PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN"

Transkript

1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON

2

3 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON RIO KULTUR KOOPERATIV

4 Kontaktuppgifter Rabbalshede Kraft AB (publ) Marknadsvägen RABBALSHEDE Organisationsnummer Växel: Fax: E-post: Hemsida: Kontaktperson: Martin Pettersen Tel: Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Vävra berg Uppförande av vindkraftverk, Kungälvs kommun På uppdrag av Rabbalshede Kraft april 2010 Rapport 2010:8 Miljökonsekvensbeskrivning Rio Kulturkooperativ 2010 Projektnummer: 0930 Projektansvarig: Annika Östlund Författare: Linda Andersson, Maria Magnusson, Karin Olsson Omslagsbild: Fotomontage från Vävra korset Grundkartor har tillhandahållits av beställaren Kommun: Kungälv Län: Västra Götalands län Beställare: Rabbalshede Kraft AB Redigering och layout: Optimal Press Tryck: Nordbloms Trycksaker AB, HAMBURGSUND Sökord: Vindkraft, Kungälv, Vävra berg Rio Kulturkooperativ Ekelidsvägen FJÄLLBACKA

5 INNEHÅLL: Sammanfattning 5 Del 1: Inledning 11 Projektbeskrivning 13 Vindresurser och produktion 13 Placering 13 Tidplan 13 Ekonomi 14 Teknisk beskrivning 14 Verk 14 Fundament 14 Vägar och transporter 15 Elanslutning 15 Planer och mål 16 Övriga vindkraftprojekt i området 16 Del 2: Utredningsalternativ 19 Alternativ 20 Huvudalternativ 20 Alternativ utformning 22 Tidigare studerad utformning 23 Alternativa lokaliseringar 23 Nollalternativ 23 Del 3: Miljökonsekvenser 25 Miljökonsekvenser Människors hälsa och säkerhet 28 Ljud 28 Skuggor 31 Ljus 33 Kemikalieanvändning 33 Säkerhet 34 Miljökonsekvenser Landskapet 36 Visuell påverkan Landskapsbild 36 Friluftsliv och turism 41 Kulturmiljö 43 Naturmiljö 52 Fåglar, fladdermöss och övrig fauna 59 Miljökonsekvenser Resurser 65 Riksintressen 65 Energi 65 Luft och klimat 66 Markanvändning 66 Transport och material 67 Avveckling 68 Miljökonsekvenser Miljömål och sammanfattade konsekvenser 70 Miljömål 70 Sammanfattade miljökonsekvenser 71

6 Del 4: Kumulativa effekter 73 Ljud och skuggor 75 Landskapsbild visuell påverkan 75 Fågelfauna 75 Riksintressen 77 Del 5: Tillståndsprövning och samråd 79 Det fortsatta prövningsförfarandet 81 Synpunkter 81 Källor 83 Bilagor Ljudberäkningar 2. Skuggberäkningar 3. Fotomontage 4. Teknisk beskrivning 5. Kemikalier 6. Plan för produktionsnätet

7 SAMMANFATTNING INLEDNING 1 UTREDNINGSALTERNATIV 2 MILJÖKONSEKVENSER 3 KUMULATIVA EFFEKTER 4 TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH SAMRÅD 5 KÄLLOR BILAGOR

8

9 Sammanfattning Sammanfattning av kapitlet Projektbeskrivning Projektet syftar till att uppföra 5 vindkraftverk vid Vävra berg, sydväst om Hålta och sydost om Tjuvkil i Kungälvs kommun. Platsen har goda vindresurser och är utpekat som lämpligt för vindkraft i förslag till vindplan för Kungälvs kommun. Vindkraftparken beräknas producera 35 GWh årligen. Verken kommer att ha en maximal totalhöjd om 150 meter. Etableringen innebär även nya vägdragningar i området. Nätägaren utreder för närvarande hur anslutning till elnätet kan ske. Sammanfattning av kapitlet Alternativ Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan. Någon alternativ lokalisering behöver därför inte redovisas. Alternativ och områdets lämplighet för vindkraft är också väl utredda i och med kommunens arbete med vindplanen. En alternativ utformning har tagits fram. Denna innebär att 4 verk etableras i det aktuella området. Skillnaderna i miljöpåverkan är relativt små och gäller främst landskapsbild och minskad utbredning av ljud och skuggor. Inga bostäder får dock ljudnivåer eller skuggor som överskrider rekommenderade värden i vare sig huvudalternativet eller den alternativa utformningen. Produktionen i detta alternativ beräknas till 28 GWh. Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning fortgår. Någon annan exploatering är troligen inte aktuell eftersom översiktsplanen inte redovisar några sådana planer. Förslaget till vindplan redovisar områden för vindkraft både öster och väster om Vävra berg. Det troliga är därför att landskapsbilden i det omkringliggande landskapet kommer att förändras genom vindkraftsetableringar även i nollalternativet. Sammanfattning av kapitlet Miljökonsekvenser Ljud- och skuggberäkningar har tagits fram. Dessa visar att inga bostäder kommer att få ljudnivåer över 40 db(a). Rekommenderade värden riskerar att överskridas vid 19 fastigheter vid beräkning enligt värsta fall, men detta kan undvikas genom att skuggreglering installeras på verken. Verken ska förses med hinderbelysning enligt Transportstyrelsens bestämmelser. Då verken är maximalt 150 meter höga ska de förses med blinkande medelintensivt rött ljus. 7

10 Beräknade riskavstånd för att minimera olycksriskerna vid eventuella iskast uppfylls med god marginal för verken i projektet. Vindkraftverken är försedda med övervakningssystem och regelbunden service minimerar riskerna för olyckor. Landskapsbilden kommer att förändras vid en etablering, men påverkan på landskapsbilden bedöms bli liten. Fotomontage har tagits fram för att tydliggöra påverkan. Friluftslivet i omgivningarna påverkas i liten grad, och då främst genom förändrad upplevelse av landskapet. Om man vistas inom bergsområdena i vindparken kommer upplevelsen dock att förändras påtagligt. Kulturmiljön inom vindparken kommer att påverkas i relativt liten grad, genom att öppningar görs i stenmurar och att verksplatser och vägar kommer att anläggas nära gränsmärken. Något gränsmärke kan efter detaljstudier behöva tas bort. Kringliggande kulturmiljöer kommer i olika hög grad att påverkas visuellt genom att verken kan vara synliga från dessa miljöer. Naturvärden inom vindparken påverkas också i låg grad. På några platser passerar de planerade vägarna sumpskogar eller fuktstråk. Hänsynsåtgärder vid vägbyggnation bedöms vara tillräckliga för att hydrologin inte ska förändras i någon större utsträckning. Den infartsväg som valts går förbi en biotopskyddad stenmur och en brynmiljö. Den passerar också ett strandskyddat vattendrag på befintlig väg. Inga av de kringliggande riksintressena, Natura 2000-områdena eller naturreservaten bedöms påverkas mer än visuellt. Påverkan på flyttande fågel är svår att bedöma utan mer ingående kunskap om hur fåglarna rör sig. Verken ligger dock utanför den zon som inom ramen för vindplanen utpekats som kustzon med mycket förhöjd känslighet. Förekomst av berguv och pilgrimsfalk diskuteras direkt med länsstyrelsen på grund av sekretess. I övrigt bedöms fågellivet påverkas i begränsad omfattning. Vindkraftparken kommer att producera 35 GWh förnyelsebar el. Detta bidrar till minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och stoft. Inga närliggande riksintressen bedöms påverkas annat än i låg grad, främst visuellt. Markanvändningen in området kan i stort fortgå. En del skogsmark omvandlas till verksplatser och vägar. Detaljplan är sannolikt inte aktuell, och inga restriktioner för jakt är därmed aktuella. Sammanfattning av kapitlet Kumulativa effekter De kumulativa effekterna behandlar utöver verken på Vävra berg, även tre verk vid Knipeberget/Lycke, knappt 2 kilometer västerut. Inga bostäder kommer att få ljudnivåer över 40 db(a). Däremot visar skuggberäkningen (värsta fall) att ett antal bostäder riskerar att få värden utöver de rekommenderade. Detta undviks genom att skuggreglering inställeras. För landskapsbilden blir påverkan något större, i och med att de två parkerna tillsammans omfattar 8 verk. För boende mellan de båda parkerna, exempelvis Kulperöd och Gunneröd, innebär det dock att man får verk i två väderstreck, vilket kan bidra till att eventuella störningar upplevs starkare. För fågelfaunan innebär de båda parkerna sammanlagt att verk placeras inom och i anslutning till den kust- och skärgårdszon som bedömts ha mycket förhöjd känslighet i underlagsmaterial till vindplanen. Detta kan därför medföra en större påverkan på fågellivet än om enbart huvudalternativet etableras. 8

11 Kumulativ påverkan på riksintresset för naturvård (Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden) handlar främst om fågellivet och lövskogsmiljöer. Ett verk hamnar inom riksintressegränsen för geografiska bestämmelser enligt 4 kap 4 miljöbalken (högexploaterad kust). Ytterligare två verk placeras meter från gränsen. Ljudnivåerna förändras också i ett begränsat område inom riksintresset. I övrigt består påverkan på riksintressen av påverkan på landskapsbilden. Sammanfattning av kapitlet Samråd Denna handling utgör beslutsunderlag för prövning av vindkraftsetablering vid Vävra berg. I arbetet med denna miljökonsekvensbeskrivning har de frågor och synpunkter som framkommit under samrådet beaktats och legat till grund för avgränsningen. Om du har synpunkter på projektet eller denna handling, skall du lämna dem till projektören. Kontaktuppgifter finner du på sidan 2 i denna handling. Du har också möjlighet att lämna dina synpunkter till Länsstyrelsen i Västra Götaland som är prövningsmyndighet. 9

12

13 SAMMANFATTNING INLEDNING 1 UTREDNINGSALTERNATIV 2 MILJÖKONSEKVENSER 3 KUMULATIVA EFFEKTER 4 TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH SAMRÅD 5 KÄLLOR BILAGOR

14 Ill. 1. Översiktskarta med huvudalternativ för utformning av vindpark Vävra berg.

15 Del 1: Inledning Projektbeskrivning Denna miljökonsekvensbeskrivning gäller projektet Vävra berg. Rabbalshede Kraft AB har för avsikt att uppföra 5 vindkraftverk vid Vävra berg, syd väst om Hålta i Kungälvs kommun. Med vindområde eller vindpark avses det område som avgränsas av det beräknade/preliminära 40 db(a)-området. Vindresurser och produktion Anledningen till att platserna är intressanta för vindkraft är att: platserna har mycket goda vindresurser med öppet läge i förhärskande sydvästlig vindriktning; avståndet till närmast boende och fritidsbebyggelse är förhållandevis stort; det finns tillgång till och kapacitet i kraftledningsnätet för distributionen; projektområdet är beläget i ett området utpekat av Kungälvs kommun som lämpligt för vindkraft i vindbruksplanen, utställningshandling december Årsmedelvinden på 72 meters höjd över nollplanet är 7,0 m/s enligt MIUU s vindkartering, vilket är fullt tillräckligt för att området ska vara intressant för en vindkraftsetablering. Med 5 vindkraftverk på 2,5 MW blir den installerade effekten upp till 12,5 MW. Det uppskattas ge en årlig elproduktion på upp till cirka 35 GWh (7,0 GWh/verk). Detta motsvarar elförbrukningen för cirka 1750 eluppvärmda villor per år ( kwh/år) eller att drygt elbilar kan köra 1500 mil/år. Placering Val av platser för vindkraftverk i detta projekt utgår från följande riktlinjer: minst 500 meter mellan vindkraftverken; platser som ligger högt i terrängen; ljudnivå under 40 db(a) hos kringboende; skugga maximalt 8 h/år och max 30 min/dag hos kringboende Placeringar i projektet redovisas på illustration 1. Tidplan Tidplanen för ett projekt av denna storlek är ungefärlig. Projekteringstiden beräknas till Tillståndsansökan beräknas lämnas in maj Om tillstånd 13

16 erhålls beräknas geologiska undersökning och vägutredning att genomföras under våren-sommaren 2011 och byggstarten planeras till sommaren-hösten Elanslutning och drifttagning beräknas till vintern 2012/2013. Ekonomi För att avgöra vilken maskin som är den mest lönsamma är flera faktorer viktiga: lågt inköpspris i förhållande till förväntad produktion, lång livslängd utan haverier samt låga service- och försäkringskostnader. Utöver själva vindkraftverket ingår även fundament, vägar, projekteringskostnad, elanslutning med mera i investeringskostnaden. Maskinerna beräknas gå med cirka 2400 fullasttimmar per år. Rabbalshede Kraft tog upp frågan om intresse för lokalt delägande i vindparken under samrådet och fick viss respons. I dagsläget är inget bestämt men frågan kommer att undersökas vidare. Teknisk beskrivning Verk Vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd om maximalt 150 meter och en effekt på upp till 3,5 MW per maskin. Tornet på verket blir mellan 90 och 110 meter och rotordiameter meter beroende på vilka maskiner som väljs. Torn och rotor kommer dock sammantaget inte att överstiga 150 meter över marknivå. Alla beräkningar, fotomontage och bedömningar i denna MKB utgår ifrån vindkraftverket Siemens SWT som har en effekt på 2,3 MW, rotordiameter på 101 meter och en tornhöjd på 99, 5 meter. De vindkraftverk som uppförs i Sverige i dag har som krav att de skall vara godkända enligt Boverkets regler med ett typgodkännande av Svenska Sitac. Typgodkännandet innebär bland annat att verken skall tåla mycket höga vindhastigheter samt att de skall vara konstruerade för att hålla i minst 20 år. Den tekniska livslängden för hela vindkraftverket brukar anges till mellan 20 och 30 år. I Rabbalshede Krafts kravspecifikation vid upphandling av vindkraftverk begärs att verksleverantörerna påvisar att turbinerna skall uppfylla alla tillämpbara CE-direktiv och standarder. Vilket fabrikat som kommer att väljas kan inte anges i detta skede. Detta för att kunna välja senaste och bäst tillgängliga teknik. För en allmän teknisk beskrivning av ett vindkraftverk, se bilaga 1. Fundament Förankringen av vindkraftverken i berget kan ske via två olika metoder. De två alternativen är gravitationsfundament och bergadapter. De olika leverantörerna av vindkraftverk förordar olika metoder beroende på storlek av verk för att uppfylla sina garantivillkor. På de aktuella placeringarna på Vävra berg planeras förankring med bergadapter, det kan dock inte fastställas förrän fabrikat på verken valts och geoteknisk undersökning genomförts. För vindkraftverk med 150 meters totalhöjd har bergadapterfundamentet cirka 10 meters diameter. För bergadapter brukar man planspränga en yta i berget för fundamentet, men det är inte alltid nödvändigt. Metoden bygger på principen med en armerad betongkonstruktion fäst med långa förankringsstag ner i berget. Bergadapter ställer stora krav på bergets hållfasthet. Därför måste en geoteknisk undersökning av bergförhållanden genomföras på aktuella platser 14

17 för att klargöra om berget klarar de krav som ställs. Vid avveckling täcks bergadaptern med jord eller tas bort. Gravitationsfundament är egentligen framtagna för att användas där berggrund saknas. För ett vindkraftverk med 150 meters totalhöjd har gravitationsfundamentet cirka 20 meters diameter och cirka 3 meters höjd i centrum, och i ytterkant är det cirka 0,5 meter högt. Detta val av fundament kräver sprängning av gropar med dessa mått. Fundamentens armering monteras i botten av gropen och därefter sker gjutningen av groparna med cirka 350 m 3 betong. Fundamentet kan gjutas i jämnhöjd med marknivå och därefter täckas med jord och/eller material från platsen. Fördelen med dessa fundament är att detta är en beprövad metod som inte är beroende av bergets kvalitet samt att sprängstenen kan användas vid byggnationen av vägarna. Nackdelen är att det innebär ett betydligt större ingrepp i naturen än bergadapter. Vägar och transporter Befintliga tillfartsvägar kommer att användas i så stor utsträckning som möjligt. Dessa kan behöva förstärkas, rätas och breddas. Inom vindparken behöver cirka 3,5 kilometer ny väg att anläggas. Där det är möjligt kommer befintlig skogsväg användas i så stor utsträckning som möjligt. Dessa kan då behöva förstärkas, rätas och breddas. Vägbanan kommer att ha en bredd av 4 till 5 meter och vägbotten 8 till 10 meter beroende på hur mycket material som behöver påföras. I de delar av vägen som går på berghällar behöver endast en liten utfyllnad för att jämna ut vägbanan göras. Avverkning av skog sker i en korridor med meters bredd. I slutet av byggfasen återförs jord på de påverkade markytorna intill vägbanan. Ytorna på vägar och verksplatser kommer att vara belagda med bergskrossmaterial. Sprängsten från fundamentplatserna kommer att användas för anläggning av vägar fram till vindkraftverken. Vägdragningen har gjorts i samråd med markägarna och utformningen har anpassats efter biologisk inventering och arkeologisk utredning, viket beskrivs närmare i Del 3 under avsnitten Kulturmiljö och Naturmiljö. Flera alternativa dragningar av infartsväg har studerats. Som infartsväg föreslås väg Ab, illustration 14. Denna sträcka bedöms medföra mindre påverkan på de lokala natur- och kulturvärdena. Slutlig vägdragning bestäms i samråd med länsstyrelsen. Transporter under byggtiden sker med lastbil, dumper och grävlastare. Krossmaterial till vägbeläggningar samt färdig betong, alternativt cement, grus och vatten, kommer att transporteras på lastbil. Aggregat och torn levereras i sektioner som transporteras på lastbil och reses med hjälp av mobilkran. Transporter under driftstiden sker med lättare fordon för service och underhåll av vindkraftverken. Vid större reparationer kommer mobilkran att användas. Elanslutning Anslutning av vindkraftverken till elnätet kommer troligtvis att ske via en ny ledning som planeras anslutas till en befintlig transformatorstation i Rollsbo. Inom parken används markkabel vilken förläggs i direkt anslutning till vägar där det är möjligt. Den ledning som ansluter parken till transformatorstationen i Rollsbo kommer att planeras utav nätägaren i området, Kungälvs Energi. Om en etablering av vindkraft i områden väster om Vävra berg blir aktuell kommer elanslutning 15

18 i dessa områden att samordnas. Samråd med Kungälvs Energi pågår och en utredning om villkor och kostnader kring elanslutningen har påbörjats. En beskrivning av det planerade elnätet inom vindparken finns i bilaga 6. Planer och mål Projektområdet i Vävra berg ingår i ett område som i gällande översiktsplan (ÖP) utpekats av Kungälvs kommun som möjligt utbyggnadsområde för vindbruk, Kungälvs kommun Kommunen arbetar också med en vindbruksplan där Vävra berg utpekats som lämpligt område (F) i utställningsversionen, Kungälvs kommun Området omfattas inte av detaljplaner. Tomter med bostadshus planeras på fastighet Gullbringa 1:4, i anslutning till golfbanan, Kungälvs kommun Fastigheten ligger cirka 1 kilometer från vindområdet. Mer koncentrerad bebyggelse finns i Tjuvkil, Kärna och Ytterby/Tega. Översiktsplanen från år 2000 anger inga särskilda rekommendationer eller bestämmelser för det aktuella projektområdet utöver skyddade områden enligt nedan. Odlingsmarkerna i de omgivande dalgångarna är markerade som jordbruksmark med oförändrad markanvändning, Kungälvs kommun I förslaget till ny ÖP anges utbyggnad av bostäder i närområdet till vindparken främst i orterna Tjuvkil och Kärna. I dalgångarna runt vindparken och längs vägarna finns värdefull odlingsmark. Söder om parken, mellan Ytterby och Lycke och vidare ut till Koön och Marstrand, löper en regional kraftledning. Kommunen anger områdena mellan Lycke och Hålta, söder om väg 168, som stora, relativt opåverkade områden, men föreslår ändå en utbyggnad av vindkraft i dessa områden, Kungälvs kommun Stora opåverkade områden anges i förslag till ny ÖP vara Svartedalen, området runt Nordre älvs mynning samt i viss mån havsområdet. Etableringen ligger inte inom några av dessa områden. I omgivningarna finns ett antal riksintresseområden för friluftsliv, natur- och kulturmiljövård, samt naturreservat, Natura 2000-områden och områden som utpekats som värdefulla kulturmiljöer. Dessa beskrivs i avsnitten Friluftsliv och turism, Kulturmiljö och Naturmiljö. Inga verk är placerade inom gränsen för något riksintresseområde, men etableringen angränsar till riksintresse för naturvården, och ljudområdet för 40 db(a) sträcker sig in i riksintresset. De miljömål som kan komma att påverkas av etableringen på ett positivt eller negativt sätt, och där en bedömning av påverkan kan vara relevant är: 1. Begränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 3. Bara naturlig försurning, 7. Ingen övergödning, 11. Myllrande våtmarker, 12. Levande skogar och 15. God bebyggd miljö. En bedömning av övriga miljömål bedöms inte relevant för projektet. Övriga vindkraftsprojekt i området Vid Knipeberget/Lycke, cirka 2 kilometer väster om Vävra berg, har två företag ansökt om att få uppföra tre vindkraftverk, illustration

19 17 Ill. 2. Karta med huvudalternativ och riksintresseområden i närområdet.

20

21 SAMMANFATTNING INLEDNING 1 UTREDNINGSALTERNATIV 2 MILJÖKONSEKVENSER 3 KUMULATIVA EFFEKTER 4 TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH SAMRÅD 5 KÄLLOR BILAGOR

22 Del 2: Utredningsalternativ Alternativ Huvudalternativ Huvudalternativet är att etablering av 5 vindkraftverk sker i området vid Vävra berg, sydväst om Hålta i Kungälvs kommun enligt projektbeskrivningen ovan. Berörda fastigheter är Vävra 7:10, Harkeröd 1:2 och 1:3, Hålta socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Placeringar för huvudalternativet finns på illustration 3. Ill. 3. Kartan visar utformning av huvudalternativet, 5 verk. 20

23 Ill. 4. Alternativ utformning, 4 verk. Vindområdet är beläget i ett kuperat skogslandskap med hällmarkstallskog på höjderna och sprickdalar med mindre våtmarker, sumpskogar och tjärnar. I den västra delen dominerar barrskog medan det är större inslag av lövträd i den östra delen av vindområdet. Området är relativt högt beläget och ligger cirka fyra kilometer från kusten. Platsen för etablering är väl vald utifrån goda vindförutsättningar och möjligheterna att utnyttja området optimalt. Huvudalternativet finns med bland lämpliga områden i kommunens förslag till vindbruksplan. Vindhastigheten är 7,0 m/s enligt MIUU:s beräkningar. Antalet verk är 5, med en sammanlagd effekt om 12,5 MW. Årsproduktionen beräknas bli cirka 35 GWh. Totalhöjden på verken kommer att vara maximalt 150 meter. Den slutliga utformningen har planerats efter att områdets kultur- och naturvärden har utretts, för att minska påverkan på dessa värden. Justeringar av verksplaceringar och vägdragningar har gjorts utifrån resultaten av den kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning som gjorts, Andersson och Olsson Fotomontage, decibelberäkning och skuggberäkning för huvudalternativet finns i illustration 5 och 6 och i bilagorna 1, 2 och 3. Miljökonsekvenser för huvudalternativet beskrivs i avsnittet Miljökonsekvenser. 21

24 Alternativ utformning Alternativet innebär att 4 verk av samma storlek som i huvudalternativet etableras i området. I jämförelse med huvudalternativet skiljer det sig genom att verk 1, det västligaste verket, utgår, illustration 4. Valet av denna utformning har gjorts på grund av detta verk ligger längst bort ifrån infartsvägen och även den sista delen av planerad vägsträckning kan då utgå. Det är också det verk som ligger närmast bostadsområdet vid Kulperöd och Gullbringaområdet. Den sammanlagda effekten i alternativet blir 10 MW och den totala årsproduktionen beräknas till cirka 28 GWh. Totalhöjden på verken kommer att bli maximalt 150 meter. Alternativet innebär att 7 GWh mindre förnyelsebar el produceras jämfört med huvudalternativet. Utsläppreduceringen i jämförelse med huvudalternativet minskar med ton koldioxid, 2,6 ton svaveloxid, 18 ton kväveoxide och 0,7 ton stoft. Ljudberäkningar, skuggberäkningar och fotomontage för alternativet med 4 vindkraftverk finns i bilagorna 1, 2 och 3. Miljökonsekvenserna för den alternativa utformningen blir i stort sett de samma som beskrivs för huvudalternativet. De positiva miljökonsekvenserna blir inte lika stora som för huvudalternativet, medan de negativa miljökonsekvenserna lokalt i området och det närmast kringliggande landskapet minskas. Den visuella påverkan blir något mindre än för huvudalternativet. Det kan märkas när vindparken betraktas från utsiktspunkter norr och söder om parken, när man ser verken i bredd. Betraktat på håll, från väster och öster blir skillnaden mellan alternativen liten. För enskilda fastigheter kan skillnaden bli påtaglig västerifrån, som i fotomontaget från Kulperöd. Även inom Kulperödsområdet varierar dock sikten. Det fotomontage som gjordes därifrån visar att endast ett verk blir synligt verk nummer 1. Den visuella påverkan skulle således bli mindre just från Kulperöd med den alternativa utformningen (som utesluter verk 1) jämfört med huvudalternativet. Från andra utsiktspunkter blir skillnaden mindre påtaglig. Fotomontage finns i bilaga 3. Skuggberäkningen för den alternativa utformningen visar att fastigheter väster om vindområdet får en minskad risk för skuggor. Det är 11 bostäder som riskerar att få skugga mer än 30 timmar/år (den teoretiskt uträkningen motsvarar ungefär 8 skuggtimmar/år i verkligheten) och/eller 30 minuter per dag. I huvudalternativet är motsvarande siffra 16 bostadsfastigheter. Eftersom verken kommer att förses med skuggreglering kommer inga bostäder att få skuggor utöver rekommenderade gränsvärden vare sig i huvudalternativet eller vid den alternativa utformningen. Ljudutbredningen kommer att minska i väster i den alternativa utformningen med 4 verk. Inga bostäder får över 40 db(a) enligt beräkningarna, vare sig i huvudalternativet eller i alternativet. Ljudområdet för alternativet finns i bilaga 1e. Avståndet till kustzonen i väster ökar också när det verk som ligger längst åt väster tas bort. Alternativet innebär därför en något mindre påverkan på fågellivet i kustområdet. Dock har påverkan på flyttande fåglar även i huvudalternativet bedömts som liten. Påverkan på pilgrimsfalk och berguv behandlas direkt med länsstyrelsen på grund av sekretess. Skillnaden för natur- och kulturvärden på platsen är liten. De kulturlämningar som finns vid verk 1 och längs vägen till detta kan kvarstå även i huvudalternati- 22

25 vet, illustration 12. Här är heller inga särskilt höga naturvärden noterade. Generell hänsyn bedöms vara tillräcklig i både huvudalternativet och den alternativa utformningen. Tidigare studerad utformning Olika utformningar har studerats under planering och projektering av vindparken. Detta har resulterat i huvudalternativet ovan. Justeringar av verksplaceringar och vägdragningar har gjorts utifrån resultatet av den kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning som gjorts, Andersson och Olsson Flera alternativ för infartsvägen mot verk 5 har utretts, illustration 14 på sidan 49. Alternativ A går genom en beteshage längs ett lövskogsbryn där en hägnad och ett gränsmärke registrerats. Stenmuren omfattas av biotopskydd. På den norra sidan av vägen ligger en damm. Justering av vägdragningen för att undvika stenmur, gränsmärke, damm och brynmiljön kan vara svårt. Gränsmärket och hägnaden är registrerade som övrig kulturhistorisk lämning. Om hägnaden kommer att påverkas av vägdragningen behövs dispens från biotopskyddsbestämmelserna samt tillstånd för ingrepp i fornlämning. Eventuellt borttagande av gränsmärket kräver också tillstånd för ingrepp i fornlämning. Delsträckan Aa passerar längs en bergbrant med lövträd och hassel. Längs vägen ligger också en miljö med torplämningar. Delsträckan Ab passerar att mindre vattendrag i skogsmark och följer delvis en befintlig skogsväg. Alternativ B går genom odlingsmark och passerar en biotopskyddad bäck/ dike på befintlig väg. Vägen går sedan genom bebyggelsen i Harkeröd. Efter Harkeröd anläggs ny väg in i ett skogsområde som utgörs av igenväxt utmark med olikåldriga träd. Skogen är här relativt opåverkad av skogsbruk och har ett stort inslag av död ved. Anläggning av denna delsträcka medför att ytterligare sex hägnader i skogsmark passeras. Alternativ A har bedömts ge mindre påverkan på de sammalagda natur- och kulturvärdena. Av alternativen Aa och Ab bedöms Ab som lämpligare då det till viss del följer en befintlig skogsväg. De hägnader som passeras har befintliga öppningar som kommer att användas i den mån det är möjligt. Alternativa lokaliseringar Länsstyrelsen i Västra Götalands län angav i samrådet att om projektet innebär betydande miljöpåverkan behöver en alternativ lokalisering redovisas i MKB:n. Kungälvs kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland län har beslutat att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan, vilket innebär att ingen alternativ lokalisering behöver föreslås. Kungälvs kommun arbetar för närvarande med en vindplan. I förslaget (utställningsversion december 2009) finns området för Vävra berg med som lämpligt för vindkraft. Alternativa områden inom kommunen och dessas lämplighet för vindkraft får anses vara väl studerade i och med detta arbete, och ytterligare studier anses inte behövas. Nollalternativ Nollalternativet skall ge svar på vad som händer, eller inte händer, om ett projekt inte genomförs. Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk etableras i det föreslagna området. Inga nya vägar dras i projektområdet och inget kablage installeras. 23

26 Om ingen vindkraftsetablering kommer till stånd i området fortgår nuvarande markanvändningen under förutsättning att ingen övrig exploatering tillkommer. Någon annan exploatering är troligen inte aktuell eftersom ÖP inte redovisar några sådana planer. Bygglovsansökningar om sammanlagt 3 verk vid Knipeberget behandlas av kommunen. Området finns med i kommunens förslag till vindbruksplan (område D), det är beläget cirka 1,8 kilometer väster om Vävra berg. Även öster om Vävra berg finns områden utpekade i vindplanen. Det innebär att vindkraftverk kan komma att uppföras i denna del av kommunen oavsett om detta projekt genomförs eller inte. Nollalternativet kan innebära att 35 GWh elproduktion per år produceras på annat sätt än med vindkraft, vilket kan ge negativa konsekvenser, bland annat i form av större utsläpp av koldioxid, svavel, kväveoxider och stoft. Nollalternativet kan också innebära etablering av förnyelsebar energi på annan plats. Det nationella målet för vindkraftsproduktion får då uppfyllas genom etablering på andra platser i landet. Lokala arbetstillfällen som beräknas skapas kring vindkraftparken uteblir. Svensk Vindenergi har gjort beräkningar på hur många arbetstillfällen drift och underhåll av verken skulle kunna tillföra. Totalt beräknas en vindkraftsutbyggnad kunna ge 1,25 årsarbetstillfällen per vindkraftverk (2,5 MW) under driftstiden, Svensk Vindenergi Arbetstillfällen skapas framför allt för lokala entreprenörer inom byggnation och infrastruktur under byggperioden samt inom drift och underhåll så länge verken är i drift, cirka år. 24

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010 LINDA ANDERSSON, LARS GERRE, ANNA LJUNGGREN OCH ANNIKA ÖSTLUND

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT ÅRJÄNG NV UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, ÅRJÄNGS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT ÅRJÄNG NV UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, ÅRJÄNGS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT ÅRJÄNG NV UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, ÅRJÄNGS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE VINDENERGI AB OKTOBER 2010 LARS GERRE, THOMAS JOHANSSON OCH MARIA MAGNUSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VETTEBERGET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, STRÖMSTADS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VETTEBERGET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, STRÖMSTADS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VETTEBERGET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, STRÖMSTADS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB JANUARI 2011 LINDA ANDERSSON OCH BENJAMIN GRAHN-DANIELSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT ULVÅS UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGSBACKA OCH MARKS KOMMUNER PÅ UPPDRAG AV LYGNERN VIND AB OKTOBER 2010

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT ULVÅS UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGSBACKA OCH MARKS KOMMUNER PÅ UPPDRAG AV LYGNERN VIND AB OKTOBER 2010 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT ULVÅS UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGSBACKA OCH MARKS KOMMUNER PÅ UPPDRAG AV LYGNERN VIND AB OKTOBER 2010 LARS GERRE, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

PROJEKT DINGLE SKOGEN UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN

PROJEKT DINGLE SKOGEN UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT DINGLE SKOGEN UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT JUNI 2009 MARIA MAGNUSSON, STIG SWEDBERG OCH BENJAMIN GRAHN-DANIELSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT VETTEBERGET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT VETTEBERGET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT VETTEBERGET APRIL 2010 LARS GERRE OCH BENJAMIN GRAHN-DANIELSSON Beställare: Rabbalshede Kraft AB Författare: Linda Andersson och Benjamin Grahn-Danielson, Rio Kulturkooperativ Projektansvarig:

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT STENSHULT UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, UDDEVALLA KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT STENSHULT UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, UDDEVALLA KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT STENSHULT UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, UDDEVALLA KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB FEBRUARI 2012 ANNA LJUNGGREN, CECILIA NILSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PROJEKT STENSHULT

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PROJEKT STENSHULT SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PROJEKT STENSHULT MAJ 2010 LARS GERRE OCH BENJAMIN GRAHN-DANIELSSON Beställare: Rabbalshede Kraft AB Författare: Maria Magnusson, Tina Mathiesen, Stefan Pettersson, Rio Kulturkooperativ

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT KYRKERÖD UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, ORUST KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT KYRKERÖD UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, ORUST KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT KYRKERÖD UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, ORUST KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB DECEMBER 2010 LINDA ANDERSSON OCH BENJAMIN GRAHN-DANIELSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT ULVÅS UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGSBACKA OCH MARKS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2009

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT ULVÅS UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGSBACKA OCH MARKS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2009 SAMRÅDSHANDLING PROJEKT ULVÅS UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGSBACKA OCH MARKS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2009 LARS GERRE, MARIA MAGNUSSON, KARIN OLSSON OCH LILLEMOR OLSSON SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT ÅRJÄNG NO UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, ÅRJÄNGS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT ÅRJÄNG NO UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, ÅRJÄNGS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT ÅRJÄNG NO UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, ÅRJÄNGS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV EOLUS VIND AB OCH RABBALSHEDE VINDENERGI AB DECEMBER 2010 STIG SWEDBERG OCH MARIA MAGNUSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Vindpark Botilsäter Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning

Vindpark Botilsäter Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning Vindpark Botilsäter Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning Maria Magnusson och Stig Swedberg Vindpark Botilsäter Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning Maria

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT LURSÄNG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, TANUMS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT LURSÄNG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, TANUMS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT LURSÄNG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, TANUMS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 MARIA MAGNUSSON OCH STIG SWEDBERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT LURSÄNG

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

PROJEKT LJUNGSKILE HOVEN

PROJEKT LJUNGSKILE HOVEN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT LJUNGSKILE HOVEN UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, UDDEVALLA KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB DECEMBER 2011 THOMAS JOHANSSON OCH CECILIA NILSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT ÅRJÄNG SV UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, ÅRJÄNGS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT ÅRJÄNG SV UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, ÅRJÄNGS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT ÅRJÄNG SV UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, ÅRJÄNGS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE VINDENERGI AB DECEMBER 2010 LARS GERRE, THOMAS JOHANSSON OCH STEFAN PETTERSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT SÖGÅRDSFJÄLLET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, TANUMS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT SÖGÅRDSFJÄLLET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, TANUMS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT SÖGÅRDSFJÄLLET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, TANUMS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT NOVEMBER 2009 LINDA ANDERSSON OCH ANNIKA ÖSTLUND MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda Bilaga E Miljötillståndsansökan Detaljstudie Huvudlayout och alternativa layouter i förhållande till detaljplanelagda områden Vindpark Östra Frölunda Detaljstudie huvudlayout och alternativa layouter i

Läs mer

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning Åmot-Lingbo vindpark Projektbeskrivning 2 projektbeskrivning tönsen projektbeskrivning åmot-lingbo 3 Åmot - Lingbo Om projektet Åmot - Lingbo OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar

Läs mer

Förnyad samrådshandling

Förnyad samrådshandling Förnyad samrådshandling Årjäng NV Fotomontage Årjäng SV 2009-08-31 Rabbalshede Kraft AB Telefon Telefax Reg.nummer www.rabbalshedekraft.se Marknadsvägen 1 0525-197 00 0525-197 99 556681-4652 457 55 Rabbalshede

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Vindkraftsprojekt Brattmyrliden. Samrådsunderlag samråd med allmänhet. Dnr: V-1105-08

Vindkraftsprojekt Brattmyrliden. Samrådsunderlag samråd med allmänhet. Dnr: V-1105-08 Vindkraftsprojekt Brattmyrliden Samrådsunderlag samråd med allmänhet Dnr: V-1105-08 Innehåll 1 BAKGRUND... 3 2 PROJEKTBESKRIVNING... 3 3 UTFORMNING... 5 3.1 Vindkraftverk... 5 3.2 Tillfartsvägar... 5 3.3

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Samråd enligt Miljöbalken September 2014 Medverkande SÖKANDE Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 Kontaktpersoner: Pia Hjalmarsson

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer