Rev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-01-29 Rev. 2009-03-30"

Transkript

1 Rev CCL Åsa Thormählen Vice rektor Sven Strömqvist Cc Rektor Per Eriksson Dekanus Lynn Åkesson Dekanus Ann-Katrin Bäcklund Dekanus Bo Ahrén Prefekterna Roland Andersson, Sanimir Resic, Björn Petersson, Per Johnsson och Gunilla Westergren- Thorsson LUS Rapport för höstterminen 2008 samt förslag till organisation av Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning (CCL), Linnaeus Grant Mål Projektet avser att studera samspelet mellan tänkande, kommunikation och lärande. Forskare inom kognitionsforskning, lingvistik, logopedi, psykologi och neurofysiologi samarbetar och Humanistlaboratoriet kommer att vara en central resurs i arbetet. CCL sammanför alltså forskare från fem olika institutioner från tre fakulteter inom Lunds universitet. Målet är att utforska hur människor, särskilt barn, lär sig begrepp och att förstå orden i ett språk. Man ska också utforska de snabba processer som verkar när människor förstår talat språk under en dialog. Projektet består av fem delprojekt. För vart och ett av dessa har utsetts en huvudansvarig: Delprojekt 1 Modelling conceptual development and semantic change Peter Gärdenfors Delprojekt 2 Cognitive consequences of linguistic and contextual diversity Sven Strömqvist Delprojekt 3 Intersubjectivity in communicationmagnus Lindgren Delprojekt 4 Temporally based hypotheses of language use and speech/language impairment Birgitta Sahlén Delprojekt 5 Neural mechanisms underlying timed movement and perception of time Germund Hesslow Delprojekt 6 Temporal aspects of cognition modelled as internal Simulation Germund Hesslow Verksamhet under 2008 CCL har en förhistoria genom att vissa av projektets seniora forskare haft ett tidigare samarbete inom ramen för det interdisciplinära forskningsprojektet Brain, Mind and Behaviour (jfr Forskningsplattformen kan alltså sägas varit solid redan från projektets början. I och med Linnéstödet har ytterligare individer kommit att knytas till gruppen och forskningsområdena har därmed utökats såväl som utvidgats. Under hösten 2008 har verksamhetsfokus legat på att skapa praktiska, logistiska och innehållsmässiga förutsättningar för forskningsprojektet som helhet, på kort och på lång sikt. En interimistisk styrgrupp bildades under sommaren, bestående av de fem seniora forskare från tre fakulteter som ansökte om Linnéstödet: Magnus Lindgren (S), Sven Strömqvist (HT), Germund Hesslow (M) och Birgitta Sahlén Postal address P O Box 188, Lund Visiting address Centre for Languages and Literature, Helgonabacken 12 Telephone , Cell Website

2 (M). Arbetet har letts av huvudsökande Peter Gärdenfors (HT), som haft rollen som projektkoordinator/ director. 2 Till projektet och till styrgruppen har även kopplats administrativa resurser. Eva Sjöstrand är projektassistent (25%) och ansvarar för sammanträdesadministration, inkl. minnesanteckningar från styrgruppens veckomöten, samt för projektets hemsida och intranät (under uppbyggnad). Eva kommer även att vara kontaktperson för de gästforskare som eventuellt kommer att knytas till CCL. Åsa Thormählen har ett administrativt samordningsansvar (25%), vilket framför allt består i att lägga upp projektplaner inkl. tydlig koppling till budget och personal samt att skapa förutsättningar för regelbundna återrapporteringar och utvärderingar. Åsa är anställd av HT-områdets Humanistlaboratorium och kommer att vara den logistiska länken mellan CCL och labbet vilket ger en effektiv resursanvändning. Styrgruppen har träffats en gång i veckan under hela höstterminen. Syftet med dessa täta möten har varit att diskutera och planera strategier, framtida utvecklingsarbete och personalförstärkningar inom projektet, men också för att gemensamt orientera sig i och finna lösningar på diverse administrativa utmaningar. Mycket tid och en hel del frustration har ägnats åt att identifiera de olika fakulteternas handläggningsordningar, liksom praktiska konsekvenser av gällande lagstiftning för det tvärvetenskapliga projektet - inte minst när det handlade om rekrytering av framtida personal (särskilt utlysning av studiestöd). Förutom styrgruppen har andra forskare knutits till CCL vid två mötestillfällen. Dessa personer kan ses som CCLs referensgrupp. Gruppen består dels av personer som är presumtiva projektdeltagare, dels av personer engagerade i andra projekt vid Lunds universitet som på kortare eller längre sikt kan komma att skapa intressanta forskningssamarbeten. Vid det senaste av dessa möten, som hölls i Biskopshuset den 8 december, var syftet att genom diskussioner och presentationer ytterligare konkretisera de olika delprojekten och hur de interagerar, vad HTområdets Humanistlaboratorium kan bidra med som forskningsresurs och mötesplats samt att skapa en planering för Programmet för denna heldag ett slags kick-off innehöll avsiktligt utrymme för fria diskussioner och brainstorming i grupper. Detta visade sig vara en bra ordning; många nya infallsvinklar, idéer (inte minst vad gäller samverkan) och andra projektutvecklande inslag ventilerades. Projektbudgeten Styrgruppen har även diskuterat projektbudgeten utifrån olika perspektiv. Projektmedlen från Vetenskapsrådet, 7.5 Mkr brutto per år, betalas ut i s k tolftedelar från Lunds universitet centralt. Första utbetalningen skedde i slutet av oktober. Denna relativt sett sena utbetalning skapade viss förvirring och någon fördröjning i projektstarten. Medfinansiering av projektet sker i nuläget på följande sätt: Lunds universitet medfinansierar med 500 tkr/år. HT-området medfinansierar med 500 tkr/år. Medicinska fakulteten medfinansierar med 200 tkr för Samhällsvetenskapliga fakulteten, eg. psykologiska institutionen, medfinansierar med 100 tkr för Anställningarna för Magnus Lindgren, Sven Strömqvist, Germund Hesslow och Peter Gärdenfors finansieras av resp. fakultet genom statliga fakultetsmedel.

3 3 Beträffande budgethanteringen gäller samma regler som för andra externa projekt. Projektmedlen - inklusive den inte till befintliga anställningar knutna medfinansieringen - ligger på Filosofiska institutionen, med ett särskilt kostnadsställe för CCL. Under kostnadsstället ligger särskilda aktiviteter, dels för de olika delprojekten, dels för projektgemensam bokföring. Styrgruppen biträder prefekten för Filosofiska institutionen med underlag för förordnanden (individ, omfattning, tidsperiod) som beslutas antingen av de berörda prefekterna eller på områdesnivå, beroende på typen av förordnande. Styrgruppen ska ha budgetgenomgångar en gång i kvartalet under 2009 och redovisa samt föreslå eventuella beslut om resursjusteringar i de olika delprojekten för respektive prefekt. Styrgruppen har också ägnat mycket tid åt att diskutera de olika delprojekten och hur de ska sammanlänkas innehållsmässigt för att uppnå projektmålet och eftersträvansvärda mervärden. Entusiasmen inför samarbeten över de traditionella ämnesgränserna har varit stor och för varje gång delprojekten genomlysts, har ytterligare beröringspunkter med de andra delprojekten identifierats. Doktorander Bland det absolut första som styrgruppen initierade var utlysningen av 6 studiestöd inom ramen för CCL ett studiestöd per delprojekt. Antal sökande per delprojekt såg ut som följer: Delprojekt 1: 2 (varav 2 kv); Delprojekt 2: 5 (varav 2 kv); Delprojekt 3: 5 (varav 3 kv); Delprojekt 4: 5 (varav 4 kv); Delprojekt 5: 1 (varav 1 kv) samt Delprojekt 6: 2 (varav 0 kv). Under november bedömdes ansökningarna av projektägare för resp. delprojekt men diskuterades även ingående och öppet vid styrgruppens veckomöten. Styrgruppen var angelägen om att formulera bedömningskriterier som passade samtliga delprojekt och inte minst projektet som helhet. I beredningsarbetet deltog även Richard Andersson, som representant från doktoranderna. Det uppdrogs åt Peter Gärdenfors att sammanställa det slutliga förslaget till fördelning av studiestöden. Detta förslag sändes ut till samtliga sökande, som hade till årsskiftet på sig att inkomma med ev. erinran mot förslagen. Därefter fattades beslut av resp. fakultet efter hörande med resp. institution. Resurser till doktoranderna på institutionsnivå tillhandahålls i enlighet med vad som gäller för respektive fakultet/område. Handledare tilldelas i enlighet med vad som gäller för resp. fakultet/område men styrgruppen ser gärna att handledare och bitr. handledare har anknytning till CCL och att de företrädesvis kommer från olika ämnesområden. Doktoranderna följer de allmänna studieplanerna för sina respektive ämnen och individuella studieplaner hanteras enligt de rutiner som gäller inom resp. fakultet/område. Plan inför 2009 Efter mötet den 8 december utkristalliserades följande övergripande plan för CCL under 2009: Till delprojektägarna uppdrogs att revidera sina projektplaner i enlighet med diskussionerna: Vem ska göra vad, när och hur? De nya doktoranderna ska introduceras till CCL på ett samlat sätt. Gemensamma FOU-seminarier ska hållas i CCLs regi, som ett komplement till de ämnesspecifika seminarier doktoranderna deltar i på institutionsnivå.

4 Ett paket, bestående dels av tematiska seminariediskussioner men även läskurser ska tas fram snarast. En plan för rekrytering av möjliga gästforskare ska presenteras för prefekten/prefekterna som kan uppdra åt Styrgruppen att utfärda inbjudningar rörande deltagande i projektet. Gästföreläsningar och seminarier ska samordnas och annonseras med god framförhållning, så att även personer utanför CCL kan dra nytta av besöken. Genom gästforskarna skapas värdefulla internationella kontakter. CCL bör även på andra sätt sträva efter ökad internationalisering. CCLs redan befintliga nätverk och samarbeten ska konkretiseras ytterligare i syfte att utvidga mervärdesaspekten. Etikansökningsprocessen ska påbörjas. Ansvarig för denna del är Anders Löfqvist (delprojekt 4). Informationsinsatser internt och externt: 2009 börjar en ny mandatperiod för samtliga fakulteter samt för en ny Rektor för Lunds universitet. Dessa personer måste bli informerade om och introducerade till CCL. Hemsidan ska färdigställas (engelsk version). Projektrapportering bör ske minst en gång per termin. Dessa rapporter skickas till Rektor. De skall också presenteras för dekanerna, prefekterna och CCLs projektdeltagare. Rapporterna ska vara skriftliga och finnas tillgängliga på projektets intranät. CCLs interna organisation och beslutsstruktur ska formaliseras En internationell Advisory board ska utses. 4 Samarbeten CCL har redan ett antal etablerade samarbeten inom Lunds universitet samt med andra universitet bl a med Stockholms universitet, Umeå universitet, universitetet i Bergen, Linköpings universitet, New York University, Stanford University och Universitetet i Barcelona. Förslag till intern organisation inkl. beslutsstruktur Entusiasm och eldsjälar är nödvändiga ingredienser för att ett projekt ska kunna genomföras framgångsrikt. Men för att processen ska föras framåt utan att tappa styrfart eller förlora det övergripande projektmålet ur sikte, krävs också struktur, en tydlig organisation med transparenta beslutsvägar. Eftersom CCL är ett fakultetsövergripande projekt ska rapporter lämnas till Rektor eller till någon av honom utsedd person med ansvar för just Linnémiljöerna. Dekanerna vid de resp. fakulteterna hålls informerade om händelseutvecklingen inom projektet. Härmed föreslås följande organisations- och beslutsstruktur för Cognition, Communication and Learning, Linnaeus Grant 2008: En styrgrupp utses med en mandatperiod på två år ( ). Styrgruppens ledamöter föreslås vara de samma som hittills, alltså: Peter Gärdenfors Sven Strömqvist Magnus Lindgren Birgitta Sahlén Germund Hesslow En studeranderepresentant. Representanten utses av LUS (Lunds doktorandkår) för ett år i taget. Till var och en av ledamöterna väljs en suppleant.

5 Till ordförande i styrgruppen förslås Peter Gärdenfors under samma mandatperiod. 5 Styrgruppens främsta arbetsuppgifter består i att: Hantera såväl administrativa- som innehållsmässiga frågor i projektets dagliga verksamhet. Organisera gemensamma aktiviteter inom ramen för projektet, t ex symposier, gästföreläsningar, tvärvetenskapliga seminarier inkl. forskarutbildningsseminarier. Ansvara för utarbetandet av relevanta underlag inför utvärdering och återrapportering såväl till Lunds universitet som till Vetenskapsrådet. Undersöka möjligheter till ytterligare finansiell förstärkning av Linnémiljön och ytterligare samarbete med andra projekt. Bevaka och dokumentera mervärden, synergieffekter och publikationer som är ett resultat av projektet. Löpande rapportera till Rektor och informera berörda dekaner, prefekter samt CCLs projektdeltagare. Lägga förslag till budget- och personalbeslut samt fatta strategiska beslut för projektet efter förankring hos Rektor eller av honom utsedd kontaktperson, berörda prefekter samt Advisory board. På basis av budgetbeslut och strategisk planering upprätta, följa upp och utvärdera projektplaner, dels för de olika delprojekten och för projektet i sin helhet. Ansvara för projektets hemsida. En internationell Advisory board ska utses under 2009 för en period av tre år ( ). Det uppdras åt CCLs styrgrupp att under vårterminen 2009 inkomma med förslag på lämpliga personer som kan ingå i denna Advisory board. Advisory board föreslås vara en rådgivande församling bestående av 5-10 personer. Personerna ska kunna skapa förutsättningar för och utveckling av de internationella kontaktnäten och därmed skapa kopplingar mellan CCL och de relevanta internationella research communities. Denna grupp bör även kunna utföra interna utvärderingar av delprojekten och projektet som helhet ur internationella perspektiv. CCLs Advisory board och styrgruppen föreslås ha gemensamma sammanträden en till två gånger per år (mer frekventa möten kan förekomma om så bedöms vara nödvändigt). Enl. uppdrag Åsa Thormählen Projektsamordnare

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola Studiehandbok Malmö, Oktober 2014 Förord Syftet med studiehandboken är att ge doktorander och handledare en samlad information

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

Rapport 2006:43 R. Utvärdering av tematiska magister- och forskarutbildningar vid Linköpings universitet

Rapport 2006:43 R. Utvärdering av tematiska magister- och forskarutbildningar vid Linköpings universitet Rapport 2006:43 R Utvärdering av tematiska magister- och forskarutbildningar vid Linköpings universitet Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03 1(5) Tid: Tisdag 3 december 2013 Plats: Nya konsistorierummet, universitetshuset

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer

Strategisk handlingsplan 2010-2015

Strategisk handlingsplan 2010-2015 Strategisk handlingsplan 2010-2015 Beslut: Rektor 2011-09-12, 2010-05-17 Revidering: 2011-08-31 Dnr: DUC 2010/575/10 Gäller fr.o.m.: 2011-09-12 Ersätter: Strategisk handlingsplan för Högskolan Dalarna

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Regional samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser. Utvärdering av ett koncept och en utvecklingsprocess

Regional samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser. Utvärdering av ett koncept och en utvecklingsprocess Regional samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Utvärdering av ett koncept och en utvecklingsprocess 2 MSB:s kontaktpersoner: Ingrid Tengberg, 010-240 40 77 Mats Alentun, 010-240 41 03

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Projekt Digitala Läranderesurser

Projekt Digitala Läranderesurser Projekt Digitala Läranderesurser Anne Börjesson Åsa Forsberg Biblioteksdirektionen Lunds universitets Bibliotek April 2008 Projekt Digitala läranderesurser Projektidé 1 Att skapa ett system av webbaserade

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 INLEDNING Syftet med denna utvärdering är att

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

1 ANALYS AV 2005 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV VETENSKAPSRÅDETS VERKSAMHET 8 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 10

1 ANALYS AV 2005 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV VETENSKAPSRÅDETS VERKSAMHET 8 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 10 Innehåll 1 ANALYS AV 2005 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV S VERKSAMHET 8 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 10 4 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 13 4.1 Organisation 13 4.2 Styrelsen 14 4.3 Ämnesråden

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Svensk nationell datatjänst för klimat- och miljöforskning Rapport för verksamhet under 2010

Svensk nationell datatjänst för klimat- och miljöforskning Rapport för verksamhet under 2010 Dnr 2010/714/244 Svensk nationell datatjänst för klimat- och miljöforskning Rapport för verksamhet under 2010 Dnr 2010/714/244 Dnr 2010/714/244 Författare: Britt Frankenberg, Thomas Klein Styrelsen för

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74

Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74 Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74 Om handlingsplanen. Denna handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet

Läs mer