PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN"

Transkript

1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON

2

3 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON RIO KULTUR KOOPERATIV

4 Kontaktuppgifter Rabbalshede Kraft AB (publ) Marknadsvägen RABBALSHEDE Organisationsnummer Växel: Fax: E-post: Hemsida: Kontaktperson: Martin Pettersen Tel: Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Vävra berg Uppförande av vindkraftverk, Kungälvs kommun På uppdrag av Rabbalshede Kraft april 2010 Rapport 2010:8 Miljökonsekvensbeskrivning Rio Kulturkooperativ 2010 Projektnummer: 0930 Projektansvarig: Annika Östlund Författare: Linda Andersson, Maria Magnusson, Karin Olsson Omslagsbild: Fotomontage från Vävra korset Grundkartor har tillhandahållits av beställaren Kommun: Kungälv Län: Västra Götalands län Beställare: Rabbalshede Kraft AB Redigering och layout: Optimal Press Tryck: Nordbloms Trycksaker AB, HAMBURGSUND Sökord: Vindkraft, Kungälv, Vävra berg Rio Kulturkooperativ Ekelidsvägen FJÄLLBACKA

5 INNEHÅLL: Sammanfattning 5 Del 1: Inledning 11 Projektbeskrivning 13 Vindresurser och produktion 13 Placering 13 Tidplan 13 Ekonomi 14 Teknisk beskrivning 14 Verk 14 Fundament 14 Vägar och transporter 15 Elanslutning 15 Planer och mål 16 Övriga vindkraftprojekt i området 16 Del 2: Utredningsalternativ 19 Alternativ 20 Huvudalternativ 20 Alternativ utformning 22 Tidigare studerad utformning 23 Alternativa lokaliseringar 23 Nollalternativ 23 Del 3: Miljökonsekvenser 25 Miljökonsekvenser Människors hälsa och säkerhet 28 Ljud 28 Skuggor 31 Ljus 33 Kemikalieanvändning 33 Säkerhet 34 Miljökonsekvenser Landskapet 36 Visuell påverkan Landskapsbild 36 Friluftsliv och turism 41 Kulturmiljö 43 Naturmiljö 52 Fåglar, fladdermöss och övrig fauna 59 Miljökonsekvenser Resurser 65 Riksintressen 65 Energi 65 Luft och klimat 66 Markanvändning 66 Transport och material 67 Avveckling 68 Miljökonsekvenser Miljömål och sammanfattade konsekvenser 70 Miljömål 70 Sammanfattade miljökonsekvenser 71

6 Del 4: Kumulativa effekter 73 Ljud och skuggor 75 Landskapsbild visuell påverkan 75 Fågelfauna 75 Riksintressen 77 Del 5: Tillståndsprövning och samråd 79 Det fortsatta prövningsförfarandet 81 Synpunkter 81 Källor 83 Bilagor Ljudberäkningar 2. Skuggberäkningar 3. Fotomontage 4. Teknisk beskrivning 5. Kemikalier 6. Plan för produktionsnätet

7 SAMMANFATTNING INLEDNING 1 UTREDNINGSALTERNATIV 2 MILJÖKONSEKVENSER 3 KUMULATIVA EFFEKTER 4 TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH SAMRÅD 5 KÄLLOR BILAGOR

8

9 Sammanfattning Sammanfattning av kapitlet Projektbeskrivning Projektet syftar till att uppföra 5 vindkraftverk vid Vävra berg, sydväst om Hålta och sydost om Tjuvkil i Kungälvs kommun. Platsen har goda vindresurser och är utpekat som lämpligt för vindkraft i förslag till vindplan för Kungälvs kommun. Vindkraftparken beräknas producera 35 GWh årligen. Verken kommer att ha en maximal totalhöjd om 150 meter. Etableringen innebär även nya vägdragningar i området. Nätägaren utreder för närvarande hur anslutning till elnätet kan ske. Sammanfattning av kapitlet Alternativ Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan. Någon alternativ lokalisering behöver därför inte redovisas. Alternativ och områdets lämplighet för vindkraft är också väl utredda i och med kommunens arbete med vindplanen. En alternativ utformning har tagits fram. Denna innebär att 4 verk etableras i det aktuella området. Skillnaderna i miljöpåverkan är relativt små och gäller främst landskapsbild och minskad utbredning av ljud och skuggor. Inga bostäder får dock ljudnivåer eller skuggor som överskrider rekommenderade värden i vare sig huvudalternativet eller den alternativa utformningen. Produktionen i detta alternativ beräknas till 28 GWh. Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning fortgår. Någon annan exploatering är troligen inte aktuell eftersom översiktsplanen inte redovisar några sådana planer. Förslaget till vindplan redovisar områden för vindkraft både öster och väster om Vävra berg. Det troliga är därför att landskapsbilden i det omkringliggande landskapet kommer att förändras genom vindkraftsetableringar även i nollalternativet. Sammanfattning av kapitlet Miljökonsekvenser Ljud- och skuggberäkningar har tagits fram. Dessa visar att inga bostäder kommer att få ljudnivåer över 40 db(a). Rekommenderade värden riskerar att överskridas vid 19 fastigheter vid beräkning enligt värsta fall, men detta kan undvikas genom att skuggreglering installeras på verken. Verken ska förses med hinderbelysning enligt Transportstyrelsens bestämmelser. Då verken är maximalt 150 meter höga ska de förses med blinkande medelintensivt rött ljus. 7

10 Beräknade riskavstånd för att minimera olycksriskerna vid eventuella iskast uppfylls med god marginal för verken i projektet. Vindkraftverken är försedda med övervakningssystem och regelbunden service minimerar riskerna för olyckor. Landskapsbilden kommer att förändras vid en etablering, men påverkan på landskapsbilden bedöms bli liten. Fotomontage har tagits fram för att tydliggöra påverkan. Friluftslivet i omgivningarna påverkas i liten grad, och då främst genom förändrad upplevelse av landskapet. Om man vistas inom bergsområdena i vindparken kommer upplevelsen dock att förändras påtagligt. Kulturmiljön inom vindparken kommer att påverkas i relativt liten grad, genom att öppningar görs i stenmurar och att verksplatser och vägar kommer att anläggas nära gränsmärken. Något gränsmärke kan efter detaljstudier behöva tas bort. Kringliggande kulturmiljöer kommer i olika hög grad att påverkas visuellt genom att verken kan vara synliga från dessa miljöer. Naturvärden inom vindparken påverkas också i låg grad. På några platser passerar de planerade vägarna sumpskogar eller fuktstråk. Hänsynsåtgärder vid vägbyggnation bedöms vara tillräckliga för att hydrologin inte ska förändras i någon större utsträckning. Den infartsväg som valts går förbi en biotopskyddad stenmur och en brynmiljö. Den passerar också ett strandskyddat vattendrag på befintlig väg. Inga av de kringliggande riksintressena, Natura 2000-områdena eller naturreservaten bedöms påverkas mer än visuellt. Påverkan på flyttande fågel är svår att bedöma utan mer ingående kunskap om hur fåglarna rör sig. Verken ligger dock utanför den zon som inom ramen för vindplanen utpekats som kustzon med mycket förhöjd känslighet. Förekomst av berguv och pilgrimsfalk diskuteras direkt med länsstyrelsen på grund av sekretess. I övrigt bedöms fågellivet påverkas i begränsad omfattning. Vindkraftparken kommer att producera 35 GWh förnyelsebar el. Detta bidrar till minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och stoft. Inga närliggande riksintressen bedöms påverkas annat än i låg grad, främst visuellt. Markanvändningen in området kan i stort fortgå. En del skogsmark omvandlas till verksplatser och vägar. Detaljplan är sannolikt inte aktuell, och inga restriktioner för jakt är därmed aktuella. Sammanfattning av kapitlet Kumulativa effekter De kumulativa effekterna behandlar utöver verken på Vävra berg, även tre verk vid Knipeberget/Lycke, knappt 2 kilometer västerut. Inga bostäder kommer att få ljudnivåer över 40 db(a). Däremot visar skuggberäkningen (värsta fall) att ett antal bostäder riskerar att få värden utöver de rekommenderade. Detta undviks genom att skuggreglering inställeras. För landskapsbilden blir påverkan något större, i och med att de två parkerna tillsammans omfattar 8 verk. För boende mellan de båda parkerna, exempelvis Kulperöd och Gunneröd, innebär det dock att man får verk i två väderstreck, vilket kan bidra till att eventuella störningar upplevs starkare. För fågelfaunan innebär de båda parkerna sammanlagt att verk placeras inom och i anslutning till den kust- och skärgårdszon som bedömts ha mycket förhöjd känslighet i underlagsmaterial till vindplanen. Detta kan därför medföra en större påverkan på fågellivet än om enbart huvudalternativet etableras. 8

11 Kumulativ påverkan på riksintresset för naturvård (Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden) handlar främst om fågellivet och lövskogsmiljöer. Ett verk hamnar inom riksintressegränsen för geografiska bestämmelser enligt 4 kap 4 miljöbalken (högexploaterad kust). Ytterligare två verk placeras meter från gränsen. Ljudnivåerna förändras också i ett begränsat område inom riksintresset. I övrigt består påverkan på riksintressen av påverkan på landskapsbilden. Sammanfattning av kapitlet Samråd Denna handling utgör beslutsunderlag för prövning av vindkraftsetablering vid Vävra berg. I arbetet med denna miljökonsekvensbeskrivning har de frågor och synpunkter som framkommit under samrådet beaktats och legat till grund för avgränsningen. Om du har synpunkter på projektet eller denna handling, skall du lämna dem till projektören. Kontaktuppgifter finner du på sidan 2 i denna handling. Du har också möjlighet att lämna dina synpunkter till Länsstyrelsen i Västra Götaland som är prövningsmyndighet. 9

12

13 SAMMANFATTNING INLEDNING 1 UTREDNINGSALTERNATIV 2 MILJÖKONSEKVENSER 3 KUMULATIVA EFFEKTER 4 TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH SAMRÅD 5 KÄLLOR BILAGOR

14 Ill. 1. Översiktskarta med huvudalternativ för utformning av vindpark Vävra berg.

15 Del 1: Inledning Projektbeskrivning Denna miljökonsekvensbeskrivning gäller projektet Vävra berg. Rabbalshede Kraft AB har för avsikt att uppföra 5 vindkraftverk vid Vävra berg, syd väst om Hålta i Kungälvs kommun. Med vindområde eller vindpark avses det område som avgränsas av det beräknade/preliminära 40 db(a)-området. Vindresurser och produktion Anledningen till att platserna är intressanta för vindkraft är att: platserna har mycket goda vindresurser med öppet läge i förhärskande sydvästlig vindriktning; avståndet till närmast boende och fritidsbebyggelse är förhållandevis stort; det finns tillgång till och kapacitet i kraftledningsnätet för distributionen; projektområdet är beläget i ett området utpekat av Kungälvs kommun som lämpligt för vindkraft i vindbruksplanen, utställningshandling december Årsmedelvinden på 72 meters höjd över nollplanet är 7,0 m/s enligt MIUU s vindkartering, vilket är fullt tillräckligt för att området ska vara intressant för en vindkraftsetablering. Med 5 vindkraftverk på 2,5 MW blir den installerade effekten upp till 12,5 MW. Det uppskattas ge en årlig elproduktion på upp till cirka 35 GWh (7,0 GWh/verk). Detta motsvarar elförbrukningen för cirka 1750 eluppvärmda villor per år ( kwh/år) eller att drygt elbilar kan köra 1500 mil/år. Placering Val av platser för vindkraftverk i detta projekt utgår från följande riktlinjer: minst 500 meter mellan vindkraftverken; platser som ligger högt i terrängen; ljudnivå under 40 db(a) hos kringboende; skugga maximalt 8 h/år och max 30 min/dag hos kringboende Placeringar i projektet redovisas på illustration 1. Tidplan Tidplanen för ett projekt av denna storlek är ungefärlig. Projekteringstiden beräknas till Tillståndsansökan beräknas lämnas in maj Om tillstånd 13

16 erhålls beräknas geologiska undersökning och vägutredning att genomföras under våren-sommaren 2011 och byggstarten planeras till sommaren-hösten Elanslutning och drifttagning beräknas till vintern 2012/2013. Ekonomi För att avgöra vilken maskin som är den mest lönsamma är flera faktorer viktiga: lågt inköpspris i förhållande till förväntad produktion, lång livslängd utan haverier samt låga service- och försäkringskostnader. Utöver själva vindkraftverket ingår även fundament, vägar, projekteringskostnad, elanslutning med mera i investeringskostnaden. Maskinerna beräknas gå med cirka 2400 fullasttimmar per år. Rabbalshede Kraft tog upp frågan om intresse för lokalt delägande i vindparken under samrådet och fick viss respons. I dagsläget är inget bestämt men frågan kommer att undersökas vidare. Teknisk beskrivning Verk Vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd om maximalt 150 meter och en effekt på upp till 3,5 MW per maskin. Tornet på verket blir mellan 90 och 110 meter och rotordiameter meter beroende på vilka maskiner som väljs. Torn och rotor kommer dock sammantaget inte att överstiga 150 meter över marknivå. Alla beräkningar, fotomontage och bedömningar i denna MKB utgår ifrån vindkraftverket Siemens SWT som har en effekt på 2,3 MW, rotordiameter på 101 meter och en tornhöjd på 99, 5 meter. De vindkraftverk som uppförs i Sverige i dag har som krav att de skall vara godkända enligt Boverkets regler med ett typgodkännande av Svenska Sitac. Typgodkännandet innebär bland annat att verken skall tåla mycket höga vindhastigheter samt att de skall vara konstruerade för att hålla i minst 20 år. Den tekniska livslängden för hela vindkraftverket brukar anges till mellan 20 och 30 år. I Rabbalshede Krafts kravspecifikation vid upphandling av vindkraftverk begärs att verksleverantörerna påvisar att turbinerna skall uppfylla alla tillämpbara CE-direktiv och standarder. Vilket fabrikat som kommer att väljas kan inte anges i detta skede. Detta för att kunna välja senaste och bäst tillgängliga teknik. För en allmän teknisk beskrivning av ett vindkraftverk, se bilaga 1. Fundament Förankringen av vindkraftverken i berget kan ske via två olika metoder. De två alternativen är gravitationsfundament och bergadapter. De olika leverantörerna av vindkraftverk förordar olika metoder beroende på storlek av verk för att uppfylla sina garantivillkor. På de aktuella placeringarna på Vävra berg planeras förankring med bergadapter, det kan dock inte fastställas förrän fabrikat på verken valts och geoteknisk undersökning genomförts. För vindkraftverk med 150 meters totalhöjd har bergadapterfundamentet cirka 10 meters diameter. För bergadapter brukar man planspränga en yta i berget för fundamentet, men det är inte alltid nödvändigt. Metoden bygger på principen med en armerad betongkonstruktion fäst med långa förankringsstag ner i berget. Bergadapter ställer stora krav på bergets hållfasthet. Därför måste en geoteknisk undersökning av bergförhållanden genomföras på aktuella platser 14

17 för att klargöra om berget klarar de krav som ställs. Vid avveckling täcks bergadaptern med jord eller tas bort. Gravitationsfundament är egentligen framtagna för att användas där berggrund saknas. För ett vindkraftverk med 150 meters totalhöjd har gravitationsfundamentet cirka 20 meters diameter och cirka 3 meters höjd i centrum, och i ytterkant är det cirka 0,5 meter högt. Detta val av fundament kräver sprängning av gropar med dessa mått. Fundamentens armering monteras i botten av gropen och därefter sker gjutningen av groparna med cirka 350 m 3 betong. Fundamentet kan gjutas i jämnhöjd med marknivå och därefter täckas med jord och/eller material från platsen. Fördelen med dessa fundament är att detta är en beprövad metod som inte är beroende av bergets kvalitet samt att sprängstenen kan användas vid byggnationen av vägarna. Nackdelen är att det innebär ett betydligt större ingrepp i naturen än bergadapter. Vägar och transporter Befintliga tillfartsvägar kommer att användas i så stor utsträckning som möjligt. Dessa kan behöva förstärkas, rätas och breddas. Inom vindparken behöver cirka 3,5 kilometer ny väg att anläggas. Där det är möjligt kommer befintlig skogsväg användas i så stor utsträckning som möjligt. Dessa kan då behöva förstärkas, rätas och breddas. Vägbanan kommer att ha en bredd av 4 till 5 meter och vägbotten 8 till 10 meter beroende på hur mycket material som behöver påföras. I de delar av vägen som går på berghällar behöver endast en liten utfyllnad för att jämna ut vägbanan göras. Avverkning av skog sker i en korridor med meters bredd. I slutet av byggfasen återförs jord på de påverkade markytorna intill vägbanan. Ytorna på vägar och verksplatser kommer att vara belagda med bergskrossmaterial. Sprängsten från fundamentplatserna kommer att användas för anläggning av vägar fram till vindkraftverken. Vägdragningen har gjorts i samråd med markägarna och utformningen har anpassats efter biologisk inventering och arkeologisk utredning, viket beskrivs närmare i Del 3 under avsnitten Kulturmiljö och Naturmiljö. Flera alternativa dragningar av infartsväg har studerats. Som infartsväg föreslås väg Ab, illustration 14. Denna sträcka bedöms medföra mindre påverkan på de lokala natur- och kulturvärdena. Slutlig vägdragning bestäms i samråd med länsstyrelsen. Transporter under byggtiden sker med lastbil, dumper och grävlastare. Krossmaterial till vägbeläggningar samt färdig betong, alternativt cement, grus och vatten, kommer att transporteras på lastbil. Aggregat och torn levereras i sektioner som transporteras på lastbil och reses med hjälp av mobilkran. Transporter under driftstiden sker med lättare fordon för service och underhåll av vindkraftverken. Vid större reparationer kommer mobilkran att användas. Elanslutning Anslutning av vindkraftverken till elnätet kommer troligtvis att ske via en ny ledning som planeras anslutas till en befintlig transformatorstation i Rollsbo. Inom parken används markkabel vilken förläggs i direkt anslutning till vägar där det är möjligt. Den ledning som ansluter parken till transformatorstationen i Rollsbo kommer att planeras utav nätägaren i området, Kungälvs Energi. Om en etablering av vindkraft i områden väster om Vävra berg blir aktuell kommer elanslutning 15

18 i dessa områden att samordnas. Samråd med Kungälvs Energi pågår och en utredning om villkor och kostnader kring elanslutningen har påbörjats. En beskrivning av det planerade elnätet inom vindparken finns i bilaga 6. Planer och mål Projektområdet i Vävra berg ingår i ett område som i gällande översiktsplan (ÖP) utpekats av Kungälvs kommun som möjligt utbyggnadsområde för vindbruk, Kungälvs kommun Kommunen arbetar också med en vindbruksplan där Vävra berg utpekats som lämpligt område (F) i utställningsversionen, Kungälvs kommun Området omfattas inte av detaljplaner. Tomter med bostadshus planeras på fastighet Gullbringa 1:4, i anslutning till golfbanan, Kungälvs kommun Fastigheten ligger cirka 1 kilometer från vindområdet. Mer koncentrerad bebyggelse finns i Tjuvkil, Kärna och Ytterby/Tega. Översiktsplanen från år 2000 anger inga särskilda rekommendationer eller bestämmelser för det aktuella projektområdet utöver skyddade områden enligt nedan. Odlingsmarkerna i de omgivande dalgångarna är markerade som jordbruksmark med oförändrad markanvändning, Kungälvs kommun I förslaget till ny ÖP anges utbyggnad av bostäder i närområdet till vindparken främst i orterna Tjuvkil och Kärna. I dalgångarna runt vindparken och längs vägarna finns värdefull odlingsmark. Söder om parken, mellan Ytterby och Lycke och vidare ut till Koön och Marstrand, löper en regional kraftledning. Kommunen anger områdena mellan Lycke och Hålta, söder om väg 168, som stora, relativt opåverkade områden, men föreslår ändå en utbyggnad av vindkraft i dessa områden, Kungälvs kommun Stora opåverkade områden anges i förslag till ny ÖP vara Svartedalen, området runt Nordre älvs mynning samt i viss mån havsområdet. Etableringen ligger inte inom några av dessa områden. I omgivningarna finns ett antal riksintresseområden för friluftsliv, natur- och kulturmiljövård, samt naturreservat, Natura 2000-områden och områden som utpekats som värdefulla kulturmiljöer. Dessa beskrivs i avsnitten Friluftsliv och turism, Kulturmiljö och Naturmiljö. Inga verk är placerade inom gränsen för något riksintresseområde, men etableringen angränsar till riksintresse för naturvården, och ljudområdet för 40 db(a) sträcker sig in i riksintresset. De miljömål som kan komma att påverkas av etableringen på ett positivt eller negativt sätt, och där en bedömning av påverkan kan vara relevant är: 1. Begränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 3. Bara naturlig försurning, 7. Ingen övergödning, 11. Myllrande våtmarker, 12. Levande skogar och 15. God bebyggd miljö. En bedömning av övriga miljömål bedöms inte relevant för projektet. Övriga vindkraftsprojekt i området Vid Knipeberget/Lycke, cirka 2 kilometer väster om Vävra berg, har två företag ansökt om att få uppföra tre vindkraftverk, illustration

19 17 Ill. 2. Karta med huvudalternativ och riksintresseområden i närområdet.

20

21 SAMMANFATTNING INLEDNING 1 UTREDNINGSALTERNATIV 2 MILJÖKONSEKVENSER 3 KUMULATIVA EFFEKTER 4 TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH SAMRÅD 5 KÄLLOR BILAGOR

22 Del 2: Utredningsalternativ Alternativ Huvudalternativ Huvudalternativet är att etablering av 5 vindkraftverk sker i området vid Vävra berg, sydväst om Hålta i Kungälvs kommun enligt projektbeskrivningen ovan. Berörda fastigheter är Vävra 7:10, Harkeröd 1:2 och 1:3, Hålta socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Placeringar för huvudalternativet finns på illustration 3. Ill. 3. Kartan visar utformning av huvudalternativet, 5 verk. 20

23 Ill. 4. Alternativ utformning, 4 verk. Vindområdet är beläget i ett kuperat skogslandskap med hällmarkstallskog på höjderna och sprickdalar med mindre våtmarker, sumpskogar och tjärnar. I den västra delen dominerar barrskog medan det är större inslag av lövträd i den östra delen av vindområdet. Området är relativt högt beläget och ligger cirka fyra kilometer från kusten. Platsen för etablering är väl vald utifrån goda vindförutsättningar och möjligheterna att utnyttja området optimalt. Huvudalternativet finns med bland lämpliga områden i kommunens förslag till vindbruksplan. Vindhastigheten är 7,0 m/s enligt MIUU:s beräkningar. Antalet verk är 5, med en sammanlagd effekt om 12,5 MW. Årsproduktionen beräknas bli cirka 35 GWh. Totalhöjden på verken kommer att vara maximalt 150 meter. Den slutliga utformningen har planerats efter att områdets kultur- och naturvärden har utretts, för att minska påverkan på dessa värden. Justeringar av verksplaceringar och vägdragningar har gjorts utifrån resultaten av den kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning som gjorts, Andersson och Olsson Fotomontage, decibelberäkning och skuggberäkning för huvudalternativet finns i illustration 5 och 6 och i bilagorna 1, 2 och 3. Miljökonsekvenser för huvudalternativet beskrivs i avsnittet Miljökonsekvenser. 21

24 Alternativ utformning Alternativet innebär att 4 verk av samma storlek som i huvudalternativet etableras i området. I jämförelse med huvudalternativet skiljer det sig genom att verk 1, det västligaste verket, utgår, illustration 4. Valet av denna utformning har gjorts på grund av detta verk ligger längst bort ifrån infartsvägen och även den sista delen av planerad vägsträckning kan då utgå. Det är också det verk som ligger närmast bostadsområdet vid Kulperöd och Gullbringaområdet. Den sammanlagda effekten i alternativet blir 10 MW och den totala årsproduktionen beräknas till cirka 28 GWh. Totalhöjden på verken kommer att bli maximalt 150 meter. Alternativet innebär att 7 GWh mindre förnyelsebar el produceras jämfört med huvudalternativet. Utsläppreduceringen i jämförelse med huvudalternativet minskar med ton koldioxid, 2,6 ton svaveloxid, 18 ton kväveoxide och 0,7 ton stoft. Ljudberäkningar, skuggberäkningar och fotomontage för alternativet med 4 vindkraftverk finns i bilagorna 1, 2 och 3. Miljökonsekvenserna för den alternativa utformningen blir i stort sett de samma som beskrivs för huvudalternativet. De positiva miljökonsekvenserna blir inte lika stora som för huvudalternativet, medan de negativa miljökonsekvenserna lokalt i området och det närmast kringliggande landskapet minskas. Den visuella påverkan blir något mindre än för huvudalternativet. Det kan märkas när vindparken betraktas från utsiktspunkter norr och söder om parken, när man ser verken i bredd. Betraktat på håll, från väster och öster blir skillnaden mellan alternativen liten. För enskilda fastigheter kan skillnaden bli påtaglig västerifrån, som i fotomontaget från Kulperöd. Även inom Kulperödsområdet varierar dock sikten. Det fotomontage som gjordes därifrån visar att endast ett verk blir synligt verk nummer 1. Den visuella påverkan skulle således bli mindre just från Kulperöd med den alternativa utformningen (som utesluter verk 1) jämfört med huvudalternativet. Från andra utsiktspunkter blir skillnaden mindre påtaglig. Fotomontage finns i bilaga 3. Skuggberäkningen för den alternativa utformningen visar att fastigheter väster om vindområdet får en minskad risk för skuggor. Det är 11 bostäder som riskerar att få skugga mer än 30 timmar/år (den teoretiskt uträkningen motsvarar ungefär 8 skuggtimmar/år i verkligheten) och/eller 30 minuter per dag. I huvudalternativet är motsvarande siffra 16 bostadsfastigheter. Eftersom verken kommer att förses med skuggreglering kommer inga bostäder att få skuggor utöver rekommenderade gränsvärden vare sig i huvudalternativet eller vid den alternativa utformningen. Ljudutbredningen kommer att minska i väster i den alternativa utformningen med 4 verk. Inga bostäder får över 40 db(a) enligt beräkningarna, vare sig i huvudalternativet eller i alternativet. Ljudområdet för alternativet finns i bilaga 1e. Avståndet till kustzonen i väster ökar också när det verk som ligger längst åt väster tas bort. Alternativet innebär därför en något mindre påverkan på fågellivet i kustområdet. Dock har påverkan på flyttande fåglar även i huvudalternativet bedömts som liten. Påverkan på pilgrimsfalk och berguv behandlas direkt med länsstyrelsen på grund av sekretess. Skillnaden för natur- och kulturvärden på platsen är liten. De kulturlämningar som finns vid verk 1 och längs vägen till detta kan kvarstå även i huvudalternati- 22

25 vet, illustration 12. Här är heller inga särskilt höga naturvärden noterade. Generell hänsyn bedöms vara tillräcklig i både huvudalternativet och den alternativa utformningen. Tidigare studerad utformning Olika utformningar har studerats under planering och projektering av vindparken. Detta har resulterat i huvudalternativet ovan. Justeringar av verksplaceringar och vägdragningar har gjorts utifrån resultatet av den kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning som gjorts, Andersson och Olsson Flera alternativ för infartsvägen mot verk 5 har utretts, illustration 14 på sidan 49. Alternativ A går genom en beteshage längs ett lövskogsbryn där en hägnad och ett gränsmärke registrerats. Stenmuren omfattas av biotopskydd. På den norra sidan av vägen ligger en damm. Justering av vägdragningen för att undvika stenmur, gränsmärke, damm och brynmiljön kan vara svårt. Gränsmärket och hägnaden är registrerade som övrig kulturhistorisk lämning. Om hägnaden kommer att påverkas av vägdragningen behövs dispens från biotopskyddsbestämmelserna samt tillstånd för ingrepp i fornlämning. Eventuellt borttagande av gränsmärket kräver också tillstånd för ingrepp i fornlämning. Delsträckan Aa passerar längs en bergbrant med lövträd och hassel. Längs vägen ligger också en miljö med torplämningar. Delsträckan Ab passerar att mindre vattendrag i skogsmark och följer delvis en befintlig skogsväg. Alternativ B går genom odlingsmark och passerar en biotopskyddad bäck/ dike på befintlig väg. Vägen går sedan genom bebyggelsen i Harkeröd. Efter Harkeröd anläggs ny väg in i ett skogsområde som utgörs av igenväxt utmark med olikåldriga träd. Skogen är här relativt opåverkad av skogsbruk och har ett stort inslag av död ved. Anläggning av denna delsträcka medför att ytterligare sex hägnader i skogsmark passeras. Alternativ A har bedömts ge mindre påverkan på de sammalagda natur- och kulturvärdena. Av alternativen Aa och Ab bedöms Ab som lämpligare då det till viss del följer en befintlig skogsväg. De hägnader som passeras har befintliga öppningar som kommer att användas i den mån det är möjligt. Alternativa lokaliseringar Länsstyrelsen i Västra Götalands län angav i samrådet att om projektet innebär betydande miljöpåverkan behöver en alternativ lokalisering redovisas i MKB:n. Kungälvs kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland län har beslutat att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan, vilket innebär att ingen alternativ lokalisering behöver föreslås. Kungälvs kommun arbetar för närvarande med en vindplan. I förslaget (utställningsversion december 2009) finns området för Vävra berg med som lämpligt för vindkraft. Alternativa områden inom kommunen och dessas lämplighet för vindkraft får anses vara väl studerade i och med detta arbete, och ytterligare studier anses inte behövas. Nollalternativ Nollalternativet skall ge svar på vad som händer, eller inte händer, om ett projekt inte genomförs. Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk etableras i det föreslagna området. Inga nya vägar dras i projektområdet och inget kablage installeras. 23

26 Om ingen vindkraftsetablering kommer till stånd i området fortgår nuvarande markanvändningen under förutsättning att ingen övrig exploatering tillkommer. Någon annan exploatering är troligen inte aktuell eftersom ÖP inte redovisar några sådana planer. Bygglovsansökningar om sammanlagt 3 verk vid Knipeberget behandlas av kommunen. Området finns med i kommunens förslag till vindbruksplan (område D), det är beläget cirka 1,8 kilometer väster om Vävra berg. Även öster om Vävra berg finns områden utpekade i vindplanen. Det innebär att vindkraftverk kan komma att uppföras i denna del av kommunen oavsett om detta projekt genomförs eller inte. Nollalternativet kan innebära att 35 GWh elproduktion per år produceras på annat sätt än med vindkraft, vilket kan ge negativa konsekvenser, bland annat i form av större utsläpp av koldioxid, svavel, kväveoxider och stoft. Nollalternativet kan också innebära etablering av förnyelsebar energi på annan plats. Det nationella målet för vindkraftsproduktion får då uppfyllas genom etablering på andra platser i landet. Lokala arbetstillfällen som beräknas skapas kring vindkraftparken uteblir. Svensk Vindenergi har gjort beräkningar på hur många arbetstillfällen drift och underhåll av verken skulle kunna tillföra. Totalt beräknas en vindkraftsutbyggnad kunna ge 1,25 årsarbetstillfällen per vindkraftverk (2,5 MW) under driftstiden, Svensk Vindenergi Arbetstillfällen skapas framför allt för lokala entreprenörer inom byggnation och infrastruktur under byggperioden samt inom drift och underhåll så länge verken är i drift, cirka år. 24