BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag"

Transkript

1 BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag 1

2 2013 TYA och upphovsmännen Mångfaldigande av innehållet i denna PDF, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av TYA. Förbudet gäller varje form av mångfaldingande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk spridning etc.

3 Innehållsförteckning Inledning: Det säkra och effektiva varumottaget... 3 Tänk efter före...4 Allmänt om varumottag... 5 Miljöavsnitt Terminal/lager... 7 Industrianläggning...9 Stormarknad...11 Förskola, skola...13 Storkök, sjukhus, hotell...15 Köpcentra, galleria Mellanstor butik Hålet i väggen. Restaurang, servicebutik, kiosk...20 Faktaavsnitt Varumottagets utformning...23 Hanteringshjälpmedel...33 Trafikföring med mera Brandsäkerhet och stöldskydd Belysning...48 Källsortering och returgods...49 Lagar, föreskrifter och standarder...51 Sakregister med ordförklaringar...52 Svepytor i skala 1:400 (transparenter)

4 Det säkra och effektiva varumottaget I takt med ökande transporter i samhället sker en omfattande ny- och ombyggnation av varumottag. Det har blivit vanligare att samma lokal används för skiftande verksamheter. Då lastkaj och lastbrygga därmed kommer att utsättas för olika slags påfrestningar ökar behovet av att bygga varumottag som är långsiktigt hållbara. TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, vill med denna handbok främja en effektiv och säker arbetsmiljö i nuvarande och tillkommande varumottag. I varumottag arbetar yrkesförare, terminalarbetare och många andra grupper. En säker arbetsmiljö som minskar olycksrisker och förhindrar ohälsa sparar både mänskligt lidande och ekonomiska resurser för företag och samhälle. Denna handbok ska ses som en inbjudan och uppmaning till samarbete för bättre varumottag. Ett varumottag utgör mötesplatsen mellan transporten av och den vidare användningen av gods vare sig det kommer till eller hämtas från en industri, terminal, butik, skola eller sjukhus eller någon av de mängder av andra inrättningar som varje dag använder sig av olika slags varumottag. Hur ett varumottag utformas kan påverka säkerhet och arbetsmiljö även för utomstående. Hur ett transportfordon tar sig till och från en godsleverans påverkar trafiksäkerheten för exempelvis lekande barn, kringboende, kunder med flera. Därför måste inte bara varumottaget utan också vägen fram till det planeras på ett trafiksäkert sätt. Hur transportfordonet kan Deltagande organisationer och företag angöra varumottaget avgör arbetsmiljön för bland annat yrkesförare och lagerpersonal. Hur vädertätningar och slussanordningar fungerar påverkar arbetsmiljön även för dem som arbetar innanför varumottaget. Flera olika faktorer i anslutning till hur man konstruerar ett varumottag kan påverka utrymningsmöjligheter, brandrisk, stöldrisk med mera. En handbok kan inte ge det slutgiltiga svaret på varje fråga om hur man ska bygga. Vi vill ge kunskap om vilka regler och rekommendationer som finns runt utformningen av varumottag och visa exempel på lösningar som erfarenhetsmässigt fungerar bra. Först behandlar vi olika typiska miljöer där varumottag förekommer och visar på lämpliga lösningar. Därefter behandlar vi speciella aspekter som är aktuella i flera miljöer. Handboken visar förslag till lösningar som uppfyller kraven på bra arbetsmiljö, säkerhet och kostnadseffektivitet. Valet av lösning får brukaren göra utifrån sina specifika förutsättningar. Handboken vänder sig till personer i många olika branscher och yrkesroller som har möjlighet att påverka hur varumottag planeras, projekteras och används. Den har utformats av en grupp som representerar sakkunskap på både arbetsmiljö- och transportteknikområdet. Man kan med foga säga att de rekommendationer som lämnas i denna handbok vilar på såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. Låt oss hjälpas åt att bygga det säkra och effektiva varumottaget! Bill Rehn vd TYA Följande organisationer och företag har deltagit i TYAs arbete med handboken: Arbetsmiljöverket Arla Foods Coop Sverige AB Crawford-Allhabo AB Dagab AB Svenska Bryggareföreningen DFDS Transport AB Svensk Handel DHL Express Sweden AB Sv. Transportarbetareförbundet Handelsanställdas Förbund Sveriges Åkeriföretag Posten Sverige AB Systembolaget Schenker Property Sweden AB TransportGruppen Svenska Brandskyddsföreningen 3

5 Tänk efter före Många olika yrkesgrupper påverkas av hur ett varumottag utformas. Förutom godstransportörer kan det exempelvis vara butikspersonal, renhållningsarbetare och värdetransportörer med olika riskmoment i sina verksamheter. Arbetsmiljölagen slår fast att den som låter utföra byggnadsarbete vid projekteringen ska se till att arbetsmiljösynpunkter avseende såväl byggskedet som det framtida brukandet beaktas och att olika delar av projekteringen samordnas. Även arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid projekteringen ska inom ramen för sina uppdrag se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas. Arbetsgivaren bär huvudansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Vid ett varumottag arbetar ofta anställda hos olika arbetsgivare i den anläggning till vilken varumottaget hör. Då gäller arbetsmiljölagens regler om samordningsansvar. Till ett varumottag kommer även flera yrkesgrupper vars arbetsgivare finns på en helt annan plats, exempelvis yrkesförare, städare och entreprenörer. För deras arbetsmiljö i varumottaget ansvarar enligt arbetsmiljölagens regler om rådighetsansvar den som faktiskt råder över förhållandena där. Arbetstagarna har ansvar för sin arbetsmiljö och företräds i kontakterna med arbetsgivaren av skyddsombud. Arbetsgivaren ska genom skyddsombudet rådgöra med de anställda om arbetsmiljön före ny- och ombyggnation. Detta ska även ske innan ny teknik eller nya produkter introduceras på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsgivaren ska underrätta skyddsombudet om beslut i ett ärende om bygglov som avser en arbetslokal eller ett personalrum och tillsammans med skyddsombudet granska ritningar. Skyddsombudet ska även i övrigt delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar och arbetsprocesser. Samråd om arbetsmiljön är inte enbart ett lagstadgat krav utan även ett effektivt sätt att säkerställa att arbetstagarna engagerar sig i arbetsmiljöarbetet. Ett gott samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare är till gagn för ett säkert och effektivt varumottag. 4

6 Allmänt om varumottag I de allra flesta miljöer där gods som transporteras med lastbil tas emot eller lämnas behövs någon form av varumottag. Vad som avses med ett varumottag kan beskrivas något olika i olika miljöer. Beroende på vilken typ av fordon som vanligtvis angör varumottaget utformas det på olika sätt. Oftast behöver varumottaget vara utformat så att det medger flexibilitet, det vill säga ger möjlighet att ta emot flera typer av gods och olika typer av fordon. I denna handbok menas med varumottag ett område med vissa anordningar som är till för att underlätta lastning och lossning. Gränsen mellan varumottaget och de arbetsytor som finns innanför utgörs av en sluss eller annan avgränsning. Gränsen utåt är svårare att dra eftersom även planeringen av hur man tar sig fram till varumottaget påverkar arbetsmiljö och säkerhet. Vi vill belysa sådana faktorer som påverkar arbetsmiljön för dem som arbetar i varumottaget samt sådana som påverkar arbetsklimatet innanför varumottaget. Därutöver behandlas även faktorer som påverkar personer som av andra skäl vistas i varumottagets närhet. Ett system för lastning och lossning med åtminstone en lastkaj är en förutsättning för att gods ska kunna lossas från eller lastas till en lastbil på ett ur arbetsmiljösynpunkt rimligt sätt (utöver de fall då någon form av kran eller annan utrustning används för lastning och lossning). Varumottagets olika delar. 5

7 Allmänt om varumottag, fortsättning För att arbetet med lastning och lossning ska fungera bra krävs ytterligare anordningar. Därför placeras i anslutning till lastkajen, utanför huskroppen, ett lasthus som består av en port, vädertätning och lastbrygga. Lastkajen utgör tillsammans med lasthuset med sina anordningar ett dockningssystem. Varumottaget med lasthus. Principskiss. 6

8 Miljö: Terminal/lager Vid en terminal och/eller ett lager rör sig ofta ett flertal olika typer av fordon samtidigt. Det ställer stora krav på trafikplanering och information om vilka regler för fordonsrörelser som gäller. Backning till kaj måste kunna ske utan att övrig trafik störs och fordon med släp måste kunna ställas upp utan att stå i vägen för andra. Det är verksamhetens karaktär som avgör hur det säkra och effektiva varumottaget vid terminal- och lageranläggningar ska utformas. Det behöver bland annat tillåta lastning och lossning av fordon i olika storlekar. För att passa olika fordon måste varumottaget ha kajer med olika höjder. För att vädertätningen ska fungera krävs att hänsyn till olika bilstorlekar även tas vid planeringen av portar. Exempel I exemplet på varumottag vid terminal sker all lastning och lossning inomhus eller via vädertätat lasthus vilket skyddar personal mot ogynnsamt klimat och minskar risken för halk- och truckolyckor. I exemplet förutsätts trafiken omkring terminalens varumottag vara enkelriktad och tydligt planerad. En fördel med dispositionen av varumottaget förutsatt att den interna logistiken på terminalen medger det är att en bil som är lastad med både långgods, tungt gods och styckegods kan stå still och på en och samma plats lossas i en logisk ordning både från kaj med truck och på marken med truck. I anslutning till inpasseringskontrollen finns chaufförsrum med matrum, toalett och dusch. Terminal med långgods- och tunggodshantering under tak. 7

9 Att tänka på Olika typer av godshantering kräver lastkaj respektive hantering på mark med hjälp av truck. Hänsyn till olika bilhöjder behöver tas vid planering av portar, lasthus och vädertätningar. Läs mer i avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. Olika biltyper behöver olika dimensioner på kajer, portar och vädertätningar. Läs mer under avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. Trafikplanering behöver ägnas särskild eftertanke. Det som gäller beträffande trafikföring vid en terminal-/lageranläggning ska tydligt framgå av orienteringsoch informationstavlor. Läs mer under avsnittet Fakta: Trafikföring med mera. Varumottag för paketbil med vädertätat lasthus. 8

10 Miljö: Industrianläggning Vid industrianläggningar behöver man ofta hantera olika typer av gods som är både långt och tungt. Trafik med last- och servicefordon förekommer. Förutom det arbete som sker i anslutning till själva lastningen och lossningen präglas miljön av en tät in- och utpassering med varor samtidigt som produktion pågår innanför varumottaget. Utformningen av det säkra och effektiva varumottaget vid en industrianläggning präg- las av verksamhetens karaktär. Lastning och lossning sker antingen vid en lastkaj eller i markplanet. Lastning och lossning av styckegods kan ske vid lastkaj med lasthus och dockningssystem. Långgods lossas bäst vid kajhöjd under tak (se illustration i avsnittet Miljö: Terminal/lager). Lastning och lossning kan även ske i markplan under tak med hjälp av truck. Inpassering till lager eller industrilokal sker då i marknivå. Exempel I detta exempel finns kontrollerad in- respektive utfart med grind eller bom för att hindra obehörig trafik på området. Trafiken på området är enkelriktad. Brännbart material, ofta emballage och lastpallar, förvaras långt från huskroppen. Lastning och lossning sker under tak. För att minimera drag mellan lastsystem och arbetslokal finns för in- och utpassering med truck en luftsluss genom en kombination av snabbportar. Det finns chaufförsrum med matrum, toalett och dusch i anslutning till inpasseringskontrollen. En annan lösning vid industrier med begränsat tomtutrymme kan vara att ta emot gods genom lasthus som är vinklade 45 grader. En sådan lösning både förutsätter och underlättar ett enkelriktat trafikflöde. Lastning och lossning i marknivå under skärmtak. 9

11 Att tänka på Om anläggningen används av många kunder är det viktigt att tänka på att olika trafikslag inte blandas utan trafikerar olika ytor. Se även avsnittet Miljö: Stormarknad. För ändamålsenliga portlösningar, exempelvis luftsluss och dag- och nattlösning, se avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. För dimensionering av portar vid vinklade lasthus, se avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. För säker trafik vid angöring av lasthus se avsnittet Fakta: Trafikföring med mera. Lagring av brännbart material ska ske på betryggande avstånd från industrilokalen. Se vidare avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. 10

12 Miljö: Stormarknad Miljön vid en stormarknad utmärks av täta leveranser av varor och en ännu tätare trafik med kunder. Till en stormarknad levereras gods av mycket varierande karaktär, allt från byggoch trädgårdsprodukter till livsmedel. Även trafiken med returgods och källsorterat material till återvinning är omfattande. Det säkra och effektiva varumottaget vid en stormarknad behöver därför vara placerat så att inga godstransporter behöver ske bland kunder som är på väg till eller från stormarknaden. Hanteringen kräver att det finns plats för gods, returgods och annat material och att det finns fri väg för transporter. Exempel I detta exempel har lasthusen placerats i 45 graders vinkel mot stormarknadens baksida beroende på begränsat tomtutrymme. Det underlättar ett enkelriktat trafikflöde och inbackning. Kund- och godstrafik är effektivt separerade. Det finns plats för lastning och lossning av flera olika biltyper och plats för långgodshantering. Stormarknad med lastkajer vinklade i 45 grader. 11

13 Körytorna ska medge tillräckligt manöverutrymme för lastbil med och utan släp. Lastkajerna vid en stormarknad ska vara utrustade med lastbryggor och vädertätningar så att både chauffören och butikens personal slipper drag, kyla med mera. Kylda och frysta livsmedel ska hanteras i en obruten kylkedja (se avsnittet Fakta: Varumottagets utformning). Om det inte går att ha hela varumottaget inomhus eller om plats för lasthus/dockningssystem saknas ska det finnas tak som skyddar mot nederbörd och minskar halkrisken. Trappor får inte användas för manuell inbärning av gods, skjutande eller bärande av kärra eller bur. Underlaget ska vara jämnt och utan nivåskillnader så att rullande hantering med pallar, vagnar och rullburar kan ske utan ryck eller lyft. Det får inte finnas trösklar vid dörrar eller branddörrar. Dörrar ska kunna ställas upp för passage. Detaljbild på lasthus vinklade i 45 grader. Att tänka på För ändamålsenliga portlösningar, exempelvis luftsluss och dag- och nattlösning, se avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. För dimensionering av portar vid vinklade lasthus, se avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. För säker trafik vid angöring av lasthus se avsnittet Fakta: Trafikföring med mera. Beträffande gods och fraktioner som ska transporteras bort från anläggningen, se avsnittet Fakta: Källsortering och returgods. Lagring av brännbart material ska ske på betryggande avstånd från industrilokalen. Se vidare avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. Olika biltyper behöver olika dimensioner på kajer, portar och vädertätningar. Läs mer under avsnittet Fakta: Varumottages utformning. Beträffande rån- och stöldrisk, se avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. Läs Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning och belastningsergonomi. Se avsnittet Lagar, föreskrifter och standarder. 12

14 Miljö: Förskola, skola Godsleveranser till skolor och förskolor rymmer uppenbara risker för att barn ska komma i vägen för transportfordon eller på annat sätt skadas i anslutning till lossning av gods. Många förskolor är placerade på ett sätt som kan vara gynnsamt ur pedagogisk synpunkt, men som samtidigt gör att varor inte kan levereras utan betydande svårigheter. Motsvarande gäller även många skolor. Det säkra och effektiva varumottaget anordnas så att människor och trafik så långt som det är möjligt hålls isär. De mest frekventa leveranserna till skolor och förskolor gäller matvaror men även andra leveranser förekommer. Om samtliga leveranser kan ske till en och samma plats medför det så lite trafik inom området under så kort tid som möjligt. Kök bör förläggas i anslutning till varumottaget. Matsal och vaktmästeri bör förläggas till samma våningsplan som varumottaget. Chauffören ska inte behöva backa fordonet i barns eller andra personers närhet. Därför bör varumottaget vara placerat i yttervägg mot väg eller gata. Är detta inte möjligt bör tillfartsvägen anordnas så att chauffören bara behöver köra framåt in till varumottaget Exempel 1 I exemplet nedan är körvägar för nyttotrafik och annan trafik separerade. Barnens skolväg och lekområde är separerade från körväg för varutransport. Behovet av backningsmanövrer för distributionsfordon är eliminerat eller minimerat. Varumottaget är placerat i yttervägg och försett med skärmtak. Varumottag under skärmtak vid förskola/skola. 13

15 och efter leverans kan köra framåt ut mot gatan igen. Infartsvägen till varumottaget ska ha staket så att barn inte kan springa ut framför fordonet. Varumottaget ska helst vara försett med en lastkaj, alternativt med ett lyftbord (se avsnittet Fakta: Varumottagets utformning). Det ska finnas ett tak som både skyddar mot nederbörd och minskar halkrisken. Trappor får inte användas för manuellt inbärande av gods, skjutande eller bärande av kärra eller bur. Om avställningsplats finns på annat plan än gatuplan ska detta kunna nås med hiss som rymmer chaufför och lyftvagn med pall. Underlaget ska vara jämnt och utan nivåskillnader så att rullande hantering med pallar, vagnar och rullburar kan ske utan ryck eller lyft. Det får inte finnas trösklar vid dörrar eller branddörrar. Gods, returgods och annat material ska inte stå i vägen för transporter i korridorer och transportgångar utan bör förvaras i separata utrymmen. Dörrar ska kunna ställas upp för passage. Exempel 2 Med denna lösning undviks backningsmanövrer. Trafik för varutransporter och barnens skolväg är separerade. Parkering för personbilar är separerade från varutransporter. Staket med höjd av minst mm ska finnas runt området för varutransporter. Det är inte tillräckligt med buskar eller häckväxter som avgränsning. Varumottag under skärmtak med vändslinga i parkmiljö. Principskiss. Att tänka på Läs vidare i avsnittet Fakta: Varumottagets utformning om erforderlig kajhöjd och höjd på port eller tak över lastkaj. Om dimensionering av körytor för fordon med olika storlekar kan man läsa i avsnittet Fakta: Trafikföring med mera. Läs Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning och belastningsergonomi. Se avsnittet Lagar, föreskrifter och standarder. 14

16 Miljö: Storkök, sjukhus, hotell Utmärkande för verksamheten vid storkök, sjukhus och hotell är att det innanför varumottaget pågår verksamheter som är inriktade på människor. Det medför bland annat att det vid sådana anläggningar utöver matvaror ofta hanteras stora mängder av tvätt och annat material som bör hanteras separat. Det säkra och effektiva varumottaget vid storkök, sjukhus och hotell utformas på olika sätt beroende på anläggningens storlek och läge. Allmänt gäller att körytorna och tillfartsvägarna ska vara dimensionerade för den typ av fordon som vanligtvis förekommer. Större anläggningar bör för att verksam- heten ska vara rationell och ergonomiskt rimlig ha lastkaj och planeras för godshantering med pallar och rullburar. Över lastkaj ska det finnas ett tak som skyddar mot nederbörd och minskar halkrisken. Underlaget ska vara jämnt och utan nivåskillnader så att rullande hantering med pallar, vagnar och rullburar kan ske utan ryck eller lyft. Det ska inte finnas trösklar vid dörrar eller branddörrar. Gods, returgods och annat material ska inte stå i vägen för transporter i korridorer och transportgångar utan bör förvaras i separata utrymmen. Dörrar ska kunna ställas upp för passage. Exempel I detta varumottag finns olika portar vid vilka införsel och uttransport av olika varuslag sköts. Vid varje varumottag finns även de behållare eller andra utrymmen, bland annat både kylt och vanligt soprum, som behövs för respektive varuslag. Varumottaget är anordnat i ett lastfar vilket både medger lastning och lossning under tak och ett tydligt och enkelriktat trafikflöde. Att tänka på Läs vidare om erforderlig kajhöjd och höjd på port eller tak över lastkaj i avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. Om dimensionering av körytor för fordon med olika storlekar kan man läsa i avsnittet Fakta: Trafikföring med mera. Där leveranser genomförs direkt från gatan ska en rullande hantering kunna ske utan trappor eller nivåskillnader. Vid större hotell är det viktigt att uppmärksamma behovet av trafiksäkra angöringszoner för buss och taxi. 15

17 Miljö: Köpcentra, galleria I köpcentra och gallerior finns många godsmottagare med sinsemellan olika karaktär på verksamheten. Det innebär att en sådan anläggning genererar en mycket stor mängd godstransporter. Av både verksamhets-, trafik- och arbetsmiljöskäl behöver dessa så långt det är möjligt effektiviseras. En modell som erfarenhetsmässigt visat sig fungera bra för både butiker, transportörer och fastighetsägare är gemensamma bemannade varumottag. När chauffören anländer till ett sådant kan varumottagets personal hantera de olika butikernas fraktsedlar medan föraren tar fram godset i bilen. Hanteringen vid varumottaget går snabbt och tiden vid lastkaj blir kort. Därmed slipper övriga besökande bilar onödig kötid för att angöra lastkajen. Exempel 1 I exemplet visas ett gemensamt varumottag anordnat i ett lastfar i ett köpcentra. Olika typer av fordon med olika ärenden kan angöra varumottagets delar utan att störa varandra. I exemplet finns även en separat paketbilsangöring. Containrar finns uppställda för källsortering av olika fraktioner såsom glas, wellpapp, metall o s v. För att underlätta arbetet med tömning av sopkärl finns det tillgång till kärllyft. Containrar är placerade så att de går att nå direkt från lastkajen och därmed behöver inte personal vistas nere bland backande fordon o s v. Gemensamt varumottag i ett köpcentra 16

18 Med hjälp av ett bemannat godsmottag slipper chauffören vänta på att personal i butiken först ska svara i telefon/snabbtelefon för att därefter komma till lastkaj för att ta emot gods. Om inte annat framgår av leveransvillkoren slipper chauffören även att gå till butik med godset och undviker därmed belastningsproblem, stöldrisker, skaderisker för övriga be- sökare i centrumet (risk att köra på någon med pallyftare och dylikt). Antingen mellanlagras godset i det gemensamma varumottaget och fraktas vidare i köpcentret genom interntransport eller så kommer butikspersonal till det gemensamma varumottaget för att hämta godset när kundtillströmningen så medger. Exempel 2 Exemplet visar inifrån sett en lastkaj som betjänar ett gemensamt varumottag. Varumottaget är bemannat och interntransporterna för spridning till butiker i köpcentret eller gallerian är samordnade. Att tänka på Beträffande rån- och stöldrisk, se avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. Beträffande gods och fraktioner som ska transporteras bort från anläggningen, se avsnittet Fakta: Källsortering och returgods. 17

19 Miljö: Mellanstor butik I framför allt stadsmiljö finns många mellanstora butiker - mindre varuhus, specialbutiker och livsmedelsbutiker - som tar emot många godsleveranser från olika leverantörer varje dag. Verksamheten genererar åtskilligt returgods i form av exempelvis rullburar och lastpallar liksom stora mängder emballage som källsorterat ska fraktas bort. Dessa mellanstora butiker lokaliseras naturligt efter var kunderna finns vilket ofta ger dåliga förutsättningar för godsleveranser. Vare sig varumottaget är gemensamt eller enskilt ska det vara försett med lastkaj med vädertätat lasthus och lastbrygga. Lasthuset måste konstrueras så att olika fordonstyper kan angöra lastkajen. Under lastbryggan måste fordonets bakgavellyft få plats. Se avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. Som ett alternativ kan ett flexibelt varumottag anordnas med lasthus med vädertätning och lyftbord i stället för lastbrygga. Exempel Det flexibelt konstruerade varumottaget har kapacitet för att ta emot både större och mindre lastbilar men även mindre paketbilar. Det möjliggörs genom ett lyftbord som går att reglera i höjd. Varumottaget är även konstruerat med vädertätningar som medger att inomhusklimatet skyddas vid angöring av både större och mindre lastbilar. När ännu mindre bilar angör varumottaget är det en fördel att varumottaget är utformat med en luftsluss som eliminerar draget för den personal som arbetar innanför varumottaget. Den är konstruerad med två snabbrullportar. Vid sidan av lastkajen finns en trappa. Dels behövs den vid eventuella utrymningar av lokalen, dels möjliggör den för chauffören att ta sig upp på lastkajen utan att behöva tränga sig in bakom bilen. Se även bild på nästa sida. Det flexibla varumottaget, planskiss. 18

20 I mycket trånga utrymmen, exempelvis på en innergård där det inte går att bygga om varumottaget, kan en lösning med kajnos att fälla bakgavellyften mot anordnas. Se exempel 2, sidan 22. Ett viktigt krav är att en chaufför enkelt och säkert ska kunna angöra varumottaget och därvid ställa sitt fordon lagligt utan att gångvägen blir för lång. Fordonet måste ha tillräckligt med plats för att kunna vända. Underlaget ska vara jämnt och utan nivåskillnader så att rullande hantering med pallar, vagnar och rullburar kan ske utan ryck eller lyft. Det får inte finnas trösklar vid dörrar eller branddörrar. Om det finns nivåskillnader bör lyftbord användas. Gods, returgods och annat material ska inte stå i vägen för transporter i korridorer och transportgångar utan bör förvaras i separata utrymmen. Dörrar ska kunna ställas upp för passage. Det flexibla varumottaget, sektionsskiss. Att tänka på Läs vidare om erforderlig kajhöjd eller lyftbord samt port, tak över lastkaj och lasthus med vädertätning i avsnittet Fakta: Varumottagets utformning. För säker trafik vid angöring av lasthus se avsnittet Fakta: Trafikföring med mera. Lagring av brännbart material ska ske på betryggande avstånd från byggnaden. Se vidare avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. Beträffande gods och fraktioner som ska transporteras bort från anläggningen, se avsnittet Fakta: Källsortering och returgods. Beträffande rån- och stöldrisk, se avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. 19

21 Miljö: Hålet i väggen Restaurang, servicebutik, kiosk Många godsleveranser i stadsmiljö går till mindre anläggningar, exempelvis affärer, restauranger eller servicebutiker längs gågator eller gator som är starkt trafikerade både av fotgängare och andra trafikanter. Ofta är förutsättningarna för godshantering jämförbara med de som råder vid transport till en bostad. De erbjuder begränsade möjligheter till rationell och ergonomiskt riktig godshantering. Det säkra och effektiva varumottaget får i dessa fall efter omständigheterna utformas på olika sätt beroende på storlek, läge på anläggningen och trafikförhållanden omkring. Ett viktigt krav är att en chaufför enkelt och säkert ska kunna nå anläggningens varumottag och därvid ställa sitt fordon lagligt utan att gångvägen blir för lång. Chauffören måste ha möjlighet att kontakta butikspersonalen genom att ringklocka eller motsvarande är tillgänglig och fungerar på avsett sätt. Där flera anläggningar kan använda samma varumottag bör en lastkaj med lyftbord finnas. Där leveranser utförs direkt från gatan bör en rullande hantering kunna ske utan trappor eller nivåskillnader. Underlaget ska vara jämnt och utan nivåskillnader så att rullande hantering med pallar, vagnar och rullburar kan ske utan ryck eller lyft. Det får inte finnas trösklar vid dörrar eller branddörrar. Om det finns nivåskillnader bör lyftbord användas. Gods, returgods och annat material ska inte stå i vägen för transporter i korridorer och transportgångar utan bör förvaras i separata utrymmen. Dörrar ska kunna ställas upp för passage. Exempel 1 På nästa sida visas ett exempel på hur man kan åstadkomma en logistikzon som bland annat innehåller en avlastningsplattform i vägbanan som förlänger övergångsställets upphöjning med fyra meter. 20

22 Exempel 1 Angöring till logistikzonen sker utan backningsmanöver. Föraren kan lägga ned bakgavellyften på den upphöjda avlastningsplattformen. Därigenom kan med lätthet en kärra eller pallyftare antingen dras upp på trottoaren eller via övergångsstället till den motsatta sidan av gatan. Eftersom fordonet måste stå i våg får inte logistikzonen med sin avlastningsplattform vara bomberad. Dessa ytor måste stå i våg. Värmeslingor kan lösa vissa problem med snöröjningen i logistikzonen. Säkerheten för synskadade och andra med funktionshinder ska beaktas bl a genom att reglerna för markeringar i gatumiljö för synskadades säkerhet följs. Avlastningsplattformens längd är mm. Dess bredd ska vara mm. Bakgavellyften kan läggas mot plattformen med mm anliggningsyta. Plattformens höjd är mm i likhet med övergångsställets upphöjning. Logistikzonens totala längd ska vara 20 meter. Denna längd krävs för att backningsmanövrer i zonen inte ska behövas. Logistikzon för lastning och lossning av gods. 21

23 Exempel 2 Exemplet visar hur man exempelvis på en innergård med hjälp av en kort lastbrygga eller, särskilt i kulturskyddade miljöer, en kajnos kan lösa problemet att på en begränsad yta åstadkomma ett varumottag. Lastbilens bakgavellyft vilar mot kajnosen eller skjuts in under den korta lastbryggan. Lösningen med kajnos väljs inte vid nybyggnation men ger en möjlighet att i befintlig miljö använda bakgavellyft. Därmed möjliggörs en rullande godshantering. Även med denna lösning är det viktigt att inga trösklar finns i varumottaget och att dörrar går att ställa upp. Övre bilden: Kort lastbrygga, en lösning i trång miljö. Nedre bilden: Lösning med kajnos i trång innerstadsmiljö. Att tänka på Läs Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning och belastningsergonomi. Se avsnittet Lagar, föreskrifter och standarder. Lagring av brännbart material ska ske på betryggande avstånd från industrilokalen. Se vidare avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. Beträffande gods och fraktioner som ska transporteras bort från anläggningen, se avsnittet Fakta: Källsortering och returgods. Beträffande rån- och stöldrisk, se avsnittet Fakta: Brandsäkerhet och stöldskydd. 22

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag. Version 3

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag. Version 3 BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag Version 3 1 2 2016 TYA Mångfaldigande av innehållet i denna PDF, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt

Läs mer

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Dessa råd och rekommendationer ingår i den lokala renhållningsordningen. De är sammanställda för att vara till hjälp vid planering

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. Utrymmen för avfall

RÅD OCH ANVISNINGAR. Utrymmen för avfall RÅD OCH ANVISNINGAR Utrymmen för avfall RÅD OCH ANVISNINGAR Utrymmen för avfall För att de boende ska få så bra service som möjligt, och sophämtarna en så bra arbetsmiljö som möjligt, har dessa råd och

Läs mer

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar Råd och anvisningar för Avfallsutrymmen samt transportvägar www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Dessa råd och anvisningar gäller inom hela Västerås

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE

CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan är tänkt att vara ett stöd vid riskbedömning av truckarbete. Chefen/arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda

Läs mer

Varumottag, lager och distribution

Varumottag, lager och distribution Varumottag, lager och distribution Arbetsmiljöverket inspekterar och ställer krav Arbetsmiljöverket kan utan förvarning göra en inspektion av hur den fysiska och psykiska arbetsmiljön är på en arbetsplats.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

Planera arbetet. Inventera lastning och lossningsställen

Planera arbetet. Inventera lastning och lossningsställen Åkerier Den här foldern vänder sig till dig som är arbetsgivare eller är anställd på ett åkeri. Syftet är att informera om vad man kan göra för att få en bra arbetsmiljö. Det tjänar alla på. Planera arbetet

Läs mer

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt.

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. 1 Till frukt- och gröntavdelningen Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. Rekommendationen vänder sig till inköpare, butiksutvecklare, butikschef

Läs mer

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: BAKKANTSUTRYMNING I KÖPCENTRA Syfte: Indata: Resultat: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5:332 i

Läs mer

Förutsättningar för flygtransport i TP 84

Förutsättningar för flygtransport i TP 84 1 (7) Förutsättningar för flygtransport i TP 84 1. LASTRUM... 2 2. FLYGTRANSPORT AV FORDON... 4 3. PALETTER... 7 1. Lastrum 2 (7) Lastrumsgolvet i TP84 är 12 meter långt och 302 cm brett, dock tillåter

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001 L &d Ergofokus Ergonomics in focus since 2001 Sara Ljunggren VD L Y F T V A G N A R för alla branscher www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I Ljunggren & daughters AB Backes väg 3 784 54

Läs mer

Särskilt boende för äldre - Arbetsmiljö

Särskilt boende för äldre - Arbetsmiljö Särskilt boende för äldre - Arbetsmiljö Information till länsstyrelserna 2007-05-23 reviderad maj 2014 1 Lokaler som krav kan ställas på Bostaden lägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro,

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Instruktion för framkomlighet och säkerhet för transporter av betongelement

Instruktion för framkomlighet och säkerhet för transporter av betongelement Instruktion för framkomlighet och säkerhet för transporter av betongelement Bakgrund Syftet med denna instruktion är att ge Abetongs kund en möjlighet att förbereda den aktuella arbetsplatsen för en framgångsrik

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ

LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ Alla lager oavsett storlek eller ålder är en s.k. RISKMILJÖ Detta innebär att sannolikheten för olyckor är betydligt större där än på många andra arbetsplatser. Det finns regler

Läs mer

KOMMENTARER TILL CHECKLISTA PLAST

KOMMENTARER TILL CHECKLISTA PLAST KOMMENTARER TILL CHECKLISTA PLAST SORTERINGSPLATTA * Sorteringsplattan utgörs ofta av ett avgränsat markområde utomhus. Grovsortering av plastavfall på sorteringsplattan utförs med hjälp av olika slag

Läs mer

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Special Generella krav Kraven bygger på en kombination på max 25,25 m Minimum krav på anläggningsväg är att den tål 10-tons axeltryck Om backningsmanöver krävs,

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar KF 2014-11-03 Bild på renhållningsfordon 1 Dessa råd och anvisningar gäller vid insamling och borttransport(hämtning) av de avfallstyper som faller under kommunens renhållningsskyldighet eller som annars

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Special Generella krav Kraven bygger på en kombination på max 25,25 m Minimum krav på anläggningsväg är att den tål 10-tons axeltryck Om backningsmanöver krävs,

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

Råd och skyddsanvisningar. För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde

Råd och skyddsanvisningar. För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde Råd och skyddsanvisningar För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet 2 Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga

Läs mer

TRUCK LOCK Förankring av fordon vid lastning/lossning

TRUCK LOCK Förankring av fordon vid lastning/lossning TRUCK LOCK Förankring av fordon vid lastning/lossning Säkra arbetsförhållanden flödet! och undvik avbrott i last rskyddad Enkel manövrering. Väde ga driftplacering av enheten. Lå r. och underhållskostnade.

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 9 2005-10-31 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 9 2005-10-31 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Citymail, Fria Postoperatörers

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG IDÉSIDOR - PACKSTATIONER/KARTONVIKARE M.M. Handfixturer FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG enkelt...ring Bloms! f ö r arbetsplatsfö rslag ring Bloms 033-15 70 75 19 IDÉSIDOR PACKSTATIONER, KARTONGVIKARE M.M.

Läs mer

Välkomna till informationsmöte!

Välkomna till informationsmöte! Välkomna till informationsmöte! Ekonomiska föreningen Bredsätra 2008-03-13 På dagordningen Uppgradering av kabel-tv, kl 19-20 Ny sophantering i området, kl 20-21 Kabel-tv Redovisning av enkätsvar Information

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering.

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter. 1. Kommunal renhållningsansvar

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1(5) Fastställare Mats Olsson Utfärdare: Roger Eriksson INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1 Rätt till användning Telfer ägs och underhålls av Oxelösunds Segelsällskap. Telfer är avsedd

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Citymail, Fria Postoperatörers

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16 1 Väglednings-PM Diarienummer: CTB 2004/34762 Beslutad datum: 2004-09-16 Handläggare: Väderskydd Åke Norelius, CTB 1. Bakgrund Detta dokument är avsett som vägledning för inspektionen i syfte att åstadkomma

Läs mer

Skydda dig mot fallrisker

Skydda dig mot fallrisker Skydda dig mot fallrisker Arbete på höjd Den här broschyren är ett stöd för dig som ska utföra arbeten med byggnads- och anläggningsarbeten där fallrisker kan förekomma. Du som är arbetsgivare kan även

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Gipsskivevagn Starke Arvid 4-hjulsstyrd vagn Mini-8/Midi-8 Rulle fönstertransportvagn Tvåvägspirran

Gipsskivevagn Starke Arvid 4-hjulsstyrd vagn Mini-8/Midi-8 Rulle fönstertransportvagn Tvåvägspirran Kärror och vagnar Allt för mycket bärs i händerna på dagens byggarbetsplatser. God markplanering, bra transportvägar och bra städning ger en förutsättning för rationella transporter. Kärrorna bör vara

Läs mer

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR Kraftiga vagnar i absolut högsta kvalitet. Väl anpassade för tung och frekvent hantering av gods inom industri, lager, butik mm. Flexibel, välj utformning efter eget behov.

Läs mer

Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförare Loggbok - Komplement Tank- och bulkbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 12 2014-05-13 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 12 2014-05-13 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Bring/Citymail, Fria

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd Allmänt om dragbilar Allmänt om dragbilar Dragbilar är avsedda att dra påhängsvagn och är därför utrustade med vändskiva för att göra det möjligt att enkelt byta släpfordon. För att kunna utnyttja dragbilen

Läs mer

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120 Pallställ Pallställ CITY är det ideala lagringssättet. Pallhantering i Pallställ City ger stor flexibilitet och effektiv logistik vid godshantering i reservdelslagret, hos grossister eller inom verkstads-

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

CHECKLISTA FÖR INSAMLING OCH TRANSPORT AV HUSHÅLLSAVFALL

CHECKLISTA FÖR INSAMLING OCH TRANSPORT AV HUSHÅLLSAVFALL CHECKLISTA FÖR INSAMLING OCH TRANSPORT AV HUSHÅLLSAVFALL ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av hämtningsanvisningar i Karlskoga kommun

Riktlinjer för tillämpning av hämtningsanvisningar i Karlskoga kommun Riktlinjer för tillämpning av hämtningsanvisningar i Karlskoga kommun Beskrivning Hämtningsanvisningarna har fastställts av samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga kommun och är framtagna i samarbete med Renhållningsbolaget

Läs mer

Flexibel och mobil med många möjligheter! MobiCrane TM. och MobiArm TM

Flexibel och mobil med många möjligheter! MobiCrane TM. och MobiArm TM Flexibel och mobil med många möjligheter! MobiCrane TM och MobiArm TM MobiCrane TM flexibla och mycket enkla att flytta och MobiArm TM Fördelar MobiCrane och MobiArm skapar en bättre arbetsmiljö. Du lyfter

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

KOMMENTARER TILL CHECKLISTA ELEKTRONIK OCH VITVAROR

KOMMENTARER TILL CHECKLISTA ELEKTRONIK OCH VITVAROR KOMMENTARER TILL CHECKLISTA ELEKTRONIK OCH VITVAROR ÅTERVINNINGSCENTRALEN Uppställning av burar. * De burar som används idag levereras till återvinningscentralerna ihopfällda, placerade ovanpå varandra

Läs mer

LAGERSÄKERHET VEMS ANSVAR? Nu med information ang nya EU standarden SS-EN 15635:2008

LAGERSÄKERHET VEMS ANSVAR? Nu med information ang nya EU standarden SS-EN 15635:2008 LAGERSÄKERHET VEMS ANSVAR? Nu med information ang nya EU standarden SS-EN 15635:2008 - Alla lager oavsett storlek eller ålder är en s.k. RISKMILJÖ - Det innebär att sannolikheten för olyckor är betydligt

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar Störst på teleskopiska arbetsredskap Världens smartaste stegar 2007 En dum stege är bara lång. Alla kan göra en lång stege. Vi tror du har större nytta av en liten. Alla kan göra en lång stege. Vi tror

Läs mer

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Gäller från den 10 juni 2008 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda Innehållsförteckning sidan

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer:

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer: Sida 1 (5) Checklista Antas i kommunfullmäktige Detaljplanens namn: Dnr: 2013-09481 Stadsdel: Kista Svar senast: 2016-02-01 Syfte och huvuddrag Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Riskbedömning enligt AFS 2001:1 Bedömning av risker och åtgärder i samband med förändring av Förskolan Ugglan, Fönvindvägen 68

Riskbedömning enligt AFS 2001:1 Bedömning av risker och åtgärder i samband med förändring av Förskolan Ugglan, Fönvindvägen 68 Riskbedömning enligt AFS 2001:1 Bedömning av risker och åtgärder i samband med förändring av Förskolan Ugglan, Fönvindvägen 68 Upprättad av Åsa Jansson Carina Forsell 2011-06-20 Förskolechef Skyddsombud

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

PALIFT Lastväxlare. Kundernas behov är vår prioritet

PALIFT Lastväxlare. Kundernas behov är vår prioritet PALIFT Lastväxlare Kundernas behov är vår prioritet TELESCOPIC T 17 T 20 T 22 Den kraftiga allväxlaren Våra lastväxlare är kända för optimal balans mellan vikt och lyftkapacitet såväl som för det utmärka

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Skolgårdar - trafiksäkerhet

Skolgårdar - trafiksäkerhet GODA EXEMPEL Skolgårdar - trafiksäkerhet Bakgrund SISAB vill uppmärksamma och lägga fokus på att skapa trafiksäkra skolgårdar. Enligt läroplanen LGR 11 är trafikämnet ett kunskapsområde som ska integreras

Läs mer

FÖRARINSTRUKTION OCH SÄKERHETSMANUAL

FÖRARINSTRUKTION OCH SÄKERHETSMANUAL 65968 FÖRARINSTRUKTION OCH SÄKERHETSMANUAL BRUKSANVISNING I ORIGINAL Denna manual ska förvaras i fordonet på vilken bakgavellyften sitter. 2013-09-17 Fabrik ZEPRO, Z-Lyften Produktion AB Allévägen 4, 840

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HAMNAR

CHECKLISTA FÖR HAMNAR Telefon 08-402 02 20 CHECKLISTA FÖR HAMNAR Containerhantering ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna.

Läs mer

Tips på bra arbetsställningar

Tips på bra arbetsställningar Tips på bra arbetsställningar Tips för alla Här kommer några generella tips om vad du kan tänka på för att skona din kropp och förebygga skador och sjukdom. Gör som du har blivit lärd. Vet du inte hur

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

PALLSTÄLL FÖR MODERN LAGERHANTERING

PALLSTÄLL FÖR MODERN LAGERHANTERING PALLSTÄLL PALLSTÄLL FÖR MODERN LAGERHANTERING Weland Pallställ är designade med fokus på framtidens krav när det gäller rationell materialhantering. Pallställens konstruktion bidrar till en genomtänkt

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Checklista Mini www.fastighets.se

Checklista Mini www.fastighets.se Checklista Mini www.fastighets.se Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet hos dig? SAM 2001:1 Din arbetsgivare har ansvar för att du har en så säker och skadefri arbetsmiljö som möjligt. Som anställd

Läs mer

AIRPORT REGULATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AIRPORT REGULATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING AIRPORT REGULATION AR AGH 19 2013 2015-02-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMRÅDEN PÅ FLYGPLATSEN 2 Allmänt 2 Områden på flygplatsen 2 Flygsida 2 Tillträdesbegränsad yta 2 Avgränsat område 2 Inpasseringspunkter

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Underhåll av tekniska anordningar

Underhåll av tekniska anordningar Underhåll av tekniska anordningar I många verksamheter används tekniska anordningar (arbetsutrustning) som hjälpmedel i produktionen. För att dessa ska fungera bra för bland annat en säker arbetsmiljö

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Loggbok - Komplement Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor 8-15

Läs mer

Leveransvillkor för konsument - BULK

Leveransvillkor för konsument - BULK Leveransvillkor för konsument - BULK Leveranstid Varan levereras inom fem (5) arbetsdagar efter beställningsdag under perioden 1 september - 31 mars. Under övrig tid sker leverans inom tio (10) arbetsdagar.

Läs mer

ROLLERFORKS. En gaffel som lätt kan ta godset från golv, lastflak eller container utan att behöva en pall under godset.

ROLLERFORKS. En gaffel som lätt kan ta godset från golv, lastflak eller container utan att behöva en pall under godset. ROLLERFORKS En gaffel som lätt kan ta godset från golv, lastflak eller container utan att behöva en pall under godset. Med ett slipsheet över och under godset kan det lätt staplas ovanpå varandra. Man

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Skriv ut och fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som

Läs mer

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion Hopfällbar Båtlyft - Instruktion 2016-09-01 Sida 1 (av 10) Allmänt: Båtlyften är endast avsedd för lyft av båt (motorbåt eller liknande) för att flytta båten till eller från en båttrailer på land. Båtlyften

Läs mer

Skyddsrond - allmän checklista

Skyddsrond - allmän checklista Skyddsrond - allmän checklista Datum Deltagare Företag: Så här använder du checklistan: Svara på frågorna i listan genom att antingen kryssa i Godkänt/O eller Ej godkänt/o. Fortsätt sedan att besvara frågorna:

Läs mer

industriportar Industriportar och lastlösningar Vägen till en komplett lastlösning anpassad efter era behov och en rejäl port att lita på börjar här

industriportar Industriportar och lastlösningar Vägen till en komplett lastlösning anpassad efter era behov och en rejäl port att lita på börjar här industriportar Industriportar och lastlösningar Vägen till en komplett lastlösning anpassad efter era behov och en rejäl port att lita på börjar här + Vi skapar lösningen utifrån era behov. 4-5 6-7 Kinema

Läs mer

Bygg- och anläggningsförare

Bygg- och anläggningsförare Loggbok - Komplement Bygg- och anläggningsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

Den ekonomiska lösningen på ett ergonomiskt problem

Den ekonomiska lösningen på ett ergonomiskt problem VacuMyggan VacuMyggan Den ekonomiska lösningen på ett ergonomiskt problem VacuMyggan är en manuell vakuumlyftare som hanterar alla typer av laster. Manövreringen är extremt smidig och snabb. Samtliga funktioner

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen

Ett kassaskåp för bilen Ett kassaskåp för bilen Lindfjällsvägen 18 S-439 31 Onsala bjorn.johanssonl@compactstoring.se Nat Tfn 0300-622 09 Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer