Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning i södra Sverige (HSF) Verksamhetsberättelse 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning i södra Sverige (HSF) Verksamhetsberättelse 2004"

Transkript

1 Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning i södra Sverige (HSF) Verksamhetsberättelse 2004

2 Innehållsförteckning sida HSF - historik 3 Mål och verksamhetens inriktning 4 Prövning av projektförslag 4 Rådets uppgifter 5 Arbetsutskottets uppgifter 5 Sekretariatets uppgifter 6 Rådets ledamöter 8 Sammanträden 9 Ekonomi 9 Behandling av projektförslag Avslutade forskningsprojekt Beviljade projekt Information 15 HSF:s skriftserie 16

3 HSF - historik 3 Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning (HSF) i Sydsverige bildades hösten Ett avtal träffades då mellan landstingen i Malmöhus, Blekinge, Kristianstads, Kronobergs, Hallands och Kalmar län samt Malmö stad å ena sidan och Lunds universitet å den andra om samverkan inom forskning, utveckling och utbildning. Fr o m verksamhetsåret 1994 t o m år 1998 har försäkringskassorna i södra Sverige som en försöksverksamhet deltagit i HSF:s styrelse och arbetsutskott med en ordinarie adjungerad ledamot och en ersättare. Inför utgången av avtalet den 30 juni 1990 uppdrog HSF till högskolelektorn Harry Petersson vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund och planeringsdirektören Harald Wilhelmsson vid Landstinget Blekinge att utvärdera verksamheten under de första fem åren samt att på grundval av utvärderingen föreslå nytt avtal och nya riktlinjer för HSF:s fortsatta verksamhet. Sedan HSF:s huvudmän beslutat att övergångsvis förlänga det gamla avtalet med sex månader, presenterade utvärderingsmännen sina förslag i november Det nya avtalet undertecknades av huvudmännen den 15 maj 1991 och gäller tre år i sänder från 1 januari I februari 1997 uppdrog HSF till universitetslektor Bertil Carlsson, Växjö och utvecklingssekreterare Eva Pettersson-Lindberg, Växjö att utvärdera HSF:s verksamhet avseende avtalsperioden Utvärderingsrapporten presenterades vid rådets sammanträde Av utvärderingsrapporten framgår att samtliga huvudmän förklarar sig villiga att stödja HSF:s verksamhet. Lunds universitet och landstingen i södra sjukvårdsregionen har per den 31 december 1999 sagt upp nuvarande avtal om HSF. I avvaktan på en översyn och eventuell samordning av resurser för klinisk forskning, omvårdnadsforskning och hälso- och sjukvårdsforskning har landstingen gjort en framställning om ett rullande ettårsavtal med oförändrat innehåll fr o m år Landstinget i Kalmar län har skriftligen meddelat att landstinget ej har för avsikt att ingå i ett nytt avtal.

4 4 Mål HSF har som mål att initiera och ge ekonomiska bidrag till - forskning och utveckling inom parternas ansvarsområden, särskilt projekt av flervetenskaplig och tillämpad karaktär - utbildning för personal inom hälso- och sjukvården, särskilt sådan utbildning som föranleds av FoU-arbete och som stöds av HSF. Verksamhetens inriktning Anslagen från HSF är i första hand avsedda att stödja väl avgränsade projekt inom ämnesområdet hälso- och sjukvårdsforskning. Hälso- och sjukvårdsforskning är ett tillämpat forskningsområde, inriktat på att beskriva, analysera och värdera hälso- och sjukvårdssystemets organisation, funktion och resultat. Hälsoekonomiska analyser ingår som en del i hälso- och sjukvårdsforskningen. Området är utpräglat tvärvetenskapligt och hämtar sina teorier och metoder från många vetenskapliga discipliner. Studier inom området kan t ex gälla möjligheterna att mäta vårdbehov i befolkningen, fördelningen av sjukvårdens resurser, vårdutnyttjandet i olika grupper av befolkningen och faktorer som påverkar detta. En central fråga är hälso- och sjukvårdens effekter på folkhälsan. Metoder för att mäta vårdkvalitet och patienttillfredsställelse har utvecklats inom området. Utvärdering av nya medicinska metoder och vårdorganisatoriska modeller är centrala uppgifter. Bidrag kan i begränsad omfattning ges för att i seminarieform 1) sprida forskningsresultat från HSF-stödda projekt, 2) belysa viktiga frågor inom HSF:s område Prövning av projektförslag HSF tillämpar fr o m hösten 1994 ett system med fasta ansökningsperioder två gånger per år - den 1 november och den 1 april. Initiativ till projekt kan komma från sjukvårdshuvudmännen och universitetet eller deras anställda, men rådet självt kan också ta initiativ till projekt när behov uppmärksammas. HSF kan stödja utvecklingen av en projektidé till ett färdigt projektförslag genom att bekosta t ex pilotprojekt, kompletterande forskningsmetodisk utbildning eller konsultinsatser. I vissa fall stöder HSF ett projekt hela vägen från idé till slutrapport, medan rådet i andra fall ger stöd till projekt som sedan genomförs med medel från andra anslagsgivare.

5 5 Projektförslag prövas av arbetsutskottet från vetenskapliga utgångspunkter. Hänsyn tas till hur resultaten förväntas kunna tillämpas inom hälso- och sjukvården i regionen. I samband med bedömning av projektansökningar har rådet konstaterat att den hälsoekonomiska profilen i många projekt är bristfällig och ofta saknas. En hälsoekonomisk stödfunktion finns fr o m ansökningstillfället 1 november 2003 att tillgå för de sökande i samband med uppläggning och genomförande av projekt. Stödfunktionen är nu till en början tänkt som en ganska informell help desk, där den sökande kan ta kontakt med nämndens ledamot docent Krister Hjalte, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet och diskutera hälsoekonomiska inslag i föreslagna projekt. Krister Hjalte har mångårig erfarenhet av hälsoekonomiska studier och handledning av hälso- och sjukvårdspersonal. Innan medel tilldelas ett projekt skall detta (i tillämpliga fall) ha godkänts av den lokala forskningsetiska kommittén. Om projektet vid ansökan redan varit föremål för bedömning skall kopia av utlåtandet från kommittén bifogas. I annat fall kommer utlåtande att erfordras före utbetalning av forskningsmedel. Rådets uppgifter HSF leds av en styrelse som kallas rådet. I rådet ingår elva ledamöter med personliga suppleanter representerande respektive huvudman. Rådet bär ansvaret för innehållet i verksamheten samt för förvaltning och redovisning av de medel som ställs till HSF:s förfogande. Rådet beslutar i principiella frågor rörande planering och ekonomi samt i frågor som rör större projekt. Rådet fastställer en allmän forskningsinriktning med ekonomiska ramar och utfärdar riktlinjer till arbetsutskottet att fatta beslut i de flesta projektärenden. På grundval av arbetsutskottets rapportering till rådet genomför rådet årligen en sammanfattande diskussion om verksamhetens mål och medel samt ger ut en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning. Inför slutet av varje avtalsperiod genomför rådet en samlad utvärdering av verksamheten och dess effekter inom hälso- och sjukvården, särskilt med avseende på prioriterade forskningsområden. Resultatet av utvärderingsarbetet skall ges god spridning i regionen bl a med hjälp av rådets ledamöter, samverkansnämndens politiker och tjänstemän samt HSF:s sekretariat och huvudmännens informationsavdelningar. En utvärdering av verksamheten omfattande avtalsperioden t o m har genomförts under Rådet och dess ledamöter har en viktig uppgift i skapandet och upprätthållandet av kontakter mellan HSF och dess huvudmän. Varje ledamot bör vinnlägga sig om att göra HSF allmänt känt hos den egna huvudmannen, fånga upp och vidarebefordra idéer till projekt samt hålla kontakt med projektledare inom den egna organisationen.

6 6 Rådet informerar systematiskt om sin verksamhet vid symposier och konferenser samt genom distribution av olika slag av information. Rådet sammanträder minst 2 gånger per år. Arbetsutskottets uppgifter I arbetsutskottet (AU) ingår sex av rådets ledamöter och suppleanter samt under år 2005 en ständigt adjungerad ledamot. AU arbetar på delegation från rådet samt bereder ärenden som skall avgöras av rådet. AU avger budgetförslag och fortlöpande ekonomisk redovisning. Löpande ärenden avgörs av AU. AU äger rätt att besluta i ärenden rörande projekt som till syfte och uppläggning inte väsentligen avviker från HSF:s riktlinjer. Om AU inte har egen kompetens inom sig att bedöma en ansökan skall extern sakkunnig anlitas. AU skall arbeta aktivt och * hålla sig orienterat om pågående forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet och om andra forskarfinansiärers verksamhet * identifiera angelägna forskningsområden och aktuella forskningsbehov och självt initiera projekt * skapa arbetsgrupper med företrädare för sjukvården, olika fakulteter, vetenskaper och forskningstraditioner för att initiera projekt * till sig knyta vetenskaplig expertis inom områden där AU självt saknar tillräcklig sakkunskap * ta initiativ till kontaktskapande seminarier och konferenser AU ansvarar för information om HSF:s verksamhet. AU:s ordförande leder arbetet vid HSF:s sekretatriat. Sekretariatets uppgifter Sekretariatet administrerar HSF:s arbete och verkställer rådets och AU:s beslut. Sekretariatet skall arbeta aktivt bl a i fråga om att initiera projekt, skapa kontakter, bygga nätverk för forskning och utveckling samt informera om HSF.

7 7 Följande är några exempel på uppgifter som vilar på sekretariatet. Sekretariatet skall * ge information och stöd till personer som presenterar goda FoU-idéer * ha god kännedom om pågående forskning inom olika delar av hälso- och sjukvårdsområdet och förmedla kontakter mellan t ex universitetsforskare och forskningsintresserad hälso- och sjukvårdspersonal * förse rådet och AU med underlag för utvärdering och uppföljning av forskningsresultat samt med fortlöpande ekonomisk rapportering * samverka med huvudmännens informationsansvariga, enheter för FoU-arbete samt vårdhögskolor i informations- och kontaktfrågor * framställa och sprida olika slags information om HSF:s verksamhet t ex projektkatalog, verksamhetsberättelse etc. HSF:s information avseende ansökningar om projektbidrag samt aktuell verksamhetsberättelse skall fr o m 1998 läggas på nätet och länkas till berörda huvudmän. * sörja för goda administrativa rutiner, noggrann bevakning av projektförslag, skriftliga avtal med projektledare, avrapportering av projekt, ekonomisk rapportering mm HSF:s sekretariat är placerat vid medicinska fakultetens kansli, Lunds universitet. Ansvarig tjänsteman är byrådirektör Monika Lindén.

8

9 8 Rådets ledamöter till och med Suppleanter anges inom parentes. Ledamöter i arbetsutskottet markeras med *. Lars Hagmar*), ordförande, professor, avd f yrkes- och miljömedicin, Lunds universitet (Professor Nils-Gunnar Holmer) Sven-Olof Isacsson*), vice ordförande samt ordförande i arbetsutskottet, professor emeritus, Samhällsmedicinska institutionen MAS, Lunds universitet (Professor Lars Janzon) Lennart Meyer, verksamhetschef, Hässleholms sjukhus, Hässleholm (Överläkare Christina Nerbrand) Krister Hjalte*), universitetslektor, Ekonomihögskolan, Lunds universitet (Universitetslektor Agneta Kruse ) Dag Ström, chefläkare, Länssjukhuset, Halmstad (Bitr sjukvårdsdirektör Mats Bertheden) Solvieg Ekström-Persson *), planeringssekreterare, Södra regionvårdsnämnden, Lund (Direktör Bengt Jeppsson) Göran Holst*), FoU-handledare, Landstinget Blekinge (Administrativ sekreterare Ingvar Bergljung) Kjell Lindström, professor, inst för elektrisk mätteknik, Lunds universitet (Universitetsadjunkt Håkan Neveryd) Eva Petersson-Lindberg, administrativ chef, FoU-centrum, Landstinget Kronoberg (Forskningsledare Kerstin Petersson*) Antoinette Hetzler, professor, Sociologiska institutionen, Lunds universitet (Professor Per-Gunnar Edebalk) Charlotte Ekdahl, professor, avdelningen för sjukgymnastik, Lunds universitet (Universitetslektor Margareta Troein)

10 Sammanträden 9 Rådet har under 2004 sammanträtt den 12 mars. Sammanträdet har ägt rum i Lund. Det planerade sammanträdet i december månad ställdes in. Arbetsutskottet har sammanträtt den 7 maj och den 7 december. Ekonomi Sjukvårdshuvudmännen bidrar sedan kalenderåret 2001 med 50 öre per invånare, vilket innebär totalt 785 tkr. Lunds universitet bidrar med 125 tkr, fördelade på det medicinska området (65 tkr), det samhällsvetenskapliga området (35 tkr) och det tekniska området (25 tkr). Driftkostnaderna för HSF:s kansliverksamhet bekostas av medicinska fakulteten. Efter påpekande från Riksrevisionsverket har Ekonomienheten vid Lunds universitet meddelat att HSF som sk fristående verksamhet fr o m lagts utanför Lunds universitets redovisning. I samråd med kanslichefen vid medicinska fakulteten och representant vid lokala skattekontoret i Lund har HSF i vecka registrerats som ideell förening med organisationsnummer Befintligt bankkonto med HSF:s tillgångar i Nordea Bank Sverige AB har kopplats till bankgiro för in- och utbetalningar.

11 10 HSF:s resultaträkning för perioden Intäkter Erhållna bidrag ,00 Återbetaln K 247 (not 1) 3 719,81 Summa intäkter ,81 Kostnader Upplupna kostnader - projekt beviljade 2004 ; ej utbetalade ,00 - arbgiv avgift dec ,00 - personalens källskatt dec ,00 Löner/arvoden ,00 Personalens källskatt ,00 Arbetsgivaravgift ,00 Reseersättning 665,00 Övriga kostnader ,00 varav kronor avser konferens Barns psykiska hälsa 2003 Projektutbetalning ,00 Kontorsmatrl o tryck 0 Post o portokostnader 685,00 Summa kostnader ,00 Resultat före finansiella intäkter och kostnader 8 546,81 Finansiella intäkter och kostnader - Ränteintäkter ,21 - Räntekostnader 0 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ,02 Årets överskott ,02 Noter: 1 Avser återbetalning av K 247 Anne Wennick

12 11 Balansräkning per Tillgångar Omsättningstillgångar Bank ,60 Fordringar 0 Summa tillgångar ,60 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Interima skulder - projekt beviljade ; ej utbetalda (1) ,00 Övriga kortfristiga skulder 5 955,00 Kortfristiga skulder ,00 Eget kapital Ingående balans ,58 Årets överskott ,02 Eget kapital ,60 Summa skulder och eget kapital ,60 (1) Beslut AU

13 Behandling av projektförslag Under 2004 har totalt 86 projektansökningar behandlats av HSF. 35 ansökningar avser ansökningstillfället 1 april och 51 ansökningstillfället 1 november. Av dessa bifölls 9 vid AU:s fördelningssammanträde i maj månad och 9 vid sammanträdet i november månad. 375 tkr fördelades i samband med ansökningstillfället 1 april och 350 tkr vid ansökningstillfället 1 november. De vanligaste huvudanledningarna till avslag har varit att ett projekt har bedömts falla inom ramen för normalt hälso- och sjukvårdsarbete hos den enskilde huvudmannen, bedömts som alltför kostsamt i förhållande till de väntade resultaten och HSF:s resurser eller ansetts som vetenskapligt otillfredsställande. Ytterligare anledningar till avslag kan ha varit att ett projekt haft grundforskningskaraktär eller inriktning mot klinisk experimentell forskning. Avslutade forskningsprojekt Gruppterapi för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Psykosociala effekter. (K 245A). Gunilla Lundqvist, leg psykoterapeut, Psykiatrisk öppenvård, Universitetssjukhuset i Lund 2. Barns och föräldrars behov och medbestämmande i samband med förvärvad långvarig sjukdom (K 247). Anne Wennick, doktorand, institutionen för omvårdnad, Lunds universitet 3. Behandling av fobisk postural yrsel; implementering och utvärdering (K 238). Johan Holmberg, doktorand, Öronkliniken, Universitetssjukhuset i Lund 4. Behov av ett förändrat föräldrastöd. En delstudie (K 226). Ann-Christine Hallberg, doktorand, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 5. Kvinnor som uteblir från mammografisk hälsokontroll Epidemiologiska aspekter (K 199). Sophia Zackrisson, doktorand, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 6. Det räcker inte att öka farten om man kör åt fel håll (K 227) Ann Lindström, universitetslektor, institutionen för omvårdnad, Lunds universitet

14 7. Varför blev jag inte njurtransplanterad? Fördelning av njurar i de nordiska länderna (K 229). Marie Omnell Persson, transplantationskoordinator, Transplantationsenheten, Universitetssjukhuset MAS 8. Upplevelse av Parkinsons sjukdom (K 209). Peter Hagell, universitetslektor, institutionen för omvårdnad, Lunds universitet Beviljade projekt 2004 Under 2004 har följande projekt beviljats medel av HSF: 1. Traumatiska handskador hos vuxna och barn epidemiologi, samhällsekonomiska aspekter, hälsoanalys och coping-strategier (50 tkr). Lars Dahlin, Handkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS 2. Medicinska och hälsoekonomiska konsekvenser av ändrad diagnostik och terapeutisk strategi vid seaphoideumfraktur (50 tkr). Peter Jörgsholm, Handkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS 3. Sjuksköterskemottagning efter stroke en möjlighet till prevention i ett folkhälsoperspektiv (40 tkr). Ann-Cathrin Jönsson, Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund 4. Utveckling av retinopati hos individer med förhöjt fasteblodsocker (IFG)- NANSY-eye (40 tkr). Maria Tyrberg, Ögonmottagningen, Helsingborgs lasarett 5. Funktion efter opererad fotledsfraktur/påverkar fotledsfraktur den posturala stabiliteten ett år efter skada (50 tkr) Gertrud Nilsson, FoUU, Primärvården Skåne, Universitetssjukhuset i Lund 6. Roller, samarbetsformer och kunskapsbehov i närsjukvården. En fallstudie av samverkan mellan specialistvård, primärvård och kommun vid tre närsjukvårdsprojekt i Skåne (30 tkr) Christer Neleryd, Kommunförbundet Skåne, FoU äldreomsorgen, Lund 13

15 7. Gruppterapi för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Psykosociala effekter (20 tkr). Gunilla Lundqvist, Psykiatrisk öppenvård, Universitetssjukhuset i Lund 8. Bröstcancer i Malmö En utvärdering av vårdprogrammet (75 tkr). Jonas Manjer, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS 9. Patients with vertigo/dizziness in primary health care. Differences in balance measures and self-perceived handicap (20 tkr). Eva Ekvall Hansson, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 10. Alkoholvanor och riskkonsumtion hos medelålders kvinnor (40 tkr). Agneta Öjehagen, avdelningen för psykiatri, Universitetssjukhuset i Lund 11. Therapeutic traditions and adherence to guidelines for statins prescription (HMG-CoA reductase inhibitors) (50 tkr). Juan Merlo, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 12. Effekt av kompressionsförband på blodtransfusionsbehov efter höftfrakturkirurgi. En randomiserad klinisk studie (30 tkr). Isam Atroshi, Ortopediska kliniken Hässleholm-Kristianstad, Hässleholm 13. Kostnader för patienter med misstänkt akut coronart syndrom (ACS) på akutmottagningen. Är det kostnadseffektivt att införa akut myokardscintigrafi? (50 tkr). Ulf Ekelund, VO Akutsjukvård, Universitetssjukhuset i Lund 14. Livssituation för döva och hörselskadade ungdomar en studie av självkänsla, utsatthet och psykisk hälsa (40 tkr). Lena Mejstad, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Lund 15. Utilization of Health Care among Foreign-Born compared to Native Swedes (40 tkr). Björn Albin, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 14

16 Smärta efter thoraxkirurgi (40 tkr). Gull-Britt Dahlman, institutionen för omvårdnad, Lunds universitet 17. Besvär från nacke och övre extrimiteterna utbredning, besvärsförekomst, förlopp och riskfaktorer (30 tkr). Christina Gummesson, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 18. Longitudinell hälsoekonomisk analys av resursförbrukning inom sjukvårdssektorn för unga vuxna med typ 1 diabetes (30 tkr). Katarina Steen Carlsson, Lunds universitets centrum för hälsoekonomi, LUCHE Information Rådet håller kontakt med landstingens informationschefer avseende notisinformation om HSF i landstingens personaltidningar. Rådets ledamöter har i uppdrag att bevaka informationsspridningen i respektive landsting. HSF har ett adressregister för utsändning via e-post av t ex inbjudningar till konferenser, meddelanden om publicerade rapporter och annan information. Var och en som är intresserad att få löpande information om HSF:s verksamhet är välkommen att ansluta sig till registret. Skicka en begäran om detta jämte namn och e-postadress till HSF:s kansli. Adressen finns på baksidan av denna skrift.

17 HSF:s skriftserie (ISSN ) Jönsson, Bodil (1986). Tekniska hjälpmedel för primärvård och hemsjukvård. "Höj och sänk". 2. Tryding, Nils (1987). Värdering av patientnära nya analystekniker i primärvården. 3. Bruzelius, Nils; Anell Anders; Paulsson, Gert (1987). Produktion av laboratorietjänster. Analys av olika styrsystem. 4. Alsterlund, Rolf (1987). Indivual Behaviour in Coping with Respiratory Infections - An Application of the Demand for Health Model. 5. Rehle, Harriet; Stensson Holst, Lena (1988). Utveckling av påbyggnadslinje inom laboratorieassistentlinjen. 6. Råstam, Lennart; Selander, Staffan (1988). Kommunikationen vårdgivare - vårdtagare. 7. Wallengren, Brita; Samuelsson, Sven-Mårten (1988). En jämförande undersökning av trygghetstelefonens användning i södra sjukvårdsregionen. Etapp 1: Kartläggning. 8. Gisselsson, Margareta (1988). Psykosociala konsekvenser av aids. En studie om upplevelser, attityder och förändrade livsmönster. 9. Lindberg, Ulf (1989). Vårdkostnadsundersökning vid barnmedicinsk klinik. Förstudie på neonatalavdelning vid länssjukhus. 10. Förutsättningar för omvårdnad kring år 2000 (1989). Rapport från seminarium 6-8 april 1988 i Helsingborg. 11. Jonsson, Ola (1989). Informationsteknologi och arbete. Fallstudier inom svensk sjukvård. 12. Olofsson, Christer; Råstam, Lennart; Ekström-Persson, Solveig (1990). Sjukförsäkringsstatistik. En översikt över några aktuella svenska försök med utökad basdataregistrering.

18 13. Borgquist, Lars; Edebalk, Per-Gunnar; Jendteg, Stefan; Lindgren, Björn; Lyttkens, Carl Hampus; Widebäck, Göran (1989). Hälsoekonomisk forskning vid Lunds universitet. En översikt. 14. Jarlbro, Gunilla; Palm, Lars (1990). HIV/AIDS - informationsprojekt i södra Sverige. En kartläggning. 15. Isacsson, Agneta (1991). Sjukfrånvarons epidemiologi. 16. Troëng, Thomas; Bergqvist, David (1991). Kärlkirurgins resultat. 17. Östergren, Per-Olof (1991). Stress management - en aktuell litteraturöversikt. 18. Ögren, Mats (1991). Forskning för säkerhet. Trafikskadeforskning i södra högskoleregionen. Rapport från symposium i Kristianstad. 19. Lyttkens, Carl Hampus; Borgquist, Lars; Svarvar, Patrik (1992). De nya organisationsformerna i svensk sjukvård - struktur och orsaker. Arbetsrapport från ett forskningsprojekt våren - sommaren Rehnberg, Clas (1992). Ersättningssystem inom hälso- och sjukvården - En internationell översikt. 21. Åkerström, Malin (1993). En hjärnskadeavdelnings tillblivelse. Arbetsprocessens förändring och utveckling. 22. Isacsson, Sven-Olof (1994). Kvalitetssäkring, hälsoindex och livskvalitetmätningen. Rapport från en HSF-konferens, Ronneby Brunn den 12 maj Binett, Barbro; Gäbel, Håkan; Rehncrona, Stig; Hagberg, Bo (1994). Organdonation i ett anhörigperspektiv. 24. Sundquist, Jan (1994). Migration och hälsa. En studie över arbetskraftsinvandringens, exilens och repatrieringens sociala och medicinska konsekvenser. 25. Eriksson, Katarina (1994). Dövsamhällets avvikare och avhoppare. Den sociala problematiken kring cochlea implantat. 26. Ragneklint, Robert (1995). Vårdmiljö i förändring. Ett personalperspektiv. 27. Söderberg, Hanna (1996). Aborternas epidemiologi i Malmö. 17

19 Sidenvall, Birgitta (1997). Måltiden inom geriatriken -Möten med olika måltidsvanor och förlust av invant måltidsbeteende. 29. Falkestav, Frank; Holm, Monica; Thernlund, Gunilla (1997). BUP CASE MANAGEMENT SYSTEM. En metod för datorbaserad verksamhetsuppföljning inom barn- och ungdomspsykiatri. 30. Eklund, Mona (1997). Arbetsterapeutisk behandling vid en psykiatrisk dagvårdsenhet för psykiskt långtidssjuka - en kontrollerad studie av behandlingseffekter. 31. Når resultat från forskning och utveckling ut till patienterna? Rapport från ett seminarium i Höör 1-2 september 1998, anordnat av HSF. 32. Runefors, Per (1999). Nyfödda barns gråt efter hälstick. Analys med ljudspektografi. 33. Sandberg, Helena (1999). Unga blodgivare i Skåne. En kartläggning. 34. Ziegert, Kristina (1999). Uppfattning av livssituationen hos anhöriga till hemodialyspatienter. 35. Burfield B, Louise (2000). Migration och mental hälsa. Epidemiologiska studier av svenskar och utlandsfödda. 36. Cederblad, Marianne; Berg, Roland; Höök, Börje (2002). Regional studie av barns psykiska hälsa.

20 Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning i södra Sverige (HSF) Lunds universitet Medicinska fakulteten Box Lund Tel: Fax: Mobil:070/ e-post:

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Landstinget Halland Mats Eriksson (M), t o m 46 Lisbeth Waagstein (M), ersättare Ingemar Andersson (S), tjg ersättare

Landstinget Halland Mats Eriksson (M), t o m 46 Lisbeth Waagstein (M), ersättare Ingemar Andersson (S), tjg ersättare PROTOKOLL 1(5) 2009-09-25 43-60 Protokoll fört vid sammanträde i Hjärnarp, Margretetorps Gästgifvaregård 2009-09-25 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande Landstinget Blekinge Marie Sällström (S) Petronella

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

DRG och dess användningsområden

DRG och dess användningsområden DRG och dess användningsområden Användningsområden i Södra Sjukvårdsregionen Bo Attner Chefsekonom Södra Regionvårdsnämnden Ordförande i DRG-Rådet i södra sjukvårdsregionen (1993- Repr för S:a sjukvårdsregionen

Läs mer

Gustav Nilsson (M) Petronella Petersson (C), ersättare Anders Hansell, planeringsdirektör

Gustav Nilsson (M) Petronella Petersson (C), ersättare Anders Hansell, planeringsdirektör PROTOKOLL 1(6) Protokoll fört vid sammanträde i Diö, Möckelsnäs Herrgård 2009-06-05 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande Landstinget Blekinge Landstinget Halland 2009-06-05 23-42 Marie Sällström (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 36/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i södra Halland Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Johan Ahlner Pk 1 Staffan Smeds Pk 2 Bo Levander Pk 3. Joep Perk Pk 4. Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

Johan Ahlner Pk 1 Staffan Smeds Pk 2 Bo Levander Pk 3. Joep Perk Pk 4. Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats Närvarande Landstingshuset, Linköping Ledamöter Eva Molin, v ordf H län Claes Hallert E län Inger Rosdahl HU Håkan Eriksson av SN utsedd expert Johan Ahlner Pk 1 Staffan Smeds

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesrummet Muttern, Landstingets kansli, Kalmar. Jan Wålinder E län, PK 2. Övriga Ulf Ekström Sekreterare i FORSS Sten Franzén, v ordf

Sammanträdesrummet Muttern, Landstingets kansli, Kalmar. Jan Wålinder E län, PK 2. Övriga Ulf Ekström Sekreterare i FORSS Sten Franzén, v ordf Sammanträdesplats Närvarande Sammanträdesrummet Muttern, Landstingets kansli, Kalmar. Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län Stig Berg F län, PK 3 Lars Brattström H län Per Carlsson HU, PK 4 Håkan Eriksson

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002 Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 22 Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 22 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Bengt Lundgren, ordförande, överläkare

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Narkolepsiföreningen Sverige NFS

Narkolepsiföreningen Sverige NFS Årsredovisning för Narkolepsiföreningen Sverige NFS Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 4 Underskrifter 5 Narkolepsiföreningen

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser YTTRANDE 1(3) 2014-12-03 LJ2014/601 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser I en till landstingsfullmäktige inlämnad

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska/ leg. psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Solidariskt finansierade verksamheter 2013

Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Verksamheter Yrkes- och miljödermatologi Arbets- och miljömedicin Biobanken Organdonation Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva Genetik Yrkes- och miljödermatologi

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Ledningskraft Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård i nordöstra Skåne.

Ledningskraft Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård i nordöstra Skåne. 1 Medverkande: Kristianstad kommun Hässleholm kommun Bromölla kommun Perstorp kommun Ö Göinge kommun Osby kommun ASIH Region Skåne 2014-05-27 Till Ann Danielsson, utvecklingsledare Region Skåne Ledningskraft

Läs mer

Halmstadsnämnden 69 76

Halmstadsnämnden 69 76 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Halmstadsnämnden 69 76 Tid: Onsdag 28 september 2011, kl. 13:00 17:15 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, Regionens Hus, Södra vägen, Halmstad Ledamöter: Christina

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Programberedning 3- Folkhälsa och psykiatri PROTOKOLL 2014-06-09 5/2014 1-8 Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Datum Måndagen den 9 juni 2014 Tid 13.00 14.45 Plats Mälarsalen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

tfsl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (2)

tfsl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (2) tfsl Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (2) - C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D BESLUT Dm- Ö 24-2009 2009-11-02 KLAGANDE Karolinska Institutet Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014 Lagarbetet inom styrelsen LIBRA i Skåne maj 2014 Syfte och mål med styrelsearbetet Målgrupp: personer med affektiva sjukdomar (egentlig depression och bipolär sjukdom), deras närstående samt övriga intresserade

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer