SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Bygg- och Miljönämnden (453) Plats och tid Pyramiden, Drottninggatan 45, kl Beslutande Stefan Erikson (M), ordförande Gunilla Wetterling (MP), vice ordförande Håkan Liljeström (M) Magnus Redin (M) Sandra S Bårman (M) Claes Almén (FP) Mikael Sanfridson (S) Maud Karlsson (S) Lisbeth Szabo (S) Patrik Bergenwald (FP) för Magnus Landberg (M) Peter Hult (S) för Lars Sonestedt (S) Övriga deltagande Se sida 415 Utses att justera Håkan Liljeström Sekreterare... Paragrafer Ewa Johansson/Annki Skullman Ordförande... Stefan Erikson Justerande... Håkan Liljeström ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift... Ewa Johansson/Annki Skullman

2 Bygg- och Miljönämnden (453) Övriga deltagande Ersättare: Thorleif Gustavsson (M) Claes Nilsson (M) Jens-Peder Ekros (M) Gunnar Gustafsson (MP) Övriga: Thorsten Hampusson, bygglovchef Annika Toll, gruppchef bygglov Carl-Johan Karlsson, bygglovingenjör Ylva Bengtsson, arkitekt Mats Phersson, gruppsamordnare bostadsanpassning Ulrika Lundahl, miljöskyddsinspektör Martha J Toftgård, miljöskyddsinspektör Helga Nyberg, miljöskyddsinspektör Malin Hultegård, gruppchef livsmedel Annelie Hammarström, gruppchef hälsoskydd Anna Gustafsson, gruppchef miljöskydd Ewa Johansson, sekreterare Annki Skullman, sekreterare

3 Bygg- och Miljönämnden (453) Innehållsförteckning Val av protokolljusterare Fastställande av dagordning Information Delegeringsbeslut Revidering av miljönämndens riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Mekanikern 22. Förbud med vite att driva Resursskolan Tinnerbäcken XXXX. Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad med uterum XXXX. Olovligt utförd tillbyggnad med uterum. Påföljd och ingripande XXXX. Ansökan om bygglov för skyltanordning, dubbelsidig bildväxlande skylt 432 XXXX. Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av bostäder till stödboende samt nybyggnad av stödboende XXXX. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Verksamhetsplan Bygg- och miljönämndens taxor Kurser och konferenser Förrättningar Handlingar för kännedom Övrigt

4 Bygg- och Miljönämnden (453) Bmn 187 Val av protokolljusterare Håkan Liljeström (M) väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

5 Bygg- och Miljönämnden (453) Bmn 188 Fastställande av dagordning BESLUT Föredragningslistan godkännes.

6 Bygg- och Miljönämnden (453) Bmn 189 Information a) Information inventering växtodlare Vikingstad Ulrika Lundahl b) Projekt om höga ljudnivåer i offentliga lokaler 2013 Martha J Toftgård c) Resultat från luftmätningar i urban bakgrund 2012/2013 Helga Nyberg d) Kv Anders 6, information om Länsstyrelsens beslut i ärendet Annika Toll e) Kort information om Byggdialogen - Annika Toll f) Bostadsanpassningsgruppen information om verksamheten Mats Phersson

7 Bygg- och Miljönämnden (453) Bmn 190 Dnr. Delegeringsbeslut Bygg- och miljönämnden har upprättat sammanställning av delegeringsbeslut fattade under perioden 1 november till den 30 november BESLUT Sammanställningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

8 Bygg- och Miljönämnden (453) Bmn 191 Dnr. MK Revidering av miljönämndens riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp FÖRSLAG TILL BESLUT Bygg- och miljönämnden upphäver fr.o.m riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp fastställda och reviderade och fastställer nya riktlinjer att gälla fr.o.m enligt följande: Vid tillståndsgivning som innebär nyinstallation av vattentoalett ska kretsloppskrav ställas i enlighet med Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2006:7. I områden där bygg- och miljönämnden bedömer det vara normal skyddsnivå ställs krav på rening enligt Naturvårdsverkets faktablad I områden där bygg- och miljönämnden bedömer det vara hög skyddsnivå ställs krav på rening enligt NFS 2006:7. Krav på hög skyddsnivå bedöms utifrån följande punkter: - Om fastigheten ligger inom 500 meter från öppet vatten. - Om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. - Om fastigheten ligger inom yt- och grundvattentäkters samt grundvattentillgångars påverkansområde. - Om fastigheten ligger i ett område där recipient eller omgivning är känslig av andra skäl. ÄRENDE Utöver den lagstiftning och allmänna råd som finns för att reglera tillståndsgivning och tillsyn av enskilda avlopp har det sedan början av 2000-talet funnits ett behov av en lokal vägledning i form av riktlinjer för att ytterligare kvalitetssäkra avloppstillsynen i Linköpings kommun. Riktlinjerna har sedan reviderats i omgångar för att vara förenliga med dagens kunskap och teknik. Nya riktlinjer togs senast som sedan reviderades Syftet med att återigen revidera riktlinjerna är att förtydliga den övergripande viljeinriktningen för tillsynen av enskilda avlopp och ta bort innehåll som redan finns i lagstiftning, allmänna råd och arbetsinstruktioner. Nuvarande riktlinjer gör även kravskillnader på avloppsanordningar beroende på när i tiden området inventerats. Ambitionen är att ha en tydligare och förenklad inriktning, men med en bibehållen kvalitet, som stöd för tillsynen av enskilda avloppsanordningar i Linköpings kommun.

9 Bygg- och Miljönämnden (453) BAKGRUND Avloppsvatten innehåller kväve- och fosforföreningar vilket orsakar övergödning i sjöar och vattendrag. Dessa näringsämnen tillförs mark och vatten genom gödsling, avloppsutsläpp, nedfall av luftföroreningar eller genom läckage från gödslad jordbruksmark. En viss näringstillförsel är en förutsättning för liv men alltför mycket näring innebär risk för utarmning av den biologiska mångfalden. Avloppsvatten innehåller även bakterier, virus, kemiska ämnen och organiskt material. I Linköpings kommun finns idag ca 6000 enskilda avlopp. Miljökontoret arbetar fortlöpande med att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från enskilda avlopp med otillräcklig rening. Ett arbete som bidrar till att fastighetsägare åtgärdar sina undermåliga avlopp. Vid tillståndsgivning som innebär nyinstallation av vattentoalett ska kretsloppskrav ställas i Linköpings kommun (Miljönämndens riktlinjer för enskilda avlopp antagna 4 april ). Kravet grundas i de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken (2 kap 5 MB) som innebär att verksamhetsutövaren ska hushålla med och främja återvinning och återanvändning av resurser. En kretsloppsanpassad avloppsanordning innebär att följande ska vara uppfyllt Minst 50 % av fosforn och 50 % av kvävet eller minst 90 % av fosforn från det orenade avloppsvattnet fastläggs i en restprodukt som sedan kan återföras till produktiv mark. Restprodukten kan vara urin, slam, torrslam, filtermaterial osv. Näringsämnena finns i en för växter tillgänglig form (och inte för hårt bundna till partiklarna i restprodukten). Restprodukten är fri från andra ämnen i halter som kan medföra skada i näringskedjan då restprodukten återförs till kretsloppet. LAGAR OCH FÖRESKRIFTER Enligt 2 kap 5 miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Enligt 9 kap 7 miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Enligt 26 kap 9 och 14 får bygg- och miljönämnden som tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken ska efterlevas och besluten får förenas med vite. Enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas. Motsvarande gäller vid anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Det är även förbjudet att inrätta annan avloppsanordning utan anmälan. Enligt 14 i samma förordning är det även förbjudet att utan anmälan ändra avloppsanordningar som avses i 13 om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd och sammansättning

10 Bygg- och Miljönämnden (453) Naturvårdsverkets faktablad 8147 har sitt ursprung i ett tidigare allmänt råd (87:6) som gav stöd vid dimensionering av slamavskiljare samt placering och utformning av en konventionell infiltration eller markbädd för högst fem hushåll. Naturvårdsverket allmänna råd NFS 2006:7 avser tillämpning av bestämmelser för behandling av spillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanordningar dimensionerad för upp till 25 personekvivalenter. Rådet ställer funktionskrav istället för det tidigare nämnda som fokuserade på teknikval. Båda råden används idag som hjälpmedel vid handläggning av enskilda avlopp. BESLUTSMOTIVERING Miljökontoret bedömer att det fortfarande finns ett behov av en lokal vägledning i form av riktlinjer för avloppstillsynen i Linköpings kommun. Denna revidering bidrar till en tydligare och förenklad inriktning med bibehållen kvalitet på tillsynen av enskilda avloppsanordningar i Linköpings kommun. YRKANDE Magnus Redin (M) yrkar för alliansens räkning på återremiss med hänvisning till följande frågeställningar; Hur är praxis för tolkning av nuvarande definition? (Näringsämnena finns i en för växter tillgänglig form (och inte för hårt bundna till partiklar i restprodukten))? Hur tillgängliga är näringsämnena i nuvarande godkända fosforfällor? T.ex. efter hur många år är 50 % av fosforn frigjord? Finns det praxis för hur det mäts och beskrivs kan den med fördel beskrivas och användas. S och MP yrkar på att man beslutar enligt kontorets förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden ställer proposition på alliansens förslag till beslut mot kontorets förslag till beslut. Ordföranden finner att bygg- och miljönämnden beslutar enligt alliansens förslag till beslut. BESLUT Ärendet återremitteras till miljökontoret för ytterligare handläggning.

11 Bygg- och Miljönämnden (453) Bmn 192 Dnr. MK Mekanikern 22. Förbud med vite att driva Resursskolan Tinnerbäcken ÄRENDE Bygg- och miljönämnden beslutade vid sammanträde (Bmn 47) att Resursskolan Tinnerbäcken som drivs av Barn- och ungdomsnämnden med organisationsnummer , ska vara avvecklad på fastigheten Mekanikern 22 senast Skolans elevantal uppgår till maximalt 8 högstadieelever. Motiveringen till beslutet var att lokaliseringen är olämplig ur störningssynpunkt för grundskoleelever. Beslutet överklagades inte. Fastigheten ligger nära flygplatsens landningsbana och inom område där riktvärdet FBN 55 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad överskrids samt inom den kurva där maximalnivån 90 dba överskrids. Linköpings kommun har deklarerat en viljeinriktning vid etablering av skolor och förskolor när det gäller utsatthet för flygbuller. Den innebär att lokaliseringen bör säkerställa att bebyggelsen kan placeras och utformas så att FBN 55 dba ekvivalentnivå utomhus vid byggnadens fasader inte överskrids. Vi bör vara restriktiv mot nya skolor inom områden som är utsatta för höga bullernivåer, särskilt skolor för yngre barn. Utbildningskontoret inkom med begäran om uppskov att avveckla Resursskolan från nuvarande lokaler på Mekanikern 22 till Motiveringen uppges vara att annan lämplig lokal inte hinner färdigställas innan dess. Datumet sammanfaller med gällande hyresavtal. LAGAR OCH FÖRESKRIFTER Bygg- och miljönämnden får som tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (26 kap 9 och 14 miljöbalken). BESLUTSMOTIVERING Barn- och ungdomsnämnden har haft lång tid på sig att finna lämpliga lokaler för Resursskolan Tinnerbäcken med anledning av Bygg- och miljönämndens tidigare beslut om avveckling av skolan på fastigheten Mekanikern 22. Utbildningskontorets begär uppskov men inget nytt har framkommit som motiverar en ändring av beslutet. Det är därför motiverat att förbjuda Barn- och ungdomsnämnden att driva grundskola på den aktuella fastigheten vid vite om skolan inte avvecklats till

12 Bygg- och Miljönämnden (453) BESLUT Bygg- och miljönämnden förbjuder Barn- och ungdomsnämnden med organisationsnummer , att driva grundskola på fastigheten Mekanikern 22 efter Om förbudet inte följs ska Barn- och ungdomsnämnden betala ett vitesbelopp på kronor. Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 14 miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till miljökontorets beslutsmotivering. Beslutet skickas till: Barn- och ungdomsnämnden, Överklagandehänvisning samt rek med mottagningsbevis

13 Bygg- och Miljönämnden (453) Bmn 193 Dnr. BLK XXXX. Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad med uterum Sökande: XXXX ÄRENDE Ärendet avser prövning av bygglov i efterhand för tillbyggnad med uterum. Ansökan inkom i maj år Åtgärden utfördes år Detaljplan P 103 gäller för fastigheten. 1/3 av tomts area får bebyggas. Tomtstorlekarna varierar mellan 162 kvm till 218 kvm. Tomtarean på rubricerad fastighet är på 168 kvm. Byggnadsarean är 1/3 av 168 kvm = 56 kvm. Den sökta åtgärden kommer att avvika från detaljplanens bestämmelse avseende överskridande av byggnadsarean med ca 18 kvm samt till viss del placering på s k prickad mark. Fastigheten ligger i Vreta kloster utmed XXXX mot XXXX. Fastigheten är ett kedjehus om 16 friköpta lägenheter. Bygglovskontoret har genom åren haft flera förfrågningar om bygglov för uterum och skärmtak på fastigheterna XXXX. Bygglov har också beviljats enligt äldre lagstiftning för ett flertal skärmtak samt ett uterum. Avvikelserna från detaljplanens bestämmelse avseende överskriden byggnadsarea och byggande på prickad mark har inte prövats tidigare i de beslut som lämnats. Beslut som tas i detta ärende kommer att vara vägledande i handläggningen av kommande ansökningar om bygglov för de övriga fastighetsägarna. I kommande ansökningar kommer avvikelser att prövas avseende överskriden byggnadsarea och placering helt eller delvis på ej byggbar mark, s k prickad mark. Berörda grannar har hörts i ärendet, inga synpunkter har framförts. KOMMUNICERING Tjänsteskrivelsen har kommunicerats med fastighetsägarna som getts möjlighet inkomma med eventuella synpunkter som de önskar framföra inför nämndens sammanträde. Dessa synpunkter gäller sanktionsavgiften, och tas upp i 194 i detta protokoll som rör sanktionsavgiften BESLUTSMOTIVERING Av bestämmelserna i 9 kap. 30 första stycket 1 a och 2 plan- och bygglagen (2010:900) PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom områden med detaljplan om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen och åtgärden inte strider mot detaljplanen. Av bestämmelserna i 9 kap. 31 b trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser,

14 Bygg- och Miljönämnden (453) om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Bygglovskontoret gör bedömningen att den redan utförda åtgärden uppfyller kraven i 9 kap 30 PBL och är förenlig med detaljplanens syfte. Avvikande åtgärder har tidigare godtagits i området, 9 kap 31 b PBL. Bygg- och miljönämnden föreslås bevilja bygglov i efterhand enligt 9 kap 30 och 31 b PBL, lämna start och slutbesked enligt 10 kap 22,23. BESLUTSUNDERLAG Bygglovskontorets tjänsteskrivelse daterad HANDLINGAR SOM LIGGER TILL GRUND FÖR BESLUT Handling Ankomstdatum Ansökan om bygglov Tomtkarta Plan- och fasadritning BESLUT 1. Bygglov beviljas i efterhand för tillbyggnad med uterum. 2. För att förhindra brandspridning ska vägg mot grannar utföras i minst brandteknisk klass E30 och rökgastät. Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas. Glasytor i enskilda bostadslägenheter ska utformas med minst härdat säkerhetsglas eller laminerat säkerhetsglas om avståndet från glasytans underkant till golvet eller markytan är mindre än 0,6 m (BBR 8:353). 3. Slutbesked lämnas för ärendet. INFORMATION Fråga om byggsanktionsavgift behandlas i 194 i detta protokoll. UPPLYSNING När kommunen har beslutat om lov eller förhandsbesked ska beslutet delges sökanden och andra kända sakägare enligt 9 kap 41 plan- och bygglagen.

15 Bygg- och Miljönämnden (453) Beslutet ska även kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) enligt 9 kap 41a plan- och bygglagen. Kungörelse via Post- och Inrikes Tidningar ger alla som inte delgivits, möjlighet att överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsedatum. Kungörelsedatum återfinns i Post- och Inrikes Tidningar. Om beslutet inte har överklagats inom denna tid vinner det laga kraft. Att ett beslut har vunnit laga kraft betyder att beslutet inte längre kan överklagas. Ändringar efter beviljat lov kräver en ny ansökan och ett nytt beslut, vilket är förenat med en kostnad. Beslutet skickas till: XXXX.

16 Bygg- och Miljönämnden (453) Bmn 194 Dnr. BLK XXXX. Olovligt utförd tillbyggnad med uterum. Påföljd och ingripande Sökande: XXXX ÄRENDE Ärendet gäller uttagande av byggsanktionsavgift som påföljd på grund av olovligt utförd tillbyggnad med uterum på fastigheten. Bygglov är beviljat i efterhand enligt 193 i detta protokoll. SANKTIONSAVGIFT Enligt 11 kap 51 PBL (plan- och bygglagen) skall byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot bestämmelserna i 9 och 10 kap PBL (2010:900). Allt som olovligen har påbörjats 2 maj 2011 eller senare regleras av plan- och bygglagen och tillhörande plan- och byggförordning (2011:338), PBF. En ändring av plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen som påverkar byggsanktionsavgiften började gälla 1 juli Enligt plan- och byggförordningens övergångsbestämmelser för 2013:308 p 3 gäller äldre föreskrifter fortfarande för överträdelser som har ägt rum före den 1 juli 2013 men de nya föreskrifterna ska dock tillämpas om de leder till lindrigare påföljd. Där av följer att byggsanktionsavgiften räknas ut på de två olika sätten och sedan tas den lägsta avgiften ut. Uträkning 1 Byggsanktionsavgift enligt PBL och PBF gällande perioden 2 maj 2011 till 30 juni Prisbasbeloppet för år 2013 = kr. När någon har utfört en bygglovpliktig åtgärd utan att söka lov ska en byggsanktionsavgift tas ut. Byggsanktionsavgiften för att inte söka bygglov för en tillbyggnad regleras av 9 kap 7 plan- och byggförordningen. Ansökan om lov har lämnats in i efterhand och rättelse har därmed skett. När någon har påbörjat en åtgärd innan startbesked har givits ska en byggsanktionsavgift tas ut med en summa av 0,5 prisbasbelopp för en åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea om högst 150 kvm enligt 9 kap 20 PBF. Byggsanktionsavgiften blir kr x 0,5 = kr. Uträkning 2 Byggsanktionsavgift enligt PBL och PBF gällande perioden 1 juli 2013 och framåt. När någon har påbörjat en tillbyggnad som kräver lov innan startbesked har givits ska en byggsanktionsavgift tas ut med en summa av 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea enligt 9 kap 7 p 1 plan- och byggförordningen.

17 Bygg- och Miljönämnden (453) Enligt 9 kap 1 PBF (2011:338)(PBF) anges att byggsanktionsavgiften som ska tas ut fastställs av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Enligt 1 kap 7 1 p plan och byggförordningen anges att med sanktionsarea för en bygg- eller rivningsåtgärd motsvarar bruttoarean minskad med 15 kvm. Tillägg av sanktionsavgift ska beräknas på 18 kvm 15 kvm = 3 kvm kr x 0,5 = kr med ett tillägg av kr x 0,005 = 222,50 kr x 3 kvm = 667,50 kr. Totalt kr. Jämförelse Uträkning 1 gav den lägsta byggsanktionsavgiften med kr som är den lindrigaste påföljden. Sanktionsavgift för att ha påbörjat arbetat innan startbesked kommer att påföras lagfarna ägarna till fastigheten med kr. Därutöver tillkommer ordinarie kostnad för bygglov med kronor respektive startavgift med kronor enligt fastställd taxa och debiteras sökanden. En byggsanktionsavgift får enligt 11 kap. 53a och 16 kap. om övergångsbestämmelser plan- och bygglagen i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Rättelse Enligt 11 kap 54 plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Med rättelse menas att uterummet ska ha nedmonterats innan nämnden fattar beslut vid sitt sammanträde 12 december KOMMUNICERING Tjänsteskrivelsen har kommunicerats med fastighetsägarna som getts möjlighet inkomma med eventuella synpunkter som de önskar framföra inför nämndens sammanträde. Fastighetsägaren har inkommit med skriftlig synpunkt att den höga sanktionsavgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Byggkostnaden är ca kr. Kommentar Uterummet är en enkel konstruktion med plasttak, materialkostnaden uppgår till ca kr.

18 Bygg- och Miljönämnden (453) Bygglovskontoret föreslår bygg- och miljönämnden att sänka sanktionsavgiften till ¼ av kr till kr. BESLUTSMOTIVERING Enligt 11 kap 51 PBL skall bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot bestämmelserna i 9 och 10 kap PBL och PBF 9 kap 6. Bygg- och miljönämnden föreslås besluta om att ta ut sanktionsavgift enligt PBL 11 kap 51 PBL för att ha påbörjat arbetet utan startbesked. BESLUTSUNDERLAG Bygglovskontorets tjänsteskrivelse daterad HANDLINGAR SOM LIGGER TILL GRUND FÖR BESLUT Handling Ankomstdatum Ansökan om bygglov Tomtkarta Plan- och fasadritning FÖRSLAG TILL BESLUT Sanktionsavgift på kr tas ut av lagfarna ägarna till fastigheten XXXX som solidariskt betalas av XXXX och XXXX YRKANDE Alliansen genom Stefan Erikson (M) yrkar på att man nedsätter sanktionsavgiften till ¼ till kronor. BESLUT Sanktionsavgift på kronor tas ut av lagfarna ägarna till fastigheten Kungsbro 1:295 som solidariskt betalas av XXXX och XXXX. INFORMATION Ansökan om bygglov i efterhand behandlas i 193 i detta protokoll. Beslutet skickas till: XXXX och XXXX med överklagandehänvisning, rek och mottagningsbevis.

19 Bygg- och Miljönämnden (453) Bmn 195 Dnr. BLK Polygonen 1. (Polygonen 2) Ansökan om bygglov för skyltanordning, dubbelsidig bildväxlande skylt Sökande: Lohts DS AB, Norrköping ÄRENDE Fastigheten Polygonen 2 ligger utmed Norrköpingsvägen intill fotbollsstadion Linköping Arena. Fastigheten omfattas av detaljplan DP1477, som vann laga kraft Åtgärden placeras på punktprickad mark, vilket innebär att marken ej får bebyggas. Den 28 juni 2013 inkom en ansökan om bygglov för uppsättande av två elektroniskt bildväxlande LED-skärmar på fastigheten Polygonen 2. Skyltarna ska enligt ansökan placeras på en 11 meter hög pylon. Skyltarnas storlek är 6,1 x 3,0 meter och kommer att synas i båda riktningar på Norrköpingsvägen. Trafikverket kom i juni 2012 ut med en skrivelse om bildväxlande skyltar intill vägar. I skrivelsen framgår att bildväxlande skyltar bör undvikas intill vägar. Trafikverket menar att bildväxlande skyltar utgör en betydande riskfaktor för trafikolyckor. Som en del i handläggningen av ärendet skickades en remiss till Stadsmiljö/Trafik och till detaljplanavdelningen. I remissvar från Stadsmiljö/Trafik togs tre aspekter upp. Trafiksäkerhet Skyltens önskade placering är mellan de två cirkulationsplatserna, där behovet av att hitta relevant information för planering av körning är stort. Ju fler distraktionskällor som finns desto svårare är det att hantera trafiksituationen. Vidare hänvisas till Trafikverkets skrivelse från juni 2012 där elektroniskt bildväxlande skyltar bedöms kunna verka distraherande i trafikmiljöer och är därför olämpliga då de stör synfältet. Ljusteknik Då ögat dras till den ljusaste punkten kan en LED-skylt störa trafikanten och dela trafikantens uppmärksamhet vilket kan leda till fara. Att vistas i en miljö med stora kontraster i ljus gör det svårare för ögat att adaptera mellan olika ljusmiljöer och det kan leda till synnedsättande bländning. Stadsbild Norrköpingsvägen i det aktuella vägavsnittet är en viktig entré till Linköping, tillika hänvisad infart till centrala staden från E4. Sträckan är även en viktig visuell entré till

20 Bygg- och Miljönämnden (453) staden där domkyrkan utgör ett tydligt fondmotiv. Kommunens riktlinjer för skyltning föreskriver bl.a. att sådana stadsentréer och infartsmiljöer bör få en gestaltningsmässigt omsorgsfull skyltning, fri från reklaminslag. I remissvar från detaljplanavdelningen framförs följande synpunkter. Skylten är placerad på prickmark, mark som ej får bebyggas i avseende att inte få störande byggnadsverk framför arenan. I planbeskrivningen står det Arenans entréer och entrétorg placeras och utformas så att de blir tydliga i gatumiljön och i arenavolymerna. Därmed minskar behovet av skyltning. Sammanfattning Bygglovskontoret gör, med hänvisning till ovan, sammantaget bedömningen att aktuell bildväxlande skylt kan innebära en trafikfara, samt att den gör en stor inverkan på stadsbilden. Vid avvägningen mellan det enskilda intresset att sätta upp en bildväxlande ljusskyltsanordning på fastigheten och det allmänna intresset av trafiksäkerhet gör bygglovskontoret bedömningen att trafiksäkerhetsaspekten väger tyngre. KOMMUNICERING Förslaget till beslut har kommunicerats med sökande, som genom Advokatfirman Glimstedt inkommit med synpunkter Synpunkter i ärendet har även inkommit , genom samma ombud, i samband med att remissyttranden i ärendet skickades till sökanden för kännedom. Synpunkter inkomna Sökanden, genom Advokatfirma Glimstedt, framför att det saknas grund för Teknikoch samhällsbyggnadskontorets bedömning att skylten har en negativ påverkan på trafikmiljön. Vidare anser man att skylten inte påverkar stadsbilden, utan att skylten är noggrant avvägd för att ta hänsyn till omgivningen. Glimstedt anser därför att bygglov bör beviljas. Advokatfirma Glimstedt hänvisar till en rapport framtagen av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) från 2011 (rapport 725), som behandlade trafikpåverkan av elektroniska reklamskyltar. Enligt Glimstedt är slutsatserna i rapporten sådan att det saknas negativ påverkan på trafiksäkerheten att uppföra en sådan skylt som bygglovet avser. Teknik- och samhällsbyggnadskontorets svar Bygglovkontoret återemitterade ärendet till Teknik- och samhällsbyggnadskontoret för bemötande av de inkomna synpunkterna. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret menar att lösryckta citat ur rapporten används som källa för att påvisa att det inte finns någon negativ inverkan på trafiksäkerheten. VTI:s rapport grundar sig på fältstudier där 41 försökstrafikanter fick köra en utredningssträcka på E4:an norr om Stockholm. Av de analyserbara resultaten upplevde 8 av 13 visuell distraktion vid mörkerkörning och 4 av 11 i dagsljus. Försöken genomfördes på en grupp vana

21 Bygg- och Miljönämnden (453) förare. Slutsatsen i rapporten är Sammanfattningsvis kan ingen påverkan från elektroniska skyltar på trafiksäkerhet ses på makronivå. Dock måste effekterna på visuell distraktion tas i beaktning och undersökas närmare innan det beslutas huruvida elektroniska skyltar blir en verklighet på svenska vägar. Man har även varit i kontakt med rapportens projektledare för att diskutera metoder och slutsatser. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret menat att slutsatsen är tydlig, ytterligare forskning krävs. Försöken i studien utfördes på E4:an där behovet av att planera körningen är lägre än vid den infart till Linköping som bygglovet avser. Önskad placering är mellan två cirkulationsplatser där behovet av att hitta relevant information för planering av körning är stort. Dessutom utfördes testet av en grupp vana förare och risken för visuell distraktion kan därför vara större inom gruppen ovana förare. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret har vidare låtit ta fram ett fotomontage med perspektiv in mot Linköping, där påverkan av stadsbilden in mot staden påvisas. Synpunkter i samband med kommunicering Advokatfirma Glimstedt menar att den påstådda trafikfaran inte överensstämmer med de vetenskapliga studier (VTI rapport 725) som VTI presenterat. Man tillbakavisar också att trafikmängden skulle vara särskilt hög på aktuell plats eller att det föreligger stort behov av att hitta relevant information för planering av körningen. Vidare framförs synpunkten att det på upplysta vägsträckor inte föreligger någon bländningsrisk överhuvudtaget. Lohts DS AB är dessutom berett att reglera skyltens ljusstyrka med ljussensor och att varje bild ska visas i minst 10 sekunder. Med sådana villkor saknas trafiksäkerhetspåverkan under alla omständigheter. Angående stadsbilden menar Glimstedt att påståendet om inverkan på stadsbilden är ogrundat och felaktigt, istället bör placeringen ses som något positivt vid en viktig entré till Linköping. Yttrandet tar upp frågan om avvikelse från detaljplan och Glimstedt anser att den är liten och väl förenligt med detaljplanens syfte. Som jämförelse nämns den befintliga elektroniska skylten vid Cloetta Center, där bygglov har beviljats trots en komplex trafiksituation. Såvitt känt skriver man har den inte medfört någon ökning i antalet olyckor eller tillbud på platsen. Även denna skylt kan från vissa vinklar skymma såväl domkyrkan som Cloetta Center. Avslutningsvis uppmanas byggnadsnämnden att tänka framåt. Tillgång till marknadsföringskanal med tydlig koppling till arenan skulle ge fotbollsföreningarna betydligt större möjligheter att nå ut till en potentiell publik. Kommunen och näringslivet tillförs även en utmärkt kanal för att nå ut till både kommuninvånare och andra. Glimstedt anser att bygglov bör beviljas. Bygglovkontorets bedömning Handläggning När en ansökan om bygglov kommer in granskas den av bygglovskontoret. I vissa fall krävs det att bygglovskontoret inhämtar kunskap från berörda remissinstanser för

22 Bygg- och Miljönämnden (453) att kunna fatta rätt beslut. I detta fall har remisser skickats till ett antal remissinstanser och dessa har vägts in i den samlade bedömningen av ärendet. Stadsmiljö Skyltens storlek och tänkta placering gör att ett extra element läggs till i stadsbilden förutom den stora volym som arenan redan har. Remissvaret från stadsmiljö/trafik hänvisar till den riktlinje som finns för stadens entréer där skyltning bör ske omsorgsfullt och fritt från reklam. Trafiksäkerheten Slutsatsen av yttrandet från stadsmiljö/trafik är att man bör avslå denna ansökan och invänta forskning som visar att ERS inte påverkar trafiksäkerheten. Det finns redan nu en ERS på denna väg, på fastigheten Kallerstad 1:4, som har varit föremål för tre registrerade ärenden då den har stört trafikanter. Därutöver har flertalet telefonsamtal mottagits angående skyltens styrka och lämplighet. Planens syfte Den sökta åtgärden placeras på punktprickad mark, det vill säga mark som ej får bebyggas. I planbeskrivningen som redovisar planens syfte står det beskrivet vad marken på vilken den sökta åtgärden avses att placeras är tänkt att användas till, det vill säga syftet. Arenans entréer och entrétorg placeras och utformas så att de blir tydliga i gatumiljön och i arenavolymerna. Därmed minskar behovet av skyltning. Sammanfattning Bygglovskontoret gör bedömningen att om inte trafiksäkerheten kan garanteras bör ansökan om bygglov för denna skylt avslås. Med bakgrund av texten i planbeskrivningen bedömer bygglovskontoret att den sökta åtgärden inte är en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. Bygglovskontoret gör bedömningen att stadsbilden påverkas. Sammanfattningsvis föreslår bygglovskontoret nämnden att avslå ansökan om bygglov. BESLUTSMOTIVERING I 6 kap. 3 plan- och byggförordningen (2011:338 PBF) anges att det i områden som omfattas av en detaljplan krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Enligt 9 kap. 30. första stycket 4 plan- och bygglagen (2010:900 PBL) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18.

23 Bygg- och Miljönämnden (453) I 2 kap. 9 PBL föreskrivs bland annat att lokalisering, placering och utformning av skyltar och ljusanordningar inte får ske så att den avsedda skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. Bygglovskontoret gör bedömningen att förutsättningarna för att bevilja lov inte föreligger, då åtgärden inte bedöms uppfylla kraven i 2 kap. 9 PBL om säkerhet och betydande olägenhet. Av 2 kap. 1 PBL att vid prövning av frågor enligt PBL framgår att hänsyn ska tas till allmänna och enskilda intressen. Bygglovskontoret gör bedömningen att det allmänna intresset av trafiksäkerhet väger tyngre. Enligt 9 kap. 31 b PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Bygglovskontoret gör bedömningen att avvikelsen inte utgör en liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b PBL. BESLUTSUNDERLAG Bygglovskontorets tjänsteskrivelse daterad HANDLINGAR SOM LIGGER TILL GRUND FÖR BESLUT Handling Ankomstdatum Bygglovsansökan Situationsplan Skyltritning Remiss, Stadsmiljö/trafik (1) Remiss, Detaljplan Remis, Stadsmiljö/trafik (2) BESLUT Ansökan avslås UPPLYSNING Sökande har sökt lov på Polygonen 2, men enligt fastighetsregistret heter fastigheten Polygonen 1, därför är beslutet fattat på fastigheten Polygonen 1.

24 Bygg- och Miljönämnden (453) Beslutet skickas till: Lohts DS AB, Norrköping med överklagandehänvisning, rek och mottagningsbevis.

25 Bygg- och Miljönämnden (453) Bmn 196 Dnr. BLK Kallerstad 1:1. Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av bostäder till stödboende samt nybyggnad av stödboende Sökande: Bryggaregården AB, Box 1733, Linköping ÄRENDE En ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av Kallerstad gård från bostad till stödboende har inkommit till bygglovskontoret. Kallerstad gård är en bevarandevärd miljö och ett sätt att bevara miljön och byggnaderna är att det etableras verksamhet där. Bryggaregården har visat intresse för att rusta upp de nedgångna byggnaderna och driva ett stödboende där. I tidigare beslut , 132 har bygglovskontoret föreslagit avslag med anledning av pågående planprocess. Bygg- och miljönämnden återremitterade i samma beslut istället ärendet till bygglovskontoret för vidare utredning. Bygglovkontoret har studerat ärendet vidare och diskuterat ärendet med Teknik- och samhällsbyggnadskontoret, som avstyrker förhandsbeskedet då det i dagsläget är olämpligt att föregripa pågående planprocess. För området gäller områdesbestämmelser vilka inte möjliggör bostad. Bygglovskontoret föreslår därför att ansökan avslås. Kallerstad gård Kallerstad gård ligger centralt i området Kallerstad, granne med bussdepån. Gården utgörs idag av bland annat bevarade statarlängor. Dessutom finns en tidigare park tillhörande gården, men den är inte föremål för den här prövningen. Tre av Kallerstads statarlängor är sannolikt uppförda i samband med den rationalisering gården genomgick på 1830-talet. Den fjärde statarlängan anses vara från 1700-talet och uppfördes som bostadshus för en av byns ursprungliga gårdar. Kallerstads statarlängor äger ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Enligt kommunantikvarien vore det mycket värdefullt om byggnaderna kan restaureras och bevaras i dess ursprungliga miljö för eftervärlden eftersom de utgör viktiga socialhistoriska dokument. Kommunantikvarien initierade 2012 ett förslag om verksamhet i gården eftersom gården kommer att förfalla om ingen tar över förvaltningen av byggnaderna. Kommunen har ingen ekonomi att driva eller underhålla byggnaderna. Gården ägs idag av Linköpings kommun. Byggnaderna är idag mycket nedgångna exteriört och interiört. Bryggaregården AB vill förvärva dessa och återskapa och restaurera dessa unika byggnader. Bostäderna skulle kunna ersätta de bostäder som

26 Bygg- och Miljönämnden (453) Omsorg idag hyr som stödboende i huset Villa Nova i Ryckelösa. Behovet är cirka lägenheter. Alternativa användningar har prövats för att på så sätt klara framtida planläggning men inget intresse har funnits att ta över gården. Ansökan om förhandsbesked Bygglovskontoret fick en ansökan om förhandsbesked gällande ändrad användning av statarlängorna till stödboende samt nybyggnad av ytterligare en länga i samma stil som befintliga byggnader. Kallerstad gård ligger inom det området som Översiktsplanen för staden Linköping, antagen av kommunfullmäktige i juni 2010, pekar ut som BL4 Södra Mörtlösa I södra Mörtlösa, mellan Kallerstadsleden och Ullevirondellen, finns markområden som kan bebyggas med blandad bebyggelse, i första hand verksamheter, handel och bostäder. Planarbete har påbörjats för Mörtlösa med ett inledande detaljplaneprogram. Ett av syftena med planarbetet är att studera blandningen av bostäder och verksamheter. Enligt Teknisk- och samhällsbyggnadskontoret är det för tidigt att i detta skede ge besked om var och hur bostäder kan lokaliseras inom Mörtlösa. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret kan inte tillstyrka ett positivt förhandsbesked. Med hänvisning till Teknik- och samhällsbyggnadskontorets remissyttrande föreslog bygglovkontoret att ansökan skulle avslås vid Bygg- och miljönämndens sammanträde Nämnden beslutade då i 132 att återremittera ärendet till bygglovskontoret för att vidare utreda om, och möjligheten för, stödboende givet den pågående planprocessen och den information som kommit nämnden till del från plankontoret. Bygglovskontoret och detaljplanekontoret har diskuterat frågan vidare och kommit fram till följande. Bedömning: Tomtplatsen omfattas av områdesbestämmelse, OB 1084, antagen och reviderad Parallellt med framtagandet av områdesbestämmelsen pågick ett arbete med en fördjupad översiktsplan Översiktsplan för Kallerstad Mörtlösa. Områdesbestämmelsen togs fram för att säkerställa syftet med denna plan och gäller fortfarande för Kallerstad gård. Den fördjupade översiktsplanen är nu ersatt med Översiktsplan för staden Linköping antagen juni 2010, men områdesbestämmelserna gäller fortfarande. Bestämmelserna för området är att reservera området för framtida arbetsområde med kompletterande kommunikations- och grönområden. Åtgärder får inte vidtas som kan försvåra områdets framtida användning. Generellt kan sägas att områdesbestämmelsens inriktning ligger mot industri och handel.

27 Bygg- och Miljönämnden (453) I områdesbestämmelsens rekommendationer skrivs för gården att Marken till Kallerstad gård uppges ha stora miljökvaliteter vilka kan göra området intressant för en industriby. Vidare anges att bygglov inte kan beviljas utan föregående detaljplaneläggning. I undantagsfall kan områdesbestämmelserna också vara tillräckligt underlag för att meddela bygglov. Men då ska ändamålet stämma överens med planens syfte vilket inte är fallet i föreliggande ansökan. I lokaliseringsprövningenligt 2 kap plan- och bygglagen framgår att mark ska användas till det den är bäst lämpad för. I 2 kap 5 1 p samma lag får bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Det är i dagsläget svårt att avgöra om Kallerstad gård kommer att utgöra en lämplig boendemiljö eftersom planarbetet är i ett så tidigt skede. Gården ligger granne med en befintlig bussdepå vilket kan skapa bullerproblem. I närområdet finns reningsverk och biogasproduktion som kan ge lukt som störning. Med hänvisning till rådande områdesbestämmelser och det påbörjade planarbetet föreslår bygglovskontoret att ansökan om förhandsbesked för ändrad användning ska avslås. KOMMUNICERING Sökanden har i tidigare skede, inför nämnden sammanträde , kommunicerats förlag till beslut om avslag. Ingen erinran inkom. BESLUTSMOTIVERING Enligt 9 kap. 2 1 p. plan- och bygglagen (PBL) krävs bygglov för nybyggnad samt enligt punkterna 3a och b krävs det bygglov om byggnaden tas i anspråk eller ändras till väsentligt annan användning samt om det i byggnaden inreds ytterligare bostäder. Enligt 9 kap. 17 PBL kan den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd ansöka om förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Enligt 9 kap. 30 1a PBL ska bygglov ges för en åtgärd om den överensstämmer med detaljplan. Enligt 9 kap 18 PBL är ett förhandsbesked bindande inför en bygglovsansökan. Enligt 9 kap. 28 PBL får byggnadsnämnden om ett ärende om förhandsbesked som omfattas av ett påbörjat arbete för att anta en detaljplan besluta att ärendet inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökan inkommit ska dock ärendet om förhandsbesked avgöras utan dröjsmål. I det aktuella området har ett planarbete påbörjats med ett inledande detaljplaneprogram för Mörtlösaområdet. Ett syfte med planarbetet är bl a att studera

28 Bygg- och Miljönämnden (453) blandningen av bostäder och industriverksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret har med hänvisning till det pågående planarbetet avstyrkt förhandsbeskedet. I dagsläget omfattas Kallerstads gård av områdesbestämmelse, OB Den aktuella åtgärden är inte förenlig med dessa bestämmelser. Bygglovskontoret föreslår med hänvisning till ovan att ansökan om förhandsbesked avslås. BESLUTSUNDERLAG Bygglovskontorets tjänsteskrivelse daterad HANDLINGAR SOM LIGGER TILL GRUND FÖR BESLUT Handling Ankomstdatum Ansökan om förhandsbesked Fasad- och planritningar BESLUT Ansökan om förhandsbesked avslås Beslutet skickas till: Bryggaregården AB, Box 1733, Linköping med överklagandehänvisning, rek och mottagningsbevis. Stadsantikvarien för kännedom.

29 Bygg- och Miljönämnden (453) Bmn 197 Dnr. BLK XXXX. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Sökande: XXXX ÄRENDE Fastigheten ligger i ett kuperat område med blandad bebyggelse av fritidshus och enbostadshus. Området ligger i anslutning till ett gårdscentrum i XXXX, längs vägen mot XXXX. Fastigheten är en befintlig tomt på 1602 kvm och är bebyggd med ett fritidshus samt mindre komplementbyggnad. Fastigheten avstyckades Den är taxerad som 221 Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer. Fritidshuset avses att rivas till förmån för nybyggnationen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage inkom Ansökt bostadshus är ett putsat vitt tvåvåningshus med motstående pulpettak med takpannor i grå betong. I övrigt har fasaden inslag av träpartier. Byggnadsarean är cirka 167 kvm med balkong inräknat på 54,7 kvm. Bruksarean är redovisad till drygt 100 kvm per plan. Den södra fasaden som är orienterad mot Roxen utgörs till största delen av glas. En balkong löper utmed västra fasaden och delvis in på södra fasaden. Till ansökan hör även ett garage om cirka 60 kvm. Fasaden är trä. Tomten är ursprungligen en brant slänt mot söder. Tomten kommer att planas ut och förses med stödmurar och slänter för att ta upp nivåskillnaderna. Den största nivåskillnaden är strax intill bostadshusets nordöstra hörn, där stödmuren kan bli upp till 3 meter hög. Grannehöranden och remisser Grannehörande skickades och två grannar har haft invändningar. XXXX hade synpunkter på höjdplacering av byggnaden. Detta har lösts genom dialog och revidering av ritningar. XXXX har haft erinran avseende byggnationen som sådan samt fönstersättning på sydfasaden vilket kan leda till olägenhet avseende insyn. Miljökontoret har inga erinringar. Bygglovskontorets bedömning: Den sammanvägda bedömningen för lämpligheten avseende aktuell ansökan är att byggnadens utformning till viss del kan sägas avvika från omgivande bebyggelse vad avser färg, form och volym. Bebyggelseområdet utgörs dock inte av en tydlig

30 Bygg- och Miljönämnden (453) sammanhållen karaktär eller gestaltning i övrigt. Bygglovskontorets bedömning blir att detta, för i lov sökta, nya tillägg inte kan sägas utgöra en så stor förändring av landskapsbilden eller bebyggelsen att karaktärsdraget i området går förlorat. Byggnaden i sig har ett tydligt och väl fungerande formspråk, med stora glasytor samt flacka pulpettak, ett arkitektonisktspråk som går igen i mycket av den småhusbyggnation som uppförs idag. I omgivande områden finns sedan tidigare byggnation med samma moderna gestaltning samt formspråk som aktuellt hus. Bygglovskontoret bedömer vidare att de stora glasytorna mot Roxen inte kommer att utgöra en betydande olägenhet för granne i söder tack vare tomtens topografi. Marknivån för byggnadens entréplan ligger ca tre meter ovan marknivån för vägen i sydost. Genom detta bedömer bygglovskontoret att befarad direktinsyn inte utgör en betydande olägenhet i enlighet med 8 kap. 9 2p. PBL. Byggnaden har utformats för att i möjligaste mån inte skymma sjöutsikten för granne (XXXX) i norr. Sökanden har även placerat byggnaden centralt på fastigheten för att tillmötesgå önskemål från grannar. Genom detta får också huset en inte lika iögonfallande placering, då det nu också hamnar lägre än i tidigare förslag. Nya byggnader påverkar alltid sin omgivning och förändrar den plats där de uppförs. Bygglovskontoret ser dock inte att aktuell byggnad skulle strida mot de varsamhetskrav som anges för nybyggnation i PBL avseende tillägg till befintlig byggnation. Området har inte pekats ut som varandes särskilt värdefullt ur ett byggnadshistoriskteller bevarandeperspektiv, varför bygglovskontoret ser att aktuell byggnad bör ges bygglov. Tillgängligheten är uppfylld både utomhus samt inomhus enligt bifogade handlingar. Upplysningar I ansökan har byggherren anmält XXXX som kontrollansvarig. Lovet innebär ingen rätt att påbörja den sökta åtgärden innan Bygg- och miljönämnden har gett STARTBESKED enligt kap. 10 PBL. Startbesked lämnas oftast efter genomfört tekniskt samråd. Om byggnadsarbeten påbörjas innan startbesked lämnats, skall byggsanktionsavgift utgå enligt 9 kap. 1 plan- och byggförordningen (PBF). BESLUTSMOTIVERING Enligt 9 kap. 2 1 p plan- och bygglagen (PBL) krävs bygglov för nybyggnad. Enligt 9 kap 31 samma lag ska bygglov ges för en åtgärd utanför detaljplan om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap (allmänna och enskilda krav) samt 8 kap (krav på byggnadsverk och tomter).

31 Bygg- och Miljönämnden (453) Enligt 8 kap. 1 PBL ska en byggnad vara lämplig för sitt ändamål, ha en god formfärg- och materialverkan och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt 8 kap. 9 2 p PBL ska tomten ordnas så att betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Bygglovskontoret gör bedömningen att den ansökta åtgärden uppfyller kraven enligt ovan. Därför föreslås nämnden att bygglov beviljas. BESLUTSUNDERLAG Bygglovskontorets tjänsteskrivelse daterad HANDLINGAR SOM LIGGER TILL GRUND FÖR BESLUT Handling Ankomstdatum Ansökan Fasadritningar samt sektion bostadshus Planritning, bostadshus Sektion av fastigheten, bilaga Komplettering 2, fotomontage mm BESLUT Bygglov beviljas UPPLYSNING När kommunen har beslutat om lov eller förhandsbesked ska beslutet delges sökanden och andra kända sakägare enligt 9 kap 41 plan- och bygglagen. Beslutet ska även kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) enligt 9 kap 41a plan- och bygglagen. Kungörelse via Post- och Inrikes Tidningar ger alla som inte delgivits, möjlighet att överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsedatum. Kungörelsedatum återfinns i Post- och Inrikes Tidningar. Om beslutet inte har överklagats inom denna tid vinner det laga kraft. Att ett beslut har vunnit laga kraft betyder att beslutet inte längre kan överklagas. Ändringar efter beviljat lov kräver en ny ansökan och ett nytt beslut, vilket är förenat med en kostnad.

32 Bygg- och Miljönämnden (453) AVGIFT Avgiften för ert ärende, lov- respektive startavgift, kommer att debiteras via faktura som skickas ut separat. Taxa fastställd av kommunfullmäktige , 96 och kommunens normala rutiner tillämpas vid bevakning av denna fordran. För lov som inte utnyttjas inom två år från att lovet har vunnit laga kraft, kan återbetalning av avgift för ej utfärdat startbesked ske efter ansökan till Bygglovskontoret. Ansökan ska ha inkommit senast sex månader efter att lov har förfallit. Beslutet skickas till: XXXX. Grannar med erinran, XXXX samt XXXX med överklagandehänvisning, rek och mottagningsbevis.

33 Bygg- och Miljönämnden (453) Bmn 198 Dnr. BMN Verksamhetsplan 2014 ÄRENDE Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat verksamhetsplan 2014 för nämndens verksamhetsområden samt för den anknutna verksamheten Kommunlantmäteriet. I verksamhetsplanen redovisas ett antal aktiviteter som planeras genomföras under år 2014 för att uppnå nämndens effektmål för budget och verksamhetsperioden. MBL-information lämnades till de fackliga företrädarna den 12 december BESLUT Upprättad verksamhetsplan för år 2014 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Bilagor Verksamhetsplan för 2014 för BMN. Bilaga 1 Verksamhetsplan för 2014 för Kommunlantmäteriet. Bilaga 2 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Kommunrevision Thomas Petersson, MoS

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 68-77 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1 kl 13.00 15.00. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Datum 2014-06-25 Diarienummer 1(17) Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Fråga 1 Får tillbyggnad innehålla kök/våtrum? Utan KA? Svar 1 Boverket: Ja

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling,

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Bygglov, Nationalarenan 7, Evenemangsgatan 6-14 Nybyggnad av 52 st radhus på taket of Mall of Scandinavia

Bygglov, Nationalarenan 7, Evenemangsgatan 6-14 Nybyggnad av 52 st radhus på taket of Mall of Scandinavia SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SID 1 (6) SBN/2012:1387 TJÄNSTESKRIVELSE Bygglov, Nationalarenan 7, Evenemangsgatan 6-14 Nybyggnad av 52 st radhus på taket of Mall of Scandinavia Sammanfattning

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.30 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-09 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Kl. 15.00 16.30, Nämndhuset sal Smedjan Franz Maretta (S), ordförande Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Gisela Lindh (S)

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer