Styrelsen P R O T O K O L L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015"

Transkript

1 Styrelsen P R O T O K O L L

2 Styrelsen s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: kl Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 4 FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER 5 LEDIGFÖRKLARANDE AV LEKTORSTJÄNSTER 6 ANSÖKAN OM ATT I TJÄNSTEN FÅ RESA UTOMLANDS 7 REVISIONENS RAPPORTER 8 INITIATIV FRÅN PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB 9 LOKALITETS- OCH ORGANISATIONSFRÅGAN 10 VAL AV STYRELSE FÖR SAMKOMMUNEN ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Ordförande

3

4 Styrelsen s.4 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 ) säger: Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet skall justeras på det sätt som organet beslutar. Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg. JS Förslag: Camilla Antas och Juha Elo utses till protokolljusterare. Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende på samkommunens officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs på samma tavla. 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas. 4 FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER Gunilla Träskelin har anmält semesterönskemålet JS Förslag: Semester fastställs för Gunilla Träskelin för tiden

5 Styrelsen s.5 5 LEDIGFÖRKLARANDE AV LEKTORSTJÄNSTER I Inveon finns ett antal lektorstjänster som inte är besatta eller som sköts tillfälligt av en person som inte är behörig. Enligt kommunallagen skall obesatta tjänster förklaras lediga att sökas eller dras in. Arbetet med den nya läroplanen har startat i Inveon och läroplanen görs utgående från att timresursen per undervisningsenhet inte minskar. Däremot minskar antalet undervisningsgrupper vilket påverkar det totala antalet timmar som skall undervisas. Dessutom torde det finnas ett behov av att diskutera huruvida all tillgänglig resurs skall sättas på undervisningen eller om den nya lagstiftningen medför ett behov av att flytta resurser från undervisningen till t.ex. utvärdering av yrkesprov eller hantering av studerandes personliga studieplaner. För att ledigförklara ett lektorat måste utbildningsanordnaren kunna garantera minst undervisningsskyldighetens minimiantal timmar (för yrkeslärare 931 h/år) för varje lektor. Med beaktande av den aktuella situationen är det ändamålsenligt att nu endast ledigförklara följande tre lektorat att sökas: 1. lektor / yrkesämnen inom logistik 2. lektor / yrkesämnen inom hårbranschen 3. lektor / yrkesämnen inom ICT, automation och el Det kommer att finnas ytterligare arbetsuppgifter för lärare läsåret men det är ändamålsenligt att anställa personerna som timlärare i huvudsyssla. Anställningsförhållandet påverkar inte lönen i uppdraget eller övriga förmåner, men möjliggör en arbetsfördelning där timlärarna i huvudsyssla kan ha färre än 24,5 h/vecka (minimum för huvudsyssla är 16 h/vecka). SM Förslag: Tre lektorat för yrkesämnen inom a) logistik, b) hårbranschen och c) ICT, el och automation ledigförklaras att sökas senast kl Tjänsterna annonseras i Östnyland, Hufvudstadsbladet, och på Inveons webbsida.

6 Styrelsen s.6 6 ANSÖKAN OM ATT I TJÄNSTEN FÅ RESA UTOMLANDS T.f. lektor Christian Gustafsson, lektor Peter Tallberg, lektor Bo-Henrik Björkell och bilskolföreståndare Tom Eklund ansöker om att, tillsammans med avgående studerande inom Inveon teknik, få resa till Stockholm enligt bilaga. SM Förslag: Christian Gustafsson, Peter Tallberg, Bo-Henrik Björkell och Tom Eklund beviljas rätt att i tjänsten, tillsammans med avgående studerande, resa till Stockholm Lärarna skall lämna en rapport från resan till styrelsen senast en månad efter att resan avslutats. Resan får inte medföra extra kostnader för yrkesinstitutet.

7 Styrelsen s.7 7 REVISIONENS RAPPORTER Revisionen av räkenskaperna för år 2014 har avslutats. Dokumentationen (revisionsberättelsen och utvärderingsberättelsen) skickas till stämman i anslutning till bokslutet. Ur dokumentationen kan läsas bland annat: Samkommunens ekonomi har 2014 som helhet utvecklats i en negativ men behärskad och planerad riktning. Ett vikande antal studerande har till stora delar kunnat kompenseras med ökad effektivitet och produktivitet samt framför allt med hjälp av personalens stora kostnadsmedvetenhet. Samkommunens kassamedel och goda likviditet möjliggör en satsning inför framtiden för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon. Revisionsnämnden uttrycker sin tillfredsställelse över sistnämnda. Revisionsnämnden noterar med speciell tillfredsställelse att organisationen förmått anpassa sig till förändrade verksamhetsförutsättningar. I detta sammanhang framhåller revisionsnämnden som sin uppfattning vikten av att strukturomvandlingen sker behärskat så att Inveon inte äventyrar sina goda utbildningsresultat, vilka de facto befinner sig i den nationella toppen och har utmynnat i en gynnsam resultatbaserad finansiering. Enligt revisionsnämndens mening möjliggör samkommunens goda likviditet ovanstående. JS Förslag: Styrelsen antecknar revisionens rapporter för kännedom.

8 Styrelsen s.8 8 INITIATIV FRÅN PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB Styrelsen för aktiebolaget som upprätthåller Point College har skickat sin syn och sitt förslag till tidtabell för beslutsfattandet kring ansökningar om tillstånd för andra stadiets utbildning i östra Nyland. Processförslaget tar inte ställning till beslutens innehåll utan strävar efter en enhetlig process samt en gemensam tidtabell. Enligt förslaget så som det presenterats till exempel i stadsstyrelsen i Lovisa är avsikten att: 1. Ett gemensamt förslag av ägarkommunerna om verksamhetsmodell och ansökan om upprätthållartillstånd, 2-3/ Sammanjämkade beslut (IUKKY, INVEON, POINT COLLEGE)samt beslut om ett gemensamt Campus, 3-4/ Beredning av ansökan om upprätthållartillstånd, 4-5/ Beslut i ägarkommunernas fullmäktigen om upprätthållartillstånden och avtal, 5-6/ Att bygga upp verksamhetsförutsättningar, 8/2015 Enligt Points förslag skall utbildningsanordnarna i ett seminarium i anslutning till offentliggörandet av BDO Consultings utredning sträva efter en gemensam lösning i ärendet. Också kommunägarnas ledning strävar efter ett gemensamt beslutsförslag i samband med ett eget seminarium under samma dag. Utbildningsanordnarna (IUKKY samkommunfullmäktige, Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nylands samkommunstämma och Pont Colleges bolagsstämma) gör samstämmiga beslut i ärendet. Om samstämmiga beslut inte verkar kunna uppnås på basen av seminariet bör kommunerna genom ägarstyrning säkra att ägarnas beslut verkställs på de högsta beslutsfattande organens möten. Kallelsetiden till samkommunstämman är 21 dagar vilket kan innebära utmaningar för samkommunen att hinna med i den tidtabell som medlemskommunerna nu ser ut att enas om. Styrelsen kan senarelägga samkommunstämman fastställd till om det anses motiverat. Kommunallagen stadgar om hur bokslutet ska upprättas och konstaterar att samkommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Styrelsen ska upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning samt efter revision förelägga fullmäktige bokslutet före utgången av juni (KomL 68 ). JS Förslag: Porvoo International College Ab:s initiativ antecknas för kännedom. Samkommunens styrelse omfattar endast tidtabellen och har beredskap att sammanträda enligt tidtabellens krav och också kalla till samkommunstämma enligt processens behov. Samkommunens representanter vid eventuella diskussioner mellan utbildningsanordnarna eller i diskussioner med ägarkommunernas representanter för fram de ställningstaganden i organisationsoch lokalitetsfrågan som styrelsen fattar beslut om att föreslå för samkommunstämman i 9 vid detta möte.

9 Styrelsen s.9 Styrelsen LOKALITETS- OCH ORGANISATIONSFRÅGAN Styrelsen har vid sitt möte (http://www.inveon.fi/styrelsen_2014_08.pdf) behandlat arbetet inom den av minister Ole Norrback utredningsgruppen. Styrelsen har återremitterat ärendet för ny beredning. Minister Ole Norrback har vid årsskiftet tillställt beställaren, Undervisnings- och kulturministeriet, sin situationsanalys kompletterat med sitt förslag hur yrkesutbildningen på svenska kunde organiseras i (södra) Finland. Styrelserna för ägarna till Inveon, Prakticum resp. Axell träffades för en presentation och diskussion om rapporten. Beställaren har tillsvidare inte sänt rapporten till berörda parter. Enligt uppgift kommer rapporten inte heller att sändas på remissrunda till berörda utbildningsanordnare. Enligt tillsvidare obekräftade uppgifter kommer rapporten i tillämpliga delar att ingå i ministeriets brev med anvisningarna för utbildningsanordnarnätverkets utveckling från Rapporten har tillställts styrelsen inför diskussionstillfället. Rapporten kan läsas bland annat på webbplatsen (http://www.inveon.fi/norrbacks rapport.pdf). Rapporten har de brister som åtalades i beredningen och ger som sådan ingen vägledning för det fortsatta arbetet. Vid diskussionstillfället kunde ingen större entusiasm för att förverkliga Norrbacks förslag iakttas och det är oklart hur övriga berörda utbildningsanordnare kommer att beakta rapporten. JS Förslag: Styrelsens antecknar minister Ole Norrbacks rapport för kännedom. Styrelsen återkommer till ärendet då ministeriets direktiv ankommer (enligt besked inom januari månad 2015) då den i riksdagen under behandling varande lagstiftningen godkänts. Bakgrundsmaterial: Kommunförbundets utlåtande om tillståndsförfarandet (finska) Undervisningsministeriets utredningsmannabeslut Undervisnings- och kulturministeriets presentation (Tarja Koskimäki, ) Kommunförbundets presentation (Terhi Päivärinta, ) Styrelsen Undervisnings- och kulturministeriet har till utbildningsanordnarna skickat förhandsuppgift gällande ansökan om nya tillstånd. Meddelandet och blanketten på webbplatsen, respektive De slutliga direktiven kan väntas efter att det lagförslag reformen bygger på har fastställts av riksdagen. Detta förväntas ske under februari månad. Förhandsuppgifterna har distribuerats enbart på finska. Ansökan bör inlämnas senast I direktivet konstateras bland annat: samma utbildningsanordnare kan inlämna flera ansökningar, om undervisningen sker på flera språk behövs ansökan/tillstånd separat för dessa finansieringen skall beräknas som 87,5 % av nivån 2014 i de ekonomiska kalkylerna personal och studerande skall höras då ansökan görs upp förutsättning för att få tillstånd är att utbildningen behövs i ett nationellt eller regionalt perspektiv sökande bör ha professionella, ekonomiska och funktionella förutsättningar att ändamålsenligt ordna utbildning med beaktande av utbildningens kvalitet, effekter och resultat för att få tillstånd förutsätts att sökande har nödvändig behörig personal. Undervisningspersonalen skall ha mångsidigt arbetslivskunnande och ett brett samarbetsnätverk

10 Styrelsen s.10 sökande bör ha de lokaliteter, den utrustning och mångsidiga lärmiljöer som den ansökta utbildningen förutsätter kvalitetsledningssystemet skall omfatta hela verksamheten verksamheten bör vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra personliga studiestigar Som tidigare konstaterats har Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland inte förutsättningar att få ett förnyat permanent tillstånd att ordna yrkesutbildning från Den största utmaningen är lokaliteterna och verksamhetens volym. Samkommunen bör därmed eftersträva medverkan i gemensamma ansökningar om nytt utbildningstillstånd. Ansökningar som ger trovärdig lokalitetslösning och en tillräcklig verksamhet och grunderna för en god ekonomi för verksamheten. Alternativ 1: Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland medverkar i en organisationslösning enligt den modell som minister Norrback i sin utredning föreslår. Ett aktiebolag där Axxell utbildning Ab är grunden till vilken först Prakticums ägare fusioneras varefter samkommunen upplöses och dess ägare besluter bli aktieägare i bolaget. Bolaget söker tillstånd att ordna yrkesutbildning på svenska i den omfattning som de tre parterna ordnar utbildning i dagens läge. Modellen beskrivs i minister Norrbacks utredning som kan läsas bland annat på samkommunens webbplats rapport.pdf. Som tidigare konstaterats innehåller rapporten ingen trovärdig lokalitetslösning för utbildningen i östra Nyland. Rapporten utgår från att regionen kan välja själv om samkommunen bygger dessa lokaliteter, om Borgå stad bygger dessa lokaliteter eller om man låter en stiftelsefinansierad aktör bygga dessa lokaliteter. I samtliga fall är Borgå stads beslut och speciellt finansieringsbesluten avgörande för lokalitetslösningen. Det nya bolagets helhetsekonomi och dess ekonomiska möjligheter att i fortsättningen ordna all utbildning som idag ordnas av samkommunen är på inget sätt utredd i rapporten. Det nya bolagets ekonomi och dess möjligheter att göra utfästelser för studerande, personal och utbildningar i Borgå är odokumenterad. Bland annat har stadsfullmäktige i Lovisa uttalat sitt stöd för denna modell med utbildningstillstånd enligt utbildningsspråket. Det är dock oklart hur stor ekonomisk insats samkommunens medlemskommuner är beredda att göra för att trygga lokaliteteslösningen, Norrbacks rapport utgår från att det är Borgå som skall stå för kapitalinsatsen i lokaliteterna i större eller mindre utsträckning. I en modell där besluten om utbildningen kommer att ske relativt långt borta från utbildningens kunder (både studerande och arbetsliv) är det inte givet att denna satsning verkställs. Alternativ 2: Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland medverkar i en regional lösning som omfattar separata tillstånd för utbildning på svenska och för utbildning på finska i en organisationsmodell som fastställs så fort som möjligt. Alternativt kan det vara det som Point Colleges ägarsamfund har presenterat, det vill säga ett nytt regionalt aktiebolag som söker tillstånd för den yrkesutbildning som nu meddelas i Amisto, Edupoli, Inveon och Point College eller alternativ från den utredning som utbildningsdirektörerna i Lovisa, Sibbo och Borgå inlett som kan presentera en annan juridisk form för den nya utbildningsanordnaren. I den regionala tvåspråkiga modellen kan det vara möjligt att också garantera att utbildningen kan fortsätta i regionens små gymnasier efter Kriterierna för gymnasietillståndet ifrågasätter allvarligt verksamheten i en del av dessa. Points förslag kan läsas på webbplatsen Kommunernas gemensamma utredning tillställs styrelsen och/eller stämman då den publicerats. Alternativ 3: Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland ansöker om temporärt utbildningstillstånd för att kunna slutföra utbildningen av de studerande som är inskrivna i Inveon I praktiken torde det innebära studerande som har antagits senast hösten 2015 garanteras utbildning som

11 Styrelsen s.11 möjliggör deras examen våren I denna modell är det inte längre möjligt att anta studerande hösten 2016 och verksamheten slutar därmed och samkommunen upplöses slutligt under år Lokalitetslösningen: Tidtabellen för lokalitetslösningen är krävande liksom tidtabellen gällande ansökan om utbildningstillstånd varför det är nödvändigt att samkommunstämman avgör frågorna för samkommunens del vid sitt möte i april och ger styrelsen och tjänstemannaledningen klara direktiv för hur processen skall föras vidare i samkommunen. Detta trots att de konkreta följderna av de olika alternativen är svåra att definiera och presentera. Samkommunstämman konstaterade senast i en protokollsanteckning Stämman konstaterar enhälligt att lokalitetsförhandlingar och organisationsförhandlingar bör föras vidare parallellt för att frågorna skall kunna avgöras samtidigt. Dessvärre ingår ingen lokalitetslösning som med säkerhet kan förverkligas i något av alternativen ovan varför stämman bör vara beredd att prioritera en organisationslösning som ger den största sannolikheten för en snabb lokalitetslösning. I och för sig kräver alternativ 3 ingen lokalitetslösning. Enligt beredningens åsikt är en snabb lokalitetslösning sannolikare i den regionala modellen där de kommuner som vill medverka kan fatta snabba beslut att medverka i en lokalitetslösning för den nya utbildningsanordnaren med verksamhet enbart i östra Nyland. I och med att Koulutuskuntayhtymä verkar kräva ganska lång betänketid för att som Borgådominerad samkommun överlåta hälften av den tomt samkommunen hyr av Borgå stad är det för varje vecka allt sannolikare att Campusfrågan inte kan lösas vid Styrmansvägen så som lokalitetsarbetsgruppen föreslagit. Tomten och den nödvändiga detaljplaneändringen är därtill av allt att döma i riskzonen för kommunalbesvär som ytterligare kan fördröja lokalitetslösningen. Detta innebär att det kan bli aktuellt med reservplaner för Campuslösningen. I så fall kommer en hel del av synergieffekterna med den planerade samlokaliseringen att gå förlorade om Points och Inveons (och Prakticums) lokaliteter byggs på annan plats. Alternativa placeringar bör sannolikt i så fall utredas med kort varsel. För samkommunen tänkbara lösningar kunde i så fall vara dels det ursprungliga alternativet i Kungsporten, dels utbyggnad och grundreparationer på tomten i Haiko. Det är dock önskvärt att alternativet vid styrmansvägen fortfarande kan förverkligas. Samkommunstämmans senaste beslut i organisations- och lokalitetsfrågan är följande: , 8 : Stämman antecknar information från organisationsförhandlingar och lokalitetsförhandlingar för kännedom och gör ovan citerade protokollsanteckning , 9 : Samkommunen godtar Borgå stadsfullmäktiges beslut att uppföra nya lokaler för andra stadiets svensk- och flerspråkiga yrkesutbildning i Harabacka-området enligt Borgå stadsfullmäktiges principbeslut med eventuella kommande preciseringar av Borgå stad med anledning av utbildningsaktörernas svar. Godkännandet förutsätter att alternativet beaktar såväl Point Colleges som Prakticums eventuella intresse att vara med i denna modell samt att en organisationslösning enligt alternativ 1 eller 2 i föredragningen samtidigt kan uppnås. Eventuella framtida behov av utbyggnad av fastigheterna torde beaktas redan i planeringsskedet. De utredningar stämman fattat beslut om ingår i minister Ole Norrbacks rapport till undervisningsoch kulturministeriet vilken samkommunens representanter som tidigare meddelats medverkat i. Enligt det lokala avtalet om samverkan är det en fråga som bör behandlas i samarbetsorganet innan styrelsen avger sitt beslutsförslag till samkommunstämman. Samarbetsorganet har vid sitt möte enhälligt gått in för det regionala alternativet för organisationsfrågan med motiveringar som framgår ur det ställningstagande som är under arbete och vilket presenteras för styrelsens medlemmar den 4 mars 2015 kl. 15:45 i kulturenheten.

12 Styrelsen s.12 Samkommunens yrkesteam, organen för samarbetet mellan utbildningsanordnaren och det regionala arbets- och näringslivet har vid sina möten i januari 2015 diskuterat utbildningsanordnarfrågan. Yrkesteamens rekommendationer framgår ur bifogad rapport från dessa möten. Samarbetsorganets ställningstagande bifogas föredragningslistan. Styrelsen för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab har vid ett pressinfo i Borgå den 2:a mars meddelat som sin åsikt att Inveon och Prakticum (och eventuellt Point Colleges svenska merkonomutbildning) borde verka med gemensam upprätthållare på språklig grund. Initiativet kan tolkas på flera sätt till och med så att aktiebolaget meddelar sitt intresse att ta över samkommunens verksamhet och den svenskspråkiga utbildningen i Point och skapa två verksamhetsenheter, en i Helsingfors och en i Borgå. Framställningen och dess motiveringar (bilaga) innehåller ingenting konkret att bygga ett beslut på utan kan närmast beaktas som en inbjudan till förhandlingar mellan utbildningsanordnarna i fråga. Samkommunens styrelse har dock enhälligt vid sitt möte i december (9, ) förkastat beredningens förslag att låta utföra en utredning gällande villkoren för en sådan samgång och dess effekter för samkommunens utbildningsansvar i östra Nyland. Det som samkommunens beredning redan tidigare konstaterat om kredibiliteten i och acceptansen för de samstämmiga slutsatserna i Norrbacks utredningsarbete bekräftas på ett tydligt sätt av att styrelsen för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab som första part tar klart avstånd från slutsatserna i Norrbacks utredning. Eftersom samkommunens styrelse konstaterat att man inte önskar en utredning av det som styrelsen för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab nu föreslår är det inte förenligt med tjänstemanna-ansvar att utan möjlighet till sakenlig beredning ta förslaget i beaktande då styrelsen för sin del väljer sitt förslag till utvecklingsriktning för yrkesutbildningen i östra Nyland. Om styrelsen avser att fatta beslut vid detta möte måste beslut fattas utan att beakta Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s initiativ eftersom dess innebörd för samkommunen är outredd. Hela utbildningsanordnarfrågan har en tidtabell som kommunerna enats om och en bordläggning i samkommunen äventyrar på inget sätt denna tidtabell. Ett alternativ kunde vara att styrelsen bordlägger organisationsfrågan och lokalitetsfrågan för att behandlas vid mötet I så fall skall samkommunstämman senareläggas till månadsskiftet april-maj. Samkommunen har fullgjort de ekonomiska skyldigheterna i grundavtal och enligt kommunallagen kan bokslutet fastställas så sent som i juni. En bordläggning kan också motiveras genom att detta initiativ har aktualiserats så sent att en beredning, av vad initiativet egentligen kan innebära i praktiken, inte har varit möjlig på knappt två dagar. Dessutom har styrelsen fattat beslut att inte utreda denna organisationslösning En eventuell bordläggning motiveras också av den tidtabell våra kommuner fattat beslut om och möjligheten att bordläggningen ger tid för att få med slutsatserna i skoldirektörernas utredning som alltså publiceras den till förslaget till samkommunstämman. JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att organisationslösningen skall bygga på verksamhetsregion och att samkommunen således skall medverka i skapande av en organisations- och lokalitetslösning enligt alternativ 2 i beredningstexten ovan. Styrelsen konstaterar att den svenska yrkesutbildningen har ett akut behov av nya lokaliteter och att enda sättet att möjliggöra dessa är en utbildningsanordnarlösning som stöds av Borgå stad. Styrelsen konstaterar att Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s motiveringar till en upprätthållare för svenskspråkig yrkesutbildning i östnyland och i helsingforsregionen inte kunnat

13 Styrelsen s.13 beaktas i beredningen på grund av att initiativet inkommit sent och då det är för diffust formulerat och då dess effekter inte kunnat utredas inom den tillgängliga tiden. Styrelsen bör separat ta ställning till om medlem Juha Elo är jävig och således inte kan vara med om beslutsfattandet i lokalitetsfrågan eftersom hans personliga intressen som fastighetsägare och granne till den tilltänkta byggnadsplatsen är ägnade att påverka hans neutralitet i frågan. Beslut: Styrelsen återremitterar enhälligt ärendet för ny beredning.

14 Styrelsen s VAL AV STYRELSE FÖR SAMKOMMUNEN Enligt grundavtalet skall styrelsen väljas för en mandatperiod om två år och bestå av sju medlemmar med lika många personliga ersättare. Grundavtalet konstaterar att till styrelsen bör jämlikt väljas representanter för olika medlemskommuner och att en medlemskommun kan inneha högst hälften av platserna i samkommunens styrelse. Enligt kommunallagen skall anpassningen av den politiska sammansättningen göras enligt proportionalitetsprincipen i kommunala vallagen på basis av gruppernas röstetal i senaste kommunalval. Vid valet bör också jämställdhetslagen beaktas. Valresultatet framgår ur tabellen nedan och innebär att Svenska folkpartiet i Finland skall ha tre platser, Finlands Socialdemokratiska parti två platser samt Sannfinländarna och och Samlingspartiet en plats. Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland, platsfördelningen Jämförelsetal STYRELSENRadetiketter Summa av Röster Centern i Finland ,0 1102,0 734,7 551,0 2 Finlands Socialdemokratiska Parti ,0 3957,5 2638,3 1978,8 Gröna förbundet ,0 1485,0 990,0 742,5 Kristdemokraterna i Finland (KD) ,0 478,0 318,7 239,0 1 Samlingspartiet ,0 3533,5 2355,7 1766,8 1 Sannfinländarna ,0 2085,0 1390,0 1042,5 3 Svenska folkpartiet i Finland ,0 6931,5 4621,0 3465,8 Vårt Gemensamma Sibbo Gemensam lista ,0 566,5 377,7 283,3 Vänsterförbundet ,0 644,0 429,3 322,0 7 Totalsumma JS Förslag: Styrelsen föreslår att samkommunstämman utser styrelse för samkommunen för åren bestående av sju medlemmar med lika många personliga ersättare. Av medlemmarna utses en till ordförande och en till viceordförande.

15 Styrelsen s.15 Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning Datum för sammanträdet Styrelsen BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragraferna 1-3, 5 och 7-10 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragraferna 4, 6 och 8 Enligt 5 förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. Anvisning för RÄTTELSEYRKANDE Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Paragraferna 4, 6 och 8 Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: Rättelseyrkandets innehåll Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, Borgå Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet, adress och postadress I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, Helsingfors Kommunalbesvär, Paragraf - Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär Paragraf - Besvärstid 30 dagar Besvär över beslut som gäller skriftlig varning Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

16 Styrelsen s.16 Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Tilläggsuppgifter Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.