.S o n j a: Vem söker skilsmässa? C 1 a s.o n, S a n?: Barnmorska eller di;' u striktssköterska i spädbarnsv%rderi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".S o n j a: Vem söker skilsmässa? C 1 a s.o n, S a n?: Barnmorska eller di;' u striktssköterska i spädbarnsv%rderi"

Transkript

1 LEDANDE OCH POL'IT'ISKA ARTIK- LAR, SOCIALA FRAGOR, SKOL- OCH UNDERVISNINGSFRAGOR.... Sid.. Ungdomen och kvinnorörelsen... En rimlig begäran... Ett prejudikat....l.. Freden... Världssituationen... Våldets triumf..'... Namn och äktenskap... och fred på jorden --- En avvärjd attack.... Gift kvinna i statstjänst får stöd... Kommittéförslag inom.sexuall:agstiftningen... Aktuella motioner...: Yrkesundervisningen - intervj. med undervisn.-rådet N. Fredrikson av M. v. K-W.... Den kvinnl. yrkesinspektionen behöver - utökas, intervju med yrkesinsp. Kerstin Hesselgren av M. v. K-w... Ratten till att arbeta är rätten till att leva, intervju med kons. Ingeborg. Walin av M. v. K-w Skyddshemmen, intervj. med dir. M. Pehrling av M. v. K-w Abortkommitténs betänkande Lagrådet om abortkom. förslag 219 Befolkningsfrågan skall utredas. : Befolkningskomm.issionens förslag Mödraskydd åt gifta kvinnor i statstjänst Attack mot den' lika pensionsildern.'. 154 Förbättrad moderskapsvård Rättvisare rekryteringsgrunder inom posten De kvinnliga skyddshemn1en Minst 4 mill. kvinnor arbetslösa Vi vantrivas ej!. Uttalanden av Vira Eklund, Olivia Nordgren,.Karin.. Fjällbäck-Holmgren, Elisif 'Théel G' l m, U l l a: Olika lön.för lika arbete A l l. e v i n, S o f i a: De kvinnliga läkar- $ * nas verksamhet Andreen Svedb.erg, And-. r e.a: Befolkningskrisen B ergmari, Karin,.o.Koc'k, ' K a r i n: Kvinnorna i Stockholm och förvärvsarbetet I-VI, 41, 65, 99, ' 184, 212, 235 Branting-W esterstahl,.s o n j a: Vem söker skilsmässa? C 1 a s.o n, S a n?: Barnmorska eller di;' u striktssköterska i spädbarnsv%rderi D e r n b y,. H e d v i g: Kvinnliga statstjänstemännens familjepensionering... D y r s s e n, E l B a: Lanthusmodens arbetsbörda... Fehr, Martin: Privatanställdas anställningsförhålladnen Forch ha,/n-mer,. Henni: Kvindeproblemer i Folkens Forbund. 61 Grubb, Rut: Abortfrågan.: H j a rn e, U rb an: Landsbygdens skolbarn Ivarsson-Pauli, Gu.lli:, Förebyggande mödra- o. barnavård 141 Johansson, Alf: Bostadspro-. blemet , Bostadslagstiftning och bostadsinspektion i städerna v o n K o c h, G. H.:' Ett ord i bef olkningsf rågan...;... K o c k, K a r i n: Kvinnorna i Sthlm o. fömärs~arb. (se ovan!) -;,-: Uppgifter för svensk kvinnorörelse... L i n d, E i i s a b e t: Barnmorska el. distr.-sköterska 'i spädbar.nsvården L i n d b l o m, E d i t: Privatanställdas '... anställningsförhållanden 144 'M y r d a l, G u n n a r: Befolkningsfrågan och kvinnofriigan ' N y b 1 o m, E v a: Vi vänta p% en hem.bitradesutbildning! N' y l i n, E l s a: Smtiskollärarinnor-. na 'och arbetslösheten O d h n e r, E b.b a: Mindre skolklasser :247. R. 'W.: ~anthusmoderns problem S c h l 'y t ear, K a r 1: Abortfråg,an 30 Stael. v. Holste,ih,Math.: Det blev ej kvinnlig chef i Växjö 167 -,,-: Ett steg framåt'....l93 Swartling, 'Erik: Den nyaste, sociallagstiftningen , 231, 265 ~tjernstedt, Ruth: Ater ett försåtligt angrepp Wzern-Bugge, Ingeborg: Bostads-. och hushållsorganisa.tion..,214 Wahlst.röm, Ly.dia: Riksdagens 500-årsjubileum

2 ' We-nnerberg, Edith: Rad i uppfostringsfrågor Wid.ers.tröm, Karolina: Sexualundervisning W i j k m a.r k, E r i e: Ungdoms- - fängelser... 9 SOCIALA FÖRETAG, FÖRENIHGAR.OCH FöRENINlGSMEDDELANDEN. F.-B.-F:s styrelseberattelse för Ar Ekonomiska t.ablåer och revisions- berättelser Kretsar S juksköterskebyraerna Utbildningsanstalterna Förbundets stipendier , 157 Förbundets kommittéer och styrelser för dess institutioner och fonder Radiofrågor o. medd. fr. Sv. kvinnoför.. Radiokomm. 19, 43, 64, 73, 155, 189, 269 Kongresser 23, Skrivelser: Till abortkommittén Frånskild hustrus pensionsrätt Även kvinnliga. undervisningsråd.. 50 Bostadssociala utredningen Mindre skolklasser Kvinnors rätt till arbete Fler kvinnor i fullmäktige och nämnder 52 En d.onation Från sammanträde i Paris, intervju med dr I. Palme Nya förbundskretsar... 51, 220. Kommittéer Lundastudentskornas nya hem Uppvaktningar for M. Benes Val av' funktionärer i förb.-styr Kornerup, Stella: Dansk Kvindesamfunds Ungdomsarbe jde... a. M u s c a t, M a r g i t': F;-B.-F:s Ars-. möte i Östersurid Nordenstedt, Ann:a: Hur intensifiera kretsarnas arbete? ,,-: På nachspiel i Norge von Plomgren, 'Ida: En eriksgata i Frbundskretsar, ~e'nnber~, Signe: Vägarnaatt - 'n% de unga Sid. 23, 52, 77, 103, 160, 191, 216, 240, 265 F.-B.-F:s UNDERVISNINGS- ANSTAWER. Sid. 19, 157, 216. NYA FURBUNDSMEDLEMMAR. Sid.. 22,. 52,. 76, 102.; 159, ,.239, 269 LEVNADS- OCH MINHESTECKNING- AR, KULTUR- OCH. RESESKILDRING- AR, ESSAYER, UTLANDSKA KORRES- PONDENSARTIKLAR M. M. UtifrAn... 21, 26, 164, 242, 269 Aviatriser En demokratisk tronföljerska "Jag for till Portugal". Intervju med.karin F jällback-holmgren v. Bonsdorff-Edgren, Margit Kvinnostravanden i Finland Dyrssen,. Lizinka: Drottning Astrid Eklundh, 'Ingrid: Från en tysk teaterskola Flyborg, Hanna: En livsgärning 259 Forsberg, Astrid: Nordeuropas modernaste kvinnoklinik H a r n e, L i s a: Engelskorna på arbetsmarknaden J e r n e c k, G u r l i: Ett hundraårsniinne Kleman, Ellen: Till ~ 1qa aus stmans minne L.inder, Gurli: Calla Curmanin memoriam Matz, Gertrud: TyskaLandjahrheime Nathorst, Anita: Bebadelse.. 79 N i l s s o n, A n n a.: På röstrattskongress i Kemal Paschas land O d h n e r, E b b a: Maria Cederschiöld in memoriam P e t r i n i, G u l l i: Carolina Benedicks-Bruce in memoriam ,,-:. Hilda Sachs in memoriam.. 96 R a m s t.e d t, E v a: Nobelpristagare 246 Rydelius, Ellen: Nar mandeltraden blomma R y d h, H a n n a: Ryskornas ratt att arbeta Sahlbom, Naim:a: Jane Addams 143 Wahlström, Lydia: Dagens porträtt : Emilia Fogelklou Wijnaendts- F r a n c k-e n - D y s e r i n c k, W.: Hollands 'kvinnorörelse, I, II 90, BOKRE~ENSIONER. B. A.: Korta romaner. Noveller Cassel-Wohlin, Margit: Skall v%rt folk leva ,,-: Böcker om barn 197

3 - p.r ' :, ;. *, 1 Med detta nummer följer bilaga. r {! " TI DS KRITFT FOR DE N SVENSKA KVINNORURELSEN UTGIVEN AV FRED.RIKA-BREMER-FORBUNDET' I M ARGARETA : I N N E' H Å L L\ VON KONOW 1.! Ungdomen och kvinnorörelsen. I I r 1' j / En avvärjd attack., Dansk Kvindesamfunds Ungdomsarbejde. Av Stella Kornerup. Skall vart folk leva? Av Margit Cassel-Wcahlin, ' j 1 En eriksgata i förbundskretcar. I Av Ida von Plomgren. l l Ungdomsfangelse. Av Eric Wijkmarg. / Ater ett försatligt angrepp. Av i / Ruth Stjernstedt. Franskild hustrus pensionsratt. I j En skriveke. : F.-E3.F: a stipendier l : Lanth-usrnoderns problem. AV,. R w. Kon gresser., Kretsrneddelaaden.

4 Förbundets B y ra Klarabergsgatan 48 STOCKHOLM C- Lammar rad vid yrlresval d$ kvinnlig ungdom. Tel

5 ÅRCÅNG XXII JANUARI 1935, HAFTE UNGDOMEN O" ,. - kvinnorörelsen. ET AR NGDVÄNDIGT ATT FA.vi hoppas, ej oomkullru~keli.gt. De "Dungdomen med, eljest blir kvin- njuta, ej sällan i tanklös indifferens, nosaken en koloss ph lerfötter". Det frukterna av den. äldre generationens var en av den danska kvinnorörelsens mödosamma gärning. Men samtidigt ledande yngre representanter, som f& de, känna pi% osäkerheten inför ' strax efter F.-B.-F:s femtiohrsfest i framtiden i den skärpta konkurrens, en enquete om kvinnosaken fällde det som tider av arbetslöshet och depresyttrandet. Att vhra danska medsyst- sion skapat, och i många fall utsattas rar också lyckats få med ungdomen i de ocksa för d,e reaktionära, yttringar, gemensamt, aktivt arbete, därom vitt- som, framsprungna.ur. extraordinänar en orienterande artikel i detta nummer av ledaren för Dansk Kvin- desamfunds ungdomskretsar. Den manar oss inte blott till efterföljd utan också, till eftertanke. Om Fredrika-Bremer-Förbundets danska motsvarighet lyckats.sörja för kontinui-. tidsförhållanden, i vkradagar ej sällan drabba kvinnorna som samhälharbetare.. Dessa skärpta existensvillkor.äro mahanda en bidragande orsak till att de- unga kvinnornas intresse i första hand koncentrerats kring kampen för teten inom sina skaror och få med i det 'dagliga brödet. Skall hotet mot arbetet den yngre ' generation, som de rättigheter, som vi, t.illhörande en skall värna och.arbeta vware ph re- äldre generation, tillkämpat' oss och dan vunna resultat och göra dem till' dem, -komma dem att sluta sig till levande verklighet, 'varför skulle ej oss i solidaritetens tecken? Den. svenska strävanden i samma riktning friigan låter. sig ej utan vidare krönas med samma frarngiing?' Om besvaras. M% vi i stallet göra klakt vi blott mera inrikta oss ph att nh de for oss, att det kommer an på oss 'unga! - alla och envar, om vi skola viiina de Att de unga kvinnorna av i dag, unga för vår sak! LHt oss sprida en åringarna, i mycket stor ut- effektiv upplysning och. propaganda sträckning saknas i vår organisation, i viir närmaste omgivning! Vårt förar ett faktum, beklagligt men, som bund maste rekryteras av en vaxande Av en helflaska Falu-Attika erhalles icke mindre an 5 helbuteljer konserveringsattika. En palitlig, svensk vara..

6 ÖTElBORGS KVINNOR EMOT- GsAgo med stor spänning stadsfull: mäktiges sammanträde den 6 dec. På föredragningslistan stod d% det länge bebadade ooh mycket diskuterade nya, reglementet ' för Göteborgs stads ' tjänstemän. Den nämnd, som utarbetat' förslaget, hade infört ett moment, vartill ingen motsvarighet fanns i.det gamla reglementet. Bestämmelsen fick paragrafnummer 5, vilket på grund av.vissa omredigeringar senare ändrades till det be- skara unga, ansvarsmedvetna medborgarinnor med sinne för organisa-' tionens betydelse och. en livlig Astundan att vidga sina kunskaper om det samhälle, där de verka, och den tid, vari de leva. Den svenska. kvinnorörelsen, i vilken v%rt förbund utgör den äldsta stödjepelaren, måste sörja för framtiden. Därtill skall en skara vaken, samhallsintresserad ungdom bidraga, vår organisations gryende kärna, de som en gång skola fortsätta arbetet, där vi komma att lämna det! UT. OSS BÖRJA FREDRIKA- BRE-MER-FÖRBUNDE'IS NYA DE- CENNIUM MED ATT VARVA DE UNGA I VARA- TÄTNANDE LED! Nva blidrag: Fdn Vaxjöhetsm : -,, Malmökretsen : -,, "' Strängniiskretsen : - Kronor 800 : - Hittills har till riubileumsgdvan - inf lutit kr :-. HYDRO tecknande numret."sex" och hade följande lydelse : "Gift kvinna må kunna erhalla ordinarie anställning allenast efter lönenämndens i varje särskilt fall lämnade medgivande. Därest kvinnlig innehavare av ordinarie befattning ingår äktenskap, skall hon icke vara skyldig att av sådan anledning avgå fran $efattningen, så framt icke lönenämnden 'efter framstallning av den myndighet, varunder hon lyder, finner det nödigt med hänsyn till befattningens behöriga upprätthållande.".antagandet av denna paragraf var nästan enhälligt i nämnden. Den enda kvinnliga ledamoten och hennes suppleant, ävenledes en kvinna, reserverade sig, men samtliga övriga medlemmar av nämnden vor0 rörande eniga. Långa diskussioner f öregingo beslutet. Reservationer ingåvos aven f r%n tjänstemannahåll. Vid första behandlingen i drätselkammaren skärptes paragrafen och dess andra stycke fick, efter omröstning med 4 röster mot 3, följande lydelse : "Därest kvinnlig innehavare av ordinarie befattning ingår äktenskap, må hon icke bibehållas i sin befattning med mindre lönenämnden efter framställning av den myndighet, varunder hon lyder, därtill lämnat medgivande." Vid slutbehandlingen yrkades, att paragrafen skulle utg%, men med 3 röster mot 2 beslöts, att den skärpta avfattningen skulle bibehiillas. En stark, sällsynt enig opposition restes från kvinnohåll, vilken tog.sig uttryck i såväl protestmöten som en skrivelse till stadskollegiet, undertecknad av 15 kvinnof öreningar, daribland Fredrika-Bremer-Förbundet, representerande olika ideella, politiska och yrkesintressen:. När fr%gan behandlades i stadskollegiet, beslöts där med 5 röster mot 4, att paragrafen helt skulle utgå. P% grund av den knappa. majoritet, varmed detta beslut fattades. vagade kvinnorna knappast tro, att regle- ~at#a Gr behandling av och linoleummattor. Beger p P S TOCKHOLM 3

7 - STELLA KORNERUP : Dansk Kvindesamfunds, UNGDOMSARBEJDE. Hur Dansk Kvidesmzfzmd, Danmcvrks Fwdri1tmBresme~-Förbund, wg aniserat sitt f rnmgångs&a arbete bland ide unga, lateg- oss ledaren för dessa ungdornshwetsar, fm Stella Kornerup, har nedan få inblick i. Intressant och eftwrföljansviirt! ET VAR UNGE KVINDER, DER Di sin Tid startede Kvindesagsarbejdet i Danmark. Som Resultatet af disse Kvinders utrzettelige, uselviske Arbejde opnaaede Danmarks Kvinder langsomt og besvzerligt de Rettigheder, der er grundfestet i Danmarks Grundlov og andre L.ove, og som cdle nyder godt af, uanset om de er reaktionsiere eller fremskridtsvenlige. Men i Tidspunktet under og.efter Verdenskri,gen blomstrede Erhvervslivet, saa der var Stillinger nok rundt 'omkring, og den unge kvindelige Generation tog alle Rettighederne i Besiddelse og udnyttede dem uden nogensomhelst Tanke paa, at det ikke mentet skulle antagas i stadsfullmaktige, utan att krav p% en paragraf "sex" skulle resas. De flesta av stadsfullmäktiges kvinnliga medlemmar och säkert en del aven av :de manliga voro beredda på ett.försvar för gift kvinnas ratt till arbete aven inom den kommuiiala förvaltningen. ' T111 m%ngas. stora Överraskning och kvinnornas synnerliga tillfredsstallelse, antogs stadskollegiets förslag utan att n%gra yrkanden om sarbestämmelser för gift kvinna.framfördes. Härmed är den- Fru Stella Kornerup.... alfid havde veret saadan, endsige; at. det var noget, der ikke var saa selv-. at det kunde forsvinde igen. I. hvert F,ald var "Kvindesag" for denne Ungdom nzrmest noget historisk, noget, der ikkevedkom dem per-- sonligt, og Kvind&a,gen fik paa.den Tid ikke den tilstrzekkelige Tilgang af.unge, og Resultatet heraf er, at vi i Dag 'stort set mangler en Generation i Kvindesagens Arbejde.. Senere, da daarlige Tider satte ind;.. blev Konkurrencen paa Arbejdsmar-. kedet til en bitter. Kamp om' Midlernetil det daglige Brpd; og da -kom de., unge Kvind'er. til at mzerke, at Rettighederne langtfra var in'darbejdet.i den store Befolkning som noget -al- na brännande fraga avförd från-digordningen f ör Götebotgs vidkomaiide. Man har härigenom aven.fatt ett gläd jande belägg för att kyinnorria genom eii samfälld,' enig aktion nått ett positivt -resultat : vederbörari'tie -i Göteb,org ha i det 'ovannainn'da 'fallet böj t sig f ör en samlad kv'inn.oopini:on. M& den tillfredsstallande ' ut;'g%rigen mana till efterföljd och fr8mf ör :allt sporra kvinnorna till gemensamt,. solidariskt uppträdande, d% liknarilde attacker' göras för att inskranka kvinnornas fulla medborgarrätt! I P DRICK RAMLOSA Sveriges förnämsta ' naturligt alkaliska' vatten. - akta endast ined yidstieqde..varumärke. pi etikettcm '

8 4 HEBTHA mindeligt, endsige som noget naturligt. Reaktionen begyndte at lade sin Rfist hfire, og man sfigte at rejse en Folkesternning for at faa Kvinderne tilbage til "de tomme Hjem", som man kalder det og derved give Arbejdet til Mandene. Man glemte, at Hjemmene fplrst og fremmest er blevet tomme for det Arbejde, der.er Eksistensgrundl-aget for Kvinder og B$rn, og ifivrigt er der ingen.grund til at tro, at Hjemmene skal blive rnennesketomme. Her virker helt andre; dybe Instinkter, som ve1 kan haemmes i en #konornisk usikker Tid, men aldrig draebes. Der findes i Danmark som andre Steder Mennesker, ogsaa kvindelig Ungdom, der hylder de reaktionme Krav som deres Ideal, som kalder sig "antikontoristiske". Denne Ungdom mangler aabenbart Evnen til at udnytte Rettighederne til at kunne stifte Hjem i langt tidligere Alder, end :de ellers kunde, og de mangler fremfor alt Evnen til at stampe mod Industrialiseringens og Rationaliseringens f kernstormende Udvikling.. Og hvorfor 'arbejder de sig ikke videre frem, :.men. bliver haengende i smaa Begynderstillinger? Deres mandlige Kammerater, en stor del af- deres kviqdelige ogsaa - heldigvis.- ffileridet som en Selvf$lge at uddanne sig og arbej.de sig fremefter til saadant.. Arbejde,. at det fikonomisk og inkressemasigt f aar. virkelig Vmdi..Hyorfor slaar de saa ikke ind paa huiuglige.stilji&er, hvor der mangler Arbeidskraft, naar de ikke synes, de egner sig til andet Erhvervsarbe jde? I. Reaktionens Agitation hfirer man ofte, at den fremskridtsvenlige kvindelige Ungdom er "ukvindelig", vi1 ikke have Hjem, endsige have Bfirn, de er kortsagt egoistiske. Intet er mere uretfaerdigt. Reaktionens kvindelige Ungdom har saa sandt ikke Privilegium paa "at ville vme Kvin- der og ville have Bgrn". Vi andre mener bare, at vi buade kan vzre. Kvinder og fuldmyndige, ansvarsbev&te Samfundsmodborgere, vi mener, det er vor Pligt at opfyl.de de Forpligtelser, Samfundet lzgger paa os til Gengadd for de Rettigheder, vi har.faaet. * I Erkendelsen af Npldvendigheden af at faa Ungdomen med i Kvindesagens Arbejde for ikke til en vis Tid at maatte se det hela d# bort, instiftedes D. K.s Sommerlejre for 6 Aar siden af Lzererinde i Aarhus, Hulda Pedersen. Hun havde forud startet den ffirste D. K. U. Kreds i Aarhus. Sommerlejrideen slog hurtigt an, og hvert Aar derefter kunde de,gentages med storartet Sggning og Resultat. Og udfra den Forstaaelse, disse Lejre bragte til vide Kredse, oprettedes Ungdomskredse rundt om i Landet, saa vi i Dag har 20, foruden at flere er paa Vej. Arbe jdet er vaesentligt samfundsmessigt, upartipolitisk Oplysning, og de unge afviser selv andet Arbejde i Form af praktiske Kursus, Underholdning o. 1. De er i Forvejen shrkt optaget af Arbejde og Uddannelse, og de komrner t u. K. U. for at faa Besked om, hivordan Samfundet er indrettet, og for at lzre om Tidens. aktuelle. Pro blemer. ' Ungdomskredsene er gennem nogle Felleslove for- dem alle paa det nfijeste knyttet til D. K.s Hovedkredse, og hele Ungdomsarbejdet er baseret paa Samarbejde inda;dtil til Hoved- LEVAVD Vartenninen boriar IS januari. 8 mdnaders yrkeskurs i kbdrbmnad - Korfa kurser med egef arbefe - Specialkurser - Brospe kf pd begäran. Stureplan 2, III. Tel Niagra frbhvphtsm finnas

9 kredsene o,g udadtil til Kredse, der arbej der med samme Interesser som' vi. Det er lykkedes os at komme i Forbindelse med unge Kvinder fra alle Samf undsgrene, og Of fentligheden har sin Opmzerksomhed henledt paa vort Arbejde. Vi har f. Eks., takket vzere Pressens velvillige Indstilling faaet vort Arbe j de kendt overalt. Sommerlejren faar herefter en fast D. K. U.. Dag med Instruktioner for de unge aktive Medlemmer i Henseende til Organisationsteknik, Agitation o Blandt de Emner, der sqrlig optager de unge er Politik, Bekaempelse av reaktionen, Huslighed som Erhverv baade for Husmoderns og Husassistentens Vedkommende, Reform af Kvinders Navne og Tiltaleformer' i Retning af tilsvarende Regler som for Maend, altsaa- Tiltale og Navn udfra sociale Forhold,. og ikke:: som nu. ud fra deres private.liv. Endvidere. Kvinders Stillinog under Folke. styre og Diktatur, :alle Bgrns. Ligestilling etc. etc. Endvidere.-e?'.der en uhyre Interesse for at komme i Forbindelse med skandinavisk samfundsinteresseret Ungd.om saerlig med.henblik paa Sommedejre, Korrespondance,-Blad- udveksling, Forhandlinger' om ' fklles. Interesser. og Arbejde o. 1:-Jeg har deflor. for nogen-tid siden paabegyndt et Arbejde derfor, og havde den : store ' Glaede under et.ophold. i Stockholm i Begyndelsen af. Dkcember. at. mgde megen Interesse derfor; og det lykkedes mig at komme i '.di& rekte Forbindelse med et' 'Ungdomsarbejde i Funktion af lignende Art,. nemlig K. K. F.s Ungdomsklubb. Vi trior, at et nordisk Sarnarbejde af denne Art vi1 kunpe faa stor Betydnhg f ar Kvindesagsarbe jdet i Sknn- dimvien som et Bolv%rk mod renktionitwe, diktatoriske Tendenser overf or Kvimderne... Vi tror paa'vort Arbejdes Ide som den, der.er i Pagt med Nutiden og Fremtiden, fordi vi ved, hvor megen Lykke, der bringes Kvinder, Hjern og Samfund gennem ansvarsbevidste, oplyste, selvstaendige Kvinders Arbejde i hele Samfundsmaskineriet. Vi vi1 prflve paa at bidrage til, at Kvindesagen som saedan bliver overflgdig i Erkendelsen af, at det faktisk er en Samfundssag, alle Mzend og Kvinder burde samafiejde om, vi gnsker harmonisk Samarbjede mellem Kvinder og Mzend. i 'Pagt med Naturen selv..-indenfor D. K. skylder vi.vor Lanldsf ormand Marie Hjelmer. : den varmeste Tak for hendes store Indsats i Sammenarbejdningen af Hoved- og, Ungdomskredsenes Arbejde og Interesser;.for hendes Forstaaelse af - og Tillid til de unge, for hendes rige, kvindelige, kloge Personlighed; der;. har faaet D. K.. U; Ungdornmen til at. samles.om hende i Begejstring., k et gamla. vanliga.: I Stella Komerup. I Sv&k s jukskötirske f örenings begäran hos regeringen att en sjujcsköge.rska skulle inval jas. i byggnadskommittén f ör Karolinska sjukhwset har icke fwanlett någon åtgärd från.. ~ege7.inge-.. *., : ~vsla~et pct denna begtiran,?flk& före-: faller att vara s.~/nnerligen val motiverad: en sjuksköterskerepresentan.t borde ju kunnat rikta kommittén med åtskz'llig praktis.k sakkunskap - ar knappast agnat att förvåna. På kvinnohåll är rnah ej bortskamd, med att of ta möta f örståelse från regeringens. sida!. Bra och billigt bor Ni p& I... Frälsningsarméns Hotell ' I Stock holm Drottninggatan 66, tel G ö t e b o rg Postgatan , tel. 702'10 I No r rköping Tunnbindare'g tel. l 136 Stilla och lugnt. God bet.janing '

10 Morgit Cassel- Wohlin : ' Fil. kand. fm Alva Myrdal. n. 0 ke~a Gunnar Pro f essor M~dal. Fil. dr Mcvrgit Cassel- WohLin vesenterm i följande artikel m ahm Mwdals omdebatterade bok i den allt mer och.mr aktualiserade bef olhmingsf rågan. v I HA BÖRJAT UPPTÄCKA VAD som håller p% att ske. De fallande födelsesiff rorna' stalla oss inför f r%- gan om vhrt folks liv eller död. - Med sin bok "Kris i befolkningsfragan" ha Alva och Gunnar Myrdal placerat detta spörsm%l i centrum av den dagspolitiska diskussionen. För oss kvinn~r, som Iänge hoppats på att politiken skulle vilja sysselsatta sig med livsviktiga ting, ar det trots allt glädjande att vårt folk nu tvingas söka utforma ett program, som framför allt tar sikte p% nationens besthd och kvalitek Myrdals ha här lämnat sitt bidra,g till ett sådant. Deras bok ar icke ooh vill icke främst vara en djupsinnig vetenskaplig utredning. Den ar trots mycken lärdom val snarare m%got av politi.sk stridsskrift och som sådan. fascinerande frisk ooh ungdomligt d järv. Gunnar Myrdal har aven förut visat sig äga förmåga att skriva om djupt tragiska ting, s% att -man g%r från läsningen stimulerad och glad. Det beror vii1 icke bara p% den tjusande leken med vassa intellektuella vapen, utan ocksh på att boken lagger fram 'ett' handlingsprogram. S% länge det finns en möjlighet att anspänna viljan, hinner man ej satta sig ner och gråta. - Vår generation har vuxit upp i efterkrigsstamningarnas och "reparationernas" tid, darför kanna vi oss glada-, mar vi antligen få börja bygga nytt, nar linjerna mot framtiden klarna. D% Myrdals tyckas mena, att födelsebegransningen ar en följd av de väldiga sociologiska omdaningsprocesser, som familj einstitutionen och hela samhället befinna sig i under industrialiseringens ännu icke avslu- tade genombrottsskede, s% ligger redan häri en viss optimism. Därmed har man lämnat 1800-klets biologiska determinism bakom sig och betygat sin tro p% möjligheten att genom radikala sociala ingrepp och sociologiska strukturförändringar p%- verka mänskors handlingssätt ooh motiv. Men om överhuvud n%got kan gö- ras, s% ar det klart, att det inte duger med sm%saker. - Att det inte ar bra som det,ar, erkänner var och en. Folkminskningen har ingen som helst tendens att avstanna av sig själv. - Och för att uppnå en stationär befolkning kräves en mycket stor höjning av födelsesiffrorna. - Men "en samhällsordning, som fastan fruktsamhetstalen fallit - l%ngt under reproduktionsgränsen - icke h% rad att ge barnen tillräcklig och sund föda, fuktfria och rymliga bostäder --- och som samtidigt saknar 'bruk för en stor del av sin arbetskraft '- den samhä.llsovdningen ar orimlig, of ömuf tig och omoralisk." S:t ~wqprsbodem,.' Malmskillnadsgatan 7, S t o c k h o l in C. Postgiro Telefon DALAGIPAN 46 Bestalln. moftagas. Postorder o~mbesörjes. Telefon BCistn inköpskallcc för.k~istlig' konst i cclln ut f örnnd en.

11 HERTHA 7 -. De som mena, att den sjunkande nativiteten skulle bero p% egoism och njutningslystnad få kraftigt svar på tal. - Levnadsstandarden pavisas i f lera mycket belysande kapitel vara beklämmande låg och detta särskilt för barnrika familjer. - Svalt ar visst icke okänd, undernäring bland barnen ganska utbredd, och trångboddheten så stor, att den utgör en kalla till asocialitet och ett hot mot folkets framtida fysiska och psykiska halsa. - Det räcker att peka på att % av alla lägenheter i stader bestå av högst 1 rum och kök och att en skolbarnsundersökning av barn visat att i staderna'icke halfkn och på landet knappt 1/3 av barnen sova i egen sang. - Trots sin kända brist på sentimentalitet ha förf. en ovanligt sund, okonstlad medkänsla för folk, som hämmas i sina livsmöjligheter, och det ar med uppriktig och tilltalande indignation de tala om förhållandena på den svenska bostadsmarknaden. Som.det nu ar.har födelsekontrollen tydligen varit de enskilda familjernas enda möjliga metod att lösa tr%ngboddhetsproblemet. Till den mörka bild vi få av levnadsstandarden kommer s% otryggheten, de fattigas orimligt höga arbetslöshetsrisker. Men förr i världen födde ju folk barn ändå, fast de levde ivarre nöd. Ja, men den psykologiska inställningen är nu en helt annan, det finns hos alla klasser en strävan uppåt. Man vet, att stora barnkullar betyda misär. - och man vet ocksa hur man skall undvika dem... I detta läge, mena Myrdals - och. jag tror man måste ge dem rätt - ar den enda möjligen framkomliga vagen att företa en radikal omfördel- ning till de barnrika f&iljernas gr- - - mån. Detta skulle- Astadkommas genom att samhället övertoge.största delen av kostnaderna f ör 'barnen (genom bostadssubvention, skollunch, fri hälsovård, fri utbildning fr%n 'barnkammarskolor till universitet etc). En allmän välståndsökning skulle ingalunda vara effektiv. Det ar just de stora extra.kostnaderna för att ha barn, som måste avlyftas från de enskilda f ami1 j erna. De. fattigas existensrisker måste minskas till en bråkdel. Barnen måste oavsett föräldrarnas växlande inkomststandard tillförsäkras tillräcklig föda och en sund bostad. Vår jordbrukspolitik måste inriktas p% att först och främst låta landets egna barn äta sig matta på jordbrukets "överflödiga" ' alster, vår arbetslöshetspolitik p% att förse'. oss med människovärdiga bostäder, villkoret för lyckliga hem %t nationens barn. -Allt detta kan icke åstadkommas utan att folkets kvalitet höjes ooh därmed dess arbetseffektivitet och försörjningsmö jligheter. Socialpolitiken m%ste bli förebyggande och barnavårdande i stallet för att som nu mest syssla med de redan urspårade. I sin iver ha författarna sökt lösa' samtliga samhällsproblem på en gång; lågt raknat 63 olika satt att förbättra samhället f öreslås. Man kommer ovillkorligen att tanka på -sin barndoms "önskelistor", som började med en hast. och slutade med en karamell!,det mesta unnas författarna av hjärtat, och vad nu särskilt betraff ar kvirinofrilgorna, s% tror jaapå nödvändigheten av att beakta kvinnornas frihetskrav. Bl. a. m%ste 'man h jalpa dem f rhden onaturliga bun-...- I De komma. med glädje - de komma till fest. :...l Postsparbankens presentkort, den. ialltid lämpliga presentenr fiiuis till salu B närmaste pastanstalt och kan köpas till det belopp, Ni själv önskar. I

12 - denhet som det moderna storstadslivet medför för,den som har barn.'- Men jag betvivlar dare emot, att en '.forcering av de gifta kvinnornas inriktning pi3 yrkesarbete under skarpta effektivitetskrav skulle göra dem mera fruktsamma och att den uppluckring av familjebanden, den "minskade fixering av barnen till modern" som Myrdals önska skulle komma mödrarna att längta efter flera barn. En invändning skulle jag ock& vilja göra mot den ström av invektiv mot 1800-talsmentaliteten 'som fyller boken. - 1ndivi.dualism och liberalism stämplas åter och återigen som "farligt asociala". Och "Iden indivi-. dualistiska konservatismens sa.mhallsuppiösande klassegoism" utni%- las med förkärlek. - Man måste dock komma ihåg, att på sin tid var denna individualism och detta frihetsbegar en moralisk kraft som tillförsäkrat vårt folk en enastående materiell och.andlig utveckling, aven om starkare kollektivism nu ar av noden. Men :det ligger ju i all strids natur att icke vara alltför objektiv,.och det ar al1iti:d. det närmast föregående tidsskedet, som hårdast döms, nar det nya bryter fram. Hur som helst, den som i. stort sett bejakar. de myrdalska riktlinjerna. måste dock allvarligt stalla sig den frågan: Ha vi råd till detta? Är det ekonomiskt, psykologiskt,.politiskt genomförbart? Myrhdals svara %tminstone på den första frilgan ett obetingat ja. De inse, att de krav, de uppställa fordra en kraftig höjning - av hela folkinkomsten. Men de betona g%ng p% gång, att det "blott" galler en organisationsfråga. Naturtillgångarna, tekniken, arbetskraften ha d. - Det galler att utnyttja den inhemska konsumtionsreserven för att sysselsätta de arbetslösa. - Hela folket i arbete miiste bli parollen, både kvinnor och man, b%de unga och gamla, både de välutrustade och de icke fullt "toppvärdiga" individerna. Fackföreiiingsrörelsen maste engageras i denna 1ly.a. ideologi. - Den skulle svika sin sjal, om den blott värnade om de starkares ratt och lämnade de unga och de svagare utanför. Varför förf. rakna så optimistiskt i fråga om ökad folkinkomst, det f%r vi i övrigt icke veta. Blott att de önska en radikal omläggning i socialistisk riktning och att vi böra lagga upp en ekonomisk, svensk försörjningsplan, vars ytterkonturer skulle krava en bok för sig själv. Och darmed lämnas det produktionspolitiska problemet. Vi hoppas att det blir möjligt att lösa det. Men vi krava med det snaraste en ny bok, som förklamr hur. Kommittéförslag inom sexuallagstiftningen. PRELIMINART FÖRSLAG TIDL ÄND- RAD LAGSTIFTNING i fr&a onz avbrqtande av havcendeskup hclr den 29 dec. avliillznats uv vederbörande kommc2tté. Enligt en till tidningarna lummd redo y &eke övel. huvuclpunlcterna i konzmitté f örslag et över- cnsstiintme~ det i stort sett med de av justitieminister Schlyter tidi~cwe frarnla.qdcc teserncc. I motiven fmmhblles t.ill en böl-jan, att det för att abortfrekvensen skall kunna verksamt motarbetas ilr oundgängligen nödvundigt att vissa gef omw -utanför straf friit tens owzr&de med det snurccs te vidtct.gu.s. I det avseendet niimnes bl. a. utvidgad hjalpverksamltet för obemqdlade blivcide Irnödrccr och dews barn sumt sexuell zcpplysn2nys- och uppfost~ngsverkscumizet. Duref t c ~ upptuge.~ till behundling fr&,gun A.-B, Schrenader & Olsson Agnegatan 54, S t o c k h o l m. Tel , ARBETEN I TENN: Praktik. i ESSELTE'S hus Konstindustriella artiklar, larnp- Vasagatan , IV. Liga som hedersgåvor,och sportpris. Tid efter öierenskornrnelse : 1 - Glassformar, mar-./a\ sipanformar, patentkork m. m.

13 Eric Wijkmark: S.tra% före jul avilinznacles ett av. shh-s kilt til llcal lade scr,klczcnnig a utasb e- tut förslag till 1cig om En av 2e sakhmziga, b yråclzs f en E& WijJumark i Fångvåq-dsstyrelsen, klcr,rlilgger lztir nedan den f öreslagncr, ngcc straf f omnen. ET NU FRAML~GDA FÖRSLA- Dget om ungdomsfängelse är ett led i.de sedan någon tid tillbaka i vart land pågående strävandena att vild reaktion mot brottsliga och asociala element tillämpa en i möjli,gaste mån individuell behandling. Såsom tidigare anordningar, priiglade av nämnda grundsyn, må namnas lagarna om internering av återfallsförbrytare och f örvaring av f örminskat tillraklieliga förbrytare, om villkorlig straffdom samt om utbyte i vissa fall av, straff mot tvångsuppfostran. Betr%f f ande sist nämnda anordning stadgar strafflagens -5 kap.; 3 5 bl. a. följande: "Är brott begånget av någon som fyllt femton men ej aderton år och dömes han därför till, höter eller fängelse eller till straffarbete i högst tvi år, må domstolen, där, den brottsliges sinnesbeskaffenhet ooh omagivning samt graden av hans förståndsutvecklii~g prövar sådant föranleda, förordna,att han sltall i stallet f ör att undergå det' å,dömda straf - om p.rincipiel1 strctf fdzet föy f osterf Ö~drivning, varvid konznzittén som avvis~w tanken p& fullstiinclig straf fhhst, f öro~clar, att hcc-. vandeslcap sr& i.kvinna& eller sclmluilbts intresse avbr;ytas, då vissq, sali-slcilda omsi2indiggheter fö?-eligg a. Koyrmittéförslaget, till vilket vi helt sakert få anledning återlcommza i ett följande nz~nurner, har nu utsiints till.ett antal mngm- ' digheter och sairwnn;nslutningm- f ör yttmn-. de. Man f& hoppas, att dtirvid aven kvinnliga synpzcnkter - ty i detta f all kcbri mun ve~kligen tal? am sddanct - mitte göm sig gallande, och det iii. med tillf?-edsdtiillelse man notercw, ctt t &tskilligcr, kvinnoo~.(~ctnisutioner nu'beretts tillfälle utt 'i/t.trcr, sig övel* f orslaget. Förslag till. ny' preventivlag. De CL'V justitiemin'istern till: lcallucle. sukkunnigcr, fövrevision av den s. lc. preventiv lagen ha avlämznat ~ÖTslag i änznet med utkast till lag om preven-. a tivmedel och, lag om f'osterf ö~dri.vancle medel samt däruv fö~ctnledcl i tqckfrihetsförordningen. - Förslugets l~uvud-, sakliga innem.ll är i. all korthet f öljansde : Tillstånd att. sälja pweventivmedel m&te sökas - nib- det inte ivr frdgcc on2 apotek - h.os Överstdthållarä?nbetet, hos nzagistrat eller konungens befallningshavunde och kan endast beviljas för d 69- i taget. Offentligt zr,tst2illande och förevisande av preventivmedel a~ f ösb jzcclet, lilcaså f örsal jning genom kringresande el le^ genom omnk&-ingslcickande ' ctv.de på lcmdsbygden vcnliga priskurantev na. För o f f entliga' f öq.edrag om av preventimzedsl fordras surslcilt tillstctnd cr,v polismyndig het. Fritagnu.httri f rån kro endast någ. uppvitknncle slag av vetsnskapliga och s'tatsunderstöddu f öreläsning ar sumt s&dccn upplysningsverksamhet som bedrz'ves efter.av konungen zctfii+de före-' slcvrif ter. Förslaget hm rönt en ganska stvung kritik uv de myndigheter, som Itz'ttills yttmt sig över detsamma.. ~lltid f öf~kklassi~ frukt. Frukdcen-tr.alen.s butiker.: D ottning at. 41, Drottningg. 11, Rege.rings.g. 11, Biblioteksg. 11, Vasag. 3, Vasag. 8, Vosag , &sa 44, Stureq. 3, Rosla s 3,'Odang: 73, Hallen, Ostra!tatio", CENTRALBAN- GARDENS SQOR.A VANTHALL, ST~&HOLM.

14 -' f et insattas i allmän uppf ostringsan-. stalt". - Det nu framlagda förslaget utgör i viss mån en påbyggnad på institutet ' angåezde tv%ngsuppfostran, men ar samtidigt en från detta skild behandlingsform. Det 'gemen- samma ligger däri, att i b%b.fallen uppfostringsmomentet ar den barande principen. Skillnaden markeras närmast därav, att tv%ngsuppfostran icke ar straff, under det att ungdomsfängelse ar att betrakta såsom en.' form av straff. Innan donistolen dömer någon till detta straff, skall hanvandelse ske till en särskild av Konungen utsedd nämnd, bestiiende av 5 ledamöter. Finner nämnden, att ungdomsfängelse ej bör %dömas, förfaller f Agan. Tillstyrker.namnden Ater, ankommer det p% domstolen att i sista hand avgöra,.huruvida s%dant straff skall %dömas eller ej. Till belysande av lagförslagets tilllampningsområde må dess l:a paragraf har återgivas. Den har följande lydelse: "Har någon sedan han fyllt aderton men innan han fyllt tjuguett Hr begått brott och kan enligt lag å brottet eller, dar flera brott förövats, % något. av dem följa fängelse eller straffarbete, må domstolen, i stallet för det eller de straff som eljest skolat följa, ådöma den brottslige ungdomsf angelse. Den som då dom i saken meddelas fyllt aderton år må, dar han begått brott, var% enligt lag kan följa'fangelse eller straffarbete, dömas till ungdomsf angelse j amval f ör brott, som förövats, innan han n%tt nämnda %lder." Här ar alltså fr%ga om en sarbehandling av unga förbrytare mellan 18 och 21 år. En viss möjlighet. till en dylik sarsbehandling föreligger. visserligen redan nu,i det att - jamlikt föreskrift i gällande verkstä&ghetslag - f8nge som vid straffets början ej fyllt 21 ar skall avtjäna straffet helt eller delvis i huvudsak- ligen för yngre fikngar avsedd straffanstalt. S Adana anstalter finnas anordnade i Uppsala och i Gävle. Emellertid är det något i själva de nuvarande frihetsstraffens konstruktion som gör, att straffet ej motsvarar fostringssyftet. Härutinnan må f ramhållas,att straff et merendels ar kortvarigt, alltid tidsbestämt och i regel ej förenat med eftervård. Den nu f öreslagna straff ormen medger möjlighet att kvarhålla den som dömts till ungdomsfängelse anda till 4 r. Utskrivning kan emellertid ske tidigare, och skall ske s% snart vederbörande med hänsyn till uppnått uppfostringsresultat, möjlighet att erhiilla lämplig sysselsättning m. m. anses böra lämna anstalten. Forran ett %r förflutit, sedan den dömde börjat; undergå ungdomsf angelse, f %r emellertid utskrivning ej ske, s% framt ej särskilda skal därtill föreligga. Utskrivningen, som beslutas av den ovannämnda nämnden, skall vara dels definitiv, dels utskrivning på prov. I regel.torde nog den senare formen komma till användning såsom en lämplig förberedelse och övergång till den slutliga frigivningen. Den på prov utskrivne skall st% under sarskild tillsyn. Att sådan tillsyn, sarskilt beträffande de unga människor s det har ar fraga om, ar en synnerligen viktig sak, ligger i öppen dag. Men för att denna tillsyn skall kunna bli vad den ar ämnad at vara, ar det nödvändigt att lampliga institutioner och lampliga enskilda personer st% redo -att taga sig an denna viktiga uppgift. Evic Wijkmclrk. FöRBUNDSMEDLEM I Intressera ave mannen för våra st& iden o& låt dem först?& att förbundet alltid uppskat tsit förstående manliga medlemmars stöd! '

15 BERTBA I I Ida von Plomgren: En eriksgata i. förbundskretsar... NLIGT ÄLDRE UTTOLKARE Elär eriksgata,> vara benämningen på den fard, "som konungen i Sverige?öretog genom landskapen för att emottaga deras erkännande och lova dem frildy'. Utan förhävelse må p%pekas, att det förefinns en viss likhet mellan dessa forntida härskares t%g genom landet och undertecknads turné i en del f örbundskretsar sistlidna novem- ber manad. Aven m* mera anspråkslösa fard omfattade flera landskap och även jccg fick m.ottaga erkännande - intet,missförstånd nu,. om jag får be! - det var erkännande av och tacksamhet för Fredrika-Bremer-För- bundets betydelsefulla verksamhet under g%ngna 5'0 %r och dess insatser i den tid, som är. Men därmed upp-. hör likheten. Ty frid varken fann eller utlovade jag - Atminstone icke den frid, som är liktydig med stillastående eller tillbakagång.. Tvärtom - intresset för förbundet och lusten att verka för dess syften flammade överallt likt en levande låga, en varmande och lysande eld, som jag hansynslöst i kraft av förmåga underblåste. Undra p% att jag Aterkom till huvudstaden stimulerad i anden, men ' kroppsligen n%got litet medtagen! Sex vor.0 landskapen och tio vor0 kretsarna, som hemsöktes under tur-.nén. Vad var min resas ändarniil? Att på kretsarnas begäran hålla dels kortare tal om förbundet p% jubile- Fröken Ida von Plmgren... umsfester i anledning av F.-B.-F:s 50-åriga tillvaro, dels längre anf öranden om dess milngskiftande arbetsom-' r%den, dels föredrag om kvinnosakspion jarerna Mathilde Fibiger, Danmark, och Camilla Collett, Norgel D% i kretsnotiserna lämnas detaljerade medde1anden"m de olika.festernas och mötenas program, inskränker jag mig här till en koncentrerad och i n%gon mån subjektivt färgad skildring av mina upplevelser. Kretsarna i Malmö, Lund, Hälsingborg och Mariestad avhöll0 jubileumsfester. Den förstnämnda slog tv& flugor i en small genom att me.d före- 'ställning två dagar % rad på Malmö teater shväl högtidlighålla F.-B..-F :s halvsekelminne som f% in medel till den s. k. Jubileumsgåvan. Det blev succiis pyramidal, men s%.var ocksa programmet gediget. ((Obs! Se kretsnotisen!) Alltså, honnör för styrelsen, som icke lämnat någon möda '.ospard för att åstadkomma ett s% lyckat resultat! Lundakretsen nöjde sig icke med mindre än ett dubbeljubileum - den firade F.-B.-F :s 50-åriga och kretsens 25-Ariga existens. Ordförandens re- SORMAN'S uppskattas av alla finsmakare.' Endast en kvalité. Den basta - '1, kg. blyförpackningar Kr. 4:-. vid Stureplan STOCKHOLM

16 sumé av de gångna årens verksamhet ingav ovillkorligen respekt och beundran för,, kretsledningens energi och initi&ivkraft.- Efter- det mera hogtidliga - programmet f öl j de en animerad: supé "vid siddandes bord", vari ci&a hundra personer. deltogo. Det tal'och goda tal, en bordsvisa' sjöngs, och av'hj-ärtans lust instämde man i omdömet :"Och Lundaborna a' val som skåningarna mest, man trivs med dem till vardags, man trivs med ;dem till' fest". Det var i sin egen hemtrevliga lo-. kal som Hälsingborgskretsen begick jubileumsfesten. Om jag ej förut vetat att intresset för förbundet har ar synnerligen starkt, skulle den stora tillslutningen varit ett övertygande bevis. Vi trängdes och vi "samdes?' och hade utomordentligt trevligt. Festen avslutades med "En aftonunderhållning i Fredrika-Bremer-Förbunidet på 80-talet". Den wittnade om. mycken smak och fantasi hos arrangören, men jag undrar om förbundets nyktert lagda stiftarinna skulle kant igen sig i den miljön. Jag har mina dubier. Men till 80-talet förflyttades man onekligen vid åsynen.av'damer i odettekamning, pannlugg och tidstrogna dra.kter och svärmisk i hågen blev man av att höra Stagnelius deklameras och valsen "Morgenblatter" spelas i quatre mains. Ack ja, det var på den tiden! Jubileumsfesten i Mariestald bjöd på en sannskyidig överraskning - gluntsång, föredragen av två unga damer, visserligen iförda manlig studentdrakt - aber doch!,och inte nog med det. Sedan,damerna sjungit om hur "Gluntens svårmod skingras av magisterns vårfantasier", tillade de käckt föl jande strof : "Ja. alla karlar sku' abdikera, för'resten kunde de emigrera:. Föreningen Handarbetets Vinner Stiftad 1874 Möbeltyger, mattor, gardiner och E-2z-f!'k?' broderier.. Renoveringar. Skolor för utbildande av vävlärarinnor och textila konsthantverkare %Feplan 2, St ockholrn, tel ty små Fredrikorna kan regera både sig själva och många flera!" SA nog -står kvinnosaken på säkra fötter i Mariestad! Visserligen sökte en manlig tidningsreferent trösta sig s j alv och manliga meningsfränder med att "damerna hellre upplösa sina kvinnosaksföreningar an låta oss ge oss i vag till ett annat land", men det var nog bara ett hopplöst försök att havda sin stallning. Styrelserna för kretsarna i Karlskrona ooh Borås ville tydligen ge medlemmarna en repetitionskurs i f örbundets nuvarande verksamhet och hade anhållit om ett längre anförande i ämnet. Men jag tillåter mig misstänka, att detta var onödigt. Medlemmarna i bada kretsarna föref öllo mycket förbundsupplysta och synnerligen livaktiga. I Karlskrona avslutades festen med musik samt ett lyckat utförande av Astrid Värings sketch "Eva och Fredrika", och aven i Borås bj6ds på vacker musik. I kretsarna i Svalöv, Vaxjö, Varberg och Karlstad önskade man höra om Mathilde Fibiger och Camilla Collett. Föredraget i Svalöv hölls i - Lantmannaskolan, "Sveriges största och finaste", som man med för övrigt berättigad stolthet framhöll för mig. Att medlemmarna i Svalöv älska sin krets och att den fyller en verklig uppgift, erhöll jag ett starkt intryck av. Musikaliska förmagor finns där aven tillgång till, och man fick bl. a. njuta av romanser utomordentligt val föredragna av en systerdotter till sangaren Johannes Elmblad. På vägen till Vaxjö passade jag på att göra en avstickare till Ljungby (municipalsamhalle, som snart ämnar bli stad) för att söka få till stånd en krets.darsammastades. Efter propagandaföredraget tillsattes en kommitté för att taga hand om saken, r M~OWUQSV~SS$~ SUbDCk hq O Ga

17 HERTHA 13 och izu vantar jag varje dag med spänning på meddelande om en gladjande tilldragelse i Ljungby! Växjökretsen. hade jag ej gastat... på nara 7 år, och hur kort mitt besök dar. denna gång -an var, kunde jag dock 'konstatera, att.den ut.vecklats på ett lyckligt satt och sjöd av liv och intresse. Behöver jag val omtala, att kulturella och kulinariska fröjder aven dar bjödos mig i rikt mått? Till Varberg anlände ja,g en stormfylld och kall dag, men i kretsen mottogs jag av värmande vanlighet, festligt dukade bord och strålanlde Lucior. Och nar så till sist Fredrika Bremer själv intriidde i salen och hyllade mig med verser och blommor i "pappersstrut", då viskade jag för mig själv, tjusad, Heines. bekanta ord : "Mein Liehcheii, was willst du mehr?" Icarlstad utgjorde resans sista etapp. I Värmland hade jag icke varit förut,.till Värmland har jag alltid längtat, ty dar a.r för mig helig mark.- Gustaf Frödings och Selma Lagerlöfs! I kretseil var det gott att vara saval i intellektuellt som materiellt haiiseende. (Att det materiella spelar stor roll i denna skildring ar icke mitt fel, utan kretsarnas!) Jag har i vacker hågk.omst de dikter av 'Henrik Wergeland, som en iiorskfödd dam reciterade i anslutning till föredraget om Camilla Collett. Dagen efter kretssammanträdet hade jag glädjen att få besölta,geijersg%rden och Mårbacka - tyvärr var dess härskarinna ej hemma - samt bilade genom det vackra Suiine. Jag ar lycklig att ha fått skåda just denna del av det sköna Värmland. d Den 2 december kl. 7 f. in. återbör- dades jag till hu~udsta~den - i regn och rusk - men vad gjorde det?!, Mitt sinne var fyllt av solsken, alst-.. rat av goda och glada.minnen och en saker förvissning om kretsarnas starka ooh varma vilja att arbeta för för-, bundets syften. Och detta varslar gott om dess bestånd och fortsatta utveckling, ty hos kretsarna ligger förbundets f ramtid! ' Jdcc von Plomgren. Gr 1935 till. ett framgånlgens år! Tillfiir.fikbundet nya.medlemmar! Gift kvinna i statstjänst får stöd. DE MOTIV, SOM VARIT BESTÄMinande för länsstyrelsen i Malmö, d" den beslöt entlediga fru Birgit Maja-stina Bjerkén från hennes skrivbitradesbefattning -. inom parentes sagt ä.r hon värd en éloge för sitt energiska uppträdande i sitt speciella fall, som torde kunna betraktas som en. för alla gifta. förvarvs,arbetande kvinnor - viktig principsak - stå icke i Överensstämmelse med gällande lagstiftning, anser 'a 51- manna civ.ilförv~a1tningens 1 ö n e n ä m n d, som i yttrande t;ll K. Maj :t tillstyrker fru Bjerkéns besvär. Det fr,amhålles bl. a., att de synpunkter ifråga om de gifta kvinn1ig.a befattningshavarnas prestationer i tjänsten, som lansstyrelsen anfört, voro föremål för ingaende Övervägande under förarbetena till behörighetsiagen och lära sålunda nu icke kunna anföras såsom grund för &gärder, vilka - stalla dc gifta, kvinnliga befattningshavarna i statens tjänst i en mindre tryggad stallning an de ogifta. ' Ledamoten Karl Magnusson i Skövde har anmält en från de övrig,a ledamöterna i nämnden avvikande inening. I slutet av -januari kommer frågan att föredragas i konserj, varefter vi sakerligen få anledning återkomnia till fa'kt, vars utgång utan tvivel kan anses bli av prejudicerande natur., Fysikalisk-Dietisk-Kuranstalti,oöö fot över havet H u l t a f Q rs Behandiing av reumatiska. siommor, mrvsjuidamar, map. och tarmtidanden samt andra kroniska sjukdomar. Alla nioderna bad former, elektricitetshehandling och madhage. Individuell diet. Veget:vriwk och blandad kost. Helpen~ion. Bepiir utförligt prospekt. Moderata priser. Inga dricksp Overiäkare: D:? E. Garby. Postadr. Hultafors. Tel. Borh 695, Ravlanda 65, Hultafors 16. Under samma regrm: Nyhyttans Badanst. Jarnbohs, öppen hels aret, Ekebyholms Badanst. Rimbo, öpp. sommarm., Sthlrns Fysik. Kuranst. -Humlegardsg. 18.

18 14 HERTHA - Ruth Stjerastedt : J Ater ett- it6rsåtli Apoteksscckhnniga Im i sitt Beiiinkande gått in f iir 5 &rs Iagre pensionsålder för kvinnliga apoteksinnehuva- Te..Konsekvensen av m sådan föresiugen ändring klarlägges hikr av advokat Ruth Stjemstedt. Att de av K. Maj:t tillsatta sakkunniga tlrots att famzacevtk&ren tdl ej ringa del veklryteras av kzrinw, besta uteslutunde av nzlan, förtjanar påpekas, om det ju också f& K. kom mitthem sammansättn.ing ej &r något ovanligt. AD AR RATTVISA? JAG FICK Vanledning att fundera en smula på den frågan för ett par dagar se-. dan, nar någon bad mig att läsa igenom apotekssakkunnigas betänkande aqg. sänkning av lakemedelspriserna m. m. Detta betänkande innefattar aven ett förslag till sankt pensions%lder för apoteksinnehavare, och som s% mhga gånger förr i 3agf örslag.rörande kvinnors och mans arbetsförhiillanden f%r man erfara, hur lagstiftaren icke har niigon saker ledstjärna i det vackra ordet rättvisa. Atminstone inte nar det galler rattvisa emellan sådana grupper inom samhället, som skiljas %t genom könet. Lagskiparen har nog denna ledstjärna. Men för lagstiftaren lyser den inte p% hans vag och för honom inte till en omsorgsfull avvägning av de skilda intressesfärer inom samhallet, som representeras av kvinnor och man. "Många bäckar d göm en stor å." I Apoteksinnehavarnas nuvarande pensionsiilder ar ovanligt hög, namligen 70 år, ooh det har länge stiitt.klart, att den maste väsentligt sankas. De kvinnliga apoteksinnehavarna ha, alltsedan de 1891 fingo rattighet att utöva apoteksyrket, haft enahanda villkor vid utövandet härav som mannen. Deras pensionsålder och pensionsbelopp ha således hitintills varit desamma. Nar nu apotekssakkunniga glitt att pröva fr%gan om sankt pensionsålder för apoteksinnehavare ha de haft att taga hänsyn till icke blott den allmanna önskvärdheten av en lägre pensionsålder utan ocks% till de speciella vilkor, framför allt de speciella befordringsf örhallanden, som råda inom apotekaryrket. Det förhaller sig namligen s%, att en utexaminerad apotekare icke anses kunna erhålla eget apotek förrän vid ganska hög ålder, nämligen vid omkring 50 %r. Sedan han, eller hon, utövat detta apoteksprivilegium i minst 5, vanligen anda till '7 Ar, kan befordran till det andra apoteksprivilegiet erh%llas.' Det första apoteksprivilegiet ger vanligtvis icke tillträde till annat an de minsta apoteken och anses icke vara vidare ekonomiskt givande. Transporten till det andra apoteksprivilegiet, vilket således sker' mellan omkring års iilder, ger ratt till ett givande apotek, men detta innebar % andra sidan mycket stora ekonomiska risker och mycket stora kostnader. Under hela den diskussion, som sedan länge tillbaka förts rörande sänkning av apotekarnas pensionsålder, har det stadse framhållits, att den icke kunde sankas avsevärt, enar det andra och vanligen sista apoteksprivilegiet var ett sa ekonomiskt dyrbart företag, Stiftad år 1821 KONTOR: Fredsgatan 9, Hornsgatan 60, Odengatan 65, Folkungagatan 68, Fleminggatan 34 och Sibyllegatan 8, öppna %10-3 samt %6-7, lördagar kl. 2 e. m. &t h d gör fattig. Idog Itand göl. rik. *

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

FOR DEN SVENS- -SKRIFT. ItVINN0RiC)RELSE~ X IC;EDAICT~R: ELLEN ECLEZrl[AN x. STOCKHOLM i 91 9 TRYCKERIAKTIEBOLAGET THULE...

FOR DEN SVENS- -SKRIFT. ItVINN0RiC)RELSE~ X IC;EDAICT~R: ELLEN ECLEZrl[AN x. STOCKHOLM i 91 9 TRYCKERIAKTIEBOLAGET THULE... -SKRIFT FOR DEN SVENS- ItVINN0RiC)RELSE~ I ~ G N E N - A V ~ ~ B ~ ~ K B U ~ X IC;EDAICT~R: ELLEN ECLEZrl[AN x STOCKHOLM i 91 9 TRYCKERIAKTIEBOLAGET THULE / I LEDANDE OCH POLITISKA ARTIK- LAR, SOCIALA

Läs mer

FÖRORD. Högt skall vi höja våra facklor och när vi en gång falla, skall andra taga dem ur våra händer och lyfta dem mot det gryende morgonljuset.

FÖRORD. Högt skall vi höja våra facklor och när vi en gång falla, skall andra taga dem ur våra händer och lyfta dem mot det gryende morgonljuset. 1 FÖRORD Högt skall vi höja våra facklor och när vi en gång falla, skall andra taga dem ur våra händer och lyfta dem mot det gryende morgonljuset. Vi måste veta historien för att kunna forma framtiden.

Läs mer

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 STOCKHOLM 1938, IVA R HiEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI & BOKFÖRLAGS A. Jt (I DISTRIBUTION) STOCKHOLM 1938

Läs mer

I nära tjugu långa ar ha de

I nära tjugu långa ar ha de TIDNING FO.R DEN SOCIALDEMOKRATISKA KVINNORORELSEN. Utgiven av styrelseii för Sverges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. N:r 2. Febuari. 17:de arg. 1921. I 1 -.. I nära tjugu långa ar ha de svenska kvinnorna

Läs mer

tql om doghem I dettq nummer: Till minne qv Andreq Andreen nyo fomillelogen presenleros Miliövårdskonferenserns Bornstugeutredningen och

tql om doghem I dettq nummer: Till minne qv Andreq Andreen nyo fomillelogen presenleros Miliövårdskonferenserns Bornstugeutredningen och I dettq nummer: Till minne qv Andreq Andreen Bornstugeutredningen och nyo fomillelogen presenleros Moderskopet som ideologi tql om doghem På Det förstq bqrnet. Två utstöllningor Bqrnet i pendlorens roll

Läs mer

Brev till styrelsen om konferens 2013 med ordförandena i föreningarna

Brev till styrelsen om konferens 2013 med ordförandena i föreningarna 3/2012 Nämndemännens Riksförbund NRF Utgåva nr 143 sedan starten 1977 18 oktober 2012 Det är självklart ibland mycket svårt att döma, därför är resonemangen med andra i en nämnd, inte minst nämndemän,

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITE SBIBLIOTEK

UPPSALA UNIVERSITE SBIBLIOTEK FÖRTECKNING ÖVER ÅRSBÖCKER UTGIVNA SEDAN 1972: 1972: 127. 128. 1973: 129. l JO. 1974: l J l. l J2. 1975: l JJ. l J4. 1976: l J5. l J6. l J7. 1977: l J8. l J9. 140. 1978: 141. 142. 1979: 14 J. 144. 1980:

Läs mer

ANTLIGEN. tiliåtas hålla föredrag inomhus. De borgerligaste av oss trodde då t. o. m. att socialdemokraterna

ANTLIGEN. tiliåtas hålla föredrag inomhus. De borgerligaste av oss trodde då t. o. m. att socialdemokraterna Tl [11lnnorr,;,i,;* L%rruokratlskt \)ärldsförlyund ANTLIGEN Sedan vi kvinnor slutligen fått rösträtt i Sverige har det ofta anmärkts att vi ej gjort vår makt gällande, en sak som likväl inte var så lätt

Läs mer

Politisk rostratt for kvinn'or..

Politisk rostratt for kvinn'or.. Ntr 13. e Preriumerationspris: I Redaktion: ' I 111 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 81~,,;-,, 3:50llk,,;.., L:25 Losnummer 10 ore.. Prenumeration sker &val l landsoiten som i Stockholm A narmaste postanstalt

Läs mer

K onigr~svecka~, den sedan länge förberedda och med. Den internationella kvinnorösträttskongressen i Stockholm.

K onigr~svecka~, den sedan länge förberedda och med. Den internationella kvinnorösträttskongressen i Stockholm. P-- p - p p. N:r 25. Stockholm den 22 Juni 1911. 4:e Arg. Prenumerntionsprls: Redaktlon:. Redaktör o. ansvarig utgifvare: 1 Expedition Annonapris: Lösnammer 10 öre. Prenumeration sker savä1 i landsorten

Läs mer

I hemligt uppdrag. Karl Kilbom. Ur mitt livs äventyr II. Andra upplagan Rydahls Boktryckeri Aktiebolag Stockholm 1954

I hemligt uppdrag. Karl Kilbom. Ur mitt livs äventyr II. Andra upplagan Rydahls Boktryckeri Aktiebolag Stockholm 1954 Karl Kilbom I hemligt uppdrag Ur mitt livs äventyr II Andra upplagan Rydahls Boktryckeri Aktiebolag Stockholm 1954 Innehåll Förord... 1 I. Inledning... 2 Samhället 1910-1920... 2 II. Inför revolutionsåren...

Läs mer

Tl kljlrunor Nrz"s4s. L%rrLokratlskt \)Arldsförlrund. Atla ntpa kte n. till pakten i fråga. Sveriges samtliga politiska partier stödde utrikesminister

Tl kljlrunor Nrzs4s. L%rrLokratlskt \)Arldsförlrund. Atla ntpa kte n. till pakten i fråga. Sveriges samtliga politiska partier stödde utrikesminister Tl kljlrunor Nrz"s4s L%rrLokratlskt \)Arldsförlrund Atla ntpa kte n Ett moln av en manshands storlek steg för 6-7 månader sedan upp över den västliga horisonten. Det växte och kom allt närmaz'e de tre

Läs mer

I KVINNO\ LÄS i. detta nummer: ll - 1959-60 öre. Ärg. Ett 5O-årsjubileum förberedes. Blodkräfta och bentumörer i atomprovens. Kina.

I KVINNO\ LÄS i. detta nummer: ll - 1959-60 öre. Ärg. Ett 5O-årsjubileum förberedes. Blodkräfta och bentumörer i atomprovens. Kina. I KVINNO\ Nn LÄS i detta nummer: Blodkräfta och bentumörer i atomprovens spår Uppskov beviljas Ett 5Oårsjubileum förberedes Det såg jag i Kina Tonårsflickan och sexuallivet Sambeskattningens problem Novell,

Läs mer

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning.

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. Gustav Möller Kapitalismens kris Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. All världen är sjuk. Liksom feodalismens system en gång icke förmådde försörja de människor som levde då, befinna

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

RÅ K NES ÄTTSPRINCIPEN

RÅ K NES ÄTTSPRINCIPEN RÅ K NES ÄTTSPRINCIPEN I DEN GRUNDLÄGGANDE MATEMATIKUNDERVISNINGEN. Den metod, som intill sista decenniet mest använts inom den grundläggande räkneundervisningen, har i fråga om räknesätt, terminologi

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen.

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Stawfords Copy Book Stawfords brev 1820 1822. Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Brev och skrivelser, som behandla den eventuella försäljningen

Läs mer

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr Jordägarna tvingas förhandla: Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr KUNGSÄNGEN (augusti 1919). Folkskolläraren Oscar Sjölander i Kungsängen ledde den nyligen avslutade och framgångsrika strejken bland Upplands

Läs mer

Karl Kilbom Cirkeln slutes

Karl Kilbom Cirkeln slutes Innehåll Karl Kilbom Cirkeln slutes Ur mitt livs äventyr III Tidens förlag, Stockholm, 1955 Förord... 1 I. Med egna krafter och motståndares hjälp... 2 Att förbereda revolutionen... 2 Egna krafter... 11

Läs mer

EFTERLEVANDE MAKES RÄTTSSTÄLLNING

EFTERLEVANDE MAKES RÄTTSSTÄLLNING GÖSTA WALIN EFTERLEVANDE MAKES RÄTTSSTÄLLNING Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Förord 5 Förkortningar 6 Inledning 7 Nuvarande medel som tjäna till efterlevande

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE INTRA 3 05 NR 3. 2005 1 Har hemlösa och personer med utvecklingsstörning något gemensamt? Ett samhälles humanistiska nivå visar sig

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

En tidning för och om familjevård Årgång 26 Nr 2 Juni 2008. Finns det lyckliga slut? Familjehem behövs! Vad är det för fel på den sociala barnavården?

En tidning för och om familjevård Årgång 26 Nr 2 Juni 2008. Finns det lyckliga slut? Familjehem behövs! Vad är det för fel på den sociala barnavården? Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 26 Nr 2 Juni 2008 Finns det lyckliga slut? Familjehem behövs! Vad är det för fel på den sociala barnavården? och fler intressanta artiklar REDAKTÖREN

Läs mer

NORDISK ADMINISTRATIVT TIDSSKRIFT

NORDISK ADMINISTRATIVT TIDSSKRIFT NR. 2/3 2012 DECEMBER NORDISK ADMINISTRATIVT TIDSSKRIFT Udgivet af Nordisk Administrativt Forbund på Jurist- og Økonomforbundets Forlag NORDISK ADMINISTRATIVT TIDSSKRIFT udgives af Det Nordiske Administrative

Läs mer

Synen på flickors inträde i gymnasiet

Synen på flickors inträde i gymnasiet Södertörns högskola VT 2005 AUO 3, C-uppsats, 10 poäng Handledare: Boel De Geer Synen på flickors inträde i gymnasiet En studie över högre allmänna läroverkets gymnasium i Västerås 1927 1937 Författare:

Läs mer

Fullständiga rättigheter

Fullständiga rättigheter Fullständiga rättigheter Fullständiga rättigheter Ett försvar för de 21 första artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Johan Norberg Timbro Tidigare utkomna Pejlingar: Nr 1 Den fula

Läs mer

År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~

År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~ År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~ FREDAGEN den 13 var kanske ett illavarslande datum för öppnandet av en kongress men det visade sig att gamla - märken inte längr e håller, ty

Läs mer