PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN"

Transkript

1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON

2

3 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON RIO KULTUR KOOPERATIV

4 Kontaktuppgifter Rabbalshede Kraft AB (publ) Marknadsvägen RABBALSHEDE Organisationsnummer Växel: Fax: E-post: Hemsida: Kontaktperson: Martin Pettersen Tel: Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Vävra berg Uppförande av vindkraftverk, Kungälvs kommun På uppdrag av Rabbalshede Kraft april 2010 Rapport 2010:8 Miljökonsekvensbeskrivning Rio Kulturkooperativ 2010 Projektnummer: 0930 Projektansvarig: Annika Östlund Författare: Linda Andersson, Maria Magnusson, Karin Olsson Omslagsbild: Fotomontage från Vävra korset Grundkartor har tillhandahållits av beställaren Kommun: Kungälv Län: Västra Götalands län Beställare: Rabbalshede Kraft AB Redigering och layout: Optimal Press Tryck: Nordbloms Trycksaker AB, HAMBURGSUND Sökord: Vindkraft, Kungälv, Vävra berg Rio Kulturkooperativ Ekelidsvägen FJÄLLBACKA

5 INNEHÅLL: Sammanfattning 5 Del 1: Inledning 11 Projektbeskrivning 13 Vindresurser och produktion 13 Placering 13 Tidplan 13 Ekonomi 14 Teknisk beskrivning 14 Verk 14 Fundament 14 Vägar och transporter 15 Elanslutning 15 Planer och mål 16 Övriga vindkraftprojekt i området 16 Del 2: Utredningsalternativ 19 Alternativ 20 Huvudalternativ 20 Alternativ utformning 22 Tidigare studerad utformning 23 Alternativa lokaliseringar 23 Nollalternativ 23 Del 3: Miljökonsekvenser 25 Miljökonsekvenser Människors hälsa och säkerhet 28 Ljud 28 Skuggor 31 Ljus 33 Kemikalieanvändning 33 Säkerhet 34 Miljökonsekvenser Landskapet 36 Visuell påverkan Landskapsbild 36 Friluftsliv och turism 41 Kulturmiljö 43 Naturmiljö 52 Fåglar, fladdermöss och övrig fauna 59 Miljökonsekvenser Resurser 65 Riksintressen 65 Energi 65 Luft och klimat 66 Markanvändning 66 Transport och material 67 Avveckling 68 Miljökonsekvenser Miljömål och sammanfattade konsekvenser 70 Miljömål 70 Sammanfattade miljökonsekvenser 71

6 Del 4: Kumulativa effekter 73 Ljud och skuggor 75 Landskapsbild visuell påverkan 75 Fågelfauna 75 Riksintressen 77 Del 5: Tillståndsprövning och samråd 79 Det fortsatta prövningsförfarandet 81 Synpunkter 81 Källor 83 Bilagor Ljudberäkningar 2. Skuggberäkningar 3. Fotomontage 4. Teknisk beskrivning 5. Kemikalier 6. Plan för produktionsnätet

7 SAMMANFATTNING INLEDNING 1 UTREDNINGSALTERNATIV 2 MILJÖKONSEKVENSER 3 KUMULATIVA EFFEKTER 4 TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH SAMRÅD 5 KÄLLOR BILAGOR

8

9 Sammanfattning Sammanfattning av kapitlet Projektbeskrivning Projektet syftar till att uppföra 5 vindkraftverk vid Vävra berg, sydväst om Hålta och sydost om Tjuvkil i Kungälvs kommun. Platsen har goda vindresurser och är utpekat som lämpligt för vindkraft i förslag till vindplan för Kungälvs kommun. Vindkraftparken beräknas producera 35 GWh årligen. Verken kommer att ha en maximal totalhöjd om 150 meter. Etableringen innebär även nya vägdragningar i området. Nätägaren utreder för närvarande hur anslutning till elnätet kan ske. Sammanfattning av kapitlet Alternativ Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan. Någon alternativ lokalisering behöver därför inte redovisas. Alternativ och områdets lämplighet för vindkraft är också väl utredda i och med kommunens arbete med vindplanen. En alternativ utformning har tagits fram. Denna innebär att 4 verk etableras i det aktuella området. Skillnaderna i miljöpåverkan är relativt små och gäller främst landskapsbild och minskad utbredning av ljud och skuggor. Inga bostäder får dock ljudnivåer eller skuggor som överskrider rekommenderade värden i vare sig huvudalternativet eller den alternativa utformningen. Produktionen i detta alternativ beräknas till 28 GWh. Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning fortgår. Någon annan exploatering är troligen inte aktuell eftersom översiktsplanen inte redovisar några sådana planer. Förslaget till vindplan redovisar områden för vindkraft både öster och väster om Vävra berg. Det troliga är därför att landskapsbilden i det omkringliggande landskapet kommer att förändras genom vindkraftsetableringar även i nollalternativet. Sammanfattning av kapitlet Miljökonsekvenser Ljud- och skuggberäkningar har tagits fram. Dessa visar att inga bostäder kommer att få ljudnivåer över 40 db(a). Rekommenderade värden riskerar att överskridas vid 19 fastigheter vid beräkning enligt värsta fall, men detta kan undvikas genom att skuggreglering installeras på verken. Verken ska förses med hinderbelysning enligt Transportstyrelsens bestämmelser. Då verken är maximalt 150 meter höga ska de förses med blinkande medelintensivt rött ljus. 7

10 Beräknade riskavstånd för att minimera olycksriskerna vid eventuella iskast uppfylls med god marginal för verken i projektet. Vindkraftverken är försedda med övervakningssystem och regelbunden service minimerar riskerna för olyckor. Landskapsbilden kommer att förändras vid en etablering, men påverkan på landskapsbilden bedöms bli liten. Fotomontage har tagits fram för att tydliggöra påverkan. Friluftslivet i omgivningarna påverkas i liten grad, och då främst genom förändrad upplevelse av landskapet. Om man vistas inom bergsområdena i vindparken kommer upplevelsen dock att förändras påtagligt. Kulturmiljön inom vindparken kommer att påverkas i relativt liten grad, genom att öppningar görs i stenmurar och att verksplatser och vägar kommer att anläggas nära gränsmärken. Något gränsmärke kan efter detaljstudier behöva tas bort. Kringliggande kulturmiljöer kommer i olika hög grad att påverkas visuellt genom att verken kan vara synliga från dessa miljöer. Naturvärden inom vindparken påverkas också i låg grad. På några platser passerar de planerade vägarna sumpskogar eller fuktstråk. Hänsynsåtgärder vid vägbyggnation bedöms vara tillräckliga för att hydrologin inte ska förändras i någon större utsträckning. Den infartsväg som valts går förbi en biotopskyddad stenmur och en brynmiljö. Den passerar också ett strandskyddat vattendrag på befintlig väg. Inga av de kringliggande riksintressena, Natura 2000-områdena eller naturreservaten bedöms påverkas mer än visuellt. Påverkan på flyttande fågel är svår att bedöma utan mer ingående kunskap om hur fåglarna rör sig. Verken ligger dock utanför den zon som inom ramen för vindplanen utpekats som kustzon med mycket förhöjd känslighet. Förekomst av berguv och pilgrimsfalk diskuteras direkt med länsstyrelsen på grund av sekretess. I övrigt bedöms fågellivet påverkas i begränsad omfattning. Vindkraftparken kommer att producera 35 GWh förnyelsebar el. Detta bidrar till minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och stoft. Inga närliggande riksintressen bedöms påverkas annat än i låg grad, främst visuellt. Markanvändningen in området kan i stort fortgå. En del skogsmark omvandlas till verksplatser och vägar. Detaljplan är sannolikt inte aktuell, och inga restriktioner för jakt är därmed aktuella. Sammanfattning av kapitlet Kumulativa effekter De kumulativa effekterna behandlar utöver verken på Vävra berg, även tre verk vid Knipeberget/Lycke, knappt 2 kilometer västerut. Inga bostäder kommer att få ljudnivåer över 40 db(a). Däremot visar skuggberäkningen (värsta fall) att ett antal bostäder riskerar att få värden utöver de rekommenderade. Detta undviks genom att skuggreglering inställeras. För landskapsbilden blir påverkan något större, i och med att de två parkerna tillsammans omfattar 8 verk. För boende mellan de båda parkerna, exempelvis Kulperöd och Gunneröd, innebär det dock att man får verk i två väderstreck, vilket kan bidra till att eventuella störningar upplevs starkare. För fågelfaunan innebär de båda parkerna sammanlagt att verk placeras inom och i anslutning till den kust- och skärgårdszon som bedömts ha mycket förhöjd känslighet i underlagsmaterial till vindplanen. Detta kan därför medföra en större påverkan på fågellivet än om enbart huvudalternativet etableras. 8

11 Kumulativ påverkan på riksintresset för naturvård (Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden) handlar främst om fågellivet och lövskogsmiljöer. Ett verk hamnar inom riksintressegränsen för geografiska bestämmelser enligt 4 kap 4 miljöbalken (högexploaterad kust). Ytterligare två verk placeras meter från gränsen. Ljudnivåerna förändras också i ett begränsat område inom riksintresset. I övrigt består påverkan på riksintressen av påverkan på landskapsbilden. Sammanfattning av kapitlet Samråd Denna handling utgör beslutsunderlag för prövning av vindkraftsetablering vid Vävra berg. I arbetet med denna miljökonsekvensbeskrivning har de frågor och synpunkter som framkommit under samrådet beaktats och legat till grund för avgränsningen. Om du har synpunkter på projektet eller denna handling, skall du lämna dem till projektören. Kontaktuppgifter finner du på sidan 2 i denna handling. Du har också möjlighet att lämna dina synpunkter till Länsstyrelsen i Västra Götaland som är prövningsmyndighet. 9

12

13 SAMMANFATTNING INLEDNING 1 UTREDNINGSALTERNATIV 2 MILJÖKONSEKVENSER 3 KUMULATIVA EFFEKTER 4 TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH SAMRÅD 5 KÄLLOR BILAGOR

14 Ill. 1. Översiktskarta med huvudalternativ för utformning av vindpark Vävra berg.

15 Del 1: Inledning Projektbeskrivning Denna miljökonsekvensbeskrivning gäller projektet Vävra berg. Rabbalshede Kraft AB har för avsikt att uppföra 5 vindkraftverk vid Vävra berg, syd väst om Hålta i Kungälvs kommun. Med vindområde eller vindpark avses det område som avgränsas av det beräknade/preliminära 40 db(a)-området. Vindresurser och produktion Anledningen till att platserna är intressanta för vindkraft är att: platserna har mycket goda vindresurser med öppet läge i förhärskande sydvästlig vindriktning; avståndet till närmast boende och fritidsbebyggelse är förhållandevis stort; det finns tillgång till och kapacitet i kraftledningsnätet för distributionen; projektområdet är beläget i ett området utpekat av Kungälvs kommun som lämpligt för vindkraft i vindbruksplanen, utställningshandling december Årsmedelvinden på 72 meters höjd över nollplanet är 7,0 m/s enligt MIUU s vindkartering, vilket är fullt tillräckligt för att området ska vara intressant för en vindkraftsetablering. Med 5 vindkraftverk på 2,5 MW blir den installerade effekten upp till 12,5 MW. Det uppskattas ge en årlig elproduktion på upp till cirka 35 GWh (7,0 GWh/verk). Detta motsvarar elförbrukningen för cirka 1750 eluppvärmda villor per år ( kwh/år) eller att drygt elbilar kan köra 1500 mil/år. Placering Val av platser för vindkraftverk i detta projekt utgår från följande riktlinjer: minst 500 meter mellan vindkraftverken; platser som ligger högt i terrängen; ljudnivå under 40 db(a) hos kringboende; skugga maximalt 8 h/år och max 30 min/dag hos kringboende Placeringar i projektet redovisas på illustration 1. Tidplan Tidplanen för ett projekt av denna storlek är ungefärlig. Projekteringstiden beräknas till Tillståndsansökan beräknas lämnas in maj Om tillstånd 13

16 erhålls beräknas geologiska undersökning och vägutredning att genomföras under våren-sommaren 2011 och byggstarten planeras till sommaren-hösten Elanslutning och drifttagning beräknas till vintern 2012/2013. Ekonomi För att avgöra vilken maskin som är den mest lönsamma är flera faktorer viktiga: lågt inköpspris i förhållande till förväntad produktion, lång livslängd utan haverier samt låga service- och försäkringskostnader. Utöver själva vindkraftverket ingår även fundament, vägar, projekteringskostnad, elanslutning med mera i investeringskostnaden. Maskinerna beräknas gå med cirka 2400 fullasttimmar per år. Rabbalshede Kraft tog upp frågan om intresse för lokalt delägande i vindparken under samrådet och fick viss respons. I dagsläget är inget bestämt men frågan kommer att undersökas vidare. Teknisk beskrivning Verk Vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd om maximalt 150 meter och en effekt på upp till 3,5 MW per maskin. Tornet på verket blir mellan 90 och 110 meter och rotordiameter meter beroende på vilka maskiner som väljs. Torn och rotor kommer dock sammantaget inte att överstiga 150 meter över marknivå. Alla beräkningar, fotomontage och bedömningar i denna MKB utgår ifrån vindkraftverket Siemens SWT som har en effekt på 2,3 MW, rotordiameter på 101 meter och en tornhöjd på 99, 5 meter. De vindkraftverk som uppförs i Sverige i dag har som krav att de skall vara godkända enligt Boverkets regler med ett typgodkännande av Svenska Sitac. Typgodkännandet innebär bland annat att verken skall tåla mycket höga vindhastigheter samt att de skall vara konstruerade för att hålla i minst 20 år. Den tekniska livslängden för hela vindkraftverket brukar anges till mellan 20 och 30 år. I Rabbalshede Krafts kravspecifikation vid upphandling av vindkraftverk begärs att verksleverantörerna påvisar att turbinerna skall uppfylla alla tillämpbara CE-direktiv och standarder. Vilket fabrikat som kommer att väljas kan inte anges i detta skede. Detta för att kunna välja senaste och bäst tillgängliga teknik. För en allmän teknisk beskrivning av ett vindkraftverk, se bilaga 1. Fundament Förankringen av vindkraftverken i berget kan ske via två olika metoder. De två alternativen är gravitationsfundament och bergadapter. De olika leverantörerna av vindkraftverk förordar olika metoder beroende på storlek av verk för att uppfylla sina garantivillkor. På de aktuella placeringarna på Vävra berg planeras förankring med bergadapter, det kan dock inte fastställas förrän fabrikat på verken valts och geoteknisk undersökning genomförts. För vindkraftverk med 150 meters totalhöjd har bergadapterfundamentet cirka 10 meters diameter. För bergadapter brukar man planspränga en yta i berget för fundamentet, men det är inte alltid nödvändigt. Metoden bygger på principen med en armerad betongkonstruktion fäst med långa förankringsstag ner i berget. Bergadapter ställer stora krav på bergets hållfasthet. Därför måste en geoteknisk undersökning av bergförhållanden genomföras på aktuella platser 14

17 för att klargöra om berget klarar de krav som ställs. Vid avveckling täcks bergadaptern med jord eller tas bort. Gravitationsfundament är egentligen framtagna för att användas där berggrund saknas. För ett vindkraftverk med 150 meters totalhöjd har gravitationsfundamentet cirka 20 meters diameter och cirka 3 meters höjd i centrum, och i ytterkant är det cirka 0,5 meter högt. Detta val av fundament kräver sprängning av gropar med dessa mått. Fundamentens armering monteras i botten av gropen och därefter sker gjutningen av groparna med cirka 350 m 3 betong. Fundamentet kan gjutas i jämnhöjd med marknivå och därefter täckas med jord och/eller material från platsen. Fördelen med dessa fundament är att detta är en beprövad metod som inte är beroende av bergets kvalitet samt att sprängstenen kan användas vid byggnationen av vägarna. Nackdelen är att det innebär ett betydligt större ingrepp i naturen än bergadapter. Vägar och transporter Befintliga tillfartsvägar kommer att användas i så stor utsträckning som möjligt. Dessa kan behöva förstärkas, rätas och breddas. Inom vindparken behöver cirka 3,5 kilometer ny väg att anläggas. Där det är möjligt kommer befintlig skogsväg användas i så stor utsträckning som möjligt. Dessa kan då behöva förstärkas, rätas och breddas. Vägbanan kommer att ha en bredd av 4 till 5 meter och vägbotten 8 till 10 meter beroende på hur mycket material som behöver påföras. I de delar av vägen som går på berghällar behöver endast en liten utfyllnad för att jämna ut vägbanan göras. Avverkning av skog sker i en korridor med meters bredd. I slutet av byggfasen återförs jord på de påverkade markytorna intill vägbanan. Ytorna på vägar och verksplatser kommer att vara belagda med bergskrossmaterial. Sprängsten från fundamentplatserna kommer att användas för anläggning av vägar fram till vindkraftverken. Vägdragningen har gjorts i samråd med markägarna och utformningen har anpassats efter biologisk inventering och arkeologisk utredning, viket beskrivs närmare i Del 3 under avsnitten Kulturmiljö och Naturmiljö. Flera alternativa dragningar av infartsväg har studerats. Som infartsväg föreslås väg Ab, illustration 14. Denna sträcka bedöms medföra mindre påverkan på de lokala natur- och kulturvärdena. Slutlig vägdragning bestäms i samråd med länsstyrelsen. Transporter under byggtiden sker med lastbil, dumper och grävlastare. Krossmaterial till vägbeläggningar samt färdig betong, alternativt cement, grus och vatten, kommer att transporteras på lastbil. Aggregat och torn levereras i sektioner som transporteras på lastbil och reses med hjälp av mobilkran. Transporter under driftstiden sker med lättare fordon för service och underhåll av vindkraftverken. Vid större reparationer kommer mobilkran att användas. Elanslutning Anslutning av vindkraftverken till elnätet kommer troligtvis att ske via en ny ledning som planeras anslutas till en befintlig transformatorstation i Rollsbo. Inom parken används markkabel vilken förläggs i direkt anslutning till vägar där det är möjligt. Den ledning som ansluter parken till transformatorstationen i Rollsbo kommer att planeras utav nätägaren i området, Kungälvs Energi. Om en etablering av vindkraft i områden väster om Vävra berg blir aktuell kommer elanslutning 15

18 i dessa områden att samordnas. Samråd med Kungälvs Energi pågår och en utredning om villkor och kostnader kring elanslutningen har påbörjats. En beskrivning av det planerade elnätet inom vindparken finns i bilaga 6. Planer och mål Projektområdet i Vävra berg ingår i ett område som i gällande översiktsplan (ÖP) utpekats av Kungälvs kommun som möjligt utbyggnadsområde för vindbruk, Kungälvs kommun Kommunen arbetar också med en vindbruksplan där Vävra berg utpekats som lämpligt område (F) i utställningsversionen, Kungälvs kommun Området omfattas inte av detaljplaner. Tomter med bostadshus planeras på fastighet Gullbringa 1:4, i anslutning till golfbanan, Kungälvs kommun Fastigheten ligger cirka 1 kilometer från vindområdet. Mer koncentrerad bebyggelse finns i Tjuvkil, Kärna och Ytterby/Tega. Översiktsplanen från år 2000 anger inga särskilda rekommendationer eller bestämmelser för det aktuella projektområdet utöver skyddade områden enligt nedan. Odlingsmarkerna i de omgivande dalgångarna är markerade som jordbruksmark med oförändrad markanvändning, Kungälvs kommun I förslaget till ny ÖP anges utbyggnad av bostäder i närområdet till vindparken främst i orterna Tjuvkil och Kärna. I dalgångarna runt vindparken och längs vägarna finns värdefull odlingsmark. Söder om parken, mellan Ytterby och Lycke och vidare ut till Koön och Marstrand, löper en regional kraftledning. Kommunen anger områdena mellan Lycke och Hålta, söder om väg 168, som stora, relativt opåverkade områden, men föreslår ändå en utbyggnad av vindkraft i dessa områden, Kungälvs kommun Stora opåverkade områden anges i förslag till ny ÖP vara Svartedalen, området runt Nordre älvs mynning samt i viss mån havsområdet. Etableringen ligger inte inom några av dessa områden. I omgivningarna finns ett antal riksintresseområden för friluftsliv, natur- och kulturmiljövård, samt naturreservat, Natura 2000-områden och områden som utpekats som värdefulla kulturmiljöer. Dessa beskrivs i avsnitten Friluftsliv och turism, Kulturmiljö och Naturmiljö. Inga verk är placerade inom gränsen för något riksintresseområde, men etableringen angränsar till riksintresse för naturvården, och ljudområdet för 40 db(a) sträcker sig in i riksintresset. De miljömål som kan komma att påverkas av etableringen på ett positivt eller negativt sätt, och där en bedömning av påverkan kan vara relevant är: 1. Begränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 3. Bara naturlig försurning, 7. Ingen övergödning, 11. Myllrande våtmarker, 12. Levande skogar och 15. God bebyggd miljö. En bedömning av övriga miljömål bedöms inte relevant för projektet. Övriga vindkraftsprojekt i området Vid Knipeberget/Lycke, cirka 2 kilometer väster om Vävra berg, har två företag ansökt om att få uppföra tre vindkraftverk, illustration

19 17 Ill. 2. Karta med huvudalternativ och riksintresseområden i närområdet.

20

21 SAMMANFATTNING INLEDNING 1 UTREDNINGSALTERNATIV 2 MILJÖKONSEKVENSER 3 KUMULATIVA EFFEKTER 4 TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH SAMRÅD 5 KÄLLOR BILAGOR

22 Del 2: Utredningsalternativ Alternativ Huvudalternativ Huvudalternativet är att etablering av 5 vindkraftverk sker i området vid Vävra berg, sydväst om Hålta i Kungälvs kommun enligt projektbeskrivningen ovan. Berörda fastigheter är Vävra 7:10, Harkeröd 1:2 och 1:3, Hålta socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Placeringar för huvudalternativet finns på illustration 3. Ill. 3. Kartan visar utformning av huvudalternativet, 5 verk. 20

23 Ill. 4. Alternativ utformning, 4 verk. Vindområdet är beläget i ett kuperat skogslandskap med hällmarkstallskog på höjderna och sprickdalar med mindre våtmarker, sumpskogar och tjärnar. I den västra delen dominerar barrskog medan det är större inslag av lövträd i den östra delen av vindområdet. Området är relativt högt beläget och ligger cirka fyra kilometer från kusten. Platsen för etablering är väl vald utifrån goda vindförutsättningar och möjligheterna att utnyttja området optimalt. Huvudalternativet finns med bland lämpliga områden i kommunens förslag till vindbruksplan. Vindhastigheten är 7,0 m/s enligt MIUU:s beräkningar. Antalet verk är 5, med en sammanlagd effekt om 12,5 MW. Årsproduktionen beräknas bli cirka 35 GWh. Totalhöjden på verken kommer att vara maximalt 150 meter. Den slutliga utformningen har planerats efter att områdets kultur- och naturvärden har utretts, för att minska påverkan på dessa värden. Justeringar av verksplaceringar och vägdragningar har gjorts utifrån resultaten av den kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning som gjorts, Andersson och Olsson Fotomontage, decibelberäkning och skuggberäkning för huvudalternativet finns i illustration 5 och 6 och i bilagorna 1, 2 och 3. Miljökonsekvenser för huvudalternativet beskrivs i avsnittet Miljökonsekvenser. 21

24 Alternativ utformning Alternativet innebär att 4 verk av samma storlek som i huvudalternativet etableras i området. I jämförelse med huvudalternativet skiljer det sig genom att verk 1, det västligaste verket, utgår, illustration 4. Valet av denna utformning har gjorts på grund av detta verk ligger längst bort ifrån infartsvägen och även den sista delen av planerad vägsträckning kan då utgå. Det är också det verk som ligger närmast bostadsområdet vid Kulperöd och Gullbringaområdet. Den sammanlagda effekten i alternativet blir 10 MW och den totala årsproduktionen beräknas till cirka 28 GWh. Totalhöjden på verken kommer att bli maximalt 150 meter. Alternativet innebär att 7 GWh mindre förnyelsebar el produceras jämfört med huvudalternativet. Utsläppreduceringen i jämförelse med huvudalternativet minskar med ton koldioxid, 2,6 ton svaveloxid, 18 ton kväveoxide och 0,7 ton stoft. Ljudberäkningar, skuggberäkningar och fotomontage för alternativet med 4 vindkraftverk finns i bilagorna 1, 2 och 3. Miljökonsekvenserna för den alternativa utformningen blir i stort sett de samma som beskrivs för huvudalternativet. De positiva miljökonsekvenserna blir inte lika stora som för huvudalternativet, medan de negativa miljökonsekvenserna lokalt i området och det närmast kringliggande landskapet minskas. Den visuella påverkan blir något mindre än för huvudalternativet. Det kan märkas när vindparken betraktas från utsiktspunkter norr och söder om parken, när man ser verken i bredd. Betraktat på håll, från väster och öster blir skillnaden mellan alternativen liten. För enskilda fastigheter kan skillnaden bli påtaglig västerifrån, som i fotomontaget från Kulperöd. Även inom Kulperödsområdet varierar dock sikten. Det fotomontage som gjordes därifrån visar att endast ett verk blir synligt verk nummer 1. Den visuella påverkan skulle således bli mindre just från Kulperöd med den alternativa utformningen (som utesluter verk 1) jämfört med huvudalternativet. Från andra utsiktspunkter blir skillnaden mindre påtaglig. Fotomontage finns i bilaga 3. Skuggberäkningen för den alternativa utformningen visar att fastigheter väster om vindområdet får en minskad risk för skuggor. Det är 11 bostäder som riskerar att få skugga mer än 30 timmar/år (den teoretiskt uträkningen motsvarar ungefär 8 skuggtimmar/år i verkligheten) och/eller 30 minuter per dag. I huvudalternativet är motsvarande siffra 16 bostadsfastigheter. Eftersom verken kommer att förses med skuggreglering kommer inga bostäder att få skuggor utöver rekommenderade gränsvärden vare sig i huvudalternativet eller vid den alternativa utformningen. Ljudutbredningen kommer att minska i väster i den alternativa utformningen med 4 verk. Inga bostäder får över 40 db(a) enligt beräkningarna, vare sig i huvudalternativet eller i alternativet. Ljudområdet för alternativet finns i bilaga 1e. Avståndet till kustzonen i väster ökar också när det verk som ligger längst åt väster tas bort. Alternativet innebär därför en något mindre påverkan på fågellivet i kustområdet. Dock har påverkan på flyttande fåglar även i huvudalternativet bedömts som liten. Påverkan på pilgrimsfalk och berguv behandlas direkt med länsstyrelsen på grund av sekretess. Skillnaden för natur- och kulturvärden på platsen är liten. De kulturlämningar som finns vid verk 1 och längs vägen till detta kan kvarstå även i huvudalternati- 22

25 vet, illustration 12. Här är heller inga särskilt höga naturvärden noterade. Generell hänsyn bedöms vara tillräcklig i både huvudalternativet och den alternativa utformningen. Tidigare studerad utformning Olika utformningar har studerats under planering och projektering av vindparken. Detta har resulterat i huvudalternativet ovan. Justeringar av verksplaceringar och vägdragningar har gjorts utifrån resultatet av den kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning som gjorts, Andersson och Olsson Flera alternativ för infartsvägen mot verk 5 har utretts, illustration 14 på sidan 49. Alternativ A går genom en beteshage längs ett lövskogsbryn där en hägnad och ett gränsmärke registrerats. Stenmuren omfattas av biotopskydd. På den norra sidan av vägen ligger en damm. Justering av vägdragningen för att undvika stenmur, gränsmärke, damm och brynmiljön kan vara svårt. Gränsmärket och hägnaden är registrerade som övrig kulturhistorisk lämning. Om hägnaden kommer att påverkas av vägdragningen behövs dispens från biotopskyddsbestämmelserna samt tillstånd för ingrepp i fornlämning. Eventuellt borttagande av gränsmärket kräver också tillstånd för ingrepp i fornlämning. Delsträckan Aa passerar längs en bergbrant med lövträd och hassel. Längs vägen ligger också en miljö med torplämningar. Delsträckan Ab passerar att mindre vattendrag i skogsmark och följer delvis en befintlig skogsväg. Alternativ B går genom odlingsmark och passerar en biotopskyddad bäck/ dike på befintlig väg. Vägen går sedan genom bebyggelsen i Harkeröd. Efter Harkeröd anläggs ny väg in i ett skogsområde som utgörs av igenväxt utmark med olikåldriga träd. Skogen är här relativt opåverkad av skogsbruk och har ett stort inslag av död ved. Anläggning av denna delsträcka medför att ytterligare sex hägnader i skogsmark passeras. Alternativ A har bedömts ge mindre påverkan på de sammalagda natur- och kulturvärdena. Av alternativen Aa och Ab bedöms Ab som lämpligare då det till viss del följer en befintlig skogsväg. De hägnader som passeras har befintliga öppningar som kommer att användas i den mån det är möjligt. Alternativa lokaliseringar Länsstyrelsen i Västra Götalands län angav i samrådet att om projektet innebär betydande miljöpåverkan behöver en alternativ lokalisering redovisas i MKB:n. Kungälvs kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland län har beslutat att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan, vilket innebär att ingen alternativ lokalisering behöver föreslås. Kungälvs kommun arbetar för närvarande med en vindplan. I förslaget (utställningsversion december 2009) finns området för Vävra berg med som lämpligt för vindkraft. Alternativa områden inom kommunen och dessas lämplighet för vindkraft får anses vara väl studerade i och med detta arbete, och ytterligare studier anses inte behövas. Nollalternativ Nollalternativet skall ge svar på vad som händer, eller inte händer, om ett projekt inte genomförs. Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk etableras i det föreslagna området. Inga nya vägar dras i projektområdet och inget kablage installeras. 23

26 Om ingen vindkraftsetablering kommer till stånd i området fortgår nuvarande markanvändningen under förutsättning att ingen övrig exploatering tillkommer. Någon annan exploatering är troligen inte aktuell eftersom ÖP inte redovisar några sådana planer. Bygglovsansökningar om sammanlagt 3 verk vid Knipeberget behandlas av kommunen. Området finns med i kommunens förslag till vindbruksplan (område D), det är beläget cirka 1,8 kilometer väster om Vävra berg. Även öster om Vävra berg finns områden utpekade i vindplanen. Det innebär att vindkraftverk kan komma att uppföras i denna del av kommunen oavsett om detta projekt genomförs eller inte. Nollalternativet kan innebära att 35 GWh elproduktion per år produceras på annat sätt än med vindkraft, vilket kan ge negativa konsekvenser, bland annat i form av större utsläpp av koldioxid, svavel, kväveoxider och stoft. Nollalternativet kan också innebära etablering av förnyelsebar energi på annan plats. Det nationella målet för vindkraftsproduktion får då uppfyllas genom etablering på andra platser i landet. Lokala arbetstillfällen som beräknas skapas kring vindkraftparken uteblir. Svensk Vindenergi har gjort beräkningar på hur många arbetstillfällen drift och underhåll av verken skulle kunna tillföra. Totalt beräknas en vindkraftsutbyggnad kunna ge 1,25 årsarbetstillfällen per vindkraftverk (2,5 MW) under driftstiden, Svensk Vindenergi Arbetstillfällen skapas framför allt för lokala entreprenörer inom byggnation och infrastruktur under byggperioden samt inom drift och underhåll så länge verken är i drift, cirka år. 24

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VETTEBERGET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, STRÖMSTADS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VETTEBERGET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, STRÖMSTADS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VETTEBERGET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, STRÖMSTADS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB JANUARI 2011 LINDA ANDERSSON OCH BENJAMIN GRAHN-DANIELSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

PROJEKT DINGLE SKOGEN UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN

PROJEKT DINGLE SKOGEN UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT DINGLE SKOGEN UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT JUNI 2009 MARIA MAGNUSSON, STIG SWEDBERG OCH BENJAMIN GRAHN-DANIELSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

PROJEKT LJUNGSKILE HOVEN

PROJEKT LJUNGSKILE HOVEN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT LJUNGSKILE HOVEN UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, UDDEVALLA KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB DECEMBER 2011 THOMAS JOHANSSON OCH CECILIA NILSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä. Konsekvenser

Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä. Konsekvenser Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä Konsekvenser 41 Inledning Enligt gällande bestämmelser ska konsekvenserna av en översiktsplan, eller av ett tillägg till översiktsplan som denna vindbruksplan

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET DECEMBER 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 7 Ljud 8 Skuggor 8 Ljus 10 Säkerhet 10

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Kraftö AB Stockholms Frihamn, Hus D, vån 2 115 56 Stockholm Kontaktperson: Björn Grinder, Miljöutredare Tfn 08-505 35 453 bjorn.grinder@krafto.se Inledning

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2007-07-09 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK PÅ BRATTÖN MUNKEDALS KOMMUN Rabbalshede Vindenergi AB Förord Rabbalshede Vindenergi AB avser att etablera en vindkraftsanläggning med en

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Stockholms Frihamn Hus D 115 56 Stockholm Kontaktperson: Malin Löfgren Tfn 08 505 35 449 malin.lofgren@krafto.se 1 Inledning Kraftö AB

Läs mer

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02 Från Dokumentnamn Sida Minnesanteckningar 1(7) Datum E.ON Vind Sverige AB 2011-02-09 Författare Anna Svensson, Norconsult Informationsmöte angående vindkraftspark i Jonsbo Minnesanteckningar från Brännö

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Samrådshandling Vindkraftpark Jättendal

Samrådshandling Vindkraftpark Jättendal Samrådshandling Vindkraftpark Jättendal Nordex Sverige AB Kungsängsvägen 21 753 23 Uppsala Tel: 018-18 59 00 E-post: awiding@nordex-online.com Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 FÖRETAGET...3 1.2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN

SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN 2 Samrådsunderlag Vindpark Hån Samrådsunderlag Vindpark Hån 3 Samrådsunderlag Vindpark Hån Årjängs kommun, Värmlands län Underlag för samråd enligt Miljöbalken 6 kap 4. Utredning

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 Upprättad: 20131220 Projekt: Markbygden etapp 2 Reviderad: Ärende: Byggnader Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 1. Vad

Läs mer

Samrådsunderlag Jan 12, 2011

Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Vindkraft Ljustorp, Timrå och Sundsvall kommun Page 1 of 27 Innehåll ÄRENDE... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 KONTAKTPERSONER... 3 3 BAKGRUND TILL PROJEKTET... 5 4 VARFÖR

Läs mer