Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 15.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 15."

Transkript

1 Kallelse / Underrättelse Omsorgsnämnden Utskicksdatum Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende Tid: Onsdag den 10 juni 2015 kl ca Plats: Omsorgsförvaltningen, Stora konferensrummet, Gärdesvägen 4 vån 2, Alvesta Ledamöter Mats Martinsson (S) ordförande Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) Hans Paulin (S) Jessica Madsen (S) Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordförande Margaretha Berggren (C) Mikael Johansson (M), 2:e vice ordförande Helen Gustavsson (M) Maria Magnusson-Everthsson (AA) Britt Karlsson (AA) David Kristiansson (SD) Ersättare Ingegerd Alm (S) Vakant (S) Håkan Karlsson (S) Mehdi Zullufi (S) Kent Mandorf (MP) Lars-Erik Eriksson (C) John-Erik Pettersson (M) Kia Johnsson (M) Ola Andersson (V) Roxana Sepulveda (KD) Benny Lundh Johansson (SD) Om du inte kan närvara kalla din ersättare samt meddela förändringen genom att maila eller ringa förvaltningssekreterare Peggy Hall, Tack!

2 Kallelse / Underrättelse Omsorgsnämnden Utskicksdatum Förteckning över omsorgsnämndens ärenden den 10 juni 2015 kl Närvaro 2. Val av justerare 3. Delårsavstämning per mars 2015, Petra Åhsberg (13.20) 4. Planeringsförutsättningar , Anneli Harnegård 5. Tillägg i nämndens Vägledning utifrån socialtjänstlagen gällande erbjudande om särskilt boende, Christina Andersson (14.00) 6. Vårdhygienisk plan och arbetskläder, Arnold Lennartsson 7. Utredning gällande fler platser i särskilt boende på kort sikt, Marianne Stark (14.50) 8. Tillägg i nämndens delegationsordning 9. Utredning gällande möjligheterna att genomföra en försöksverksamhet med servicepersonal, Peggy Hall (15.20) 10. Information om förslag till förändringar gällande Psykiatrin, Anneli Harnegård 11. Redovisning av delegationsbeslut (16.00) 12. Meddelanden 13. Information från ordföranden 14. Information från förvaltningschef 15. Övriga frågor

3 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Delårsavstämning per mars Beslutsunderlag 1. ON AU 30, 20 maj Tjänsteskrivelse, 12 maj Tabell över utfall per mars 2015 Redogörelse För perioden januari till mars 2015 har omsorgsnämnden en negativ avvikelse från budget på tkr. Helårsprognosen för 2015 visar på en negativ avvikelse på tkr. För Funktionsstöd visar helårsprognosen på en negativ avvikelse mot budget på tkr. Avvikelsen beror bland annat på tidigare besparing som inte gått att hämta hem. Förvaltningen har även fått ett vite på kr från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för ett icke verkställt beslut om bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Helårsprognosen för Äldreomsorgen visar på en negativ avvikelse på tkr. Delar av avvikelsen beror på att förvaltningen haft höga kostnader under början av året för utskrivningsklara som inte kunnat tas hem från lasarettet i Växjö. Prognosen för psykiatrin, som räknas in under Äldreomsorgen i redovisningen, visar på en negativ avvikelse på tkr. Denna avvikelse beror till största delen på kostnader för placeringar. Beredning ON AU 30 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av delårsavstämningen per mars Protokollet ska skickas till Ekonomi Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

4 Avvikelse och Prognos Omsorgsförvaltningen Staben Petra Åhsberg Förvaltningsekonom Tel E-post: Datum Omsorgsförvaltningen Kommentarer till avvikelser per mars 2015 och prognos per helår Omsorgsförvaltningens avvikelse från budget januari mars är minus Tkr. Prognosen 2015 för förvaltningen är minus Tkr. I prognosen är eventuell semesterlöneskuld inte medtagen. Staben ligger plus minus noll efter 3 månader och prognosen är att staben kommer hålla sin budget. Nämnden har dragit över sin budget med 15 Tkr så här långt men prognosen är att nämnden kommer hålla sin budget. Funktionsstöd har en negativ avvikelse från budget efter 3 månader på Tkr och en prognos på minus 5 500Tkr. Serviceboende har dragit över sin budget något men väntas kunna hämta igen det och klara sin budget på helåret. Åtgärder är påbörjade. Daglig verksamhet/korttids har också dragit över sin budget något men här är prognosen att de kommer ha en negativ avvikelse på 600 Tkr för Det beror till största del på att transportkostnaderna i den dagliga verksamheten kostar mer än budgeterat. Personlig assistans har en negativ avvikelse på Tkr men väntas klara sin budget på helåret. Intäkterna är lägre än budgeterat, vilket beror på färre antal brukare. Personalstyrkan kommer att anpassas efter detta och därför väntas enheten kunna hålla sin budget På FS Gemensamt är prognosen minus Tkr och den består av besparingen på Tkr och ett vite på 400 Tkr från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) avseende ej verkställt boende inom FS. Äldreomsorgen har en negativ avvikelse på 655 Tkr för januari-mars och en prognos på minus Tkr för I prognosen ligger 650 Tkr för utskrivningsklara och Tkr för externa placeringar inom psykiatrin. Där finns även högre kostnader för löner och sjukvårdsmateriel än budgeterat. Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

5 Omsorgsförvaltningen Avvikelse från budget Jan-Mars Tkr Prognos Tkr 7100 Stab Nämnd FS Totalt ÄO Totalt varav Psykiatri utskrivningsklara CLV -650 externa placeringar psykiatri viten OF Totalt

6 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) ON Dnr 2015/ Planeringsförutsättningar Beslutsunderlag 1. ON AU 31, 20 maj Presentation av planeringsförutsättningar , 6 maj 2015 Redogörelse Omsorgsförvaltningen har tagit fram en presentation över nämndens planeringsförutsättningar Stf förvaltningschef redogör för planeringsförutsättningarna på sammanträdet. Mot bakgrund av att helårsprognosen för 2015 visar på en negativ avvikelse mot budget på tkr för omsorgsnämnden har följande förslag på akuta åtgärder för en budget i balans 2015 tagits fram: Förslag på åtgärd tkr Kommentar Omfördelning av arbetstid inom nattpatrullen 300 Arbetskläder endast enligt fullmäktigebeslut tkr från KF Fortsatt effektivisering inom FS Minska antal fordon 100 Delvis effekt 2015 Fortsatt återhållsamhet kring inköp 900 Verksamhetsnära besparingar (60' per ansvar och chef) 900 Översyn av grundbemanning, minska dyr extratid Vakanta tjänster tillsätts ej fullt ut 900 Utvecklingsmedel utnyttjas ej 800 Övriga åtgärder ca 8000 Beredning ON AU 31 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att: 1. godkänna redovisningen av planeringsförutsättningarna för , samt 2. godkänna föreslagna åtgärder för en budget i balans Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

7 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) Protokollet ska skickas till Ekonomi Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

8 Planeringsförutsättningar maj 2015 Propositionen innehåller regei Planeringsförutsättningar 6 maj Planeringsförutsättningar 2016 Minskad ram tkr Arbetskläder endast enligt fullmäktigebeslut 550 Behovsanpassade scheman, årsarbetstid Ej ersätta pensionsavgång, 1 åa 450 Ändrat boende/korttidsboende inom LSS Höjd måltidsersättning med 6 kr/dag 500 Översyn grundbemanning, minska dyr extratid 750 Högre grad av behovsanpassade serviceinsatser 800 Renodla och effektivisera inom daglig verksamhet och boenden. (4 åa) Återstår 0 6 maj

9 Planeringsförutsättningar maj 2015 Planeringsförutsättningar 2016 Ökade behov och kostnader: Tkr Ökad hyreskostnad för LSS-boende (felräkning, högre byggkostnad) -400 Lager tvätthall och verkstad till rehab -400 Ökade krav på kvalitet inom ÄO, kopplat till vårprop Bedömd ersättning från vårprop Summa -800 Investeringskostnad hjälpmedelstvätt 1 mkr 6 maj Planeringsförutsättningar Värderade insatser: tkr Ändrat boende/korttidsboende inom LSS Höjd måltidsersättning med 6 kr/dag maj

10 Planeringsförutsättningar maj 2015 Strategiska förslag Verksamhet Hemtagningsteam vårprop. och utveckla e-hälsa. Servicegrupp använda vårprop. / el. arbetsmarknadsenheten? Köpa korttidsenhet (9 lgh) för att hantera boendesituationen? Ytterligare ett modulhus i väntan på äldrecenter? Översyn av hyresavtal och lokalkostnader Bygga ett boende till jämte Svanens LSS-boende (för äldre under byggnationen av äldrecenter, därefter LSS-boende) 6 maj Strategiska förslag Personal Behovsanpassade scheman årsarbetstid - nytt avtal Utveckla bemanningsenheten och användning av TimePool Attraktiv arbetsgivare, kompetensförsörjningen, Minska sjukfrånvaron Ökad sysselsättningsgrad och rätt till heltid Resursfördelningssystem inom daglig verksamhet och servicebostäder 6 maj

11 Planeringsförutsättningar maj 2015 Planeringsförutsättningar Beslut i KF/KS samt lagändringar och riksdagsbeslut mm som påverkar planperioden som ej tidigare är beaktade Samtliga belopp i tkr Beslut Beskrivning Tid KF Äldreboende/Äldrecenter När? Tidsplan oklar både när det gäller byggtid och exakt utformning av lokal. Det får även som effekt att personalbehovet ej kan beräknas exakt. LSS-boende Bemanningskrav Betalningsansvarslagen Från jan I drift från Q1 2016, alltså tidigare än ursprunglig plan som var från Q2. Fördyring 1 milj, årskostnad 16 milj från maj Utfall Q1: -4,6 milj Ekonomi i balans 2015 Prognos helår: -8,4 mkr Analys av första kvartalet: Äldreomsorgen Hemsjukvård Placeringar Ett par enheter inom äldreomsorgen Pågående effektivisering inom FS Ny ledning Effektivisering av användning av vikarier Sjuklönekostnader Tro på förbättringar: Personlig assistans Omställningsarbetet inom FS servicebostäder och daglig verksamhet ger effekt under resterande 2015 Vakanta chefstjänster och handläggare tillsätts ej fullt ut. 6 maj

12 Planeringsförutsättningar maj 2015 Tänkbara akuta åtgärder för en ekonomi i balans 2015 Tkr Omfördelning av arbetstid inom nattpatrullen 300 Arbetskläder endast enligt fullmäktigebeslut tkr från KF Fortsatt effektivisering inom FS Minska antal fordon 100 Delvis effekt 2015 Fortsatt återhållsamhet kring inköp 900 Verksamhetsnära besparingar (60' per ansvar och chef) 900 Översyn av grundbemanning, minska dyr extratid Vakanta tjänster tillsätts ej fullt ut 900 Utvecklingsmedel utnyttjas ej 800 Övriga åtgärder ca maj

13 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Tillägg i nämndens Vägledning utifrån socialtjänstlagen gällande erbjudande om särskilt boende 5 Beslutsunderlag 1. ON AU 37, 20 maj Tjänsteskrivelse, 6 maj 2015 Redogörelse I nuläget kan en person som är beviljad plats i särskilt boende tacka nej till erbjuden plats ett obegränsat antal gånger utan att en ny bedömning av behovet av en plats görs. Ändrade förhållanden, exempelvis att allmäntillståndet hos personen har förbättrats sedan beslutet togs, kan vara en anledning till att personen väljer att tacka nej och i så fall bör en omprövning göras för att se om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Omsorgsnämnden föreslås därför besluta att en ny behovsbedömning görs för att se om behovet av särskilt boende kvarstår när brukaren tackat nej till skäligt erbjudande om lägenhet i särskilt boende två gånger. Beredning ON AU 37 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att en ny behovsbedömning av behovet av särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen alltid ska göras i det fall brukaren tackar nej vid två tillfällen till skäligt erbjudande om lägenhet i särskilt boende. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

14 Omsorgsförvaltningen Staben Christina Andersson Socialt ansvarig samordnare Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Tillägg i nämndens Vägledning utifrån socialtjänstlagen gällande erbjudande om särskilt boende Sammanfattning I nuläget kan en person som är beviljad plats i särskilt boende tacka nej till erbjuden plats ett obegränsat antal gånger utan att en ny bedömning av behovet av en plats görs. Omsorgsnämnden föreslås därför besluta att en ny behovsbedömning görs för att se om behovet av särskilt boende kvarstår när brukaren tackat nej till skäligt erbjudande om lägenhet i särskilt boende två gånger. Beskrivning av ärendet De personer som blir beviljade särskilt boende kan ha särskilda önskemål om att få flytta till ett visst boende i kommunen. Av nämndens Vägledning enligt socialtjänstlagen gällande biståndsbedömningen framgår att hänsyn i möjligaste mån ska tas till den enskildes önskemål. Dock fördelas lägenheterna i första hand utifrån omsorgsbehovet, det vill säga den person med störst behov blir erbjuden ledig lägenhet. Det är upp till kommunen att bestämma vilket boende brukaren erbjuds, så länge som erbjudandet kan anses vara skäligt. Om brukaren har önskat en plats på ett visst särskilt boende men blir erbjuden plats på ett annat, kan brukaren flytta in på erbjuden plats men samtidigt begära att få stå på väntelista för överflyttning till önskat boende. Brukaren har också möjlighet att tacka nej till platsen och fortsätta att bo kvar i nuvarande boendeform i väntan på att en plats på det önskade boendet blir ledig. När en person som är beviljad särskilt boende tackat nej till erbjuden plats två gånger föreslås att en ny bedömning av behovet av särskilt boende görs för att se om behovet kvarstår. Ändrade förhållanden, exempelvis att allmäntillståndet hos personen har förbättrats sedan beslutet togs, kan vara en anledning till att personen väljer att tacka nej och i så fall bör en omprövning göras för att se om behovet kan tillgodoses på annat sätt. I samband med att brukaren beviljas särskilt boende ska information även ges om att en omprövning av beslutet görs i det fall brukaren tackar nej till erbjuden plats två gånger. Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

15 2(2) Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att en ny behovsbedömning av behovet av särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen alltid ska göras i det fall brukaren tackar nej vid två tillfällen till skäligt erbjudande om lägenhet i särskilt boende. Christina Andersson Socialt ansvarig samordnare

16 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) ON Dnr 2014/ Vårdhygienisk plan och arbetskläder 6 Beslutsunderlag 1. ON AU 34, 20 maj 2015 Redogörelse Omsorgsnämnden beslutade den 4 juni 2014 (ON 27) att, mot bakgrund av en skrivelse från Kommunal, ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en plan för att erbjuda omsorgspersonal arbetskläder i tillräcklig omfattning och samtidigt utarbeta regler och rutiner kring arbetskläder, enligt ett beslut som togs i kommunfullmäktige Förvaltningen presenterade en plan för införande av arbetskläder för nämndens arbetsutskott den 19 november 2014 (ON AU 61). Ärendet återremitterades till förvaltningen med uppdrag att ta fram en vårdhygienisk plan och utifrån denna ta fram en plan för hur arbetskläder ska införas. Kommunfullmäktige har avsatt 750 tkr i nämndens budget för 2015 specifikt till arbetskläder. På förvaltningen finns redan basala hygienrutiner, ett problem är att dessa inte alltid följs. Nya föreskrifter gällande basal hygien kommer att börja gälla 1 januari Enligt dessa föreskrifter får arbetskläder endast bäras i arbetet, vilket innebär att man inte får ha på sig arbetskläderna när man går till eller från arbetet. Det finns i huvudsak tre alternativ för hur arbetskläder skulle kunna införas. Alternativ ett är att personalen själva får köpa arbetskläder medan alternativ två är att förvaltningen köper in dem. Båda alternativen kräver antingen att personalen tvättar arbetskläderna hemma alternativt att de tvättas på arbetsplatsen. Alternativ tre är att leasa arbetskläder vilket även innebär att leasingföretaget tvättar dem. Ett problem är att det inte finns omklädningsrum på alla enheter samt att det inte finns tvättmöjligheter. Både alternativ två och tre kräver att en upphandling görs. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, redogör för ärendet. Beredning ON AU 34 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta ge förvaltningschefen i uppdrag att: 1. undersöka alternativet att leasa arbetskläder vidare, samt Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

17 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) 2. undersöka möjligheten till samarbete med andra kommuner kring leasing och upphandling. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

18 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Utredning gällande fler platser i särskilt boende på kort sikt 7 Beslutsunderlag 1. ON AU 35, 20 maj Utredning, 7 maj ON AU 21, 18 mars 2015 Redogörelse Arbetsutskottet har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram tre alternativa lösningar för hur nämnden ska kunna komma tillrätta med behovet av platser i särskilt boende på kort sikt (ON AU 21, ). Förvaltningen har kompletterat utredningen med ytterligare två alternativ för att få ett så heltäckande beslutsunderlag som möjligt. De alternativ som föreslås i utredningen är att köpa platser i annan kommun, ändra om befintliga lokaler på Högåsen till lägenheter, bygga ytterligare ett modulhus eller bygga ett permanent boende som när Äldrecentrum är klart kan användas till exempelvis servicebostad istället. Det femte alternativet är att utveckla konceptet trygg och säker hemgång genom att tillskapa ett centralt multikompetent team inom hemtjänsten för att ytterligare kunna möta upp brukare i ordinärt boende med omfattande behov. Beredning ON AU 35 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att: 1. ge förvaltningen i uppdrag att i första hand arbeta med trygg och säker hemgång för att minska behovet av platser, samt 2. fortsätta undersöka möjligheten att upphandla platser i annan kommun. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

19 Omsorgsförvaltningen Stab/förvaltningskontor Marianne Stark Utredare Tel E-post: Datum Fler särskilda boendelägenheter - alternativa lösningar Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

20 2 (10) Innehåll 1. Behov Uppdrag Alternativa lösningar Köpa plats i annan kommun Omändring av befintliga lokaler på Högåsen Tillfällig byggnation modulhus Permanent boende Förstärkt hemtjänst i ordinärt boende ett centralt team... 9 Bilaga - definitioner Särskilt boende Korttidsplats Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

21 3 (10) 1. Behov Under det första kvartalet 2015 har mellan 23 och 28 brukare väntat på att få sitt beslut om särskilt boende verkställt. Mellan sju och elva av dem har i väntan på verkställighet varit på en korttidsplats. Övriga brukare har väntat i sina ordinära hem. Under det första kvartalet har dessutom förvaltningen inte kunnat ta hem utskrivningsklara patienter från lasarettet i Växjö och Ljungby i tillräcklig omfattning. Detta beror främst på att en del av befintliga korttidsplatser varit upptagna av brukare som väntat på särskilt boende. Region Kronoberg har efterfrågat åtgärder från Alvesta kommun för att lösa den ansträngda situationen under inledningen på 2015 med utskrivningsklara från kommunen som upptar Regionens vårdplatser 1. Förvaltningens bedömning är att det totala antalet korttidsplatser är tillräckligt men att det däremot finns behov av ytterligare särskilda boendelägenheter. Viktigast är dock att antalet lägenheter oavsett beskaffenhet utökas. Det är väl känt att det finns behov av fler särskilda boendelägenheter i Alvesta kommun och därför planerar kommunen bygga ett nytt äldrecentrum omfattande cirka 70 lägenheter 2. Detta boende beräknas stå klart i början av Det finns även ett förslag på att det särskilda boendet Bryggaren (44 platser) ska användas till annan verksamhet när det nya äldrecentrumet står klart. Under de senaste åren har antalet nya beslut om särskilt boende i Alvesta kommun varit fler än det antal lediga lägenheter som årligen kunnat erbjudas. Under 2014 fick cirka en tredjedel vänta mer än tre månader på att få sitt beslut verkställt. För riket var motsvarande siffra en femtedel. För att i möjligaste mån avhjälpa boendebristen har ett modulhus byggts bestående av tolv lägenheter vid det särskilda boendet Högåsen 3. Dessa lägenheter togs i bruk i januari Under 2014 var det mellan 25 och 33 brukare som väntade på att få sitt beslut om särskilt boende verkställt. Detta visar att de nya lägenheterna minskade platsbristen något, men ytterligare komplettering av lägenheter behöver ordnas. Den demografiska utvecklingen med fler antal äldre beräknas inte att påverka behovet i Alvesta kommun förrän 2023 och framåt. Nationella siffror visar att av de äldre som beviljas särskilt boende så har två tredjedelar hemtjänst innan de flyttar dit med i median cirka 1.5 timmar per dag, vilket är en relativt begränsad hemtjänstinsats 4. En tredjedel av de äldre har ingen hemtjänstinsats alls. Men nästan samtliga äldre hade 10 dagar i slutenvården halvåret innan flytten till särskilt boende. Detta visar att det främst är akut sjukdomstillstånd som bidrar till behov av särskilt boende. 1 Per-Henrik Nilsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kronoberg, mail KF, ON, Socialstyrelsen: Tillstånd och utveckling inom vård och omsorg om äldre, 2015 Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

22 4 (10) 2. Uppdrag Med bakgrund av ovanstående har arbetsutskottet gett förvaltningen i uppdrag att ta fram tre alternativa lösningar för hur nämnden ska kunna komma tillrätta med behovet av platser i särskilt boende på kort sikt. Förvaltningen har kompletterat utredningen med ytterligare två alternativ för att få ett så heltäckande beslutsunderlag som möjligt. 3. Alternativa lösningar Förvaltningen har fokuserat på att finna alternativa lösningar som kan genomföras relativt snabbt. Förslagen kan genomföras var för sig eller kombineras och avser såväl möjlighet till utökning av antalet särskilda boendelägenheter som en utökning av antalet korttidsplatser. Alternativ fem avser en förstärkning av hemtjänst i ordinärt boende i syfte att minska något på behovet av boendeplatser. Alternativet möjliggörs genom regeringens särskilda satsning på personalförstärkning inom äldreomsorgen. Förvaltningen har för alternativ tre undersökt möjligheterna för en utökning av antalet lägenheter på orterna Moheda, Alvesta och Vislanda. Anledningen till valet av orter är att det i Moheda och Alvesta finns en pågående ökning av antalet personer 80 år och äldre och att det i Vislanda finns en kommande ökning. I Grimslöv och Lönashult minskar däremot antalet äldre något. Av de boende på kommunens särskilda boenden är 85 procent 80 år eller äldre. AllboHus har bidragit med uträkning av kostnaden för ombyggnation av befintliga lokaler och förvaltningen för samhällsplanering har bidragit med val av lämplig tomt för placering av modulhus i Alvesta samt möjlighet till placering av modulhus i Moheda och Vislanda. 1. Köpa plats i annan kommun Under 2015 har förvaltningschefen delegation på att köpa korttidsplatser i annan kommun 5. Förvaltningen har fått besked att det i nuläget finns möjlighet att köpa korttidsplatser av såväl Uppvidinge som av Lessebo kommun. Uppvidinge erbjuder möjlighet till att köpa fyra korttidsplatser i Lenhovda och Lessebo kommun erbjuder köp av fyra korttidsplatser i Kosta och Skruv. 5 ON, Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

23 5 (10) Attendo startar i höst ett boende i stadsdelen Vikaholm i Växjö och har visat intresse av att sälja såväl särskilda boendelägenheter som kortidsplatser till oss, enstaka eller avdelningsvis (en avdelning på Vikaholm består av nio lägenheter). Förvaltningen har tidigare köpt korttidsplatser av Ljungby kommun år 2014 och av Uppvidinge kommun år Erfarenheterna från detta är att det var bra platser men upplevdes långt iväg från såväl brukare, anhöriga och förvaltningens myndighetshandläggare. Några brukare valde därför att åka hem med mycket hjälp efter att de blivit utskrivningsklara istället för att komma till en korttidsplats. En ytterligare konsekvens var att handläggarna inte kunde ta del av den dokumentation som skrevs på stället då det dokumenterades i deras program och det fanns det ingen tillgång till. Handläggarna hade därför ingen möjlighet att följa vad som hände under tiden brukare var på en korttidsplats i Ljungby eller i Uppvidinge. Kostnaden för att köpa en korttidsplats i annan kommun i länet är dels den månatliga kostnaden för hyran av lägenheten samt vid beläggning av platsen en kostnad per dygn av kr. Denna kostnad avser ersättning för matabonnemang, service, omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser 6. För att kunna köpa plats av en privat leverantör erfordras en upphandling av tjänsten enligt lagen om offentlig upphandling. Kostnadsnivån för att köpa särskilda boendelägenheter eller den korttidsplatser av Attendo finns därför i dagsläget inte tillgänglig. 2. Omändring av befintliga lokaler på Högåsen Genom att flytta ut verksamhet eller ändra disponeringen av befintliga särskilda boendens övriga utrymmen och bygga om dessa till korttidsplatser förkortas processtiden något. Dels behövs ingen detaljplan tas fram som vid en nyproduktion av lägenheter och dels finns redan byggets ytterskal. Vid en omändring av utrymmen som inte används till bostäder utan t ex personalutrymmen klassas det som en verksamhetsförändring och då erfordras bygglov för ändringen. Dessutom måste gällande brandskyddsregler för särskilda boendelägenheter följas. Dessa regler innebär i korthet att det ska finnas en brandlarmsfunktion, boendedelen ska vara sprinklad och varje lägenhet ska vara en egen brandcell samt att det ska finnas oberoende utrymningsvägar. Kostnadsläget för en ombyggnation kan i vissa fall bli lägre än vid en nyproduktion under förutsättning att installationer finns på rätt plats men i vissa fall blir kostnadsläget det samma som vid nyproduktion. AllboHus beräknar att vid en omändring av befintliga lokaler till boendelägenheter är kostnaden grovt beräknad 6 Prisnivå 2014 Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

24 6 (10) till kr per m 2 exklusive den insats som behövs för markarbete, eventuellt byte av hiss eller för att tillskapa fler parkeringsplatser. Vid en ombyggnation av befintliga lokaler finns närhet till boendets övriga resurser och tillgångar så som personal och gemensamhetsutrymmen. För varje ny boendeplats behövs även en budget för själva driften och en investeringsbudget för inköp av inventarier. Driftbudget behövs för ökad hyreskostnad, personalresurs samt för övrigt förbrukningsmaterial. Tänkbart alternativ är att flytta befintlig rehab-verksamhet från Högåsen då denna verksamhet inte har behov av att vara lokaliserad just där. Detta innebär att ledigt lokalutrymmet istället kan användas till fler korttidsplatser efter en ombyggnation. Förslaget erfordrar att nya lokaler ordnas till rehab-verksamheten, vilket i sig medför en ökad hyreskostnad för förvaltningen. Även fler parkeringsplatser vid Högåsen behöver anordnas. Genom omändring av Högåsen kan sex till tio korttidplatser tillskapas beroende på vilket av nedanstående alternativ som väljs. Om förvaltningen i samband med detta vill öka antalet särskilda boendelägenheter så finns möjlighet att på Asken göra om tio korttidsplatser till fem permanenta särskilda boendelägenheter. Det som behövs per lägenhet är att en dörr behöver öppnas mellan de två rummen och att en av de två befintliga toaletterna görs om till ett förråd/klädkammare. Vid den ursprungliga byggnationen förbereddes möjligheten till att kunna öppna upp en dörr mellan rummen. Kalkylerad kostnad för renoveringen är 45 tkr per särskild boendelägenhet. Denna omändring erfordrar inget bygglov. Lokalsamordnaren har fått i uppdrag av förvaltningschefen att ta fram förslag på nya lokaler för rehab. Hitintills är möjligheten Hjärtenholm prövad men inte funnen adekvat. Dels behövs både ny utrustning och plats som inte finns på Hjärtenholm. I dagsläget finns inte ytterligare förslag på lämplig lokal. AllboHus bedömer att förslaget medför en omfattande ombyggnation och att processen som helhet kan ta upp till 18 månader att genomföra. Alt 1. Den del av Högåsen som vetter mot Aringsåsvägen är byggt i en och en halvplan. I sektionens källarplan finns expeditioner som nyttjas av sjuksköterskor, ett större personalrum, kontor som nyttjas av rehab, förråd av hjälpmedel samt lokal för tvättanläggning. Den del av utrymmet som används av rehab (kontor, förråd, tvättanläggning) kan göras om till sex till sju korttidsplatser med gemensamhetsutrymme. De förutsättningar som finns är bland annat en närhet till hiss och trapp till våning ett, där husets gemensamma matsal finns. Hissen är en transporthiss och därmed inte klassad som en personhiss. Befintlig hiss behöver därför bytas ut till en Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

25 7 (10) personhiss. De fönster som finns är inte i fullhöjd vilket medför en mörkare lägenhet och en upplevelse av källarplan. Utgrävning behöver göras så att utrymningsvägar kan anordnas samt så att de boende kan få tillgång till en uteplats. Erfarenheter finns från Linköping där man byggt lägenheter i källarplan. De har schaktat bort jord för att få plats med större fönster och varsin uteplats. Lägenheterna i Linköping upplevs som en vanlig bottenvåning. Den yta som behövs för den nya boendeenheten omfattar cirka 400 m 2. Detta ger en preliminär byggkostnad på 6.0 mkr samt 1.0 mkr för markarbeten. Alt 2. Den del av Högåsen som vetter mot baksidan (parkeringen) är byggd i tvåplan. I sektionens södra källarplan finns kontorsrum, personalrum, omklädningsrum, sammanträdesrum med mera. Detta utrymme skulle kunna göras om till tio korttidsplatser med gemensamhetsutrymme. Detta alternativ förutsätter även det att rehab flyttar ut från Högåsen då rehab-utrymmet istället behöver användas till den verksamhet som behöver flytta på sig. Rehab-lokalerna behöver iordningsställas till den flyttade verksamheten. Alternativet innebär vidare att parkeringsplatser försvinner och istället behöver tillskapas på annan plats i närheten av Högåsen. Läget möjliggör att en uteplats kan tillskapas för de boende. Hiss och trappor finns i nära anslutning till lägenheterna. Hissen är klassad som en personhiss. De fönster som finns är mer i fullhöjd vilket ger en ljusare lägenhet. Viss utgrävning behöver göras för att tillskapa en ytterligare utrymningsväg. Den yta som behövs för den nya boendeenheten omfattar 600 m 2. Detta ger en preliminär byggkostnad på 9.0 mkr samt 0.5 mkr för markarbete. Förslagen medför även en byggkostnad för att bygga om i rehab-lokalerna till den flyttade verksamheten. Denna omändring beräknar AllboHus kostar cirka kr m 2 vilket medför en preliminär byggkostnad på 4.8 mkr. 3. Tillfällig byggnation modulhus En alternativ lösning är en tillfällig byggnation i form av modulhus omfattande särskilda boendelägenheter alternativt korttidsplatser, gemensamhetsutrymme, förråd och personalutrymme. Detta alternativ har en processtid på sex till nio månader. Förvaltningen har en viss erfarenhet av att tillskapa ett modulhus för särskilt boende då vi i januari 2015 öppnade ett sådant omfattande tolv enrums lägenheter, gemensamhetsutrymme och personalutrymme vid Högåsen i Alvesta. Den årliga driftskostnaden för Solsidan är beräknad till 10 mkr och investeringsutgiften för inköp av inventarierna blev cirka 0.8 mkr. Alvesta kommunen med bolag har ramavtal gällande modulhus med tre leverantörer som innebär att en förnyad konkurrensutsättning sker vid varje avrop. Förvaltningen bedömer att processtiden kan förkortas något och att kostnaden för Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

26 8 (10) själva modulhuset torde bli något lägre än jämfört med föregående tillfälle. Ett modulhus har en livslängd på år. Förvaltningen har varit i kontakt med förvaltningen för samhällsplanering (FSP) för att höra efter möjliga placeringar för modulhus. FSP har lämnat förslag på en ledig tomt i Alvesta tätort som är detaljplanelagt för lägenheter och som kan rymma ett större modulhus. Denna tomt är en del av Alvesta 14:1 och är beläget mellan den norra infartsvägen i Alvesta och den fordonstekniska gymnasieskolan. Tomten omfattar kvm varav cirka kvm kan bebyggas som bostäder i ett plan. Nuvarande modulhus Solsidan har om omfattning av cirka 900 kvm. FSP har även tittat på planförutsättningarna för Furuliden i Moheda och Björkliden i Vislanda och har funnit möjligheter till att placera ett modulhus av minst storleksordning Solsidan på båda tomterna. Bäst planförutsättningar finns på Björkliden. FSP har även kontrollerat möjligheterna att placera ytterligare modulhus på Högåsen och funnit att möjlighet till det finns. 4. Permanent boende Förvaltningen har undersökt möjligheterna till att bygga ett permanent boende omfattande tolv särskilda boendelägenheter på Alvesta 14:1 (se alternativ tre). Tomten omfattar kvm varav cirka kvm kan bebyggas som bostäder. Förvaltningens förslag är att en avbild av den nya servicebostaden (LSS) byggs på tomten. Då kan boendet de första åren användas som särskilda boendelägenheter för att framöver när det nya Äldrecentrumet står klart kunna användas till servicebostad (LSS). Detaljplanen för ovanstående tomt medger byggnation i max två våningar samt att bostadsbyggandet ska grundläggas radonsäkert. En avbild av servicebostaden (LSS) är därför möjlig att bygga enligt detaljplanen Processtiden för servicebostad (LSS) som är under byggnation är beräknad till 24 månader. Tiden är räknad efter att kommunfullmäktige beslutade att ett nytt LSS boende skulle byggas 7. Om samma utformning görs ytterligare en gång torde denna processtid kunna minskas. Beräknad produktionskostnad för den nya servicebostaden (LSS) är cirka 34 mkr. Även denna kostnad bedöms kunna minskas något vid en ny byggnation. 7 KF Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

27 9 (10) 5. Förstärkt hemtjänst i ordinärt boende ett centralt team Sedan något år arbetar förvaltningen med att brukare som efter en sjukhusvistelse behöver stöd från oss i kommunen ska kunna komma hem till sin bostad direkt istället för via en korttidsplats. Forskning visar att det oftast är en fördel att komma hem till sin invanda miljö. Om brukaren har ett stort behov av stöd och hjälp kan det innebära att någon personal är hos denne stor del av de första dygnen. Den rutin som gäller är trygg och säker hemgång. Förvaltningens förslag är att utveckla denna rutin genom att tillskapa ett centralt multikompetent team för att ytterligare kunna möta upp brukare i ordinärt boende med omfattande behov. För att därigenom kunna minska något på behovet av boendeplatser. Denna förstärkning är möjlig genom regeringens särskilda satsning i årets budget för att öka bemanningen i äldreomsorgen i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde 8. Riksdagen tar beslut om vårpropositionen i juni månad. 8 Prop. 2014/15:100 Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

28 10 (10) Bilaga - definitioner Särskilt boende Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Denna boendeform är för personer med omfattande behov av omsorg och service eller som har ett stort trygghetsbehov och som därför inte kan bo kvar i sitt hem. Taxan för en särskild boendeplats år 2015 är kr per månad för omsorg och vård. Kostnad för mat tillkommer med kronor per månad. Brukaren betalar dessutom hyra för lägenheten. Korttidsplats Korttidsplatser finns för brukare som till exempel bor i eget boende men har behov av att vistas på korttidsplats vid enstaka eller återkommande perioder, vårdas av anhöriga i hemmet som har behov av avlastning eller som efter en sjukhusvistelse inte klarar av att flytta direkt hem till sin bostad. Korttidsplatsens längd kan variera, men beslutet är alltid tidsbegränsad. Syftet med korttidsplatser är att ge den enskilde en ökad trygghet vid oförutsedda händelser med målet att brukaren ska kunna återgå till den egna bostaden. Taxan för en korttidsplats år 2015 är för omsorg- och vård kronor per dygn (1/30 av maxtaxan på kr). Kostnad för mat tillkommer med 100 kronor per dygn. Brukaren betalar ingen kostnad för själva boendet. Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

29 Omsorgsnämnden arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON AU 21 Dnr 2015/ Uppdrag till förvaltningen gällande platser i särskilt boende Redogörelse Sedan en tid råder det stor brist på platser i särskilt boende i Alvesta kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att bygga ett nytt äldrecentrum med särskilt boende omfattande 70 platser (KF 122, ). Ett förslag är även att det särskilda boendet Bryggaren (44 platser) ska användas till annan verksamhet när det nya särskilda boendet är klart. I väntan på att det nya särskilda boendet ska bli klart har omsorgsnämnden under 2014 tagit beslutet att bygga ett modulhus bestående av 12 platser på Högåsen. I januari 2015 togs dessa platser i bruk vilket minskade platsbristen något. Dock är det fortfarande brist på platser i särskilt boende i kommunen. I februari 2015 väntade 27 personer på att få sitt beslut om särskilt boende beslutet verkställt. Under januari och februari 2015 har förvaltningen dessutom haft höga kostnader för utskrivningsklara patienter som varit kvar på lasaretten i Växjö och Ljungby. Dessa personer har inte kunnat tas hem till kommunen bland annat på grund av att det inte funnits korttidsplatser lediga. Mot bakgrund av ovanstående föreslår omsorgsnämndens ordförande arbetsutskottet att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram tre alternativa lösningar för hur nämnden ska kunna komma tillrätta med behovet av platser i särskilt boende på kort sikt, det vill säga inom ett år. Beslut Arbetsutskottet beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram tre alternativa lösningar för hur nämnden ska kunna komma tillrätta med behovet av platser i särskilt boende på kort sikt. Förslagen ska presenteras för omsorgsnämnden den 10 juni. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

30 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Tillägg i nämndens delegationsordning 8 Redogörelse Omsorgsnämnden har tidigare i år beslutat att ge förvaltningschefen delegation att köpa korttidsplats i annan kommun under 2015 (ON 27, ). Detta har gjorts mot bakgrund av den ansträngda situation gällande boendeplatser som för tillfället råder i kommunen. För att möjliggöra att korttidsplatser köps i annan kommun under en längre tidsperiod föreslås nämnden ge förvaltningschefen delegation tillsvidare att köpa korttidsplats i annan kommun. Enligt beslut i kommunstyrelsen (KS 81, ) ska omsorgsnämnden (dåvarande socialnämnden) besluta om utdelning ur Nybygdenarvet när det gäller ansökningar från enskilda personer. Eftersom det förekommit att sådana ansökningar innehåller uppgifter om enskildas personliga förhållanden som omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen, OSL, föreslås att omsorgsnämnden delegerar sin beslutanderätt gällande ansökningar ur Nybygdenarvet till arbetsutskottet. Omsorgsnämnden kan när som helst besluta att återkalla delegerad beslutanderätt. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att: 1. delegera beslutanderätten gällande köp av korttidsplats i annan kommun till förvaltningschefen, samt 2. delegera beslutanderätten gällande beslut om utdelning av bidrag till enskilda ur Nybygdenarvet till arbetsutskottet. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

31 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Utredning gällande möjligheterna att genomföra en försöksverksamhet med servicepersonal 9 Beslutsunderlag 1. ON AU 36, 20 maj Utredning, 13 maj ON AU 20, 18 mars 2015 Redogörelse Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag från nämndens arbetsutskott att titta på hur en försöksverksamhet med servicepersonal skulle kunna organiseras och prövas inom befintlig budgetram ( , ON AU 20). I uppdraget ingick att titta på vilken påverkan konceptet med servicepersonal skulle få utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi och personal, med särskilt fokus på om det kan förbättra personalens arbetsmiljö. Utredningen syftar till att ge en beskrivning av vad som avses med servicepersonal, vilka erfarenheter som finns av denna typ av organisering samt vilken påverkan det skulle kunna tänkas få inom omsorgsförvaltningen utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi och personal. Underlaget är tänkt att utgöra grunden för att eventuellt fortsätta att mer konkret undersöka hur en försöksverksamhet skulle kunna prövas samt vilka enheter inom förvaltningen som skulle vara intresserade av att i så fall prova konceptet. Beredning ON AU 36 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att: 1. ställa sig positiv till att förvaltningen genomför en försöksverksamhet med servicepersonal på någon eller några enheter, samt 2. under försöksverksamheten medge att undantag görs för servicepersonal från nämndens utbildningskrav. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

32 Omsorgsförvaltningen Servicepersonal - - utredning gällande möjligheterna att genomföra en försöksverksamhet med servicepersonal

33 1. Uppdrag och genomförande Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag från nämndens arbetsutskott att titta på hur en försöksverksamhet med servicepersonal skulle kunna organiseras och prövas inom befintlig budgetram ( , ON AU 20). Förvaltningen ska även titta på vilken påverkan konceptet med servicepersonal skulle få utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi och personal, med särskilt fokus på om det kan förbättra personalens arbetsmiljö. Följande underlag syftar till att ge en beskrivning av vad som avses med servicepersonal, vilka erfarenheter som finns av denna typ av organisering samt vilken påverkan det skulle kunna tänkas få inom omsorgsförvaltningen utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi och personal. Underlaget är tänkt att utgöra grunden för att eventuellt fortsätta att mer konkret undersöka hur en försöksverksamhet skulle kunna prövas samt vilka enheter inom förvaltningen som skulle vara intresserade av att i så fall prova konceptet. 2. Servicepersonal innebörd och syfte 2.1. Serviceinsatser i Alvesta kommun Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt enligt 4 kap. 1 1 st socialtjänstlagen. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. En form av bistånd inom omsorgsförvaltningens verksamhet är hemtjänst i ordinärt eller i särskilt boende. I omsorgsnämndens Vägledning utifrån socialtjänstlagen, SoL, delas hemtjänstinsatserna in i en del för omsorgsuppgifter och en del för serviceinsatser. Med omsorgsuppgifter menas det dagliga nära arbetet med den enskilde, att hjälpa denne med exempelvis personlig hygien, att klä sig och att äta. Med serviceinsatser menas praktisk hjälp med att utföra hemmets skötsel: städning, tvättning, inköp av dagligvaror, apoteks- och bankärenden samt att tillhandahålla mat, då i första hand i form av matdistribution. Både omsorgsuppgifter och serviceinsatser utförs idag av omsorgspersonal. Omsorgsnämnden beslutade under 2014 att all omsorgspersonal ska ha 2

34 formell kompetens i form av relevant grundutbildning 1. Servicepersonal är tänkt att vara den personal som enbart utför serviceinsatser Framtida rekryteringsbehov Statistiska centralbyrån genomförde år 2014 en prognos som sträcker sig fram till 2035 gällande bland annat behovet av personal inom hälso- och sjukvård och social omsorg. I prognosen konstateras att det finns risk för brist inom flertalet utbildningsgrupper inom hälso- och sjukvård och social omsorg mot slutet av prognosperioden. En orsak till detta är den ökade andelen äldre i befolkningen vilket väntas leda till ökad efterfrågan på personal inom äldreomsorgen. När det gäller gymnasialt vård- och omsorgsutbildade beräknas bristen uppgå till cirka personer. 2 Sveriges kommuner och landsting har bedömt att det kommer att behövas ungefär nya medarbetare i vård och omsorg (kommuner, landsting/regioner samt privata utförare) fram till år Ungefär 60 procent av det totala behovet beror på pensionsavgångar medan övriga 40 procent beror på en ökad efterfrågan på vård och omsorg till följd av att andelen yngre och äldre i befolkningen ökar. Mer än en fjärdedel av dagens undersköterskor och vårdbiträden kommer att uppnå pensionsålder under prognosperioden. 3 SKL har tagit fram nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen. En av dessa handlar om att använda kompetensen rätt och på ett flexibelt sätt samt att planera för innovativa lösningar och nya arbetssätt. Att på bästa sätt komma fram till vem som ska göra vad utifrån brukarens och patientens behov samt att omfördela roller och arbetsuppgifter. I Alvesta kommuns årsredovisning för 2014 framgår att det under de närmaste 10 åren kommer vara särskilt stora pensionsavgångar inom omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Inom omsorgsförvaltningen beräknas närmare 30 procent (200 anställda) gå i pension under de kommande 10 åren. Det mesta pekar även mot att det kommer att bli svårare i framtiden att rekrytera personal som uppfyller de kompetenskrav som nämnden har för omsorgspersonal. Ur kvalitetssynpunkt är det viktigt att den personal som 1 ON 15, Formell kompetens innebär att all personal som ska ge stöd, service och social omsorg till äldre ska minst ha gymnasiekompetens motsvarande vård- och omsorgsprogrammet med relevant inriktning/programfördjupning. Vidare ska all personal som ska ge stöd, service och social omsorg till personer med funktionsnedsättning minst ha gymnasiekompetens motsvarande vård och omsorgsprogrammet alternativt barn- och fritidsprogrammet med relevant inriktning/programfördjupning. All personal ska även förstå, tala, läsa och skriva svenska. Nämnden har sedan tidigare tagit beslut om att all omsorgspersonal ska ha reell kompetens vilket innebär förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter (NOH 21, ). 2 SCB, Trender och prognoser SKL, Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen, april

35 ska ge omsorg har den utbildning som nämnden idag ställer krav på. Om arbetsuppgifterna däremot delas upp behöver dock inte samma utbilningskrav ställas på de som enbart ska arbeta med serviceinsatser. Ett viktigt syfte med servicepersonal är således att möta framtida brist på utbildad personal men även att göra omsorgsyrket mer attraktivt genom att omsorgspersonal ges bättre möjligheter att bättre använda sin utbildning om de får ägna mer tid åt omsorg och mindre tid åt serviceuppgifter Vårdhygieniska aspekter Sveriges kommuner och landsting, SKL, redogör i en skrift för ett antal framgångsfaktorer som bedöms minska risken för vårdrelaterade infektioner i verksamheter inom hälso- och sjukvård. Städningen har visat sig vara en strategiskt viktigt del i det förebyggande arbetet på de sjukhus som uppvisar en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner. På dessa sjukhus betonas även vikten av lokalvårdarnas kompetens som en viktig del i kampen mot vårdrelaterade infektioner och smittspridning Erfarenheter av servicepersonal 3.1. Erfarenheter från andra kommuner Det har varit svårt att hitta exempel på andra kommuner som använder sig av servicepersonal inom den kommunala hemtjänsten. I kommuner som har infört valfrihet inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, är det däremot vanligt att det finns privata utförare som endast utför serviceinsatser. Då kan brukaren exempelvis välja att få sina servicetjänster utförda av ett företag medan de får omsorgsinsatser från ett annat alternativt från kommunen. Halmstad kommun 2 Ett exempel på en kommun där man har provat en organisering där personalen är uppdelad på omsorgspersonal och servicepersonal är Halmstad kommun. Uppdelningen ingick som en del i projektet Möjligheternas hemvård som bland annat syftade till att ta fram en arbetsmodell för hemvården där fokus läggs på att rätt insats ges vid rätt tid och till rätt ekonomi. 1 Sveriges kommuner och landsting, Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger (sammanfattning), 2014, s.12f. 2 Uppgifterna i detta avsnitt bygger dels på muntliga uppgifter från en tjänsteman i Halmstad kommun samt på rapporten Hemtjänsten i Halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna , SocialCentrum, Region Halland, Rapportserien 2010:1, s

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S)

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S) 2013-09-25 1(1) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.15-17.25. Ajournering kl 16.02-16.18 under 42. Beslutande Helen Gustavsson (M) ordförande Kia Johnsson (M) Lena Nikolausson

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Analys och beräkningar för år 2015-2019 2014-03-19 Karin Bäckbro socialförvaltningen staben Tyresö kommun / 2014-03-19 2 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG 2016-2018 Strategisk plan INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS... 5 INDIVID-, FAMILJ OCH ARBETE(IFA)... 7 Enheten för Arbete och försörjning... 7 Vuxenenheten... 7 Barn - och ungdomsenheten...

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen. En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst

Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen. En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst Författare: Renita Sörensdotter Dalarnas forskningsråd, 090127 Innehåll 1. Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Metod

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Nacka kommun såg ett behov av att utveckla innehåll

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

Utredning. Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013

Utredning. Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013 Utredning Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013 Innehållsförteckning Förord 1 Sammanfattning 2 1 Var det bättre på den gamla tiden?

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30.

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer