Datum Dnr HSN/ ÅRSREDOVISNING 2003 SEKTOR VÅRD OCH HÄLSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2004-03-16 Dnr HSN/000000 ÅRSREDOVISNING 2003 SEKTOR VÅRD OCH HÄLSA"

Transkript

1 Datum Dnr HSN/ ÅRSREDOVISNING 2003 SEKTOR VÅRD OCH HÄLSA

2 En bättre och jämlikare hälsa Den förväntade medellivslängden i Skåne är 82,2 år för kvinnor och 77,2 år för män. Medellivslängden skiljer sig åt mellan kommunerna i Skåne. De geografiska skillnaderna återspeglar i grunden sociala skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Folkhälsoutvecklingen Folkhälsoutvecklingen uppvisar motstridiga tendenser. Trots att medellivslängden ökar och folkhälsan generellt sett blivit bättre, så ökar besvär såsom ångest, sömnbesvär och trötthet i den vuxna befolkningen. Besvären är vanligare bland kvinnor än bland män och ökningen är störst bland personer i yrkesverksam ålder. Den totala förekomsten av psykisk ohälsa i den vuxna befolkningen i Skåne uppgår enligt den senaste folkhälsoenkäten till 19 procent. Sjukvårdskostnaden i Skåne per person under ett år för dem som har dålig psykisk hälsa är drygt dubbelt så hög i jämförelse med dem som har god psykisk hälsa. Barn och ungdomar skiljer sig inte nämnvärt från vuxna med avseende på förekomst av psykisk ohälsa. En kraftig ökning av vårdsökande vid barn- och ungdomspsykiatrins verksamheter har iakttagits under de senaste åren, vilket motsvaras av en ökning av den psykiska ohälsan bland tonåringar. I hälso- och sjukvårdsprogrammet för barn- och ungdomars psykosociala hälsa redovisas förekomsten av psykisk ohälsa samtidigt som betydelsen av hälsofrämjande faktorer belyses. Övervikt är ett växande folkhälsoproblem bland såväl barn som vuxna. I dag räknar man med att 18 procent av alla tioåringar i Sverige är överviktiga. Av dessa har tre procent utvecklat fetma. Samhällskostnaden för övervikt uppskattas enbart i Skåne till 1,3 miljarder kronor årligen. Övervikt i barnaåren kan leda till ohälsa i vuxen ålder, vilket medför att förebyggande insatser och behandling i tidig ålder sannolikt kan minska dessa kostnader på sikt. Vid den regiongemensamma överviktsenheten tas de barn i åldrarna år som har mest övervikt omhand. Överviktsenheten har även som uppgift att bygga upp och sprida kunskap samt att utbilda både sjukvårds- och skolpersonal om övervikt. För vuxna har under året Kompetenscentrum Obesitas bildats. Centrat ska svara för utbildning, forskning och behandling av övervikt. Som ett led i det förebyggande arbetet har man i sjukvårdsdistrikten under år 2003 bl.a. ordnat matlagningskvällar för nyblivna föräldrar, svarat för individuell kostrådgivning och stöd för dem som vill gå ner i vikt samt börjat erbjuda fysisk aktivitet på recept som alternativ eller komplement till farmakologisk behandling. Samtidigt har arbetet med tobaksavvänjning fortsatt i sjukvårdsdistrikten. I detta arbete märks bland annat ett pilotprojekt riktat mot flickor i årskurs 6-9 i syfte att ta fram förslag till hur det preventiva arbetet mot rökning hos unga flickor kan samordnas. I den vuxna befolkningen röker ungefär en femtedel av både män och kvinnor medan det bland unga är betydligt vanligare att flickor röker. Målområden och stödjande miljöer i folkhälsoarbetet Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Skåne är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Region 2

3 Skåne utgår från de nationella målområdena i folkhälsoarbetet, vilka baseras på hälsans bestämningsfaktorer och är inriktade på levnadsvillkor respektive levnadsvanor. Folkhälsoarbetet i Region Skåne bedrivs utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Att utveckla metoder och nätverk för stödjande miljöer inom arenorna hälsofrämjande sjukvård, barn och familj, bostadsområdet, skolan respektive arbets- och föreningslivet har varit en primär uppgift. Arbetet har skett i ett brett samarbete med andra aktörer. Region Skåne ansvarar för att vara ett kunskapsstöd och att genom olika utbildnings- och samverkansinsatser stödja processerna. Under året har dessutom påbörjats, inom ramen för Skånsk livskraft vård och hälsa, arbetet med hälsoinriktade strategier i hälso- och sjukvården. Inom sjukvårdsdistrikten har folkhälsoarbetet bedrivits både i form av egna aktiviteter och i samarbete med de enskilda kommunerna. De egna aktiviteterna har omfattat bland annat preventiva insatser riktade mot särskilda sjukdomsoch befolkningsgrupper. Via de lokala folkhälsoråden, som drivs tillsammans med kommunerna, har en rad projekt genomförts i syfte att uppnå livsstilsförändringar och generellt förbättra befolkningens hälsa. Underlag för folkhälsoarbetet Ett omfattande arbete har gjorts för att utveckla folkhälsoprofiler som är relaterade till de nationella målområdena för folkhälsoarbete. Profilerna utgår från olika epidemiologiska data och belyser på ett pedagogiskt sätt folkhälsosituationen för Skånes kommuner och sjukvårdsdistrikt. Under år 2003 påbörjades arbetet med en ny Skåneenkät som skall sändas ut till en slumpmässig grupp vuxna skåningar. I enkätarbetet har särskilt prioriterats frågor som leder till en ökad kunskap om psykisk ohälsa i befolkningen, arbetslivsfrågor och långtidssjukskrivning. Arbetet med att stärka patientens ställning prioriteras Patientgarantierna I budget för 2003 aktualiserades behovet av en översyn av patientgarantierna. Detta bland annat mot bakgrund av den behandlingsgaranti som aviserats från Regeringen samt förändringen om fritt vårdval, som gäller från den 1 januari Frågan om en utvidgning av den nationella vårdgarantin till att även omfatta behandling har emellertid skjutits fram i tiden och avgörs först under år Då en koordinering med det nationella arbetet måste ske har inga förändringar föreslagits. Sjukvårdsupplysning. Tillgängligheten har varit det största problemet alltsedan starten i december Entreprenören och underleverantören har efterhand vidtagit sådana åtgärder mer personal och ändrade rutiner - att en förbättring skett avseende tillgänglighet och svarstider vid sjukvårdsupplysningen. 3

4 Den negativa bild som funnits hos allmänheten tycks ha avklingat något. En telemarketingundersökning har slutförts under året och resultatet visar på en hög tillfredsställelse bland allmänheten avseende bemötande och de råd/den hjälp som givits. Cirka 60 procent utnyttjas av den upphandlade basvolymen på expedierade samtal. En viss ökning de sista månaderna kan registreras. Avtalet medger samtal. En viktig förklaring till det låga utnyttjandet ligger sannolikt i att regionen - på grund av de problem som varit inte aktivt har bearbetat befolkningen att alltid gå vägen via sjukvårdsupplysningen. Det har inte heller funnits någon systematisk intern marknadsföring av sjukvårdsupplysningen. En aktiv marknadsföring externt och internt skulle med stor säkerhet öka nyttjandegraden. Även om det inte finns någon slutlig analys tycks inte sjukvårdsupplysningen i den utformning som den haft ha bidragit till att på något mätbart sätt ha minskat tillströmningen till akutmottagningar och jourcentraler. En noggrann prövning av verksamhetsinnehåll och omfattning av verksamheten måste därför göras inför framtiden. Sjukvårdsupplysningen är en viktig del av det akuta omhändertagandet i närsjukvårdslogiken och en klar bild av utformningen av denna bör finnas innan ställning tas till hur sjukvårdsupplysningen ska organiseras framöver. Utveckling av väntetider Det finns stora variationer i inrapporteringen av förväntade väntetider hos vårdgivarna. Rapporteringen har dock förbättrats med mellan procent, främst inom mottagningsverksamheten. Dock kvarstår problem att få fram faktiska väntetider från enheter som inte har tillgång till systemstöd för detta. Problem med långa väntetider och framförallt skillnader i väntetider mellan olika vårdgivare kvarstår. På en del enheter uppfylls inte vårdgarantierna men det finns även vårdgivare som väl uppnår dessa och där en ökad samverkan med andra vårdgivare har kommit patienterna tillgodo. Inom en del områden har väntetiderna ökat på grund av besparingsåtgärder och gällande anställningsstopp. Trots detta har vårdgivarna arbetat med att pröva nya vägar för att uppnå en bättre tillgänglighet. Genom ett processinriktat förbättringsarbete, för att öka tillgängligheten, har tillfälliga produktionsökningar ersatts med ett långsiktigt, hållbart helhetsgrepp och samverkan mellan vårdens olika delar. Väntetiderna har minskat inom till exempel kardiologi/kranskärlsoperationer där en utökad samverkan mellan vårdgivarna börjar ge positiva resultat. 4

5 Några jämförande exempel från områden med väntetidsproblem (min max väntetider): Mottagning Jan/Feb Allergologi 3-50 v 1-46 v Barn- och undomsmed 4-52 v 0-12 v BUP v Diabetes 4-17 v 2-16 v Allmänpsykiatri 4-12 v Reumatologi v 8-52 v Kirurgisk behandling Jan/Feb Galloperation 7-33 v 7-70 v Sterilisering 8-85 v 3-60 v Ortopedi (samtl behandlingar 8-24 v 5-40 v Fotnot: Tabellen avser förväntade väntetider Variationerna i väntetider för de olika specialiteterna, som registreras i Landstingsförbundets databas, är stora. Orsaker till detta är olika indikationer och medicinska prioriteringar för besök och behandling, bristande samsyn kring administrativa rutiner för inrapportering, remisshantering, revision av väntelistor och patientens eget val. Detta skapar svårigheter i tolkning och analys av väntetiderna och är ett nödvändigt utvecklingsområde för det fortsatta tillgänglighetsarbetet. Inom ramen för Skånsk Livskraft vård och hälsa pågår arbete med att ta fram medicinska riktlinjer för olika specialiteter. Projekt Flödesmodellen För att uppfylla de krav som finns för att ta fram de uppgifter som krävs i Landstingsförbundets projekt om Väntetider i Vården behövs mätpunkter. Region Skåne har tillsammans med Landstingsförbundet och Södra Regionvårdsnämnden utarbetat en modell för att följa tidsförloppet i vårdprocessen, den så kallade Flödesmodellen. Modellen utgör bas för redovisning av faktiska väntetiderna i vården. En införandeplan har tagits fram under året samt en handlingsplan för förvaltningarna. Projektgruppen har bedrivit en bred marknadsföring och antalet användare ökar kontinuerligt. Införande av Flödesmodellen i antal och i andelar (%) av alla kliniker vid respektive sjukhus. Dec 2002 Feb 2004 Andel % Universitetssjukhuset i Lund Centralsjukhuset Kristianstad Universitetssjukhuset MAS Helsingborgs lasarett Lasarettet i Ystad Lasarettet i Landskrona Lasarettet i Trelleborg Hässleholms sjukhusorganisation Ängelholms sjukhus

6 Trygghet och tillgänglighet är centrala begrepp i tider då tillgängligheten ställs i fokus mot bakgrund av den rådande ekonomiska situationen. Enligt riktlinjerna för prioriteringar ska tillgängligheten vara hög för patienter med de största behoven. Uppföljningen har visat på vikten av fortsatta ansträngningar för att utveckla flödesmodellen. Behov av en gemensam strategi för prioriteringar Behovet av en gemensam strategi för prioriteringar har poängterats av Regionfullmäktige. En väsentlig del av detta arbete innebär att ta fram regiongemensamma riktlinjer i syfte att bereda samtliga medborgare i regionen bästa möjliga vård, hög tillgänglighet och vård på lika villkor samt att utarbeta riktlinjer och metodanvisningar för hur vertikala prioriteringar ska ske. För detta arbete har under året specialitetsgrupper inom områdena gynekologi, hjärta/kärl, kirurgi, ortopedi, urologi, ögon, öron/näs och hals aktiverats. Arbetet kommer under år 2004 att utvidgas till andra specialiteter. Under senhösten 2003 har också ett regionövergripande prioriteringsprojekt med följande huvudinriktning startat att bevaka den nationella och internationella utvecklingen inom området att vidga kunskapsunderlaget och genomföra utbildningar att långsiktigt och målmedvetet bidra till att öka befolkningens kunskaper genom att integrera medborgarna i diskussionen kring behovet av prioriteringar att samordna aktiviteterna i Region Skåne Utveckling och förnyelse av den skånska hälso- och sjukvården Skånsk Livskraft vård och hälsa Regionfullmäktige beslöt i juni 2003 att fastställa målbilden för Skånsk Livskraft- vård och hälsa för Närsjukvård, Specialiserad akutsjukvård och Special iserad planerad vård. Det var startpunkten för ett gediget arbete som startad e i januari 2001 och samtidigt startskottet för nästa steg i processen. Fullmäktigebeslutet bygger på det målbildsarbete som de fyra arbetsgrupperna, en för vardera logik, arbetet fram. Dessa målbilder har presenterats och diskuterats och vidareutvecklats vid dialogkonferenser med anställda i Region Skåne och kommunerna. Inför fullmäktigebeslutet inbjöds dessutom samtliga verksamhetschefer och första linjens chefer inom hälso- och sjukvården till information och diskussion om underlaget. Vid två rådslag om det akuta omhändertagandet diskuterade representanter från primärvård, den kommunala hälso- och sjukvården och specialistsjukvården sig fram till en gemensam ståndpunkt. Detta kommunikations- och dialogarbete har haft stor betydelse för framtagandet av Målbild för Skånsk Livskraft- vård och hälsa. 6

7 En grundläggande utgångspunkt är att utgå från medborgarnas behov av hälsooch sjukvård samt definiera vårdinnehållet utifrån funktionella begrepp istället för utifrån befintlig organisation. En annan viktig utgångspunkt är att betona betydelsen av utvecklad samverkan med andra intressenter, särskilt den primärkommunala hälso- och sjukvården. Ett nära samarbete mellan Region Skåne och primärkommunerna är av avgörande betydelse för utvecklingen av närsjukvården. Under 2003 har också ett särskit arbete genomförts avseende den psykiatriska vården i syfte att klargöra och konkretisera psykiatrins roll, ansvar och uppdrag i närsjukvården. Tanken är att arbetet ska leda fram till så konkreta förslag att dessa i nästa fas direkt kan ligga till grund för ett genomförande. Arbetet med den högspecialiserade vården slutrapporterades under hösten. Den högspecialiserade vården ska skapa ett mervärde för patienten och omfattar diagnostik och/eller behandling av sällsynta sjukdomar och/eller skador samt även komplicerade manifestationer av sjukdom. Verksamheten är lågfrekvent och kräver därför ett tillräckligt stort patientunderlag för att man ska kunna upprätthålla, utveckla och dokumentera rätt kvalitet och bra resultat. Det krävs således samverkan mellan sjukhus, landsting och regioner för att få ett tillräckligt stort patientunderlag. Under året har också ett antal arbetsgrupper arbetat med att ytterligare förtydliga, konkretisera och utveckla innehållet i målbilderna för närsjukvård, specialiserad akutsjukvård och specialiserad planerad vård. Dessa är: - Akut omhändertagande i närsjukvården - Specialiserad akutsjukvård - Specialiserad akutsjukvård vid sjukhuset i Ystad - Specialiserad planerad vård, främst planerade operationer Parallellt med ovanstående arbete har ett antal stödprocesser startat inom områdena; styrning/ledning, förbättringskunskap forskning/utveckling och hälsoinriktade strategier. Dessa genomgripande förändringsprocesser som beskrivits ovan kräver utveckling av ny kompetens och ett modifierat eller nytt arbetssätt. År 2003 har inneburit ett steg framåt i processen men mycket arbete kvarstår. Familjeläkarverksamhet i Region Skåne I budget för 2003 poängterades behovet av en utveckling av familjeläkarverksamheten utifrån förutsättningen att verksamheten är ett viktigt fundament i uppbyggnaden av närsjukvården. Region Skåne införde aktiv listning till familjeläkare 1 januari Listningen har ökat från 45 procent vid föregående årsskifte till 56 procent 2003/2004. Av diagrammet nedan framgår fördelningen mellan sjukvårdsdistrikten. 7

8 100% 80% 60% 40% 20% Andel listade personer per sjukvårdsdistrikt år 2002 resp 2003 RSK = Totalt Region 85% 80% 70% 44% 55% 48% 42% 45% 35% 29% 26% 56% 0% MSS NSS SVS NVS Y-Ö RSK Andelen listade är högst i det nordvästra distriktet eftersom distriktet införde husläkarsystemet år Störst ökning av andelen listade har skett i Ystad - Österlens sjukvårdsdistrikt. Rapporten Val av familjeläkare i olika grupper visar vilka i Skåne som hittills har valt familjeläkare. Rapporten visar att: Det finns en skillnad i andelen listade mellan åldersgrupper och mellan kön, fler bland äldre och fler bland kvinnor. Det finns ingen entydig skillnad i andelen listade mellan olika socioekonomiska grupper. Der finns en skillnad i andelen listade mellan personer som oftare söker vård och de som har mindre vårdbehov, fler bland dem som sökt vård. Under år 2003 har inga särskilda aktiviteter skett för att öka medborgarnas intresse för att lista sig, trots detta ökar listningen för varje månad. Successivt har också fler enheter tillkommit där möjlighet finns att lista sig. Införandet av familjeläkarverksamheten har inte varit problemfritt. Detta ledde till ett uppdrag i budget 2004 om en översyn av familjeläkarsystemet. I budgetbeslutet slogs fast att familjeläkarverksamheten ska bestå och utvecklas och stärkas. Översynen skulle bland annat inriktas på listning, områdesansvar inklusive stödet till den kommunala hälso- och sjukvården, teamarbete och medicinsk service som fri nyttighet. Översynen delades upp i två etapper, varav etapp 1 har genomförts under hösten. Analysen i etapp 1 visade bland annat att: Genomförandet av familjeläkarverksamheten har inte följts upp och getts stöd i tillräcklig omfattning och den förändringsprocess som krävs har underskattats. 8

9 Skillnader mellan förväntningar och verklighetsbild hos politiker, invånare och verksamhet. Bristande producentneutralitet. Otillräckligt preciserade definitioner har lett till olika tillämpningar och tolkningar av regelverket. Motstridiga målsättningar. Ersättningssystemets nuvarande utformning har inte i tillräcklig utsträckning stöttat intentionerna i familjeläkarsystemet. Regionfullmäktige beslutade i december om den fortsatta principiella inriktningen av familjeläkarsystemet. Familjeläkarsystemet består och ska utvecklas och stärkas. Producentneutralitet ska gälla. Utvecklingen av familjeläkarverksamheten måste samordnas och harmonieras med intentionerna i Skånsk Livskraft. Intentionerna med familjeläkarsystemet ska återspeglas i regelverk och ersättningssystem. Vidare måste därtill anpassad verksamhetsuppföljning etableras. Arbetet med den andra etappen, som är en central del i närsjukvårdsutvecklingen, har därefter inletts och kommer att slutföras under våren Personal Möjligheter att rekrytera och behålla personal Anställningsstoppet präglade året Generellt anställningsstopp infördes i april med syfte att bidra till att få ner kostnadsökningen. Det kan konstateras att anställningsstoppet har medfört en ökad analys vid vakanser samt bidragit till en ökad medvetenhet om vikten av att ha kontroll över personalkostnadsutvecklingen. Jämförelse årsarbetare kontra resurser tal An Årsarbetare Resurser 9

10 Effekten av anställningsstoppet skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Sjuksköterskor och läkare har fortfarande ökat medan de flesta andra yrkesgrupper minskat i antal. Skälet är att dessa två yrkesgrupper varit och är bristyrken varför en mindre restriktiv hållning har tillämpats i de särskilda vakansprövningar som följt av anställningsstoppet. Ett annat skäl är att rekryteringsläget har förändrats rejält under året. Tillgången på sjuksköterskor och läkare har ökat, bland annat beroende på indirekta effekter av anställningsstoppet. Antal Anställda 1) - Personalgrupp Sektor Vård och Hälsa Antal Antal Antal Sjuksköterska m fl 2) Övrig Hälso- och sjukvårdspersonal 3) Paramedicinsk personal 4) Läkare Tandvårdspersonal Administrativ personal inkl läkarsekr Teknisk personal Utbildnings- och fritidspersonal / Omsorgspersonal Ekonomi- och transportpersonal Totalt I omvärlden har även andra sjukvårdshuvudmän beslutat sig för att dra ner på kostnaderna, vilket gjort att det finns fler sökanden på de tjänster som trots allt annonseras ut. De särskilda satsningar som tidigare gjorts för att öka antalet utbildningsplatser på sjuksköterskeutbildningarna börjar nu ge resultat. Samtidigt som bemanningsföretagen minskar sin verksamhet som en följd av huvudmännens restriktivare hållning. För att belysa effekterna av anställningsstoppet studerades i slutet av året några olika parametrar: antalet undantag som medgivits, utvecklingen av antalet anställda respektive använda resurser, utvecklingen av timanställningar, övertid/mertid, sjukfrånvaro samt användningen av bemanningsföretag. Personalresurser Personalresurser enligt anställningsavtal Frånvaro - Semester Frånvaro - Egen sjukfrånvaro Frånvaro - Övrig Fr ånvaro totalt Extra närvaro - Övertid / mertid / arbetad tid under jou Extra närvaro - Timtid timavlönade Extra närvaro totalt Totalt använd resurs=resurs anställningsavtalfrånvaro+extra närvaro De beskrivna erfarenheterna kring dessa parametrar gav vid handen att det införda anställningsstoppet har haft avsedda effekter. Störst effekt har dock 10

11 anställningsstopp i kombination med strukturbeslut och faktiska besparingsbeslut. Eftersom sådana beslut väntas under år 2004 finns det all anledning att bibehålla stoppet. Ambitionen måste dock vara att upphäva anställningsstoppet så snart ekonomin så tillåter. Minskad inhyrning av medarbetare Berörda förvaltningar har tagit fram handlingsplaner för att minska och på sikt upphöra med att anlita externa bemanningsföretag. Dessa handlingsplaner, tillsammans med beslutade anställningsrestriktioner, har inneburit en minskning av inhyrning och därmed minskade kostnader med effekt främst under hösten Kostnaderna har minskat från 90 miljoner kronor år 2002 till 77 miljoner kronor. De flesta förvaltningar har för avsikt att helt avstå från inhyrning under år Under 2003 har en utredning genomförts för att kartlägga behovet av särskilda och tillfälliga bemanningsinsatser i framtiden. Minskad inhyrning, samt framtida förändringar i samband med genomförandet av Skånsk Livskraft vård och hälsa, innebär att Regionen för närvarande avvaktar med att tillskapa en intern bemanningsorganisation utöver de resursteam som redan finns på våra större förvaltningar. AT/ST-beredning För att säkra regionens kommande behov av specialistläkare har Hälso- och sjukvårdsledningen inrättat en regionövergripande AT/ST-beredning. Sjukvården står inför betydande förändringar av den grundläggande strukturen och inriktningen. Den Nationella handlingsplanen och Skånsk Livskraft - vård och hälsa och inte minst kraven på en rationell resursanvändning förutsätter också omstrukturering av vårt sjukvårdsutbud. För att möta framtiden ska dimensionering, styrning och finansiering av utbildningstjänsterna ske på central nivå. I beredningens uppdrag ingår att forma regionens specialistutbildning enligt intentionerna i Socialstyrelsens utredning om Läkarnas specialistutbildning och den föreslagna strukturen för medicinska specialiteter föreslå en fördelning av ST-tjänster till de olika sjukhusen och för primärvården. Som grund för fördelningsbeslut ska ligga koncerntänkande, årligt framtagna ST-planer och verksamheters utbildningsförmåga ansvara för utbildningar som ska addera kunskaper för de blivande specialisterna inom ett antal områden som inte ryms i ordinarie utbildning initiera att AT/ST-råd bildas inom fyra utbildningsområden, mellersta, nordvästra, sydvästra och östra (nordöstra och sydöstra Skåne bildar ett gemensamt utbildningsområde). Ett resultat av kommande strukturförändringar i Region Skåne är ett allt större behov av samverkan mellan akutsjukhus, närsjukhus och primärvård kring AT/ST-utbildning och behov av kvalitetssäkring av AT/ST-utbildning 11

12 Fortsatt satsning på integration Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med stora pensionsavgångar me d en generationsväxling som följd. En kraftsamling måste till på flera område n för säkra en god bemanning i den framtida hälso- och sjukvården. Ett sådant område är integration av invandrad sjukvårdspersonal. Tillsammans med Länsarbetsnämnden driver Hälso- och sjukvårdsledningen ett projekt för att underlätta för invandrade läkare, sjuksköterskor och tandläkare från länder utanför EU att erhålla svensk legitimation. Regionens uppgift är framför allt att erbjuda praktik i yrkesmiljö. Under hösten 2003 startade ett arbete tillsammans med förvaltningarna i syfte att under år 2004 öka antalet praktikplatser samt att utveckla lärandet för engagerade medarbetare inom kunskapsområdet kulturell mångfald. Marknadsföring och rekrytering En mängd aktiviteter har genomförts. Som exempel från förvaltningarna kan nämnas mässor och arbetsmarknadsdagar, vårdläger och fadderprojekt. För första gången har Region Skåne presenterat sig och sina förvaltningar inom hälso- och sjukvård, i en gemensam monter på Vårdstämman i Stockholm. Syftet med deltagandet var att gemensamt: ge en positiv bild av Skåne visa den mångfald av verksamheter som Region Skånes sjukhus och primärvård erbjuder visa olika utvecklingsprojekt som regionen arbetar/arbetat med Intentionerna med att både visa en positiv bild av Skåne och att visa det positiva som händer inom den skånska hälso- och sjukvården förverkligades med hjälp av konstverk (framtagna av de olika förvaltningarna) och med skånska produkter i form av mat och möbler. Tillsammans gav konceptet bilden av kreativitet och utveckling och den skånska montern var också en av mässans mest uppskattade och välbesökta montrar. Sjukfrånvaro Målet är att minska den totala sjukfrånvaron till och med år 2005 med 10 procent jämfört med år Sjukfrånvaron har ökat årligen, dock har ökningen avstannat och genomsnittet i hälso- och sjukvården ligger nu på 28,5 dagar/ anställd (28,6 år 2002). Eftersom sjukfrånvarotrenden fortfarande inte har vänt neråt ser det i nuläget inte ut som om målet kan infrias. Detta styrks av den rapport som revisionen nyligen offentliggjort där revisionen granskat om de åtgärder som vidtas inom Region Skåne för att uppnå reduktionen med 10 procent är tillräckliga. Förvaltningarna har i den fördjupade analysen beskrivit de åtgärder man vidtagit, dels i syfte att rehabilitera långtidssjukskrivna för att återfå dem i 12

13 arbete, dels vilka proaktiva åtgärder som vidtagits för att förebygga både kortoch långtidssjukskrivningar. I förvaltningarnas material kan vi finna flera goda exempel. Ortopedkliniken inom Hässleholms sjukhusorganisation har lyckats reducera sjukskrivningarna med 40 procent på ett halvt år genom att arbeta med arbetsmiljöprofiler. I förlängningen av detta har man vidtagit konkreta åtgärder som tvättstugeschema, friskvårdsprojekt och rehabiliteringspolicy. Röntgenavdelningen vid lasarettet i Ystad har minskat sjukskrivningarna med 39 procent på ett år genom målmedvetet arbete för hållbar arbetshälsa. Man har först sett till att ha en bra fysisk arbetsmiljö och sedan, med en helhetssyn som utgångspunkt, funnit individuella lösningar beroende på individens livssituation, ålder och kön. Av det material som inhämtats från förvaltningarna framgår att det pågår ett intensivt arbete för att få ner sjukfrånvaron. Flertalet av de proaktiva åtgärderna är av den karaktären att de först på sikt kommer att reducera sjukfrånvaron. Förändringsarbete avseende struktur, ledarskap och organisation kräver tid. I det kortsiktiga perspektivet har därför bara några förvaltningar lyckats vända trenden. Mycket pekar på att ledarskapsfrågan är den mest utslagsgivande faktorn för att skapa den hållbara arbetshälsan. En aktiv utveckling inom detta område är nödvändig. Det kan konstateras att de förvaltningar som visar en nedåtgående trend arbetar både proaktivt och med aktiv rehabilitering (varav några inom projektet Skånsk Rehabilitering), vilket är nödvändigt för att uppnå målet. Målet om en 10 procentig minskning av sjukfrånvaron till år 2005 ligger fast. Ytterligare insatser kommer att göras för att förbättra rehabiliteringsarbetet, bland annat inom projektet Skånsk Rehabilitering som ska avslutas under år Samtidigt intensifieras de proaktiva insatserna, t ex genom att fokusera på ledarutveckling, projekt Samverkan för Friskare Arbetsliv i Skåne, skapande av expertgrupp med spetskompetens inom området mm. Kompetensutveckling Inom kompetensutvecklingsområdet har särskilda frågeställningar fokuserats för att belysa förhållningssättet inom området. Först kan konstateras att hälso- och sjukvården har en hög formell kompetensnivå. Ungefär hälften av de anställda har en akademisk utbildning. Medarbetarsamtal har alla medarbetare möjlighet till minst en gång per år enligt förvaltningarnas redovisningar. Två förvaltningar har två olika datoriserade stödsystem för medarbetarsamtalen. Med medarbetarsamtalen som grund har merparten förvaltningar angett att individuella kompetensutvecklingsplaner, enligt lite olika modeller, tas fram. Flera förvaltningar använder till exempel kompetensstegar som modell, åtminstone för vissa personalkategorier, där stegarna ligger till grund för medarbetarsamtal, lönesättning och till planer för kompetensutveckling. 13

14 Två förvaltningar redovisar någon form av individuella medel för kompetensutvecklingsändamål. Det är Folktandvården Skåne som sedan år 2001 har en kompetensutvecklingsfond (KUF) där alla medarbetare har en summa pengar som man kan använda till olika kompetenshöjande aktiviteter. Centralsjukhuset Kristianstad har, i traineeprogram för sjuksköterskor, låtit deltagarna själv förfoga över ett konto för kompetensutveckling, för närvarande kronor. Variationen är stor mellan förvaltningarna ifråga om kostnaderna för kompetensutvecklingsinsatser har ökat eller minskat. De flesta anger att de synliga kostnaderna (kurs, konferens o liknande) är oförändrade medan ett par har ökat sina kostnader ganska väsentligt. Ytterligare några har rejält sänkt kostnaderna av besparingsskäl, men anger också att man är oroade av att dessa investeringar minskar, eftersom det på sikt kan få kvalitetsbrister som följd. Helsingborgs Lasarett har särskilt uttryckt oro för klimatet kring utbildning och kompetensutveckling. Lasarettet i Ystad satsar sedan flera år 1 procent av lönekostnaden på kompetensutveckling. Förvaltningen är en av de förvaltningar som har oförändrad kostnad för kompetensutveckling. Hässleholms sjukhusorganisation anger att utvecklingsinsatserna ökat, men att kostnaderna hållits konstant, tack vare extern delfinansiering från EU Mål3. De mer osynliga investeringarna (kostnadsmässigt) i kompetensutveckling genom olika former av arbetsplatsförlagd kompetensutveckling verkar öka. Inte minst anges att införande av nya arbetstidsmodeller gett möjlighet till särskilt avsatt tid för föreläsningar, reflektionstid och annan gruppvis eller individuell kompetensutveckling. Förvaltningarna har rent generellt satsat resurser på att underlätta övergången mellan utbildning och arbetsliv genom introduktionsprogram och särskild handledningskompetens för verksamhetsförlagd utbildning. Förvaltningarna beskriver också sjukhusövergripande introduktionsprogram som komplement till de arbetsplatsanknutna introduktionerna. Traineeprogram eller utvecklingsprogram för nyutbildade sjuksköterskor är vanligt förekommande. Nätverksbildningar för nyutbildade, men även för erfarna förekommer. Ängelholms Sjukhus har ett kliniskt träningscentrum där man integrerar teori och praktik. Handledarutbildning för olika yrkeskategorier prioriteras överlag. En aktivitet som lyfts fram från ett par förvaltningar handlar om att ge alla medarbetare möjlighet till hospitering inom och utom förvaltningen, vilket ger förutsättningar för bättre samverkan. Verksamhetsförlagd utbildning I enlighet med ramavtalet för verksamhetsförlagd utbildning ingår företrädare för förvaltningarna i Region Skåne och lärosätena i samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning. Samverkansorganets uppgifter rör bland annat kvalitetsutveckling. Utifrån de i samverkansorganet fastställda 14

15 kvalitetskriterierna har en utvärderingsplan upprättats och instrument för utvärdering utarbetats under år En första utvärdering av kvalitetskriterierna kommer att genomföras under våren år Handledarnas utbildningsbehov i Region Skåne har följts upp och flera förvaltningar har anordnat utbildningar för att stärka handledarkompetensen. Kliniska lärare År 2002 utökades antalet kliniska lärartjänster (med central delfinansiering) från 30 till 40. Syftet var att ytterligare stärka den kliniska utbildningen för ett ökat antal sjuksköterskestudenter samt att utveckla nya arbetssätt/modeller. De utvecklingsprojekt som då startade med koppling till de kliniska lärartjänsterna har under år 2003 varit: utvecklat modeller för att hantera ett ökat antal studenter. Bland annat har flera förvaltningar skapat undervisningsavdelningar/salar där syftet också har varit att träna teamarbete och kliniskt beslutsfattande. etablerat stöd och resurser för att forskningsanknyta (evidensbasera) vården samt sprida forskningsresultat skapat lärandeprocesser (lärande i vardagen) för såväl studenter som förvaltningarnas medarbetare exempelvis genom caseseminarier. De kliniska lärarnas betydelse som stöd och motorer i utvecklings- och förändringsarbete poängteras av flera förvaltningar. Vårdadministrativt stöd Den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) i hälso- och sjukvårdsadministration som blev resultatet av projektet Vårdadministrativt stöd (VAS) startade hösten Representanter från Region Skåne ingår i ledningsgruppen för utbildningen. Ett nät verk med representanter från regionens förvaltningar har i uppdrag att samverka i praktik- och handledningsfrågor. Nätverket har arbetat tillsammans med utbildningsanordnaren med att planera för utbildningens lärande i arbete, LIA som utgör en tredjedel av utbildningstiden. Nätbaserad utbildning Med stöd av nya digitala kommunikationsmöjligheter sker en fortlöpande utveckling av formerna för kompetensutveckling i arbetslivet. Lärande med stöd av IT (e-learning) som ger möjlighet till kompetensutveckling oberoende av tid och plats, håller på att vinna insteg på våra arbetsplatser. Det systematiska lärandet i vardagsarbetet har utvecklats och flera förvaltningar beskriver aktiviteter för att stimulera det dagliga och situationsanpassade lärandet. Ett spjutspetsprojekt och ett samverkansprojekt mellan Södra Regionvårdsnämnden, Region Skåne, Landskrona Kommun och Lunds Universitet är Vardagens lärande- bensår och bensårsbehandling. Projektets huvudmål är att tillskapa ett virtuellt undervisnings- och konsultationskoncept för patienter och anhöriga och personal. Inom detta projekt har det arbetats fram 15

16 en sammanställning av undervisningsmaterial som är nätbaserat. Konceptet kommer att testas inom hemsjukvården i Lanskrona. Att påverka utbildningsanordnare att i ännu större utsträckning arbeta fram utbildningar, som ger flexibilitet i lärandet och helt eller delvis är nätbaserade, har lett till att en samverkan inom ramen för Södra Regionvårdsnämnden och ledningsgruppen för nätbaserad utbildning har arbetat fram ett koncept för nätbaserad utbildning inom bland annat specialistutbildningar för sjuksköterskor. Samverkan arbetslivsinstitutet Syd och Region Skåne Samverkan med Arbetslivsinstitutet Syd och Region Skåne har inom kunskapsområdet förlängt arbetsliv resulterat i två kvalitativa delstudier om äldre medarbetares villkor i arbetslivet har genomförts på Landskrona Lasarett och Universitetssjukhuset i Malmö. En större kvantitativ studie kommer därefter att genomföras med syftet att identifiera vilka faktorer som påverkar den äldre medarbetarens möjlighet och motivation till ett förlängt yrkesliv. Resultaten kommer att vara ett viktigt kunskapsunderlag för hur vi skapar den goda arbetsplatsen för äldre medarbetare. Kunskapsbanken Kunskapsbanken, som påbörjades år 2001, är en virtuell webbaserad katalog för medarbetarnas utvecklingsarbeten som stödjer Skånsk Livskraft vård och hälsa. Medarbetare som sätter in utvecklingsarbeten i banken får tillbaka kunskap genom att de erbjuds nätverksträffar, komma-igång-stöd med mera. Trygghetsfonden för kommuner och landsting stödjer Kunskapsbanken. Kunskapsbanken innehåller vid slutet av år 2003 cirka 150 insatta utvecklingsarbeten. Under året har en nätverksträff anordnats, vars syfte var att utbyta erfarenheter kring smärthantering. I oktober 2003 anordnades Kunskapsbankens dag. Kunskapsbanken var nominerad till Götapriset och presenterades i samband med detta vid Kvalitetsmässan i Göteborg. Under hösten 2003 har ett arbete påbörjats för att förbättra Kunskapsbankens hemsida och sökfunktion för att ytterligare öka kunskapsutbytet för medarbetarna. Vidare har ett fördjupat samarbete med Skånsk Livskraft vård och hälsa utvecklats. Kunskapsbanken öppnar upp för de skånska kommunernas möjlighet att medverka med att sätta in förbättringsarbeten som främjar närsjukvården i Skånsk Livskraft vård och hälsa. Läkemedelsförmånen Distriktsnämndernas regionbidrag för läkemedel i öppenvård har gett ett budgetöverskott på totalt 18,5 miljoner kronor. Kostnadsökningen var drygt tre procent jämfört med tio procent föregående år. Den dämpade ökningstakten beror bland annat på att flera läkemedelspatent för volymmässigt stora läkemedel löpte ut under året med prissänkningar som följd och en ökande användning av Likamedel. Ökningstakten har minskat för läkemedel i Region Skåne med 160 miljoner kronor på grund av utbyte till Likamedel. 16

17 Under år 2003 har Region Skåne använt läkemedel för drygt 110 kronor mer per invånare än genomsnittet i riket. Denna merkostnad, totalt 130 miljoner kronor, får Region Skåne inte någon kompensation för via statsbidraget. Trots den stora effekten på kostnadsutvecklingen, finns ytterligare drygt 100 miljoner kronor kvar i besparingspotential, genom ökad förskrivning och användning av generiska Likamedel. Inkluderas även analoga Likamedel, rekommenderade i Skånelistan, är besparingspotentialen den dubbla. Andelen recept utan godkänd arbetsplatskod är nu under 0,1 procent. Fortfarande pågår aktiviteter för att förbättra möjligheterna att följa upp läkemedelsförskrivningen, genom en mer stringent struktur för arbetsplatskoderna. Läkemedel använt på rätt sätt, har god effekt för att minska ohälsan, antingen det är botande läkemedel (såsom antibiotika, magsårsläkemedel eller antidepressiva läkemedel), förebyggande läkemedel (såsom blodfettssänkande eller blodtryckssänkande läkemedel), eller symtomlindrande läkemedel (såsom smärtstillande läkemedel och reumatikerläkemedel). Problemen med läkemedel uppstår när dessa används, doseras eller kombineras på fel sätt, när onödigt dyra läkemedel används eller när läkemedel ordineras utan korrekt diagnos. Värdet av de kasserade läkemedlen i Skåne uppgick till 300 miljoner kronor. En anledning till att så stora mängder läkemedel kasseras är problemet med överutskrivning av läkemedel. Diagrammet nedan visar kostnaden per individ år 2003 och kostnaden per individ standardiserat efter ålderssammansättningen i sjukvårdsdistrikten. Ystad Österlens sjukvårdsdistrikt har exempelvis haft den största kostnadsökningen, 8,7 procent, och har en kostnad per individ, åldersstandardiserat, som är lägre än skånesnittet. Kostnad per individ för läkemedelsförmånen år 2003 (åldersstandardiserat) (Standardiserat) 2003 (kr/inv) 17

18 Vården i siffror Ekonomi Verksamhetsresultatet för sektor Vård och Hälsa uppgår till 17,0 miljoner kronor fördelat enligt följande: Sektor (Mkr) 2003 Sjukvård -19,5 Läkemedel 18,5 Tandvård 17,5 Habilitering och hjälpmedel 0,5 TOTALT 17,0 RESULTATRÄKNING (Mkr) Sektor Vård o Hälsa Regionbidrag - Läkemedel 2 572, ,5 Köp av läkemedel , ,1 Årets resultat läkemedelsreformen ÖV 17,7-145,6 Regionbidrag , ,7 Patientavgifter 682,1 674,4 Försäljning av hälso- sjukvård 764,0 761,7 Övriga intäkter 1 683, ,8 Verksamhetens intäkter , ,6 Personalkostnader , ,9 Övriga omkostnader , ,1 Materialkostnader , ,7 Köpt hälso-och sjukvård -273,0-258,5 Hyror , ,5 Verksamhetens kostnader , ,7 Avskrivningar -265,2-242,7 Nettoresultat 62,6-568,5 Finansiella intäkter 6,5 5,2 Finansiella kostnader -51,9-47,8 Resultat 17,0-611,1 18

19 14% 12% 10% 10,6% 11,6% Procent 8% 6% 4% 2% 0% 5,8% Period Bruttokostnadsökningen uppgår till 5,8 procent varav 0,7 procent avser höjning av arbetsgivaravgiften samt avsättningen till pensioner. För region Skånes egna vårdgivare har kostnadsökningen varit 4,5 procent (3,0 % exklusive höjningen av arbetsgivaravgiften) och för distriktsnämnderna 7,6 procent. Kostnaderna för läkemedel enligt läkemedelsreformen har ökat med 3,2 procent. Bruttokostnadernas ökningstakt har halverats, vilket är en effekt av vidtagna besparingsåtgärder för att få en ekonomi i balans år % Procent 10% 8% 6% 4% 9,7% 7,8% 3,9% 2% 0% Period Lönekostnaderna har ökat med 3,9 procent, vilket är en halvering av ökningstakten jämfört med föregående år. Anledningen är bland annat gällande anställningsstopp och genomförda besparingsåtgärder. Volymen mätt i antal använda resurser ligger kvar på samma nivå som år Antalet årsarbetare, det vill säga totalt antal anställda i genomsnitt under året, har ökat med 170 motsvarande 0,6 procent. Ökningen är i princip hänförbar till beslut fattade under år 2002 eller i början på år 2003 innan beslut om anställningsstopp togs. Kostnaden per årsarbetare har ökat från kronor till kronor eller en ökning med 3,3 procent. De avtalsenliga löneökningarna och löneglidningen har hållits på en förhållandevis låg nivå. Övertidsersättningen har minskat med 11,4 procent från 175,9 miljoner kronor år 2002 till 155,8 miljoner kronor. Även 19

20 kostnader för utbildning och resor har minskat. Kostnaderna för sjuklön ligger på samma nivå som år Kostnadsökningen för privata vårdgivare uppgår till 6,5 procent. Ökningen förklaras av verksamhetsutökningar, familjeläkarreformen samt höjning av den nationella taxan. Kostnadsökningarna har blivit lägre än nämnderna beräknat på grund av att volymerna inte uppnått avtalade nivåer. Några avtal har sagts upp men får effekt på kostnaderna först år Kostnaderna för sjukresor har ökat med 20 procent, vilket framför allt beror på ökade transportörskostnader. Ett antal upphandlingar av transportörer har skett där kvalitetskraven har höjts och därmed kostnaderna. Kostnaderna för material har ökat med 1,7 procent, vilket tydligt visar effekterna av genomförda vardagsrationaliseringar. De externa intäkterna har ökat totalt med 1,1 procent. Momsintäkterna har minskat med cirka 60 miljoner kronor, då de två sjukhusbolagen övergick i förvaltningsform. Effekten av höjningen av patientavgifterna i öppen vård, dels i ökade patientavgifter och minskad kostnad för köpt vård av privata vårdgivare, är cirka 50 miljoner kronor. Vårdkonsumtion Vårdkonsumtion är den vård som Region Skånes invånare konsumerar. Konsumtionen sker hos Region Skånes egna vårdgivare, hos privata vårdgivare eller i ett annat landsting. 20

21 Vårdkonsumtion Totalt Skåne Förändring Mellersta Nordöstra Sydvästra Nordvästra Ystad- i fht år 2002 Skåne Skåne Skåne Skåne Österlen Antal invånare Antal invånare ,66% Somatisk vård Vårdtillfällen - offentlig ,4% Vårdtillfällen - privat Vårdtillfällen - andra landsting Vårdtillfällen - totalt Vårdtillfällen per 1000 inv ,7% -10,0% 0,1% * Inom eget distrikt - offentlig vård 88,5% 90,0% 90,5% 90,3% 63,2% Somatisk vård Läkarbesök - offentlig ,0% Läkarbesök - privat ,0% Läkarbesök - andra landsting ,0% * Läkarbesök - totalt ,7% Läkarbesök per invånare 1,59 1,61 1,28 1,80 1,54 1,42 Inom eget distrikt - offentlig vård 90,1% 92,1% 91,2% 92,5% 72,5% Psykiatrisk vård Vårdtillfällen - offentlig ,9% Vårdtillfällen - privat Vårdtillfällen - andra landsting ,0% * Vårdtillfällen - totalt ,8% Vårdtillfällen per 1000 inv Inom eget distrikt - offentlig vård 85% 95% 98% 93% 73% Psykiatrisk vård Läkarbesök - offentlig ,3% Läkarbesök - privat ,0% Läkarbesök - andra landsting ,0% * Läkarbesök - totalt ,3% Läkarbesök per invånare 0,14 0,16 0,11 0,18 0,11 0,08 Inom eget distrikt - offentlig vård 94% 96% 93% 94% 89% Primärvård Läkarbesök - offentlig ,6% Läkarbesök - privat ,3% Läkarbesök - andra landsting ,0% * Läkarbesök - totalt ,4% Läkarbesök per invånare 1,47 1,32 1,52 1,44 1,57 1,66 Inom eget distrikt - offentlig vård 97% 99% 98% 99% 97% Totalt Läkarbesök per invånare 3,2 3,1 2,9 3,4 3,2 3,2 Vårdtillfällen per 1000 inv * Uppgift saknas Invånarna i Region Skåne har konsumerat 0,1 procent fler vårdtillfällen inom somatisk vård jämfört med år Konsumtionen ökar hos vårdgivarna inom regionen (0,4 %) och minskar inom den privata vården och köp från andra landsting med 5,7 procent respektive 10 procent. Konsumtionen av läkarbesök inom den somatiska vården minskar med besök (-1,7 %) fördelat på offentlig vård i region Skåne besök, privat 21

22 vård besök samt köp från andra landsting 800 besök. Besök hos andra vårdgivare ökar för den skånska befolkningen med 2,6 procent. Inom psykiatrin har konsumtionen minskat med 0,8 procent för vårdtillfällen och 0,6 procent för vårddagar. Inom Region Skåne har antalet vårdtillfällen minskat med 1,9 procent och antalet vårddagar med 5 procent medan en kraftig ökning har skett av köp från andra landsting där vårdtillfällen och vårddagar ökat med 16 procent respektive 40 procent. Ökningen är särskilt markant avseende särskilt vårdkrävande patienter vid Sundsvalls sjukhus samt S:t Sigfrids sjukhus i Växjö. Inom den psykiatriska öppenvården har konsumtionen ökat med läkarbesök. Konsumtionen har minskat hos de offentliga vårdgivarna i region Skåne med läkarbesök och en kraftig ökning har skett hos privata vårdgivare med läkarbesök. Detta beror på att Region Skåne har minskat sitt eget verksamhetsutbud av psykiatri och upphandlat psykiatrisk vård från Avenyteamet i nordvästra Skåne och sektorpsykiatrin i sydvästra Skåne med flera. En konsumtionsminskning av läkarbesök inom primärvården har skett under året. Minskningen inom den offentliga vården är 4,6 procent och inom den privata vården 1,3 procent samt konsumtion i andra landsting med 8 procent. Totalt har konsumtionen av läkarbesök inom primärvården minskat med besök. Vårdproduktion Vårdproduktion är den vård som utförs av Region Skånes egna vårdgivare fler patienter, eller 1 procent fler individer, har blivit behandlade inom den somatiska slutenvården. Patienter har vårdats med färre vårdtillfällen (0,4 %) och färre vårddagar (1,4 %). Medelvårdtiden det vill säga antalet vårddagar per vårdtillfälle har minskat med 0,1 dagar och uppgår till 5,2 dagar. Antalet DRG-poäng per vårdtillfälle har ökat från 1,03 till 1,04 vilket tyder på en ökad vårdtyngd. De genomsnittligt disponibla vårdplatserna inom den somatiska slutenvården har minskat med 3,0 procent till vårdplatser. Minskningen beror främst på svårigheterna att rekrytera personal inom vissa sektorer och på det anställningsstopp som infördes i april samt utökade sommarstängningar. 22

23 Antal Förändring Vård- Förändring Vård- Förändring DRG- Förä ndring SOMATISK SLUTENVÅRD patienter i fht tillfälle i fht dagar i fht poäng i fht Universitetssjukhuset i Lund Centralsjukhuset Kristianstad Universitetssjukhuset MAS Ystad Lasarett Landskrona Lasarett Trelleborgs Lasarett Sjukhuset i Hässleholm Helsingsborgs Lasarett Ängelholms sjukhus ,2% 1,8% 1,3% 4,9% -6,2% -4,9% 0,0% 2,4% -5,9% ,1% 0,2% -0,2% 5,0% -8,4% -10,2% 0,2% 0,7% -4,7% ,1% 6,7% -0,7% 2,0% -5,4% -10,3% -1,0% -3,8% -5,6% ,0% 1,1% 1,0% 6,7% -6,1% -7,0% 7,7% 2,4% -7,4% Primärvården i Skåne Psykiatri Nordväst 0 0 0,2% 0,0% ,2% 0,0% 0 0-6,0% 0,0% 0 0 0,0% 0,0% Totalt ,0% ,4% ,4% ,3% Antalet patienter som erhållit vård inom den somatiska öppenvården har minskat med eller 0,9 procent. Läkarbesöken har minskat med eller 1,5 procent och besök hos andra vårdgivare har ökat med 6,7 procent och dagkirurgin har minskat med 0,2 procent. Antal Förändring Läkar- Förändring Besök Förändring Dag- Förändring SOMATISK ÖPPENVÅRD patienter i fht besök i fht annan vg i fht Kirurgi i fht Universitetssjukhuset i Lund ,4% ,9% ,9% ,1% Centralsjukhuset Kristianstad ,8% ,0% ,3% ,2% Universitets sjukhuset MAS ,7% ,1% ,7% ,5% Ystad Lasarett ,7% ,1% ,6% ,2% Landskrona Lasarett ,4% ,6% ,7% 667 1,4% Trelleborgs Lasarett ,3% ,6% ,0% ,5% Sjukhuset i Hässleholm ,3% ,5% ,2% ,2% Helsingsborgs Lasarett ,3% ,8% ,8% ,4% Ängelholms sjukhus Primärvården i Skåne Psykiatri Nordväst ,8% 0,0% 0,0% ,3% 0,0% 0,0% ,8% 0,0% 0,0% ,1% 0,0% 0,0% Totalt ,9% ,5% ,7% ,2% Inom den psykiatriska slutenvården minskar samtliga produktionsmått. 40 färre patienter, eller 0,6 procent färre individer, har blivit behandlade inom den psykiatriska slutenvården. Antalet vårdtillfällen har minskat med 100 vårdtillfällen samt antalet vårddagar har minskat med Medelvårdtiden har minskat med 0,9 vårddagar till 19,0. Tillgängliga vårdplatser har uppgått till 659, en minskning med 3,4 procent. Alltfler patienter inom den psykiatriska vården behandlas inom den öppna vården. 23

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Så bra nådde landstinget målen

Så bra nådde landstinget målen årsredovisning 2010 Så bra nådde landstinget målen En av årsredovisningens viktiga funktioner är att synliggöra hur landstinget lyckats med att uppnå de mål som sattes i landstingsplanen. Under respektive

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

ORGANISATIONSSCHEMA ÅR 2006

ORGANISATIONSSCHEMA ÅR 2006 Årsredovisning 2 0 0 6 ORGANISATIONSSCHEMA ÅR 2006 Landstingsfullmäktige Landstingets revisorer Patientnämnd Sjukvårdsutskott Folkhälsoutskott Demokratiutskott Allmänpolitiskt utskott Landstingsstyrelse

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Lägesrapport 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91 Närsjukvården i centrala Östergötland www.regionostergotland.se Dnr 2015-91 Bild Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 5 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Aktuell utveckling

Hälso- och sjukvård. Aktuell utveckling Hälso- och sjukvård Sammanfattande iakttagelser Medellivslängden och överlevnaden i de stora folksjukdomarna som cancer och hjärt- och kärlsjukdom fortsätter att öka. Däremot minskar inte de sociala skillnaderna

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisning 2014 Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisningens målgrupp Landstinget Dalarnas årsredovisning lämnas av

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

För personalen, för patienten!

För personalen, för patienten! För personalen, för patienten! Kristdemokraterna, Vård för Pengarna och Moderaterna i landstinget Sörmland Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017. Copyrightinformation, bilder: Bild 1, sid 11 Can

Läs mer

Rapport omvärldsbevakning och analys

Rapport omvärldsbevakning och analys HSN 2009-02-16 P 19 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-22 HSN 0805-0673 Handläggare: Kajsa Westling Rapport omvärldsbevakning och analys Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden. Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen torsdagen den 9 oktober 2014. Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades:

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades: PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-28 LKD 03324 68 Direktiv för budget 2004 och flerårsplan 2005-2006 (Lf) Bakgrund Med bilagda direktiv beslutar landstingsfullmäktige om riktlinjerna för budget- och flerårsplanearbetet.

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

2005 - ett bra och framåtsyftande år

2005 - ett bra och framåtsyftande år Årsredovisning 2005 2005 - ett bra och framåtsyftande år Landstingets verksamheter har under 2005 utvecklats väl. Det framgår av denna årsredovisning som sammanfattar den verksamhet som landstingets alla

Läs mer