Tillgång på: Specialistläkare 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgång på: Specialistläkare 2006"

Transkript

1 Tillgång på: Specialistläkare 26

2 Labour Supply in Sweden: Qualified Medical Specialists 26 The National Board of Health and Welfare Artikelnr: ISBN: Sättning: Edita Västra Aros Publicerad: december 28

3 Förord Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fortlöpande ta fram underlag för att på kort och lång sikt bedöma tillgång och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården, samt tillgång och efterfrågan på tandhygienister och tandläkare inom tandvården. Socialstyrelsen utför uppdraget inom ramen för det Nationella planeringsstödet (NPS). Denna rapport är en ren statistikrapport som har för avsikt att redovisa tillgången på specialistläkare den 1 november 26 samt den historiska utvecklingen , och är ett underlag till Socialstyrelsens årsrapport som lämnas till regeringen senast den 31 januari 29. Rapporten har utarbetats av Charlotta Hansell och Hans Schwarz, båda verksamma vid Social styrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning. Projektledare för uppdraget är Charlotta Hansell. Eva Wallin Enhetschef Analysenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen 3

4

5 Innehåll Förord... 3 Inledning... 9 Metod för databearbetning...9 Begränsningar och svagheter...9 Rapportens uppbyggnad...1 Sekretess...12 Swedish-English Glossary Terms used in the tables...13 Industrial sectors...13 Health Care Regions...14 Specialiteter Allergisjukdomar Allergology Allmänmedicin Family Medicine Anestesi och intensivvård... 2 Anaesthetics Barn- och ungdomsallergologi Child and adolescent allergology Barn- och ungdomskardiologi Child and adolescent cardiology Barn- och ungdomskirurgi Paediatric surgery Barn- och ungdomsmedicin Paediatrics Barn- och ungdomsneurologi med habilitering... 3 Child and adolescent neurology Barn- och ungdomspsykiatri Child psychiatry Barn- och ungdomsradiologi Child and adolescent radiology Endokrinologi och diabetologi Endocrinology Företagshälsovård Industrial Health Geriatrik... 4 Geriatrics Gynekologisk onkologi Gynaecological oncology 5

6 Handkirurgi Hand surgery Hematologi General haematology Hud- och könssjukdomar Dermatology Venereology Hörselrubbningar... 5 Audiology Infektionssjukdomar Communicable diseases Internmedicin General (internal) medicine Kardiologi Cardiology Kirurgi General surgery Klinisk bakteriologi... 6 Microbiology-bacteriology Klinisk cytologi Clinical cytology Klinisk farmakologi Pharmacology Klinisk fysiologi Clinical physiology Klinisk genetik Clinical genetics Klinisk immunologi... 7 Immunology Klinisk kemi Biological chemistry Klinisk neurofysiologi Clinical neurophysiology Klinisk nutrition Nutrition Klinisk patologi Pathological anatomy Klinisk virologi... 8 Clinical virology Koagulations- och blödningsrubbningar Coagulation and bleeding disorders Lungsjukdomar Respiratory medicine Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Gastro-enterology 6

7 Medicinsk radiologi Diagnostic radiology Medicinska njursjukdomar... 9 Renal diseases Neonatologi Neonatology Neurokirurgi Neurological surgery Neurologi Neurology Neuroradiologi Neuroradiology Nukleärmedicin... 1 Nuclear medicine Obstetrik och gynekologi Obstetrics and gynaecology Onkologi Radiotherapy Ortopedi Orthopaedics Plastikkirurgi Plastic surgery Psykiatri Psychiatry Rehabiliteringsmedicin Physiotherapy Reumatologi Rheumatology Rättsmedicin Forensic medicine Rättspsykiatri Forensic psychiatry Röst- och talrubbningar Phoniatrics Skolhälsovård Student Health Smärtlindring Pain management Socialmedicin Community Medicine Thoraxkirurgi Thoracic surgery Transfusionsmedicin Transfusion Medicine 7

8 Urologi Urology Yrkes- och miljömedicin Occupational medicine Ögonsjukdomar Ophthalmology Öron-, näs- och halssjukdomar Oto rhino laryngology

9 Inledning Denna rapport ger en fördjupad bild över tillgången på specialistläkare i Sverige. Den totala tillgången på läkare har publicerats i rapporten Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 26. Syftet med rapporten är att vara ett underlag för Socialstyrelsens bedömning av tillgången på läkare, samt att tillgodose efterfrågan på mer fördjupad tillgångsstatistik på specialistnivå. Metod för databearbetning Det statistiska materialet i rapporten har hämtats ur Socialstyrelsens databas över hälso- och sjukvårdspersonalens sysselsättningsstatus och har arbetats fram på samma sätt som i tidigare av Socialstyrelsen publicerade tillgångsrapporter. Den enskilt viktigaste metodologiska avvägningen för sambearbetningen är att varje individ endast räknas en gång. Om en individ har flera specialistbevis förutsätts att han eller hon arbetar inom den specialitet inom vilket han eller hon senast erhöll specialistbevis. Om en person tilldelats flera specialistbevis vid samma tillfälle har ett slumpmässigt val gjorts vid bearbetningen. För en fullständig beskrivning av metodarbetet hänvisas till publikationen Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 26. Då rapporten behandlar arbetsmarknadsstatistik från 26 används i rapporten den specialistindelning om 62 specialiteter som då var gällande. Sverige har infört en ny specialistindelning för läkare som inlett sin specialistutbildning efter den 3 juni 25. Den nya specialistindelningen för läkare omfattar totalt 57 specialiteter indelade i bas, gren och tilläggsspecialiteter. Fram till 31 december 213 har personer som beviljats läkarlegitimation före den 1 juli 26 rätt att erhålla specialistbevis enligt den gamla indelningen. År 26 erhöll inga läkare specialistbevis enligt det nya systemet. Under året 27 beviljades 134 läkare specialistbevis enligt den nya indelningen. Dessa redovisas dock inte i rapporten eftersom deras sysselsättningsstatus ännu är okänd för Socialstyrelsen. I nedanstående tabell redovisas dock antalet specialister som den 31 december 27 hade erhållit specialistbevis i någon specialitet enligt den nya specialistindelningen. Specialitet Akutsjukvård 7 Barnonkologi 42 Kärlkirurgi 85 Begränsningar och svagheter Personer med utländsk utbildning som får svensk legitimation har i vissa fall inte fullständigt personnummer. Om en person erhåller fullständigt personnummer efter sin legitimation får Socialstyrelsen inte automatiskt information om detta. Socialstyrelsen arbetar kontinuerligt för att komplettera denna information. et personer utan fullständigt personnummer från en legitimationsårskull minskar således med tiden. Detta gäller i huvudsak för personer som är utbildade inom EU- och EES-området samt Schweiz. I Socialstyrelsens register över legitimerad personal (HOSP) fanns november 26 totalt 849 specialistläkare som inte hade fullständigt svenskt personnummer. Dessa personers arbetsmarknadsstatus kan således inte beskrivas i redovisningen då det krävs fullständigt personnummer för att kunna samköra med register från Statistiska centralbyrån (SCB). Det är inte heller känt om dessa personer är bosatta i Sverige eller ens vid liv. De flesta personer för vilka det saknas personnummer i HOSP har utländsk utbildning och hade vid legitimationstillfället inte erhållit svenskt personnummer. Det saknas även personnummer för en del av den tidigaste legitimerade personalen med svensk utbildning. Den fria rörligheten inom Norden innebär att nordiska läkare som arbetar i Sverige saknas i registret om dessa inte sökt svensk legitimation. Läkare från övriga nordiska länder kan nämligen söka anställning med legitimation från det egna landet. Mörkertalet till följd av detta är helt okänt. Definitionen av arbetsställe är för begränsad för att bra kunna beskriva personalförhållandena inom hälso- och sjukvården. Sjukvårdens enheter utifrån definitionen av arbetsställe är väl stora och inrymmer 9

10 allt som oftast flera helt olika verksamheter. De flesta sjukhusen är t.ex. klassade som ett arbetsställe och kan således enbart ha en näringsgrenskod trots att de inrymmer en mängd olika verksamheter. Tilldelningen av ett specialistbevis till specialister med 2-5 specialistbevis innehåller naturligtvis en mängd svagheter som måste accepteras för den statistiska beskrivningen. Meningen med tilldelningen är att utbildningen ska peka mot en avgränsad sektor inom hälso- och sjukvården och som motsvarar individens faktiska specialitet. Sysselsättningsdefinitionen innebär vissa problem då heltidsanställda jämställs med personal som uppskattningsvis arbetade 4 timmar under november månad. I statistiken redovisas dock sysselsatta utan pension och sysselsatta med pension. Vidare finns föräldraledighet och sjukskrivning med i sysselsättningsdefinitionen. En felkodning har upptäckts i de ursprungsdata som finns i Statistiska centralbyråns register för åren 22 till 26. Ett 1-tal individer i Blekinge län har felaktigt kodats till näringsgrenen Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag (SNI-kod 7.329) vilket innebär att de felaktigt redovisats som sysselsatta utanför hälso- och sjukvården. På riksnivå har felkodningen en relativt liten betydelse för den redovisade tillgången inom hälso- och sjukvården. Störst skillnad procentuellt mellan redovisad statistik och de felkodade specialisterna blir det för vissa små läkarspecialiteter som exempelvis radiologer. Effekten är också större på länsnivå än på region- och riksnivå. I nedanstående redovisas hur många specialistläkare som kodats som sysselsatta inom hälso- och sjukvården i Blekinge samt hur många som har felkodats under åren Detta innebär att det saknas exempelvis 1 radiologer vid redovisningen av radiologer i Blekinge landsting, södra sjukvårdsregion samt i riket år 26. Specialitet Klinisk fysiologi redovisat felkodade 4 Medicinsk radiologi redovisat felkodade 12 1 Övriga specialiteter redovisat felkodade Specialistläkare, totalt redovisat felkodade I kommande statistiskrapporter kommer tillgångssiffrorna att justerats på så sätt att individerna som kodats i fel näringsgren manuellt kodats om som sysselsatta i hälso- och sjukvården. Rapportens uppbyggnad Rapporten är uppbyggd så att samtliga läkarspecialiteter presenteras i bokstavsordning där varje specialitet redovisas på en sida genom överskådliga tabeller och figurer. Utformningen av dessa skiljer sig något beroende på hur många specialister det finns inom specialiteten. Figurerna och tabellerna i rapporten beskriver följande: utfärdade specialistbevis Här redovisas hur många specialistbevis som Socialstyrelsen utfärdat årligen i den redovisade specialiteten. Siffrorna redovisar antal specialistbevis och inte antalet individer. Uppgifterna har delats in efter antal ST i utlandet och ST i Sverige, samt därav antal under 5 år respektive 5 år eller äldre. Utbildningsland för specialistutbildning registreras inte av Socialstyrelsen. Därför måste antal utlandsutbildade specialister skattas. Detta görs genom ett antagande om att samtliga specialistutbildningar som beviljas till utländsk utbildade läkare är utländska om de har beviljats inom mindre än 5 år efter det att svensk legitimation som läkare har beviljats. 1

11 Status för innehavare av specialistbevis nov 26 Här redovisas samtliga levande individer som har erhållit specialistbevis inom den redovisade specialiteten. Dels redovisas antal personer som bedöms vara kvar inom specialiteten och dels de som inte bedöms vara kvar inom specialiteten. Dessa har erhållit annat specialistbevis, annan legitimation eller deslegitimerats. Av dem som har erhållit senare specialistbevis redovisas vilka specialiteter det rör sig om, samt antal därav. Till gruppen Sysselsatta räknas individer som under november månad 26 arbetat minst fyra timmar. Hur fördelningen av sysselsatta mellan branscherna inom och utom hälso- och sjukvården ser ut redovisas i tabellen Branschfördelning för sysselsatta 26. I gruppen Ej sysselsatta återfinns personer som ej längre är folkbokförda i Sverige och individer som inte redovisat några inkomstuppgifter för 26. Pensionerade och övriga ej sysselsatta utgörs av individer som får huvuddelen av sin inkomst från 26 från pension, arbetslöshetsersättning eller annan ersättning. Kategorin Saknar personnummer omfattar personer för vilka saknas fullständigt svenskt personnummer. Arbetsmarknadsstatus för dessa är helt okänd då deras uppgifter inte kan matchas med uppgifter från SCB. Det är inte heller känt om dessa människor befinner sig i Sverige eller ens är vid liv. Dessa personer är huvudsakligen utländsk hälso- och sjukvårdspersonal som inte var folkbokförda när de sökte svensk legitimation. Kategorin innefattar även ett antal äldre personer vars personnummer inte registrerades när de första legitimationerna skulle registreras hos Socialstyrelsen. utfärdade specialistbevis Här redovisas hur många specialistbevis som Socialstyrelsen utfärdat årligen i den redovisade specialiteten. Siffrorna redovisar antal specialistbevis, inte antalet individer. En individ som erhållit två eller flera specialistbevis under perioden finns således med i denna figur även om det inte är det senast erhållna specialistbeviset. Branschfördelning för sysselsatta 26 De individer som redovisas som sysselsatta i et specialister efter arbetsmarknadsstatus 26 bryts här ner på ytterligare nivå. Varje individ knyts till ett arbetsställe genom Statistiska centralbyråns arbetsplatsklassificeringssystem; SNI. I rapporten har individer som arbetar på arbetsplatser där man kan förvänta sig att de utför sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf (1 HSL) kodats till hälsooch sjukvård, medan individer som arbetar inom övrig verksamhet har definierats som sysselsatta utanför hälso- och sjukvård. Exempelvis har läkare anställda inom personaluthyrningsföretag kodats som läkare sysselsatt inom hälso- och sjukvård då de kan förväntas utföra arbete som läkare. Specialistläkare som är anställda i till exempel central landstingsförvaltning kodas som anställda utanför hälso- och sjukvård. För fullständiga arbetsplatsdefinitioner hänvisas till rapporten Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 26. Åldersfördelning och kön 26 Här redovisas de som i tidigare tabell definierats som sysselsatta inom hälso- och sjukvård fördelat på åldersintervall och kön. Hur stora intervallerna är beror på det totala antalet individer med specialistbevis. Andel specialister i skilda åldersgrupper fördelat på region eller riket 26 Här redovisas ålders och regionfördelning för specialister sysselsatta inom hälso- och sjukvården 26 inom specialiteter med flera än 1 sysselsatta inom hälso- och sjukvård. För redovisning av de olika sjukvårdsregionerna hänvisas till rapporten Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 26. Åldersfördelning och kön 26 Här redovisas de som definierats som sysselsatta inom hälso- och sjukvården, fördelat på åldersintervall och kön. Hur stora intervallerna är beror på det totala antalet individer med specialistbevis. Utvecklingen över tid i olika regioner, antal per 1 invånare Här redovisas hur många specialister per 1 invånare som arbetar inom hälso- och sjukvården i respektive sjukvårdsregion och hur denna utveckling sett ut under åren För redovisning av de olika sjukvårdsregionerna hänvisas till rapporten Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare

12 specialistbevis per läkare sysselsatt inom HoS 26 Här redovisas hur många av de redovisade specialisterna som är sysselsatta inom hälso- och sjukvården (HoS) som har enbart ett respektive flera specialistbevis. För de som har flera specialiteter redovisas antal efter specialitet. Ett flertal specialister har 3 5 specialistbevis. Därför är summan av de enskilt redovisade specialiteterna större än det totala antalet specialister som har flera specialistbevis. Regi i procent 26 Här redovisas inom vilken regi (privat eller offentlig) verksamheten bedrivs där sysselsatta inom hälso- och sjukvård är anställda. Till offentlig regi räknas: statlig förvaltning, statliga affärsverk, kommunal förvaltning, landsting, övriga offentliga institutioner, statliga och kommunala bolag, företag och organisationer. Till privat verksamhet räknas: icke offentligt ägda aktiebolag, företag och övriga organisationer. Utvecklingen över tid, antal per 1 invånare Här redovisas antal specialister per 1 invånare som är sysselsatta inom hälso- och sjukvården i respektive sjukvårdsregion För specialiteter med flera än 3 sysselsatta inom hälso- och sjukvården redovisas även antal per 1 invånare efter län. Sekretess Socialstyrelsens databas över sysselsatta omfattas av sekretess enligt 9 kap. 4 i sekretesslagen (198:1). Därmed redovisas inte kategorier med 1 3 individer i tabeller och figurer med sysselsättningsdata. I vissa fall där små antal har förekommit har flera kategorier, som till exempel åldersgrupper sammanslagits, för att skapa större kategorier. I andra fall har redovisningen uteblivit helt. Skyddandet av småtal görs enbart för uppgifter som samkörs med uppgifter från SCB. Socialstyrelsens egna uppgifter som inte samkörs med andra register till exempel personer som saknar personnummer, deslegitimerade och personer som har erhållit annan legitimation redovisas även för 1-3 individer. 12

13 Swedish-English Glossary Terms used in the tables Andel per 1 invånare Arbetsmarknadsstatus Deslegitimerade Därav Ej folkbokförda Ej inkomst Ej sysselsatta Eller Hälso- och sjukvården (HoS) Inom Kvar Kvinnor Legitimation Län Män Ny legitimation Nytt spec. bevis Branschfördelning Offentlig Pensionerade Privat Regi Region/Sjukvårdsregion Saknar personnummer Specialistbevis Specialistläkare Svensk ST Svenskutbildade Sysselsatta (Syss.) Totalt Utanför Utländsk ST Utländskt utbildade Åldersfördelning År Övriga Proportion Number Number per 1 inhabitants Workforce status Persons with a revoked licence Of which Not registered in the country No income Non-employed Or Total for Sweden Health Care Within Remaining Women Licence County Men New (another) licence New (another) medical specialty Industrial sector Public Retired Private Management form Health Care Region National ID number is missing (unknown work force status) Certificate of Medical Specialty Qualified Medical Specialist ST Swedish medical specialty training With a Swedish examination Employed Total Outside of Foreign medical specialty training With a foreign examination Age group Year(s) Others Industrial sectors Workplaces are classified by the Swedish SIC 22 classification system for industrial sectors. This system is based on the European Union Standard Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 1.1 (NACE). The data in this publication has been categorised into the following sectors, which are the largest industrial sectors for licensed health care personnel included in this report and the industrial sector included in the health sector: 13

14 Within Health Care 74.5, m.m. Labour and personnel recruitment offices and certain employment within other recruitment offices outside of the sector Foreign affairs, defence, justice, public security and fire service authorities 8.1 Primary education establishments 8.2 (exkl. lärare) Secondary education establishments, excluding teachers 85.1 Health establishments 85.3 Social work establishments 85.3(1) Social work establishments for the elderly 85.3(2) Social work establishments for the disabled 85.3(3) Other social work establishments Outside of Health Care 24.4 Industry for pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical products 51.4 Wholesale of household goods 7.2 Letting of own property 73.1 Research and experimental development on natural sciences and engineering 74.1 Legal, accounting, book-keeping and auditing activities; tax consultancy; market research and public opinion polling; business and management consultancy; holdings 75.1 Public authorities 75.3 Compulsory social security activities 8.3 Higher education establishments Health Care Regions Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Stockholm South East South West Sweden Uppsala/Örebro North 14

15 Specialiteter

16 Allergisjukdomar utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten 12 Sysselsatta, totalt 19 Inom HoS 88 9 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 27 6 Pensionerade 17 Övriga 1 3 Saknar personnummer 1 Summa År Ej kvar inom specialiteten Nytt specialistbevis bevis, totalt 44 Internmedicin 15 Företagshälsovård 7 Lungsjukdomar 6 Allmänmedicin 5 Övriga 11 Deslegitimerade eller ny legitimation Totalt 181 utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 88 Därav hälso- och sjukvård 87 Sysselsatta utanför HoS 21 Därav högskoleutbildning 7 partihandel med hushållsvaror (medicinsk utrustning och apoteksvaror, m.m.) Totalt

17 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Åldersfördelning, antal personer 26 Åldersgrupp <5 år år 38 6-w år 35 Totalt 88 per 1 inv. 2, 1,5 specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 Enbart ett bevis Personer med två 88 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Lungsjukdomar 55 Internmedicin 44 Allmänmedicin 4 Övriga 12 personer 88 Regi i procent, 26 Offentlig 88% Privat 13% 1,,5, Utveckling över tid i hela riket, antal per 1 invånare. Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion ,,9,9,9 1, 1,1 1,1 1,1 1,1 1, 1, 1, 17

18 Allmänmedicin utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt Inom HoS Utanför HoS 359 Ej sysselsatta, totalt 1184 Ej folkbokförda/ej inkomst 523 Pensionerade 646 Övriga ej syss. 15 Saknar personnummer 173 Summa 7 23 Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 1 59 Företagshälsovård 432 Internmedicin 143 Psykiatri 18 Geriatrik 82 Övriga 294 Deslegitimerade eller ny legitimation 33 Totalt utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS Därav hälso- och sjukvård 5 31 arbetsförmedling och rekrytering, m.m. 127 utrikesförvaltning, försvar, lagövervakning och brandskydd 27 Sysselsatta utanför HoS 359 Därav offentlig förvaltning 118 obligatorisk socialförsäkring 41 7 År högskoleutbildning 32 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, holding verksamhet 31 Totalt Sysselsatta inom hälso- och sjukvården 65+ år 6 64 år år 5 54 år år Kvinnor Män Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro <45 år år 55+ år 4 44 år Norra <4 år Procent Åldersfördelning och kön 26. Andel specialister i skilda åldersgrupper per region

19 Ålders- och könsfördelning, antal personer 25 Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt <4 år år år år år år år Totalt Region och ålder, antal 26 Sjukvårdsreg. <45 år år 55+ år Totalt Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 per 1 inv Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Enbart ett bevis Personer med två 69 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Internmedicin 24 Geriatrik 7 Kirurgi 52 Företagshälsovård 51 Övriga 385 personer År Utveckling över tid i olika sjukvårdsregioner, antal per 1 invånare. Regi i procent, 25 Offentlig 69% Privat 31% Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

20 Anestesi och intensivvård utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt Inom HoS Utanför HoS 99 Ej sysselsatta, totalt 554 Ej folkbokförda/ej inkomst 366 Pensionerade 176 Övriga ej syss. 12 Saknar personnummer 113 Summa 2 91 Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 19 smärtlindring 78 allmänmedicin 34 företagshälsovård 29 internmedicin 8 övriga 41 Deslegitimerade eller 4 ny legitimation Totalt År utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS Därav hälso- och sjukvård 1 31 arbetsförmedling och rekrytering, m.m. 7 utrikesförvaltning, försvar, lagövervakning och brandskydd 6 Sysselsatta utanför HoS 99 Därav offentlig förvaltning 19 högskoleutbildning 12 tillverkning av läkemedel, läkemedelskemikalier och botaniska produkter 9 partihandel med hushållsvaror (medicinsk utrustning och apoteksvaror, m.m.) 8 Totalt Sysselsatta inom hälso- och sjukvården 65-w år 6-64 år år 5-54 år år Kvinnor Män Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro <45 år år 55+ år 4-44 år Norra <4 år Procent Åldersfördelning och kön 26. Andel specialister i skilda åldersgrupper per region 26. 2

21 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Ålders- och könsfördelning, antal personer 26 Kvinnor Män Totalt <4 år år år år år Sjukvårdsregion och ålder, antal 26 Sjukvårdsreg. <45 år år 55+ år Totalt Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra år w år Totalt per 1 inv Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 Enbart ett bevis 133 Personer med två 22 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Allmänmedicin 5 Kirurgi 5 Övriga 13 personer Utveckling över tid i olika sjukvårdsregioner, antal per 1 invånare. Regi i procent, 26 Offentlig 91% Privat 9% Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

22 Barn- och ungdomsallergologi utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 91 Inom HoS 77 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 12 Pensionerade 8 Övriga 4 Saknar personnummer 1 Summa 14 Ej kvar inom specialiteten Nytt specialistbevis bevis, totalt 9 Allmänmedicin utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 År Skolhälsovård 3 Barn- och 1 ungdomskardiologi Barn- och ungdomspsykiatri Övriga 1 Deslegitimerade eller ny legitimation 1 Sysselsatta inom HoS 77 Därav hälso- och sjukvård 75 Sysselsatta utanför HoS 14 Därav högskoleutbildning 4 Totalt 91 Totalt

23 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Åldersfördelning, antal personer 26 Åldersgrupp <5 år år 3 6-w år 33 Totalt 77 specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 Enbart ett bevis Personer med två 77 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Barn- och 55 ungdomsmedicin Övriga 6 personer 77 per 1 inv. 2, 1,5 Regi i procent, 26 Offentlig 91% Privat 9% 1,,5, Utveckling över tid i hela riket, antal per 1 invånare. Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion ,6,6,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8 23

24 Barn- och ungdomskardiologi utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år 1 1 Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten 6 Sysselsatta, totalt 35 Inom HoS 32 4 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 5 Saknar personnummer 2 Summa 4 Ej kvar inom specialiteten Nytt specialistbevis bevis, totalt 6 Neonatologi utfärdade specialistbevis År Barn- och ungdomsmedicin Klinisk fysiologi 1 Deslegitimerade eller ny legitimation Totalt 46 1 Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 32 Därav hälso- och sjukvård 31 Sysselsatta utanför HoS 3 Totalt 35 24

25 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Åldersfördelning, antal personer 26 Åldersgrupp <5 år år 16 6-w år 8 Totalt 32 specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 Enbart ett bevis Personer med två 32 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Barn- och 32 ungdomsmedicin Övriga 5 personer 32 per 1 inv. 2, 1,5 1,,5, Utveckling över tid i hela riket, antal per 1 invånare. Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion ,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4 25

26 Barn- och ungdomskirurgi utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 8 Inom HoS 72 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 28 Pensionerade 18 Övriga 1 Saknar personnummer 2 Summa 11 Ej kvar inom specialiteten Nytt specialistbevis bevis, totalt 62 Kirurgi utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 År Ortopedi 11 Urologi 9 Barn- och 2 ungdomsmedicin Övriga 7 Deslegitimerade eller ny legitimation Sysselsatta inom HoS 72 Därav hälso- och sjukvård 72 Sysselsatta utanför HoS 8 Totalt 8 Totalt

27 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Åldersfördelning, antal personer 26 Åldersgrupp <5 år år 21 6-w år 19 Totalt 72 specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 Enbart ett bevis 38 Personer med två 34 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Kirurgi 26 Ortopedi 6 per 1 inv. 2, 1,5 1, Regi i procent, 26 Urologi 4 Övriga 3 personer 72 Offentlig 92% Privat 8%,5, Utveckling över tid i hela riket, antal per 1 invånare. Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion ,8,8,8,8,7,7,7,7,7,7,8,8 27

28 Barn- och ungdomsmedicin utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 1 11 Inom HoS 916 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 337 Ej folkbokförda/ej inkomst 111 Pensionerade 221 Övriga ej syss. 5 Saknar personnummer 29 Summa Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 635 Barn- och ungdomsneurologi med 118 habilitering Neonatologi 111 Barn- och 18 ungdomsallergologi Allmänmedicin 86 Övriga 212 Deslegitimerade eller 6 ny legitimation Totalt År utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 916 Därav hälso- och sjukvård 891 grundskoleutbildning 12 omsorg och sociala tjänster 1 Sysselsatta utanför HoS 95 Därav högskoleutbildning 33 offentlig förvaltning 25 naturvetenskaplig och teknisk forskning 9 och utveckling tillverkning av läkemedel, läkemedelskemikalier och botaniska produkter 5 Totalt 1 11 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården 65-w år 6-64 år år 5-54 år Kvinnor Män Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska <45 år år 55+ år år Uppsala/Örebro 4-44 år Norra <4 år Procent Åldersfördelning och kön 26. Andel specialister i skilda åldersgrupper per region

29 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Ålders- och könsfördelning, antal personer 26 Kvinnor Män Totalt <4 år år år år år Sjukvårdsregion och ålder, antal 26 Sjukvårdsreg. <45 år år 55+ år Totalt Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra år w år Totalt specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 per 1 inv. Enbart ett bevis Stockholm Sydöstra Södra Personer med två eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Allmänmedicin Västsvenska Barn- och ungdomspsykiatri Uppsala/Örebro Norra Anestesi och 4 intensivvård Övriga 14 personer 916 Regi i procent, 26 Utveckling över tid i olika sjukvårdsregioner, antal per 1 invånare. Offentlig 91% Privat 9% Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

30 Barn- och ungdomsneurologi med habilitering utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 18 Inom HoS 15 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 6 Saknar personnummer Summa 114 Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 1 Allmänmedicin 3 Klinisk neurofysiologi 3 Neonatologi 3 Företagshälsovård 1 Deslegitimerade eller ny legitimation Totalt År utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 15 Därav hälso- och sjukvård 14 Sysselsatta utanför HoS 3 Totalt 18 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Kvinnor Män <5 år 5-59 år 6-w år Totalt Åldersfördelning och kön 26. 3

31 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Ålders- och könsfördelning, antal personer 26 Kvinnor Män Totalt <5 år år w år Totalt Sjukvårdsregion och ålder, antal 26 Sjukvårdsreg. Totalt Stockholm 23 Sydöstra 6 Södra 21 Västsvenska 2 Uppsala/Örebro 24 Norra per 1 inv. 2, 1,5 1,,5 specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 Enbart ett bevis Personer med två 15 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Barn- och 15 ungdomsmedicin Övriga 8 personer 15, Utveckling över tid i olika sjukvårdsregioner, antal per 1 invånare. Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion ,4,5,6,6,7,7,8,8,9 1, 1,1 1,2 31

32 Barn- och ungdomspsykiatri utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 338 Inom HoS 316 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 123 Pensionerade 93 Övriga 3 Saknar personnummer 12 Summa 473 Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 79 Psykiatri 43 Barn- och 18 ungdomsmedicin Allmänmedicin 5 Rättspsykiatri 4 Övriga 9 Deslegitimerade eller ny legitimation Totalt År utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 316 Därav hälso- och sjukvård 273 omsorg och sociala tjänster 31 grundskoleutbildning 7 Sysselsatta utanför HoS 22 Därav högskoleutbildning 7 Totalt 338 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården 65+ år 6-64 år år Kvinnor Män Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska år 55+ år 5-54 år Uppsala/Örebro år Norra <45 år Procent Åldersfördelning och kön 26. Andel specialister i skilda åldersgrupper per region

33 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Ålders- och könsfördelning, antal personer 26 Kvinnor Män Totalt <45 år år år år år Sjukvårdsregion och ålder, antal 26 Sjukvårdsreg. <55 år 55+ år Totalt Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra år Totalt specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 per 1 inv Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Enbart ett bevis 235 Personer med två 81 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Barn- och 38 ungdomsmedicin Psykiatri 29 Allmänmedicin 12 Skolhälsovård 5 Övriga personer 316 Regi i procent, 26 Utveckling över tid i olika sjukvårdsregioner, antal per 1 invånare. Offentlig 84% Privat 16% Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion Stockholm 4,9 4,9 4,9 4,8 5,2 5,3 5,1 4,8 5,1 5, 5,5 5,4 Sydöstra 2,5 2,5 2,8 2,7 2,4 2,7 2,5 2,2 1,7 2,1 2,6 3, Södra 2,6 2,8 2,6 2,9 3, 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 2,9 2,7 Västsvenska 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,1 2,7 2,6 2,8 2,4 2,7 2,8 Uppsala/Örebro 2,8 2,5 2,4 2,7 2,7 3, 2,9 3, 3,3 3,4 3,2 3,2 Norra 1,8 1,6 1,5 1,6 1,7 1,9 1,9 2, 2,3 2,4 3, 3,2 3, 2,9 2,9 3, 3, 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 33

34 Barn- och ungdomsradiologi utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 65 Inom HoS 62 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 11 Pensionerade 4 Övriga 7 Saknar personnummer Summa 76 Ej kvar inom specialiteten Nytt specialistbevis bevis, totalt 5 Neuroradiologi utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 År Medicinsk radiologi 1 Nukleärmedicin 1 Deslegitimerade eller ny legitimation Totalt 81 Sysselsatta inom HoS 62 Därav hälso- och sjukvård 62 Sysselsatta utanför HoS 3 Totalt 65 34

35 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Åldersfördelning, antal personer 26 Åldersgrupp <5 år år 23 6-w år 1 Totalt 62 specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 Enbart ett bevis Personer med två 62 eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Medicinsk 62 radiologi Övriga 3 personer 62 per 1 inv. 1,,8,6 Regi i procent, 26 Offentlig 92% Privat 8%,4,2, Utveckling över tid i hela riket, antal per 1 invånare. Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion ,5,5,5,5,6,6,6,6,6,7,6,7 35

36 Endokrinologi och diabetologi utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 28 Inom HoS 17 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 31 Pensionerade 22 Övriga 9 Saknar personnummer 3 Summa 242 Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 77 Internmedicin 59 Geriatrik 4 Allmänmedicin 3 Kardiologi 3 Övriga 8 Deslegitimerade eller ny legitimation Totalt År utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 17 Därav hälso- och sjukvård 169 Sysselsatta utanför HoS 38 Därav högskoleutbildning 12 naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 7 offentlig förvaltning 8 tillverkning av läkemedel, läkemedelskemikalier och botaniska produkter 5 Totalt 28 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården <55 år 55+ år Stockholm Sydöstra <5 år 5+ år Kvinnor Män Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Totalt Procent Åldersfördelning och kön 26. Andel specialister i skilda åldersgrupper per region

37 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Ålders- och könsfördelning, antal personer 26 Kvinnor Män Totalt <5 år år Totalt Sjukvårdsregion och ålder, antal 26 Sjukvårdsreg. <55 år 55+ år Totalt Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra per 1 inv. 4 Stockholm specialistbevis per läkare syss. inom HoS, Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Enbart ett bevis 13 Personer med två eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Barn- och 156 ungdomsmedicin Psykiatri Övriga 9 personer 17 Utveckling över tid i olika sjukvårdsregioner, antal per 1 invånare. Regi i procent, 26 Offentlig 93% Privat 7% Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion Stockholm 1,6 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,8 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 Sydöstra 1,1 1, 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,7 1,7 1,9 1,7 1,6 Södra 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2, 2, 2, 2, 2,1 2,1 2,1 Västsvenska,7,9,9 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,7 1,7 2, Uppsala/Örebro,9,8,8,8,9,9 1, 1, 1,1 1,1 1,1 1,2 Norra,4,5,7,8,8,8 1,1 1,2 1,4 1,1 1,4 1,5 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 37

38 Företagshälsovård utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 611 Inom HoS 478 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 286 Pensionerade 264 Övriga 22 Saknar personnummer 2 Summa 899 Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 137 Allmänmedicin 95 Psykiatri 12 Yrkes- och 9 miljömedicin Rehabiliterings medicin År utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 478 Därav hälso- och sjukvård 448 utrikesförvaltning, försvar, lagövervakning 2 och brandskydd arbetsförmedling och rekrytering, m.m. 5 Övriga 13 Deslegitimerade eller 1 ny legitimation Totalt 1 37 Sysselsatta utanför HoS 133 Därav obligatorisk socialförsäkring 32 offentlig förvaltning 14 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, 14 holding verksamhet naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 7 Totalt 611 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården <55 år 55+ år 65+ år 6-64 år år Kvinnor Män Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro 5-54 år Norra <5 år Procent Åldersfördelning och kön 26. Andel specialister i skilda åldersgrupper per region

39 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården Ålders- och könsfördelning, antal personer 26 Kvinnor Män Totalt <5 år år år år år Sjukvårdsregion och ålder, antal 26 Sjukvårdsreg. <54 år 55+ år Totalt Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Totalt specialistbevis per läkare syss. inom HoS, 26 per 1 inv. Enbart ett bevis Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra Personer med två eller flera bevis Därav är bevisen fördelade enl: Regi i procent, 26 Allmänmedicin 28 Internmedicin 6 Ortopedi 22 Psykiatri 16 Övriga personer 478 Utveckling över tid i olika sjukvårdsregioner, antal per 1 invånare. Offentlig 22% Privat 78% Utveckling över tid, antal per 1 invånare Sjukvårdsregion Stockholm 8,4 8,1 7,5 7,2 7,1 6,9 6,5 6,8 6,4 6,8 6,9 6,6 Sydöstra 4,5 4,6 4,4 4,4 4, 3,4 3,6 3,8 3,9 4,3 3,9 4,1 Södra 6,1 5,4 5,1 5,6 5,2 5,3 5,4 4,8 4,6 4,6 4,3 4, Västsvenska 6,9 6,3 5,9 5,4 5, 5,1 5,6 5,3 5,8 6,1 6, 5,8 Uppsala/Örebro 6, 5,6 5,2 4,7 4,6 4,9 5,2 5,1 5, 5,4 5,2 5,2 Norra 5,8 6, 5,7 5,2 5, 4,3 4,2 4, 3,6 4,2 4,5 4,8 6,5 6,1 5,7 5,5 5,3 5,2 5,3 5,2 5,1 5,5 5,4 5,2 39

40 Geriatrik utfärdade specialistbevis Totalt Svensk ST Därav <5 år år Utländsk ST Totalt Status för specialistbevisinnehavare, 26 Kvar inom specialiteten Sysselsatta, totalt 518 Inom HoS 489 Utanför HoS 21 Ej sysselsatta, totalt 15 Ej folkbokförda/ej inkomst 129 Pensionerade 121 Övriga ej syss. Saknar personnummer Summa 668 Ej kvar inom specialiteten Nytt spec. bevis, totalt 34 Internmedicin 186 Allmänmedicin 71 Rehabiliteringsmedicin 21 Psykiatri 15 Övriga 47 Deslegitimerade eller 3 ny legitimation Totalt År utfärdade specialistbevis Branchfördelning för sysselsatta 26 Sysselsatta inom HoS 489 Därav hälso- och sjukvård 479 arbetsförmedling och rekrytering, m.m. 5 omsorg och sociala tjänster 5 Sysselsatta utanför HoS 29 Därav högskoleutbildning 9 offentlig förvaltning 5 Totalt 518 Sysselsatta inom hälso- och sjukvården 65-w år 6-64 år år 5-54 år år 4-44 år Kvinnor Män Stockholm Sydöstra Södra Västsvenska Uppsala/Örebro Norra <55 år 55+ år <4 år Procent Åldersfördelning och kön 26. Andel specialister i skilda åldersgrupper per region 26. 4

Tillgång på: Specialistläkare 2005

Tillgång på: Specialistläkare 2005 Tillgång på: Specialistläkare 25 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller siffergrupper som Socialstyrelsen samlat in,

Läs mer

Tillgång på specialistläkare 2011

Tillgång på specialistläkare 2011 Tillgång på specialistläkare 211 Labour Supply in Sweden Qualified Medical Specialists 211 The National Board of Health and Welfare Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Tillgång på specialistläkare 2009

Tillgång på specialistläkare 2009 Tillgång på specialistläkare Labour Supply in Sweden Qualified Medical Specialists The National Board of Health and Welfare Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm Läkarfakta 2016 statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund Box 5610 114 86 Stockholm info@slf.se 08-790 33 00 www.lakarforbundet.se Medlemmar i läkarförbundet 2015-12-31 Sverige Utlandet Totalt Yrkesverksamma

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

2012 års kommunala lönestatistik

2012 års kommunala lönestatistik Stockholm 2013-05-29 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 10/2013 2012 års kommunala lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2012 för läkare inom kommunal sektor är

Läs mer

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Chefs-, annat lednings- och funktions/ämnesansvar 2 positioner (position 1 = central kod, position 2 = för lokal komplettering). BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014 Information: Birgitta Ollars, utredare tfn. 075-247 3829 e-post: birgitta.ollars@socialstyrelsen.se Publicerad på Internet http://www.socialstyrelsen.se:

Läs mer

Om ansökan och antagning till SK-kurser

Om ansökan och antagning till SK-kurser Om ansökan och antagning till SK-kurser Här hittar du information kring om du är behörig att söka SK-kurser och om hur Socialstyrelsen fördelar platserna samt annat som rör ansökan, antagning och kursinformation.

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2014 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2013) och arbetsmarknadsstatus (2012) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:18 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2015:X (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2010 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2009) och arbetsmarknadsstatus (2008) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2006

Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2006 Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2006 Labour Supply in Sweden: Midwives, Nurses, Doctors, Dental Hygienists and Dentists 2006 ISBN 978-91-85999-32-3 Artikelnr

Läs mer

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2008:2 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal officiell statistik om antal legitimerade (2007) och arbetsmarknadsstatus (2006) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och

Läs mer

Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2013

Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2013 Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2013 Labour Supply in Sweden: Midwives, Nurses, Physicians, Dental Hygienists and Dentists 2013 The National Board of Health

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Etikett Läkares specialitet Ansvar Arbetstidens förläggning Arvoderad tjänst 1 Inledning Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2012) och arbetsmarknadsstatus (2011) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Målbeskrivningar 2008 (1) 1 ISBN 978-91-85999-55-2 Artikelnr 2008-126-2 Sättning Helen Eriksson, Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2010) och arbetsmarknadsstatus (2009) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister 8000 Tandläkarsiffror 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1997 2002 2007 2012 I din hand håller du en presentation av hur Tandläkarsverige

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2010

Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2010 Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2010 Labour Supply in Sweden: Midwives, Nurses, Doctors, Dental Hygienists and Dentists 2010 The National Board of Health

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter som Socialstyrelsen

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Årsrapport Nationella planeringsstödet 2012. En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad

Årsrapport Nationella planeringsstödet 2012. En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad Årsrapport Nationella planeringsstödet 2012 En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2012

Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2012 Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 212 Labour Supply in Sweden: Midwives, Nurses, Physicians, Dental Hygienists and Dentists 212 The National Board of Health

Läs mer

Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2005

Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2005 Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden 2016-01-28 Dnr 2.7 48/2016 1(5) Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden Socialstyrelsen gör en behovsanalys för att avgöra inom vilka områden kurser ska upphandlas. I behovsanalysen samlar Socialstyrelsen

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012 öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund...

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder Läkare 2016 Antalet läkare ökar I Finland fanns det 1.1.2016 sammanlagt 28 565 legitimerade läkare. Av dessa var 20 970 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bosatta i Finland. I vårt land finns 262

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Årsrapport NPS 2008. En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad

Årsrapport NPS 2008. En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad Årsrapport NPS 2008 En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning.

Läs mer

Antalet läkare ökar kraftigt

Antalet läkare ökar kraftigt Läkare 2013 1 Antalet läkare ökar kraftigt Den 1 januari 2013 var antalet legitimerade läkare i Finland 26 144. Av dem var 19 865 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bodde i Finland. Allt fler läkare

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006 Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006 Labour Supply in Sweden: Specialist Nurses and Licensed Radiographers 2006 The National Board of Health and Welfare ISBN

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. 2015-06-25 1(6) Om statistiken Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade

Läs mer

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet Verksamhetskod Klassificering av verksamhet Verksamhetskod används för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Innehållet i attributet verksamhet, businessclassificationname och businessclassificationcode,

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? - Ja - Nej 1. 1. 2 Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium? 1. 1. 3

Läs mer

Nationella planeringsstödet 2014. Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård

Nationella planeringsstödet 2014. Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård Nationella planeringsstödet 2014 Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Svante Pettersson Avdelningen för politik och profession Bakgrund Uppdrag från SLF:s fullmäktige

Läs mer

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2010

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2010 Tillgång på: specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2010 Labour Supply in Sweden: Specialist Nurses and Radiographers 2010 The National Board of Health and Welfare Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal antal legitimerade och arbetsmarknadsstatus

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal antal legitimerade och arbetsmarknadsstatus Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal antal legitimerade och arbetsmarknadsstatus Referensår: legitimerade: 2007 arbetsmarknadsstatus: 2006 HS0203 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hälso- och sjukvård

Läs mer

Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar

Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar 2014-10- 0718 Dnr 4.1.1-27795/2014 1(2) Avdelningen för regler och behörighet Febe Westberg febe.westberg@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium?

Läs mer

Tillgång på. barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2011

Tillgång på. barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2011 Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2011 Labour Supply in Sweden: Midwives, Nurses, Doctors, Dental Hygienists and Dentists 2011 The National Board of Health

Läs mer

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden Dnr 2.7 43348/2013 1(5) Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden De valbara ramavtalsområdena i förfrågningsunderlaget (avsnitt 6 152) är grupperade i fyra större områden. Nedan följer en beskrivning

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Vårdförbundet i siffror 2010 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns 2 912 medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

NPS Nationellt planeringsstöd Årsrapport 2011. En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad

NPS Nationellt planeringsstöd Årsrapport 2011. En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad NPS Nationellt planeringsstöd Årsrapport 2011 En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Tillgång på specialistsjuksköterskor. röntgensjuksköterskor 2013

Tillgång på specialistsjuksköterskor. röntgensjuksköterskor 2013 Tillgång på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2013 Tillgång på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2013 Labour Supply in Sweden -Nurse Specialists and Radiographers 2013

Läs mer

Årsrapport NPS 2010. En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad

Årsrapport NPS 2010. En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad Årsrapport NPS 2010 En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

Citation for the original published paper (version of record):

Citation for the original published paper (version of record): http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper published in Nordisk Geriatrik. Citation for the original published paper (version of record): Akner, G. (2006) SWOT-analys av geriatriken

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

RAPPORT Utvärdering av Janusinfo år

RAPPORT Utvärdering av Janusinfo år RAPPORT Utvärdering av Janusinfo år 00-00 Del : Vilka webbplatsens användare är och vilken information de söker 00-0- Upprättad av: Frida Saarinen RAPPORT Utvärdering av Janusinfo år 00-00 Del 00-0- Konsult

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Jourenkät Sammanfattning och urval av resultat. Sjukhusläkarna

Jourenkät Sammanfattning och urval av resultat. Sjukhusläkarna Jourenkät 2011 Sammanfattning och urval av resultat Sjukhusläkarna Sammanfattning Läkares jour- och beredskapsarbete ger sjukhusarbetsgivarna tillgång till specialistkompetens dygnet runt till en låg kostnad.

Läs mer

Centerpartiet Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET

Centerpartiet Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET Centerpartiet r.s9 Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET. 1.SORMLAND Interpellation ''1-04-0 9.Ls-teDi3-5U, Till hälso-och sjukvårdslandstingsrådetthomas af Bjur Robotassisterad

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Nationella planeringsstödet 2013. tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård

Nationella planeringsstödet 2013. tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård Nationella planeringsstödet 2013 tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Utbildningsguide för specialisttjänstgöring i Barn- och Ungdomsmedicin ST Svenska Barnläkarföreningen 2015

Utbildningsguide för specialisttjänstgöring i Barn- och Ungdomsmedicin ST Svenska Barnläkarföreningen 2015 Utbildningsguide för specialisttjänstgöring i Barn- och Ungdomsmedicin ST 2015 Svenska Barnläkarföreningen 2015 Tidigare version: 2009, reviderad 2014 Innehållsförteckning Utbildningsguide för specialisttjänstgöring

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

INTRESSERAD AV IDROTTSMEDICIN?

INTRESSERAD AV IDROTTSMEDICIN? 1 INTRESSERAD AV IDROTTSMEDICIN? Idrottsmedicin innefattar alla medicinska frågor med anknytning till fysisk aktivitet och idrott! Idrottsmedicin är att vägleda, omhänderta och behandla motionären och

Läs mer