Fakta om Region Örebro län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om Region Örebro län"

Transkript

1 Fakta om Region Örebro län

2 Region Örebro län Den 1 januari 2015 gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i en ny organsation: Region Örebro län. Arbetet med att utveckla Örebroregionen ska nu bli ännu mer offensivt och effektivt. Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling. Region Örebro län är en demokratiskt styrd organisation vars styre bestäms av länsinvånarna vid ett allmänt val vart fjärde år. Läs mer på Region Örebro läns webbplats: 2

3 Innehåll från A-Ö sid Budget...7 Ekonomi...7 Folkmängd och skatt i landstingen/regionerna...5 Folkmängd och skatt i länets kommuner...6 Folktandvården...36 Habilitering och hjälpmedel...35 Hälso- och sjukvården...25 Intäkter...8 Katastrof, beredskap och säkerhet...39 Kommuner i Örebro län...43 Kostnader...8 Landstingen/regionerna...45 Läkarbesök...13 Mandatfördelning...21 Område närsjukvård norr...27 Område närsjukvård väster...28 Område närsjukvård Örebro...29 Område närsjukvård söder...30 Område opererande och onkologi...31 Område medicin och rehabilitering...32 Område thorax, kärl och diagnostik...33 Område psykiatri...34 Område habilitering och hjälpmedel...35 Organisationer i Örebro län...48 Organisationer på riksnivå...49 Partiställning...20 Personal...11 Politisk organisation...16 Politiska partier i Region Örebro län...41 Regionhälsan och Tolkförmedling...38 Regionkansliet...23 Regionservice...37 Regional utveckling...24 Region Örebro län - för oss tillsammans

4 Region Örebro läns skattesats...5 Region Örebro läns uppgift...17 Verksamhetsorganisation...22 Vårdplatser

5 Region Örebro läns skattesats År Skattesats År Skattesats : : : : : : : : : :68 Folkmängd och skatt i landsting/region Landsting/Län/ Folkmängd Landstingsskatt Regioner Stockholm :10 Uppsala :16 Södermanland :77 Östergötland :70 Jönköping :26 Kronoberg :60 Kalmar :37 Gotland :60 Blekinge :19 Skåne :69 Halland :82 Västra Götaland :48 Värmland :20 Örebro :55 Västmanland :88 Dalarna :16 Gävleborg :51 Västernorrland :69 Jämtland :20 Västerbotten :80 Norrbotten :18 Totalt * * Inklusive kommunalskatt. Region Gotland har ingen landstingsskatt. 5

6 Folkmängd och skatt i länets kommuner Kommun Folkmängd Kommunalskatt (inkl landstingsskatt och exkl församlingsskatt) Askersund :50 Degerfors :85 Hallsberg :60 Hällefors :60 Karlskoga :55 Kumla :35 Laxå :73 Lekeberg :98 Lindesberg :85 Ljusnarsberg :60 Nora :30 Örebro :40 Totalt

7 Budget 2015 Driftbudget (netto): kr Investeringsbudget: kr Fördelning av Region Örebro läns investeringsbudget 2015 Hälso- och sjukvård mnkr (82,3 %) Trafik, miljö och service 520 mnkr (7,0 %) Landstingsgemensamt 348 mnkr (4,6 %) Tandvård 184 mnkr (2,5 %) Tillväxt, kultur och bildning 171 mnkr (2,3 %) Forskning 83 mnkr (1,1 %) Folkhälsa 15 mnkr (0,2 %) Totalt: mnkr 7

8 Landstingets intäkter 2014 Bokslut 2014 mnkr % Landstingsskatt ,3 Generella statsbidrag ,2 Såld hälso- och sjukvård 637 6,6 Patientavgifter 279 2,9 Övriga intäkter 868 9,0 Summa ,0 Landstingets kostnader 2014 Bokslut 2014 mnkr % Personalkostnader ,3 Pensioner 729 7,8 Läkemedel 835 8,9 Köpt verksamhet 738 7,9 Material och varor 523 5,6 Lämnade bidrag 619 6,6 Fastighet och underhåll 183 2,0 Avskrivningar 267 2,9 Övrigt 749 8,0 Summa ,0 Tillgångar i bokslutet 2013 är mnkr. Ekonomisk utveckling, mnkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Eget kapital Årets resultat 246 *) -178*) 136 *) -133*) Årets resultat *)varav jämförelsestörande poster 8

9 Verksamheternas finansiering Region Örebro läns verksamhet finansieras huvudsakligen genom den skatt som länets invånare betalar. Principen är att varje förvaltning får ett anslag som ekonomisk ram för verksamheten. Folktandvården finansieras dels genom ekonomisk ersättning i en avtalsrelation med regionstyrelsen och dels genom patientavgifter. För primärvården sker finansiering via ersättningsmodell för Hälsoval som fastställs av regionstyrelsen. Serviceverksamheten finansieras huvudsakligen genom att övriga förvaltningar köper deras tjänster. Budgetarbetet i Region Örebro län Under hela året pågår arbetet med budgeten för nästa år. Så här går det till: Regionfullmäktige beslutar om budget och plan I november fastställer regionfullmäktige de ekonomiska ramarna, mål och uppdrag för verksamheterna och skattesats för nästa år. I budgeten finns en plandel där vissa förutsättningar och kalkyler för de efterföljande två åren redovisas. Verksamhetsberättelse och bokslut I februari ska förvaltningarna ha lämnat in en verksamhetsberättelse till regionkansliet. Verksamhetsberättelserna bildar underlag till Region Örebro läns årsredovisning. Under april behandlar regionfullmäktige årsredovisningen. 9

10 Nyckeltal 1% löneökning kostar Region Örebro län cirka 48 mnkr. 1% prisökning kostar Region Örebro län cirka 38 mnkr. 1% volymökning motsvarar cirka 90 mnkr. 1% ökning av skatteunderlaget ger Region Örebro län cirka 60 mnkr. 1 krona i Region Örebro läns skattesats motsvarar cirka 545 mnkr. 10

11 Personal Antal anställda Tillsvidare- och visstidsanställda 31 december 2014 Kategori Totalt Kvinnor Män Arbetsterapeuter Biträdespersonal Kuratorer Kökspersonal Läkare Läkarsekreterare Psykologer/psykoterapeuter Sjukgymnaster Sjuksköterskor/barnmorskor/ med flera Skötare Städpersonal Tandhygienister Tandläkare Tandsköterskor Tandtekniker Undersköterskor Undervisningspersonal Övrig administrativ personal Övrig personal Övrig sjukvårdspersonal Övrig social personal Totalt

12 Anställda per förvaltning/område Antal tillsvidare- och visstidsanställda 31 december 2014 Förvaltning Anställda Hälso- och sjukvårdsförvaltningen/område: Universitetssjukhuset Örebro Primärvården Psykiatrin 919 Karlskoga lasarett 748 Lindesbergs lasarett 600 Habilitering och hjälpmedel 492 Totalt Lednings- och verksamhetsstöd 828 Folktandvården 570 Landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges egen verksamhet 237 Landstingshälsan 43 Länstrafiken 76 Totalt

13 Vårdplatser och läkarbesök 2014 Vårdplatser Läkarbesök Universitetssjukhuset Örebro Anestesi- och intensivvårdsklinik Arbetsmiljömedicinsk klinik Barn- och ungdomsklinik Geriatrisk klinik samt vpl på ROR Handkirurgisk klinik Hudklinik Ingår i HPÖ * Infektionsklinik Kardiologisk klinik Kirurgisk klinik Kvinnoklinik Käkkirurgisk klinik Ingår i HPÖ * Kärl-thoraxklinik Laboratoriemedicinsk klinik Lungklinik Medicinsk klinik Neuroklinik samt vpl på ROR Onkologisk klinik Ortopedkirurgisk klinik Plastikkirurgisk klinik Ingår i HPÖ * Rehabiliteringsmedicinsk klinik Ingår i RoR ** 927 Reumatologisk klinik Ingår i RoR ** Urologisk klinik Vårdenhet hud, plastik och öron, HPÖ 30 se resp klinik Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, RoR ** 47 se resp klinik Ögonklinik Öron-, näs- och halsklinik Ingår i HPÖ * * HPÖ, hud, plastik och öron ** RoR, rehabilitering och reumatologi 13

14 Karlskoga lasarett 14 Vårdplatser Läkarbesök Anestesiklinik Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Hudmottagning Kirurgisk klinik Klinik för medicin och geriatrik Kvinnoklinik Ortopedklinik Palliativa kliniken 166 Ögonmottagning Öron- näs- och halsmottagning Lindesbergs lasarett Anestesi-/IVA-klinik Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Hudmottagning Kirurgisk klinik 24 * Klinik för medicin och geriatrik Kvinnoklinik Ortopedkirurgisk klinik Smärtenhet 546 Ögonmottagning Öron-, näs- och halsmottagning, logopedmottagning *varav två kvinnoklinik Psykiatrin Allmänpsykiatrisk öppenvård Beroendecentrum Psykiatrisk akut- och heldygnsvård Psykiatrisk rehabilitering Psykiatri för barn och unga vuxna Rättspsykiatri Utvecklingsenhet för psykoterapi och psykologisk behandling

15 Vårdplatser Läkarbesök Primärvården* * Landstingsdrivna enheter Habilitering och hjälpmedel Audiologiska kliniken Barn- och ungdomshabilitering Vuxenhabilitering Totalt

16 Politisk organisation

17 Vision för Region Örebro län De viktigaste uppgifterna för Region Örebro län är att sköta hälso- och sjukvården och att stärka regionens tillväxt och utveckling. Visionen är att Region Örebro län står för hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Region Örebro län är en demokratiskt styrd organisation som styrs av politiker. Vart fjärde år kan alla medborgare direkt påverka hur Region Örebro län ska styras, då väljs ledamöter till regionfullmäktige i samband med val till riksdag och kommun. Politikerna bestämmer vilka mål regionorganisationen ska arbeta efter och hur pengarna ska fördelas på olika områden. Mycket av verksamheten styrs också av lagar, t ex Hälso- och sjukvårdslagen. Det praktiska arbetet med att följa såväl lagar som beslut är en uppgift för Region Örebro läns verksamhetschefer och anställda. Regionfullmäktige - länets riksdag Region Örebro län styrs av regionfullmäktige. Det är regionorganisationens högsta beslutande organ och det enda folkvalda parlamentet i länet. Vart fjärde år väljer länets invånare 71 ledamöter till regionfullmäktige från olika politiska partier i Örebro län. Programgrupper, beredningar och rapportörer För att säkerställa att medborgare och patienter är i fokus kan regionfullmäktige ta hjälp av programgrupper och tillfälliga beredningar. De får kortare eller längre uppdrag för att utreda ett visst område, till exempel jämställdhet eller en viss sjukdomsgrupp. Fullmäktige kan också tillsätta rapportörer. De ska bevaka en fråga eller ett ärende extra noga och sedan rapportera tillbaka till fullmäktige. Valberedning, revisionsnämnd och patientnämnd Till regionfullmäktige är valberedning, revision och 17

18 patientnämnd knutna. De är fristående från den övriga politiska organisationen. Valberedningen föreslår ledamöter till regionstyrelse och nämnder. Revisionen granskar, utvärderar och kontrollerar regionorganisationens verksamhet. Patientnämndens uppgift är att stärka patientens ställning i vården. Demokratiberedning och folkhälsoberedning Till regionfullmäktige kopplas fasta fullmäktigeberedningar; demokratiberedningen och folkhälsoberedningen. Demokratiberedningen ska följa upp demokratiarbetet i Region Örebro län samt ta initiativ till hur demokratiarbetet ska stärkas. Beredningen ska stimulera och bidra till en god medborgardialog. Folkhälsoberedningens uppdrag är av långsiktig, strategisk karaktär och fokuserar på frågor som berör Region Örebro läns framtida utveckling inom folkhälsoområdet. Tillsammans med företrädande verksamheter inom Örebro län, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer och medborgare ska beredningen bidra till utveckling av det länsövergripande folkhälsoarbetet. Regionstyrelsen - länets regering Regionstyrelsen har 15 ledamöter som leder och samordnar regionens verksamheter. De utses av regionfullmäktige och kommer både från den politiska majoriteten och från oppositionen. Tre nämnder och två fokusnämnder Tre nämnder och två fokusnämnder är underställda regionstyrelsen. De arbetar med att genomföra och förbättra regionens verksamheter utifrån de mål och uppdrag som regionfullmäktige bestämt. 18

19 Nämnd för hälsa, vård och klinisk forskning Nämnd för samhällsbyggnad Nämnd för regional tillväxt Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn (tillika folkhögskolestyrelse) Fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor (tillika styrelse för energikontor) Beredande och beslutande utskott Regionstyrelsen har två utskott som bereder och beslutar ärenden: Ekonomi-, service- och ägarutskottet arbetar med finans- och ekonomifrågor. Personalutskottet arbetar med övergripande personalpolitiska frågor. Rådgivande organ och kommittéer Tre rådgivande organ och två kommittéer är knutna till landstingsstyrelsen. Rådet för funktionshinderfrågor Pensionärsråd Etikråd Planerings- och organisationskommittén Vilt- och naturvårdskommittén. Regionalt samverkansråd Samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna i länet är avgörande för att åstadkomma en god regional utveckling. För detta finns ett regionalt samverkansråd. Gemensam nämnd för företagshälsa och tolkförmedling Tillsammans med andra kommuner i länet finns en gemensam nämnd där Region Örebro län är värdorganisation. Nämnden ansvarar för företagshälsa och tolkförmedling. 19

20 Partiställning enligt 2014 års val Antal mandat Socialdemokraterna 29 Moderaterna 13 Sverigedemokraterna 8 Vänsterpartiet 5 Folkpartiet 4 Kristdemokraterna 4 Miljöpartiet 4 Centerpartiet 4 SUMMA 71 20

21 Mandatfördelning per valkrets S M FP KD V MP C SD Örebro läns södra Örebro läns västra Örebro-Lekeberg Örebro läns norra

22 Verksamhetsorganisation 22

23 Regionkansliet Regiondirektörens stab utgörs av regionkansliet. Uppdraget är att stödja den politiska organisationen och regiondirektören. Regiondirektör Planering och administration Ekonomi HR Hållbar utveckling Kommunikation Hälso- och sjukvård beredning och uppdrag 96 anställda 23

24 Regional utveckling Uppdraget är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Inom förvaltningen finns även folkhögskolor och kollektivtrafik. Näringslivsutveckling Välfärd och folkhälsa Utbildning och arbetsmarknad Energi och klimat Kultur och ideell sektor Trafik och samhällsplanering Förvaltningskansli 258 anställda 24

25 Hälso- och sjukvården i Region Örebro län I Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsförvaltning ingår fyra närsjukvårdsområden och fem länsverksamhetsområden. Det finns tre sjukhus i länet och 29 vårdcentraler, fyra av dessa drivs i privat regi inom Hälsoval. Verksamheterna i hälso- och sjukvården ska utifrån patientens fokus utveckla god samordning och effektiv användning av regionorganisationens gemensamma resurser. Under 2015 pågår en omstrukturering av organisationen som successivt kommer att verkställas. Nedanstående områden ingår i hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Område närsjukvård norr Område närsjukvård väster Område närsjukvård Örebro Område närsjukvård söder Område opererande och onkologi Område medicin och rehabilitering Område thorax, kärl och diagnostik Område psykiatri Område habilitering och hjälpmedel 7438 anställda 25

26 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen omfattar följande förvaltningsgemensamma funktioner: Produktionsplanering * Företrädare universitetssjukvård * Forskning och utbildning Chefläkarfunktion * Verksamhetsutveckling * Ledningsstöd Administrativ stab * Funktioner inrättas under

27 Område närsjukvård norr Vårdcentraler: Kopparbergs vårdcentral Lindesbergs vårdcentral Nora vårdcentral Storå vårdcentral Hällefors vårdcentral Freja vårdcentral Jourvårdcentral norra länsdelen Verksamheter som i dag sorterar under uppdrag 1 i primärvården* och som är knutna till vårdcentral eller annan enhet inom närsjukvårdsområde norr. Verksamheter vid Lindesbergs lasarett: Akutmottagning och ambulansverksamhet Specialistmottagning: Barn- och ungdomsmedicin, kvinnosjukvård, hud, ögon, öron-, näs- och hals Kliniken för medicin och geriatrik Klinikerna för anestesi och intensivvård, kirurgi, ortopedi och röntgen övergår under 2015 i länskliniker. * se sid 30 27

28 Område närsjukvård väster Vårdcentraler: Laxå vårdcentral Baggängens vårdcentral Brickegårdens vårdcentral Karolina vårdcentral Pilgårdens vårdcentral Jourvårdcentral västra länsdelen Verksamheter som i dag sorterar under uppdrag 1 i primärvården* och som är knutna till vårdcentral eller annan enhet inom närsjukvårdsområde väster. Verksamheter vid Karlskoga lasarett: Akutmottagning och ambulansverksamhet Specialistmottagning: Barn- och ungdomsmedicin, hud, ögon, öron-, näs och hals Kliniken för medicin och geriatrik Klinikerna för kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård, röntgen, anestesi och intensivvård övergår under 2015 i länskliniker. * se sid 30 28

29 Område närsjukvård Örebro Vårdcentraler: Adolfsbergs vårdcentral Brickebackens vårdcentral Karla vårdcentral Lillåns vårdcentral Mikaeli vårdcentral Odensbackens vårdcentral Olaus Petri vårdcentral Skebäcks vårdcentral Tybble vårdcentral Varberga vårdcentral Ängens vårdcentral Jourvårdcentral Örebro Verksamheter som i dag sorterar under uppdrag 1 i primärvården* och som är knutna till vårdcentral eller annan enhet inom närsjukvårdsområde Örebro. Verksamheter vid Universitetssjukhuset Örebro: Akutmottagning och ambulansverksamhet * se sid 30 29

30 Område närsjukvård söder Askersunds vårdcentral Hallsbergs vårdcentral Kumla vårdcentral Jourvårdcentral södra länsdelen Verksamheter som i dag sorterar under uppdrag 1 i primärvården* och som är knutna till vårdcentral eller annan enhet inom närsjukvårdsområde söder. *Verksamheter som ingått i uppdrag 1 i primärvården: Sjukvårdsrådgivningen 1177, ungdomsmottagning, neurosjukgymnaster, hemrehabsjukgymnaster, BHV-psykologer, asyloch invandrarhälsan, dietister, minnesmottagningen, multimodala team, medicinsk fotvård, barn och unga med psykisk ohälsa, mobil distriktssköterskemottagning, bassängverksamhet USÖ med flera, förblir knutna till sina respektive vårdcentraler och enheter. 30

31 Område opererande och onkologi Länskliniker förlagda till Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och USÖ: Anestesi och intensivvård Kirurgi Ortopedi Kvinnosjukvård (Länskliniken ska vara förlagd till Karlskoga lasarett och USÖ. Kvinnosjukvården vid Lindesbergs lasarett ingår inte i länskliniken.) Kliniker förlagda till USÖ: Handkirurgiska kliniken Käkkirurgiska kliniken Onkologiska kliniken Plastikkirurgiska kliniken Urologiska kliniken Vårdenhet hud, plastik och öron Ögonkliniken Öron-, näs- och halskliniken 31

32 Område medicin och rehabilitering Kliniker förlagda till USÖ: Barn - och ungdomskliniken Geriatriska kliniken Hudkliniken Infektionskliniken Medicinska kliniken Neurokliniken Rehabiliteringsmedicinska kliniken Reumatologiska kliniken Sjukgymnastik 32

33 Område thorax, kärl och diagnostik Länsklinik förlagd till Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och USÖ: Röntgen Laboratoriemedicinska länskliniken Kliniker förlagda till USÖ: Arbets- och miljömedicinska kliniken Fysiologiska kliniken Hjärt-lungkliniken Kärl-thoraxkliniken Sjukhusfysik 33

34 Område psykiatri Psykiatrin är en del av Region Örebro läns specialistsjukvård och har till uppgift att bedöma och behandla psykisk ohälsa hos barn och vuxna. Allmänpsykiatrisk öppenvård Psykiatrisk akut- och heldygnsvård Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri Psykiatri för barn och unga vuxna Beroendecentrum 34

35 Område habilitering och hjälpmedel Habilitering och hjälpmedel samlar verksamheter som är specialiserade på olika funktionsnedsättningar och hjälpmedel. Habilitering och hjälpmedel arbetar för att främja människors utveckling och utveckla varje människas bästa funktionsförmåga, samt ger stöd till föräldrar och närstående. Barn och ungdomshabilitering Centrum för hjälpmedel Familjerådgivning Audiologiska kliniken Ortopedteknik Syncentral Tolkcentral för döva, vuxendöva, hörselskadade, dövblinda och talskadade Vuxenhabilitering 35

36 Folktandvården ger tandvård till mer än 90 procent av länets barn och ungdomar och drygt 40 procent av länets vuxna. Folktandvården har också en jourklinik som har öppet alla dagar året runt. 23 kliniker inom allmäntandvård Mobil tandvårdsklinik Jourklinik för hela Örebro län 3 kliniker inom sjukhustandvård 8 kliniker inom specialisttandvård Tandtekniskt laboratorium Folkhälsoenhet med uppsökande verksamhet och generella insatser KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa Odontologisk utbildningsenhet Odontologisk forskningssenhet 570 anställda 36

37 Regionservice är Region Örebro läns serviceorganisation som främst erbjuder tjänster och produkter inom Region Örebro län. Vissa tjänster finns även för kommuner och andra externa kunder. Område administrativ utveckling och service Område försörjning Område kundtjänst Område fastigheter Område IT Område medicinsk teknik 828 anställda 37

38 Regionhälsan och Tolkförmedling bedriver verksamhet gemensam för Region Örebro län, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, och en del av Örebro kommun. Företagshälsovård Tolk- och översättarservice, språktolkning 43 anställda 38

39 Katastrof, beredskap och säkerhet Region Örebro län har det yttersta ansvaret för sjukvårdens planering inför stora olyckor, katastrofer och höjd beredskap tillika interna drifthändelser som till exempel el-, it-/tele- och vattenavbrott. Den som svarar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under kris och höjd beredskap. Vid risk för eller vid inträffad händelse ska sjukvården kunna möta det aktuella behovet genom att gradvis kunna höja sin förmåga/kapacitet utifrån en normal beredskap. Följande beredskapsgrader gäller inom Region Örebro län: stabsläge innebär förberedelse för kommande händelseutveckling. Initieras vid larm om hot eller inträffad händelse. Händelseförloppet följs av utsedd personal som vid behov kan besluta om förstärkningsläge, då en eller flera delar av sjukvården måste punktförstärkas så att man kan hantera händelsen. Räcker inte det kan katastrofläge utlysas. Det innebär att alla funktioner som krävs för att hantera händelsen tas i anspråk. En speciell ledningsorganisation för insatsen träder i funktion. Tjänsteman i beredskap, TIB Det finns alltid en tjänsteman i beredskap inom Region Örebro län för att ta emot larm om allvarliga/ extraordinära händelser. TIB nås via SOS-Alarm eller via Region Örebro läns växel. Säkerhet Det är viktigt att förhindra skador på liv, egendom och miljö inom Region Örebro läns alla verksamheter. Därför finns ett handlingsprogram för riskhanteringsfrågor. 39

40 Brandskydd Ansvaret för brandskydd ligger i linjeorganisationen. Respektive förvaltningschef svarar för att det inom egen förvaltning finns en brandskyddsamordnare och inom dess olika verksamheter/enheter brandombud. Vid brand larma räddningstjänst via 112. Om utrymning måste ske innan räddningstjänst är på plats följ verksamhetens/enhetens checklista för brand eller utrymningsplan. Kom ihåg att hissar ej får användas vid brand, dörrar ska stängas för att minska rökspridning och kontrollera att alla lämnat lokalerna och samlats på uppgjord återsamlingsplats. Våld och hot om våld Våld och hot om våld får aldrig accepteras. Inom respektive förvaltning/verksamhet/enhet ska instruktioner finnas för hur man bemöter våld och hot om våld av olika slag. Arbetsgivaren ansvarar för att den person som drabbats får tillgång till krisstöd. Se dokumentet Kriser på arbetsplatsen. Stöld Om någon påträffas som håller på att stjäla eller avviker från en arbetsplats med stöldgods larma polis 112. Observera vart personen tar vägen. Avvikelse- och tillbudsrapportering Alla tillbud och avvikelser ska rapporteras enligt Region Örebro läns rutiner. 40

41 Politiska partier i Region Örebro län Socialdemokraterna, Stortorget 19 B, Örebro, , e-post: Moderata Samlingspartiet, Järntorgsgatan 3, Örebro, , e-post: Folkpartiet liberalerna, Oskarsparken 1, Örebro, , e-post: Kristdemokraterna, Köpmangatan 27, Örebro, , e-post: Vänsterpartiet i Örebro län, Änggatan 5, Örebro, , e-post: 41

42 Miljöpartiet de gröna, Vasatorget 1, Örebro, , e-post: Centerpartiet, Fabriksgatan 54 B nb, Örebro, , e-post: Sverigedemokraterna i Örebro län, Box 526, Örebro, , e-post: https://orebrolan.sverigedemokraterna.se 42

43 Kommuner i Örebro län Askersunds kommun, Askersund, , e-post: Degerfors kommun, Degerfors, , e-post: Hallsbergs kommun, Hallsberg, , e-post: Hällefors kommun, Hällefors, , e-post: Karlskoga kommun, Karlskoga, , e-post: Kumla kommun, Stadshuset, Kumla, , e-post: Laxå kommun, Laxå, , e-post: Lekebergs kommun, Fjugesta, , e-post: Lindesbergs kommun, Lindesberg, , e-post: 43

44 Ljusnarsbergs kommun, Kopparberg, , e-post: Nora kommun, Tingshuset, Nora, e-post: Örebro kommun, Box 30000, Örebro, , e-post: 44

45 Landstingen/Regionerna AB Stockholms läns landsting, Box 22550, Stockholm, , e-post: C D E Landstinget i Uppsala län, Box 602, Uppsala, , e-post: Landstinget Sörmland, Nyköping, , e-post: Region Östergötland, Linköping, , e-post: F Region Jönköpings län, Box 1024, Jönköping, , e-post: G H Region Kronoberg, Växjö, , e-post: Landstinget i Kalmar län, Box 601, Kalmar, , e-post: I Region Gotland, Visby, , e-post: 45

46 K Landstinget Blekinge, Karlskrona, , e-post: M Region Skåne, Kristianstad, , e-post: N O S T U W Region Halland, Box 517, Halmstad, , e-post: Västra Götalandsregionen, Regionens Hus, Vänersborg, , e-post: Landstinget i Värmland, Karlstad, , e-post: Region Örebro län, Box 1613, Örebro, , e-post: Landstinget Västmanland, Landstingshuset, Västerås, , e-post: Landstinget Dalarna, Box 712, Falun, , e-post: X Region Gävleborg, Gävle, , e-post: 46

47 Y Landstinget Västernorrland, Härnösand, , e-post: Z Region Jämtland Härjedalen, Box 654, Östersund, , e-post: AC Västerbottens läns landsting, Umeå, , e-post: BD Norrbottens läns landsting, Luleå, , e-post: Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, , e-post: 47

48 Organisationer i Örebro län Almi Företagspartner Mälardalen AB, Box 8023, Örebro, , e-post: Arbetsförmedlingen, Box 353, ,Örebro, e-post: Försäkringskassan, Box 963, Örebro, , e-post: Länsstyrelsen Örebro län, Örebro, , e-post: Socialstyrelsen, Region Mitt, Box 423, Örebro, , e-post: Skatteverket, Örebro, , e-post: Örebro Airport, Örebro, , e-post: Örebro läns museum, Box 314, Örebro, , e-post: Örebro universitet, Örebro, , e-post: 48

49 Organisationer på riksnivå Kommuninvest i Sverige AB, Box 124, Örebro, e-post: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Karlstad, , e-post: Regeringskansliet, Alla departement (utom UD), Stockholm, , e-post: Skolverket, Stockholm, , e-post: Socialstyrelsen, Stockholm, , e-post: Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, , e-post: Sveriges Riksdag, Stockholm, , e-post: Utrikesdepartementet, Stockholm, , e-post: regeringskansliet.se, 49

50 50

51 Region Örebro län - för oss tillsammans Nora Den 1 januari 2015 gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i en ny organsation: Region Örebro län. Arbetet med att utveckla Örebroregionen ska nu bli ännu mer offensivt och effektivt. Laxå Örebro län har idag mycket som är bra: ett centralt läge i Sverige, många starka företag, en expansiv huvudort i Örebro, attraktiva småkommuner, universitetssjukvård och ett universitet som växer. Men hur ska länet fortsätta utvecklas? Region Örebro län ska tillsammans med kommuner, myndigheter, universitetet, näringslivet och föreningslivet ta fram en strategi för att utveckla länet. Region Örebro län har anställda (dec 2014). 51

52 Vill du beställa fler exemplar av Fakta om Region Örebro län? e-post: Telefon: Region Örebro län, regionkansliet, Box 1613, Örebro Besöksadress: Eklundavägen 2 och 11, Örebro e-post: Telefon: , växel Producerad av Region Örebro län. Tryck: Trio Tryck AB 52

Landstingsfakta 2014 1

Landstingsfakta 2014 1 Landstingsfakta 2014 1 Örebro läns landsting Landstingets mål är att skapa en god hälsa och en positiv livsmiljö för alla i Örebro län. För att behålla en god tillväxt och en hållbar utveckling i hela

Läs mer

Region Örebro län för oss tillsammans

Region Örebro län för oss tillsammans Fakta om Region Örebro län 2017 1 Region Örebro län för oss tillsammans Vi inom Region Örebro län arbetar för regionens utveckling, hållbar tillväxt och goda livsvillkor i hela Örebroregionen. Hällefors

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Liv och hälsa i Västerbotten. Uppdateread april 2016

Liv och hälsa i Västerbotten. Uppdateread april 2016 1 Liv och hälsa i Västerbotten Uppdateread april 2016 SE VÅR FILM HÄR: www.vll.se/hundrafemtio Västerbottens län 3 Landstingets huvuduppdrag 4 Hälso- och sjukvård Tandvård Handikappverksamhet Folkhälsa

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2013 l Resultat januari september -72 mnkr (258 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,9 %) l Skatter och statsbidrag 2,2 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral De har öppet på dagen måndag till fredag.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ

Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ 2013 l januari maj -380 mnkr (12 mnkr) l Nettokostnadsökning 4,9 % (1,5 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (2,8 %) l Helårsprognos -394 mnkr (133 mnkr) Sammanfattning

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland - större kraft att växa tillsammans större kraft att växa tillsammans Vad innebär det att bilda region? Landstinget tar över ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna Landstinget i Östergötland bytte

Läs mer

Välkommen till Örebro läns landsting

Välkommen till Örebro läns landsting Välkommen till Örebro läns landsting 1 Här finns vi Norge Finland Danmark Sverige Örebro län ligger mitt i Sverige. Från Örebro är det är ca 20 mil till Stockholm och ca 30 mil till Göteborg. Fakta om

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012 öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Tisdag 13 juni 2017 Jan Olov Strandell Indikator för samverkan vid utskrivning

Läs mer

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting Appendix 1 Valresultatet i kommuner och landsting Valresultatet i kommunerna Moderaterna Moderaterna går kraftigt bakåt i kommunsverige. Partiet ökar sina mandat i 18 kommuner men tappar mandat i 230.

Läs mer

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22 Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 03-0- Antal uppdrag per parti regionstyrelsen (inkl KS-ordf med yttranderätt), regionfullmäktige (inkl KS-ordf med yttranderätt),

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 LOV 2017-04-18 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 Valfrihetssystem inom primärvården är obligatoriskt (HSL 5) sedan 2010

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Landstingens ekonomi och verksamhet

Landstingens ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2009 Landstingens ekonomi och verksamhet 9 Landstingens ekonomi och verksamhet I detta kapitel beskriver vi översiktligt ekonomin och de verksamheter som bedrivs i landstingen. I avsnittet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice)

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Landstinget Dalarna förvaltningar Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Tandvårdsförvaltning Beställarenhet för tandvård Skolförvaltning Kulturförvaltning

Läs mer

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE-116 45 STOCKHOLM Telefon +46 (0)8 410 408 00 Hemsida www.nysam.com 1 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 LOV 2016-11-15 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 Totalt fanns i april 2016 1.151 stycken vårdcentraler

Läs mer

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling.

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling. Bild Liv, hälsa och hållbar utveckling Historisk återblick 1863 Sveriges landsting bildades och det fanns 107 000 invånare i Västernorrlands län Landstinget Västernorrland 1863 Landstingets uppdrag var

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge LOV 2016-05-09 1 (5) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge april 2016 Totalt fanns i april 2016 1.154 stycken vårdcentraler inom primärvård,

Läs mer

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Regioner och landsting 11 landsting 10 regioner Landstinget i Kalmar län 233 906 invånare 2,4 % av Sveriges befolkning En vanlig dag: 1 300 personer

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

PPI- Vad är rätt användning?

PPI- Vad är rätt användning? PPI- Vad är rätt användning? Nulägesbeskrivning Läkemedelskommitténs mål Användandet av PPI ökar - varför? PPI protonpumpinhibitor Omeprazol (Omeprazol) Losec utan förmån Esomeprazol (Nexium, Axiago, Axagon,

Läs mer

Västerbo)ens läns lands/ng

Västerbo)ens läns lands/ng Västerbo)ens läns lands/ng Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa Västerbo)ens län Lands/ngets huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tandvård Verksamhet för personer med funk/onsnedsä)ning Folkhälsa Kollek/vtrafik

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden

Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden Välkommen till Avesta lasarett - ett litet sjukhus med stora möjligheter Avesta lasarett invigdes 1922 och är idag ett sjukhus

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2005-05-24 Blekinge-Dalarna-Gotland-Gävleborg-Halland-Sörmland-Uppsala-Värmland-Västerbotten-Västmanland-Västra

Läs mer

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling.

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling. Bild Liv, hälsa och hållbar utveckling Historisk återblick 1863 Sveriges landsting bildades och det fanns 107 000 invånare i Västernorrlands län Sollefteå lasarett, byggår 1874 Landstingets uppdrag innehöll

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag Projekt Region 2015 130513 ver 9 Region Örebro 2015 Förslag - Regionens roll och uppdrag Inledning och syfte Regionbildningen i Örebro län innebär att den regionala politiska nivån tar på sig en annan

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet - sammanställning av enkät till förstalinjens chefer Hela länets svar = ca 100 enheter

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Närsjukvårdsområde väster. Närsjukvård sett utifrån ett västerperspektiv!

Närsjukvårdsområde väster. Närsjukvård sett utifrån ett västerperspektiv! Närsjukvårdsområde väster Närsjukvård sett utifrån ett västerperspektiv! Kunskapsstyrning Organisera vården för att skapa värde för patienterna! Best practise Tillämpa evidensbaserade metoder och avveckla

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Svante Pettersson Avdelningen för politik och profession Bakgrund Uppdrag från SLF:s fullmäktige

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer