.. KOMMUNSTYRElSENS KONTOR Tjänsteskrivelse Demokrati och mångfald. 2u~7 -':2- (ti. Sammanfattning av ärendet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".. KOMMUNSTYRElSENS KONTOR Tjänsteskrivelse Demokrati och mångfald. 2u~7 -':2- (ti. Sammanfattning av ärendet"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE U KOMMUN.. KOMMUNSTYRElSENS KONTOR Tjänsteskrivelse Demokrati och mångfald [ SÖDERTÄUE KOMMIUlN Koom"'~J~"9ty,'el'Sern Eva Bjurholm samordnare tfn Dnr: 2u~7 -':2- (ti ~1{nr Demokrati-och mångfaldsberedningen Kommunstyrelsen Anslutning till UNESCOs internationella nätverk Europeisk koalition av städer/kommuner mot rasism (European Coalition of Cities against Racism ) DnrKS07/ Sammanfattning av ärendet Södertälje kommunfullmäktige har i mål & budget gett förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna att ansluta Södertälje kommun till den europeiska koalitionen mot rasism och främlingsfientlighet. Mot bakgrund av detta beslut har kommunstyrelsens kontor lämnat en rapport om UNESCOkoalitionen till demokrati och mångfaldsberedningen vid dess sammanträde den 31 maj Demokrati och mångfaldsberedningen har i samband med denna presentation gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut till kommunstyrelsen om anslutning till koalitionen. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Södertälje kommun inledningsvis ansluter till den lägre graden av avsiktsförklaring (Dec1aration of Intent) i Europeisk Koalition av Städer/Kommuner mot Rasism samt att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avsiktsförklaringen. Vidare föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra en genomlysning av Södertälje kommuns förutsättningar för implementering av koalitionens tio-punktprogram och återkomma med förslag till åtgärder till kommunstyrelsens sammanträde i april Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens kontors PM D O

2 2 Bilaga 1 till PM - Handlingsplanens tio punkt-program Protokoll från demokrati och mångfaldsberedningen Protokoll från demokrati och mångfaldsberedningen UNESCO Letter of lntent Ärendet "European Coalition of Cities against Racism - (ECCAR)" är den europeiska delen av ett internationellt och globalt initiativ som lanserades av UNESCO och dess avdelning för Social and Human Sciences i mars Koalitionens syfte är att medverka till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt förslag till konkreta åtgärder mot diskriminering, främlingsfientlighet, diskriminering och exkludering på den lokala europeiska nivån via lokala myndigheter i form av städer och kommuner. Den europeiska koalitionen lanserades i samband med den fjärde europeiska kommunistadskonferensen för mänskliga rättigheter i Niirnberg den 9-10 december 2004 med deltagande representanter från mer än 200 europeiska städer. Tills dags dato har 67 kommuner och städer i 15 länder i Europa anslutit sig till koalitionen.södertälje kommun har inbjudits att ansluta sig till den europeiska koalitionen. Koalitionens mål och mening är att till europeiska lokala myndigheter tillhandahålla ett handlingsprogram i tio punkter som kan bidra till en mer effektiv implementering av åtgärder mot diskriminering, främlingsfientlighet, diskriminering och exkludering. En anslutning till koalitionen kan ske i två steg - det första steget omfattar en avsiktsförklaring; det andra steget innebär kommunens åtagande att införliva koalitionens tio-punktsprogram i egna policyprogram och verksamheter. Kommunstyrelsens kontors synpunkter Södertälje kommun bedriver sedan ett flertal år ett brett utvecklingsarbete som syftar till att skapa goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling för alla innevånare i kommunen. Flera kommunala initiativ är under beredning och verkar i denna riktning Mångfaldspolicy, Bemötandespel, Värdegrundsbaserad styrning, kompetensutveckling i mänskliga rättigheter och mångfald. UNESCO koalitionens intentioner verkar åt samma håll. En anslutning till UNESCO koalitionen kan medverka till att Södertälje kommun erhåller ytterligare ett flertal verktyg i detta långsiktiga arbete på olika nivåer. UNESCOs planer på ett självständigt resurscentrum för data, information, forskning och uppföljning gör att även det gemensamma erfarenhets- och kunskapsutbytet inom koalitionen kan bli ett värdefullt stöd i det kommunala arbetet.

3 3 Mot bakgrund av det som anförts ovan föreslår kommunstyrelsens kontor att kommunstyrelsen beslutar att teckna den lägre graden av avsiktförklaring, Dec1aration of Intent, att ansluta sig till UNESCO koalitionen. Kontoret föreslår vidare att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avsiktsfdrklaringen samt att uppdra till fdrvaltningen att genomfdra en genomlysning av Södertälje kommuns fdrutsättningar att ansluta kommunen till koalitionens tio-punktprogram och återkomma med en redovisning samt förslag till åtgärder till kommunstyrelsens sammanträde i april Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Södertälje kommun ansluter till den lägre graden av avsiktsfdrklaring (Dec1aration ofintent) i UNESCOs Europeiska koalition mellan städer/kommuner mot rasism och främlingsfientlighet Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avsiktsförklaringen. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till fdrvaltningen att genomföra en genomlysning av Södertälje kommuns fdrutsättningar att ansluta kommunen till koalitionens tio-punktsprogram och återkomma med en redovisning samt fdrslag till åtgärder till kommunstyrelsens sammanträde i april ~5t':J~ Emma Fagerstrand tfchef demokrati och mångfald

4 SODERTÄLlE KOMMUr'I tf KOMMUNSTYRELSENS KONTOR PM. Demokrati och integration [ Handläggare: Eva Bjurholm Till demokrati och mångfaldsberedningen Till kommunstyrelsen Anslutning till UNESCOs internationella nätverk - En Europeisk koalition av städer/kommuner mot Rasism (European Coalition of Cities against Racism) Bakgrund "European Coalition of Cities against Racism - (ECCAR)" är den europeiska delen av ett initiativ som lanserades av UNESCO och dess avdelning får Social and Human Sciences i mars Initiativet togs får att starta ett internationellt och globalt nätverk mellan städer och kommuner med intresse för erfarenhetsutbyte i arbetet mot rasism, diskriminering, främlingsfientlighet och exkludering. Trots förekomsten av allmänna FN konventioner, deklarationer och nationell lagstiftning, har mtesco valt att vända sig till städer och kommuner får etablering aven koalition får samarbete, eftersom det är på den lokala nivån de konkreta och aktuella frågeställningarna gällande rasism och främlingsfientlighet kommer till uttryck. Mot den bakgrunden är de lokala myndigheternas roll som beslutsfattare och agenter för verkställighet av största betydelse får att få effekt i arbetet. Regionala koalitioner Långsiktigt sett, är avsikten med UNESCO initiativet att engagera intresserade städer och kommuner i ett gemensamt och ömsesidigt arbete mot rasism genom en bred och världsomfattande internationell koalition. Mot bakgrund av att världsdelar, kontinenter och regioner bär på olika särdrag och olika prioriteringar, har initiativet tagit hänsyn till sådana förutsättningar och därfår inbjudit o D D

5 2 "Africa, Arab Region, Asia and the Pacific, Europe, Latin America and the Caribbean and North America" till regionala koalitioner. Mellan 2004 och 2006 har sådana regionala koalitioner skapats i samtliga geografiska områden, utom, än så länge, i den arabiska regionen. Den europeiska koalitionen Den europeiska koalitionen lanserades i samband med den fjärde europeiska kommun/stadskonferensen för mänskliga rättigheter i Niirnberg den 9-10 december 2004 med deltagande representanter från mer än 200 europeiska städer. Tills dags dato har 67 kommuner och städer i 15 länder i Europa anslutit sig till koalitionen. Bland de anslutna städerna i Europa finns Paris, Niirnberg, Oslo, Wien, Bradford, Nice, Barcelona, Krakow, Saint-Denis. I Sverige har sex kommuner anslutit sig, varav fyra i Stockholms län - Botkyrka, Huddinge, Sollentuna och Stockholm. Övriga svenska anslutna kommuner är Malmö och Uppsala. En gemensam handlingsplan i tio punkter Koalitionens mål och mening är att till europeiska lokala myndigheter tillhandahålla ett handlingsprogram som kan bidra till en mer effektiv implementering och efterlevnad av åtgärder mot diskriminering, främlingsfientlighet, diskriminering och exkludering. Därför har en handlingsplan i tio punkter utvecklats, vilken består av tio förslag till åtaganden som omfattar de lokala myndigheternas olika kompetensområden, såsom utbildning, bostäder, arbete, sysselsättning och kulturella aktiviteter. Planen ger också ett flertal förslag till praktiska åtgärder, vilka kommunen/staden kan utveckla (Handlingsplanen tio punkter - se bilaga 1): Vaksamhet mot rasism. Granskning av rasism och diskriminering inom den lokala sfären, bl a den kommunal politimoch förvaltning Stöd till offer för rasism och diskriminering. Medborgares/boendes delaktighet och inflytande Stödjande miljöer; allas lika möjligheter. Kommunen/staden som arbetsgivare, myndighet och tjänstepoducent med allas lika möjligheter. Rättvis tillgång till bostäder. Utbildning som ett verktyg mot rasism och diskriminering Kulturell mångfald som mervärde Program för hantering av diskriminering,hat, mobbning, trakasserier och konflikt. Avsikten med handlingsplanen är att de anslutna och/eller presumtiva koalitionskommunerna åtar sig att integrera densamma i sina kommunala strategier och policyprogram samt att engagera det civila samhällets olika aktörer i förverkligandet av åtagandena.

6 3 Hur sker anslutningen? Intresserade kommuner kan anslutas till koalitionen i två steg. Det första steget,den lägre graden, innebär att kommunen gör en avsiktsförklaring (Declaration of Intent). Detta innebär att kommunen, utifrån de tio punkterna i handlingsplanen, åtar sig att genomföra en genomlysning av de egna verksamheterna och tillsammans med andra aktörer i kommunen överväger hur ett arbete i enlighet med tio-punktsprogrammet skulle kunna utformas för att utveckla ett medlemskap i koalitionen. Det andra steget, den högre graden av anslutning (Implementation of the ten-point plan of action), innebär att kommunen skriver på ett avtal där koalitionskommunen förbinder sig att använda hela sin politiska styrka för att motverka rasism och diskriminering, genom full implementering av de tio åtagandena. Stockholm är hittills den enda svenska kommun som tagit detta steg. Koalitionskommunerna förbinder sig att använda hela sin politiska styrka för att motverka rasism och diskriminering, genom implementering av de tio åtagandena. VaIje koalitionskommun har också ansvar för att fastlägga, samordna och/eller implementera de lokala handlingsprogrammen mot rasism och diskriminering med utgångspunkt i de egna specifika behoven och förutsättningarna tillsammans med övriga aktörer, såväl i det privata näringslivet som i det civila samhället. Nörnberg stad som samordnande administrativt sekretariat Niirnberg stad har utsetts till samordnande administrativt sekretariat för "the European Coalition ofcities Against Racism". Städer och kommuner som vill ansluta sig till initiativet uppmanas därför att kontakta sekretariatet i Nurnberg. UNESCO planerar även att skapa ett självständigt resurscentrum för data, information, forskning och uppföljning - detta för att stödja erfarenhet och kunskapsutbyte inom koalitionenierna på internationell, global nivå. Kostnader för medverkan i koalitionen Anslutning och deltagande i koalitionen är kostnadsfritt.eventuella omkostnader för kommunerna uppstår i den mån lokala åtgärder i enlighet med förslagen i 10-punktsplanen beslutas inom ramen för ordinarie budget. I övrigt kan personella resurser behöva tas i anspråk för visst utrednings- och genomlysningsarbete, vilket inte torde stå i konflikt med det ordinarie arbete som kommuner har att bedriva visavi frågeställningar gällande rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och exkludering. Medverkan i övrigt kan betyda

7 4 deltagande i nationella och regionala nätverksmöten för kunskapsoch erfarenhetsutbyte. Kommunstyrelsens kontors synpunkter Södertälje kommunfullmäktige har i mål & budget gett förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna att ansluta Södertälje kommun till den europeiska koalitionen mot rasism och främlingsfientlighet. Mot bakgrund av detta beslut har kommunstyrelsens kontor lämnat en rapport om UNESCOkoalitionen till demokrati och mångfaldsberedningen vid dess sammanträde den 31 maj Demokrati och mångfaldsberedningen har i samband med denna presentation gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut till kommunstyrelsen. Södertälje kommun bedriver sedan ett flertal år ett brett utvecklingsarbete som syftar till att skapa goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling för alla innevånare i kommunen. Intentionerna i koalitionens 10 punktprogram överensstämmer väl med det underlag till policy "Mångfald för Mervärde" som är under beredning i förvaltningen och som presenterats i kommunstyrelsens demokrati och mångfaldsberedning samt i personalutskottet i november Beslut om Södertälje kommuns Mångfaldspolicy beräknas ske vid kommunstyrelsens sammanträde i februari Samtidigt pågår ett arbete inom förvaltningen med framtagande av ett program för värdegrundsbaserad styrning. Det s k bemötandespelet genomförs i samtliga personalgrupper och en bred kompetensutveckling erbjuds mellan till samtliga anställda och förtroendevalda i frågor om mänskliga rättigheter, mångfald, nationella minoriteter och barnkonventionen. En anslutning till UNESCO koalitionen kan medverka till att Södertälje kommun erhåller ytterligare ett flertal verktyg i detta långsiktiga arbete på olika nivåer. UNESeOs planer på ett självständigt resurscentrum för data, information, forskning och uppföljning gör att även det gemensamma erfarenhets- och kunskapsutbytet inom koalitionen kan bli ett värdefullt stöd. Kommunstyrelsens kontor föreslår att Södertälje kommun inledningsvis tecknar den lägre graden av avsiktsförklaring (Declaration ofintent) vilken uttrycker kommunens avsikt att utveckla arbetet mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och exkludering. Med detta ställningstagande visar Södertälje kommun att kommunen är redo att gå vidare med en genomlysning av hur kommunen kan arbeta i enlighet handlingsplanens tio punkter samt ta till vara erfarenheter och kunskaper som utvecklats/utvecklas inom den europeiska koalitionen. Efter en sådan genomlysning, för implementering, kan Södertälje kommun, ta nästa steg i anslutningsprocessen, dvs "lmplementation ofthe ten-point plan of action".

8 5 Mot bakgrund av föreslår kommunstyrelsens kontor att kommunstyrelsen beslutar att teckna den lägre graden av avsiktförklaring, Dec1aration ofintent, att ansluta sig till UNESCO koalitionen. Kontoret föreslår vidare att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avsiktsförklaringen samt att uppdra till förvaltningen att genomföra en genomlysning av Södertälje kommuns förutsättningar att ansluta kommunen till koalitionens tio-punktprogram och återkomma med en redovisning samt förslag till åtgärder till kommunstyrelsens sammanträde i april Förvaltningens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att Södertälje kommun ansluter till den lägre graden av avsiktsförklaring (Dec1aration ofintent) i UNESCOs Europeiska koalition mellan städer/kommuner mot rasism och främlingsfientlighet Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avsiktsförklaringen. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra en genomlysning av Södertälje kommuns förutsättningar att ansluta kommunen till koalitionens tio-punktprogram och återkomma med en redovisning samt förslag till åtgärder till kommunstyrelsens sammanträde i april Emma Fagerstrand T f chef demokrati och integration

9 Bilaga 1 Europeiska kommuners och städer koalition mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och exkludering Den europeiska handlingsplanen för kampen mot rasism, diskriminering och [rämlingsjientlighet (kort version) VarfOr måste vi samarbeta mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet? Oberoende av dess ursprung och form reser rasismen hinder för sina offers, enskilda eller grupper, utveckling, fördärvar dem som utövar den, och splittrar samhällen och nationer. Den är ett allvarligt hot mot fredlig samlevnad och utbyte mellan gemenskaper som delar samma utrymme och äventyrar demokratin och medborgarnas deltagande i samhällslivet. Rasismen befäster och förvärrar ojämlikheter i samhället. Mot bakgrund av de djupa psykiska rötterna till de rasfördomar som gått i arv från diskrimineringens historia och fortlevnad, är kampen mot rasism och diskriminering en långsiktig strävan. Den kräver regelbunden fcirnyelse av antirasistiska strategier och handlingsprogram jämte samordning på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Vad kan göras? Kampen mot rasism och diskriminering måste föras på flera fronter: Förebyggande och positivt agerande: öka medvetenheten och undervisa om ömsesidig tolerans, respekt för kulturell mångfald, dialog mellan kulturer, fredlig samlevnad, mänskliga rättigheter och demokratiskt medborgarskap; Övervaka ochfölja upp: samla in data och utveckla relevanta indikatorer för att kunna analysera diskriminering och effekten av åtgärder; Bemyndigande: stödja offren i deras strävan att hävda, organisera och försvara sig; Medling: medla, förklara, öka medvetenheten och försona; Bestraffa: förstärka administrativa och rättsliga mekanismer och obevekligt beivra rasistiska handlingar. Kampen mot rasism angår alla. Den är först och främst en rättslig och politisk skyldighet för stater och regionala och internationella mellanstatliga organisationer. Den är ett medborgerligt ansvar som åligger yrkesorganisationer, fackfcireningar, frivilligorganisationer och den privata sektorn. Den är en moralisk och etisk plikt för enskilda, särskilt opinionsbildare, såsom konstnärer, journalister, lärare, akademiker, idrottspersonligheter och ledare för gemenskaper samt religiösa och politiska ledare.

10 De lokala myndigheternas väsentliga roll Städer har kommit i fokus för etnisk och kulturell blandning och drar till sig ett ständigt ökande antal utlänningar från alla håll som söker frihet, arbete, kunskaper och möjligheter till utbyte. I städer möts dagligen skillnader som genererar konkurrens, motstridiga intressen och fruktan, som ger näring åt framväxten av diskrimineringens ideologier och utövning. Städer är också laboratorier där nya former av urbant medborgarskap och nya former för samlevnad kan skapas. De är en idealisk plats för att föra kampen mot rasism, som underlättar effektiv implementering av de olika instrument som har antagits av stater. Städer styrs av lokala myndigheter som ofta befinner sig nära medborgarna och för det mesta har en viss autonomi, vissa resurser och nätverk för stöd och solidaritet. Därför har de kapaciteten att lansera modiga och nyskapande initiativ som kan vara effektiva mot rasism på lokal nivå. Lokala myndigheter, särskilt på stadsnivå, har en nyckelroll i mobilisering av krafter, även på områden som inte faller inom deras administrativa kompetens, och i implementering av antidiskriminerande handlingsprogram som kan ha verklig betydelse. Europeiska koalitionens av städer mot rasism långsiktiga mål är att tillhandahålla lokala myndigheter ett handlingsprogram som medger effektivare implementering av åtgärder mot diskriminering. Därför har en handlingsplan i tio punkter utvecklats, som består av tio åtaganden som omfattar de lokala myndigheternas olika kompetensområden, såsom utbildning, bostäder och sysselsättning. Koalitionsstäderna förbinder sig att använda hela sin politiska styrka för att motverka rasism och diskriminering, genom implementering av de tio åtagandena. Varje koalitionsstad har ansvar för att fastlägga, samordna och/eller implementera de lokala handlingsprogrammen mot rasism och diskriminering. Detta kommer särskilt att bygga på en konsultationsprocess med dem som har utsatts för rasism och diskriminering samt ett nära samarbete med aktörer från det civila samhället (icke-statliga organisationer, akademiker, föreningar etc.). 2

11 Europeiska kommuners och städer koalition mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och exkludering En handlingsplan i tio punkter Stiirre vaksamhet mot rasism Åtagande nr l: Att skapa ett övervaknings-, uppjo/jnings- och solidaritetsnätverk mot rasism på kommun/stadsnivå. a) Att skapa en mekanism får samråd med de olika samhälleliga aktörerna (ungdomar, konstnärer, icke-statliga organisationer, ledare får gemenskaper, polisen, domstolarna etc.) får att regelbundet bedöma situationen vad beträffar rasism och diskriminering. b) Att i samarbete med civila samhällsorganisationer skapa ett system får att övervakning och snabbt gensvar får att identifiera rasistiska handlingar och hatbrott/-tal och rikta behöriga myndigheters uppmärksamhet på dem. c) Att sätta rasism och diskriminering på dagordningen for olika konsuitationsmekanismer som finns i staden (t.ex. ungdomsparlament, pensionärsråd). Analysera rasism och diskriminerillg och övervaka kommullai politik Åtagande nr 2: Att initiera eller vidareutveckla insamling av data om rasism och diskriminering, fastställa uppnåeliga mål och gemensamma indikatorerjor att analysera effekten av kommunalpolitik a) Att skapa formella resurser får insamling av data och information om rasism och diskriminering på den kommunala kompetensens alla områden genom att introducera relevanta variabler vid insamling av data. b) Att upprätta partnerskap med forskningsorganisationer får att regelbundet analysera insamlade data och information, genomfåra studier på lokal nivå och utveckla konkreta rekommendationer får de lokala myndigheterna. 3

12 c) Att definiera uppnåeliga mål och tillämpa gemensamma indikatorer för att analysera trender i rasism och diskriminering och effekten av kommunal politik. d) Att skapa ett forskningsråd för en fortgående dialog mellan forskare och policyskapare Bättre stöd till offerjijr rasism och diskriminering Åtagande nummer 3: Att stödja offer och att bidra till att stärka derasjormåga attjorsvara sig mot rasism och diskriminering. a) Att stödja offer att organisera sig i deras strävan efter upprättelse, initiativ (rådgivning, övervakning etc.) och förebyggande åtgärder för att motverka rasism och diskriminering. b) Att skapa en formell instans inom de lokala myndigheterna (ombudsman, antidiskrimineringsenhet etc.) för att hantera klagomål om diskriminering av lokala invånare. c) Att stödja lokala instanser som ger rättsligt och psykologiskt stöd åt offer för rasism och diskriminering på lokal nivå. d) Att skapa disciplinära åtgärder inom de lokala myndigheternas olika förvaltningar vad beträffar rasistiska handlingar eller beteende av de anställda inom myndigheterna. Större medverkan och mer välinformerade kommun/stadsbor Åtagande nr 4: Att ge kommun/stadsbor bättre information om deras rättigheter och skyldigheter, om skyddoch rättsliga alternativ och om straffenför rasistiska handlingar eller beteende, genom en medverkansmodell, i synnerhet genom konsultation med användare av tjänster och tjänsteleverantörer. a) Att utge och så mycket som möjligt sprida en broschyr eller bulletin som ger relevant information om lokala invånares rättigheter, ett multietniskt och multikulturellt samhälles skyldigheter och de lokala myndigheternas antirasistiska åtaganden samt om straff för rasistiska handlingar och rasistiskt beteende. På olika allmänna platser sprida blanketter eller kontaktinformation som offer eller vittnen kan använda i händelse av rasistiska handlingar eller rasistiskt beteende för att kontakta behöriga myndigheter eller stödgrupper. b) Att regelbundet anordna kommunala forum mot rasism i samarbete med existerande organ och mekanismer för att ge möjlighet att diskutera problem med rasism och diskriminering i staden, lokala handlingsprogram och effekten av dem. c) Att varje år den 21 mars fira Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering med.en rad initiativ för att öka stadsbors medvetenhet och engagemang. 4

13 d) Att befullmäktiga lokala icke-statliga organisationer att genomföra sina åtgärder för att sprida information om och utveckla handlingsprogram mot rasism och diskriminering. Kommunen/Staden som en aktiv stöt/jare av lika möjligheter Åtagande nr 5: Att underlätta möjligheter till likvärdig anställning och stöd till mångfaldpå arbetsmarknaden genom att utöva de lokala myndigheternas existerande diskretionära myndighet. a) Att utnyttja stadens befintliga befogenhet som inköpare genom införande av ickediskriminerande paragrafer i lokala avtal. b) Att inrätta ett certifieringsförfarande för lokala företag, verkstäder och lokala yrkesorganisationer som har åtagit sig att motverka rasism och är beredda att acceptera implementering av lokala mekanismer för att hantera klagomål om diskriminering. c) Att inrätta ett mikrokredit-, sponsor- och mentorsprogram tillsammans med företag för att stödja ekonomiskt genomförbara aktiviteter som utvecklats inom diskriminerade grupper. d) Att ingå partnerskap med företag som är intresserade av att stödja den lokala myndighetens antirasistiska handlingsprogram och främja mångfald som en ekonomisk strategi och en kommersiell tillgång. e) Att tillsammans med yrkesorganisationer och fackföreningar stödja utveckling av relevanta utbildnings- och utvecklingsprogram som syftar till att sätta anställda i stånd att tillhandahålla kulturellt känsliga och lämpliga tjänster. f) Att förena tillstånd (t.ex. att servera alkohol) med villkor om icke-diskriminerande praxis med lika tillträde och utföra tester (eller granskningar) för att kontrollera att nöjesetablissemang tillämpar icke-diskriminering för att säkerställa lika tillträde till nöjesetablissemang. Kommunen/Staden som arbetsgivare och tjänsteleverantörer med lika möjligheter Åtagande nr 6: Kommunen/Staden åtar sig att vara en arbetsgivare som ger lika anställningsmöjligheter och tillhandahåller tjänster rättvist, och att ägna sig åt övervakning, utbildning och utvecklingför att uppnå detta mål a) Att genomfåra rutinmässiga granskningar av mångfald för att prägla utvecklingen av lämpliga handlingsprogram och praxis på grundval aven korrekt databas; b) Att implementera effekt- och behovsanalyser (anti-diskriminerande checklista) vid utveckling av nya initiativ. Ett standardiserat enkelt protokoll kan utvecklas för att göra den här processen rutinmässig; 5

14 c) Att identifiera och ge stöd för stadens anställdas utbildnings- och utbildningsbehov genom att anordna d) nybötjarutbildning och avancerad utbildning för den lokala myndighetens personal för att: förbättra dess förmåga att hantera etnisk och kulturell mångfald; främja en dialog mellan kulturer; utveckla kompetens i anti-diskriminerande praxis; och förvärva nödvändig kompetens för att tillhandahålla kulturellt känsliga och lämpliga tjänster. e) Att implementera positiva åtgärder för att förbättra diskriminerade gruppers representation i de lokala myndigheternas personal; och särskilt i deras verkställande organ. f) Att skapa ett särskilt stipendie- och utbildningsprogram för ungdomar från diskriminerade grupper i syfte att förbereda dem för anställning inom staden. Rättvis tillgång till bostäder Åtagande nummer 7: Att vidta aktiva åtgärderjör att stärka policyn mot bostadsdiskriminering i kommunen/staden. a) Att utarbeta rättsliga normativa instrument (ett etiskt kontrakt och tillämpningsregler) för offentliga och enskilda organ som sysslar med uthyrning och försäljning av bostäder för att bekämpa diskriminering vad gäller tillträde till bostäder. b) Att ge ägare och fastighetsmäklare som förbinder sig att följa de kommunala antidiskriminerande tillämpningsreglerna lättnader och incitament. c) Att skapa eller stödja rådgivningstjänster med en dossier för att bistå och stödja boende bland dem som påverkas av diskriminering när de söker bostad både i den allmänna och privata sektorn. Att utmana rasism och diskriminering genom utbi/dning Åtagande nummer 8: Attjörstärka åtgärder mot diskriminering i tillträde och åtnjutande av alla former av utbildning; och attfrämja utbildning i ömsesidig tolerans och jörståelse och dialog mellan kulturer. a) Att ingripa för att säkerställa lika möjligheter, särskilt vad gäller tillgång till utbildning, genom kvotering. b) Att anta ett antidiskrimineringskontrakt och ett institutionellt uppdrag för undervisningsoch utbildningsinstitutioner som drivs av stadens myndigheter för att bekämpa rasism i tillträde till utbildning och rasism i skolan. 6

15 c) Att skapa ettjämlikhetscertifikat för skolor för att belöna lokala skolor för deras antirasistiska arbete och ett "borgmästarens pris" som delas ut regelbundet till det bästa lokala skolinitiativet mot rasism. d) Att utveckla undervisningsmaterial (läroböcker, handböcker, av-dokumentation eller multimediadokumentation, byggsatser) om ömsesidig tolerans, respekt för mänsklig värdighet, fredlig samlevnad och dialog mellan kulturer som kan bidra till att förmågan hos elever, lärare och pedagoger att verka i en multietnisk, multikulturell och tvärkulturell miljö och att hantera det tryck och de möjligheter som denna mångfald ger förbättras. Attfrämja kulturell mångfald Åtagande nummer 9. För att säkerställa en rättvis representation och främjande av mångfalden i kulturella uttryck och arv hos kommun/stadsbor i kulturprogram, det kollektiva minnet och det offentliga rummet i kommunen/staden och främja utbytet mellan kulturer i stadens liv a) Att i partnerskap med yrkesmän från de grupper som påverkas av diskriminering producera av-material (spelfilmer, dokumentärer, program etc.) som ger dem möjlighet att uttrycka sin erfarenhet av och sina ambitioner för sin stad. Att underlätta spridning av sådant material på lokal, nationell och internationell nivå. b) Att regelbundet finansiera kulturprojekt och mötesplatser (t.ex. evenemang, kulturcentra etc.) som representerar stadsbors mångfald (musik, teater, dans, målning etc.) och att integrera dem i stadens offentliga programverksamhet. c) Att döpa platser (gator, torg, minnesmärken, stadsdelar) och / eller fira händelser som har särskild betydelse för grupper som är drabbade av diskriminering, för att erkänna deras bidrag och införliva dem i stadens minne och kollektiva identitet. Hatbrott och konjlikthantering Åtagande nummer 10: Att stödja eller skapa mekanismerjor att hantera hatbrott och konflikthantering. a) Att skapa en central av experter (forskare och utövare, inklusive sådana från diskriminerade grupper) med relevant kompetens för att ge lokalsamhället råd, och genomföra analyser av situationen för att säkerställa att en riktig analys görs innan åtgärder fastställs. b) Att inrätta en grupp med kunniga anställda som representerar förvaltningar som vid sådana konflikter (polisen, skolan, fritidsledare, socialarbetare, civila samhällsorganisationer etc.) har ansvar för att samordna aktioner på ett tidigt stadium när rasistbrott eller gruppkonflikter uppstår. 7

16 c) Att ge utvalda anställda från relevanta instanser och institutioner (skolor, ungdomsprogram, integrationsförvaltningar etc.) utbildning om rasistbrott och konflikthantering. Implementering och uppföljning av handlingsplanen i tio punkter Implementering När den väl har antagits kommer handlingsplanen att vara öppen för undertecknande av europeiska städer som vill ansluta sig till Koalitionen av städer mot rasism på grundval av dessa åtaganden, antingen de har undertecknat Europeiska förklaringen om mänskliga rättigheter i staden eller inte. Koalitionsstäderna åtar sig att i sina strategier och åtgärdsprogram införliva handlingsplanen och till den avsätta de mänskliga, ekonomiska och materiella resurser som krävs för en effektiv implementering. Det står varje enskild lokal myndighet fritt att välja de åtgärder den bedömer som mest relevanta och riktiga. Emellertid uppmanas vaije stad för konsekvensens skull att så snart som möj ligt implementera minst en åtgärd avseende vart och ett av åtagandena. De lokala myndigheter som redan har implementerat eller håller på att implementera någon av de föreslagna åtgärderna uppmanas att förstärka dem eller komplettera dem genom ytterligare åtgärder från handlingsplanen. Koalitionsstäderna åtar sig att inrätta en instans med ansvar för uppföljning och samordning av handlingsplanen. Stöd och uppföljningsmekanism Stöd och uppföljning kommer att ske genom inrättande aven styrkommitte som består av representanter för koalitionsstäderna och UNESCO, Europeiska centret för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (EUMC) och Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECR!) etc. Den kommer att ge nödvändigt stöd och vägledning i nära samråd med icke-statliga organisationer. Styrkornmitten kommer att sammanträda regelbundet med följande mål: Värdera implementeringen av handlingsplanen på grundval av de rapporter som lämnats av koalitionsstäderna och av framställningar som gjorts av berörda parter Överväga vidareutveckling av koalitionens struktur, mål och agerande så som den anser lämpligt Utveckla och samordna gemensamma initiativ och samarbete mellan koalitionsstäder i Europa samt med andra regionala koalitioner och andra organ som medverkar i arbete mot rasism och diskriminering. 8

17 Ett självständigt resurscentrum kommer att inrättas senare, efter konsultationerna med relevanta och berörda parter, inklusive akademiska institutioner och icke-statliga organisationer. Huvudmålet för resurscentret skulle vara att fungera som data- och informationscentrum; att genomföra särskild forskning; och att övervaka implementeringen av handlingsplanen. Konsultationerna kommer att hjälpa koalitionen att definiera målen, finansieringen och uppgifterna. 9

18 EUROPEAN COALlTION OF CITIES AGAINST RACISM MEMBERSHIP DECLARATION OF INTENT I, the undersigned, Mayor of the City of : Hereby certify the intention of our City to join the European Coalition of Cities against Racism and to adopt its Ten-Point Plan of Action. I hereby declare that the City will submit to its decision-making bodies its membership to the Coalition and its commitment to implement the Ten-Point Action Plan. The City will confirm as soon as possible its full and complete entry into the European Coalition of Cities against Racism. (Date) (Place) (Signature)

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

Lärande exempel Så bekämpar du rasism i din. stad. ECAR European Cities against Racism Project

Lärande exempel Så bekämpar du rasism i din. stad. ECAR European Cities against Racism Project Lärande exempel Så bekämpar du rasism i din stad ECAR European Cities against Racism Project 2 Lärande exempel - Så bekämpar du rasism i din stad Projektet ECAR - European Cities against Racism Denna broschyr

Läs mer

EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN PÅ LOKAL OCH REGIONAL NIVÅ

EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN PÅ LOKAL OCH REGIONAL NIVÅ 1 EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN PÅ LOKAL OCH REGIONAL NIVÅ En deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN [ [DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se/jamstalldhet

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 Innehåll 1 Sammanfattning...5 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 4 Myndigheter eller institutioner med särskilt ansvar för arbetet mot rasism och annan intolerans...13

Läs mer

[EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET

[EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET [ [EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Presented at CEMR s general assembly, Innsbruck May 2006 Written by CEMR in the framework of the V th community

Läs mer

Europeisk deklaration om jämställdhet. En förbindelse om att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen

Europeisk deklaration om jämställdhet. En förbindelse om att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen Europeisk deklaration om jämställdhet En förbindelse om att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen Europeisk deklaration om jämställdhet En förbindelse om att genomföra jämställdhet

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

Handbok om integration

Handbok om integration Andra utgåvan Handbok om integration för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på området Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Europeiska kommissionen Handbok om integration

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration

Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration December 2010 Innehåll 1 1 2 2 3 7 8 9 10 12 12 13 15 Förord Sammanhang Definition för I. God tillämpning av om åldrandet Medborgardialog som engagerar äldre personer och deras organisationer Medborgardialog

Läs mer

Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden

Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden En rapport från DO:s särskilda arbete under åren 2006 2008 kring diskriminering på bostadsmarknaden DO:s rapportserie 2008:3 Förord En bostad är ett grundläggande

Läs mer

Internationella konventionen

Internationella konventionen Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. En handbok för frivilligorganisationer ATSUKO TANAKA och YOSHINOBU NAGAMINE Informationsskrift Utgiven i samband med NGO

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING REVIDERING AV RIKTLINJERNA FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG... 2 Föreslagna åtgärder... 3 DEL I OECD:S RIKTLINJER FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG: REKOMMENDATIONER OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:53

Regeringens skrivelse 2009/10:53 Regeringens skrivelse 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Skr. 2009/10:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2009 Maud Olofsson Nyamko Sabuni (Integrations-

Läs mer

Handlingsplan 2014-2016 för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMRdeklarationen

Handlingsplan 2014-2016 för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMRdeklarationen Handlingsplan 2014-2016 för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMRdeklarationen Diarienummer LS 1306-0873 Beslutad av Landstingsstyrelsen 20 maj 2014 Landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Ett Europa för medborgarna programguide EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utbildning och kultur Programmet Ett Europa för medborgarna PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Denna version gäller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 19 juli 2005 Nr 68 69 INNEHÅLL Nr Sidan 68 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

VARFÖR DÅ? HUR GÖR MAN?

VARFÖR DÅ? HUR GÖR MAN? UNGDOMSINFLYTANDE VARFÖR DÅ? HUR GÖR MAN? 1 Innehåll: Innledning Sid 3 IDA... Sid 4 Ungdomsinflytande. Varför då? Hur gör man?.. Sid 5 Resultatet från de olika arbetsgrupperna Sid 6 (Sluta, börja, fortsätta

Läs mer

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Delaktighet och information för ungdomar En uppföljning av Europeiska kommissionens vitbok Nya insatser för Europas ungdom UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Förord Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2011 KOM(2011) 681 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En förnyad

Läs mer