Sammanställning av vissa basfakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av vissa basfakta"

Transkript

1 Sammanställning av vissa basfakta - Landstinget Sörmland - Landstinget i Östergötland - Landtinget i Jönköpings län - Landstinget Kronoberg - Landstinget i Kalmar län

2 Landstinget Sörmland Sjukhusvård Somatisk vård Den somatiska sjukvården bedrivs vid de 3 sjukhusen i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Vården är indelad i 38 enheter varav 15 länsenheter och 7 parenheter. Organisationen är länsövergripande. Statistiken redovisas per sjukhus. MSE = Mälarsjukhuset NLN = Nyköpings lasarett KSK = Kullbergska sjukhuset Produktionen vid de olika enheterna var 2010 Klinikorganisation redovisas i bilaga 1. Eskilstuna Nyköping Katrineholm Summa Vårdtillfällen Läkarbesök Vårdplatser Anm: eventuella anmärkningar ex vis vård utförd av privata aktörer = antal läkarbesök specialistvård inom Psykiatrisk vård Den psykiatriska slutna vården bedrivs vid MSE och NLN/KSK Produktionen vid de olika enheterna var 2010 Eskilstuna Nyköping/Katrineholm Summa Vårdtillfällen Läkarbesök BUP läkarbesök Vårdplatser Den vuxenpsykiatriska öppenvården bedrivs vid 3 enheter i länet och den öppna barn- och ungdomspsykiatrin organiseras i 2 enheter. Anm: Privat öppenvård antal läkarbesök 1660.

3 Rättspsykiatrisk vård bedrivs i på Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm. Antalet platser uppgår till 130 fördelat på 4 vårdenheter där varje vårdenhet består av tre vårdavdelningar. Primärvård Primärvård bedrivs vid 25 vårdcentraler varav 17 i egen regi och 8 privata 2010 gjordes besök inom primärvården. Hemsjukvården är överförd till kommunerna fr om 1 januari Privata vårdgivare Landstinget samverkar med 16 specialistmottagningar (med vårdavtal + taxa). Köpt utomläns vård Landstinget köpte 2010 utomlänsvård för 526 mkr. Merparten av den högspecialiserade vården köps från Akademiska sjukhuset i Uppsala, men även från Universitetssjukhuset i Örebro samt Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Kostnader Landstingets totala verksamhetskostnader 2010 uppgick till mkr Kostnaderna för hälso- och sjukvården 2010 uppgick till mkr. I kostnaderna ingår inte Habilitering och hjälpmedelsverksamhet och inte tandvård. Ekonomiskt resultat Landstingets ekonomiska resultat 2010 uppgick till mkr. Det ekonomiska resultatet för hälso- och sjukvården uppgick 2010 till -121 mkr vilket var 42 mkr sämre än budgeterat. I resultatet ingår rättspsykiatrisk vård. Habilitering och hjälpmedelsverksamhet samt tandvård är inte inräknat. Pensionsskuld Landstinget tillämpar blandmodell Pensionsskulden uppgick vid årsskiftet till : Pensionsavsättning mkr Pensionsförpliktelse inom linjen mkr Summa mkr

4 Likviditet och soliditet Kassalikviditet i bokslut 2010 = 86,4 % Soliditet i bokslut 2010 = 32,1 % (enligt blandmodell) Utdebitering Utdebiteringen i är 10:17 kr Organisation Sörmland bedrivs sjukvård på sjukhus, men organisationen bygger på kliniker. Det finns inga sjukhusledningar, men däremot kliniker som omfattar hela länet eller delar av länet. Klinikerna ingår i tre divisioner med varsin divisionschef; Division närvård Division länssjukvård Division medicinsk service Sörmland har fyra sjukhus: Mälarsjukhuset i Eskilstuna är det största med flest specialistmottagningar. Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm ger service främst åt närområdet, men har också verksamheter som riktar sig mot hela länet. Regionsjukhuset Karsudden bedriver rättspsykiatrisk vård. Primärvården utgör en egen division inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Styrning Från och med 2010 hanteras huvuddelen av landstingets resurser av landstingsstyrelsen (LS). LS svarar för beställning av landstingets hälso- och sjukvård samt tandvård och betalar kostnaden för den regionala verksamheten. I avvaktan på beslut om ny modell för ersättning av den specialiserade hälso- och sjukvården, utbetalas ersättning till hälso- och sjukvårdsförvaltningen som anslag enligt en fastställd fördelning. Detta medför för beställaren, att årets utfall vad avser denna del helt följer budget. Öppna jämförelser (källa Sörmlands landstings web) Den sörmländska vården har hög kvalitet till jämförelsevis låg kostnad, med goda medicinska resultat. Samtidigt finns det mycket kvar att förbättra. Det visar senaste rapporten om öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Vi kan vara nöjda med att vi har en bra och konkurrenskraftig vård som hela tiden arbetar för bättre kvalitet och patientsäkerhet. Tyvärr är vi inte lika bra på att berätta för sörmlänningarna att de har en sjukvård att vara stolta över. I det öppna landstinget är bemötande och dialog med patienterna viktiga framtidsfrågor, säger landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren.

5 Jämförelserna är ett bland flera instrument som ger underlag för att utveckla och förbättra områden som i dag fungerar mindre bra. Vi arbetar målmedvetet och strukturerat med att hitta styrkor och svagheter, göra prioriteringar och åtgärder för att bli bättre, säger hälso- och sjukvårdchefen Anders Ahlgren, i en kommentar. Betygen för den sörmländska vården i rapporten varierar, från bra till bäst och också sämst. Få patienter som genomgått höft- och knäoperationer i Sörmland tvingas göra om den. När patienterna själva får beskriva sin hälsa i samband med höftprotesoperationer ligger Sörmland i topp. Ett område landstinget sedan flera år arbetar mycket med, där man ser goda resultat, är läkemedel till äldre för att undvika onödiga eller fel mediciner. Satsningar har bland annat gjorts på specialutbildade apotekare som hjälper patienterna med läkemedelsgenomgångar. Mätningarna ger kunskap om konkreta områden som behöver utvecklas. Ett exempel är gråstarrsoperationer, där det tidigare år varit stora skillnader mellan länets sjukhus när man som patient blir opererad, en skillnad som nu rättats till. Ett område som sörmlänningarna inte är nöjda med är bemötande. Därför görs också flera satsningar, bland annat på bemötandeutbildning för personal med mycket patientkontakt. Sådana utbildningar har redan börjat på vårdcentralerna och kommer också att genomföras på länets sjukhus. En sammanställning av Öppna jämförelser redovisas i bilaga 2. Antal anställda Totalt antal anställda inom landstinget 2010 uppgick till (omräknat till heltidsmått) vid årets slut. Antal anställda inom hälso- och sjukvården uppgick 2010 till (omräknat till heltidsmått) vid årets slut. Siffran inkluderar den rättspsykiatriska vården men exkluderar Handikapp och Habiliteringsverksamheten samt tandvård.

6 Bilaga 1 Klinikorganisation Mälarsjukhuset Eskiklstuna (MSE) Akutkliniken MSE Anestesikliniken MSE/KSK Barn- och ungdomskliniken Sörmland Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken MSE Hudkliniken Sörmland Infektion- och Lungmed kliniken Sörmland Kirurgi- och urologiska kliniken MSE/KSK Kvinnokliniken MSE/KSK Medicinkliniken MSE Onkologiska kliniken Sörmland Ortopediska kliniken MSE/KSK Psykiatriska kliniken MSE Reumatologiska kliniken Sörmland Ögonkliniken Sörmland ÖNH-kliniken Sörmland Vårdplatsenheten MSE Barnhälsovården Sörmland Spec rehabiliteringskliniken Sörmland Paramedicin Sörmland Ambulanssjukvård Sörmland Radiologiska kliniken MSE/KSK Medicinsk fysik och teknik Sörmland Klin fys avdelningen Sörmland Smittskydd/vårdhygien Sörmland Nyköpings lasarett (NLN) Akutkliniken NLN Anestesikliniken NLN Barn- och ungdomskliniken Sörmland Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken NLN/KSK Ger/rehab. Kliniken NLN Hudkliniken Sörmland Infektion- och Lungmedicinska kliniken Sörmland Kirurgi- och urologiska kliniken NLN Kvinnokliniken NLN Medicinkliniken NLN Onkologiska kliniken Sörmland Ortopediska kliniken NLN Psykiatriska kliniken NLN/KSK Reumatologiska kliniken Sörmland Ögonkliniken Sörmland ÖNH-kliniken Sörmland Vårdplatsenheten NLN Barnhälsovården Sörmland Spec rehabiliteringskliniken Sörmland Paramedicin Sörmland Ambulanssjukvård Sörmland Radiologiska kliniken NLN Medicinsk fysik och teknik Sörmland Klin fys avdelningen Sörmland Smittskydd/vårdhygien Sörmland

7 Kullbergska sjukhuset Katrineholm (KSK) Vårdplats och mottagningsenheten KSK Anestesikliniken MSE/KSK Barn- och ungdomskliniken Sörmland Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken NLN/KSK Hudkliniken Sörmland Infektion- och Lungmedicinska kliniken Sörmland Kirurgi- och urologiska kliniken MSE/KSK Kvinnokliniken MSE/KSK Medicinkliniken KSK Onkologiska kliniken Sörmland Ortopediska kliniken MSE/KSK Psykiatriska kliniken NLN/KSK Reumatologiska kliniken Sörmland Ögonkliniken Sörmland ÖNH-kliniken Sörmland Barnhälsovården Sörmland Spec rehabiliteringskliniken Sörmland Paramedicin Sörmland Ambulanssjukvård Sörmland Radiologiska kliniken MSE/KSK Medicinsk fysik och teknik Sörmland Klin fys avdelningen Sörmland Smittskydd/vårdhygien Sörmland Smittskydd/vårdhygien Sörmland Sörmland har en länsgemensam sjukvård. De länsgemensamma klinikerna har ofta sin huvudsakliga verksamhet vid MSE men har även verksamhet inom vissa områden vid de övriga sjukhusen.

8 Landstinget i Östergötland Sjukhusvård Somatisk vård Den somatiska sjukvården bedrivs vid de tre sjukhusen i Linköping, Norrköping (inkl Finspång) och Motala. Produktionen vid de olika enheterna var 2010 Klinikorganisation redovisas i bilaga 1. Linköping Norrköping Motala Summa Vårdtillfällen Läkarbesök Vårdplatser Anm: Vård utförd av Proxima ingår i uppgifterna för Motala med vårdtillfällen, läkarbesök och 17 vårdplatser. Vård utförd av Medicinskt Centrum i Linköping ingår i uppgifterna för Linköping med läkarbesök (dagkirurgi öppen vård) Psykiatrisk vård Den psykiatriska slutna vården bedrivs i Linköping, Norrköping och Motala. Produktionen vid de olika enheterna var 2010 Linköping Norrköping Motala Summa Vårdtillfällen Läkarbesök Vårdplatser Den vuxenpsykiatriska öppenvården bedrivs vid 12 enheter i länet och den öppna barn- och ungdomspsykiatrin organiseras i 4 enheter. Anm: Av öppenvårdsmottagningarna drivs 5 enheter i privat regi. Rättspsykiatrisk vård bedrivs i Vadstena. Enheten har 68 vårdplatser Primärvård Primärvård bedrivs vid 36 offentliga och 8 privata vårdcentraler 2010 gjordes läkarbesök och sjukvårdande behandlingar. Hemsjukvården är ej överförd till kommunerna.

9 Privata vårdgivare Landstinget har samverkansavtal enligt LOL och LOS med 33 läkare och 55 sjukgymnaster. Köpt högspecialiserad vård Landstinget köpte planerad utomregional vård 2010 för 155 mkr. Största leverantörer är Stockholm (53 mkr), Region Skåne (12 mkr) och Västra Götalandsregionen (8 mkr). Kostnader Landstingets totala verksamhetskostnader 2010 uppgick till mkr Kostnaderna för hälso- och sjukvården 2010 uppgick till mkr. Ekonomiskt resultat Landstingets ekonomiska resultatet 2010 uppgick till 456 mkr. Det ekonomiska resultatet för hälso- och sjukvården 2010 uppgick till -179 mkr Pensionsskuld Landstinget tillämpar fullfonderingsmodell. Pensionsskulden uppgick vid årsskiftet till mkr Likviditet och soliditet Likviditet i bokslut 2010 = 6,5 mdr Soliditet i bokslut 2010 = 60% (enligt blandmodell) -3% fullfondering Utdebitering Utdebiteringen i är 9:85 kr Organisation Sjukvården i landstinget bedrivs vid Närsjukvårdscentrum inkluderade primärvård i Linköping, Norrköping, Motala och Finspång. Den specialiserade vården är organiserad i fyra länsövergripande centrum. De medicinska serviceenheterna är samlade i Diagnosiskt Centrum (laboratoriemedicin och bildmedicin) samt Anestesi och operation inom Sinnescentrum. Styrning

10 Sjukvården i landstinget ersätts via avtal med landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd. I huvudsak gäller fast ersättning med rörliga inslag. Interndebitering tillämpas mellan serviceenheter och vårdande kliniker Öppna jämförelser (källa Årsredovisning RSN 2010) En sammantagen analys av samtliga indikatorer i Öppna jämförelser visar att Östergötlands resultat ligger bland de tre bästa av de 21 landstingen. Liksom förra året hör Östergötland till de främsta landstingen när det gäller medicinsk kvalitet. Inget medicinskt område placerar sig bland de sju sämsta landstingen i jämförelsen. Med de indikatorer som står till buds är strokesjukvård och intensivvård i Östergötland bäst bland landstingen och kvinnosjukvård och diabetesvård kommer på andra plats i den nationella jämförelsen. Östergötland har lägst kostnad per invånare för hälso- och sjukvård av samtliga landsting och bland de bästa resultaten vad gäller att undvika inneliggande vård på sjukhus och i stället ge patienterna behandlingar i öppna vårdformer. Åtta av tio östgötar instämmer i påståendet Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver. Detta resultat har förbättrats de senaste åren och ligger något högre än rikssnittet. Det utmärkande svaga området är tillgänglighet inom sjukhusvård, väntetid till besök och behandlingar. Här ligger landstinget på plats 15 i jämförelsen. Av samtliga 134 indikatorer är 58 procent av resultaten för Östergötland bättre än rikssnittet. Jämfört med de tre tidigare rapporterna är resultaten stabila över tid med en gradvis förbättring. Av de 92 indikatorer, som man kan jämföra mellan rapporterna 2009 och 2010, är resultaten bättre inom 73 procent av indikatorerna. Denna förbättringsnivå var densamma mellan rapporterna 2008 och 2009 och på samma nivå som riket, d.v.s. när man slår ihop resultaten för samtliga landsting. De medicinska resultaten i Östergötland kan betraktas som goda. De uppvisar förbättringar jämfört med tidigare resultat inom flertalet indikatorer men det betyder ändå att fortsatt utvecklingsarbete behövs inom ett antal medicinska områden. En sammanställning av Öppna jämförelser redovisas i bilaga 2. Antal anställda Totalt antal anställda inom landstinget 2010 uppgick till (omräknat till heltidsmått) Antal anställda inom hälso- och sjukvården uppgick 2010 till (omräknat till heltidsmått.

11 Klinikorganisation Bilaga 1 Närsjukvård i Finspång Barn- och kvinnocentrum 135 Närsjukvårdskliniken NiF 434 Barn- och ungdomskliniken VIN 435 Barn- och ungdomsmed mott LiM Närsjukvård Centrala distriktet 441 Barn- och ungdomskliniken US 413 Barn o ungdhabilitering Lkpg 446 Kvinnokliniken i Östg ViN 440 Barn o ungdomspsyk klin US 543 Kvinnokliniken i Östg US 490 Akutkliniken US 544 Kvinnohälsan Lkpg 612 Psykiatriska kliniken US 546 Kvinnokliniken i Östg LiM 630 Beroendekliniken US 700 Geriatriska kliniken US Centrum kirurgi, onkologi, ortopedi 711 Neurologiska kliniken US 403 Lungmedicinska kliniken 405 Hematologiska kliniken Närsjukvvård Östra distriktet 430 Onkologiska kliniken 430 Medicinkliniken ViN 500 Dagkirurgi i Östg Finspång 431 Geriatrisk enhet ViN 526 Urologiska kliniken i Östg 433 LAH Öst 710 Kirurgiska kliniken US 442 Akutkliniken ViN 720 Kirurgiska kliniken ViN 500 Beroendekliniken ViN 801 Ortopedklinik US 600 Vuxenpsykiatriska kliniken ViN 802 Ryggklinik US 610 Barn- och ungdpsyk klin ViN 803 Ortopedklinik ViN Närsjukvård Västra distriktet Sinnescentrum 200 Medicinska specialistkliniken 372 Intensivvårdskliniken US 300 Psykiatri-habiliteringsenheten 426 Anestesi o intensivvårdsklin ViN 400 Gemensamt länspsyk LPÖ 450 Ögonkliniken ViN 401 Rättspsyk regionklinik LPÖ 452 Öron- näsa- o halskliniken ViN 402 Neuropsyk länsteamen LPÖ 523 Hand o plastikkir kliniken US 403 Ätstörningsenhet länsteam LPÖ 527 Ögonkliniken US 404 Flyktingmedicinskt centrum LPÖ 529 Käkkliniken US 424 Rehab Väst 533 Öron- näsa- o halskliniken US 452 Psykiatriska kliniken LiM 580 Operationskliniken US 454 Barn- och ungdomsmott Mjölby 714 Neurokirurgiska kliniken US 717 Rehab medicinska kliniken US Hjärt- och medicincentrum 719 Neurofysiologiska kliniken US 300 Arbets- och miljömedicin 357 Fysiologiska kliniken US 402 Njurmedicinska kliniken US 407 Hudkliniken i Östergötland 408 Reumatologiska kliniken i Österg 411 Allergicentrum US

12 412 Infektionskliniken i Östergötland 487 EM kliniken US 568 Kardiologiska kliniken US 575 Thorax-Kärlkliniken US

13 Landstinget i Jönköpings län Sjukhusvård Somatisk vård Den somatiska sjukvården bedrivs vid de tre sjukhusen i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Produktionen vid de olika enheterna var 2010 Klinikorganisation redovisas i bilaga 1. Jönköping Eksjö Värnamo Summa Vårdtillfällen Läkarbesök Vårdplatser Anm: Vårdplatser gäller fastställda vårdplatser Psykiatrisk vård Den psykiatriska slutna vården bedrivs i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Produktionen vid de olika enheterna var 2010 Jönköping Eksjö Värnamo Summa Vårdtillfällen Läkarbesök Vårdplatser Den vuxenpsykiatriska (allmänpsykiatri) öppenvården bedrivs vid 10 enheter i länet, därtill kommer ett antal specialmottagningar. Den öppna barn- och ungdomspsykiatrin organiseras i 3 enheter. Anm: Övriga specialmottagningar gäller tex psykosvård men kan ofta mer ha formen av team. Det finns en privatläkarmottagning (ingår i privata vårdgivare) Det finns 13 psykoterapeuter (ingår i privata vårdgivare). Rättspsykiatrisk vård bedrivs i Jönköping med 12 vårdplatser Primärvård Primärvård bedrivs vid 31 offentliga och 20 privata vårdcentraler 2010 gjordes Läkarbesök och sjukvårdande behandlingar.

14 Anm: Bland läkarbesöken ingår besök som tillhör sjukhusorganisationen med som definitionsmässigt är att beteckna som primärvård. Det gäller t ex besök hos MVC och BVC. Motsvarande gäller för sjukvårdande behandlingar besök. Hemsjukvården är ej överförd till kommunerna. Privata vårdgivare Landstinget samverkar med 88 privata aktörer. Den största gruppen är 36 sjukgymnaster där 10 har vårdavtal. Näst största gruppen är 22 läkare där 11 har vårdavtal. Anm: 22 läkare, 36 sjukgymnaster, 13 psykoterapeuter, 9 kiropraktorer och 8 naprapater. Därutöver köper landstinget från privat aktör ortopedteknisk verksamhet. Köpt högspecialiserad vård Landstinget köpte planerad utomregional vård 2010 för 138 mkr. Största leverantörer är Sahlgrenska Universitetssjukhuset 46 mkr, Landstinget i Kronoberg (Rättspsyk St Sigfrid) 30 mkr, Skånes Universitetssjukhus 24 mkr, Karolinska Universitetssjukhuset (inkl Huddinge) 7 mkr. Vård vid US i Linköping uppgår till 312 mkr. Kostnader Landstingets totala (nettokostnader 2010 uppgick till mkr), kostnader uppgick till mkr Nettokostnaderna för hälso- och sjukvården 2010 uppgick till mkr ( exkl tandvård) (endast nettokostnader tas fram av Landstinget) Ekonomiskt resultat Landstingets ekonomiska resultat 2010 uppgick till mkr Det ekonomiska resultatet för hälso- och sjukvården uppgick 2010 till 119 mkr (exkl tandvård) Pensionsskuld Landstinget tillämpar fullfonderingsmodell Pensionsförpliktelse mkr, samt löneskatt 1 279, totalt 6551 mkr, enligt fullfondering (1 605 mkr inkl löneskatt enligt blandmodell) Likviditet och soliditet Likvida medel vid årets slut mkr Soliditet i bokslut 2010 = 55 procent (enligt blandmodell) -7 procent fullfondering

15 Utdebitering Utdebiteringen i är 10:67 kr Organisation Landstingets verksamhet är organiserad i tio förvaltningar. Det finns tre sjukvårdsområden (Jönköping, Höglandet och Värnamo) med varsitt sjukhus och bland annat barnhälsovård (BVC), familjecentraler och kvinnohälsovård. Sjukhuset inom Jönköpings sjukvårdsområde är länssjukhus. De landstingsdrivna vårdcentralerna samlas under namnet Vårdcentralerna Bra Liv. Styrning Kärnverksamheten inom specialiserad vård är anslagsfinansierad medan serviceverksamheten är resultatenheter (köp/sälj). Primärvården finansieras i huvudsak via kapiteringsersättning. Öppna jämförelser (källa Årsredovisning RSN 2010) Precis som tidigare visar landstinget på bra resultat när det gäller tillgängligheten. 81 % upplever att de har tillgång till den vård de behöver. Landstinget klara målet med tillgänglighet till allmänläkare inom sju dagar till 90 procent vilket är strax under riksgenomsnittet på 92 procent. Landstingets resultat för tillgänglighet är bland de bästa på flera enskilda områden, däribland Besök på gynekologisk mottagning, Kvinnosjukvården Gynekologisk operation, Kvinnosjukvården Besök, kardiologi Besök i vuxenpsykiatri Operation för grå starr Galloperation Överlag placerar sig Landstinget i Jönköpings län bland de fem bästa i landet när det gäller förtroende för vården. 60 procent är nöjda eller mycket nöjda med vården på länets vårdcentraler och 71 procent har motsvarande upplevelse av vården på länets sjukhus. Enligt Öppna Jämförelser har Landstinget även den lägsta frekvensen av alla när det gäller kejsarsnitt vid okomplicerade graviditeter och andelen bristningar vid förlossning är den tredje lägsta i landet.

16 Landstinget i Jönköpings län har lika goda resultat som övriga landet när det gäller överlevnad efter cancerbehandling. Inom området hjärtsjukvård har Landstinget fortfarande en del kvar att göra för att nå landstingen med bäst resultat. Sedan 2009 pågår ett arbete för att förbättra resultaten och följsamheten till de Nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård. Landstinget i Jönköpings län har det bästa resultatet när det gäller indikatorn för tidiga aborter och den lägsta frekvensen av alla när det gäller kejsarsnitt vid okomplicerade graviditeter och andelen bristningar vid förlossning är den tredje lägsta i landet.. I de indikatorer som rör strokesjukvård visar Landstinget genomgående positiva och förbättrade resultat, och andelen länsbor som dör efter förstagångsstroke är bland de lägsta i landet. Öppna jämförelser visar att invånarna i Jönköpings län mår bättre än medelsvensken. Såväl länets kvinnor som män lever längre än riksgenomsnittet. 75 procent av kvinnorna upplever att de har en god allmän hälsa och 82 procent att de har en god psykisk hälsa. I männens fall är det något färre, 70 procent, som tycker att de har en god hälsa, men fler, 87 procent, tycker att de mår bra psykiskt. En sammanställning av Öppna jämförelser redovisas i bilaga 2. Antal anställda Totalt anställda inom landstinget 2010 uppgick till 9363 tv anställda, 588 visstidsanställda. Totalt anställda. I årsarbetare gör detta tv 8767, visstid 528, totalt årsarbetare. Antal anställda inom hälso- och sjukvården uppgick 2010 till : (8 941 personer), årsarbetare, tillsvidareanställda och visstidsanställda. Då är även alla med som arbetar på förvaltningarna Landstingets kansli, IT, fastighetsförvaltning. Om man istället bara tar med de tre sjukvårdsområdena, Primärvården Bra Liv samt Medicinsk diagnostik (Lab samt röntgen) så uppgår antalet anställda till personer, vilket motsvarar årsarbetare. Då ingår servicepersonal på enheterna, t ex städ, kök, transport etc.

17 Klinikorganisation Länssjukhuset Ryhov Akutkliniken Barn- och ungdomsmedicinska klin Barn- och ungdomspsykiatriska klin Beteendemedicinska enheten Geriatriska kliniken Habiliteringscentrum Hudkliniken Kirurgkliniken Kvinnokliniken Medicinkliniken Neuroortopediskt centrum Onkologkliniken Operations- och intensivvårdskliniken Ortoped- och reumatologkliniken Psykiatriska kliniken Rehabiliteringsmedicinska kliniken Sjukgymnastiken Ögonkliniken Öron-, näs- och halskliniken Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen primärvård (BUMM) Barnhälsovården Kvinnohälsovården Familjecentraler Ungdomsmottagningar Höglandssjukhuset Eksjö/Nässjö Akutkliniken Anestesikliniken Barn- och ungdomsenheten Geratriska rehabiliteringskliniken Kirurgkliniken Kvinnokliniken Medicinkliniken Medicinsk teknik Ortopedkliniken Psykiatriska kliniken Rehabiliteringsenheten REN, Rehabenheten i Nässjö Serviceenheten Öron-, näs- och halsmottagningen Ögonmottagningen Bilaga 1 Värnamo sjukhus Akut- och operationskliniken Barn- och ungdomsmedicinska mottagn Barn- och ungdomspsykiatriska mottagn Geriatriska rehabiliteringskliniken Hud mottagningen Kirurgkliniken Kvinnokliniken Medicinkliniken Ortopedkliniken Psykiatriska kliniken Sam rehab Ögonmottagningen Öron- näs och hals-mottagningen och audionommottagningen

18 Landstinget Kronoberg Sjukhusvård Somatisk vård Den somatiska sjukvården bedrivs vid de två sjukhusen i Växjö och Ljungby men redovisas i centrumstruktur Produktionen vid de olika centrumen var Centrum- och klinikorganisation redovisas i bilaga 1. Akutcentrum Barn/kvinnoC Kirurgicentrum Medicincentrum Summa Vårdtillfällen Läkarbesök Vårdplatser i.u i.u i.u i.u i.u Psykiatrisk vård Den psykiatriska slutna vården bedrivs bara i Växjö. Produktionen vid de olika enheterna var 2010 Psykiatricentrum Rättspsykiatri Summa Vårdtillfällen 1138 i.u i.u Läkarbesök 9567 i.u i.u Vårdplatser Centrum- och klinikorganisation redovisas i bilaga. Den vuxenpsykiatriska öppenvården bedrivs vid 2 enheter i länet och den öppna barn- och ungdomspsykiatrin organiseras vid en enhet inom Barn- och kvinnocentrum. Dessutom finns en privat vuxenpsykiatrisk mottagning och en flyktingpsykiatrisk mottagning. Inom respektive vårdcentral finns tillgång till psykosociala resurser. Rättspsykiatrisk vård bedrivs i Växjö. Antalet platser uppgår till 108 Primärvård Primärvård bedrivs vid 22 offentliga och 9 privata vårdcentraler 2010 gjordes läkarbesök och sjukvårdande behandlingar. Hemsjukvården är överförd till kommunerna

19 Privata vårdgivare Landstinget samverkar med 44 privata aktörer. Den största gruppen är privata sjukgymnaster där 25 har vårdavtal. Näst största gruppen är privata läkare där 16 har vårdavtal. Dessutom finns vårdavtal med 1 naprapat, 1 barnmorska och 1 psykoterapeut. Köpt utomläns vård Landstinget köpte 2010 utomlänsvård för 342 mkr. Största leverantörer är Region Skåne (ca 180 mkr ) och Landstinget Blekinge (ca 110 mkr) Kostnader Landstingets totala verksamhetskostnader 2010 uppgick till mkr Kostnaderna för hälso- och sjukvården 2010 uppgick till mkr. Ekonomiskt resultat Landstingets ekonomiska resultat 2010 uppgick till 139 mkr. Det ekonomiska resultatet för hälso- och sjukvården uppgick 2010 till -63,4 mkr Pensionsskuld Landstinget tillämpar blandmodell. Pensionsskulden uppgick vid årsskiftet till mkr Likviditet och soliditet Likviditet i bokslut 2010 = 749 mkr Soliditet i bokslut 2010 = 38,8 % (enligt blandmodell) Utdebitering Utdebiteringen i är kr Organisation Sjukvården inom landstinget bedrivs i en centrumorganisation med primärvårdscentrum inkl rehab, akutcentrum, barn- och kvinnocentrum, kirurgicentrum, medicincentrum, psykiatricentrum och medicinskt servicecentrum.

20 Styrning Olika styrmodeller tillämpas - anslagsmodell, beställar/utförarmodell och intraprenader. Öppna jämförelser (källa Kronobergs landstings web) I 2010 års Öppna jämförelser står sig Kronoberg mycket väl när det gäller övergripande hälsoindikatorer och patienterfarenheter. Rapporten, som är den femte i ordningen, visar att vården förbättrats över tid och att skillnaderna har minskat mellan landstingen. Tidigare års rapporter har bland annat stimulerat till förbättringsarbetet inom strokesjukvården i Kronoberg. Låg dödlighet, högt förtroende och goda patienterfarenheter I årets rapport över Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet står sig Kronoberg väl när det gäller åtgärdbar dödlighet. Kronobergarna skattar sitt allmänna hälsotillstånd och sitt psykiska välbefinnande högre än riksgenomsnittet, är mer nöjda med tillgången på vård, nöjdare med bemötande och delaktighet och har högre förtroende för vården. Underlag till kvalitetsarbete När det gäller medicinska resultat uppvisar Kronoberg överlag ganska goda resultat men det finns också förbättringsområden. Kronoberg placerar sig allra högst när det gäller andel unga diabetespatienter som når målet för blodsockervärde och lägst andel patienter som behöver opereras om efter en höftledsoperation. Rapporten visar att vi har mycket vi kan vara stolta över inom länets hälso- och sjukvård och att många resultat förbättras stadigt både hos oss och nationellt. Rapporten är också ett mycket bra underlag i vårt fortsatta kvalitets- och förbättringsarbete, säger chefläkare Styrbjörn Östberg. Förbättrad strokesjukvård Tidigare års Öppna jämförelser har stimulerat till ett omfattande förbättringsarbetet inom strokesjukvården. Vi kan se att det börjar synas i våra resultat. Bland annat vårdas numer flertalet strokepatienter på strokeenhet och dödligheten har minskat vid förstagångsstroke. Det tar dock tid innan detta helt får genomslag i rapporten, säger centrumchef Per- Henrik Nilsson, medicincentrum. Låg andel dagkirurgiska operationer I resultatet finns indikatorer där Kronoberg sticker ut till följd av små patientunderlag medan andra resultat kan behöva analyseras vidare. Ett område där det finns nationella skillnader och där Kronoberg kan ha möjligheter till förbättringar är andelen operationer inom dagkirurgi. Kronoberg har jämfört med riket en låg andel operationer av framfall och ljumskbråck inom dagkirurgi. Här pågår ett omfattande utvecklingsarbete som också är en del i att förbättra tillgängligheten, säger centrumchef Kajsa-Mia Holgers, kirurgicentrum

21 Fakta om öppna jämförelser Det är femte året som Öppna jämförelser över hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet publiceras av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting. Antalet indikatorer har ökat till 134 stycken i årets rapport som är indelad i övergripande indikatorer följt av områdesvisa indikatorer för olika sjukdoms- eller behandlingsgrupper. För många indikatorer noteras en positiv förändring över tid. Resultaten är hämtade från ett 40-tal datakällor som t ex nationella kvalitetsregister och Socialstyrelsens hälsodataregister. Syftet med de öppna jämförelserna är att ge ett verktyg till att stimulera utvecklingen av hälso- och sjukvården för att uppnå målet om god vård på lika villkor och minska skillnader mellan landsting i vårdkvalitet. För att kunna få ett bra underlag för framtida beslut behövs kvalitetssäkrade data. När det gäller små landsting kan resultaten behöva analyseras ytterligare då tillfälliga avvikelser kan ge både för goda respektive för dåliga resultat i jämförelsen. En sammanställning av Öppna jämförelser redovisas i bilaga 2. Antal anställda Totalt antal anställda inom landstinget 2010 uppgick till (omräknat till heltidsmått) Antal anställda inom hälso- och sjukvården uppgick 2010 till (omräknat till heltidsmått)

22 Klinikorganisation Bilaga 1 Växjö Ljungby Akutcentrum Sluten vård Öppen vård Sluten vård Öppen vård Akutmottagning X X Akutvårdsavdelning X Akutgeriatrik X Barn/kvinnoC Barn- och ungd hab X X Barn- och ungd med X X X BUP X X X Kvinnoklinik X X X Kirurgicentrum Anestesi X X Kirurgi X X X X Ortopedi X X X X ÖNH och hud X X X Medicincentrum Infektion X X Medicinklin X X X X Onkologi X X Ögon X X X

23 Landstinget i Kalmar län Sjukhus vård Somatisk vård Den somatiska sjukvården bedrivs vid de tre sjukhusen i Kalmar, Västervik och Oskarshamn. Produktionen vid de olika enheterna var 2010 Klinikorganisation redovisas i bilaga 1. Kalmar Västervik Oskarshamn Summa Vårdtillfällen Läkarbesök Vårdplatser Anm: ev kommentarer Tekniska vp ingår ej Psykiatrisk vård Den psykiatriska slutna vården bedrivs i Kalmar och Västervik. Produktionen vid de olika enheterna var 2010 Kalmar Västervik Oskarshamn Summa Vårdtillfällen Läkarbesök Vårdplatser Den vuxenpsykiatriska öppenvården bedrivs vid 8 enheter i länet och den öppna barn- och ungdomspsykiatrin organiseras i 5 enheter. Inga privata enheter finns idag. Rättspsykiatrisk vård bedrivs med vårdplatser. Primärvård Primärvård bedrivs vid 28 offentliga hälsocentraler och 16 privata mottagningar (5 st privata hälsovalsenheter och 11 st privata allmänläkarmottagningar) gjordes Läkarbesök och sjukvårdande behandlingar. Hemsjukvården är överförd till kommunerna.

24 Privata vårdgivare Landstinget samverkar med 50 privata aktörer. Den största gruppen är 35 (sjukgymnasterna) där 5 har vårdavtal. Näst största gruppen är 14 (läkare) där 9 har vårdavtal. (1 naprapat med vårdavtal som kvarstår). Köpt högspecialiserad vård Landstinget köpte planerad utomregional vård 2010 för 81,4 mkr. Största leverantörer är Skånes US 21,8 (mkr), Karolinska US 12,6 (mkr) och Sahlgrenska 12,2 (mkr). Vård vid US i Linköping uppgår till 259 mkr. Kostnader Landstingets totala verksamhetskostnader 2010 uppgick till 5 972,5 mkr Kostnaderna för hälso- och sjukvården 2010 uppgick till mkr Ekonomiskt resultat Landstingets ekonomiska resultat 2010 uppgick till 225,8 mkr Det ekonomiska resultatet för hälso- och sjukvården uppgick 2010 till -45 mkr. Budgeten är inte anpassad till TKB som är redovisat ovan. Pensionsskuld Landstinget tillämpar blandmodell Pensionsskulden uppgick vid årsskiftet till 1 026,3 mkr exkl ansvarsförbindelse Likviditet och soliditet Likviditet i bokslut 2010 = 812,4 mkr Soliditet i bokslut 2010 = 44% (enligt blandmodell) Utdebitering Utdebiteringen i är 10,21 kr

25 Organisation Sjukvården styrs av en länsgemensam hälso- och sjukvårdsförvaltning, med en ledningsgrupp som består av sjukhusdirektörer för de tre sjukhusen, sjukhuschefer, chefläkare och chef för Diagnostiskt centrum. Primärvårdsförvaltningen ansvarar för sjukvårdsupplysning och länets hälsocentraler. Psykiatriförvaltningens uppdrag är att ombesörja specialiserad psykiatrisk vård för invånarna i Kalmar län. Styrning Målstyrningen för landstinget sker enligt modellen balanserade styrkort där mål och nyckeltal tas fram inomolika perspektiv utifrån landstingsövergripande vision och strategier. Landstingsplanen är landstingets strategiska plan och styrdokument. Planen ska ses som en länk som binder samman vision och strategiska mål med den operativa verksamheten och ska vara vägledande och styrande såväl i fråga om formulerade mål som om verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet. Plandokumentet är indelat i fem perspektiv som tillsammans bildar en helhet av landstingets verksamhet. De fem perspektiven är: Medborgare och kundperspektivet Verksamhet och processperspektivet Lärande och förnyelseperspektivet Medarbetareperspektivet Ekonomiperspektivet Utgångspunkten för arbetet är att landstingets strategiska mål är så konkreta att de kan brytas ned på genomförandenivån. Detta för att möjliggöra dialog, planering och uppföljning på de enskilda arbetsplatserna. Öppna jämförelser (källa Årsredovisning RSN 2010) Landstinget i Kalmar län visar bra resultat när det gäller förtroende och patienterfarenhet, tillgänglighet, läkemedelsbehandling samt kostnadseffektivitet. Enligt Öppna jämförelser har landstinget den högsta produktiviteten inom sjukvården i landet, 9 procent över genomsnittet, och kostnaden per konsumerad DRG-poäng har sjunkit i jämförelse med Medborgarnas förtroende för vården vid hälsocentraler är bäst i landet och vad gäller andel patienter som väntat mer än 90 dagar på behandling i specialiserad vård, ligger landstinget på en tredje plats.

26 Identifierade förbättringsområden är graviditet/ förlossning/nyföddhetsvård, hjärtsjukvård, stroke, cancersjukvård, och kirurgisk behandling. Det som dock är mest signifikativt för Landstinget i Kalmar län är inte de områden där landstinget ligger i den nationella toppen utan de förbättrade resultaten inom områden som tidigare haft svaga resultat i Öppna jämförelser. För drygt 66 procent av indikatorerna har resultaten förbättrats. De områdena med starkast förbättring är graviditet/ förlossning/nyföddhetsvård, kvinnosjukvård, njursjukvård, stroke, läkemedelsbehandling, cancersjukvård, diabetesvård och hjärtsjukvård. Öppna jämförelser är en viktig grund för landstingets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Resultaten publiceras och kommenteras av verksamhetsföreträdare på landstingets hemsida. Indikatorer används som nyckeltal i landstingets uppföljning och verksamheten använder resultaten i till exempel verksamhetsdialogerna. Viktiga insatser är processarbeten inom: diabetes-, stroke-, hjärta-, cancer- och äldreområdet och en fördjupad satsning på kvalitet och patientsäkerhet genom systematiskt förbättringsarbete Varje dag lite bättre - kraften hos många! En sammanställning av Öppna jämförelser redovisas i bilaga 2. Antal anställda Totalt antal anställda inom landstinget 2010 uppgick till (omräknat till heltidsmått) Antal anställda inom hälso- och sjukvården 2010 uppgick till (omräknat till heltidsmått)

27 Klinikorgansiation Bilaga 1 Länssjukhus Kalmar Barn- och ungdomskliniken Bar- och ungdomspsykiatri (BUP) Fysiologisk klinik Geriatriska kliniken HRK Kliniken för habilitering och rehabilitering Hudklinik Infektionsklinik Kirurgkliniken Kvinnokliniken Medicinklinik DC Diagnostisk centrum Ortopedisk klinik Psykiatri Radiologisk klinik Rehab- och långvårdsklinik Ögonklinik Öron-, näs- och halsklinik Västervik Barn- och ungdomsklinik Bar- och ungdomspsykiatri (BUP) Hud- och könssjukdomsklinik Kirurgisk klinik Kvinnokliniken Medicinsk klinik Ortopedisk klinik Psykiatri Kliniken för rehabilitering och geriatrik Ögonklinik Öron-, näs- och halsklinik Oskarshamn Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Kirurgisk klinik Medicin kliniken Ortopedisk klinik Psykiatri Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Bilaga 2 Nedanstående figurer är baserade på resultaten i SKL:s och Socialstyrelsens rapport i november 2010 om öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. I

28 rapporten finns 134 indikatorer om övergripande hälsotillstånd, medicinska resultat, tillgänglighet, kostnader samt förtroende och patientnöjdhet. De tre färgerna grönt, gult och rött anger inom vilken tredjedel landstinget placerar sig i jämförelsen mellan de 21 landstingen. Landsting med placering 1-7 ges en grön markering, de från 8 till 14 en gul markering och de från 15 till 21 en röd markering. Figurerna är en bearbetning av de 134 indikatorerna genom s.k. indexering. Samtliga indikatorer inom ett område, t.ex. diabetessjukvård, ger ett sammantaget resultat och index. Indexeringen är också gjord på ytterligare nivåer: totalt medicinska resultat och totalt. För bearbetning och sammanställning svarar Martin Magnusson och Bengt Göran Emtinger, ledningsstaben, landstinget i Östergötland. Halland Östergötland Jönköping Kalmar Västerbotten Skåne Uppsala Kronoberg Västra Götaland Dalarna Stockholm Örebro Norrbotten Jämtland Värmland Sörmland Blekinge Västernorrland Västmanland Gävleborg Gotland Övergripande Medic kvalitet Tillgänglighet Patientuppfattn Kostnader Relation mellan totalt index och kostnad för hälso- och sjukvård per invånare Totalt index = Samtliga indikatorer exklusive indikatorer för kostnad Kostnad per invånare = Stukturjusterad kostnad 0, , ,5 0, , ,2 0, Jönköping Halland Östergötland Kalmar Skåne Uppsala Kronoberg Västerbotten Dalarna V Götaland Stockholm Örebro Norrbotten Jämtland Värmland Sörmland Blekinge Västmanland Västernorrland Gävleborg Gotland tot exkl kost Kostnad

29 Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Övergripande hälsotillstånd Graviditet+nyföddhet+förlossning Kvinnosjukdomar Rörelseorganens sjukdomar Diabetes Hjärtsjukdomar Strokesjukvård Njursjukvård Cancer Psykiatri Kirurgisk behandling IVA Läkemedel Övrigt 0,42 0,57 0,73 0,75 0,59 0,477 0,56 0,57 0,54 0,43 0,29 0,74 0,57 0,39 0,69 0,61 0,58 0,55 0,68 0,59 0,49 0,64 0,51 0,71 0,48 0,75 0,54 0,57 0,44 0,55 0,52 0,67 0,53 0,25 0,44 0,37 0,48 0,49 0,60 0,55 0,63 0,63 0,48 0,56 0,55 0,65 0,59 0,56 0,49 0,43 0,57 0,55 0,61 0,50 0,50 0,38 0,86 0,50 0,00 0,45 0,62 0,67 0,70 0,34 0,69 0,19 0,63 0,532 0,33 0,19 Totalt medicinska resultat exkl hälsotillst 0,54 0,61 0,56 0,48 0,51 Totalt medicinska resultat inkl hälsotillst 0,535 0,62 0,58 0,52 0,52 Tillgänglighet 0,52 0,60 0,76 0,735 0,86 Patientuppfattning 0,13 0,43 0,55 0,81 0,91 Kostnader 0,57 0,82 0,57 0,66 0,82 Rangordning Totalt 0,514 0,61 0,606 0,567 0,593

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Öppna jämförelser 2011. Pressinformation 2011-11-28

Öppna jämförelser 2011. Pressinformation 2011-11-28 Öppna jämförelser 2011 Pressinformation 2011-11-28 Medverkande Svante Lönnbark, landstingsdirektör Stefan Back, medicinsk rådgivare Patrik Bergman, utredare Samhällsmedicin Katarina Wijk, chef Samhällsmedicin

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Diabetesvård i Västerbotten

Diabetesvård i Västerbotten Diabetesvård i Västerbotten Herbert Sandström Distr. Läk. Doc Allmänmedicin Enheten för Allmänmedicin. VLL/Umeå Universitet Hur kan ÖJ bidra till att utveckla och förbättra diabetesvården? Exempel från

Läs mer

Länssjukvården (LSV) Närsjukvården (NSV) Barn- och ungdomskliniken Martin Duru Skyddsombud Representant

Länssjukvården (LSV) Närsjukvården (NSV) Barn- och ungdomskliniken Martin Duru Skyddsombud Representant Regionalt skyddsombud, Huvudskyddsombud, samverkansgrupp 2014-04-01 (valda till 2015-03-31) Arbetsområde Del av länet Arbetsplats Namn Regionalt skyddsombud Vakant Huvudskyddsombud Ordförande KLL, Ordförande

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 1 BESLUTSUNDERLAG Regionsjukvårdsstaben Göran Atterfors 2014-09-12 RSN 2014-16 Regionsjukvårdsnämnden Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden (RSN)

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Bakgrund Ungefär 0,5 procent (cirka 40 000 personer) av befolkningen i riket har typ 1-diabetes Cirka 5 procent av kvinnorna och 7

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling

1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling 1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden Remissregler för sjukvård utanför landstinget, mm I samband med att det nya Riksavtalet

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska/ leg. psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län

Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län Höglandets sjukvårdsområde För ett bra liv i ett attraktivt län Välkommen till Höglandets sjukvårdsområde Jag vill att vårt sjukhus och vår sjukvård ska präglas av en mycket God Vård och i det ett gott

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Marie Källman 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade

Läs mer

Glöm MANTRAN OCH MYTER. det behövs FLER VÅRDPLATSER. Sjukhusläkarna

Glöm MANTRAN OCH MYTER. det behövs FLER VÅRDPLATSER. Sjukhusläkarna Glöm MANTRAN OCH MYTER det behövs FLER VÅRDPLATSER Sjukhusläkarna MANTRAN OCH MYTER om vårdplatser Inget annat land i Europa har så få vårdplatser per 1000 invånare som Sverige. Och det får konsekvenser.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Rådslag Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Socialdemokraterna, LO och Kommunal i Östergötland inbjuder till rådslag om hälso- och sjukvården. Förord En god hälsa är det allra viktigaste i livet

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken MSE Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ø Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Ø Vårdrelaterade infektioner uppskattas årligen orsaka ca 750 000 extra vårddagar

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Likvärdig tillgång till behandling efter alla jämförelser har sjukvården blivit mera jämlik?

Likvärdig tillgång till behandling efter alla jämförelser har sjukvården blivit mera jämlik? Likvärdig tillgång till behandling efter alla jämförelser har sjukvården blivit mera jämlik? Prioriteringskonferensen 2013 22 oktober Gävle Fredrik Westander Presentation Landstingserfarenhet från Värmland

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Hans Rutberg

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Hans Rutberg Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Hans Rutberg 0 Mikroorganismer smittar oavsett om de är resistenta eller ej! HUR FÅR VI GODA IDÉER ATT SMITTA OCH BLI RESISTENTA? Någon som behöver

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer