoppa tillbaka till utgångsläget K gör svartvit kopia; starta fotoutskrift v om den här kontrollampan blinkar ska du läsa informationen i teckenfönstret m aktivera telefonboksfunktioner À gruppsändning sänd faxmeddelanden till flera mottagare PAUSE/R när du vill välja eller spara telefonnummer: lägg till en uppringningspaus (/); vid användning tillsammans med en företagsväxel: lägg till ett prefix (R) h/f/f/col faxupplösning inställning (Standard, Fin h, Extrafin f, Foto F och Färgfax COL) Y faxöverföring, starta kopierings- eller utskriftsuppdrag z högtalare för avlyssning vid anslutningsuppbyggnaden (hands-free är inte möjlig) ³ aktivera återuppringningslista MENU/OK aktivera menyfunktioner; bekräfta inmatningar / välj menyfunktioner; flytta markören i teckenfönstret; ange siffror C radera inmatningar; hoppa tillbaka till den senaste menyfunktionen U/M/S slå på och stäng av timern U; växla mellan lägena S (Dag) och M (Natt) Beskrivning av apparaten Snabbvalsnummer A I µ Crystal Image Bild- och textoptimering: gör kvalitativt högvärdiga utskrifter och kopior (i färg eller svartvitt) Crystal Image- Röda-ögon-reduktion: retuscherar röda ögon från fotografier tagna med blixt Lampa lyser (blå): Crystal Image har aktiverats Lampa blinkar (blå): Crystal Image utför ett uppdrag Lampa lyser inte: Crystal Image har inaktiverats Siffer- och bokstavsknapparna Beskrivning av apparaten 9

10 Panel med teckenfönster Crystal 660 m aktivera telefonboksfunktioner Apparatens funktioner K gör färgkopia; Starta fotoutskrift Á överför skannat dokument till PC:n X avbryt pågående arbete; hoppa tillbaka till utgångsläget K gör svartvit kopia; starta fotoutskrift v om den här kontrollampan blinkar ska du läsa informationen i teckenfönstret À gruppsändning sänd faxmeddelanden eller Text2Fax/SMS/MMS-meddelanden till flera mottagare PAUSE/R när du vill välja eller spara telefonnummer: Lägg till uppringningspaus (/); vid användning tillsammans med en företagsväxel: lägg till ett prefix (R) h/f/f/col faxupplösning inställning (Standard, Fin h, Extrafin f, Foto F och Färgfax COL) Y faxöverföring, starta kopierings- eller utskriftsuppdrag z högtalare för avlyssning vid anslutningsuppbyggnaden (hands-free är inte möjlig) ³ aktivera återuppringningslista inkomna samtal (max tio); valda nummer (max tio)» läs, ändra och sänd Text2Fax/SMS/MMS-meddelanden; kontrollampan bedvid knappen blinkar när det har kommit nya meddelanden µ Crystal Image Bild- och texttextoptimering: gör kvalitativt högvärdiga utskrifter och kopior (i färg eller svartvitt) Crystal Image Röd-ögon-reduktion: retuscherar röda ögon från fotografier tagna med blixt Lampa lyser (blå): Crystal Image har aktiverats Lampa blinkar (blå): Crystal Image utför ett uppdrag Lampa lyser inte: Crystal Image har inaktiverats Uppfällbart färgteckenfönster med bakgrundsbelysning och bokstavsknappar MENU/OK aktivera menyfunktioner; bekräfta inmatningar / välj alternativ; flytta markören i teckenfönstret; ange siffror C Sifferknappar radera inmatningar; hoppa tillbaka till den senaste menyfunktionen U/M/S slå på och stäng av timern U; växla mellan lägena S (Dag) och M (Natt) 10 Beskrivning av apparaten

11 Symboler i det åttaradiga färgteckenfönstret Faxupplösning h för texter och ritningar f för texter med liten stil ochzitningar F för foton COL sänd färgfax I inkomna samtal vid frånvaro (med nummerpresentatör (CLIP)) W inkomna SMS/MMS-meddelanden $ absolut tyst ringbeteende (inte ens de apparater som anslutits till EXT.-uttaget ringer) S/M/U valt driftläge (Dag/Natt) meddelandeminnesstatus Den valda menyfunktionen markeras med en färgstapel. Du kan ställa in kontrasten på färgteckenfönstret. 1 Tryck på MENU/OK och Ställ in kontrasten med /: `: mindre kontrast; ^: mer kontrast 3 Bekräfta med OK. Med funktion 87 kan du ändra färginställningarna för teckenfönstret. 1 Tryck på MENU/OK och Välj de önskade färgerna för teckenfönstret med /. 3 Bekräfta med OK. Beskrivning av apparaten Bokstavsknappar under uppfällbart skyddslock Förutom bokstäverna finns det även specialtecken för inmatning av text: + för inmatning av Stora bokstäver: Tryck på +-knappen och (samtidigt) den aktuella bokstavsknappen för att skriva en stor bokstav. ½ för inmatning av mellanslag Ü-knapp för inmatning av Specialtecken: Tryck på Ü-knappen och den aktuella bokstavsknappen (samtidigt) för att ange de specialtecken som finns ovanför. J radbyte; lägg till ett nytt stycke Beskrivning av apparaten 11

12 Apparatens funktioner I. Installation Förpackningens innehåll Följande artiklar ingår i förpackningen: Multifunktionsapparat Utskriftsfack Två bläckpatroner (svart och färg) Uppställning av multifunktionsapparat 1 Ta bort eventuella transportsäkringar (till exempel packtejp). Du kan dra bort befintliga klistermärken utan att de går sönder. Placera multifunktionsapparaten på ett så- sätt att det går lätt att komma åt elut- Ædant taget, eftersom den inte är försedd med någon påslagnings- och avstängningsknapp. (Dra ut stickkontakten ur eluttaget för att vid behov bryta strömmen till apparaten se kapitlet Säkerhetsanvisningar.) 2 Skjut in utskriftsskivan till anslaget i den för ändamålet avsedda skåran på utskriftsutmatningen. Bruksanvisning Installationshjälp 3 Dra ut utskriftsskivan så långt som möjligt och fäll upp pappersstopparen för att undvika pappersstopp. Installations-CD Nätsladd med nätkontakt (specifik för det land det gäller) Telefonsladd med kontakt (specifik för det land det gäller) USB-kabel (landsspecifikt leveransomfång) WLAN-adapter (landsspecifikt leveransomfång) Pappersmodell (landsspecifikt leveransomfång) Kontakta din återförsäljare eller vår kundtjänst, om någon av de delar som ingår i le- veransomfattningen för respektive land skulle saknas alternativt vara skadad. Iläggning av utskriftsmedier Lägg i papper i pappersfacket innan du ansluter apparaten till nätspänningen. Multifunktionsapparaten stödjer många olika pappersformat och -sorter. Du kan använda såväl förlagor som påfyllningspapper av de typer av papper som stöds (se Bilaga / Tekniska data) Installation

13 Iläggning av papper Använd endast oskadat papper som är särskilt avsett för bläckstråleskrivare. Använd inget papper som är lättare än 75 g/ m 2 för att undvika en dålig utskriftskvalitet. 1 Lufta igenom pappersbunten och skapa en jämn kant genom att slå den lite lätt mot en plan yta. På så vis förhindrar du att flera ark dras in samtidigt. och den längsgående pappersstyrningen. Se till att inte göra något veck på papperet vid fixeringen. 1. Installation 2 Lyft upp utskriftsskivan och håll fast den där. Dra ut den längsgående pappersstyrningen så långt som möjligt. Lägg i maximalt 150 pappersark (standardformat A4, mm, 80 g/m 2 ) med den korta sidan framåt anda till anslaget. Antalet ark som går att lägga i pappersfacket är Æberoende av tjockleken på det utskriftsmedium som används. Lägg i papperet maximalt upp till höjdbegränsningen på de båda tvärgående pappersstyrningarna (se fabriksmarkeringen). 3 Fixera papperet med hjälp av de båda tvärgående pappersstyrningarna 4 Fäll försiktigt tillbaka utskriftsskivan till ursprungspositionen. Anvisningar om pappersanvändning Följ anvisningarna från papperstillverkaren för att optimera användningen av papperet. Förebygg pappersstopp och dålig tryckkvalitet genom att inte använda vare sig fuktigt eller skadat papper. Fyll aldrig på papper medan apparaten skriver ut. Ta genast bort allt papper i apparaten om det blir vågigt på utskriftsskivan direkt efter utskriften. I kapitlet Råd och tips / Åtgärdande av pappersstopp får du veta hur man åtgärdar ett pappersstopp. Öppna aldrig Pappersstoppsluckan medan Æmultifunktionsapparaten utför ett uppdrag. Fyll inte på mer papper förrän pappersfacket är helt tomt. Undvik att blanda ark som redan ligger i med nya ark särskilt vid olika papperstyper. Vid hög utskriftstäthet (till exempel på grund av komplex grafik) kan utskriften förbli fuktig under en längre tid. Låt då utskriften ligga kvar på utskriftsskivan och torka i 30 till 60 sekunder. Iläggning av fotopapper Originalfotopapperet har koncipierats speciellt för den här multifunktionsapparaten för att du ska uppnå ett så bra resultat som möjligt med avseende på kvalitet och hållbarhet. Om du använder andra papperstyper, finns det risk för att papperet dras in snett eller att bläcket flyter ut. Du kan beställa originalfotopapper från vår Beställningsservice. 1. Installation 13

14 Apparatens funktioner Lägg i fotopapperet i pappersfacket med den bestrukna sidan (= glansiga sidan) neråt och den korta sidan framåt ända till anslaget. Fixera även formatet med hjälp av knappen på den längsgående pappersstyrningen. Skydda fotopapperets yta genom att lägga i minst två ark tillsammans (maximalt 20 ark) i pappersfacket. Lägg i ark i storlek A4 eller Letter i pappersfacket när fotoutskriften av formatet är klart, då inkommande faxmeddelanden i annat fall skrivs ut ofullständiga eller går förlorade. (Ställ med hjälp av funktionerna 241 och 242 in pappersformatet och papperssorten, så att multifunktionsapparaten identifierar den ilagda papperstypen.) Anvisningar om användning av fotopapper Ta endast på sidorna på fotopapperet för att undvika fingeravtryck och fläckar på den bestrukna sidan alternativt inom utskriftsområdet. Undvik kontakt med fukt och vätskor och använd aldrig fotopapperet vid hög luftfuktighet, extrema temperaturer eller i direkt solsken. Förvara fotopapperet i originalförpackningen på en sval och torr plats och utsätt det inte för ultraviolett strålning. Låt utskrifterna torka i minst 24 timmar i normal rumstemperatur. Lägg ett syrafritt papper mellan varje utskrift. Använd fotoalbum av syrafritt material och undvik plaster som innehåller PVC för att förhindra att fotona bleknar. Beakta de ovanstående anvisningarna för att optimera fotopapperets livslängd och utskriftskvalitet. Iläggning av förlagor Vill du skriva ut på förlagor (till exempel formulär, brevpapper), ska du lägga förlagorna i pappersfacket med den förtryckta sidan neråt ända till anslaget. Använder du förlagor med brevhuvud, ska du lägga i papperet i pappersfacket med den övre kortsidan först. Iläggning av kuvert I hjälpfilerna till ditt textbearbetningsprogram till PC:n får du nödvändiga formate- ringsanvisningar för att få till stånd en korrekt utskrift på olika kuvertformer. Lägg i kuverten med fliken riktad uppåt och den korta sidan framåt ända till anslaget. Fixera även mindre kuvertformat med hjälp av knappen på den längsgående pappersstyrningen. Iläggning av transparentfolie Lägg i transparentfolien i pappersfacket med utskriftssidan (= råa ytan) neråt ända till anslaget. Använd endast sådan transparentfolie som är lämplig för bläckstråleskrivare Installation

15 Iläggning av dokument Lägg inga dokument som är våta eller har be- med korrekturvätska på skannergla- Æarbetats set! Se till att skannerglaset är rent (se kapitlet Råd och tips / Rengöring och vård). 1 Öppna skannerlocket. 4 Markeringarna på skannerramen för formaten A4 och A5 hjälper dig att positionera dokumentet korrekt. 1. Installation 2 Lägg dokumentet med textsidan neråt på skannerglaset. 3 Rikta in dokumentet mot skannerglasets bakre vänstra hörn (pilmarkeringen). 5 Stäng skannerlocket. Skannerlocket är utrustat med ställbara gångjärn; på så vis kan du även läga i tjockare dokument (till exempel böcker) i flatbäddsskannern. Lyft skannerlocket försiktigt uppåt, så att det ligger an så jämnt som möjligt mot dokumenten. Använd transparentfolie om du tänker kopiera tredimensionella objekt (till exempel mynt, blommor), så att inte skannerglaset skadas. Utskriftsmedier positionering av dokument Positionera dokumentet med den långa sidan mot skannerglasets bakre sida. Lägg papperet i pappersfacket med den korta sidan framåt. Detta gäller särskilt för fotoutskrifter i formatet 10 15! 1. Installation 15

16 Apparatens funktioner Anslutning av telefonsladd Anslut telefonsladden till faxen genom att sätta den i det uttag som är märkt med LINE på baksidan av faxen. Sätt i telefonkontakten i ett telefonjack. Anslutning av nätsladd Sätt i nätsladdens lilla stickkontakt i nätanslutningen på baksidan av apparaten. Sätt i den stora stickkontakten i ett vägguttag. Val av språk 1 Tryck på OK. 2 Välj med hjälp av / det språk som du önskar se i teckenfönstret. 3 Tryck två gånger på OK. Inmatning av nummer och namn Vill du att ditt telefonnummer och ditt namn ska visas som avsändaridentifikation (= längst upp på varje sida) på utgående meddelanden, ska du ange din avsändaridentifikation här: Du kan dölja användaridentifikationen för varje meddelandetyp individuellt (se kapitlet Fax / Ändring av faxinställningar, SMS / Ändring av SMS-inställningar). Inmatning av nummer (maximalt 20 siffror) När du har anslutit multifunktionsapparaten till nätspänningen leder apparaten dig genom de följande grundinställningarna. Du kan sedan när som helst ändra dessa inställningar (se kapitlet Inställningar). När multifunktionsapparaten inte används slår den över till det energisparande beredskapsläget (se Inställningar / Energisparläge). Val av land 1 Tryck på OK. 2 Välj med hjälp av / det land, där apparaten ska användas. 3 Tryck två gånger på OK. Inmatning av siffror med Crystal 650 Ange ditt eget telefonnummer med sifferknapparna och tryck sedan på OK. Ange specialtecken med hjälp av knappen 0. Håll den knappen intryckt tills att det önskade specialtecknet visas i teckenfönstret: Knapp Tecken mellanslag Inmatning av siffror med Crystal 660 Ange ditt eget telefonnummer med sifferknapparna och tryck sedan på OK. (För att skriva ett plustecken ska du samtidigt trycka på Ü-knappen och Q bland bokstavsknapparna; för att skriva ett mellanslag ska du istället trycka på knappen ½.) Inmatning av namn (maximalt 20 tecken) Inmatning av bokstäver med Crystal 650 Med hjälp av sifferknapparna kan du även skriva bokstäver (se märkningen). Ange specialtecken med hjälp av knappen 0. Håll den aktuella knappen intryckt tills att den önskade bokstaven eller specialtecknet visas i teckenfönstret. Knapp Tecken 0 Mellanslag ? / : %! ( ) [ ] Om du har angett fel siffra eller tecken, kan du korrigera inmatningen med hjälp av / och C. Tryck på OK efter inmatningen Installation

17 Inmatning av bokstäver med Crystal 660 Fäll upp skyddslocket över bokstavsknapparna. Tryck på + och den önskade knappen samtidigt för att skriva en stor bokstav. De tillgängliga specialtecknen visas till höger ovanför bokstavsknapparna och kan anges genom att Ü-knappen och den aktuella bokstavsknappen trycks in samtidigt (tryck till exempel på Ü-knappen och ½ samtidigt för att skriva Ange mellanrum genom att trycka på ½. Om du har angett fel siffra eller tecken, kan du korrigera inmatningen med hjälp av / och C. Tryck på OK efter inmatningen. Inmatning av datum och tid När multifunktionsapparaten står i utgångsläget visas datum och tid i teckenfönstret. Tänk på ordningsföljden vid inmatningen: Ædag månad år timma minut (två tecken). 1 Ange datum och tid med hjälp av sifferknapparna och bekräfta sedan med OK (tryck till exempel för den 8 augusti 2005 kl 14.00). 2 Om du har angett fel siffra, kan du korrigera inmatningen med hjälp av / och C. 3 Bekräfta med OK. Om eltillförseln har brutits (till exempel strömavbrott), måste du ange datum och tid på nytt. Iläggning av patroner För att kunna skanna, kopiera och skriva ut måste du först ha lagt i bläckpatroner i multifunktionsapparaten. Det följer med två bläckpatroner (black/svart och colour/färg) för att du ska kunna använda de här fuktionerna med en gång. Nivåminnet för patronerna är förinställt i fabrik. Det krävs inget Plug n Print-kort att ladda upp patronerna med. Läs kapitlet Råd och tips för att få veta hur du byter patroner eller sätter i en fotopatron! Använd inga andra patroner än dem som ingår Æi leveransomfattningen vid det första idrifttagandet av apparaten! 1 Crystal 660: Fäll tillbaka färgteckenfönstret till ursprungspositionen. Öppna apparaten genom att ta tag med fingrarna i handtagsfördjupningen under apparatlocket och fälla upp höljet. 2 Tryck på patronhållarens snäpplås för att öppna det. 3 Ta ut bläckpatronerna ur förpackningen, ta bort det fintliga förpackningsmaterialet och dra försiktigt bort skyddsremsan. 1. Installation 1. Installation 17

18 Apparatens funktioner Försäkra dig om att hela skyddsremsan följde Æmed. Var noga med att inte röra vid munstyckena och kontakterna. 4 Lägg i patronerna med klacken neråt lutande bakåt; den svarta patronen till vänster och färgpatronen till höger. 5 Stäng hållaren. Du hör ett klickande ljud när hållarens lock hakar i. 6 Stäng apparaten. Inriktning av patroner Tryck på OK. När du har lagt i bläckpatronerna skriver multifunktionsapparaten ut en testsida genom att automatiskt använda de rätta parameterinställningarna för att få till stånd ett så bra utskriftsresultat som möjligt; denna mätningsprocess tar en liten stund. Ta bort testsidan. Därmed är installationsprocessen avslutad. Anslutning av andra apparater Förutom multifunktionsapparaten kan du vid samma telefonanslutning använda andra apparater som till exempel trådlösa telefoner, telefonsvarare, samtalsmätare eller modem. Om du vid samma telefonanslutning använder en extra trådlös telefon som klarar av SMS/MMS-meddelanden * går det inte med säkerhet att säga om SMS/MMS-meddelandena * tas emot på multifunktionsapparaten eller på den andra trådlösa telefonen. SMS/MMS-mottagning * kan bara tas emot på en av apparaterna. Försök att stänga av SMS/MMS-mottagningen * på den extra trådlösa telefonen. Skulle detta inte vara möjligt, ska du, för att undvika felfunktioner, inte ansluta någon extraapparat * som klarar av SMS/MMS-meddelanden till multifunktionsapparaten. Om du vill använda speciella extraapparater tillsammans med din multifunktionsapparat ska du först kontakta din återförsäljare. Anslutning till multifunktionsapparaten Du kan ansluta andra apparater direkt till multifunktionsapparaten. Sätt i stickproppen på telefonkabeln från extraapparaten i EXT.-uttaget på baksidan av multifunktionsapparaten. Om det i teckenfönstret visas ett felmedde- har du eventuellt lagt i patronerna fel- Ælande, aktigt. Öppna apparaten och lägg i patronerna korrekt (se Användarsteg 1 6). Vi rekommenderar att du direktansluter till multifunktionsapparaten, eftersom den inbyggda, aktiva faxväxeln då fungerar optimalt och kan kontrollera de andra apparaterna (se kapitlet Faxväxel / Inställning av faxmottagningsläge). * SMS Crystal 660 (lands- och nätverksberoende) Installation MMS Crystal 660 (lands- och nätverksberoende)

19 Anslutning till telefonledningen Du kan ansluta andra apparater till samma telefonjack. Multifunktionsapparaten måste sitta först i telefonjacket. Ansluts de övriga apparaterna till samma telefonjack fungerar multifunktionsapparatens växel optimalt, vilket gör att den då kan kontrollera de externa apparaterna (se kapitel Inställningar / Inställning av faxmottagningsläge). 1. Installation Det går att ansluta andra apparater till andra telefonjack på samma telefonledning, till och med om de sitter i olika rum. Men om du väljer att ansluta andra apparater till telefonjack i andra rum kan multifunktionsapparatens växel inte kontrollera dem. Vissa telefonfunktioner fungerar kanske inte heller då. DSL-anslutning Om du använder ett DSL-modem. Anslut multifunktionsapparaten efter modemet! Mer information finns att hämta i bruksanvisningen till din DSL-anläggning. ISDN-anslutning Detaljer rörande ISDN-anslutningen hittar du i den bruksanvisning som följer med terminaladaptern eller routern. 1. Installation 19

20 Apparatens funktioner 2. Inställningar Tryck på MENU/OK och 29. Du får nu en utskrift med de menyfunktioner som multifunktionsapparaten är utrustad med; ett extra blad informerar om de aktuella inställningarna. Det finns två möjligheter att aktivera funktionerna i menyn: Står multifunktionsapparaten i beredskapsläget, ska du trycka på en valfri knapp för att återgå till utgångsläget; först nu går det att aktivera funktionerna (se Energisparläge). 1 Aktivera en menyfunktion genom att trycka på MENU/OK och bläddra med / i menyn. Den valda funktionen markeras antingen med en pil > (Crystal 650) eller en färgstapel (Crystal 660). Bekräfta med OK för att välja en menyfunktion. 2 Direktaktivera en menyfunktion genom att trycka på MENU/OK och ange de aktuella menysiffrorna med hjälp av sifferknapparna. Den direkta menyaktiveringen utgör en snabb och bekväm möjlighet att välja funktioner. Gå med C tillbaka till den sista menypunkten; med knappen X återgår du till utgångsläget. Du kan välja mellan följande funktioner, om du skulle vilja ändra de aktuella inställningarna: Inmatning av datum och klockslag 1 Tryck på MENU/OK och Ange datum och klockslag och spara sedan värdena genom att trycka på OK (se kapitlet Installation / Inmatning av datum och klockslag). Om eltillförseln har brutits (till exempel strömavbrott), måste du ange datum och tid på nytt. Inmatning av nummer och namn 1 Tryck på MENU/OK och Ange ditt telefonnummer och namn och spara sedan värdena genom att trycka på OK (se kapitlet Installation / Inmatning av nummer och namn). Ditt namn och telefonnummer visas längst Æupp på varje sida (= sidhuvudet) tillsammans med datum, klockslag och sidnummer vid varje sändning, om du sparar de här uppgifterna med hjälp av funktionerna 21 och 22! Inställning av land och språk Här ställer du in det lokala telefonnätet och språket som ska visas i teckenfönstret. 1 Tryck på MENU/OK och 281 Välj med hjälp av / det land där multifunktionsapparaten ska användas och bekräfta sedan med OK. Var noga med att verkligen ställa in landet ifråga, eftersom multifunktionsapparaten annars inte är anpassad för det lokala telefonnätet. 2 Ställ in önskat språk genom att trycka på MENU/ OK och 282. Välj språket för teckenfönstret med hjälp av / och bekräfta sedan med OK. ISDN-anslutning Din multifunktionsapparat är inte någon ISDN-enhet (grupp 4) utan en analog enhet (grupp 3). Det går därför inte att använda den direkt på en ISDN-anslutning, utan du behöver då antingen en (analog) adapter eller en ISDN-anläggning med anslutningar för analoga slutapparater. Hämta mer information i bruksanvisningen till den aktuella ISDN-anläggningen eller fråga din teleleverantör. Telefonväxel (PABX) Det är vanligt med telefonväxel i många företag, men även i privata hushåll. För att kunna få en anslutning (anknytning) från en sådan anläggning till det allmänna telefonnätet, måste du välja ett prefix. En extra telefon som du har anslutit till telefon- tillsammans med multifunktionsappara- Æjacket ten räknas inte som telefonväxel! Gör följande inställningar om du vill använda multifunktionsapparaten vid en telefonväxel: 1 Tryck på MENU/OK och 231. Välj PABX med / och bekräfta sedan med OK. 2 Välj funktionen 232 PreFIX med hjälp av / och tryck sedan på OK. 3 Ange antalet siffror för att markera ett externt telefonnummer. Det nödvändiga antalet är beroende av den interna organisationen av telefonnummer i din telefonanläggning (om du till exempel använder fyrasiffriga direktvalsnummer, måste du här ange siffran 5). Bekräfta med OK. 4 Ange det prefix som krävs för att man ska komma ut på det allmänna telefonnätet. Oftast är det siffran 0. Bekräfta med OK. Tack vare den här inställningen behöver du inte ange prefixet varje gång som du vill ringa ett externt telefonnummer. Apparaten lägger au Inställningar

21 tomatiskt till prefixet framför alla nummer som är längre än de angivna direktvalsnumren. Vid äldre telefonanläggningar kan prefixet ut- av (R) (kallas även för FLASH). Tryck Ægöras på PAUSE/R, för att ange prefixet (R). Bekräfta med OK. Om telefonväxeln kräver att prefixet (R) anges för att du ska komma ut på linjen, men det ändå inte går att komma ut, motsvarar din anläggning inte den nyaste standarden. Fråga vid behov din teleleverantör. Nummerpresentation (CLIP) (Crystal 660) Multifunktionsapparaten visar avsändarens nummer och namn i teckenfönstret vid inkommande samtal. Telefonanslutningen måste emellertid vara aktiverad för nummerpresentation, CLIP (Caller Line Identification Presentation). Fråga din teleleverantör om den funktionen finns tillgänglig på din anslutning. Nummerpresentationen är eventuellt kostnadspliktig. Ta reda på det hos din teleleverantör (land- och nätverksberoende). Apparaten visar den abonnent som du har lagrat i telefonboken på uppringaren ifråga. Numret och namnet visas inte om den som ringer har blockerat den tjänsten. Om du har fått ett telefonsamtal medan du inte fanns på plats, visas symbolen I i teckenfönstret. Multifunktionsapparaten sparar de 10 senaste inkommande samtalen i återuppringningslistan. Du kan använda återuppringsningslistan för att enklare kunna ange telefonnumren: 1 Tryck på ³. I teckenfönstret visas en lista över de 10 senaste samtalen (markerade med ). 2 Välj en post med hjälp av /. Nya poster har markerats med en stjärna *. 3 Starta överföringen av meddelandet enligt beskrivningen i de aktuella kapitlen (se kapitlen Fax, Text2Fax, SMS, MMS). Har du ställt antalet ringsignaler på noll (0) Æ(se kapitlet Faxväxel / Inställning av faxmottagningsläge), så visas inga inkommande telefonnummer på andra anslutna telefoner. Energisparläge När multifunktionsapparaten inte används slår den över till det energisparande beredskapsläget. När du trycker på en valfri knapp eller om du får ett meddelande eller ett samtal slår apparaten automatiskt över från beredskapsläget till utgångsläget. Endast i utgångsläget kan du göra inmatningarna och aktivera funktionerna. Crystal 660: Belysningen av färgteckenfönstret stängs av i beredskapsläget för att spara ström. 2. Inställningar 2. Inställningar 21

BRUKSANVISNING MF 5591DN

BRUKSANVISNING MF 5591DN BRUKSANVISNING MF 5591DN INTRODUKTION BÄSTE KUND Brand Variabel Vid köpet av denna apparat har du valt en kvalitetsprodukt från Sagemcom. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning, kontoret

Läs mer

PPF 685 PPF 695. Bruksanvisning

PPF 685 PPF 695. Bruksanvisning PPF 685 PPF 695 Bruksanvisning Bästa/bäste kund, Vid köpet av denna apparat har du valt en kvalitetsprodukt från PHILIPS. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning, kontoret och butiken. Din

Läs mer

FAX L360 Bruksanvisning

FAX L360 Bruksanvisning FAX L360 Bruksanvisning Den här utrustningen följer i allt väsentligt kraven i EC-direktiv 1999/5/EC. Vi förklarar härmed att denna produkt följer EMC-kraven i ECdirektiv 1999/5/EC vid en nominell ineffekt

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer:FAX-1840C och MFC-3240C (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING MFC-J690DW Version A SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: MFC-J690DW Serienummer: Inköpsdatum: Inköpsort:

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-620CN

BRUKSANVISNING MFC-620CN BRUKSANVISNING MFC-620CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-620CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Användarhäfte Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet, sida 1 före användning av enheten. Genom att

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-6890CDW. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING MFC-6890CDW. Version 0 SWE BRUKSANVISNING MFC-6890CDW Version 0 SWE Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: MFC-6890CDW Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort:

Läs mer

Användarhandbok NPD4898-00 SV

Användarhandbok NPD4898-00 SV NPD4898-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

Din manual XEROX PHASER 3100MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3683382

Din manual XEROX PHASER 3100MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3683382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX PHASER 3100MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

HP Photosmart 380 series Användarhandbok. Svenska

HP Photosmart 380 series Användarhandbok. Svenska HP Photosmart 380 series Användarhandbok Svenska Copyright och varumärken Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Version A SWE

BRUKSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Version A SWE BRUKSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Version A SWE Om du behöver kontakta kundservice Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: DCP-7030, DCP-7040 och DCP-7045N

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Om du behöver kontakta kundtjänst Fyll i följande information för framtida bruk. Modellnummer: FAX-1355, FAX-1360 och FAX-1460 (ringa in din modell) Serienummer:

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Om bruksanvisningen Här finns det viktig information om hur du ska konfigurera maskinen och installera de medföljande programvaran. Den ger också detaljerade anvisningar för hur du ska använda din maskin

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

2500 Series allt-i-ett

2500 Series allt-i-ett 2500 Series allt-i-ett Komma igång December 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUKSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUKSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

FAX-8360P BRUKSANVISNING

FAX-8360P BRUKSANVISNING FAX-8360P BRUKSANVISNING Version B DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

Användarhandbok NPD4134-01 SV

Användarhandbok NPD4134-01 SV NPD4134-01 SV Innehållsförteckning Upphovsmannarätt och varumärken Versioner av operativsystem Säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner... 11 Installera skrivaren... 11 Välja en plats för

Läs mer

Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200SF Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

Vaše navodilo za uporabo PHILIPS PPX3610 http://si.yourpdfguides.com/dref/5394521

Vaše navodilo za uporabo PHILIPS PPX3610 http://si.yourpdfguides.com/dref/5394521 Si lahko preberete na priporočila v priročniku, tehnična navodila, ali priročnik za namestitev PHILIPS PPX3610. Boste našli odgovore na vsa vaša vprašanja v zvezi PHILIPS PPX3610 Priročnik za uporabnike

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning MFC-8510DN MFC-8520DN Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer