Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå. inom området Hälsofrämjande arbetsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå. inom området Hälsofrämjande arbetsliv"

Transkript

1 Högskolan i Gävle Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå Ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Hälsofrämjande arbetsliv

2 Högskolan i Gävle Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå Kontaktperson: Professor Svend Erik Mathiassen Avdelningen för Arbets- och folkhälsovetenskap Akademin för Hälsa och arbetsliv Högskolan i Gävle Tel /

3 Högskolan i Gävle Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå Innehåll 1 Området för examensrätt och initiala ämnet för forskarutbildning Bakgrund Forskarutbildningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv Forskarutbildningsämnet Arbetshälsovetenskap Avgränsning av ämnet Arbetshälsovetenskap Benämning av område och ämne för forskarexamensrätt Beskrivning av medverkande forskargrupper inom ämnet Arbetshälsovetenskap Centrum för belastningsskadeforskning, CBF Folkhälsovetenskap Vårdvetenskap Socialt arbete och psykologi Miljöpsykologi Industriell ekonomi Utveckling av ämnet Arbetshälsovetenskap och området Hälsofrämjande arbetsliv vid HiG Verksamhet och kompetens vid HiG inom ämnet Arbetshälsovetenskap sammanfattning 16 2 Handledarresurser 17 3 Forskarutbildningsmiljö 18 4 Högskolans kvalitetsarbete 20 5 Ekonomi 21 6 Infrastruktur 22 Tabell 1a. Professorer och docenter vid kärnforskargrupperna 24 Tabell 1b. Övriga disputerade lärare och forskare vid kärnforskargrupperna 25 Tabell 2a. Professorer och docenter inom relevanta stödämnen 27 Tabell 2b. Övriga disputerade lärare och forskare inom relevanta stödämnen 28 Tabell 3. Antal doktorsexamina vid HiG i relevanta forskarutbildningsämnen 29 Tabell 4. Doktorander vid HiG 2011 med relevans för Arbetshälsovetenskap 30 Tabell 5. Institutioner med vilka kärnforskargrupperna sampublicerat 2007-dd 31 Tabell 6. Institutioner med vilka kärnforskargrupperna har pågående samarbeten 34 Bilaga A HiGs Forsknings- och utbildningsstrategi Bilaga B Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Arbetshälsovetenskap inom området Hälsofrämjande arbetsliv Bilaga C CV och publikationsförteckningar för docenter och professorer inom kärnforskargrupperna (cf. tabell 1a) Bilaga D CV och publikationsförteckningar för övriga disputerade lärare och forskare inom kärnforskargrupperna (cf. tabell 1b) 1

4 Högskolan i Gävle Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå 1 Området för examensrätt och initiala ämnet för forskarutbildning 1.1 Bakgrund I sin forsknings- och utbildningsstrategi prioriterar Högskolan i Gävle (HiG) två profiler, Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv (bilaga A). HiG har för avsikt att även efter 2012 fokusera på dessa profiler, med det uttalade målet att inom båda långsiktigt säkra en forskning av internationell dignitet och ett utbildningsutbud som räcker från grundutbildnings- till forskarutbildningsnivå. Profilerna ska därvid fylla ett nationellt behov av forskning och utbildning inom respektive område. Satsningen på just dessa profiler markerar att HiG:s verksamhetsidé är att sätta människan i centrum och utveckla kunskapen om en hållbar livsmiljö, och är central i arbetet för att förverkliga HiG:s vision: Högskolan har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Inom området Byggd miljö fick HiG examensrätt på forskarnivå 2010 (HSV Reg.nr ), och 2009 tilldelades HiG examenstillstånd för en masterutbildning i ämnet Arbetshälsovetenskap, som faller under profilen Hälsofrämjande arbetsliv (HSV Reg.nr ; se även HSV rapport 2010:7 R). Masterprogrammet utgör rekryteringsunderlag för doktorander inom profilen, samtidigt som det katalyserar en levande kompetens inom HiG:s forskning på området. Behovet av en nationell insats för ökade kunskaper inom arbetsliv, arbetsmiljö och arbetshälsa har tydligt markerats i flera politiska skrifter under de senaste åren, exempelvis i Arbetsmarknadsdepartementets omfattande promemoria Arbetsmiljön och utanförskapet från I skrivelsen En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan framhåller Regeringen att goda arbetsmiljökunskaper hos alla aktörer i arbetslivet är en förutsättning för effektiv och hållbar produktion, och uttrycker önskan att universitet och högskolor anpassar utbud och innehåll av sina utbildningar till detta, som man explicit påpekar, eftersatta behov 3. Regeringens skrift anför dessutom att behovet gäller kunskap på alla nivåer, även så pass avancerade att arbetslivet kan få tillgång till personer som har kompetens att initiera, genomföra och utvärdera kloka förändringar av arbetsmiljön. En god arbetsmiljö anses vara en grundläggande förutsättning för att nå centrala politiska mål, särskilt i relation till arbetslinjens credo att alla som vill och kan göra en insats i arbetslivet ska kunna få göra det, och i relation till strävan att öka lönsamheten i Sveriges företag och organisationer. Mot denna bakgrund, och med stöd i den erkänt starka forskningsverksamhet som finns vid HiG inom Hälsofrämjande arbetsliv ansöker HiG nu om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Hälsofrämjande arbetsliv. 1.2 Forskarutbildningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv Området Hälsofrämjande arbetsliv definieras av de två ord som ingår i dess beteckning: Hälsofrämjande och Arbetsliv. Arbetslivet avgränsas vanligtvis som den del av livet där människan tjänar ihop till sitt leverne, antingen det är genom lönearbete eller som egen företagare. Arbetslivet är den del av livet då man gör något som andra vill betala för. Samtidigt omfattas skolelever av den svenska arbetsmiljölagen, och ur en pragmatisk svensk synpunkt måste därför skolan räknas som en del av arbetslivet. 1 Regeringskansliet, Ds 2008:16 2 Regeringens skrivelse 2009/10:248 3 Ibid. kapitel

5 Högskolan i Gävle Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå Hälsa och hälsofrämjande måste i en arbetslivskontext ges en bred definition. Arbetslivet är en komplex miljö som ställer krav på både fysisk och mental prestationsförmåga, och där arbetsförhållandena påverkar bådadera i både positiv och negativ bemärkelse. Det är därför rimligt och relevant att Hälsa anses innefatta både fysisk och mental hälsa för den enskilde, samt att begreppet relaterar till både sjukdom, prestationsförmåga och välbefinnande, samt till de möjligheter som arbetet ger till personlig och professionell utveckling. (O)hälsa uppfattas då som ett utfall knyten till individen, vilket bestäms av faktorer på individ-, organisations- och samhällsnivå. En hälsoinriktad forskning och utbildning tar sig an hälsans fysiologiska och psykologiska grundvalar, faktorer som påverkar hälsan, och hälsans uttryck, t.ex. i individens beteende. Även teori- och begreppsutveckling ingår, liksom metodstudier av relevans för området. Faktorer som påverkar hälsan finns både hos individen självt och i den livsmiljö inklusive arbetet som individen befinner sig i och interagerar med. Forskning och utbildning i hälsa innefattar således också hur interventioner vars syfte inte är hälsoinriktat ändå kan påverka hälsan, exempelvis som när ett företag rationaliserar sin produktion för att nå ökad lönsamhet. Begreppet Hälsofrämjande täcker in sådana villkor, situationer och mekanismer där individens hälsa förbättras, antingen detta sker från en normal frisk hälsonivå eller från en utgångspunkt där hälsan på något sätt har försämrats, som vid en rehabiliteringsinsats. Detta är hälsopromotion. Men ska begreppet Hälsofrämjande på ett meningsfullt sätt kunna täcka in de insatser som görs på en samhällsnivå och i arbetslivet i hälsofrämjande syften måste det även inkludera prevention. Att hälsofrämjande inkluderar prevention motsvarar den begreppsanvändning som tillämpas inom folkhälsovetenskapen, där mycket forskning och verksamhet ägnas åt samhällsinsatser vars syfte är att förebygga ohälsa. Exempel är kampanjer för nyttiga matvanor, eller för regelbunden fysisk aktivitet i syfte att stävja hjärt-kärlsjukdomar. Även för den enskilde är förebyggande insatser hälsofrämjande i ett livstidsperspektiv den genomsnittliga livstidshälsan förbättras om man klarar sig undan belastningsskador, fetma och tidiga hjärtproblem, även om den akuta hälsan knappast påverkas om en i övrigt frisk individ t.ex. börjar motionera eller äta nyttigare. Med denna utgångspunkt tar sig forskning och utbildning i Hälsofrämjande uppenbarligen an frågor som direkt belyser promotion och prevention av individens hälsa. Dessa frågor kan ställas på en individnivå (där (o)hälsan uttrycks), liksom på organisations- och samhällsnivå (där förutsättningarna för (o)hälsa formas). En rimligt täckande bild av hälsofrämjande initiativ måste emellertid beakta även dess konsekvenser utöver det rent hälsomässiga; exempelvis effekter på privat- och företagsekonomiska villkor, eller konsekvenser för individens ställning på arbetsmarknaden och i en social gemenskap. Begreppet Hälsofrämjande har i detta ljus även vinklingar mot politiska frågor och statsvetenskap. Området Hälsofrämjande arbetsliv definieras av att det ägnar sig åt frågor som rör hälsofrämjande och dessutom kopplar dessa till förhållanden i arbetslivet. Hälsofrämjande arbetsliv inkluderar därför arbetslivets konsekvenser för hälsan i stort, inte bara den del av hälsan som kan kopplas direkt till arbetets fysiska, mentala och sociala villkor. Exempelvis kan forskning i Hälsofrämjande arbetsliv innefatta studier av hur arbetslivsvillkor påverkar människans möjligheter att leva ett hälsofrämjande liv vid sidan om arbetet, och studier av arbetsplatsen som en arena för folkhälsoinriktade initiativ; exempelvis att habilitera missbrukande ungdomar genom ett yrkesarbete. Forskningen inkluderar även metod-, teori- och begreppsutveckling med relevans för hälsa och arbetsliv, och kan ske både på grund- och tillämpad nivå. Eftersom Hälsofrämjande arbetsliv är ett tematiskt definierad område omfattar det i sakens natur en mångfald av vetenskapliga discipliner: samtliga som på något sätt kan bidra till och berika området genom forsknings- och utbildningsverksamhet om de frågor och inom de ramar som satts ovan. Hälsofrämjande arbetsliv är därför ett brett, mångvetenskapligt forsknings- och utbildningsfält. Området definieras av den forskningsfråga som ställs, inte av den eller de metoder som används för att besvara frågan. 3

6 Högskolan i Gävle Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå 1.3 Forskarutbildningsämnet Arbetshälsovetenskap Avgränsning av ämnet Arbetshälsovetenskap Inom det föreslagna forskarutbildningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv söker HiG forskarexamensrätt i ämnet Arbetshälsovetenskap. HiG erhöll 2010 examenstillstånd för en masterutbildning i ämnet Arbetshälsovetenskap. I HiG:s ansökan om denna examensrätt beskrevs och avgränsades ämnet på ett sätt som av HSV:s granskare bedömdes som en akademisk innovation 4. Föreliggande ansökan om examensrätt på forskarnivå i Arbetshälsovetenskap vilar på samma avgränsning av ämnet som masterutbildningen. Arbetshälsovetenskap utgör ett mångvetenskapligt kunskapsområde som innefattar olika aspekter på hälsa i arbetslivet. Det rymmer såväl kunskap om hur kroppen reagerar på fysisk och psykisk belastning, hur man förebygger olika typer av arbetsskador, hur man organiserar och leder arbetet för att medarbetarna ska må bra, liksom hur man på arbetsplatsen kan stimulera medarbetarna att leva ett hälsofrämjande liv. Därutöver inbegrips kunskap om hur rehabiliterande insatser för återgång till arbete efter sjukdom/skada bör genomföras, både i relation till den drabbade individen och med avseende på den arbetsplats hon ska tillbaka till. Ett annat viktigt område inom Arbetshälsovetenskap är kunskapen om hur arbetet ska organiseras och utformas för att säkra tillgängligheten för individer med olika funktionsnedsättningar. I en fysisk mening skapas arbete då en kraft verkar över en sträcka. Människan har en förmåga att utföra arbete: flytta på föremål eller förflytta sig själv. Att studera denna förmåga till fysiskt arbete och förstå arbetets konsekvenser för kropp och psyke är utgångspunkten för vetenskapliga discipliner som t.ex. arbetsfysiologi. Samtidigt används ordet arbete även om de göromål människan ägnar sig åt professionellt; det man tjänar sitt levebröd på. Denna användning av termen arbete leder till den avgränsning av ordet arbetsliv som gavs i avsnitt 1.2. Som det även framgick av avsnitt 1.2 är hälsa (och dess motsats ohälsa) komplexa begrepp. God hälsa innebär en upplevelse av välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom, men även den som har en diagnostiserad sjukdom eller funktionsnedsättning kan uppleva god hälsa liksom ohälsa kan upplevas när det saknas sjukdomsdiagnos. En god fysisk och psykisk hälsa är central för individen och eftersom den vuxna människan i den industrialiserade världen vistas en stor del av sin vakna tid på arbetet är arbetsplatsen en viktig arena för åtgärder för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Trots stora insatser för att förbättra arbetsmiljön är fortfarande ohälsa i arbetet ett stort problem. Brister i arbetsorganisation och negativa faktorer i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön bidrar till uppkomst av arbetsrelaterad stress, belastningsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar. För individer med olika funktionshinder kan brister i arbetsmiljön dessutom innebära begränsningar i arbetsförmågan, ytterligare belastningar och att tillgängligheten till arbete försvåras. Arbetshälsovetenskapen studerar faktorer i arbetslivet som påverkar olika yrkesgruppers hälsa positivt och negativt samt förekomst av besvär, sjukdom och sjukskrivning som är relaterad till arbetet. Arbetshälsovetenskapen skiljer sig därmed från folkhälsovetenskap som studerar faktorer som påverkar hälsan på populationsnivå, och vårdvetenskap som studerar individers hälsa i relation till sjukdom, lidande och omhändertagande. Arbetsvetenskap som ämne (eller ämnespopulation 5 ) tar ett övergripande grepp på många områden som är relaterade till arbetslivet i sin helhet, exempelvis produktdesign, organisationsutveckling och arbetsmarknadspolitik 5, medan Arbetshälsovetenskapen mer specifikt kartlägger och analyserar 4 HSV rapport 2010:7 R, p HSV rapport 2006:5 R 4

7 Högskolan i Gävle Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå samband mellan arbete, prestation och hälsa och utvecklar teorier, begrepp och metoder för dessa syften. Arbetshälsovetenskapen studerar fysiska och psykosociala arbetsvillkor och utvecklar forskningsbaserade principer för att förebygga ohälsa och främja hälsa i arbetslivet, och tar sig även an rehabiliterande åtgärder som kan förbättra individens möjligheter i arbetslivet. Arbetshälsovetenskap omfattar därför relevanta delar av samhällsvetenskap, medicinsk vetenskap, beteendevetenskap, teknik och naturvetenskap. Exempel på vetenskapliga kärnämnen av relevans är arbetsfysiologi, ergonomi, epidemiologi, vårdvetenskap, psykologi, socialt arbete, pedagogik, företagsekonomi Benämning av område och ämne för forskarexamensrätt HiG söker examensrätt på forskarnivå inom området Hälsofrämjande arbetsliv och avser att initialt bedriva forskarutbildning inom ämnet Arbetshälsovetenskap. 1.4 Beskrivning av medverkande forskargrupper inom ämnet Arbetshälsovetenskap Som framgått ovan är Arbetshälsovetenskap ett mångvetenskapligt forskningsfält, som avgränsas av en tematisk inriktning hälsa och arbetsliv men i övrigt både tillåter och inspirerar till bidrag från en mångfald vetenskapliga discipliner. Av naturliga skäl täcker inte forskningen vid HiG in samtliga möjliga aspekter av Arbetshälsovetenskap; nedan stående genomgång visar vilka grupper vid HiG som idag bedriver forskning på området. I avsnitt 1.5 beskrivs sedan ytterligare forskarkonstellationer vid HiG som har en uppenbar potential för att framöver bidra till forskningsmiljön inom ämnet Arbetshälsovetenskap, och som även uttalat en vilja att, utifrån sina respektive vetenskapliga utgångspunkter, ta sig an forskningsfrågor som rör hälsa och arbetsliv Centrum för belastningsskadeforskning, CBF Centrum för belastningsskadeforskning (då Belastningsskadecentrum) inrättades vid HiG den 1 januari Den redan då väletablerade verksamheten fördes över från Arbetslivsinstitutet, och i samband med överföringen ökade statsmakten HiG:s forskningsbudget med 25 mkr per år, öronmärkta för belastningsskadeforskning. Enligt avtal med Arbetslivsinstitutet, och i enlighet med det politiska syftet med överföringen, gav HiG CBF uppdraget att Bedriva forskning och utvecklingsarbete inom belastningsskadeområdet, samverka med andra forskningsmiljöer och informera om sin verksamhet. CBF har därför fokuserat sin forskning på frågor med direkt knytning till temat belastningsskador; en väsentlig aspekt inom ämnet Arbetshälsovetenskap eftersom belastningsrelaterade besvär i arbetslivet både i Sverige och inom EU pekats ut som ett av de största folkhälsoproblemen i den industrialiserade världen. Forskningen vid CBF har strukturerats i tre insatsområden: Fysiologiska och psykologiska mekanismer vid belastningsskada, Interventioner mot belastningsskador i arbetslivet och Rehabilitering av belastningsskador. Inom varje insatsområde har forskarna och forskningsledaren gemensamt identifierat ett antal prioriterade forskningsfält som är vetenskapligt attraktiva och där CBF kan göra en insats på internationell nivå, antingen med den tvärvetenskapliga kompetens som redan finns i gruppen eller i direkt samarbete med andra forskargrupper. Forskningen omfattar således 7 forskningsfält, som kort presenteras nedan. Var och ett av dessa fält innehåller mellan 3 och 8 enskilda forskningsprojekt. En närmare beskrivning av de olika projekten finns på CBF:s hemsida, Biokemiska markörer och blodflöde i arbetande muskler Det är väl känt att långvarigt, lågintensivt eller repetitivt arbete kan leda till uppkomst av kronisk 5

8 Högskolan i Gävle Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå muskelsmärta. Men det är inte klarlagt vilka mekanismer som ligger bakom problemet. Många forskare tror att smärtan är resultatet av många arbetspass, d.v.s. att effekten ackumulerar över tid, där tiden för återhämtning mellan passen inte är tillräklig. Forskning på vävnadsprover från musklerna visar att de som har ont har en förändrad biokemisk miljö i den smärtande muskeln, möjligen till följd av syrebrist. Mätningar av blodflödet har också visat på störningar, vilket tyder på att blodförsörjningen till muskeln kan vara en kritisk faktor för uppkomsten av besvär och smärta. Inom detta forskningsfält använder forskarna moderna metoder som kan värdera hur smärta och trötthet förhåller sig till de aktiva musklernas blodflöde, syresättning och biokemiska miljö. Metoderna används i kontrollerade studier på både friska personer och personer med belastningsbesvär av olika arbetsbelastningar i laboratoriet. Forskningens övergripande syfte är att nå en ökad kunskap om de fysiologiska mekanismer som förklarar samband mellan lågintensivt arbete och smärta Synstress och besvär i nacke/skuldra Närarbete i allmänhet och bildskärmsarbete i synnerhet kan ge upphov till en flora av subjektiva besvär från ögonen: ögontrötthet, värk från ögonen, gruskänsla, sveda, rödögdhet, torrhetskänsla, tillfällig funktionell närsynthet; och att dessa synbesvär ofta förekommer tillsammans med värk i huvudet, nacken och/eller skuldrorna. Detta har visats i epidemiologiska studier, bl.a. vid CBF, och skulle kunna förklaras med att synkrav leder till låsta arbetsställningar. Samtidigt tyder annan forskning vid CBF på att det finns ett djupare neurofysiologiskt samband mellan ögonbelastning och anspänning i nackens och skuldrornas muskler: ju mer ögats ciliarmuskel spänns för att kompensera för en optisk oskärpa, desto högre blir muskelspänningarna. Forskningens övergripande syfte är att uppnå mera kunskap om sambanden mellan syn- och muskelbelastning, för att på så sätt kunna ge bättre råd om design av synkrävande arbete Variation i fysisk och mental belastning Mer variation är ett av de vanligaste förslagen till hur man ska motverka att belastningsskador uppkommer vid långvarigt, lågintensivt arbete. Den som arbetar varierat antas bli mindre trött och, förhoppningsvis, mindre skadebenägen, genom att använda kroppen i en mångfald olika mönster av muskelaktivitet och rörelser. Inom detta forskningsfält studerar forskarna hur den enskilda individen kan uppnå belastningsvariation genom att utnyttja att motoriken erbjuder en stor repertoar av möjliga lösningar på även mycket enkla arbetsuppgifter. Forskarna studerar också hur variation och återhämtning kan uppnås genom att organisera arbetsuppgifter på olika sätt över tid, inklusive klassiska men föga studerade idéer som jobbrotation och arbetsutvidgning, och nya idéer som restorativa kombinationer av fysiska och mentala belastningar. Forskningsfältet är en sammanfogning av flera forskningslinjer där CBF:s forskare varit internationellt framgångsrika: sensomotorisk kontroll vid enkla rörelser, fysiologiska effekter av lågintensiv fysisk belastning, och metoder för kvantifiering av variation i fysisk belastning. Forskningen syftar övergripande till att ta reda på hur kroppen reagerar på olika typer av variation, och hur man bäst kan designa ett lågintensivt arbete så att det gynnar variabilitet i rörelsemönster/belastningar och stimulerar utvecklingen av fysiologisk kapacitet oavsett om syftet är att undvika en belastningsskada, rehabilitera en som redan uppstått eller främja hälsan i yrken där inaktivitet är en risk. Vissa frågor inom detta forskningsfält beforskas i samarbete med miljöpsykologigruppen vid HiG (se avsnitt 1.4.5) Fysisk aktivitet och stress Fysisk aktivitet i lagom mängd är hälsofrämjande, bl.a. genom att minska risken för hjärt- /kärlsjukdomar och diabetes, och förebygga kronisk smärta. Otillräcklig fysisk aktivitet kan leda till olika symptom från kroppen, även smärta, som i sin tur, på grund av rörelserädsla, kan leda till ännu mindre fysisk aktivitet och ännu mer problem. Denna onda cirkel kan förstärkas av fysiologiska mekanismer som kopplar samman stress och muskulära besvär genom det autonoma nervsystemet. Inom forskningsfältet studerar forskarna sambanden mellan graden av aktivitet, stressupplevelse, muskelsmärta och fysiologiska markörer. Forskarna undersöker om det finns ett 6

9 Högskolan i Gävle Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå samband mellan det autonoma nervsystemets förmåga att reagera på belastning och graden av återhämtning efter belastning. Detta sker dels genom omfattande fältstudier av fysiska aktivitetsmönster och stressreaktioner hos personer med och utan belastningsbesvär, dels genom laboratoriestudier av om återhämtningen efter ett fysiskt arbete kan förbättras genom vissa typer av mental aktivitet (se även avsnitt 1.4.5). Det övergripande syftet med denna forskning är att på sikt kunna utveckla rekommendationer för hur man bör se på förhållandet mellan fysisk aktivitet och stressreglering, och ge råd om vilka mentala belastningar som bäst kan kombineras med fysisk belastning Kostnadseffektiv mätning och analys av fysisk belastning Företag och forskare som vill se effekten av arbetsmiljöinsatser eller ta reda på hur belastande ett arbete är, behöver bra data om exempelvis arbetsställningar och muskelaktivitet. Men bra data kostar och resurser är begränsade, så det gäller att leta fram det mest resurssnåla sättet att få den information man vill åt. Forskarna vet exempelvis att risken för skulderproblem ökar om armarna är lyfta över skulderhöjd under lång tid. Data om armarnas position kan fås genom att sätta vinkelmätare på överarmen, observera den som arbetar eller fråga henne. Det första är dyrt men exakt, det sista är billigt men mindre tillförlitligt. Forskare vid CBF har under många år studerat källorna till osäkerhet då man samlar in data med olika mätmetoder i olika yrken, och tagit fram principer för effektiv datainsamling. Forskningen har nu utvecklats mot att i ökande grad studera kostnaden för olika mätinstrument och datainsamlingsmetoder, hur kostnaden förhåller sig till mätningarnas tillförlitlighet, och hur relationen mellan mätningarnas kostnad och statistiska effektivitet i sin tur beror på vilka yrken och personer man mäter på. En idé som får särskild uppmärksamhet är att billig information från exempelvis arbetsscheman eller faktureringsunderlag skulle kunna berätta om annars dyra belastningsdata, s.k. modellering. Syftet med forskningen på sikt är att ta fram praktiska råd om hur man resurssnålt kan samla in och bearbeta belastningsdata, och på så sätt hjälpa både forskare och praktiker att effektivisera sina insatser i arbetslivet Ergonomiska interventionsprocesser Forskarnas kunskap om arbetsmiljö, belastningar och hälsa behöver nå ut till organisationer och företag, så att beslutsfattare i arbetslivet kan fatta väl avvägda beslut i arbetsmiljöarbetet. Många olika aktörer i samhället har pekat på att kunskapsflödet mellan forskning och praktik är otillräcklig. Den traditionella forskningen i riskkommunikation fokuserar på yttre faktorer för att förklara organisationers respons på arbetsmiljökommunikation, och tar inte tillräcklig hänsyn till det organisatoriska perspektivet. Inom detta forskningsfält är således organisationers attityder till och användande av kunskap om arbetsmiljön ett centralt tema, liksom planering och implementering av hälsofrämjande insatser i arbetslivet. Hur arbetsmiljöarbetet prioriteras av olika personalgrupper, vilka arbetsmiljörelaterade beslut som fattas, av vem och varför, och hur arbetsmiljöns samband med produktivitet, varumärke och lönsamhet uppfattas. Det övergripande syftet med forskningen inom detta fält är att ta fram kunskap, dels om flöden av arbetsmiljökommunikation på en organisationsnivå, dels om processer kring organisationers kunskapsbildning runt belastningsskador och arbetshälsa, dels om på vilka sätt och varför organisationer agerar mot bakgrund av sin kunskap. Forskningen ska generera kunskap som både är av vetenskapligt intresse och kan tillämpas praktiskt i arbetslivet. Inom detta forskningsfält har CBF ett nära samarbete med HiG:s forskare i industriell ekonomi (se avsnitt 1.4.6) Rehabilitering av nackbesvär Kunskapen om evidensbaserade åtgärder för belastningsrelaterade besvär och nacksmärta är otillräcklig, och effektivare behandling med grund i individens särskilda behov efterlyses ofta. Detta forskningsfält fokuserar på att utveckla en klinisk beslutsmodell för individanpassad behandling vid nacksmärta och på metoder att tidigt identifiera riskindivider. En randomiserad behandlingsstudie som till en stor del är externt finansierad har nyligen påbörjats. Studien ska svara på om rehabiliteringsinsatser där val av de ingående komponenterna baseras på objektiva 7

10 Högskolan i Gävle Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå funktionstest, symtom och kliniska standardiserade test har bättre effekt än insatser som ej individanpassats. I så fall ska studien leda till en klinisk beslutsmodell. Även hälsoekonomiska faktorer kommer att beaktas i studien. Vidare avser forskarna att studera betydelsen av fysiska och psykosociala belastningar på arbetsplatsen för behandlingsresultaten på lång sikt. Det övergripande syfte med forskningen är att utveckla riktlinjer för tidig rehabilitering, speciellt vad gäller val av behandling, val av utfallsmått vid utvärdering av behandling samt metoder för att genomföra behandling, både i företagshälsovården och i det allmänna vårdsystemet. Var och ett av dessa 7 forskningsfält är bemannat med mellan 2 och 4 seniora forskare och mellan 1 och 3 doktorander, och åtskilliga forskare är aktiva inom flera forskningsfält. Sammantaget har CBF f n 1 professor, 3 docenter (varav en sökt professur), ytterligare 10 disputerade forskare och lektorer (varav en sökt docentur), samt 11 doktorander. Tio av dessa 25 personer är anställda tillsvidare. Forskningsbudgeten 2011 omfattar 36 mkr, varav 11 mkr i externa anslag. Var och ett av de 7 forskningsfälten ovan har en budget på mellan 2,5 och 5,8 mkr. Därtill kommer verksamhet för i storleksordningen 4 mkr som äger rum på CBF men finansieras av andra, exempelvis genom att post-docs som formellt anställts vid andra lärosäten förlagt sin forskning till CBF, eller att en extern aktör anställt en forskare vid CBF för att realisera ett specifikt projekt som CBF får den vetenskapliga utdelningen av. I september 2009 tilldelades HiG, genom CBF, ett 10-årigt anslag om totalt 50 mkr av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för forskningscentret Kroppen i arbete från problem till potential. Ett sådant FAS-centrumstöd ges, i hård konkurrens, till forskargrupper som är internationellt framstående. Den forskning som finansieras av FAS-centrumanslaget bygger vidare på den forskning som i övrigt finns vid CBF, och förstärker de 7 nämnda forskningsfälten. I syfte att stärka forskningsanknytningen av den masterutbildning i Arbetshälsovetenskap som sedan hösten 2011 anordnas med bas på CBF har resurser avdelats under 2011 och följande år för att bygga upp forskning inom hälsofrämjande ledarskap. Organisations- och ledarskapsfrågor beaktas endast i viss mån inom CBF:s befintliga forskning (cf ), och inte med inriktning mot ledarskapets betydelse för hälsa och välbefinnande. Forskningen på detta nya område kommer att byggas upp i samarbete med forskargruppen inom psykologi och socialt arbete (se avsnitt 1.4.4), som har kompetens och erfarenhet inom organisationspsykologi och organisationsanalys. Både FAS-centrumstödet och flera externa utvärderingar av CBF:s forskning vittnar om att forskningen i flera delar ligger i den absoluta internationella frontlinjen. CBF är idag en av de största forskargrupperna i Europa inom sitt område och har ett omfattande nationellt och internationellt forskningssamarbete. Som en illustration har forskare från CBF under de senaste 5 åren sampublicerat vetenskapliga artiklar med kollegor från Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Tyskland, Italien, Ryssland, Ukraina, Israel, USA, Canada och Australien och, inom Sverige, med forskare vid Lunds universitet, Örebro universitet, KI, KTH, Uppsala universitet och Umeå universitet. Under samma period har ett antal gästdoktorander och seniora gästforskare från dessa forskningsmiljöer arbetat vid CBF under perioder av mellan 1 och 4 månader. CBF har avsiktligt satsat på ett livligt nationellt och internationellt forskarutbyte i och med sin lokalisering på ett mindre lärosäte, och har allokerat avsevärda resurser för detta. CBF har dessutom nära kontakter till forskningens avnämare, exempelvis Arbetsmiljöverket, Företagshälsovården och de stora fack- och arbetsgivarförbunden. Forskningsledaren vid CBF har varit sekreterare i Regeringens Arbetsmiljöpolitiska kunskapsråd, som bistått Arbetsmarknadsministern med synpunkter på arbetsliv och arbetsmiljö och gett ut populära skrifter om aktuella arbetsmiljöfrågor. Eftersom det funnits brist på moderna läromedel på en avancerad nivå inom arbetshälsa tog forskare med knytning till CBF initiativ till att ta fram en bok, Arbetslivsfysiologi, som publicerades 8

11 Högskolan i Gävle Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå av Studentlitteratur Med ekonomiskt stöd från HiG ges boken under hösten 2011 ut i en engelsk översättning, Occupational Physiology, på förlaget CRC Press, och når därmed den internationella marknaden, samtidigt som att den ingår som kurslitteratur i HiG:s utbildningar inom Arbetshälsovetenskap Folkhälsovetenskap Ämnet Folkhälsovetenskap har endast funnits sedan 2008 vid HiG. Ämnesgruppen har sedan tidigare fastställt att fokus för gruppens arbete ska ligga på hälsofrämjande och förebyggande arbete med utgångspunkt från hälsans bestämningsfaktorer såsom livsstil och levnadsvanor. Här kommer begreppet hälsostrategiskt arbete att få en central roll. Under senaste året har arbetslivet i ökande grad tagits upp som en central determinant för folkhälsan, i synnerhet inom gruppens forskning (se nedan). De folkhälsovetenskapliga kurserna vid HiG är populära och läses i dagsläget framförallt av studenter vid det Hälsopedagogiska programmet. Folkhälsovetenskap ingår dessutom i Personal- och arbetslivsprogrammet. Forskningen inom disciplinen förväntas växa under de kommande åren. Under hösten 2011 kommer ämnesgruppen för folkhälsovetenskap i samarbete med CBF att starta den första etappen i GHOLDH-projektet (Gävleborg s Households, Labour Dynamic and Health Outcomes), som syftar till att ta fram kunskap om hur den psykiska och fysiska hälsan i Gävleborgs läns hushåll påverkas av sysselsättningsläget på arbetsmarknaden samt av förhållandena på arbetsplatsen. Forskningen bygger på longitudinella studier och ska därför följa personer äldre än 16 år under flera år. Dessutom är ämnesgruppen involverad i forskning om individens förutsättningar att arbeta med bibehållen hälsa, dels med särskilt fokus på betydelsen av fysisk prestationsförmåga i ungdomen, dels med särskilt fokus på sysselsättning och att vara utlandsfödd. Våren 2012 kommer ett nytt forskningsområde att upparbetas i samarbete med CBF och miljöpsykologigruppen vid HiG (cf. avsnitt 1.4.5): arbetsmåltidens betydelse för återhämtning efter fysiskt och mentalt arbete. Forskningen på detta område kommer att ledas av en professor med lång erfarenhet av liknande arbetslivsforskning som för närvarande är anställd på 25%. Förutom denna professor ingår två disputerade lektorer i gruppen. En ytterligare professor (100%) inom profilen Hälsofrämjande arbetsliv med inriktning mot arbets- eller folkhälsovetenskap är under tillsättning. Intentionen med denna professur är att bygga upp forskning och utbildning som överbryggar den sedvanliga distinktionen mellan arbets- och folkhälsovetenskap. Dessutom diskuteras på Akademinivå ett förslag om anställning av ytterligare två lektorer i folkhälsovetenskap. De högskoleinterna forskningsmedlen inom folkhälsovetenskap uppgår till ca: 1,7 mkr för 2011, och ett delmål i GHOLD-projektet är att skapa underlag för att söka extern finansiering Vårdvetenskap Forskargruppen inom vårdvetenskap består av forskare med vårdvetenskaplig och medicinsk bakgrund. Forskningen är i nuläget främst koncentrerad till följande inriktningar, som har funnits sedan några år tillbaks: (1) hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg; (2) leva med långvarig ohälsa; (3) vård och omsorg av äldre. Två av de ovanstående inriktningarna (1-2) har direkt relevans för hälsofrämjande arbetsliv och Arbetshälsovetenskap och beskrivs därför mer i detalj nedan. Forskningen om äldre, (3), har också betydelse för området eftersom ett hälsofrämjande arbetsliv för äldre förutsätter en grundkunskap om hur (o)hälsa utvecklas för gruppen. 9

12 Högskolan i Gävle Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg Forskningen belyser vårdpersonalens psykosociala arbetsmiljö samt chefs- och ledarskap i vård och omsorg. Frågor som fokuseras är bl.a. hur personalens välmående relaterar till ledarskap och strukturella förutsättningar, samt eventuella skillnader i dessa samband mellan privat och offentlig verksamhet. Andra områden som studeras är arbetstillfredsställelse och stressymtom bland personal med formell och brist på formell kompetens för sitt arbete inom äldreomsorgen. Vidare studeras olika former av interventioner för att förbättra arbetsmiljön samt relationer mellan arbetsmiljö och verksamhetens resultat och kvalitet. Flera projekt belyser empowerment (strukturell likväl som psykologisk empowerment) vilket är en av flera aspekter som anses viktiga i hälsofrämjande arbete. Inom denna inriktning fokuseras också personalens syn på sin roll och sitt ansvarsområde, bl.a. finns studier som handlar om chefskap, ansvar och handlingsutrymme. Samverkan och kommunikation mellan och inom olika yrkesgrupper belyses i ett projekt inom intensivvård. I ett annat projekt, som inte är vårdinriktat, studeras den unga människans livsvillkor, med viss fokusering på arbete, arbetets betydelse samt arbetslöshet och dess betydelse för livssituationen i stort med betoning på hälsa/ohälsa Leva med långvarig ohälsa Forskningen fokuserar på långvarig ohälsa och dess konsekvenser för patienters livssituation, liksom på vårdpersonalens förmåga att identifiera patienters problem och stödja patienter att hantera sin livssituation. Målsättningen är att identifiera frisk- och riskfaktorer för långvarig ohälsa/sjukdom samt att utveckla effektiva behandlings- och omvårdnadsåtgärder, hälsofrämjande likväl som preventiva. Ett stort antal personer i Sverige är drabbade av de sjukdomstillstånd som gruppen främst studerar: migrän, långvarig smärta, hjärt- och kärlsjukdom, demens och gastrointestinala besvär. Dessa sjukdomar påverkar både på individens livskvalitet och samhällsekonomin genom t.ex. sjukskrivningskostnader. Sekundär prevention är viktig och individen behöver lära sig att hantera sin sjukdom/ohälsa samt stärka sina friskfaktorer, både i relation till arbetsförmåga och då det gäller fritiden. Forskargruppen har sammantaget en bred kompetens inom området för att studera långvarig ohälsa i relation till arbetslivet. Inom den vårdvetenskapliga gruppen finns 14 disputerade (varav 1 professor och 3 docenter) och 1 person med licentiatexamen. För närvarande finns 12 doktorander/adjunkter (forskning procent och resterande tid tjänstgöring som adjunkt). Under de senaste fem åren ( ) har fem personer med finansiering via HiG avlagt doktorsexamina. För lektorer är tiden för forskning 20 % men några har utökad tid finansierat med externa medel och/eller medel från HiGs forskningsanslag. Forskningsmedlen uppgår till 4,7 mkr för 2011 (2,3 mkr interna medel och 2,4 mkr externa medel). Två doktorandtjänster (80% forskning) sam- finansieras tillsammans med Landstinget Gävleborg dvs. HiG och Landstinget Gävleborg står för 40% vardera. Samarbete sker framförallt med Uppsala universitet, Örebro universitet samt Karolinska Institutet. Internationellt samarbete i form av publikationer har under de senaste fem åren skett med forskare från Egypten, Tanzania, Schweiz, Finland, Danmark och Norge Socialt arbete och psykologi Forskargruppen inom ämneskollegiet för socialt arbete och psykologi består av forskare med grund i sociologi, socialt arbete och psykologins centrala fält exempelvis kognitiv psykologi, emotionspsykologi och utvecklingspsykologi. Inom dessa grupper är forskningen i nuläget främst koncentrerad till följande inriktningar, som har funnits sedan några år tillbaks: (1) Hälsofrämjande arbetsliv inom social omsorg, socialt arbete och psykologi (2) Leva med långvarig psykosocial ohälsa i vid mening (3) Vård och omsorg av särskilda grupper såsom exempelvis äldre, funktionshindrade och marginaliserade grupper i samhället samt (4) Utveckling av forskningsmetoder som är relevanta för att studera såväl kvantitativa som kvalitativa processer 10

13 Högskolan i Gävle Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå inom nämnda områden inklusive forskningsstrategier för studier av kognitiv och emotionell (o)hälsa. De tre första inriktningarna ovan sammanfaller på många sätt med områden där även vårdvetenskap har forskningsaktivitet. Som i avsnittet om vårdvetenskap (1.4.3) beskrivs främst de två första inriktningarna mer i detalj nedan eftersom de har den mest direkta relevansen för Hälsofrämjande arbetsliv och Arbetshälsovetenskap. Forskning exempelvis om äldre (inriktning 3) bedrivs inom kollegiet socialt arbete men har ännu inte direkt anknytning till hälsofrämjande arbetsliv medan forskningen om funktionshindrades situation till en del har haft anknytning till arbetslivet och även forskningen kring olika marginaliserade gruppers situation i viss utsträckning har anknutits till arbetslivet. Utvecklingen av olika typer av forskningsmetoder (inriktning 4) är mycket relevant för området hälsofrämjande arbetsliv och ämnet Arbetshälsovetenskap eftersom områdets komplexa innebörd kräver tillgång till och djup förståelse för många olika vetenskapliga discipliner eller olika former av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Detta inkluderar möjligheter och begränsningar med narrativa berättelsemetoder vilket är en spetskunskap inom kollegiet för socialt arbete och psykologi. Forskning inom ramen för socialt arbete och psykologi kan förstås på olika nivåer och med beaktande av skilda dimensioner som ligger i linje med vad som skrivits inom området Hälsofrämjande arbetsliv och ämnet Arbetshälsovetenskap (kapitel 1.2 och 1.3). Forskning i hälsofrämjande arbetsliv relaterat till socialt arbete och psykologi innefattar en grundläggande teoretisk eller metodologisk kunskapsutveckling som i sin tur kan ha betydelse för att kunna förstå olika (o)hälsodimensioner och som har relevans för arbetshälsa i generell mening. Det motsvarar då exempelvis en grundforskningsinsats avseende utveckling av teori och begrepp, inklusive analytisk fördjupning i uppkomstmekanismer, behandling och prevention av psykosocial (o)hälsa. Det kan också handla om forskning för att utveckla mer tillämpad kunskap för ett hälsofrämjande arbetsliv där kopplingen mellan (o)hälsa och arbetsliv blir mer direkt och explicit formulerat. Dessa argument illustreras i nedanstående beskrivningar Hälsofrämjande arbetsliv inom social omsorg, socialt arbete och psykologi Inom socialt arbete bedrivs forskning med direkt eller indirekt koppling till hälsofrämjande arbetsliv bland annat avseende långtidssjukskrivning, långtidssjukskrivnas upplevelse av sin situation samt funktionshindrades situation på arbetsmarknaden. Hit hör också grundläggande forskning utifrån ett socialt arbete perspektiv kring psykisk ohälsa i form av ångest och depression respektive olika former av beroende- och missbruksproblematik. Dessa frågor har relevans för förståelsen av hälsofrämjande arbetsliv eftersom nämnda former av ohälsa utgör en betydande problematik i arbetslivet exempelvis som en orsak till sjukskrivningar. Gruppen bedriver även forskning kring marginaliserade grupper vilket har betydelse för kunskapsutvecklingen om hur dessa grupper kan integreras också i arbetslivet med beaktande av en hälsofrämjande dimension. Även mer strukturellt inriktad forskning om förändringar i samhället inklusive socialpolitiska analyser finns representerad inom gruppen. Kollegiet inom socialt arbete har god kompetens för att beskriva och analysera hur psykosocial (o)hälsa möjliggör/hindrar deltagande i arbetslivet samt äldres psykosociala situation på arbetsmarknaden. Teoretiska och metodologiska perspektiv av betydelse för organisationsanalys har presenterats av forskare inom kollegiet. Likaså finns kompetens för att genomföra teoretisk analys av kognitiva och emotionella reaktioner hos individen vilket kan ha betydelse för förståelsen av beslutsprocesser inom och organisation av hälsofrämjande arbetsliv. Ett nystartat forskningsprojekt Psykosocial (o)hälsa och hälsofrämjande arbetsliv som socialt arbete kollegiet gör tillsammans med psykologikollegiet har som mål att vidareutveckla olika teoretiska preciseringar av begreppet hälsofrämjande arbetsliv inklusive att diskutera betydelsen av psykosociala dimensioner inom det området. Vidare har projektet som mål att undersöka hur socialt arbete och psykologi kan bidra till beskrivning och analys av relevanta dimensioner av hälsofrämjande arbetsliv kopplat till psykosocial (o)hälsa. 11

14 Högskolan i Gävle Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå Psykologigruppen har nyligen initierat flera nya forskningsprojekt som på olika sätt har kopplingar till Hälsofrämjande arbetsliv. Ett projekt behandlar olika vägar in i arbetslivet med syfte att studera sambanden mellan skolbarns hemförhållanden, hälsa, kognitiva resurser, upplevd livskvalitet och skolprestationer, och kopplingen av dessa samband till ett senare yrkesval. Därigenom möjliggörs tidig identifikation av personer med förhöjd risk för ohälsa, bristande utbildning och svag förankring på arbetsmarknaden. Ett projekt diskuterar arbetsrelaterad yrkesidentitet som analyseras utifrån psykologiska teorier som självbiografiskt minne och relationsscheman där olika hot mot yrkesidentiteten som t.ex. ohälsa belyses från kognitiva, emotionella och socialpsykologiska handlingsperspektiv. Ett projekt diskuterar ledarskapets betydelse för en god arbetsmiljö utifrån en fokusering på chefsrollen medan ett annat diskuterar kopplingen mellan emotion, hälsa och arbetsliv. Ett projekt berör funktionshinder i arbetslivet och behandlar relationen mellan arbetsliv och mental (o)hälsa hos patienter i primärvården som är ganska välfungerande i en social miljö med fokus på relationen mellan evidensbaserad behandling av individer med problem och deras återgång till ett fungerande arbetsliv. Psykologi utgör huvudämnet i Personal- och Arbetslivsprogrammet (PA) vid HiG som utbildar omkring 50 studenter per år. Detta genererar examensarbeten som har direkt anknytning till hälsofrämjande arbetsliv. Därigenom finns också en lokal rekryteringsbas till forskarutbildning inom området hälsofrämjande arbetsliv vid HiG Leva med långvarig psykosocial ohälsa Den forskning inom socialt arbete som rör de stora folkhälsosjukdomarna såsom depression och beroendeproblematik utifrån ett socialt arbete perspektiv har redan antytts. Depression och beroendeproblem tillhör de vanligaste problemområdena inte bara i samhället utan också i arbetslivet och behöver förstås och analyseras med koppling till Hälsofrämjande arbetsliv och Arbetshälsovetenskap. Forskargruppen i socialt arbete har publicerat ett flertal skrifter inom depression och beroendeproblematik som har stor relevans och betydelse för den vidare utvecklingen av kunskap om dessa faktorers inverkan på (o)hälsa i arbetslivet och därmed för kunskapsutvecklingen inom Arbetshälsovetenskap. När det gäller organisation, kompetens och tid för forskning finns inom forskargruppen för socialt arbete 8 disputerade lektorer, 2 docenter och 3 professorer. Ämnesgruppen har 2 doktorander. För professorer kan tiden för forskning variera något eller vara mellan procent, för lektorer är motsvarande tid för forskning 20 procent. Denna basala tid för forskning ingår i huvudsak som en del i tjänsten enligt gällande arbetstidsavtal. Någon/några inom kollegiet har utökad tid för forskning finansierat via externa medel respektive ytterligare interna medel från Högskolans forskningsanslag. Samarbeten sker med andra lärosäten och universitet både nationellt och internationellt. På det nationella planet finns olika former av samarbeten med exempelvis Stockholms universitet och Umeå universitet. På det internationella planet har forskare inom avdelningen exempelvis deltagit i forskningssamarbeten med andra forskare från olika universitet exempelvis i Israel, USA och Skottland. Ett brett internationellt forskningssamarbete finns också representerat via internationella publikationer. Inom psykologikollegiet finns likaså forskningskompetens representerad med 1 professor och 3 docenter samt två disputerade lektorer. Ämnesgruppen har 2 doktorander. För professor och docenter kan tiden för forskning variera något, typiskt mellan procent, och för lektorer är motsvarande tid för forskning 20 procent. Som för gruppen socialt arbete finansieras forskningen både som en del ingående i tjänsten och av Högskolans interna forskningsmedel och av externa anslag. Psykologigruppen har publicerat sig i nationella och internationella forskningstidskrifter. Forskningsmedlen för de två grupperna socialt arbete och psykologi uppgår sammantaget till omkring 3,9 mkr för 2011 (varav cirka 2,0 mkr interna medel och 1,9 mkr externa medel). Två doktorandtjänster (80 % forskning) i socialt arbete finansieras via Högskolan i Gävle och ytterligare två doktorandtjänster i psykologi finansieras likaså av Högskolan i Gävle. 12

15 Högskolan i Gävle Ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå Miljöpsykologi Miljöpsykologi är ett eget forskningsområde inom HiG, med rötter i Statens institut för byggnadsforskning (SIB Gävle, ) och Kungliga Tekniska Högskolans Institution för byggd miljö i Gävle ( ). Denna institution införlivades med HiG år Miljöpsykologi är ett av kärnämnena i den forskarexamensrätt inom området Byggd miljö som HiG fick av HSV juni I miljöpsykologigruppen studeras buller, inomhusklimat och belysning med metoder och teori från experimentell psykologi, särskilt kognitionspsykologi. En forskningsspecialitet som vunnit internationellt erkännande är hur buller och inomhusmiljö påverkar kognition, minne och inlärning, särskilt hos barn. Därutöver har gruppen särskilda och dokumenterade kunskaper i undersökningsmetodik och avancerade statistiska analysmetoder. Två av miljöpsykologigruppens tre professorer har utöver sin bullerforskning vid HiG också mångårig och välmeriterad erfarenhet av forskning om arbete och hälsa vid Arbetslivsinstitutet (och dess föregångare). En av professorerna kom till Miljöpsykologigruppen 2003 och den andre i samband med att Arbetslivsinstitutet lades ned Miljöpsykologins relation till Hälsofrämjande arbetsliv och Arbetshälsovetenskap är innehållsmässigt och kompetensmässigt stark. Kunnandet om och utvecklingen av testmetoder för kognitiva funktioner som uppmärksamhet, arbetsminne, episodiskt minne, semantiskt minne och inlärning är nyckelfaktorer i att bestämma hur mycket och på vilka sätt olika arbetsmiljöer motverkar eller stimulerar kognitivt och annat arbete. Den starka anknytningen till Arbetshälsovetenskap syns också i de forskningsprojekt som miljöpsykologigruppen har externa anslag för : Arbetsminneskapacitetens väsen (VR), Bullerbördan - Ett nytt grepp på acceptabla akustiska betingelser i klassrum (Formas), Buller och återhämtning i kontorslandskap (AFA), och Buller inom förskolan - Ohälsa och preventiva insatser (AFA). Miljöpsykologin vid HiG har för närvarande tre professorer - två i miljöpsykologi (varav en emeritus, arbetande 25%) och en i teknisk yrkeshygien - två lektorer i miljöpsykologi, tre doktorander, en forskningsassistent och en laboratorieingenjör, båda på deltid. Två doktorandtjänster är under tillsättning. Professorn i teknisk yrkeshygien, en doktorand och en laboratorieingenjör arbetar i Umeå. Alla andra har sin tjänst i Gävle. Den externa finansieringen (VR, AFA, FAS m.fl.) har uppgått till ca: 11 mkr, den interna till ca: 8 mkr. För åren finns fortsatt extern finansiering säkrad om ca: 11 mkr och den interna kan förväntas bli ca: 10 mkr. Forskningsgruppens internationella publicering är betydande och av erkänt hög kvalitet, och forskningen inkluderar till en stor del internationella kontakter och forskningssamarbeten. Två av doktoranderna var 2010 på stipendievistelser i England och Tyskland inom ett stort EUprojekt. Miljöpsykologigruppen leder det FAS-stödda nationella nätverket/forskarskolan Människan och bullret (www.noisenetwork.se) där fler än 15 av landets ledande och handledande bullerforskare och fler än 10 doktorander ingår. Det nära samarbetet mellan Miljöpsykologigruppen och Ventilations- och luftkvalitetslaboratoriet inom HiG utgör en internationellt sett unik och högt respekterad forskningsansats, bl.a. därför att det utgör en av de få forskningsmiljöer i världen som på ett kompetent sätt håller samman hela kedjan från fysikaliska och kemiska beskrivningar av inomhusmiljön till hur människors psykologiska funktioner påverkas. Eftersom inomhusmiljö och luftkvalitet är viktiga frågor även inom arbetslivet är denna inriktning av hög relevans for ämnet Arbetshälsovetenskap. 6 HSV Reg.nr

50 miljoner till forskningen om belastningsskador. Synstress kan ge värk i nacke och skuldror. Kemiska fingeravtryck kan förklara muskelsmärta

50 miljoner till forskningen om belastningsskador. Synstress kan ge värk i nacke och skuldror. Kemiska fingeravtryck kan förklara muskelsmärta Forskning och utbildning vid CBF, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle 2009 50 miljoner till forskningen om belastningsskador sidan 4 Synstress kan ge värk i nacke och skuldror sidan

Läs mer

Ansökan OM examenstillstånd. på forskarnivå inom området. Högskolan Dalarna 1

Ansökan OM examenstillstånd. på forskarnivå inom området. Högskolan Dalarna 1 Ansökan OM examenstillstånd på forskarnivå inom området Hälsa och välfärd Högskolan Dalarna 1 Innehåll Område för examenstillstånd: Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete... 5 Områdets omfattning och

Läs mer

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen?

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? Examensarbete Våren 2012 Sektion för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap och pedagogik Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan

Läs mer

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analyser och förslag till åtgärder Slutbetänkande av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa Stockholm 2006 SOU 2006:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Friskfaktorer-Riskfaktorer. Health factors-risk factors

Friskfaktorer-Riskfaktorer. Health factors-risk factors Friskfaktorer-Riskfaktorer En kartläggning kring de anställdas hälsa och psykosociala arbetsmiljö Health factors-risk factors - A study of employees health and psycho-social working environment Anitha

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen. om ledarskap, resurser och egen kraft

Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen. om ledarskap, resurser och egen kraft Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen om ledarskap, resurser och egen kraft Ewa Menckel Lars Österblom Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag av näringsdepartementet

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com 1(84) Lösenord på hemsidan: Saltis Nr 1/13 Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com EHSS styrelse: Ordförande Jane Ahlin, Jane.b.ahlin@gmail.com

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

Onda cirklar kan brytas

Onda cirklar kan brytas Onda cirklar kan brytas dokumentation från ett arbetsseminarium kring psykosocial ohälsa mellan forskare och praktiker LOKA BRUNN 99-11-02 Konferensrapporten är författad av Bengt-Åke Wennberg och Monica

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12?

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? Folkhälsoplan Leksands kommun 2010-2012 Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 5 VISION FÖR LEKSANDS KOMMUN ÅR 2015... 5 NATIONELLA MÅL FÖR FOLKHÄLSOARBETET... 9 NATIONELLA

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Bredden ger spetsen. om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet

Bredden ger spetsen. om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet Bredden ger spetsen om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet Bredden ger spetsen om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet

Läs mer

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv En förstudie om hur Kalmar län skall erhålla en hög tillfredställelse för äldre inom omsorgen och förkortade läkningsprocesser för personer inom vården.

Läs mer

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist Anders Andrén är folkhälsostrateg med betoning på folkhälsorapportering. Arbetar på enheten för Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland. Marina Kalander Blomqvist är sociolog och arbetar

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:1999-02-25 44 Reviderad: Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Inledning och vision Jämlikhet i hälsa är det överordnade målet både för WHO: s (Världshälsoorganisationens)

Läs mer

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM Samverkan för särskilt utsatta Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess

Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess Lärarutbildningen Uppsats 20 poäng Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess How do I cope with this? ** A

Läs mer

Perspektiv på arbetsmiljöarbete

Perspektiv på arbetsmiljöarbete Redaktörer: Sven Åke Hörte & Marita Christmansson ISSN-1400-5409 ISBN-978-91-978256-4-1 Högskolan i Halmstad #PY r )BMNTUBE r XXX II TF FORSKNING I HALMSTAD NR 20 Högskolan i Halmstad Foto: Chris Azzopardi

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Konferens: SOCIALPSYKIATRISK

Konferens: SOCIALPSYKIATRISK PROGRAMBOK Välkommen till två dagar med ett fullmatat program inom socialpsykiatrisk forskning! 28 29 mars 2007 Konferens: SOCIALPSYKIATRISK forskning Ett samarbetsprojekt mellan Socialpsykiatriskt Forum

Läs mer

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar

Läs mer