Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning i södra Sverige (HSF) Verksamhetsberättelse 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning i södra Sverige (HSF) Verksamhetsberättelse 2004"

Transkript

1 Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning i södra Sverige (HSF) Verksamhetsberättelse 2004

2 Innehållsförteckning sida HSF - historik 3 Mål och verksamhetens inriktning 4 Prövning av projektförslag 4 Rådets uppgifter 5 Arbetsutskottets uppgifter 5 Sekretariatets uppgifter 6 Rådets ledamöter 8 Sammanträden 9 Ekonomi 9 Behandling av projektförslag Avslutade forskningsprojekt Beviljade projekt Information 15 HSF:s skriftserie 16

3 HSF - historik 3 Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning (HSF) i Sydsverige bildades hösten Ett avtal träffades då mellan landstingen i Malmöhus, Blekinge, Kristianstads, Kronobergs, Hallands och Kalmar län samt Malmö stad å ena sidan och Lunds universitet å den andra om samverkan inom forskning, utveckling och utbildning. Fr o m verksamhetsåret 1994 t o m år 1998 har försäkringskassorna i södra Sverige som en försöksverksamhet deltagit i HSF:s styrelse och arbetsutskott med en ordinarie adjungerad ledamot och en ersättare. Inför utgången av avtalet den 30 juni 1990 uppdrog HSF till högskolelektorn Harry Petersson vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund och planeringsdirektören Harald Wilhelmsson vid Landstinget Blekinge att utvärdera verksamheten under de första fem åren samt att på grundval av utvärderingen föreslå nytt avtal och nya riktlinjer för HSF:s fortsatta verksamhet. Sedan HSF:s huvudmän beslutat att övergångsvis förlänga det gamla avtalet med sex månader, presenterade utvärderingsmännen sina förslag i november Det nya avtalet undertecknades av huvudmännen den 15 maj 1991 och gäller tre år i sänder från 1 januari I februari 1997 uppdrog HSF till universitetslektor Bertil Carlsson, Växjö och utvecklingssekreterare Eva Pettersson-Lindberg, Växjö att utvärdera HSF:s verksamhet avseende avtalsperioden Utvärderingsrapporten presenterades vid rådets sammanträde Av utvärderingsrapporten framgår att samtliga huvudmän förklarar sig villiga att stödja HSF:s verksamhet. Lunds universitet och landstingen i södra sjukvårdsregionen har per den 31 december 1999 sagt upp nuvarande avtal om HSF. I avvaktan på en översyn och eventuell samordning av resurser för klinisk forskning, omvårdnadsforskning och hälso- och sjukvårdsforskning har landstingen gjort en framställning om ett rullande ettårsavtal med oförändrat innehåll fr o m år Landstinget i Kalmar län har skriftligen meddelat att landstinget ej har för avsikt att ingå i ett nytt avtal.

4 4 Mål HSF har som mål att initiera och ge ekonomiska bidrag till - forskning och utveckling inom parternas ansvarsområden, särskilt projekt av flervetenskaplig och tillämpad karaktär - utbildning för personal inom hälso- och sjukvården, särskilt sådan utbildning som föranleds av FoU-arbete och som stöds av HSF. Verksamhetens inriktning Anslagen från HSF är i första hand avsedda att stödja väl avgränsade projekt inom ämnesområdet hälso- och sjukvårdsforskning. Hälso- och sjukvårdsforskning är ett tillämpat forskningsområde, inriktat på att beskriva, analysera och värdera hälso- och sjukvårdssystemets organisation, funktion och resultat. Hälsoekonomiska analyser ingår som en del i hälso- och sjukvårdsforskningen. Området är utpräglat tvärvetenskapligt och hämtar sina teorier och metoder från många vetenskapliga discipliner. Studier inom området kan t ex gälla möjligheterna att mäta vårdbehov i befolkningen, fördelningen av sjukvårdens resurser, vårdutnyttjandet i olika grupper av befolkningen och faktorer som påverkar detta. En central fråga är hälso- och sjukvårdens effekter på folkhälsan. Metoder för att mäta vårdkvalitet och patienttillfredsställelse har utvecklats inom området. Utvärdering av nya medicinska metoder och vårdorganisatoriska modeller är centrala uppgifter. Bidrag kan i begränsad omfattning ges för att i seminarieform 1) sprida forskningsresultat från HSF-stödda projekt, 2) belysa viktiga frågor inom HSF:s område Prövning av projektförslag HSF tillämpar fr o m hösten 1994 ett system med fasta ansökningsperioder två gånger per år - den 1 november och den 1 april. Initiativ till projekt kan komma från sjukvårdshuvudmännen och universitetet eller deras anställda, men rådet självt kan också ta initiativ till projekt när behov uppmärksammas. HSF kan stödja utvecklingen av en projektidé till ett färdigt projektförslag genom att bekosta t ex pilotprojekt, kompletterande forskningsmetodisk utbildning eller konsultinsatser. I vissa fall stöder HSF ett projekt hela vägen från idé till slutrapport, medan rådet i andra fall ger stöd till projekt som sedan genomförs med medel från andra anslagsgivare.

5 5 Projektförslag prövas av arbetsutskottet från vetenskapliga utgångspunkter. Hänsyn tas till hur resultaten förväntas kunna tillämpas inom hälso- och sjukvården i regionen. I samband med bedömning av projektansökningar har rådet konstaterat att den hälsoekonomiska profilen i många projekt är bristfällig och ofta saknas. En hälsoekonomisk stödfunktion finns fr o m ansökningstillfället 1 november 2003 att tillgå för de sökande i samband med uppläggning och genomförande av projekt. Stödfunktionen är nu till en början tänkt som en ganska informell help desk, där den sökande kan ta kontakt med nämndens ledamot docent Krister Hjalte, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet och diskutera hälsoekonomiska inslag i föreslagna projekt. Krister Hjalte har mångårig erfarenhet av hälsoekonomiska studier och handledning av hälso- och sjukvårdspersonal. Innan medel tilldelas ett projekt skall detta (i tillämpliga fall) ha godkänts av den lokala forskningsetiska kommittén. Om projektet vid ansökan redan varit föremål för bedömning skall kopia av utlåtandet från kommittén bifogas. I annat fall kommer utlåtande att erfordras före utbetalning av forskningsmedel. Rådets uppgifter HSF leds av en styrelse som kallas rådet. I rådet ingår elva ledamöter med personliga suppleanter representerande respektive huvudman. Rådet bär ansvaret för innehållet i verksamheten samt för förvaltning och redovisning av de medel som ställs till HSF:s förfogande. Rådet beslutar i principiella frågor rörande planering och ekonomi samt i frågor som rör större projekt. Rådet fastställer en allmän forskningsinriktning med ekonomiska ramar och utfärdar riktlinjer till arbetsutskottet att fatta beslut i de flesta projektärenden. På grundval av arbetsutskottets rapportering till rådet genomför rådet årligen en sammanfattande diskussion om verksamhetens mål och medel samt ger ut en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning. Inför slutet av varje avtalsperiod genomför rådet en samlad utvärdering av verksamheten och dess effekter inom hälso- och sjukvården, särskilt med avseende på prioriterade forskningsområden. Resultatet av utvärderingsarbetet skall ges god spridning i regionen bl a med hjälp av rådets ledamöter, samverkansnämndens politiker och tjänstemän samt HSF:s sekretariat och huvudmännens informationsavdelningar. En utvärdering av verksamheten omfattande avtalsperioden t o m har genomförts under Rådet och dess ledamöter har en viktig uppgift i skapandet och upprätthållandet av kontakter mellan HSF och dess huvudmän. Varje ledamot bör vinnlägga sig om att göra HSF allmänt känt hos den egna huvudmannen, fånga upp och vidarebefordra idéer till projekt samt hålla kontakt med projektledare inom den egna organisationen.

6 6 Rådet informerar systematiskt om sin verksamhet vid symposier och konferenser samt genom distribution av olika slag av information. Rådet sammanträder minst 2 gånger per år. Arbetsutskottets uppgifter I arbetsutskottet (AU) ingår sex av rådets ledamöter och suppleanter samt under år 2005 en ständigt adjungerad ledamot. AU arbetar på delegation från rådet samt bereder ärenden som skall avgöras av rådet. AU avger budgetförslag och fortlöpande ekonomisk redovisning. Löpande ärenden avgörs av AU. AU äger rätt att besluta i ärenden rörande projekt som till syfte och uppläggning inte väsentligen avviker från HSF:s riktlinjer. Om AU inte har egen kompetens inom sig att bedöma en ansökan skall extern sakkunnig anlitas. AU skall arbeta aktivt och * hålla sig orienterat om pågående forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet och om andra forskarfinansiärers verksamhet * identifiera angelägna forskningsområden och aktuella forskningsbehov och självt initiera projekt * skapa arbetsgrupper med företrädare för sjukvården, olika fakulteter, vetenskaper och forskningstraditioner för att initiera projekt * till sig knyta vetenskaplig expertis inom områden där AU självt saknar tillräcklig sakkunskap * ta initiativ till kontaktskapande seminarier och konferenser AU ansvarar för information om HSF:s verksamhet. AU:s ordförande leder arbetet vid HSF:s sekretatriat. Sekretariatets uppgifter Sekretariatet administrerar HSF:s arbete och verkställer rådets och AU:s beslut. Sekretariatet skall arbeta aktivt bl a i fråga om att initiera projekt, skapa kontakter, bygga nätverk för forskning och utveckling samt informera om HSF.

7 7 Följande är några exempel på uppgifter som vilar på sekretariatet. Sekretariatet skall * ge information och stöd till personer som presenterar goda FoU-idéer * ha god kännedom om pågående forskning inom olika delar av hälso- och sjukvårdsområdet och förmedla kontakter mellan t ex universitetsforskare och forskningsintresserad hälso- och sjukvårdspersonal * förse rådet och AU med underlag för utvärdering och uppföljning av forskningsresultat samt med fortlöpande ekonomisk rapportering * samverka med huvudmännens informationsansvariga, enheter för FoU-arbete samt vårdhögskolor i informations- och kontaktfrågor * framställa och sprida olika slags information om HSF:s verksamhet t ex projektkatalog, verksamhetsberättelse etc. HSF:s information avseende ansökningar om projektbidrag samt aktuell verksamhetsberättelse skall fr o m 1998 läggas på nätet och länkas till berörda huvudmän. * sörja för goda administrativa rutiner, noggrann bevakning av projektförslag, skriftliga avtal med projektledare, avrapportering av projekt, ekonomisk rapportering mm HSF:s sekretariat är placerat vid medicinska fakultetens kansli, Lunds universitet. Ansvarig tjänsteman är byrådirektör Monika Lindén.

8

9 8 Rådets ledamöter till och med Suppleanter anges inom parentes. Ledamöter i arbetsutskottet markeras med *. Lars Hagmar*), ordförande, professor, avd f yrkes- och miljömedicin, Lunds universitet (Professor Nils-Gunnar Holmer) Sven-Olof Isacsson*), vice ordförande samt ordförande i arbetsutskottet, professor emeritus, Samhällsmedicinska institutionen MAS, Lunds universitet (Professor Lars Janzon) Lennart Meyer, verksamhetschef, Hässleholms sjukhus, Hässleholm (Överläkare Christina Nerbrand) Krister Hjalte*), universitetslektor, Ekonomihögskolan, Lunds universitet (Universitetslektor Agneta Kruse ) Dag Ström, chefläkare, Länssjukhuset, Halmstad (Bitr sjukvårdsdirektör Mats Bertheden) Solvieg Ekström-Persson *), planeringssekreterare, Södra regionvårdsnämnden, Lund (Direktör Bengt Jeppsson) Göran Holst*), FoU-handledare, Landstinget Blekinge (Administrativ sekreterare Ingvar Bergljung) Kjell Lindström, professor, inst för elektrisk mätteknik, Lunds universitet (Universitetsadjunkt Håkan Neveryd) Eva Petersson-Lindberg, administrativ chef, FoU-centrum, Landstinget Kronoberg (Forskningsledare Kerstin Petersson*) Antoinette Hetzler, professor, Sociologiska institutionen, Lunds universitet (Professor Per-Gunnar Edebalk) Charlotte Ekdahl, professor, avdelningen för sjukgymnastik, Lunds universitet (Universitetslektor Margareta Troein)

10 Sammanträden 9 Rådet har under 2004 sammanträtt den 12 mars. Sammanträdet har ägt rum i Lund. Det planerade sammanträdet i december månad ställdes in. Arbetsutskottet har sammanträtt den 7 maj och den 7 december. Ekonomi Sjukvårdshuvudmännen bidrar sedan kalenderåret 2001 med 50 öre per invånare, vilket innebär totalt 785 tkr. Lunds universitet bidrar med 125 tkr, fördelade på det medicinska området (65 tkr), det samhällsvetenskapliga området (35 tkr) och det tekniska området (25 tkr). Driftkostnaderna för HSF:s kansliverksamhet bekostas av medicinska fakulteten. Efter påpekande från Riksrevisionsverket har Ekonomienheten vid Lunds universitet meddelat att HSF som sk fristående verksamhet fr o m lagts utanför Lunds universitets redovisning. I samråd med kanslichefen vid medicinska fakulteten och representant vid lokala skattekontoret i Lund har HSF i vecka registrerats som ideell förening med organisationsnummer Befintligt bankkonto med HSF:s tillgångar i Nordea Bank Sverige AB har kopplats till bankgiro för in- och utbetalningar.

11 10 HSF:s resultaträkning för perioden Intäkter Erhållna bidrag ,00 Återbetaln K 247 (not 1) 3 719,81 Summa intäkter ,81 Kostnader Upplupna kostnader - projekt beviljade 2004 ; ej utbetalade ,00 - arbgiv avgift dec ,00 - personalens källskatt dec ,00 Löner/arvoden ,00 Personalens källskatt ,00 Arbetsgivaravgift ,00 Reseersättning 665,00 Övriga kostnader ,00 varav kronor avser konferens Barns psykiska hälsa 2003 Projektutbetalning ,00 Kontorsmatrl o tryck 0 Post o portokostnader 685,00 Summa kostnader ,00 Resultat före finansiella intäkter och kostnader 8 546,81 Finansiella intäkter och kostnader - Ränteintäkter ,21 - Räntekostnader 0 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ,02 Årets överskott ,02 Noter: 1 Avser återbetalning av K 247 Anne Wennick

12 11 Balansräkning per Tillgångar Omsättningstillgångar Bank ,60 Fordringar 0 Summa tillgångar ,60 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Interima skulder - projekt beviljade ; ej utbetalda (1) ,00 Övriga kortfristiga skulder 5 955,00 Kortfristiga skulder ,00 Eget kapital Ingående balans ,58 Årets överskott ,02 Eget kapital ,60 Summa skulder och eget kapital ,60 (1) Beslut AU

13 Behandling av projektförslag Under 2004 har totalt 86 projektansökningar behandlats av HSF. 35 ansökningar avser ansökningstillfället 1 april och 51 ansökningstillfället 1 november. Av dessa bifölls 9 vid AU:s fördelningssammanträde i maj månad och 9 vid sammanträdet i november månad. 375 tkr fördelades i samband med ansökningstillfället 1 april och 350 tkr vid ansökningstillfället 1 november. De vanligaste huvudanledningarna till avslag har varit att ett projekt har bedömts falla inom ramen för normalt hälso- och sjukvårdsarbete hos den enskilde huvudmannen, bedömts som alltför kostsamt i förhållande till de väntade resultaten och HSF:s resurser eller ansetts som vetenskapligt otillfredsställande. Ytterligare anledningar till avslag kan ha varit att ett projekt haft grundforskningskaraktär eller inriktning mot klinisk experimentell forskning. Avslutade forskningsprojekt Gruppterapi för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Psykosociala effekter. (K 245A). Gunilla Lundqvist, leg psykoterapeut, Psykiatrisk öppenvård, Universitetssjukhuset i Lund 2. Barns och föräldrars behov och medbestämmande i samband med förvärvad långvarig sjukdom (K 247). Anne Wennick, doktorand, institutionen för omvårdnad, Lunds universitet 3. Behandling av fobisk postural yrsel; implementering och utvärdering (K 238). Johan Holmberg, doktorand, Öronkliniken, Universitetssjukhuset i Lund 4. Behov av ett förändrat föräldrastöd. En delstudie (K 226). Ann-Christine Hallberg, doktorand, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 5. Kvinnor som uteblir från mammografisk hälsokontroll Epidemiologiska aspekter (K 199). Sophia Zackrisson, doktorand, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 6. Det räcker inte att öka farten om man kör åt fel håll (K 227) Ann Lindström, universitetslektor, institutionen för omvårdnad, Lunds universitet

14 7. Varför blev jag inte njurtransplanterad? Fördelning av njurar i de nordiska länderna (K 229). Marie Omnell Persson, transplantationskoordinator, Transplantationsenheten, Universitetssjukhuset MAS 8. Upplevelse av Parkinsons sjukdom (K 209). Peter Hagell, universitetslektor, institutionen för omvårdnad, Lunds universitet Beviljade projekt 2004 Under 2004 har följande projekt beviljats medel av HSF: 1. Traumatiska handskador hos vuxna och barn epidemiologi, samhällsekonomiska aspekter, hälsoanalys och coping-strategier (50 tkr). Lars Dahlin, Handkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS 2. Medicinska och hälsoekonomiska konsekvenser av ändrad diagnostik och terapeutisk strategi vid seaphoideumfraktur (50 tkr). Peter Jörgsholm, Handkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS 3. Sjuksköterskemottagning efter stroke en möjlighet till prevention i ett folkhälsoperspektiv (40 tkr). Ann-Cathrin Jönsson, Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund 4. Utveckling av retinopati hos individer med förhöjt fasteblodsocker (IFG)- NANSY-eye (40 tkr). Maria Tyrberg, Ögonmottagningen, Helsingborgs lasarett 5. Funktion efter opererad fotledsfraktur/påverkar fotledsfraktur den posturala stabiliteten ett år efter skada (50 tkr) Gertrud Nilsson, FoUU, Primärvården Skåne, Universitetssjukhuset i Lund 6. Roller, samarbetsformer och kunskapsbehov i närsjukvården. En fallstudie av samverkan mellan specialistvård, primärvård och kommun vid tre närsjukvårdsprojekt i Skåne (30 tkr) Christer Neleryd, Kommunförbundet Skåne, FoU äldreomsorgen, Lund 13

15 7. Gruppterapi för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Psykosociala effekter (20 tkr). Gunilla Lundqvist, Psykiatrisk öppenvård, Universitetssjukhuset i Lund 8. Bröstcancer i Malmö En utvärdering av vårdprogrammet (75 tkr). Jonas Manjer, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS 9. Patients with vertigo/dizziness in primary health care. Differences in balance measures and self-perceived handicap (20 tkr). Eva Ekvall Hansson, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 10. Alkoholvanor och riskkonsumtion hos medelålders kvinnor (40 tkr). Agneta Öjehagen, avdelningen för psykiatri, Universitetssjukhuset i Lund 11. Therapeutic traditions and adherence to guidelines for statins prescription (HMG-CoA reductase inhibitors) (50 tkr). Juan Merlo, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 12. Effekt av kompressionsförband på blodtransfusionsbehov efter höftfrakturkirurgi. En randomiserad klinisk studie (30 tkr). Isam Atroshi, Ortopediska kliniken Hässleholm-Kristianstad, Hässleholm 13. Kostnader för patienter med misstänkt akut coronart syndrom (ACS) på akutmottagningen. Är det kostnadseffektivt att införa akut myokardscintigrafi? (50 tkr). Ulf Ekelund, VO Akutsjukvård, Universitetssjukhuset i Lund 14. Livssituation för döva och hörselskadade ungdomar en studie av självkänsla, utsatthet och psykisk hälsa (40 tkr). Lena Mejstad, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Lund 15. Utilization of Health Care among Foreign-Born compared to Native Swedes (40 tkr). Björn Albin, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 14

16 Smärta efter thoraxkirurgi (40 tkr). Gull-Britt Dahlman, institutionen för omvårdnad, Lunds universitet 17. Besvär från nacke och övre extrimiteterna utbredning, besvärsförekomst, förlopp och riskfaktorer (30 tkr). Christina Gummesson, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 18. Longitudinell hälsoekonomisk analys av resursförbrukning inom sjukvårdssektorn för unga vuxna med typ 1 diabetes (30 tkr). Katarina Steen Carlsson, Lunds universitets centrum för hälsoekonomi, LUCHE Information Rådet håller kontakt med landstingens informationschefer avseende notisinformation om HSF i landstingens personaltidningar. Rådets ledamöter har i uppdrag att bevaka informationsspridningen i respektive landsting. HSF har ett adressregister för utsändning via e-post av t ex inbjudningar till konferenser, meddelanden om publicerade rapporter och annan information. Var och en som är intresserad att få löpande information om HSF:s verksamhet är välkommen att ansluta sig till registret. Skicka en begäran om detta jämte namn och e-postadress till HSF:s kansli. Adressen finns på baksidan av denna skrift.

17 HSF:s skriftserie (ISSN ) Jönsson, Bodil (1986). Tekniska hjälpmedel för primärvård och hemsjukvård. "Höj och sänk". 2. Tryding, Nils (1987). Värdering av patientnära nya analystekniker i primärvården. 3. Bruzelius, Nils; Anell Anders; Paulsson, Gert (1987). Produktion av laboratorietjänster. Analys av olika styrsystem. 4. Alsterlund, Rolf (1987). Indivual Behaviour in Coping with Respiratory Infections - An Application of the Demand for Health Model. 5. Rehle, Harriet; Stensson Holst, Lena (1988). Utveckling av påbyggnadslinje inom laboratorieassistentlinjen. 6. Råstam, Lennart; Selander, Staffan (1988). Kommunikationen vårdgivare - vårdtagare. 7. Wallengren, Brita; Samuelsson, Sven-Mårten (1988). En jämförande undersökning av trygghetstelefonens användning i södra sjukvårdsregionen. Etapp 1: Kartläggning. 8. Gisselsson, Margareta (1988). Psykosociala konsekvenser av aids. En studie om upplevelser, attityder och förändrade livsmönster. 9. Lindberg, Ulf (1989). Vårdkostnadsundersökning vid barnmedicinsk klinik. Förstudie på neonatalavdelning vid länssjukhus. 10. Förutsättningar för omvårdnad kring år 2000 (1989). Rapport från seminarium 6-8 april 1988 i Helsingborg. 11. Jonsson, Ola (1989). Informationsteknologi och arbete. Fallstudier inom svensk sjukvård. 12. Olofsson, Christer; Råstam, Lennart; Ekström-Persson, Solveig (1990). Sjukförsäkringsstatistik. En översikt över några aktuella svenska försök med utökad basdataregistrering.

18 13. Borgquist, Lars; Edebalk, Per-Gunnar; Jendteg, Stefan; Lindgren, Björn; Lyttkens, Carl Hampus; Widebäck, Göran (1989). Hälsoekonomisk forskning vid Lunds universitet. En översikt. 14. Jarlbro, Gunilla; Palm, Lars (1990). HIV/AIDS - informationsprojekt i södra Sverige. En kartläggning. 15. Isacsson, Agneta (1991). Sjukfrånvarons epidemiologi. 16. Troëng, Thomas; Bergqvist, David (1991). Kärlkirurgins resultat. 17. Östergren, Per-Olof (1991). Stress management - en aktuell litteraturöversikt. 18. Ögren, Mats (1991). Forskning för säkerhet. Trafikskadeforskning i södra högskoleregionen. Rapport från symposium i Kristianstad. 19. Lyttkens, Carl Hampus; Borgquist, Lars; Svarvar, Patrik (1992). De nya organisationsformerna i svensk sjukvård - struktur och orsaker. Arbetsrapport från ett forskningsprojekt våren - sommaren Rehnberg, Clas (1992). Ersättningssystem inom hälso- och sjukvården - En internationell översikt. 21. Åkerström, Malin (1993). En hjärnskadeavdelnings tillblivelse. Arbetsprocessens förändring och utveckling. 22. Isacsson, Sven-Olof (1994). Kvalitetssäkring, hälsoindex och livskvalitetmätningen. Rapport från en HSF-konferens, Ronneby Brunn den 12 maj Binett, Barbro; Gäbel, Håkan; Rehncrona, Stig; Hagberg, Bo (1994). Organdonation i ett anhörigperspektiv. 24. Sundquist, Jan (1994). Migration och hälsa. En studie över arbetskraftsinvandringens, exilens och repatrieringens sociala och medicinska konsekvenser. 25. Eriksson, Katarina (1994). Dövsamhällets avvikare och avhoppare. Den sociala problematiken kring cochlea implantat. 26. Ragneklint, Robert (1995). Vårdmiljö i förändring. Ett personalperspektiv. 27. Söderberg, Hanna (1996). Aborternas epidemiologi i Malmö. 17

19 Sidenvall, Birgitta (1997). Måltiden inom geriatriken -Möten med olika måltidsvanor och förlust av invant måltidsbeteende. 29. Falkestav, Frank; Holm, Monica; Thernlund, Gunilla (1997). BUP CASE MANAGEMENT SYSTEM. En metod för datorbaserad verksamhetsuppföljning inom barn- och ungdomspsykiatri. 30. Eklund, Mona (1997). Arbetsterapeutisk behandling vid en psykiatrisk dagvårdsenhet för psykiskt långtidssjuka - en kontrollerad studie av behandlingseffekter. 31. Når resultat från forskning och utveckling ut till patienterna? Rapport från ett seminarium i Höör 1-2 september 1998, anordnat av HSF. 32. Runefors, Per (1999). Nyfödda barns gråt efter hälstick. Analys med ljudspektografi. 33. Sandberg, Helena (1999). Unga blodgivare i Skåne. En kartläggning. 34. Ziegert, Kristina (1999). Uppfattning av livssituationen hos anhöriga till hemodialyspatienter. 35. Burfield B, Louise (2000). Migration och mental hälsa. Epidemiologiska studier av svenskar och utlandsfödda. 36. Cederblad, Marianne; Berg, Roland; Höök, Börje (2002). Regional studie av barns psykiska hälsa.

20 Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning i södra Sverige (HSF) Lunds universitet Medicinska fakulteten Box Lund Tel: Fax: Mobil:070/ e-post:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse 1 juli 31 december 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli 2013 31 december 2013 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS ORGANISATION

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011 Revisionsrapport Granskning av FoUU Halland Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson September 2011 Region Halland Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska FoUU i Halland.

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 Justeringsdatum 2004-06-29 1 (45) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 3/2004 Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 48 Landstingsfullmäktiges öppnande Jämlikt utfärdad kungörelse

Läs mer

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre Implementering av projektet In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre (INUT) Eva Levin och Lena Lindgren 1 FoU i Väst/GR Första upplaga januari 2013 Layout: Infogruppen GR Omslagsbild:

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för PO-Skåne år 2003.

Verksamhetsberättelse för PO-Skåne år 2003. Verksamhetsberättelse för PO-Skåne år 2003. 1 Sammanfattning av bakgrund för reformen personligt ombud till psykiskt sjuka/funktionshindrade. Psykiatriutredningen behandlade frågan om stöd och samordning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1 Regionförbundet södra Småland Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Regionstyrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 39 - balansräkning

Läs mer

Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4-5 RESULTATREDOVISNING... 6-16

Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4-5 RESULTATREDOVISNING... 6-16 ÅRSREDOVISNING 2011 2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr A 16-2012 Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4-5 RESULTATREDOVISNING... 6-16 Etikprövningsverksamhet... 6-8 Återrapporteringskrav

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 11 januari 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-10-11. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-10-11. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-10-11 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 11 oktober 2013 kl. 10.00 Plats: Utvandrarnas

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 1 2014 PRODUKTION Svenska Läkaresällskapet 2015 ANSVARIG UTGIVARE Filippa Nyberg, VD FORM & LAYOUT Jaana Logren Bergqvist TEXTBEARBETNING

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Text och grafisk form: 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Om regionförbundet och vårt uppdrag...

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer