FEBRUARI Fakta om löner. Avser löner i september. Endast för företagsinternt bruk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FEBRUARI 2015. Fakta om löner. Avser löner i september. Endast för företagsinternt bruk."

Transkript

1 FEBRUARI 2015 Fakta om löner Avser löner i september 2014 Endast för företagsinternt bruk.

2 FÖRORD Fakta om löner innehåller lönestatistik fördelat på yrke och åldersgrupp. Den baseras på de uppgifter som samlats in från företag som var medlemmar i Svenskt Näringsliv hösten 2014 och lönerna avser löneläget per september månad I publikationen presenteras för varje yrke lönespridning fördelat efter åldersgrupp. Lönespridningen redovisas i form av percentillöner, vilket ger en bra bild av lönespridningen och vilka löner som är de vanligast förekommande. Den standard för klassificering av yrken som använts är SSYK 12 (Standard för svensk yrkesklassificering 2012). Lönestatistiken bör endast spridas till ett mindre antal personer i företagen och är endast till för företagsinternt bruk. Publikationen är inte gemensam med de fackliga organisationerna. Stockholm i februari 2015 Svenskt Näringsliv Arbetsmarknad & Förhandlingsservice Statistik Vid frågor, kontakta Pär Lundqvist Krister B Andersson För beställning av ytterligare exemplar av denna publikation, var vänlig kontakta Pia Kaldo-Yamazaki på tfn eller per

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Statistikens uppbyggnad 4 Insamlingsmetodik 4 Mätperiod 4 Statistikens omfattning 4 Lönebegrepp 4 Osäkerhet 4 Redovisning 4 Yrkesgruppering 5 Systematisk översikt för yrkeskoderna 6 Lönestatistik per åldersgrupp och yrke 13 Alfabetiskt sökindex för yrkesbenämningarna 77

4 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 STATISTIKENS UPPBYGGNAD Insamlingsmetodik På uppdrag av Svenskt näringslivs medlemsorganisationer samlas löneuppgifter in från medlemsföretag med fler än tio arbetare eller med fler än tio tjänstemän. Vanligtvis undersöks samtliga företag från storleksgränserna ovan, men inom vissa områden med stor andel småföretag ingår även mindre företag i undersökningen. Mätperiod Mätperioden är september Statistikens omfattning Statistiken avser löner för hel- och deltidsanställda mellan 18 och 67 år. De deltidsanställdas löner har räknats upp till heltid i redovisningen. Samtliga yrkesgrupper redovisas med undantag av de som innehåller färre än 50 individer samt de yrkegrupper som omfattar färre än fem företag. Lönebegrepp Lönebegreppet för arbetare baseras lönebegreppet på tidlön, prestationslön, skift och helglön (T+P+S+H). Lönebegreppet för tjänstemän är summan av fast kontant månadslön, naturaförmåner och det genomsnittliga månadsvärdet av provision och tantiem. Osäkerhet Bortfallet i antalet individer i 2014 års statistik var cirka 10 procent. För att minska osäkerheten på grund av bortfall genomförs bortfallskorrigering av statistiken. I den presenterade lönestatistiken finns viss osäkerhet. Osäkerheten uppstår på grund av täckningsfel, bortfallsfel, mätfel samt urvalsfel. Statistiken bedöms inte påverkas i större omfattning av dessa osäkerhetskällor. Lönerevisionerna blir alltmer utspridda över året, vilket innebär att lönevärdena inte nödvändigtvis inkluderar 2014 års avtalshöjningar för samtliga företag. Redovisning I tabellerna redovisas lönespridningen i form av den 10:e percentilen, den 40:e percentilen, den 60:e percentilen och den 90:e percentilen. Det ger en bra bild av lönespridningen och vilka löner som är de vanligast förekommande. Den 10:e percentilen är det värde som 10 procent av löneuppgifterna understiger eller motsvarar. Den 40:e percentilen är det värde som 40 procent av löneuppgifterna understiger eller motsvarar. Den 60:e percentilen är det värde som 60 procent av löneuppgifterna understiger eller motsvarar. Den 90:e percentilen är det värde som 90 procent av löneuppgifterna understiger eller motsvarar. Mellan den 10:e percentillönen och den 90:e percentillönen återfinns 80 procent av individerna för respektive redovisningsgrupp. Om antalet individer i en viss åldersgrupp är färre än 11 anses det vara alltför osäkert för att särredovisa några lönemått, men dessa individer ingår naturligtvis i beräkningarna av lönemåtten för samtliga år i yrkesgruppen. Om antalet individer i en viss åldersgrupp är färre än 21 redovisas endast de 40:e och 60:e percentillönerna av samma skäl. 4

5 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 YRKESGRUPPERING Yrkesgrupperingen utgår från Standard för Svensk Yrkesklassificering 2012, SSYK 12. Yrkesgrupperingen bygger på två grundbegrepp - typ av arbete och kvalifikationsnivå. Med typ av arbete avses den uppsättning uppgifter som utförs av en person. Kvalifikationsnivå avser den utbildningsnivå som normalt krävs för arbetet i fråga. Det innebär dock inte att de kunskaper och färdigheter som behövs för ett visst arbete måste ha inhämtats genom formell utbildning. De kan mycket väl erhållits genom arbetslivserfarenhet. Avdelningar 1 Chefsyrken 2 Yrken med fördjupad högskolekompetens 3 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande 4 Yrken inom administration och kundtjänst 5 Service-, omsorgs- och försäljningsyrken 6 Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 7 Yrken inom byggnadsverksamhet och tillverkning 8 Yrken inom maskinell tillverkning och transporter m.m. 9 Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion Normalt krävs för avdelning 2 universitetsutbildning, för avdelning 3 gymnasieskola med påbyggnad eller kortare högskoleutbildning (kortare än 3 år) samt för avdelning 4-8 gymnasiekompetens. Inom avdelning 9 finns normalt inga eller små krav på utbildning. Om arbetsuppgifternas svårighetsgrad eller inriktning varierar, klassificeras de i enlighet med den arbetsuppgift som tidsmässigt dominerar. Detta är första året som lönestatistik redovisas efter den nya yrkesstandarden SSYK 12. Jämförbarheten med tidigare årgångar av denna lönestatistik är därmed begränsad. 5

6 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 Systematisk översikt för yrkesgruppering (SSYK 12) 1 Chefsyrken 12 Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt administration m.m. 121 Ekonomi- och finanschefer Ekonomi- och finanschefer, nivå Ekonomi- och finanschefer, nivå Personal- och HR-chefer Personal- och HR-chefer, nivå Personal- och HR-chefer, nivå Förvaltnings- och planeringschefer Förvaltnings- och planeringschefer, nivå Förvaltnings- och planeringschefer, nivå Informations-, kommunikations- och PR-chefer Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå Försäljnings- och marknadschefer Försäljnings- och marknadschefer, nivå Försäljnings- och marknadschefer, nivå Övriga administrations- och servicechefer Övriga administrations- och servicechefer, nivå Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 13 Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m. 131 IT-chefer IT-chefer, nivå IT-chefer, nivå Inköps-, logistik- och transportchefer Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå Forsknings- och utvecklingschefer Forsknings- och utvecklingschefer, nivå Forsknings- och utvecklingschefer, nivå Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå Fastighets- och förvaltningschefer Fastighets- och förvaltningschefer, nivå Fastighets- och förvaltningschefer, nivå Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå Produktionschefer inom tillverkning Produktionschefer inom tillverkning, nivå Produktionschefer inom tillverkning, nivå Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl., nivå Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl., nivå 2 14 Chefer inom utbildning 141 Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå Rektorer, nivå Chefer inom förskoleverksamhet Avdelningschefer inom förskola, nivå Förskolechefer, nivå Övriga chefer inom utbildning Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå 2 15 Chefer inom hälso- och sjukvård samt annan samhällsservice 151 Chefer inom hälso- och sjukvård Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå Avdelnings- och enhetschefer inom hälso- och sjukvård, nivå Chefer inom socialt och kurativt arbete Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå Chefer inom äldreomsorg Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå Chefer och ledare inom trossamfund Chefer och ledare inom trossamfund 159 Övriga chefer inom samhällsservice Övriga chefer inom samhällsservice, nivå Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 2 16 Chefer inom bank, finans och försäkring 161 Chefer inom bank, finans och försäkring Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 17 Chefer inom övrig servicenäring 171 Hotell- och konferenschefer Hotell- och konferenschefer, nivå Hotell- och konferenschefer, nivå Restaurang- och kökschefer Restaurang- och kökschefer, nivå Restaurang- och kökschefer, nivå Chefer inom handel Chefer inom handel, nivå Chefer inom handel, nivå Chefer inom friskvård, sport och fritid Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå Chefer inom övrig servicenäring Chefer inom övrig servicenäring, nivå Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2 2 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens 21 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom naturvetenskap och teknik 211 Fysiker och kemister m.fl Fysiker och astronomer Meteorologer Kemister Geologer och geofysiker m.fl. 212 Matematiker, aktuarier och statistiker Matematiker och aktuarier Statistiker 6

7 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 Systematisk översikt för yrkesgruppering (SSYK 12) 213 Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl Cell- och molekylärbiologer m.fl Växt- och djurbiologer Farmakologer och biomedicinare Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m Specialister och rådgivare inom skogsbruk 214 Civilingenjörsyrken Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning Civilingenjörsyrken inom elektroteknik Civilingenjörsyrken inom maskinteknik Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi Övriga civilingenjörsyrken 216 Arkitekter och lantmätare Arkitekter m.fl Landskapsarkitekter Planeringsarkitekter m.fl Lantmätare 217 Designer och formgivare Industridesigner Grafisk formgivare m.fl Designer inom spel och digitala medier Övriga designer och formgivare 218 Specialister inom miljö- och hälsoskydd Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Specialister inom miljöskydd och miljöteknik 22 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom hälso- och sjukvård 221 Läkare Specialistläkare ST-läkare AT-läkare Övriga läkare 222 Sjuksköterskor Grundutbildade sjuksköterskor Barnmorskor Anestesisjuksköterskor Distriktssköterskor Psykiatrisjuksköterskor Ambulanssjuksköterskor m.fl Geriatriksjuksköterskor Intensivvårdssjuksköterskor 223 Sjuksköterskor (fortsättning) Operationssjuksköterskor Barnsjuksköterskor Skolsköterskor Företagssköterskor Röntgensjuksköterskor Övriga specialistsjuksköterskor 224 Psykologer och psykoterapeuter Psykologer Psykoterapeuter 225 Veterinärer Veterinärer 226 Tandläkare Tandläkare 227 Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl Kiropraktorer och naprapater m.fl Sjukgymnaster Arbetsterapeuter 228 Andra specialister inom hälso- och sjukvård Apotekare Dietister Audionomer och logopeder Optiker Övriga specialister inom hälso- och sjukvård 23 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom utbildning 231 Universitets- och högskollärare Professorer Universitets- och högskolelektorer Forskarassistenter m.fl Doktorander Övriga universitets- och högskollärare 232 Lärare i yrkesämnen Lärare i yrkesämnen 233 Gymnasielärare Gymnasielärare 234 Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare Grundskollärare Fritidspedagoger Förskollärare 235 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens Speciallärare och specialpedagoger m.fl Studie- och yrkesvägledare Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 24 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom ekonomi och förvaltning 241 Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl Revisorer m.fl Controller Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl Traders och fondförvaltare Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl Övriga ekonomer 242 Organisationsutvecklare, utredare och HRspecialister m.fl Lednings- och organisationsutvecklare Planerare och utredare m.fl Personal- och HR-specialister 243 Marknadsförare och informatörer m.fl Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister 25 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom IT 251 IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl Utvecklare inom spel och digitala media Systemtestare och testledare Systemförvaltare m.fl IT-säkerhetsspecialister Övriga IT-specialister 7

8 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 Systematisk översikt för yrkesgruppering (SSYK 12) 26 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom juridik, kultur och socialt arbete m.m. 261 Jurister Advokater Domare Åklagare Affärs- och företagsjurister Förvaltnings- och organisationsjurister Övriga jurister 262 Museiintendenter och bibliotekarier m.fl Museiintendenter m.fl Bibliotekarier och arkivarier Arkeologer och specialister inom humaniora m.m. 264 Författare, journalister och tolkar m.fl Författare m.fl Journalister m.fl Översättare, tolkar och lingvister m.fl. 265 Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl Bildkonstnärer m.fl Musiker, sångare och kompositörer Koreografer och dansare Regissörer och producenter av film, teater m.m Skådespelare 266 Socialsekreterare och kuratorer m.fl Socialsekreterare Kuratorer Biståndsbedömare m.fl Övriga yrken inom socialt arbete Beteendevetare 267 Präster och diakoner Präster Diakoner 3 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande 31 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom teknik 311 Ingenjörer och tekniker Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi GIS- och kartingenjörer Övriga ingenjörer och tekniker 312 Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva Arbetsledare inom tillverkning 315 Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl Maskinbefäl Fartygsbefäl m.fl Piloter m.fl Flygledare Flygtekniker 32 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom hälso- och sjukvård samt laboratorium 321 Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning Biomedicinska analytiker m.fl Receptarier Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl Laboratorieingenjörer 323 Terapeuter inom alternativmedicin Terapeuter inom alternativmedicin 324 Djursjukskötare m.fl Djursjukskötare m.fl. 325 Tandhygienister Tandhygienister 33 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom ekonomi och förvaltning 331 Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl Mäklare inom finans Banktjänstemän Redovisningsekonomer Redovisningsekonomer Skadereglerare och värderare 332 Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare Företagssäljare Inköpare och upphandlare Ordersamordnare m.fl. 333 Förmedlare m.fl Speditörer och transportmäklare Evenemangs- och reseproducenter m.fl Arbetsförmedlare Fastighetsmäklare Fastighetsförvaltare Övriga förmedlare 334 Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl Gruppledare för kontorspersonal Domstols- och juristsekreterare m.fl Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. 335 Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl Tull- och kustbevakningstjänstemän Skattehandläggare Socialförsäkringshandläggare Säkerhetsinspektörer m.fl Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl Övriga handläggare 336 Poliser Poliser 34 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom kultur, friskvård och socialt arbete 341 Behandlingsassistenter och pastorer Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl Pastorer m.fl. 342 Idrottsutövare och fritidsledare m.fl Professionella idrottsutövare Idrottstränare och instruktörer m.fl Fritidsledare m.fl Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. 343 Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl Fotografer Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl Inspicienter och scriptor m.fl. 8

9 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 Systematisk översikt för yrkesgruppering (SSYK 12) Övriga yrken inom kultur och underhållning 344 Trafiklärare och instruktörer Trafiklärare Övriga utbildare och instruktörer 345 Köksmästare och souschefer Köksmästare och souschefer Storhushållsföreståndare 35 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom IT, ljud- och ljusteknik m.m. 351 Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl Drifttekniker, IT Supporttekniker, IT Systemadministratörer Nätverks- och systemtekniker m.fl Webbmaster och webbadministratörer 352 Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl Bild- och sändningstekniker Ljus-, ljud och scentekniker 4 Yrken inom administration och kundtjänst 41 Kontorsassistenter och sekreterare 411 Kontorsassistenter och sekreterare Ekonomiassistenter m.fl Löne- och personaladministratörer Backofficepersonal m.fl Marknads- och försäljningsassistenter Inköps- och orderassistenter Skolassistenter m.fl Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl Övriga kontorsassistenter och sekreterare 42 Kundserviceyrken 421 Croupierer och inkasserare Croupierer och oddssättare m.fl Inkasserare och pantlånare m.fl. 422 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl Resesäljare och trafikassistenter m.fl Kundtjänstpersonal Telefonister Hotellreceptionister m.fl Kontorsreceptionister Marknadsundersökare och intervjuare 43 Yrken inom materialförvaltning m.m. 432 Lagerpersonal och transportledare m.fl Arbetsledare inom lager och terminal Lager- och terminalpersonal Transportledare och transportsamordnare 44 Andra kontors- och kundserviceyrken 441 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. 442 Brevbärare och postterminalarbetare Brevbärare och postterminalarbetare 443 Förtroendevalda Förtroendevalda 5 Service-, omsorgs- och försäljningsyrken 51 Serviceyrken 511 Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl Kabinpersonal m.fl Tågvärdar och ombordansvariga m.fl Guider och reseledare 512 Kockar och kallskänkor Kockar och kallskänkor 513 Hovmästare, servitörer och bartendrar Hovmästare och servitörer Bartendrar 514 Skönhets- och kroppsterapeuter Frisörer Hudterapeuter Massörer och massageterapeuter Fotterapeuter Övriga skönhets- och kroppsterapeuter 515 Städledare och fastighetsskötare m.fl Städledare och husfruar Fastighetsskötare 516 Övrig servicepersonal Begravnings- och krematoriepersonal Övrig servicepersonal 522 Butikspersonal Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik Butikssäljare, dagligvaror Butikssäljare, fackhandel Optikerassistenter Bensinstationspersonal Uthyrare Biluthyrare Apotekstekniker 523 Kassapersonal m.fl Kassapersonal m.fl. 524 Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl Telefonförsäljare m.fl. 53 Omsorgsyrken 531 Barnskötare och elevassistenter m.fl Barnskötare Elevassistenter m.fl. 532 Undersköterskor Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende Undersköterskor, habilitering Undersköterskor, vård- och specialavdelning Undersköterskor, mottagning Barnsköterskor Ambulanssjukvårdare 533 Vårdbiträden Vårdbiträden 534 Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl Skötare Vårdare, boendestödjare Personliga assistenter Övrig vård- och omsorgspersonal 535 Tandsköterskor Tandsköterskor 54 Andra bevaknings- och säkerhetsyrken 541 Andra bevaknings- och säkerhetsyrken Brandmän Kriminalvårdare Väktare och ordningsvakter SOS-operatörer m.fl Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal 6 Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och 9

10 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 Systematisk översikt för yrkesgruppering (SSYK 12) fiske 61 Lantbruks- och trädgårdsyrken 611 Växtodlare inom jordbruk och trädgård Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bär Trädgårdsodlare Trädgårdsanläggare m.fl. 612 Djuruppfödare och djurskötare Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur Uppfödare och skötare av sällskapsdjur Övriga djuruppfödare och djurskötare 613 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 62 Skogsarbetare, fiskodlare och fiskare 621 Skogsarbetare Skogsarbetare 622 Fiskodlare och fiskare Fiskodlare Fiskare 7 Yrken inom byggverksamhet och tillverkning 71 Byggnads- och anläggningsyrken 711 Snickare, murare och anläggningsarbetare Träarbetare, snickare m.fl Murare m.fl Betongarbetare Anläggningsarbetare Anläggningsdykare Ställningsbyggare Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 712 Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl Takmontörer Golvläggare Isoleringsmontörer Glastekniker VVS-montörer m.fl Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. 713 Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl Målare Lackerare och industrimålare Skorstensfejare Saneringsarbetare m.fl. 72 Metallhantverks- och reparatörsyrken 721 Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl Gjutare Svetsare och gasskärare Byggnads- och ventilationsplåtslagare Tunnplåtslagare Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare 722 Smeder och verktygsmakare m.fl Smeder Verktygsmakare Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete Slipare m.fl. 723 Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer Flygmekaniker m.fl Underhållsmekaniker och maskinreparatörer 73 Finmekaniska, grafiska och konsthantverksyrken 731 Finmekaniker och konsthantverkare m.fl Finmekaniker Guld- och silversmeder Musikinstrumentmakare och övriga konsthantverkare 732 Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl Prepresstekniker Tryckare Bokbindare m.fl. 74 Installations- och serviceyrken inom el och elektronik 741 Installations- och industrielektriker m.fl Installations- och serviceelektriker Industrielektriker Distributionselektriker 742 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. 75 Andra hantverksyrken inom trä och textil m.m. 752 Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl Manuella ytbehandlare, trä Fin-, inrednings- och möbelsnickare Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri CNC-operatörer inom träindustri 753 Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl Skräddare och ateljésömmerskor m.fl Sömmare Tapetserare Läderhantverkare och skomakare 76 Hantverksyrken inom livsmedel Hantverksyrken inom livsmedel 761 Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl Slaktare och styckare m.fl Bagare och konditorer Provsmakare och kvalitetsbedömare Övriga livsmedelsförädlare 8 Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. 81 Process- och maskinoperatörer 811 Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl Gruv- och stenbrottsarbetare Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning Brunnsborrare m.fl Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror Bergssprängare Stenhuggare m.fl. 812 Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk Maskinoperatörer, ytbehandling Valsverksoperatörer Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk 813 Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter Maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter 814 Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri Maskinoperatörer, gummiindustri Maskinoperatörer, plastindustri Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 815 Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m. 10

11 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September 2013 Systematisk översikt för yrkesgruppering (SSYK 12) Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 816 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri Maskinoperatörer, mejeri Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m. 817 Processoperatörer, trä- och pappersindustri Processoperatörer, pappersmassa Processoperatörer, papper Processoperatörer, papper/kraftblocket Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä 818 Andra process- och maskinoperatörer Maskinoperatörer, påfyllning, packning och märkning Andra process- och maskinoperatörer 819 Drifttekniker och processövervakare Drifttekniker vid värme- och vattenverk Processövervakare, kemisk industri Processövervakare, metallproduktion Övriga drifttekniker och processövervakare 82 Montörer 821 Montörer Fordonsmontörer Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter Montörer, träprodukter Övriga montörer Bärplockare och plantörer m.fl. 93 Andra yrken inom bygg, tillverkning och godshantering 931 Grovarbetare inom bygg och anläggning Grovarbetare inom bygg och anläggning 932 Handpaketerare och andra fabriksarbetare Handpaketerare och andra fabriksarbetare 933 Hamnarbetare och ramppersonal m.fl Hamnarbetare Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl. 94 Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. 941 Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl Pizzabagare m.fl Restaurang- och köksbiträden m.fl Kafé- och konditoribiträden 95 Torg- och marknadsförsäljare 952 Torg- och marknadsförsäljare Torg- och marknadsförsäljare 96 Återvinningsarbetare, tidningsdistributörer och övriga servicearbetare 961 Återvinningsarbetare Renhållnings- och återvinningsarbetare 962 Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare Reklamutdelare och tidningsdistributörer Vaktmästare m.fl Övriga servicearbetare 83 Transport- och maskinföraryrken 831 Lokförare och bangårdspersonal Lokförare Bangårdspersonal 832 Bil-, motorcykel och cykelförare Taxiförare m.fl Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare 833 Lastbils- och bussförare Buss- och spårvagnsförare Lastbilsförare m.fl. 834 Maskinförare Förare av jordbruks- och skogsmaskiner Anläggningsmaskinförare m.fl Kranförare m.fl Truckförare 835 Matroser och jungmän m.fl Matroser och jungmän m.fl. 9 Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion 91 Städyrken 911 Städare och hemservicepersonal m.fl Städare Övrig hemservicepersonal m.fl. 912 Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare 92 Bärplockare och plantörer m.fl. 921 Bärplockare och plantörer m.fl. 11

12 Lönestatistik per yrke och åldersgrupp September

13 Lönestatistik per per yrke och åldersgrupp åldersklass September Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Personal- och HR-chefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Personal- och HR-chefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

14 Förvaltnings- och planeringschefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Förvaltnings- och planeringschefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

15 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc IT-chefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc IT-chefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

16 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

17 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

18 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl., nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl., nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Rektorer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Förskolechefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

19 Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Avdelnings- och enhetschefer inom hälso- och sjukvård, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

20 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Hotell- och konferenschefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Hotell- och konferenschefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Restaurang- och kökschefer, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Restaurang- och kökschefer, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

21 Chefer inom handel, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Chefer inom handel, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Chefer inom övrig servicenäring, nivå 1 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2 Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

22 Fysiker och astronomer Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Kemister Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Geologer och geofysiker m.fl Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Statistiker Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Växt- och djurbiologer Antal :e perc :e perc :e perc :e perc Farmakologer och biomedicinare Antal :e perc :e perc :e perc :e perc

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

MARS Fakta om löner. Avser löner i september. Endast för företagsinternt bruk.

MARS Fakta om löner. Avser löner i september. Endast för företagsinternt bruk. MARS 2017 Fakta om löner Avser löner i september 2016 Endast för företagsinternt bruk. FÖRORD Fakta om löner innehåller lönestatistik fördelat på yrke och åldersgrupp. Den baseras på de uppgifter som

Läs mer

YRKESGRUPPERING SSYK 2012 STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING

YRKESGRUPPERING SSYK 2012 STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING YRKESGRUPPERING SSYK 2012 STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING 1 Ledningsarbete 1111 Politiker 1112 General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 1113 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 1120

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

Susanne Gullberg Brännström, SCB, tfn 019-176166, susanne.gullbergbrannstrom@scb.se Mariette Thell, SCB, tfn 019-176600, mariette.thell@scb.

Susanne Gullberg Brännström, SCB, tfn 019-176166, susanne.gullbergbrannstrom@scb.se Mariette Thell, SCB, tfn 019-176600, mariette.thell@scb. AM 33 SM 1601 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2014 Yrkesstrukturen I Sverige The Swedish Occupational Register with statistics 2014 I korta drag Vanligaste yrket i riket var underskötersköterskor, men

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Övergripande lönestatistik avseende september 2014

Övergripande lönestatistik avseende september 2014 www.svensktnaringsliv.se MARS 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Fakta om löner i våra medlemsföretag Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Övergripande lönestatistik avseende september

Läs mer

Västra Götalands län. Peter Stenebjer

Västra Götalands län. Peter Stenebjer Västra Götalands län Peter Stenebjer Västra Götalands län Befolkningen har ökat med ca 10 % de senaste 20 åren. Enligt prognosen kommer befolkningen i länet att öka med ca 7 % de kommande 10 åren, men

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

Fakta om löner 2016 Efter yrke och utbildning Avseende löner i september 2016

Fakta om löner 2016 Efter yrke och utbildning Avseende löner i september 2016 Mars 2017 Fakta om löner 2016 Efter yrke och utbildning Avseende löner i september 2016 1 Innehåll Sid Insamlingsmetodik... 4 Mätperiod Statistikens omfattning Lönebegrepp Osäkerhet Redovisning Yrkesgruppering

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96

AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96 2016-02-19 Sida 1 (5) AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96 Från och med publiceringen av AKU januari 2016 införs en ny yrkesindelning, SSYK 2012, i AKU:s löpande publicering. Denna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2017 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa I det här häftet kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2017. Antalet jobb ökar inom flera olika

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Sorterat på yrkeskod

Sorterat på yrkeskod SSYK-KODER Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt Personliga assistenter Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt 2710= Personliga assistenter OBS! Välj ny yrkeskod! Fattas yrkeskoden

Läs mer

Mer än var fjärde nyanländ finns i ett bristyrke

Mer än var fjärde nyanländ finns i ett bristyrke 8 2016 Mer än var fjärde nyanländ finns i ett bristyrke Kontakt Samuel Engblom samuel.engblom@tco.se Åsa Odin Ekman asa.odinekman@tco.se Lena Orpana lena.orpana@tco.se Mer än var fjärde nyanländ finns

Läs mer

JobbMatchen. Kompetens- och yrkeskartläggning. Nyanlända i Västerbotten och Norrbotten September 2015

JobbMatchen. Kompetens- och yrkeskartläggning. Nyanlända i Västerbotten och Norrbotten September 2015 JobbMatchen Kompetens- och yrkeskartläggning Nyanlända i Västerbotten och Norrbotten September 2015 1 Bakgrund Kompetensförsörjningen för arbetsgivarna, både privata och offentliga, är en stor framtidsutmaning.

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012)

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO), 2710= Personliga assistenter OBS! Kontrollera yrkeskoderna! Förra året beslutades

Läs mer

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31 Innehållsförteckning Chefer... 2 Arbetsledare... 3 Övriga pedagoger... 4 Revisorer... 5 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister... 5 Idrottsutövare och idrottstränare...

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2017 1 Många lediga jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under det kommande året. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på många andra håll

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2017 1 Hur ser dina jobbmöjligheter ut? Det är många arbetsgivare i länet som behöver nyanställa och/eller ersättningsrekrytera. Inom vissa yrken är efterfrågan på arbetskraft

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2017 1 Goda jobbmöjligheter i Västmanlands län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för yrken i Västmanlands län under 2017. Utvecklingen på arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2017 1 Många lediga jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2017. Det kommer finnas goda

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2017 1 Fler jobb i Östergötland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2017. Arbetsmarknaden är stark och antalet jobb blir fler.

Läs mer

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län Jobbmöjligheter2017_Skåne.indd :59:01

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län Jobbmöjligheter2017_Skåne.indd :59:01 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2017 1 Jobbmöjligheter2017_Skåne.indd 1 2017-01-26 11:59:01 Fler jobb i länet 2017 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Skåne län under 2017. Länets arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2017 1 Många nya jobb i Stockholm Den här broschyren är till dig som behöver kunskap om jobbmöjligheterna i Stockholms län 2017. Det finns goda möjligheter till jobb inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2017 1 Det blir fler jobb i länet 2017 På Arbetsförmedlingen räknar vi med att jobben kommer att bli fler under 2017. De nya jobben kommer att finnas både hos privata och

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2012 1 SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Läs mer

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2009. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2017 1 Fler jobb i Jönköpings län 2017 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2017. Länets arbetsgivare ser positivt på framtiden och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2017 1 Här finns jobben i Västernorrland 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2017. Lättast att

Läs mer

Exempel på nyanlända med utbildning och/eller erfarenhet inom bristyrken

Exempel på nyanlända med utbildning och/eller erfarenhet inom bristyrken Exempel på nyanlända med utbildning och/eller erfarenhet inom bristyrken Kommunal lärare 2312 Universitets- och högskolelektorer 32 2319 Övriga universitets- och högskollärare 17 2320 Lärare i yrkesämnen

Läs mer

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Lönespridning Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Innehåll 1 Inledning...3 2. Sammanfattning av resultat...4 3. Insamlingsmetodik...5 3.1 Grundmaterial...5

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,0 3,1 2,7

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,0 3,1 2,7 AM 52 SM 1501 Löner inom primärkommunal sektor 2014 Salaries in the municipal sector 2014 I korta drag Medellönen var 27 200 kronor i kommunerna 2014 Den genomsnittliga månadslönen för anställda i kommunerna

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2016 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,5 3,7 2,5

Genomsnittlig månadslön 2016 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,5 3,7 2,5 AM 52 SM 1701 Löner inom primärkommunal sektor 2016 Salaries in the municipal sector 2016 I korta drag Medellönen var 28 940 kronor i kommunerna 2016 Den genomsnittliga månadslönen för anställda i kommunerna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2017 1 Det blir fler jobb 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2017. Många arbetsgivare i länet

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag

Fakta om löner i våra medlemsföretag JANUARI 2014 KAJSA LINDELL Fakta om löner i våra medlemsföretag Övergripande lönestatistik avseende september 2013 Innehåll 1. Inledning...2 2. Lönenivåer 2013...3 3. Löneutveckling....4 4. Lönespridning

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv.

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 201 Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2017 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2017. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och även i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2017 1 Många yrken med goda jobbmöjligheter! I den här broschyren beskrivs hur jobbmöjligheterna ser ut inom ett urval av yrken i Jämtlands län. Arbetsmarknaden i Jämtlands

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Värmlands län 2013-2014 1 Arbetsmarknaden blir bättre Den svenska arbetsmarknaden förbättras långsamt. Konjunkturen har nått botten och vänder uppåt, även om oro och turbulens

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25)

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 201 Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

SEMA OREN 1.0. Ett utvecklingsprojekt finansierat av Region Gävleborg och Tillväxtverket. 1 febr nov. 2017

SEMA OREN 1.0. Ett utvecklingsprojekt finansierat av Region Gävleborg och Tillväxtverket. 1 febr nov. 2017 Karta SEMA OREN 1.0 Ett utvecklingsprojekt finansierat av Region Gävleborg och Tillväxtverket 1 febr. 2016 1 nov. 2017 Tillväxtverket: 1 430 840 kr Egna medel: 1 430 840 kr (Personal) Organisation och

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2018 och på fem års sikt

Var finns jobben? Bedömning för 2018 och på fem års sikt Var finns jobben? Bedömning för 2018 och på fem års sikt Text Olle Ahlberg Annelie Almérus Håkan Gustavsson Erik Hauer Petra Nyberg Louise Strandendahl Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2018

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning och Vård & omsorg. En regional analys för Hallands län

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning och Vård & omsorg. En regional analys för Hallands län Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning och Vård & omsorg En regional analys för Hallands län Inledning/Bakgrund Innehållsförteckning 2 Region Halland har gett WSP Analys & Strategi

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2017 1 Många lediga jobb i Västerbotten Det finns ett mycket stort behov av arbetskraft på länets arbetsmarknad. Många arbetsgivare vill anställa men misslyckas med

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2017 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren presenteras jobbmöjligheterna inom ett urval av olika yrken i Norrbottens län. Stora behov av att ersätta personer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck 1 (11) Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck Stora yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro (två kvinnodominerade och två mansdominerade) Vård och omsorgsyrken. skategorin

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrken i Kalmar län under 2016. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 1 Lättare att få jobb i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2017 1 Fler jobb i Kronobergs län under 2017 Denna broschyr är till för dig som söker information om jobbmöjligheterna i Kronoberg under 2017. Länets arbetsgivare är i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 1 Svag förbättring av arbetsmarknaden under 2014 Den internationella konjunkturen har gått in i en återhämtningsperiod men den är förhållandevis svag

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015. Arbetsmarknaden stärks i hela landet under

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

Industrins kompetensbehov 2025

Industrins kompetensbehov 2025 Industrins kompetensbehov 2025 NORRA STATION, HÄSSLEHOLM 20 JUNI 2016 Anders Axelsson Analytiker, Region Skåne Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Visar tillgång och efterfrågan för 60 utbildningsgrupper

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2018

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2018 Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2018 Text Annelie Almérus Håkan Gustavsson Jacob Grönlund Petra Nyberg Louise Strandendahl Text- och bildredigering Marcus Löwing Eftertryck tillåten

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Uppsala län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet, och väntas bli ännu lägre under 2014. Konjunkturen har börjat vända och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2017 1 Många nya jobb inom Blekinges näringsliv Arbetslösheten i länet är fortsatt hög men fortsätter att minska under 2017. Trots den höga arbetslösheten är jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 och 2016 1 Skåne län 2015_08.indd 1 2015-08-20 16:12:19 Fler jobb 2015 och 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåne att anställa personal och därmed

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 1 Fler jobb 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåneatt anställa personal och därmed finns det fler jobb att söka än tidigare. Yrkes- eller högskoleutbildning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016. Lättast

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 1 172 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 58 kvkm Invånare per kvkm: 197. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 58 kvkm Invånare per kvkm: 197. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 58 kvkm Invånare per kvkm: 197 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer