-Uppdra åt Regionkontoret att fortsätta dialogen med Halmstad kommun om hur kommunens olika verksamheter skulle kunna använda anläggningarna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-Uppdra åt Regionkontoret att fortsätta dialogen med Halmstad kommun om hur kommunens olika verksamheter skulle kunna använda anläggningarna."

Transkript

1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret RS Boel Abelson-Crossley, Verksamhetschef Social hållbarhet REGIONSTYRELSEN Plönninge Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att: -Lägga rapporten till handlingarna. -Uppdra åt Regionkontoret att fortsätta dialogen med Halmstad kommun om hur kommunens olika verksamheter skulle kunna använda anläggningarna. -Uppdra åt Regionkontoret att med stöd av Regionservice/Regionfastigheter genomföra en ekonomisk konsekvensanalys av att invänta Halmstads kommuns utredning. Sammanfattning fattade Regionstyrelsen beslut att uppdra åt Regionkontoret att i samverkan med olika aktörer hitta utvecklingsmöjligheter där potentialen i den hästrelaterade kompetensen och anläggningarna på Plönninge kan tas tillvara och skapa tillväxtförutsättningar. Ett antal goda idéer för tillvaratagande av anläggningar och kompetens lyftes i ett tidigt skede, men det var svårt att se ett givet utvecklingsområde med långsiktig ekonomisk bärkraft. I arbetet har specialistkompetens rörande försäljning och utveckling av större lantbruksfastigheter upphandlats. LRF Konsult vann upphandlingen och fick till uppdrag att i dialog med olika aktörer utreda möjligheter att ta tillvara resurserna på Plönninge. I LRF konsults rapport, som presenteras vid Regionstyrelsens möte, framgår att man ser Halmstads kommun som den i dagsläget starkaste kandidaten till att ta vara på och vidareutveckla Plönninge som helhet ur ett långsiktigt tillväxtperspektiv.

2 2(4) Bakgrund fattade Regionstyrelsen beslut om att samlokalisera Region Hallands naturbruksgymnasium, med Munkagårdsgymnasiet som samlokaliseringsort. I beslutet ingick att hästutbildningen på Plönninge avvecklas. Som ett tilläggsbeslut uppdrogs åt regionkontoret att i samverkan med olika aktörer hitta utvecklingsmöjligheter där potentialen i den hästrelaterade kompetensen och anläggningarna på Plönninge kan tas tillvara och skapa tillväxtförutsättningar. Om anläggningarna och den hästrelaterade kompetensen Plönningeanläggningen består i dagsläget av två olika delar. Plönningegymnasiet med gårdscentrum, utbildningslokaler och internat samt Fjällaregård, som ligger separat från övriga Plönninge. Fjällaregård är en mångsidig anläggning för utbildning, träning och regionala tävlingar inom hästsport. Anläggningen har ett attraktivt läge, med tillgång till ridvägar i skogen, rundbana, terrängbana, stor utomhusbana och två ridhus. Både den hästrelaterade kompetensen och anläggning har stor bredd: dressyr, hopp, fälttävlan, trav, galopp, körning, western etc. Kompetens och anläggning är i hög grad anpassad för utbildningsverksamhet, med breda pedagogiska kompetenser och lokaler för praktisk och teoretisk undervisning. Mycket av värdet i kompetensen är färskvara och tappar attraktivitet i takt med att utbildningsverksamheten trappas ned under perioden Många goda idéer har lyfts för framtida utvecklingsområden inom hästverksamheten: utbildningscentrum, ridskola, rehabilitering och verksamhet för individer som står långt ifrån utbildning och arbetsmarknad, småföretagarcentrum och så vidare. Men det är svårt att se ett givet enhetligt utvecklingsområde som har bärkraft. Generellt drivs hästnäringen i hög grad av ideella intressen och det är svårt att få ekonomisk bärkraft i en stor anläggning av enbart utbildningsverksamhet. Under utredningens gång har endast en aktör signalerat att det skulle kunna finnas intresse och resurser att bedriva gymnasieutbildning med inriktning mot häst på Plönninge, men entreprenören drog tillbaka sitt intresse i ett tidigt skede. LRF Konsults utredning För att komma vidare i ambitionen att tillvarata utvecklingspotentialen i både anläggning och kompetens anlitades under hösten en konsult med specialistkompetens inom förmedling och försäljning av stora lantbruksfastigheter och verksamheter: LRF Konsult. Uppdraget till konsulten var att i dialog med olika aktörer utreda möjligheter att ta tillvara resurserna på Plönninge. Utredningen

3 3(4) inbegrep hela Plönninge, men med särskilt fokus på hur de hästrelaterade delarna skulle kunna tas till vara. LRF Konsult har i sitt utredningsarbete varit i kontakt med ett stort antal aktörer: kommunerna i Halland, Högskolan i Halmstad, Försvaret, Svenska Kyrkan, branschorganisationer och privata näringsidkare inom vitt skilda verksamhetsområden, både lokalt, regionalt och i vissa fall nationellt. Ingången har varit att tänka öppet, kreativt och brett kring hur resurserna bäst skulle kunna tas tillvara. I LRF Konsults utredning föreslås att Halmstads kommun i dagsläget troligtvis erbjuder den bästa möjligheten att ta vara på och vidareutveckla anläggningarna på Plönninge som en samlad helhet. Halmstads kommun Halmstads kommun har parallellt med LRF Konsults kartläggning genomfört en utredning, där olika förvaltningar tagit fram förslag till hur anläggningarna på Plönninge skulle kunna användas inom kommunens regi. Vid Kommunstyrelsens möte beslutades att utredningsarbetet ska fördjupas ytterligare och att ett antal förvaltningar i samverkan med Region Halland ska utreda möjligheterna för Halmstads kommun att använda resurserna på Plönninge. Möjliga verksamhetsområden som Halmstads kommun vill utreda inbegriper: ridskoleverksamhet, boende för ensamkommande flyktingbarn, flyktingboende, tillfälliga utbildningslokaler för närliggande förskolor och skolor i samband med renoveringar, gymnasieverksamhet, kontor för hemtjänstgrupp samt eventuella intressen kring markarealen. Den fördjupade utredningen ska vara slutförd Mot bakgrund av LRF Konsults slutsats att Halmstads kommun sannolikt vore en av de bästa köparna till helheten ur ett långsiktigt tillväxtperspektiv är förslaget till beslut att Region Halland fortsätter dialogen med Halmstads kommun. Det innebär att Region Halland bistår kommunen i arbetet med att utreda vilka möjligheter som finns för kommunens verksamheter att ta vara på anläggningarna. Ekonomiska konsekvenser Region Halland kommer att fortsätta bedriva utbildningsverksamhet i Plönninges lokaler fram till och med juni 2016, men omlokalisering till Munkagård är påbörjad. I takt med att utbildningarna på Plönninge flyttas till Munkagård utryms lokaler på Plönninge. Det innebär att intäkter för drift och underhåll av fastigheter faller bort och skapar därmed kostnader som saknar täckning.

4 4(4) I samband med beslut att invänta Halmstads kommuns utredning bör därför göras en konsekvensanalys för att belysa de ekonomiska konsekvenserna av att avvakta förberedelser inför en möjlig försäljning av de delar som inte nyttjas. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Jörgen Preuss Biträdande regiondirektör

5 Idéer för framtiden; Plönningeskolan En fastighetsresurs i Halland En rapport från

6 2(37) Projektbeställare: Beställaransvarig: Jörgen Preuss, Biträdande regiondirektör, , Beställarrepresentant: Boel Abelson Crossley, Verksamhetschef, , Projektleverantör: LRF Konsult AB Orgnr SE med säte i Stockholm Cert ISO Konsultteam: Karin Åkesson, Kontorschef Halmstad, Aukt. Redovisningskonsult, , Jonas Nilsson, Lantmästare, Affärsrådgivare, , Ulf Lindahl, Reg. Fastighetsmäklare, , Christian Persson, Agronom, Kontorschef Vbg, Reg. Fastighetsmäklare, , Martin Haraldsson, Jägmästare, Reg. Fastighetsmäklare, , Lars Persson, Jurist, , Carl Dyrendahl, Agronom, Lantbruksekonom, , Rapportförfattare: Carl Dyrendahl Falkenberg

7 3(37) Sammanfattning Hallands båda naturbruksgymnasier Munkagårdsskolan och Plönningeskolan slås samman och utbildningen samlokaliseras till Munkagårdsskolan, Hästutbildningen som erbjudits i Plönninge upphör i Region Hallands regi. Därför har Region Halland givit LRF Konsult i uppdrag att belysa och utvärdera alternativ avsättning/användning av de fastigheter Plönningeskolan nyttjat för utbildning, administration och service. I uppdraget ingår även att studera möjligheten att ta tillvara den hästrelaterade specialistkompetens som finns knuten till skolan. Vi har i vårt uppdrag kontaktat olika branscher och intuitioner för att undersöka intresset att överta hela eller delar av fastigheterna eller viss verksamhet. Nedan finns ett urval av dessa. Kommuner i Halland Försvaret Svenska Kyrkan Högskolan i Halmstad Hushållningssällskapet Bygg och fastighetsbolag Privata investerare och entreprenörer/företagare Aktiva lantbrukare i omgivningen Ridklubbar, Gymnasiefriskolor, Veterinärkliniker, Hästföretagare, Halmstadtravet LRF Konsult anser att fastigheterna skall bjudas ut till försäljning. I första hand i sin helhet, men med möjlighet att lämna anbud även på delar av fastigheter. Fastigheternas skilda karaktärer gör att maximalt ekonomiskt utbyte sannolikt skulle uppnås om fastigheten såldes i delar, dock krävs mer administration med fler aktörer inblandade och rent tekniskt kan även lantmäteriet sätta hinder för vissa önskade lösningar. En delad försäljning kan påbörjas tidigare då pågående undervisning inte är i behov av alla delar. Det är en enklare lösning för säljaren att avyttra hela fastigheten till en och samma köpare. Vi tror att Halmstad kommun vore en av de bästa köparna till helheten då kommunen har möjligheter att utnyttja de flesta delarna på olika sätt som långsiktigt gagnar samhället lokalt och regionalt. Ur ett långsiktigt tillväxtperspektiv är detta troligen den bästa lösningen för Region Halland. Alla delar bör säljas enligt normala försäljningsprocesser med annonsering och visningar. Marknadsföringen sker genom annonsering i bransch- och dagspress, nätverk, banker och via spekulantregister. Vi vill inte begränsa marknadsföringen till någon speciell bransch för att inte riskera att missa några intressenter. Vi ser små möjligheter att ta tillvara hästanläggningen Fjellaregård och dess olika kompetenser i sin helhet. Skall Plönninges renommé som utbildningsanstalt för hästnäringen samt kompetens, utrustning och infrastruktur tas till vara genom fortsatt gymnasiedrift med annan huvudman krävs snabba beslut om verksamheten ska fortleva och nya elever tas in redan till höstterminen 2015.

8 4(37) Innehåll Bakgrund... 7 Uppgiften... 8 Syfte... 8 Tillvägagångssätt... 9 Fastighetens uppdelning Boendebyn Företagsbyn Småhus Skogsmark Bergtäkt Åkermark Fjellaregård Resultat Hela Plönninge Kommunerna i Region Halland Försvaret Hushållningssällskapet Högskolan i Halmstad Svenska Kyrkan, Göteborgs stift Bygg och fastighetsbolag, privata investerare Boendebyn Konferensanläggning Asylboende Grön omsorg Företagsbyn Livsmedelslogistik Maskinutbildning Bioenergiproduktion Åkeri/Entreprenadfirma/Maskinstation och materialhantering Veterinärklinik/hundpensionat Brukningscentrum för lantbruk Småhus... 22

9 5(37) Skogsmark Investerare, grannar Försvaret Halmstad kommun Fortsatt användning som skolskog Åkermark Aktiva lantbrukare i omgivningen Halmstad kommun Fjellaregård Ridklubbar Uppfödning/Elitryttare/Unghästutbildare Travtränare Veterinärklinik, hästrehabilitering och hovslagerimottagning/smedja Hästby, villor med nyttjanderätt i hästanläggningen Gymnasieskola med hästinriktning under annan huvudman Diskussion Uppdragets karaktär Fastighetens karaktär Fastighetens läge Miljöstörande verksamhet Fjellaregård Slutsatser Försäljning Alternativ till försäljning Fortsatt drift av gymnasieskola med hästinriktning Begränsande faktorer Förslag på ny tillfartsväg från sydväst Bilagor Bilaga 1, Remissvar från kommuner Bilaga 2, Skrivelser angående Fjellaregård... 32

10 6(37)

11 7(37) Bakgrund Vid Regionfullmäktiges sammanträde togs ett beslut att sammanföra Region Hallands båda naturbruksgymnasier Munkagårdsskolan och Plönningeskolan, och samlokalisera utbildningen till en av de båda skolorna. Valet föll på Munkagårdsskolan i Tvååker som ansågs ha de bästa förutsättningarna att möta dagens och morgondagens behov på ett effektivt sätt. Beslutet innebar att Plönningegymnasiets alla utbildningar förutom djurutbildningen med inriktning häst flyttas till Munkagårdsgymnasiet och i möjligaste mån integreras i de utbildningar som bedrivs där. Tidsfristen för samlokaliseringen är två år och innebär att elever antagna 2012 och 2013 kommer beredas möjlighet att fullgöra sina utbildningar på Plönninge. Personal, elever och användbar utrustning kommer flyttas succesivt under läsåren 2014/2015 samt 2015/2016. Underlag till beslutet att samlokalisera naturbruksgymnasierna finns i dokumentet Samlokalisering av naturbruksgymnasierna i Region Halland, RS , Ärende 10. Dokumentet har diarienummer RS I samband med beslutet gavs Regionkontoret i uppdrag att tillsammans med olika aktörer hitta utvecklingsmöjligheter för att tillvarata hästkompetensen och anläggningarna som finns i Plönninge. Det föranledde en upphandling av specialistmäklare/konsult inom stora lantbruksfastigheter, en upphandling som vanns av LRF Konsult. Resultatet av upphandlingen återfinns i en upphandlingsrapport från med diarienummer RU

12 8(37) Uppgiften LRF Konsult i Halland har fått i uppgift att belysa och utvärdera alternativ avsättning/användning av de fastigheter Plönningeskolan nyttjat, och ännu i viss utsträckning nyttjar, för utbildning, administration och service. I uppdraget ingår även att studera möjligheten att ta tillvara den unika hästrelaterade specialistkompetens som finns knuten till skolan då den utbildningsgrenen inte får följa med i samlokaliseringen till Munkagårdsskolan. Enligt upphandlingen kan tänkbara lösningar vara att dela upp anläggningen och ett överlåta hela eller delar av verksamheten på annan entreprenör, att sälja av hela eller delar av anläggningen, att hyra eller arrendera ut hela eller delar av anläggningen (byggnader, skog, mark) eller upplåta hela eller delar av anläggningen såsom tjänstekocessioner med mera. Utmaningen är att hitta ett tillväxtperspektiv i föreslagna lösningar, värdet av en sund affärsutveckling som gagnar regionen på längre sikt är att väga mot kortsiktig ekonomisk vinning genom försäljning med maximal behållning som mål. Konsultteamet förväntas ha goda kontakter inom näringsliv, hästnäring och med kommunerna i Halland. Region Halland eftersträvar att Fjellaregård som anläggning skall tas extra väl om hand och att utvecklingen av denna anläggning görs i nära samverkan med Halmstad kommun. Följande arbetsmoment skall ingå i uppdraget: Konsultation med respektive kommun i Halland (Politik och förvaltning) rörande utvecklingsmöjligheter/användningsområde för respektive tillgång (skog, åkermark, byggnader ) Kartläggning och identifiering av tänkbara kunder/kundsegment/entreprenörer och andra intressenter i övrigt för respektive tillgång (skog, åkermark, byggnader ) samt förslag på kanaler för att nå respektive kund/kundsegment/entreprenör En första uppvaktning och bearbetning av tänkbara kunder/kundsegment/entreprenörer Omvärldsbevakning och analys av hur regioner, landsting, kommunerna med liknande behov/problematik löst sina frågeställningar Rådgivande fastighetsmäkleritjänster i övrigt Parallellt med och tidigare än detta projekts initierande har olika intressenter hört av sig direkt till Region Halland och dialoger har förts mellan dem och Regionkontoret. Olika grupperingar har även fört egna diskussioner, varur några har resulterat i skrivelser. I den mån dessa kommit LRF Konsult till kännedom har de beaktats i arbetet med projektet. Syfte Syftet med projektet är att bistå Region Halland med paketering och att lyfta fram värden av både anläggningar och den hästrelaterade kompetensen på Plönninge med målet att hitta engagerade köpare och/eller entreprenörer som kan förvalta värdena vidare och utifrån resurserna skapa för regionen gynnsam tillväxt.

13 9(37) Tillvägagångssätt Att föreslå en framtida användning för en så komplex anläggning som Plönninge, som gynnar både fastigheterna och dess värden, det närliggande samhället, kommun och region har varit en utmaning. Vi inledde med att först se på anläggningen i sin helhet, och sedan delar av den enligt en uppdelning vi fann naturlig utifrån byggnadernas eller markens läge och karaktär (se kartskiss sidan 10). Inledningsvis för helheten, och därefter för respektive del eller samling av delar, lyfte vi olika alternativ till avsättning och/eller användning. Efterhand som kontakter tagits i ärendet har även de fått bidra med idéer för användningsområden. Vissa idéer har på ett tidigt stadium kunnat avföras medan andra har känts relevanta och undersökts närmare. För varje alternativt användningsområde har ett antal nyckelpersoner sökts, som fått agera representanter inte enbart för den respektive verksamhet de företräder utan även tillsammans för sin bransch. Urvalet av samtalsparter har varit selektivt, valts utifrån konsultteamets kunskap och kännedom, och kompletterats med tips från de kontakter som tagits. Ett standardiserat frågeformulär har använts för att öka jämförbarheten i responsen. Tidsfristen har varit kort och det har därför inte varit möjligt att kontakta alla potentiella intressenter för en viss typ av användning, utan de svar som inhämtats har i olika mån generaliserats till att representera intresset för respektive användning. Resultaten är således baserade på indikationer, och ej att se som absoluta sanningar. Dock är flera potentiella intressenter representerade i de flesta svar, vilket bidragit till arbetets kvalitetssäkring. Eftersom arbetet har gällt att undersöka intresse blir svaren från potentiella intressenter något svävande, några har direkt uttryckt att de inte lägger resurser på att fördjupa sig i frågeställningarna om det inte erbjuds en konkret möjlighet att köpa, hyra eller utveckla verksamhet där. Det bör även understrykas att konklusionen inte är baserad på en komplett konsekvensanalys, utan är en mer övergripande bedömning utifrån de indikationer och intentioner som inhämtats hos potentiella intressenter. Under arbetets gång har konsultgruppen haft löpande avstämningar med projektets beställarrepresentant för att säkerställa att arbetet ligger i linje med projektbeställningen.

14 10(37) Fastigheternas uppdelning Plönningeskolan består av fastighetsdelar av vitt skilda karaktärer. Det finns väl arronderad jordbruksmark och skogsmark och en avskilt belägen komplett hästanläggning. LRF Konsult ser att det centralt i fastigheten finns två kluster, dels ett med industriell och agrart industriell bebyggelse som tidigare nyttjats för husdjur, maskiner och jordbruksprodukter (gult) och dels ett med boende- och servicebebyggelse som nyttjats av elever, lärare och administration (rött). Därtill finns ett antal småhus som tidigare varit personal- och elevbostäder (grönt). Nedanstående karta kommer tjäna som referenskarta genom rapporten, på kartan syns dock inte skogsmark, åkermark eller hästanläggningen Fjellaregård. I följande avsnitt ges en översikt av de föreslagna klustren och bebyggelsens olika karaktärer beskrivna i ord och bild. Beskrivning av skogsmarken, åkermarken och en mer utförlig dito av hästanläggningen Fjellaregård återfinns också nedan.

15 11(37) Boendebyn Elevboende, restaurang och skolsalar. Vy från norr Boendebyn består av tidigare skolbebyggelse såsom kontorsutrymmen (1), skolsalar (2 & 6), idrottshall (3) och restaurang (4) med elevboende ovanpå. Därtill studentbostäder såsom stora elevboendet (9), gamla lanthushållsskolan (14) och elevboendet skogen (5) samt skogsvillan (8). Elevhemmen har allmänt god standard. Det finns både rum med egen WC/Dusch och de med gemensamma hygienutrymmen. Gemensamma kök finns i korridorer. Gamla lanthushållsskolan (14) innehåller både elevboende och skolutrymmen. Anledningen att byggnaderna som huserat skogsutbildningen (5, 6, 7 & 8) hålls separata i den mörkröda cirkeln är att de är belägna på en egen fastighet, Plönninge 1:3. Det klustret har utöver boende och skolutrymmen innehållit en verkstad (7) och flera förrådsutrymmen/garage. Skogsutbildningens tidigare lokaler på Plönninge 1:3 med elevboendet i förgrunden. Vy från öster.

16 12(37) Företagsbyn Närmast i bild gavlarna på ladugård, f.d. svinhus och maskinhall. Vy från norr. Företagsbyn består i nordöstra hörnet främst av agrar bebyggelse. Plansilos, gödselbrunnar och spannmålstork (22) finns öster om ladugården (21), som i sin tur är sammanbyggd med ungdjursstall och foderberedning. Två mindre byggnader (15 & 16) har tidigare fungerat som hönshus och det finns ett före detta svinhus (24). En maskinhall (25) och en verkstad (19) ramar in företagsbyn i väster och diverse serviceutrymmen (17 & 20) i söder. Det finns även frikostiga hårdgjorda ytor och en körvåg. Skolutrymmen och lager (17 & 20) Diverse byggnader som lätt kan anpassas för olika verksamheter. Panncentralen (18) En värmeanläggning för biobränslen (flis eller pellets) med hög kapacitet försörjer hela skolområdet med centralvärme. Uppvärmd verkstad (19) Frikostiga ytor och rejäla portar för bekvämt arbete med stora maskiner. I samma byggnad finns skolutrymmen och i anslutning även skolans miljöstation. Kostall (21) Plats för ca 80 mjölkkor. Mjölkningsgrop med 2x4 platser. Ungdjursstallar i vinkelbyggnad in mot gårdsplan. Komplett med foderanläggning mm. Spannmålstork (22) Anläggning för torkning och lagring av spannmål. Intill finns gödselbrunnar och plansilofack i olika storlekar för grovfoderlagring. Intill torkhuset finns även en körvåg. På platsen fanns tidigare en biogasanläggning. Gamla svinhuset (24) Lager i den lägre längan åt norr, i den högre längan finns lokaler för hundutbildning i den östra delen, kontor i västra. På andra våningen finns möjlighet att träna hundar inomhus.

17 13(37) Småhus Småhus; Elevhem Ekbacken (11), Bäckvillan (10) och Gårdsvillan (13) Insprängda bland skolbyggnader och i skolområdets sydöstra utkant finns ett antal mindre byggnader som tjänat som personalbostäder och elevbostäder i olika omgångar. Gårdsvillan (13) ligger centralt på skolområdet mitt för den allé som leder mot Fjellaregård, det är den gamla mangårdsbyggnaden till gården skolan byggts kring. Elevhemmen Parkvillan (29), Bäckvillan (10) och Ekbacken (11) är samtida med skolbyggnationen. I Ekbacken finns några större lägenheter varav en något handikappanpassad. De villorna som ringats med mörkare grön färg i kartskissen består av en äldre arbetarbostad med två lägenheter i gott skick (bilden) samt ett mindre egnahemshus samtida med övriga skolbyggnader. De är avskilt belägna längs den väg som leder upp till skolans skog och berörs väldigt lite av verksamheten på skolområdet i övrigt.

18 14(37) Översiktskarta skog och åkermark Kartan visar skogs- och åkermark samt övrig mark som tillhör Plönninge 1:4, den åkermark som omgärdar Fjellaregård syns delvis längst till vänster i bild, och belyses närmare under rubriken Fjellaregård nedan. Det lätt röda fältet invid skolbyggnationen är Plönninge 1:3 (mörkrött i översiktskartan). Insprängt i markinnehavet finns några tidigare avstyckade fastigheter med annan ägare.

19 15(37) Skogsmark Skogen är väl arronderad, belägen söder om Plönninge på Nyårsåsens nordsluttning. Området har god bonitet och attraktiva marker för jakt. Enligt skogsbruksplan upprättad i av Lars Frykenvall finns 182 hektar produktiv skogsmark och 2,4 hektar impediment med ett virkesförråd om m³ sk varav m³sk är möjligt att avverka. Bergtäkt Insprängd i skogen finns en bergtäkt som för dagen exploateras av Halmstad Gnejs AB som har ett nyttjanderättsavtal som gäller till Täkttillstånd är beviljat av länsstyrelsen fram till Tillståndsgiven mängd är ton berg. Åkermark Denna redogörelse för åkermark omfattar inte de cirka 40 hektar åkermark som omger hästanläggningen Fjellaregård. Resterande areal jordbruksmark omfattar cirka 123 hektar åker, 5 hektar betesmark. Åkermarken är väl arronderad och i huvudsak belägen öster och nordost om byggnadscentrum. Ett mindre block på 6+1 ha finns insprängt i skogsmarken sydost om byggnadscentrum, intill en tidigare avstyckad fastighet. Den delen nyttjas för unghästbete och vallodling i anslutning därtill finns en enkel ligghall.

20 16(37) Fjellaregård Hästanläggningen Fjellaregård, vy från söder Fjellaregård är en komplett hästanläggning som succesivt byggts upp utifrån skolans behov. Grunden är en lantbruksfastighet med ett trevligt bostadshus (7), en äldre djurstallsbyggnad (5) och vidbyggd lada samt ett gammalt lider (6). Samtliga ekonomibyggnader har omdanats till i huvudsak häststallar av olika karaktär men även använts som lagerlokaler och verkstad. Därtill har 1998 byggts ett större stall (3) med intilliggande skötselutrymmen samt skolsal och kontor (2). I anslutning ligger stora ridhuset (1) och en bit bort ligger lilla ridhuset (8) och gruspaddocken (9). Bakom gamla djurstallet finns gödselvårdsanläggning och bakom stora stallet en skrittmaskin (4). Därtill finns ett mindre utestall och en luta för förvaring av halm med mera. Totalt kan anläggningen i dagens utförande husera 81 hästar. Byggnationen omgärdas av hagar på åkermark, och i väster finns en galopp-/travslinga med terränghoppningshinder på mitten. Längs rid- och körvägen (11) nås Nyårsåsens norra sluttningar med vidsträckta uterittsmöjligheter. Nedan följer en närmare beskrivning av fastighetens delar: Stora ridhuset (1) Manegemått 22x77m, domartorn, hinderförråd samt liten långsidesläktare. Ljusinsläpp i nock, gavlar samt takfot. Träbeklädd stålstomme och tak av fibercementskivor. Skolsal och kontor (2) I sammanbyggnaden med stora ridhuset finns skolsal med pentry, ett mindre kontor/personalrum och små omklädningsrum. Lokalerna är uppvärmda med el. Skötselutrymmet (3) Är beläget i stora stallets östra gavel och innehåller uppställningsplatser, smedja, foderkammare och sadelkammare. Stora stallet (3) Stallbyggnaden är öppen upp till nocken som är ventilerad och är ljusinsläpp liksom västra gaveln. Väggar av betongelement med fönster, stålstomme och tak av fibercement. Avdelad i två längsgående stallgångar med 18 respektive 16 boxar.

21 17(37) Skrittmaskin (4) Stor skrittmaskin med tak för motionering av hästar, maskinen ägs av skolförvaltningen. Luta för lättillgänglig förvaring av grovfoder och strö för den dagliga hanteringen i stora stallet. Äldre djurstall (5) Vitmurad del innehåller i nordligaste delen förråd och närmast ladan stall med 11 boxar anpassade efter den äldre byggnaden. Ovanpå finns höloft med utrustning för småbalshantering. Väster om byggnaden finns gödselvårdsanläggning på betongplatta. Höglada (5) Parallellt med stora stallet och i vinkel med det äldre djurstallet ligger f.d. ladan som inretts till häststall med boxinredning för 18 hästar och en uppvärmd sadelkammare vid östra gaveln. Boxinredning ägs av skolförvaltningen. Lider (6) Stall med åtta stora boxar i två separata avdelningar, har använts till fölston. Används för dagen som förråd. Gula villan (7) Har kvar sin karaktär av mangårdsbyggnad. Högt och trevligt belägen i fastigheten omgärdad av stor trädgård. Utvändigt i gott skick och invändigt finns fina detaljer som kakelugnar och parkettgolv men ett stort renoveringsbehov. Huset värms av en pelletspanna. Klätt med trä och tak av pannor. Lilla Ridhuset och Paddocken (8 & 9) Manegemått 20x40 m, ljusinsläpp i nock, gavlar samt takfot och hinderförråd i luta på norra gaveln. Träklädd stålstomme, tak av fibercementskivor. Öster därom ca 50x70m gruspaddock med god bärighet, kan nyttjas som parkering. Utestallet Strax norr om skrittmaskinen mellan äldre djurstallet och trav- och galoppslingan finns ett litet modulbyggt stall i plastplank med 10 boxar, skötselplats och sadelkammare. Byggnaden ägs av skolförvaltningen. Trav- och galoppslingan (12) Finns väster om anläggningen och har ett hårdare ytterspår för trav och ett mjukare innerspår för galopp, slingans längd är strax över 1000 m och omgärdar en fälttävlanshinderpark. Åkermark Cirka 40 hektar åkermark omgärdar Fjellaregård, för dagen bevuxen med vall och till stor del inhägnad med häststaket. För majoriteten av åkermarken väster om byggnationen finns restriktioner i brukandet då den berörs av ett vattenskyddsområde. Ett vattenverk är beläget i sydvästra hörnet av fastigheten.

22 18(37) Resultat Efter fastighetens uppdelning i lämpliga kluster/delar enligt ovan resonerades om olika idéer för framtiden. Inledningsvis för helheten, och därefter för respektive del eller samling av delar, lyfter vi olika alternativ till avsättning/användning. Efterhand som kontakter tagits i olika ärenden har även de fått bidra med idéer för användningsområden. Vissa idéer har på ett tidigt stadium kunnat avföras medan andra har känts relevanta och undersökts närmare. Möjligheten till uppdelning av fastigheten är beroende av lantmäteriets tolkningar, stor hänsyn till översiktsplanen och en nära dialog med lantmäteriet är nödvändig. Regionens samlade fastighetsinnehav i Plönningeområdet är omfattande, och utbudet aktörer med tillräcklig finansiell styrka att överta och utveckla området och skapa tillväxt är begränsad. Hela Plönninge Kommunerna i Region Halland I uppdraget som gavs till LRF Konsult fanns en tydlig angivelse att kontakta samtliga kommuner i regionen. Se bilaga 1 för kommunernas utlåtanden kring framtida användning av Plönningeskolan. Halmstad kommun har begärt förlängd svarstid för att hinna utreda ärendet. Kungsbacka poängterar utbildningskvalité framför verksamhetsort. Varbergs kommun ser inte anläggningen på Plönningeskolan som en resurs i någon verksamhet där kommunen är aktiv part. Falkenberg påpekar fördelar med utlokalisering av Kattegattsgymnasiet. Hyltebruk ser positivt på att andra verksamheter kommer till stånd men har svårt att bidra med resurser för detta. Poängterar vikten av utbildningar för landsbygdsföretagande. Laholm sätter även de fokus på kvalité framför orten. Försvaret Försvarets övningsfält på Nyårsåsen gränsar till Plönninges skogsmark i sydost. Med ledning av det spekulerades i försvarets eventuella intresse för hela eller delar av Plönningeskolan. Ur ett samhällsutvecklingsperspektiv känns flytt av viss försvarsverksamhet till Plönninge och frigörande av motsvarande fastighetsresurser mer centralt i Halmstad tilltalande. Försvaret har dock inget intresse i att utveckla någon verksamhet på Plönninge. Hushållningssällskapet Hushållningssällskap är på några orter i landet involverade i driften/ägandet av naturbruksgymnasier, exempelvis på Gotland och i Kalmar, och verkar för främjande av landsbygdens utveckling. Hushållningssällskapet i Halland har på nära håll följt utvecklingen av de halländska naturbruksgymnasierna men hittills valt att inte ta något ägaransvar eller ansvar för driften. Beroende av framtida projekt kan intresse finnas för att hyra vissa lokaler för livsmedelsinriktad verksamhet.

23 19(37) Högskolan i Halmstad Högskolan har inget intresse av lokaler i Plönninge, man har ett minskat elevunderlag och ser inte att Plönninge kan tillföra något unikt för högskolans verksamhet. Svenska Kyrkan, Göteborgs stift Svenska kyrkan kan vara intresserad av att förvärva delar av fastigheten. Då i första hand skog och åkermark. Om byggnadsbeståndet svårligen kan avskiljas är det inte nödvändigtvis ett hinder för kyrkans förvärv, även om de för dagen inte ser någon direkt användning för byggnaderna. Bygg och fastighetsbolag, privata investerare Intresset för att kommersiellt exploatera Plönningeområdet har undersökts, såväl lokala som nationella aktörer i fastighetsbranschen har kontaktats. Läget upplevs i nuläget inte attraktivt för utveckling av bostadsområde eller verksamhetslokaler. Området anses avsides beläget, saknar detaljplan och i översiktsplanen är den luftiga och gröna miljön högt värderad.

24 20(37) Boendebyn Nedan följer en redogörelse för olika potentiella verksamheter att utveckla i byggnadsklustret boendebyn (röda områden på referenskartan). Konferensanläggning Lönsamheten i rena konferensanläggningar är för dagen mycket svag, många företag väljer nya tekniska lösningar för möten som är betydligt billigare och effektivare än att transportera och samla medarbetare. Skall en konferensanläggning vara framgångsrik krävs en hög grad av unikitet och ett starkt varumärke. Marknaden i Halland anses av branschens aktörer för närvarande vara mättad och ingen av dem som kontaktats har visat intresse för att exploatera sådan verksamhet i Plönninge trots det natursköna läget och lokalernas relativa lämplighet. Asylboende Privata eller offentliga aktörer kan beroende på förutsättningarna vara intresserade av att utveckla boende för flyktingar. Lokalerna lämpar sig med mycket små justeringar för flyktingmottagning och efterfrågan på dessa tjänster är för dagen stort. Beroende av huvudman kan mer avancerad verksamhet exempelvis för ensamkommande flyktingbarn med fördel utvecklas i vissa lokaler. Grön omsorg Den del av Plönningeskolan som identifierats som Boendebyn består av en gles bebyggelse med frikostiga vårdade grönytor och utgör en mycket behaglig miljö. En utmärkt plats att utveckla verksamhet som gynnas av avskildhet, lugn och ro. Grön omsorg skulle gynnas av samarbete med övriga verksamheter kopplade till djur och natur, exempelvis hästar, hundar och odling.

25 21(37) Företagsbyn Möjlig etableringsort för småföretagskluster, med rätt huvudman kan lokalerna exploateras för olika verksamheter och ett dynamiskt område för lokal tillväxt skapas. Huvudman kan vara offentlig aktör, men även privata aktörer har visat intresse. Sannolikheten att någon ensam nyttjar hela företagsbyn är liten, utan idén bygger på att uthyrning sker av olika delar till olika företag och verksamheter. Nedan presenteras några möjliga verksamheter närmare. Livsmedelslogistik Granne med företagsbyn finns ett slakteri och området lämpar sig för vidare utveckling av likartad verksamhet. Maskinutbildning Kattegattgymnasiet i Halmstad har tidigare uttryckt intresse för att använda lokaler och ytor i Plönninge till fordonsutbildningar. Om sådana utbildningar förläggs till Plönninge kan även Falkenbergs kommun ha intresse av att bidra med elevunderlag, deras elever får idag praktik på större maskiner i samarbete med en lokal entreprenör. Bioenergiproduktion Biogasanläggningen är nedmonterad och såld. Den pannanläggning som försörjer Plönninge med värme kan om bebyggelsen delas upp mellan olika huvudmän läggas i en gemensamhetsanläggning och eventuellt kan driften läggas ut på entreprenad. På sikt kan eventuellt närvärme säljas till den närliggande kyrkan och potentiella intressenter. I Företagsbyn finns gott om takytor lämpliga för etablering av paneler för utvinning av solenergi när tiden är mogen. Åkeri/Entreprenadfirma/Maskinstation och materialhantering På området finns gott om stora och ändamålsenliga lokaler, såväl uppvärmda som oisolerade, och frikostiga hårdgjorda ytor. Tidigare grovfoder- och gödselvårdsanläggningar kan alternativt användas för annan form av skrymmande materialhantering, det finns även en körvåg för vägning av fordon på området. Ingen privat aktör har direkt uttryckt intresse att utveckla denna typ av verksamhet, men många företag i omgivningen har motsvarande behov och skulle kunna vara intresserade om frågan aktualiseras. Veterinärklinik/hundpensionat Omfattande verksamhet med hundar kan utan vidare ombyggnad startas i hundhuset (24), och på sikt ha positiva synergier med exempelvis social verksamhet inom grön omsorg om sådan utvecklas på området. Kan även utgöra bas för ambulerande veterinär, eventuellt med smådjursklinik i anslutning till hundhuset. Brukningscentrum för lantbruk Under rätt förutsättningar och beroende av vad som sker i omgivande lokaler kan de agrara delarna av Företagsbyn fortsätta fungera som brukningscentrum för lantbruk.

26 22(37) Småhus De fristående bostäder (enligt grön markering) som finns på Plönninge kan med fördel avstyckas och säljas från som enskilda delar eller i ett paket. De hus som ringats med mörkgrönt ligger avsides och passar för enskilt boende då de i stort inte berörs av övrig verksamhet. De som ringats med ljusare grön färg kan ingå i Boendebyn och kommersialiseras eller, beroende på vilken verksamhet som där utvecklas, eventuellt avstyckas till enskilda boenden. Lantmäteriets syn på föreslagna avstyckningar går inte att få innan förfrågan blir mer konkret. Skogsmark Skall skogsmarken säljas som en avskild del är intresset större än om andra fastighetsdelar ingår i paketeringen. Insprängd i skogen finns en bergtäkt som för dagen exploateras av Halmstad Gnejs AB. Nedan redogörs för potentiell användning av skogsmarken. Investerare, grannar Intresse för skog av denna storlek och med närhet till Halmstad är mycket stort, utbudet av motsvarande skogsfastigheter med ett sådant läge är ytterst begränsat i Halland. Försvaret Utvidgning av det angränsande övningsområdet med enbart skogsmarken är inte heller intressant. Halmstad kommun Halmstad kommun kan potentiellt ha nytta av skogsmarken som bytesmark. Fortsatt användning som skolskog Även om majoriteten av skogsutbildningen förläggs till Munkagårdsskolan i och med sammanslagningen saknas där för dagen markunderlag för praktisk skogsundervisning. Skogen som skötts för pedagogiska ändamål under lång tid och är väl känd av lärarna kan med fördel även i fortsättningen fylla ett sådant syfte. Vissa lokaler i företagsbyn kan skolförvaltningen fortsätta att hyra av Regionfastigheter eller ny huvudman för att husera skogsmaskiner och utrustning emedan eleverna får transporteras mellan utbildningsorterna. Sannolikheten att Regionfastigheter kan använda skogen i Plönninge som utbytesmark för att komma åt skogsmark i samma omfattning i närheten av Munkagårdsskolan ser vi som begränsad om bytet skall ske på marknadsmässiga grunder.

27 23(37) Åkermark Åkermarken betingar troligen sitt för dagen högsta värde om den avstyckas och säljs i sin helhet eller i delar till intressenter i närområdet. Att hitta arrendator till åkermarken är inga svårigheter och lantbrukare kan även tänka sig ett skötselavtal om Region Halland inte vill lägga egna resurser på brukande under Arrendeförhandlingar kan med fördel påbörjas under våren/sommaren innan tänkt tillträde då arrendatorn får möjlighet att påverka ev. höstsådd. Aktiva lantbrukare i omgivningen Harplinge är en aktiv jordbruksbygd och intresse för köp, arrende eller skötselavtal finns hos traktens aktiva lantbrukare. Vid försäljning på en öppen marknad så har jordbruksmark utan byggnader normalt sett ett stort attraktionsvärde på fastighetsmarknaden. Halmstad kommun Den Åkermark som finns på Plönninge bör vara av intresse att förvärvas av Halmstads kommun för framtida användning som utbytesmark i markaffärer i exploateringsområden. Så länge förvärvet sker direkt från regionen bör möjligheterna vara goda att kunna förvärva åkermarken utan förvärvstillstånd. Fjellaregård Fjellaregård är en komplett hästanläggning, väl arronderad och väl avgränsad genom sitt läge strax väster om övriga fastighetsdelar. Anläggningens karaktär medger offentlig/kommersiell verksamhet men skulle också kunna paketeras som en exklusiv fastighet för privat boende och enskild verksamhet. Fjellaregård skulle alltså kunna avstyckas och bjudas ut till försäljning på öppna marknaden. Möjlighet kan också finnas för nuvarande ägare att avstycka Fjellaregård på ett sätt som ökar möjligheten för annan juridisk person att förvärva fastigheten, vilket öppnar för exempelvis Halmstad kommun att köpa anläggningen separerad ifrån resterande fastighetsdelar. Beroende av vem som blir huvudman för anläggningen ges nedan några exempel på verksamheter som kan, enskilt eller tillsammans, nyttja den. Ridklubbar Harplinge ridklubb med ridskola och tävlingsverksamhet har tydligt uttryckt intresse för att nyttja anläggningen (se bilaga 2), de är uppsagda från nuvarande verksamhetsplatsen Perlarsgård (till följd av försäljning) men har sju år kvar på arrendekontraktet. Detta kan eventuellt brytas tidigare om verksamheten kan flyttas. Föreningen har dock inte de finansiella musklerna att köpa fastigheten. De har heller inte omfattande verksamhet eller ideell kraft nog att arrendera och nyttja hela Fjellaregård utan ser helst att de får hyra en del i anläggningen. Även föreningen Plönningeryttarna har intresse av fortsatt verksamhet på Fjellaregård.

28 24(37) Uppfödning/Elitryttare/Unghästutbildare Halland är hästtätt och det finns företagare som satsar på uppfödning, utbildning och försäljning av hästar för olika sportdiscipliner. Lönsamheten i verksamheterna är ofta en begränsande faktor för större fastighetsförvärv men det bör finnas intresse hos en eller flera företagare att hyra in sig i en anläggning med de faciliteter som finns på Fjellaregård. Travtränare Halmstadtravet har haft ett väl utvecklat samarbete med Plönningeskolan för att skapa en utbildning som motsvarar arbetskraftsbehovet hos tränare och andra aktörer knutna till travsporten. För framtiden ser Halmstadtravet främst Fjellaregård som en möjlig plats att etablera en travtränare. Det finns ett intresse att knyta attraktiva tränare till banan och därför kan Halmstadtravet vara behjälpliga vid en sådan etablering. Veterinärklinik, hästrehabilitering och hovslagerimottagning/smedja Marknaden för hästkliniker bedöms av tillfrågade aktörer som mättad men utöver etablerade kliniker i närheten exempelvis på Halmstadtravet, Arlösa och i Slöinge finns självverksamma veterinärer som vid rätt förutsättningar kan vara intresserade av en fast punkt. Hästrehabilitering är en växande näring men kräver liksom en veterinärklinik en driftig företagare med känsla för att bli framgångsrik. En hovslagare kan nyttja befintlig smedja. Hästby, villor med nyttjanderätt i hästanläggningen En möjlig användning av hästanläggningen är att, om detaljplan så tillåter, komplettera med boende för att bilda en hästby. Detta vill säga byggande av villor, radhus el liknande med del i eller nyttjanderätt i hästanläggning. En sådan satsning kan intressera bygg- och fastighetsbolag eller privata investerare. Gymnasieskola med hästinriktning under annan huvudman De alternativa aktörer som kontaktats är företrädesvis företagare som driver friskolor, både med hästinriktning och med andra inriktningar. Det har funnits stort intresse att bedriva verksamhet i Plönninge, ett intresse som falnat något till följd av en långsam hantering av ärendet. Det politiska läget med en minoritetsregering som gått till val på att avskaffa vinster i välfärden men för dagen oroar de privata aktörerna och få nysatsningar görs på friskoleområdet.

29 25(37) Diskussion Uppdragets karaktär Arbetet med att hitta någon eller ett fåtal verksamhetsutövare har varit en utmaning då förfrågan stundtals uppfattats för vag hos tillfrågade parter. Vore uppdraget mer konkret att anläggningen skulle hyras ut eller vara till försäljning eller viss verksamhet skulle etableras så skulle arbetssättet vara annorlunda och troligen skulle intressenter lägga mer resurser på att utreda möjligheter och intressen och vara mer aktiva i processen. Det gör i sin tur att de svar vi erhållit är att se som indikationer och inget som potentiella intressenter förbundit sig att fullfölja. Blir frågan konkret finns risken och möjligheten således att gensvaret blir ett annat. Fastighetens karaktär Landstinget köpte Plönninge egendom 1937 och flyttade dit sin sedan 1890 igångvarande lantbruksutbildning från Katrinebergs folkhögskola Sedan dess har fastigheten utvecklats för skoländamål i olika etapper och fått sin särprägel. Mycket av byggnaderna i Boendebyn är tillkomna under 40- och 50talet och har ett visst arkitektoniskt värde. De är gedigna men har sämre energihushållning och flexibilitet än moderna byggnader, i vissa fall är även tillgängligheten dålig. I företagsbyn är variationen av byggnader och möjligheter större. Fastighetsdelarnas skilda karaktärer gör att maximalt ekonomiskt utbyte vid en eventuell försäljning sannolikt skulle uppnås om delarna avyttrades var för sig. Delavyttringar kan påbörjas tidigare än eventuell försäljning av hela området då pågående undervisning inte är i behov av alla delar, alternativt kan skolförvaltningens hyreskontrakt möjligen övertas av ny fastighetsägare. Dock krävs mer administration med fler aktörer inblandade. Rent tekniskt kan även lantmäteriet sätta hinder för vissa önskade lösningar då möjligheten till uppdelning av fastigheten är beroende av lantmäteriets tolkningar, stor hänsyn till översiktsplanen måste tas och en nära dialog med lantmäteriet är nödvändig. Regionens samlade fastighetsinnehav i Plönningeområdet är omfattande, och utbudet aktörer med tillräcklig finansiell styrka att överta och utveckla området och skapa långsiktig tillväxt är begränsad. Risken med en försäljning till privat ägare är att de värden som finns i det samlade byggnadsbeståndet går förlorade. Intresset för att ytterligare bebygga och exploatera området exempelvis för boende är beroende av Halmstad kommuns vilja och i förlängningen en detaljplan. Fastighetens läge Plönningeskolan ligger söder om Harplinge samhälle, vid Nyårsåsens norra fot. Området är mycket naturskönt och skolans glesa bebyggelse med frikostiga vårdade grönytor utgör en mycket behaglig miljö. En utmärkt plats att utveckla verksamhet som gynnas av avskildhet, lugn och ro. Däremot är Plönninge inte en plats gemeneman har vägarna förbi, bussförbindelserna är knappa och till närmsta motorvägspåfart är det nära en mil med bil. Det upplevs långt att ta sig till Halmstad som är närmsta större stad. Till Halmstad Flygplats är det 1,5 mil och till järnvägsstationen ytterligare en halv mil. Mindre vägar leder öster eller väster om Nyårsåsen, vilket gör färdvägen betydligt längre än fågelvägen, dessutom är möjlighet för tung trafik att mötas begränsad på vissa vägavsnitt nära Plönninge. Detta är normalt negativt ur ett exploateringshänseende.

30 26(37) Miljöstörande verksamhet Personal och elever på Plönningeskolan vittnar om doftemissioner från närliggande Ginstens slakteri som någon gång vid ogynnsamma vindförhållanden kan svepa ner över anläggningen och upplevas som en sanitär olägenhet. Det försvårar kommersiell etablering av verksamhet som baseras på det natursköna läget och den behagliga bebyggda miljön i Boendebyn. Ett alternativt sätt att dra nytta av den avskilda lokaliseringen är att tillåta etablering av sådan verksamhet som på annan plats kan anses störande i Företagsbyn. Sortering av biologiskt avfall, flisning och krossning både luktar och låter, men måste få ha sin plats i ett kretsloppsinriktat samhälle. Även intensiv djuruppfödning i jordbruksproduktion kan ge upphov till doftemissioner, liksom produktion av biogas vilket tidigare förekommit på platsen. Det förutsätter dock mindre finkänsliga hyresgäster i Boendebyn. Värt att veta är att Ginsten har servitut att använda Plönninges vatten och avlopp. Fjellaregård Plönningeskolans gymnasieutbildning med hästinriktning är en av de äldsta i landet och att det är en bra anläggning med fina traditioner hörs på många håll i hästsverige. Utbildningen har varit en av de mer framstående och känd för ett helhetsgrepp kring hästen med allt från avel till utbildning och sport. Tyvärr har utbildningen på senare år haft svårt att hävda sig i konkurrensen om elever och ett minskat elevunderlag har lett till att verksamheten fört en tynande tillvaro. Med regionen eller Halmstad kommun som huvudman skulle renommé och kompetens med större sannolikhet i någon mån tillvaratas, emedan ett privat ägande troligen skulle leda till dess försvinnande från Fjellaregård. Om det finns en kapitalstark och driftig huvudman finns goda förutsättningar för att attrahera en kombination av verksamheter som ger synergier till gagn för hästsektorn i Halland. Ridskola tillsammans med gymnasieutbildning och eventuellt någon kompletterande verksamhet enligt ovan givna förslag skulle kunna fylla anläggningen med liv och vara en nystart för Plönninge som hästkluster. En rejäl nysatsning behövs dock för att återskapa och nyskapa efterfrågan. Frågan är vem som är beredd att ta på sig ett sådant huvudmannaskap och inledningsvis eventuellt subventionera verksamheten i ett uppstartsskede.

31 27(37) Slutsatser Försäljning LRF Konsult anser att fastigheterna skall bjudas ut till försäljning. I första hand i sin helhet, men med möjlighet att lämna anbud även på delar av fastigheter. Fastigheternas skilda karaktärer gör att maximalt ekonomiskt utbyte sannolikt skulle uppnås om fastigheten såldes i delar, dock krävs mer administration med fler aktörer inblandade och rent tekniskt kan även lantmäteriet sätta hinder för vissa önskade lösningar. En delad försäljning kan påbörjas tidigare då pågående undervisning inte är i behov av alla delar. En köpare till hela anläggningen förväntar sig en samlingsrabatt med hänvisning till risken att inte kunna använda samtliga delar i verksamheten. Å andra sidan är det sällan enheter av Plönninges omfattning bjuds ut på marknaden och därför anser vi att helheten skall bjudas ut med möjlighet att lämna anbud på olika delar. Det är en enklare lösning för säljaren att avyttra hela fastigheten till en och samma köpare. Vi tror att Halmstad kommun vore en av de bästa köparna till helheten då kommunen har möjligheter att utnyttja de flesta delarna på olika sätt som långsiktigt gagnar samhället lokalt och regionalt. Ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv är detta troligen den bästa lösningen för Region Halland. Vi ser små möjligheter att ta tillvara hästanläggningen Fjellaregård och dess olika kompetenser i sin helhet. Det finns intressenter men en begränsande faktor är tiden för att kunna starta upp intag för fortsatt drift av gymnasieskola med hästinriktning till höstterminen Med Halmstad kommuns förlängda svarstid begränsas alternativa entreprenörers möjlighet att starta verksamhet på Fjellaregård vilket medför att kompetenserna kan försvinna. Vid en delad försäljning föreslås fastigheten delas upp enligt förslaget Fastighetens uppdelning i delarna; Boendebyn, Företagsbyn, Småhus, Skog, Åkermark samt Fjellaregård. Prioriterade delar att avyttra är skog och åkermark (exklusive åkermarken till Fjellaregård) då detta inte påverkar värdet på Boendebyn och Företagsbyn eller möjligheten till föreslagna verksamheter i Boendebyn och Företagsbyn. I ett tidigt skede kan med fördel också de enskilt belägna småhusen styckas ifrån och säljas. Beroende på köpare kan det vara fördel om åker och skogsmark kan bevaras i bolagsform. Alla delar bör säljas enligt normala försäljningsprocesser med annonsering och visningar. Marknadsföringen sker genom annonsering i bransch- och dagspress, nätverk, banker och via spekulantregister. Vi vill inte begränsa marknadsföringen till någon speciell bransch för att inte riskera att missa några intressenter. Skog säljs under snöfri säsong vilket i denna del av landet innebär större delen av året. Åkermarken säljs med fördel på hösten i god tid innan vårbruk. Företagsbyn kan säljas löpande under året. Småhus säljs under våren/sommaren när boendemiljön är tilltalande.

Region Hallands naturbruksgymnasier, Nutid och framtid - frågor och svar

Region Hallands naturbruksgymnasier, Nutid och framtid - frågor och svar 1(6) 2014-03-04 Region Hallands naturbruksgymnasier, Nutid och framtid - frågor och svar Bakgrund Vilka skolor äger Region Halland? Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är naturbruksgymnasierna

Läs mer

Besparings och avyttringsförslag

Besparings och avyttringsförslag Besparings och avyttringsförslag Angarns träningsanläggning, Rörby 3:1 Rörby Gård, Vallentuna 2013-10-10 Caroline Söderberg Lotta Lien Ninni Westerlund Jan Wiberg Vår vision och tankarna kring detta besparings

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Projektansökan Livskraft

Projektansökan Livskraft 01054 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-11-14 RS140411 Boel Abelson-Crossley, Verksamhetschef Utvecklingscentrum 035-179883 REGIONSTYRELSEN Projektansökan Livskraft Förslag till

Läs mer

Gård med bra läge, 5,3 Ha

Gård med bra läge, 5,3 Ha Gård med bra läge, 5,3 Ha LAHOLM VESSINGE 2:6 På mycket bra läge finns nu denna mindre gård för den som söker ett boende på landet med möjlighet till djurhållning, eller för den som letar efter lämplig

Läs mer

HÄSTGÅRD FLYINGE AMERIKA

HÄSTGÅRD FLYINGE AMERIKA HÄSTGÅRD FLYINGE AMERIKA I direkt anslutning till Flyinge och Flyinge by, men med ett mycket avskilt läge, ligger hästgården Amerika. Fastigheten har ett mycket naturskönt läge omgiven av betesmark ner

Läs mer

HJORTSHÖJDENS GÅRD HELSINGBORG

HJORTSHÖJDENS GÅRD HELSINGBORG HJORTSHÖJDENS GÅRD HELSINGBORG Hästgård/jordbruksfastighet mycket centralt ca 7 km öster om Helsingborg vid Hjortshög. Byggnationen består av bostad, häststall med 21 boxplatser, ridhus, loge och äldre

Läs mer

Återrapportering om sökandet efter ny huvudman till Berga Naturbruksgymnasium

Återrapportering om sökandet efter ny huvudman till Berga Naturbruksgymnasium A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2016-08-17 L S 2016-0188 Landstingsstyrelsen Återrapportering om sökandet efter ny huvudman till Berga Naturbruksgymnasium Föredragande

Läs mer

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson Sammanställning Sölvesborgs kommun 2015 Projektledare Maria Hjelm Nilsson Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Projektperiod...2 3. Kartläggning Sölvesborg..2 3.1 Resultat kartläggning i Sölvesborg...2-3

Läs mer

Byggnation. Det finns idag ingen fungerande vatten eller avloppssystem till bostaden. El finns framdraget till gårdssamlingen.

Byggnation. Det finns idag ingen fungerande vatten eller avloppssystem till bostaden. El finns framdraget till gårdssamlingen. L Å N G H U L T Fastigheten är belägen på Hallandsåsens södersida ca 20 km nordost om Ängelholm. Den totala arealen är ca 58,9 ha varav 43,6 ha skogsmark, 10,2 ha impediment/myr, 3,6 ha inägomark och 1,4

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

KOGSTORP - HALLAND. Kogstorp 1:19 Svartrå församling Falkenbergs kommun, Hallands län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

KOGSTORP - HALLAND. Kogstorp 1:19 Svartrå församling Falkenbergs kommun, Hallands län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 KOGSTORP - HALLAND Kogstorp 1:19 Svartrå församling Falkenbergs kommun, Hallands län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 L A N T G Å R D 7 8 H A ALLMÄNT Vackert belägen gård i Högvadsåns dalgång med

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning.

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning. KUMLA Stene 3:20 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundfastighet med bra kommersiellt läge och bebyggelse, i vackert slättlandskap i mellersta Närke, 1 km väster om Kumla. Lokalerna rymmer

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Fastigheten kan förvärvas som helhet, alt. byggnader och mark var för sig.

Fastigheten kan förvärvas som helhet, alt. byggnader och mark var för sig. T R U E D A T O R P Gården Truedatorp har ett enskilt och trevligt läge omgiven av betesmark, skog, två dammar i anslutning till byggnationen samt en bäck med bra flöde i fastighetens västra gräns. Byggnationen

Läs mer

Gård i fint läge. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Gård i fint läge. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Gård i fint läge FALKENBERG RÄVIGE 5:2 En välhållen gård i vackra omgivningar för er som vill ut på landet. 20 minuter från Falkenberg. 22 hektar mark, bra byggnader med många möjligheter. Utgångspris:

Läs mer

HÄSTPOLICY. Beslutad av kommunstyrelsen

HÄSTPOLICY. Beslutad av kommunstyrelsen HÄSTPOLICY Beslutad av kommunstyrelsen 2011-10-03 Hästpolicyns syfte Syftet med en kommunal hästpolicy är att tydliggöra hästens betydelse och positiva effekter för människor, samhällsekonomi och levande

Läs mer

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen 2014-03-26 1(5) Frågor och svar En bakgrundsbeskrivning Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är gymnasieskolor, Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet. På de båda skolorna går i dagsläget

Läs mer

Lunnagård. Utgångspris: 1 950 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Lunnagård. Utgångspris: 1 950 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Lunnagård FALKENBERG KÖINGE-LUNNAGÅRD 1:47 En gård i bra storlek med utvecklingspotential, 15 hektar, åker och skog, för mindre djurhållning eller annan verksamhet. Äldre bostad med renoveringsbehov. Utgångspris:

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 22 februari 2012

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 22 februari 2012 Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 22 februari 2012 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Elisabeth Mårell 08-581

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

AVSTYCKAD GÅRD 4 HA - HÄSSLEHOLM - PRIS: 1 950 000 KR ELLER HÖ BUD

AVSTYCKAD GÅRD 4 HA - HÄSSLEHOLM - PRIS: 1 950 000 KR ELLER HÖ BUD AVSTYCKAD GÅRD 4 HA - HÄSSLEHOLM - PRIS: 1 950 000 KR ELLER HÖ BUD Fastighet Adress Fastigheten Hässleholm Arkelstorp 28:1(del av) Arkelstorp 2397, 281 97 Ballingslöv. Belägen i Hässleholm kommun och Stoby

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

Timbanken beslut om finansiering

Timbanken beslut om finansiering Regionkontoret Näringslivsavdelningen Bea Lindell TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-08 Diarienummer RS160130 1(6) Regionstyrelsen Timbanken 2017-2020 - beslut om finansiering Förslag till beslut Regionstyrelses

Läs mer

Internatkostnader 2016

Internatkostnader 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2015-06-01 DNKS150191 Torbjörn Svanberg Förvaltningschef Driftnämnd för Kultur och Skola Internatkostnader 2016 Förslag till beslut Driftnämnden beslutar att internatkostnaden

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Bostadshus. Uppvärmning sker via direktverkande el och en vedkamin. Fastigheten har vatten från egen grävd brunn och avlopp till septiktank.

Bostadshus. Uppvärmning sker via direktverkande el och en vedkamin. Fastigheten har vatten från egen grävd brunn och avlopp till septiktank. K U L L A R Ö D På Romeleåsens södra sluttning ca 7 km NO Skurup ligger fastigheten Kullaröd 1:8. Fastigheten har ett fantastiskt läge med underbar utsikt mot söder och omgiven av blandad skog och öppna

Läs mer

Framtid för Färgelanda Ridklubb

Framtid för Färgelanda Ridklubb Framtid för Färgelanda Ridklubb Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

R A V N A R P V I S S E L T O F T A 4,6 H A

R A V N A R P V I S S E L T O F T A 4,6 H A R A V N A R P V I S S E L T O F T A 4,6 H A Fastigheten är belägen ca 12 km nordväst om Osby och ca 3 km sydväst om Visseltofta. Den totala arealen är ca 4,6 ha varav ca 4,0 ha skogsmark och resterande

Läs mer

Genomförandeavtal Hede stationshus

Genomförandeavtal Hede stationshus TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Regionkontoret Ekonomi och finans Åke Bengtsson Finanschef Datum Diarienummer 2017-03-07 RS160602 Regionstyrelsen Genomförandeavtal Hede stationshus Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Ö N N E S L Ö V - 15,5 H A L U N D

Ö N N E S L Ö V - 15,5 H A L U N D Ö N N E S L Ö V - 15,5 H A L U N D Välskött gård med en fin vy över det skånska landskapet. Fastigheten ligger mellan Dalby och Genarp, ca 15 km sydost om Lund, 30 km från Malmö och ca 35 min från Kastrups

Läs mer

SVENSTORP YSTAD KOMMUN

SVENSTORP YSTAD KOMMUN SVENSTORP YSTAD KOMMUN FASTIGHETSBESKRIVNING SVENSTORP I böljande åkerlandskap, endast 6 km från kusten finner vi denna gårdssamling med gamla anor. 35 m putsad skånelänga trevligt placerad med ekonomibyggnader

Läs mer

26 ha gård för boende och verksamhet

26 ha gård för boende och verksamhet 26 ha gård för boende och verksamhet VARBERG TOARP 1:3 Trevlig gård för boende och mindre djurhållning eller annan verksamhet. Gräns i Toarpesjö. 26 ha varav ca 16 ha skog och impediment, ca 10 ha åker

Läs mer

Riktlinjer för fastigheter och mark

Riktlinjer för fastigheter och mark Riktlinjer för fastigheter och mark Antagen av regionfullmäktige 2012-02-20 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Regionen som fastighetsägare 3 3. Regionen köper mark och fastigheter 3 4. Regionen säljer mark och

Läs mer

FASTIGHET BÄLINGE -TUNA UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING

FASTIGHET BÄLINGE -TUNA UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING Uppsala Akademiförvaltning förvaltar till Uppsala Universitet anknutna stiftelser och deras förmögenhet, som består av likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Förvaltningsuppdraget

Läs mer

Hallands basutbud för näringslivsstöd till nya och etablerade företag 2014

Hallands basutbud för näringslivsstöd till nya och etablerade företag 2014 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-04-26 RS130236 Sandra Johansson Utvecklingsledare Näringslivsutveckling 035-17 98 74 Regionstyrelsen Hallands basutbud för näringslivsstöd till

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

STALL JH VALDE BETONG

STALL JH VALDE BETONG STALL OCH RIDHUS STALL JH VALDE BETONG När Josefin Hansén Billberg byggde sitt stall valde hon väggar av betong. Fasadytan är vit marmor i vitcement. Hennes nybyggda anläggning, Stall JH, ligger i Munkedal

Läs mer

Hästgård i Harads. Arealuppgifter. Anbud. Fastighetsmäklare. Kungsgatan 23, 972 31 Luleå www.skogsochfastighetsbyran.

Hästgård i Harads. Arealuppgifter. Anbud. Fastighetsmäklare. Kungsgatan 23, 972 31 Luleå www.skogsochfastighetsbyran. Hästgård i Harads Arealuppgifter Anbud Fastighetsmäklare Kungsgatan 23, 972 31 Luleå www.skogsochfastighetsbyran.se 0920-22 10 44 Anbudsunderlag Harads 1:31 och 3:22 Försäljningsobjekt Två fastigheter

Läs mer

Vatten, avlopp, uppvärmning, m.m.

Vatten, avlopp, uppvärmning, m.m. Å K E R S B E R G A Vackert och fritt belägen gård på Rönnebergabacke med välskött byggnation, en fantastisk trädgårdstomt och en fin vy över det skånska landskapet och Öresund. Åkersberga ligger mellan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

AVSTYCKAD GÅRD - FALKÖPING - ÅSLE - PRIS: 1 950 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE

AVSTYCKAD GÅRD - FALKÖPING - ÅSLE - PRIS: 1 950 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE AVSTYCKAD GÅRD - FALKÖPING - ÅSLE - PRIS: 1 950 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Adress Avstyckad gård Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Fastigheten Falköping Åsle 13:4 - del av. Åsle Södra

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

30 ha - boende, jord och skog VARBERG LINNARP 1:7

30 ha - boende, jord och skog VARBERG LINNARP 1:7 30 ha - boende, jord och skog VARBERG LINNARP 1:7 Trevlig fastighet med bostad, ekonomibyggnader, ca 11 ha jordbruksmark och ca 17 ha skog. Lugnt belägen "längst in på vägen". Bostadshuset kan användas

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Gård i Gryttje, Gnarp i Nordanstig

Gård i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Gård i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Gården omfattar 7,2 hektar varav inägomark ca 5,2 hektar och skogsmark ca 1,7 hektar. Bostadshus med fyra rum och kök Pris: 475 000 kr Skogsbyrågruppen, H-Huset Håstaholmen,

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

Utlåtande 2008:213 RIII (Dnr /2008)

Utlåtande 2008:213 RIII (Dnr /2008) Utlåtande 2008:213 RIII (Dnr 302-2656/2008) Försäljning av Brandalsund, fastigheterna Södertälje Brandalsund 1:1, 1:7, 10-14, Ytterjärna-Berga 3:3 och del av Ytterjärna-Berga 3:8 i Södertälje kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00.

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00. Avstyckad gård SVALÖV GISSLEBERGA 11:1, DEL AV Tilltalande gård med rymliga och gedigna byggnader. Trivsam och klassisk mangårdsbyggnad om ca 230 kvm. Ekonomibyggnader såsom loge, stallbyggnad samt förrådsbyggnad

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Motion om att underlätta integrationen genom avgiftsfria resor för asylsökande flyktingar i enlighet med Kalmarmodellen

Motion om att underlätta integrationen genom avgiftsfria resor för asylsökande flyktingar i enlighet med Kalmarmodellen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Regional utveckling, social hållbarhet Tamara Spiric Avdelningschef Datum Diarienummer 2017-03-03 RS160557 Regionstyrelsen Motion om att underlätta integrationen genom

Läs mer

U P P Å K R A G Å R D

U P P Å K R A G Å R D U P P Å K R A G Å R D Uppåkra Gård har en trevlig karaktär och ett centralt läge intill samhället Hjärup mellan Lund och Staffanstorp. Gårdens vackra mangårdsbyggnad bildar tillsammans med gårdens ekonomibyggnader

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

Grans Naturbruksgymnasium

Grans Naturbruksgymnasium Grans Naturbruksgymnasium Kartbilder nedan beskriver de delområden och arealer som i dagsläget ägs av Norrbottens Läns Landsting och som helt eller delvis ingår och nyttjas av Grans Naturbruksgymnasium.

Läs mer

Alvesta Skatelövs Prästgård 1:1

Alvesta Skatelövs Prästgård 1:1 Alvesta Skatelövs Prästgård 1:1 PM/beskrivning för arrendeintressenter av arrendestället på del av Alvesta Skatelövs Prästgård 1:1 Fastighet Arrendet omfattar del av prästlönefastigheten Skatelövs Prästgård

Läs mer

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad Näringsliv och arbetsmarknad 30 31 Näringsliv och arbetsmarknad Det utbredda intresset för hästar i Sverige medför en stor efterfrågan på varor och tjänster knutna till svensk hästnäring. En hästägare

Läs mer

Skogsfastighet nära väg i Södra Sannäs mellan Näsviken och Delsbo.

Skogsfastighet nära väg i Södra Sannäs mellan Näsviken och Delsbo. Skogsfastighet nära väg i Södra Sannäs mellan Näsviken och Delsbo Skogsfastighet Hudiksvall Södra Sannäs 2:6 om 16,1 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 722 m3sk (107 m3sk/ha) Bonitet

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

24 Hede stationshus avsiktsförklaring om samplanering RS160602

24 Hede stationshus avsiktsförklaring om samplanering RS160602 24 Hede stationshus avsiktsförklaring om samplanering RS160602 Ärendet Förslag föreligger om att anta avsiktsförklaring för Hede Stationshus. Avsiktsförklaringen innebär bland annat att Hallandstrafiken

Läs mer

PROSPEKT MOGATA PRÄSTGÅRD 1:44

PROSPEKT MOGATA PRÄSTGÅRD 1:44 PROSPEKT Prästlönetillgångarna i Linköpings stift har genom Egendomsnämnden, som förvaltar stiftets skogs- och jordbruksfastigheter, beslutat försälja MOGATA PRÄSTGÅRD 1:44 LÄN: Östergötland KOMMUN: Söderköping

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Jordbruksmark och ekonomibyggnad

Jordbruksmark och ekonomibyggnad Jordbruksmark och ekonomibyggnad VARBERG GRIMETONS-TORSTORP 6:5 Jordbruksmark med ekonomibyggnad. Förhandsbesked om bygglov för enbostadshus finns. Ca 13 ha varav ca 5 ha åker, ca 3,5 ha betesmark, ca

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisning Örebro kommun 2014-11-25 Sam 807/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING RIKTLINJER Säkerställer ett riktigt agerande

Läs mer

Offentlig auktion. Försäljningssätt: Offentlig auktion. FALKENBERG MORUP 1:31

Offentlig auktion. Försäljningssätt: Offentlig auktion. FALKENBERG MORUP 1:31 Offentlig auktion FALKENBERG MORUP 1:31 Fastigheten säljes genom offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Auktionen kommer att hållas tisdagen den 4 oktober kl 14:00 på LRF konsult, Drottninggatan

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

14 Yttrande över motion om att underlätta integration genom avgiftsfria resor för asylsökande flyktingar i enlighet med Kalmarmodellen

14 Yttrande över motion om att underlätta integration genom avgiftsfria resor för asylsökande flyktingar i enlighet med Kalmarmodellen 14 Yttrande över motion om att underlätta integration genom avgiftsfria resor för asylsökande flyktingar i enlighet med Kalmarmodellen Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-04-12

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Kvarnagård. Ansvarig mäklare Ulf Lindahl, LRF Konsult Torggatan 1, Falkenberg Tel: E-post:

Kvarnagård. Ansvarig mäklare Ulf Lindahl, LRF Konsult Torggatan 1, Falkenberg Tel: E-post: Kvarnagård FALKENBERG MORUP 1:31 Med bra läge mitt i Morup finns nu en större lantgård till salu. Lantgård om 60 hektar mellan Falkenberg och Varberg. Idag produceras slaktsvin här. Vad vill du göra? Fastigheten

Läs mer

GÅRD - SÄFFLE - KILA - PRIS: 1 300 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

GÅRD - SÄFFLE - KILA - PRIS: 1 300 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE GÅRD - SÄFFLE - KILA - PRIS: 1 300 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Säffle Sätterskog 9:1 Adress Gård om ca 24 ha med enskilt läge Sätterskog Mossen, 661 94 Säffle. Belägen i Säffle kommun

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar TIERPS KOMMUN Riktlinjer för kommunala markanvisningar 4"4, Bill - -?-s Dokumenttyp Riktlinjer för kommunal markanvisningar att gälla från och med 15 juni 2016 Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter

Läs mer

Garde Frindarve 1:49 och 1:57

Garde Frindarve 1:49 och 1:57 Garde Frindarve 1:49 och 1:57 Fastigheterna Garde Frindarve 1:49 och 1:57 är belägna mellan Hemse och Ljugarn vid Garde. Den totala arealen är ca 117 ha varav 104 ha skogsmark, 1 ha bete och 12 ha impediment

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

Äganderätt Torsby Månäs 1:61 och 1:62, del av - avser gården. Pris: kr eller högstbjudande. Planlösning: Hall. Golv: trägolv. Väggar: panel.

Äganderätt Torsby Månäs 1:61 och 1:62, del av - avser gården. Pris: kr eller högstbjudande. Planlösning: Hall. Golv: trägolv. Väggar: panel. BEBYGGD LANTBRUKSENHET - TORSBY - MÅNÄS - PRIS: 425 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Adress Gård i Månäs, Torsby kommun. Arealer Äganderätt Torsby Månäs 1:61 och 1:62, del av - avser gården Västra

Läs mer

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT »En klar majoritet tycker också att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen och de är också beredda att betala mer för

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Ingeborgsö. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Ingeborgsö. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Ingeborgsö Är en mindre gård med avskilt strandläge på en halvö mellan 3 sjöar. Här finns en väl dokumenterad historia och ett hus med anor. Naturskönt beläget bara 2 km från centrala Eksjö. Ett timmerhus

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Bara 11:7 Svedala kommun

Bara 11:7 Svedala kommun Bara 11:7 Svedala kommun LANTEGENDOMAR: FÖRMEDLING, RÅDGIVNING, VÄRDERING 2 FASTIGHETSBESKRIVNING Tätortsnära fastighet om 240 ha, varav 210 ha åkermark i direkt anslutning till Bara i Svedala kommun.

Läs mer

Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27

Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27 1 Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27 Beskrivning: Ägare: Fastigheten Torsås Skörebo 1:10, 11 och 27 i Torsås kommun är belägen i i en naturskön miljö mellan Gullabo och Torsås i sydöstra Småland. Fastigheten,

Läs mer

Stor tomt i Anderslöv

Stor tomt i Anderslöv Stor tomt i Anderslöv TRELLEBORG ANDERSLÖV 2:43 Naturskönt läge i det böljande backlandskapet i utkanten av Anderslöv. Tomtens väl tilltagna storlek, på hela 11 600 kvm, ger gott om plats till bostad och

Läs mer

GÅRD MED HÄST & GOLFVERKSAMHET - FOTSTAD-ÅLED - PRIS: ENLIGT ÖK

GÅRD MED HÄST & GOLFVERKSAMHET - FOTSTAD-ÅLED - PRIS: ENLIGT ÖK GÅRD MED HÄST & GOLFVERKSAMHET - FOTSTAD-ÅLED - PRIS: ENLIGT ÖK Beskrivning Ca:28 ha mark på högt och vackert med mycket attraktivt läge. Här bedriver man i dag uthyrning av stall och ridhus med kollektiv

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Ljungby Ivla 9:16, del av

Ljungby Ivla 9:16, del av Lantgård 9 ha söder om Ljungby Trevlig Lantgård belägen i Ivla ca 17 km söder om Ljungby. Areal om ca 9 ha, huvudsakligen åker och bete. Vackra omgivningar med lång strand i Prästebodaån som rinner genom

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2 SKOGSFASTIGHET GRÖNSKÅRA HÖGSBY ISABO 1:2 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Grönskåra i byn Isabo. Fastigheten består av tre skiften om totalt 24,1 ha varav 21 ha är skogsmark. Skogen fördelar sig till

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening PARTER Fastighetsägare/ Upplåtare:......... nedan kallad fastighetsägaren Pers.nr:.. Berörd fastighet (fastighetsbeteckning):.. Ledningsägare:....

Läs mer

O L S G Å R D R Y D S G Å R D

O L S G Å R D R Y D S G Å R D O L S G Å R D R Y D S G Å R D Välskött gård mellan Varmlösa och Katslösa ca 2 km SO Rydsgård. Olsgårds byggnation består av en trevlig bostad om 5 r.o.k., ekonomibyggnader i U-formation innehållande annex

Läs mer

Lantgård i Björka. Bud kan lämnas även på delar av markinnehavet. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Lantgård i Björka. Bud kan lämnas även på delar av markinnehavet. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Lantgård i Björka KUMLA EKEBY-BJÖRKA 3:6 Fastigheten är belägen vid Björka drygt en mil söder om Örebro. Trevlig tomtplats med utsikt över jordbrukslandskapet. Bostaden är i behov av helrenovering alt.

Läs mer

GÅRD VÄRENDS NÖBBELE

GÅRD VÄRENDS NÖBBELE GÅRD VÄRENDS NÖBBELE Del av Växjö Värends-Nöbbele 1:1 Läge Gården är belägen centralt i Värends Nöbbele, ca 9 km sydost om Ingelstad och ca 28 km syd om Växjö. Se markering på kartbilaga 1a. Omfattning

Läs mer

Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2

Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2 Heavägen 23 Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2 Område Gatuadress Heavägen 23 Komplett Hästgård Med Potential För Ytterligare Verksamhet, Kungsbacka Tillträde tidigast Nu finns möjlighet

Läs mer

Gård för boende, hästverksamhet och uthyrning VARBERG SPANNARP 63:1 & 63:2

Gård för boende, hästverksamhet och uthyrning VARBERG SPANNARP 63:1 & 63:2 Gård för boende, hästverksamhet och uthyrning VARBERG SPANNARP 63:1 & 63:2 Pris: 7 500 000 SEK utgångspris Försäljningssätt: Öppen budgivning, Christian Persson Mäklare LRF Konsult Stockholm 0771-27 27

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer