FEBRUARI Fakta om löner. Avser löner i september. Endast för företagsinternt bruk.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FEBRUARI 2015. Fakta om löner. Avser löner i september. Endast för företagsinternt bruk."

Transkript

1 FEBRUARI 2015 Fakta om löner Avser löner i september 2014 Endast för företagsinternt bruk.

2 FÖRORD Fakta om löner innehåller lönestatistik fördelat på yrke och åldersgrupp. Den baseras på de uppgifter som samlats in från företag som var medlemmar i Svenskt Näringsliv hösten 2014 och lönerna avser löneläget per september månad I publikationen presenteras för varje yrke lönespridning fördelat efter åldersgrupp. Lönespridningen redovisas i form av percentillöner, vilket ger en bra bild av lönespridningen och vilka löner som är de vanligast förekommande. Den standard för klassificering av yrken som använts är SSYK 12 (Standard för svensk yrkesklassificering 2012). Lönestatistiken bör endast spridas till ett mindre antal personer i företagen och är endast till för företagsinternt bruk. Publikationen är inte gemensam med de fackliga organisationerna. Stockholm i februari 2015 Svenskt Näringsliv Arbetsmarknad & Förhandlingsservice Statistik Vid frågor, kontakta Pär Lundqvist Krister B Andersson För beställning av ytterligare exemplar av denna publikation, var vänlig kontakta Pia Kaldo-Yamazaki på tfn eller per

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Statistikens uppbyggnad 4 Insamlingsmetodik 4 Mätperiod 4 Statistikens omfattning 4 Lönebegrepp 4 Osäkerhet 4 Redovisning 4 Yrkesgruppering 5 Systematisk översikt för yrkeskoderna 6 Lönestatistik per åldersgrupp och yrke 13 Alfabetiskt sökindex för yrkesbenämningarna 77

4 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 STATISTIKENS UPPBYGGNAD Insamlingsmetodik På uppdrag av Svenskt näringslivs medlemsorganisationer samlas löneuppgifter in från medlemsföretag med fler än tio arbetare eller med fler än tio tjänstemän. Vanligtvis undersöks samtliga företag från storleksgränserna ovan, men inom vissa områden med stor andel småföretag ingår även mindre företag i undersökningen. Mätperiod Mätperioden är september Statistikens omfattning Statistiken avser löner för hel- och deltidsanställda mellan 18 och 67 år. De deltidsanställdas löner har räknats upp till heltid i redovisningen. Samtliga yrkesgrupper redovisas med undantag av de som innehåller färre än 50 individer samt de yrkegrupper som omfattar färre än fem företag. Lönebegrepp Lönebegreppet för arbetare baseras lönebegreppet på tidlön, prestationslön, skift och helglön (T+P+S+H). Lönebegreppet för tjänstemän är summan av fast kontant månadslön, naturaförmåner och det genomsnittliga månadsvärdet av provision och tantiem. Osäkerhet Bortfallet i antalet individer i 2014 års statistik var cirka 10 procent. För att minska osäkerheten på grund av bortfall genomförs bortfallskorrigering av statistiken. I den presenterade lönestatistiken finns viss osäkerhet. Osäkerheten uppstår på grund av täckningsfel, bortfallsfel, mätfel samt urvalsfel. Statistiken bedöms inte påverkas i större omfattning av dessa osäkerhetskällor. Lönerevisionerna blir alltmer utspridda över året, vilket innebär att lönevärdena inte nödvändigtvis inkluderar 2014 års avtalshöjningar för samtliga företag. Redovisning I tabellerna redovisas lönespridningen i form av den 10:e percentilen, den 40:e percentilen, den 60:e percentilen och den 90:e percentilen. Det ger en bra bild av lönespridningen och vilka löner som är de vanligast förekommande. Den 10:e percentilen är det värde som 10 procent av löneuppgifterna understiger eller motsvarar. Den 40:e percentilen är det värde som 40 procent av löneuppgifterna understiger eller motsvarar. Den 60:e percentilen är det värde som 60 procent av löneuppgifterna understiger eller motsvarar. Den 90:e percentilen är det värde som 90 procent av löneuppgifterna understiger eller motsvarar. Mellan den 10:e percentillönen och den 90:e percentillönen återfinns 80 procent av individerna för respektive redovisningsgrupp. Om antalet individer i en viss åldersgrupp är färre än 11 anses det vara alltför osäkert för att särredovisa några lönemått, men dessa individer ingår naturligtvis i beräkningarna av lönemåtten för samtliga år i yrkesgruppen. Om antalet individer i en viss åldersgrupp är färre än 21 redovisas endast de 40:e och 60:e percentillönerna av samma skäl. 4

5 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 YRKESGRUPPERING Yrkesgrupperingen utgår från Standard för Svensk Yrkesklassificering 2012, SSYK 12. Yrkesgrupperingen bygger på två grundbegrepp - typ av arbete och kvalifikationsnivå. Med typ av arbete avses den uppsättning uppgifter som utförs av en person. Kvalifikationsnivå avser den utbildningsnivå som normalt krävs för arbetet i fråga. Det innebär dock inte att de kunskaper och färdigheter som behövs för ett visst arbete måste ha inhämtats genom formell utbildning. De kan mycket väl erhållits genom arbetslivserfarenhet. Avdelningar 1 Chefsyrken 2 Yrken med fördjupad högskolekompetens 3 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande 4 Yrken inom administration och kundtjänst 5 Service-, omsorgs- och försäljningsyrken 6 Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 7 Yrken inom byggnadsverksamhet och tillverkning 8 Yrken inom maskinell tillverkning och transporter m.m. 9 Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion Normalt krävs för avdelning 2 universitetsutbildning, för avdelning 3 gymnasieskola med påbyggnad eller kortare högskoleutbildning (kortare än 3 år) samt för avdelning 4-8 gymnasiekompetens. Inom avdelning 9 finns normalt inga eller små krav på utbildning. Om arbetsuppgifternas svårighetsgrad eller inriktning varierar, klassificeras de i enlighet med den arbetsuppgift som tidsmässigt dominerar. Detta är första året som lönestatistik redovisas efter den nya yrkesstandarden SSYK 12. Jämförbarheten med tidigare årgångar av denna lönestatistik är därmed begränsad. 5

6 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 Systematisk översikt för yrkesgruppering (SSYK 12) 1 Chefsyrken 12 Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt administration m.m. 121 Ekonomi- och finanschefer Ekonomi- och finanschefer, nivå Ekonomi- och finanschefer, nivå Personal- och HR-chefer Personal- och HR-chefer, nivå Personal- och HR-chefer, nivå Förvaltnings- och planeringschefer Förvaltnings- och planeringschefer, nivå Förvaltnings- och planeringschefer, nivå Informations-, kommunikations- och PR-chefer Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå Försäljnings- och marknadschefer Försäljnings- och marknadschefer, nivå Försäljnings- och marknadschefer, nivå Övriga administrations- och servicechefer Övriga administrations- och servicechefer, nivå Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 13 Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m. 131 IT-chefer IT-chefer, nivå IT-chefer, nivå Inköps-, logistik- och transportchefer Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå Forsknings- och utvecklingschefer Forsknings- och utvecklingschefer, nivå Forsknings- och utvecklingschefer, nivå Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå Fastighets- och förvaltningschefer Fastighets- och förvaltningschefer, nivå Fastighets- och förvaltningschefer, nivå Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå Produktionschefer inom tillverkning Produktionschefer inom tillverkning, nivå Produktionschefer inom tillverkning, nivå Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl., nivå Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl., nivå 2 14 Chefer inom utbildning 141 Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå Rektorer, nivå Chefer inom förskoleverksamhet Avdelningschefer inom förskola, nivå Förskolechefer, nivå Övriga chefer inom utbildning Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå 2 15 Chefer inom hälso- och sjukvård samt annan samhällsservice 151 Chefer inom hälso- och sjukvård Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå Avdelnings- och enhetschefer inom hälso- och sjukvård, nivå Chefer inom socialt och kurativt arbete Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå Chefer inom äldreomsorg Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå Chefer och ledare inom trossamfund Chefer och ledare inom trossamfund 159 Övriga chefer inom samhällsservice Övriga chefer inom samhällsservice, nivå Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 2 16 Chefer inom bank, finans och försäkring 161 Chefer inom bank, finans och försäkring Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 17 Chefer inom övrig servicenäring 171 Hotell- och konferenschefer Hotell- och konferenschefer, nivå Hotell- och konferenschefer, nivå Restaurang- och kökschefer Restaurang- och kökschefer, nivå Restaurang- och kökschefer, nivå Chefer inom handel Chefer inom handel, nivå Chefer inom handel, nivå Chefer inom friskvård, sport och fritid Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå Chefer inom övrig servicenäring Chefer inom övrig servicenäring, nivå Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2 2 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens 21 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom naturvetenskap och teknik 211 Fysiker och kemister m.fl Fysiker och astronomer Meteorologer Kemister Geologer och geofysiker m.fl. 212 Matematiker, aktuarier och statistiker Matematiker och aktuarier Statistiker 6

7 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 Systematisk översikt för yrkesgruppering (SSYK 12) 213 Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl Cell- och molekylärbiologer m.fl Växt- och djurbiologer Farmakologer och biomedicinare Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m Specialister och rådgivare inom skogsbruk 214 Civilingenjörsyrken Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning Civilingenjörsyrken inom elektroteknik Civilingenjörsyrken inom maskinteknik Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi Övriga civilingenjörsyrken 216 Arkitekter och lantmätare Arkitekter m.fl Landskapsarkitekter Planeringsarkitekter m.fl Lantmätare 217 Designer och formgivare Industridesigner Grafisk formgivare m.fl Designer inom spel och digitala medier Övriga designer och formgivare 218 Specialister inom miljö- och hälsoskydd Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Specialister inom miljöskydd och miljöteknik 22 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom hälso- och sjukvård 221 Läkare Specialistläkare ST-läkare AT-läkare Övriga läkare 222 Sjuksköterskor Grundutbildade sjuksköterskor Barnmorskor Anestesisjuksköterskor Distriktssköterskor Psykiatrisjuksköterskor Ambulanssjuksköterskor m.fl Geriatriksjuksköterskor Intensivvårdssjuksköterskor 223 Sjuksköterskor (fortsättning) Operationssjuksköterskor Barnsjuksköterskor Skolsköterskor Företagssköterskor Röntgensjuksköterskor Övriga specialistsjuksköterskor 224 Psykologer och psykoterapeuter Psykologer Psykoterapeuter 225 Veterinärer Veterinärer 226 Tandläkare Tandläkare 227 Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl Kiropraktorer och naprapater m.fl Sjukgymnaster Arbetsterapeuter 228 Andra specialister inom hälso- och sjukvård Apotekare Dietister Audionomer och logopeder Optiker Övriga specialister inom hälso- och sjukvård 23 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom utbildning 231 Universitets- och högskollärare Professorer Universitets- och högskolelektorer Forskarassistenter m.fl Doktorander Övriga universitets- och högskollärare 232 Lärare i yrkesämnen Lärare i yrkesämnen 233 Gymnasielärare Gymnasielärare 234 Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare Grundskollärare Fritidspedagoger Förskollärare 235 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens Speciallärare och specialpedagoger m.fl Studie- och yrkesvägledare Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 24 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom ekonomi och förvaltning 241 Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl Revisorer m.fl Controller Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl Traders och fondförvaltare Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl Övriga ekonomer 242 Organisationsutvecklare, utredare och HRspecialister m.fl Lednings- och organisationsutvecklare Planerare och utredare m.fl Personal- och HR-specialister 243 Marknadsförare och informatörer m.fl Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister 25 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom IT 251 IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl Utvecklare inom spel och digitala media Systemtestare och testledare Systemförvaltare m.fl IT-säkerhetsspecialister Övriga IT-specialister 7

8 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 Systematisk översikt för yrkesgruppering (SSYK 12) 26 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom juridik, kultur och socialt arbete m.m. 261 Jurister Advokater Domare Åklagare Affärs- och företagsjurister Förvaltnings- och organisationsjurister Övriga jurister 262 Museiintendenter och bibliotekarier m.fl Museiintendenter m.fl Bibliotekarier och arkivarier Arkeologer och specialister inom humaniora m.m. 264 Författare, journalister och tolkar m.fl Författare m.fl Journalister m.fl Översättare, tolkar och lingvister m.fl. 265 Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl Bildkonstnärer m.fl Musiker, sångare och kompositörer Koreografer och dansare Regissörer och producenter av film, teater m.m Skådespelare 266 Socialsekreterare och kuratorer m.fl Socialsekreterare Kuratorer Biståndsbedömare m.fl Övriga yrken inom socialt arbete Beteendevetare 267 Präster och diakoner Präster Diakoner 3 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande 31 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom teknik 311 Ingenjörer och tekniker Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi GIS- och kartingenjörer Övriga ingenjörer och tekniker 312 Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva Arbetsledare inom tillverkning 315 Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl Maskinbefäl Fartygsbefäl m.fl Piloter m.fl Flygledare Flygtekniker 32 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom hälso- och sjukvård samt laboratorium 321 Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning Biomedicinska analytiker m.fl Receptarier Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl Laboratorieingenjörer 323 Terapeuter inom alternativmedicin Terapeuter inom alternativmedicin 324 Djursjukskötare m.fl Djursjukskötare m.fl. 325 Tandhygienister Tandhygienister 33 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom ekonomi och förvaltning 331 Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl Mäklare inom finans Banktjänstemän Redovisningsekonomer Redovisningsekonomer Skadereglerare och värderare 332 Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare Företagssäljare Inköpare och upphandlare Ordersamordnare m.fl. 333 Förmedlare m.fl Speditörer och transportmäklare Evenemangs- och reseproducenter m.fl Arbetsförmedlare Fastighetsmäklare Fastighetsförvaltare Övriga förmedlare 334 Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl Gruppledare för kontorspersonal Domstols- och juristsekreterare m.fl Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. 335 Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl Tull- och kustbevakningstjänstemän Skattehandläggare Socialförsäkringshandläggare Säkerhetsinspektörer m.fl Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl Övriga handläggare 336 Poliser Poliser 34 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom kultur, friskvård och socialt arbete 341 Behandlingsassistenter och pastorer Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl Pastorer m.fl. 342 Idrottsutövare och fritidsledare m.fl Professionella idrottsutövare Idrottstränare och instruktörer m.fl Fritidsledare m.fl Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. 343 Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl Fotografer Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl Inspicienter och scriptor m.fl. 8

9 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 Systematisk översikt för yrkesgruppering (SSYK 12) Övriga yrken inom kultur och underhållning 344 Trafiklärare och instruktörer Trafiklärare Övriga utbildare och instruktörer 345 Köksmästare och souschefer Köksmästare och souschefer Storhushållsföreståndare 35 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom IT, ljud- och ljusteknik m.m. 351 Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl Drifttekniker, IT Supporttekniker, IT Systemadministratörer Nätverks- och systemtekniker m.fl Webbmaster och webbadministratörer 352 Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl Bild- och sändningstekniker Ljus-, ljud och scentekniker 4 Yrken inom administration och kundtjänst 41 Kontorsassistenter och sekreterare 411 Kontorsassistenter och sekreterare Ekonomiassistenter m.fl Löne- och personaladministratörer Backofficepersonal m.fl Marknads- och försäljningsassistenter Inköps- och orderassistenter Skolassistenter m.fl Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl Övriga kontorsassistenter och sekreterare 42 Kundserviceyrken 421 Croupierer och inkasserare Croupierer och oddssättare m.fl Inkasserare och pantlånare m.fl. 422 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl Resesäljare och trafikassistenter m.fl Kundtjänstpersonal Telefonister Hotellreceptionister m.fl Kontorsreceptionister Marknadsundersökare och intervjuare 43 Yrken inom materialförvaltning m.m. 432 Lagerpersonal och transportledare m.fl Arbetsledare inom lager och terminal Lager- och terminalpersonal Transportledare och transportsamordnare 44 Andra kontors- och kundserviceyrken 441 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. 442 Brevbärare och postterminalarbetare Brevbärare och postterminalarbetare 443 Förtroendevalda Förtroendevalda 5 Service-, omsorgs- och försäljningsyrken 51 Serviceyrken 511 Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl Kabinpersonal m.fl Tågvärdar och ombordansvariga m.fl Guider och reseledare 512 Kockar och kallskänkor Kockar och kallskänkor 513 Hovmästare, servitörer och bartendrar Hovmästare och servitörer Bartendrar 514 Skönhets- och kroppsterapeuter Frisörer Hudterapeuter Massörer och massageterapeuter Fotterapeuter Övriga skönhets- och kroppsterapeuter 515 Städledare och fastighetsskötare m.fl Städledare och husfruar Fastighetsskötare 516 Övrig servicepersonal Begravnings- och krematoriepersonal Övrig servicepersonal 522 Butikspersonal Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik Butikssäljare, dagligvaror Butikssäljare, fackhandel Optikerassistenter Bensinstationspersonal Uthyrare Biluthyrare Apotekstekniker 523 Kassapersonal m.fl Kassapersonal m.fl. 524 Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl Telefonförsäljare m.fl. 53 Omsorgsyrken 531 Barnskötare och elevassistenter m.fl Barnskötare Elevassistenter m.fl. 532 Undersköterskor Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende Undersköterskor, habilitering Undersköterskor, vård- och specialavdelning Undersköterskor, mottagning Barnsköterskor Ambulanssjukvårdare 533 Vårdbiträden Vårdbiträden 534 Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl Skötare Vårdare, boendestödjare Personliga assistenter Övrig vård- och omsorgspersonal 535 Tandsköterskor Tandsköterskor 54 Andra bevaknings- och säkerhetsyrken 541 Andra bevaknings- och säkerhetsyrken Brandmän Kriminalvårdare Väktare och ordningsvakter SOS-operatörer m.fl Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal 6 Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och 9

10 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 Systematisk översikt för yrkesgruppering (SSYK 12) fiske 61 Lantbruks- och trädgårdsyrken 611 Växtodlare inom jordbruk och trädgård Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bär Trädgårdsodlare Trädgårdsanläggare m.fl. 612 Djuruppfödare och djurskötare Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur Uppfödare och skötare av sällskapsdjur Övriga djuruppfödare och djurskötare 613 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 62 Skogsarbetare, fiskodlare och fiskare 621 Skogsarbetare Skogsarbetare 622 Fiskodlare och fiskare Fiskodlare Fiskare 7 Yrken inom byggverksamhet och tillverkning 71 Byggnads- och anläggningsyrken 711 Snickare, murare och anläggningsarbetare Träarbetare, snickare m.fl Murare m.fl Betongarbetare Anläggningsarbetare Anläggningsdykare Ställningsbyggare Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 712 Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl Takmontörer Golvläggare Isoleringsmontörer Glastekniker VVS-montörer m.fl Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. 713 Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl Målare Lackerare och industrimålare Skorstensfejare Saneringsarbetare m.fl. 72 Metallhantverks- och reparatörsyrken 721 Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl Gjutare Svetsare och gasskärare Byggnads- och ventilationsplåtslagare Tunnplåtslagare Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare 722 Smeder och verktygsmakare m.fl Smeder Verktygsmakare Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete Slipare m.fl. 723 Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer Flygmekaniker m.fl Underhållsmekaniker och maskinreparatörer 73 Finmekaniska, grafiska och konsthantverksyrken 731 Finmekaniker och konsthantverkare m.fl Finmekaniker Guld- och silversmeder Musikinstrumentmakare och övriga konsthantverkare 732 Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl Prepresstekniker Tryckare Bokbindare m.fl. 74 Installations- och serviceyrken inom el och elektronik 741 Installations- och industrielektriker m.fl Installations- och serviceelektriker Industrielektriker Distributionselektriker 742 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. 75 Andra hantverksyrken inom trä och textil m.m. 752 Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl Manuella ytbehandlare, trä Fin-, inrednings- och möbelsnickare Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri CNC-operatörer inom träindustri 753 Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl Skräddare och ateljésömmerskor m.fl Sömmare Tapetserare Läderhantverkare och skomakare 76 Hantverksyrken inom livsmedel Hantverksyrken inom livsmedel 761 Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl Slaktare och styckare m.fl Bagare och konditorer Provsmakare och kvalitetsbedömare Övriga livsmedelsförädlare 8 Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. 81 Process- och maskinoperatörer 811 Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl Gruv- och stenbrottsarbetare Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning Brunnsborrare m.fl Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror Bergssprängare Stenhuggare m.fl. 812 Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk Maskinoperatörer, ytbehandling Valsverksoperatörer Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk 813 Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter Maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter 814 Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri Maskinoperatörer, gummiindustri Maskinoperatörer, plastindustri Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 815 Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m. 10

11 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 Systematisk översikt för yrkesgruppering (SSYK 12) Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 816 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri Maskinoperatörer, mejeri Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m. 817 Processoperatörer, trä- och pappersindustri Processoperatörer, pappersmassa Processoperatörer, papper Processoperatörer, papper/kraftblocket Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä 818 Andra process- och maskinoperatörer Maskinoperatörer, påfyllning, packning och märkning Andra process- och maskinoperatörer 819 Drifttekniker och processövervakare Drifttekniker vid värme- och vattenverk Processövervakare, kemisk industri Processövervakare, metallproduktion Övriga drifttekniker och processövervakare 82 Montörer 821 Montörer Fordonsmontörer Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter Montörer, träprodukter Övriga montörer Bärplockare och plantörer m.fl. 93 Andra yrken inom bygg, tillverkning och godshantering 931 Grovarbetare inom bygg och anläggning Grovarbetare inom bygg och anläggning 932 Handpaketerare och andra fabriksarbetare Handpaketerare och andra fabriksarbetare 933 Hamnarbetare och ramppersonal m.fl Hamnarbetare Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl. 94 Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. 941 Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl Pizzabagare m.fl Restaurang- och köksbiträden m.fl Kafé- och konditoribiträden 95 Torg- och marknadsförsäljare 952 Torg- och marknadsförsäljare Torg- och marknadsförsäljare 96 Återvinningsarbetare, tidningsdistributörer och övriga servicearbetare 961 Återvinningsarbetare Renhållnings- och återvinningsarbetare 962 Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare Reklamutdelare och tidningsdistributörer Vaktmästare m.fl Övriga servicearbetare 83 Transport- och maskinföraryrken 831 Lokförare och bangårdspersonal Lokförare Bangårdspersonal 832 Bil-, motorcykel och cykelförare Taxiförare m.fl Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare 833 Lastbils- och bussförare Buss- och spårvagnsförare Lastbilsförare m.fl. 834 Maskinförare Förare av jordbruks- och skogsmaskiner Anläggningsmaskinförare m.fl Kranförare m.fl Truckförare 835 Matroser och jungmän m.fl Matroser och jungmän m.fl. 9 Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion 91 Städyrken 911 Städare och hemservicepersonal m.fl Städare Övrig hemservicepersonal m.fl. 912 Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare 92 Bärplockare och plantörer m.fl. 921 Bärplockare och plantörer m.fl. 11

12 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September

13 Lönestatistik per per yrke och åldersgrupp åldersklass September Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Personal- och HR-chefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Personal- och HR-chefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

14 Förvaltnings- och planeringschefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Förvaltnings- och planeringschefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

15 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc IT-chefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc IT-chefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

16 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

17 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

18 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl., nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl., nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Rektorer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Förskolechefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

19 Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Avdelnings- och enhetschefer inom hälso- och sjukvård, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

20 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Hotell- och konferenschefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Hotell- och konferenschefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Restaurang- och kökschefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Restaurang- och kökschefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

21 Chefer inom handel, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Chefer inom handel, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Chefer inom övrig servicenäring, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

22 Fysiker och astronomer Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Kemister Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Geologer och geofysiker m.fl Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Statistiker Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Växt- och djurbiologer Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Farmakologer och biomedicinare Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2012 1 SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg)

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17

Läs mer

Övergripande lönestatistik avseende september 2014

Övergripande lönestatistik avseende september 2014 www.svensktnaringsliv.se MARS 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Fakta om löner i våra medlemsföretag Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Övergripande lönestatistik avseende september

Läs mer

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

2000 Referenstid 1 november

2000 Referenstid 1 november Register: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor Kontaktperson: Sofia Nilsson, tel: 019-17 65

Läs mer

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22 Göteborg

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

Löneförfrågan för den privata sektorn 2008 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering

Löneförfrågan för den privata sektorn 2008 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering Löneförfrågan för den privata sektorn 2008 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering Timavlönade Månadsavlönade Notera vid anmälan av de timanställdas yrken för löneförfrågan för den privata sektorn!

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) 1 (5) Datum Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Datum 6 oktober 2014 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Länsstyrelsen, Sessionssalen Ledamöter: Göran Nilsson Andreas Lind Ingela Lekfalk Jan Johansson

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor SSYKkod Yrke Arbetstagarorganisation Arbetsgivarorganisation Avtal 1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1221 Driftchefer inom jordbruk, trädgård,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(174) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 AM0104 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Sjukskrivning i olika yrken

Sjukskrivning i olika yrken Social Insurance Report Sjukskrivning i olika yrken ersatta från Försäkringskassan per anställd år 2008 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Avdelningen för Analys och prognos

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året kommer

Läs mer

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31 Innehållsförteckning Chefer... 2 Arbetsledare... 3 Övriga pedagoger... 4 Revisorer... 5 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister... 5 Idrottsutövare och idrottstränare...

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Fullversion Introduktion En framtidsfråga för Sverige

Läs mer