Tillgång på: Specialistläkare 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgång på: Specialistläkare 2006"

Transkript

1 Tillgång på: Specialistläkare 26

2 Labour Supply in Sweden: Qualified Medical Specialists 26 The National Board of Health and Welfare Artikelnr: ISBN: Sättning: Edita Västra Aros Publicerad: december 28

3 Förord Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fortlöpande ta fram underlag för att på kort och lång sikt bedöma tillgång och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården, samt tillgång och efterfrågan på tandhygienister och tandläkare inom tandvården. Socialstyrelsen utför uppdraget inom ramen för det Nationella planeringsstödet (NPS). Denna rapport är en ren statistikrapport som har för avsikt att redovisa tillgången på specialistläkare den 1 november 26 samt den historiska utvecklingen , och är ett underlag till Socialstyrelsens årsrapport som lämnas till regeringen senast den 31 januari 29. Rapporten har utarbetats av Charlotta Hansell och Hans Schwarz, båda verksamma vid Social styrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning. Projektledare för uppdraget är Charlotta Hansell. Eva Wallin Enhetschef Analysenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen 3

4

5 Innehåll Förord... 3 Inledning... 9 Metod för databearbetning...9 Begränsningar och svagheter...9 Rapportens uppbyggnad...1 Sekretess...12 Swedish-English Glossary Terms used in the tables...13 Industrial sectors...13 Health Care Regions...14 Specialiteter Allergisjukdomar Allergology Allmänmedicin Family Medicine Anestesi och intensivvård... 2 Anaesthetics Barn- och ungdomsallergologi Child and adolescent allergology Barn- och ungdomskardiologi Child and adolescent cardiology Barn- och ungdomskirurgi Paediatric surgery Barn- och ungdomsmedicin Paediatrics Barn- och ungdomsneurologi med habilitering... 3 Child and adolescent neurology Barn- och ungdomspsykiatri Child psychiatry Barn- och ungdomsradiologi Child and adolescent radiology Endokrinologi och diabetologi Endocrinology Företagshälsovård Industrial Health Geriatrik... 4 Geriatrics Gynekologisk onkologi Gynaecological oncology 5

6 Handkirurgi Hand surgery Hematologi General haematology Hud- och könssjukdomar Dermatology Venereology Hörselrubbningar... 5 Audiology Infektionssjukdomar Communicable diseases Internmedicin General (internal) medicine Kardiologi Cardiology Kirurgi General surgery Klinisk bakteriologi... 6 Microbiology-bacteriology Klinisk cytologi Clinical cytology Klinisk farmakologi Pharmacology Klinisk fysiologi Clinical physiology Klinisk genetik Clinical genetics Klinisk immunologi... 7 Immunology Klinisk kemi Biological chemistry Klinisk neurofysiologi Clinical neurophysiology Klinisk nutrition Nutrition Klinisk patologi Pathological anatomy Klinisk virologi... 8 Clinical virology Koagulations- och blödningsrubbningar Coagulation and bleeding disorders Lungsjukdomar Respiratory medicine Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Gastro-enterology 6

7 Medicinsk radiologi Diagnostic radiology Medicinska njursjukdomar... 9 Renal diseases Neonatologi Neonatology Neurokirurgi Neurological surgery Neurologi Neurology Neuroradiologi Neuroradiology Nukleärmedicin... 1 Nuclear medicine Obstetrik och gynekologi Obstetrics and gynaecology Onkologi Radiotherapy Ortopedi Orthopaedics Plastikkirurgi Plastic surgery Psykiatri Psychiatry Rehabiliteringsmedicin Physiotherapy Reumatologi Rheumatology Rättsmedicin Forensic medicine Rättspsykiatri Forensic psychiatry Röst- och talrubbningar Phoniatrics Skolhälsovård Student Health Smärtlindring Pain management Socialmedicin Community Medicine Thoraxkirurgi Thoracic surgery Transfusionsmedicin Transfusion Medicine 7

8 Urologi Urology Yrkes- och miljömedicin Occupational medicine Ögonsjukdomar Ophthalmology Öron-, näs- och halssjukdomar Oto rhino laryngology

9 Inledning Denna rapport ger en fördjupad bild över tillgången på specialistläkare i Sverige. Den totala tillgången på läkare har publicerats i rapporten Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 26. Syftet med rapporten är att vara ett underlag för Socialstyrelsens bedömning av tillgången på läkare, samt att tillgodose efterfrågan på mer fördjupad tillgångsstatistik på specialistnivå. Metod för databearbetning Det statistiska materialet i rapporten har hämtats ur Socialstyrelsens databas över hälso- och sjukvårdspersonalens sysselsättningsstatus och har arbetats fram på samma sätt som i tidigare av Socialstyrelsen publicerade tillgångsrapporter. Den enskilt viktigaste metodologiska avvägningen för sambearbetningen är att varje individ endast räknas en gång. Om en individ har flera specialistbevis förutsätts att han eller hon arbetar inom den specialitet inom vilket han eller hon senast erhöll specialistbevis. Om en person tilldelats flera specialistbevis vid samma tillfälle har ett slumpmässigt val gjorts vid bearbetningen. För en fullständig beskrivning av metodarbetet hänvisas till publikationen Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 26. Då rapporten behandlar arbetsmarknadsstatistik från 26 används i rapporten den specialistindelning om 62 specialiteter som då var gällande. Sverige har infört en ny specialistindelning för läkare som inlett sin specialistutbildning efter den 3 juni 25. Den nya specialistindelningen för läkare omfattar totalt 57 specialiteter indelade i bas, gren och tilläggsspecialiteter. Fram till 31 december 213 har personer som beviljats läkarlegitimation före den 1 juli 26 rätt att erhålla specialistbevis enligt den gamla indelningen. År 26 erhöll inga läkare specialistbevis enligt det nya systemet. Under året 27 beviljades 134 läkare specialistbevis enligt den nya indelningen. Dessa redovisas dock inte i rapporten eftersom deras sysselsättningsstatus ännu är okänd för Socialstyrelsen. I nedanstående tabell redovisas dock antalet specialister som den 31 december 27 hade erhållit specialistbevis i någon specialitet enligt den nya specialistindelningen. Specialitet Akutsjukvård 7 Barnonkologi 42 Kärlkirurgi 85 Begränsningar och svagheter Personer med utländsk utbildning som får svensk legitimation har i vissa fall inte fullständigt personnummer. Om en person erhåller fullständigt personnummer efter sin legitimation får Socialstyrelsen inte automatiskt information om detta. Socialstyrelsen arbetar kontinuerligt för att komplettera denna information. et personer utan fullständigt personnummer från en legitimationsårskull minskar således med tiden. Detta gäller i huvudsak för personer som är utbildade inom EU- och EES-området samt Schweiz. I Socialstyrelsens register över legitimerad personal (HOSP) fanns november 26 totalt 849 specialistläkare som inte hade fullständigt svenskt personnummer. Dessa personers arbetsmarknadsstatus kan således inte beskrivas i redovisningen då det krävs fullständigt personnummer för att kunna samköra med register från Statistiska centralbyrån (SCB). Det är inte heller känt om dessa personer är bosatta i Sverige eller ens vid liv. De flesta personer för vilka det saknas personnummer i HOSP har utländsk utbildning och hade vid legitimationstillfället inte erhållit svenskt personnummer. Det saknas även personnummer för en del av den tidigaste legitimerade personalen med svensk utbildning. Den fria rörligheten inom Norden innebär att nordiska läkare som arbetar i Sverige saknas i registret om dessa inte sökt svensk legitimation. Läkare från övriga nordiska länder kan nämligen söka anställning med legitimation från det egna landet. Mörkertalet till följd av detta är helt okänt. Definitionen av arbetsställe är för begränsad för att bra kunna beskriva personalförhållandena inom hälso- och sjukvården. Sjukvårdens enheter utifrån definitionen av arbetsställe är väl stora och inrymmer 9

10 allt som oftast flera helt olika verksamheter. De flesta sjukhusen är t.ex. klassade som ett arbetsställe och kan således enbart ha en näringsgrenskod trots att de inrymmer en mängd olika verksamheter. Tilldelningen av ett specialistbevis till specialister med 2-5 specialistbevis innehåller naturligtvis en mängd svagheter som måste accepteras för den statistiska beskrivningen. Meningen med tilldelningen är att utbildningen ska peka mot en avgränsad sektor inom hälso- och sjukvården och som motsvarar individens faktiska specialitet. Sysselsättningsdefinitionen innebär vissa problem då heltidsanställda jämställs med personal som uppskattningsvis arbetade 4 timmar under november månad. I statistiken redovisas dock sysselsatta utan pension och sysselsatta med pension. Vidare finns föräldraledighet och sjukskrivning med i sysselsättningsdefinitionen. En felkodning har upptäckts i de ursprungsdata som finns i Statistiska centralbyråns register för åren 22 till 26. Ett 1-tal individer i Blekinge län har felaktigt kodats till näringsgrenen Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag (SNI-kod 7.329) vilket innebär att de felaktigt redovisats som sysselsatta utanför hälso- och sjukvården. På riksnivå har felkodningen en relativt liten betydelse för den redovisade tillgången inom hälso- och sjukvården. Störst skillnad procentuellt mellan redovisad statistik och de felkodade specialisterna blir det för vissa små läkarspecialiteter som exempelvis radiologer. Effekten är också större på länsnivå än på region- och riksnivå. I nedanstående redovisas hur många specialistläkare som kodats som sysselsatta inom hälso- och sjukvården i Blekinge samt hur många som har felkodats under åren Detta innebär att det saknas exempelvis 1 radiologer vid redovisningen av radiologer i Blekinge landsting, södra sjukvårdsregion samt i riket år 26. Specialitet Klinisk fysiologi redovisat felkodade 4 Medicinsk radiologi redovisat felkodade 12 1 Övriga specialiteter redovisat felkodade Specialistläkare, totalt redovisat felkodade I kommande statistiskrapporter kommer tillgångssiffrorna att justerats på så sätt att individerna som kodats i fel näringsgren manuellt kodats om som sysselsatta i hälso- och sjukvården. Rapportens uppbyggnad Rapporten är uppbyggd så att samtliga läkarspecialiteter presenteras i bokstavsordning där varje specialitet redovisas på en sida genom överskådliga tabeller och figurer. Utformningen av dessa skiljer sig något beroende på hur många specialister det finns inom specialiteten. Figurerna och tabellerna i rapporten beskriver följande: utfärdade specialistbevis Här redovisas hur många specialistbevis som Socialstyrelsen utfärdat årligen i den redovisade specialiteten. Siffrorna redovisar antal specialistbevis och inte antalet individer. Uppgifterna har delats in efter antal ST i utlandet och ST i Sverige, samt därav antal under 5 år respektive 5 år eller äldre. Utbildningsland för specialistutbildning registreras inte av Socialstyrelsen. Därför måste antal utlandsutbildade specialister skattas. Detta görs genom ett antagande om att samtliga specialistutbildningar som beviljas till utländsk utbildade läkare är utländska om de har beviljats inom mindre än 5 år efter det att svensk legitimation som läkare har beviljats. 1

11 Status för innehavare av specialistbevis nov 26 Här redovisas samtliga levande individer som har erhållit specialistbevis inom den redovisade specialiteten. Dels redovisas antal personer som bedöms vara kvar inom specialiteten och dels de som inte bedöms vara kvar inom specialiteten. Dessa har erhållit annat specialistbevis, annan legitimation eller deslegitimerats. Av dem som har erhållit senare specialistbevis redovisas vilka specialiteter det rör sig om, samt antal därav. Till gruppen Sysselsatta räknas individer som under november månad 26 arbetat minst fyra timmar. Hur fördelningen av sysselsatta mellan branscherna inom och utom hälso- och sjukvården ser ut redovisas i tabellen Branschfördelning för sysselsatta 26. I gruppen Ej sysselsatta återfinns personer som ej längre är folkbokförda i Sverige och individer som inte redovisat några inkomstuppgifter för 26. Pensionerade och övriga ej sysselsatta utgörs av individer som får huvuddelen av sin inkomst från 26 från pension, arbetslöshetsersättning eller annan ersättning. Kategorin Saknar personnummer omfattar personer för vilka saknas fullständigt svenskt personnummer. Arbetsmarknadsstatus för dessa är helt okänd då deras uppgifter inte kan matchas med uppgifter från SCB. Det är inte heller känt om dessa människor befinner sig i Sverige eller ens är vid liv. Dessa personer är huvudsakligen utländsk hälso- och sjukvårdspersonal som inte var folkbokförda när de sökte svensk legitimation. Kategorin innefattar även ett antal äldre personer vars personnummer inte registrerades när de första legitimationerna skulle registreras hos Socialstyrelsen. utfärdade specialistbevis Här redovisas hur många specialistbevis som Socialstyrelsen utfärdat årligen i den redovisade specialiteten. Siffrorna redovisar antal specialistbevis, inte antalet individer. En individ som erhållit två eller flera specialistbevis under perioden finns således med i denna figur även om det inte är det senast erhållna specialistbeviset. Branschfördelning för sysselsatta 26 De individer som redovisas som sysselsatta i et specialister efter arbetsmarknadsstatus 26 bryts här ner på ytterligare nivå. Varje individ knyts till ett arbetsställe genom Statistiska centralbyråns arbetsplatsklassificeringssystem; SNI. I rapporten har individer som arbetar på arbetsplatser där man kan förvänta sig att de utför sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf (1 HSL) kodats till hälsooch sjukvård, medan individer som arbetar inom övrig verksamhet har definierats som sysselsatta utanför hälso- och sjukvård. Exempelvis har läkare anställda inom personaluthyrningsföretag kodats som läkare sysselsatt inom hälso- och sjukvård då de kan förväntas utföra arbete som läkare. Specialistläkare som är anställda i till exempel central landstingsförvaltning kodas som anställda utanför hälso- och sjukvård. För fullständiga arbetsplatsdefinitioner hänvisas till rapporten Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 26. Åldersfördelning och kön 26 Här redovisas de som i tidigare tabell definierats som sysselsatta inom hälso- och sjukvård fördelat på åldersintervall och kön. Hur stora intervallerna är beror på det totala antalet individer med specialistbevis. Andel specialister i skilda åldersgrupper fördelat på region eller riket 26 Här redovisas ålders och regionfördelning för specialister sysselsatta inom hälso- och sjukvården 26 inom specialiteter med flera än 1 sysselsatta inom hälso- och sjukvård. För redovisning av de olika sjukvårdsregionerna hänvisas till rapporten Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 26. Åldersfördelning och kön 26 Här redovisas de som definierats som sysselsatta inom hälso- och sjukvården, fördelat på åldersintervall och kön. Hur stora intervallerna är beror på det totala antalet individer med specialistbevis. Utvecklingen över tid i olika regioner, antal per 1 invånare Här redovisas hur många specialister per 1 invånare som arbetar inom hälso- och sjukvården i respektive sjukvårdsregion och hur denna utveckling sett ut under åren För redovisning av de olika sjukvårdsregionerna hänvisas till rapporten Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare

12 specialistbevis per läkare sysselsatt inom HoS 26 Här redovisas hur många av de redovisade specialisterna som är sysselsatta inom hälso- och sjukvården (HoS) som har enbart ett respektive flera specialistbevis. För de som har flera specialiteter redovisas antal efter specialitet. Ett flertal specialister har 3 5 specialistbevis. Därför är summan av de enskilt redovisade specialiteterna större än det totala antalet specialister som har flera specialistbevis. Regi i procent 26 Här redovisas inom vilken regi (privat eller offentlig) verksamheten bedrivs där sysselsatta inom hälso- och sjukvård är anställda. Till offentlig regi räknas: statlig förvaltning, statliga affärsverk, kommunal förvaltning, landsting, övriga offentliga institutioner, statliga och kommunala bolag, företag och organisationer. Till privat verksamhet räknas: icke offentligt ägda aktiebolag, företag och övriga organisationer. Utvecklingen över tid, antal per 1 invånare Här redovisas antal specialister per 1 invånare som är sysselsatta inom hälso- och sjukvården i respektive sjukvårdsregion För specialiteter med flera än 3 sysselsatta inom hälso- och sjukvården redovisas även antal per 1 invånare efter län. Sekretess Socialstyrelsens databas över sysselsatta omfattas av sekretess enligt 9 kap. 4 i sekretesslagen (198:1). Därmed redovisas inte kategorier med 1 3 individer i tabeller och figurer med sysselsättningsdata. I vissa fall där små antal har förekommit har flera kategorier, som till exempel åldersgrupper sammanslagits, för att skapa större kategorier. I andra fall har redovisningen uteblivit helt. Skyddandet av småtal görs enbart för uppgifter som samkörs med uppgifter från SCB. Socialstyrelsens egna uppgifter som inte samkörs med andra register till exempel personer som saknar personnummer, deslegitimerade och personer som har erhållit annan legitimation redovisas även för 1-3 individer. 12

13 Swedish-English Glossary Terms used in the tables Andel per 1 invånare Arbetsmarknadsstatus Deslegitimerade Därav Ej folkbokförda Ej inkomst Ej sysselsatta Eller Hälso- och sjukvården (HoS) Inom Kvar Kvinnor Legitimation Län Män Ny legitimation Nytt spec. bevis Branschfördelning Offentlig Pensionerade Privat Regi Region/Sjukvårdsregion Saknar personnummer Specialistbevis Specialistläkare Svensk ST Svenskutbildade Sysselsatta (Syss.) Totalt Utanför Utländsk ST Utländskt utbildade Åldersfördelning År Övriga Proportion Number Number per 1 inhabitants Workforce status Persons with a revoked licence Of which Not registered in the country No income Non-employed Or Total for Sweden Health Care Within Remaining Women Licence County Men New (another) licence New (another) medical specialty Industrial sector Public Retired Private Management form Health Care Region National ID number is missing (unknown work force status) Certificate of Medical Specialty Qualified Medical Specialist ST Swedish medical specialty training With a Swedish examination Employed Total Outside of Foreign medical specialty training With a foreign examination Age group Year(s) Others Industrial sectors Workplaces are classified by the Swedish SIC 22 classification system for industrial sectors. This system is based on the European Union Standard Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 1.1 (NACE). The data in this publication has been categorised into the following sectors, which are the largest industrial sectors for licensed health care personnel included in this report and the industrial sector included in the health sector: 13

14 Within Health Care 74.5, m.m. Labour and personnel recruitment offices and certain employment within other recruitment offices outside of the sector Foreign affairs, defence, justice, public security and fire service authorities 8.1 Primary education establishments 8.2 (exkl. lärare) Secondary education establishments, excluding teachers 85.1 Health establishments 85.3 Social work establishments 85.3(1) Social work establishments for the elderly 85.3(2) Social work establishments for the disabled 85.3(3) Other social work establishments Outside of Health Care 24.4 Industry for pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical products 51.4 Wholesale of household goods 7.2 Letting of own property 73.1 Research and experimental development on natural sciences and engineering 74.1 Legal, accounting, book-keeping and auditing activities; tax consultancy; market research and public opinion polling; business and management consultancy; holdings 75.1 Public authorities 75.3 Compulsory social security activities 8.3 Higher education establishments Health Care Regions Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Stockholm South East South West Sweden Uppsala/Örebro North 14

15 Specialiteter

16 Allergisjukdomar utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten 12 Sysselsatta, totalt 19 Inom HoS 88 9 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 27 6 Pensionerade 17 Övriga 1 3 Saknar personnummer 1 Summa År Ej kvar inom specialiteten Nytt specialistbevis bevis, totalt 44 Internmedicin 15 Företagshälsovård 7 Lungsjukdomar 6 Allmänmedicin 5 Övriga 11 Deslegitimerade eller ny legitimation Totalt 181 utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 88 Därav hälso- och sjukvård 87 Sysselsatta utanför HoS 21 Därav högskoleutbildning 7 partihandel med hushållsvaror (medicinsk utrustning och apoteksvaror, m.m.) Totalt

17 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Åldersfördelning, antal personer 26 Åldersgrupp <5 år år 38 6-w år 35 Totalt 88 per 1 inv. 2, 1,5 specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 Enbart ett bevis Personer med två 88 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Lungsjukdomar 55 Internmedicin 44 Allmänmedicin 4 Övriga 12 personer 88 Regi i procent, 26 Offentlig 88% Privat 13% 1,,5, Utveckling över tid i hela riket, antal per 1 invånare. Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion ,,9,9,9 1, 1,1 1,1 1,1 1,1 1, 1, 1, 17

18 Allmänmedicin utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt Inom HoS Utanför HoS 359 Ej sysselsatta, totalt 1184 Ej folkbokförda/ej inkomst 523 Pensionerade 646 Övriga ej syss. 15 Saknar personnummer 173 Summa 7 23 Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 1 59 Företagshälsovård 432 Internmedicin 143 Psykiatri 18 Geriatrik 82 Övriga 294 Deslegitimerade eller ny legitimation 33 Totalt utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS Därav hälso- och sjukvård 5 31 arbetsförmedling och rekrytering, m.m. 127 utrikesförvaltning, försvar, lagövervakning och brandskydd 27 Sysselsatta utanför HoS 359 Därav offentlig förvaltning 118 obligatorisk socialförsäkring 41 7 År högskoleutbildning 32 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, holding verksamhet 31 Totalt Sysselsatta inom hälso- och sjukvården 65+ år 6 64 år år 5 54 år år Kvinnor Män Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro <45 år år 55+ år 4 44 år Norra <4 år Procent Åldersfördelning och kön 26. Andel specialister i skilda åldersgrupper per region

19 Ålders- och könsfördelning, antal personer 25 Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt <4 år år år år år år år Totalt Region och ålder, antal 26 Sjukvårdsreg. <45 år år 55+ år Totalt Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 per 1 inv Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Enbart ett bevis Personer med två 69 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Internmedicin 24 Geriatrik 7 Kirurgi 52 Företagshälsovård 51 Övriga 385 personer År Utveckling över tid i olika sjukvårdsregioner, antal per 1 invånare. Regi i procent, 25 Offentlig 69% Privat 31% Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

20 Anestesi och intensivvård utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt Inom HoS Utanför HoS 99 Ej sysselsatta, totalt 554 Ej folkbokförda/ej inkomst 366 Pensionerade 176 Övriga ej syss. 12 Saknar personnummer 113 Summa 2 91 Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 19 smärtlindring 78 allmänmedicin 34 företagshälsovård 29 internmedicin 8 övriga 41 Deslegitimerade eller 4 ny legitimation Totalt År utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS Därav hälso- och sjukvård 1 31 arbetsförmedling och rekrytering, m.m. 7 utrikesförvaltning, försvar, lagövervakning och brandskydd 6 Sysselsatta utanför HoS 99 Därav offentlig förvaltning 19 högskoleutbildning 12 tillverkning av läkemedel, läkemedelskemikalier och botaniska produkter 9 partihandel med hushållsvaror (medicinsk utrustning och apoteksvaror, m.m.) 8 Totalt Sysselsatta inom hälso- och sjukvården 65-w år 6-64 år år 5-54 år år Kvinnor Män Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro <45 år år 55+ år 4-44 år Norra <4 år Procent Åldersfördelning och kön 26. Andel specialister i skilda åldersgrupper per region 26. 2

21 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Ålders- och könsfördelning, antal personer 26 Kvinnor Män Totalt <4 år år år år år Sjukvårdsregion och ålder, antal 26 Sjukvårdsreg. <45 år år 55+ år Totalt Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra år w år Totalt per 1 inv Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 Enbart ett bevis 133 Personer med två 22 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Allmänmedicin 5 Kirurgi 5 Övriga 13 personer Utveckling över tid i olika sjukvårdsregioner, antal per 1 invånare. Regi i procent, 26 Offentlig 91% Privat 9% Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

22 Barn- och ungdomsallergologi utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 91 Inom HoS 77 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 12 Pensionerade 8 Övriga 4 Saknar personnummer 1 Summa 14 Ej kvar inom specialiteten Nytt specialistbevis bevis, totalt 9 Allmänmedicin utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 År Skolhälsovård 3 Barn- och 1 ungdomskardiologi Barn- och ungdomspsykiatri Övriga 1 Deslegitimerade eller ny legitimation 1 Sysselsatta inom HoS 77 Därav hälso- och sjukvård 75 Sysselsatta utanför HoS 14 Därav högskoleutbildning 4 Totalt 91 Totalt

23 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Åldersfördelning, antal personer 26 Åldersgrupp <5 år år 3 6-w år 33 Totalt 77 specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 Enbart ett bevis Personer med två 77 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Barn- och 55 ungdomsmedicin Övriga 6 personer 77 per 1 inv. 2, 1,5 Regi i procent, 26 Offentlig 91% Privat 9% 1,,5, Utveckling över tid i hela riket, antal per 1 invånare. Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion ,6,6,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8 23

24 Barn- och ungdomskardiologi utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år 1 1 Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten 6 Sysselsatta, totalt 35 Inom HoS 32 4 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 5 Saknar personnummer 2 Summa 4 Ej kvar inom specialiteten Nytt specialistbevis bevis, totalt 6 Neonatologi utfärdade specialistbevis År Barn- och ungdomsmedicin Klinisk fysiologi 1 Deslegitimerade eller ny legitimation Totalt 46 1 Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 32 Därav hälso- och sjukvård 31 Sysselsatta utanför HoS 3 Totalt 35 24

25 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Åldersfördelning, antal personer 26 Åldersgrupp <5 år år 16 6-w år 8 Totalt 32 specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 Enbart ett bevis Personer med två 32 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Barn- och 32 ungdomsmedicin Övriga 5 personer 32 per 1 inv. 2, 1,5 1,,5, Utveckling över tid i hela riket, antal per 1 invånare. Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion ,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4 25

26 Barn- och ungdomskirurgi utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 8 Inom HoS 72 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 28 Pensionerade 18 Övriga 1 Saknar personnummer 2 Summa 11 Ej kvar inom specialiteten Nytt specialistbevis bevis, totalt 62 Kirurgi utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 År Ortopedi 11 Urologi 9 Barn- och 2 ungdomsmedicin Övriga 7 Deslegitimerade eller ny legitimation Sysselsatta inom HoS 72 Därav hälso- och sjukvård 72 Sysselsatta utanför HoS 8 Totalt 8 Totalt

27 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Åldersfördelning, antal personer 26 Åldersgrupp <5 år år 21 6-w år 19 Totalt 72 specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 Enbart ett bevis 38 Personer med två 34 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Kirurgi 26 Ortopedi 6 per 1 inv. 2, 1,5 1, Regi i procent, 26 Urologi 4 Övriga 3 personer 72 Offentlig 92% Privat 8%,5, Utveckling över tid i hela riket, antal per 1 invånare. Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion ,8,8,8,8,7,7,7,7,7,7,8,8 27

28 Barn- och ungdomsmedicin utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 1 11 Inom HoS 916 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 337 Ej folkbokförda/ej inkomst 111 Pensionerade 221 Övriga ej syss. 5 Saknar personnummer 29 Summa Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 635 Barn- och ungdomsneurologi med 118 habilitering Neonatologi 111 Barn- och 18 ungdomsallergologi Allmänmedicin 86 Övriga 212 Deslegitimerade eller 6 ny legitimation Totalt År utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 916 Därav hälso- och sjukvård 891 grundskoleutbildning 12 omsorg och sociala tjänster 1 Sysselsatta utanför HoS 95 Därav högskoleutbildning 33 offentlig förvaltning 25 naturvetenskaplig och teknisk forskning 9 och utveckling tillverkning av läkemedel, läkemedelskemikalier och botaniska produkter 5 Totalt 1 11 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården 65-w år 6-64 år år 5-54 år Kvinnor Män Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska <45 år år 55+ år år Uppsala/Örebro 4-44 år Norra <4 år Procent Åldersfördelning och kön 26. Andel specialister i skilda åldersgrupper per region

29 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Ålders- och könsfördelning, antal personer 26 Kvinnor Män Totalt <4 år år år år år Sjukvårdsregion och ålder, antal 26 Sjukvårdsreg. <45 år år 55+ år Totalt Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra år w år Totalt specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 per 1 inv. Enbart ett bevis Stockholm Sydöstra Södra Personer med två eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Allmänmedicin Västsvenska Barn- och ungdomspsykiatri Uppsala/Örebro Norra Anestesi och 4 intensivvård Övriga 14 personer 916 Regi i procent, 26 Utveckling över tid i olika sjukvårdsregioner, antal per 1 invånare. Offentlig 91% Privat 9% Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

30 Barn- och ungdomsneurologi med habilitering utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 18 Inom HoS 15 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 6 Saknar personnummer Summa 114 Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 1 Allmänmedicin 3 Klinisk neurofysiologi 3 Neonatologi 3 Företagshälsovård 1 Deslegitimerade eller ny legitimation Totalt År utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 15 Därav hälso- och sjukvård 14 Sysselsatta utanför HoS 3 Totalt 18 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Kvinnor Män <5 år 5-59 år 6-w år Totalt Åldersfördelning och kön 26. 3

31 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Ålders- och könsfördelning, antal personer 26 Kvinnor Män Totalt <5 år år w år Totalt Sjukvårdsregion och ålder, antal 26 Sjukvårdsreg. Totalt Stockholm 23 Sydöstra 6 Södra 21 Västsvenska 2 Uppsala/Örebro 24 Norra per 1 inv. 2, 1,5 1,,5 specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 Enbart ett bevis Personer med två 15 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Barn- och 15 ungdomsmedicin Övriga 8 personer 15, Utveckling över tid i olika sjukvårdsregioner, antal per 1 invånare. Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion ,4,5,6,6,7,7,8,8,9 1, 1,1 1,2 31

32 Barn- och ungdomspsykiatri utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 338 Inom HoS 316 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 123 Pensionerade 93 Övriga 3 Saknar personnummer 12 Summa 473 Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 79 Psykiatri 43 Barn- och 18 ungdomsmedicin Allmänmedicin 5 Rättspsykiatri 4 Övriga 9 Deslegitimerade eller ny legitimation Totalt År utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 316 Därav hälso- och sjukvård 273 omsorg och sociala tjänster 31 grundskoleutbildning 7 Sysselsatta utanför HoS 22 Därav högskoleutbildning 7 Totalt 338 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården 65+ år 6-64 år år Kvinnor Män Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska år 55+ år 5-54 år Uppsala/Örebro år Norra <45 år Procent Åldersfördelning och kön 26. Andel specialister i skilda åldersgrupper per region

33 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Ålders- och könsfördelning, antal personer 26 Kvinnor Män Totalt <45 år år år år år Sjukvårdsregion och ålder, antal 26 Sjukvårdsreg. <55 år 55+ år Totalt Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra år Totalt specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 per 1 inv Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Enbart ett bevis 235 Personer med två 81 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Barn- och 38 ungdomsmedicin Psykiatri 29 Allmänmedicin 12 Skolhälsovård 5 Övriga personer 316 Regi i procent, 26 Utveckling över tid i olika sjukvårdsregioner, antal per 1 invånare. Offentlig 84% Privat 16% Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion Stockholm 4,9 4,9 4,9 4,8 5,2 5,3 5,1 4,8 5,1 5, 5,5 5,4 Sydöstra 2,5 2,5 2,8 2,7 2,4 2,7 2,5 2,2 1,7 2,1 2,6 3, Södra 2,6 2,8 2,6 2,9 3, 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 2,9 2,7 Västsvenska 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,1 2,7 2,6 2,8 2,4 2,7 2,8 Uppsala/Örebro 2,8 2,5 2,4 2,7 2,7 3, 2,9 3, 3,3 3,4 3,2 3,2 Norra 1,8 1,6 1,5 1,6 1,7 1,9 1,9 2, 2,3 2,4 3, 3,2 3, 2,9 2,9 3, 3, 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 33

34 Barn- och ungdomsradiologi utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 65 Inom HoS 62 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 11 Pensionerade 4 Övriga 7 Saknar personnummer Summa 76 Ej kvar inom specialiteten Nytt specialistbevis bevis, totalt 5 Neuroradiologi utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 År Medicinsk radiologi 1 Nukleärmedicin 1 Deslegitimerade eller ny legitimation Totalt 81 Sysselsatta inom HoS 62 Därav hälso- och sjukvård 62 Sysselsatta utanför HoS 3 Totalt 65 34

35 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Åldersfördelning, antal personer 26 Åldersgrupp <5 år år 23 6-w år 1 Totalt 62 specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 Enbart ett bevis Personer med två 62 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Medicinsk 62 radiologi Övriga 3 personer 62 per 1 inv. 1,,8,6 Regi i procent, 26 Offentlig 92% Privat 8%,4,2, Utveckling över tid i hela riket, antal per 1 invånare. Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion ,5,5,5,5,6,6,6,6,6,7,6,7 35

36 Endokrinologi och diabetologi utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 28 Inom HoS 17 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 31 Pensionerade 22 Övriga 9 Saknar personnummer 3 Summa 242 Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 77 Internmedicin 59 Geriatrik 4 Allmänmedicin 3 Kardiologi 3 Övriga 8 Deslegitimerade eller ny legitimation Totalt År utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 17 Därav hälso- och sjukvård 169 Sysselsatta utanför HoS 38 Därav högskoleutbildning 12 naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 7 offentlig förvaltning 8 tillverkning av läkemedel, läkemedelskemikalier och botaniska produkter 5 Totalt 28 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården <55 år 55+ år Stockholm Sydöstra <5 år 5+ år Kvinnor Män Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Totalt Procent Åldersfördelning och kön 26. Andel specialister i skilda åldersgrupper per region

37 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Ålders- och könsfördelning, antal personer 26 Kvinnor Män Totalt <5 år år Totalt Sjukvårdsregion och ålder, antal 26 Sjukvårdsreg. <55 år 55+ år Totalt Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra per 1 inv. 4 Stockholm specialistbevis per läkare syss. inom HoS, Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Enbart ett bevis 13 Personer med två eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Barn- och 156 ungdomsmedicin Psykiatri Övriga 9 personer 17 Utveckling över tid i olika sjukvårdsregioner, antal per 1 invånare. Regi i procent, 26 Offentlig 93% Privat 7% Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion Stockholm 1,6 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,8 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 Sydöstra 1,1 1, 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,7 1,7 1,9 1,7 1,6 Södra 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2, 2, 2, 2, 2,1 2,1 2,1 Västsvenska,7,9,9 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,7 1,7 2, Uppsala/Örebro,9,8,8,8,9,9 1, 1, 1,1 1,1 1,1 1,2 Norra,4,5,7,8,8,8 1,1 1,2 1,4 1,1 1,4 1,5 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 37

38 Företagshälsovård utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 611 Inom HoS 478 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 286 Pensionerade 264 Övriga 22 Saknar personnummer 2 Summa 899 Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 137 Allmänmedicin 95 Psykiatri 12 Yrkes- och 9 miljömedicin Rehabiliterings medicin År utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 478 Därav hälso- och sjukvård 448 utrikesförvaltning, försvar, lagövervakning 2 och brandskydd arbetsförmedling och rekrytering, m.m. 5 Övriga 13 Deslegitimerade eller 1 ny legitimation Totalt 1 37 Sysselsatta utanför HoS 133 Därav obligatorisk socialförsäkring 32 offentlig förvaltning 14 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, 14 holding verksamhet naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 7 Totalt 611 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården <55 år 55+ år 65+ år 6-64 år år Kvinnor Män Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro 5-54 år Norra <5 år Procent Åldersfördelning och kön 26. Andel specialister i skilda åldersgrupper per region

39 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Ålders- och könsfördelning, antal personer 26 Kvinnor Män Totalt <5 år år år år år Sjukvårdsregion och ålder, antal 26 Sjukvårdsreg. <54 år 55+ år Totalt Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Totalt specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 per 1 inv. Enbart ett bevis Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Personer med två eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Regi i procent, 26 Allmänmedicin 28 Internmedicin 6 Ortopedi 22 Psykiatri 16 Övriga personer 478 Utveckling över tid i olika sjukvårdsregioner, antal per 1 invånare. Offentlig 22% Privat 78% Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion Stockholm 8,4 8,1 7,5 7,2 7,1 6,9 6,5 6,8 6,4 6,8 6,9 6,6 Sydöstra 4,5 4,6 4,4 4,4 4, 3,4 3,6 3,8 3,9 4,3 3,9 4,1 Södra 6,1 5,4 5,1 5,6 5,2 5,3 5,4 4,8 4,6 4,6 4,3 4, Västsvenska 6,9 6,3 5,9 5,4 5, 5,1 5,6 5,3 5,8 6,1 6, 5,8 Uppsala/Örebro 6, 5,6 5,2 4,7 4,6 4,9 5,2 5,1 5, 5,4 5,2 5,2 Norra 5,8 6, 5,7 5,2 5, 4,3 4,2 4, 3,6 4,2 4,5 4,8 6,5 6,1 5,7 5,5 5,3 5,2 5,3 5,2 5,1 5,5 5,4 5,2 39

40 Geriatrik utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 518 Inom HoS 489 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 15 Ej folkbokförda/ej inkomst 129 Pensionerade 121 Övriga ej syss. Saknar personnummer Summa 668 Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 34 Internmedicin 186 Allmänmedicin 71 Rehabiliteringsmedicin 21 Psykiatri 15 Övriga 47 Deslegitimerade eller 3 ny legitimation Totalt År utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 489 Därav hälso- och sjukvård 479 arbetsförmedling och rekrytering, m.m. 5 omsorg och sociala tjänster 5 Sysselsatta utanför HoS 29 Därav högskoleutbildning 9 offentlig förvaltning 5 Totalt 518 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården 65-w år 6-64 år år 5-54 år år 4-44 år Kvinnor Män Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra <55 år 55+ år <4 år Procent Åldersfördelning och kön 26. Andel specialister i skilda åldersgrupper per region 26. 4

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2008:2 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal officiell statistik om antal legitimerade (2007) och arbetsmarknadsstatus (2006) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2012) och arbetsmarknadsstatus (2011) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2010) och arbetsmarknadsstatus (2009) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2010

Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2010 Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2010 Labour Supply in Sweden: Midwives, Nurses, Doctors, Dental Hygienists and Dentists 2010 The National Board of Health

Läs mer

Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2012

Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2012 Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 212 Labour Supply in Sweden: Midwives, Nurses, Physicians, Dental Hygienists and Dentists 212 The National Board of Health

Läs mer

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006 Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006 Labour Supply in Sweden: Specialist Nurses and Licensed Radiographers 2006 The National Board of Health and Welfare ISBN

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2010

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2010 Tillgång på: specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2010 Labour Supply in Sweden: Specialist Nurses and Radiographers 2010 The National Board of Health and Welfare Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium?

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23 Sökordstaggning av verksamhetskoder 2013-04-23 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord... 3 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter...

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder Annika Asp Terminologicentrum TNC 29 september 2010 HSA Nationell katalogtjänst Nationell katalogtjänst innehållande information

Läs mer

Nationella planeringsstödet 2015. Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård

Nationella planeringsstödet 2015. Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård Nationella planeringsstödet 2015 Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015

STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015 1(13) 2013-02-12 STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015 BAKGRUND Norrlandstingen har definierat kompetensförsörjningen som den högst prioriterade strategiska frågan. En god kompetensförsörjning

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Samtycke angående sparande av biobanksprov Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Kommentar: Samtliga tabeller med undantag för tabell 3, som baseras på uppgifter från

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

Absolut levnadsstandard & hälsa på (väldigt) lång sikt

Absolut levnadsstandard & hälsa på (väldigt) lång sikt Absolut levnadsstandard & hälsa på (väldigt) lång sikt 6000 5000 BNP/capita Förväntad livslängd (år) vid födsel 70 60 4000 3000 2000 50 40 1000 30 0 20 1000 1500 1700 1870 1950 1998 Källa: Maddison 2002

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul.

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul. Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare (Strukturen för Akademiska sjukhuset

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer