LÄNSSTYRELSEN KRONOBERGS LÄN 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNSSTYRELSEN KRONOBERGS LÄN 2004"

Transkript

1 Årsredovisning 2004

2 Innehåll Sammanfattning av verksamhetsåret Övergripande redovisning av verksamhetskostnader VO Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete 7 Verksamhetsgren Generellt sektorsövergripande arbete 7 Verksamhetsgren Regional utveckling 16 Verksamhetsgren Miljömålsarbete 21 VO Tillsyn och vägledning 27 Verksamhetsgren Social tillsyn 31 Verksamhetsgren Miljötillsyn 42 Verksamhetsgren Djur- och Livsmedelstillsyn 44 Verksamhetsgren Övrig Tillsyn 47 VO Ärendehandläggning 48 Verksamhetsgren Trafikärenden 54 Verksamhetsgren EU-stöd 56 Verksamhetsgren Övrig ärendehandläggning 59 Övrig rapportering 62 Personalstrukturen Personalomsättning Sjukfrånvaro Utbildningsnivå Prognos pensionsavgångar Uppdrag som skall redovisas i årsredovisningen Finansiell redovisning och sammanställning över väsentliga uppgifter 79 1

3 2

4 Mål: Länen skall utvecklas på ett sådant sätt att de nationella målen får genomslag samtidigt som hänsyn tas till olika regionala förhållanden och förutsättningar. Sammanfattning av verksamhetsåret 2004 Jag måste konstatera att välmotiverade, genomtänkta och lovvärda satsningar ibland kan vara förgäves. Myndigheten har under 2004 främjat utbyggnaden av bredband med de medel som regeringen ställt till förfogande. Kommuner har fram till idag redovisat investeringskostnader om ca 5 miljoner kronor som inte kunnat utbetalas. De 13 miljoner kronor som Länsstyrelsen disponerat för bredbandsutbyggnad har återförts för regeringens disposition. Jag förutsätter dock att regeringen följer Länsstyrelsens styrelses förslag att pengarna skall få användas som ursprungligen utlovats. Också andra händelser under 2004 har drabbat länets kommuner, även om det är turismföretagen som fått de hårdaste stötarna. Det myckna regnandet och de påtagliga översvämningarna i bl. a. Lagan, Skålån, Bolmån, Mörrumsån och Helge å har fått turister att undvika länet. Vattentäkten i Alvesta var under flera veckor utslagen. Industrilokaler och bostadshus förstördes. Myndighetens satsningar och stöd till den traditionella glasbruksnäringen har fortsatt under året. Bärkraftigheten sviktar emellertid och de varsel som lagts under året är oroväckande. Även här har den uteblivna turistströmmen till följd av översvämningarna haft påverkan för den bristande lönsamheten. Den senaste raden av motgångar är emellertid stormen, eller rättare sagt orkanen, den 8-9 januari som drabbade just Kronobergs län allra hårdast. Visserligen drabbade detta oväder länet under 2005 men det skall ses i ljuset av att Länsstyrelsen strax före julen 2004 beslutade att bidra med kronor till ett EU-projekt syftande till främja internationaliseringen och att utveckla modeller för en uthållig förändring av affärskulturen hos länets många små och medelstora träförädlingsföretag. Boniteten bland länets skogar tillhör den bästa i landet, men efter stormen finns knappt någon avverkningsbar skog kvar, vilket sannolikt drabbar såväl enskilda som sågverk och andra träförädlingsföretag hårt. Konsekvenserna kan i sin helhet dock ännu inte överblickas. Länsstyrelsen har under 2004 bl. a. medverkat i satsningar för de många betydande aluminiumindustrierna i regionen. Främst har detta skett genom stöd för att främja den kompetens som finns hos formgivare och designers i arbetat med framtagandet av nya produkter i aluminiumindustrin. Satsningen kan också ses som en språngbräda mot Designåret Även när det gäller insatser för att främja 300-årsminnet av Carl von Linné år 2007, har medel avsatts för en regional projektkoordinator som samordnar länets aktiviteter, främst i Växjö och Älmhults kommuner, under jubileumsåret. En samsyn har skapats med bl.a. dem som samordnar Linnéminnena i Uppsala och ett nationellt jubileumskansli har inrättats på Kungliga Vetenskapsakademien. Det finns förutsättningar att landets främste vetenskapsman och kronobergsättling nu kan firas i hela Sverige. Det sägs att "Gud skapade världen, Linné systematiserade den. Inte ens Linné har dock kunnat tygla de krafter som naturen har. Översvämningar, stormar och flodvågen i Sydostasien har inneburit en hård ansträngning för de drabbade men också för länets kommuner och för Länsstyrelsen. Myndigheterna i länet har dock kunnat hantera situationen och under 2004 och inledningen av 2005 har det stått klart för mig att krisberedskapen bland och samarbetet mellan länets myndigheter är mycket god, även om vi kommer att hitta sådant som kan bli bättre på. Lars-Åke Lagrell 3

5 Ekonomi och personalansvar, Enhetschef Ärendehandläggning Sakansvarig Funktioner inom sakområdet Funktionsansvarig Organisation STYRELSE Länsledning Stab Samhällsutvecklingsenhet Krishantering, skydd mot olyckor och cívilt försvar Regional utveckling Jämställdhet Hållbar samhällsplanering och boende Kommunikationer Social omvårdnad Beredningssekretariat för Mål 2 Södra Chefsjurist Förvaltningsenhet Administrativ direktör Trafik Konkurrens Boende I&P IT Ekonomi Personal Natur- och kulturmiljöenhet Miljöprövningsdelegationen Naturvård och miljöskydd Fiske Kulturmiljö Naturvård Miljöövervakning/kalkning Miljöskydd Lantbruks- och veterinärenhet Lantbruk Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor Stödhantering Rådgivning/projekt Kontroll 4

6 Övergripande redovisning av verksamhetskostnader 2004 Tabell A - Verksamhetskostnader 2004 efter finansiering Tabellen skall innehålla verksamhetskostnader enligt resultaträkningen, oavsett finansiering. Objektkoder som ingår i respektive verksamhetsgren framgår av tabellmallar för de olika verksamhetsgrenarna. Kostnader som definitionsmässigt är myndighetsövergripande skall redovisas som sådana, även om kostnaderna finansieras med externa medel (s.k. OH-pålägg). Verksamhetsområden och verksamhetsgrenar samt myndighetsövergripande verksamhet 5 Kostnader exkl OH Kostnader inkl OH finansiering Tkr % Tkr % VO Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande , ,4 arbete VG Generellt sektorsövergripande arbete , ,3 VG Regional utveckling , ,7 VG Miljömålsarbete , ,4 VO Tillsyn och vägledning , ,9 VG Social tillsyn , ,0 VG Miljötillsyn , ,2 VG Djur- och livsmedelstillsyn 854 1, ,5 VG Övrig tillsyn 662 0, ,1 VO Ärendehandläggning , ,7 VG Trafikärenden , ,7 VG EG/EU-stöd , ,7 VG Övrig ärendehandläggning , ,3 SUMMA PRODUKTION , Myndighetsövergripande verksamhet (10) samt Administration och intern service (11) SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER EXKL RESURSSAMVERKAN , ) Resurssamverkan ,0 Totalsumma verksamhetens kostnader enl resultaträkningen 2) Myndighetsövergripande verksamhet, uppdelat på: 3) Nivå 1 ( ) ,2 Nivå 2 ( , ) ,9 Nivå 3 ( ) ,7 Personalkostnad, produktion (kkl 4, verksamhetskod 2-8) , Den del av kostnader för resurssamverkan som inte avser den egna länsstyrelsen redovisas på denna rad. Länsstyrelsens egen andel redovisas under relevant verksamhetskod, oftast adm. & intern service (11). 2 Totalsumma verksamhetskostnader ska överensstämma med verksamhetskostnaderna enligt resultaträkningen 3 Summan på nivå 1-3 ska överensstämma med totalsumman Myndighetsövergripande verksamhet. Den procentuella fördelningen ska visa resp. nivås andel av personalkostnaderna vg 2-8 (kkl 4). * = Allmänt och övergripande inom myndighetsövergripande verksamhet.

7 = Allmänt och övergripande inom administration och intern service, ekonomiadministration och personaladministration = Lokaler, utrustning och gemensam service, IT-verksamhet och telefoni = Försäljning tjänser enligt avgiftsförordningen, facklig verksamhet, övriga ärenden inom administration och intern service Tabell B - Verksamhetskostnader Myndighetsövergripande verksamhet särredovisad Kostnader per VO och VG VO Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete VG Generellt sektorsövergripande arbete VG Regional utveckling VG Miljömålsarbete VO Tillsyn och vägledning VG Social tillsyn VG Miljötillsyn VG Djur- och livsmedelstillsyn VG Övrig tillsyn VO Ärendehandläggning VG Trafikärenden VG EG/EU-stöd VG Övrig ärendehandläggning Resurssamverkan Myndighetsövergripande kostnader ( ) Totala kostnader (inkl. OH) Den del av kostnader för resurssamverkan som ska belasta länsstyrelsen ska fördelas på resp. verksamhetsgren. 2 Totalsumma verksamhetskostnader ska överensstämma med verksamhetskostnaderna enligt resultaträkningen. Årsarbetskrafter 1 per sakområde m.m Övrig förvaltning (20+21) Kommunikationer ( ) Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (28) Regional utvecklingspolitik och konkurrens (30) Hållbar samhällsplanering och boende (40+41) Kulturmiljö (43) Civilt försvar och räddningstjänst m.m. (45) Naturvård och miljöskydd (5) Lantbruk (60) Rennäring (61) Fiske (62) Social omvårdnad (70) Jämställdhet (80) Integration (85) Myndighetsövergripande verksamhet (10+11) Summa Uppgifterna avser all anställd personal vid länsstyrelsen, oavsett finansiering och anställningsform. Se vidare FÅB (2000:605), ESV:s allmänna råd till 2 kap. 4. 6

8 LÄNSSTYRELSENS VERKSAMHETSOMRÅDEN SAMT VERKSAMHETSGRENAR VO Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete Mål: Ett långsiktigt hållbart förverkligande av den nationella politiken genom samordning och hänsynstagande till olika sakintressen. Verksamhetsgren Generellt sektorsövergripande arbete TABELL VERKSAMHETSKOSTNADER OCH ÅRSARBETSKRAFTER 2004 FÖR VERKSAMHETSGREN GENERELLT SEKTORSÖVERGRIPANDE ARBETE Tabellen skall innehålla verksamhetskostnader enligt resultaträkningen. Fakta i tabellen skall redovisas endast för senaste räkenskapsår (dvs. 2004). Verksamhetskostnader för VG Generellt sektorsövergripande arbete Kostnader (tkr) Årsarbetskrafter Totala kostnader VG Generellt sektorsövergripande arbete (exkl. OH) varav Övrig förvaltning (200, 201) varav Trafik (240, 250) varav Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor. (280, 289) varav Regional utvecklingspolitik och konkurrens (300) varav Infrastruktur (34) varav Hållbar samhällsplanering och boende ( ) varav Kulturmiljö (430) varav Civilt försvar och räddningstjänst (45) varav Naturvård och miljöskydd (500) varav Lantbruk (600) varav Rennäring (610) - varav Fiske (620) varav Social omvårdnad (700) varav Jämställdhet (80) varav Integration (85) Verksamhetsgrenens andel av myndighetsövergripande kostnader ( ) Totala kostnader VG Generellt sektorsövergripande arbete (inkl. OH) Uppgifterna avser all anställd personal vid länsstyrelsen, oavsett finansiering och anställningsform. Se vidare ESV:s allmänna råd till 2 kap. 4 förordningen (2000:605) om budgetunderlag och årsredovisning. En årsarbetskraft motsvarar 220 arbetsdagar per år. 7

9 TABELL FÖR SAKOMRÅDE JÄMSTÄLLDHET Kostnader/intäkter för sakområde Jämställdhet Verksamhetskostnader inkl. OH 1 (tkr) varav ramanslag 32:1 (18 C1), netto (tkr) varav övrig finansiering (tkr) Andel av länsstyrelsens totala verksamhetskostnader (%) 0, Verksamhetsintäkter Med OH avses Myndighetsövergripande verksamhet (10+11) Mål 1: Länsstyrelsens arbete skall baseras på myndighetens samlade kompetens inom olika sakområden och som helhet gynna en hållbar utveckling i länet och regionen. Olika aspekter såsom krishantering i fred samt civilt försvar, jämställdhet, kulturarv, regional utveckling samt miljö skall beaktas och samordnas. Återrapportering 1 Redovisa översiktligt de viktigaste exemplen på hur följande områden har beaktats i länsstyrelsens arbete. Krishantering i fred och civilt försvar Inom området krishantering i fred har en påtaglig utveckling ägt rum under Genom tillskapandet av funktionen vakthavande beslutsfattare (VB) vid Länsstyrelsen har inte enbart Länsstyrelsen blivit tillgänglig dygnet runt och under hela året, utan dessutom har ett internt nätverk inom Länsstyrelsen med förankring i samtliga enheter utvecklats. VB-funktionen har också medfört att relationen till beredskaps- och räddningstjänstföreträdarna ute i kommunerna väsentligt förstärkts och tydliggjorts. Under 2004 har arbetet med en regional risk- och sårbarhetsanalys inletts. I startprocessen var inte mindre än 23 myndigheter, organisationer och företag inom länet involverade. Arbetet fortgår nu i sammansatta grupper för att bearbeta scenarier för sju prioriterade riskområden. Länsstyrelsen har under året fullföljt sitt stöd till länets samtliga kommuner i arbetet med lokala risk- och sårbarhetsanalyser. I denna process tillämpas ett brett angreppssätt som innebär att hela kommunens ansvar belyses ur risk- och sårbarhetssynpunkt. Härvid klarläggs behov av samordning och gemensam åtgärdsplanering samt formerna för Länsstyrelsens stöd och medverkan i processerna. Under 2004 har verksamhetsområdet skydd och säkerhet givit ut Beredskapsbladet G med aktuell information inom områdena krishantering, beredskap, skydd mot olyckor, kompetensutveckling, erfarenheter från övningar m. fl. Bladet ges ut 1-2 gånger per månad. I samband med översvämningarna inom länet sommaren 2004 belystes såväl Länsstyrelsens som de berörda kommunernas förmåga att hantera en omfattande händelse under längre tid. De viktigaste erfarenheterna kan knytas till betydelsen av väl utvecklade nätverk, flexibilitet, samverkan och framförhållning i planering och genomförande. Beträffande Länsstyrelsens ansvar inom området civilt försvar har uppföljning skett gent emot kommunerna bl. a. beträffande lagerhållning av skyddsmasker och viss räddningstjänstmateriel. I övrigt är det Länsstyrelsens målsättning att efter erforderlig anpassning kunna lämna stöd till Försvarsmakten och medverka till att länets kommuner utvecklar robusthet och uthållighet för svåra påfrestningar såväl i fred som under beredskap och väpnat angrepp. 8

10 Jämställdhet Länsstyrelsen har under året deltagit i projektet Jämställd förskola. Sex förskolor i länet deltar i projektet. Fem forskningscirklar har bildats där personalen på respektive förskola tilldelats en handledare vardera från Växjö universitet. Samtliga deltagare har tillsammans med styrgruppen samt en representant från Delegationen för Jämställd förskola träffats vid ett par tillfällen under hösten. Vid träffen i december var närmare 200 personer samlade till en gemensam föreläsningsdag. Till Växjö kom förutom de deltagande förskolorna även andra intresserade förskolor, detta för att väcka intresse för att vidareutveckla projektet under Länsstyrelsen har tillsammans med Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Kommunförbundet, Landstinget och Polismyndigheten startat ett Mål 3 projekt som fått namnet, Jämställd ledning. Projektet syftar till att öka kunskapsnivån kring Jämställdhet och medvetandegöra ledningen om dess ansvar och betydelse för frågans förankring i respektive organisation.målet är att samtliga aktörer i länet skall påbörja ett strukurerat arbete med jämställdhetsintegrering. Den 1 september 2004 bjöd landshövdingen in till en kick off för projektet där närmare 80 personer deltog. Målsättningen inför 2005 är att genomföra totalt 4 halvdagsutbildningar inom ramen för Jämställd ledning. Målgruppen är länets statliga chefer och kommunchefer samt deras ledningsgrupper. Under året har tre sammanträden med länets jämställdhetsråd genomförts. Rådet består av politiker och tjänstemän från Länsstyrelsen, Kommunförbundet, kommunerna samt länets organisationer. Rådet har i anslutning till sina sammanträden genomfört två företagsbesök. Rådet har också beslutat att tilldela två arbetsplatser i länet, rådets Jämställdhetspris. För 2003 tilldelades Växjö CLV (Centrallasarettet Växjö), priset och för 2004 beslutade rådet att ge priset till Scandinavian PC System. Priserna delades ut av landshövding Lars Åke Lagrell vid Länsstyrelsen ordinarie sammanträde idecember Kvinnofridsarbetet i länet har intensifierats under hösten. Flera lokala upprop för kvinnofrid har genomförts. Länsstyrelsens jämställdhetsdirektör har medverkat vid uppropen och tillsammans med andra aktörer agerat som samordnare för delar av det vidare arbetet. Ett par olika mansgrupper har bildats för att samtala kring värdegrundsfrågor och rådande könsmaktsordning. En förhoppning om ett konkret handlingsprogram för kvinnofrid har väckts. I det regionala organet för kvinnorfrid, Kvinnorfrid Kronoberg har fyra möten genomförts under året. Hedersrelaterade brott har varit en återkommande punkt och det har också adjungerats in personer till Kvinnofrid Kronobergs möten för att informera om arbetet med insatser som avser att förebygga hedersrelaterade brott. Från Länsstyrelsen har socialdirektörern och jämställdhetsdirektören deltagit i arbetet med att sprida information i länet avseende projektmedel för insatser kring hedersrelaterade brott. Länet har kronor att fördela till projektverksamhet. Fördelning av medel för skyddat boende sker i samverkan med storstadslänen, i vår region, Skåne län. Ett omfattande arbete med Länsstyrelsens handlingplan för jämställdhetsintegrering har genomförts under året. Handlingsplanen omfattar samtliga sakområden på Länsstyrelsen och skall börja tillämpas med start den 1 januari (Se bil 1). Länsstyrelsen har under sommaren rekryterat en ny jämställdhetsdirektör. Tjänsten har utökats till heltid från att tidigare ha varit en halvtidstjänst. Kulturarv De arkeologiska undersökningar som utförts under 2005 har inte varit så omfattande som Geografiskt mest omfattande har varit arbetet för att dokumentera ev. spår av mänsklig verksamhet i området för blivande vattenledning från Bergaåsen i Ljungby kommun till Växjö. De arkeologiska iakttagelserna var dock inte speciellt omfattande. Vidare har arkeologiska undersökningar gjorts i anslutning till områden planerade för bostadsbebyggelse i Växjö, dels vid Universitetet, dels i ett område i stadsdelen Söder. Rester av stenåldersboplats har påträffats. Medel har avsatts för att i projektform studera handläggning och resultat av den uppdragsarkeologiska verksamheten åren

11 Fortfarande är mängden skogsbruksärenden inför planerad markberedning mycket omfattande. Länsstyrelsen har dock i princip fattat beslut i alla de ärenden som kommit in under året. Projektet Skog & Historia har bedrivits med stor framgång i länet. Projektet är ett arbetsmarknadsprojekt som går ut på inventering av kulturlämningar i skogen, dvs lämningar av typen torpgrund m.m. som inte finns registrerade som fornlämningar. Länsstyrelsen bidrar med finansiering av arkeologisk kompetent arbetsledning som anställts via Smålands museum. Byggnadsvården har som tidigare år satsat på en kategoriinventering. I år var det aktuella temat Modernismens byggnader i princip det som går under begreppet funktionalismen. Arbetet har utförts av Smålands museum och resulterat i en bok och en vandringsutställning. Museet har också genomfört en inventering av det kalla krigets byggnadsverk. Genom de bidragsmöjligheter som finns via Riksantikvarieämbetet har bidrag lämnats till upprustning av ett 50-tal byggnader alltifrån ängslador (som nyligen inventerats) och vissa boendemiljöer till olika förindustriella kvarnmiljöer. Satsningarna är av största betydelse för ett bevarat och vårdat kulturarv till gagn för länets invånare och turismen. Inom kulturlandskapsvården har liksom tidigare år bidrag lämnats till skötseln av ängsfruktodlingarna vid Åsnen samt till länets enda kulturreservat Linnés Råshult. På Råshult har upprustning gjorts av några av byggnaderna. Dessutom har uppförts en ängslada på en dokumenterad plats för en tidigare lada. På gårdstomten har också gjorts en arkeologisk undersökning, Resultatet ligger till grund för kommande planering av området inför Linnéjubiléet Under året har en särskild satsning gjorts på skyltsidan. Dels har nytryck gjorts av äldre skyltar på fornminnen. Dels har en stor nysatsning gjorts på uppskyltning av ett 20-tal medeltida kyrkor. Myndighetsarbetet beträffande kyrkorna har varit krävande med många stora renoveringsprojekt. Arbetet sker med stort engagemang från församlingarna. Samarbetet med stiftet och stiftsantikvarien har utvidgats. Regional utveckling Länsstyrelsen har under 2004 påbörjat arbetet med att genomföra det regionala tillväxtprogrammet. Under året beviljades 70 projekt ekonomiskt stöd. Det sammanlagda stödet uppgick till 19,7 mkr. Fördelningen på insatsområden framgår nedan: Insatsområde Antal projekt Beviljat belopp (tkr) Innovationssystem och kluster Entreprenörskap, företagande och företags Klimat Upplevelsenäringen Arbetskraftsförsörjning Strukturfondsinsatser Teman Övriga projekt Totalt

12 Bland de större projekt som Länsstyrelsen på detta sätt stödjer kan nämnas Ung tillväxt (Interactive Institute), Tunga fordon (TeknikCentrum), Innovation Kronoberg (ALMI Företagspartner), Ung företagsamhet för nya målgrupper (UF), Studentkontakt (Växjö universitet), Invest in Smaland (Kommunförbundet), Linné 2007 (Länsstyrelsen) och Markaryds utvecklingsplan (Markaryds kommun). Länsstyrelsen har också medfinansierat 19 projekt till ett belopp av 5,4 mkr inom ramen för olika strukturfondsprogram, huvudsakligen Mål 2 Södra. Länsstyrelsen har särskilt satsat på projekt som syftar till att på olika sätt stödja Glasriket. Sammanlagt har Länsstyrelsen avsatt 4,2 mkr för detta ändamål. Den största satsningen avser Kosta Glascenter. Under året har Länsstyrelsen arbetat med att genomföra ett program för dels entreprenörsfrämjande åtgärder med tyngdpunkt mot personer och företagare med utvecklingsidéer, dels lokalt utvecklingsarbete med tyngdpunkt mot ideella sektorns möjligheter att bidra till den lokala utvecklingen. Under året har 47 projekt beviljats stöd på totalt 1,2 mkr. Länsstyrelsen har beviljat 54 ansökningar om landsbygdsstöd till ett sammanlagt belopp av 3,7 mkr inkl. EU-medfinansiering. 13 ansökningar har fått avslag. Landsbygdsstödet har bidragit till 48,8 nya årsarbetskrafter, varav 17,3 avser kvinnor ( 35 %). Under året har Länsstyrelsen gjort en uppföljning av landsbygdsstödet som avser åren Av den framgår att sysselsättningen har ökat betydligt mer än som utlovades i stödansökan. Kvinnorna står för 26 procent av de nya arbetstillfällena. Varje årsarbete har kostat i genomsnitt. Merparten av företagen har utvecklat sin verksamhet som planerat. Mer än 90 procent har upplevt stödet som betydelsefullt eller mycket betydelsefullt. Inte mindre än 93 procent av de tillfrågade upplevde Länsstyrelsens hantering som bra eller mycket bra. 11

13 Länsstyrelsen har förutom rapporten om uppföljningen av landsbygdsstödet producerat ett antal rapporter. Bland annat har i samverkan med InternetCity gjorts en kartläggning över informations- och kommunikationsteknikens utveckling i Kronobergs län Miljö De regionala miljömålen och den åtföljande strukturen med delmål och åtgärdsstrategier gör det möjligt för alla verksamhetsområden inom Länsstyrelsen att på ett enkelt sätt beakta miljöaspekterna i sitt eget arbete. Åtgärdsstrategier för att nå miljömålen inom energi- och transportområdet har utarbetats under året och antagits av styrelsen i december. Arbete med en länsstrategi för att nå miljömålet Levande Skogar har påbörjats under året och sker i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen. Uppföljningsarbetet och uppdatering av det regionala miljöunderlaget sker löpande. Interna miljömålsforum liksom kommunbesök för att initiera det lokala miljömålsarbetet har genomförts. Miljökvalitetsmålen beaktas vid prövning och tillsyn samt vid områdesskydd enligt miljöbalken. Ett särskilt arbete har genomförts i syfte att låta miljömålen tydligare styra prioriteringarna i tillsynsplaneringen. I det interna miljöledningssystemet har ett särskilt mål om beaktande av miljömål i motiveringarna till Miljöprövningsdelegationens tillståndsbeslut antagits. Mål 2: Länsstyrelserna skall vidareutveckla arbetet med att integrera lärandet i myndighetens arbete så att kunskaper från genomförda insatser, uppföljningar och utvärderingar tillvaratas. Återrapportering 2 Redovisa länsstyrelsens strategi för lärandet och hur detta har integrerats i myndighetens arbete med verksamhetsgrenarna regional utveckling samt miljömålsarbete, hur uppföljningar och utvärderingar har tillvaratagits och påverkat inriktningen av insatserna inom verksamhetsgrenarna regional utveckling och miljömålsarbete. Länsstyrelsen har ingen dokumenterad strategi för lärandet. Den strategi som finns är medvetenheten om att Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation. Detta gör att det ständiga lärandet är nödvändigt för att medarbetarna skall utveckla sin kompetens. Lärandet och utvecklingsarbetet sker primärt i de arbetsgrupper där det dagliga arbetet sker. Inslag av kortare eller längre utbildningar är viktiga inslag för att höja kompetensen hos medarbetarna. I det dagliga arbetet sker en fortgående uppföljning och utvärdering av de aktiviteter som tillsammans bildar grunden för det regionala utvecklings- och miljömålsarbetet. I arbetsgrupper, referensgrupper, styrelser och partnerskap lämnas reaktioner och synpunkter på Länsstyrelsens arbete med att t.ex. ta fram och genomföra olika program såsom t.ex. tillväxtavtal, tillväxtprogram och regionala miljömål. I Länsstyrelsens arbete med det regionala miljömålsarbetet och det regionala tillväxtprogrammet har experter inom hållbar utveckling, dvs. det som berör ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner, deltagit i respektive arbetsgrupper. På detta sätt har synpunkter från berörda expertområden vävts in och beaktats i programarbetena. Under året har länet påbörjat arbetet med ett regionalt utvecklingsprogram för hållbar utveckling, benämnt KRUS, Kronobergs läns utvecklingsstrategi. Ett grundläggande analysdokument, som belyser de ovannämnda tre aspekterna på hållbar utveckling, har tagits fram, som innebär tillvaratagande av uppföljningar och utvärderingar på många områden. Detta underlag har använts för de diskussioner om länets utveckling, mål och strategier som förts och förs i politiska organisationer, fackföreningar, näringslivsorganisationer, kommuner etc. 12

14 Överläggningar har skett med Utvecklingsrådet om utformningen av KRUS. Tjänstemän från Länsstyrelsen, Landstinget och kommunerna tar sedan fram ett förslag till utvecklingsprogram, som beräknas kunna fastställas hösten I samband med rekvisitioner av beviljade medel sker uppföljningar av projekt och stöd till företag. Arbetet med utvärderingen av landsbygdsstödet via enkät till stödföretagen för perioden har genomförts. Den visar bl.a. att 93 procent av de tillfrågade upplevde Länsstyrelsens hantering som bra eller mycket bra. Uppföljning och återkoppling är en viktig del av tillämpningen av miljöbalken. Eftersom praxis fortfarande saknas i många fall, återförs utfall av överklagade ärenden och domar i miljödomstol och miljööverdomstol till Länsstyrelsen genom särskilda lagmöten. Erfarenheter och rättsfall sprids genom länsstyrelsernas gemensamma e-postnätverk. Miljöövervakning bidrar till kunskap och underlag till det regionala miljömålsarbetet samt till styrning av olika åtgärder såsom kalkning och biologisk återställning. Erfarenheterna från hearings och kommunträffar har lett till förändrad strategi för arbetet med åtgärdsprogram. Uppföljning och utvärdering av kommunal miljöbalkstillsyn ligger till grund för Länsstyrelsens prioriteringar i planen för tillsynsvägledning gentemot kommuner. På samma sätt har Naturvårdsverkets utvärdering av den operativa tillsynen enligt miljöbalken i landet under året lett till vissa justeringar i Länsstyrelsens arbete. I tillväxtprogrammet för Kronobergs län sägs att arbetsformen är processorienterad. Det betyder att analys, program, insatser/aktiviteter, uppföljning och utvärdering sker fortlöpande. Dokumentet är därför inte en färdig slutprodukt utan en redovisning av processer som pågår och som skall utvecklas under programperioden. Denna process sker i en omfattande dialog med olika aktörer. Dokumentet kommer att årligen ses över i samband med redovisningar för Länsstyrelsens styrelse. Mål 3: Länsstyrelsen skall bidra till ökad jämställdhet i länet genom att i all sin verksamhet belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen, samt genom att i samverkan med centrala aktörer i länet stödja arbetet med jämställdhetsintegrering. Särskilt fokus skall under året läggas på områdena Regional utveckling, Social tillsyn, Kommunikationer, Hållbar samhällsplanering och boende. Länsstyrelsens sakkunnige för frågor om jämställdhet skall vara ett konsultativt stöd i detta arbete. Återrapportering 3 Länsstyrelsen skall ha en handlingsplan för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Den bör omfatta den interna styrningen, kompetensutveckling, metoder för jämställdhetsintegrering, samordning och uppföljning för arbetet. Redovisa hur handlingsplanen har följts under året, samt hur länsstyrelsen stöttat arbetet med jämställdhetsintegrering genom samverkan med centrala aktörer i länet. Länsstyrelsen har under året arbetat fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering. I gruppen har förutom jämställdhetsdirektören ingått representanter från samtliga enheter samt staben. Handlingsplanen omfattar den interna styrningen, kompetensutveckling, metoder för jämställdhetsintegrering, samordning och uppföljning för arbetet. Handlingsplanen tas i bruk fr.o.m. den 1 januari I arbetet med tillämpning av handlingsplanen är de av regeringen utvalda fokusområdena prioriterade. Länsstyrelsen har tillsammans med de centrala aktörerna i länet genomfört en utbildningsdag i Jämställdhet under hösten. Målgruppen var statliga chefer, kommunchefer samt deras ledningsgrupper. Denna dag följs upp under 2005 med ett utbildningsprogram kallat Jämställd ledning. Projektet syftar till att öka kunskapsnivån kring Jämställdhet och medvetandegöra ledningen om dess ansvar och betydelse för frågans förankring i respektive organisation. Målet är att samtliga aktörer i länet skall påbörja ett strukurerat arbete med jämställdhetsintegrering. 13

15 Mål 4: Underlag om hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt skall i ett tidigt skede och på ett samlat sätt användas i länsstyrelsernas verksamhet inom olika sakområden. Länsstyrelsen skall genom tidiga kontakter och samråd verka för att det nationella perspektivet får genomslag i kommunernas fysiska planering och att planeringen samordnas så att den främjar en hållbar utveckling i länet och regionen. Återrapportering 4 Redovisa strategiskt viktiga insatser som har genomförts under året. Härvid skall särskilt redovisas på vilket sätt länsstyrelsen med stöd av sin samlade kompetens beaktar att miljökvalitetsmålen och andra nationella mål får genomslag i samband med kommunal planering för etablering av anläggningar som får stor påverkan på och betydelse för kommunens, andra kommuners och länets framtida utveckling. Länsstyrelsen har vid 33 samrådstillfällen med kommuner och andra aktörer verkat för att den fysiska planeringsverksamheten främjar en långsiktigt hållbar utveckling. Vid dessa tillfällen bevakas även att de nationella intressena tas till vara i kommunernas planering. Förutom samråd kring fysiska planer har också sektorsövergripande frågor och miljömålsfrågor behandlats. En gång i kvartalet samlas representanter från Länsstyrelsen och kommunernas planeringsfunktioner till samtal om gemensamma angelägna planerings- och byggfrågor. Under 2004 har följande teman behandlats; Miljökvalitetsnormer i planeringen Från jämställdhet till genusperspektiv i fysisk planering God bebyggd miljö, mål o verklighet Bygglov, tillsyn o kontroll i byggandet Kulturmiljön i den fysiska planeringen. Mål 5: Länsstyrelsen skall vid ett väpnat angrepp och vid svåra påfrestningar på samhället i fredstid vara en organisation som kan stödja inblandade parter, såsom kommuner, myndigheter och organisationer, i syfte att få till stånd samordning och skapa en gemensam inriktning för de åtgärder som behöver vidtas, såväl före som under och efter en kris. I händelse av krig eller annat krisläge skall länsstyrelsen på en sektorsövergripande nivå kunna informera samhällsaktörer och allmänhet om förlopp, konsekvenser och de åtgärder som planeras av ansvariga myndigheter. Återrapportering 5 Redovisa översiktligt de viktigaste exemplen på hur områdena krishantering i fred och civilt försvar har beaktats i länsstyrelsens arbete. Utöver vad som framgår under mål 1 ovan har Länsstyrelsen i samverkan med Landstinget, Polisen och länets kommuner utvecklat ett krisinformationssystem benämnt KrisSam, som skall kunna användas såväl vid fredstida kriser som vid höjd beredskap och väpnat angrepp. Systemet är under fortlöpande utveckling och har prövats vid tre tillfällen under året. Länsstyrelsen bedömer att KrisSam jämte information via hemsidor för närvarande täcker det aktuella behovet. Vid Länsstyrelsen genomfördes i december en krisledningsövning inom ramen för ett omfattande elbortfall. Övningen är att betrakta som ett led i det fortlöpande arbetet att förstärka Länsstyrelsens förmåga att under en kris stödja inblandade parter och få till stånd samordning och gemensam inriktning av krishanteringsarbetet. 14

16 Mål 6: Prövning och tillsyn enligt miljöbalken och enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall samordnas. Återrapportering 6 Länsstyrelserna skall redovisa hur samordningen har skett. Inom länet finns sex anläggningar som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (lägre kravnivå). Två av dessa utgörs av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, för vilka Länsstyrelsen har ett operativt tillsynsansvar. Här sker tillsynen samordnat med deltagande från särskild Seveso-handläggare vid Länsstyrelsen i Kalmar och i förekommande fall även Arbetsmiljöinspektionen och Räddningstjänsten. De fyra övriga anläggningarna är enskilda gasoltankar eller omlastningscentral för gas. I dessa fall ligger miljöbalkstillsynen enligt lag på kommunal miljönämnd. Tillsynsplaneringen för Länsstyrelsens objekt sker samordnat i ett gemensamt dokument. Då antalet Seveso-anläggningar är litet och ingen i högre kravnivå erhåller Länsstyrelsen inga medel från Räddningsverket enligt nuvarande fördelningsprincip. En ökning av insatserna är nödvändig men kan inte prioriteras. Den verksamhet som kan bedrivas blir därför mycket rudimentär. 15

17 Verksamhetsgren Regional utveckling TABELL VERKSAMHETSKOSTNADER OCH ÅRSARBETSKRAFTER 2004 FÖR VERKSAMHETSGREN REGIONAL UTVECKLING Tabellen skall innehålla verksamhetskostnader enligt resultaträkningen. Fakta i tabellen skall endast redovisas för senaste räkenskapsår (dvs. 2004). Kostnader och årsarbetskrafter för VG Regional utveckling Kostnader Årsarbetskrafter Totala kostnader VG Regional utveckling (30 samt 604, exkl , 304) (exkl. OH) varav Tillväxtavtal och program m.m. (301, 309) varav Företagsstöd (302) varav Regional projektverksamhet (303) varav Uppföljning och utvärdering av regionala stöd (305) varav Gränsregionalt samarbete (306) varav Konkurrensfrågor (307) varav Utveckling av jordbruksnäringen och landsbygden (604) Verksamhetsgrenens andel av myndighetsövergripande kostnader ( ) Totala kostnader VG Regional utveckling (30 samt 604, exkl 300, 304) (inkl. OH) Mål 1: Länsstyrelserna skall medverka till att arbetet med regionala tillväxtprogram bedrivs effektivt och i överensstämmelse med det nationella målet för den regionala utvecklingspolitiken. Återrapportering 1 Redovisa hur en statlig finansiering av regionala tillväxtprogram främjas och genomförs genom dialog med andra centrala och regionala statliga myndigheter, hur länsstyrelsen som huvudansvarig, i län utan samverkansorgan eller självstyrelseorgan, har organiserat arbetet för att effektivt driva och samordna tillväxtprogrammen, hur länsstyrelsen håller sig underrättad om hur den löpande verksamheten vid de statliga myndigheterna följer det regionala utvecklingsarbetet, hur de statliga myndigheternas insatser samordnas inom ramen för det arbetet och hur det bidrar till en hållbar regional utveckling. Länsstyrelsen är ansvarig för genomförandet av Regionalt Tillväxtprogram för Kronobergs län (RTP). Huvudinriktningen på programmet är att förstärka det tillväxtarbete som pågår och som aktörerna anser vara relevant och viktigt. Ett stort arbete har lagts ned för att förankra processen med att ta fram programmet. I stället för att tillsätta ett enda stort partnerskap har Länsstyrelsen använt sig av befintliga funktionella partnerskap som t.ex. det regionala kompetensrådet. Detta har fördelen att man kan arbeta med aktörer som känner sitt område väl och som kan bidra konstruktivt till programmets innehåll och genomförande. En särskild grupp, den s.k. RTP-gruppen, följer arbetet. I gruppen ingår företrädare för ALMI Företagspartner, ESF-rådet Kronoberg, Kommunförbundet, Landstinget, Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen och Växjö universitet. Dessutom sker ett organiserat samarbete mellan ansvariga för RTP-arbetet i sydsverige. Under året har en dialog förts mellan å ena sidan länsstyrelserna i Kronobergs och 16

18 Jönköpings län, Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne och Västra Götalandsregionen och å andra sidan NUTEK, VINNOVA och Invest in Sweden (ISA). Länsstyrelsen har under året deltagit i NUTEK:s regionala kontaktmannagrupp. Länsstyrelsen har också medverkat i en grupp för uppföljning och utvärdering som leds av NUTEK. Beträffande den statliga medfinansieringen av tillväxtprogrammet sker detta genom dialog med berörda statliga myndigheter från fall till fall beroende på vad som skall finansieras. Genom det centrala Visanuprogrammet, som har letts av NUTEK, VINNOVA och ISA har statlig finansiering lämnats till bl.a. Tunga fordon och Aluminiumriket. Länsstyrelsen har medverkat i arbetsgrupper för Tunga fordon och Nybyggarstaden för att ta fram ansökningar om medel i VINNOVA:s VINNVÄXT-program. Länsstyrelsen har samlat statliga regionala myndigheter för en ömsesidig information om aktuella frågor. När det gäller det regionala utvecklingsarbetet är det endast ett fåtal myndigheter som är närmare berörda, främst ALMI Företagspartner, ESF-rådet Kronoberg, Länsarbetsnämnden och Växjö universitet. Dessa ingår i RTP-gruppen med de möjligheter det finns där att följa det regionala utvecklingsarbetet, liksom att informera övriga om hur myndigheten arbetar med frågan. Länsstyrelsen har på ett medvetet sätt fört in aspekterna om hållbar utveckling i arbetet med såväl tillväxtavtalet som tillväxtprogrammet. Den övergripande målsättningen i tillväxtprogrammet är att Bidra till en hållbar tillväxt i konkurrenskraftiga och lönsamma företag, som kan erbjuda bra jobb och karriärmöjligheter för såväl kvinnor som män. I tillväxtavtalet fanns tre horisontella mål som knyter an till hållbar utveckling, nämligen jämställdhet, mångfald och miljö. I tillväxtprogrammet finns ett särskilt avsnitt om hållbar tillväxt med belysning av miljö, jämställdhet och integration. Hänsynen till hållbar tillväxt finns med som en röd tråd i beskrivningen av insatsområdena. I RTP-gruppen ingår experter från Länsstyrelsen inom miljö, jämställdhet och integration. Seminarieserien Utan spaning ingen aning har under året haft ett möte i oktober med temat Kronobergs län behöver nya och växande företag! Seminarierna besöktes av ca 70 personer. Mål 2: Kvinnor och män skall ha samma inflytande över utformningen av den regionala utvecklingspolitiken och dess insatser i länen på alla nivåer, samt få del av dem på lika villkor. Återrapporterig 2 Redovisa: i vilken utsträckning kvinnor och män som representanter för olika aktörer i länet under året haft inflytande över genomförandet av regionala tillväxtprogram och hur insatserna kommit kvinnor och män till del, vilka insatser och initiativ som i övrigt vidtagits för jämställdhet och i vilken utsträckning detta innebär en förstärkning av länsstyrelsernas arbete inom området, hur möjligheterna för stöd till lokala och regionala resurscentra för kvinnor uppmärksammas. Länsstyrelsen har under året avsatt beviljat ekonomiskt stöd till 70 projekt. I villkoren betonar Länsstyrelsen vikten av att projekten genomförs med beaktande av hållbar utveckling, som bl.a. innefattar jämställdhet. Vid redovisningen begär Länsstyrelsen att uppnådda effekter i form av t.ex. deltagande i projektgrupper, seminarier etc. skall redovisas på kvinnor och män. Exempel på projekt med ett tydligt jämställdhetsperspektiv är Coachning av affärskvinnor affärsutveckling av kvinnors företag, samt Ledarutveckling för övertagare ett jämställdhetsprojekt. I Länsstyrelsens regionala utvecklingsarbete har det bildats ett antal grupper, partnerskap, som medverkar i genomförandet av olika program. Av de ca 100 personer som är involverade i arbetet är 60 procent män och 40 procent kvinnor. Vid Länsstyrelsens styrelsemöte i maj gjordes en preliminär bedömning av i vilken utsträckning projekt var kvinnliga respektive manliga. Genomgången visade på att de flesta projekten var jämställda. Dock var det en klar övervikt för antalet manliga projekt i förhållande till kvinnliga. Vid styrelsens 17

19 sammanträde i februari 2005 kommer en ny genomgång att göras grundad på faktiska projektredovisningar. NUTEK inbjuder årligen lokala och regionala resurscentra för kvinnor att söka basfinansiering. Länsstyrelsen ombeds att yttra sig över de ansökningar som kommit in från länet. Handläggningen inom Länsstyrelsen sker i samverkan mellan sakområdena jämställdhet och regional utveckling. NUTEK:s basfinansiering kräver ingen medfinansiering från t.ex. Länsstyrelsen. Under året har Länsstyrelsen inom ramen för programmet entreprenörskap och lokal utveckling ekonomiskt stöttat förstudien Upplevelser i tid som genomförs av det regionala resurscentret Qvinnor på G. TABELLER ÅTGÄRDER INOM REGIONAL UTVECKLINGSPOLITIK Nedanstående tabeller svarar mot återrapportering 2 inom verksamhetsgren Regional utveckling. OBS! Där så är möjligt skall angivna belopp i tabellerna stämmas av mot anslagsredovisningen. Tabell Fördelning av beslut fattade mot bemyndigande (tkr) Regionalt utvecklingsbidrag Landsbygdsbidrag (exkl. stöd till kommersiell service) varav landsbygdsbidrag (exkl. konsultcheckar) varav konsultcheckar Stöd till kommersiell service Småföretagsstöd Sysselsättningsbidrag Såddfinansiering Regional projektverksamhet Uppföljning och utvärdering Totalt Företagsstöd 2004 mot bemyndigande (ändamål 1-6 ovan) som avser medfinansiera EG:s strukturfondsprogram (tkr) 10. Regional projektverksamhet 2004 som medfinansierar EG:s strukturfondsprogram (tkr) 11. Beslut år 2004 mot bemyndigande som avser medfinansiering av regionala tillväxtavtal (tkr) varav medfinansiering av EG:s strukturfondsprogram Redovisade belopp under ändamålen 1-7 skall inkludera ev. medfinansiering av EG:s strukturfondsprogram (se 20 Anslagsförordningen(1996:1189)) Beslut mot ändamål 8 Uppföljning och utvärdering görs mot anslag. Tabell Fördelning av beslut fattade mot bemyndigande avseende stöd till ekonomiska föreningar (t.ex. kooperativ verksamhet) (tkr) Företagsstöd Regional projektverksamhet Totalt Redovisade belopp skall inkludera ev. medfinansiering av EG:s strukturfondsprogram 18

20 Tabell Fördelning av beslut fattade mot bemyndigande avseende stöd till utsatta lokala arbetsmarknadsregioner 2004 (tkr) LA-region Växjö LA-region Ljungby/Markaryd LA-region Älmhult/Osby 635 Totalt Tabell Fördelning av beslut fattade mot bemyndigande avseende stöd till lokala och regionala resurscentra för kvinnor (tkr) Mål 3: Länsstyrelsen skall utveckla åtgärder för kommersiell service i serviceglesa områden. (Målet gäller ej länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skånes och Västra Götalands län). Återrapportering 3 Redovisa: vilket finansiellt stöd, inklusive regionala projektmedel, som givits till kommersiell service, stödets fördelning uppdelat på kvinnor och män som företagare, samt i vilken utsträckning och på vilket sätt stödet bidrar till en god tillgång till kommersiell service för kvinnor respektive män, hur lokala utvecklingsprogram för kommersiell service genomförs. Totalt har 2,6 mkr i bidrag beviljats 2004 inkl. EU-medfinansiering. Av detta är 2,2 mkr investeringsbidrag, kr är servicebidrag och kr är hemsändningsbidrag till kommuner. Stödet har fördelat sig så att 57 % har gått till män, 3 % till kvinnor och 40% till gemensamt man och kvinna. En förklaring till den låga siffran för kvinnor torde vara att i länet endast finns fem butiker som drivs av kvinnor. Samtliga dessa har fått stöd inom en tvåårsperiod. Länsstyrelsens stöd har på ett avgörande sätt bidragit till att två nya butiker har kunnat öppnas under året i orter där nedläggning tidigare har skett, vilket torde ha stor betydelse för såväl kvinnor som män.. Under året har genomförts åtgärder inom ramen för det lokala utvecklingsprogrammet för kommersiell service. Målsättningen med det lokala utvecklingsprogrammet för kommersiell service är att den andel av befolkningen som inte har god service, enligt den definition som partnerskapet har enats om inte skall öka. Under år 2004 har denna andel minskat från 3,9 till 3,5 procent. Åtgärden Affär på landet som inleddes med en förstudie 2002 har fortsatt under 2004 med de sex utvalda butikerna. Dessutom har begränsade insatser med koppling till Affär på landet genomförts i ytterligare butiker. Åtgärderna har finansierats med de extra medel, kr, som tilldelades Länsstyrelsen 2002 i avvaktan på de lokala utvecklingsprogrammens färdigställande. Vidare har Länsstyrelsen deltagit i den verifiering av butiker som har skett inom det centralt drivna Multiserviceprojektet. Länsstyrelsen har även verkat för att kommunerna ska höja hemsändningsbidragen till den nivå som ger kostnadstäckning för handlaren. Arbetet med utvecklingsprogrammet har redovisats vid de tre partnerskapsmöten som har hållits under året. 19

21 Mål 4: Länsstyrelsernas arbete med jordbruks- och fiskeåtgärder skall bidra till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken. Länsstyrelsen skall också arbeta för att uppnå de mål som slagits fast i miljö- och landsbygdsprogrammet samt för jordbruks- och fiskeåtgärder i Mål 1- programmen. Arbetet skall underlätta och främja lantbrukarens och fiskarens roll som företagare. Återrapportering 4 Redovisa: väsentliga insatser inom området jordbruks- och fiskeåtgärder samt med vilka myndigheter och organisationer länsstyrelsen samverkat för att uppnå målen och formerna för samverkan, hur länsstyrelsen verkat för att uppnå synergieffekter mellan åtgärder inom miljö- och landsbygdsprogrammet, Mål 1-programmen och övriga åtgärder för utveckling av landsbygden Inför årets inlämning av SAM-ansökan genomförde Länsstyrelsen en omfattande informationskampanj om samtliga stöd i Miljö- och landsbygdsprogrammet Informationsträffar genomfördes på åtta platser i länet. Nytt för i år var informationen om stöden inom insatsområde 2; investerings-, projekt- och startstöd samt K2, dvs kompetensutveckling för en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling på landsbygden. Länsstyrelsen har presenterat ett antal framgångsrika landsbygdsföretagare och informerat om projektstödet i informationsbladet Lantbruk i Kronoberg i syfte att öka företagsamheten på landsbygden. Länsstyrelsen har dessutom fortsatt att driva projektet Bondbönor som har samma syfte, dock riktat enbart till kvinnor. Hushållningssällskapet och LRF driver liknande projekt i länet, nämligen Sydostföretagaren och Leve landsbygdsföretagaren. Dessa finansieras via projektstöd, regionalt och nationellt. Länsstyrelsen har under året bidragit till finansiering av 21 nya projekt, samtliga i avsikt att bidraga till utveckling av landsbygden. Nämnas kan Trädgårdsturism Linné, Stenshult Mellangård, Anläggningsåtgärd för VA-ledningar inom Benestads by och Marknadsföring av Ugglehult. Inom K2 har genomförts mera specialiserade utbildningar, t. ex. avseende småskalig livsmedelsförädling, turism, träförädling och häst tillsammans med LRF och turistorganisationerna. Dessa utbildningar har kompletterat de pågående projekten i länet. En nyhet inför nästa år är införandet av Småskalig livsmedelsförädling. Länsstyrelsen har träffat representanter från olika matprojekt för att diskutera kompetensutveckling inom småskalig livsmedelsförädling Dessutom har samråd om KULM/K2 och den regionala genomförandeplanen med intresseorganisationer inom näringen genomförts. Länsstyrelsen har arrangerat Fiskets Dag tillsammans med Kronobergs läns Fiskevattenägarförbund, Sportfiskarna och kommunerna. Länsstyrelsens fiskesite med information om sportfiske har kontinuerligt uppdaterats. En temadag om kräftor har anordnats med inriktning på ekonomi och skötsel av bestånden. En undersökning och rapport har gjorts över omfattningen av fiskekortsförsäljningen i länet, vilket är ett mått på turist- och sportfiskets omfattning. Av fiskevårdsprojekt kan särskilt nämnas de insatser som gjorts för öring i Bräkneån och harr i Lagan. Arbete har påbörjat med att lansera mete som en turistfiskeprodukt. Länsstyrelsen är angelägen om att insatserna för landsbygdsutveckling samordnas så att personer/företag lotsas till rätt stöd för att därigenom åstadkomma en snabb och effektiv handläggning av ärendena. Detta sker genom täta formella och informella kontakter mellan olika handläggare samt deltagande i partnerskapet för de lokala utvecklingsprogrammen. 20

Årsredovisning 2004. www.k.lst.se

Årsredovisning 2004. www.k.lst.se Årsredovisning 2004 www.k.lst.se Innehåll Sammanfattning av verksamhetsåret 2004 3 Övergripande redovisning av verksamhetskostnader 2004 6 Länsstyrelsens verksamhetsområden samt verksamhetsgrenar 8 VO

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2003

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr 100-14641-03 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 2003... 3 ÖVERGRIPANDE REDOVISNING AV VERKSAMHETSKOSTNADER 2003... 6 VERKSAMHETSSTYRNING... 8 Länsstyrelsens övergripande mål enligt

Läs mer

Organisationsstyrning inom Politikområde Regional samhällsorganisation 66

Organisationsstyrning inom Politikområde Regional samhällsorganisation 66 Årsredovisning 2008 Innehåll Landshövdingens sammanfattning av verksamhetsåret 2008 3 Organisation år 2008 6 Övergripande redovisning av verksamhetskostnader 2008 7 VO Kunskapsuppbyggnad, samordnings-

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Årsredovisning 2008. Länsstyrelsen i Jönköpings län

Årsredovisning 2008. Länsstyrelsen i Jönköpings län Årsredovisning 2008 Länsstyrelsen i Jönköpings län Diarienummer 111-2084-2009 Länsstyrelsen i Jönköpings län Bild på Omslaget: Vättern, en morgon i november 2 (115) Mål Länen skall utvecklas på ett sådant

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Årsredovisning 2006. www.k.lst.se

Årsredovisning 2006. www.k.lst.se Årsredovisning 2006 www.k.lst.se 1 2 Innehåll Sammanfattning av verksamhetsåret 2006 5 Övergripande redovisning av verksamhetskostnader 2006 9 VO Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande

Läs mer

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 Dnr 100-859-07 Årsredovisning 2006 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Landshövdingens kommentar 5 2 Året i sammandrag 9 2.1 Viktiga insatser och resultat 9 2.2

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN VERKSAMHETSPLAN ENHETENS AKTIVITETSPLAN Datum 2013-12-16 Dnr 100-4357-13 1(6) Strategisk

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-03-30 Ert datum Beteckning 300-20899-06 Er beteckning Jordbruksdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Jan Enler 036-395078 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Disposition Inledning Revideringen. Regionförbundets samordningsuppdrag Erfarenheter från RTP hittills. Sammanfattande analys. Strategisk

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Innehållsförteckning Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden... 1 Beskrivning

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283)

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Insändes till: Länsstyrelsen Gävleborg 801 70 Gävle Företagets fullständiga namn Organisationsnr. Adress Postnr Postadress Kontaktperson

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

REGIONARV SMÅLAND. Preliminär ansökan om projektmedel

REGIONARV SMÅLAND. Preliminär ansökan om projektmedel REGIONARV SMÅLAND Preliminär ansökan om projektmedel 1 Regionarv Småland / cs 20131110 Preliminär ansökan om projektmedel Regionarv Småland kort beskrivning Föreningen Regionarv Småland är stiftad av Hela

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation

Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation för bildelning, Genom att aktörer i bildelningsbranschen arbetar tillsammans kan mer åstadkommas - med mindre resurser. Samverkan innebär att aktörer

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 2013-03-01 PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 Sedan 2009 har det varit möjligt att ansöka om medel för särskilda tillsynsprojekt. Denna PM är en översiktlig sammanställning av tillsynsprojekten

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer