Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den oktober 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den 21-22 oktober 2008"

Transkript

1 Datum Dnr Vår beteckning Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den oktober 2008 Öppet samrådsmöte för särskilt berörda och allmänhet samt myndigheter och organisationer. Samrådsmötena har annonserats i Gefle Dagblad, Arbetarbladet, Falu kuriren och Dalademokraten. Särskilt berörda har inbjudits via utskick till fastigheter upp till 1 km utanför projektområdet samt till de boende i Ulvtorp och Gammelboning. Även myndigheter och organisationer har inbjudits till öppet samrådsmöte. Samråd sker med utökad krets enligt 6 kap 5 Miljöbalken under tiden 6 oktober till 3 november Senast den 3 november 2008 önskar vi att synpunkter inkommit för att kunna inarbetas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Jädraås Vindkraft AB (JVAB) har för avsikt att söka tillstånd hos Länsstyrelsen i Gävleborgs Län med Länsstyrelsen i Dalarna som remissinstans i prövningen av Jädraås Vindkraftpark i Ockelbo kommun, enligt 9 kap. miljöbalken och den tillhörande Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Detta protokoll har förts vid samråden. Jädraås Vindkraft AB presentationsgrupp Håkan Hansson (HH), Ownpower Projects AB - projektledare (den 21-22/10) Jesper Knudsen(JK), Ownpower Projects AB vindkraft, vindmätning (den 21-22/10) Dag Melkersson (DM), Ownpower Projects AB VD (den 21/10) Peter Svantesson (PS), Bergvik Skog AB lantmätare, vindkraft (den 21/10) Göran Bylund (GB), Ownpower Projects AB - projektchef (den 22/10) Mikael Perers (MP), Bergvik Skog AB fastighetschef (den 22/10) Presentation av vindkraftprojektet PowerPoint-presentation Samråd Jädraås Vindkraftpark visades under mötet. Presentationen genomfördes av projektgruppen. Frågor m.m. från allmänheten och JVABs svar redovisas under rubriken Frågor och svar. Agenda Allmänheten hälsades välkommen till mötet och mötesagendan presenterades: Företagspresentation av JVAB, av ägarna Bergvik Skog AB och Ownpower Projects AB Kort fakta om vindkraft Vindkraftprojektet Jädraås Vindkraftpark Kaffe Vindmätning Ljud och skugga Påverkan natur, kultur, jakt, fiske, friluftsliv Samråd - Tillståndsprocessen Innehåll i MKB Ownpower s affärsidé Synpunkter och diskussion Ownpower Projects AB Tfn Box 3043, VISBY 1 S i d a

2 Samrådsmötet i Jädraås den 21 oktober 2008, kl ca Plats Folkets hus i Jädraås, Ockelbo kommun Projektgrupp Ownpower Projects och Bergvik Skog Stora Enso Skog Ockelbo, Nils Nordlander - distriktschef Ockelbo kommun, Sune Lang ordf. Bygg- och miljönämnden Ockelbo kommun, Ragnar Darle, Arkitekt Bygg- och miljökontoret Ockelbo kommun, Maria Ruthström, Byggnadsinspektör Bygg- och miljökontoret Fortum, Magnus Bergman vindkraft Allmänheten 67 pers. Frågor och svar Under denna rubrik redovisas de frågor och synpunkter som allmänheten framförde, tillsammans med JVAB svar och kommentarer. 1. (Fråga åhörare) Hur vanligt är det att vindkraftverk går sönder och delar far iväg? SVAR. Det har förekommit men är väldigt ovanligt, mekaniska fel som växellådor etc. är vanligare men det utgör ingen risk då inget sprids utanför tornet. Om det sker läckage av olja från växellåda och transformator så hamnar det i de tråg som finns under och oljan kan därefter omhändertas. 2. (Fråga åhörare) Hur höga är verken på fotomontagen? Svar: Verken på montagen har en navhöjd på 105 m och en totalhöjd på 150 meter. 3. (Fråga åhörare) Hur är verken utplacerade i fotomontagen? Svar: Verken i fotomontagen är placerade på samma sätt som den parkdesign som redovisats, utifrån den kartan placeras verken med rätt avstånd och höjd i fotot. 4. (Fråga) Hur påverkas taxeringsvärdet och försäljningsvärdet av våra hus, kommer ni att utreda detta? Svar: Vi kommer inte att utreda hur försäljningspriserna påverkas. Erfarenheten från Gotland visar att försäljningspriserna inte påverkats av vindkraftsetableringar på ex Näsudden, Gotland men det är svårt att jämföra. 5. (Fråga åhörare Ulvtorp) När det gäller transporter, kan vägföreningarna få ersättning? Svar: Nyttjas vägarna får givetvis vägföreningarna ersättning. 6. (Fråga åhörare) Vilka risker finns för nedfallande is under verken? Svar: Ja det finns en risk med nedfallande is, varningsskyltar kommer att sättas upp. Om isbildning är ett stort problem kommer teknisk utrustning monteras för att hindra isbildning. 7. (Fråga åhörare) Hur många verk får man klämma in? Svar: Med den här storleken på verk så är det maximalt antal som vi avser pröva. Vi har även tittat på alternativa placeringar med mindre verk och har då placerat verk inom parken. 2 S i d a

3 8. (Fråga åhörare) Verken i Ivantjärn söder om Kungsberg etc., vilken påverkan blir det totalt? Finns det inget montage från Ivantjärn? Svar. Nej vi kommer att titta närmare på det. 9. (Fråga åhörare) Hur blir det för oss som skall leva mitt ibland dessa verk? Svar. Vindkraftverken kommer att höras men vi kommer följa de riktlinjer som ges i tillståndet. Vi har gjort flera fotomontage från olika platser i Ulvtorp och topografin och närheten till skogen helt avgörande om verken syns. De verk som syn i fotomontagen från Ulvtorp är verken på Åsen. 10. (Ragnar Darle, Ockelbo kommun) Stämmer vindmätningen med teoretiska beräkningarna? Svar: De vindmätningar som gjorts hittills stämmer bra överens 11. (Fråga åhörare) Vilken frekvens har ljudet? Svar: Vi vet inte frekvensen exakt men ungefär mellan 50 och 3000 Hz, men vi kommer att redovisa det i MKB. 12. (Fråga åhörare) Förekommer det infraljud? Kan sork påverkas av infraljud! Svar. Det har bl.a. undersökts i Danmark och där har man har inte påvisat infraljud över bakgrundsnivån. 13. (Fråga åhörare) Vilken ljudnivå blir det inne i parken? Svar. Inne i parken kommer ljudnivån vara ca db. 14. (Fråga åhörare) Fritidsbebyggelse har väl lägre ljudkrav än 40 db? Svar: En planlagd fritidsbebyggelse har riktlinjer på 35 db. Då området inte är planlagt som fritidsbebyggelse gäller normalt 40dBA utomhus vid bostadshus. Vi utgår från Naturvårdsverket (NV) riktlinjer när det gäller ljud. 15. (Fråga åhörare) Finns det inte ljudkrav på tysta miljöer på db? Svar. Det går inte att bedriva någon verksamhet alls om man skall klara en sådan nivå. Om man mäter ljudnivån idag kommer du troligen inte ner till dem nivåerna och ett tyst sovrum har ungefär en ljudnivå på 35 db. Enligt vår uppfattning gäller 40dBA som riktvärde vid bostadshus. 16. (Fråga åhörare) Hur påverkas hundar av ljudet? Svar. Vi vet inte om det gjorts några studier angående det, men vi har inte hört något om att hundar har påverkats negativt på andra håll. 17. (Fråga åhörare) Hur är det med rovfågel? Svar: Vi har frågat Gävleborgs och Dalarnas ornitologiska förening, Kungsörnsgruppen och har fått till svar att det inte förekommer några häckningar av kungsörn i området. 18. (Fråga åhörare) Vilka andra typer av verk förekommer? Svar: Vi projekterar idag med verk som är 105 m och har en rotordiameter på 90 m vilket ger en totalhöjd på 150 meter vilket är det mest troliga verken i dagsläget. Vi samråder om verk upp till 165 meter vilka kan bli möjliga eftersom teknikutvecklingen och de lönsamhetskrav som kommer att ställas på verken i slutändan blir avgörande vilka verk som kommer att byggas. 3 S i d a

4 19. (Fråga åhörare) Elektromagnetiska fält från vindkraftverken? Svar: (JK) Vi är inte experter på detta, men generellt tar elektromagnetiska fält till stor del tar ut varandra i växelströmsledningar. Ragnar Darle, Ockelbo kommun svarar att en klockradio har mer elektromagnetiskt fält än vindkraftverken. Utöver att fälten i princip tar ut varandra i växelströmsledningar så är en normal kraftkabel dessutom mantlad, vilket medför att det lilla fältet till stor del skärmas bort. Därtill avtar alla elektriska fält mycket snabbt med avståndet, i.e. kvadraten på avståndet. Om man är orolig för elektromagnetiska fält från vindkraftverken bör man därför sanera sin bostad först. (DM). Tornen är av stål och skärmar elektromagnetiska fält. Elnätet inom parken är nedgrävd. 20. (Fråga åhörare) Kan elektromagnetiska fält störa hundpejling? Svar: Det är inte troligt. 21. (Fråga åhörare) Vem tar ner verken och hur lång drifttid? Svar: Det gör ägaren till vindkraftverken. Tillståndet från Länsstyrelsen förenas normalt med ett krav på avsättningar för nedmontering av verken, då de har utrangerats. Drifttiden är normalt år. 22. (Fråga åhörare) Tas fundamenten bort? Svar: Delar av fundamentet som är ovan markytan tas bort medan fundament under markytan i regel ej tas bort och därefter återställs marken. 23. (Fråga åhörare) Hur många ställverk kommer byggas? Svar: Det kommer byggas ungefär 2-3 ställverk i området. 24. (Fråga åhörare) Vad vinner byn på detta? Svar. Projektet kommer att ge bygden arbetstillfällen och vi ser gärna att lokala entreprenörer får uppdrag. 25. (Fråga åhörare) Hur mycket pengar går tillbaka till bygden? Kan ni avsätta 5 öre per kwh? Svar: (DM) Vi kan inte avsätta sådana summor men är villig att diskutera andra möjligheter. Bygdepeng där en viss avsättning går tillbaka till bygden föreningar är en sådan möjlighet som Ownpower ställer sig positiv till. 26. (Fråga åhörare) Vem prövar verksamheten? Svar: Det är Länsstyrelsen i Gävleborgs län som prövar verksamheten med Länsstyrelsen i Dalarna som remissinstans. 27. (Fråga åhörare) Vilken är den minsta park som är tänkbar att bygga, är 40 verk intressant? Svar: Ja 40 verk tror vi är intressant men där någonstans går kanske gränsen när vi räknar på kostnaderna för bl.a. elnätanslutning m.m. 28. (Fråga åhörare) Fornlämning vid Björnbackberget är inte med? Svar: Fäbodarna vid Björnbackberget är inte upptagna i fornminnesregistret (FMIS) men vi har kännedom om dessa fäbodar och har tagit hänsyn till dem vid placeringen av verken. Vår fornlämningsinventering kommer att undersöka och beskriva fornlämningarna i området. 4 S i d a

5 Från åhörare, Bengt Persson (Jädraås?) känner till varje sten i området och har gamla kartor! 29. (Fråga åhörare) Hur påverkas impediment av dränering/plogning? Har markägaren räknat på om detta inte kommer påverka återväxten och lönsamheten? Svar: (PS) Om man jämför storleksordningen mellan omsättningen per kvadratmeter för ett vindkraftverk och skogen så skiljer det väldigt mycket. Därav vore det inte särskilt betydelsefullt att räkna noggrannare på frågan. 30. (Fråga åhörare) Angående ljud, om kraven inte efterlevs vad händer då får man ersättning? Svar: Bolaget måste följa Länsstyrelsens beslut angående om ljud och andra villkor. Det är tillsynsmyndigheten som ser till att dessa villkor efterlevs. 31. (Fråga åhörare) Hur påverkas hundpejling? Svar. Svar. Det har vi ingen kunskap om. Vi noterar frågan och skall se om vi kan ta reda på det. 32. (Fråga åhörare) Om hundpejling påverkas negativt och upptäcks först i efterhand, vem bekostar då en ny mast? Svar: Vi undersöker telekommunikation i området, myndigheterna (Post- och telestyrelsen) har fått samrådet på remiss och har möjlighet att yttra sig innan miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) slutförs. 33. (Fråga åhörare) Hur kommer regionala bolag att bildas? Svar: De regionala bolagen (Ownpower Gävleborg/Dalarna) bildas med hjälp av Ownpower och har en egen styrelse, hur många verks som bolaget har råd att köpa kan variera mellan kanske 1-5 verk. Ett verk kostar ca 35 Mkr idag när det står på plats. 34. (Fråga åhörare) Jakten, kommer det kunna bedrivas jakt fortsättningsvis? Svar: (PS) Under byggtiden blir det givetvis störningar och då kommer jakten att inskränks. Men Bergvik (och Ownpower) har den åsikten att jakten kan fortsätta i området. Däggdjur har oftast inte några problem med vindkraftverk och tillgång på mat är troligtvis den viktigaste faktorn för fortsatt jakt i området. 35. (Fråga åhörare) Hur kommer vidare information hanteras? Svar: Vi kommer att lägg ut information på hemsidan och den färdiga MKB kommer att läggas ut när ansökan lämnats in. Fotomontagen kommer inte att läggas ut på nätet men kommer att finnas med i ansökan. 36. (Fråga åhörare) Hur kommer ljud hanteras, kan en bussresa ordnas för att lyssna på verk? Svar: Det är en bra idé som vi ska se om det går att ordna. Om man på egen hand besöker verk så kan man tänka på att stanna på ett avstånd av m för lyssna från innan man åker fram till verket. I Långåvålen finns 5 verk, i Bjursås 5 st 95 m torn och i Ludvika 17 st m torn. 5 S i d a

6 Samrådsmötet i Svärdsjö den 22 oktober 2008, kl ca Plats Hedenborg i Svärdsjö, Falu kommun Projektgrupp Ownpower Projects och Bergvik Skog Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog, Hans-Erik Murmester, ordf. Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog, Lars-Erik Backlund, ledamot Länsstyrelsen i Dalarnas län, Adina Grälls miljöskydd Falu kommun, Anna Hägglund ordf. Miljönämnden Falu kommun, Peter Sjö Miljökontoret Falu kommun, Anna Perols Stadsbyggnadskontoret Falu kommun, Lars Nordström Stadsbyggnadskontoret Allmänhet 43 pers. Frågor och svar Under denna rubrik redovisas de frågor och synpunkter som allmänheten framförde, tillsammans med JVABs svar och kommentarer. 37. (Fråga åhörare) Vilken hänsyn har tagits till Storsjön? Svar. Vi har tagit hänsyn till Storsjön och dess betydelse som rekreationsområde. Fyra vindkraftverk som var placerade vid Storsjöns SO del har vi tagits bort på Besparingsskogens inrådan. 38. (Fråga åhörare) Vilket avstånd är det till vindkraftverken som syns i fotomontaget vid Storsjön? Svar. Det är ca 5 km till närmsta verk från fotopunkten. 39. (Fråga åhörare) Finns det belysning på verken? Svar. Ja, det finns ett fast rött sken på verk som är 150 meter och lägre, ljuset är avskärmat uppåt. På verk högre än 150 meter krävs blixtljus, JVAB är inte intresserade av att bygga högre verk än 150 m om blixtljus skall sättas på alla verk. Det pågår en utredning om att blixtljus endast behövs i hörnen av parken och då kan högre verk bli aktuella för JVAB. 40. (Fråga åhörare) När lämnas ansökan in? Svar. Ambitionen är att lämna in ansökan i nov/dec. 41. (Fråga åhörare) Finns det några hinder som ni ser det? Svar. Nej, vår bedömning är att de är få intressekonflikter. 42. (Fråga från Peter Sjö Falu kommun?) Vilka byggnader kommer att behövas? Svar. Servicebyggnader kommer att etableras både för personal och för reservdelsutrymme. Ett serviceområde har inte projekterats ännu men ett förslag inlämnas i ansökan. 43. (Fråga åhörare) Byggtid etablering under byggtid? Under byggtiden kommer manskapsbodar att finnas uppställda och området blir inhägnat. 44. (Fråga åhörare) Elanslutning, hur går det till? Svar. Mellan verken blir det jordledning som löper längs vägdragningarna. Från det interna nätet ansluter vi till 220 eller 400 kv ledning. Huvudalternativet är att ansluta till 220 kv i Hofors där vi drar ledning i en utökad befintlig 6 S i d a

7 ledningsgata. 45. (Fråga åhörare) Vilken påverkan på orr- och tjäderspelplatser blir det? Svar. Vi vet inte, vi ska undersöka det! 46. (Fråga åhörare) Vilken påverkan blir det på älgjakten? Under byggtiden blir det troligtvis stor påverkan men på sikt tror vi att älgen kommer tillbaka om det finns mat! Det har visat sig på andra håll att däggdjur inte har påverkats negativt av vindkraft. 47. (Fråga Anna Hägglund) Avstånden som ni använder, hur har ni tagit fram dem? Svar. (HH) Avstånd till boende har satts till 1000 meter vilket även Gotlands kommun har använt som policy vid vindkraftsetablering meter är ofta tillräckligt för att klara de ljudkrav som ställs. Ett hänsynsavstånd på 400 meter har använts till kända fasta fornlämningar och till några byggnader i projektområdet. Säkerhetsavstånd har satts till 250 meter och är framtaget genom att använda 2,5 ggr rotordiametern. 250 meter används också som avstånd till fastighetsgräns. (JK) Vid isbildning finns ett riskavstånd, varningsskyltar kommer att sättas upp. Riskavstånd vid isbildning och de andra avstånden kommer att kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 48. (Fråga Anna Hägglund) Hur ska vägdragning gå till (jmf. Sörskog?) Svar. En första vägprojektering görs i samband med parkdesignen som JVAB avser söka tillstånd för. Befintliga vägar kommer att användas men det kommer att behövas nya vägar och vi tar samma hänsyn som vid utplacering av verken. Vägdragningen i Sörskog (Bjursås) är ovanligt tilltagen och ingreppen skall inte behöva bli så omfattande i Jädraås mer än undantagsvis. 49. (Fråga åhörare) Hur kan elen säljas, var för sig eller tillsammans för hela parken? Svar. Ett driftbolag med ex 10 verk kan sälja till vilket elbolag man önskar. Att bilda ett driftbolag tillsammans med andra vindkraftverk ägare i närområdet har stora fördelar. Verksägaren förlorar mindre vid driftstopp på sitt verk, bättre förhandlingsläge för elförsäljning, bättre samordning av service och underhåll mm. OPP kan också tänka sig att starta kooperativ om så är önskvärt, det är inget motsatsförhållande mellan ett regionalt aktiebolag och ett kooperativ. Håkan Hansson tackade för visat intresse och meddelade att samrådsprotokollet kommer att läggas ut på Ownpower Projects hemsida samt att protokollet skickas ut till dem som har angivit adress eller e-postadress på deltagarlistan. Mötet avslutades därmed. Protokoll Jesper Knudsen, Göran Bylund, Håkan Hansson 7 S i d a