.S o n j a: Vem söker skilsmässa? C 1 a s.o n, S a n?: Barnmorska eller di;' u striktssköterska i spädbarnsv%rderi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".S o n j a: Vem söker skilsmässa? C 1 a s.o n, S a n?: Barnmorska eller di;' u striktssköterska i spädbarnsv%rderi"

Transkript

1 LEDANDE OCH POL'IT'ISKA ARTIK- LAR, SOCIALA FRAGOR, SKOL- OCH UNDERVISNINGSFRAGOR.... Sid.. Ungdomen och kvinnorörelsen... En rimlig begäran... Ett prejudikat....l.. Freden... Världssituationen... Våldets triumf..'... Namn och äktenskap... och fred på jorden --- En avvärjd attack.... Gift kvinna i statstjänst får stöd... Kommittéförslag inom.sexuall:agstiftningen... Aktuella motioner...: Yrkesundervisningen - intervj. med undervisn.-rådet N. Fredrikson av M. v. K-W.... Den kvinnl. yrkesinspektionen behöver - utökas, intervju med yrkesinsp. Kerstin Hesselgren av M. v. K-w... Ratten till att arbeta är rätten till att leva, intervju med kons. Ingeborg. Walin av M. v. K-w Skyddshemmen, intervj. med dir. M. Pehrling av M. v. K-w Abortkommitténs betänkande Lagrådet om abortkom. förslag 219 Befolkningsfrågan skall utredas. : Befolkningskomm.issionens förslag Mödraskydd åt gifta kvinnor i statstjänst Attack mot den' lika pensionsildern.'. 154 Förbättrad moderskapsvård Rättvisare rekryteringsgrunder inom posten De kvinnliga skyddshemn1en Minst 4 mill. kvinnor arbetslösa Vi vantrivas ej!. Uttalanden av Vira Eklund, Olivia Nordgren,.Karin.. Fjällbäck-Holmgren, Elisif 'Théel G' l m, U l l a: Olika lön.för lika arbete A l l. e v i n, S o f i a: De kvinnliga läkar- $ * nas verksamhet Andreen Svedb.erg, And-. r e.a: Befolkningskrisen B ergmari, Karin,.o.Koc'k, ' K a r i n: Kvinnorna i Stockholm och förvärvsarbetet I-VI, 41, 65, 99, ' 184, 212, 235 Branting-W esterstahl,.s o n j a: Vem söker skilsmässa? C 1 a s.o n, S a n?: Barnmorska eller di;' u striktssköterska i spädbarnsv%rderi D e r n b y,. H e d v i g: Kvinnliga statstjänstemännens familjepensionering... D y r s s e n, E l B a: Lanthusmodens arbetsbörda... Fehr, Martin: Privatanställdas anställningsförhålladnen Forch ha,/n-mer,. Henni: Kvindeproblemer i Folkens Forbund. 61 Grubb, Rut: Abortfrågan.: H j a rn e, U rb an: Landsbygdens skolbarn Ivarsson-Pauli, Gu.lli:, Förebyggande mödra- o. barnavård 141 Johansson, Alf: Bostadspro-. blemet , Bostadslagstiftning och bostadsinspektion i städerna v o n K o c h, G. H.:' Ett ord i bef olkningsf rågan...;... K o c k, K a r i n: Kvinnorna i Sthlm o. fömärs~arb. (se ovan!) -;,-: Uppgifter för svensk kvinnorörelse... L i n d, E i i s a b e t: Barnmorska el. distr.-sköterska 'i spädbar.nsvården L i n d b l o m, E d i t: Privatanställdas '... anställningsförhållanden 144 'M y r d a l, G u n n a r: Befolkningsfrågan och kvinnofriigan ' N y b 1 o m, E v a: Vi vänta p% en hem.bitradesutbildning! N' y l i n, E l s a: Smtiskollärarinnor-. na 'och arbetslösheten O d h n e r, E b.b a: Mindre skolklasser :247. R. 'W.: ~anthusmoderns problem S c h l 'y t ear, K a r 1: Abortfråg,an 30 Stael. v. Holste,ih,Math.: Det blev ej kvinnlig chef i Växjö 167 -,,-: Ett steg framåt'....l93 Swartling, 'Erik: Den nyaste, sociallagstiftningen , 231, 265 ~tjernstedt, Ruth: Ater ett försåtligt angrepp Wzern-Bugge, Ingeborg: Bostads-. och hushållsorganisa.tion..,214 Wahlst.röm, Ly.dia: Riksdagens 500-årsjubileum

2 ' We-nnerberg, Edith: Rad i uppfostringsfrågor Wid.ers.tröm, Karolina: Sexualundervisning W i j k m a.r k, E r i e: Ungdoms- - fängelser... 9 SOCIALA FÖRETAG, FÖRENIHGAR.OCH FöRENINlGSMEDDELANDEN. F.-B.-F:s styrelseberattelse för Ar Ekonomiska t.ablåer och revisions- berättelser Kretsar S juksköterskebyraerna Utbildningsanstalterna Förbundets stipendier , 157 Förbundets kommittéer och styrelser för dess institutioner och fonder Radiofrågor o. medd. fr. Sv. kvinnoför.. Radiokomm. 19, 43, 64, 73, 155, 189, 269 Kongresser 23, Skrivelser: Till abortkommittén Frånskild hustrus pensionsrätt Även kvinnliga. undervisningsråd.. 50 Bostadssociala utredningen Mindre skolklasser Kvinnors rätt till arbete Fler kvinnor i fullmäktige och nämnder 52 En d.onation Från sammanträde i Paris, intervju med dr I. Palme Nya förbundskretsar... 51, 220. Kommittéer Lundastudentskornas nya hem Uppvaktningar for M. Benes Val av' funktionärer i förb.-styr Kornerup, Stella: Dansk Kvindesamfunds Ungdomsarbe jde... a. M u s c a t, M a r g i t': F;-B.-F:s Ars-. möte i Östersurid Nordenstedt, Ann:a: Hur intensifiera kretsarnas arbete? ,,-: På nachspiel i Norge von Plomgren, 'Ida: En eriksgata i Frbundskretsar, ~e'nnber~, Signe: Vägarnaatt - 'n% de unga Sid. 23, 52, 77, 103, 160, 191, 216, 240, 265 F.-B.-F:s UNDERVISNINGS- ANSTAWER. Sid. 19, 157, 216. NYA FURBUNDSMEDLEMMAR. Sid.. 22,. 52,. 76, 102.; 159, ,.239, 269 LEVNADS- OCH MINHESTECKNING- AR, KULTUR- OCH. RESESKILDRING- AR, ESSAYER, UTLANDSKA KORRES- PONDENSARTIKLAR M. M. UtifrAn... 21, 26, 164, 242, 269 Aviatriser En demokratisk tronföljerska "Jag for till Portugal". Intervju med.karin F jällback-holmgren v. Bonsdorff-Edgren, Margit Kvinnostravanden i Finland Dyrssen,. Lizinka: Drottning Astrid Eklundh, 'Ingrid: Från en tysk teaterskola Flyborg, Hanna: En livsgärning 259 Forsberg, Astrid: Nordeuropas modernaste kvinnoklinik H a r n e, L i s a: Engelskorna på arbetsmarknaden J e r n e c k, G u r l i: Ett hundraårsniinne Kleman, Ellen: Till ~ 1qa aus stmans minne L.inder, Gurli: Calla Curmanin memoriam Matz, Gertrud: TyskaLandjahrheime Nathorst, Anita: Bebadelse.. 79 N i l s s o n, A n n a.: På röstrattskongress i Kemal Paschas land O d h n e r, E b b a: Maria Cederschiöld in memoriam P e t r i n i, G u l l i: Carolina Benedicks-Bruce in memoriam ,,-:. Hilda Sachs in memoriam.. 96 R a m s t.e d t, E v a: Nobelpristagare 246 Rydelius, Ellen: Nar mandeltraden blomma R y d h, H a n n a: Ryskornas ratt att arbeta Sahlbom, Naim:a: Jane Addams 143 Wahlström, Lydia: Dagens porträtt : Emilia Fogelklou Wijnaendts- F r a n c k-e n - D y s e r i n c k, W.: Hollands 'kvinnorörelse, I, II 90, BOKRE~ENSIONER. B. A.: Korta romaner. Noveller Cassel-Wohlin, Margit: Skall v%rt folk leva ,,-: Böcker om barn 197

3 - p.r ' :, ;. *, 1 Med detta nummer följer bilaga. r {! " TI DS KRITFT FOR DE N SVENSKA KVINNORURELSEN UTGIVEN AV FRED.RIKA-BREMER-FORBUNDET' I M ARGARETA : I N N E' H Å L L\ VON KONOW 1.! Ungdomen och kvinnorörelsen. I I r 1' j / En avvärjd attack., Dansk Kvindesamfunds Ungdomsarbejde. Av Stella Kornerup. Skall vart folk leva? Av Margit Cassel-Wcahlin, ' j 1 En eriksgata i förbundskretcar. I Av Ida von Plomgren. l l Ungdomsfangelse. Av Eric Wijkmarg. / Ater ett försatligt angrepp. Av i / Ruth Stjernstedt. Franskild hustrus pensionsratt. I j En skriveke. : F.-E3.F: a stipendier l : Lanth-usrnoderns problem. AV,. R w. Kon gresser., Kretsrneddelaaden.

4 Förbundets B y ra Klarabergsgatan 48 STOCKHOLM C- Lammar rad vid yrlresval d$ kvinnlig ungdom. Tel

5 ÅRCÅNG XXII JANUARI 1935, HAFTE UNGDOMEN O" ,. - kvinnorörelsen. ET AR NGDVÄNDIGT ATT FA.vi hoppas, ej oomkullru~keli.gt. De "Dungdomen med, eljest blir kvin- njuta, ej sällan i tanklös indifferens, nosaken en koloss ph lerfötter". Det frukterna av den. äldre generationens var en av den danska kvinnorörelsens mödosamma gärning. Men samtidigt ledande yngre representanter, som f& de, känna pi% osäkerheten inför ' strax efter F.-B.-F:s femtiohrsfest i framtiden i den skärpta konkurrens, en enquete om kvinnosaken fällde det som tider av arbetslöshet och depresyttrandet. Att vhra danska medsyst- sion skapat, och i många fall utsattas rar också lyckats få med ungdomen i de ocksa för d,e reaktionära, yttringar, gemensamt, aktivt arbete, därom vitt- som, framsprungna.ur. extraordinänar en orienterande artikel i detta nummer av ledaren för Dansk Kvin- desamfunds ungdomskretsar. Den manar oss inte blott till efterföljd utan också, till eftertanke. Om Fredrika-Bremer-Förbundets danska motsvarighet lyckats.sörja för kontinui-. tidsförhållanden, i vkradagar ej sällan drabba kvinnorna som samhälharbetare.. Dessa skärpta existensvillkor.äro mahanda en bidragande orsak till att de- unga kvinnornas intresse i första hand koncentrerats kring kampen för teten inom sina skaror och få med i det 'dagliga brödet. Skall hotet mot arbetet den yngre ' generation, som de rättigheter, som vi, t.illhörande en skall värna och.arbeta vware ph re- äldre generation, tillkämpat' oss och dan vunna resultat och göra dem till' dem, -komma dem att sluta sig till levande verklighet, 'varför skulle ej oss i solidaritetens tecken? Den. svenska strävanden i samma riktning friigan låter. sig ej utan vidare krönas med samma frarngiing?' Om besvaras. M% vi i stallet göra klakt vi blott mera inrikta oss ph att nh de for oss, att det kommer an på oss 'unga! - alla och envar, om vi skola viiina de Att de unga kvinnorna av i dag, unga för vår sak! LHt oss sprida en åringarna, i mycket stor ut- effektiv upplysning och. propaganda sträckning saknas i vår organisation, i viir närmaste omgivning! Vårt förar ett faktum, beklagligt men, som bund maste rekryteras av en vaxande Av en helflaska Falu-Attika erhalles icke mindre an 5 helbuteljer konserveringsattika. En palitlig, svensk vara..

6 ÖTElBORGS KVINNOR EMOT- GsAgo med stor spänning stadsfull: mäktiges sammanträde den 6 dec. På föredragningslistan stod d% det länge bebadade ooh mycket diskuterade nya, reglementet ' för Göteborgs stads ' tjänstemän. Den nämnd, som utarbetat' förslaget, hade infört ett moment, vartill ingen motsvarighet fanns i.det gamla reglementet. Bestämmelsen fick paragrafnummer 5, vilket på grund av.vissa omredigeringar senare ändrades till det be- skara unga, ansvarsmedvetna medborgarinnor med sinne för organisa-' tionens betydelse och. en livlig Astundan att vidga sina kunskaper om det samhälle, där de verka, och den tid, vari de leva. Den svenska. kvinnorörelsen, i vilken v%rt förbund utgör den äldsta stödjepelaren, måste sörja för framtiden. Därtill skall en skara vaken, samhallsintresserad ungdom bidraga, vår organisations gryende kärna, de som en gång skola fortsätta arbetet, där vi komma att lämna det! UT. OSS BÖRJA FREDRIKA- BRE-MER-FÖRBUNDE'IS NYA DE- CENNIUM MED ATT VARVA DE UNGA I VARA- TÄTNANDE LED! Nva blidrag: Fdn Vaxjöhetsm : -,, Malmökretsen : -,, "' Strängniiskretsen : - Kronor 800 : - Hittills har till riubileumsgdvan - inf lutit kr :-. HYDRO tecknande numret."sex" och hade följande lydelse : "Gift kvinna må kunna erhalla ordinarie anställning allenast efter lönenämndens i varje särskilt fall lämnade medgivande. Därest kvinnlig innehavare av ordinarie befattning ingår äktenskap, skall hon icke vara skyldig att av sådan anledning avgå fran $efattningen, så framt icke lönenämnden 'efter framstallning av den myndighet, varunder hon lyder, finner det nödigt med hänsyn till befattningens behöriga upprätthållande.".antagandet av denna paragraf var nästan enhälligt i nämnden. Den enda kvinnliga ledamoten och hennes suppleant, ävenledes en kvinna, reserverade sig, men samtliga övriga medlemmar av nämnden vor0 rörande eniga. Långa diskussioner f öregingo beslutet. Reservationer ingåvos aven f r%n tjänstemannahåll. Vid första behandlingen i drätselkammaren skärptes paragrafen och dess andra stycke fick, efter omröstning med 4 röster mot 3, följande lydelse : "Därest kvinnlig innehavare av ordinarie befattning ingår äktenskap, må hon icke bibehållas i sin befattning med mindre lönenämnden efter framställning av den myndighet, varunder hon lyder, därtill lämnat medgivande." Vid slutbehandlingen yrkades, att paragrafen skulle utg%, men med 3 röster mot 2 beslöts, att den skärpta avfattningen skulle bibehiillas. En stark, sällsynt enig opposition restes från kvinnohåll, vilken tog.sig uttryck i såväl protestmöten som en skrivelse till stadskollegiet, undertecknad av 15 kvinnof öreningar, daribland Fredrika-Bremer-Förbundet, representerande olika ideella, politiska och yrkesintressen:. När fr%gan behandlades i stadskollegiet, beslöts där med 5 röster mot 4, att paragrafen helt skulle utgå. P% grund av den knappa. majoritet, varmed detta beslut fattades. vagade kvinnorna knappast tro, att regle- ~at#a Gr behandling av och linoleummattor. Beger p P S TOCKHOLM 3

7 - STELLA KORNERUP : Dansk Kvindesamfunds, UNGDOMSARBEJDE. Hur Dansk Kvidesmzfzmd, Danmcvrks Fwdri1tmBresme~-Förbund, wg aniserat sitt f rnmgångs&a arbete bland ide unga, lateg- oss ledaren för dessa ungdornshwetsar, fm Stella Kornerup, har nedan få inblick i. Intressant och eftwrföljansviirt! ET VAR UNGE KVINDER, DER Di sin Tid startede Kvindesagsarbejdet i Danmark. Som Resultatet af disse Kvinders utrzettelige, uselviske Arbejde opnaaede Danmarks Kvinder langsomt og besvzerligt de Rettigheder, der er grundfestet i Danmarks Grundlov og andre L.ove, og som cdle nyder godt af, uanset om de er reaktionsiere eller fremskridtsvenlige. Men i Tidspunktet under og.efter Verdenskri,gen blomstrede Erhvervslivet, saa der var Stillinger nok rundt 'omkring, og den unge kvindelige Generation tog alle Rettighederne i Besiddelse og udnyttede dem uden nogensomhelst Tanke paa, at det ikke mentet skulle antagas i stadsfullmaktige, utan att krav p% en paragraf "sex" skulle resas. De flesta av stadsfullmäktiges kvinnliga medlemmar och säkert en del aven av :de manliga voro beredda på ett.försvar för gift kvinnas ratt till arbete aven inom den kommuiiala förvaltningen. ' T111 m%ngas. stora Överraskning och kvinnornas synnerliga tillfredsstallelse, antogs stadskollegiets förslag utan att n%gra yrkanden om sarbestämmelser för gift kvinna.framfördes. Härmed är den- Fru Stella Kornerup.... alfid havde veret saadan, endsige; at. det var noget, der ikke var saa selv-. at det kunde forsvinde igen. I. hvert F,ald var "Kvindesag" for denne Ungdom nzrmest noget historisk, noget, der ikkevedkom dem per-- sonligt, og Kvind&a,gen fik paa.den Tid ikke den tilstrzekkelige Tilgang af.unge, og Resultatet heraf er, at vi i Dag 'stort set mangler en Generation i Kvindesagens Arbejde.. Senere, da daarlige Tider satte ind;.. blev Konkurrencen paa Arbejdsmar-. kedet til en bitter. Kamp om' Midlernetil det daglige Brpd; og da -kom de., unge Kvind'er. til at mzerke, at Rettighederne langtfra var in'darbejdet.i den store Befolkning som noget -al- na brännande fraga avförd från-digordningen f ör Götebotgs vidkomaiide. Man har härigenom aven.fatt ett gläd jande belägg för att kyinnorria genom eii samfälld,' enig aktion nått ett positivt -resultat : vederbörari'tie -i Göteb,org ha i det 'ovannainn'da 'fallet böj t sig f ör en samlad kv'inn.oopini:on. M& den tillfredsstallande ' ut;'g%rigen mana till efterföljd och fr8mf ör :allt sporra kvinnorna till gemensamt,. solidariskt uppträdande, d% liknarilde attacker' göras för att inskranka kvinnornas fulla medborgarrätt! I P DRICK RAMLOSA Sveriges förnämsta ' naturligt alkaliska' vatten. - akta endast ined yidstieqde..varumärke. pi etikettcm '

8 4 HEBTHA mindeligt, endsige som noget naturligt. Reaktionen begyndte at lade sin Rfist hfire, og man sfigte at rejse en Folkesternning for at faa Kvinderne tilbage til "de tomme Hjem", som man kalder det og derved give Arbejdet til Mandene. Man glemte, at Hjemmene fplrst og fremmest er blevet tomme for det Arbejde, der.er Eksistensgrundl-aget for Kvinder og B$rn, og ifivrigt er der ingen.grund til at tro, at Hjemmene skal blive rnennesketomme. Her virker helt andre; dybe Instinkter, som ve1 kan haemmes i en #konornisk usikker Tid, men aldrig draebes. Der findes i Danmark som andre Steder Mennesker, ogsaa kvindelig Ungdom, der hylder de reaktionme Krav som deres Ideal, som kalder sig "antikontoristiske". Denne Ungdom mangler aabenbart Evnen til at udnytte Rettighederne til at kunne stifte Hjem i langt tidligere Alder, end :de ellers kunde, og de mangler fremfor alt Evnen til at stampe mod Industrialiseringens og Rationaliseringens f kernstormende Udvikling.. Og hvorfor 'arbejder de sig ikke videre frem, :.men. bliver haengende i smaa Begynderstillinger? Deres mandlige Kammerater, en stor del af- deres kviqdelige ogsaa - heldigvis.- ffileridet som en Selvf$lge at uddanne sig og arbej.de sig fremefter til saadant.. Arbejde,. at det fikonomisk og inkressemasigt f aar. virkelig Vmdi..Hyorfor slaar de saa ikke ind paa huiuglige.stilji&er, hvor der mangler Arbeidskraft, naar de ikke synes, de egner sig til andet Erhvervsarbe jde? I. Reaktionens Agitation hfirer man ofte, at den fremskridtsvenlige kvindelige Ungdom er "ukvindelig", vi1 ikke have Hjem, endsige have Bfirn, de er kortsagt egoistiske. Intet er mere uretfaerdigt. Reaktionens kvindelige Ungdom har saa sandt ikke Privilegium paa "at ville vme Kvin- der og ville have Bgrn". Vi andre mener bare, at vi buade kan vzre. Kvinder og fuldmyndige, ansvarsbev&te Samfundsmodborgere, vi mener, det er vor Pligt at opfyl.de de Forpligtelser, Samfundet lzgger paa os til Gengadd for de Rettigheder, vi har.faaet. * I Erkendelsen af Npldvendigheden af at faa Ungdomen med i Kvindesagens Arbejde for ikke til en vis Tid at maatte se det hela d# bort, instiftedes D. K.s Sommerlejre for 6 Aar siden af Lzererinde i Aarhus, Hulda Pedersen. Hun havde forud startet den ffirste D. K. U. Kreds i Aarhus. Sommerlejrideen slog hurtigt an, og hvert Aar derefter kunde de,gentages med storartet Sggning og Resultat. Og udfra den Forstaaelse, disse Lejre bragte til vide Kredse, oprettedes Ungdomskredse rundt om i Landet, saa vi i Dag har 20, foruden at flere er paa Vej. Arbe jdet er vaesentligt samfundsmessigt, upartipolitisk Oplysning, og de unge afviser selv andet Arbejde i Form af praktiske Kursus, Underholdning o. 1. De er i Forvejen shrkt optaget af Arbejde og Uddannelse, og de komrner t u. K. U. for at faa Besked om, hivordan Samfundet er indrettet, og for at lzre om Tidens. aktuelle. Pro blemer. ' Ungdomskredsene er gennem nogle Felleslove for- dem alle paa det nfijeste knyttet til D. K.s Hovedkredse, og hele Ungdomsarbejdet er baseret paa Samarbejde inda;dtil til Hoved- LEVAVD Vartenninen boriar IS januari. 8 mdnaders yrkeskurs i kbdrbmnad - Korfa kurser med egef arbefe - Specialkurser - Brospe kf pd begäran. Stureplan 2, III. Tel Niagra frbhvphtsm finnas

9 kredsene o,g udadtil til Kredse, der arbej der med samme Interesser som' vi. Det er lykkedes os at komme i Forbindelse med unge Kvinder fra alle Samf undsgrene, og Of fentligheden har sin Opmzerksomhed henledt paa vort Arbejde. Vi har f. Eks., takket vzere Pressens velvillige Indstilling faaet vort Arbe j de kendt overalt. Sommerlejren faar herefter en fast D. K. U.. Dag med Instruktioner for de unge aktive Medlemmer i Henseende til Organisationsteknik, Agitation o Blandt de Emner, der sqrlig optager de unge er Politik, Bekaempelse av reaktionen, Huslighed som Erhverv baade for Husmoderns og Husassistentens Vedkommende, Reform af Kvinders Navne og Tiltaleformer' i Retning af tilsvarende Regler som for Maend, altsaa- Tiltale og Navn udfra sociale Forhold,. og ikke:: som nu. ud fra deres private.liv. Endvidere. Kvinders Stillinog under Folke. styre og Diktatur, :alle Bgrns. Ligestilling etc. etc. Endvidere.-e?'.der en uhyre Interesse for at komme i Forbindelse med skandinavisk samfundsinteresseret Ungd.om saerlig med.henblik paa Sommedejre, Korrespondance,-Blad- udveksling, Forhandlinger' om ' fklles. Interesser. og Arbejde o. 1:-Jeg har deflor. for nogen-tid siden paabegyndt et Arbejde derfor, og havde den : store ' Glaede under et.ophold. i Stockholm i Begyndelsen af. Dkcember. at. mgde megen Interesse derfor; og det lykkedes mig at komme i '.di& rekte Forbindelse med et' 'Ungdomsarbejde i Funktion af lignende Art,. nemlig K. K. F.s Ungdomsklubb. Vi trior, at et nordisk Sarnarbejde af denne Art vi1 kunpe faa stor Betydnhg f ar Kvindesagsarbe jdet i Sknn- dimvien som et Bolv%rk mod renktionitwe, diktatoriske Tendenser overf or Kvimderne... Vi tror paa'vort Arbejdes Ide som den, der.er i Pagt med Nutiden og Fremtiden, fordi vi ved, hvor megen Lykke, der bringes Kvinder, Hjern og Samfund gennem ansvarsbevidste, oplyste, selvstaendige Kvinders Arbejde i hele Samfundsmaskineriet. Vi vi1 prflve paa at bidrage til, at Kvindesagen som saedan bliver overflgdig i Erkendelsen af, at det faktisk er en Samfundssag, alle Mzend og Kvinder burde samafiejde om, vi gnsker harmonisk Samarbjede mellem Kvinder og Mzend. i 'Pagt med Naturen selv..-indenfor D. K. skylder vi.vor Lanldsf ormand Marie Hjelmer. : den varmeste Tak for hendes store Indsats i Sammenarbejdningen af Hoved- og, Ungdomskredsenes Arbejde og Interesser;.for hendes Forstaaelse af - og Tillid til de unge, for hendes rige, kvindelige, kloge Personlighed; der;. har faaet D. K.. U; Ungdornmen til at. samles.om hende i Begejstring., k et gamla. vanliga.: I Stella Komerup. I Sv&k s jukskötirske f örenings begäran hos regeringen att en sjujcsköge.rska skulle inval jas. i byggnadskommittén f ör Karolinska sjukhwset har icke fwanlett någon åtgärd från.. ~ege7.inge-.. *., : ~vsla~et pct denna begtiran,?flk& före-: faller att vara s.~/nnerligen val motiverad: en sjuksköterskerepresentan.t borde ju kunnat rikta kommittén med åtskz'llig praktis.k sakkunskap - ar knappast agnat att förvåna. På kvinnohåll är rnah ej bortskamd, med att of ta möta f örståelse från regeringens. sida!. Bra och billigt bor Ni p& I... Frälsningsarméns Hotell ' I Stock holm Drottninggatan 66, tel G ö t e b o rg Postgatan , tel. 702'10 I No r rköping Tunnbindare'g tel. l 136 Stilla och lugnt. God bet.janing '

10 Morgit Cassel- Wohlin : ' Fil. kand. fm Alva Myrdal. n. 0 ke~a Gunnar Pro f essor M~dal. Fil. dr Mcvrgit Cassel- WohLin vesenterm i följande artikel m ahm Mwdals omdebatterade bok i den allt mer och.mr aktualiserade bef olhmingsf rågan. v I HA BÖRJAT UPPTÄCKA VAD som håller p% att ske. De fallande födelsesiff rorna' stalla oss inför f r%- gan om vhrt folks liv eller död. - Med sin bok "Kris i befolkningsfragan" ha Alva och Gunnar Myrdal placerat detta spörsm%l i centrum av den dagspolitiska diskussionen. För oss kvinn~r, som Iänge hoppats på att politiken skulle vilja sysselsatta sig med livsviktiga ting, ar det trots allt glädjande att vårt folk nu tvingas söka utforma ett program, som framför allt tar sikte p% nationens besthd och kvalitek Myrdals ha här lämnat sitt bidra,g till ett sådant. Deras bok ar icke ooh vill icke främst vara en djupsinnig vetenskaplig utredning. Den ar trots mycken lärdom val snarare m%got av politi.sk stridsskrift och som sådan. fascinerande frisk ooh ungdomligt d järv. Gunnar Myrdal har aven förut visat sig äga förmåga att skriva om djupt tragiska ting, s% att -man g%r från läsningen stimulerad och glad. Det beror vii1 icke bara p% den tjusande leken med vassa intellektuella vapen, utan ocksh på att boken lagger fram 'ett' handlingsprogram. S% länge det finns en möjlighet att anspänna viljan, hinner man ej satta sig ner och gråta. - Vår generation har vuxit upp i efterkrigsstamningarnas och "reparationernas" tid, darför kanna vi oss glada-, mar vi antligen få börja bygga nytt, nar linjerna mot framtiden klarna. D% Myrdals tyckas mena, att födelsebegransningen ar en följd av de väldiga sociologiska omdaningsprocesser, som familj einstitutionen och hela samhället befinna sig i under industrialiseringens ännu icke avslu- tade genombrottsskede, s% ligger redan häri en viss optimism. Därmed har man lämnat 1800-klets biologiska determinism bakom sig och betygat sin tro p% möjligheten att genom radikala sociala ingrepp och sociologiska strukturförändringar p%- verka mänskors handlingssätt ooh motiv. Men om överhuvud n%got kan gö- ras, s% ar det klart, att det inte duger med sm%saker. - Att det inte ar bra som det,ar, erkänner var och en. Folkminskningen har ingen som helst tendens att avstanna av sig själv. - Och för att uppnå en stationär befolkning kräves en mycket stor höjning av födelsesiffrorna. - Men "en samhällsordning, som fastan fruktsamhetstalen fallit - l%ngt under reproduktionsgränsen - icke h% rad att ge barnen tillräcklig och sund föda, fuktfria och rymliga bostäder --- och som samtidigt saknar 'bruk för en stor del av sin arbetskraft '- den samhä.llsovdningen ar orimlig, of ömuf tig och omoralisk." S:t ~wqprsbodem,.' Malmskillnadsgatan 7, S t o c k h o l in C. Postgiro Telefon DALAGIPAN 46 Bestalln. moftagas. Postorder o~mbesörjes. Telefon BCistn inköpskallcc för.k~istlig' konst i cclln ut f örnnd en.

11 HERTHA 7 -. De som mena, att den sjunkande nativiteten skulle bero p% egoism och njutningslystnad få kraftigt svar på tal. - Levnadsstandarden pavisas i f lera mycket belysande kapitel vara beklämmande låg och detta särskilt för barnrika familjer. - Svalt ar visst icke okänd, undernäring bland barnen ganska utbredd, och trångboddheten så stor, att den utgör en kalla till asocialitet och ett hot mot folkets framtida fysiska och psykiska halsa. - Det räcker att peka på att % av alla lägenheter i stader bestå av högst 1 rum och kök och att en skolbarnsundersökning av barn visat att i staderna'icke halfkn och på landet knappt 1/3 av barnen sova i egen sang. - Trots sin kända brist på sentimentalitet ha förf. en ovanligt sund, okonstlad medkänsla för folk, som hämmas i sina livsmöjligheter, och det ar med uppriktig och tilltalande indignation de tala om förhållandena på den svenska bostadsmarknaden. Som.det nu ar.har födelsekontrollen tydligen varit de enskilda familjernas enda möjliga metod att lösa tr%ngboddhetsproblemet. Till den mörka bild vi få av levnadsstandarden kommer s% otryggheten, de fattigas orimligt höga arbetslöshetsrisker. Men förr i världen födde ju folk barn ändå, fast de levde ivarre nöd. Ja, men den psykologiska inställningen är nu en helt annan, det finns hos alla klasser en strävan uppåt. Man vet, att stora barnkullar betyda misär. - och man vet ocksa hur man skall undvika dem... I detta läge, mena Myrdals - och. jag tror man måste ge dem rätt - ar den enda möjligen framkomliga vagen att företa en radikal omfördel- ning till de barnrika f&iljernas gr- - - mån. Detta skulle- Astadkommas genom att samhället övertoge.största delen av kostnaderna f ör 'barnen (genom bostadssubvention, skollunch, fri hälsovård, fri utbildning fr%n 'barnkammarskolor till universitet etc). En allmän välståndsökning skulle ingalunda vara effektiv. Det ar just de stora extra.kostnaderna för att ha barn, som måste avlyftas från de enskilda f ami1 j erna. De. fattigas existensrisker måste minskas till en bråkdel. Barnen måste oavsett föräldrarnas växlande inkomststandard tillförsäkras tillräcklig föda och en sund bostad. Vår jordbrukspolitik måste inriktas p% att först och främst låta landets egna barn äta sig matta på jordbrukets "överflödiga" ' alster, vår arbetslöshetspolitik p% att förse'. oss med människovärdiga bostäder, villkoret för lyckliga hem %t nationens barn. -Allt detta kan icke åstadkommas utan att folkets kvalitet höjes ooh därmed dess arbetseffektivitet och försörjningsmö jligheter. Socialpolitiken m%ste bli förebyggande och barnavårdande i stallet för att som nu mest syssla med de redan urspårade. I sin iver ha författarna sökt lösa' samtliga samhällsproblem på en gång; lågt raknat 63 olika satt att förbättra samhället f öreslås. Man kommer ovillkorligen att tanka på -sin barndoms "önskelistor", som började med en hast. och slutade med en karamell!,det mesta unnas författarna av hjärtat, och vad nu särskilt betraff ar kvirinofrilgorna, s% tror jaapå nödvändigheten av att beakta kvinnornas frihetskrav. Bl. a. m%ste 'man h jalpa dem f rhden onaturliga bun-...- I De komma. med glädje - de komma till fest. :...l Postsparbankens presentkort, den. ialltid lämpliga presentenr fiiuis till salu B närmaste pastanstalt och kan köpas till det belopp, Ni själv önskar. I

12 - denhet som det moderna storstadslivet medför för,den som har barn.'- Men jag betvivlar dare emot, att en '.forcering av de gifta kvinnornas inriktning pi3 yrkesarbete under skarpta effektivitetskrav skulle göra dem mera fruktsamma och att den uppluckring av familjebanden, den "minskade fixering av barnen till modern" som Myrdals önska skulle komma mödrarna att längta efter flera barn. En invändning skulle jag ock& vilja göra mot den ström av invektiv mot 1800-talsmentaliteten 'som fyller boken. - 1ndivi.dualism och liberalism stämplas åter och återigen som "farligt asociala". Och "Iden indivi-. dualistiska konservatismens sa.mhallsuppiösande klassegoism" utni%- las med förkärlek. - Man måste dock komma ihåg, att på sin tid var denna individualism och detta frihetsbegar en moralisk kraft som tillförsäkrat vårt folk en enastående materiell och.andlig utveckling, aven om starkare kollektivism nu ar av noden. Men :det ligger ju i all strids natur att icke vara alltför objektiv,.och det ar al1iti:d. det närmast föregående tidsskedet, som hårdast döms, nar det nya bryter fram. Hur som helst, den som i. stort sett bejakar. de myrdalska riktlinjerna. måste dock allvarligt stalla sig den frågan: Ha vi råd till detta? Är det ekonomiskt, psykologiskt,.politiskt genomförbart? Myrhdals svara %tminstone på den första frilgan ett obetingat ja. De inse, att de krav, de uppställa fordra en kraftig höjning - av hela folkinkomsten. Men de betona g%ng p% gång, att det "blott" galler en organisationsfråga. Naturtillgångarna, tekniken, arbetskraften ha d. - Det galler att utnyttja den inhemska konsumtionsreserven för att sysselsätta de arbetslösa. - Hela folket i arbete miiste bli parollen, både kvinnor och man, b%de unga och gamla, både de välutrustade och de icke fullt "toppvärdiga" individerna. Fackföreiiingsrörelsen maste engageras i denna 1ly.a. ideologi. - Den skulle svika sin sjal, om den blott värnade om de starkares ratt och lämnade de unga och de svagare utanför. Varför förf. rakna så optimistiskt i fråga om ökad folkinkomst, det f%r vi i övrigt icke veta. Blott att de önska en radikal omläggning i socialistisk riktning och att vi böra lagga upp en ekonomisk, svensk försörjningsplan, vars ytterkonturer skulle krava en bok för sig själv. Och darmed lämnas det produktionspolitiska problemet. Vi hoppas att det blir möjligt att lösa det. Men vi krava med det snaraste en ny bok, som förklamr hur. Kommittéförslag inom sexuallagstiftningen. PRELIMINART FÖRSLAG TIDL ÄND- RAD LAGSTIFTNING i fr&a onz avbrqtande av havcendeskup hclr den 29 dec. avliillznats uv vederbörande kommc2tté. Enligt en till tidningarna lummd redo y &eke övel. huvuclpunlcterna i konzmitté f örslag et över- cnsstiintme~ det i stort sett med de av justitieminister Schlyter tidi~cwe frarnla.qdcc teserncc. I motiven fmmhblles t.ill en böl-jan, att det för att abortfrekvensen skall kunna verksamt motarbetas ilr oundgängligen nödvundigt att vissa gef omw -utanför straf friit tens owzr&de med det snurccs te vidtct.gu.s. I det avseendet niimnes bl. a. utvidgad hjalpverksamltet för obemqdlade blivcide Irnödrccr och dews barn sumt sexuell zcpplysn2nys- och uppfost~ngsverkscumizet. Duref t c ~ upptuge.~ till behundling fr&,gun A.-B, Schrenader & Olsson Agnegatan 54, S t o c k h o l m. Tel , ARBETEN I TENN: Praktik. i ESSELTE'S hus Konstindustriella artiklar, larnp- Vasagatan , IV. Liga som hedersgåvor,och sportpris. Tid efter öierenskornrnelse : 1 - Glassformar, mar-./a\ sipanformar, patentkork m. m.

13 Eric Wijkmark: S.tra% före jul avilinznacles ett av. shh-s kilt til llcal lade scr,klczcnnig a utasb e- tut förslag till 1cig om En av 2e sakhmziga, b yråclzs f en E& WijJumark i Fångvåq-dsstyrelsen, klcr,rlilgger lztir nedan den f öreslagncr, ngcc straf f omnen. ET NU FRAML~GDA FÖRSLA- Dget om ungdomsfängelse är ett led i.de sedan någon tid tillbaka i vart land pågående strävandena att vild reaktion mot brottsliga och asociala element tillämpa en i möjli,gaste mån individuell behandling. Såsom tidigare anordningar, priiglade av nämnda grundsyn, må namnas lagarna om internering av återfallsförbrytare och f örvaring av f örminskat tillraklieliga förbrytare, om villkorlig straffdom samt om utbyte i vissa fall av, straff mot tvångsuppfostran. Betr%f f ande sist nämnda anordning stadgar strafflagens -5 kap.; 3 5 bl. a. följande: "Är brott begånget av någon som fyllt femton men ej aderton år och dömes han därför till, höter eller fängelse eller till straffarbete i högst tvi år, må domstolen, där, den brottsliges sinnesbeskaffenhet ooh omagivning samt graden av hans förståndsutvecklii~g prövar sådant föranleda, förordna,att han sltall i stallet f ör att undergå det' å,dömda straf - om p.rincipiel1 strctf fdzet föy f osterf Ö~drivning, varvid konznzittén som avvis~w tanken p& fullstiinclig straf fhhst, f öro~clar, att hcc-. vandeslcap sr& i.kvinna& eller sclmluilbts intresse avbr;ytas, då vissq, sali-slcilda omsi2indiggheter fö?-eligg a. Koyrmittéförslaget, till vilket vi helt sakert få anledning återlcommza i ett följande nz~nurner, har nu utsiints till.ett antal mngm- ' digheter och sairwnn;nslutningm- f ör yttmn-. de. Man f& hoppas, att dtirvid aven kvinnliga synpzcnkter - ty i detta f all kcbri mun ve~kligen tal? am sddanct - mitte göm sig gallande, och det iii. med tillf?-edsdtiillelse man notercw, ctt t &tskilligcr, kvinnoo~.(~ctnisutioner nu'beretts tillfälle utt 'i/t.trcr, sig övel* f orslaget. Förslag till. ny' preventivlag. De CL'V justitiemin'istern till: lcallucle. sukkunnigcr, fövrevision av den s. lc. preventiv lagen ha avlämznat ~ÖTslag i änznet med utkast till lag om preven-. a tivmedel och, lag om f'osterf ö~dri.vancle medel samt däruv fö~ctnledcl i tqckfrihetsförordningen. - Förslugets l~uvud-, sakliga innem.ll är i. all korthet f öljansde : Tillstånd att. sälja pweventivmedel m&te sökas - nib- det inte ivr frdgcc on2 apotek - h.os Överstdthållarä?nbetet, hos nzagistrat eller konungens befallningshavunde och kan endast beviljas för d 69- i taget. Offentligt zr,tst2illande och förevisande av preventivmedel a~ f ösb jzcclet, lilcaså f örsal jning genom kringresande el le^ genom omnk&-ingslcickande ' ctv.de på lcmdsbygden vcnliga priskurantev na. För o f f entliga' f öq.edrag om av preventimzedsl fordras surslcilt tillstctnd cr,v polismyndig het. Fritagnu.httri f rån kro endast någ. uppvitknncle slag av vetsnskapliga och s'tatsunderstöddu f öreläsning ar sumt s&dccn upplysningsverksamhet som bedrz'ves efter.av konungen zctfii+de före-' slcvrif ter. Förslaget hm rönt en ganska stvung kritik uv de myndigheter, som Itz'ttills yttmt sig över detsamma.. ~lltid f öf~kklassi~ frukt. Frukdcen-tr.alen.s butiker.: D ottning at. 41, Drottningg. 11, Rege.rings.g. 11, Biblioteksg. 11, Vasag. 3, Vasag. 8, Vosag , &sa 44, Stureq. 3, Rosla s 3,'Odang: 73, Hallen, Ostra!tatio", CENTRALBAN- GARDENS SQOR.A VANTHALL, ST~&HOLM.

14 -' f et insattas i allmän uppf ostringsan-. stalt". - Det nu framlagda förslaget utgör i viss mån en påbyggnad på institutet ' angåezde tv%ngsuppfostran, men ar samtidigt en från detta skild behandlingsform. Det 'gemen- samma ligger däri, att i b%b.fallen uppfostringsmomentet ar den barande principen. Skillnaden markeras närmast därav, att tv%ngsuppfostran icke ar straff, under det att ungdomsfängelse ar att betrakta såsom en.' form av straff. Innan donistolen dömer någon till detta straff, skall hanvandelse ske till en särskild av Konungen utsedd nämnd, bestiiende av 5 ledamöter. Finner nämnden, att ungdomsfängelse ej bör %dömas, förfaller f Agan. Tillstyrker.namnden Ater, ankommer det p% domstolen att i sista hand avgöra,.huruvida s%dant straff skall %dömas eller ej. Till belysande av lagförslagets tilllampningsområde må dess l:a paragraf har återgivas. Den har följande lydelse: "Har någon sedan han fyllt aderton men innan han fyllt tjuguett Hr begått brott och kan enligt lag å brottet eller, dar flera brott förövats, % något. av dem följa fängelse eller straffarbete, må domstolen, i stallet för det eller de straff som eljest skolat följa, ådöma den brottslige ungdomsf angelse. Den som då dom i saken meddelas fyllt aderton år må, dar han begått brott, var% enligt lag kan följa'fangelse eller straffarbete, dömas till ungdomsf angelse j amval f ör brott, som förövats, innan han n%tt nämnda %lder." Här ar alltså fr%ga om en sarbehandling av unga förbrytare mellan 18 och 21 år. En viss möjlighet. till en dylik sarsbehandling föreligger. visserligen redan nu,i det att - jamlikt föreskrift i gällande verkstä&ghetslag - f8nge som vid straffets början ej fyllt 21 ar skall avtjäna straffet helt eller delvis i huvudsak- ligen för yngre fikngar avsedd straffanstalt. S Adana anstalter finnas anordnade i Uppsala och i Gävle. Emellertid är det något i själva de nuvarande frihetsstraffens konstruktion som gör, att straffet ej motsvarar fostringssyftet. Härutinnan må f ramhållas,att straff et merendels ar kortvarigt, alltid tidsbestämt och i regel ej förenat med eftervård. Den nu f öreslagna straff ormen medger möjlighet att kvarhålla den som dömts till ungdomsfängelse anda till 4 r. Utskrivning kan emellertid ske tidigare, och skall ske s% snart vederbörande med hänsyn till uppnått uppfostringsresultat, möjlighet att erhiilla lämplig sysselsättning m. m. anses böra lämna anstalten. Forran ett %r förflutit, sedan den dömde börjat; undergå ungdomsf angelse, f %r emellertid utskrivning ej ske, s% framt ej särskilda skal därtill föreligga. Utskrivningen, som beslutas av den ovannämnda nämnden, skall vara dels definitiv, dels utskrivning på prov. I regel.torde nog den senare formen komma till användning såsom en lämplig förberedelse och övergång till den slutliga frigivningen. Den på prov utskrivne skall st% under sarskild tillsyn. Att sådan tillsyn, sarskilt beträffande de unga människor s det har ar fraga om, ar en synnerligen viktig sak, ligger i öppen dag. Men för att denna tillsyn skall kunna bli vad den ar ämnad at vara, ar det nödvändigt att lampliga institutioner och lampliga enskilda personer st% redo -att taga sig an denna viktiga uppgift. Evic Wijkmclrk. FöRBUNDSMEDLEM I Intressera ave mannen för våra st& iden o& låt dem först?& att förbundet alltid uppskat tsit förstående manliga medlemmars stöd! '

15 BERTBA I I Ida von Plomgren: En eriksgata i. förbundskretsar... NLIGT ÄLDRE UTTOLKARE Elär eriksgata,> vara benämningen på den fard, "som konungen i Sverige?öretog genom landskapen för att emottaga deras erkännande och lova dem frildy'. Utan förhävelse må p%pekas, att det förefinns en viss likhet mellan dessa forntida härskares t%g genom landet och undertecknads turné i en del f örbundskretsar sistlidna novem- ber manad. Aven m* mera anspråkslösa fard omfattade flera landskap och även jccg fick m.ottaga erkännande - intet,missförstånd nu,. om jag får be! - det var erkännande av och tacksamhet för Fredrika-Bremer-För- bundets betydelsefulla verksamhet under g%ngna 5'0 %r och dess insatser i den tid, som är. Men därmed upp-. hör likheten. Ty frid varken fann eller utlovade jag - Atminstone icke den frid, som är liktydig med stillastående eller tillbakagång.. Tvärtom - intresset för förbundet och lusten att verka för dess syften flammade överallt likt en levande låga, en varmande och lysande eld, som jag hansynslöst i kraft av förmåga underblåste. Undra p% att jag Aterkom till huvudstaden stimulerad i anden, men ' kroppsligen n%got litet medtagen! Sex vor.0 landskapen och tio vor0 kretsarna, som hemsöktes under tur-.nén. Vad var min resas ändarniil? Att på kretsarnas begäran hålla dels kortare tal om förbundet p% jubile- Fröken Ida von Plmgren... umsfester i anledning av F.-B.-F:s 50-åriga tillvaro, dels längre anf öranden om dess milngskiftande arbetsom-' r%den, dels föredrag om kvinnosakspion jarerna Mathilde Fibiger, Danmark, och Camilla Collett, Norgel D% i kretsnotiserna lämnas detaljerade medde1anden"m de olika.festernas och mötenas program, inskränker jag mig här till en koncentrerad och i n%gon mån subjektivt färgad skildring av mina upplevelser. Kretsarna i Malmö, Lund, Hälsingborg och Mariestad avhöll0 jubileumsfester. Den förstnämnda slog tv& flugor i en small genom att me.d före- 'ställning två dagar % rad på Malmö teater shväl högtidlighålla F.-B..-F :s halvsekelminne som f% in medel till den s. k. Jubileumsgåvan. Det blev succiis pyramidal, men s%.var ocksa programmet gediget. ((Obs! Se kretsnotisen!) Alltså, honnör för styrelsen, som icke lämnat någon möda '.ospard för att åstadkomma ett s% lyckat resultat! Lundakretsen nöjde sig icke med mindre än ett dubbeljubileum - den firade F.-B.-F :s 50-åriga och kretsens 25-Ariga existens. Ordförandens re- SORMAN'S uppskattas av alla finsmakare.' Endast en kvalité. Den basta - '1, kg. blyförpackningar Kr. 4:-. vid Stureplan STOCKHOLM

16 sumé av de gångna årens verksamhet ingav ovillkorligen respekt och beundran för,, kretsledningens energi och initi&ivkraft.- Efter- det mera hogtidliga - programmet f öl j de en animerad: supé "vid siddandes bord", vari ci&a hundra personer. deltogo. Det tal'och goda tal, en bordsvisa' sjöngs, och av'hj-ärtans lust instämde man i omdömet :"Och Lundaborna a' val som skåningarna mest, man trivs med dem till vardags, man trivs med ;dem till' fest". Det var i sin egen hemtrevliga lo-. kal som Hälsingborgskretsen begick jubileumsfesten. Om jag ej förut vetat att intresset för förbundet har ar synnerligen starkt, skulle den stora tillslutningen varit ett övertygande bevis. Vi trängdes och vi "samdes?' och hade utomordentligt trevligt. Festen avslutades med "En aftonunderhållning i Fredrika-Bremer-Förbunidet på 80-talet". Den wittnade om. mycken smak och fantasi hos arrangören, men jag undrar om förbundets nyktert lagda stiftarinna skulle kant igen sig i den miljön. Jag har mina dubier. Men till 80-talet förflyttades man onekligen vid åsynen.av'damer i odettekamning, pannlugg och tidstrogna dra.kter och svärmisk i hågen blev man av att höra Stagnelius deklameras och valsen "Morgenblatter" spelas i quatre mains. Ack ja, det var på den tiden! Jubileumsfesten i Mariestald bjöd på en sannskyidig överraskning - gluntsång, föredragen av två unga damer, visserligen iförda manlig studentdrakt - aber doch!,och inte nog med det. Sedan,damerna sjungit om hur "Gluntens svårmod skingras av magisterns vårfantasier", tillade de käckt föl jande strof : "Ja. alla karlar sku' abdikera, för'resten kunde de emigrera:. Föreningen Handarbetets Vinner Stiftad 1874 Möbeltyger, mattor, gardiner och E-2z-f!'k?' broderier.. Renoveringar. Skolor för utbildande av vävlärarinnor och textila konsthantverkare %Feplan 2, St ockholrn, tel ty små Fredrikorna kan regera både sig själva och många flera!" SA nog -står kvinnosaken på säkra fötter i Mariestad! Visserligen sökte en manlig tidningsreferent trösta sig s j alv och manliga meningsfränder med att "damerna hellre upplösa sina kvinnosaksföreningar an låta oss ge oss i vag till ett annat land", men det var nog bara ett hopplöst försök att havda sin stallning. Styrelserna för kretsarna i Karlskrona ooh Borås ville tydligen ge medlemmarna en repetitionskurs i f örbundets nuvarande verksamhet och hade anhållit om ett längre anförande i ämnet. Men jag tillåter mig misstänka, att detta var onödigt. Medlemmarna i bada kretsarna föref öllo mycket förbundsupplysta och synnerligen livaktiga. I Karlskrona avslutades festen med musik samt ett lyckat utförande av Astrid Värings sketch "Eva och Fredrika", och aven i Borås bj6ds på vacker musik. I kretsarna i Svalöv, Vaxjö, Varberg och Karlstad önskade man höra om Mathilde Fibiger och Camilla Collett. Föredraget i Svalöv hölls i - Lantmannaskolan, "Sveriges största och finaste", som man med för övrigt berättigad stolthet framhöll för mig. Att medlemmarna i Svalöv älska sin krets och att den fyller en verklig uppgift, erhöll jag ett starkt intryck av. Musikaliska förmagor finns där aven tillgång till, och man fick bl. a. njuta av romanser utomordentligt val föredragna av en systerdotter till sangaren Johannes Elmblad. På vägen till Vaxjö passade jag på att göra en avstickare till Ljungby (municipalsamhalle, som snart ämnar bli stad) för att söka få till stånd en krets.darsammastades. Efter propagandaföredraget tillsattes en kommitté för att taga hand om saken, r M~OWUQSV~SS$~ SUbDCk hq O Ga

17 HERTHA 13 och izu vantar jag varje dag med spänning på meddelande om en gladjande tilldragelse i Ljungby! Växjökretsen. hade jag ej gastat... på nara 7 år, och hur kort mitt besök dar. denna gång -an var, kunde jag dock 'konstatera, att.den ut.vecklats på ett lyckligt satt och sjöd av liv och intresse. Behöver jag val omtala, att kulturella och kulinariska fröjder aven dar bjödos mig i rikt mått? Till Varberg anlände ja,g en stormfylld och kall dag, men i kretsen mottogs jag av värmande vanlighet, festligt dukade bord och strålanlde Lucior. Och nar så till sist Fredrika Bremer själv intriidde i salen och hyllade mig med verser och blommor i "pappersstrut", då viskade jag för mig själv, tjusad, Heines. bekanta ord : "Mein Liehcheii, was willst du mehr?" Icarlstad utgjorde resans sista etapp. I Värmland hade jag icke varit förut,.till Värmland har jag alltid längtat, ty dar a.r för mig helig mark.- Gustaf Frödings och Selma Lagerlöfs! I kretseil var det gott att vara saval i intellektuellt som materiellt haiiseende. (Att det materiella spelar stor roll i denna skildring ar icke mitt fel, utan kretsarnas!) Jag har i vacker hågk.omst de dikter av 'Henrik Wergeland, som en iiorskfödd dam reciterade i anslutning till föredraget om Camilla Collett. Dagen efter kretssammanträdet hade jag glädjen att få besölta,geijersg%rden och Mårbacka - tyvärr var dess härskarinna ej hemma - samt bilade genom det vackra Suiine. Jag ar lycklig att ha fått skåda just denna del av det sköna Värmland. d Den 2 december kl. 7 f. in. återbör- dades jag till hu~udsta~den - i regn och rusk - men vad gjorde det?!, Mitt sinne var fyllt av solsken, alst-.. rat av goda och glada.minnen och en saker förvissning om kretsarnas starka ooh varma vilja att arbeta för för-, bundets syften. Och detta varslar gott om dess bestånd och fortsatta utveckling, ty hos kretsarna ligger förbundets f ramtid! ' Jdcc von Plomgren. Gr 1935 till. ett framgånlgens år! Tillfiir.fikbundet nya.medlemmar! Gift kvinna i statstjänst får stöd. DE MOTIV, SOM VARIT BESTÄMinande för länsstyrelsen i Malmö, d" den beslöt entlediga fru Birgit Maja-stina Bjerkén från hennes skrivbitradesbefattning -. inom parentes sagt ä.r hon värd en éloge för sitt energiska uppträdande i sitt speciella fall, som torde kunna betraktas som en. för alla gifta. förvarvs,arbetande kvinnor - viktig principsak - stå icke i Överensstämmelse med gällande lagstiftning, anser 'a 51- manna civ.ilförv~a1tningens 1 ö n e n ä m n d, som i yttrande t;ll K. Maj :t tillstyrker fru Bjerkéns besvär. Det fr,amhålles bl. a., att de synpunkter ifråga om de gifta kvinn1ig.a befattningshavarnas prestationer i tjänsten, som lansstyrelsen anfört, voro föremål för ingaende Övervägande under förarbetena till behörighetsiagen och lära sålunda nu icke kunna anföras såsom grund för &gärder, vilka - stalla dc gifta, kvinnliga befattningshavarna i statens tjänst i en mindre tryggad stallning an de ogifta. ' Ledamoten Karl Magnusson i Skövde har anmält en från de övrig,a ledamöterna i nämnden avvikande inening. I slutet av -januari kommer frågan att föredragas i konserj, varefter vi sakerligen få anledning återkomnia till fa'kt, vars utgång utan tvivel kan anses bli av prejudicerande natur., Fysikalisk-Dietisk-Kuranstalti,oöö fot över havet H u l t a f Q rs Behandiing av reumatiska. siommor, mrvsjuidamar, map. och tarmtidanden samt andra kroniska sjukdomar. Alla nioderna bad former, elektricitetshehandling och madhage. Individuell diet. Veget:vriwk och blandad kost. Helpen~ion. Bepiir utförligt prospekt. Moderata priser. Inga dricksp Overiäkare: D:? E. Garby. Postadr. Hultafors. Tel. Borh 695, Ravlanda 65, Hultafors 16. Under samma regrm: Nyhyttans Badanst. Jarnbohs, öppen hels aret, Ekebyholms Badanst. Rimbo, öpp. sommarm., Sthlrns Fysik. Kuranst. -Humlegardsg. 18.

18 14 HERTHA - Ruth Stjerastedt : J Ater ett- it6rsåtli Apoteksscckhnniga Im i sitt Beiiinkande gått in f iir 5 &rs Iagre pensionsålder för kvinnliga apoteksinnehuva- Te..Konsekvensen av m sådan föresiugen ändring klarlägges hikr av advokat Ruth Stjemstedt. Att de av K. Maj:t tillsatta sakkunniga tlrots att famzacevtk&ren tdl ej ringa del veklryteras av kzrinw, besta uteslutunde av nzlan, förtjanar påpekas, om det ju också f& K. kom mitthem sammansättn.ing ej &r något ovanligt. AD AR RATTVISA? JAG FICK Vanledning att fundera en smula på den frågan för ett par dagar se-. dan, nar någon bad mig att läsa igenom apotekssakkunnigas betänkande aqg. sänkning av lakemedelspriserna m. m. Detta betänkande innefattar aven ett förslag till sankt pensions%lder för apoteksinnehavare, och som s% mhga gånger förr i 3agf örslag.rörande kvinnors och mans arbetsförhiillanden f%r man erfara, hur lagstiftaren icke har niigon saker ledstjärna i det vackra ordet rättvisa. Atminstone inte nar det galler rattvisa emellan sådana grupper inom samhället, som skiljas %t genom könet. Lagskiparen har nog denna ledstjärna. Men för lagstiftaren lyser den inte p% hans vag och för honom inte till en omsorgsfull avvägning av de skilda intressesfärer inom samhallet, som representeras av kvinnor och man. "Många bäckar d göm en stor å." I Apoteksinnehavarnas nuvarande pensionsiilder ar ovanligt hög, namligen 70 år, ooh det har länge stiitt.klart, att den maste väsentligt sankas. De kvinnliga apoteksinnehavarna ha, alltsedan de 1891 fingo rattighet att utöva apoteksyrket, haft enahanda villkor vid utövandet härav som mannen. Deras pensionsålder och pensionsbelopp ha således hitintills varit desamma. Nar nu apotekssakkunniga glitt att pröva fr%gan om sankt pensionsålder för apoteksinnehavare ha de haft att taga hänsyn till icke blott den allmanna önskvärdheten av en lägre pensionsålder utan ocks% till de speciella vilkor, framför allt de speciella befordringsf örhallanden, som råda inom apotekaryrket. Det förhaller sig namligen s%, att en utexaminerad apotekare icke anses kunna erhålla eget apotek förrän vid ganska hög ålder, nämligen vid omkring 50 %r. Sedan han, eller hon, utövat detta apoteksprivilegium i minst 5, vanligen anda till '7 Ar, kan befordran till det andra apoteksprivilegiet erh%llas.' Det första apoteksprivilegiet ger vanligtvis icke tillträde till annat an de minsta apoteken och anses icke vara vidare ekonomiskt givande. Transporten till det andra apoteksprivilegiet, vilket således sker' mellan omkring års iilder, ger ratt till ett givande apotek, men detta innebar % andra sidan mycket stora ekonomiska risker och mycket stora kostnader. Under hela den diskussion, som sedan länge tillbaka förts rörande sänkning av apotekarnas pensionsålder, har det stadse framhållits, att den icke kunde sankas avsevärt, enar det andra och vanligen sista apoteksprivilegiet var ett sa ekonomiskt dyrbart företag, Stiftad år 1821 KONTOR: Fredsgatan 9, Hornsgatan 60, Odengatan 65, Folkungagatan 68, Fleminggatan 34 och Sibyllegatan 8, öppna %10-3 samt %6-7, lördagar kl. 2 e. m. &t h d gör fattig. Idog Itand göl. rik. *

19 ' HERTHA 1 5' att det icke kunde avvecklas under mindre a.n. 10 eller helst upp till 12 år.'. De utexaminerade apotekare, som ännu' icke fått något privile,gium, hade, naturligtvis ii andra sidan ett,starkt intresse av att pensionsåldern för innehavarna av apotek skulle sattas tämligen lågt, enar detta skulle gynnsamt inverka på deras möjlighet att få befordran till apoteksprivilegium. Dessa nu i korthet antydda synpukter ha -de sakkunniga vid sitt bedömande av frågan om apoteksinnehavarnas pensionsålder haft att ta,ga hänsyn till. I riktning emot en avsevärd- sänkning av pensi.onså1dern för apoteksinnehavare har naturligtvis det den 30 juni 1934 fastställda reglementet. ang. tjailstepension inverkat. I detta reglemente infördes.kraftiga sänkningar i pensionsåldrarna för statens befattningshavare, och #dessa lägre pensioilsåldrar inon1 civilstaten ha givetvis kommit apoteksinnehavarnas iunmande pensionsalder, 70 &r, att te sig alltför hög. Trots kravet på bättre befordringsförhållanden inom apotekaryrket och trots exemplen från civilstatens pensionsåldrar. ansågo sig emellertid de apotekssakkunniga i sitt i höstas avgivna förslag icke kunna föreslå Iägre gående sänkning av pensionsåldern an till 67 års ålder. Detta just e.medan kravet på en lugil ekonomisk avveckling av det sista apoteltsinnehavet nödvändiggjorde en sa pass hög pensionsålder. inom apotekaryrket. Förslaget inför icke någon skillilad i pensioilsåldern, inte heller i pensionsunderlag för man och kvinnor. Häriiltill är således.allt gott och val. Men så kommer man till ett försåtjigt angrepp på kvinizornas hittills åtnjutna likställighet inom apotekar- På en knapp tredjedels sida 'i' förslaget göra de sakkunniga ett, som de :sjalva kalla, påpekande, men vilket i själva verket icke innebar någonting annat an ett stallningstagandme till fråsgan om 5 år lägre pensions- Alder för kvinnliga apoteksinnehavare. Samma skal, saga de ~säkkunniga, som motivera olika pensionsålder beträffande manliga.och kvinnliga obefordrade farmacevter tala för införandet av motsvarande skillnad i fråga om apoteksinnehavare. Allts3 : sedan de sakkunniga med mycket stor omsorg funnit, att pensionsåldern måste sattas så hög som 67 år för att apotelrsii~nehava~e skola kunna f% tillrackligt långt iifnehav av sitt sista apoteksprivilegium, glömma de bort.. dessa syilpunktser och dessa rättmätiga krav, då det gäller kvinnliga apoteks-.iimehavare. De' uttala som sin mening, att d,e kvinnliga apoteksinnehavarms pensions%lder bör sättas till 62 %r..kons&vensen av en så låg. pensionsålder torade icke bli annan an aden, att de skulle avstiingas från transport till det andra och i re,gel sista samt egentligen ekonomiskt givande apoteksprivilegiet. Man kan' kanske saga, att ju inte ' så stor skada skett, då icke något verkligt förslag avgivits on1 lägre pensioilsålder för lwinnliga apoteksinnehavare. Men iiii man vet, hur vissa p.olitiska meningsriktningar leta efter stöd för införandet av olikstallighet mellan män och kvinnor, så förstår man, att apot~elrssakkunniga~s. ny&s relaterade uttalande, vilket dessutom fått karaktären av ett verkligt stallningstaganide, kan innebära ett farligt och försåtligt asgrepp på den likställighet, som kvinnliga apotekare städse inom sitt yrke åtiij-utit. Inom den civila förvaltningen har emeller-. ' Da ni frisering Centralbadet,' Stockholm. REKOMMENDERAS. Elegant. Förstklassig. Johanna Brunssons Vävskola STOCKHOLM Affärstid Tel Utbildar ~ävliirarinnor' o. Yrkesutövare. Kurser i Hem-. vävning För4ljer mattor i flossa rya röllakan rosengang. Möbeltyger, Gardiner, Vepor lhädhingstyge>r m. m. av egen tillverkning. ~iiv~arner.'vävstolar oeh Vä"stolsti1l: 'beliör, SKOLA och FOHSÄLJNIN~ i : Kungsgat. 7O (hörn. av Vasag.), 2 tr. Stockholm. Grund Inneh. ~lma' Jacobson.

20 Fred.I-ibBremer-FO;rbundet, som m- dan i maj l938 till K. Maj:t ingav en skrivelse rörande fråmkild hmtm pen&nsrätt, hm den 6 dec. inkmt en ny s ~velse i frågan. Till KONUNGEN. M;ed anledning av 1930 ars pensionssakkunnigas betankande rörande f ami1 jepensionering för tjänsteman vid den civila statsförvaltningen och den stallning, som de sakkunniga däri intagit till frågan om frånskild hustrus pensionsrätt, f%r Fredrika- Bremer-Förbundet i underdanighet anföra f öl j ande. Inledningsvis vilja vi framhalla, att förbundet med stor tillfredsställelse tagit del av de sakkunnigas förslag att i familjepensionshanseende helt 1ikst;alla män ach kvinnor. Härigenom har ett fran kvinno- Nar Ni s6ker tillföra fikbundet nya medlemmar, så gliim ej att påpeka. den erdefulla tillgång, förbude t har i sh p o 1 i- tis,ka neutralitet! tid genom det nya pensionsreglementet införts jamställdhet mellan man ooh kvinnor beträffande pensionsålder, och det skulle nu sannerligen vara egendomligt, om man inom en yrkeskar, där likställighet städse rått, skulle införa olika viflkor för man och kvinnor, efter det att likställighet införts inom en mycket större grupp befattningshavare, där kvinnorna hitintills icke åta j utit lika villkor. Ruth, Stjernstedt. 6bBer Billiga priser. Kredit ordnas. Möbler tillverkas efter ritning. Stilfulla, moderna cal.ipidm-s Eftr. G:la Uragataii 19, Stockholm. hall upprepade ganger framfört reformkrav vunnit beaktande. Vidare f& vi erinra darom, att förbundet tidigare ingått till Eders Kungl, Maj:t med en den 15 maj 1933 dagtecknad skrivelse, vari förbundet hemställde, att vid pensionssakkunnigas utredning av familjepensioneringsfrågan för civilstatens tjänsteman, de sakkunniga måtte erhålla uppdrag att jämväl utreda fragan om frånskild hustrus pensionsrätt och inkomma med'förslag i detta ämne. För kannedom.om motiveringen till detta yrkande få vi hänvisa till har bilagda avskrift av förbundets ovannämnda skrivelse. De sakkunniga ha i sitt betankande berört spörsm&let om frånskild makes stallning i familjepensionshänseende och medge att vissa skal kunna andragas för ett bättre tillgodoseende än det hittillsvarmde av fránskild hustrus ekonomiska intressen i handelse av den förutvarande mannens död. Efter en del Överväganden kommo emellertid de sakkunniga fram till den slutsatsen, att de icke anse sig kunna i förslag till nya f ami1 jepensionsreglementen införa särskilda bestämmelser rörande pensionsrätt f ör frånskild make. Det är givetvis en konsekvens av förslaget om likställdhet mellan män och kvinnor i familjepensionshänseende, att fragan angaende pensionsrätt för frånskild icke längre bör avse allenast hustrun utan gälla såväl man som hustru. Det synes förbundet angeläget att till närmare granskning upptaga de skäl, som huvudsakligen synas ha bestämt de sakkunnigas avvisande hållning till har föreliggande problem. De sakkunniga hz angivit att frågan skul:' le vara av allt för allmän räckvidd samt att, d& enligt vår allmänna lagstiftning underhallsplikt gentemot franskild make upphör vid andra makens död, det vore oriktigt att i ett pensionsreglemente ålägga statstjänstemännen längre gående förpliktelser än andra medborgare åläggas enligt den allmänna lagen; Skulle det senast relaterade argumentet innebara en principförklaring, att ett familjepensionsreglemente icke överhuvudtaget bör Alägga statstjänsteman längre gaende förpliktelser än vad andra medborgare ha, så skulle därmed, synes det oss, pensionssakkunniga ha uttalat att all familjepensionering vore oriktig. Den familjerättsliga underhållsplikten upphör ju i och genom den underhållsförpliktades död. Om därför statens befattningshavare genom obligatorisk försakring tving H T S annonsör er i

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken Lag (1964:163) om införande av brottsbalken 1 [1601] Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken ([1001] o.f.) skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

SVERIGE INFÖR UTLANDET

SVERIGE INFÖR UTLANDET SVERIGE INFÖR UTLANDET INSTALLNINGEN till Sveriges s. k. kulturpropaganda har under årens lopp i hög grad växla t. Kring det andra världskrigets slut rådde av allt att döma en viss oro för att vårt land

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Eders Majestäter l. Ärade församling l. Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons

Eders Majestäter l. Ärade församling l. Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons Eders Majestäter l Ärade församling l Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons 100-årsjubileum. För oss alla är det en betydelsefull uppmuntran i vårt arbete, att Svenska Teknologföreningens

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Den allmäna deklarationen för de mänskliga rättigheterna! Förenta Nationen FN

Den allmäna deklarationen för de mänskliga rättigheterna! Förenta Nationen FN Den allmäna deklarationen för de mänskliga rättigheterna! Förenta Nationen FN Den 10 december 1948 antog FN det första internationella dokument som erkänner att alla människor har samma värde och rättigheter.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-26 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 13 februari

Läs mer

Vår moral och framtida generationer

Vår moral och framtida generationer Vår moral och framtida generationer Gustaf Arrhenius 2012-09-28 Ärade rektor, kollegor och övriga gäster, En av de viktigaste insikterna som sakta men säkert har trängt fram under de senaste hundra åren

Läs mer

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

HOTET MOT. KOMMUNERNAs SJÄLVSTYRELSE

HOTET MOT. KOMMUNERNAs SJÄLVSTYRELSE HOTET MOT KOMMUNERNAs SJÄLVSTYRELSE Av riksdagsman 1VIARTIN SKOGLUND Doverstorp UTVECKLINGEN rider fort på det kommunala området. Den praktiske kommunalmannen ställes ideligen inför spörsmål av den storleksordningen,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

DRAFT. Annat land. utanför europa

DRAFT. Annat land. utanför europa Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

LUCIA. Stigtomta 2013

LUCIA. Stigtomta 2013 LUCIA Stigtomta 2013 Tomte läser: Ni sitta så tysta, vad är det ni väntar? Vem är det som sjunger, vem är det som gläntar i gryningen/skymningen på Eder dörr? Den sången och synen ni minns från förr. Det

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 Yttranden 2014-10-20 2 17 Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 2 Inledningsanförande Anförande nr 1 Ålderspresident B e r t h o l d G u s t a v s s o n (M): Ärade

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2010 KLAGANDE AA Gode män: BB och CC Bergsrundan 5 151 57 Södertälje MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

Läs mer

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder.

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder. HFD 2014 ref 41 Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder. Lagrum: 9 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(5) Kampsportsdelegationen Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Sökanden: Svenska MMA Förbundet Organisationsnummer: 802436-5093 Adress: Ölandsgatan

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

1977178:373. Motion. av han Svanström och Bengt Bengtsson om psykiska skador i samband med rån

1977178:373. Motion. av han Svanström och Bengt Bengtsson om psykiska skador i samband med rån Il Motion 1977178:373 av han Svanström och Bengt Bengtsson om psykiska skador i samband med rån Vid tillämpningen av gällande arbetsmiljölag och i andra sammanhang förtjänar problem och förhållanden som

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Överlämnande från Sverige

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-08 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Lidköpings kommun 531 88 Lidköping MOTPART AA God man: BB Ombud: Advokat Mathias Blomberg

Läs mer

STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE

STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE DE NORDISKA LANTMÄTARFÖRENINGARNAS 1984-07-01 1(5) STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE AVD I INLEDNING 1 Lantmätarnas nordiska samarbete har till ändamål att ytterligare stärka samhörigheten

Läs mer

Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker 2. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker

Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker 2. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker Kommando Holger Meins. Det här är fru Stoecker. Vi har två läkare här. Min man är inte helt frisk. Kan ni inte byta ut honom

Läs mer

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder.

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder. Source: http://tinyurl.com/c93pkcw Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 1950:382

Läs mer

KONSTEN OCH SJÄLVFÖRVERK LIGANDET Au fil. lic. BJöRN SJöVALL

KONSTEN OCH SJÄLVFÖRVERK LIGANDET Au fil. lic. BJöRN SJöVALL KONSTEN OCH SJÄLVFÖRVERK LIGANDET Au fil. lic. BJöRN SJöVALL V AD är det som sker när konstnären skapar sitt verk? Såsom vid allt mänskligt handlande har vi att först fråga efter vilka drivkrafter som

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

Kommittédirektiv. Skärpta regler för lagöverträdare år. Dir. 2017:122. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017

Kommittédirektiv. Skärpta regler för lagöverträdare år. Dir. 2017:122. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Kommittédirektiv Skärpta regler för lagöverträdare 18 20 år Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Dir. 2017:122 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga och föreslå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984.

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringens proposition 1984/85: 34 Prop. 1984/85: 34 om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA

FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA ARTIKEL 1 Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

Kastades från balkong tog själv fallet till HD

Kastades från balkong tog själv fallet till HD Kastades från balkong tog själv fallet till HD Bakgrund Bakgrund. Natten till den 10 februari 2013 kommer ett larm om att en kvinna i Södertälje har fallit från sin lägenhet på sjätte våningen. Den 22

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 mars 2003 Ö 1839-02 KLAGANDE Göteborgs-Posten Nya AB, 556000-6966, 405 02 GÖTEBORG Ombud: advokaten G. K. MOTPART Riksåklagaren SAKEN

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

HHIMHi. iiiijsrm. OSB Sm us m^^mw^^m

HHIMHi. iiiijsrm. OSB Sm us m^^mw^^m HHIMHi iiiijsrm OSB Sm us m^^mw^^m Turisttrafiken till Finland. År 1935 besöktes vårt land av 63.747 utlänningar, vilka beräknas ha tillfört landet ca 250 milj. mk. Föregående år voro motsvarande värden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Skärpta straff för allvarliga

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-08-27. Ändringar i djurskyddslagen. Förslaget föranleder följande yttranden:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-08-27. Ändringar i djurskyddslagen. Förslaget föranleder följande yttranden: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-08-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ändringar i djurskyddslagen Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2005:90 Utkom från trycket den 15 mars 2005 utfärdad den 3 mars 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 december 2013 B 4262-12 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. ES Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM MOTPART BK

Läs mer

Joh.16:16-22, 4:e sönd. i påsktiden

Joh.16:16-22, 4:e sönd. i påsktiden Joh.16:16-22, 4:e sönd. i påsktiden 090503 Det är en ganska märklig text vi snart ska läsa. Den är lite märklig och svår både i sitt innehåll, men också kanske för att den återger ett så speciellt tillfälle.

Läs mer

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Till Svenska kyrkans överklagandenämnd Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar Anmälan ang. vägran att utlämna handling I sin s.k. blogg skriver komminister

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Uppehållstillstånd för

Läs mer

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen 1. Revolutionens idol Läs sid. 2-3 om Pavel och diskutera frågorna i par. Vad var det Pavel gjorde som fick regimen att lyfta fram honom som en förebild för andra barn? Tror du att det var viktigt för

Läs mer

Medborgarförslag om kompetens och ansvarsområde hos överförmyndarnämnden

Medborgarförslag om kompetens och ansvarsområde hos överförmyndarnämnden Kommunfullmäktige 2009 10 26 173 416 2010 04 26 67 151 Kommunstyrelsen 2010 04 12 84 198 Arbets och personalutskottet 2010 03 15 48 102 Dnr 09.646 008 oktkf22 Medborgarförslag om kompetens och ansvarsområde

Läs mer