Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning i södra Sverige (HSF) Verksamhetsberättelse 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning i södra Sverige (HSF) Verksamhetsberättelse 2004"

Transkript

1 Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning i södra Sverige (HSF) Verksamhetsberättelse 2004

2 Innehållsförteckning sida HSF - historik 3 Mål och verksamhetens inriktning 4 Prövning av projektförslag 4 Rådets uppgifter 5 Arbetsutskottets uppgifter 5 Sekretariatets uppgifter 6 Rådets ledamöter 8 Sammanträden 9 Ekonomi 9 Behandling av projektförslag Avslutade forskningsprojekt Beviljade projekt Information 15 HSF:s skriftserie 16

3 HSF - historik 3 Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning (HSF) i Sydsverige bildades hösten Ett avtal träffades då mellan landstingen i Malmöhus, Blekinge, Kristianstads, Kronobergs, Hallands och Kalmar län samt Malmö stad å ena sidan och Lunds universitet å den andra om samverkan inom forskning, utveckling och utbildning. Fr o m verksamhetsåret 1994 t o m år 1998 har försäkringskassorna i södra Sverige som en försöksverksamhet deltagit i HSF:s styrelse och arbetsutskott med en ordinarie adjungerad ledamot och en ersättare. Inför utgången av avtalet den 30 juni 1990 uppdrog HSF till högskolelektorn Harry Petersson vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund och planeringsdirektören Harald Wilhelmsson vid Landstinget Blekinge att utvärdera verksamheten under de första fem åren samt att på grundval av utvärderingen föreslå nytt avtal och nya riktlinjer för HSF:s fortsatta verksamhet. Sedan HSF:s huvudmän beslutat att övergångsvis förlänga det gamla avtalet med sex månader, presenterade utvärderingsmännen sina förslag i november Det nya avtalet undertecknades av huvudmännen den 15 maj 1991 och gäller tre år i sänder från 1 januari I februari 1997 uppdrog HSF till universitetslektor Bertil Carlsson, Växjö och utvecklingssekreterare Eva Pettersson-Lindberg, Växjö att utvärdera HSF:s verksamhet avseende avtalsperioden Utvärderingsrapporten presenterades vid rådets sammanträde Av utvärderingsrapporten framgår att samtliga huvudmän förklarar sig villiga att stödja HSF:s verksamhet. Lunds universitet och landstingen i södra sjukvårdsregionen har per den 31 december 1999 sagt upp nuvarande avtal om HSF. I avvaktan på en översyn och eventuell samordning av resurser för klinisk forskning, omvårdnadsforskning och hälso- och sjukvårdsforskning har landstingen gjort en framställning om ett rullande ettårsavtal med oförändrat innehåll fr o m år Landstinget i Kalmar län har skriftligen meddelat att landstinget ej har för avsikt att ingå i ett nytt avtal.

4 4 Mål HSF har som mål att initiera och ge ekonomiska bidrag till - forskning och utveckling inom parternas ansvarsområden, särskilt projekt av flervetenskaplig och tillämpad karaktär - utbildning för personal inom hälso- och sjukvården, särskilt sådan utbildning som föranleds av FoU-arbete och som stöds av HSF. Verksamhetens inriktning Anslagen från HSF är i första hand avsedda att stödja väl avgränsade projekt inom ämnesområdet hälso- och sjukvårdsforskning. Hälso- och sjukvårdsforskning är ett tillämpat forskningsområde, inriktat på att beskriva, analysera och värdera hälso- och sjukvårdssystemets organisation, funktion och resultat. Hälsoekonomiska analyser ingår som en del i hälso- och sjukvårdsforskningen. Området är utpräglat tvärvetenskapligt och hämtar sina teorier och metoder från många vetenskapliga discipliner. Studier inom området kan t ex gälla möjligheterna att mäta vårdbehov i befolkningen, fördelningen av sjukvårdens resurser, vårdutnyttjandet i olika grupper av befolkningen och faktorer som påverkar detta. En central fråga är hälso- och sjukvårdens effekter på folkhälsan. Metoder för att mäta vårdkvalitet och patienttillfredsställelse har utvecklats inom området. Utvärdering av nya medicinska metoder och vårdorganisatoriska modeller är centrala uppgifter. Bidrag kan i begränsad omfattning ges för att i seminarieform 1) sprida forskningsresultat från HSF-stödda projekt, 2) belysa viktiga frågor inom HSF:s område Prövning av projektförslag HSF tillämpar fr o m hösten 1994 ett system med fasta ansökningsperioder två gånger per år - den 1 november och den 1 april. Initiativ till projekt kan komma från sjukvårdshuvudmännen och universitetet eller deras anställda, men rådet självt kan också ta initiativ till projekt när behov uppmärksammas. HSF kan stödja utvecklingen av en projektidé till ett färdigt projektförslag genom att bekosta t ex pilotprojekt, kompletterande forskningsmetodisk utbildning eller konsultinsatser. I vissa fall stöder HSF ett projekt hela vägen från idé till slutrapport, medan rådet i andra fall ger stöd till projekt som sedan genomförs med medel från andra anslagsgivare.

5 5 Projektförslag prövas av arbetsutskottet från vetenskapliga utgångspunkter. Hänsyn tas till hur resultaten förväntas kunna tillämpas inom hälso- och sjukvården i regionen. I samband med bedömning av projektansökningar har rådet konstaterat att den hälsoekonomiska profilen i många projekt är bristfällig och ofta saknas. En hälsoekonomisk stödfunktion finns fr o m ansökningstillfället 1 november 2003 att tillgå för de sökande i samband med uppläggning och genomförande av projekt. Stödfunktionen är nu till en början tänkt som en ganska informell help desk, där den sökande kan ta kontakt med nämndens ledamot docent Krister Hjalte, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet och diskutera hälsoekonomiska inslag i föreslagna projekt. Krister Hjalte har mångårig erfarenhet av hälsoekonomiska studier och handledning av hälso- och sjukvårdspersonal. Innan medel tilldelas ett projekt skall detta (i tillämpliga fall) ha godkänts av den lokala forskningsetiska kommittén. Om projektet vid ansökan redan varit föremål för bedömning skall kopia av utlåtandet från kommittén bifogas. I annat fall kommer utlåtande att erfordras före utbetalning av forskningsmedel. Rådets uppgifter HSF leds av en styrelse som kallas rådet. I rådet ingår elva ledamöter med personliga suppleanter representerande respektive huvudman. Rådet bär ansvaret för innehållet i verksamheten samt för förvaltning och redovisning av de medel som ställs till HSF:s förfogande. Rådet beslutar i principiella frågor rörande planering och ekonomi samt i frågor som rör större projekt. Rådet fastställer en allmän forskningsinriktning med ekonomiska ramar och utfärdar riktlinjer till arbetsutskottet att fatta beslut i de flesta projektärenden. På grundval av arbetsutskottets rapportering till rådet genomför rådet årligen en sammanfattande diskussion om verksamhetens mål och medel samt ger ut en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning. Inför slutet av varje avtalsperiod genomför rådet en samlad utvärdering av verksamheten och dess effekter inom hälso- och sjukvården, särskilt med avseende på prioriterade forskningsområden. Resultatet av utvärderingsarbetet skall ges god spridning i regionen bl a med hjälp av rådets ledamöter, samverkansnämndens politiker och tjänstemän samt HSF:s sekretariat och huvudmännens informationsavdelningar. En utvärdering av verksamheten omfattande avtalsperioden t o m har genomförts under Rådet och dess ledamöter har en viktig uppgift i skapandet och upprätthållandet av kontakter mellan HSF och dess huvudmän. Varje ledamot bör vinnlägga sig om att göra HSF allmänt känt hos den egna huvudmannen, fånga upp och vidarebefordra idéer till projekt samt hålla kontakt med projektledare inom den egna organisationen.

6 6 Rådet informerar systematiskt om sin verksamhet vid symposier och konferenser samt genom distribution av olika slag av information. Rådet sammanträder minst 2 gånger per år. Arbetsutskottets uppgifter I arbetsutskottet (AU) ingår sex av rådets ledamöter och suppleanter samt under år 2005 en ständigt adjungerad ledamot. AU arbetar på delegation från rådet samt bereder ärenden som skall avgöras av rådet. AU avger budgetförslag och fortlöpande ekonomisk redovisning. Löpande ärenden avgörs av AU. AU äger rätt att besluta i ärenden rörande projekt som till syfte och uppläggning inte väsentligen avviker från HSF:s riktlinjer. Om AU inte har egen kompetens inom sig att bedöma en ansökan skall extern sakkunnig anlitas. AU skall arbeta aktivt och * hålla sig orienterat om pågående forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet och om andra forskarfinansiärers verksamhet * identifiera angelägna forskningsområden och aktuella forskningsbehov och självt initiera projekt * skapa arbetsgrupper med företrädare för sjukvården, olika fakulteter, vetenskaper och forskningstraditioner för att initiera projekt * till sig knyta vetenskaplig expertis inom områden där AU självt saknar tillräcklig sakkunskap * ta initiativ till kontaktskapande seminarier och konferenser AU ansvarar för information om HSF:s verksamhet. AU:s ordförande leder arbetet vid HSF:s sekretatriat. Sekretariatets uppgifter Sekretariatet administrerar HSF:s arbete och verkställer rådets och AU:s beslut. Sekretariatet skall arbeta aktivt bl a i fråga om att initiera projekt, skapa kontakter, bygga nätverk för forskning och utveckling samt informera om HSF.

7 7 Följande är några exempel på uppgifter som vilar på sekretariatet. Sekretariatet skall * ge information och stöd till personer som presenterar goda FoU-idéer * ha god kännedom om pågående forskning inom olika delar av hälso- och sjukvårdsområdet och förmedla kontakter mellan t ex universitetsforskare och forskningsintresserad hälso- och sjukvårdspersonal * förse rådet och AU med underlag för utvärdering och uppföljning av forskningsresultat samt med fortlöpande ekonomisk rapportering * samverka med huvudmännens informationsansvariga, enheter för FoU-arbete samt vårdhögskolor i informations- och kontaktfrågor * framställa och sprida olika slags information om HSF:s verksamhet t ex projektkatalog, verksamhetsberättelse etc. HSF:s information avseende ansökningar om projektbidrag samt aktuell verksamhetsberättelse skall fr o m 1998 läggas på nätet och länkas till berörda huvudmän. * sörja för goda administrativa rutiner, noggrann bevakning av projektförslag, skriftliga avtal med projektledare, avrapportering av projekt, ekonomisk rapportering mm HSF:s sekretariat är placerat vid medicinska fakultetens kansli, Lunds universitet. Ansvarig tjänsteman är byrådirektör Monika Lindén.

8

9 8 Rådets ledamöter till och med Suppleanter anges inom parentes. Ledamöter i arbetsutskottet markeras med *. Lars Hagmar*), ordförande, professor, avd f yrkes- och miljömedicin, Lunds universitet (Professor Nils-Gunnar Holmer) Sven-Olof Isacsson*), vice ordförande samt ordförande i arbetsutskottet, professor emeritus, Samhällsmedicinska institutionen MAS, Lunds universitet (Professor Lars Janzon) Lennart Meyer, verksamhetschef, Hässleholms sjukhus, Hässleholm (Överläkare Christina Nerbrand) Krister Hjalte*), universitetslektor, Ekonomihögskolan, Lunds universitet (Universitetslektor Agneta Kruse ) Dag Ström, chefläkare, Länssjukhuset, Halmstad (Bitr sjukvårdsdirektör Mats Bertheden) Solvieg Ekström-Persson *), planeringssekreterare, Södra regionvårdsnämnden, Lund (Direktör Bengt Jeppsson) Göran Holst*), FoU-handledare, Landstinget Blekinge (Administrativ sekreterare Ingvar Bergljung) Kjell Lindström, professor, inst för elektrisk mätteknik, Lunds universitet (Universitetsadjunkt Håkan Neveryd) Eva Petersson-Lindberg, administrativ chef, FoU-centrum, Landstinget Kronoberg (Forskningsledare Kerstin Petersson*) Antoinette Hetzler, professor, Sociologiska institutionen, Lunds universitet (Professor Per-Gunnar Edebalk) Charlotte Ekdahl, professor, avdelningen för sjukgymnastik, Lunds universitet (Universitetslektor Margareta Troein)

10 Sammanträden 9 Rådet har under 2004 sammanträtt den 12 mars. Sammanträdet har ägt rum i Lund. Det planerade sammanträdet i december månad ställdes in. Arbetsutskottet har sammanträtt den 7 maj och den 7 december. Ekonomi Sjukvårdshuvudmännen bidrar sedan kalenderåret 2001 med 50 öre per invånare, vilket innebär totalt 785 tkr. Lunds universitet bidrar med 125 tkr, fördelade på det medicinska området (65 tkr), det samhällsvetenskapliga området (35 tkr) och det tekniska området (25 tkr). Driftkostnaderna för HSF:s kansliverksamhet bekostas av medicinska fakulteten. Efter påpekande från Riksrevisionsverket har Ekonomienheten vid Lunds universitet meddelat att HSF som sk fristående verksamhet fr o m lagts utanför Lunds universitets redovisning. I samråd med kanslichefen vid medicinska fakulteten och representant vid lokala skattekontoret i Lund har HSF i vecka registrerats som ideell förening med organisationsnummer Befintligt bankkonto med HSF:s tillgångar i Nordea Bank Sverige AB har kopplats till bankgiro för in- och utbetalningar.

11 10 HSF:s resultaträkning för perioden Intäkter Erhållna bidrag ,00 Återbetaln K 247 (not 1) 3 719,81 Summa intäkter ,81 Kostnader Upplupna kostnader - projekt beviljade 2004 ; ej utbetalade ,00 - arbgiv avgift dec ,00 - personalens källskatt dec ,00 Löner/arvoden ,00 Personalens källskatt ,00 Arbetsgivaravgift ,00 Reseersättning 665,00 Övriga kostnader ,00 varav kronor avser konferens Barns psykiska hälsa 2003 Projektutbetalning ,00 Kontorsmatrl o tryck 0 Post o portokostnader 685,00 Summa kostnader ,00 Resultat före finansiella intäkter och kostnader 8 546,81 Finansiella intäkter och kostnader - Ränteintäkter ,21 - Räntekostnader 0 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ,02 Årets överskott ,02 Noter: 1 Avser återbetalning av K 247 Anne Wennick

12 11 Balansräkning per Tillgångar Omsättningstillgångar Bank ,60 Fordringar 0 Summa tillgångar ,60 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Interima skulder - projekt beviljade ; ej utbetalda (1) ,00 Övriga kortfristiga skulder 5 955,00 Kortfristiga skulder ,00 Eget kapital Ingående balans ,58 Årets överskott ,02 Eget kapital ,60 Summa skulder och eget kapital ,60 (1) Beslut AU

13 Behandling av projektförslag Under 2004 har totalt 86 projektansökningar behandlats av HSF. 35 ansökningar avser ansökningstillfället 1 april och 51 ansökningstillfället 1 november. Av dessa bifölls 9 vid AU:s fördelningssammanträde i maj månad och 9 vid sammanträdet i november månad. 375 tkr fördelades i samband med ansökningstillfället 1 april och 350 tkr vid ansökningstillfället 1 november. De vanligaste huvudanledningarna till avslag har varit att ett projekt har bedömts falla inom ramen för normalt hälso- och sjukvårdsarbete hos den enskilde huvudmannen, bedömts som alltför kostsamt i förhållande till de väntade resultaten och HSF:s resurser eller ansetts som vetenskapligt otillfredsställande. Ytterligare anledningar till avslag kan ha varit att ett projekt haft grundforskningskaraktär eller inriktning mot klinisk experimentell forskning. Avslutade forskningsprojekt Gruppterapi för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Psykosociala effekter. (K 245A). Gunilla Lundqvist, leg psykoterapeut, Psykiatrisk öppenvård, Universitetssjukhuset i Lund 2. Barns och föräldrars behov och medbestämmande i samband med förvärvad långvarig sjukdom (K 247). Anne Wennick, doktorand, institutionen för omvårdnad, Lunds universitet 3. Behandling av fobisk postural yrsel; implementering och utvärdering (K 238). Johan Holmberg, doktorand, Öronkliniken, Universitetssjukhuset i Lund 4. Behov av ett förändrat föräldrastöd. En delstudie (K 226). Ann-Christine Hallberg, doktorand, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 5. Kvinnor som uteblir från mammografisk hälsokontroll Epidemiologiska aspekter (K 199). Sophia Zackrisson, doktorand, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 6. Det räcker inte att öka farten om man kör åt fel håll (K 227) Ann Lindström, universitetslektor, institutionen för omvårdnad, Lunds universitet

14 7. Varför blev jag inte njurtransplanterad? Fördelning av njurar i de nordiska länderna (K 229). Marie Omnell Persson, transplantationskoordinator, Transplantationsenheten, Universitetssjukhuset MAS 8. Upplevelse av Parkinsons sjukdom (K 209). Peter Hagell, universitetslektor, institutionen för omvårdnad, Lunds universitet Beviljade projekt 2004 Under 2004 har följande projekt beviljats medel av HSF: 1. Traumatiska handskador hos vuxna och barn epidemiologi, samhällsekonomiska aspekter, hälsoanalys och coping-strategier (50 tkr). Lars Dahlin, Handkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS 2. Medicinska och hälsoekonomiska konsekvenser av ändrad diagnostik och terapeutisk strategi vid seaphoideumfraktur (50 tkr). Peter Jörgsholm, Handkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS 3. Sjuksköterskemottagning efter stroke en möjlighet till prevention i ett folkhälsoperspektiv (40 tkr). Ann-Cathrin Jönsson, Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund 4. Utveckling av retinopati hos individer med förhöjt fasteblodsocker (IFG)- NANSY-eye (40 tkr). Maria Tyrberg, Ögonmottagningen, Helsingborgs lasarett 5. Funktion efter opererad fotledsfraktur/påverkar fotledsfraktur den posturala stabiliteten ett år efter skada (50 tkr) Gertrud Nilsson, FoUU, Primärvården Skåne, Universitetssjukhuset i Lund 6. Roller, samarbetsformer och kunskapsbehov i närsjukvården. En fallstudie av samverkan mellan specialistvård, primärvård och kommun vid tre närsjukvårdsprojekt i Skåne (30 tkr) Christer Neleryd, Kommunförbundet Skåne, FoU äldreomsorgen, Lund 13

15 7. Gruppterapi för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Psykosociala effekter (20 tkr). Gunilla Lundqvist, Psykiatrisk öppenvård, Universitetssjukhuset i Lund 8. Bröstcancer i Malmö En utvärdering av vårdprogrammet (75 tkr). Jonas Manjer, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS 9. Patients with vertigo/dizziness in primary health care. Differences in balance measures and self-perceived handicap (20 tkr). Eva Ekvall Hansson, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 10. Alkoholvanor och riskkonsumtion hos medelålders kvinnor (40 tkr). Agneta Öjehagen, avdelningen för psykiatri, Universitetssjukhuset i Lund 11. Therapeutic traditions and adherence to guidelines for statins prescription (HMG-CoA reductase inhibitors) (50 tkr). Juan Merlo, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 12. Effekt av kompressionsförband på blodtransfusionsbehov efter höftfrakturkirurgi. En randomiserad klinisk studie (30 tkr). Isam Atroshi, Ortopediska kliniken Hässleholm-Kristianstad, Hässleholm 13. Kostnader för patienter med misstänkt akut coronart syndrom (ACS) på akutmottagningen. Är det kostnadseffektivt att införa akut myokardscintigrafi? (50 tkr). Ulf Ekelund, VO Akutsjukvård, Universitetssjukhuset i Lund 14. Livssituation för döva och hörselskadade ungdomar en studie av självkänsla, utsatthet och psykisk hälsa (40 tkr). Lena Mejstad, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Lund 15. Utilization of Health Care among Foreign-Born compared to Native Swedes (40 tkr). Björn Albin, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 14

16 Smärta efter thoraxkirurgi (40 tkr). Gull-Britt Dahlman, institutionen för omvårdnad, Lunds universitet 17. Besvär från nacke och övre extrimiteterna utbredning, besvärsförekomst, förlopp och riskfaktorer (30 tkr). Christina Gummesson, Samhällsmedicinska institutionen, Universitetssjukhuset MAS 18. Longitudinell hälsoekonomisk analys av resursförbrukning inom sjukvårdssektorn för unga vuxna med typ 1 diabetes (30 tkr). Katarina Steen Carlsson, Lunds universitets centrum för hälsoekonomi, LUCHE Information Rådet håller kontakt med landstingens informationschefer avseende notisinformation om HSF i landstingens personaltidningar. Rådets ledamöter har i uppdrag att bevaka informationsspridningen i respektive landsting. HSF har ett adressregister för utsändning via e-post av t ex inbjudningar till konferenser, meddelanden om publicerade rapporter och annan information. Var och en som är intresserad att få löpande information om HSF:s verksamhet är välkommen att ansluta sig till registret. Skicka en begäran om detta jämte namn och e-postadress till HSF:s kansli. Adressen finns på baksidan av denna skrift.

17 HSF:s skriftserie (ISSN ) Jönsson, Bodil (1986). Tekniska hjälpmedel för primärvård och hemsjukvård. "Höj och sänk". 2. Tryding, Nils (1987). Värdering av patientnära nya analystekniker i primärvården. 3. Bruzelius, Nils; Anell Anders; Paulsson, Gert (1987). Produktion av laboratorietjänster. Analys av olika styrsystem. 4. Alsterlund, Rolf (1987). Indivual Behaviour in Coping with Respiratory Infections - An Application of the Demand for Health Model. 5. Rehle, Harriet; Stensson Holst, Lena (1988). Utveckling av påbyggnadslinje inom laboratorieassistentlinjen. 6. Råstam, Lennart; Selander, Staffan (1988). Kommunikationen vårdgivare - vårdtagare. 7. Wallengren, Brita; Samuelsson, Sven-Mårten (1988). En jämförande undersökning av trygghetstelefonens användning i södra sjukvårdsregionen. Etapp 1: Kartläggning. 8. Gisselsson, Margareta (1988). Psykosociala konsekvenser av aids. En studie om upplevelser, attityder och förändrade livsmönster. 9. Lindberg, Ulf (1989). Vårdkostnadsundersökning vid barnmedicinsk klinik. Förstudie på neonatalavdelning vid länssjukhus. 10. Förutsättningar för omvårdnad kring år 2000 (1989). Rapport från seminarium 6-8 april 1988 i Helsingborg. 11. Jonsson, Ola (1989). Informationsteknologi och arbete. Fallstudier inom svensk sjukvård. 12. Olofsson, Christer; Råstam, Lennart; Ekström-Persson, Solveig (1990). Sjukförsäkringsstatistik. En översikt över några aktuella svenska försök med utökad basdataregistrering.

18 13. Borgquist, Lars; Edebalk, Per-Gunnar; Jendteg, Stefan; Lindgren, Björn; Lyttkens, Carl Hampus; Widebäck, Göran (1989). Hälsoekonomisk forskning vid Lunds universitet. En översikt. 14. Jarlbro, Gunilla; Palm, Lars (1990). HIV/AIDS - informationsprojekt i södra Sverige. En kartläggning. 15. Isacsson, Agneta (1991). Sjukfrånvarons epidemiologi. 16. Troëng, Thomas; Bergqvist, David (1991). Kärlkirurgins resultat. 17. Östergren, Per-Olof (1991). Stress management - en aktuell litteraturöversikt. 18. Ögren, Mats (1991). Forskning för säkerhet. Trafikskadeforskning i södra högskoleregionen. Rapport från symposium i Kristianstad. 19. Lyttkens, Carl Hampus; Borgquist, Lars; Svarvar, Patrik (1992). De nya organisationsformerna i svensk sjukvård - struktur och orsaker. Arbetsrapport från ett forskningsprojekt våren - sommaren Rehnberg, Clas (1992). Ersättningssystem inom hälso- och sjukvården - En internationell översikt. 21. Åkerström, Malin (1993). En hjärnskadeavdelnings tillblivelse. Arbetsprocessens förändring och utveckling. 22. Isacsson, Sven-Olof (1994). Kvalitetssäkring, hälsoindex och livskvalitetmätningen. Rapport från en HSF-konferens, Ronneby Brunn den 12 maj Binett, Barbro; Gäbel, Håkan; Rehncrona, Stig; Hagberg, Bo (1994). Organdonation i ett anhörigperspektiv. 24. Sundquist, Jan (1994). Migration och hälsa. En studie över arbetskraftsinvandringens, exilens och repatrieringens sociala och medicinska konsekvenser. 25. Eriksson, Katarina (1994). Dövsamhällets avvikare och avhoppare. Den sociala problematiken kring cochlea implantat. 26. Ragneklint, Robert (1995). Vårdmiljö i förändring. Ett personalperspektiv. 27. Söderberg, Hanna (1996). Aborternas epidemiologi i Malmö. 17

19 Sidenvall, Birgitta (1997). Måltiden inom geriatriken -Möten med olika måltidsvanor och förlust av invant måltidsbeteende. 29. Falkestav, Frank; Holm, Monica; Thernlund, Gunilla (1997). BUP CASE MANAGEMENT SYSTEM. En metod för datorbaserad verksamhetsuppföljning inom barn- och ungdomspsykiatri. 30. Eklund, Mona (1997). Arbetsterapeutisk behandling vid en psykiatrisk dagvårdsenhet för psykiskt långtidssjuka - en kontrollerad studie av behandlingseffekter. 31. Når resultat från forskning och utveckling ut till patienterna? Rapport från ett seminarium i Höör 1-2 september 1998, anordnat av HSF. 32. Runefors, Per (1999). Nyfödda barns gråt efter hälstick. Analys med ljudspektografi. 33. Sandberg, Helena (1999). Unga blodgivare i Skåne. En kartläggning. 34. Ziegert, Kristina (1999). Uppfattning av livssituationen hos anhöriga till hemodialyspatienter. 35. Burfield B, Louise (2000). Migration och mental hälsa. Epidemiologiska studier av svenskar och utlandsfödda. 36. Cederblad, Marianne; Berg, Roland; Höök, Börje (2002). Regional studie av barns psykiska hälsa.

20 Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning i södra Sverige (HSF) Lunds universitet Medicinska fakulteten Box Lund Tel: Fax: Mobil:070/ e-post:

2002-10-18 36-56. Protokoll fört vid sammanträde i Halmstad 2002-10-18 med. Södra Regionvårdsnämndens kansli. Närvarande 2002-10-18.

2002-10-18 36-56. Protokoll fört vid sammanträde i Halmstad 2002-10-18 med. Södra Regionvårdsnämndens kansli. Närvarande 2002-10-18. PROTOKOLL 1(9) Protokoll fört vid sammanträde i Halmstad 2002-10-18 med Södra Regionvårdsnämnden 2002-10-18 36-56 Närvarande 2002-10-18 Landstinget Kronoberg Erling Persson Anita Ljungberg Landstinget

Läs mer

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Årsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning ideell förening Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2013-03-14 31 december 2013 Föreningens medlemmar

Läs mer

2003-12-03 58-76. Protokoll fört vid sammanträde i Växjö 2003-12-03 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande 2003-12-03. Göran Giselsson.

2003-12-03 58-76. Protokoll fört vid sammanträde i Växjö 2003-12-03 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande 2003-12-03. Göran Giselsson. PROTOKOLL 1(8) 2003-12-03 58-76 Protokoll fört vid sammanträde i Växjö 2003-12-03 med Södra Regionvårdsnämnden Närvarande 2003-12-03 Landstinget Kronoberg Erling Persson Göran Giselsson Ove Löfqvist Landstinget

Läs mer

Revisorerna 659 674 2006-01-24. Tid: 2006-01-24 Plats: Skånehuset, Kristianstad

Revisorerna 659 674 2006-01-24. Tid: 2006-01-24 Plats: Skånehuset, Kristianstad REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 659 674 2006-01-24 Tid: 2006-01-24 Plats: Skånehuset, Kristianstad Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Arne Alfredsson Anders Arenhag David

Läs mer

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Sammanträdesplats Närvarande Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Ledamöter Arne Johansson, ordf E län Boel Andersson Gäre F län Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 Claes Hallert E län, 6-15 Lars Ivar

Läs mer

2 Fördjupad samverkan

2 Fördjupad samverkan Regionalt avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 1 Region Skåne och Lunds universitet träffar

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

SOCIALMEDICIN Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

SOCIALMEDICIN Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt SOCIALMEDICIN I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten socialmedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter i fråga om dels samhälls- och organisationsinriktad förebyggande

Läs mer

Thomas Pettersson, ordförande i Regionala medicinska rådet hjärta/kärl 60

Thomas Pettersson, ordförande i Regionala medicinska rådet hjärta/kärl 60 PROTOKOLL 1(7) 2004-10-15 57-71 Protokoll fört vid sammanträde i Växjö, 2004-10-15 med Södra Regionvårdsnämnden Närvarande 2004-10-15 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg

Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg Tid 2017-02-28 09:30-11:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Anna Fransson

Läs mer

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö FoU-beredningen Tid 2016-02-18 13:00-15:30 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande)

Läs mer

DRG och dess användningsområden

DRG och dess användningsområden DRG och dess användningsområden Användningsområden i Södra Sjukvårdsregionen Bo Attner Chefsekonom Södra Regionvårdsnämnden Ordförande i DRG-Rådet i södra sjukvårdsregionen (1993- Repr för S:a sjukvårdsregionen

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstinget Halland Mats Eriksson (M), t o m 46 Lisbeth Waagstein (M), ersättare Ingemar Andersson (S), tjg ersättare

Landstinget Halland Mats Eriksson (M), t o m 46 Lisbeth Waagstein (M), ersättare Ingemar Andersson (S), tjg ersättare PROTOKOLL 1(5) 2009-09-25 43-60 Protokoll fört vid sammanträde i Hjärnarp, Margretetorps Gästgifvaregård 2009-09-25 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande Landstinget Blekinge Marie Sällström (S) Petronella

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Gustav Nilsson (M) Petronella Petersson (C), ersättare Anders Hansell, planeringsdirektör

Gustav Nilsson (M) Petronella Petersson (C), ersättare Anders Hansell, planeringsdirektör PROTOKOLL 1(6) Protokoll fört vid sammanträde i Diö, Möckelsnäs Herrgård 2009-06-05 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande Landstinget Blekinge Landstinget Halland 2009-06-05 23-42 Marie Sällström (S)

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Nämnden för utbildningsvetenskap

Nämnden för utbildningsvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum 2010-01-20 2010-01-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Närvarande Ledamöter: Per Gerrevall, ordförande Inger Edfors, vice ordförande Brita Johansson-Cederblad, ledamot Maria

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2008-04-10 Patientnämnden 9-19 Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne savdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg 136 Region Skåne ansvarig Tf. Medicinsk direktör Rita Jedlert ssamordnare Marie Sverud 136

Läs mer

Sammanträde med vetenskapliga rådet

Sammanträde med vetenskapliga rådet 1 av 5 Sammanträde med vetenskapliga rådet Tid: 2015 03 12 kl. 13.00 15.00 Plats: Högskolan Kristianstad, 5 208 Närvarande: Anna Karin Edberg, ordförande Ann Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-03-07 2014-02-27 FoUB 1/2014 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 27 februari 2014 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2008-09-02 JUSTERAT 2008-09-11 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 september 2008, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Frånvarande

Läs mer

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni.

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni. PROTOKOLL 2005-05-31 Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän den 30 maj 2005 kl 09.00-17.00 och den 31 maj 2005 kl 08.30-12.00 på Konferensanläggningen Skottarn, Gullholmen 58-70 NÄRVARANDE

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Hälso- och sjukvårdsnämnden BILAGA PsB 11/08 DATUM DIARIENR Göran Gustavsson 2008-02-15 HN-HOS08-021 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Inledning Psykiatriberedningen är ett beredande

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Narkolepsiföreningen Sverige NFS

Narkolepsiföreningen Sverige NFS Årsredovisning för Narkolepsiföreningen Sverige NFS Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 4 Underskrifter 5 Narkolepsiföreningen

Läs mer

Södra Regionvårdsnämnden. Karlskrona 2013-05-24 Anja Nyberg, Birgitta Grahn

Södra Regionvårdsnämnden. Karlskrona 2013-05-24 Anja Nyberg, Birgitta Grahn Södra Regionvårdsnämnden Karlskrona 2013-05-24 Anja Nyberg, Birgitta Grahn REHSAM (100 Mkr) Forskningsprogram - hitta bästa metoderna för att behålla och få tillbaka arbetskapaciteten Målgrupp - Psykisk

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli FoUB 1 /12. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Landstingets kansli FoUB 1 /12. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli 2012-02-09 FoUB 1 /12 Planeringsavdelningen, Justerat 2012-02-16 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 9 februari 2012 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Landstinget

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar Birgitha Olsson 2010-09-14 Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar Plats: Konferensrum Socialkontor, Melleruds kommun Närvarande: Kommun Stina Leander Marianne Jadehill Carina

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Närvarande:

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum 2003-11-27 PSYKIATRINÄMNDEN Tid: Klockan 15.00 Plats: Direktionsrummet, Sjukhuset i Varberg Direktionsrummet och grupprummet, sjukhusledningen, är bokat från klockan

Läs mer

PROTOKOLL 1 FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE

PROTOKOLL 1 FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE PROTOKOLL 1 Kl 10.00-13.00 36-47/96 Sammanträdesplats Närvarande Landstingets kansli, Jönköping. Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län Stig Berg Pk 3 Lars Brattström H län Per Carlsson Pk 4 Håkan Eriksson

Läs mer

Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margaretha Fåhraeus Monica Nilsson

Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margaretha Fåhraeus Monica Nilsson PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG Tid: 10 december 2001 kl 15:00 16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Tvååker Närvarande: ledamöterna ersättarna personalföreträdare tjänstemännen Tore Fritzson,

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 7 december 2011 kl. 12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Ledningskraft Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård i nordöstra Skåne.

Ledningskraft Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård i nordöstra Skåne. 1 Medverkande: Kristianstad kommun Hässleholm kommun Bromölla kommun Perstorp kommun Ö Göinge kommun Osby kommun ASIH Region Skåne 2014-05-27 Till Ann Danielsson, utvecklingsledare Region Skåne Ledningskraft

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.02.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.51 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) Birgitta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Beredningen för kommunalekonomiska frågor

Verksamhetsberättelse 2016 Beredningen för kommunalekonomiska frågor Bilaga 2017-01-17 Verksamhetsberättelse 2016 Beredningen för kommunalekonomiska frågor Ledamöter Beredningen har haft följande ledamöter: Patric Åberg (M) ordf, Östra Göinge Ann-Sofi Turesson (M), Kävlinge

Läs mer

Patientnämnden 1-8. Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25. Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg

Patientnämnden 1-8. Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25. Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-14 Patientnämnden 1-8 Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25 Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 21 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 21 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Boel Andersson Gäre F län Karin Fälth Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand ordförande /Pk 3 Carl Edvard Rudebeck ordförande /Pk 5

Boel Andersson Gäre F län Karin Fälth Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand ordförande /Pk 3 Carl Edvard Rudebeck ordförande /Pk 5 PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats: Sjukhuset, Västervik Deltagande Ledamöter Åke Rosandher, FORSS ordförande Eva Idvall ersättare, H län Claes Hallert E län Boel Andersson Gäre F län Karin Fälth Magnusson

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Regionala forskningsrådet

Regionala forskningsrådet Regionala forskningsrådet Katarina Wijk, docent, föreståndare 2 juni 2016 Forskning utan gränser Exempel på pågående forskningsprojekt över regiongränserna Samarbete med fokus på förebyggande av livmoderhalscancer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Safiren

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning samt hälso- och sjukvårdsdirektören hade inbjudit samtliga länsföreningar till

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer