Fakta om Region Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om Region Örebro län"

Transkript

1 Fakta om Region Örebro län

2 Region Örebro län Den 1 januari 2015 gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i en ny organsation: Region Örebro län. Arbetet med att utveckla Örebroregionen ska nu bli ännu mer offensivt och effektivt. Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling. Region Örebro län är en demokratiskt styrd organisation vars styre bestäms av länsinvånarna vid ett allmänt val vart fjärde år. Läs mer på Region Örebro läns webbplats: 2

3 Innehåll från A-Ö sid Budget...7 Ekonomi...7 Folkmängd och skatt i landstingen/regionerna...5 Folkmängd och skatt i länets kommuner...6 Folktandvården...36 Habilitering och hjälpmedel...35 Hälso- och sjukvården...25 Intäkter...8 Katastrof, beredskap och säkerhet...39 Kommuner i Örebro län...43 Kostnader...8 Landstingen/regionerna...45 Läkarbesök...13 Mandatfördelning...21 Område närsjukvård norr...27 Område närsjukvård väster...28 Område närsjukvård Örebro...29 Område närsjukvård söder...30 Område opererande och onkologi...31 Område medicin och rehabilitering...32 Område thorax, kärl och diagnostik...33 Område psykiatri...34 Område habilitering och hjälpmedel...35 Organisationer i Örebro län...48 Organisationer på riksnivå...49 Partiställning...20 Personal...11 Politisk organisation...16 Politiska partier i Region Örebro län...41 Regionhälsan och Tolkförmedling...38 Regionkansliet...23 Regionservice...37 Regional utveckling...24 Region Örebro län - för oss tillsammans

4 Region Örebro läns skattesats...5 Region Örebro läns uppgift...17 Verksamhetsorganisation...22 Vårdplatser

5 Region Örebro läns skattesats År Skattesats År Skattesats : : : : : : : : : :68 Folkmängd och skatt i landsting/region Landsting/Län/ Folkmängd Landstingsskatt Regioner Stockholm :10 Uppsala :16 Södermanland :77 Östergötland :70 Jönköping :26 Kronoberg :60 Kalmar :37 Gotland :60 Blekinge :19 Skåne :69 Halland :82 Västra Götaland :48 Värmland :20 Örebro :55 Västmanland :88 Dalarna :16 Gävleborg :51 Västernorrland :69 Jämtland :20 Västerbotten :80 Norrbotten :18 Totalt * * Inklusive kommunalskatt. Region Gotland har ingen landstingsskatt. 5

6 Folkmängd och skatt i länets kommuner Kommun Folkmängd Kommunalskatt (inkl landstingsskatt och exkl församlingsskatt) Askersund :50 Degerfors :85 Hallsberg :60 Hällefors :60 Karlskoga :55 Kumla :35 Laxå :73 Lekeberg :98 Lindesberg :85 Ljusnarsberg :60 Nora :30 Örebro :40 Totalt

7 Budget 2015 Driftbudget (netto): kr Investeringsbudget: kr Fördelning av Region Örebro läns investeringsbudget 2015 Hälso- och sjukvård mnkr (82,3 %) Trafik, miljö och service 520 mnkr (7,0 %) Landstingsgemensamt 348 mnkr (4,6 %) Tandvård 184 mnkr (2,5 %) Tillväxt, kultur och bildning 171 mnkr (2,3 %) Forskning 83 mnkr (1,1 %) Folkhälsa 15 mnkr (0,2 %) Totalt: mnkr 7

8 Landstingets intäkter 2014 Bokslut 2014 mnkr % Landstingsskatt ,3 Generella statsbidrag ,2 Såld hälso- och sjukvård 637 6,6 Patientavgifter 279 2,9 Övriga intäkter 868 9,0 Summa ,0 Landstingets kostnader 2014 Bokslut 2014 mnkr % Personalkostnader ,3 Pensioner 729 7,8 Läkemedel 835 8,9 Köpt verksamhet 738 7,9 Material och varor 523 5,6 Lämnade bidrag 619 6,6 Fastighet och underhåll 183 2,0 Avskrivningar 267 2,9 Övrigt 749 8,0 Summa ,0 Tillgångar i bokslutet 2013 är mnkr. Ekonomisk utveckling, mnkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Eget kapital Årets resultat 246 *) -178*) 136 *) -133*) Årets resultat *)varav jämförelsestörande poster 8

9 Verksamheternas finansiering Region Örebro läns verksamhet finansieras huvudsakligen genom den skatt som länets invånare betalar. Principen är att varje förvaltning får ett anslag som ekonomisk ram för verksamheten. Folktandvården finansieras dels genom ekonomisk ersättning i en avtalsrelation med regionstyrelsen och dels genom patientavgifter. För primärvården sker finansiering via ersättningsmodell för Hälsoval som fastställs av regionstyrelsen. Serviceverksamheten finansieras huvudsakligen genom att övriga förvaltningar köper deras tjänster. Budgetarbetet i Region Örebro län Under hela året pågår arbetet med budgeten för nästa år. Så här går det till: Regionfullmäktige beslutar om budget och plan I november fastställer regionfullmäktige de ekonomiska ramarna, mål och uppdrag för verksamheterna och skattesats för nästa år. I budgeten finns en plandel där vissa förutsättningar och kalkyler för de efterföljande två åren redovisas. Verksamhetsberättelse och bokslut I februari ska förvaltningarna ha lämnat in en verksamhetsberättelse till regionkansliet. Verksamhetsberättelserna bildar underlag till Region Örebro läns årsredovisning. Under april behandlar regionfullmäktige årsredovisningen. 9

10 Nyckeltal 1% löneökning kostar Region Örebro län cirka 48 mnkr. 1% prisökning kostar Region Örebro län cirka 38 mnkr. 1% volymökning motsvarar cirka 90 mnkr. 1% ökning av skatteunderlaget ger Region Örebro län cirka 60 mnkr. 1 krona i Region Örebro läns skattesats motsvarar cirka 545 mnkr. 10

11 Personal Antal anställda Tillsvidare- och visstidsanställda 31 december 2014 Kategori Totalt Kvinnor Män Arbetsterapeuter Biträdespersonal Kuratorer Kökspersonal Läkare Läkarsekreterare Psykologer/psykoterapeuter Sjukgymnaster Sjuksköterskor/barnmorskor/ med flera Skötare Städpersonal Tandhygienister Tandläkare Tandsköterskor Tandtekniker Undersköterskor Undervisningspersonal Övrig administrativ personal Övrig personal Övrig sjukvårdspersonal Övrig social personal Totalt

12 Anställda per förvaltning/område Antal tillsvidare- och visstidsanställda 31 december 2014 Förvaltning Anställda Hälso- och sjukvårdsförvaltningen/område: Universitetssjukhuset Örebro Primärvården Psykiatrin 919 Karlskoga lasarett 748 Lindesbergs lasarett 600 Habilitering och hjälpmedel 492 Totalt Lednings- och verksamhetsstöd 828 Folktandvården 570 Landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges egen verksamhet 237 Landstingshälsan 43 Länstrafiken 76 Totalt

13 Vårdplatser och läkarbesök 2014 Vårdplatser Läkarbesök Universitetssjukhuset Örebro Anestesi- och intensivvårdsklinik Arbetsmiljömedicinsk klinik Barn- och ungdomsklinik Geriatrisk klinik samt vpl på ROR Handkirurgisk klinik Hudklinik Ingår i HPÖ * Infektionsklinik Kardiologisk klinik Kirurgisk klinik Kvinnoklinik Käkkirurgisk klinik Ingår i HPÖ * Kärl-thoraxklinik Laboratoriemedicinsk klinik Lungklinik Medicinsk klinik Neuroklinik samt vpl på ROR Onkologisk klinik Ortopedkirurgisk klinik Plastikkirurgisk klinik Ingår i HPÖ * Rehabiliteringsmedicinsk klinik Ingår i RoR ** 927 Reumatologisk klinik Ingår i RoR ** Urologisk klinik Vårdenhet hud, plastik och öron, HPÖ 30 se resp klinik Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, RoR ** 47 se resp klinik Ögonklinik Öron-, näs- och halsklinik Ingår i HPÖ * * HPÖ, hud, plastik och öron ** RoR, rehabilitering och reumatologi 13

14 Karlskoga lasarett 14 Vårdplatser Läkarbesök Anestesiklinik Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Hudmottagning Kirurgisk klinik Klinik för medicin och geriatrik Kvinnoklinik Ortopedklinik Palliativa kliniken 166 Ögonmottagning Öron- näs- och halsmottagning Lindesbergs lasarett Anestesi-/IVA-klinik Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Hudmottagning Kirurgisk klinik 24 * Klinik för medicin och geriatrik Kvinnoklinik Ortopedkirurgisk klinik Smärtenhet 546 Ögonmottagning Öron-, näs- och halsmottagning, logopedmottagning *varav två kvinnoklinik Psykiatrin Allmänpsykiatrisk öppenvård Beroendecentrum Psykiatrisk akut- och heldygnsvård Psykiatrisk rehabilitering Psykiatri för barn och unga vuxna Rättspsykiatri Utvecklingsenhet för psykoterapi och psykologisk behandling

15 Vårdplatser Läkarbesök Primärvården* * Landstingsdrivna enheter Habilitering och hjälpmedel Audiologiska kliniken Barn- och ungdomshabilitering Vuxenhabilitering Totalt

16 Politisk organisation

17 Vision för Region Örebro län De viktigaste uppgifterna för Region Örebro län är att sköta hälso- och sjukvården och att stärka regionens tillväxt och utveckling. Visionen är att Region Örebro län står för hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Region Örebro län är en demokratiskt styrd organisation som styrs av politiker. Vart fjärde år kan alla medborgare direkt påverka hur Region Örebro län ska styras, då väljs ledamöter till regionfullmäktige i samband med val till riksdag och kommun. Politikerna bestämmer vilka mål regionorganisationen ska arbeta efter och hur pengarna ska fördelas på olika områden. Mycket av verksamheten styrs också av lagar, t ex Hälso- och sjukvårdslagen. Det praktiska arbetet med att följa såväl lagar som beslut är en uppgift för Region Örebro läns verksamhetschefer och anställda. Regionfullmäktige - länets riksdag Region Örebro län styrs av regionfullmäktige. Det är regionorganisationens högsta beslutande organ och det enda folkvalda parlamentet i länet. Vart fjärde år väljer länets invånare 71 ledamöter till regionfullmäktige från olika politiska partier i Örebro län. Programgrupper, beredningar och rapportörer För att säkerställa att medborgare och patienter är i fokus kan regionfullmäktige ta hjälp av programgrupper och tillfälliga beredningar. De får kortare eller längre uppdrag för att utreda ett visst område, till exempel jämställdhet eller en viss sjukdomsgrupp. Fullmäktige kan också tillsätta rapportörer. De ska bevaka en fråga eller ett ärende extra noga och sedan rapportera tillbaka till fullmäktige. Valberedning, revisionsnämnd och patientnämnd Till regionfullmäktige är valberedning, revision och 17

18 patientnämnd knutna. De är fristående från den övriga politiska organisationen. Valberedningen föreslår ledamöter till regionstyrelse och nämnder. Revisionen granskar, utvärderar och kontrollerar regionorganisationens verksamhet. Patientnämndens uppgift är att stärka patientens ställning i vården. Demokratiberedning och folkhälsoberedning Till regionfullmäktige kopplas fasta fullmäktigeberedningar; demokratiberedningen och folkhälsoberedningen. Demokratiberedningen ska följa upp demokratiarbetet i Region Örebro län samt ta initiativ till hur demokratiarbetet ska stärkas. Beredningen ska stimulera och bidra till en god medborgardialog. Folkhälsoberedningens uppdrag är av långsiktig, strategisk karaktär och fokuserar på frågor som berör Region Örebro läns framtida utveckling inom folkhälsoområdet. Tillsammans med företrädande verksamheter inom Örebro län, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer och medborgare ska beredningen bidra till utveckling av det länsövergripande folkhälsoarbetet. Regionstyrelsen - länets regering Regionstyrelsen har 15 ledamöter som leder och samordnar regionens verksamheter. De utses av regionfullmäktige och kommer både från den politiska majoriteten och från oppositionen. Tre nämnder och två fokusnämnder Tre nämnder och två fokusnämnder är underställda regionstyrelsen. De arbetar med att genomföra och förbättra regionens verksamheter utifrån de mål och uppdrag som regionfullmäktige bestämt. 18

19 Nämnd för hälsa, vård och klinisk forskning Nämnd för samhällsbyggnad Nämnd för regional tillväxt Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn (tillika folkhögskolestyrelse) Fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor (tillika styrelse för energikontor) Beredande och beslutande utskott Regionstyrelsen har två utskott som bereder och beslutar ärenden: Ekonomi-, service- och ägarutskottet arbetar med finans- och ekonomifrågor. Personalutskottet arbetar med övergripande personalpolitiska frågor. Rådgivande organ och kommittéer Tre rådgivande organ och två kommittéer är knutna till landstingsstyrelsen. Rådet för funktionshinderfrågor Pensionärsråd Etikråd Planerings- och organisationskommittén Vilt- och naturvårdskommittén. Regionalt samverkansråd Samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna i länet är avgörande för att åstadkomma en god regional utveckling. För detta finns ett regionalt samverkansråd. Gemensam nämnd för företagshälsa och tolkförmedling Tillsammans med andra kommuner i länet finns en gemensam nämnd där Region Örebro län är värdorganisation. Nämnden ansvarar för företagshälsa och tolkförmedling. 19

20 Partiställning enligt 2014 års val Antal mandat Socialdemokraterna 29 Moderaterna 13 Sverigedemokraterna 8 Vänsterpartiet 5 Folkpartiet 4 Kristdemokraterna 4 Miljöpartiet 4 Centerpartiet 4 SUMMA 71 20

21 Mandatfördelning per valkrets S M FP KD V MP C SD Örebro läns södra Örebro läns västra Örebro-Lekeberg Örebro läns norra

22 Verksamhetsorganisation 22

23 Regionkansliet Regiondirektörens stab utgörs av regionkansliet. Uppdraget är att stödja den politiska organisationen och regiondirektören. Regiondirektör Planering och administration Ekonomi HR Hållbar utveckling Kommunikation Hälso- och sjukvård beredning och uppdrag 96 anställda 23

24 Regional utveckling Uppdraget är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Inom förvaltningen finns även folkhögskolor och kollektivtrafik. Näringslivsutveckling Välfärd och folkhälsa Utbildning och arbetsmarknad Energi och klimat Kultur och ideell sektor Trafik och samhällsplanering Förvaltningskansli 258 anställda 24

25 Hälso- och sjukvården i Region Örebro län I Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsförvaltning ingår fyra närsjukvårdsområden och fem länsverksamhetsområden. Det finns tre sjukhus i länet och 29 vårdcentraler, fyra av dessa drivs i privat regi inom Hälsoval. Verksamheterna i hälso- och sjukvården ska utifrån patientens fokus utveckla god samordning och effektiv användning av regionorganisationens gemensamma resurser. Under 2015 pågår en omstrukturering av organisationen som successivt kommer att verkställas. Nedanstående områden ingår i hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Område närsjukvård norr Område närsjukvård väster Område närsjukvård Örebro Område närsjukvård söder Område opererande och onkologi Område medicin och rehabilitering Område thorax, kärl och diagnostik Område psykiatri Område habilitering och hjälpmedel 7438 anställda 25

26 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen omfattar följande förvaltningsgemensamma funktioner: Produktionsplanering * Företrädare universitetssjukvård * Forskning och utbildning Chefläkarfunktion * Verksamhetsutveckling * Ledningsstöd Administrativ stab * Funktioner inrättas under

27 Område närsjukvård norr Vårdcentraler: Kopparbergs vårdcentral Lindesbergs vårdcentral Nora vårdcentral Storå vårdcentral Hällefors vårdcentral Freja vårdcentral Jourvårdcentral norra länsdelen Verksamheter som i dag sorterar under uppdrag 1 i primärvården* och som är knutna till vårdcentral eller annan enhet inom närsjukvårdsområde norr. Verksamheter vid Lindesbergs lasarett: Akutmottagning och ambulansverksamhet Specialistmottagning: Barn- och ungdomsmedicin, kvinnosjukvård, hud, ögon, öron-, näs- och hals Kliniken för medicin och geriatrik Klinikerna för anestesi och intensivvård, kirurgi, ortopedi och röntgen övergår under 2015 i länskliniker. * se sid 30 27

28 Område närsjukvård väster Vårdcentraler: Laxå vårdcentral Baggängens vårdcentral Brickegårdens vårdcentral Karolina vårdcentral Pilgårdens vårdcentral Jourvårdcentral västra länsdelen Verksamheter som i dag sorterar under uppdrag 1 i primärvården* och som är knutna till vårdcentral eller annan enhet inom närsjukvårdsområde väster. Verksamheter vid Karlskoga lasarett: Akutmottagning och ambulansverksamhet Specialistmottagning: Barn- och ungdomsmedicin, hud, ögon, öron-, näs och hals Kliniken för medicin och geriatrik Klinikerna för kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård, röntgen, anestesi och intensivvård övergår under 2015 i länskliniker. * se sid 30 28

29 Område närsjukvård Örebro Vårdcentraler: Adolfsbergs vårdcentral Brickebackens vårdcentral Karla vårdcentral Lillåns vårdcentral Mikaeli vårdcentral Odensbackens vårdcentral Olaus Petri vårdcentral Skebäcks vårdcentral Tybble vårdcentral Varberga vårdcentral Ängens vårdcentral Jourvårdcentral Örebro Verksamheter som i dag sorterar under uppdrag 1 i primärvården* och som är knutna till vårdcentral eller annan enhet inom närsjukvårdsområde Örebro. Verksamheter vid Universitetssjukhuset Örebro: Akutmottagning och ambulansverksamhet * se sid 30 29

30 Område närsjukvård söder Askersunds vårdcentral Hallsbergs vårdcentral Kumla vårdcentral Jourvårdcentral södra länsdelen Verksamheter som i dag sorterar under uppdrag 1 i primärvården* och som är knutna till vårdcentral eller annan enhet inom närsjukvårdsområde söder. *Verksamheter som ingått i uppdrag 1 i primärvården: Sjukvårdsrådgivningen 1177, ungdomsmottagning, neurosjukgymnaster, hemrehabsjukgymnaster, BHV-psykologer, asyloch invandrarhälsan, dietister, minnesmottagningen, multimodala team, medicinsk fotvård, barn och unga med psykisk ohälsa, mobil distriktssköterskemottagning, bassängverksamhet USÖ med flera, förblir knutna till sina respektive vårdcentraler och enheter. 30

31 Område opererande och onkologi Länskliniker förlagda till Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och USÖ: Anestesi och intensivvård Kirurgi Ortopedi Kvinnosjukvård (Länskliniken ska vara förlagd till Karlskoga lasarett och USÖ. Kvinnosjukvården vid Lindesbergs lasarett ingår inte i länskliniken.) Kliniker förlagda till USÖ: Handkirurgiska kliniken Käkkirurgiska kliniken Onkologiska kliniken Plastikkirurgiska kliniken Urologiska kliniken Vårdenhet hud, plastik och öron Ögonkliniken Öron-, näs- och halskliniken 31

32 Område medicin och rehabilitering Kliniker förlagda till USÖ: Barn - och ungdomskliniken Geriatriska kliniken Hudkliniken Infektionskliniken Medicinska kliniken Neurokliniken Rehabiliteringsmedicinska kliniken Reumatologiska kliniken Sjukgymnastik 32

33 Område thorax, kärl och diagnostik Länsklinik förlagd till Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och USÖ: Röntgen Laboratoriemedicinska länskliniken Kliniker förlagda till USÖ: Arbets- och miljömedicinska kliniken Fysiologiska kliniken Hjärt-lungkliniken Kärl-thoraxkliniken Sjukhusfysik 33

34 Område psykiatri Psykiatrin är en del av Region Örebro läns specialistsjukvård och har till uppgift att bedöma och behandla psykisk ohälsa hos barn och vuxna. Allmänpsykiatrisk öppenvård Psykiatrisk akut- och heldygnsvård Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri Psykiatri för barn och unga vuxna Beroendecentrum 34

35 Område habilitering och hjälpmedel Habilitering och hjälpmedel samlar verksamheter som är specialiserade på olika funktionsnedsättningar och hjälpmedel. Habilitering och hjälpmedel arbetar för att främja människors utveckling och utveckla varje människas bästa funktionsförmåga, samt ger stöd till föräldrar och närstående. Barn och ungdomshabilitering Centrum för hjälpmedel Familjerådgivning Audiologiska kliniken Ortopedteknik Syncentral Tolkcentral för döva, vuxendöva, hörselskadade, dövblinda och talskadade Vuxenhabilitering 35

36 Folktandvården ger tandvård till mer än 90 procent av länets barn och ungdomar och drygt 40 procent av länets vuxna. Folktandvården har också en jourklinik som har öppet alla dagar året runt. 23 kliniker inom allmäntandvård Mobil tandvårdsklinik Jourklinik för hela Örebro län 3 kliniker inom sjukhustandvård 8 kliniker inom specialisttandvård Tandtekniskt laboratorium Folkhälsoenhet med uppsökande verksamhet och generella insatser KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa Odontologisk utbildningsenhet Odontologisk forskningssenhet 570 anställda 36

37 Regionservice är Region Örebro läns serviceorganisation som främst erbjuder tjänster och produkter inom Region Örebro län. Vissa tjänster finns även för kommuner och andra externa kunder. Område administrativ utveckling och service Område försörjning Område kundtjänst Område fastigheter Område IT Område medicinsk teknik 828 anställda 37

38 Regionhälsan och Tolkförmedling bedriver verksamhet gemensam för Region Örebro län, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, och en del av Örebro kommun. Företagshälsovård Tolk- och översättarservice, språktolkning 43 anställda 38

39 Katastrof, beredskap och säkerhet Region Örebro län har det yttersta ansvaret för sjukvårdens planering inför stora olyckor, katastrofer och höjd beredskap tillika interna drifthändelser som till exempel el-, it-/tele- och vattenavbrott. Den som svarar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under kris och höjd beredskap. Vid risk för eller vid inträffad händelse ska sjukvården kunna möta det aktuella behovet genom att gradvis kunna höja sin förmåga/kapacitet utifrån en normal beredskap. Följande beredskapsgrader gäller inom Region Örebro län: stabsläge innebär förberedelse för kommande händelseutveckling. Initieras vid larm om hot eller inträffad händelse. Händelseförloppet följs av utsedd personal som vid behov kan besluta om förstärkningsläge, då en eller flera delar av sjukvården måste punktförstärkas så att man kan hantera händelsen. Räcker inte det kan katastrofläge utlysas. Det innebär att alla funktioner som krävs för att hantera händelsen tas i anspråk. En speciell ledningsorganisation för insatsen träder i funktion. Tjänsteman i beredskap, TIB Det finns alltid en tjänsteman i beredskap inom Region Örebro län för att ta emot larm om allvarliga/ extraordinära händelser. TIB nås via SOS-Alarm eller via Region Örebro läns växel. Säkerhet Det är viktigt att förhindra skador på liv, egendom och miljö inom Region Örebro läns alla verksamheter. Därför finns ett handlingsprogram för riskhanteringsfrågor. 39

40 Brandskydd Ansvaret för brandskydd ligger i linjeorganisationen. Respektive förvaltningschef svarar för att det inom egen förvaltning finns en brandskyddsamordnare och inom dess olika verksamheter/enheter brandombud. Vid brand larma räddningstjänst via 112. Om utrymning måste ske innan räddningstjänst är på plats följ verksamhetens/enhetens checklista för brand eller utrymningsplan. Kom ihåg att hissar ej får användas vid brand, dörrar ska stängas för att minska rökspridning och kontrollera att alla lämnat lokalerna och samlats på uppgjord återsamlingsplats. Våld och hot om våld Våld och hot om våld får aldrig accepteras. Inom respektive förvaltning/verksamhet/enhet ska instruktioner finnas för hur man bemöter våld och hot om våld av olika slag. Arbetsgivaren ansvarar för att den person som drabbats får tillgång till krisstöd. Se dokumentet Kriser på arbetsplatsen. Stöld Om någon påträffas som håller på att stjäla eller avviker från en arbetsplats med stöldgods larma polis 112. Observera vart personen tar vägen. Avvikelse- och tillbudsrapportering Alla tillbud och avvikelser ska rapporteras enligt Region Örebro läns rutiner. 40

41 Politiska partier i Region Örebro län Socialdemokraterna, Stortorget 19 B, Örebro, , e-post: Moderata Samlingspartiet, Järntorgsgatan 3, Örebro, , e-post: Folkpartiet liberalerna, Oskarsparken 1, Örebro, , e-post: Kristdemokraterna, Köpmangatan 27, Örebro, , e-post: Vänsterpartiet i Örebro län, Änggatan 5, Örebro, , e-post: 41

42 Miljöpartiet de gröna, Vasatorget 1, Örebro, , e-post: Centerpartiet, Fabriksgatan 54 B nb, Örebro, , e-post: Sverigedemokraterna i Örebro län, Box 526, Örebro, , e-post: https://orebrolan.sverigedemokraterna.se 42

43 Kommuner i Örebro län Askersunds kommun, Askersund, , e-post: Degerfors kommun, Degerfors, , e-post: Hallsbergs kommun, Hallsberg, , e-post: Hällefors kommun, Hällefors, , e-post: Karlskoga kommun, Karlskoga, , e-post: Kumla kommun, Stadshuset, Kumla, , e-post: Laxå kommun, Laxå, , e-post: Lekebergs kommun, Fjugesta, , e-post: Lindesbergs kommun, Lindesberg, , e-post: 43

44 Ljusnarsbergs kommun, Kopparberg, , e-post: Nora kommun, Tingshuset, Nora, e-post: Örebro kommun, Box 30000, Örebro, , e-post: 44

45 Landstingen/Regionerna AB Stockholms läns landsting, Box 22550, Stockholm, , e-post: C D E Landstinget i Uppsala län, Box 602, Uppsala, , e-post: Landstinget Sörmland, Nyköping, , e-post: Region Östergötland, Linköping, , e-post: F Region Jönköpings län, Box 1024, Jönköping, , e-post: G H Region Kronoberg, Växjö, , e-post: Landstinget i Kalmar län, Box 601, Kalmar, , e-post: I Region Gotland, Visby, , e-post: 45

46 K Landstinget Blekinge, Karlskrona, , e-post: M Region Skåne, Kristianstad, , e-post: N O S T U W Region Halland, Box 517, Halmstad, , e-post: Västra Götalandsregionen, Regionens Hus, Vänersborg, , e-post: Landstinget i Värmland, Karlstad, , e-post: Region Örebro län, Box 1613, Örebro, , e-post: Landstinget Västmanland, Landstingshuset, Västerås, , e-post: Landstinget Dalarna, Box 712, Falun, , e-post: X Region Gävleborg, Gävle, , e-post: 46

47 Y Landstinget Västernorrland, Härnösand, , e-post: Z Region Jämtland Härjedalen, Box 654, Östersund, , e-post: AC Västerbottens läns landsting, Umeå, , e-post: BD Norrbottens läns landsting, Luleå, , e-post: Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, , e-post: 47

48 Organisationer i Örebro län Almi Företagspartner Mälardalen AB, Box 8023, Örebro, , e-post: Arbetsförmedlingen, Box 353, ,Örebro, e-post: Försäkringskassan, Box 963, Örebro, , e-post: Länsstyrelsen Örebro län, Örebro, , e-post: Socialstyrelsen, Region Mitt, Box 423, Örebro, , e-post: Skatteverket, Örebro, , e-post: Örebro Airport, Örebro, , e-post: Örebro läns museum, Box 314, Örebro, , e-post: Örebro universitet, Örebro, , e-post: 48

49 Organisationer på riksnivå Kommuninvest i Sverige AB, Box 124, Örebro, e-post: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Karlstad, , e-post: Regeringskansliet, Alla departement (utom UD), Stockholm, , e-post: Skolverket, Stockholm, , e-post: Socialstyrelsen, Stockholm, , e-post: Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, , e-post: Sveriges Riksdag, Stockholm, , e-post: Utrikesdepartementet, Stockholm, , e-post: regeringskansliet.se, 49

50 50

51 Region Örebro län - för oss tillsammans Nora Den 1 januari 2015 gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i en ny organsation: Region Örebro län. Arbetet med att utveckla Örebroregionen ska nu bli ännu mer offensivt och effektivt. Laxå Örebro län har idag mycket som är bra: ett centralt läge i Sverige, många starka företag, en expansiv huvudort i Örebro, attraktiva småkommuner, universitetssjukvård och ett universitet som växer. Men hur ska länet fortsätta utvecklas? Region Örebro län ska tillsammans med kommuner, myndigheter, universitetet, näringslivet och föreningslivet ta fram en strategi för att utveckla länet. Region Örebro län har anställda (dec 2014). 51

52 Vill du beställa fler exemplar av Fakta om Region Örebro län? e-post: Telefon: Region Örebro län, regionkansliet, Box 1613, Örebro Besöksadress: Eklundavägen 2 och 11, Örebro e-post: Telefon: , växel Producerad av Region Örebro län. Tryck: Trio Tryck AB 52

TEMA: REGION ÖREBRO LÄN FÖR OSS TILLSAMMANS

TEMA: REGION ÖREBRO LÄN FÖR OSS TILLSAMMANS SIDAN 14: H-HUSET Nu flyttas gata för framtidens sjukvård. SIDAN 4 Ny satsning ska ge cancerpatienter kortare väntetider. SIDAN 16 Tävla om fina priser i Tebladets tipstävling. Februari 2015, årgång 34

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.lul.se

Årsredovisning 2011 www.lul.se Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Olika nivåer i politiken 4

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattande resultat...3 Aktuella händelser...5 Fullmäktiges mål...12 Hållbar utveckling...12 Hälso- och sjukvård...15 Tandvård...25 Regional tillväxt...30 Samhällsbyggnad...37

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet:

Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet: Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Årsredovisning för år 2013 Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2014-04-08 MISSIV 2014-04-08

Läs mer

REGIONENS DOLDISAR TEMA: KOMPETENSFÖRSÖRJNING Framtidens vårdavdelning rätt kompetens på rätt plats. Möt direktören för regional utveckling

REGIONENS DOLDISAR TEMA: KOMPETENSFÖRSÖRJNING Framtidens vårdavdelning rätt kompetens på rätt plats. Möt direktören för regional utveckling Posttidning B Mars 2015, årgång 34 Tebladet personal delas ut sex gånger om året. KOMPETENSFÖRSÖRJNING Framtidens vårdavdelning rätt kompetens på rätt plats SIDORNA 10-11 Möt direktören för regional utveckling

Läs mer

Årsredovisning med bokslut för 2014

Årsredovisning med bokslut för 2014 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(5) Datum 2015-03-10 Diarienummer 150091 Landstingsfullmäktige Årsredovisning med bokslut för 2014 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013

Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013 ÄRENDE 6 LF november 2010 Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslår besluta att godkänna föreliggande budget för 2011 och flerårsplan för åren 2012-2013

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 Liv och hälsa i Västernorrland Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 2 Landstingsplan 2015-2017 Innehåll 1. Landstinget Västernorrlands vision 5 2. Grundläggande värderingar

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Så bra nådde landstinget målen

Så bra nådde landstinget målen årsredovisning 2010 Så bra nådde landstinget målen En av årsredovisningens viktiga funktioner är att synliggöra hur landstinget lyckats med att uppnå de mål som sattes i landstingsplanen. Under respektive

Läs mer

Tebladet. När håret inte längre är huvudsaken. Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling!

Tebladet. När håret inte längre är huvudsaken. Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling! Länstidningen Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling! SIDAN 16 16 februari 2012 årgång 31 Till alla länsbor från landstinget GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nyheter Läkarstudenter ute i vården

Läs mer

Landstingsplan och budget 2015-2017

Landstingsplan och budget 2015-2017 Landstingsplan och budget 2015-2017 FÖR ETT HÄLSOINRIKTAT LANDSTING Beslutad av landstingsfullmäktige 2014-12-xx 2 (73) INNEHÅLL 1 Politiskt förord... 7 2 Inledning... 9 3 Vision och värdegrund... 9 4

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades:

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades: PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-28 LKD 03324 68 Direktiv för budget 2004 och flerårsplan 2005-2006 (Lf) Bakgrund Med bilagda direktiv beslutar landstingsfullmäktige om riktlinjerna för budget- och flerårsplanearbetet.

Läs mer

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG 1 2 BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 Den 1 januari 2015 gick landstinget och regionförbundet samman och bildade Region Kronoberg. INVÅNARE MEDARBETARE

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet

BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet Strategisk plan med treårsbudget 2015-2017 - vision, strategiska mål och ekonomiska ramar www.lio.se Förslag från (M), (VL), (FP), (C)

Läs mer

Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören Förvaltningschefer m.fl. inom ÖLL Landshövdingen

Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören Förvaltningschefer m.fl. inom ÖLL Landshövdingen TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-05-29 12OLL2545 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer