KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER"

Transkript

1 KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER I detta kapitel behandlas intressekonflikter och större frågor i kommunen. Problemområdena tas upp var för sig. Efter en faktaredogörelse i ämnet följer under rubriken "lösning" kommunens inriktning och prio- ritering i den fortsatta planeringen. 5.1 VATTENTÄKTER Enligt miljöskyddsprogrammet skall kommunen via det kommunala ledningsnätet leverera ett fullgott dricksvatten. Kommunen skall skydda och värna vattentäkter på ett sätt som garanterar fullgod vattenför- sörjning i framtiden. EU:s ramdirektiv för vatten är redovisade i kap 1.3. Vid stora grustillgångar är det vanligen gott om grundvatten. Konflikt uppstår, när det finns intresse för både grusbrytning och vattenuttag i ett och samma område. Grusmaterialet har mycket god vattengenomsläpplighet och oönskad påverkan kan därför lätt nå grundvattnet och skada det. Den sura nederbörden gör att grundvattnet successivt försuras. Marklagren ovanpå har dock en viss för- måga att neutralisera, varför påverkan på grundvattnet ännu inte är alarmerande. Men i stora delar av kommunen består jordtäcket av morän med ringa neutraliserande effekt. Man bör därför vara vaksam på problemet. Om vegetationstäcket och en stor del av marklagret försvinner, kommer den naturliga neutraliseringsförmågan att avsevärt försämras med sämre grundvattenkvalitet som konsekvens. Det innebär inte bara sänkt ph-värde utan också en ökning av metaller och tungmetaller i vattnet. I samband med grusbrytning kan man aldrig helt gardera sig mot olyckshändelser och oavsiktlig förore- ning av marken. Små vattentäkter kan dessutom drabbas av grundvattensänkning och därmed sinande brunnar till följd av grusbrytning. Det moderna jordbruket kan komma i konflikt med intresset av en vattentäkt. Vid gödning och olika slag av bekämpning sprids näringsämnen och kemiska medel. Dessa kan leta sig ned i marken och påverka grundvattnet. Bebyggelse inom influensområdet för en vattentäkt är inte heller helt riskfritt. I och med att fler aktiviteter försiggår på marken är också sannolikheten större för att olika ämnen kommer ned i marken och för- orenar grundvattnet. Kring kommunala vattentäkter finns skyddsområden, med bestämmelser, förordnade av länsstyrelsen. Då det handlar om många konsumenter och stora kommunala investeringar är behovet av skydd särskilt stort. 133

2 Nedan behandlas de två kommunala vattentäkter där det föreligger starka intressekonflikter..1 Klintarp I Klintarp finns en vattentäkt som försörjer Klippans tätort m.fl. mindre orter med renvatten. I området finns också isälvsavlagringar markerade som viktiga för grusförsörjningen. Klintarp ingår även i riksintresseområde för naturvården och för friluftslivet. Därtill bedrivs modernt jord- bruk på åkermarken i området. För vattenförsörjning, naturvård och friluftsliv bör markens nuvarande användning inte förändras. Grustäktsverksamhet riskerar vattenkvaliteten, spolierar värdefulla naturmiljöer och försämrar naturupplevelsen för friluftslivet. Nitrathalten i råvattnet är förhöjd. Detta beror med största sannolikhet på åkerbruket. Lösning: I Klintarp prioriteras vattentäkten. Grundvattentillgångarna måste säkras. Vattentäkten i Klintarp är föremål för utredning i avsikt att skärpa skyddsbestämmelserna. Förslag till nya gränser för skyddsområdet har redovisats på kartbilaga 8. De nya gränserna kommer inte i konflikt med rekommenderad väg för transport av farligt gods. Ingen ytterligare täktverksamhet bör ges tillstånd inom den inre skyddszonen. Stor restriktivitet måste gälla även för den yttre skyddszonen. Bestämmelserna bör omprövas även vad beträffar gödning så att kvalitén på vattnet inte äventyras. Ny bostadsbebyggelse inom skyddsområdet bör utformas och uppföras i enlighet med krav på säkerhet så att risken för förorening av grundvattnet minimeras..2 Östra Ljungby I Östra Ljungby finns en kommunal vattentäkt, som försörjer Östra Ljungby och Stidsvig med vatten. Inom vattentäktens skyddsområde finns grusavlagringar. Tidigare täktverksamhet är avslutad. Vattentäkten är belägen i anslutning till tätorten, varför ett visst bebyggelsetryck föreligger. Lösning: Kommunfullmäktige beslutar om förslag till nya gränser för skyddsområdet och Länsstyrelsen fast- ställer dessa. I Östra Ljungby prioriteras vattentäkten. Vattenkvalitén bör inte äventyras genom att ytterligare skyddan- tillstånd till grusbrytning bör ges vare sig inom det inre eller yttre de lager av material över grundvattenytan tas bort. Skyddsbestämmelserna bör skärpas. Inget ytterligare skyddsområdet. Ny bostadsbebyggelse inom skyddsområdet bör utformas och uppföras i enlighet med krav på säkerhet så att risken för förorening av grundvattnet minimeras. 134

3 5.2 GRUS Klippans kommun är förhållandevis rik på grus. Det kommunala målet om en god hushållning med naturresurser ger som konsekvens, att minsta möjliga mängd grus skall brytas och att brytningens påverkan på landskapet skall minimeras. I miljöskyddsprogrammet är det fastslaget, att grustäkternas inverkan på landskapsbild, flora och fauna skall utredas..1 Kommunen intar följande principiella ståndpunkter: Tillstånd till täkter för grus, lera och dylikt skall meddelas restriktivt och först efter noggrann prövning i varje enskilt fall. Grus skall aldrig brytas inom ett influensområde för befintlig eller framtida vattentäkt. Antalet öppna täkter skall hållas lågt och brytningstiderna vara korta, så att uttagen sker snabbt. Vid beslut om grustäktsverksamhet måste frågor om landskapsbild, ekologi och trafikstörningar samt behov av grus utredas i enlighet med MB och f.d. NVL:s bestämmelser. Den grushushållningsplan, som f.d. NSK (numera NOSAM) genomförde 1993, ger en samlad bedömning av konsekvenserna av grusbrytning. Med ledning av de inventeringar som gjordes bör ett register över samtliga grustäkter i kommunen upprättas och hållas aktuellt. Exploateringssamverkan över fastighetsgränser bör eftersträvas vid täktverksamhet för undvikande av onaturliga gränser i landskapet vid återställande av täkten..2 Här behandlas några områden där motstående intressen är särskilt starka: 1 Herrevadskloster Bonnarp Ett större område kring Herrevadskloster - Bonnarp är enligt riksantikvarieämbetet av riksintresse för kulturminnesvården. I samma område finns betydande mängder brytningsvärt grus. Lösning: I Herrevadskloster - Bonnarpsområdet prioriteras landskapets kulturhistoriska värden. Brytning av grus bör ej tillåtas eftersom det inverkar menligt på landskapsbilden. 135

4 2 Riseberga Riseberga är en kyrkby, med kulturhistoriskt värde. Byn är belägen på och i anslutning till ett större område med grusavlagringar, som bedöms värdefulla för grusförsörjningen. Lösning: Området kring byn bör bevaras, så att landskapets karaktär bibehålls. Någon grustäktsverksamhet bör av estetiska skäl inte tillåtas inom synhåll från kyrkbyn. 3 Färingtofta Färingtofta kyrkby utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö, omnämnd i kulturminnesvårdsprogrammet för f.d. Kristianstads län och från Bjäre till Österlen. Byn är belägen i anslutning till ett område med grusavlagringar. Lösning: Landskapets kulturhistoriska värden prioriteras. Täktverksamhet som försämrar landskapets kulturhistoriska värden bör ej tillåtas. 4 Söder om Perstorp Området är intressant för friluftslivet. Där finns också värdefulla lokaler för naturvården. Trakten är rik på grus. Lösning: Ingen grusbrytning bör ske i området så att dess värde för friluftslivet försämras. Grustäkt vid Färingtofta 136

5 5.3 FLYGVERKSAMHET Kartbilaga 2 Militärflyget har haft en historisk anknytning till Ljungbyhed. Samhället har växt upp kring flyget och invånarna där är beroende av det på olika sätt. I dag finns fyra start- och landningsbanor vid flygflottiljen. De senaste åren har man flugit framförallt med skolflygplanen SK 60-plan, PA31:or och SK 61:or. Se F5- planen. Flygverksamhet på F5-området alstrar framförallt buller men också en del avgaser. Ett stort område kring Ljungbyhed i påverkas av buller. Enligt miljöskyddsprogrammet får gällande rikt- värden för buller inte överskridas. Detta värde överstigs i stora delar av orten Ljungbyhed och i ett områ- de, som sträcker sig cirka 10 km västerut, omfattande även större delen av Krika. Lösning: Flygets intressen prioriteras inom dess influensområde. Det innebär, att bebyggelseutvecklingen i områ- det, där flygbullernivån överstiger 55 dba, skall regleras, så att inte restriktioner måste läggas på verksamheten. I Ljungbyheds samhälle ligger bullernivån över gränsvärdet för vad som är acceptabelt vid nybyggnad. Orten måste dock tillåtas att utvecklas. I samhället skall erbjudas fullgod service, såväl kommer- siell som offentlig. Förtätningar av den centrala bebyggelsen bör kunna ske, men nya stora bostadsområden bör undvikas, där bullernivån överstiger 65 dba. Dessa kan i stället lokaliseras norr om rv. 13, väster och öster om väg 108 samt söder om nya 13/1816. För all ny bebyggelse på orten bör gälla, att ljudnivån inomhus inte får övers- det tiga 30 dba i enlighet med Infrastrukturspropositionen 1996/97:53 som beslutades av riksdagen mars Det bör noteras att Ljungbyheds invånare är knutna till flyget på olika sätt och därför har en högre toleransnivå gentemot det ljud som verksamheten alstrar. Bullerstörningarna omfattar också Krika by. Det skall klarläggas, vilken ytterligare bebyggelse, som kan tillåtas i byn med hänsyn till bullret. Resten av bullerstörda området utgörs av landsbygd. Bebyggelseutvecklingen här är idag relativt låg och behöver inte regleras särskilt. Innan nya områden tas i anspråk avser kommunen upprätta en fördjupad översiktsplan, FÖP, för hela Ljungbyhed. 137

6 Väg 21 mot Helsingborg Väg 13 mot Ängelholm Väg 108 mot Örkelljunga Väg 13/108 Ystad/Malmö Ljungbyheds start- och landningsbanor samt vägnät till de större orterna i Skåne. 138

7 5.4 RÖNNE Å Rönne å och delar av dess dalgång är enligt naturvårdsverket av riksintresse för naturvården. Nedströms Stackarpsdammen är den därtill klassad som riksintressant för friluftslivet. Ån utgör en populär kanotled från Ringsjön till havet. Rönne å tjänar som recipient för flera reningsverk, kommuner och större industrier. Vattenkvalitén kontrolleras regelbundet genom Rönneåkommitténs försorg. Vattnet är mycket näringsrikt, främst beroende på urlakning av kväve och fosfor från jordbruksmark och på utsläpp från reningsverk. Därtill märks förhöjda värden av vissa metaller. Kanotleden är väl anordnad med övernattningsplatser, eldningsplatser, dricksvatten mm iordningställda och markerade på en kanotkarta. Det sammanlagda antalet kanoter i ån beräknas till per år. Kanotingen ger upphov till slitage på stränder och näraliggande områden. Dåligt uppträdande hos ett litet antal individer gör att boende längs vattendraget kan känna sig störda. Lösning: Rönne å är en mellankommunal angelägenhet och frågor som rör den skall lösas i samarbete med övriga kommuner längs ån. Information om skyddsvärden i och kring ån skall i ännu större utsträckning riktas till dem som rör sig där. Kommunen bör verka för att vattenkvalitén förbättras. Antalet övernattningsplatser och rastplatser bör utökas. Större insatser bör göras i fråga om information om skyddsvärden och hänsynstagande till häckande fågel. Om slitage på stränder och näraliggande områden ändå förvärras, bör landstigningsförbud införas mellan de iordningställda rast- och lägerplatserna. Ett dylikt förbud skrivs lämpligen in i den kommunala ordningsstadgan. I enlighet med vad som sägs i Rönneåkommitténs informationsbroschyr måste de vattenvårdande åtgärderna i framtiden inriktas på att reducera läckaget av näringsämnen från jordbruksmark samt att minska utsläppen av kväve från industrin och de kommunala reningsverken. Möjligheten att införa odlingsfria skyddszoner längs ån kommer att utredas. Rönne å (Gränsen mot Åstorps kommun) 139

8 5.5 HÄSTAR OCH RIDNING Klippans kommun är mycket hästtät. I kommunen fanns, år 2000, fem ridklubbar: Åsbo ponnyklubb, Perstorps ridklubb, Åsbo ryttarförening Herrevadskloster och Klippans ridklubb. Vid Krika uppförs för närvarande ytterligare en större hästanläggning. Dessutom finns ett stort antal enskilda hästägare i kommunen, av vilka inte alla har tillgång till egen mark att rida på. Många ryttare rör sig således i marker, som inte är deras egna. Allemansrätten ger viss möjlighet för enstaka ryttare att färdas i markerna. Organiserade ridturer med många ekipage har dock inte samma rätt. Inte heller får man utan tillstånd regelbundet rida samma stråk på annans mark, så att ridstigar skapas genom slitage på marken. Avsaknaden av vedertagna, godkända ridstråk gör att många ryttare håller sig längs såväl allmänna som enskilda vägar. Detta innebär trafikfara, särskilt som många hästar blir oroliga av motorfordon. Många rör sig också som nämnts på andras marker. Detta är en källa till konflikter, då flera markägare upplever att intrånget och slitaget på deras marker är oacceptabelt. Det förekommer hästhållning även inom tätbebyggda områden. Närboende kan drabbas av olägenheter som hästallergen, lukt och flugor. Vid nyplanering bör ett skyddsavstånd på minst 200 meter hållas kring en hästanläggning (enl. Länsstyrelsens rekommendationer). Eventuellt behov av skydd prövas av miljö- och byggnämnden (MB 9 kap 3 ). Lösning: Goda förutsättningar för ridning skall finnas, men markägare skall inte lida någon skada. Eventuellt intrång regleras genom avtal med berörda parter. Eftersom hästintresset är stort i hela kommunen, bör möjligheterna till anordnande av ridstigar utredas närmare. Stigarna bör då lokaliseras till kommunens hästtäta områden i nordväst samt till Herrevadskloster. Ridstigar på Söderåsen kan också bli aktuella. Hästhållning inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser regleras i Särskilda bestämmelser till skydd mot olägenheter för människors hälsa. Det är kommunens uppfattning att en tolerant syn på avståndet mellan hästhållning och bostäder måste tillämpas. Vilket avstånd som är lämpligt måste bedömas i varje enskilt fall. Hästgård utanför Ljungbyhed 140

9 5.6 LANTBRUK OCH DJURHÅLLNING Kring lantbruk med djurhållning uppstår viss lukt. Denna kan uppfattas som en olägenhet av dem, som inte hör till gården. Enligt Boverkets rekommendationer (Bättre plats för arbete) bör inte ny bebyggelse uppföras närmare djurstallar med mer än 100 djurenheter, än 500 meter och inte närmare djurstallet till ett familjejordbruk än 200 meter. Om dessa rekommendationer tillämpades konsekvent skulle ytterligare bosättningar i flera av kommunens byar omöjliggöras. Ny bebyggelse skulle få lokaliseras i andra lägen, vilket skulle ge främmande inslag i landskapsbilden, där den gamla bystrukturen dominerar. Miljöbalken, 9 kap 3, Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Begreppet olägenhet för människors hälsa ersätter begreppet sanitär olägenhet. Djurlukt, gödsellukt, buller från verksamheter inom jordbruket m.m. är en del av livet på landet. Samtidigt skall djurstallar och tillhörande anläggningar skötas, så att inte olägenheterna blir större än nödvändigt. Om ingen bebyggelse får lokaliseras närmare något djurstall än 500 meter, läggs en hämsko på landsbygdens utveckling, som inte är försvarbar, när det samtidigt pågår ansträngningar, för att landsbygden skall leva. Etablerade byar är boendemiljöer, där närhet till lantbruk är ett naturligt inslag. Viss komplette- ring i befintliga byar bör därför få förekomma. Lösning: Kommunen bör fastlägga en policy avseende vilka skyddsavstånd som skall tillämpas för de olika verk- samheterna. Inom det fastlagda skyddsavståndet bör inga nya bostäder tillåtas. 5.7 VINDKRAFT Lämpliga områden för vindkraft i energiklass A och B, saknas inom Klippans kommun. Områden inom energiklass C och D finns i väster mot gränsen till Ängelholm. Huvuddelen av kommunen utgörs av skogsområden och klassas därmed i energiklass D. Jordbrukslandskapet i väster är bättre och tillhör klass C, varav de vindrikaste områdena finns på gränsen mot Ängelholm. En etablering här innebär dock starka konflikter med natur- och kulturmiljön. SE även, NUTEK (SOU 1988:32),(Boverket Allmänna råd 1995:1), Lokalisering av vindkraftverk och radiomaster i Skåne, aug. 96, Vindenergi i Skåne, SMHI, jan

10 5.8 KULTURMILJÖVÅRD Utbyggnader (intresseområde för tätortsexpansion) föreslås vid Herrevadskloster Skräddarhusen, Slättåkra Svenstorp och vid Klippans pappersbruk (Borgen). Samtliga dessa ligger inom riksintressen för kulturmiljövården Påtagliga skador på riksintresset kan inte uteslutas. Lösning Innan områdena tas i anspråk avser kommunen att upprätta fördjupade översiktsplaner, områdesbestämmelser och/eller detaljplaner. Dessa planer måste föregås av en noggrann analys och en nära kommunikation med Länsstyrelsen. 142

11 KAPITEL 6 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN (Karta A) 6.1 VIKTIGARE BESTÄMMELSER I LAGTEXTER MB 3 kap 1. "Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål, för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning". Vid sidan om denna grundläggande hushållningsbestämmelse finns en rad olika speciallagar, som reglerar mark- och vattenanvändningen. Många bestämmelser gäller generellt för hela kommunens yta. Här följer en genomgång av de viktigaste lagrummen: All täktverksamhet utöver markägarens husbehov är tillståndspliktig enligt MB 12 kap 1. För övriga arbetsföretag som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön måste samråd ske med länsstyrelsen innan arbetet påbörjas enligt MB 12 kap 6. Strandskydd enligt MB 7 kap 13 (f.d. NVL 15 ) råder inom 100 meter från strandlinjen vid alla kommunens sjöar, åar och större bäckar. Skyddet innebär, att vissa åtgärder inte får vidtas inom området, som hindrar eller avskräcker allmänheten från att beträda det. Strandskyddet gäller normalt inte på tomtmark och inom detaljplan. För att tillgodose strandskyddets syfte kan det utvidgas till högst 300 meter. Alla fornlämningar, kända såväl som okända, jämte ett kringliggande skyddsområde är skyddade enligt lagen om kulturminnen. Skyddsområdets storlek beror på fornlämningens art. Påverkan på fornlämningen får inte ske utan tillstånd enligt nämnda lag. Skog skall enligt MB 3 KAP 4, (f.d. skogsvårdslagen), numera skötas, så att den varaktigt ger en hög och värdefull virkesavkastning. Därvid skall dock hänsyn tas till naturvården och andra allmänna intressen. Enligt MB 12 KAP 7-10, (f.d. lagen om skötsel av jordbruksmark), reglerar bland annat nedläggning av åkermark. Dessutom stadgas det om viss hänsyn till naturvårdens intressen. 143

12 144

13 6.2 KOMMUNAL RIKTLINJE Större exploateringsföretag bör lokaliseras till områden och stråk, som redan är exploaterade. På så sätt hushållar man med markresurser och bevarar samtidigt handlingsfrihet inför framtiden. Parallellt med upprättandet av ÖP-2002 har en fördjupad översiktsplan, FÖP, för Söderåsen tagits fram. Denna beräknas att antas av fullmäktige samtidigt som antagandet av ÖP FÖP för Söderåsen kompletterar ÖP Området som omfattas av FÖP för Söderåsen kommer således att gälla parallellt med ÖP BESKRIVNING TILL MARKANVÄNDNINGSKARTAN (Karta A) Kartan redovisar grunddragen i hur mark och vatten avses användas. Eftersom översiktsplanen är strategisk, förutsättes fortsatt utredning om exploatering respektive behov av skydd inom de intresseområden som markerats. Närmare beskrivning av sektorsintressena återfinns i kap 3. Områden, där täktverksamhet kan tillåtas, har inte markerats på kartan. Ställningstaganden inom denna sektor är gjorda enligt grushushållningsplanen, som f.d. NSK har gjort. Se kartbilaga 7. Klippans kommun har i tidigare policy bl. a. uttalat följande principiella ståndpunkter: Grus skall aldrig brytas inom ett influensområde för befintlig eller framtida vattentäkt. Antalet öppna täkter skall hållas lågt och brytningstiderna vara korta så att uttagen sker snabbt. Vid beslut om grustäktsverksamhet måste frågor om landskapsbild, ekologi och trafikstörningar samt behov av grus utredas enligt MB bestämmelser De täkter som strider mot upprättad översiktsplan och miljöskyddsprogram bör inte tillåtas Länsstyrelsen beviljar tillstånd till täkt och kan lagligen göra detta emot kommunens vilja. En redovisning av områden, där det kan finnas intresse av täktverksamhet finns på kartbilaga 7 "Värdefulla ämnen och material"..1 Förändringsområden Områden där exploatering skett eller markanvändningen avses förändras. Förändringarna kan bestå av ny bebyggelse, förtätning, nya vägar och ledningar, nya friluftsanläggningar. För de tre tätorterna avses fördjupade översiktsplaner utarbetas. I övriga områden skall som regel översiktsplanen fördjupas eller områdesbestämmelser upprättas. Äldre detaljplaner skall ses över. 145

14 .2 Områden med fastställd detaljplan eller områdesbestämmelse Detaljplan Klippans tätort Klippans pappersbruk Ljungbyheds tätort (inkl Hästhagen) Östra Ljungbys tätort Stidsvig (inkl Övarp) Hyllstofta Lycke Gråmanstorp Nybygget Ljung - Släaröd Smålanden Tornsborg Fastarp Områdesbestämmelser Östra Sorröd Kopparmöllan F5-området.3 Intresseområden för tätortsexpansion Klippans tätort Ljungbyheds tätort Östra Ljungby Stidsvigs tätorter Avsikten är inte att tätorterna skall växa ut och fylla upp de markerade områdena. I detta skede har inga markundersökningar eller andra lokaliseringsanalyser gjorts, varför avgränsningarna får betraktas som preliminära. I de fördjupade översiktsplaner eller områdesbestämmelser som skall göras för tätorterna kommer framtida bebyggelseområden att närmare preciseras..4 Övriga intresseområden för bebyggelse Forsby Färingtofta Tornsborg Riseberga Hyllstofta Gråmanstorp Källna Släaröd/Svenstorp Även i andra delar av kommunen kan småskalig bostadsbebyggelse, efter erforderlig planutredning, anses som lämplig. I första hand skall lämpligheten avgöras med hänsyn till kommunikationer, va- försörjning, service samt natur- och kulturmiljö. Områdesbestämmelser kan komma att användas. 146

15 .5 Teknisk försörjning Större allmänna vägar Europaväg 4 Riksväg 21 Riksväg 13/108 Länsväg 108 (Ljungbyhed Örkelljunga) Planerade allmänna vägar Riksväg. 13 mellan Klippan Krika Ljungbyhed enligt Vägverkets alternativ väst. (Utredning pågår) Övriga vägar Transportväg mellan Extraco Mölletofta väg Järnvägar Helsingborg Hässleholm, (Skånebanan föreslås av Klippans kommun att byggas ut med dubbelspår) Europabanan Banverkets utredning avvaktas Högtrycksledning för naturgas Gråmanstorp - Vedby Högspänningsledning Söderåsen Breared (2 x 400 kv) Planerade vindkraftverk Bolestad väster om Östra Ljungby. Kommunens VA-anläggningar VA-ledningar, reningsverk, vattenverk, branddammar m.m..6 Bevarandeområden områden där särskilda miljövärden finns och avses bevaras, pågående markanvändning, i allmänhet jord- och skogsbruk, avses i allt väsentligt fortsätta, varvid förutsätts, att särskild hänsyn tas till natur- och kulturmiljön. Inom dessa områden skall översiktsplanen vid behov fördjupas. Där det behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen upprättas områdesbestämmelser eller utfärdas förordnanden enligt MB..7 Vattentäkter med förordnande (MB 7 kap 21 ) Klintarp Nytt förslag till gränser för skyddsområdet prövas av länsstyrelsen. Beslut väntas vara klart 2001/2002. Östra Ljungby Ljungbyhed Ljung Färingtofta Hyllstoftas skyddszoner kommer att upphävas. Inom skyddsområdena prioriteras vattenskyddet. Ingen exploatering, som riskerar vattenkvalitén bör tillåtas. Inga ytterligare täkttillstånd bör ges inom skyddsområdena. I Klintarp bör förordnande bestämmelserna skärpas även vad gäller gödsel- och kemikaliehantering i jordbruket. Inom område, där bevarandeområde för vattentäkt sammanfaller med förändringsområde, tillåts bebyggelse med de restriktioner, som skyddet av vattentäkten kräver. 147

16 .8 Områden av intresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Naturvård: Områden av intresse för naturvården är redovisade på kartbilaga 3. På kartbilaga 4 redovisas N-inv. och B-Ö KN-inv.,. Kulturmiljövård: Områden av intresse för kulturmiljövården är redovisade på kartbilaga 5. Friluftsliv: Områden av intresse för friluftslivet är redovisade på kartbilaga 6. Beskrivningen av följande områden är till stor del hämtad från Öp-90. Östra Ljungby skog Värdefull naturmiljö, av intresse för friluftslivet. Områdets kvaliteter för friluftsliv och naturvård bör bevaras. Öja - Stora Mölla Värdefull kulturmiljö, intressant för friluftslivet och med vissa naturvärden. Områdets natur- och kulturvärden och landskapets öppna karaktär bör bevaras. Fastarp Värdefull kulturmiljö med vissa naturvärden. Områdets natur- och kulturvärden bör bevaras. Kopparmöllan Värdefull kulturmiljö, intressant för friluftslivet och med vissa naturvärden. Områdets natur- och kulturvärden och kvalitet för friluftslivet bör bevaras. Bjersgård 148

17 Gråmanstorp - Bjersgård Större delen utgörs av värdefull kulturmiljö. Dessutom finns stora naturvärden samt mark av intresse för friluftslivet i området. Området kring sjöarna bör bevaras som naturområde. Kulturlandskapet i väster bör skyddas, så att dess kvaliteter består. Pappersbruket Värdefull kulturmiljö, området närmast bruket är av riksintresse. Enligt uppdrag skall gällande detaljplaner ses över vad gäller bevarandeaspekten. Tillkommande byggnader och anläggningar inom pappersbruksområdet skall anpassas till miljön. Vid nyetablering av industrier i närheten av bruket skall påverkan på kulturmiljön analyseras. Herrevadskloster - Sorrödssjöarna - Bonnarp Större delen av området är en kulturmiljö av riksintresse. Området kring klostret och norr därom är betydelsefullt för friluftslivet och innehåller flera miljöer av värde för naturvården. Områdets natur- och kulturvärde och kvalitet för friluftslivet bör bevaras. Sorrödssjöarna skall göras mera tillgängliga för friluftslivet. Söderåsen Söderåsen är riksintressant för naturvården och friluftslivet. För hela åsen gäller förordnande enligt f.d. NVL l9 till skydd för landskapsbilden. Söderåsens nationalpark invigdes den 13 juni år Se även fördjupad översiktsplan för Söderåsen. (Klippan, Bjuv, Svalöv och Åstorps kommuner). Slättåkra är en gammal gård på åsen, som med sitt omgivande jordbrukslandskap utgör en värdefull kulturmiljö. Området kring gården bör ej förvanskas. Åsens stora kvaliteter bör bevaras. Hyltemossa - Guvarp Hunseröd Landskap av intresse för friluftslivet och med vissa naturvärden. Områdets naturvärden och kvaliteter för friluftslivet bör bevaras. Koholma Området är en värdefull kulturmiljö Områdets kulturvärden bör bevaras. Färingtofta - Forestad Landskap av intresse för friluftslivet, värdefull kulturmiljö med stora naturvärden. Områdets natur- och kulturvärden och kvalitet för friluftslivet bör bevaras. Rönne å Bäljane å - Pinnån samt deras biflöden Åarna och deras raviner är viktiga inslag i landskapsbilden. Rönne å är av riksintresse för naturvården och delvis även för friluftslivet. Den utgör en väl utnyttjad kanotled. Bäljane å och Pinnån är värdefulla fortplantningsmiljöer för ädelfisk. Ravinerna vid bäckar och åar är lämpliga för strövtåg. Miljön kring vattendragen bör bevaras. Längs åarna bör marken skötas med hänsyn till risken för näringsläckage samt med beaktande av friluftslivets behov. Ishult Naturområde väster om Varshulta mosse 149

18 Bjärröd - Hillarp - Falholma Naturområde väster om Varshultsmyren Linneröd På gränsen till Perstorps kommun ligger Linnerödsskogen Ankarlöv - Pukemosse Naturområde väster om Linnerödsmossen Linnerödsmossen På gränsen till Perstorps kommun ligger Linnerödsmossen Smedjeryd Ybbarpsån norr om Storarydsdammen. Syrkhultamyren och Syrkhultasjön Dessa bevarandeområden utgör värdefulla naturmiljöer av olika slag. Ingen förändring av markanvändningen, som försämrar naturvärdena bör tillåtas Övriga områden Områden där inga större förändringar förväntas. Allmänna miljövärden finns och avses bevaras. Pågående mark- och vattenanvändning avses fortsätta, varvid förutsätts att hänsyn tas till miljövärdena. Spridd bebyggelse och andra mindre anläggningar kan tillkomma. Inom dessa områden behövs sannolikt ingen ytterligare reglering. Stackarpsdammen (Rönne å) Åbytorp, Klippan 150

19 KAPITEL 7, RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSE (Karta B) 7.1 ALLMÄNNA RIKTLINJER Bestämmelser om bebyggelsens lokalisering och utformning återfinns i PBL. I 2 kap redovisas de allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse och i 3 kap finns kraven på byggnader m.m. Den grundläggande regeln för planläggning är, att den skall främja en lämplig utveckling och ge förutsättningar för en från social synpunkt god bostads-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Mark- och vattenområden skall användas för de ändamål, för vilka de är mest lämpade. Den grundläggande regeln för bebyggelse är, att den skall lokaliseras till mark, som är lämpad med hänsyn till: de boendes och övrigas hälsa jord-, berg- och grundvattenförhållandena möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. Det grundläggande kravet på en byggnad är, att den skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Härtill kommer krav på trafiksäkerhet, skydd för omgivningen och grundvattnet, energihushållning, hållfasthet, funktion, trevnad, hygien, arbetsmiljö, inomhusklimat, skydd mot olycksfall och brand, tillgänglighet för handikappade mm. samt tillämpning av Agenda 21. Kommunen vill särskilt beakta följande krav i samband med tillkomst och förändring av bebyggelse m.m.: Sammanhållen bebyggelse bör i första hand lokaliseras till tätorterna och de övriga orter, som i denna plan eller efter särskild utredning anges som lämpliga härför. Bebyggelse bör lokaliseras så att minsta möjliga intrång görs på jordbruksmark och skogsmark. Bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att natur- och kulturvärden i mesta möjliga mån bevaras. Bebyggelse bör lokaliseras så att minsta möjliga intrång görs på mark av värde för friluftslivet, särskilt i tätorternas närhet. Bebyggelse och andra för trafiken störande anläggningar placeras minst 50 m från E4, minst 30 m från riksvägarna 21 och 13 och länsväg 108 samt minst 12 meter från övriga allmänna vägar. Vid korsningar mellan allmänna vägar bör en frisiktstriangel med sidan 75 m hållas fri från bebyggelse och andra skymmande anläggningar. Planskilda korsningar eftersträvas. Vid nybyggnad i närheten av järnväg skall risken för störningar till följd av buller eller vibrationer beaktas. T.ex. vid utbyggnad av ett eventuellt dubbelspår på Skånebanan. En översyn av gällande detaljplaner utmed järnvägen är nödvändig. Bebyggelse och andra anläggningar skall lokalieras så att de inte påtagligt motverkar totalförsvarets intressen. 151

20 7.2 BESKRIVNING TILL KARTAN MED RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSEN På kartan redovisas områden med särskilda riktlinjer i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse. Den berör i första hand nybyggnadsföretag. Följande kapitel innehåller riktlinjer till varje avgränsat område. Riktlinjerna är inte bindande, men materialet skall tjäna som vägledning vid beslut om förhandsbesked, bygglov, fastighetsbildning och annan tillståndsprövning. Följande olika områdestyper har markerats: Område med gällande bestämmelser Område av intresse för naturvården Lokala störande anläggningar Områden med särskilda riktlinjer Övriga område För vart och ett av de sistnämnda områdena finns specifika riktlinjer angivna. Olika typer av områden kan överlagra varandra. Information om vad som gäller får då hämtas från flera olika ställen i texten. Utanför markerade områden gäller de allmänna riktlinjer och bestämmelser, som finns i kommunen och som angivits i inledningen till detta kapitel. Bygglov och förhandsbesked meddelas till byggnadsföretag, som står i överensstämmelse med dessa. Områden med gällande bestämmelser Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnande enligt f.d. l9 naturvårdslagen till skydd för landskapsbilden samt samlad bebyggelse. Inom detaljplan skall tillstånd lämnas till åtgärd, som ej strider mot planen. Inom områden med förordnande enligt miljöbalken 7 kap (f.d. 19 NVL) gäller, att nybyggnad m.m. inte får komma till stånd utan länsstyrelsens tillstånd. Inom dessa områden med samlad bebyggelse gäller plan- och bygglagens, PBL:s, bestämmelser för samlad bebyggelse. Områden av intresse för naturvården Naturvärdena skall beaktas vid frågor om bygglov, förhandsbesked och annan tillståndsprövning inom områden med denna markering. Ny bebyggelse kan tillåtas, men skall så långt möjligt anpassas till naturmiljön. Kartan redovisar områden av intresse för naturvården enligt kommunens Naturvårdsinventering. Lokala störande anläggningar S S1 S2 S3 Nedlagda soptippar Marken är olämplig att bebygga. Killebacke Läderfabriksområdet, Klippan Killebacke 3:6, 3:8 delar av Söndraby Vedby 152

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Dnr 20xx.yyyy Behovsbedömning MKB Datum 2011-03-01 1 (6) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Finspångs kommun, Östergötlands

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Detaljplan för Rhodin 2 och 3 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Detaljplan för Rhodin 2 och 3 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Detaljplan för Rhodin 2 och 3 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning,

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun SPN-468/2007 214 1(10) BEHOVSBEDÖMNING tillhörande program för Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 17 augusti

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun 1(7) SPN-137/2008 214 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs inom Svärtinge i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, Fysisk planering

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

I N V E N T E R I N G

I N V E N T E R I N G Svedala kommun ligger i den sydöstra delen av Skåne och gränsar till Malmö, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Lund och Dalby kommuner. I N V E N T E R I N G Svedala kommun i Skåne 73 Historia Området kring

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10); SFS 1998:839 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN GRANSKNINGSYTTRANDE 1(7) I SKÅNE LÄN Samhällsbyggnadsenheten, planfunktionen Petter Eiring,

LÄNSSTYRELSEN GRANSKNINGSYTTRANDE 1(7) I SKÅNE LÄN Samhällsbyggnadsenheten, planfunktionen Petter Eiring, LÄNSSTYRELSEN GRANSKNINGSYTTRANDE 1(7) Samhällsbyggnadsenheten, planfunktionen Petter Eiring, 040-25 23 22 e-: peei@m.lst.se Plan- och byggkontoret Klippans kommun 264 80 Klippan Utställning av översiktsplan

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 55(65) HÄLSA OCH SÄKERHET Energiproduktion Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009 HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Karta med text från ÖP del 2 Planen antagen 2009-03-24 Laga kraft 2009-04-23 Genomförandetiden utgår 2019-03-24 Bilagor Fastighetsförteckning

Läs mer

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Clas Magnusson Tel: 08-698 12 23 clas.magnusson @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2010-06-03 Dnr 521-4668-07 Rv Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 158/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 158/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 28 2015-03-19 Va 158/13 Stockholm KLAGANDE Klippans kommun Ombud: Advokaten A L och jur. kand. A W MOTPART Länsstyrelsen i Skåne län SAKEN Föreläggande att

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Nya villatomter i Ytterby, Tega 2:5 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Nya villatomter i Ytterby, Tega 2:5 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Nya villatomter i Ytterby, Tega 2:5 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan ska utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning,

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 2 Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 3 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Checklista för översiktlig behovsbedömning Ålsta/Aspvik/Ensta Checklistan utgör underlag för behovsbedömning om huruvida planprogram kan tänkas medföra betydande

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län

Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län 1 (6) Behovsbedömning av Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar

Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar KARAKTÄRSOMRÅDEN Jordbrukslandskapet mellanrummen 167 Karaktärsområde III

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer