STUDIEGUIDE FÖR JOURNALISTIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIEGUIDE FÖR JOURNALISTIK"

Transkript

1 STUDIEGUIDE FÖR JOURNALISTIK LÄSÅRET

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till studierna i journalistik 3 Målet för studierna i journalistik och mediekunskap 3 Strukturen för studierna 4 Utbildningen i journalistik och mediekunskap 4 Översikt över studieperioderna i journalistik 5 Magisterstudier i medier och kommunikation 7 Studiegång 7 Mediespråk 8 Information om praktikperioderna 8 Biämnesstudier i journalistik och mediekunskap 9 Biämneshelhet i praktisk journalistik 9 Redaktionellt laboratorium för produktion, forskning och mediesamarbete 10 Individuell studieplan och portfolio 10 Studierna vid Soc&kom 11 Studenter kan påverka 11 Ämnesmedel 12 Soc&kom är en del av Helsingfors universitet 12 Lärare 13 J-komm studenternas egen förening 14 Schema 15 VÄLKOMMEN TILL STUDIERNA I JOURNALISTIK Huvudämnet är journalistik och mediekunskap. Huvudämnet omfattar kommunikationsteori, mediekunskap, journalistiskt arbete och journalistik- och kommunikationsforskning. Studierna leder till politices kandidatexamen och ger kompetens att arbeta som journalist på tidning, radio, tv och webb. Studierna ger färdighet att fortsätta till politices magisterexamen. Undervisning i journalistik infördes vid Soc&kom år Efter några år bildade ämnet en egen undervisningshelhet, och hösten 1968 fastställdes en ämneskombination med journalistik som huvudämne. MÅLET FÖR STUDIERNA I JOURNALISTIK OCH MEDIEKUNSKAP Studenten ska: behärska de grundläggande journalistiska arbetsmetoderna och kunna arbeta som reporter för alla medieplattformar vara förtrogen med de finlandssvenska medierna kunna använda modersmålet som arbetsredskap och uttrycksmedel förstå mediernas ställning och betydelse i samhället och kritiskt granska deras arbetssätt förstå och kritiskt granska journalistikens innehåll, former och uppdrag i samhället förstå sammanhangen mellan olika skeenden i samhället och kritiskt analysera dem känna till forskningsmetoder i medie- och journalistikforskning samt kunna tillämpa metoder kunna tolka forskningsresultat kunna skriva vetenskaplig text ha de teoretiska, begreppsliga och metodologiska färdigheter som förutsätts för studier på högre akademisk nivå.

3 4 5 STRUKTUREN FÖR STUDIERNA Politices kandidatexamen (PK) 180 sp, med journalistik och mediekunskap som huvudämne, består av följande studiehelheter allmänna studier (30 sp) grundstudier i journalistik och mediekunskap (2) ämnesstudier i journalistik, mediekunskap och mediespråk (6) biämnestudier ett obligatoriskt biämne Samhällsvetenskapernas grunder (2) ett valfritt biämne (2) valfria studier (10 sp) Huvudämnet omfattar journalistik och mediekunskap 80 sp, samt mediespråk 10 sp, sammanlagt 90 sp. Den nya biämneshelheten Samhällsvetenskapernas grunder är obligatorisk. Valet av det andra biämnet är fritt. Den som vill avlägga biämneshelheten på annat sätt (till exempel enbart ett stort biämne) kan lämna ansökan till rektor. UTBILDNINGEN I JOURNALISTIK OCH MEDIEKUNSKAP Utbildningen i journalistik och mediekunskap är både en yrkesutbildning för journalister och en introduktion till akademisk forskning om journalistik, medier och kommunikation. Utbildningen inriktar sig, i likhet med de övriga nordiska journalistutbildningarna, uttryckligen på journalistik och medier, med allmän kommunikationsteori snarast som ett stöd för journalistiken. Studierna är uppdelade i grund- och ämnesstudier. Grundstudierna omfattar studieperioder som gäller journalistikens grunder, historia, journalistikens roll i samhället, journalistens rättigheter och skyldigheter, och grundläggande kunskap om mediernas uppkomst, utveckling och nuläge. Ämnesstudierna består av praktiskt yrkesinriktade kurser för olika medier och olika former av journalistiska arbetsmetoder, teori och forskning i journalistik och kommunikation, samt innehåller arbetsskeden i anslutning till kandidatuppsatsen. Eftersom de praktiskt inriktade studieperioderna är tidskrävande och fordrar närvaro samt vissa förkunskaper, har journalistiken ett schema som bygger på årskursindelning. Första året går de yrkesinriktade kurserna främst ut på journalistiska arbetsmetoder i allmänhet samt introduktion till tidnings-, radio- och webbjournalistik. Andra året arbetar studenterna med radio och tv. Varje student genomgår en introduktionskurs för alla medier. Det tredje året arbetar de studerande med reportage, redigering och forskningsstudier. De flesta ämnesstudieperioder och kurserna i mediespråk är arbetsintensiva och kräver regelbunden obligatorisk närvaro. Hela det första läsåret har schemalagts med tanke på heltidsstudier i journalistik och mediekunskap. Schemat lämnar inte utrymme för större biämneshelheter eller för förvärvsarbete. Under andra och särskilt under tredje läsåret kräver studierna mer individuellt arbete. Fortfarande finns det ändå tidvis schemalagda intensiva kurser. Den forskningsmässiga inriktningen är integrerad med undervisningen i journalistiska färdigheter. Forskningsmetoder kombineras med teoretiska kurser och kandidatseminarier som stegvis utvecklas till en kandidatuppsats. Det är också möjligt att göra en praktiskt inriktad journalistisk kandidatuppsats. Studenten görs också uppmärksam på att vissa studieperioder, bland annat praktiken, kräver förkunskaper. Dessa kurser kan inte påbörjas förrän de kurser som nämns i förkunskapskraven har slutförts. Obs! Kursfordringarna förnyades för den treårsperiod som inleddes vid terminstarten hösten 2014 De förnyade kursfordringarna införs stegvis så att studenter som inlett sina studier 2013 eller tidigare följder den tidigare strukturen, medan de studenter som inledde studierna hösten 2014 följer den nya strukturen. Detta innebär t.ex. att kurserna i Reportage och Mediespråk 3 erbjuds för sista gången inom kandidatstudierna hösten 2015, och kursen Redigering och Arbetsledning sista gången i nuvarande form våren ÖVERSIKT ÖVER STUDIEPERIODERNA I JOURNALISTIK (gäller studenter som börjar hösten 2015) GRUNDSTUDIER 2 Studiepoäng Termin G1 Introduktion till journalistik och etik I G2 Mediejuridik II G3 Mediehistoria och kommunikationsteori G4 Medieforskning och journalistikkritik 4+1 sp III Vetenskapligt skrivande för journalister 1 sp (huvudämnesstudenter) G5 Medier, kommunikation och genus III ÄMNESSTUDIER 6 Praktiska kurser i journalistik 3 II Ä1 Research, nyheter och intervju I

4 6 7 Ä2 Journalistikens uttrycksformer 1 Visuell journalistik 4sp I Radio 3 sp I Radio och tv 4 sp IV Textredigering och layout 4 sp VI Ä3 Journalistiskt arbete i multimedial miljö 10 sp Ä4 Praktik II - Forskningsstudier F1 Forskningsmetodik 20 sp sp Forskningsmetodik I 3 sp IV Forskningsmetodik II 4 sp IV Metoder i medie- och journalistikforsk. 3 sp V F2 Kandidatseminarium 4 sp V F3 Kandidatavhandling 6 sp V - Mediespråk 10 sp MS 1 Språkriktighet och skrivövningar I MS 2 Genrer och stilistik II Huvudämnesstudier totalt = 90 sp Biämnet Samhällsvetenskapernas grunder erbjuds fr.o.m. hösten Syftet är att erbjuda en bred allmänbildning i samhällsvetenskapliga ämnen. För studerande med journalistik och mediekunskap som huvudämne är biämnet obligatoriskt. Biämnet består av fem kurser. Av dem är Medielandskapet i förändring (Medialandscape in transition) och Statskunskapens grunder obligatoriska. De övriga tre kurserna kan väljas fritt inom kursutbudet. Observera att kursen Mediehistoria och kommunikationsteori för journalistikstudenterna ingår i huvudämnet. II MAGISTERSTUDIER I MEDIER OCH KOMMUNIKATION Vi rekommenderar att journalistikstudenter fortsätter med magisterexamen. Efter avlagd politices kandidatexamen i journalistik och mediekunskap vid Soc&kom kan studenten utan särskilt inträdesförhör fortsätta sina studier i ämnet medier och kommunikation vid institutionen för socialvetenskap vid Statsvetenskapliga fakulteten. Magisterstudier i medier och kommunikation innehåller också fördjupade studier i journalistik. Varje år erbjuds 1 3 studiehelheter i journalistik och medieforskning på svenska. Också magisterseminariet och metodkursen undervisas på svenska. STUDIEGÅNG Studieperioderna bör tas i en viss ordning. Se närmare information om krav på förkunskaper för respektive kurs. Före Ä3 Journalistiskt arbete i multimedial miljö bör följande kurser vara klara: G1 Introduktion till journalistik och etik, MS1 Språkriktighet och skrivövningar, Ä1 Research, nyheter och intervju och Ä2a. Visuell journalistik och 2 b Radio. Före vinterpraktiken de ovan nämnda och Ä3, och före sommarpraktiken dessutom G 2 Mediejuridik och MS 2 Genrer och stilistik. RÄTT ATT DELTA I UNDERVISNINGEN Rätten att avlägga grundstudier i journalistik och mediekunskap är i princip inte begränsad. Eftersom kursernas deltagarantal dock är begränsat avläggs biämnesstudier huvudsakligen genom litteraturtentamina. Rätt att avlägga ämnesstudier i journalistik och mediekunskap (studieperioderna Ä1 till Ä4) förutsätter journalistik som huvudämne eller studier med biämneshelheten praktisk journalistik. Därtill har de studenter från Arcada som avlägger biämneshelhet i tv-journalistik rätt att delta i de kurser som biämnet förutsätter. Då inte annat särskilt anges är antalet deltagare per kurs begränsat till 25 studenter. Förtur till kurs har, i denna ordning, (1) huvudämnesstuderande och studenter med praktiskt biämne i journalistik, (2) studenter inom följande samarbetsavtal: biämnet tv-journalistik (Arcada), magisterprogrammet Kultur och kommunikation (HU) och biämnesstuderande inom Soc&kom. Anmälan till kurs (utom för G1 och MS1) ska göras i Weboodi minst 2 veckor innan kursen inleds.

5 8 9 MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik och mediekunskap som huvudämne. BESKRIVNING AV ÄMNET I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna använder det talade och det skrivna språket för att till allmänheten förmedla händelser, fakta, åsikter, värderingar och tolkningar på samhällets alla områden. Av journalisten krävs därför en god språkbehandling och språklig färdighet i allmänhet, men också språklig medvetenhet, t.ex. insikter i hur språket kan användas som maktmedel i samhället. Språket i medierna brukar ses som mönsterbildande och riktgivande. Journalisterna har därför ett stort ansvar för språket. Inte minst gäller detta finlandssvenska journalister: för dem är det en speciell utmaning att kunna tala och skriva en korrekt och ledig svenska. Journalisterna behöver kunskap om hur språket fungerar. Språk är också handling och påverkan, varför journalister bör vara medvetna om vilka värderingar de förmedlar genom sitt språkbruk. Journalister producerar texter dag efter dag - vanligen under stark tidspress. Journalisternas språk blir därför lätt rutinartat. En viktig del av utbildningen är att från början uppmuntra och uppöva ett personligt språk och inspirera till alternativa skrivsätt. RÄTT ATT DELTA I UNDERVISNINGEN Deltagande i studieperioderna i mediespråk förutsätter journalistik som huvudämne eller (för MS1 och MS2) studier inom biämneshelheten praktisk journalistik. Studieperioderna i mediespråk MEDIESPRÅK 1 Språkriktighet och skrivövningar Studiepoäng Termin MEDIESPRÅK 2 Genrer och stilistik II INFORMATION OM PRAKTIKPERIODERNA I studierna i journalistik ingår tre månader praktik, varav två veckor oavlönad vinterpraktik (mars 2015). Huvuddelen av praktiken avläggs vanligen under sommaren första eller andra året. I Högskolan fördelar platserna till vinterpraktiken, men beaktar önskemål så långt som möjligt. Det bör vara en redaktion med regelbunden mötesverksamhet, d.v.s. en redaktionell miljö att observera och delta i. Praktikplats för sommaren söker var och en själv. Det kan vara fråga om sommarvikariat eller om praktik för ett stipendium som Kulturfonden och Konstsamfundet beviljar. Som sommarpraktik godkänns både journalistiskt arbete och praktik med informationsuppdrag. För godkänd praktikperiod bör MS 1, MS 2, G1, G2, Ä1, Ä2a, Ä2b och Ä3 vara avklarade. Stipendiet söks vanligen inom februari, genom elektronisk ansökan till Kulturfonden. Praktik i tre månader ger, efter inlämnad praktikrapport. BIÄMNESSTUDIER I JOURNALISTIK OCH MEDIEKUNSKAP Följande studieperioder kan slutföras som biämnesstudier eller fristående studier i journalistik och mediekunskap: G1 (), G2 (), G3 () G4 (), G5 (), sammanlagt 25 studiepoäng. Ett särskilt läspaket (10 sp) utöver biämnesstudierna i journalistik och mediekunskap erbjuds studenter som vill ta ytterligare studiepoäng i journalistik. För alternativa engelska kurser vid Soc&kom se mera information under Courses in English. De här biämnesstudierna kan till sin omfattning bli högst 40 studiepoäng. BIÄMNESHELHET I PRAKTISK JOURNALISTIK Till en 60 studiepoängs biämneshelhet i praktisk journalistik antas högst 5 studerande per år, via ett nivåprov i samband med inträdesförhören till högskolan. Biämneshelheten omfattar följande kurser: Grundstudier (2) G1 Introduktion till journalistik och etik G2/RV 4 Mediejuridik G3 Mediehistoria och kommunikationsteori G4 Medieforskning och journalistikkritik Vetenskapligt skrivande för journalister G5 Medier, kommunikation och genus Mediespråk (10 sp) MS1Språkriktighet och skrivövningar MS2 Genrer och stilistik Studiepoäng 4+1 sp 1 sp

6 10 11 Obligatoriska ämnesstudier (26 sp) Ä1 Research, nyheter och intervju Ä2 Journalistikens uttrycksformervisuell journalistik 4 sp radio radio och tv textredigering och layout Ä3 Introduktion till redaktionellt arbete 3 sp 4 sp eller 4 sp 10 sp Obligatoriskt deltagande i kurser gäller för studerande inom biämneshelheten praktisk journalistik på samma sätt som för huvudämnesstuderande. REDAKTIONELLT LABORATORIUM FÖR PRODUKTION, FORSKNING OCH MEDIESAMARBETE Det redaktionella laboratoriet är ett projekt inom vilket högskolan samverkar med andra läroämnen inom bl.a. Helsingfors universitet och Arcada samt med företag och institutioner i mediebranschen för att utveckla både företagens och högskolans verksamhet. För undervisningen i journalistik betyder detta att den gradvis utvecklas för att ännu bättre motsvara de krav som studenter och framtida arbetsgivare har rätt att ställa på Soc&kom. Labbet är ett paraply för en rad reformer som syftar till att utveckla innehållet i befintliga ämneskurser och att lägga till helt nya element. Det samverkar med mediebranschen i olika forsknings- och utredningsprojekt. Studenterna ges möjlighet att arbeta med projekt för att skapa nya mediesatsningar, i samarbete med andra utbildningar och medieaktörer. Där ingår även nya satsningar på seminarier och fortbildning, bl.a. när det gäller datajournalistik och datavisualisering. Det redaktionella laboratoriet finansieras av medel ur Helsingfors universitets Framtidsfond. Labbet ansvarar för kurserna i analys och utveckling av tjänstekoncept (period II) samt projektkurs i tjänsteutveckling (period III). Kurserna ger verktyg för att analysera existerande tjänster och skapa nya. Studenter med journalistik som huvudämne kan även skriva sin kandidatavhandling inom ramen för dessa kurser och med reducerat deltagande i kandidatseminariet. INDIVIDUELL STUDIEPLAN OCH PORTFOLIO Studerande bör i olika skeden av sina studier uppgöra en individuell studieplan, en s.k. ISP. Avsikten med denna studieplan är att den skall fungera som ett hjälpmedel för att planera och följa upp studierna. Under första året ska studenterna anmäla sig till ett samtal med två av ämnets lärare, och diskutera erfarenheterna av studierna, framtidsplaner inklusive biämnen och eventuella utbytesperioder. Ett protokoll över vilka studieperioder som infaller vilka terminer görs upp, planerna kan ändras vid behov. Inom journalistiken kallas dessa samtal PIP-samtal (=personlig inlärningsplan). Vidare görs en portfolio, efter handledning för studenter på årskurs 2 (period II). Portfolion skall reflektera studentens inlärningsstrategi och kompetenser i en analyserande del, samt innehålla arbetsprover och en CV. För studenten är denna portfolio ett instrument för självutveckling och ett visitkort med tanke på att söka jobb, studieplatser och stipendier. Det är viktigt att spara både teoretiska och praktiska arbeten för portfolion. STUDIERNA VID SOC&KOM Det är bra att vara medveten om studiestödets begränsningar redan då man inleder studierna. Den studietakt man väljer från början påverkar hela studietiden. I vilken takt man väljer att läsa skall man avgöra själv, det gäller att sätta realistiska mål som samtidigt sporrar att studera. För en pol.kand. krävs 180 studiepoäng. Heltidsstudier krävs för studiestöd för hela studieperioden. Läs mer om studiestödet på FPA:s webbplats och på universitetets intranät https://flamma.helsinki.fi/sv/hy Heltidsstudier innebär 60 sp per läsår. Valet av biämne sker första året vilket innebär att det är bra att gå på olika introduktionskurser för att få en bild av vilket biämne man vill läsa. Biämne kan väljas från Soc&kom, men man skall minnas att hela Helsingfors universitet samt de högskolor som deltar i JOO-avtalet erbjuder en mångfald av möjliga biämnen. Då du planerar dina biämnen skall du beakta att biämneshelheten Samhällsvetenskapernas grunder är obligatorisk för journalistikstuderande. Läs mera om detta i WebOodi. Läs mer om JOO-avtalet på adressen: https://flamma.helsinki.fi/sv/hy Man kan ansöka om en JOO-studierätt efter ett års heltidsstudier. Det är bra att kolla de olika måluniversitetens gräns för minsta antal studiepoäng man ska ha avlagt för att kunna antas som JOO-studerande. För Soc&kom är gränsen 4 för att kunna beviljas JOO-studierätt. STUDENTER KAN PÅVERKA I Soc&kom är studenterna representerade i alla viktiga organ. Varje ämne på Soc&kom har ett ämnesråd bestående av undervisningspersonal och studerande. Ämnesrådets uppgift är att utveckla och utvärdera undervisningen inom ämnet samt att lägga fram förslag och komma med initiativ kring ämnet och undervisningen. Via studeranderepresentanterna kan man påverka och föra en dialog om utvecklingen av sitt eget studieämne. Studeranderepresentanterna väljs för två år.

7 12 13 Studeranderepresentanter sitter också med i utbildningsrådet som arbetar med att utveckla hela högskolans undervisning. Studeranderepresentanterna väljs för en två års period. I högskolans styrelse sitter också studeranderepresentanter. Information om styrelsen samt styrelsens protokoll finns på skolans hemsida. ÄMNESMEDEL Studerande kan söka pengar för deltagande i kurser och seminarier, för resor och annan verksamhet som har anknytning till studierna. Det är ämnesföreståndaren (i journalistik professor Jaana Hujanen) som fattar beslut om beviljandet av ämnesmedlen. Ansökan görs på en särskild blankett. LÄRARE Professor Jaana Hujanen Professor Tom Moring SOC&KOM ÄR EN DEL AV HELSINGFORS UNIVERSITET Efter kandidatexamen kan Soc&kom-studerande fortsätta sina magisterstudier inom Helsingfors universitet. Undervisning i medier och kommunikation erbjuds på svenska (magisterseminarium, kurs i fördjupad metod samt valbara specialkurser). Kurser på finska och engelska kompletterar. Eftersom Helsingfors universitet är tvåspråkigt har man som svenskspråkig rätt att skriva tentamenssvar och sitt lärdomsprov på svenska. På Soc&koms lärocenters webbplats finns länkar till databaser som innehåller elektroniska tidskrifter och till Helka-databasen som innehåller universitetsbibliotekets böcker. Databaserna kan nås endast från datorer som är uppkopplade till universitetets nätverk (alla som finns på Soc&kom). Universitetslektor Nika Zilliacus Universitetslektor Jonita Siivonen Anmälan till kurser och allmänna tentamensdagar sker via det webbaserade systemet. Läs mera på: https://flamma.helsinki.fi/sv/hy Helsingfors universitets intranät Flamma är ett gemensamt kommunikationsforum för alla vid universitetet och samtidigt ett personligt arbetsverktyg för var och en. Via Flamma kan du bl.a.: Universitetslektor Carl-Gustav Linden få information om och informera om avdelningens, institutionens, fakultetens, campus och hela universitetets gemensamma frågor. använda din personliga kalender och e-postlåda (vilken också kan användas på adressen diskutera och utbyta information inom arbetsgrupper som inte är tillgängliga för andra än medlemmarna. Universitetslärare Bo-Erik Mannerström

8 14 15 J-KOMM STUDENTERNAS EGEN FÖRENING J-komm bedriver en omfattande verksamhet. Det handlar först och främst om journalistik och vår journalistikutbildning men också om umgänge och gemenskap bland våra medlemmar. Här är några av J-komms viktigaste programpunkter. J-SEMINARIET J-seminariet ordnas traditionellt på våren och är en fördjupning i aktuella journalistiska frågor. Tanken med J-seminariet är att komplettera och fördjupa utbildningen på ett område inom journalistiken som J-komm anser att behöver belysas ytterligare. J-RESAN J-resan äger rum på våren och är på många sätt J-komms viktigaste och roligaste programpunkt under året. Resan brukar vara en knapp vecka lång och går till en ort som J-komms medlemmar valt och som är intressant ur journalistisk synpunkt. Tidigare J-resor har gått till Stockholm, S:t Petersburg, Riga, Warszawa, Berlin, Moskva, Vilnius och Budapest. På J-reseprogrammet kan ingå till exempel besök på lokala redaktioner, träffar med finländska utrikeskorrespondenter, besök på den finländska ambassaden och diskussionstillfällen med andra journalistikstuderande. Syftet med J-resan är att väcka tankar och diskussion om medieklimatet i respektive land och ge perspektiv på våra egna journalistiska traditioner i Finland. J-SITSEN Under en vardagskväll i början av hösten bjuder traditionen att J-tvåorna ordnar en J-sits med ett speciellt tema. J-sitsen är precis lagom opretentiös och äger vanligen rum i Redaktionen på Soc&kom. J-FESTEN Redan under sitt första läsår på Soc&kom ställs de nya J-ettorna inför ett eldprov: att ordna den traditionsenliga J-festen. Festen ordnas för både J-studerande och J-föreläsare samt journalister ute på det finlandssvenska fältet. J- festen ska ha ett tema och under festen ska det också ordnas en frågesport med anknytning till temat. Livemusik är uppskattat SCHEMA Översikt och inledningsdatum för detaljer och ev. ändringar kolla detaljprogrammet för respektive kurs i Weboodi! HÖSTEN 2015 J I G1 Introduktion till journalistiken och MS1 Språkriktighet och skrivövningar Gemensam introduktion kl. 9 i sal 306. MS1 och G1 har gemensamt kursprogram. SP4 Politiska och rättsliga strukturer i Finland 1.9 kl.10 i festsalen SK1 Statskunskapens grunder 7.9. kl i festsalen Ä2 Journalistikens uttrycksformer a) Visuell journalistik 5.10 kl. 10 i redaktionen. Föreläsningar och övningar. Ä1 Research, nyheter och intervju kl. 10 i 306. Ä2 Journalistikens uttrycksformer b) Radio 7.12 kl. 9 i 306. J II Sp3 Statistik 31.8 kl. 8 i sal 209. Praktikseminarium 31.8 kl. 13 i 306 Finska 1.9. kl. 12 i Engelska 3.9 kl. 9 Språkcentrum, Fabiansgatan 26 seminarierum 319 Vetenskapligt skrivande 16.9.kl. 12 i sal 211 SP1 Vetenskapsteori kl. 10 i festsalen G 4 Medieforskning kl. 12 i sal 209 J III Ä 9 Forskningsmetodik 8.9 kl. 12 i sal 306. Ä 10 Kandidatseminarium 14.9 kl. 16 i sal 306. MS3 Skapande framställning och reportagespråk inleds tillsammans med Ä7 den 21.9 kl. 12 i sal 306. Då väljer studenterna två reportageböcker var. MS3 fortsätter kl. 10 i sal 306.

9 16 Ä7 Reportage börjar den kl. 10 med data-journalistik i Redaktionen. Datajournalistiken fortsätter den13.10 kl. 9. Kursen i övrigt fortsätter den kl. 14 i 219. Föreläsningar och arbete på eget reportage. VÅREN 2016 J I G2/RV 4 Mediejuridik 14.1 kl. 14 i 209. MS2 Tidningsspråkets genrer och stilistik 11.1 kl. 9 i sal 219. All kurslitteratur ska läsas före kursstarten. Ä3 Journalistiskt arbete i multimedial miljö Inleds kl. 9 torsdagen den i redaktionen. Vinterpraktik torsdagen onsdagen 23.3 Samhällsvetenskapernas grunder/medielandskapet 4.4. kl. 14 i sal 306 G3 Mediehistoria och Kommunikationsteori 31.3 kl. 10 i sal 306 Sommarpraktik J II Ä2c Radio och tv-journalistik 11.1 kl. 9 i 306 Forskningsmetodik kl. 12 i festsalen Forskningsmetodik kl. 12 i festsalen J III Ä8 Redigering och redaktionell arbetsledning 11.1 kl. 9 i redaktionen. Arbetsturer under produktionen LYCKA TILL MED STUDIERNA!

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

STUDIEGUIDE FÖR SOCIALPSYKOLOGI

STUDIEGUIDE FÖR SOCIALPSYKOLOGI CIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN STUDIEGUIDE FÖR SOCIALPSYKOLOGI LÄSÅRET 2014 20151 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till dina studier i socialpsykologi! 5 1 Vad är socialpsykologi? 6 2 Vad blir du när du blir

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

STUDIEGUIDE FÖR STATSKUNSKAP MED FÖRVALTNING

STUDIEGUIDE FÖR STATSKUNSKAP MED FÖRVALTNING CIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN STUDIEGUIDE FÖR STATSKUNSKAP MED FÖRVALTNING LÄSÅRET 2014 20151 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL DINA STUDIER I STATSKUNSKAP 4 Allmänt om Soc&kom 4 Huvudämnet statskunskap

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Introduktion till journalistiken 3 sp (JOURN G1) 71727

Introduktion till journalistiken 3 sp (JOURN G1) 71727 Kontaktperson för biämneshelheten på soc&kom är Bo-Erik Mannerström tel: 050 3551377 och e-post: bo-erik.mannerstromathelsinki.fi Följande kurser på SocKom ingår i biämneshelheten för tv-journalistik avsedda

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren... 2 1.1 Fliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.1 Underfliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.2 Underfliken Egenlärarens granskningar...

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Först avläggs teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 300 sp på 5

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57)

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) From: Netigate Sent: den 29 juli 2014 15:05:55 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) Adress-

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

STUDIEGUIDE FÖR SOCIALT ARBETE OCH SOCIALPOLITIK

STUDIEGUIDE FÖR SOCIALT ARBETE OCH SOCIALPOLITIK CIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN STUDIEGUIDE FÖR SOCIALT ARBETE OCH SOCIALPOLITIK LÄSÅRET 2015 20161 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till dina studier i huvudämnet socialt arbete och socialpolitik vid Soc&kom

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Examenssystemen I enlighet med förordningen F 794/2004 kan man vid humanistiska fakulteten avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (hum. kand.) och filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor att använda och ett allt större

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017 Psykologi Institutionen för beteendevetenskaper Beteendevetenskapliga fakulteten

Läs mer

Nationalekonomi vid Hanken

Nationalekonomi vid Hanken vid Hanken Magistersstudier i Generella synpunkter Ekonomiemagistrar med nationalekonomi som huvudämne placerar sig bra i arbetslivet, speciellt där ekonomisk expertis och analytiskt tänkande förutsätts.

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer