Sammanträdes datum 1(1) Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 09: :00, 16:55-17:05.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdes datum 1(1) Kommunstyrelsen 2011-06-07. Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 09: 10-11 :00, 16:55-17:05."

Transkript

1 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdes datum 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 09: :00, 16:55-17:05. Beslutare Micael Glennfalk (m), ordförande PerAke Svensson (c) Ingela Nilsson Nachtweij (c) Göran Gustafsson (kd) Lis-Astrid Andersson (s) Helen Nilsson (s) Kjell Jonason (v) Magnus Gustafsson (m) Eva Berglund (s) Kl. 09:10-11:00 Närvarande, ej beslutande ersättare Börj e F orss (fp) Emma Thoren (mp) Kl. 09:40-11 :00 Kl. 09: :00 Övriga deltagare Ekonomichef Staffan Leijon Budgetsekreterare Anne-Marie Gustafsson Kommunchef Carolina Leijonram Kommunsekreterare Ewa Gunnarsson Lis-Astrid Andersson Justeringens plats tid Vimmerby den 14 juni 2011 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Lis-Astrid Andersson ANSLA GSBEVIS Uusteringen har tillkännagivits genom anslag) Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättning Datum för ansl agsnedtagning Protokollets förvaringsplats Kanslienheten Underskrift

2 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sallllllantrttdesdatulll 1(1) KS 306 Val av protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Lis-Astrid Andersson (s) att tillsammans med ordförande Micael Glennfalk (m) justera dagens protokoll.

3 .;t..,s'\- VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(4) KS 307 Dm Kod 109 Motion - gör Vimmerby till en GMO-fri zon Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå yrkandet om att Vimmerby kommun ska deklarera sig som en GMO-fri zon 2. avslå yrkandet att kommunen ska ta ett principbeslut att det inom kommunen inte skall finnas några odlingar med GMO då det ligger utanför kommunens kompetensområde att besluta att inga genetiskt modifierade grödor odlas i kommunen eller försäljs i butiker 3. bifalla yrkandet om att det ska ingå i kommunens riktlinjer för upphandling att kommunen inte ska köpa in livsmedel producerat med GMO 4. motionen härigenom delvis är bifallen. Sammanfattning av motionen Krister Segergren (mp) yrkar i sin motion att Vimmerby kommun ska deklarera sig som GMO-fri zon kommunen kan ta ett principbeslut att det inom kommunen inte ska finnas odlingar med GMO, samt kommunen inte ska köpa in livsmedel producerat med GMO till sina kök och att detta ska ingå i kommunens riktlinjer för all upphandling. Frågan har remitterats till ungdomsrådet, kommunala pensionärsrådet, miljö- och byggnämnden och teknik- och servicenämnden för yttrande. Svar har inkommit från samtliga utom kommunala pensionärsrådet. Beslutsunderlag Motion väckt av Krister Segergren (mp) (ID ). Kommunfullmäktiges beslut KF , Kommunstyrelsens beslut KS 194/2010,

4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantrlldesdatum 2(4) Yttrande ungdomsrådet (ID ). Yttrande teknik- och servicenämnden TSN 187/2010, Yttrande miljö- och byggnämnden MBN 219/2010, Ärendet I sin motion framför Krister Segergren (mp) en oro för de eventuella hälsooch miljörisker som genmodifierade organismer, GMO, kan innebära ökad användning av bekämpningsmedel, hur studier visat påverkan på fertilitet hos råttor, m.m. Han framhåller att nästan ingen oberoende forskning om GMO-påverkan på miljö och levande organismer genomförs idag och att GMO därför bör betraktas som ett hot mot den ekologiska odlingen och den biologiska mångfalden. Okontrollerad spridning av GMO-grödor hotar de ekologiska bönderna eftersom både EU-ekologisk och KRAV-märkning häver nolltolerans. Krister Segergren (mp) framhåller även de framsteg som skett och sker inom bioteknikområdet med så kallad konventionell förädling. I motionen framkommer att Krister Segergren (mp) hyser en oro för att många kommuner saknar rutiner som försäkrar att lagstiftning och märkning och spårbarhet av livsmedel som innehåller GMO kan följas. Det leder till att konsumenterna inte har möjlighet att välja/välja bort GMO och att långsiktiga hälso- och miljöeffekter inte kan studeras. Ungdomsrådet anser att Krister Segergrens (mp) förslag är bra och långsiktigt och förordar att man ska värna om miljön och använda sig av närproducerad, GMO-fri mat. I yttrandet från miljö- och byggnämndens redovisas positiva och negativa aspekter av GMO, men de anser inte att det går att uttala sig om för- respektive nackdelar eller konsekvenser av användande av GMO. Att säga att riskerna och konsekvenserna med GMO är fullt utredda i dagsläget vore att gå för långt. På grund av det osäha läget har många företag valt att arbeta utifrån försiktighetsprincipen. Samtidigt är det svårt att i dag se och visa på alla de fördelar och möjligheter GMO skulle kunna leda till i framtiden. Det är också svårt att dra en tydlig gräns mellan GMO och traditionell förädling, främst av växter. Därför föreslår miljö- och byggnämnden att kommunen inte tar ett aktivt ställningstagande för eller emot GMO. KostchefMikael Sandberg uppger i teknik- och servicenämndens yttrande att Vimmerby kommun har för avsikt att upphandla livsmedel som är fria från genmodifierade organismer, GMO. I det livsmedelsavtal som gäller sedan finns det inskrivet i gällande avtals förfrågningsunderlag att:

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3(4) 4.6 Genmodifierade organismer GMO Kommunerna (avser Vimmerby, Västervik, Oskarshamn och Högsby) harför avsikt att upphandla livsmedel som är fria från genmodijierade organismer, GMo. Livsmedel skall märkas enligt rådets förordning (EG) 1829/2003 om genetiskt modijierade livsmedelochfoder. Samt enlig rådetsförordning (EG) 1830/2003 om spårbarhet och märkning av GMO och av livsmedel ochfoderpaket som är framställda av genetiskt modijierade organismer. Kostenheten gör sitt yttersta för att hindra GMO i de produkter man har på gällande livsmedelsavtal. Kansliavdelningens utredning GMO, genetiskt modifierade organismer, är organismer där man på ett målmedvetet sätt förändrat arvsmassan så att de får de egenskaper man vill ha, till exempel resistens mot svampar, sjukdomar eller bekämpningsmedel. Benämningen GMO avser oftast växter men kan också avse djur och bakterier. Traditionell förädling går istället ut på att man letar efter organismer som liknar de egenskaper man vill ha, och avlar på dem så att egenskapen förstärks över generationerna. Frågan om genmodifierade organismer, GMO, är hett omdebatterad i media. För- och nackdelar, risker och förhoppningar förs fram från olika grupperingar. Synpunkterna från forskarvärden är till stora delar positiva, medan kritiken och rädslan främst kommer från organisationer och privata aktörer. I november 2008 beslutade kommunstyrelsen i Östersund att Östersunds kommun skall vara en GMO-fri zon. I april 2009 följde Jämtlands läns landsting efter och satte stopp får GMO också inom landstingets verksamheter. Kort därefter följde Are och Borlänge kommuner efter. Idag har Sverige ett antal områden som förklarat sig vilja vara GMO-fria zoner. Att införa en GMO-fri zon betyder att kommunen motsätter sig all odling av GMO-grödor och att kommunen inte upphandlar och köper in varor från distributörer inom livsmedels sektorn som handlar med GMO-produkter. Rent juridiskt har emellertid inte kommunerna rätt att hindra odling av GMOgrödor på privat mark eller att utdela sanktioner mot de handlare som vill handla med GMO-produkter. Kommunen ställer redan idag krav på GMO-fria livsmedel vid sina livsmedelsupphandlingar. På så sätt uppfyller kommunen redan nu Krister Segergrens (mp) yrkande om att kommunen inte ska köpa in livsmedel med GMO till sina kök. Kansliavdelningen föreslår att detta ska ingå i kommunens riktlinjer för upphandling.

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 4(4) Kansliavdelningen anser att kommunen inte har någon rätt att besluta om enskilda näringsidkares verksamhet om det inte strider mot någon lag eller författning och föreslår därför avslag på yrkandet om att Vimmerby kommun ska deklarera sig som GMO-fri zon och avslag på yrkandet om att kommunen kan ta ett principbeslut att det inom kommunen inte ska finnas odlingar med GMO. Vid dagens sammanträde föreligger kansliavdelningens utredning och förslag till beslut. Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(5) KS 308 Dnr l Kod 109 Motion om hantering av matavfall på kommunens skolor - återremiss Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen till kansliavdelningen för korrigering av faktafel. Sammanfattning av motionen Torbjörn Sandberg (kd) har genom motion väckt frågan om hur matavfallet ska hanteras på kommunens skolor. Han pekar på vikten att ta ansvar för den värld vi överämnar till kommande generationer och att var och en måste göra vad man kan för att minska påfrestningarna på miljön. Elevrådet vid Vimmerby gymnasium har under flera års tid framfört förslag om att bygga en kompostanläggning för matavfall. Tyvärr har ungdomarna upplevt att kommunen inte brytt sig om deras förslag vilket lett till en uppgivenhet och känsla av att det är lönlöst att engagera sig. På sikt är detta förödande och kan, enligt Torbjörn Sandberg (kd), skapa en grogrund för antidemokratiskt beteende. Vid den nyligen publicerade LUPP-undersökningen visade Vimmerby kommun ett av de lägsta resultaten i länet. Ungdomarna upplever att de inte ges möjlighet att vara delaktiga, något som också speglas i det anmärkningsvärt dåliga resultatet i undersökningen. Den olösta kompostfrågan kan vara ett av många skäl till detta. Vimmerby Ungdomsråd har framfört frågan till närvarande politiker vid sitt årsmöte nyligen. Torbjörn Sandberg (kd) framhåller att vuxenvärldens signaler i form av praktisk handling är viktiga för våra ungdomars förtroende och framtidstro. Därför är det viktigt, både med tanke på miljöansvaret och för att förbättra ungdomars delaktighet i de demokratiska processerna, att ta tillvara deras engagemang i denna viktiga sakfråga. Torbjörn Sandberg (kd) föreslår i sin motion kommunfullmäktige besluta

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sall1ll1anträdesdatllll1 2(5) att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för beslut om eventuell komposteringsanläggning för matavfall vid Vimmerby Gymnasium, samt att inventera behovet och möjligheten att på motsvarande sätt ta tillvara matavfall från kommunens samtliga skolor och förskolor där sådana ännu inte finns. Beslutsunderlag Motion väckt av Torbjörn Sandberg (kd) (ID 2010,1077). Kommunfullmäktiges beslut KF 76, Kommunstyrelsens beslut KS 181, Yttrande teknik- och servicenämnden TSN 188, Yttrande barn- och ungdomsnämnden BUN 12, Yttrande Vimmerby ungdomsråd (ID ). Ärendet Motionen har remitterats till teknik- och servicenämnden, barn och ungdomsnämnden och ungdomsrådet för yttrande. Ungdomsrådet anser sig inte tillräckligt insatta i miljöfrågor och har därför kontaktat Vimmerby Gymnasiums Miljöråd. Både ungdomsrådet och miljörådet anser att miljöfrågan är viktig men påpekar att kompostfrågan kanske inte längre kan betraktas som den direkta huvudfrågan. Ungdomsrådet föreslår att eventuella resurser istället ska läggas på småskalig kompostering i undervisningssyfte för att sedan kunna gå vidare i frågan om kompostering för hela kommunen. Ungdomsrådet medger att frågans fokus har förskjutits från kompostering av matavfall till att bli i en fråga om ungdomarnas möj ligheter till delaktighet. Både ungdomsrådet och miljörådet anser att attityden hos Vimmerby s ungdomar att det inte är någon ide att engagera sig De anser därför att det är viktigt att signalera att politik inte stannar vid ambitioner utan att den även övergår i handling. Teknik- och servicenämnden uppger i sitt yttrande att det inte finns några hinder i renhållningsordningen, KF 113, , för att införa kompostering av matavfall vid kommunens skolor. Dock krävs sedvanlig anmälan och prövning hos miljö- och byggnämnden. I dagsläget förbränns allt hushållsavfall hos Tekniska verken i Linköping och omvandlas till el och fjärrvärme. Det finns ett nationellt mål att samla in 35 % av det biologiska avfallet Vimmerby har låg andel utsorterad Protokolljllsterare

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sall1ll1anträdesdatull1 3(5) mängd. I dag förekommer endast kompostering i mycket begränsad omfattning på några av kommunens förskolor. Att kompostera matavfall är ingen lösning på avfallsproblemen. Det viktiga är att hitta en bra avsättning för komposten där man utnyttj ar kompostens näringsämnen till exempel som jordförbättring inom jordbruket eller vid trädgårdsodling. Vimmerby Energi och Miljö AB har börjat titta på insamling av matavfall i Vimmerby kommun. Matavfallet ska behandlas biologiskt via kompostering eller rötning. Rötning är att föredra av två skäl; man utnyttjar energin i avfallet i form av biogas och man får en rötrest som relativt enkelt kan spridas på grönytor och åkermark. När systemet är igång ska så stor andel av mata v fallet som möjligt samlas in från de platser där de stora volymerna uppstår, det vill säga vid skolor, restauranger, storkök och liknande verksamheter. Tidplan för att samla in matavfallet är i dagsläget oklart. Inom teknik- och servicenämndens kostorganisation pågår ett ständigt arbete för att minska mängden matavfall. Antalet portioner ska optimeras och mängden kastad mat minska. Lokal kompostering kräver komposteringsanläggningar som kan vara svårt att få in i befintliga miljöer. Det krävs även engagerad personal. Vimmerby gymnasiums kök har förberetts med kompostkvarn och tank, men hanteringen är för liten och har i dagsläget ingen ekonomisk bärighet. Teknik- och servicenämnden föreslår i sitt remissvar att Vimmerby Energioch miljö AB bevakar möjligheterna att samla in biologiskt avfall till en biogasanläggning för produktion av biogas och att lokala komposteringsenheter endast förekommer i småskaligt bruk. I barn- och ungdomsnämndens yttrande framkommer att kostverksamheten inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter köps och sköts av teknikoch serviceförvaltningen. Därför ligger även ansvaret för hanteringen av matavfallet hos den förvaltningen. Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av teknik- och servicenämndens remissvar och ställer sig bakom detta. Kansliavdelningens utredning Sedan motionen väcktes av Torbjörn Sandberg (kd) under våren 2010 har förhållandet i frågan om kompostering ändrats något. Frågan om kompostering av gymnasieskolans matavfall har ändrat inriktning har övergått till att vara mer inriktat på ungdomarnas möjlighet till delaktighet i kommunen, något som med all tydlighet framkom i den senaste LUPP-undersökningen. Många ungdomar upplever att de vuxna inte tar dem på allvar och att deras engagemang inte tas tillvara. Det är en fråga och en utmaning som bör tas på största allvar.

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 4(5) Dock kvarstår det i motionen framställda förslaget att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för hantering av gymnasieskolans, och i förlängningen övriga skolors och förskolors, matavfall. I kommunens avfallsplan för ål' 2007 stål' det att kommunen tänker anordna en lokal produktion av biogas och även inrätta en biogasmack. I!J Kommunens roll i energiomställningen " från år 2009 framkommer att Vimmerby kommun vill satsa på en omställning till 1 00 % biobränsle och vindkraft och att det finns en stor potential för biobränsle. Vimmerby gymnasieskolas miljöråd har i sin "Mi?jöplanjör en grönare skola!j ställt sig bakom ett biogasprojekt inom kommunen, främst för fordonsgas. De lyfter även fram den rötgasanläggning som redan idag firuls på Vimarskolan. Där produceras biogas för fjältvärme och det kan ses som ett alternativ till en lokal kompost för gymnasieskolans matavfall. Kommunstyrelsen bör inte få något uppdrag att ta fram underlag för beslut om en eventuell komposteringsanläggning för hantering av matavfall vid Vimmerby gymnasium eller att inventera behovet och möjligheten att ta tillvara matavfall från kommunens samtliga skolor och förskolor. Det är inte kommunstyrelsens ansvarsområde att arbeta med detta. Kansliavdelningen ställer sig bakom teknik- och servicenämndens yttrande om att Vimmerby Energi och Miljö AB bevakar möjligheterna att samla in biologiskt avfall för produktion av biogas. Huruvida lokala komposteringsenheter endast ska förekomma i småskaligt bruk torde vara en fråga att hantera i kommunens avfallsplan. Kansliavdelningen föreslår avslag på motionen. Vid dagens sammanträde föreligger kansliavdelningens utredning och förslag till yttrande. Ärendet diskuteras. Ledamöterna påvisar sakfel i texten som måste rättas till innan ärendet tas upp för beslut. Ingela Nilsson Nachtweij (c) påpekar att Vimarskolan inte har en egen rötgasanläggning. SIcolan har en avfallskvarn och det som ska rötas skickas till reningsverket som har en rötgasanläggning.

11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 5(5) Yrkanden Göran Gustafsson (kd) yrkar att motionen ska återremitteras till kansliavdelningen för att korrigera texten och för förtydligande att hantering av matavfall ska finnas med i Vimmerby kommuns avfallsplan. Propositionsordning Ordförande finner att två förslag föreligger; kansliavdelningens förslag att avslå motionen och Göran Gustafssons förslag att återremittera motionen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller Göran Gustafssons förslag. Kommunstyrelsens beslut expedieras till: Kansliavdelningen

12 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantrlldesdatum 1(4) KS 309 Dnr Kod 109 Motion om översyn av hastighetsbegränsningar Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Sammanfattning av motionen Ola Gustafsson (kd) har genom motion väckt frågan om en översyn av hastighetsbegränsningarna på de sträckor där hastigheten är sänkt från 50 km/h till 30 km/h då mätningar visat att efterlevnaden på några av 30-sträckorna är låg och att olycksrisken därmed ökar. Ola Gustafsson (kd) anger i sin motion att det är viktigt att hastighetsbegränsningarna till 30 km/h verkligen respekteras och att allt för stor andel 3 O-sträckor kan ha motsatt effekt. Hastighetsgränsen 30 km/h ska därför användas när behovet verkligen kan påvisas, till exempel under vissa klockslag, för att under övriga tider kunna vara den i tätort fastställda normalhastigheten 50 lan/h. I sin motion påvisar Ola Gustafsson (kd) även den möjligheten som tillkommit med hastighetsbegränsning på 40 km/h. Ola Gustafsson (kd) anser att det skulle kunna vara ett alternativ till 30 lan/h på vissa vägavsnitt för att uppnå en ökad efterlevnad av trafikreglerna. Ola Gustafsson (kd) förslår fullmäktige besluta - att göra en översyn av hastighetsbegränsningarna på 30 km/h i tättbebyggda områden, i syfte att undersöka möjligheten att på lämpliga vägavsnitt införa tidsbegränsade hastighetsgränser på 30 lan/h, samt att - att överväga möjligheten att höja hastighetsgränsen från 30 km/h till 40 km/h på vägar där så kan vara lämpligt Beslutsunderlag Motion väckt av Ola Gustafsson (kd) (ID ). Kommunfullmäktiges beslut KF 170, Kommunstyrelsens beslut KS 278, Yttrande kommunala pensionärsrådet KPR 36, Yttrande teknik- och servicenämnden TSN

13 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatul11 2(4) Yttrande barn- och utbildningsnämnden BUN 25, Yttrande kommunala handikapprådet KHR 8, Yttrande kommunala ungdomsrådet (ID ). Ärendet Motionen har remitterats till teknik- och servicenämnden, barn- och ungdomsnämnden, ungdomsrådet, kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet för yttrande. Svar har inkommit från samtliga. Kommunala pensionärsrådet ställer sig positiva till intentionen i motionen om att göra en översyn av hastighetsbegränsningarna i tättbebyggda områden. Teknik- och servicenämnden redovisar i sitt yttrande att ett arbete med översyn av hastighetsbegränsningar redan påböljats och att samtal förs med Trafikverket och att frågan om införande av 30, 40 och 60 km/h diskuterats. Kommunerna är ålagda att göra en inventering av hastighetsnätet inom beslutade tättbebyggda områden och diskussioner förs med andra kommuner om det fortsatta arbetet. Teknik- och serviceförvaltningen har även genomfört ett antal trafikmätningar och det kommer att påbörj as en inventering av kollektivtrafiken med busshållplatser, övergångsställen och olika typer av områden där barn och äldre har sin verksamhet. Detta underlag, tillsammans med extern medverkan, kommer att ligga till grund för förslag till nya hastighetsnivåer inom tättbebyggda områden. Arbetet kommer att ske i samråd med så många berörda intressenter som möjligt. Teknik och servicenämndens ställer sig sålunda positiva till Ola Gustafssons (kd) motion. Barn- och ungdomsnämnden ställer sig i sitt yttrande bakom förslaget om en översyn av hastighetsbegränsningarna i kommunens tätorter med tillägget att utanför förskolor och skolor ska 30 lem/h vara den högsta tillåtna hastigheten under dagtid då verksamhet pågår. I yttrande från kommunala handikapprådet meddelas att rådet inte har något att erinra mot att en översyn görs av hastighetsbegränsningarna inom kommunens tätbebyggda områden. Ungdomsrådet uppger i sitt yttrade att de anser att det förslag Ola Gustafssons (kd) är bra. Tidsbegränsade hastigheter skulle kunna öka respekten för hastighetsbegränsningarna, något som inte alltid fungerar i dagsläget. Kansliavdelningens utredning Hastighetsregleringen styrs av trafikförordningen (1998:1276), TrF. Av 3 kap 17 TrF framgår att inom tättbebyggt område gäller generellt högsta tillåtna hastighet 50 lem/tim (bashastighet). Kommunen har dock rätten att

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantradesdatum 3 ( 4) meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten inom ett tättbebyggt område, eller del av ett sådant område, ska vara 30 eller 40 km/tim, under förutsättning att det är motiverat med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller milj ön. För statliga vägar i tätortsmiljö har Vägverket, länsstyrelsen och kommunen gemensamma och överlappande intressen. Sedan 2008 kan hastighetsgränser i lo-steg från 30 till 120 km/tim användas. Genom sänkta hastigheter på utvalda platser bedöms 50 liv per år kunna räddas, varav på kommunalt vägnät. Denna prognos baseras bland annat på genomförda försök med 40 och 60 km/tim i tätortsmiljö i 12 kommuner runt om i landet. En hastighetssänkning kan vara konstant eller flexibel och anpassad utifrån den aktuella trafikmiljön under dygnet. Det finns således inga hinder att låta hastighetssänkningen vara tidsbegränsad till del av dagen då behovet är som störst. Generellt bör så jämn hastighet som möjligt eftersträvas på ett stråk med hänsyn till främst miljö- och trafikantacceptans. Det innebär att en längre vägsträcka inte bör ha fler lokala hastighetsnedsättningar än som är nödvändigt, allt för att skapa förutsättningar för en god efterlevnad. Inom ramen för högsta tillåtna hastighet ska föraren av ett fordon alltid anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten laäver. En sådan anpassning på grund av exempelvis vägens utformning, utfarter och andra trafikanter på eller vid vägen, ska ske oberoende av vilken hastighet som är den högsta tilllåtna på platsen. Särskild hänsyn ska bland annat visas mot barn, äldre och funktionshindrade. Hastighetsöversynerna bör ske samordnat mellan beslutsfattare i hastighetsfrågor, väghållare, och fysiska och ekonomiska planupprättare. Huvudskälen är att skapa hastighetsgränser, som trafikanter accepterar och uppfattar som rimliga och att nå ett effektivare samspel mellan bristanalyser, planering och genomförande av fysiska åtgärder. Inom teknik- och serviceförvaltningen har ett arbete med översyn av hastighetsgränserna i kommunens tätorter påbörjats i enlighet med de förslag Ola Gustafsson (kd) framställt i sin motion. Utifrån detta, och utifrån den enhällighet som framkommit i samtliga yttranden, ställer sig kansliavdelningen positiv till de i motionen framställda förslagen. Kansliavdelningen föreslår bifall på motionen. Vid dagens sammanträde föreligger kansliavdelningens utredning och förslag till beslut.

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantradesdatum 4(4) Ärendet diskuteras. Yrkanden Göran Gustafsson (kd) yrkar bifall till motionen. Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige

16 ""~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdes datum 1(3) ~ KS 310 Dm Kod 109 Motion om utveckling av det civila samhället Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen genom att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i dialog med föreningarna ta fram policydokument för hur Vimmerby kommun kan utveckla det civila samhället. Sammanfattning av motionen Börje Forss (fp) har genom motion väckt frågan om att utveckla det civila samhället. Forss hävdar att föreningar är en viktig del av det civila samhället. Deltagandet i föreningslivet minskar och föreningarnas inflytande på samhälle och demokrati riskerar att avta. Så även i Vimmerby kommun. För att förhindra tendensen till ett minskat deltagande i det traditionella föreningslivet i Vimmerby kommun föreslår Börje Forss i sin motion att fullmäktige beslutar att Vimmerby kommun ska anta ett policydokument där Vimmerby kommun går före och visar vägen hur det civila samhället kan utvecklas med hjälp av ett levande föreningsliv. Beslutsunderlag Motion väckt av BÖlje Forss (fp) (ID ). Kommunfullmäktiges beslut KF 140, Kommunstyrelsens beslut KS 198, Kultur- och fritidsnämndens beslut 82, Vimmerby ungdomsråds yttrande Ärendet Motionen har av kommunstyrelsen remitterats till kultur- och fritidsnämnden och Vimmerby ungdomsråd för yttrande och till kanslienheten för beredning. Planerings- och utvecklingskontoret har vidare bistått kansli enheten med beredningen.

17 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(3) Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden framhåller i sitt yttrande att det i Vimmerby kommun alltjämt finns ett relativt rikt föreningsliv men som i framtiden riskerar att minska. Människors intresse av medlemskap i föreningar är stort men allt fårre vill ta på sig uppdrag och arbete i föreningarna. Vimmerby kommun bidrar till många föreningars verksamhet genom ekonomiskt stöd. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget att utarbeta en policy om utveckling av det civila samhället. Vimmerby Ungdomsråd Vimmerby Ungdomsråd är positiva till en policy som kan utveckla det civila samhället. De understryker vikten av att ungdomarnas ställning beaktas i denna policy och att betydelsen av föreningarnas samarbete betonas. Planerings- och utvecklingskontorets utredning Börje Forss yrkar i sin motion att Vimmerby kommun ska anta en policy om hur det civila samhället kan utvecklas med hjälp av ett levande föreningsliv. Både kultur- och fritidsnämnden Vimmerby Ungdomsråd föreslår att motionen ska tillstyrkas. I Sverige finns inget register över ideella föreningar men enligt SCB var ca 90 procent av den vuxna befolkningen medlem i någon förening år De flesta är då medlem i en facklig förening. Tendensen är att medlemstalen minskar i de flesta föreningar och att det är fårre medlemmar som är aktiva. I Vimmerby kommuns föreningsregister finns för närvarande 163 föreningar registrerade, vilket kan anses som ett stort antal i förhållande till kommunens folkmängd. Däremot finns ingen samlad bild av hur många medlemmar dessa föreningar har. Vimmerby kommun stödjer de föreningar som finns i kommunen och under år 2010 betalades kronor ut till cirka 130 föreningar. Planerings- och utvecklingskontoret rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen genom att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i dialog med föreningarna ta fram policydokument för hur Vimmerby kommun kan utveckla det civila samhället. Vid dagens sammanträde föreligger planerings- och utvecklingskontorets utredning och förslag till beslut.

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantrfidesdatum 3(3) Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige

19 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sal11l11allträdesdatul11 1(5) KS 311 Dnr 327/2010 Kod 109 Medborgarförslag - gör Vimmerby till en Fairtrade City Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå yrkandet om att kommunen skall erbjuda rättvisemärkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt då kommunen har ett gällande livsmedelsavtal 2. bifalla yrkandet om att se över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp och ger teknik- och servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare med detta inom sitt uppdrag att ta fram förslag till inköpspolicy 3. avslå yrkandet om att Stadshuset eller motsvarande funktion skall konsumera rättvisemärkt eller motsvarande med hänvisning till att kommunen har ett gällande livsmedel s avtal som endast reglerar inköp av etiskt märkt kaffe och te 4. bifalla yrkandet om att kommunen skall anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen och att detta skall arbetas in i förslaget till inköpspolicy 5. avslå yrkandet om att kommunen upprättar en tät kontakt med styrgruppen för Fairtrade City för att tillsammans möjliggöra att samtliga kriterier för en diplomering uppfylls 6. medborgarförslaget härigenom delvis är bifallet. Sammanfattning av medborgarförslaget Mattias Berggren har genom medborgarförslag väckt frågan om att göra Vimmerby kommun till en Fairtrade City. Han skriver sammanfattningsvis att Fairtrade City är en världsomfattande diplomering till kommuner. Diplomeringen innebär att kommunen engagerar sig för etisk konsumtion, lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, har ett aktivt informations- Utdragsbestyrkllillg

20 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(5) arbete samt att det erbjuds ett utbud av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser. Mattias Berggren ser en risk att kommunala skattemedel används för inköp av varor vars produktion är både olaglig och oetisk. I sitt förslag anger han att en diplomering skulle lyfta de etiska och sociala aspekterna och att det skulle höja kunskapen och medvetenheten laing etisk konsumtion bland kommunens invånare. Mattias Berggren yrkar att kommunen skall erbjuda rättvisemärkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt, kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar att se över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp, Stadshuset eller motsvarande funktion skall konsumera rättvisemärkt eller motsvarande, kommunen skall anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen, kommunen upprättar en tät kontakt med styrgruppen för Fairtrade City för att tillsammans möjliggöra att samtliga kriterier för en diplomering uppfylls. Beslutsunderlag Medborgarförslag väckt av Mattias Berggren (ID ). Kommunfullmäktiges beslut KF 182, Kommunstyrelsens beslut KS 279, Yttrade teknik- och servicenämnden TSN 45, Yttrande Vimmerby ungdomsråd (ID ). Ärendet Medborgarförslaget har remitterats till Vimmerby ungdomsråd och teknikoch servicenämnden för yttrande. I Vimmerby ungdomsråds yttrande framkommer att de ställer sig bakom förslaget och att de anser det vara ett bra förslag som dock bör ses över för att avgöra om det är rimligt att genomföra i Vimmerby.

21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sall1ll1alltradesdatull1 3(5) I teknik- och servicenämndens yttrande framkommer att kommunen redan idag gör etiskt märkta inköp av kaffe och te. Kommunen har på livsmedelssidan ett inköpssamarbete med Västerviks, Oskarshamn och Högsby kommuner. Skulle Vimmerby kommun köpa en större andel måste det ske utanför inköpssamarbetet till förmodat högre priser. Tanken med FaiIirade-konceptet är god, men en diplomering innebär också ökade kostnader. Teknik- och serviceförvaltningen anser dock att kommunen, oavsett Fairtrade-diplomering eller ej, bör arbeta för att etiska och sociala aspekter vägs in vid kommunens inköp. Teknik- och servicenämnden beslutar att överlämna frågan om diplomering till kommunfullmäktige då beslut om kommunens eventuella engagemang i FaiIirade City får anses vara av sådan övergripande strategisk betydelse att det främst är en fråga för kommunstyrelse och/eller fullmäktige. Kansliavdelningens utredning I dagsläget finns ett antal olika diplomeringsformer och märkningar för att vägleda inköpare och konsumenter i val av varor. KRAV, Svanen, Rainforest Alliance och RättvisemärktlFairtrade är bara några av dessa. Vissa är mer inriktade på miljöhänsyn under varans produktion medan andra, som Fairtrade, lägger större fokus på arbetsmiljön för arbetarna i produktionsledet. Fairtrade City är en oberoende produktmärkning som erbjuder diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Bolaget Fairtrade Sverige ägs av Svenska kyrkan och LO. Föreningen har i dagsläget 45 medlemsorganisationer. Medlemskommuner nära Vimmerby är; Växjö, Kalmar, Linköping, Boxholm och Tranås. Drygt 800 kommuner i världen är Fairtrade City-certifierade. För att certifieras av Fairtrade City ska kommunen leva upp till ett antal kriterier uppställda av organisationen. Syftet med Fairtrade City-diplomeringen är att ta ett första steg mot etisk upphandling samt att öka människors medvetande om etisk handel. Följande kriterier ligger till grund för en Fairtrade City-certifiering: Kommunen ska kunna erbjuda Fairtrade märkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal. Kommunen ska sätta samman en styrgrupp representerad av aktörer från hela samhället, t ex näringsliv, handel, frivilligorganisationer och politiker. Utdragsbestyrklling

22 - VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantradesdatum 4(5) Beroende på kommunens invånarantal ska dagligvaruhandeln kunna erbjuda ett visst sortiment av etiskt märkta produkter. Ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera etiskt märkta produkter. Styrgruppens främsta uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om etisk handel. Vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 266, , fick kommunchef Carolina Leijonram uppdraget att i samverkan med teknik- och servicenämnden utreda möjligheten till samarbete med andra kommuner i fråga om upphandlings- och inköpsorganisation. Teknik- och servicenämnden avvaktar beslut i frågan om ny upphandlingsoch inköpsorganisation. I nämndens liggande förslag till inköpspolicy, , framhålls att kommunens upphandlingar ska präglas av etiska hav. Där framgår att "de varor man upphandlar framställs i en acceptabel arbetsmiljö, där inte varor är tillverkade av barn- eller slavarbetare, att arbetstagarnafår organisera sigfackligt. Avenfölja de arbetsförhållanden som är förenliga med gällande arbetsrätt och arbetsmiljörätt, inkl. ILO:s grundläggande konventioner ". Vid sammanträde , 297 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att avvakta med beslut i ärendet om förslag till inköpspolicy till dess att resultatet av uppdraget angående möjligheterna till övergripande samarbete för upphandlings- och inköpsorganisation har redovisats. Initiativet för det folisatta samarbetet ligger idag hos Västerviks kommun. Nuvarande livsmedelsavtal ställer krav på etiskt märkt kaffe och te. I övrigt ställs inga hav på etisk märkning av livsmedel. Med anledning härav föreslår kansliavdelningen avslag på yrkandet om att kommunen skall erbjuda rättvisemärkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt. I cafeterian i Stadshuset och övriga platser inom kommunen där det erbjuds kaffe eller te serveras det etiskt märkt kaffe och te. Med hänvisning till nuvarande livsmedelsavtal kan kommunen för närvarande ej komplettera med fler etiskt märkta varor och på grund av det föreslår kansliavdelningen avslag på yrkandet om att Stadshuset eller motsvarande funktion skall konsumera rättvisemärkt eller motsvarande. Att kommunen får samordningsansvaret för en styrgrupp, som föreskrivs vid en certifiering, innebär att arbetstid måste avsättas för detta arbete. Då kommunen står inför stora besparingar föreslår kansliavdelningen att kommunen ej prioriterar en Fairtrade City-'certifiering utan fokuserar på att arbeta med förslaget till inköpspolicy där etiska och sociala aspekter vägs in i de fall där det är möj ligt.

23 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 5(S) Vid dagens sammanträde föreligger kansliavdelningens utredning och förslag till beslut. Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige

24 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) KS 312 Dm Kod 214 Detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3 ALV 2 - hotell, teater med mera - i Vimmerby stad - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar upprättad detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3 AL V 2 - hotell, teater med mera - i Vimmerby stad, Vimmerby kommun. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat utlåtande daterat Sammanfattning Planarbete rörande detaljplaner för del av fastigheten Vimmerby 3:3 - AL V 2 hotell, teater med mera - pågår inom planeringsavdelningen. Kommunen har efter framställan från exploatören Astrid Lindgrens Värld AB beslutat att påbörja en detaljplanläggning av bland annat detta område. Syftet med planläggningen är att möjliggöra expansion av verksamheten. Detaljplanen hanteras som normalt planförfarande enligt PBL 5 kap 23. Detaljplanen var utsänd på samrådsremiss enligt PBL 5 kap till myndigheter, nämnder och sakägare under perioden till O. De synpunkter som kom in under samrådstiden sammanställdes i en samrådsredogörelse daterad Kommunstyrelsen godkände redogörelsen vid sammanträde KS 180, , och beslutade att ställa ut detaljplanen för granskning enligt PBL 5 kap 23. Vid dagens sammanträde föreligger antagandebrev, plankatia, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och utlåtande. Samtliga handlingar är upprättade av planavdelningen. Detaljplanen har varit utställd enlig PBL 5 kap 23 under perioden till Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande daterat Ärendet diskuteras.

25 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sal11l11antrlldesdatul11 2(2) Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut KS 180, Antagandebrev upprättat av planavdelningen (ID ). Plankarta upprättad av planavdelningen (ID ). Planbeskrivning upprättad av planavdelningen (ID ). Genomförandebeskrivning upprättad av planavdelningen (ID ). Utlåtande upprättat av planavdelningen (ID ). Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige Planavdelningen

26 ,~c~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) KS 313 Dnr Kod 002 Nytt attestreglemente från och med fastställa Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till attestreglemente att gälla från och med Sammanfattning Ekonomiavdelningen fick i uppdrag vid kommunstyrelsens sammanträde KS 81, , att ta fram förslag till nytt attestreglemente. Vimmerby kommuns nuvarande attestreglemente är i behov av uppgradering med anledning av förändrade rutiner och arbetssätt. Reglementet måste bland annat anpassas till elektronisk hantering av externa och interna leverantörsfakturor. Bestämmelserna i attestreglementet avser ett antal olika kontrollåtgärder av ekonomiska transaktioner och är en del i den interna kontrollen. Kontrollåtgärdernas omfattning bestäms med hänsyn till väsentlighet och risk. Vid dagens sammanträde föreligger ekonomiavdelningens förslag tillreviderat attestreglemente. Samråd hal' skett med kommunens förvaltningschefer. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut KS 81, Förslag till attestreglemente upprättat av ekonomiavdelningen (ID ). Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige

27 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(3) KS 314 Dnr 118/2011 Kod 214 Detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3 ALV 1 - Ekkullen - i Vimmerby stad - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar upprättad detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3 AL V 1 - Eldmllen - i Vimmerby stad, Vimmerby kommun. Reservationer Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat utlåtande daterat Sammanfattning Planarbete rörande detaljplaner för del av fastigheten Vimmerby 3:3 - AL V 1 Eldmllen - pågår inom planeringsavdelningen. Kommunen har efter framställan från exploatören Astrid Lindgrens Värld AB (AL V) beslutat att påbörja en detaljplanläggning av bland annat detta område. Syftet med planläggningen är att möjliggöra expansion av verksamheten. Detaljplanen hanteras som normalt planförfarande enligt PBL 5 kap 23. Detaljplanen var utsänd på samrådsremiss enligt PBL 5 kap till myndigheter, nämnder och sakägare under perioden till O. De synpunkter som kom in under samrådstiden sammanställdes i en samrådsredogörelse daterad Kommunstyrelsen godkände redogörelsen vid sammanträde KS 179, , och beslutade att ställa ut detaljplanen för granskning enligt PBL 5 kap 23. Vid dagens sammanträde föreligger antagandebrev, planlcarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och utlåtande. Samtliga handlingar är upprättade av planavdelningen. Detaljplanen har varit utställd enlig PBL 5 kap 23 under perioden

28 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatul11 2(3) till Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande daterat Ärendet diskuteras. Området Eldmllen är ett omtyckt promenad- och rekreationsområde av närboende och utnyttjas även av exempelvis förskolor för ute aktiviteter. Detta har föranlett stora diskussioner bland allmänheten och politiker om lämpligheten att sälja området till ALV som kommer att stängsla in området. Någon byggnation på Eldmllen ska inte ske. Ordföranden påpekar att dagens ärende endast avser detaljplanen. En eventuell försäljning av området kommer att hanteras separat. Kommunstyrelsen diskuterar möjligheten att om ALV i framtiden köper Ekkullen skulle teknik- och servicenämnden och plan- och byggavdelningen kunna få i uppdrag att anvisa lämplig närbelägen skogsyta som ny plats för friluftsändamål för närboende. Yrkanden Göran Gustafsson (kd) yrkar, med instämmande av Magnus Gustafsson (m), PerAke Svensson (c) och Micael Glennfalk (m), bifall till föreliggande förslag till detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3 - AL V lekkullen. Kjell Jonason (v) yrkar avslag på föreliggande förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att två förslag föreligger; dels Göran Gustafsson med fleras bifallsyrkande, dels Kjell Jonasons avslagsyrkande. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande detaljplan. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut KS 179, Antagandebrev upprättat av planavdelningen (ID ). Plankarta upprättad av planavdelningen (ID ). Planbeskrivning upprättad av planavdelningen (ID ). Genomförandebeskrivning upprättad av planavdelningen (ID ). Utlåtande upprättat av planavdelningen (ID ).

29 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3(3) Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige Planavdelningen

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sallllllanträdesdatulll 1 (2) KS 315 Dnr Kod 613 Kulturskolan - förslag till avgift från och med hösten 2011 Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avgiften för Kulturskolan ska vara 500 kronor från och med hösten Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Eva Berglund (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande att avgiften för Kulturskolan ska vara 450 kronor. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslog kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna avgifter för Kulturskolan från och med hösten Vid sammanträde ville socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden ha oförändrade avgifter. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ta upp ärendet vid arbetsutskottets sammanträde och ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram olika alternativ på förslag till avgifter för Kulturskolan från och med hösten Vid sammanträde redogjorde förvaltningschefen för statistik, j ämförelser med andra kommuner samt förslag till avgifter från och med hösten Arbetsutskottet föreslog kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna avgifter med 500 kronor för Kulturskolan från och med hösten Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för sitt eget förslag på 450 kronor. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde , KFN 95, diskuterade kultur- och fritidsnämnden ärendet. Två förslag förelåg, dels arbetsutskottets förslag på 500 kronor och dels socialdemokraternas förslag på 450 kronor. Votering begärdes och den utföll 4 ja-röster mot 3 nejröster, vilket innebar att arbetsutskottets förslag, 500 kronor, bifallits. Socialdemolaaterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Vid dagens sammanträde föreligger kultur- och fritidsnämndens beslut.

31 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantrildesdatllm 2(2) Ärendet diskuteras. Yrkanden PerAke Svensson (c) yrkar, med instämmande av Micael Glennfalk (m), bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag att avgiften för Kulturskolan ska vara 500 kronor. Helen Nilsson (s) yrkar att avgiften för Kulturskolan ska vara 450 kronor. Propositionsordning Ordföranden finner att två förslag föreligger: PerAke Svenssons bifallsyrkande och Helen Nilsson yrkande att avgiften ska vara 450 kronor. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller PerAke Svenssons yrkande. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 95, Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige Protokolljllsterare

32 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) KS 316 Dnr 12/2011 Kod 002 Beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelseförvaltningen år komplettering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att komplettera beslut KS 19, , med föreliggande förslag till beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelseförvaltningen för åren enligt bilaga. Sammanfattn i ng Kommunstyrelsen utsåg vid sammanträde KS 19, , beslutsattestanter och ersättare inom kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområde från och med till och med Vid genomgång av beslutade attesteringsbevis har framkommit att beslut saknas för två verksamheter/projekt. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till komplettering av tidigare beslut. Dessutom föreslås att delegation lämnas till kommunchef Carolina Leijonram att fatta kompletterande beslut när omständigheterna kräver detta om beslutsattestanter och ersättare under mandatperioden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut KS 19, F örslag till komplettering upprättat av ekonomiavdelningen (ID ). Bilaga. Kommunstyrelsens beslut expedieras till: Kommunchef Carolina Leijonram Samtliga avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen Registrator Marize Viderström

33 Bilaga KS Dnr 12/ Rid Vid genomgång av beslutade attesteringsbevis framkommer att beslut saknas för två verksamheter/projekt. Dessutom föreslås att delegation lämnas till kommunchefen att fatta beslut vid kompletteringar inom kommunstyrelsen under mandatperioden. Beslut om attesträtt saknas för ansvar 151, verksamhet 0204 Energieffektiviseringsstöd. Föreslås besluta att utse Bo Klaren som attestansvarig med Carolina Leijonram som ersättare. Beslut om attesträtt saknas för ansvar 103, verksamhet 4692, investeringsprojekt Utvecklingsprojekt Näs. Föreslås besluta att utse Carolina Leijonram som attestansvarig med Staffan Leijon som ersättare. Föreslås besluta att ge kommunchef Carolina Leijonram i uppdrag att fatta kompletterande beslut när omständigheterna kräver detta om beslutsattestantei' och ersättare under mandatperioden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

34 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatul11 1(1) KS 317 Dm 191/2011 Kod 253 Förfrågan om förvärv av bostadsfastigheter i Vimmerby - inhämta yttrande Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. inhämta yttrande från Vimarhem AB avseende frågan om förvärv av bostadsfastigheter i Vimmerby 2. yttrandet lämnas till kommunstyrelsen senast Sammanfattning Vid dagens sammanträde föreligger en förfrågan från Svenska Bostadsfonden ställd till ordförande Micael Glennfalk (m). Svenska Bostadsfonden är intresserad av att förvärva bostadsfastigheter i Vimmerby. Yrkanden PerAke Svensson (c) yrkar att kommunstyrelsen inhämtar yttrande från Vimarhem AB i ärendet. Beslutsunderlag Förfrågan från Svenska Bostadsfonden om fastighetsförvärv (ID ). Kommunstyrelsens beslut expedieras till: Vimarhem AB + förfrågan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(9) Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 09.00-09.50 Beslutande Ledamöter Micael Melander (S) Gudrun Sjödin (S) Bertil Böhlin (C) Johan Nordenmark (M) Jon Björkman (V) Övriga

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Andreas Trygg (V) Daniel Åkervall (MP) ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Daniel Åkervall (MP) ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.25 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) ledamot Andreas Trygg (V) ledamot Daniel Åkervall (MP) ledamot Ola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01

Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01 Arende ~jl VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) 2012-04-03 KS 150 Dnr 105/2012 Kod 706 Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 17 FALKENBERG 2013-09-24 290 Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 8 februari 2010. Klockan 09.20-11.55. Ajourne'ring 09.55-09.57 ( 85). Beslutare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer