STUDIEGUIDE FÖR JOURNALISTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIEGUIDE FÖR JOURNALISTIK"

Transkript

1 STUDIEGUIDE FÖR JOURNALISTIK LÄSÅRET

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till studierna i journalistik 3 Målet för studierna i journalistik och mediekunskap 3 Strukturen för studierna 4 Utbildningen i journalistik och mediekunskap 4 Översikt över studieperioderna i journalistik 5 Magisterstudier i medier och kommunikation 7 Studiegång 7 Mediespråk 8 Information om praktikperioderna 8 Biämnesstudier i journalistik och mediekunskap 9 Biämneshelhet i praktisk journalistik 9 Redaktionellt laboratorium för produktion, forskning och mediesamarbete 10 Individuell studieplan och portfolio 10 Studierna vid Soc&kom 11 Studenter kan påverka 11 Ämnesmedel 12 Soc&kom är en del av Helsingfors universitet 12 Lärare 13 J-komm studenternas egen förening 14 Schema 15 VÄLKOMMEN TILL STUDIERNA I JOURNALISTIK Huvudämnet är journalistik och mediekunskap. Huvudämnet omfattar kommunikationsteori, mediekunskap, journalistiskt arbete och journalistik- och kommunikationsforskning. Studierna leder till politices kandidatexamen och ger kompetens att arbeta som journalist på tidning, radio, tv och webb. Studierna ger färdighet att fortsätta till politices magisterexamen. Undervisning i journalistik infördes vid Soc&kom år Efter några år bildade ämnet en egen undervisningshelhet, och hösten 1968 fastställdes en ämneskombination med journalistik som huvudämne. MÅLET FÖR STUDIERNA I JOURNALISTIK OCH MEDIEKUNSKAP Studenten ska: behärska de grundläggande journalistiska arbetsmetoderna och kunna arbeta som reporter för alla medieplattformar vara förtrogen med de finlandssvenska medierna kunna använda modersmålet som arbetsredskap och uttrycksmedel förstå mediernas ställning och betydelse i samhället och kritiskt granska deras arbetssätt förstå och kritiskt granska journalistikens innehåll, former och uppdrag i samhället förstå sammanhangen mellan olika skeenden i samhället och kritiskt analysera dem känna till forskningsmetoder i medie- och journalistikforskning samt kunna tillämpa metoder kunna tolka forskningsresultat kunna skriva vetenskaplig text ha de teoretiska, begreppsliga och metodologiska färdigheter som förutsätts för studier på högre akademisk nivå.

3 4 5 STRUKTUREN FÖR STUDIERNA Politices kandidatexamen (PK) 180 sp, med journalistik och mediekunskap som huvudämne, består av följande studiehelheter allmänna studier (30 sp) grundstudier i journalistik och mediekunskap (2) ämnesstudier i journalistik, mediekunskap och mediespråk (6) biämnestudier ett obligatoriskt biämne Samhällsvetenskapernas grunder (2) ett valfritt biämne (2) valfria studier (10 sp) Huvudämnet omfattar journalistik och mediekunskap 80 sp, samt mediespråk 10 sp, sammanlagt 90 sp. Den nya biämneshelheten Samhällsvetenskapernas grunder är obligatorisk. Valet av det andra biämnet är fritt. Den som vill avlägga biämneshelheten på annat sätt (till exempel enbart ett stort biämne) kan lämna ansökan till rektor. UTBILDNINGEN I JOURNALISTIK OCH MEDIEKUNSKAP Utbildningen i journalistik och mediekunskap är både en yrkesutbildning för journalister och en introduktion till akademisk forskning om journalistik, medier och kommunikation. Utbildningen inriktar sig, i likhet med de övriga nordiska journalistutbildningarna, uttryckligen på journalistik och medier, med allmän kommunikationsteori snarast som ett stöd för journalistiken. Studierna är uppdelade i grund- och ämnesstudier. Grundstudierna omfattar studieperioder som gäller journalistikens grunder, historia, journalistikens roll i samhället, journalistens rättigheter och skyldigheter, och grundläggande kunskap om mediernas uppkomst, utveckling och nuläge. Ämnesstudierna består av praktiskt yrkesinriktade kurser för olika medier och olika former av journalistiska arbetsmetoder, teori och forskning i journalistik och kommunikation, samt innehåller arbetsskeden i anslutning till kandidatuppsatsen. Eftersom de praktiskt inriktade studieperioderna är tidskrävande och fordrar närvaro samt vissa förkunskaper, har journalistiken ett schema som bygger på årskursindelning. Första året går de yrkesinriktade kurserna främst ut på journalistiska arbetsmetoder i allmänhet samt introduktion till tidnings-, radio- och webbjournalistik. Andra året arbetar studenterna med radio och tv. Varje student genomgår en introduktionskurs för alla medier. Det tredje året arbetar de studerande med reportage, redigering och forskningsstudier. De flesta ämnesstudieperioder och kurserna i mediespråk är arbetsintensiva och kräver regelbunden obligatorisk närvaro. Hela det första läsåret har schemalagts med tanke på heltidsstudier i journalistik och mediekunskap. Schemat lämnar inte utrymme för större biämneshelheter eller för förvärvsarbete. Under andra och särskilt under tredje läsåret kräver studierna mer individuellt arbete. Fortfarande finns det ändå tidvis schemalagda intensiva kurser. Den forskningsmässiga inriktningen är integrerad med undervisningen i journalistiska färdigheter. Forskningsmetoder kombineras med teoretiska kurser och kandidatseminarier som stegvis utvecklas till en kandidatuppsats. Det är också möjligt att göra en praktiskt inriktad journalistisk kandidatuppsats. Studenten görs också uppmärksam på att vissa studieperioder, bland annat praktiken, kräver förkunskaper. Dessa kurser kan inte påbörjas förrän de kurser som nämns i förkunskapskraven har slutförts. Obs! Kursfordringarna förnyades för den treårsperiod som inleddes vid terminstarten hösten 2014 De förnyade kursfordringarna införs stegvis så att studenter som inlett sina studier 2013 eller tidigare följder den tidigare strukturen, medan de studenter som inledde studierna hösten 2014 följer den nya strukturen. Detta innebär t.ex. att kurserna i Reportage och Mediespråk 3 erbjuds för sista gången inom kandidatstudierna hösten 2015, och kursen Redigering och Arbetsledning sista gången i nuvarande form våren ÖVERSIKT ÖVER STUDIEPERIODERNA I JOURNALISTIK (gäller studenter som börjar hösten 2015) GRUNDSTUDIER 2 Studiepoäng Termin G1 Introduktion till journalistik och etik I G2 Mediejuridik II G3 Mediehistoria och kommunikationsteori G4 Medieforskning och journalistikkritik 4+1 sp III Vetenskapligt skrivande för journalister 1 sp (huvudämnesstudenter) G5 Medier, kommunikation och genus III ÄMNESSTUDIER 6 Praktiska kurser i journalistik 3 II Ä1 Research, nyheter och intervju I

4 6 7 Ä2 Journalistikens uttrycksformer 1 Visuell journalistik 4sp I Radio 3 sp I Radio och tv 4 sp IV Textredigering och layout 4 sp VI Ä3 Journalistiskt arbete i multimedial miljö 10 sp Ä4 Praktik II - Forskningsstudier F1 Forskningsmetodik 20 sp sp Forskningsmetodik I 3 sp IV Forskningsmetodik II 4 sp IV Metoder i medie- och journalistikforsk. 3 sp V F2 Kandidatseminarium 4 sp V F3 Kandidatavhandling 6 sp V - Mediespråk 10 sp MS 1 Språkriktighet och skrivövningar I MS 2 Genrer och stilistik II Huvudämnesstudier totalt = 90 sp Biämnet Samhällsvetenskapernas grunder erbjuds fr.o.m. hösten Syftet är att erbjuda en bred allmänbildning i samhällsvetenskapliga ämnen. För studerande med journalistik och mediekunskap som huvudämne är biämnet obligatoriskt. Biämnet består av fem kurser. Av dem är Medielandskapet i förändring (Medialandscape in transition) och Statskunskapens grunder obligatoriska. De övriga tre kurserna kan väljas fritt inom kursutbudet. Observera att kursen Mediehistoria och kommunikationsteori för journalistikstudenterna ingår i huvudämnet. II MAGISTERSTUDIER I MEDIER OCH KOMMUNIKATION Vi rekommenderar att journalistikstudenter fortsätter med magisterexamen. Efter avlagd politices kandidatexamen i journalistik och mediekunskap vid Soc&kom kan studenten utan särskilt inträdesförhör fortsätta sina studier i ämnet medier och kommunikation vid institutionen för socialvetenskap vid Statsvetenskapliga fakulteten. Magisterstudier i medier och kommunikation innehåller också fördjupade studier i journalistik. Varje år erbjuds 1 3 studiehelheter i journalistik och medieforskning på svenska. Också magisterseminariet och metodkursen undervisas på svenska. STUDIEGÅNG Studieperioderna bör tas i en viss ordning. Se närmare information om krav på förkunskaper för respektive kurs. Före Ä3 Journalistiskt arbete i multimedial miljö bör följande kurser vara klara: G1 Introduktion till journalistik och etik, MS1 Språkriktighet och skrivövningar, Ä1 Research, nyheter och intervju och Ä2a. Visuell journalistik och 2 b Radio. Före vinterpraktiken de ovan nämnda och Ä3, och före sommarpraktiken dessutom G 2 Mediejuridik och MS 2 Genrer och stilistik. RÄTT ATT DELTA I UNDERVISNINGEN Rätten att avlägga grundstudier i journalistik och mediekunskap är i princip inte begränsad. Eftersom kursernas deltagarantal dock är begränsat avläggs biämnesstudier huvudsakligen genom litteraturtentamina. Rätt att avlägga ämnesstudier i journalistik och mediekunskap (studieperioderna Ä1 till Ä4) förutsätter journalistik som huvudämne eller studier med biämneshelheten praktisk journalistik. Därtill har de studenter från Arcada som avlägger biämneshelhet i tv-journalistik rätt att delta i de kurser som biämnet förutsätter. Då inte annat särskilt anges är antalet deltagare per kurs begränsat till 25 studenter. Förtur till kurs har, i denna ordning, (1) huvudämnesstuderande och studenter med praktiskt biämne i journalistik, (2) studenter inom följande samarbetsavtal: biämnet tv-journalistik (Arcada), magisterprogrammet Kultur och kommunikation (HU) och biämnesstuderande inom Soc&kom. Anmälan till kurs (utom för G1 och MS1) ska göras i Weboodi minst 2 veckor innan kursen inleds.

5 8 9 MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik och mediekunskap som huvudämne. BESKRIVNING AV ÄMNET I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna använder det talade och det skrivna språket för att till allmänheten förmedla händelser, fakta, åsikter, värderingar och tolkningar på samhällets alla områden. Av journalisten krävs därför en god språkbehandling och språklig färdighet i allmänhet, men också språklig medvetenhet, t.ex. insikter i hur språket kan användas som maktmedel i samhället. Språket i medierna brukar ses som mönsterbildande och riktgivande. Journalisterna har därför ett stort ansvar för språket. Inte minst gäller detta finlandssvenska journalister: för dem är det en speciell utmaning att kunna tala och skriva en korrekt och ledig svenska. Journalisterna behöver kunskap om hur språket fungerar. Språk är också handling och påverkan, varför journalister bör vara medvetna om vilka värderingar de förmedlar genom sitt språkbruk. Journalister producerar texter dag efter dag - vanligen under stark tidspress. Journalisternas språk blir därför lätt rutinartat. En viktig del av utbildningen är att från början uppmuntra och uppöva ett personligt språk och inspirera till alternativa skrivsätt. RÄTT ATT DELTA I UNDERVISNINGEN Deltagande i studieperioderna i mediespråk förutsätter journalistik som huvudämne eller (för MS1 och MS2) studier inom biämneshelheten praktisk journalistik. Studieperioderna i mediespråk MEDIESPRÅK 1 Språkriktighet och skrivövningar Studiepoäng Termin MEDIESPRÅK 2 Genrer och stilistik II INFORMATION OM PRAKTIKPERIODERNA I studierna i journalistik ingår tre månader praktik, varav två veckor oavlönad vinterpraktik (mars 2015). Huvuddelen av praktiken avläggs vanligen under sommaren första eller andra året. I Högskolan fördelar platserna till vinterpraktiken, men beaktar önskemål så långt som möjligt. Det bör vara en redaktion med regelbunden mötesverksamhet, d.v.s. en redaktionell miljö att observera och delta i. Praktikplats för sommaren söker var och en själv. Det kan vara fråga om sommarvikariat eller om praktik för ett stipendium som Kulturfonden och Konstsamfundet beviljar. Som sommarpraktik godkänns både journalistiskt arbete och praktik med informationsuppdrag. För godkänd praktikperiod bör MS 1, MS 2, G1, G2, Ä1, Ä2a, Ä2b och Ä3 vara avklarade. Stipendiet söks vanligen inom februari, genom elektronisk ansökan till Kulturfonden. Praktik i tre månader ger, efter inlämnad praktikrapport. BIÄMNESSTUDIER I JOURNALISTIK OCH MEDIEKUNSKAP Följande studieperioder kan slutföras som biämnesstudier eller fristående studier i journalistik och mediekunskap: G1 (), G2 (), G3 () G4 (), G5 (), sammanlagt 25 studiepoäng. Ett särskilt läspaket (10 sp) utöver biämnesstudierna i journalistik och mediekunskap erbjuds studenter som vill ta ytterligare studiepoäng i journalistik. För alternativa engelska kurser vid Soc&kom se mera information under Courses in English. De här biämnesstudierna kan till sin omfattning bli högst 40 studiepoäng. BIÄMNESHELHET I PRAKTISK JOURNALISTIK Till en 60 studiepoängs biämneshelhet i praktisk journalistik antas högst 5 studerande per år, via ett nivåprov i samband med inträdesförhören till högskolan. Biämneshelheten omfattar följande kurser: Grundstudier (2) G1 Introduktion till journalistik och etik G2/RV 4 Mediejuridik G3 Mediehistoria och kommunikationsteori G4 Medieforskning och journalistikkritik Vetenskapligt skrivande för journalister G5 Medier, kommunikation och genus Mediespråk (10 sp) MS1Språkriktighet och skrivövningar MS2 Genrer och stilistik Studiepoäng 4+1 sp 1 sp

6 10 11 Obligatoriska ämnesstudier (26 sp) Ä1 Research, nyheter och intervju Ä2 Journalistikens uttrycksformervisuell journalistik 4 sp radio radio och tv textredigering och layout Ä3 Introduktion till redaktionellt arbete 3 sp 4 sp eller 4 sp 10 sp Obligatoriskt deltagande i kurser gäller för studerande inom biämneshelheten praktisk journalistik på samma sätt som för huvudämnesstuderande. REDAKTIONELLT LABORATORIUM FÖR PRODUKTION, FORSKNING OCH MEDIESAMARBETE Det redaktionella laboratoriet är ett projekt inom vilket högskolan samverkar med andra läroämnen inom bl.a. Helsingfors universitet och Arcada samt med företag och institutioner i mediebranschen för att utveckla både företagens och högskolans verksamhet. För undervisningen i journalistik betyder detta att den gradvis utvecklas för att ännu bättre motsvara de krav som studenter och framtida arbetsgivare har rätt att ställa på Soc&kom. Labbet är ett paraply för en rad reformer som syftar till att utveckla innehållet i befintliga ämneskurser och att lägga till helt nya element. Det samverkar med mediebranschen i olika forsknings- och utredningsprojekt. Studenterna ges möjlighet att arbeta med projekt för att skapa nya mediesatsningar, i samarbete med andra utbildningar och medieaktörer. Där ingår även nya satsningar på seminarier och fortbildning, bl.a. när det gäller datajournalistik och datavisualisering. Det redaktionella laboratoriet finansieras av medel ur Helsingfors universitets Framtidsfond. Labbet ansvarar för kurserna i analys och utveckling av tjänstekoncept (period II) samt projektkurs i tjänsteutveckling (period III). Kurserna ger verktyg för att analysera existerande tjänster och skapa nya. Studenter med journalistik som huvudämne kan även skriva sin kandidatavhandling inom ramen för dessa kurser och med reducerat deltagande i kandidatseminariet. INDIVIDUELL STUDIEPLAN OCH PORTFOLIO Studerande bör i olika skeden av sina studier uppgöra en individuell studieplan, en s.k. ISP. Avsikten med denna studieplan är att den skall fungera som ett hjälpmedel för att planera och följa upp studierna. Under första året ska studenterna anmäla sig till ett samtal med två av ämnets lärare, och diskutera erfarenheterna av studierna, framtidsplaner inklusive biämnen och eventuella utbytesperioder. Ett protokoll över vilka studieperioder som infaller vilka terminer görs upp, planerna kan ändras vid behov. Inom journalistiken kallas dessa samtal PIP-samtal (=personlig inlärningsplan). Vidare görs en portfolio, efter handledning för studenter på årskurs 2 (period II). Portfolion skall reflektera studentens inlärningsstrategi och kompetenser i en analyserande del, samt innehålla arbetsprover och en CV. För studenten är denna portfolio ett instrument för självutveckling och ett visitkort med tanke på att söka jobb, studieplatser och stipendier. Det är viktigt att spara både teoretiska och praktiska arbeten för portfolion. STUDIERNA VID SOC&KOM Det är bra att vara medveten om studiestödets begränsningar redan då man inleder studierna. Den studietakt man väljer från början påverkar hela studietiden. I vilken takt man väljer att läsa skall man avgöra själv, det gäller att sätta realistiska mål som samtidigt sporrar att studera. För en pol.kand. krävs 180 studiepoäng. Heltidsstudier krävs för studiestöd för hela studieperioden. Läs mer om studiestödet på FPA:s webbplats och på universitetets intranät https://flamma.helsinki.fi/sv/hy Heltidsstudier innebär 60 sp per läsår. Valet av biämne sker första året vilket innebär att det är bra att gå på olika introduktionskurser för att få en bild av vilket biämne man vill läsa. Biämne kan väljas från Soc&kom, men man skall minnas att hela Helsingfors universitet samt de högskolor som deltar i JOO-avtalet erbjuder en mångfald av möjliga biämnen. Då du planerar dina biämnen skall du beakta att biämneshelheten Samhällsvetenskapernas grunder är obligatorisk för journalistikstuderande. Läs mera om detta i WebOodi. Läs mer om JOO-avtalet på adressen: https://flamma.helsinki.fi/sv/hy Man kan ansöka om en JOO-studierätt efter ett års heltidsstudier. Det är bra att kolla de olika måluniversitetens gräns för minsta antal studiepoäng man ska ha avlagt för att kunna antas som JOO-studerande. För Soc&kom är gränsen 4 för att kunna beviljas JOO-studierätt. STUDENTER KAN PÅVERKA I Soc&kom är studenterna representerade i alla viktiga organ. Varje ämne på Soc&kom har ett ämnesråd bestående av undervisningspersonal och studerande. Ämnesrådets uppgift är att utveckla och utvärdera undervisningen inom ämnet samt att lägga fram förslag och komma med initiativ kring ämnet och undervisningen. Via studeranderepresentanterna kan man påverka och föra en dialog om utvecklingen av sitt eget studieämne. Studeranderepresentanterna väljs för två år.

7 12 13 Studeranderepresentanter sitter också med i utbildningsrådet som arbetar med att utveckla hela högskolans undervisning. Studeranderepresentanterna väljs för en två års period. I högskolans styrelse sitter också studeranderepresentanter. Information om styrelsen samt styrelsens protokoll finns på skolans hemsida. ÄMNESMEDEL Studerande kan söka pengar för deltagande i kurser och seminarier, för resor och annan verksamhet som har anknytning till studierna. Det är ämnesföreståndaren (i journalistik professor Jaana Hujanen) som fattar beslut om beviljandet av ämnesmedlen. Ansökan görs på en särskild blankett. LÄRARE Professor Jaana Hujanen Professor Tom Moring SOC&KOM ÄR EN DEL AV HELSINGFORS UNIVERSITET Efter kandidatexamen kan Soc&kom-studerande fortsätta sina magisterstudier inom Helsingfors universitet. Undervisning i medier och kommunikation erbjuds på svenska (magisterseminarium, kurs i fördjupad metod samt valbara specialkurser). Kurser på finska och engelska kompletterar. Eftersom Helsingfors universitet är tvåspråkigt har man som svenskspråkig rätt att skriva tentamenssvar och sitt lärdomsprov på svenska. På Soc&koms lärocenters webbplats finns länkar till databaser som innehåller elektroniska tidskrifter och till Helka-databasen som innehåller universitetsbibliotekets böcker. Databaserna kan nås endast från datorer som är uppkopplade till universitetets nätverk (alla som finns på Soc&kom). Universitetslektor Nika Zilliacus Universitetslektor Jonita Siivonen Anmälan till kurser och allmänna tentamensdagar sker via det webbaserade systemet. Läs mera på: https://flamma.helsinki.fi/sv/hy Helsingfors universitets intranät Flamma är ett gemensamt kommunikationsforum för alla vid universitetet och samtidigt ett personligt arbetsverktyg för var och en. Via Flamma kan du bl.a.: Universitetslektor Carl-Gustav Linden få information om och informera om avdelningens, institutionens, fakultetens, campus och hela universitetets gemensamma frågor. använda din personliga kalender och e-postlåda (vilken också kan användas på adressen diskutera och utbyta information inom arbetsgrupper som inte är tillgängliga för andra än medlemmarna. Universitetslärare Bo-Erik Mannerström

8 14 15 J-KOMM STUDENTERNAS EGEN FÖRENING J-komm bedriver en omfattande verksamhet. Det handlar först och främst om journalistik och vår journalistikutbildning men också om umgänge och gemenskap bland våra medlemmar. Här är några av J-komms viktigaste programpunkter. J-SEMINARIET J-seminariet ordnas traditionellt på våren och är en fördjupning i aktuella journalistiska frågor. Tanken med J-seminariet är att komplettera och fördjupa utbildningen på ett område inom journalistiken som J-komm anser att behöver belysas ytterligare. J-RESAN J-resan äger rum på våren och är på många sätt J-komms viktigaste och roligaste programpunkt under året. Resan brukar vara en knapp vecka lång och går till en ort som J-komms medlemmar valt och som är intressant ur journalistisk synpunkt. Tidigare J-resor har gått till Stockholm, S:t Petersburg, Riga, Warszawa, Berlin, Moskva, Vilnius och Budapest. På J-reseprogrammet kan ingå till exempel besök på lokala redaktioner, träffar med finländska utrikeskorrespondenter, besök på den finländska ambassaden och diskussionstillfällen med andra journalistikstuderande. Syftet med J-resan är att väcka tankar och diskussion om medieklimatet i respektive land och ge perspektiv på våra egna journalistiska traditioner i Finland. J-SITSEN Under en vardagskväll i början av hösten bjuder traditionen att J-tvåorna ordnar en J-sits med ett speciellt tema. J-sitsen är precis lagom opretentiös och äger vanligen rum i Redaktionen på Soc&kom. J-FESTEN Redan under sitt första läsår på Soc&kom ställs de nya J-ettorna inför ett eldprov: att ordna den traditionsenliga J-festen. Festen ordnas för både J-studerande och J-föreläsare samt journalister ute på det finlandssvenska fältet. J- festen ska ha ett tema och under festen ska det också ordnas en frågesport med anknytning till temat. Livemusik är uppskattat SCHEMA Översikt och inledningsdatum för detaljer och ev. ändringar kolla detaljprogrammet för respektive kurs i Weboodi! HÖSTEN 2015 J I G1 Introduktion till journalistiken och MS1 Språkriktighet och skrivövningar Gemensam introduktion kl. 9 i sal 306. MS1 och G1 har gemensamt kursprogram. SP4 Politiska och rättsliga strukturer i Finland 1.9 kl.10 i festsalen SK1 Statskunskapens grunder 7.9. kl i festsalen Ä2 Journalistikens uttrycksformer a) Visuell journalistik 5.10 kl. 10 i redaktionen. Föreläsningar och övningar. Ä1 Research, nyheter och intervju kl. 10 i 306. Ä2 Journalistikens uttrycksformer b) Radio 7.12 kl. 9 i 306. J II Sp3 Statistik 31.8 kl. 8 i sal 209. Praktikseminarium 31.8 kl. 13 i 306 Finska 1.9. kl. 12 i Engelska 3.9 kl. 9 Språkcentrum, Fabiansgatan 26 seminarierum 319 Vetenskapligt skrivande 16.9.kl. 12 i sal 211 SP1 Vetenskapsteori kl. 10 i festsalen G 4 Medieforskning kl. 12 i sal 209 J III Ä 9 Forskningsmetodik 8.9 kl. 12 i sal 306. Ä 10 Kandidatseminarium 14.9 kl. 16 i sal 306. MS3 Skapande framställning och reportagespråk inleds tillsammans med Ä7 den 21.9 kl. 12 i sal 306. Då väljer studenterna två reportageböcker var. MS3 fortsätter kl. 10 i sal 306.

9 16 Ä7 Reportage börjar den kl. 10 med data-journalistik i Redaktionen. Datajournalistiken fortsätter den13.10 kl. 9. Kursen i övrigt fortsätter den kl. 14 i 219. Föreläsningar och arbete på eget reportage. VÅREN 2016 J I G2/RV 4 Mediejuridik 14.1 kl. 14 i 209. MS2 Tidningsspråkets genrer och stilistik 11.1 kl. 9 i sal 219. All kurslitteratur ska läsas före kursstarten. Ä3 Journalistiskt arbete i multimedial miljö Inleds kl. 9 torsdagen den i redaktionen. Vinterpraktik torsdagen onsdagen 23.3 Samhällsvetenskapernas grunder/medielandskapet 4.4. kl. 14 i sal 306 G3 Mediehistoria och Kommunikationsteori 31.3 kl. 10 i sal 306 Sommarpraktik J II Ä2c Radio och tv-journalistik 11.1 kl. 9 i 306 Forskningsmetodik kl. 12 i festsalen Forskningsmetodik kl. 12 i festsalen J III Ä8 Redigering och redaktionell arbetsledning 11.1 kl. 9 i redaktionen. Arbetsturer under produktionen LYCKA TILL MED STUDIERNA!

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

STUDIEGUIDE FÖR SOCIOLOGI

STUDIEGUIDE FÖR SOCIOLOGI STUDIEGUIDE FÖR SOCIOLOGI LÄSÅRET 2015 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till studier i sociologi vid Soc&kom 3 Vad är sociologi? 4 Studierna vid Soc&kom 4 Studiegången 5 Huvudämnesstudier i sociologi

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier Kemi Utbildningen för huvudämnesstuderande i kemin är indelad på två linjer; den ena leder till filosofie magisterexamen i kemi (kemist) och den andra till filosofie magisterexamen i kemi (kemilärare).

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING En biokemist med kandidatexamen i naturvetenskaper bör: - förstå biokemins betydelse för naturvetenskaperna och samhället, liksom också för tekniken

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

Geologi och mineralogi

Geologi och mineralogi Geologi och mineralogi MÅLSÄTTNINGAR Geovetenskaperna försöker beskriva och förklara jordens, atmosfärens och havens uppkomst, deras utveckling och nuvarande tillstånd. Jordklotet är ett väldigt laboratorium

Läs mer

STUDIEGUIDE FÖR SOCIALPSYKOLOGI

STUDIEGUIDE FÖR SOCIALPSYKOLOGI CIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN STUDIEGUIDE FÖR SOCIALPSYKOLOGI LÄSÅRET 2014 20151 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till dina studier i socialpsykologi! 5 1 Vad är socialpsykologi? 6 2 Vad blir du när du blir

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 8. Informationssystem Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Utbildningen

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) 14 6 Utbildningslinjen för kemiteknik Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. 6.1 Teknologie

Läs mer

Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn

Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 it-studieradgivare@abo.fi Mottagning enligt överenskommelse Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik

Läs mer

INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017

INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017 1(5) INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017 Välkommen till ämneslärarutbildningen! De pedagogiska studierna för lärare (60 sp) utgör en del

Läs mer

STUDIEGUIDE FÖR STATSKUNSKAP MED FÖRVALTNING

STUDIEGUIDE FÖR STATSKUNSKAP MED FÖRVALTNING CIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN STUDIEGUIDE FÖR STATSKUNSKAP MED FÖRVALTNING LÄSÅRET 2014 20151 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL DINA STUDIER I STATSKUNSKAP 4 Allmänt om Soc&kom 4 Huvudämnet statskunskap

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

1. Teoretiska perspektiv på medier och journalistik,

1. Teoretiska perspektiv på medier och journalistik, Programplan för magisterprogrammet i masskommunikation: 1. Teoretiska perspektiv på medier och journalistik, 704601 Omfattning: 10 p - att bibringa studerandena grundläggande insikter i kommunikations-

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne 7. Datavetenskap Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2010 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna struktur

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Programmet för kulturjournalistik, 120 hp

Programmet för kulturjournalistik, 120 hp Programmet för kulturjournalistik, 120 hp BA in Cultural Journalism, 120 ects 1. Basdata Omfattning: 120 högskolepoäng Examen: Filosofie kandidatexamen i journalistik med inriktning mot kulturjournalistik

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

Datavetenskap Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp

Datavetenskap Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp Datavetenskap 2015-2016 Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp Examensstruktur för kandidatexamen Gemensamma studier 60 sp Akademiska studiefärdigheter 5 sp Grundstudier i huvudämnet 25 sp Biämne 25

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. 040624 INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Health- and Medical Care Program, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY)

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) 28.8.2014 Karita Mård-Miettinen & Annika Peltoniemi Enheten för nordiska språk Filosofiska fakulteten 12.00-12.15

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik Studieplan för utbildning på forskarnivå Matematisk statistik English title: Mathematical statistics TNMAST00 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2014-05-14

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2014-2015 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren... 2 1.1 Fliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.1 Underfliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.2 Underfliken Egenlärarens granskningar...

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik 6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik Studierna inom utbildningsprogrammet ändrades hösten 2005 så att man först avlägger teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I STATISTIK VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 070531. 1. Mål för utbildningen Den nya examensordningens krav för doktorsexamen

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Matematik MÅLSÄTTNING

Matematik MÅLSÄTTNING Matematik Matematikens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den teknisk-vetenskapliga

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Introduktion till journalistiken 3 sp (JOURN G1) 71727

Introduktion till journalistiken 3 sp (JOURN G1) 71727 Kontaktperson för biämneshelheten på soc&kom är Bo-Erik Mannerström tel: 050 3551377 och e-post: bo-erik.mannerstromathelsinki.fi Följande kurser på SocKom ingår i biämneshelheten för tv-journalistik avsedda

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng Master s programme in Biology 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för, masterprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Prehospital Emergency Care Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets namn

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation 1. Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Med stöd av Svenska handelshögskolans Examensstadga, godkänd av styrelsen 2005 med ändringar senast 10.12.2014, har rektor 27.2.2015

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) och reviderad ,

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) och reviderad , Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Grafisk design och Illustration Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION JU1423 Redaktionellt arbete Press, radio, tv, webb, 22,5 högskolepoäng Production in Print, Radio, TV, Webb, 25 higher education credits Fastställande

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2012-2013 version Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Föreläsningar med instuderingsmaterial

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK Examensarbete, 15hp Delkursbeskrivning Examensarbetets syfte Examensarbetet omfattar 15 hp och kan antingen utformas

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Svenska språket. Första året 2015-2016

Svenska språket. Första året 2015-2016 Svenska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer