Fakta om Region Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om Region Örebro län"

Transkript

1 Fakta om Region Örebro län

2 Region Örebro län Den 1 januari 2015 gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i en ny organsation: Region Örebro län. Arbetet med att utveckla Örebroregionen ska nu bli ännu mer offensivt och effektivt. Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling. Region Örebro län är en demokratiskt styrd organisation vars styre bestäms av länsinvånarna vid ett allmänt val vart fjärde år. Läs mer på Region Örebro läns webbplats: 2

3 Innehåll från A-Ö sid Budget...7 Ekonomi...7 Folkmängd och skatt i landstingen/regionerna...5 Folkmängd och skatt i länets kommuner...6 Folktandvården...36 Habilitering och hjälpmedel...35 Hälso- och sjukvården...25 Intäkter...8 Katastrof, beredskap och säkerhet...39 Kommuner i Örebro län...43 Kostnader...8 Landstingen/regionerna...45 Läkarbesök...13 Mandatfördelning...21 Område närsjukvård norr...27 Område närsjukvård väster...28 Område närsjukvård Örebro...29 Område närsjukvård söder...30 Område opererande och onkologi...31 Område medicin och rehabilitering...32 Område thorax, kärl och diagnostik...33 Område psykiatri...34 Område habilitering och hjälpmedel...35 Organisationer i Örebro län...48 Organisationer på riksnivå...49 Partiställning...20 Personal...11 Politisk organisation...16 Politiska partier i Region Örebro län...41 Regionhälsan och Tolkförmedling...38 Regionkansliet...23 Regionservice...37 Regional utveckling...24 Region Örebro län - för oss tillsammans

4 Region Örebro läns skattesats...5 Region Örebro läns uppgift...17 Verksamhetsorganisation...22 Vårdplatser

5 Region Örebro läns skattesats År Skattesats År Skattesats : : : : : : : : : :68 Folkmängd och skatt i landsting/region Landsting/Län/ Folkmängd Landstingsskatt Regioner Stockholm :10 Uppsala :16 Södermanland :77 Östergötland :70 Jönköping :26 Kronoberg :60 Kalmar :37 Gotland :60 Blekinge :19 Skåne :69 Halland :82 Västra Götaland :48 Värmland :20 Örebro :55 Västmanland :88 Dalarna :16 Gävleborg :51 Västernorrland :69 Jämtland :20 Västerbotten :80 Norrbotten :18 Totalt * * Inklusive kommunalskatt. Region Gotland har ingen landstingsskatt. 5

6 Folkmängd och skatt i länets kommuner Kommun Folkmängd Kommunalskatt (inkl landstingsskatt och exkl församlingsskatt) Askersund :50 Degerfors :85 Hallsberg :60 Hällefors :60 Karlskoga :55 Kumla :35 Laxå :73 Lekeberg :98 Lindesberg :85 Ljusnarsberg :60 Nora :30 Örebro :40 Totalt

7 Budget 2015 Driftbudget (netto): kr Investeringsbudget: kr Fördelning av Region Örebro läns investeringsbudget 2015 Hälso- och sjukvård mnkr (82,3 %) Trafik, miljö och service 520 mnkr (7,0 %) Landstingsgemensamt 348 mnkr (4,6 %) Tandvård 184 mnkr (2,5 %) Tillväxt, kultur och bildning 171 mnkr (2,3 %) Forskning 83 mnkr (1,1 %) Folkhälsa 15 mnkr (0,2 %) Totalt: mnkr 7

8 Landstingets intäkter 2014 Bokslut 2014 mnkr % Landstingsskatt ,3 Generella statsbidrag ,2 Såld hälso- och sjukvård 637 6,6 Patientavgifter 279 2,9 Övriga intäkter 868 9,0 Summa ,0 Landstingets kostnader 2014 Bokslut 2014 mnkr % Personalkostnader ,3 Pensioner 729 7,8 Läkemedel 835 8,9 Köpt verksamhet 738 7,9 Material och varor 523 5,6 Lämnade bidrag 619 6,6 Fastighet och underhåll 183 2,0 Avskrivningar 267 2,9 Övrigt 749 8,0 Summa ,0 Tillgångar i bokslutet 2013 är mnkr. Ekonomisk utveckling, mnkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Eget kapital Årets resultat 246 *) -178*) 136 *) -133*) Årets resultat *)varav jämförelsestörande poster 8

9 Verksamheternas finansiering Region Örebro läns verksamhet finansieras huvudsakligen genom den skatt som länets invånare betalar. Principen är att varje förvaltning får ett anslag som ekonomisk ram för verksamheten. Folktandvården finansieras dels genom ekonomisk ersättning i en avtalsrelation med regionstyrelsen och dels genom patientavgifter. För primärvården sker finansiering via ersättningsmodell för Hälsoval som fastställs av regionstyrelsen. Serviceverksamheten finansieras huvudsakligen genom att övriga förvaltningar köper deras tjänster. Budgetarbetet i Region Örebro län Under hela året pågår arbetet med budgeten för nästa år. Så här går det till: Regionfullmäktige beslutar om budget och plan I november fastställer regionfullmäktige de ekonomiska ramarna, mål och uppdrag för verksamheterna och skattesats för nästa år. I budgeten finns en plandel där vissa förutsättningar och kalkyler för de efterföljande två åren redovisas. Verksamhetsberättelse och bokslut I februari ska förvaltningarna ha lämnat in en verksamhetsberättelse till regionkansliet. Verksamhetsberättelserna bildar underlag till Region Örebro läns årsredovisning. Under april behandlar regionfullmäktige årsredovisningen. 9

10 Nyckeltal 1% löneökning kostar Region Örebro län cirka 48 mnkr. 1% prisökning kostar Region Örebro län cirka 38 mnkr. 1% volymökning motsvarar cirka 90 mnkr. 1% ökning av skatteunderlaget ger Region Örebro län cirka 60 mnkr. 1 krona i Region Örebro läns skattesats motsvarar cirka 545 mnkr. 10

11 Personal Antal anställda Tillsvidare- och visstidsanställda 31 december 2014 Kategori Totalt Kvinnor Män Arbetsterapeuter Biträdespersonal Kuratorer Kökspersonal Läkare Läkarsekreterare Psykologer/psykoterapeuter Sjukgymnaster Sjuksköterskor/barnmorskor/ med flera Skötare Städpersonal Tandhygienister Tandläkare Tandsköterskor Tandtekniker Undersköterskor Undervisningspersonal Övrig administrativ personal Övrig personal Övrig sjukvårdspersonal Övrig social personal Totalt

12 Anställda per förvaltning/område Antal tillsvidare- och visstidsanställda 31 december 2014 Förvaltning Anställda Hälso- och sjukvårdsförvaltningen/område: Universitetssjukhuset Örebro Primärvården Psykiatrin 919 Karlskoga lasarett 748 Lindesbergs lasarett 600 Habilitering och hjälpmedel 492 Totalt Lednings- och verksamhetsstöd 828 Folktandvården 570 Landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges egen verksamhet 237 Landstingshälsan 43 Länstrafiken 76 Totalt

13 Vårdplatser och läkarbesök 2014 Vårdplatser Läkarbesök Universitetssjukhuset Örebro Anestesi- och intensivvårdsklinik Arbetsmiljömedicinsk klinik Barn- och ungdomsklinik Geriatrisk klinik samt vpl på ROR Handkirurgisk klinik Hudklinik Ingår i HPÖ * Infektionsklinik Kardiologisk klinik Kirurgisk klinik Kvinnoklinik Käkkirurgisk klinik Ingår i HPÖ * Kärl-thoraxklinik Laboratoriemedicinsk klinik Lungklinik Medicinsk klinik Neuroklinik samt vpl på ROR Onkologisk klinik Ortopedkirurgisk klinik Plastikkirurgisk klinik Ingår i HPÖ * Rehabiliteringsmedicinsk klinik Ingår i RoR ** 927 Reumatologisk klinik Ingår i RoR ** Urologisk klinik Vårdenhet hud, plastik och öron, HPÖ 30 se resp klinik Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, RoR ** 47 se resp klinik Ögonklinik Öron-, näs- och halsklinik Ingår i HPÖ * * HPÖ, hud, plastik och öron ** RoR, rehabilitering och reumatologi 13

14 Karlskoga lasarett 14 Vårdplatser Läkarbesök Anestesiklinik Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Hudmottagning Kirurgisk klinik Klinik för medicin och geriatrik Kvinnoklinik Ortopedklinik Palliativa kliniken 166 Ögonmottagning Öron- näs- och halsmottagning Lindesbergs lasarett Anestesi-/IVA-klinik Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Hudmottagning Kirurgisk klinik 24 * Klinik för medicin och geriatrik Kvinnoklinik Ortopedkirurgisk klinik Smärtenhet 546 Ögonmottagning Öron-, näs- och halsmottagning, logopedmottagning *varav två kvinnoklinik Psykiatrin Allmänpsykiatrisk öppenvård Beroendecentrum Psykiatrisk akut- och heldygnsvård Psykiatrisk rehabilitering Psykiatri för barn och unga vuxna Rättspsykiatri Utvecklingsenhet för psykoterapi och psykologisk behandling

15 Vårdplatser Läkarbesök Primärvården* * Landstingsdrivna enheter Habilitering och hjälpmedel Audiologiska kliniken Barn- och ungdomshabilitering Vuxenhabilitering Totalt

16 Politisk organisation

17 Vision för Region Örebro län De viktigaste uppgifterna för Region Örebro län är att sköta hälso- och sjukvården och att stärka regionens tillväxt och utveckling. Visionen är att Region Örebro län står för hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Region Örebro län är en demokratiskt styrd organisation som styrs av politiker. Vart fjärde år kan alla medborgare direkt påverka hur Region Örebro län ska styras, då väljs ledamöter till regionfullmäktige i samband med val till riksdag och kommun. Politikerna bestämmer vilka mål regionorganisationen ska arbeta efter och hur pengarna ska fördelas på olika områden. Mycket av verksamheten styrs också av lagar, t ex Hälso- och sjukvårdslagen. Det praktiska arbetet med att följa såväl lagar som beslut är en uppgift för Region Örebro läns verksamhetschefer och anställda. Regionfullmäktige - länets riksdag Region Örebro län styrs av regionfullmäktige. Det är regionorganisationens högsta beslutande organ och det enda folkvalda parlamentet i länet. Vart fjärde år väljer länets invånare 71 ledamöter till regionfullmäktige från olika politiska partier i Örebro län. Programgrupper, beredningar och rapportörer För att säkerställa att medborgare och patienter är i fokus kan regionfullmäktige ta hjälp av programgrupper och tillfälliga beredningar. De får kortare eller längre uppdrag för att utreda ett visst område, till exempel jämställdhet eller en viss sjukdomsgrupp. Fullmäktige kan också tillsätta rapportörer. De ska bevaka en fråga eller ett ärende extra noga och sedan rapportera tillbaka till fullmäktige. Valberedning, revisionsnämnd och patientnämnd Till regionfullmäktige är valberedning, revision och 17

18 patientnämnd knutna. De är fristående från den övriga politiska organisationen. Valberedningen föreslår ledamöter till regionstyrelse och nämnder. Revisionen granskar, utvärderar och kontrollerar regionorganisationens verksamhet. Patientnämndens uppgift är att stärka patientens ställning i vården. Demokratiberedning och folkhälsoberedning Till regionfullmäktige kopplas fasta fullmäktigeberedningar; demokratiberedningen och folkhälsoberedningen. Demokratiberedningen ska följa upp demokratiarbetet i Region Örebro län samt ta initiativ till hur demokratiarbetet ska stärkas. Beredningen ska stimulera och bidra till en god medborgardialog. Folkhälsoberedningens uppdrag är av långsiktig, strategisk karaktär och fokuserar på frågor som berör Region Örebro läns framtida utveckling inom folkhälsoområdet. Tillsammans med företrädande verksamheter inom Örebro län, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer och medborgare ska beredningen bidra till utveckling av det länsövergripande folkhälsoarbetet. Regionstyrelsen - länets regering Regionstyrelsen har 15 ledamöter som leder och samordnar regionens verksamheter. De utses av regionfullmäktige och kommer både från den politiska majoriteten och från oppositionen. Tre nämnder och två fokusnämnder Tre nämnder och två fokusnämnder är underställda regionstyrelsen. De arbetar med att genomföra och förbättra regionens verksamheter utifrån de mål och uppdrag som regionfullmäktige bestämt. 18

19 Nämnd för hälsa, vård och klinisk forskning Nämnd för samhällsbyggnad Nämnd för regional tillväxt Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn (tillika folkhögskolestyrelse) Fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor (tillika styrelse för energikontor) Beredande och beslutande utskott Regionstyrelsen har två utskott som bereder och beslutar ärenden: Ekonomi-, service- och ägarutskottet arbetar med finans- och ekonomifrågor. Personalutskottet arbetar med övergripande personalpolitiska frågor. Rådgivande organ och kommittéer Tre rådgivande organ och två kommittéer är knutna till landstingsstyrelsen. Rådet för funktionshinderfrågor Pensionärsråd Etikråd Planerings- och organisationskommittén Vilt- och naturvårdskommittén. Regionalt samverkansråd Samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna i länet är avgörande för att åstadkomma en god regional utveckling. För detta finns ett regionalt samverkansråd. Gemensam nämnd för företagshälsa och tolkförmedling Tillsammans med andra kommuner i länet finns en gemensam nämnd där Region Örebro län är värdorganisation. Nämnden ansvarar för företagshälsa och tolkförmedling. 19

20 Partiställning enligt 2014 års val Antal mandat Socialdemokraterna 29 Moderaterna 13 Sverigedemokraterna 8 Vänsterpartiet 5 Folkpartiet 4 Kristdemokraterna 4 Miljöpartiet 4 Centerpartiet 4 SUMMA 71 20

21 Mandatfördelning per valkrets S M FP KD V MP C SD Örebro läns södra Örebro läns västra Örebro-Lekeberg Örebro läns norra

22 Verksamhetsorganisation 22

23 Regionkansliet Regiondirektörens stab utgörs av regionkansliet. Uppdraget är att stödja den politiska organisationen och regiondirektören. Regiondirektör Planering och administration Ekonomi HR Hållbar utveckling Kommunikation Hälso- och sjukvård beredning och uppdrag 96 anställda 23

24 Regional utveckling Uppdraget är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Inom förvaltningen finns även folkhögskolor och kollektivtrafik. Näringslivsutveckling Välfärd och folkhälsa Utbildning och arbetsmarknad Energi och klimat Kultur och ideell sektor Trafik och samhällsplanering Förvaltningskansli 258 anställda 24

25 Hälso- och sjukvården i Region Örebro län I Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsförvaltning ingår fyra närsjukvårdsområden och fem länsverksamhetsområden. Det finns tre sjukhus i länet och 29 vårdcentraler, fyra av dessa drivs i privat regi inom Hälsoval. Verksamheterna i hälso- och sjukvården ska utifrån patientens fokus utveckla god samordning och effektiv användning av regionorganisationens gemensamma resurser. Under 2015 pågår en omstrukturering av organisationen som successivt kommer att verkställas. Nedanstående områden ingår i hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Område närsjukvård norr Område närsjukvård väster Område närsjukvård Örebro Område närsjukvård söder Område opererande och onkologi Område medicin och rehabilitering Område thorax, kärl och diagnostik Område psykiatri Område habilitering och hjälpmedel 7438 anställda 25

26 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen omfattar följande förvaltningsgemensamma funktioner: Produktionsplanering * Företrädare universitetssjukvård * Forskning och utbildning Chefläkarfunktion * Verksamhetsutveckling * Ledningsstöd Administrativ stab * Funktioner inrättas under

27 Område närsjukvård norr Vårdcentraler: Kopparbergs vårdcentral Lindesbergs vårdcentral Nora vårdcentral Storå vårdcentral Hällefors vårdcentral Freja vårdcentral Jourvårdcentral norra länsdelen Verksamheter som i dag sorterar under uppdrag 1 i primärvården* och som är knutna till vårdcentral eller annan enhet inom närsjukvårdsområde norr. Verksamheter vid Lindesbergs lasarett: Akutmottagning och ambulansverksamhet Specialistmottagning: Barn- och ungdomsmedicin, kvinnosjukvård, hud, ögon, öron-, näs- och hals Kliniken för medicin och geriatrik Klinikerna för anestesi och intensivvård, kirurgi, ortopedi och röntgen övergår under 2015 i länskliniker. * se sid 30 27

28 Område närsjukvård väster Vårdcentraler: Laxå vårdcentral Baggängens vårdcentral Brickegårdens vårdcentral Karolina vårdcentral Pilgårdens vårdcentral Jourvårdcentral västra länsdelen Verksamheter som i dag sorterar under uppdrag 1 i primärvården* och som är knutna till vårdcentral eller annan enhet inom närsjukvårdsområde väster. Verksamheter vid Karlskoga lasarett: Akutmottagning och ambulansverksamhet Specialistmottagning: Barn- och ungdomsmedicin, hud, ögon, öron-, näs och hals Kliniken för medicin och geriatrik Klinikerna för kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård, röntgen, anestesi och intensivvård övergår under 2015 i länskliniker. * se sid 30 28

29 Område närsjukvård Örebro Vårdcentraler: Adolfsbergs vårdcentral Brickebackens vårdcentral Karla vårdcentral Lillåns vårdcentral Mikaeli vårdcentral Odensbackens vårdcentral Olaus Petri vårdcentral Skebäcks vårdcentral Tybble vårdcentral Varberga vårdcentral Ängens vårdcentral Jourvårdcentral Örebro Verksamheter som i dag sorterar under uppdrag 1 i primärvården* och som är knutna till vårdcentral eller annan enhet inom närsjukvårdsområde Örebro. Verksamheter vid Universitetssjukhuset Örebro: Akutmottagning och ambulansverksamhet * se sid 30 29

30 Område närsjukvård söder Askersunds vårdcentral Hallsbergs vårdcentral Kumla vårdcentral Jourvårdcentral södra länsdelen Verksamheter som i dag sorterar under uppdrag 1 i primärvården* och som är knutna till vårdcentral eller annan enhet inom närsjukvårdsområde söder. *Verksamheter som ingått i uppdrag 1 i primärvården: Sjukvårdsrådgivningen 1177, ungdomsmottagning, neurosjukgymnaster, hemrehabsjukgymnaster, BHV-psykologer, asyloch invandrarhälsan, dietister, minnesmottagningen, multimodala team, medicinsk fotvård, barn och unga med psykisk ohälsa, mobil distriktssköterskemottagning, bassängverksamhet USÖ med flera, förblir knutna till sina respektive vårdcentraler och enheter. 30

31 Område opererande och onkologi Länskliniker förlagda till Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och USÖ: Anestesi och intensivvård Kirurgi Ortopedi Kvinnosjukvård (Länskliniken ska vara förlagd till Karlskoga lasarett och USÖ. Kvinnosjukvården vid Lindesbergs lasarett ingår inte i länskliniken.) Kliniker förlagda till USÖ: Handkirurgiska kliniken Käkkirurgiska kliniken Onkologiska kliniken Plastikkirurgiska kliniken Urologiska kliniken Vårdenhet hud, plastik och öron Ögonkliniken Öron-, näs- och halskliniken 31

32 Område medicin och rehabilitering Kliniker förlagda till USÖ: Barn - och ungdomskliniken Geriatriska kliniken Hudkliniken Infektionskliniken Medicinska kliniken Neurokliniken Rehabiliteringsmedicinska kliniken Reumatologiska kliniken Sjukgymnastik 32

33 Område thorax, kärl och diagnostik Länsklinik förlagd till Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och USÖ: Röntgen Laboratoriemedicinska länskliniken Kliniker förlagda till USÖ: Arbets- och miljömedicinska kliniken Fysiologiska kliniken Hjärt-lungkliniken Kärl-thoraxkliniken Sjukhusfysik 33

34 Område psykiatri Psykiatrin är en del av Region Örebro läns specialistsjukvård och har till uppgift att bedöma och behandla psykisk ohälsa hos barn och vuxna. Allmänpsykiatrisk öppenvård Psykiatrisk akut- och heldygnsvård Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri Psykiatri för barn och unga vuxna Beroendecentrum 34

35 Område habilitering och hjälpmedel Habilitering och hjälpmedel samlar verksamheter som är specialiserade på olika funktionsnedsättningar och hjälpmedel. Habilitering och hjälpmedel arbetar för att främja människors utveckling och utveckla varje människas bästa funktionsförmåga, samt ger stöd till föräldrar och närstående. Barn och ungdomshabilitering Centrum för hjälpmedel Familjerådgivning Audiologiska kliniken Ortopedteknik Syncentral Tolkcentral för döva, vuxendöva, hörselskadade, dövblinda och talskadade Vuxenhabilitering 35

36 Folktandvården ger tandvård till mer än 90 procent av länets barn och ungdomar och drygt 40 procent av länets vuxna. Folktandvården har också en jourklinik som har öppet alla dagar året runt. 23 kliniker inom allmäntandvård Mobil tandvårdsklinik Jourklinik för hela Örebro län 3 kliniker inom sjukhustandvård 8 kliniker inom specialisttandvård Tandtekniskt laboratorium Folkhälsoenhet med uppsökande verksamhet och generella insatser KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa Odontologisk utbildningsenhet Odontologisk forskningssenhet 570 anställda 36

37 Regionservice är Region Örebro läns serviceorganisation som främst erbjuder tjänster och produkter inom Region Örebro län. Vissa tjänster finns även för kommuner och andra externa kunder. Område administrativ utveckling och service Område försörjning Område kundtjänst Område fastigheter Område IT Område medicinsk teknik 828 anställda 37

38 Regionhälsan och Tolkförmedling bedriver verksamhet gemensam för Region Örebro län, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, och en del av Örebro kommun. Företagshälsovård Tolk- och översättarservice, språktolkning 43 anställda 38

39 Katastrof, beredskap och säkerhet Region Örebro län har det yttersta ansvaret för sjukvårdens planering inför stora olyckor, katastrofer och höjd beredskap tillika interna drifthändelser som till exempel el-, it-/tele- och vattenavbrott. Den som svarar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under kris och höjd beredskap. Vid risk för eller vid inträffad händelse ska sjukvården kunna möta det aktuella behovet genom att gradvis kunna höja sin förmåga/kapacitet utifrån en normal beredskap. Följande beredskapsgrader gäller inom Region Örebro län: stabsläge innebär förberedelse för kommande händelseutveckling. Initieras vid larm om hot eller inträffad händelse. Händelseförloppet följs av utsedd personal som vid behov kan besluta om förstärkningsläge, då en eller flera delar av sjukvården måste punktförstärkas så att man kan hantera händelsen. Räcker inte det kan katastrofläge utlysas. Det innebär att alla funktioner som krävs för att hantera händelsen tas i anspråk. En speciell ledningsorganisation för insatsen träder i funktion. Tjänsteman i beredskap, TIB Det finns alltid en tjänsteman i beredskap inom Region Örebro län för att ta emot larm om allvarliga/ extraordinära händelser. TIB nås via SOS-Alarm eller via Region Örebro läns växel. Säkerhet Det är viktigt att förhindra skador på liv, egendom och miljö inom Region Örebro läns alla verksamheter. Därför finns ett handlingsprogram för riskhanteringsfrågor. 39

40 Brandskydd Ansvaret för brandskydd ligger i linjeorganisationen. Respektive förvaltningschef svarar för att det inom egen förvaltning finns en brandskyddsamordnare och inom dess olika verksamheter/enheter brandombud. Vid brand larma räddningstjänst via 112. Om utrymning måste ske innan räddningstjänst är på plats följ verksamhetens/enhetens checklista för brand eller utrymningsplan. Kom ihåg att hissar ej får användas vid brand, dörrar ska stängas för att minska rökspridning och kontrollera att alla lämnat lokalerna och samlats på uppgjord återsamlingsplats. Våld och hot om våld Våld och hot om våld får aldrig accepteras. Inom respektive förvaltning/verksamhet/enhet ska instruktioner finnas för hur man bemöter våld och hot om våld av olika slag. Arbetsgivaren ansvarar för att den person som drabbats får tillgång till krisstöd. Se dokumentet Kriser på arbetsplatsen. Stöld Om någon påträffas som håller på att stjäla eller avviker från en arbetsplats med stöldgods larma polis 112. Observera vart personen tar vägen. Avvikelse- och tillbudsrapportering Alla tillbud och avvikelser ska rapporteras enligt Region Örebro läns rutiner. 40

41 Politiska partier i Region Örebro län Socialdemokraterna, Stortorget 19 B, Örebro, , e-post: Moderata Samlingspartiet, Järntorgsgatan 3, Örebro, , e-post: Folkpartiet liberalerna, Oskarsparken 1, Örebro, , e-post: Kristdemokraterna, Köpmangatan 27, Örebro, , e-post: Vänsterpartiet i Örebro län, Änggatan 5, Örebro, , e-post: 41

42 Miljöpartiet de gröna, Vasatorget 1, Örebro, , e-post: Centerpartiet, Fabriksgatan 54 B nb, Örebro, , e-post: Sverigedemokraterna i Örebro län, Box 526, Örebro, , e-post: https://orebrolan.sverigedemokraterna.se 42

43 Kommuner i Örebro län Askersunds kommun, Askersund, , e-post: Degerfors kommun, Degerfors, , e-post: Hallsbergs kommun, Hallsberg, , e-post: Hällefors kommun, Hällefors, , e-post: Karlskoga kommun, Karlskoga, , e-post: Kumla kommun, Stadshuset, Kumla, , e-post: Laxå kommun, Laxå, , e-post: Lekebergs kommun, Fjugesta, , e-post: Lindesbergs kommun, Lindesberg, , e-post: 43

44 Ljusnarsbergs kommun, Kopparberg, , e-post: Nora kommun, Tingshuset, Nora, e-post: Örebro kommun, Box 30000, Örebro, , e-post: 44

45 Landstingen/Regionerna AB Stockholms läns landsting, Box 22550, Stockholm, , e-post: C D E Landstinget i Uppsala län, Box 602, Uppsala, , e-post: Landstinget Sörmland, Nyköping, , e-post: Region Östergötland, Linköping, , e-post: F Region Jönköpings län, Box 1024, Jönköping, , e-post: G H Region Kronoberg, Växjö, , e-post: Landstinget i Kalmar län, Box 601, Kalmar, , e-post: I Region Gotland, Visby, , e-post: 45

46 K Landstinget Blekinge, Karlskrona, , e-post: M Region Skåne, Kristianstad, , e-post: N O S T U W Region Halland, Box 517, Halmstad, , e-post: Västra Götalandsregionen, Regionens Hus, Vänersborg, , e-post: Landstinget i Värmland, Karlstad, , e-post: Region Örebro län, Box 1613, Örebro, , e-post: Landstinget Västmanland, Landstingshuset, Västerås, , e-post: Landstinget Dalarna, Box 712, Falun, , e-post: X Region Gävleborg, Gävle, , e-post: 46

47 Y Landstinget Västernorrland, Härnösand, , e-post: Z Region Jämtland Härjedalen, Box 654, Östersund, , e-post: AC Västerbottens läns landsting, Umeå, , e-post: BD Norrbottens läns landsting, Luleå, , e-post: Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, , e-post: 47

48 Organisationer i Örebro län Almi Företagspartner Mälardalen AB, Box 8023, Örebro, , e-post: Arbetsförmedlingen, Box 353, ,Örebro, e-post: Försäkringskassan, Box 963, Örebro, , e-post: Länsstyrelsen Örebro län, Örebro, , e-post: Socialstyrelsen, Region Mitt, Box 423, Örebro, , e-post: Skatteverket, Örebro, , e-post: Örebro Airport, Örebro, , e-post: Örebro läns museum, Box 314, Örebro, , e-post: Örebro universitet, Örebro, , e-post: 48

49 Organisationer på riksnivå Kommuninvest i Sverige AB, Box 124, Örebro, e-post: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Karlstad, , e-post: Regeringskansliet, Alla departement (utom UD), Stockholm, , e-post: Skolverket, Stockholm, , e-post: Socialstyrelsen, Stockholm, , e-post: Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, , e-post: Sveriges Riksdag, Stockholm, , e-post: Utrikesdepartementet, Stockholm, , e-post: regeringskansliet.se, 49

50 50

51 Region Örebro län - för oss tillsammans Nora Den 1 januari 2015 gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i en ny organsation: Region Örebro län. Arbetet med att utveckla Örebroregionen ska nu bli ännu mer offensivt och effektivt. Laxå Örebro län har idag mycket som är bra: ett centralt läge i Sverige, många starka företag, en expansiv huvudort i Örebro, attraktiva småkommuner, universitetssjukvård och ett universitet som växer. Men hur ska länet fortsätta utvecklas? Region Örebro län ska tillsammans med kommuner, myndigheter, universitetet, näringslivet och föreningslivet ta fram en strategi för att utveckla länet. Region Örebro län har anställda (dec 2014). 51

52 Vill du beställa fler exemplar av Fakta om Region Örebro län? e-post: Telefon: Region Örebro län, regionkansliet, Box 1613, Örebro Besöksadress: Eklundavägen 2 och 11, Örebro e-post: Telefon: , växel Producerad av Region Örebro län. Tryck: Trio Tryck AB 52

Landstingsfakta 2014 1

Landstingsfakta 2014 1 Landstingsfakta 2014 1 Örebro läns landsting Landstingets mål är att skapa en god hälsa och en positiv livsmiljö för alla i Örebro län. För att behålla en god tillväxt och en hållbar utveckling i hela

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22 Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 03-0- Antal uppdrag per parti regionstyrelsen (inkl KS-ordf med yttranderätt), regionfullmäktige (inkl KS-ordf med yttranderätt),

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet - sammanställning av enkät till förstalinjens chefer Hela länets svar = ca 100 enheter

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Jämtlands läns landsting God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Innehållsförteckning Jämtlands läns landsting Politiska organisationen i landstinget................... 52 Ett levande

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Mål och budget 2012-2014

Mål och budget 2012-2014 Ärende 2 Mål och budget 2012-2014 Tjänsteskrivelse 2012-03-26 SBN 2011.0004 Handläggare: Stefan Larsson Samhällsbyggnadsnämnden Mål och budget 2012-2014 Sammanfattning Sedan flera år har kostnaderna för

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan Vård- och omsorgscollege Utbildning och arbetsliv i samverkan Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege Vi är skola, arbetsgivare, fackförening, universitet och arbetsförmedling tillsammans!

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin Snabba reaktioner vid risk för suicid Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län Hälso- och sjukvård (2003-2014) Landstinget har FAKTA-dokument och vårdprogram - Kliniska riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer