Vilhelminas Kultur- och Fritidspolitiska program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilhelminas Kultur- och Fritidspolitiska program 2012-15"

Transkript

1 Vilhelminas Kultur- och Fritidspolitiska program Vilhelmina Kommun Kultur- och Fritid

2 KULTUR- OCH FRITID Vilhelmina kommun har ett rikt föreningsliv med en omfattande variation. Traditionellt vilar såväl kultur- som fritidsverksamheten på en kombination av starkt kommunalt stöd och ett omfattande ideellt deltagande. Detta har givit Vilhelmina en tämligen unik profil som kulturoch fritidskommun. Särskilt viktigt är att arbeta för att barn och ungdomar genom olika kultur- och fritidsaktiviteter skall ges förutsättningar att utöva och praktisera inflytande och delaktighet, att engagemang och skapandeförmåga tas tillvara samt att ett kritiskt förhållningssätt stimuleras. Fritidsfrågorna kan inte reduceras till enbart en kultur- eller en idrottsfråga. Det nya fritidsbegreppet står för livskvalitet och välbefinnande där fysiska, kulturella/konstnärliga, politiska och sociala aktiviteter blir lika viktiga I den meningen blir kultur- och fritid en sammanhållande kraft ett kitt i samhället, som är gränsöverskridande och ger känslan av gemenskap med andra. Ett rikt, varierat och kvalitativt kultur- och fritidsliv med tillgänglighet för alla är en av de viktigaste förutsättningarna för samhörighet, gemenskap, mångfald och identitet. Kultur- och fritid är även att betrakta som en tillväxtfaktor med viktig stimulans för en aktiv näringspolitik och därför av stor betydelse för Vilhelminas långsiktiga utveckling och attraktionskraft. KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKA MÅL Vilhelmina kommun skall positionera sig genom ett rikt och inspirerande kulturoch fritidsutbud samt anläggningar av god kvalité. Särskilt uppmärksamma barn och ungdomar i allt arbete inom kultur- och fritid. Främja idrott, rekreation och folkhälsa för en ökad friskvård genom kultur- och rörelseaktiviteter. Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Arbeta gränsöverskridande mellan verksamheter i syfte att skapa ett effektivt, varierat och inspirerat programutbud samt genom samarbeten skapa ett gott arbetsklimat. Samarbeta med föreningslivet genom konsultativ hjälp och fortsatta föreningsstöd. Utveckla marknadsföringen av kultur- och fritidsutbudet genom en utökad användning av sociala medier. Utveckla metoder för en ökad återkoppling från kommuninvånare och besökare.

3 ALLMÄN KULTUR Kulturaktiviteter sker och skapas i mötet mellan kulturen och människan. Oberoende av kulturpolitiska handlingsprogram och målformuleringar kommer det alltid att finnas människor, enskilda eller i samverkan, som med olika konstnärliga uttrycksmedel bidrar till den kulturella utvecklingen. Kulturpolitiken i Vilhelmina skall därför inriktas mot att stimulera dessa möten. Aktiva och engagerade föreningar ger Vilhelmina kommun ett förhållandevis brett utbud av kulturprogram och aktiviteter. Kommunen bidrar med ekonomiskt stöd och även viss praktisk hjälp vad gäller lokaler/anläggningar, utrustning, samverkan etc. Den i särklass största arrangerande kulturföreningen är Riksteatern Vilhelmina. Programverksamheten omfattar teater, musik och dans. Förutom offentliga vuxenprogram håller Riksteatern i barn- och ungdomsutbudet i förskolan/skolan, sköter planering och arbetet kring arrangemangen samt är sammankallande i barnkulturgruppen. I Vilhelmina kommun är studieförbunden tillsammans med föreningslivet och trossamfunden en av de viktigaste arrangörerna av kulturarrangemang. Utöver sina utbildningsuppgifter är folkbildningen viktig som kulturbärare och studieförbundens estetiska verksamhet är av väsentlig betydelse för kulturlivet i samhället, såväl vad gäller studier som utövande verksamhet av amatörer inom musik, scenisk konst, teckning samt bild- och formkonst. Den struktur för stöd till kulturaktiviteter i föreningslivet, vilken skapat den tämligen unika Vilhelminamodellen, skall värnas. Att lyfta fram Vilhelminas kulturmiljöer för såväl kommuninnevånare som turister Att det kommunala bidraget till allmän kulturverksamhet samt Ricklundgården behålls och ses som betydelsefullt Att genom administrativt och ekonomiskt stöd till föreningar och studieförbund skapa förutsättningar för ett allsidigt kulturliv, där programverksamheten dels erbjuder kommuninnevånarna kvalitativa och varierande kulturupplevelser, dels verkar inspirerande på det lokala kulturlivet Att försöka se till att det finns ändamålsenliga lokaler för det ideella föreningslivet Att lämna fortsatt stöd till ett varierat och kontinuerligt teaterutbud av länsteater, Riksteaterns och fria gruppers föreställningar, förmedlade av Riksteatern Vilhelmina Att uttrycka vikten av att barnkulturgruppens arbete fortsätter för att samordna utbudet för barn och ungdomar Att varje barn och ungdom från 3-18 år ges möjlighet att ta del av minst ett kulturprogram per termin Att fortsätta se den samiska kulturen som en omistlig del av det gemensamma kulturarvet i regionen Att Vilhelmina Kommun betraktar det som självklart att hänsyn tas till kulturarvet och kulturmiljöerna i arbetet med den fysiska samhällsplaneringen.

4 FOLKBIBLIOTEKET Folkbiblioteket utgör en social och kravlös mötesplats för allmänheten och har, förutom det allmänna folkbiblioteksuppdraget, även som uppgift att tillhandahålla service för studenter. Detta inkluderar exempelvis fjärrlån, inköp av kurslitteratur och handledning vid informationssökning. Vidare fungerar folkbiblioteket som ett stöd för grundskolan och dess skolbibliotek och tar regelbundet emot skolklassbesök för visning, bokprat, högläsning och undervisning i informationssökning. Samarbetet med grundskola och barnomsorg är ständigt föremål för utveckling och något biblioteket medvetet satsar mycket tid och resurser på. Förutom kommunens kultur- och fritidspolitiska måldokument och av politiken uppsatta mål har folkbiblioteket att ta hänsyn till Bibliotekslagen, UNESCOS Folkbiblioteksmanifest, FN s Barnkonvention, den regionala kultur- och biblioteksplanen samt de för V8-samarbetet uppsatta målen och riktlinjerna. Införa rfid-märkning av all bibliotekets media och utrusta biblioteket med den kringutrustning som behövs för in- och utlåning av rfid-märkt media. Detta medför både en förbättrad arbetsmiljö och service gentemot låntagarna. Öka andelen digitala resurser (databaser) med remote access. Detta är särdeles viktigt i en kommun som vår med, för många kommuninvånare, stora geografiska avstånd till biblioteket. Utveckla den för inlandet gemensamma webbportalen v8biblioteken.se med integrerad mediekatalog, single-sign-in, brukar-interaktivitet och mobil webbsida. Utveckla våra virtuella kontaktytor med invånarna genom att arbeta mer strategiskt via webbportal och sociala medier som Facebook, Twitter etc, samt att rikta information till synskadade om digitala lånemöjligheter. Förbättrad låntagarservice i form av sms-avisering av reserverat material samt Boken-kommer för äldre. Stärka och utveckla samarbetet mellan folkbibliotek och skola. Införa ett mer strukturerat samarbete via tillsatt biblioteksgrupp, införliva samtliga kommunala skolbiblioteksbestånd i den gemensamma bibliotekskatalogen, införa fria medielån inom kommunen och löpande fortbildning av skolbibliotekspersonal. Bidra till ett rikt och varierat kulturutbud i samarbete med museum, skola, föreningar, studieförbund, länsbibliotek och andra aktörer. Utgöra ett stöd för näringsliv och nyföretagande genom att tillgängliggöra information Göra mottot Möten, Upplevelser och Utveckling levande och bärkraftigt i all vår verksamhet.

5 MUSEUM Vilhelmina museum är unikt i Västerbotten genom sina omfattande lokalhistoriska föremålsoch arkivsamlingar. Genom den uppläggning och inriktning som det hembygdsvårdande arbetet fick i början av 1940-talet har museiverksamheten i Vilhelmina kommun under lång tid verkat för folkbildning och undervisning i lokalhistoria. Stor kraft har lagts på insamling och dokumentation av kulturarvet i alla dess former: föremål, foton, dokument, berättelser m m. En del av föremåls- och arkivbeståndet förvaras, förutom i museet, i Vilhelmina tingshus och den gamla arresten. Museet producerar med jämna mellanrum utställningar kring olika teman och för att öka intäktssidan åtar sig museet även arkeologiska uppdrag. Under museets ansvar ligger också byggnadsminnet Norgefarargården i Klimpfjäll. Vilhelmina museum Vilhelmina museum fick sin tillkomst i och med en stor hembygdsutställning i Volgsjö skola sommaren De flesta ägarna till de föremål som ställdes ut var villiga att skänka dem som grundstomme till ett blivande hembygdsmuseum och sommaren 1943 kunde det nya museet invigas i den gamla sockenstugan i kyrkstaden. Till en början drevs museet genom den dåvarande hembygdsföreningen men 1985 övertogs huvudmannaskapet för verksamheten av Vilhelmina kommun. Museets samlingar speglar Vilhelminas historia från forntid till nutid. Flest är redskapen från nybyggartidens självhushåll men även de textila- och förhistoriska samlingarna är omfattande. Några av de förnämsta sevärdheterna är ett gravfynd från 700-talet och en skida som är ca 1700 år gammal. Museet har idag en heltidsanställd museiintendent och sommartid två extra anställda på deltid. Museet är öppet dagligen mellan 1 juni och 31 augusti. Övriga tider på året sker visningar genom bokning. Under sommarmånaderna är det framför allt turister som besöker museet medan skolorna ofta bokar visningar under våren eller hösten. Genom museet samla och vårda kommunens materiella och immateriella kulturarv Genom museet tillgängliggöra kulturarvet genom visningar, guidade turer, föredrag, undervisning, publika arrangemang, utställningar, via Internet och publikationer. Museet ska vara ett sevärt besöksmål som erbjuder trevliga visningar baserade på goda faktakunskaper Museet ska kunna samverka med andra museer, bibliotek, föreningar, enskilda medborgare och andra aktörer kring olika arrangemang. Museet ska vara skolorna behjälplig med undervisning i lokalhistoria Norgefarargården underhålls på ett bra sätt samt att den ska vara tillgänglig för besökare under sommarmånaderna

6 ALLMÄN FRITID I allmän fritidsverksamhet inryms såväl friluftslivet, det ideella föreningslivet (ideell sektor) samt anläggningar. Den organiserade fritidsverksamheten i Vilhelmina kommun bedrivs i huvudsak inom ramen för någon av de många aktiva föreningarna i kommunen som gör det möjligt för kommunmedborgarna att delta i en mängd olika aktiviteter. Kommunen stöttar de olika aktiviteterna samt övrigt stöd genom bidrag till föreningarna som utgår enligt fastställda normer och avtal. En fritidsverksamhet som organiseras mot att samordna människors behov av aktiv och tillfredsställande fritidssysselsättning, och strävanden efter en god folkhälsa, är en mycket viktig förutsättning för att göra Vilhelmina kommun attraktivt. Fritidsintressen finns i betydande utsträckning också inom exempelvis friluftsliv med vandring och transporter efter leder, skoter och fiske, besökande av kulturmiljöer, olika attraktioner och att vara ute på äventyr. Vilhelmina kommuns geografiska karaktär möjliggör fantastiska förutsättningar för ett omfattande och mångfacetterat frilufts- och vildmarksliv i mycket varierande naturmiljöer. Anläggningar Vilhelmina kommun har av tradition valt en nära samverkan med föreningslivet för att nå bästa möjliga resursanvändning beträffande anläggningar för idrott och fritidsaktiviteter. Anläggningar med lokaler, byggnader och tillrättalagda ytor är en av grundförutsättningarna för tillgängliggörandet av en bred och aktiv fritidsverksamhet genom föreningsverksamheten, men också för skolor och för kommunens medborgare via ett allmänt nyttjande. Skötsel- och driftåtaganden i anläggningarna åligger i första hand föreningslivet genom avtalsskrivning och bidragsstöd enligt norm. Vilhelmina kommun tillhandahåller hyresfria lokaler till föreningar i kommunen. Betrakta ett rikt föreningsliv präglat av mångfald som en väsentlig del i den kommunala infrastrukturen och därför värna det genom kommunalt bidrag Genom normerade bidragsstöd prioritera föreningar som bedriver ordnad och organiserad ungdomsverksamhet (7-25 år) Försöka se till att det finns ändamålsenliga lokaler för det ideella föreningslivet Öka intresset för rekreation och friluftsliv i naturen Utveckla samarbetet och samordningen i fritidsfrågor mellan kommunens olika förvaltningar och sektioner, ideella föreningar och turism- och servicenäringarna Genom förbättrad information nå ut till olika grupper av människor om vilka utbud, möjligheter, regler och normer som finns Att rutiner för en kvalitativ och kostnadseffektiv underhålls- och anläggningsservice vid våra anläggningar finns utarbetade Att värna principen om att anläggningar för idrott, motion och övrig fritidsverksamhet, där så är möjligt, skall drivas av eller i samarbete med föreningarna

7 SIMHALLEN Kommunen driver simhallen i Vilhelmina Folkets Hus. Anläggningen består av en simbassäng 25 meter, En 12 meters höj- och sänkbar varmvattenbassäng, barnbassäng och bubbelpool. Simhallen erbjuder simverksamhet samt möjlighet för allmänheten, olika föreningar, skolor och förskolor, vårdinrättningar med flera att aktivera sig med bad. Simhallen är tillgängligt via bokning och genom allmänhetens öppettider. Saiwa badplats och friluftsbaden Saiwa badplats är ett större kommunalt friluftsbad på tätorten med lekplats, omklädning och toalett för fritt nyttjande. Skötsel och underhåll har sedan 2005 genom avtal bedrivits av Saiwa camping. Övriga friluftsbad, belägna i byarna, underhålls och sköts av byaföreningar (motsvarande) och erhåller årliga skötselbidrag enligt fastställda normer. Utveckla 1 kväll i veckan (onsdagarna) till en populär motionskväll med ett flertal olika friskvårdsaktiviteter att välja mellan Kompetensutveckla personal mot t.ex. friskvårdsutbildningar för att skapa möjlighet att vara en modern och lockande friskvårdsanläggning Starta grupp för babysim Se över utbudet av inträdeskort och biljetter samt anpassa dessa efter olika behov, t.ex. årskort för företag som vill köpa friskvård för sina anställda, skiftarbetare, föräldralediga etc Vilhelmina kommun ska vara ledande när det gäller simkunnigheten i Sverige. Detta gör vi genom att erbjuda extra simundervisning till alla inkl gymnasieelever som inte kan simma. Målet är 100 % simkunnighet i Vilhelmina kommun. Ny och modern mottagnings- och entrédel där den gamla barnbassängen fanns Installera doft/arom bastu Byta golv och kakel i omklädnings- samt duschutrymme Arrangera ett jubileums arrangemang hösten 2012 till Simhallens 40:års dag. Att till år 2015 bygga ett soldäck på simhallstaket (grunda del) med en fantastisk utsikt över Vilhelmina samt en vattenrutschbana direkt ner till bassängen.

8 FRITIDSGÅRDEN Fritidsgården är den enda fritidsverksamhet för ungdom som helt bedrivs i kommunal regi. Fritidsgården är lokaliserad på Hantverksgatan och är öppen för alla mellan 13 & 20 år. På Fritidsgården ska du känna dig trygg oavsett religion, etnicitet, sexualitet, könsidentitet eller funktionsförmåga. Fritidsgården är en plats där man kan vara den man är, här får man vara glad, ledsen, arg eller lycklig utan att det är något konstigt med det. Verksamheten skall utgå från besökarnas egna behov och önskemål. Personalen som jobbar finns för att stötta våra ungdomar i de idéer och drömmar dom har så länge det ryms inom ramen för drogfrihet och budget. Fritidsgården ska vara öppen för alla utan krav på deltagande i särskilda grupper eller aktiviteter. Nå en jämn könsfördelning av fritidsgårdsbesökarna Fördjupat engagemang och ansvar, möjligheter till aktiviteter som deltagarna själva tar initiativ till och ansvar för Förebyggande verksamhet; aktiviteter, arrangemang, åtgärder och metoder som gör att ungdomarna inte hamnar på glid i samhället. Ökad föreningsmedverkan; fritidsgårdarna ska samverka med föreningar/studieförbund i olika aktiviteter och arrangemang Ökat ansvarstagande dels genom att ge ungdomarna möjlighet till inflytande över driftsfrågor och vad som ska hända på fritidsgården och dels genom att stödja och stimulera ungdomarnas engagemang för samhällsutvecklingen i stort och lokala utvecklingsfrågor Vid drift av caféet ska ett hälsoperspektiv prioriteras samt att öka andelen hembakat i caféutbudet Fortsätta jobba för projektet Fritidsledare på nätet, att finnas på Facebook för att stödja ungdomarna Starta olika temagrupper bland ungdomarna, t.ex. tjejgrupp Arbeta med drogförebyggande arrangemang Dessutom så kommer fritidsgården att arbeta för att få bort tv:ns stora roll för ungdomarna så att samtalet kan lyftas fram. Det kommer i skymundan om tv:n är igång.

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun Antaget av kultur- och fritidsnämnden 2012-05-24, 40 1 Kultur- och fritidspolitiskt program 2012 2014 norrtalje.se KULTUR-

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008

Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008 Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008 Margareta de Fine Licht BIBLIOTEKSPLAN FÖR KLIPPANS KOMMUN Bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek inom

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Blekinges regionala kulturplan 2015 2017

Blekinges regionala kulturplan 2015 2017 Blekinges regionala kulturplan 2015 2017 Kulturen en del av Blekingestrategin Blekingestrategin stakar ut vår gemensamma färdriktning för att uppnå Attraktiva Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 13 november 2012 Innehåll Nuläge och prioriterade områden... 3 Ansvarsområde... 4 Verksamhetsidé... 5 Kommunens

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Biblioteksplan för Strängnäs kommun

Biblioteksplan för Strängnäs kommun Biblioteksplan för Strängnäs kommun Antagen i Kommunfullmäktige 2008-01-28, 9. Beslutad i Kulturnämnden 2007-12-12, 162. Diarienummer KN/2007:34-012 Biblioteks- och museienheten 2007-11-19 Biblioteksplan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013 2015 Nämndens ordförande Karola Svensson 0500 49 13 62 karola.svensson@falkoping.se Förvaltningschef

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Biblioteksplan för Norsjö kommun

Biblioteksplan för Norsjö kommun NORSJÖ KOMMUN för Norsjö kommun 2015-08-17 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Styrdokument... 3 NULÄGET PÅ NORSJÖ BIBLIOTEK... 4 Filialer... 5 VISIONER OCH MÅL...

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Blekinges regionala kulturplan

Blekinges regionala kulturplan Blekinges regionala kulturplan 2 Må gott i Blekinge Blekinges regionala kulturplan Inledning 2 Kulturpolitiska mål 4 Blekinges kulturpolitiska organisation 8 Kultur och regional utveckling 10 Så har kulturplanen

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Kulturplan Sörml and 2012-2014

Kulturplan Sörml and 2012-2014 Kulturplan Sörml and 2012-2014 Layout: Catarina Turén, Sörmlands Museum Publiceringsdatum: 2011-11-11 Innehållsansvarig: Mikael Palo, Kultur & Utbildning, Landstinget Sörmland Omslagsbild: Dansprojekt

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016 BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07 Biblioteksplan 2014-2016 Innehåll 1. Inledning 5 2. Nulägesbeskrivning 6 Folkbibliotek 6 Skolbibliotek 8 3. Samverkan 10 4. Omvärldsfaktorer 9 5. Utvecklingsområden 10

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID 2(15) Sammanfattande analys En bild: Den 10 juni på kvällen samlas 1200 ungdomar i Kungälv för att fira att sommarlovet börjar. Hög stämning, drogfritt, succé.

Läs mer

FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELL SEKTOR PROTOKOLL

FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELL SEKTOR PROTOKOLL FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELL SEKTOR PROTOKOLL Nr: 4 Datum: 2015-09-03 Bilaga 38 Bilaga 38 DET HÄR UTVECKLAR VI TILLSAMMANS! Örebro läns kulturplan 2016-2019 1 (93) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018 remissupplaga

Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018 remissupplaga Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018 remissupplaga SÄTERS KOMMUN Innehåll Inledning av AnnBritt Grünewald och Abbe Ronsten... 3 Kulturnämndens vision för bibliotek och allmänkultur... 4 Mål... 4

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer