Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 februari 2004 kl 08:15-17:10. Eva Engström Sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 februari 2004 kl 08:15-17:10. Eva Engström Sekreterare"

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 februari 2004 kl 08:15-17:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef Kaj Engström VA-avfallschef 30 Michael Kazmierczak Inköp Hälsingland 31 Göran Karlsson Inköp Hälsingland 31 Sam Sandström Stadsarkitekt 37 Margareta Tamm Persson Ekonomichef 24-36, Utses att justera Justeringens plats och tid Ove Wallberg (m) Bergsjö Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eva Engström Ordförande Stig Eng Justerande Ove Wallberg Organ Kommunstyrelsen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. Underskrift Eva Engström

2 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (31) 24 Dnr 5/2004 Ekonomirapport. Kommunchef Thord Wannberg informerar om den ekonomiska uppföljningen för kommunstyrelsens verksamheter per januari Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om uppföljningen av lönekostnader per januari 2004 samt kommunens likviditet.

3 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (31) 25 Dnr 517/2003 Redovisning av reinvesteringar. Kommunstyrelsen har beslutat att reinvesteringar ska redovisas månadsvis i kommunstyrelsen. Kommunchef Thord Wannberg informerar om de reinvesteringar som är planerade.

4 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (31) 26 Dnr 480/2003 Prospekt - aktier Norrsken AB. Kommunalförbundet SAM har inkommit med en skrivelse där de presenterar ett prospekt för aktieförsäljning av kommunalförbundets aktier till kommunerna i Gävleborgs län samt Landstinget Gävleborg. Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet. Norrsken har övertagit ägandet och driften av Regnets verksamhet. Målet för verksamheten är: Regionalt nät till samtliga kommunhuvudorter. Ett i huvudsak redundant nät. Noder i kommunhuvudorter. Sammankoppling med kommersiellt nät. Framtida möjligheter till samarbete och utveckling. Beslutsunderlag Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs kommun accepterar SAM:s erbjudande enligt bifogat prospekt under följande förutsättningar: Länets samtliga kommuner och landstinget accepterar erbjudandet. Landstinget blir kund hos Norrsken AB så snart det är möjligt med hänsyn till gällande avtal. Kommunens borgensåtagande gentemot kommunalförbundet SAM minskar med 85 tkr. Anslå kronor för ändamålet ur investeringsbudgeten 2004 (se Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande ). Yrkanden Ove Wallberg (m) yrkar bifall till Margareta Tamm Perssons förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner det antaget.

5 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (31) Forts. 26 Kommunstyrelsens beslut Nordanstigs kommun accepterar SAM:s erbjudande enligt bifogat prospekt under följande förutsättningar: 1. Länets samtliga kommuner och landstinget accepterar erbjudandet. 2. Landstinget blir kund hos Norrsken AB så snart det är möjligt med hänsyn till gällande avtal. 3. Kommunens borgensåtagande gentemot kommunalförbundet SAM minskar med 85 tkr. 4. Anslå kronor för ändamålet ur investeringsbudgeten 2004.

6 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (31) 27 Dnr 37/2004 Remiss om skatteutjämningsförslag. Regeringens Utjämningskommitté har utarbetat ett förslag till förändringar i det kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet. Kommittén föreslår att den nuvarande inkomstutjämningen förändras. Vidare föreslår man förenklingar i systemets kostnadsutjämning och att ett nytt statligt finansierat strukturbidrag införs. Förslaget är utsänt på remiss. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Thord Wannberg, Stig Eng (c) och Margareta Tamm Persson att utarbeta ett förslag till remissvar till nästa kommunstyrelsesammanträde (se kommunstyrelsens protokoll 22/2004). Kommunstyrelsens beslut Anta förslag till remissvar från Stig Eng, Thord Wannberg och Margareta Tamm Persson och överlämna det till Finansdepartementet.

7 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (31) 28 Dnr 52/2004 Attestreglemente för Nordanstigs kommun. Ekonomikontoret har utarbetat ett förslag till attestreglemente för Nordanstigs kommun. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Anta attestreglemente för Nordanstigs kommun.

8 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (31) 29 Information om verksamhet och ekonomistyrning. Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar att det pågår ett arbete med att utarbeta tydliga rutiner för uppföljning av verksamhet och ekonomistyrning.

9 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (31) 30 Information om projekt Avfallshantering Hälsingland. Avdelningschef Kaj Engström informerar om projektet Avfallshantering Hälsingland. Projektet ska genomföra en djupinventering och miljöanalys av avfallshanteringen i Hälsingland, för att samordna verksamheten. Syftet med miljöanalysen är bla att dra upp riktlinjer för långsiktlig avfallsplanering.

10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL10 (31) 31 Information om Kommunalförbundet Inköp Hälsingland. Göran Karlsson från Kommunalförbundet Inköp Hälsingland besöker kommunstyrelsen och informerar om förbundets verksamhet. Göran Karlsson informerar om de lagar som styr upphandlingen, vilket uppdrag Inköp Hälsingland har samt vilka möjligheter kommunerna har att vägledas i dessa frågor.

11 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL11 (31) 32 Dnr 512/2003 Överföring av färdtjänst- och riksfärdtjänsthandläggning till X-Trafik AB. X-Trafik AB har tidigare presenterat ett förslag till en gemensam färdtjänstorganisation för kommunerna i Gävleborgs län. Syftet med en gemensam organisation i hela länet är att få en organisation som har större kunskap om vilka alternativa resesätt som finns vid en bedömning av en färdtjänst- eller riksfärdtjänstansökan och att få en organisation där kunskaperna om kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och övriga transporter finns samlade. Oavsett kommun skall man få en likvärdig bedömning av sin ansökan samt som ett resultat av samordningen säkerställa en professionell bedömning utifrån färdtjänst- och riksfärdtjänstlag och förändringar av dessa. X-Trafiks målsättning är att få ett enhetligt regelsystem i hela länet, att få gemensamma taxor i hela länet för alla färdtjänst- och sjukresor samt att särlösningar för äldre och funktionshindrade minskas för att ersättas av utbyggd kollektivtrafik för alla. Kommunstyrelsen beslutade i 115/2003 att i inte överföra färdjänstansvar/myndighetsutövning till X-Trafik AB då det innebär en kostnadsökning som ej kan motiveras. Kommunstyrelsen gav färdtjänstansvarig tjänsteman i uppdrag att fortsätta utredningen för att finna en möjlig lösning. Beslutsunderlag 1. Trafiksamordnare Hans Jansson föreslår att färdtjänsthandläggningen överförs till X-Trafik AB från och med januari 2004 (se Hans Janssons tjänsteutlåtande). 2. Socialchef Ann-Christine Pettersson föreslår omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att överföra färdtjänstansvar/myndighetsutövning till X-Trafik AB samt att en utvärdering görs efter ett år, inför en förlängning av avtalet (se Ann- Christine Petterssons tjänsteutlåtande). 3. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen överför färdtjänstansvar/myndighetsutövning till X-Trafik AB snarast möjligt. En utvärdering görs efter ett år, inför en förlängning av avtalet (se omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 134/2003).

12 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL12 (31) Forts Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar överföra färdtjänstansvar/myndighetsutövning till X-Trafik AB snarast möjligt. En utvärdering görs efter ett år, inför en förlängning av avtalet (se kommunstyrelsens beslut 3/2004). 5. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Ledningsgruppen att till nästa kommunstyrelsesammanträde lämna förslag till finansiering (se kommunstyrelsens protokoll 3/2004). 6. Trafiksamordnare Hans Jansson föreslår att även riksfärdtjänsten skall ingå i den nya organisationen för färdtjänsthandläggningen (se Hans Janssons tjänsteutlåtande ). 7. Förslag till avtal om överlåtelse av uppgifter enligt Lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst mellan Nordanstigs kommun och X-Trafik AB, Yrkanden Ove Wallberg (m) yrkar avslag på förslaget om att även riskfärdtjänsten skall ingå i den nya organisationen för färdtjänsthandläggning, samt att kommunstyrelsens tidigare beslut 3/2004 ska rivas upp. Ove Wallberg (m), med stöd av Yvonne Kardell (c) yrkar även att Trafiksamordnare Hans Jansson får i uppdrag att utreda kommunens höga kostnader för färdtjänst/riksfärdtjänst i jämförelse med andra kommuner i Hälsingland. Monica Olsson (s) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Den som stöder att ärendet avgörs vid dagens sammanträde röstar Ja. Den som stöder återremiss röstar Nej. Omröstningsresultat Med sju Ja-röster för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde mot sex Nej-röster för återremiss, antar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

13 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL13 (31) Forts. 32 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande om avslag på förslaget om att även riskfärdtjänsten skall ingå i den nya organisationen för färdtjänsthandläggning, samt att kommunstyrelsens tidigare beslut 3/2004 och finner yrkandet antaget. Ordföranden ställer därefter proposition på Ove Wallbergs och Yvonne Kardells yrkande om att Trafiksamordnare Hans Jansson får i uppdrag att utreda kommunens höga kostnader för färdtjänst/riksfärdtjänst i jämförelse med andra kommuner i Hälsingland och finner det antaget. Kommunstyrelsens beslut 1. Avslå förslaget att även riksfärdtjänsten skall ingå i den nya organisationen för färdtjänsthandläggningen. 2. Upphäva kommunstyrelsens 3/ Uppdra till Trafiksamordnare Hans Jansson att utreda kommunens höga kostnader för färdtjänst/riksfärdtjänst i jämförelse med andra kommuner i Hälsingland. Reservation Ledamöterna i socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot punkterna 1 och 2.

14 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL14 (31) 33 Dnr 11/2004 Ersättare i budgetberedningen. Börje Lindblom (fp) föreslår i skrivelse att kommunstyrelsens budgetberedning utökas med sju ersättare. Budgetberedningen består idag av sju ledamöter och inga ersättare. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgetberedningen med fem ersättare. Ersättarna får bara närvara vid ordinarie ledamots frånvaro. Ersättarna utses vid kommunstyrelsens nästa sammanträde (se kommunstyrelsens protokoll 7/2004). Yrkanden Stig Eng (c) yrkar att Nils Nordlund (fp), Håkan Larsson (m) och Hans-Åke Bergman (c) utses som ersättare i budgetberedningen. Monica Olsson (s) yrkar att Håkan Ström (s) och Stig Jonsson (s) utses som ledamöter. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på sitt och Monica Olssons yrkanden och finner dem antagna. Kommunstyrelsens beslut 1. Som ersättare i budgetberedningen utse Nils Nordlund (fp) Håkan Larsson (m) Hans-Åke Bergman (c) Håkan Ström (s) Stig Jonsson (s) 2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden

15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL15 (31) 34 Dnr 45/2004 Löneväxling till pension. Personalkontoret har utarbetat ett förslag till policy för löneväxling till pension. Beslutsunderlag Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar personalutskottets förslag till policy för löneväxling till pension (se personalutskottets protokoll 1/2004). Kommunstyrelsens beslut Ärendet tas upp på kommunstyrelsens nästa sammanträde i avvaktan på central samverkan.

16 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL16 (31) 35 Dnr 46/2004 Begäran om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken. Uno Norberg, Miljö- och hälsoskyddschef på Norrhälsinge miljökontor, har inkommit med en skrivelse om att Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har för avsikt att tillskriva länsstyrelsen med en begäran om övertagande av tillsyn i Nordanstigs kommun över B- anläggningar (tillståndspliktiga anläggningar) generellt, samt över täkter. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd önskar kommunstyrelsens synpunkter. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds framställan.

17 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL17 (31) 36 Dnr 43/1999 Motion om laxfiskens vandringar. Ulf Norman (v) och Sverker Thyr (v) har lämnat en motion med förslag att kommunen undersöker möjligheten att göra fri passage för laxfiskens vanding från havet till Harmångeråns och Gnarpåns källflöden. Beslutsunderlag 1. Sverker Thyr (v) meddelar att arbete pågår i fiskeföreningarna, där kommunen deltar som markägare, och upplever ett gott samarbete. Arbetet pågår i motionens inriktning. Motionen är därmed besvarad (se kommunstyrelsens 32/2002). 2. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till ledningskontoret för en att komplettera motionssvaret med kommunens LIP-ansökan (se kommunstyrelsens protokoll 32/2004). 3. Se kommunchef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Anta kommunchef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande som svar på motionen. 2. Motionen är därmed besvarad.

18 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL18 (31) 37 Dnr 25/2004 Översiktsplan för Nordanstigs kommun. Beredningen för översiktsplanen har utarbetat ett förslag till översiktsplan. Planen skall ses som ett handlingsprogram för kommunen som skall samordnas med tillväxtprogram, marknadsplan och IT-infrastrukturplan. Stadsarkitekt Sam Sandström föredrar ärendet och de förslag till förändringar i planen. Beslutsunderlag Beredningen för översiktsplan föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslaget till översiktsplanen som ett samrådsförslag (se beredningens anteckningar från sammanträde 2 februari 2004). Kommunstyrelsens beslut Uppdra till byggnadskontoret att ställa ut förslaget till översiktsplan daterat 2 februari 2004.

19 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19 (31) 38 Dnr 89/2003 Motion om trafiksäkerhetsåtgärder Jättendal-Mellanfjärden. Ivar Broberg (fp) har lämnat in en motion där han föreslår att kommunen tar kontakt med Vägverket så att de i samband med upprustning av vägen mellan Jättendal och Mellanfjärden kan bredda vägbanan till förmån för gående, cyklister och vintertid även skoterförare. Beslutsunderlag 1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning (se fullmäktiges protokoll 13/2003). 2. Se Va-renhållningschef Kaj Engströms tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Anta Va-renhållningschef Kaj Engströms tjänsteutlåtande som svar på motionen. 2. Motionen är därmed besvarad.

20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20 (31) /2003 Information om samverkansprojekt inom Hälsingerådets verksamhet. Kommunchef Thord Wannberg och Stig Eng (c) informerar om de samverkansprojekt som pågår inom Hälsingerådets verksamhet. Projektet Konsument Hälsingland har fått i uppdrag att finansiera ännu ett års verksamhet. Rapport ska lämnas i maj Thord Wannberg informerar vidare om HälsingeTur, Regnet och ITsamverkan. Det gemensamma rekryteringsprojektet har tidigare koncentreras på spetskompetens men ska nu övergripa alla rekryteringar. Monica Olsson (s) har blivit invald som kommunens representant i styrgruppen för GIS. Orienteringstävlingen O-ringen kommer att arrangeras i Söderhamn i sommar. Någon tävling kanske kommet att förläggas i Hudiksvall eller Nordanstig.

21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL21 (31) 40 Delegerade ärenden. Följande delegationsbeslut redovisas: Stig Eng (c), kommunstyrelsens ordförande: Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 3-15/2004. Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 1-4/2004. Personalutskottets 31-33/2003, 1-8/2004. Ekonomichef Margareta Tamm Persson: Omsättning finansiella tillgångar nr 1-2/2003. Omsättning lån nr 1-5/2003. Kommunstyrelsens beslut Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

22 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL22 (31) 41 Delgivningar. Följande skrivelser delges: Svenska kommunförbundets cirkulär: 2003:115 Ändringar i Allmänna bestämmelser med anledning av ändrad lagstiftning. 2003:117 Kommunalt Huvudavtal med OFR. Förbundsområde Läkare som part. 2004:4 Traktamentsbelopp :5 Särskild lärarutbildning under åren :6 Pensionsnämndens beslut angående förändring av pensionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp. 2004:9 Budgetförutsättningar för åren :10 Nytt Ramavtal mellan Svenska kommunförbundet och Lantmäteriet. 2004:11 Skrift om migrationsstatistik m.m. Landstinget Gävleborg, Samhällsmedicin: Arbetsordning för Länsfolkhälsorådet Gävleborg. Inköp Hälsingland: Protokoll Fiskevårdsförbundet Mitt: Meddelande om konkurs. Kommunstyrelsens beslut Lägga delgivningarna till handlingarna.

23 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL23 (31) 42 Dnr 456/2002 Motion om Närradions sändning av fullmäktiges sammanträden. Stig Eng (c) har lämnat in en motion där han föreslår att kommunstyrelsen ska uppta nya förhandlingar med närradioföreningens styrelse för att finna en mer ekonomiskt fördelaktig lösning, så att sändningarna av fullmäktiges sammanträden kan återupptas. Beslutsunderlag 1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för utredning ( ). 2. Kommunchef Thord Wannberg föreslår att ledningskontoret får i uppdrag att slutföra förhandlingarna med närradioföreningen för att i första hand komma igång med närradiosändningarna från kommunfullmäktige, samt att motionen därmed är besvarad (se Thord Wannbergs tjänsteutlåtande ). Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Uppdra till ledningskontoret att slutföra förhandlingarna med närradioföreningen för att i första hand komma igång med närradiosändningarna från kommunfullmäktige. 2. Motionen anses därmed besvarad.

24 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL24 (31) 43 Dnr 609/1999 Motion om uppdatering av gatu-, vägnamn och nummer. Vänsterpartiet genom Stig Nordin (v) har lämnat en motion där han föreslår att en översyn/inventering av gatunamn, vägnamn och nummer skall göras. Beslutsunderlag 1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till presidiet (se fullmäktiges protokoll 169/199). 2. Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att motionen anses besvarad i och med att kommunstyrelsen beslutat att Lantmäteriet skall genomföra kommunens adressregister. Tekniska kontoret är ansvarigt för grundmaterialet i adressändringen (se Göran Norlings tjänsteutlåtande ). Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Anta teknisk samordnare Göran Norlings skrivelse som svar på motionen. 2. Motionen är därmed besvarad.

25 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL25 (31) 44 Dnr 204/2000 Motion om jakträtter och arrende av kommunens mark. Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion där han föreslår att Nordanstigs kommun utreder möjligheterna att ge jakträtt respektive utarrendera kommunens mark till jägare och jaktvårdsområden. Beslutsunderlag 1. Fullmäktige beslutar att uppdra till presidiet att fördela motionen (se fullmäktiges protokoll 43/2000). 2. Se teknisk samordnare Göran Norlings tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Anta teknisk samordnare Göran Norlings skrivelse som svar på motionen. 2. Motionen är därmed besvarad.

26 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL26 (31) 45 Dnr 203/2000 Motion om försäljning av kommunens skogs- och markinnehav. Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion där han föreslår att kommunen skall utreda möjligheterna att sälja sitt skogs- och markinnehav. Beslutsunderlag 1. Fullmäktige beslutar att uppdra till presidiet att fördela motionen (se fullmäktiges protokoll 42/2000). 2. Se Va-renhållningschef Kaj Engströms tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Anta Va-Renhållningschef Kaj Engströms skrivelse som svar på motionen. 2. Motionen är därmed besvarad.

27 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL27 (31) 46 Information. Stig Eng (c) informerar om fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen att upphandla en konsult för att genomföra en organisationsanalys av kommunens hela verksamhet. Ulf Lövgren (s) frågar om Bergsjöparkens uppbyggnad av dansbanan och hur det finansierats. Ove Wallberg (m) informerar om förslaget i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd när det gäller räddningstjänstens organisation. Stig Eng (c) informerar om Tillväxtavtalet för Gävleborg Stig Eng tar även upp frågan om att arbeta för en ändring av namnet på riktnummerområdet från Bergsjö till Nordanstig. Kommunstyrelsens beslut 1. Uppdra till teknisk samordnare Göran Norling att till nästa kommunstyrelsesammanträde besvara frågan om Bergsjöparkens dansbana. 2. Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att boka in en information om räddningstjänstplanen till nästa kommunstyrelsesammanträde.

28 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL28 (31) 47 Behörighet för tillgång till bankfack. Nordanstigs kommun har tre bankfack i Handelsbanken, Bergsjö. Besluten om behöriga personer behöver revideras. Kommunstyrelsen har att utse personer som blir behöriga för tillgång till dessa bankfack (nr 13,97, och 124). Beslutsunderlag Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen beslutar upphäva beslut fattat i kommunstyrelsens arbetsutskott 110/1998. Medgiva rätt för Margareta Tamm Persson samt Margareta Wedin Rosén att var för sig äga tillträde till bankfack nr 13,97 samt 124. Uppdra till Margareta Tamm Persson att undersöka behovet av bankfack samt att anpassa (minska) antalet till behovet (se Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande ). Sekreterare Eva Engström föreslår även att kommunstyrelsens beslut 144/1993, 130/1998 och 47/2000 upphävs. Yrkanden Ove Wallberg (m) yrkar bifall till Margareta Tamm Perssons förslag samt Eva Engströms tillägg. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsens beslut 1. Upphäva beslut fattat i kommunstyrelsens arbetsutskott 110/1998, kommunstyrelsens 144/1993,130/1998 samt 47/ Medgiva rätt för Margareta Tamm Persson samt Margareta Wedin Rosén att var för sig äga tillträde till bankfack nr 13,97 samt Uppdra till Margareta Tamm Persson att undersöka behovet av bankfack samt att anpassa (minska) antalet till behovet.

29 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL29 (31) 48 Val av kommunens ombud till bolagsstämmor. Fullmäktige har att utse en person som ska företräda kommunen som ägare vid Nordanstigs Bostäder AB:s bolagsstämma och Nordanstigs Fastighets AB:s bolagsstämma. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktiges beslut 1. Utse fullmäktiges ordförande Charlotte Klötz (fp) att företräda kommunen som ägare vid bolagsstämmorna för Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Fastighets AB. 2. Utse fullmäktiges vice ordförande Bengt Alm (m) som ersättare.

30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL30 (31) 49 Arbetsmiljörapport. Kristian Berggren (v) tar upp det inspektionsmeddelande som Arbetsmiljöverket lämnat över LSS-verksamheten i kommunen. Kristian Berggren föreslår att det utses en chef över verksamhetscheferna, att sjukvikariesystemet ska ses över samt att en eventuell controllerfunktion utreds. Kristian Berggren tar även upp rapporten från Komrev om organisationen kring ett LSS-ärende. Yrkanden Kristian Berggren (v) yrkar att Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ska behandlas i kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Kristian Berggrens yrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsens beslut Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion av LSSverksamheten ska behandlas i kommunstyrelsen.

31 Namn NORDANSTIGS KOMMUN NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Kommunstyrelsen Datum: Sida 31 Parti Närvaro 32 Ledamöter Ja Nej Stig Eng Ordf c N X Sven-Åke Eriksson c N X Ej närv. kl 10:05-11: Hans-Åke Bergman c - Börje Lindblom fp - Peter Fagerhov kd N X Närv. tom kl 12: Ove Wallberg Vo m N X Görgen Ahlin m - Monica Olsson s N X Sven-Erik Sjölund s N X Stig Jonsson s N X Ulf Lövgren s N X Åke Bertils s - Kristian Berggren v N X Ersättare B-I Olsson-Mangseth c Yvonne Kardell c N X Ersättare för Hans-Åke Bergman. Anders Broberg c Nils Nordlund fp N X Ersättare för Börje Lindblom. Siv Bergström kd Bengt Alm m N X Närv. heldag. Ers. För S-Å Eriksson kl 10:05-11: Ersättare för Peter Fagerhov from kl 13:00-17: Håkan Larsson m N Ersättare för Görgen Ahlin. Håkan Ström Bengt-Ola Olsson s N X Dick Lindkvist Vanja Wallin Kjell Bergström mp N Stig Nordin Summa Avstår s s s v

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 1 mars 2004 kl 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 november 2005 kl. 19:00-21:55. Eva Engström Sekreterare. Barbro Högström-Larsson (c) Brittmari Engman (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 november 2005 kl. 19:00-21:55. Eva Engström Sekreterare. Barbro Högström-Larsson (c) Brittmari Engman (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 november 2005 kl. 19:00-21:55. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15-17:30. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15-17:30. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (22) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15-17:30. Se närvarolista Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15-12:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15-12:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15-12:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om färdtjänstrapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 9 september 2004 kl 08:15. 1. Val av justerare. 2. Budget 2005 samt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 december 2005 kl. 08:15-12:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 december 2005 kl. 08:15-12:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 december 2005 kl. 08:15-12:50. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Organisationsanalys. 184/2004. 5. Ledningsplan och informations- /beredskapsplan för Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Organisationsanalys. 184/2004. 5. Ledningsplan och informations- /beredskapsplan för Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 10 juni 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport. 3.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 9 september 2004 kl. 08:1514:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 9 september 2004 kl. 08:1514:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (166) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 9 september 2004 kl. 08:1514:30. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport. 15/2005. 3. Fördelning av investeringsbudget 2005. 58/2005

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport. 15/2005. 3. Fördelning av investeringsbudget 2005. 58/2005 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 10 februari 2005 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45.

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Örnnästet (toppstugan) på Kyrkbyberget i Bergsjö. Tisdag 24 maj 2005 kl. 08:15-17:50.

Örnnästet (toppstugan) på Kyrkbyberget i Bergsjö. Tisdag 24 maj 2005 kl. 08:15-17:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Örnnästet (toppstugan) på Kyrkbyberget i Bergsjö. Tisdag 24 maj 2005 kl. 08:15-17:50. Se närvarolista. Övriga

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 10 november 2005 kl. 08:15-16:35. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 10 november 2005 kl. 08:15-16:35. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (25) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 10 november 2005 kl. 08:15-16:35. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Boerje Bohlin (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 29 november 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 november 2007 kl. 08:00-14:30. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 november 2007 kl. 08:00-14:30. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 november 2007 kl. 08:00-14:30. Se närvarolista. Övriga deltagande Ulla

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf Lövgren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger Tid: Måndag 27 september 2004 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 11 september 2007 kl. 08:15-16:20. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 11 september 2007 kl. 08:15-16:20. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 11 september 2007 kl. 08:15-16:20. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 30 november 2016 kl. 11:00-12:05. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 30 november 2016 kl. 11:00-12:05. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef. NORDANTIG KOMMUN AMMANTRÄDEPROTOKOLL ammanträdesdatum 1 (8) ida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 30 november 2016 kl. 11:00-12:05 e närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00-23:55. Eva Engström Sekreterare Berndt Nordberg Utbildnings- och kulturchef

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00-23:55. Eva Engström Sekreterare Berndt Nordberg Utbildnings- och kulturchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (24) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00-23:55. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Verksamhetsutövare enligt miljöbalken. 6. Budget 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Verksamhetsutövare enligt miljöbalken. 6. Budget 2013 för kommunstyrelsens verksamheter. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 10 maj 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 5 februari 2007 kl. 19:00-22:05. Eva Engström Sekreterare Helmer Wiklund Vd Nordanstigs Bostäder AB

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 5 februari 2007 kl. 19:00-22:05. Eva Engström Sekreterare Helmer Wiklund Vd Nordanstigs Bostäder AB NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 5 februari 2007 kl. 19:00-22:05. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport. 15/2005. 3. Redovisning av inköp. 517/2003. 4. Detaljplan för Tjärnviks industriområde.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport. 15/2005. 3. Redovisning av inköp. 517/2003. 4. Detaljplan för Tjärnviks industriområde. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 20 januari 2005 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 maj 2011 kl. 13:00-14:55.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 maj 2011 kl. 13:00-14:55. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 maj 2011 kl. 13:00-14:55. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Håkan Larsson (M) Ulf

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00.

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 20 januari 2005 kl. 08:15-15:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2005-01-27.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 20 januari 2005 kl. 08:15-15:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2005-01-27. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 20 januari 2005 kl. 08:15-15:50. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 16 december 2013 kl. 18:00-20:00.

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 16 december 2013 kl. 18:00-20:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 16 december 2013 kl. 18:00-20:00. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 augusti 2005 kl. 08:15. Beräknas vara klart under förmiddagen. 2. Ekonomirapport.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 augusti 2005 kl. 08:15. Beräknas vara klart under förmiddagen. 2. Ekonomirapport. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 augusti 2005 kl. 08:15. Beräknas vara klart under förmiddagen. 1.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö.

Kommunkontoret i Bergsjö. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 16 februari 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 maj 2012 kl. 18:00-20:30. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Kvalitets- och utvecklinsledare

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 maj 2012 kl. 18:00-20:30. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Kvalitets- och utvecklinsledare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 maj 2012 kl. 18:00-20:30. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 februari 2012 kl. 08:15-11:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 februari 2012 kl. 08:15-11:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 februari 2012 kl. 08:15-11:00. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 maj 2007 kl. 08:15-14:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 maj 2007 kl. 08:15-14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 maj 2007 kl. 08:15-14:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 20 december 2004 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00-21:00. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00-21:00. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00-21:00. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Gnarps skola Måndag 17 mars 2014 kl. 08:30-14:35 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-12:30

Gnarps skola Måndag 17 mars 2014 kl. 08:30-14:35 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-12:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Gnarps skola Måndag 17 mars 2014 kl. 08:30-14:35 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-12:30 Beslutande Boerje Bohlin

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Thomas Hallgren Kommunakuten AB. Annelee Larsson (s) Stig Hogebrandt (c)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Thomas Hallgren Kommunakuten AB. Annelee Larsson (s) Stig Hogebrandt (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (22) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 12 december 2011 kl. 18:00-22:25. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 12 december 2011 kl. 18:00-22:25. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 12 december 2011 kl. 18:00-22:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 12 oktober 2005 kl. 10:00 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:20 13:20

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 12 oktober 2005 kl. 10:00 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:20 13:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (15) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 12 oktober 2005 kl. 10:00 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:20 13:20 Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 augusti 2012 kl. 08:15-11:05. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Thord Wannberg Handläggare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 augusti 2012 kl. 08:15-11:05. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Thord Wannberg Handläggare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (18) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 augusti 2012 kl. 08:15-11:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Delårsbokslut per 30 juni 2015 för Nordanstigs kommun. 7. Rapport: Kvalitetssäkring av mål och budget

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Delårsbokslut per 30 juni 2015 för Nordanstigs kommun. 7. Rapport: Kvalitetssäkring av mål och budget NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 17 september 2015 kl. 08:15. 1. Val av justerare.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Budget 2005 för kommunstyrelsen. 444/2004. 5. Reglemente för internkontroll. 438/2004

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Budget 2005 för kommunstyrelsen. 444/2004. 5. Reglemente för internkontroll. 438/2004 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 november 2004 kl 08:15. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

6. Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB. 7. Investeringsbudget 2013, Ombyggnad omklädningsrum Bergesta.

6. Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB. 7. Investeringsbudget 2013, Ombyggnad omklädningsrum Bergesta. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Ön Gran. Tid: Torsdag 13 juni 2013 kl. 08:00. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning. 3. Kommunchefen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15-16:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15-16:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (27) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15-16:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om asyl- och flyktingmottagningen.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om asyl- och flyktingmottagningen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 8 februari 2016 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 juni kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 juni kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (24) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 juni kl. 08:15-12:35. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Ove Wallberg (m) Ulf Lövgren (s) Kommunkontoret i Bergsjö 2004-12-23.

Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Ove Wallberg (m) Ulf Lövgren (s) Kommunkontoret i Bergsjö 2004-12-23. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 20 december 2004 kl. 18:00-23:25. Sammanträdet ajournerades mellan kl.

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 april 2014 kl. 18:00-22:15.

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 april 2014 kl. 18:00-22:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 april 2014 kl. 18:00-22:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer