Anteckningar förda vid LIDINGÖVILLOR:s höstmöte den 22 november 2011 i Långängens gård.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar förda vid LIDINGÖVILLOR:s höstmöte den 22 november 2011 i Långängens gård."

Transkript

1 Anteckningar förda vid LIDINGÖVILLOR:s höstmöte den 22 november 2011 i Långängens gård. Närvarande var 24 personer representerande 12 föreningar med Gåshaga Strands samfällighets ordförande som speciellt inbjuden. 1. Inledning Efter mingel med landgång och dricka hälsade ordföranden Alf Lundberg de närvarande välkomna till årets höstmöte. Särskilt vände han sig till representanten från Gåshaga Strands Samfällighetsförening, som ännu ej beslutat huruvida de ska söka medlemskap i LVS. Kvällens sponsor, Gadelius fastighetsmäklare, hälsades också särskilt välkommen liksom stadens översiktsplanerare vid stadsplanekontoret, Lisette Calleberg. 2. Presentation av Gadelius fastighetsmäklare Presentationen inleddes med några ord om Långängens gård, som drivs av Patrik Gadelius. Framgick bl. a. att flera begivenheter finns på dagordningen inför de stundande helgerna. Yuri och Jonas Gadelius fortsatte med att presentera sitt företag. Framgick att Gadelius fastighetsmäklare är störst i sin bransch på Lidingö och att man ej har känt av nedgången i affärerna på det sätt som övriga företag i stockholmsområdet har gjort. 3. Information från Lidingö stad Lisette Calleberg informerade om Översiktsplanens pågående utställning. Hon inledde med en historisk tillbakablick. Framgick att arbetet med Översiktsplanen är en av de större frågorna som f. n. behandlas på kommunen. Arbetet styrs av de visioner kommunen har inför framtiden. Tre förslag har tagits fram vilka har behandlats och som nu har blivit ett. Förslaget finns utställt bl. a. i stadshuset fram till den 18 december. Staden är fram till detta datum mottaglig för synpunkter från medborgare, företag, föreningar m fl. Därefter kommer inkomna synpunkter att behandlas och eventuellt inarbetas i planen. Under 2012 kommer planen att behandlas i Kommunstyrelsen för att sedan fastställas i Kommunfullmäktige. Inriktningen har under framtagande av planen varit: - att värna och utveckla natur och bebyggelse - att öka de hållbara transporternas andel av resandet - att planera miljösmart - att samverka med omvärlden

2 2 Lisette framhöll att Översiktsplanen när det tagits av kommunfullmäktige ändå inte är huggen i sten. Den kommer att överses minst en gång varje mandatperiod och då anpassas efter eventuellt ändrade förutsättningar. Lisette behandlade flera intressanta ämnen. Dessa tas inte upp i detta protokoll då denna information redan är spridd bland medborgarna och dessutom lätt kan inhämtas på stadens hemsida (lidingo.se/oversiktsplan). 4 Avslutning av informationerna Ordföranden Alf Lundberg avslutade Lisette Callebergs information genom att tilldela henne en silverpåse som tack för ett trevligt framförande. Dessutom ett tack till Yuri Gadelius och Jonas för att vi fick genomföra vårt möte i Långängens gård. 5 Diskussion om Översiktsplanen 5.1 Trafikfrågorna Flera synpunkter framfördes: - att det optimala fordonet är tunnelbanetåg följt av spårvagn, buss och bil. Vidare att SL kräver visst underlag för att satsa i ett område. Således uppfyller inte Lidingö i nuläget kraven för att bygga ut tunnelbanan till Lidingö centrum. Ej heller Sticklinge för att utöka busstrafiken dit. Situationen kan emellertid ändras i takt med beräknad befolkningsökning. - behov av infartsparkeringar i Lidingö centrum, längs lidingöbanan och någonstans på norra ön. - att satsa på nya spårvagnar på den gamla bron känns av många fel. - en del frågar sig vad lidingöbanan ska upp i centrum att göra. Den kommer att göra restiden från södra Lidingö till Ropsten längre. - några anser att en T-banestation i Lidingö centrum kan medföra mer stök där. Beträffande biltrafiken kommer den att gynnas när Norra Länken blir klar, men då ansågs att trafiklederna på ön också måste förbättras, bl a Södra Huvudleden. 5.2 Bostadsbygge och service Det optimala sättet att bo effektivt och miljösmart är att bygga höga hus tätt intill varandra. Översiktsplanen skissar ett Lidingö som mer och mer blir ett höghusområde likt de flesta andra runt Stockholm. Endast ett litet område norr om Kotlasjön är vikt för ny villabebyggelse. Flera såg Lidingös särart som en villastad hotad.

3 3 Översiktsplanen framhåller Lidingö centrums betydelse vad gäller handel och service. Det gäller att få lidingöborna att handla på ön och kanske även fastlänningar att komma hit. Några lokala centrumanläggningar (Brevik, Käppala,Näset och Rudboda) nämns också som satsningsområden, vilket deltagarna tyckte var bra. Flera ansåg att den lokala servicen inom gångavstånd är mycket viktig och att kommunen ska underlätta för mindre företag att etablera sig där. Man enades emellertid om att satsningen på ett samlat och större centrum är bra. 5.3 Företagande I Översiktsplanen finns flera områden avsedda för företag. Framkom synpunkten att förutom företag som ger service åt på ön boende bör företag där på ön boende kan arbeta prioriteras. Framfördes även att företagsetableringar inte är ekonomiskt lönsamma för kommunen som sådan. Kommuninnevånarna är det däremot då de betalar skatt där de bor. Varför inte låta Lidingö bli en sovstad med Stockholm som arbetsplats ansåg någon? En sådan lösning kräver dock bra kollektivtrafik. 6. Information från LIDINGÖVILLOR I trafikprojektet i samverkan med Lidingö stad har flera angelägna åtgärder genomförts och just nu väntar man på det förslag till ändrade hastighetsgränser (40 resp. 60 km/tim) som utlovats inom kort. Även den Trafikstrategi och Trafikplan som staden arbetar med hoppas vi få förhandsinformation om. Norra Kungsvägens problem ökade olycksrisker och buller behandlades också vid det senaste mötet. En jubileumsskrift om Lidingövillors 50 år är under redigering och kan tryckas inom kort. Den kommer att distribueras till alla medlemsföreningar i ett exemplar, varefter den kommer att säljas tillrimligt pris till alla intresserade. 7. Grannsamverkanbil Roger Anbratt, ordförande i Vikbyvägens väf, informerade om grannsamverkanbilen, som nu finansierats och som man avser skall minska inbrotten genom att kvällar och helger trafikera våra vägar regelbundet. Ett antal förare har anmält sig och varit på utbildning och fler är välkomna. För mer information maila till

4 4 8. Avslutning Då inga ytterligare frågor fanns att avhandla tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet: Rolf Sahlén Sekreterare Alf Lundberg Ordförande LIDINGÖVILLOR

5 Protokoll fört vid LVS föreningsmöte den 22 november 2011 på Långängens gård. 1. Öppnande av mötet Ordföranden Alf Lundberg förklarade föreningsmötet öppnat. 2. Frågan om mötets behöriga utlysning Mötet förklarades behörigen utlyst. 3. Anteckning av närvarande ombud Deltagarna noterade sina namn på en lista. Följande fanns angivna på denna: Alf Lundberg Rolf Sahlén Anders Rönn Maud Brännström Torsten Engevik Eva Trané Lindgren Per Lundblad Anders Holvid Roger Anbratt Olle Melin Anders Tydén Sonja Tydén Jan-Erik Andersson Anne Sannefors-Öhrman Lars-Göran Andersson Arne Noaksson Anders Ulfvarson Rolf Berndtson Anders Lindén Agneta Larsson Lars Spångberg Mats Liljegren Henrietta Sjövall Killingevillor Föreningen Kyrkviksborna Östra Mölna Byalag Väf Killingevillor Killingevillor Föreningen Kyrkviksborna Föreningen Kyrkviksborna Korsfararvägens Samfällighetsförening Vikbyvägens Väf Högberga-Breviks Väf Södra Sticklinge Väf Södra Sticklinge Väf Södra Sticklinge Väf Föreningen Trasthagen Skärsätra Väf Skärsätra Väf Trolldalens Samfällighetsförening Bosö Väf Bosö Väf

6 2 4. Stadgeändring 4.1 Ärende enligt beslut vid årsmötet 4 maj 2011 I nu gällande stadgar 4 står: --- Årsmöte hålls under maj månad Styrelsen förslår att lydelsen ändras till: ---Årsmöte hålls senast under maj månad Beslöts enligt styrelsens förslag. I nu gällande stadgar 4 står: --- Styrelsen kallar till möte och bestämmer tid och plats. Kallelse sänds till medlemsföreningarna senast två månader före årsmöte Styrelsen förslår att lydelsen ändras till: --- Styrelsen kallar till möte och bestämmer tid och plats. Kallelse sänds till medlemsföreningarna senast 30 dagar före årsmöte Beslöts enligt styrelsens förslag. Besluten har därmed vunnit laga kraft. 7. Avslutning Då inga ytterligare frågor fanns att avhandla tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet: Justeras: Rolf Sahlén Sekreterare Alf Lundberg Ordförande LIDINGÖVILLOR

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten Meddelanden Nya 2-03 Information från Högberga-Breviks villaägareförening Årgång 40. Nr 72 från starten Tåg eller buss? I detta nummer Ord från ordföranden 2 Brun Ulfhake om färjor med mera. Påverka ditt

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening den 14 februari 2006

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening den 14 februari 2006 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening den 14 februari 2006 Närvarande: Bert Olsson - ordförande, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Lennart Olsson, Krister Malander, Stefan

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Kallelse till Styrelsemöte

Kallelse till Styrelsemöte Kallelse till Styrelsemöte Tid: Plats: Måndagen den 16 april 2012, kl. 12.00 Obs! Tiden! I bostaden hos K-G Eklund vägbeskrivning medföljer. K-G skriver. Dagordning 1. Mötets öppnande - Dagordningen fastställs

Läs mer

Kommundelsträff i Sjövik

Kommundelsträff i Sjövik LERUM400, v 1.0, 2007-04-18 MINNESANTECKNINGAR 1 (9) Infrasupport Juridiska enheten Gunnar Andermo Kommunsekreterare 0302-521950 Kommundelsträff i Sjövik Lokal: Sjövikslokalen Tid: 26 november 2008, kl.

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013 Datum: 2013-09-02 Tid: 19.00 21.25 Plats: Allhuset Deltagare: 46 + personer KS- ordförande Pia Tingvall hälsar välkommen till årets

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum 2015 04 13 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY 2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY Datum: 6 september 2006 Tid: Kl 19.00 Plats: Lidingö stadshus, rum 205 och 206 Antal deltagare: Cirka 100 deltagare

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012 MINNESANTECKNINGAR 1 (10) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Marklund 0589-87005 rebecka.marklund@arboga.se Datum 2012-02-15 Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård.

Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård. Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård. Fredagen den 10 november träffades Skärgårdarnas Riksförbund styrelse för möte, vilket inleddes på Stendörrens naturreservat i lokalen Naturrum, byggt

Läs mer

Koloniträdgårdsföreningen vårt gemensamma ansvar Handledning till studiematerialet Bilagor till rollspel: dagordning, motioner och rollfördelning. 2012-02-07/hw 1(10) Utbildningen kan läggas upp på olika

Läs mer