Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 15."

Transkript

1 Kallelse / Underrättelse Omsorgsnämnden Utskicksdatum Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende Tid: Onsdag den 10 juni 2015 kl ca Plats: Omsorgsförvaltningen, Stora konferensrummet, Gärdesvägen 4 vån 2, Alvesta Ledamöter Mats Martinsson (S) ordförande Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) Hans Paulin (S) Jessica Madsen (S) Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordförande Margaretha Berggren (C) Mikael Johansson (M), 2:e vice ordförande Helen Gustavsson (M) Maria Magnusson-Everthsson (AA) Britt Karlsson (AA) David Kristiansson (SD) Ersättare Ingegerd Alm (S) Vakant (S) Håkan Karlsson (S) Mehdi Zullufi (S) Kent Mandorf (MP) Lars-Erik Eriksson (C) John-Erik Pettersson (M) Kia Johnsson (M) Ola Andersson (V) Roxana Sepulveda (KD) Benny Lundh Johansson (SD) Om du inte kan närvara kalla din ersättare samt meddela förändringen genom att maila eller ringa förvaltningssekreterare Peggy Hall, Tack!

2 Kallelse / Underrättelse Omsorgsnämnden Utskicksdatum Förteckning över omsorgsnämndens ärenden den 10 juni 2015 kl Närvaro 2. Val av justerare 3. Delårsavstämning per mars 2015, Petra Åhsberg (13.20) 4. Planeringsförutsättningar , Anneli Harnegård 5. Tillägg i nämndens Vägledning utifrån socialtjänstlagen gällande erbjudande om särskilt boende, Christina Andersson (14.00) 6. Vårdhygienisk plan och arbetskläder, Arnold Lennartsson 7. Utredning gällande fler platser i särskilt boende på kort sikt, Marianne Stark (14.50) 8. Tillägg i nämndens delegationsordning 9. Utredning gällande möjligheterna att genomföra en försöksverksamhet med servicepersonal, Peggy Hall (15.20) 10. Information om förslag till förändringar gällande Psykiatrin, Anneli Harnegård 11. Redovisning av delegationsbeslut (16.00) 12. Meddelanden 13. Information från ordföranden 14. Information från förvaltningschef 15. Övriga frågor

3 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Delårsavstämning per mars Beslutsunderlag 1. ON AU 30, 20 maj Tjänsteskrivelse, 12 maj Tabell över utfall per mars 2015 Redogörelse För perioden januari till mars 2015 har omsorgsnämnden en negativ avvikelse från budget på tkr. Helårsprognosen för 2015 visar på en negativ avvikelse på tkr. För Funktionsstöd visar helårsprognosen på en negativ avvikelse mot budget på tkr. Avvikelsen beror bland annat på tidigare besparing som inte gått att hämta hem. Förvaltningen har även fått ett vite på kr från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för ett icke verkställt beslut om bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Helårsprognosen för Äldreomsorgen visar på en negativ avvikelse på tkr. Delar av avvikelsen beror på att förvaltningen haft höga kostnader under början av året för utskrivningsklara som inte kunnat tas hem från lasarettet i Växjö. Prognosen för psykiatrin, som räknas in under Äldreomsorgen i redovisningen, visar på en negativ avvikelse på tkr. Denna avvikelse beror till största delen på kostnader för placeringar. Beredning ON AU 30 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av delårsavstämningen per mars Protokollet ska skickas till Ekonomi Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

4 Avvikelse och Prognos Omsorgsförvaltningen Staben Petra Åhsberg Förvaltningsekonom Tel E-post: Datum Omsorgsförvaltningen Kommentarer till avvikelser per mars 2015 och prognos per helår Omsorgsförvaltningens avvikelse från budget januari mars är minus Tkr. Prognosen 2015 för förvaltningen är minus Tkr. I prognosen är eventuell semesterlöneskuld inte medtagen. Staben ligger plus minus noll efter 3 månader och prognosen är att staben kommer hålla sin budget. Nämnden har dragit över sin budget med 15 Tkr så här långt men prognosen är att nämnden kommer hålla sin budget. Funktionsstöd har en negativ avvikelse från budget efter 3 månader på Tkr och en prognos på minus 5 500Tkr. Serviceboende har dragit över sin budget något men väntas kunna hämta igen det och klara sin budget på helåret. Åtgärder är påbörjade. Daglig verksamhet/korttids har också dragit över sin budget något men här är prognosen att de kommer ha en negativ avvikelse på 600 Tkr för Det beror till största del på att transportkostnaderna i den dagliga verksamheten kostar mer än budgeterat. Personlig assistans har en negativ avvikelse på Tkr men väntas klara sin budget på helåret. Intäkterna är lägre än budgeterat, vilket beror på färre antal brukare. Personalstyrkan kommer att anpassas efter detta och därför väntas enheten kunna hålla sin budget På FS Gemensamt är prognosen minus Tkr och den består av besparingen på Tkr och ett vite på 400 Tkr från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) avseende ej verkställt boende inom FS. Äldreomsorgen har en negativ avvikelse på 655 Tkr för januari-mars och en prognos på minus Tkr för I prognosen ligger 650 Tkr för utskrivningsklara och Tkr för externa placeringar inom psykiatrin. Där finns även högre kostnader för löner och sjukvårdsmateriel än budgeterat. Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

5 Omsorgsförvaltningen Avvikelse från budget Jan-Mars Tkr Prognos Tkr 7100 Stab Nämnd FS Totalt ÄO Totalt varav Psykiatri utskrivningsklara CLV -650 externa placeringar psykiatri viten OF Totalt

6 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) ON Dnr 2015/ Planeringsförutsättningar Beslutsunderlag 1. ON AU 31, 20 maj Presentation av planeringsförutsättningar , 6 maj 2015 Redogörelse Omsorgsförvaltningen har tagit fram en presentation över nämndens planeringsförutsättningar Stf förvaltningschef redogör för planeringsförutsättningarna på sammanträdet. Mot bakgrund av att helårsprognosen för 2015 visar på en negativ avvikelse mot budget på tkr för omsorgsnämnden har följande förslag på akuta åtgärder för en budget i balans 2015 tagits fram: Förslag på åtgärd tkr Kommentar Omfördelning av arbetstid inom nattpatrullen 300 Arbetskläder endast enligt fullmäktigebeslut tkr från KF Fortsatt effektivisering inom FS Minska antal fordon 100 Delvis effekt 2015 Fortsatt återhållsamhet kring inköp 900 Verksamhetsnära besparingar (60' per ansvar och chef) 900 Översyn av grundbemanning, minska dyr extratid Vakanta tjänster tillsätts ej fullt ut 900 Utvecklingsmedel utnyttjas ej 800 Övriga åtgärder ca 8000 Beredning ON AU 31 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att: 1. godkänna redovisningen av planeringsförutsättningarna för , samt 2. godkänna föreslagna åtgärder för en budget i balans Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

7 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) Protokollet ska skickas till Ekonomi Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

8 Planeringsförutsättningar maj 2015 Propositionen innehåller regei Planeringsförutsättningar 6 maj Planeringsförutsättningar 2016 Minskad ram tkr Arbetskläder endast enligt fullmäktigebeslut 550 Behovsanpassade scheman, årsarbetstid Ej ersätta pensionsavgång, 1 åa 450 Ändrat boende/korttidsboende inom LSS Höjd måltidsersättning med 6 kr/dag 500 Översyn grundbemanning, minska dyr extratid 750 Högre grad av behovsanpassade serviceinsatser 800 Renodla och effektivisera inom daglig verksamhet och boenden. (4 åa) Återstår 0 6 maj

9 Planeringsförutsättningar maj 2015 Planeringsförutsättningar 2016 Ökade behov och kostnader: Tkr Ökad hyreskostnad för LSS-boende (felräkning, högre byggkostnad) -400 Lager tvätthall och verkstad till rehab -400 Ökade krav på kvalitet inom ÄO, kopplat till vårprop Bedömd ersättning från vårprop Summa -800 Investeringskostnad hjälpmedelstvätt 1 mkr 6 maj Planeringsförutsättningar Värderade insatser: tkr Ändrat boende/korttidsboende inom LSS Höjd måltidsersättning med 6 kr/dag maj

10 Planeringsförutsättningar maj 2015 Strategiska förslag Verksamhet Hemtagningsteam vårprop. och utveckla e-hälsa. Servicegrupp använda vårprop. / el. arbetsmarknadsenheten? Köpa korttidsenhet (9 lgh) för att hantera boendesituationen? Ytterligare ett modulhus i väntan på äldrecenter? Översyn av hyresavtal och lokalkostnader Bygga ett boende till jämte Svanens LSS-boende (för äldre under byggnationen av äldrecenter, därefter LSS-boende) 6 maj Strategiska förslag Personal Behovsanpassade scheman årsarbetstid - nytt avtal Utveckla bemanningsenheten och användning av TimePool Attraktiv arbetsgivare, kompetensförsörjningen, Minska sjukfrånvaron Ökad sysselsättningsgrad och rätt till heltid Resursfördelningssystem inom daglig verksamhet och servicebostäder 6 maj

11 Planeringsförutsättningar maj 2015 Planeringsförutsättningar Beslut i KF/KS samt lagändringar och riksdagsbeslut mm som påverkar planperioden som ej tidigare är beaktade Samtliga belopp i tkr Beslut Beskrivning Tid KF Äldreboende/Äldrecenter När? Tidsplan oklar både när det gäller byggtid och exakt utformning av lokal. Det får även som effekt att personalbehovet ej kan beräknas exakt. LSS-boende Bemanningskrav Betalningsansvarslagen Från jan I drift från Q1 2016, alltså tidigare än ursprunglig plan som var från Q2. Fördyring 1 milj, årskostnad 16 milj från maj Utfall Q1: -4,6 milj Ekonomi i balans 2015 Prognos helår: -8,4 mkr Analys av första kvartalet: Äldreomsorgen Hemsjukvård Placeringar Ett par enheter inom äldreomsorgen Pågående effektivisering inom FS Ny ledning Effektivisering av användning av vikarier Sjuklönekostnader Tro på förbättringar: Personlig assistans Omställningsarbetet inom FS servicebostäder och daglig verksamhet ger effekt under resterande 2015 Vakanta chefstjänster och handläggare tillsätts ej fullt ut. 6 maj

12 Planeringsförutsättningar maj 2015 Tänkbara akuta åtgärder för en ekonomi i balans 2015 Tkr Omfördelning av arbetstid inom nattpatrullen 300 Arbetskläder endast enligt fullmäktigebeslut tkr från KF Fortsatt effektivisering inom FS Minska antal fordon 100 Delvis effekt 2015 Fortsatt återhållsamhet kring inköp 900 Verksamhetsnära besparingar (60' per ansvar och chef) 900 Översyn av grundbemanning, minska dyr extratid Vakanta tjänster tillsätts ej fullt ut 900 Utvecklingsmedel utnyttjas ej 800 Övriga åtgärder ca maj

13 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Tillägg i nämndens Vägledning utifrån socialtjänstlagen gällande erbjudande om särskilt boende 5 Beslutsunderlag 1. ON AU 37, 20 maj Tjänsteskrivelse, 6 maj 2015 Redogörelse I nuläget kan en person som är beviljad plats i särskilt boende tacka nej till erbjuden plats ett obegränsat antal gånger utan att en ny bedömning av behovet av en plats görs. Ändrade förhållanden, exempelvis att allmäntillståndet hos personen har förbättrats sedan beslutet togs, kan vara en anledning till att personen väljer att tacka nej och i så fall bör en omprövning göras för att se om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Omsorgsnämnden föreslås därför besluta att en ny behovsbedömning görs för att se om behovet av särskilt boende kvarstår när brukaren tackat nej till skäligt erbjudande om lägenhet i särskilt boende två gånger. Beredning ON AU 37 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att en ny behovsbedömning av behovet av särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen alltid ska göras i det fall brukaren tackar nej vid två tillfällen till skäligt erbjudande om lägenhet i särskilt boende. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

14 Omsorgsförvaltningen Staben Christina Andersson Socialt ansvarig samordnare Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Tillägg i nämndens Vägledning utifrån socialtjänstlagen gällande erbjudande om särskilt boende Sammanfattning I nuläget kan en person som är beviljad plats i särskilt boende tacka nej till erbjuden plats ett obegränsat antal gånger utan att en ny bedömning av behovet av en plats görs. Omsorgsnämnden föreslås därför besluta att en ny behovsbedömning görs för att se om behovet av särskilt boende kvarstår när brukaren tackat nej till skäligt erbjudande om lägenhet i särskilt boende två gånger. Beskrivning av ärendet De personer som blir beviljade särskilt boende kan ha särskilda önskemål om att få flytta till ett visst boende i kommunen. Av nämndens Vägledning enligt socialtjänstlagen gällande biståndsbedömningen framgår att hänsyn i möjligaste mån ska tas till den enskildes önskemål. Dock fördelas lägenheterna i första hand utifrån omsorgsbehovet, det vill säga den person med störst behov blir erbjuden ledig lägenhet. Det är upp till kommunen att bestämma vilket boende brukaren erbjuds, så länge som erbjudandet kan anses vara skäligt. Om brukaren har önskat en plats på ett visst särskilt boende men blir erbjuden plats på ett annat, kan brukaren flytta in på erbjuden plats men samtidigt begära att få stå på väntelista för överflyttning till önskat boende. Brukaren har också möjlighet att tacka nej till platsen och fortsätta att bo kvar i nuvarande boendeform i väntan på att en plats på det önskade boendet blir ledig. När en person som är beviljad särskilt boende tackat nej till erbjuden plats två gånger föreslås att en ny bedömning av behovet av särskilt boende görs för att se om behovet kvarstår. Ändrade förhållanden, exempelvis att allmäntillståndet hos personen har förbättrats sedan beslutet togs, kan vara en anledning till att personen väljer att tacka nej och i så fall bör en omprövning göras för att se om behovet kan tillgodoses på annat sätt. I samband med att brukaren beviljas särskilt boende ska information även ges om att en omprövning av beslutet görs i det fall brukaren tackar nej till erbjuden plats två gånger. Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

15 2(2) Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att en ny behovsbedömning av behovet av särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen alltid ska göras i det fall brukaren tackar nej vid två tillfällen till skäligt erbjudande om lägenhet i särskilt boende. Christina Andersson Socialt ansvarig samordnare

16 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) ON Dnr 2014/ Vårdhygienisk plan och arbetskläder 6 Beslutsunderlag 1. ON AU 34, 20 maj 2015 Redogörelse Omsorgsnämnden beslutade den 4 juni 2014 (ON 27) att, mot bakgrund av en skrivelse från Kommunal, ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en plan för att erbjuda omsorgspersonal arbetskläder i tillräcklig omfattning och samtidigt utarbeta regler och rutiner kring arbetskläder, enligt ett beslut som togs i kommunfullmäktige Förvaltningen presenterade en plan för införande av arbetskläder för nämndens arbetsutskott den 19 november 2014 (ON AU 61). Ärendet återremitterades till förvaltningen med uppdrag att ta fram en vårdhygienisk plan och utifrån denna ta fram en plan för hur arbetskläder ska införas. Kommunfullmäktige har avsatt 750 tkr i nämndens budget för 2015 specifikt till arbetskläder. På förvaltningen finns redan basala hygienrutiner, ett problem är att dessa inte alltid följs. Nya föreskrifter gällande basal hygien kommer att börja gälla 1 januari Enligt dessa föreskrifter får arbetskläder endast bäras i arbetet, vilket innebär att man inte får ha på sig arbetskläderna när man går till eller från arbetet. Det finns i huvudsak tre alternativ för hur arbetskläder skulle kunna införas. Alternativ ett är att personalen själva får köpa arbetskläder medan alternativ två är att förvaltningen köper in dem. Båda alternativen kräver antingen att personalen tvättar arbetskläderna hemma alternativt att de tvättas på arbetsplatsen. Alternativ tre är att leasa arbetskläder vilket även innebär att leasingföretaget tvättar dem. Ett problem är att det inte finns omklädningsrum på alla enheter samt att det inte finns tvättmöjligheter. Både alternativ två och tre kräver att en upphandling görs. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, redogör för ärendet. Beredning ON AU 34 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta ge förvaltningschefen i uppdrag att: 1. undersöka alternativet att leasa arbetskläder vidare, samt Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

17 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) 2. undersöka möjligheten till samarbete med andra kommuner kring leasing och upphandling. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

18 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Utredning gällande fler platser i särskilt boende på kort sikt 7 Beslutsunderlag 1. ON AU 35, 20 maj Utredning, 7 maj ON AU 21, 18 mars 2015 Redogörelse Arbetsutskottet har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram tre alternativa lösningar för hur nämnden ska kunna komma tillrätta med behovet av platser i särskilt boende på kort sikt (ON AU 21, ). Förvaltningen har kompletterat utredningen med ytterligare två alternativ för att få ett så heltäckande beslutsunderlag som möjligt. De alternativ som föreslås i utredningen är att köpa platser i annan kommun, ändra om befintliga lokaler på Högåsen till lägenheter, bygga ytterligare ett modulhus eller bygga ett permanent boende som när Äldrecentrum är klart kan användas till exempelvis servicebostad istället. Det femte alternativet är att utveckla konceptet trygg och säker hemgång genom att tillskapa ett centralt multikompetent team inom hemtjänsten för att ytterligare kunna möta upp brukare i ordinärt boende med omfattande behov. Beredning ON AU 35 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att: 1. ge förvaltningen i uppdrag att i första hand arbeta med trygg och säker hemgång för att minska behovet av platser, samt 2. fortsätta undersöka möjligheten att upphandla platser i annan kommun. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

19 Omsorgsförvaltningen Stab/förvaltningskontor Marianne Stark Utredare Tel E-post: Datum Fler särskilda boendelägenheter - alternativa lösningar Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

20 2 (10) Innehåll 1. Behov Uppdrag Alternativa lösningar Köpa plats i annan kommun Omändring av befintliga lokaler på Högåsen Tillfällig byggnation modulhus Permanent boende Förstärkt hemtjänst i ordinärt boende ett centralt team... 9 Bilaga - definitioner Särskilt boende Korttidsplats Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

21 3 (10) 1. Behov Under det första kvartalet 2015 har mellan 23 och 28 brukare väntat på att få sitt beslut om särskilt boende verkställt. Mellan sju och elva av dem har i väntan på verkställighet varit på en korttidsplats. Övriga brukare har väntat i sina ordinära hem. Under det första kvartalet har dessutom förvaltningen inte kunnat ta hem utskrivningsklara patienter från lasarettet i Växjö och Ljungby i tillräcklig omfattning. Detta beror främst på att en del av befintliga korttidsplatser varit upptagna av brukare som väntat på särskilt boende. Region Kronoberg har efterfrågat åtgärder från Alvesta kommun för att lösa den ansträngda situationen under inledningen på 2015 med utskrivningsklara från kommunen som upptar Regionens vårdplatser 1. Förvaltningens bedömning är att det totala antalet korttidsplatser är tillräckligt men att det däremot finns behov av ytterligare särskilda boendelägenheter. Viktigast är dock att antalet lägenheter oavsett beskaffenhet utökas. Det är väl känt att det finns behov av fler särskilda boendelägenheter i Alvesta kommun och därför planerar kommunen bygga ett nytt äldrecentrum omfattande cirka 70 lägenheter 2. Detta boende beräknas stå klart i början av Det finns även ett förslag på att det särskilda boendet Bryggaren (44 platser) ska användas till annan verksamhet när det nya äldrecentrumet står klart. Under de senaste åren har antalet nya beslut om särskilt boende i Alvesta kommun varit fler än det antal lediga lägenheter som årligen kunnat erbjudas. Under 2014 fick cirka en tredjedel vänta mer än tre månader på att få sitt beslut verkställt. För riket var motsvarande siffra en femtedel. För att i möjligaste mån avhjälpa boendebristen har ett modulhus byggts bestående av tolv lägenheter vid det särskilda boendet Högåsen 3. Dessa lägenheter togs i bruk i januari Under 2014 var det mellan 25 och 33 brukare som väntade på att få sitt beslut om särskilt boende verkställt. Detta visar att de nya lägenheterna minskade platsbristen något, men ytterligare komplettering av lägenheter behöver ordnas. Den demografiska utvecklingen med fler antal äldre beräknas inte att påverka behovet i Alvesta kommun förrän 2023 och framåt. Nationella siffror visar att av de äldre som beviljas särskilt boende så har två tredjedelar hemtjänst innan de flyttar dit med i median cirka 1.5 timmar per dag, vilket är en relativt begränsad hemtjänstinsats 4. En tredjedel av de äldre har ingen hemtjänstinsats alls. Men nästan samtliga äldre hade 10 dagar i slutenvården halvåret innan flytten till särskilt boende. Detta visar att det främst är akut sjukdomstillstånd som bidrar till behov av särskilt boende. 1 Per-Henrik Nilsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kronoberg, mail KF, ON, Socialstyrelsen: Tillstånd och utveckling inom vård och omsorg om äldre, 2015 Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

22 4 (10) 2. Uppdrag Med bakgrund av ovanstående har arbetsutskottet gett förvaltningen i uppdrag att ta fram tre alternativa lösningar för hur nämnden ska kunna komma tillrätta med behovet av platser i särskilt boende på kort sikt. Förvaltningen har kompletterat utredningen med ytterligare två alternativ för att få ett så heltäckande beslutsunderlag som möjligt. 3. Alternativa lösningar Förvaltningen har fokuserat på att finna alternativa lösningar som kan genomföras relativt snabbt. Förslagen kan genomföras var för sig eller kombineras och avser såväl möjlighet till utökning av antalet särskilda boendelägenheter som en utökning av antalet korttidsplatser. Alternativ fem avser en förstärkning av hemtjänst i ordinärt boende i syfte att minska något på behovet av boendeplatser. Alternativet möjliggörs genom regeringens särskilda satsning på personalförstärkning inom äldreomsorgen. Förvaltningen har för alternativ tre undersökt möjligheterna för en utökning av antalet lägenheter på orterna Moheda, Alvesta och Vislanda. Anledningen till valet av orter är att det i Moheda och Alvesta finns en pågående ökning av antalet personer 80 år och äldre och att det i Vislanda finns en kommande ökning. I Grimslöv och Lönashult minskar däremot antalet äldre något. Av de boende på kommunens särskilda boenden är 85 procent 80 år eller äldre. AllboHus har bidragit med uträkning av kostnaden för ombyggnation av befintliga lokaler och förvaltningen för samhällsplanering har bidragit med val av lämplig tomt för placering av modulhus i Alvesta samt möjlighet till placering av modulhus i Moheda och Vislanda. 1. Köpa plats i annan kommun Under 2015 har förvaltningschefen delegation på att köpa korttidsplatser i annan kommun 5. Förvaltningen har fått besked att det i nuläget finns möjlighet att köpa korttidsplatser av såväl Uppvidinge som av Lessebo kommun. Uppvidinge erbjuder möjlighet till att köpa fyra korttidsplatser i Lenhovda och Lessebo kommun erbjuder köp av fyra korttidsplatser i Kosta och Skruv. 5 ON, Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

23 5 (10) Attendo startar i höst ett boende i stadsdelen Vikaholm i Växjö och har visat intresse av att sälja såväl särskilda boendelägenheter som kortidsplatser till oss, enstaka eller avdelningsvis (en avdelning på Vikaholm består av nio lägenheter). Förvaltningen har tidigare köpt korttidsplatser av Ljungby kommun år 2014 och av Uppvidinge kommun år Erfarenheterna från detta är att det var bra platser men upplevdes långt iväg från såväl brukare, anhöriga och förvaltningens myndighetshandläggare. Några brukare valde därför att åka hem med mycket hjälp efter att de blivit utskrivningsklara istället för att komma till en korttidsplats. En ytterligare konsekvens var att handläggarna inte kunde ta del av den dokumentation som skrevs på stället då det dokumenterades i deras program och det fanns det ingen tillgång till. Handläggarna hade därför ingen möjlighet att följa vad som hände under tiden brukare var på en korttidsplats i Ljungby eller i Uppvidinge. Kostnaden för att köpa en korttidsplats i annan kommun i länet är dels den månatliga kostnaden för hyran av lägenheten samt vid beläggning av platsen en kostnad per dygn av kr. Denna kostnad avser ersättning för matabonnemang, service, omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser 6. För att kunna köpa plats av en privat leverantör erfordras en upphandling av tjänsten enligt lagen om offentlig upphandling. Kostnadsnivån för att köpa särskilda boendelägenheter eller den korttidsplatser av Attendo finns därför i dagsläget inte tillgänglig. 2. Omändring av befintliga lokaler på Högåsen Genom att flytta ut verksamhet eller ändra disponeringen av befintliga särskilda boendens övriga utrymmen och bygga om dessa till korttidsplatser förkortas processtiden något. Dels behövs ingen detaljplan tas fram som vid en nyproduktion av lägenheter och dels finns redan byggets ytterskal. Vid en omändring av utrymmen som inte används till bostäder utan t ex personalutrymmen klassas det som en verksamhetsförändring och då erfordras bygglov för ändringen. Dessutom måste gällande brandskyddsregler för särskilda boendelägenheter följas. Dessa regler innebär i korthet att det ska finnas en brandlarmsfunktion, boendedelen ska vara sprinklad och varje lägenhet ska vara en egen brandcell samt att det ska finnas oberoende utrymningsvägar. Kostnadsläget för en ombyggnation kan i vissa fall bli lägre än vid en nyproduktion under förutsättning att installationer finns på rätt plats men i vissa fall blir kostnadsläget det samma som vid nyproduktion. AllboHus beräknar att vid en omändring av befintliga lokaler till boendelägenheter är kostnaden grovt beräknad 6 Prisnivå 2014 Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

24 6 (10) till kr per m 2 exklusive den insats som behövs för markarbete, eventuellt byte av hiss eller för att tillskapa fler parkeringsplatser. Vid en ombyggnation av befintliga lokaler finns närhet till boendets övriga resurser och tillgångar så som personal och gemensamhetsutrymmen. För varje ny boendeplats behövs även en budget för själva driften och en investeringsbudget för inköp av inventarier. Driftbudget behövs för ökad hyreskostnad, personalresurs samt för övrigt förbrukningsmaterial. Tänkbart alternativ är att flytta befintlig rehab-verksamhet från Högåsen då denna verksamhet inte har behov av att vara lokaliserad just där. Detta innebär att ledigt lokalutrymmet istället kan användas till fler korttidsplatser efter en ombyggnation. Förslaget erfordrar att nya lokaler ordnas till rehab-verksamheten, vilket i sig medför en ökad hyreskostnad för förvaltningen. Även fler parkeringsplatser vid Högåsen behöver anordnas. Genom omändring av Högåsen kan sex till tio korttidplatser tillskapas beroende på vilket av nedanstående alternativ som väljs. Om förvaltningen i samband med detta vill öka antalet särskilda boendelägenheter så finns möjlighet att på Asken göra om tio korttidsplatser till fem permanenta särskilda boendelägenheter. Det som behövs per lägenhet är att en dörr behöver öppnas mellan de två rummen och att en av de två befintliga toaletterna görs om till ett förråd/klädkammare. Vid den ursprungliga byggnationen förbereddes möjligheten till att kunna öppna upp en dörr mellan rummen. Kalkylerad kostnad för renoveringen är 45 tkr per särskild boendelägenhet. Denna omändring erfordrar inget bygglov. Lokalsamordnaren har fått i uppdrag av förvaltningschefen att ta fram förslag på nya lokaler för rehab. Hitintills är möjligheten Hjärtenholm prövad men inte funnen adekvat. Dels behövs både ny utrustning och plats som inte finns på Hjärtenholm. I dagsläget finns inte ytterligare förslag på lämplig lokal. AllboHus bedömer att förslaget medför en omfattande ombyggnation och att processen som helhet kan ta upp till 18 månader att genomföra. Alt 1. Den del av Högåsen som vetter mot Aringsåsvägen är byggt i en och en halvplan. I sektionens källarplan finns expeditioner som nyttjas av sjuksköterskor, ett större personalrum, kontor som nyttjas av rehab, förråd av hjälpmedel samt lokal för tvättanläggning. Den del av utrymmet som används av rehab (kontor, förråd, tvättanläggning) kan göras om till sex till sju korttidsplatser med gemensamhetsutrymme. De förutsättningar som finns är bland annat en närhet till hiss och trapp till våning ett, där husets gemensamma matsal finns. Hissen är en transporthiss och därmed inte klassad som en personhiss. Befintlig hiss behöver därför bytas ut till en Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

25 7 (10) personhiss. De fönster som finns är inte i fullhöjd vilket medför en mörkare lägenhet och en upplevelse av källarplan. Utgrävning behöver göras så att utrymningsvägar kan anordnas samt så att de boende kan få tillgång till en uteplats. Erfarenheter finns från Linköping där man byggt lägenheter i källarplan. De har schaktat bort jord för att få plats med större fönster och varsin uteplats. Lägenheterna i Linköping upplevs som en vanlig bottenvåning. Den yta som behövs för den nya boendeenheten omfattar cirka 400 m 2. Detta ger en preliminär byggkostnad på 6.0 mkr samt 1.0 mkr för markarbeten. Alt 2. Den del av Högåsen som vetter mot baksidan (parkeringen) är byggd i tvåplan. I sektionens södra källarplan finns kontorsrum, personalrum, omklädningsrum, sammanträdesrum med mera. Detta utrymme skulle kunna göras om till tio korttidsplatser med gemensamhetsutrymme. Detta alternativ förutsätter även det att rehab flyttar ut från Högåsen då rehab-utrymmet istället behöver användas till den verksamhet som behöver flytta på sig. Rehab-lokalerna behöver iordningsställas till den flyttade verksamheten. Alternativet innebär vidare att parkeringsplatser försvinner och istället behöver tillskapas på annan plats i närheten av Högåsen. Läget möjliggör att en uteplats kan tillskapas för de boende. Hiss och trappor finns i nära anslutning till lägenheterna. Hissen är klassad som en personhiss. De fönster som finns är mer i fullhöjd vilket ger en ljusare lägenhet. Viss utgrävning behöver göras för att tillskapa en ytterligare utrymningsväg. Den yta som behövs för den nya boendeenheten omfattar 600 m 2. Detta ger en preliminär byggkostnad på 9.0 mkr samt 0.5 mkr för markarbete. Förslagen medför även en byggkostnad för att bygga om i rehab-lokalerna till den flyttade verksamheten. Denna omändring beräknar AllboHus kostar cirka kr m 2 vilket medför en preliminär byggkostnad på 4.8 mkr. 3. Tillfällig byggnation modulhus En alternativ lösning är en tillfällig byggnation i form av modulhus omfattande särskilda boendelägenheter alternativt korttidsplatser, gemensamhetsutrymme, förråd och personalutrymme. Detta alternativ har en processtid på sex till nio månader. Förvaltningen har en viss erfarenhet av att tillskapa ett modulhus för särskilt boende då vi i januari 2015 öppnade ett sådant omfattande tolv enrums lägenheter, gemensamhetsutrymme och personalutrymme vid Högåsen i Alvesta. Den årliga driftskostnaden för Solsidan är beräknad till 10 mkr och investeringsutgiften för inköp av inventarierna blev cirka 0.8 mkr. Alvesta kommunen med bolag har ramavtal gällande modulhus med tre leverantörer som innebär att en förnyad konkurrensutsättning sker vid varje avrop. Förvaltningen bedömer att processtiden kan förkortas något och att kostnaden för Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

26 8 (10) själva modulhuset torde bli något lägre än jämfört med föregående tillfälle. Ett modulhus har en livslängd på år. Förvaltningen har varit i kontakt med förvaltningen för samhällsplanering (FSP) för att höra efter möjliga placeringar för modulhus. FSP har lämnat förslag på en ledig tomt i Alvesta tätort som är detaljplanelagt för lägenheter och som kan rymma ett större modulhus. Denna tomt är en del av Alvesta 14:1 och är beläget mellan den norra infartsvägen i Alvesta och den fordonstekniska gymnasieskolan. Tomten omfattar kvm varav cirka kvm kan bebyggas som bostäder i ett plan. Nuvarande modulhus Solsidan har om omfattning av cirka 900 kvm. FSP har även tittat på planförutsättningarna för Furuliden i Moheda och Björkliden i Vislanda och har funnit möjligheter till att placera ett modulhus av minst storleksordning Solsidan på båda tomterna. Bäst planförutsättningar finns på Björkliden. FSP har även kontrollerat möjligheterna att placera ytterligare modulhus på Högåsen och funnit att möjlighet till det finns. 4. Permanent boende Förvaltningen har undersökt möjligheterna till att bygga ett permanent boende omfattande tolv särskilda boendelägenheter på Alvesta 14:1 (se alternativ tre). Tomten omfattar kvm varav cirka kvm kan bebyggas som bostäder. Förvaltningens förslag är att en avbild av den nya servicebostaden (LSS) byggs på tomten. Då kan boendet de första åren användas som särskilda boendelägenheter för att framöver när det nya Äldrecentrumet står klart kunna användas till servicebostad (LSS). Detaljplanen för ovanstående tomt medger byggnation i max två våningar samt att bostadsbyggandet ska grundläggas radonsäkert. En avbild av servicebostaden (LSS) är därför möjlig att bygga enligt detaljplanen Processtiden för servicebostad (LSS) som är under byggnation är beräknad till 24 månader. Tiden är räknad efter att kommunfullmäktige beslutade att ett nytt LSS boende skulle byggas 7. Om samma utformning görs ytterligare en gång torde denna processtid kunna minskas. Beräknad produktionskostnad för den nya servicebostaden (LSS) är cirka 34 mkr. Även denna kostnad bedöms kunna minskas något vid en ny byggnation. 7 KF Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

27 9 (10) 5. Förstärkt hemtjänst i ordinärt boende ett centralt team Sedan något år arbetar förvaltningen med att brukare som efter en sjukhusvistelse behöver stöd från oss i kommunen ska kunna komma hem till sin bostad direkt istället för via en korttidsplats. Forskning visar att det oftast är en fördel att komma hem till sin invanda miljö. Om brukaren har ett stort behov av stöd och hjälp kan det innebära att någon personal är hos denne stor del av de första dygnen. Den rutin som gäller är trygg och säker hemgång. Förvaltningens förslag är att utveckla denna rutin genom att tillskapa ett centralt multikompetent team för att ytterligare kunna möta upp brukare i ordinärt boende med omfattande behov. För att därigenom kunna minska något på behovet av boendeplatser. Denna förstärkning är möjlig genom regeringens särskilda satsning i årets budget för att öka bemanningen i äldreomsorgen i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde 8. Riksdagen tar beslut om vårpropositionen i juni månad. 8 Prop. 2014/15:100 Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

28 10 (10) Bilaga - definitioner Särskilt boende Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Denna boendeform är för personer med omfattande behov av omsorg och service eller som har ett stort trygghetsbehov och som därför inte kan bo kvar i sitt hem. Taxan för en särskild boendeplats år 2015 är kr per månad för omsorg och vård. Kostnad för mat tillkommer med kronor per månad. Brukaren betalar dessutom hyra för lägenheten. Korttidsplats Korttidsplatser finns för brukare som till exempel bor i eget boende men har behov av att vistas på korttidsplats vid enstaka eller återkommande perioder, vårdas av anhöriga i hemmet som har behov av avlastning eller som efter en sjukhusvistelse inte klarar av att flytta direkt hem till sin bostad. Korttidsplatsens längd kan variera, men beslutet är alltid tidsbegränsad. Syftet med korttidsplatser är att ge den enskilde en ökad trygghet vid oförutsedda händelser med målet att brukaren ska kunna återgå till den egna bostaden. Taxan för en korttidsplats år 2015 är för omsorg- och vård kronor per dygn (1/30 av maxtaxan på kr). Kostnad för mat tillkommer med 100 kronor per dygn. Brukaren betalar ingen kostnad för själva boendet. Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Gärdesvägen Alvesta vx

29 Omsorgsnämnden arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON AU 21 Dnr 2015/ Uppdrag till förvaltningen gällande platser i särskilt boende Redogörelse Sedan en tid råder det stor brist på platser i särskilt boende i Alvesta kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att bygga ett nytt äldrecentrum med särskilt boende omfattande 70 platser (KF 122, ). Ett förslag är även att det särskilda boendet Bryggaren (44 platser) ska användas till annan verksamhet när det nya särskilda boendet är klart. I väntan på att det nya särskilda boendet ska bli klart har omsorgsnämnden under 2014 tagit beslutet att bygga ett modulhus bestående av 12 platser på Högåsen. I januari 2015 togs dessa platser i bruk vilket minskade platsbristen något. Dock är det fortfarande brist på platser i särskilt boende i kommunen. I februari 2015 väntade 27 personer på att få sitt beslut om särskilt boende beslutet verkställt. Under januari och februari 2015 har förvaltningen dessutom haft höga kostnader för utskrivningsklara patienter som varit kvar på lasaretten i Växjö och Ljungby. Dessa personer har inte kunnat tas hem till kommunen bland annat på grund av att det inte funnits korttidsplatser lediga. Mot bakgrund av ovanstående föreslår omsorgsnämndens ordförande arbetsutskottet att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram tre alternativa lösningar för hur nämnden ska kunna komma tillrätta med behovet av platser i särskilt boende på kort sikt, det vill säga inom ett år. Beslut Arbetsutskottet beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram tre alternativa lösningar för hur nämnden ska kunna komma tillrätta med behovet av platser i särskilt boende på kort sikt. Förslagen ska presenteras för omsorgsnämnden den 10 juni. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

30 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Tillägg i nämndens delegationsordning 8 Redogörelse Omsorgsnämnden har tidigare i år beslutat att ge förvaltningschefen delegation att köpa korttidsplats i annan kommun under 2015 (ON 27, ). Detta har gjorts mot bakgrund av den ansträngda situation gällande boendeplatser som för tillfället råder i kommunen. För att möjliggöra att korttidsplatser köps i annan kommun under en längre tidsperiod föreslås nämnden ge förvaltningschefen delegation tillsvidare att köpa korttidsplats i annan kommun. Enligt beslut i kommunstyrelsen (KS 81, ) ska omsorgsnämnden (dåvarande socialnämnden) besluta om utdelning ur Nybygdenarvet när det gäller ansökningar från enskilda personer. Eftersom det förekommit att sådana ansökningar innehåller uppgifter om enskildas personliga förhållanden som omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen, OSL, föreslås att omsorgsnämnden delegerar sin beslutanderätt gällande ansökningar ur Nybygdenarvet till arbetsutskottet. Omsorgsnämnden kan när som helst besluta att återkalla delegerad beslutanderätt. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att: 1. delegera beslutanderätten gällande köp av korttidsplats i annan kommun till förvaltningschefen, samt 2. delegera beslutanderätten gällande beslut om utdelning av bidrag till enskilda ur Nybygdenarvet till arbetsutskottet. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

31 Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) ON Dnr 2015/ Utredning gällande möjligheterna att genomföra en försöksverksamhet med servicepersonal 9 Beslutsunderlag 1. ON AU 36, 20 maj Utredning, 13 maj ON AU 20, 18 mars 2015 Redogörelse Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag från nämndens arbetsutskott att titta på hur en försöksverksamhet med servicepersonal skulle kunna organiseras och prövas inom befintlig budgetram ( , ON AU 20). I uppdraget ingick att titta på vilken påverkan konceptet med servicepersonal skulle få utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi och personal, med särskilt fokus på om det kan förbättra personalens arbetsmiljö. Utredningen syftar till att ge en beskrivning av vad som avses med servicepersonal, vilka erfarenheter som finns av denna typ av organisering samt vilken påverkan det skulle kunna tänkas få inom omsorgsförvaltningen utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi och personal. Underlaget är tänkt att utgöra grunden för att eventuellt fortsätta att mer konkret undersöka hur en försöksverksamhet skulle kunna prövas samt vilka enheter inom förvaltningen som skulle vara intresserade av att i så fall prova konceptet. Beredning ON AU 36 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att: 1. ställa sig positiv till att förvaltningen genomför en försöksverksamhet med servicepersonal på någon eller några enheter, samt 2. under försöksverksamheten medge att undantag görs för servicepersonal från nämndens utbildningskrav. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

32 Omsorgsförvaltningen Servicepersonal - - utredning gällande möjligheterna att genomföra en försöksverksamhet med servicepersonal

33 1. Uppdrag och genomförande Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag från nämndens arbetsutskott att titta på hur en försöksverksamhet med servicepersonal skulle kunna organiseras och prövas inom befintlig budgetram ( , ON AU 20). Förvaltningen ska även titta på vilken påverkan konceptet med servicepersonal skulle få utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi och personal, med särskilt fokus på om det kan förbättra personalens arbetsmiljö. Följande underlag syftar till att ge en beskrivning av vad som avses med servicepersonal, vilka erfarenheter som finns av denna typ av organisering samt vilken påverkan det skulle kunna tänkas få inom omsorgsförvaltningen utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi och personal. Underlaget är tänkt att utgöra grunden för att eventuellt fortsätta att mer konkret undersöka hur en försöksverksamhet skulle kunna prövas samt vilka enheter inom förvaltningen som skulle vara intresserade av att i så fall prova konceptet. 2. Servicepersonal innebörd och syfte 2.1. Serviceinsatser i Alvesta kommun Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt enligt 4 kap. 1 1 st socialtjänstlagen. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. En form av bistånd inom omsorgsförvaltningens verksamhet är hemtjänst i ordinärt eller i särskilt boende. I omsorgsnämndens Vägledning utifrån socialtjänstlagen, SoL, delas hemtjänstinsatserna in i en del för omsorgsuppgifter och en del för serviceinsatser. Med omsorgsuppgifter menas det dagliga nära arbetet med den enskilde, att hjälpa denne med exempelvis personlig hygien, att klä sig och att äta. Med serviceinsatser menas praktisk hjälp med att utföra hemmets skötsel: städning, tvättning, inköp av dagligvaror, apoteks- och bankärenden samt att tillhandahålla mat, då i första hand i form av matdistribution. Både omsorgsuppgifter och serviceinsatser utförs idag av omsorgspersonal. Omsorgsnämnden beslutade under 2014 att all omsorgspersonal ska ha 2

34 formell kompetens i form av relevant grundutbildning 1. Servicepersonal är tänkt att vara den personal som enbart utför serviceinsatser Framtida rekryteringsbehov Statistiska centralbyrån genomförde år 2014 en prognos som sträcker sig fram till 2035 gällande bland annat behovet av personal inom hälso- och sjukvård och social omsorg. I prognosen konstateras att det finns risk för brist inom flertalet utbildningsgrupper inom hälso- och sjukvård och social omsorg mot slutet av prognosperioden. En orsak till detta är den ökade andelen äldre i befolkningen vilket väntas leda till ökad efterfrågan på personal inom äldreomsorgen. När det gäller gymnasialt vård- och omsorgsutbildade beräknas bristen uppgå till cirka personer. 2 Sveriges kommuner och landsting har bedömt att det kommer att behövas ungefär nya medarbetare i vård och omsorg (kommuner, landsting/regioner samt privata utförare) fram till år Ungefär 60 procent av det totala behovet beror på pensionsavgångar medan övriga 40 procent beror på en ökad efterfrågan på vård och omsorg till följd av att andelen yngre och äldre i befolkningen ökar. Mer än en fjärdedel av dagens undersköterskor och vårdbiträden kommer att uppnå pensionsålder under prognosperioden. 3 SKL har tagit fram nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen. En av dessa handlar om att använda kompetensen rätt och på ett flexibelt sätt samt att planera för innovativa lösningar och nya arbetssätt. Att på bästa sätt komma fram till vem som ska göra vad utifrån brukarens och patientens behov samt att omfördela roller och arbetsuppgifter. I Alvesta kommuns årsredovisning för 2014 framgår att det under de närmaste 10 åren kommer vara särskilt stora pensionsavgångar inom omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Inom omsorgsförvaltningen beräknas närmare 30 procent (200 anställda) gå i pension under de kommande 10 åren. Det mesta pekar även mot att det kommer att bli svårare i framtiden att rekrytera personal som uppfyller de kompetenskrav som nämnden har för omsorgspersonal. Ur kvalitetssynpunkt är det viktigt att den personal som 1 ON 15, Formell kompetens innebär att all personal som ska ge stöd, service och social omsorg till äldre ska minst ha gymnasiekompetens motsvarande vård- och omsorgsprogrammet med relevant inriktning/programfördjupning. Vidare ska all personal som ska ge stöd, service och social omsorg till personer med funktionsnedsättning minst ha gymnasiekompetens motsvarande vård och omsorgsprogrammet alternativt barn- och fritidsprogrammet med relevant inriktning/programfördjupning. All personal ska även förstå, tala, läsa och skriva svenska. Nämnden har sedan tidigare tagit beslut om att all omsorgspersonal ska ha reell kompetens vilket innebär förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter (NOH 21, ). 2 SCB, Trender och prognoser SKL, Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen, april

35 ska ge omsorg har den utbildning som nämnden idag ställer krav på. Om arbetsuppgifterna däremot delas upp behöver dock inte samma utbilningskrav ställas på de som enbart ska arbeta med serviceinsatser. Ett viktigt syfte med servicepersonal är således att möta framtida brist på utbildad personal men även att göra omsorgsyrket mer attraktivt genom att omsorgspersonal ges bättre möjligheter att bättre använda sin utbildning om de får ägna mer tid åt omsorg och mindre tid åt serviceuppgifter Vårdhygieniska aspekter Sveriges kommuner och landsting, SKL, redogör i en skrift för ett antal framgångsfaktorer som bedöms minska risken för vårdrelaterade infektioner i verksamheter inom hälso- och sjukvård. Städningen har visat sig vara en strategiskt viktigt del i det förebyggande arbetet på de sjukhus som uppvisar en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner. På dessa sjukhus betonas även vikten av lokalvårdarnas kompetens som en viktig del i kampen mot vårdrelaterade infektioner och smittspridning Erfarenheter av servicepersonal 3.1. Erfarenheter från andra kommuner Det har varit svårt att hitta exempel på andra kommuner som använder sig av servicepersonal inom den kommunala hemtjänsten. I kommuner som har infört valfrihet inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, är det däremot vanligt att det finns privata utförare som endast utför serviceinsatser. Då kan brukaren exempelvis välja att få sina servicetjänster utförda av ett företag medan de får omsorgsinsatser från ett annat alternativt från kommunen. Halmstad kommun 2 Ett exempel på en kommun där man har provat en organisering där personalen är uppdelad på omsorgspersonal och servicepersonal är Halmstad kommun. Uppdelningen ingick som en del i projektet Möjligheternas hemvård som bland annat syftade till att ta fram en arbetsmodell för hemvården där fokus läggs på att rätt insats ges vid rätt tid och till rätt ekonomi. 1 Sveriges kommuner och landsting, Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger (sammanfattning), 2014, s.12f. 2 Uppgifterna i detta avsnitt bygger dels på muntliga uppgifter från en tjänsteman i Halmstad kommun samt på rapporten Hemtjänsten i Halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna , SocialCentrum, Region Halland, Rapportserien 2010:1, s

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Omsorgsnämnden 2015-01-21 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 25 februari 2015 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Justerade paragrafer 13-22 ande Mats

Läs mer

Peggy Hall, förvaltningssekreterare

Peggy Hall, förvaltningssekreterare Omsorgsnämnden 2014-03-12 1(12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 12 mars 2041 kl. 13.15 15.30 Ajournering under 17 kl. 14.15 14.30 och mellan 17 och 18 kl. 14.50 15.00. Justerade

Läs mer

Ajournering mellan 45 och 46 kl

Ajournering mellan 45 och 46 kl Omsorgsnämnden 2014-09-24 1(2) Plats och tid Högåsen, Aringsåsvägen 11, Alvesta, 24 september 2014 kl. 13.15 15.35 Ajournering mellan 45 och 46 kl. 14.00 14.15 Justerade paragrafer 40-51 Beslutande Helen

Läs mer

15.30 Ajournering mellan 55 och 56 kl

15.30 Ajournering mellan 55 och 56 kl Omsorgsnämnden 2016-11-09 1(16) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 9 november 2016 kl. 13.15 15.30 Ajournering mellan 55 och 56 kl. 14.30 14.50 Justerade paragrafer 48-60 ande Mats

Läs mer

Ajournering mellan 50 och 51 kl. 14.45 15.10

Ajournering mellan 50 och 51 kl. 14.45 15.10 Omsorgsnämnden 2015-10-27 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 27 oktober 2015 kl. 13.15 17.00 Ajournering mellan 50 och 51 kl. 14.45 15.10 Justerade paragrafer 46-60 Beslutande

Läs mer

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Omsorgsnämnden 2016-05-11 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.15 16.50 Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 15, 17-27 ande Mats

Läs mer

Ajournering mellan 3 och 4 kl

Ajournering mellan 3 och 4 kl Omsorgsnämnden 2016-03-09 1(16) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 9 mars 2016 kl. 13.15 17.25 Ajournering mellan 3 och 4 kl. 15.00 15.20 Justerade paragrafer 1-14 ande Mats Martinsson

Läs mer

Ajournering mellan 57 och 58 kl Anneli Harnegård, verksamhets- och personalstrateg 58 Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef 52-65

Ajournering mellan 57 och 58 kl Anneli Harnegård, verksamhets- och personalstrateg 58 Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef 52-65 Omsorgsnämnden 2014-12-09 1(2) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 9 december 2014 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 57 och 58 kl. 14.15 14.45 Justerade paragrafer 52-65 ande Helen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-17 1(1) Nämnden för omsorg och hälsa

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-17 1(1) Nämnden för omsorg och hälsa 1(1) Plats och tid: Förvaltningen för omsorg och hälsas kontor, Gärdesvägen Alvesta kl 13.15-16.00 Beslutande Ledamöter Helen Gustavsson (m) Kia Johnsson (m) Margaretha Berggren (c) Roland Axelzon (c)

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Omsorgsnämnden 2014-02-05 1(17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 5 februari 2014 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Justerade paragrafer 1-14 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-03-20 1(1) Plats och tid: Samlingssalen Högåsens äldreboende, Aringssåsvägen 11, Alvesta kl 15.00 16.40 ande Helen Gustavsson (m) Kia Johnsson (m) Lena Nikolausson (kd) Lars Andersson (fp) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Svar på motion- Att införa servicevärdar inom vård och omsorg

Svar på motion- Att införa servicevärdar inom vård och omsorg 2016-05-02 2015/38156 1(9) Vår adress Sociala Sektorn Borlänge kommun Adress Omsorgsnämnden Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mats Boman 0243-74315 mats.boman@borlange.se Nämnd Datum

Läs mer

Boendeplan enligt LSS,

Boendeplan enligt LSS, 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-24 Social- och omsorgskontoret Omsorgsnämnden Boendeplan enligt LSS, 2017 2019 Dnr: 16/013 Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden tar årligen fram en plan för utbyggnad

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.40 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) Hans-Göran Persson (M) Pirkko Andersson

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-04 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 14.00-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-07 Välfärdsnämndens utskott VFNU 135 Dnr VFN 2016/129 Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (144) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11).Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl 15.00-17.35 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Rolf Högberg (FP) Torbjörn Tomtlund

Läs mer

Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 17.

Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 17. Kallelse / Underrättelse Omsorgsnämnden Utskicksdatum 2015-10-20 Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 17. Tid: Tisdag den 27 oktober 2015

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Lista över ärenden till omsorgsnämndens sammanträde tisdagen den 17 juni 2014

Lista över ärenden till omsorgsnämndens sammanträde tisdagen den 17 juni 2014 Lista över ärenden till omsorgsnämndens sammanträde tisdagen den 17 juni 2014 1 Ärende nr 2 Dnr 2014/000029 Budgetuppföljning till och med maj 2014 Sammanfattning Föreligger budgetuppföljning till och

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S)

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) SN dnr 11:4/700 2011:229 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Lars Nilsson (S) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB.

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:20 Dnr. KS 2014/0309-133 Lokal för bostad för ensamkommande barn Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar 2. Finansiering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum 2017-05-24 2 KS 70/17 Förslag om att införa tillagad mat i hemmet, inom hemtjänsten i Mölndals stad Beslut Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-05-17

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-05-17 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.50 Beslutande Karlsson, Gunilla, (S), ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Andersson, Annika (S) Persson, Leif (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Särskilt boende. Information från Omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun. Uppdaterad

Särskilt boende. Information från Omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun. Uppdaterad Särskilt boende Information från Omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun Uppdaterad 2015 1 Särskilt boende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett särskilt boende.

Läs mer

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M)

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-11-28, kl. 13.30-15.50 ande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Föredragande 94 Utses att

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-05-15 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Särskilt boende Källreda U-13-53 Sista anbudsdag: 2013-06-24 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-04-27 2 SN 53 Dnr 56.11 770 Patientdatalag Patientdatalag (PdL) SFS 2008:355 trädde i kraft 2008-07-01 och ersatte patientjournallag samt vårdregisterlag och medförde ändringar även

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-09

Sammanträdesdatum 2014-01-09 il sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 16 (25) 12 Motion om trappklättrare Dnr 2013/51 INLEDNING Magnus Eriksson (SBÄ) inkom den 26 augusti 2013 med motion med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Svar på motion om trappklättrare

Svar på motion om trappklättrare KS 2013/189/1 112) 2013-11-27 DIARIENR, 2013/324 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om trappklättrare Magnus Eriksson esbä) inkom den 26 augusti med rubricerad motion. Motionären föreslår att

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Kommunala pensionärsrådet 2010-05-17 1(9) Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen 17 maj 2010, klockan 13.00-15.05. Plats och sammanträdestid Beslutare Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-09-11 1(1) Plats och tid: Förvaltningen för omsorg och hälsas kontor, Gärdesvägen Alvesta kl 13.15 15.50 Beslutande Helen Gustavsson (m) Samir Igidov (m) Lars Andersson (fp) Margaretha Berggren (c)

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S)

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S) 2013-09-25 1(1) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.15-17.25. Ajournering kl 16.02-16.18 under 42. Beslutande Helen Gustavsson (M) ordförande Kia Johnsson (M) Lena Nikolausson

Läs mer

Nämnden för individ- och familjeomsorg kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 14.

Nämnden för individ- och familjeomsorg kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 14. Kallelse / Underrättelse Nämnden för individ- och familjeomsorg Utskicksdatum 2016-06-13 Nämnden för individ- och familjeomsorg kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 Beslutande Åke Bertils (S) ordförande Sigbritt Persson (S) Lisbeth

Läs mer

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-02-01 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:548 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-09-27 2 SN 113 Dnr Återkoppling arbetslagsutbildning Lessebo hemtjänstområde, muntig redovisning Enhetschef Anna Hultmark redovisar sammanställning över arbetslagsutbildningen för Lessebo

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer