.. KOMMUNSTYRElSENS KONTOR Tjänsteskrivelse Demokrati och mångfald. 2u~7 -':2- (ti. Sammanfattning av ärendet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".. KOMMUNSTYRElSENS KONTOR Tjänsteskrivelse Demokrati och mångfald. 2u~7 -':2- (ti. Sammanfattning av ärendet"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE U KOMMUN.. KOMMUNSTYRElSENS KONTOR Tjänsteskrivelse Demokrati och mångfald [ SÖDERTÄUE KOMMIUlN Koom"'~J~"9ty,'el'Sern Eva Bjurholm samordnare tfn Dnr: 2u~7 -':2- (ti ~1{nr Demokrati-och mångfaldsberedningen Kommunstyrelsen Anslutning till UNESCOs internationella nätverk Europeisk koalition av städer/kommuner mot rasism (European Coalition of Cities against Racism ) DnrKS07/ Sammanfattning av ärendet Södertälje kommunfullmäktige har i mål & budget gett förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna att ansluta Södertälje kommun till den europeiska koalitionen mot rasism och främlingsfientlighet. Mot bakgrund av detta beslut har kommunstyrelsens kontor lämnat en rapport om UNESCOkoalitionen till demokrati och mångfaldsberedningen vid dess sammanträde den 31 maj Demokrati och mångfaldsberedningen har i samband med denna presentation gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut till kommunstyrelsen om anslutning till koalitionen. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Södertälje kommun inledningsvis ansluter till den lägre graden av avsiktsförklaring (Dec1aration of Intent) i Europeisk Koalition av Städer/Kommuner mot Rasism samt att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avsiktsförklaringen. Vidare föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra en genomlysning av Södertälje kommuns förutsättningar för implementering av koalitionens tio-punktprogram och återkomma med förslag till åtgärder till kommunstyrelsens sammanträde i april Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens kontors PM D O

2 2 Bilaga 1 till PM - Handlingsplanens tio punkt-program Protokoll från demokrati och mångfaldsberedningen Protokoll från demokrati och mångfaldsberedningen UNESCO Letter of lntent Ärendet "European Coalition of Cities against Racism - (ECCAR)" är den europeiska delen av ett internationellt och globalt initiativ som lanserades av UNESCO och dess avdelning för Social and Human Sciences i mars Koalitionens syfte är att medverka till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt förslag till konkreta åtgärder mot diskriminering, främlingsfientlighet, diskriminering och exkludering på den lokala europeiska nivån via lokala myndigheter i form av städer och kommuner. Den europeiska koalitionen lanserades i samband med den fjärde europeiska kommunistadskonferensen för mänskliga rättigheter i Niirnberg den 9-10 december 2004 med deltagande representanter från mer än 200 europeiska städer. Tills dags dato har 67 kommuner och städer i 15 länder i Europa anslutit sig till koalitionen.södertälje kommun har inbjudits att ansluta sig till den europeiska koalitionen. Koalitionens mål och mening är att till europeiska lokala myndigheter tillhandahålla ett handlingsprogram i tio punkter som kan bidra till en mer effektiv implementering av åtgärder mot diskriminering, främlingsfientlighet, diskriminering och exkludering. En anslutning till koalitionen kan ske i två steg - det första steget omfattar en avsiktsförklaring; det andra steget innebär kommunens åtagande att införliva koalitionens tio-punktsprogram i egna policyprogram och verksamheter. Kommunstyrelsens kontors synpunkter Södertälje kommun bedriver sedan ett flertal år ett brett utvecklingsarbete som syftar till att skapa goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling för alla innevånare i kommunen. Flera kommunala initiativ är under beredning och verkar i denna riktning Mångfaldspolicy, Bemötandespel, Värdegrundsbaserad styrning, kompetensutveckling i mänskliga rättigheter och mångfald. UNESCO koalitionens intentioner verkar åt samma håll. En anslutning till UNESCO koalitionen kan medverka till att Södertälje kommun erhåller ytterligare ett flertal verktyg i detta långsiktiga arbete på olika nivåer. UNESCOs planer på ett självständigt resurscentrum för data, information, forskning och uppföljning gör att även det gemensamma erfarenhets- och kunskapsutbytet inom koalitionen kan bli ett värdefullt stöd i det kommunala arbetet.

3 3 Mot bakgrund av det som anförts ovan föreslår kommunstyrelsens kontor att kommunstyrelsen beslutar att teckna den lägre graden av avsiktförklaring, Dec1aration of Intent, att ansluta sig till UNESCO koalitionen. Kontoret föreslår vidare att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avsiktsfdrklaringen samt att uppdra till fdrvaltningen att genomfdra en genomlysning av Södertälje kommuns fdrutsättningar att ansluta kommunen till koalitionens tio-punktprogram och återkomma med en redovisning samt förslag till åtgärder till kommunstyrelsens sammanträde i april Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Södertälje kommun ansluter till den lägre graden av avsiktsfdrklaring (Dec1aration ofintent) i UNESCOs Europeiska koalition mellan städer/kommuner mot rasism och främlingsfientlighet Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avsiktsförklaringen. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till fdrvaltningen att genomföra en genomlysning av Södertälje kommuns fdrutsättningar att ansluta kommunen till koalitionens tio-punktsprogram och återkomma med en redovisning samt fdrslag till åtgärder till kommunstyrelsens sammanträde i april ~5t':J~ Emma Fagerstrand tfchef demokrati och mångfald

4 SODERTÄLlE KOMMUr'I tf KOMMUNSTYRELSENS KONTOR PM. Demokrati och integration [ Handläggare: Eva Bjurholm Till demokrati och mångfaldsberedningen Till kommunstyrelsen Anslutning till UNESCOs internationella nätverk - En Europeisk koalition av städer/kommuner mot Rasism (European Coalition of Cities against Racism) Bakgrund "European Coalition of Cities against Racism - (ECCAR)" är den europeiska delen av ett initiativ som lanserades av UNESCO och dess avdelning får Social and Human Sciences i mars Initiativet togs får att starta ett internationellt och globalt nätverk mellan städer och kommuner med intresse för erfarenhetsutbyte i arbetet mot rasism, diskriminering, främlingsfientlighet och exkludering. Trots förekomsten av allmänna FN konventioner, deklarationer och nationell lagstiftning, har mtesco valt att vända sig till städer och kommuner får etablering aven koalition får samarbete, eftersom det är på den lokala nivån de konkreta och aktuella frågeställningarna gällande rasism och främlingsfientlighet kommer till uttryck. Mot den bakgrunden är de lokala myndigheternas roll som beslutsfattare och agenter för verkställighet av största betydelse får att få effekt i arbetet. Regionala koalitioner Långsiktigt sett, är avsikten med UNESCO initiativet att engagera intresserade städer och kommuner i ett gemensamt och ömsesidigt arbete mot rasism genom en bred och världsomfattande internationell koalition. Mot bakgrund av att världsdelar, kontinenter och regioner bär på olika särdrag och olika prioriteringar, har initiativet tagit hänsyn till sådana förutsättningar och därfår inbjudit o D D

5 2 "Africa, Arab Region, Asia and the Pacific, Europe, Latin America and the Caribbean and North America" till regionala koalitioner. Mellan 2004 och 2006 har sådana regionala koalitioner skapats i samtliga geografiska områden, utom, än så länge, i den arabiska regionen. Den europeiska koalitionen Den europeiska koalitionen lanserades i samband med den fjärde europeiska kommun/stadskonferensen för mänskliga rättigheter i Niirnberg den 9-10 december 2004 med deltagande representanter från mer än 200 europeiska städer. Tills dags dato har 67 kommuner och städer i 15 länder i Europa anslutit sig till koalitionen. Bland de anslutna städerna i Europa finns Paris, Niirnberg, Oslo, Wien, Bradford, Nice, Barcelona, Krakow, Saint-Denis. I Sverige har sex kommuner anslutit sig, varav fyra i Stockholms län - Botkyrka, Huddinge, Sollentuna och Stockholm. Övriga svenska anslutna kommuner är Malmö och Uppsala. En gemensam handlingsplan i tio punkter Koalitionens mål och mening är att till europeiska lokala myndigheter tillhandahålla ett handlingsprogram som kan bidra till en mer effektiv implementering och efterlevnad av åtgärder mot diskriminering, främlingsfientlighet, diskriminering och exkludering. Därför har en handlingsplan i tio punkter utvecklats, vilken består av tio förslag till åtaganden som omfattar de lokala myndigheternas olika kompetensområden, såsom utbildning, bostäder, arbete, sysselsättning och kulturella aktiviteter. Planen ger också ett flertal förslag till praktiska åtgärder, vilka kommunen/staden kan utveckla (Handlingsplanen tio punkter - se bilaga 1): Vaksamhet mot rasism. Granskning av rasism och diskriminering inom den lokala sfären, bl a den kommunal politimoch förvaltning Stöd till offer för rasism och diskriminering. Medborgares/boendes delaktighet och inflytande Stödjande miljöer; allas lika möjligheter. Kommunen/staden som arbetsgivare, myndighet och tjänstepoducent med allas lika möjligheter. Rättvis tillgång till bostäder. Utbildning som ett verktyg mot rasism och diskriminering Kulturell mångfald som mervärde Program för hantering av diskriminering,hat, mobbning, trakasserier och konflikt. Avsikten med handlingsplanen är att de anslutna och/eller presumtiva koalitionskommunerna åtar sig att integrera densamma i sina kommunala strategier och policyprogram samt att engagera det civila samhällets olika aktörer i förverkligandet av åtagandena.

6 3 Hur sker anslutningen? Intresserade kommuner kan anslutas till koalitionen i två steg. Det första steget,den lägre graden, innebär att kommunen gör en avsiktsförklaring (Declaration of Intent). Detta innebär att kommunen, utifrån de tio punkterna i handlingsplanen, åtar sig att genomföra en genomlysning av de egna verksamheterna och tillsammans med andra aktörer i kommunen överväger hur ett arbete i enlighet med tio-punktsprogrammet skulle kunna utformas för att utveckla ett medlemskap i koalitionen. Det andra steget, den högre graden av anslutning (Implementation of the ten-point plan of action), innebär att kommunen skriver på ett avtal där koalitionskommunen förbinder sig att använda hela sin politiska styrka för att motverka rasism och diskriminering, genom full implementering av de tio åtagandena. Stockholm är hittills den enda svenska kommun som tagit detta steg. Koalitionskommunerna förbinder sig att använda hela sin politiska styrka för att motverka rasism och diskriminering, genom implementering av de tio åtagandena. VaIje koalitionskommun har också ansvar för att fastlägga, samordna och/eller implementera de lokala handlingsprogrammen mot rasism och diskriminering med utgångspunkt i de egna specifika behoven och förutsättningarna tillsammans med övriga aktörer, såväl i det privata näringslivet som i det civila samhället. Nörnberg stad som samordnande administrativt sekretariat Niirnberg stad har utsetts till samordnande administrativt sekretariat för "the European Coalition ofcities Against Racism". Städer och kommuner som vill ansluta sig till initiativet uppmanas därför att kontakta sekretariatet i Nurnberg. UNESCO planerar även att skapa ett självständigt resurscentrum för data, information, forskning och uppföljning - detta för att stödja erfarenhet och kunskapsutbyte inom koalitionenierna på internationell, global nivå. Kostnader för medverkan i koalitionen Anslutning och deltagande i koalitionen är kostnadsfritt.eventuella omkostnader för kommunerna uppstår i den mån lokala åtgärder i enlighet med förslagen i 10-punktsplanen beslutas inom ramen för ordinarie budget. I övrigt kan personella resurser behöva tas i anspråk för visst utrednings- och genomlysningsarbete, vilket inte torde stå i konflikt med det ordinarie arbete som kommuner har att bedriva visavi frågeställningar gällande rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och exkludering. Medverkan i övrigt kan betyda

7 4 deltagande i nationella och regionala nätverksmöten för kunskapsoch erfarenhetsutbyte. Kommunstyrelsens kontors synpunkter Södertälje kommunfullmäktige har i mål & budget gett förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna att ansluta Södertälje kommun till den europeiska koalitionen mot rasism och främlingsfientlighet. Mot bakgrund av detta beslut har kommunstyrelsens kontor lämnat en rapport om UNESCOkoalitionen till demokrati och mångfaldsberedningen vid dess sammanträde den 31 maj Demokrati och mångfaldsberedningen har i samband med denna presentation gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut till kommunstyrelsen. Södertälje kommun bedriver sedan ett flertal år ett brett utvecklingsarbete som syftar till att skapa goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling för alla innevånare i kommunen. Intentionerna i koalitionens 10 punktprogram överensstämmer väl med det underlag till policy "Mångfald för Mervärde" som är under beredning i förvaltningen och som presenterats i kommunstyrelsens demokrati och mångfaldsberedning samt i personalutskottet i november Beslut om Södertälje kommuns Mångfaldspolicy beräknas ske vid kommunstyrelsens sammanträde i februari Samtidigt pågår ett arbete inom förvaltningen med framtagande av ett program för värdegrundsbaserad styrning. Det s k bemötandespelet genomförs i samtliga personalgrupper och en bred kompetensutveckling erbjuds mellan till samtliga anställda och förtroendevalda i frågor om mänskliga rättigheter, mångfald, nationella minoriteter och barnkonventionen. En anslutning till UNESCO koalitionen kan medverka till att Södertälje kommun erhåller ytterligare ett flertal verktyg i detta långsiktiga arbete på olika nivåer. UNESeOs planer på ett självständigt resurscentrum för data, information, forskning och uppföljning gör att även det gemensamma erfarenhets- och kunskapsutbytet inom koalitionen kan bli ett värdefullt stöd. Kommunstyrelsens kontor föreslår att Södertälje kommun inledningsvis tecknar den lägre graden av avsiktsförklaring (Declaration ofintent) vilken uttrycker kommunens avsikt att utveckla arbetet mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och exkludering. Med detta ställningstagande visar Södertälje kommun att kommunen är redo att gå vidare med en genomlysning av hur kommunen kan arbeta i enlighet handlingsplanens tio punkter samt ta till vara erfarenheter och kunskaper som utvecklats/utvecklas inom den europeiska koalitionen. Efter en sådan genomlysning, för implementering, kan Södertälje kommun, ta nästa steg i anslutningsprocessen, dvs "lmplementation ofthe ten-point plan of action".

8 5 Mot bakgrund av föreslår kommunstyrelsens kontor att kommunstyrelsen beslutar att teckna den lägre graden av avsiktförklaring, Dec1aration ofintent, att ansluta sig till UNESCO koalitionen. Kontoret föreslår vidare att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avsiktsförklaringen samt att uppdra till förvaltningen att genomföra en genomlysning av Södertälje kommuns förutsättningar att ansluta kommunen till koalitionens tio-punktprogram och återkomma med en redovisning samt förslag till åtgärder till kommunstyrelsens sammanträde i april Förvaltningens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att Södertälje kommun ansluter till den lägre graden av avsiktsförklaring (Dec1aration ofintent) i UNESCOs Europeiska koalition mellan städer/kommuner mot rasism och främlingsfientlighet Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avsiktsförklaringen. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra en genomlysning av Södertälje kommuns förutsättningar att ansluta kommunen till koalitionens tio-punktprogram och återkomma med en redovisning samt förslag till åtgärder till kommunstyrelsens sammanträde i april Emma Fagerstrand T f chef demokrati och integration

9 Bilaga 1 Europeiska kommuners och städer koalition mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och exkludering Den europeiska handlingsplanen för kampen mot rasism, diskriminering och [rämlingsjientlighet (kort version) VarfOr måste vi samarbeta mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet? Oberoende av dess ursprung och form reser rasismen hinder för sina offers, enskilda eller grupper, utveckling, fördärvar dem som utövar den, och splittrar samhällen och nationer. Den är ett allvarligt hot mot fredlig samlevnad och utbyte mellan gemenskaper som delar samma utrymme och äventyrar demokratin och medborgarnas deltagande i samhällslivet. Rasismen befäster och förvärrar ojämlikheter i samhället. Mot bakgrund av de djupa psykiska rötterna till de rasfördomar som gått i arv från diskrimineringens historia och fortlevnad, är kampen mot rasism och diskriminering en långsiktig strävan. Den kräver regelbunden fcirnyelse av antirasistiska strategier och handlingsprogram jämte samordning på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Vad kan göras? Kampen mot rasism och diskriminering måste föras på flera fronter: Förebyggande och positivt agerande: öka medvetenheten och undervisa om ömsesidig tolerans, respekt för kulturell mångfald, dialog mellan kulturer, fredlig samlevnad, mänskliga rättigheter och demokratiskt medborgarskap; Övervaka ochfölja upp: samla in data och utveckla relevanta indikatorer för att kunna analysera diskriminering och effekten av åtgärder; Bemyndigande: stödja offren i deras strävan att hävda, organisera och försvara sig; Medling: medla, förklara, öka medvetenheten och försona; Bestraffa: förstärka administrativa och rättsliga mekanismer och obevekligt beivra rasistiska handlingar. Kampen mot rasism angår alla. Den är först och främst en rättslig och politisk skyldighet för stater och regionala och internationella mellanstatliga organisationer. Den är ett medborgerligt ansvar som åligger yrkesorganisationer, fackfcireningar, frivilligorganisationer och den privata sektorn. Den är en moralisk och etisk plikt för enskilda, särskilt opinionsbildare, såsom konstnärer, journalister, lärare, akademiker, idrottspersonligheter och ledare för gemenskaper samt religiösa och politiska ledare.

10 De lokala myndigheternas väsentliga roll Städer har kommit i fokus för etnisk och kulturell blandning och drar till sig ett ständigt ökande antal utlänningar från alla håll som söker frihet, arbete, kunskaper och möjligheter till utbyte. I städer möts dagligen skillnader som genererar konkurrens, motstridiga intressen och fruktan, som ger näring åt framväxten av diskrimineringens ideologier och utövning. Städer är också laboratorier där nya former av urbant medborgarskap och nya former för samlevnad kan skapas. De är en idealisk plats för att föra kampen mot rasism, som underlättar effektiv implementering av de olika instrument som har antagits av stater. Städer styrs av lokala myndigheter som ofta befinner sig nära medborgarna och för det mesta har en viss autonomi, vissa resurser och nätverk för stöd och solidaritet. Därför har de kapaciteten att lansera modiga och nyskapande initiativ som kan vara effektiva mot rasism på lokal nivå. Lokala myndigheter, särskilt på stadsnivå, har en nyckelroll i mobilisering av krafter, även på områden som inte faller inom deras administrativa kompetens, och i implementering av antidiskriminerande handlingsprogram som kan ha verklig betydelse. Europeiska koalitionens av städer mot rasism långsiktiga mål är att tillhandahålla lokala myndigheter ett handlingsprogram som medger effektivare implementering av åtgärder mot diskriminering. Därför har en handlingsplan i tio punkter utvecklats, som består av tio åtaganden som omfattar de lokala myndigheternas olika kompetensområden, såsom utbildning, bostäder och sysselsättning. Koalitionsstäderna förbinder sig att använda hela sin politiska styrka för att motverka rasism och diskriminering, genom implementering av de tio åtagandena. Varje koalitionsstad har ansvar för att fastlägga, samordna och/eller implementera de lokala handlingsprogrammen mot rasism och diskriminering. Detta kommer särskilt att bygga på en konsultationsprocess med dem som har utsatts för rasism och diskriminering samt ett nära samarbete med aktörer från det civila samhället (icke-statliga organisationer, akademiker, föreningar etc.). 2

11 Europeiska kommuners och städer koalition mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och exkludering En handlingsplan i tio punkter Stiirre vaksamhet mot rasism Åtagande nr l: Att skapa ett övervaknings-, uppjo/jnings- och solidaritetsnätverk mot rasism på kommun/stadsnivå. a) Att skapa en mekanism får samråd med de olika samhälleliga aktörerna (ungdomar, konstnärer, icke-statliga organisationer, ledare får gemenskaper, polisen, domstolarna etc.) får att regelbundet bedöma situationen vad beträffar rasism och diskriminering. b) Att i samarbete med civila samhällsorganisationer skapa ett system får att övervakning och snabbt gensvar får att identifiera rasistiska handlingar och hatbrott/-tal och rikta behöriga myndigheters uppmärksamhet på dem. c) Att sätta rasism och diskriminering på dagordningen for olika konsuitationsmekanismer som finns i staden (t.ex. ungdomsparlament, pensionärsråd). Analysera rasism och diskriminerillg och övervaka kommullai politik Åtagande nr 2: Att initiera eller vidareutveckla insamling av data om rasism och diskriminering, fastställa uppnåeliga mål och gemensamma indikatorerjor att analysera effekten av kommunalpolitik a) Att skapa formella resurser får insamling av data och information om rasism och diskriminering på den kommunala kompetensens alla områden genom att introducera relevanta variabler vid insamling av data. b) Att upprätta partnerskap med forskningsorganisationer får att regelbundet analysera insamlade data och information, genomfåra studier på lokal nivå och utveckla konkreta rekommendationer får de lokala myndigheterna. 3

12 c) Att definiera uppnåeliga mål och tillämpa gemensamma indikatorer för att analysera trender i rasism och diskriminering och effekten av kommunal politik. d) Att skapa ett forskningsråd för en fortgående dialog mellan forskare och policyskapare Bättre stöd till offerjijr rasism och diskriminering Åtagande nummer 3: Att stödja offer och att bidra till att stärka derasjormåga attjorsvara sig mot rasism och diskriminering. a) Att stödja offer att organisera sig i deras strävan efter upprättelse, initiativ (rådgivning, övervakning etc.) och förebyggande åtgärder för att motverka rasism och diskriminering. b) Att skapa en formell instans inom de lokala myndigheterna (ombudsman, antidiskrimineringsenhet etc.) för att hantera klagomål om diskriminering av lokala invånare. c) Att stödja lokala instanser som ger rättsligt och psykologiskt stöd åt offer för rasism och diskriminering på lokal nivå. d) Att skapa disciplinära åtgärder inom de lokala myndigheternas olika förvaltningar vad beträffar rasistiska handlingar eller beteende av de anställda inom myndigheterna. Större medverkan och mer välinformerade kommun/stadsbor Åtagande nr 4: Att ge kommun/stadsbor bättre information om deras rättigheter och skyldigheter, om skyddoch rättsliga alternativ och om straffenför rasistiska handlingar eller beteende, genom en medverkansmodell, i synnerhet genom konsultation med användare av tjänster och tjänsteleverantörer. a) Att utge och så mycket som möjligt sprida en broschyr eller bulletin som ger relevant information om lokala invånares rättigheter, ett multietniskt och multikulturellt samhälles skyldigheter och de lokala myndigheternas antirasistiska åtaganden samt om straff för rasistiska handlingar och rasistiskt beteende. På olika allmänna platser sprida blanketter eller kontaktinformation som offer eller vittnen kan använda i händelse av rasistiska handlingar eller rasistiskt beteende för att kontakta behöriga myndigheter eller stödgrupper. b) Att regelbundet anordna kommunala forum mot rasism i samarbete med existerande organ och mekanismer för att ge möjlighet att diskutera problem med rasism och diskriminering i staden, lokala handlingsprogram och effekten av dem. c) Att varje år den 21 mars fira Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering med.en rad initiativ för att öka stadsbors medvetenhet och engagemang. 4

13 d) Att befullmäktiga lokala icke-statliga organisationer att genomföra sina åtgärder för att sprida information om och utveckla handlingsprogram mot rasism och diskriminering. Kommunen/Staden som en aktiv stöt/jare av lika möjligheter Åtagande nr 5: Att underlätta möjligheter till likvärdig anställning och stöd till mångfaldpå arbetsmarknaden genom att utöva de lokala myndigheternas existerande diskretionära myndighet. a) Att utnyttja stadens befintliga befogenhet som inköpare genom införande av ickediskriminerande paragrafer i lokala avtal. b) Att inrätta ett certifieringsförfarande för lokala företag, verkstäder och lokala yrkesorganisationer som har åtagit sig att motverka rasism och är beredda att acceptera implementering av lokala mekanismer för att hantera klagomål om diskriminering. c) Att inrätta ett mikrokredit-, sponsor- och mentorsprogram tillsammans med företag för att stödja ekonomiskt genomförbara aktiviteter som utvecklats inom diskriminerade grupper. d) Att ingå partnerskap med företag som är intresserade av att stödja den lokala myndighetens antirasistiska handlingsprogram och främja mångfald som en ekonomisk strategi och en kommersiell tillgång. e) Att tillsammans med yrkesorganisationer och fackföreningar stödja utveckling av relevanta utbildnings- och utvecklingsprogram som syftar till att sätta anställda i stånd att tillhandahålla kulturellt känsliga och lämpliga tjänster. f) Att förena tillstånd (t.ex. att servera alkohol) med villkor om icke-diskriminerande praxis med lika tillträde och utföra tester (eller granskningar) för att kontrollera att nöjesetablissemang tillämpar icke-diskriminering för att säkerställa lika tillträde till nöjesetablissemang. Kommunen/Staden som arbetsgivare och tjänsteleverantörer med lika möjligheter Åtagande nr 6: Kommunen/Staden åtar sig att vara en arbetsgivare som ger lika anställningsmöjligheter och tillhandahåller tjänster rättvist, och att ägna sig åt övervakning, utbildning och utvecklingför att uppnå detta mål a) Att genomfåra rutinmässiga granskningar av mångfald för att prägla utvecklingen av lämpliga handlingsprogram och praxis på grundval aven korrekt databas; b) Att implementera effekt- och behovsanalyser (anti-diskriminerande checklista) vid utveckling av nya initiativ. Ett standardiserat enkelt protokoll kan utvecklas för att göra den här processen rutinmässig; 5

14 c) Att identifiera och ge stöd för stadens anställdas utbildnings- och utbildningsbehov genom att anordna d) nybötjarutbildning och avancerad utbildning för den lokala myndighetens personal för att: förbättra dess förmåga att hantera etnisk och kulturell mångfald; främja en dialog mellan kulturer; utveckla kompetens i anti-diskriminerande praxis; och förvärva nödvändig kompetens för att tillhandahålla kulturellt känsliga och lämpliga tjänster. e) Att implementera positiva åtgärder för att förbättra diskriminerade gruppers representation i de lokala myndigheternas personal; och särskilt i deras verkställande organ. f) Att skapa ett särskilt stipendie- och utbildningsprogram för ungdomar från diskriminerade grupper i syfte att förbereda dem för anställning inom staden. Rättvis tillgång till bostäder Åtagande nummer 7: Att vidta aktiva åtgärderjör att stärka policyn mot bostadsdiskriminering i kommunen/staden. a) Att utarbeta rättsliga normativa instrument (ett etiskt kontrakt och tillämpningsregler) för offentliga och enskilda organ som sysslar med uthyrning och försäljning av bostäder för att bekämpa diskriminering vad gäller tillträde till bostäder. b) Att ge ägare och fastighetsmäklare som förbinder sig att följa de kommunala antidiskriminerande tillämpningsreglerna lättnader och incitament. c) Att skapa eller stödja rådgivningstjänster med en dossier för att bistå och stödja boende bland dem som påverkas av diskriminering när de söker bostad både i den allmänna och privata sektorn. Att utmana rasism och diskriminering genom utbi/dning Åtagande nummer 8: Attjörstärka åtgärder mot diskriminering i tillträde och åtnjutande av alla former av utbildning; och attfrämja utbildning i ömsesidig tolerans och jörståelse och dialog mellan kulturer. a) Att ingripa för att säkerställa lika möjligheter, särskilt vad gäller tillgång till utbildning, genom kvotering. b) Att anta ett antidiskrimineringskontrakt och ett institutionellt uppdrag för undervisningsoch utbildningsinstitutioner som drivs av stadens myndigheter för att bekämpa rasism i tillträde till utbildning och rasism i skolan. 6

15 c) Att skapa ettjämlikhetscertifikat för skolor för att belöna lokala skolor för deras antirasistiska arbete och ett "borgmästarens pris" som delas ut regelbundet till det bästa lokala skolinitiativet mot rasism. d) Att utveckla undervisningsmaterial (läroböcker, handböcker, av-dokumentation eller multimediadokumentation, byggsatser) om ömsesidig tolerans, respekt för mänsklig värdighet, fredlig samlevnad och dialog mellan kulturer som kan bidra till att förmågan hos elever, lärare och pedagoger att verka i en multietnisk, multikulturell och tvärkulturell miljö och att hantera det tryck och de möjligheter som denna mångfald ger förbättras. Attfrämja kulturell mångfald Åtagande nummer 9. För att säkerställa en rättvis representation och främjande av mångfalden i kulturella uttryck och arv hos kommun/stadsbor i kulturprogram, det kollektiva minnet och det offentliga rummet i kommunen/staden och främja utbytet mellan kulturer i stadens liv a) Att i partnerskap med yrkesmän från de grupper som påverkas av diskriminering producera av-material (spelfilmer, dokumentärer, program etc.) som ger dem möjlighet att uttrycka sin erfarenhet av och sina ambitioner för sin stad. Att underlätta spridning av sådant material på lokal, nationell och internationell nivå. b) Att regelbundet finansiera kulturprojekt och mötesplatser (t.ex. evenemang, kulturcentra etc.) som representerar stadsbors mångfald (musik, teater, dans, målning etc.) och att integrera dem i stadens offentliga programverksamhet. c) Att döpa platser (gator, torg, minnesmärken, stadsdelar) och / eller fira händelser som har särskild betydelse för grupper som är drabbade av diskriminering, för att erkänna deras bidrag och införliva dem i stadens minne och kollektiva identitet. Hatbrott och konjlikthantering Åtagande nummer 10: Att stödja eller skapa mekanismerjor att hantera hatbrott och konflikthantering. a) Att skapa en central av experter (forskare och utövare, inklusive sådana från diskriminerade grupper) med relevant kompetens för att ge lokalsamhället råd, och genomföra analyser av situationen för att säkerställa att en riktig analys görs innan åtgärder fastställs. b) Att inrätta en grupp med kunniga anställda som representerar förvaltningar som vid sådana konflikter (polisen, skolan, fritidsledare, socialarbetare, civila samhällsorganisationer etc.) har ansvar för att samordna aktioner på ett tidigt stadium när rasistbrott eller gruppkonflikter uppstår. 7

16 c) Att ge utvalda anställda från relevanta instanser och institutioner (skolor, ungdomsprogram, integrationsförvaltningar etc.) utbildning om rasistbrott och konflikthantering. Implementering och uppföljning av handlingsplanen i tio punkter Implementering När den väl har antagits kommer handlingsplanen att vara öppen för undertecknande av europeiska städer som vill ansluta sig till Koalitionen av städer mot rasism på grundval av dessa åtaganden, antingen de har undertecknat Europeiska förklaringen om mänskliga rättigheter i staden eller inte. Koalitionsstäderna åtar sig att i sina strategier och åtgärdsprogram införliva handlingsplanen och till den avsätta de mänskliga, ekonomiska och materiella resurser som krävs för en effektiv implementering. Det står varje enskild lokal myndighet fritt att välja de åtgärder den bedömer som mest relevanta och riktiga. Emellertid uppmanas vaije stad för konsekvensens skull att så snart som möj ligt implementera minst en åtgärd avseende vart och ett av åtagandena. De lokala myndigheter som redan har implementerat eller håller på att implementera någon av de föreslagna åtgärderna uppmanas att förstärka dem eller komplettera dem genom ytterligare åtgärder från handlingsplanen. Koalitionsstäderna åtar sig att inrätta en instans med ansvar för uppföljning och samordning av handlingsplanen. Stöd och uppföljningsmekanism Stöd och uppföljning kommer att ske genom inrättande aven styrkommitte som består av representanter för koalitionsstäderna och UNESCO, Europeiska centret för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (EUMC) och Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECR!) etc. Den kommer att ge nödvändigt stöd och vägledning i nära samråd med icke-statliga organisationer. Styrkornmitten kommer att sammanträda regelbundet med följande mål: Värdera implementeringen av handlingsplanen på grundval av de rapporter som lämnats av koalitionsstäderna och av framställningar som gjorts av berörda parter Överväga vidareutveckling av koalitionens struktur, mål och agerande så som den anser lämpligt Utveckla och samordna gemensamma initiativ och samarbete mellan koalitionsstäder i Europa samt med andra regionala koalitioner och andra organ som medverkar i arbete mot rasism och diskriminering. 8

17 Ett självständigt resurscentrum kommer att inrättas senare, efter konsultationerna med relevanta och berörda parter, inklusive akademiska institutioner och icke-statliga organisationer. Huvudmålet för resurscentret skulle vara att fungera som data- och informationscentrum; att genomföra särskild forskning; och att övervaka implementeringen av handlingsplanen. Konsultationerna kommer att hjälpa koalitionen att definiera målen, finansieringen och uppgifterna. 9

18 EUROPEAN COALlTION OF CITIES AGAINST RACISM MEMBERSHIP DECLARATION OF INTENT I, the undersigned, Mayor of the City of : Hereby certify the intention of our City to join the European Coalition of Cities against Racism and to adopt its Ten-Point Plan of Action. I hereby declare that the City will submit to its decision-making bodies its membership to the Coalition and its commitment to implement the Ten-Point Action Plan. The City will confirm as soon as possible its full and complete entry into the European Coalition of Cities against Racism. (Date) (Place) (Signature)

Upprop för en europeisk koalition av städer mot rasism

Upprop för en europeisk koalition av städer mot rasism Upprop för en europeisk koalition av städer mot rasism www.unesco.org/shs/citiesagainstracism Satsa Samhällsinformation 2005 Sida 4 7 Europeiska koalitionen av städer mot rasism Sida 8 14 Tiopunktsplanen

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

Medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism Motion (2010:27) av Paul Lappalainen (MP)

Medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism Motion (2010:27) av Paul Lappalainen (MP) Utlåtande 2011: RII (Dnr 332-2208/2010) Medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism Motion (2010:27) av Paul Lappalainen (MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS CRI(98)29 Version suédoise Swedish version EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS ECRI:S ALLMÄNNA POLICYREKOMMENDATION NR 3: BEKÄMPANDE AV RASISM OCH INTOLERANS MOT ROMER Strasbourg, 6 mars

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-11-27 LS-LED06-393 99 Ratificering av Europarådet för lokala och regionala organs (CLRAE) deklaration om kampen mot människohandel, trafficking Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:58 LS 1212-1649 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:27 av Paul Lappalainen (MP) om att Stockholms läns landsting ska söka medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.7.1-393/2017 Sida 1 (6) 2017-09-19 Handläggare Eva Sandberg Telefon: 08-508 25091 Till Socialnämnden 2017-09-19 Stockholms stads riktlinjer

Läs mer

10005/16 sa/gw 1 DGD 2C

10005/16 sa/gw 1 DGD 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2016 (OR. en) 10005/16 LÄGESRAPPORT från: av den: 9 juni 2016 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 8946/16, 9455/16 FREMP 108 JAI 551

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS CRI(96)43 Version suédoise Swedish version EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS ECRI:S ALLMÄNNA POLICYREKOMMENDATION NR 1: BEKÄMPANDE AV RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET, ANTISEMITISM OCH INTOLERANS

Läs mer

UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD

UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD 1 Ur pressmeddelande från Unesco den 2 november 2001: UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD Idag antog Generalkonferensen Unescos högsta beslutande organ det som kallas

Läs mer

Förord. Samverkan leder till ökad delaktighet och legitimitet som i sin tur leder till ökat engagemang och intresse. Tillsammans når vi längre!

Förord. Samverkan leder till ökad delaktighet och legitimitet som i sin tur leder till ökat engagemang och intresse. Tillsammans når vi längre! Svensk unescostrategi 2008 2013 Förord Genom den svenska Unescostrategin finns ett verktyg för en tydlig och samordnad politik för hela det svenska engagemanget i Unesco. Unesco har en nyckelroll i arbetet

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 12/2017 Vårt ärendenr: 17/00003 2017-06-09 Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter Ärendenr:

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism Motion (2010:27) av Paul Lappalainen (MP)

Medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism Motion (2010:27) av Paul Lappalainen (MP) Utlåtande 2011:164 RII (Dnr 332-2208/2010) Medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism Motion (2010:27) av Paul Lappalainen (MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70)

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) REMISSYTTRANDE 2011-03-18 2010-1542 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) Sametingets ställningstagande Sametinget tillstyrker

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

15312/16 sa/ab 1 DGD 1B

15312/16 sa/ab 1 DGD 1B Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15312/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 9 december 2016 till: Delegationerna MIGR 214 EDUC 419 JEUN 107 SPORT 87 CULT

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter Övning: Artiklarna Syfte Övningens syfte är att du ska få en ökad förståelse för vilka artiklarna i konventionen är och se vilka artiklar som berör er verksamhet

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Strategiskt program för ett Sandviken fritt från främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Innehållsförteckning Sid BAKGRUND...3 PLATTFORM...4 SYFTE...4 ORGANISATION...4

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet

Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2012-03- 1 3 Centerpartiet i Sala kommun Motion ang Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMRs jämställdhetsdeklaration)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

[översättning från engelska] Avslutande anmärkningar: Sverige 24 april 2002. CCPR/CO/74/SWE. Kommittén för mänskliga rättigheter, 74 sessionen

[översättning från engelska] Avslutande anmärkningar: Sverige 24 april 2002. CCPR/CO/74/SWE. Kommittén för mänskliga rättigheter, 74 sessionen [översättning från engelska] Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter CCPR/CO/74/SWE 24 april 2002 Original: franska Avslutande anmärkningar: Sverige 24 april 2002. CCPR/CO/74/SWE

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Övervakningsmekanism Vad är konventionens syften? Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel, som trädde i kraft den 1 februari 2008,

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

(Antagen av ministerkommittén den 31 mars 2010 vid det 1 081:a mötet med ministrarnas ställföreträdare) Ministerkommittén,

(Antagen av ministerkommittén den 31 mars 2010 vid det 1 081:a mötet med ministrarnas ställföreträdare) Ministerkommittén, Ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2010)5 till medlemsstaterna om åtgärder för att motverka diskriminering som har samband med sexuell läggning eller könsidentitet (Antagen av ministerkommittén den

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter. juni2014

Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter. juni2014 Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter juni2014 Ingrid Burman, presentation Ordförande Handikappförbunden 37 förbund Ca 400 000 individer Olika funktionsnedsättningar Intressepolitisk

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

Varför diskriminera när man kan låta bli? STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING I MALMÖ STAD

Varför diskriminera när man kan låta bli? STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING I MALMÖ STAD Varför diskriminera när man kan låta bli? STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING I MALMÖ STAD Innehåll Inledning Allas lika värde...5 Malmö stad och antidiskriminering...7 Visioner...9

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer.

Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer. Mer än bara en idé En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer. 1 Mer än bara en idé är en lokal överenskommelse om samverkan mellan

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155 Kommittédirektiv Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Dir. 2014:155 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Inledande synpunkter. Tel

Inledande synpunkter. Tel 1 2009-10-21 Vår referens: Annika Åkerberg Tel. 070-745 37 38 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar gällande delbetänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige Främja, Skydda, Övervaka

Läs mer

Medlemskap i Eurocities

Medlemskap i Eurocities KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Christian Dahlmann 2015-09-07 KSN-2015-1686 Kommunstyrelsen Medlemskap i Eurocities Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att ansöka

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Ansvarsfull konsumtion - Cities make the difference

Ansvarsfull konsumtion - Cities make the difference PM 2004 RVIII (Dnr 006-732/2004) Ansvarsfull konsumtion - Cities make the difference Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsdirektören ges i uppdrag att underteckna förbindelse

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer