Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den oktober 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den 21-22 oktober 2008"

Transkript

1 Datum Dnr Vår beteckning Samrådsprotokoll Jädraås och Svärdsjö den oktober 2008 Öppet samrådsmöte för särskilt berörda och allmänhet samt myndigheter och organisationer. Samrådsmötena har annonserats i Gefle Dagblad, Arbetarbladet, Falu kuriren och Dalademokraten. Särskilt berörda har inbjudits via utskick till fastigheter upp till 1 km utanför projektområdet samt till de boende i Ulvtorp och Gammelboning. Även myndigheter och organisationer har inbjudits till öppet samrådsmöte. Samråd sker med utökad krets enligt 6 kap 5 Miljöbalken under tiden 6 oktober till 3 november Senast den 3 november 2008 önskar vi att synpunkter inkommit för att kunna inarbetas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Jädraås Vindkraft AB (JVAB) har för avsikt att söka tillstånd hos Länsstyrelsen i Gävleborgs Län med Länsstyrelsen i Dalarna som remissinstans i prövningen av Jädraås Vindkraftpark i Ockelbo kommun, enligt 9 kap. miljöbalken och den tillhörande Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Detta protokoll har förts vid samråden. Jädraås Vindkraft AB presentationsgrupp Håkan Hansson (HH), Ownpower Projects AB - projektledare (den 21-22/10) Jesper Knudsen(JK), Ownpower Projects AB vindkraft, vindmätning (den 21-22/10) Dag Melkersson (DM), Ownpower Projects AB VD (den 21/10) Peter Svantesson (PS), Bergvik Skog AB lantmätare, vindkraft (den 21/10) Göran Bylund (GB), Ownpower Projects AB - projektchef (den 22/10) Mikael Perers (MP), Bergvik Skog AB fastighetschef (den 22/10) Presentation av vindkraftprojektet PowerPoint-presentation Samråd Jädraås Vindkraftpark visades under mötet. Presentationen genomfördes av projektgruppen. Frågor m.m. från allmänheten och JVABs svar redovisas under rubriken Frågor och svar. Agenda Allmänheten hälsades välkommen till mötet och mötesagendan presenterades: Företagspresentation av JVAB, av ägarna Bergvik Skog AB och Ownpower Projects AB Kort fakta om vindkraft Vindkraftprojektet Jädraås Vindkraftpark Kaffe Vindmätning Ljud och skugga Påverkan natur, kultur, jakt, fiske, friluftsliv Samråd - Tillståndsprocessen Innehåll i MKB Ownpower s affärsidé Synpunkter och diskussion Ownpower Projects AB Tfn Box 3043, VISBY 1 S i d a

2 Samrådsmötet i Jädraås den 21 oktober 2008, kl ca Plats Folkets hus i Jädraås, Ockelbo kommun Projektgrupp Ownpower Projects och Bergvik Skog Stora Enso Skog Ockelbo, Nils Nordlander - distriktschef Ockelbo kommun, Sune Lang ordf. Bygg- och miljönämnden Ockelbo kommun, Ragnar Darle, Arkitekt Bygg- och miljökontoret Ockelbo kommun, Maria Ruthström, Byggnadsinspektör Bygg- och miljökontoret Fortum, Magnus Bergman vindkraft Allmänheten 67 pers. Frågor och svar Under denna rubrik redovisas de frågor och synpunkter som allmänheten framförde, tillsammans med JVAB svar och kommentarer. 1. (Fråga åhörare) Hur vanligt är det att vindkraftverk går sönder och delar far iväg? SVAR. Det har förekommit men är väldigt ovanligt, mekaniska fel som växellådor etc. är vanligare men det utgör ingen risk då inget sprids utanför tornet. Om det sker läckage av olja från växellåda och transformator så hamnar det i de tråg som finns under och oljan kan därefter omhändertas. 2. (Fråga åhörare) Hur höga är verken på fotomontagen? Svar: Verken på montagen har en navhöjd på 105 m och en totalhöjd på 150 meter. 3. (Fråga åhörare) Hur är verken utplacerade i fotomontagen? Svar: Verken i fotomontagen är placerade på samma sätt som den parkdesign som redovisats, utifrån den kartan placeras verken med rätt avstånd och höjd i fotot. 4. (Fråga) Hur påverkas taxeringsvärdet och försäljningsvärdet av våra hus, kommer ni att utreda detta? Svar: Vi kommer inte att utreda hur försäljningspriserna påverkas. Erfarenheten från Gotland visar att försäljningspriserna inte påverkats av vindkraftsetableringar på ex Näsudden, Gotland men det är svårt att jämföra. 5. (Fråga åhörare Ulvtorp) När det gäller transporter, kan vägföreningarna få ersättning? Svar: Nyttjas vägarna får givetvis vägföreningarna ersättning. 6. (Fråga åhörare) Vilka risker finns för nedfallande is under verken? Svar: Ja det finns en risk med nedfallande is, varningsskyltar kommer att sättas upp. Om isbildning är ett stort problem kommer teknisk utrustning monteras för att hindra isbildning. 7. (Fråga åhörare) Hur många verk får man klämma in? Svar: Med den här storleken på verk så är det maximalt antal som vi avser pröva. Vi har även tittat på alternativa placeringar med mindre verk och har då placerat verk inom parken. 2 S i d a

3 8. (Fråga åhörare) Verken i Ivantjärn söder om Kungsberg etc., vilken påverkan blir det totalt? Finns det inget montage från Ivantjärn? Svar. Nej vi kommer att titta närmare på det. 9. (Fråga åhörare) Hur blir det för oss som skall leva mitt ibland dessa verk? Svar. Vindkraftverken kommer att höras men vi kommer följa de riktlinjer som ges i tillståndet. Vi har gjort flera fotomontage från olika platser i Ulvtorp och topografin och närheten till skogen helt avgörande om verken syns. De verk som syn i fotomontagen från Ulvtorp är verken på Åsen. 10. (Ragnar Darle, Ockelbo kommun) Stämmer vindmätningen med teoretiska beräkningarna? Svar: De vindmätningar som gjorts hittills stämmer bra överens 11. (Fråga åhörare) Vilken frekvens har ljudet? Svar: Vi vet inte frekvensen exakt men ungefär mellan 50 och 3000 Hz, men vi kommer att redovisa det i MKB. 12. (Fråga åhörare) Förekommer det infraljud? Kan sork påverkas av infraljud! Svar. Det har bl.a. undersökts i Danmark och där har man har inte påvisat infraljud över bakgrundsnivån. 13. (Fråga åhörare) Vilken ljudnivå blir det inne i parken? Svar. Inne i parken kommer ljudnivån vara ca db. 14. (Fråga åhörare) Fritidsbebyggelse har väl lägre ljudkrav än 40 db? Svar: En planlagd fritidsbebyggelse har riktlinjer på 35 db. Då området inte är planlagt som fritidsbebyggelse gäller normalt 40dBA utomhus vid bostadshus. Vi utgår från Naturvårdsverket (NV) riktlinjer när det gäller ljud. 15. (Fråga åhörare) Finns det inte ljudkrav på tysta miljöer på db? Svar. Det går inte att bedriva någon verksamhet alls om man skall klara en sådan nivå. Om man mäter ljudnivån idag kommer du troligen inte ner till dem nivåerna och ett tyst sovrum har ungefär en ljudnivå på 35 db. Enligt vår uppfattning gäller 40dBA som riktvärde vid bostadshus. 16. (Fråga åhörare) Hur påverkas hundar av ljudet? Svar. Vi vet inte om det gjorts några studier angående det, men vi har inte hört något om att hundar har påverkats negativt på andra håll. 17. (Fråga åhörare) Hur är det med rovfågel? Svar: Vi har frågat Gävleborgs och Dalarnas ornitologiska förening, Kungsörnsgruppen och har fått till svar att det inte förekommer några häckningar av kungsörn i området. 18. (Fråga åhörare) Vilka andra typer av verk förekommer? Svar: Vi projekterar idag med verk som är 105 m och har en rotordiameter på 90 m vilket ger en totalhöjd på 150 meter vilket är det mest troliga verken i dagsläget. Vi samråder om verk upp till 165 meter vilka kan bli möjliga eftersom teknikutvecklingen och de lönsamhetskrav som kommer att ställas på verken i slutändan blir avgörande vilka verk som kommer att byggas. 3 S i d a

4 19. (Fråga åhörare) Elektromagnetiska fält från vindkraftverken? Svar: (JK) Vi är inte experter på detta, men generellt tar elektromagnetiska fält till stor del tar ut varandra i växelströmsledningar. Ragnar Darle, Ockelbo kommun svarar att en klockradio har mer elektromagnetiskt fält än vindkraftverken. Utöver att fälten i princip tar ut varandra i växelströmsledningar så är en normal kraftkabel dessutom mantlad, vilket medför att det lilla fältet till stor del skärmas bort. Därtill avtar alla elektriska fält mycket snabbt med avståndet, i.e. kvadraten på avståndet. Om man är orolig för elektromagnetiska fält från vindkraftverken bör man därför sanera sin bostad först. (DM). Tornen är av stål och skärmar elektromagnetiska fält. Elnätet inom parken är nedgrävd. 20. (Fråga åhörare) Kan elektromagnetiska fält störa hundpejling? Svar: Det är inte troligt. 21. (Fråga åhörare) Vem tar ner verken och hur lång drifttid? Svar: Det gör ägaren till vindkraftverken. Tillståndet från Länsstyrelsen förenas normalt med ett krav på avsättningar för nedmontering av verken, då de har utrangerats. Drifttiden är normalt år. 22. (Fråga åhörare) Tas fundamenten bort? Svar: Delar av fundamentet som är ovan markytan tas bort medan fundament under markytan i regel ej tas bort och därefter återställs marken. 23. (Fråga åhörare) Hur många ställverk kommer byggas? Svar: Det kommer byggas ungefär 2-3 ställverk i området. 24. (Fråga åhörare) Vad vinner byn på detta? Svar. Projektet kommer att ge bygden arbetstillfällen och vi ser gärna att lokala entreprenörer får uppdrag. 25. (Fråga åhörare) Hur mycket pengar går tillbaka till bygden? Kan ni avsätta 5 öre per kwh? Svar: (DM) Vi kan inte avsätta sådana summor men är villig att diskutera andra möjligheter. Bygdepeng där en viss avsättning går tillbaka till bygden föreningar är en sådan möjlighet som Ownpower ställer sig positiv till. 26. (Fråga åhörare) Vem prövar verksamheten? Svar: Det är Länsstyrelsen i Gävleborgs län som prövar verksamheten med Länsstyrelsen i Dalarna som remissinstans. 27. (Fråga åhörare) Vilken är den minsta park som är tänkbar att bygga, är 40 verk intressant? Svar: Ja 40 verk tror vi är intressant men där någonstans går kanske gränsen när vi räknar på kostnaderna för bl.a. elnätanslutning m.m. 28. (Fråga åhörare) Fornlämning vid Björnbackberget är inte med? Svar: Fäbodarna vid Björnbackberget är inte upptagna i fornminnesregistret (FMIS) men vi har kännedom om dessa fäbodar och har tagit hänsyn till dem vid placeringen av verken. Vår fornlämningsinventering kommer att undersöka och beskriva fornlämningarna i området. 4 S i d a

5 Från åhörare, Bengt Persson (Jädraås?) känner till varje sten i området och har gamla kartor! 29. (Fråga åhörare) Hur påverkas impediment av dränering/plogning? Har markägaren räknat på om detta inte kommer påverka återväxten och lönsamheten? Svar: (PS) Om man jämför storleksordningen mellan omsättningen per kvadratmeter för ett vindkraftverk och skogen så skiljer det väldigt mycket. Därav vore det inte särskilt betydelsefullt att räkna noggrannare på frågan. 30. (Fråga åhörare) Angående ljud, om kraven inte efterlevs vad händer då får man ersättning? Svar: Bolaget måste följa Länsstyrelsens beslut angående om ljud och andra villkor. Det är tillsynsmyndigheten som ser till att dessa villkor efterlevs. 31. (Fråga åhörare) Hur påverkas hundpejling? Svar. Svar. Det har vi ingen kunskap om. Vi noterar frågan och skall se om vi kan ta reda på det. 32. (Fråga åhörare) Om hundpejling påverkas negativt och upptäcks först i efterhand, vem bekostar då en ny mast? Svar: Vi undersöker telekommunikation i området, myndigheterna (Post- och telestyrelsen) har fått samrådet på remiss och har möjlighet att yttra sig innan miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) slutförs. 33. (Fråga åhörare) Hur kommer regionala bolag att bildas? Svar: De regionala bolagen (Ownpower Gävleborg/Dalarna) bildas med hjälp av Ownpower och har en egen styrelse, hur många verks som bolaget har råd att köpa kan variera mellan kanske 1-5 verk. Ett verk kostar ca 35 Mkr idag när det står på plats. 34. (Fråga åhörare) Jakten, kommer det kunna bedrivas jakt fortsättningsvis? Svar: (PS) Under byggtiden blir det givetvis störningar och då kommer jakten att inskränks. Men Bergvik (och Ownpower) har den åsikten att jakten kan fortsätta i området. Däggdjur har oftast inte några problem med vindkraftverk och tillgång på mat är troligtvis den viktigaste faktorn för fortsatt jakt i området. 35. (Fråga åhörare) Hur kommer vidare information hanteras? Svar: Vi kommer att lägg ut information på hemsidan och den färdiga MKB kommer att läggas ut när ansökan lämnats in. Fotomontagen kommer inte att läggas ut på nätet men kommer att finnas med i ansökan. 36. (Fråga åhörare) Hur kommer ljud hanteras, kan en bussresa ordnas för att lyssna på verk? Svar: Det är en bra idé som vi ska se om det går att ordna. Om man på egen hand besöker verk så kan man tänka på att stanna på ett avstånd av m för lyssna från innan man åker fram till verket. I Långåvålen finns 5 verk, i Bjursås 5 st 95 m torn och i Ludvika 17 st m torn. 5 S i d a

6 Samrådsmötet i Svärdsjö den 22 oktober 2008, kl ca Plats Hedenborg i Svärdsjö, Falu kommun Projektgrupp Ownpower Projects och Bergvik Skog Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog, Hans-Erik Murmester, ordf. Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog, Lars-Erik Backlund, ledamot Länsstyrelsen i Dalarnas län, Adina Grälls miljöskydd Falu kommun, Anna Hägglund ordf. Miljönämnden Falu kommun, Peter Sjö Miljökontoret Falu kommun, Anna Perols Stadsbyggnadskontoret Falu kommun, Lars Nordström Stadsbyggnadskontoret Allmänhet 43 pers. Frågor och svar Under denna rubrik redovisas de frågor och synpunkter som allmänheten framförde, tillsammans med JVABs svar och kommentarer. 37. (Fråga åhörare) Vilken hänsyn har tagits till Storsjön? Svar. Vi har tagit hänsyn till Storsjön och dess betydelse som rekreationsområde. Fyra vindkraftverk som var placerade vid Storsjöns SO del har vi tagits bort på Besparingsskogens inrådan. 38. (Fråga åhörare) Vilket avstånd är det till vindkraftverken som syns i fotomontaget vid Storsjön? Svar. Det är ca 5 km till närmsta verk från fotopunkten. 39. (Fråga åhörare) Finns det belysning på verken? Svar. Ja, det finns ett fast rött sken på verk som är 150 meter och lägre, ljuset är avskärmat uppåt. På verk högre än 150 meter krävs blixtljus, JVAB är inte intresserade av att bygga högre verk än 150 m om blixtljus skall sättas på alla verk. Det pågår en utredning om att blixtljus endast behövs i hörnen av parken och då kan högre verk bli aktuella för JVAB. 40. (Fråga åhörare) När lämnas ansökan in? Svar. Ambitionen är att lämna in ansökan i nov/dec. 41. (Fråga åhörare) Finns det några hinder som ni ser det? Svar. Nej, vår bedömning är att de är få intressekonflikter. 42. (Fråga från Peter Sjö Falu kommun?) Vilka byggnader kommer att behövas? Svar. Servicebyggnader kommer att etableras både för personal och för reservdelsutrymme. Ett serviceområde har inte projekterats ännu men ett förslag inlämnas i ansökan. 43. (Fråga åhörare) Byggtid etablering under byggtid? Under byggtiden kommer manskapsbodar att finnas uppställda och området blir inhägnat. 44. (Fråga åhörare) Elanslutning, hur går det till? Svar. Mellan verken blir det jordledning som löper längs vägdragningarna. Från det interna nätet ansluter vi till 220 eller 400 kv ledning. Huvudalternativet är att ansluta till 220 kv i Hofors där vi drar ledning i en utökad befintlig 6 S i d a

7 ledningsgata. 45. (Fråga åhörare) Vilken påverkan på orr- och tjäderspelplatser blir det? Svar. Vi vet inte, vi ska undersöka det! 46. (Fråga åhörare) Vilken påverkan blir det på älgjakten? Under byggtiden blir det troligtvis stor påverkan men på sikt tror vi att älgen kommer tillbaka om det finns mat! Det har visat sig på andra håll att däggdjur inte har påverkats negativt av vindkraft. 47. (Fråga Anna Hägglund) Avstånden som ni använder, hur har ni tagit fram dem? Svar. (HH) Avstånd till boende har satts till 1000 meter vilket även Gotlands kommun har använt som policy vid vindkraftsetablering meter är ofta tillräckligt för att klara de ljudkrav som ställs. Ett hänsynsavstånd på 400 meter har använts till kända fasta fornlämningar och till några byggnader i projektområdet. Säkerhetsavstånd har satts till 250 meter och är framtaget genom att använda 2,5 ggr rotordiametern. 250 meter används också som avstånd till fastighetsgräns. (JK) Vid isbildning finns ett riskavstånd, varningsskyltar kommer att sättas upp. Riskavstånd vid isbildning och de andra avstånden kommer att kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 48. (Fråga Anna Hägglund) Hur ska vägdragning gå till (jmf. Sörskog?) Svar. En första vägprojektering görs i samband med parkdesignen som JVAB avser söka tillstånd för. Befintliga vägar kommer att användas men det kommer att behövas nya vägar och vi tar samma hänsyn som vid utplacering av verken. Vägdragningen i Sörskog (Bjursås) är ovanligt tilltagen och ingreppen skall inte behöva bli så omfattande i Jädraås mer än undantagsvis. 49. (Fråga åhörare) Hur kan elen säljas, var för sig eller tillsammans för hela parken? Svar. Ett driftbolag med ex 10 verk kan sälja till vilket elbolag man önskar. Att bilda ett driftbolag tillsammans med andra vindkraftverk ägare i närområdet har stora fördelar. Verksägaren förlorar mindre vid driftstopp på sitt verk, bättre förhandlingsläge för elförsäljning, bättre samordning av service och underhåll mm. OPP kan också tänka sig att starta kooperativ om så är önskvärt, det är inget motsatsförhållande mellan ett regionalt aktiebolag och ett kooperativ. Håkan Hansson tackade för visat intresse och meddelade att samrådsprotokollet kommer att läggas ut på Ownpower Projects hemsida samt att protokollet skickas ut till dem som har angivit adress eller e-postadress på deltagarlistan. Mötet avslutades därmed. Protokoll Jesper Knudsen, Göran Bylund, Håkan Hansson 7 S i d a

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Ansökan Jädraås Vindkraftpark Jädraås Vindkraft AB Ansökan Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Jädraås Vindkraft AB Jädraås Vindkraftpark Ansökan Avseende att uppföra och driva en vindkraftpark bestående av

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

02322-000754 NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 SE- 411 04 Göteborg T +46 (0)313 395 960 F +46 (0)313 395 969 E info@nordiskvindkraft.se www.nordiskvindkraft.se Anders Bjerkhoel (för fastighetsägare

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården Gråtanliden vindkraftsprojekt Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken 2016-04-21, Järjagården 1 Välkomna! till GHGs samråd för vindkraftsprojektet Gråtanliden! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den

Läs mer

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda Bilaga E Miljötillståndsansökan Detaljstudie Huvudlayout och alternativa layouter i förhållande till detaljplanelagda områden Vindpark Östra Frölunda Detaljstudie huvudlayout och alternativa layouter i

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY

VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE 1 17 JANUARY 2012 VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD OM VINDKRAFTSPROJEKT HÄLSINGESKOGEN Bergvik Skog är

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Vindpark Kånna, minnesanteckningar från samrådsmöte 2012-11-29

Vindpark Kånna, minnesanteckningar från samrådsmöte 2012-11-29 Vindpark Kånna, minnesanteckningar från samrådsmöte 2012-11-29 Bakgrund Den 29 november 2012 hölls det andra samrådsmötet för Vindpark Kånna i församlingshemmet i Kånna. Mötet genomfördes som ett öppet

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Vindkraftprojekt: Gullberg Kommun: Söderhamns kommun Län: Gävleborgs län Datum: 2008-12-15 Plats: Kommunhuset Deltagare: Söderhamns

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark!

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Dagordning Presentation av Hemberget Energi AB Syftet med samrådet Presentation av projektet Pauträsk Vindkraftpark

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Till Länsstyrelsen i Västernorrlands län Miljöprövningsdelegationen ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Sökande: Sandtjärnberget Vindkraft AB, 556849-7035 c/o NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco Tillståndsprocess Håkan Lindroth, Sweco Moskogens vindpark Cirka 50 vindkraftverk spridda över området, främst på höjder Vindparkens totala area: cirka 30 km 2 Verkens tornhöjd: 105 m Rotordiameter: 90

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 18.00 Dörrarna öppnar 18.30 Välkommen önskar Siral med bakgrund till satsningen och visionen med projektet. Triventus Consulting beskriver sedan processen

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Vilka är Lau Vind AB?

Vilka är Lau Vind AB? Vilka är Lau Vind AB? Lau Vind AB Är bildat av 20 markägare. Markområdet rymmer sex vindkraftverk. Området ligger på gränsen mellan Lye och Lau, ca 2 km söder om Garda. VD: Lars Petrén Lau Ordförande:

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012

Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012 JP VIND AB Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012 Inbjudan Inbjudan till samrådsmöte (enligt miljöbalken 6 kap 4 ) har offentliggjorts genom annonsering

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

UPPRÄTTAD AV. Johnny Carlberg. Mönsterås kommun Mönsterås kommun

UPPRÄTTAD AV. Johnny Carlberg. Mönsterås kommun Mönsterås kommun Bilaga C8B Statkraft Södra Vindkraft AB UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV PLATS Länsstyrelsen Kalmar DATUM TID 13-16 NÄRVARANDE Mikael Nilsson (MN) Länsstyrelsen i Kalmar län Lars Engström Länsstyrelsen

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Samråd Ånglarna Vindkraftpark. Samrådsunderlag inför samråd enligt Miljöbalken. Ånglan Vind AB

Samråd Ånglarna Vindkraftpark. Samrådsunderlag inför samråd enligt Miljöbalken. Ånglan Vind AB Samråd Ånglarna Vindkraftpark Samrådsunderlag inför samråd enligt Miljöbalken Ånglan Vind AB 2 av 15 S i d a Samråd Ånglarna Vindkraftpark Avseende att uppföra och driva en vindkraftpark bestående av upp

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd Vindkraftspark Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd December Bakgrund wpd Scandinavia AB planerar för en vindkraftsanläggning med maximalt 12 vindkraftverk vid Tandsjö i Ljusdals kommun, Gävleborgs

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO www.statkraftsodra.com Bilaga C8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 3 2.1

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Synpunkter på miljökonsekvensbedömning för vindkraftspark i havet vid Röyttä i Tornio kommun, diarienummer NV

Synpunkter på miljökonsekvensbedömning för vindkraftspark i havet vid Röyttä i Tornio kommun, diarienummer NV 1 (5) Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Synpunkter på miljökonsekvensbedömning för vindkraftspark i havet vid Röyttä i Tornio kommun, diarienummer NV-01519-10 Naturvårdsverket har berett länsstyrelsen

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Jädraås Vindkraftpark

Jädraås Vindkraftpark Håkan Hansson 070-262 87 27 Datum Dnr 2009-06-18 Er beteckning Dnr 551-17-09 Dossnr 2101-146 Länsstyrelsen i Gävleborg Att Ulrika Nilsson Box 746 801 28 GÄVLE Jädraås Vindkraft AB Jädraås Vindkraftpark

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

!"##$%&#'$()#"#*&+,-+.#,"#-/+0$11',%&0+.2,/0,3"#2)+&-',4., 562%'&7682$#,,! "#$%$!&'(%!)*+!,!-.//%0$%1!2.++*34!2.++*35*46!$,4(7'%3!(%3!8!0%9)*7),!

!##$%&#'$()##*&+,-+.#,#-/+0$11',%&0+.2,/0,3#2)+&-',4., 562%'&7682$#,,! #$%$!&'(%!)*+!,!-.//%0$%1!2.++*34!2.++*35*46!$,4(7'%3!(%3!8!0%9)*7),! "##$%&#'$()#"#*&+,-+.#,"#-/+0$11',%&0+.2,/0,3"#2)+&-',4., 562%'&7682$#,, "#$%$&'(%)*+,-.//%0$%12.++*342.++*35*46$,4(7'%3(%380%9)*7), +%//732/.:273;>?;@=A B%/$7'7)%= -7+5&//49C''37(42.3$.)%$D3%(7327//7(2.++*3%3E

Läs mer

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken Väsman Boberget Storstensberget Fjällberget Saxberget Gropberget Norra Hörken Boberget 440 möh Saxberget 439 möh Ljungåsens parkering Storstensberget Gropberget 455 möh 425 möh Fjällberget 466 möh Gravitationsfundament

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp II

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp II Maevaara vindpark Projektbeskrivning Etapp II 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar energisektor genom att

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud

Beräkning av lågfrekvent ljud Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: 14-7-18 Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 Upprättad: 20131220 Projekt: Markbygden etapp 2 Reviderad: Ärende: Byggnader Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 1. Vad

Läs mer

www.bergvikskog.se Välkommen!

www.bergvikskog.se Välkommen! Välkommen! Vindkraftpark Ödmården Samråd steg 2 Samrådsmöten Axmar Brygga 16 april Ljusne Folkets Hus 17 april Medverkande: Sweco ÅF Skogsstyrelsen Grouse Expeditions Agenda 1. Bergvik Skog och vindkraft

Läs mer

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --."

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --. BORAS STAD PROTOKOLL Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai

Läs mer

www.bergvikskog.se Välkommen!

www.bergvikskog.se Välkommen! Välkommen! Vindkraftpark Hälsingeskogen Samråd steg 2 Samrådsmöte Bygdegården Svabensverk 16 maj Medverkande Bergvik Skog: Peter Svantesson, Anders Ljunggren & Sture Björk Pöyry: Annie Jacobsson, Stina

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer