BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag"

Transkript

1 BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag 1

2 2013 TYA och upphovsmännen Mångfaldigande av innehållet i denna PDF, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av TYA. Förbudet gäller varje form av mångfaldingande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk spridning etc.

3 Innehållsförteckning Inledning: Det säkra och effektiva varumottaget... 3 Tänk efter före...4 Allmänt om varumottag... 5 Miljöavsnitt Terminal/lager... 7 Industrianläggning...9 Stormarknad...11 Förskola, skola...13 Storkök, sjukhus, hotell...15 Köpcentra, galleria Mellanstor butik Hålet i väggen. Restaurang, servicebutik, kiosk...20 Faktaavsnitt Varumottagets utformning...23 Hanteringshjälpmedel...33 Trafikföring med mera Brandsäkerhet och stöldskydd Belysning...48 Källsortering och returgods...49 Lagar, föreskrifter och standarder...51 Sakregister med ordförklaringar...52 Svepytor i skala 1:400 (transparenter)

4 Det säkra och effektiva varumottaget I takt med ökande transporter i samhället sker en omfattande ny- och ombyggnation av varumottag. Det har blivit vanligare att samma lokal används för skiftande verksamheter. Då lastkaj och lastbrygga därmed kommer att utsättas för olika slags påfrestningar ökar behovet av att bygga varumottag som är långsiktigt hållbara. TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, vill med denna handbok främja en effektiv och säker arbetsmiljö i nuvarande och tillkommande varumottag. I varumottag arbetar yrkesförare, terminalarbetare och många andra grupper. En säker arbetsmiljö som minskar olycksrisker och förhindrar ohälsa sparar både mänskligt lidande och ekonomiska resurser för företag och samhälle. Denna handbok ska ses som en inbjudan och uppmaning till samarbete för bättre varumottag. Ett varumottag utgör mötesplatsen mellan transporten av och den vidare användningen av gods vare sig det kommer till eller hämtas från en industri, terminal, butik, skola eller sjukhus eller någon av de mängder av andra inrättningar som varje dag använder sig av olika slags varumottag. Hur ett varumottag utformas kan påverka säkerhet och arbetsmiljö även för utomstående. Hur ett transportfordon tar sig till och från en godsleverans påverkar trafiksäkerheten för exempelvis lekande barn, kringboende, kunder med flera. Därför måste inte bara varumottaget utan också vägen fram till det planeras på ett trafiksäkert sätt. Hur transportfordonet kan Deltagande organisationer och företag angöra varumottaget avgör arbetsmiljön för bland annat yrkesförare och lagerpersonal. Hur vädertätningar och slussanordningar fungerar påverkar arbetsmiljön även för dem som arbetar innanför varumottaget. Flera olika faktorer i anslutning till hur man konstruerar ett varumottag kan påverka utrymningsmöjligheter, brandrisk, stöldrisk med mera. En handbok kan inte ge det slutgiltiga svaret på varje fråga om hur man ska bygga. Vi vill ge kunskap om vilka regler och rekommendationer som finns runt utformningen av varumottag och visa exempel på lösningar som erfarenhetsmässigt fungerar bra. Först behandlar vi olika typiska miljöer där varumottag förekommer och visar på lämpliga lösningar. Därefter behandlar vi speciella aspekter som är aktuella i flera miljöer. Handboken visar förslag till lösningar som uppfyller kraven på bra arbetsmiljö, säkerhet och kostnadseffektivitet. Valet av lösning får brukaren göra utifrån sina specifika förutsättningar. Handboken vänder sig till personer i många olika branscher och yrkesroller som har möjlighet att påverka hur varumottag planeras, projekteras och används. Den har utformats av en grupp som representerar sakkunskap på både arbetsmiljö- och transportteknikområdet. Man kan med foga säga att de rekommendationer som lämnas i denna handbok vilar på såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. Låt oss hjälpas åt att bygga det säkra och effektiva varumottaget! Bill Rehn vd TYA Följande organisationer och företag har deltagit i TYAs arbete med handboken: Arbetsmiljöverket Arla Foods Coop Sverige AB Crawford-Allhabo AB Dagab AB Svenska Bryggareföreningen DFDS Transport AB Svensk Handel DHL Express Sweden AB Sv. Transportarbetareförbundet Handelsanställdas Förbund Sveriges Åkeriföretag Posten Sverige AB Systembolaget Schenker Property Sweden AB TransportGruppen Svenska Brandskyddsföreningen 3

5 Tänk efter före Många olika yrkesgrupper påverkas av hur ett varumottag utformas. Förutom godstransportörer kan det exempelvis vara butikspersonal, renhållningsarbetare och värdetransportörer med olika riskmoment i sina verksamheter. Arbetsmiljölagen slår fast att den som låter utföra byggnadsarbete vid projekteringen ska se till att arbetsmiljösynpunkter avseende såväl byggskedet som det framtida brukandet beaktas och att olika delar av projekteringen samordnas. Även arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid projekteringen ska inom ramen för sina uppdrag se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas. Arbetsgivaren bär huvudansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Vid ett varumottag arbetar ofta anställda hos olika arbetsgivare i den anläggning till vilken varumottaget hör. Då gäller arbetsmiljölagens regler om samordningsansvar. Till ett varumottag kommer även flera yrkesgrupper vars arbetsgivare finns på en helt annan plats, exempelvis yrkesförare, städare och entreprenörer. För deras arbetsmiljö i varumottaget ansvarar enligt arbetsmiljölagens regler om rådighetsansvar den som faktiskt råder över förhållandena där. Arbetstagarna har ansvar för sin arbetsmiljö och företräds i kontakterna med arbetsgivaren av skyddsombud. Arbetsgivaren ska genom skyddsombudet rådgöra med de anställda om arbetsmiljön före ny- och ombyggnation. Detta ska även ske innan ny teknik eller nya produkter introduceras på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsgivaren ska underrätta skyddsombudet om beslut i ett ärende om bygglov som avser en arbetslokal eller ett personalrum och tillsammans med skyddsombudet granska ritningar. Skyddsombudet ska även i övrigt delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar och arbetsprocesser. Samråd om arbetsmiljön är inte enbart ett lagstadgat krav utan även ett effektivt sätt att säkerställa att arbetstagarna engagerar sig i arbetsmiljöarbetet. Ett gott samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare är till gagn för ett säkert och effektivt varumottag. 4

6 Allmänt om varumottag I de allra flesta miljöer där gods som transporteras med lastbil tas emot eller lämnas behövs någon form av varumottag. Vad som avses med ett varumottag kan beskrivas något olika i olika miljöer. Beroende på vilken typ av fordon som vanligtvis angör varumottaget utformas det på olika sätt. Oftast behöver varumottaget vara utformat så att det medger flexibilitet, det vill säga ger möjlighet att ta emot flera typer av gods och olika typer av fordon. I denna handbok menas med varumottag ett område med vissa anordningar som är till för att underlätta lastning och lossning. Gränsen mellan varumottaget och de arbetsytor som finns innanför utgörs av en sluss eller annan avgränsning. Gränsen utåt är svårare att dra eftersom även planeringen av hur man tar sig fram till varumottaget påverkar arbetsmiljö och säkerhet. Vi vill belysa sådana faktorer som påverkar arbetsmiljön för dem som arbetar i varumottaget samt sådana som påverkar arbetsklimatet innanför varumottaget. Därutöver behandlas även faktorer som påverkar personer som av andra skäl vistas i varumottagets närhet. Ett system för lastning och lossning med åtminstone en lastkaj är en förutsättning för att gods ska kunna lossas från eller lastas till en lastbil på ett ur arbetsmiljösynpunkt rimligt sätt (utöver de fall då någon form av kran eller annan utrustning används för lastning och lossning). Varumottagets olika delar. 5

7 Allmänt om varumottag, fortsättning För att arbetet med lastning och lossning ska fungera bra krävs ytterligare anordningar. Därför placeras i anslutning till lastkajen, utanför huskroppen, ett lasthus som består av en port, vädertätning och lastbrygga. Lastkajen utgör tillsammans med lasthuset med sina anordningar ett dockningssystem. Varumottaget med lasthus. Principskiss. 6

8 Miljö: Terminal/lager Vid en terminal och/eller ett lager rör sig ofta ett flertal olika typer av fordon samtidigt. Det ställer stora krav på trafikplanering och information om vilka regler för fordonsrörelser som gäller. Backning till kaj måste kunna ske utan att övrig trafik störs och fordon med släp måste kunna ställas upp utan att stå i vägen för andra. Det är verksamhetens karaktär som avgör hur det säkra och effektiva varumottaget vid terminal- och lageranläggningar ska utformas. Det behöver bland annat tillåta lastning och lossning av fordon i olika storlekar. För att passa olika fordon måste varumottaget ha kajer med olika höjder. För att vädertätningen ska fungera krävs att hänsyn till olika bilstorlekar även tas vid planeringen av portar. Exempel I exemplet på varumottag vid terminal sker all lastning och lossning inomhus eller via vädertätat lasthus vilket skyddar personal mot ogynnsamt klimat och minskar risken för halk- och truckolyckor. I exemplet förutsätts trafiken omkring terminalens varumottag vara enkelriktad och tydligt planerad. En fördel med dispositionen av varumottaget förutsatt att den interna logistiken på terminalen medger det är att en bil som är lastad med både långgods, tungt gods och styckegods kan stå still och på en och samma plats lossas i en logisk ordning både från kaj med truck och på marken med truck. I anslutning till inpasseringskontrollen finns chaufförsrum med matrum, toalett och dusch. Terminal med långgods- och tunggodshantering under tak. 7

9 Att tänka på Olika typer av godshantering kräver lastkaj respektive hantering på mark med hjälp av truck. Hänsyn till olika bilhöjder behöver tas vid planering av portar, lasthus och vädertätningar. Läs mer i avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. Olika biltyper behöver olika dimensioner på kajer, portar och vädertätningar. Läs mer under avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. Trafikplanering behöver ägnas särskild eftertanke. Det som gäller beträffande trafikföring vid en terminal-/lageranläggning ska tydligt framgå av orienteringsoch informationstavlor. Läs mer under avsnittet Fakta: Trafikföring med mera. Varumottag för paketbil med vädertätat lasthus. 8

10 Miljö: Industrianläggning Vid industrianläggningar behöver man ofta hantera olika typer av gods som är både långt och tungt. Trafik med last- och servicefordon förekommer. Förutom det arbete som sker i anslutning till själva lastningen och lossningen präglas miljön av en tät in- och utpassering med varor samtidigt som produktion pågår innanför varumottaget. Utformningen av det säkra och effektiva varumottaget vid en industrianläggning präg- las av verksamhetens karaktär. Lastning och lossning sker antingen vid en lastkaj eller i markplanet. Lastning och lossning av styckegods kan ske vid lastkaj med lasthus och dockningssystem. Långgods lossas bäst vid kajhöjd under tak (se illustration i avsnittet Miljö: Terminal/lager). Lastning och lossning kan även ske i markplan under tak med hjälp av truck. Inpassering till lager eller industrilokal sker då i marknivå. Exempel I detta exempel finns kontrollerad in- respektive utfart med grind eller bom för att hindra obehörig trafik på området. Trafiken på området är enkelriktad. Brännbart material, ofta emballage och lastpallar, förvaras långt från huskroppen. Lastning och lossning sker under tak. För att minimera drag mellan lastsystem och arbetslokal finns för in- och utpassering med truck en luftsluss genom en kombination av snabbportar. Det finns chaufförsrum med matrum, toalett och dusch i anslutning till inpasseringskontrollen. En annan lösning vid industrier med begränsat tomtutrymme kan vara att ta emot gods genom lasthus som är vinklade 45 grader. En sådan lösning både förutsätter och underlättar ett enkelriktat trafikflöde. Lastning och lossning i marknivå under skärmtak. 9

11 Att tänka på Om anläggningen används av många kunder är det viktigt att tänka på att olika trafikslag inte blandas utan trafikerar olika ytor. Se även avsnittet Miljö: Stormarknad. För ändamålsenliga portlösningar, exempelvis luftsluss och dag- och nattlösning, se avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. För dimensionering av portar vid vinklade lasthus, se avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. För säker trafik vid angöring av lasthus se avsnittet Fakta: Trafikföring med mera. Lagring av brännbart material ska ske på betryggande avstånd från industrilokalen. Se vidare avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. 10

12 Miljö: Stormarknad Miljön vid en stormarknad utmärks av täta leveranser av varor och en ännu tätare trafik med kunder. Till en stormarknad levereras gods av mycket varierande karaktär, allt från byggoch trädgårdsprodukter till livsmedel. Även trafiken med returgods och källsorterat material till återvinning är omfattande. Det säkra och effektiva varumottaget vid en stormarknad behöver därför vara placerat så att inga godstransporter behöver ske bland kunder som är på väg till eller från stormarknaden. Hanteringen kräver att det finns plats för gods, returgods och annat material och att det finns fri väg för transporter. Exempel I detta exempel har lasthusen placerats i 45 graders vinkel mot stormarknadens baksida beroende på begränsat tomtutrymme. Det underlättar ett enkelriktat trafikflöde och inbackning. Kund- och godstrafik är effektivt separerade. Det finns plats för lastning och lossning av flera olika biltyper och plats för långgodshantering. Stormarknad med lastkajer vinklade i 45 grader. 11

13 Körytorna ska medge tillräckligt manöverutrymme för lastbil med och utan släp. Lastkajerna vid en stormarknad ska vara utrustade med lastbryggor och vädertätningar så att både chauffören och butikens personal slipper drag, kyla med mera. Kylda och frysta livsmedel ska hanteras i en obruten kylkedja (se avsnittet Fakta: Varumottagets utformning). Om det inte går att ha hela varumottaget inomhus eller om plats för lasthus/dockningssystem saknas ska det finnas tak som skyddar mot nederbörd och minskar halkrisken. Trappor får inte användas för manuell inbärning av gods, skjutande eller bärande av kärra eller bur. Underlaget ska vara jämnt och utan nivåskillnader så att rullande hantering med pallar, vagnar och rullburar kan ske utan ryck eller lyft. Det får inte finnas trösklar vid dörrar eller branddörrar. Dörrar ska kunna ställas upp för passage. Detaljbild på lasthus vinklade i 45 grader. Att tänka på För ändamålsenliga portlösningar, exempelvis luftsluss och dag- och nattlösning, se avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. För dimensionering av portar vid vinklade lasthus, se avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. För säker trafik vid angöring av lasthus se avsnittet Fakta: Trafikföring med mera. Beträffande gods och fraktioner som ska transporteras bort från anläggningen, se avsnittet Fakta: Källsortering och returgods. Lagring av brännbart material ska ske på betryggande avstånd från industrilokalen. Se vidare avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. Olika biltyper behöver olika dimensioner på kajer, portar och vädertätningar. Läs mer under avsnittet Fakta: Varumottages utformning. Beträffande rån- och stöldrisk, se avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. Läs Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning och belastningsergonomi. Se avsnittet Lagar, föreskrifter och standarder. 12

14 Miljö: Förskola, skola Godsleveranser till skolor och förskolor rymmer uppenbara risker för att barn ska komma i vägen för transportfordon eller på annat sätt skadas i anslutning till lossning av gods. Många förskolor är placerade på ett sätt som kan vara gynnsamt ur pedagogisk synpunkt, men som samtidigt gör att varor inte kan levereras utan betydande svårigheter. Motsvarande gäller även många skolor. Det säkra och effektiva varumottaget anordnas så att människor och trafik så långt som det är möjligt hålls isär. De mest frekventa leveranserna till skolor och förskolor gäller matvaror men även andra leveranser förekommer. Om samtliga leveranser kan ske till en och samma plats medför det så lite trafik inom området under så kort tid som möjligt. Kök bör förläggas i anslutning till varumottaget. Matsal och vaktmästeri bör förläggas till samma våningsplan som varumottaget. Chauffören ska inte behöva backa fordonet i barns eller andra personers närhet. Därför bör varumottaget vara placerat i yttervägg mot väg eller gata. Är detta inte möjligt bör tillfartsvägen anordnas så att chauffören bara behöver köra framåt in till varumottaget Exempel 1 I exemplet nedan är körvägar för nyttotrafik och annan trafik separerade. Barnens skolväg och lekområde är separerade från körväg för varutransport. Behovet av backningsmanövrer för distributionsfordon är eliminerat eller minimerat. Varumottaget är placerat i yttervägg och försett med skärmtak. Varumottag under skärmtak vid förskola/skola. 13

15 och efter leverans kan köra framåt ut mot gatan igen. Infartsvägen till varumottaget ska ha staket så att barn inte kan springa ut framför fordonet. Varumottaget ska helst vara försett med en lastkaj, alternativt med ett lyftbord (se avsnittet Fakta: Varumottagets utformning). Det ska finnas ett tak som både skyddar mot nederbörd och minskar halkrisken. Trappor får inte användas för manuellt inbärande av gods, skjutande eller bärande av kärra eller bur. Om avställningsplats finns på annat plan än gatuplan ska detta kunna nås med hiss som rymmer chaufför och lyftvagn med pall. Underlaget ska vara jämnt och utan nivåskillnader så att rullande hantering med pallar, vagnar och rullburar kan ske utan ryck eller lyft. Det får inte finnas trösklar vid dörrar eller branddörrar. Gods, returgods och annat material ska inte stå i vägen för transporter i korridorer och transportgångar utan bör förvaras i separata utrymmen. Dörrar ska kunna ställas upp för passage. Exempel 2 Med denna lösning undviks backningsmanövrer. Trafik för varutransporter och barnens skolväg är separerade. Parkering för personbilar är separerade från varutransporter. Staket med höjd av minst mm ska finnas runt området för varutransporter. Det är inte tillräckligt med buskar eller häckväxter som avgränsning. Varumottag under skärmtak med vändslinga i parkmiljö. Principskiss. Att tänka på Läs vidare i avsnittet Fakta: Varumottagets utformning om erforderlig kajhöjd och höjd på port eller tak över lastkaj. Om dimensionering av körytor för fordon med olika storlekar kan man läsa i avsnittet Fakta: Trafikföring med mera. Läs Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning och belastningsergonomi. Se avsnittet Lagar, föreskrifter och standarder. 14

16 Miljö: Storkök, sjukhus, hotell Utmärkande för verksamheten vid storkök, sjukhus och hotell är att det innanför varumottaget pågår verksamheter som är inriktade på människor. Det medför bland annat att det vid sådana anläggningar utöver matvaror ofta hanteras stora mängder av tvätt och annat material som bör hanteras separat. Det säkra och effektiva varumottaget vid storkök, sjukhus och hotell utformas på olika sätt beroende på anläggningens storlek och läge. Allmänt gäller att körytorna och tillfartsvägarna ska vara dimensionerade för den typ av fordon som vanligtvis förekommer. Större anläggningar bör för att verksam- heten ska vara rationell och ergonomiskt rimlig ha lastkaj och planeras för godshantering med pallar och rullburar. Över lastkaj ska det finnas ett tak som skyddar mot nederbörd och minskar halkrisken. Underlaget ska vara jämnt och utan nivåskillnader så att rullande hantering med pallar, vagnar och rullburar kan ske utan ryck eller lyft. Det ska inte finnas trösklar vid dörrar eller branddörrar. Gods, returgods och annat material ska inte stå i vägen för transporter i korridorer och transportgångar utan bör förvaras i separata utrymmen. Dörrar ska kunna ställas upp för passage. Exempel I detta varumottag finns olika portar vid vilka införsel och uttransport av olika varuslag sköts. Vid varje varumottag finns även de behållare eller andra utrymmen, bland annat både kylt och vanligt soprum, som behövs för respektive varuslag. Varumottaget är anordnat i ett lastfar vilket både medger lastning och lossning under tak och ett tydligt och enkelriktat trafikflöde. Att tänka på Läs vidare om erforderlig kajhöjd och höjd på port eller tak över lastkaj i avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. Om dimensionering av körytor för fordon med olika storlekar kan man läsa i avsnittet Fakta: Trafikföring med mera. Där leveranser genomförs direkt från gatan ska en rullande hantering kunna ske utan trappor eller nivåskillnader. Vid större hotell är det viktigt att uppmärksamma behovet av trafiksäkra angöringszoner för buss och taxi. 15

17 Miljö: Köpcentra, galleria I köpcentra och gallerior finns många godsmottagare med sinsemellan olika karaktär på verksamheten. Det innebär att en sådan anläggning genererar en mycket stor mängd godstransporter. Av både verksamhets-, trafik- och arbetsmiljöskäl behöver dessa så långt det är möjligt effektiviseras. En modell som erfarenhetsmässigt visat sig fungera bra för både butiker, transportörer och fastighetsägare är gemensamma bemannade varumottag. När chauffören anländer till ett sådant kan varumottagets personal hantera de olika butikernas fraktsedlar medan föraren tar fram godset i bilen. Hanteringen vid varumottaget går snabbt och tiden vid lastkaj blir kort. Därmed slipper övriga besökande bilar onödig kötid för att angöra lastkajen. Exempel 1 I exemplet visas ett gemensamt varumottag anordnat i ett lastfar i ett köpcentra. Olika typer av fordon med olika ärenden kan angöra varumottagets delar utan att störa varandra. I exemplet finns även en separat paketbilsangöring. Containrar finns uppställda för källsortering av olika fraktioner såsom glas, wellpapp, metall o s v. För att underlätta arbetet med tömning av sopkärl finns det tillgång till kärllyft. Containrar är placerade så att de går att nå direkt från lastkajen och därmed behöver inte personal vistas nere bland backande fordon o s v. Gemensamt varumottag i ett köpcentra 16

18 Med hjälp av ett bemannat godsmottag slipper chauffören vänta på att personal i butiken först ska svara i telefon/snabbtelefon för att därefter komma till lastkaj för att ta emot gods. Om inte annat framgår av leveransvillkoren slipper chauffören även att gå till butik med godset och undviker därmed belastningsproblem, stöldrisker, skaderisker för övriga be- sökare i centrumet (risk att köra på någon med pallyftare och dylikt). Antingen mellanlagras godset i det gemensamma varumottaget och fraktas vidare i köpcentret genom interntransport eller så kommer butikspersonal till det gemensamma varumottaget för att hämta godset när kundtillströmningen så medger. Exempel 2 Exemplet visar inifrån sett en lastkaj som betjänar ett gemensamt varumottag. Varumottaget är bemannat och interntransporterna för spridning till butiker i köpcentret eller gallerian är samordnade. Att tänka på Beträffande rån- och stöldrisk, se avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. Beträffande gods och fraktioner som ska transporteras bort från anläggningen, se avsnittet Fakta: Källsortering och returgods. 17

19 Miljö: Mellanstor butik I framför allt stadsmiljö finns många mellanstora butiker - mindre varuhus, specialbutiker och livsmedelsbutiker - som tar emot många godsleveranser från olika leverantörer varje dag. Verksamheten genererar åtskilligt returgods i form av exempelvis rullburar och lastpallar liksom stora mängder emballage som källsorterat ska fraktas bort. Dessa mellanstora butiker lokaliseras naturligt efter var kunderna finns vilket ofta ger dåliga förutsättningar för godsleveranser. Vare sig varumottaget är gemensamt eller enskilt ska det vara försett med lastkaj med vädertätat lasthus och lastbrygga. Lasthuset måste konstrueras så att olika fordonstyper kan angöra lastkajen. Under lastbryggan måste fordonets bakgavellyft få plats. Se avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. Som ett alternativ kan ett flexibelt varumottag anordnas med lasthus med vädertätning och lyftbord i stället för lastbrygga. Exempel Det flexibelt konstruerade varumottaget har kapacitet för att ta emot både större och mindre lastbilar men även mindre paketbilar. Det möjliggörs genom ett lyftbord som går att reglera i höjd. Varumottaget är även konstruerat med vädertätningar som medger att inomhusklimatet skyddas vid angöring av både större och mindre lastbilar. När ännu mindre bilar angör varumottaget är det en fördel att varumottaget är utformat med en luftsluss som eliminerar draget för den personal som arbetar innanför varumottaget. Den är konstruerad med två snabbrullportar. Vid sidan av lastkajen finns en trappa. Dels behövs den vid eventuella utrymningar av lokalen, dels möjliggör den för chauffören att ta sig upp på lastkajen utan att behöva tränga sig in bakom bilen. Se även bild på nästa sida. Det flexibla varumottaget, planskiss. 18

20 I mycket trånga utrymmen, exempelvis på en innergård där det inte går att bygga om varumottaget, kan en lösning med kajnos att fälla bakgavellyften mot anordnas. Se exempel 2, sidan 22. Ett viktigt krav är att en chaufför enkelt och säkert ska kunna angöra varumottaget och därvid ställa sitt fordon lagligt utan att gångvägen blir för lång. Fordonet måste ha tillräckligt med plats för att kunna vända. Underlaget ska vara jämnt och utan nivåskillnader så att rullande hantering med pallar, vagnar och rullburar kan ske utan ryck eller lyft. Det får inte finnas trösklar vid dörrar eller branddörrar. Om det finns nivåskillnader bör lyftbord användas. Gods, returgods och annat material ska inte stå i vägen för transporter i korridorer och transportgångar utan bör förvaras i separata utrymmen. Dörrar ska kunna ställas upp för passage. Det flexibla varumottaget, sektionsskiss. Att tänka på Läs vidare om erforderlig kajhöjd eller lyftbord samt port, tak över lastkaj och lasthus med vädertätning i avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. För säker trafik vid angöring av lasthus se avsnittet Fakta: Trafikföring med mera. Lagring av brännbart material ska ske på betryggande avstånd från byggnaden. Se vidare avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. Beträffande gods och fraktioner som ska transporteras bort från anläggningen, se avsnittet Fakta: Källsortering och returgods. Beträffande rån- och stöldrisk, se avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. 19

21 Miljö: Hålet i väggen Restaurang, servicebutik, kiosk Många godsleveranser i stadsmiljö går till mindre anläggningar, exempelvis affärer, restauranger eller servicebutiker längs gågator eller gator som är starkt trafikerade både av fotgängare och andra trafikanter. Ofta är förutsättningarna för godshantering jämförbara med de som råder vid transport till en bostad. De erbjuder begränsade möjligheter till rationell och ergonomiskt riktig godshantering. Det säkra och effektiva varumottaget får i dessa fall efter omständigheterna utformas på olika sätt beroende på storlek, läge på anläggningen och trafikförhållanden omkring. Ett viktigt krav är att en chaufför enkelt och säkert ska kunna nå anläggningens varumottag och därvid ställa sitt fordon lagligt utan att gångvägen blir för lång. Chauffören måste ha möjlighet att kontakta butikspersonalen genom att ringklocka eller motsvarande är tillgänglig och fungerar på avsett sätt. Där flera anläggningar kan använda samma varumottag bör en lastkaj med lyftbord finnas. Där leveranser utförs direkt från gatan bör en rullande hantering kunna ske utan trappor eller nivåskillnader. Underlaget ska vara jämnt och utan nivåskillnader så att rullande hantering med pallar, vagnar och rullburar kan ske utan ryck eller lyft. Det får inte finnas trösklar vid dörrar eller branddörrar. Om det finns nivåskillnader bör lyftbord användas. Gods, returgods och annat material ska inte stå i vägen för transporter i korridorer och transportgångar utan bör förvaras i separata utrymmen. Dörrar ska kunna ställas upp för passage. Exempel 1 På nästa sida visas ett exempel på hur man kan åstadkomma en logistikzon som bland annat innehåller en avlastningsplattform i vägbanan som förlänger övergångsställets upphöjning med fyra meter. 20

22 Exempel 1 Angöring till logistikzonen sker utan backningsmanöver. Föraren kan lägga ned bakgavellyften på den upphöjda avlastningsplattformen. Därigenom kan med lätthet en kärra eller pallyftare antingen dras upp på trottoaren eller via övergångsstället till den motsatta sidan av gatan. Eftersom fordonet måste stå i våg får inte logistikzonen med sin avlastningsplattform vara bomberad. Dessa ytor måste stå i våg. Värmeslingor kan lösa vissa problem med snöröjningen i logistikzonen. Säkerheten för synskadade och andra med funktionshinder ska beaktas bl a genom att reglerna för markeringar i gatumiljö för synskadades säkerhet följs. Avlastningsplattformens längd är mm. Dess bredd ska vara mm. Bakgavellyften kan läggas mot plattformen med mm anliggningsyta. Plattformens höjd är mm i likhet med övergångsställets upphöjning. Logistikzonens totala längd ska vara 20 meter. Denna längd krävs för att backningsmanövrer i zonen inte ska behövas. Logistikzon för lastning och lossning av gods. 21

23 Exempel 2 Exemplet visar hur man exempelvis på en innergård med hjälp av en kort lastbrygga eller, särskilt i kulturskyddade miljöer, en kajnos kan lösa problemet att på en begränsad yta åstadkomma ett varumottag. Lastbilens bakgavellyft vilar mot kajnosen eller skjuts in under den korta lastbryggan. Lösningen med kajnos väljs inte vid nybyggnation men ger en möjlighet att i befintlig miljö använda bakgavellyft. Därmed möjliggörs en rullande godshantering. Även med denna lösning är det viktigt att inga trösklar finns i varumottaget och att dörrar går att ställa upp. Övre bilden: Kort lastbrygga, en lösning i trång miljö. Nedre bilden: Lösning med kajnos i trång innerstadsmiljö. Att tänka på Läs Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning och belastningsergonomi. Se avsnittet Lagar, föreskrifter och standarder. Lagring av brännbart material ska ske på betryggande avstånd från industrilokalen. Se vidare avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. Beträffande gods och fraktioner som ska transporteras bort från anläggningen, se avsnittet Fakta: Källsortering och returgods. Beträffande rån- och stöldrisk, se avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. 22

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt.

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. 1 Till frukt- och gröntavdelningen Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. Rekommendationen vänder sig till inköpare, butiksutvecklare, butikschef

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE

CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan är tänkt att vara ett stöd vid riskbedömning av truckarbete. Chefen/arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Special Generella krav Kraven bygger på en kombination på max 25,25 m Minimum krav på anläggningsväg är att den tål 10-tons axeltryck Om backningsmanöver krävs,

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001 L &d Ergofokus Ergonomics in focus since 2001 Sara Ljunggren VD L Y F T V A G N A R för alla branscher www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I Ljunggren & daughters AB Backes väg 3 784 54

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Special Generella krav Kraven bygger på en kombination på max 25,25 m Minimum krav på anläggningsväg är att den tål 10-tons axeltryck Om backningsmanöver krävs,

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG IDÉSIDOR - PACKSTATIONER/KARTONVIKARE M.M. Handfixturer FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG enkelt...ring Bloms! f ö r arbetsplatsfö rslag ring Bloms 033-15 70 75 19 IDÉSIDOR PACKSTATIONER, KARTONGVIKARE M.M.

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120 Pallställ Pallställ CITY är det ideala lagringssättet. Pallhantering i Pallställ City ger stor flexibilitet och effektiv logistik vid godshantering i reservdelslagret, hos grossister eller inom verkstads-

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

Välkomna till informationsmöte!

Välkomna till informationsmöte! Välkomna till informationsmöte! Ekonomiska föreningen Bredsätra 2008-03-13 På dagordningen Uppgradering av kabel-tv, kl 19-20 Ny sophantering i området, kl 20-21 Kabel-tv Redovisning av enkätsvar Information

Läs mer

Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförare Loggbok - Komplement Tank- och bulkbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR Kraftiga vagnar i absolut högsta kvalitet. Väl anpassade för tung och frekvent hantering av gods inom industri, lager, butik mm. Flexibel, välj utformning efter eget behov.

Läs mer

Gipsskivevagn Starke Arvid 4-hjulsstyrd vagn Mini-8/Midi-8 Rulle fönstertransportvagn Tvåvägspirran

Gipsskivevagn Starke Arvid 4-hjulsstyrd vagn Mini-8/Midi-8 Rulle fönstertransportvagn Tvåvägspirran Kärror och vagnar Allt för mycket bärs i händerna på dagens byggarbetsplatser. God markplanering, bra transportvägar och bra städning ger en förutsättning för rationella transporter. Kärrorna bör vara

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 9 2005-10-31 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 9 2005-10-31 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Citymail, Fria Postoperatörers

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1(5) Fastställare Mats Olsson Utfärdare: Roger Eriksson INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1 Rätt till användning Telfer ägs och underhålls av Oxelösunds Segelsällskap. Telfer är avsedd

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Citymail, Fria Postoperatörers

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

Leveransvillkor för konsument - BULK

Leveransvillkor för konsument - BULK Leveransvillkor för konsument - BULK Leveranstid Varan levereras inom fem (5) arbetsdagar efter beställningsdag under perioden 1 september - 31 mars. Under övrig tid sker leverans inom tio (10) arbetsdagar.

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Underhåll av tekniska anordningar

Underhåll av tekniska anordningar Underhåll av tekniska anordningar I många verksamheter används tekniska anordningar (arbetsutrustning) som hjälpmedel i produktionen. För att dessa ska fungera bra för bland annat en säker arbetsmiljö

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna

Arbetsmiljöverket. Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna Arbetsmiljöverket Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna Agnita Wärn, Arbetsmiljöinspektör, Stockholm och Cecilia Chressman, Arbetsmiljöinspektör, Linköping 2013-04-03 1 Arbetsmiljöverket Tidigare Arbetarskyddsstyrelsen

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen Cykelparkeringar Ja, tack! Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Tilläggstjänster inom transport - för enklare hantering av fönsterprodukter

Tilläggstjänster inom transport - för enklare hantering av fönsterprodukter 2015-04-20 Tilläggstjänster inom transport - för enklare hantering av fönsterprodukter Innehåll Erfarenhet visar att nära samarbete och användande av välutvecklade logistiklösningar ökar effektiviteten

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver?

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Rev. 2015 08 18. SSMS- SAFE STREETLIGHT MAINTENANCE SYSTEM Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Vill

Läs mer

Glassäkra miljöer publika lokaler

Glassäkra miljöer publika lokaler Glassäkra miljöer Publika lokaler Mars 21 1 Glassäkra miljöer publika lokaler Denna publikation är nummer tre i en serie utgiven av Glascentrum i Växjö AB. De övriga två behandlar glas i utsatta lägen

Läs mer

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Du har väl lastsäkrat? Checklista: Personbil Har du säkrat lasten åt alla håll?..sid 3 Släpkärra Vilken vikt på släpkärra får din

Läs mer

Paper, Can & Steel, the real deal...

Paper, Can & Steel, the real deal... Paper, Can & Steel, the real deal... PaperMax Teleskopering, kompakt design och oslagbara sikt kännetecknar PaperMax. Den utrymmessnåla Semax-trucken hanterar mer papper på mindre arbetsyta. Funktioner

Läs mer

RISKER MED PALLSTÄLL En hjälp att upptäcka ev. olycksrisker vid hantering och förvaring av gods i pallställ.

RISKER MED PALLSTÄLL En hjälp att upptäcka ev. olycksrisker vid hantering och förvaring av gods i pallställ. A Member of the Constructor Group RISKER MED PALLSTÄLL En hjälp att upptäcka ev. olycksrisker vid hantering och förvaring av gods i pallställ. Säker Lagermiljö Säker lagermiljö Någon på företaget är alltid

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C. Roof Safety Systems Det smartaste fallskyddssystemet för sluttande tak Kan användas i många situationer sluttande tak kan även användas för platta tak breda och smala takkanter, takrännor vändbart staket

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR Sweco TransportSystem AB Olof Fredholm Hannes Englesson 2 (13) S w e co Hjälmaregatan 3 Box 242 SE-212 42 Malmö, Sverige Telefon +46 (0)10 4846600 Fax www.sweco.se Sweco TransportSystem

Läs mer

Installationer Förtillverkade badrumsenheter

Installationer Förtillverkade badrumsenheter 80 PUA.1 Installationer Förtillverkade badrumsenheter Montering av fabrikstillverkade badrum och toaletter Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen

Ett kassaskåp för bilen Ett kassaskåp för bilen Lindfjällsvägen 18 S-439 31 Onsala bjorn.johanssonl@compactstoring.se Nat Tfn 0300-622 09 Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den

Läs mer

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015 Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 0 Glassäkra miljöer Bostäder Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH. 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen

UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH. 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen Dokumentet är framställd som underlag för diskussioner i samband med planering och projektering

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Varumottag, lager och distribution

Varumottag, lager och distribution Varumottag, lager och distribution Arbetsmiljöverket inspekterar och ställer krav Arbetsmiljöverket kan utan förvarning göra en inspektion av hur den fysiska och psykiska arbetsmiljön är på en arbetsplats.

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning

PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning Exempel på formuleringar rörande arbetsmiljö (utifrån 5.8.4 i mallen): - På uppmaning av beställaren ska entreprenören delge denne den dokumentation

Läs mer

Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning.

Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning. Personsäkerhet Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning. Föreskrifterna i BBR avsnitt 8 är tvingande regler och omfattar

Läs mer

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Terrassmarkis/Hestra Tarragona Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Hestra Tarragona är en kraftig vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger som förvandlar din uteplats till

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

1399.01. Lindab Doorline. Lastbryggor och vädertätningar Effektiv av- och pålastning vid porten

1399.01. Lindab Doorline. Lastbryggor och vädertätningar Effektiv av- och pålastning vid porten 1399.01 Lindab L i n d a b L a s t b r y g g o r o c h Vä d e r t ä t n i n g a r Lindab Doorline Lastbryggor och vädertätningar Effektiv av- och pålastning vid porten Generellt Generellt Effektiv av-

Läs mer

Modern design. Bestående värde för ditt hem

Modern design. Bestående värde för ditt hem Modern design Bestående värde för ditt hem 2 Berlings Glas Berlings Glas 3 Berlings Glas- och Aluminiumspecialisten Vi erbjuder högkvalitativa och genomtänkta lösningar för hela huset. Fönster, dörrar,

Läs mer

Produkt broschyr 2012

Produkt broschyr 2012 Produkt broschyr 2012 Hyr-Lift AB finns idag Örebro, Eskilstuna, Västerås och Hallsberg med ca 25st anställda och över 700st liftar. Vi har även återuthyrare/partners i Katrineholm. Vi är en av regionens

Läs mer

Transportören AB Fraktvillkor 2013

Transportören AB Fraktvillkor 2013 Fraktvillkor 2013 1. Ansvar Alla uppdrag utförs på grundval av Nordiska Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB 2000 för transport, spedition och lagring som bl a ger oss rätt att begränsa ansvaret

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Bättre arbetsergonomi

Bättre arbetsergonomi Bure Gåbord Nya möjligheter för patienten. Nya förutsättningar för dig som hjälper till. Bure Gåbord Gåbordet har en central funktion i vården men har ändå levt ett liv i skymundan. Nu har GATE kastat

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

GODSHANTERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GODSHANTERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GODSHANTERING Ämnet godshantering behandlar godshantering med hjälp av truckar, maskiner och olika typer av lastbärare. Det behandlar också lastning, lossning och lastsäkring av gods samt lagar och andra

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen!

Ett kassaskåp för bilen! Ett kassaskåp för bilen 2014-04-08 Hulda Lindgrens gata 8 S-439 31 Onsala info@compactstoring.se Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den plats bilen behöver,

Läs mer

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Leif Wulff Säkerhetssamordnare 2009-01-05 Reviderad 2009-01-28 Reviderad 2012-11-01 Reviderad 2013-12-04 1(7) Brandskyddsregler Innehållsförteckning

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på anläggningen.

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2010 Innehållsförteckning Vägnätet... 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser... 3 Vikt- och dimensionsbestämmelser... 4 Max axeltryck...

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Vikarmsmarkis typ B-25. Vikarmsmarkis typ B-25. Täckduk vid kopplade markiser. Utfällbara stödben (tillbehör)

Vikarmsmarkis typ B-25. Vikarmsmarkis typ B-25. Täckduk vid kopplade markiser. Utfällbara stödben (tillbehör) B-25 vikarmsmarkis Vikarmsmarkis av kassettyp avsedd för vägg- eller takmonte ring till altaner, terrasser, uteserveringar m m. Kassettens kompakta yttermått möjliggör montering i trånga utrymmen, t ex

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer