Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Parkering på gatumark 2010. Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering"

Transkript

1 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Parkering på gatumark 2010 Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

2 Upplysningar om innehållet: Sofia Hoffman, Frågor om parkering: Lars Ahlman, Sveriges er och Landsting, 2010 ISBN: Text: Sofia Hoffman Foto: Ulf Huett Nilsson Produktion: ETC Tryck: Modintryckoffset

3 Förord Sveriges er och Landsting ger vartannat år ut en samlad statistik över parkering på gatumark i Sveriges kommuner. Föregående rapport gavs ut 2008 och avsåg förhållandena i kommunerna 2008 och kommunernas kostnader och intäkter för parkering och felparkering för Syftet med redovisningen är att möjliggöra jämförelser mellan kommunerna när det gäller parkeringsavgifter, felparkeringsavgifter, bestämmelser kring parkering för rörelsehindrade, nyttokort, boendeparkering, miljöbilar och P-skiva samt metoder för att ta in avgifter. Skriften kan också utgöra ett underlag för de kommuner som överväger att införa kommunal parkeringsövervakning. Underlaget till statistiken har liksom tidigare år samlats in via elektroniska enkäter till kommunerna. Uppgifterna om parkeringsavgifter, felparkeringsavgifter, förekomst av kommunal parkeringsövervakning med mera avser förhållanden 2010, medan kostnader och intäkter för parkering och felparkering, antal utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade och antal utfärdade parkeringsanmärkningar avser. Den som läst tidigare upplagor av rapporten kommer att känna igen den inledande texten som tar upp och förklarar begrepp och regelverk som rör parkering. Denna lilla parkeringsskola är tänkt att underlätta läsning och förståelse av rapporten och kasta ljus över dagens parkeringssituation. Årets enkät har besvarats av 200 av landets 290 kommuner. Det innebär en svarsfrekvens på knappt 70 procent. Befolkningsmässigt omfattar svaren 86 procent av landets invånare, vilket betyder att det mestadels är små kommuner, utan kommunal parkeringsövervakning och parkeringsavgifter, som saknas i statistiken. Då svarsfrekvensen för årets enkät är lägre än vid tidigare undersökningar har uppskattningar utifrån tidigare svar och medelvärden använts för att skatta totalsummor. Jämförelser med resultat från andra år kan därmed göras, men läsaren bör ha i åtanke att siffrorna innehåller ett visst mått av osäkerhet. Att potentiella skillnader i bokföring av kostnader och intäkter kommuner emellan kan förekomma gör att även de kommunspecifika uppgifter som redovisas i rapporten och dess bilagor bör tolkas med viss försiktighet. specifika avgifter, kostnader och intäkter redovisas i rörliga priser. De totala kostnader och intäkter som lyfts fram i rapporten har justerats mot konsumentprisindex för att möjliggöra jämförelser med de siffror som redovisades i föregående rapport. I januari i år beslutade regeringsrätten att moms ska tas ut på offentligrättsligt beslutade parkeringsavgifter. Beslutet gäller retroaktivt från 1 januari. Detta innebär att endast 80 procent av de intäkter från parkeringsavgifter som redovisas i rapporten tillfaller kommunerna. Undersökningen har genomförts och sammanställts vid Sveriges er och Landstings avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad av Sofia Hoffman. Sveriges er och Landsting i juli 2010 Göran Roos Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

4

5 Innehåll 4 Sammanfattning 6 Liten parkeringsskola 6 Ansvaret för parkering 6 Parkeringsregler 7 Parkeringsavgifter 7 Dispenser 7 Felparkeringsavgifter 8 Tillsyn av lagen om parkering och felparkering 9 Avgiftsbelagd parkering 9 Höjning av parkeringsavgifterna i många kommuner 9 Ökade intäkter från parkeringsavgifter 11 Avgiftsmetoder 11 Nyttokort och boendeparkering 11 Miljöbilsparkeringen minskar 11 P-skiva, parkeringsrestriktioner och lokala trafikföreskrifter 13 Felparkering 13 Många kommuner har höjt felparkeringsavgifterna 13 Kraftig ökning av intäkter från felparkeringsavgifter 15 Parkeringsövervakning 17 Parkering för rörelsehindrade 19 Bilagor

6 Kapitel 1. Sammanfattning 1 KAPITEL Sammanfattning Av de 200 kommuner som besvarat enkäten har 143 uppgivit att de har kommunal parkeringsövervakning (KPÖ) under hela eller delar av år Bland de kommuner som deltog även i förra undersökningen har tre avvecklat sin parkeringsövervakning medan nio kommuner har valt att införa KPÖ. Ytterligare någon kommun uppger att man överväger att införa KPÖ under nästa år uppgav 173 kommuner att de hade KPÖ. 35 av dessa kommuner har inte besvarat enkäten i år. Utifrån antagandet att de flesta av dessa kommuner behållit sin övervakning landar det totala antalet kommuner med KPÖ 2010 på strax under 180 stycken. De totala kostnaderna för den kommunala parkeringsövervakningen har ökat något sedan Då uppgick kostnaderna till cirka 370 Mkr, medan de summerar till cirka 390 Mkr. Vanligast är att den kommunala parkeringsövervakningen sköts med personal från vaktbolag. Så är fallet i drygt hälften av kommunerna, däribland de allra största och de allra minsta. Näst vanligast är parkeringsövervakning utförd av personal från kommunens egen förvaltning. I några kommuner, däribland Malmö, är det kommunala parkeringsbolag som efter upphandling tilldelats övervakningsuppdraget. Minst vanligt är att personal från en annan kommun sköter om övervakningen. I det fåtal kommuner där detta förekommer utförs övervakningen oftast med en deltidstjänst. Skillnaderna i resurser för övervakning är naturligtvis mycket stora. Stockholm, Göteborg och Malmö står tillsammans för över hälften av antalet helårstjänster medan många av de små kommunerna enbart har någon övervakare på deltid, ibland bara under någon del av året. Särskilt i turistkommunerna är det vanligt att man hyr in övervakare från något bevakningsföretag under den mest intensiva besökssäsongen. Dessa förhållanden avspeglas i kostnaderna för KPÖ. De totala intäkterna från parkeringsavgifter (inklusive nyttokort, miljöbils- och boendeparkering samt moms) har ökat markant jämfört med Då uppgick den totala summan till cirka 980 Mkr, medan den uppgår till drygt Mkr. Stockholms stad står för hela 90 procent av denna ökning. Höjda parkeringsavgifter och en ökad betalningsvilja hos parkerarna är två viktiga förklaringar till intäktsökningen. Inte bara Stockholm, utan hälften av de kommuner som har avgiftsbelagd parkering uppger att de höjt parkeringsavgifterna sedan föregående undersökning. Den genomsnittliga avgiftshöjningen är knappt 30 procent, men här ska beaktas att ett antal kommuner med parkeringsavgifter på några kronor fördubblat eller tredubblat avgiften till i år, vilket drar upp medeltalet en aning. Bland skälen till höjning märks framförallt behovet av större omsättning på parkeringsplatser i centrum, att avgifterna inte justerats på flera år samt den nyligen införda momsplikten på parkeringsavgifter. Även den sammanlagda intäkten från felparkeringsavgifter har ökat sedan Då uppgick kommunernas totala intäkter från felparkeringsavgifter till knappt 460 Mkr. ligger summan på omkring 580 Mkr. Även här svarar Stockholm för nästan 90 4 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

7 procent av ökningen. En 50-procentig ökning av antalet utfärdade parkeringsanmärkningar jämfört med 2007 liksom en generell höjning av felparkeringsavgifterna är två av orsakerna till Stockholms ökade intäkter. Även många andra kommuner har höjt felparkeringsavgifterna och i snitt utfärdades drygt 25 procent fler parkeringsanmärkningar i kommunerna jämfört med Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 5

8 Kapitel 2. Liten parkeringsskola 2 KAPITEL Liten parkeringsskola Få vardagliga företeelser väcker så starka känslor som parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter. Även om det jämfört med andra samhällsfrågor kan uppfattas som blott ett irritationsmoment i vardagen, är felparkeringsavgiften en av de vanligaste orsakerna till att en enskild medborgare utsätts för kommunens myndighetsutövning. Det är därför viktigt att regelsystemet upplevs som rimligt och rättvist. Av denna anledning kan det vara på sin plats att här beskriva bland annat vem som har ansvaret för parkeringsfrågorna, varför det finns parkeringsregler och varför vi har avgifter för parkering och felparkering. Ansvaret för parkering Regelsystemet för parkering skiljer sig åt mellan allmän platsmark och kvartersmark. Med allmänna platser avses i plan- och bygglagen gator, vägar, torg och andra områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamma behov. en har ansvaret för all allmän platsmark. I den här skriften använder vi ordet gatumark som gemensam benämning på trafik- och parkeringsytor inom dessa typer av områden. Kvartersmark är mark avsedd för bebyggelse eller annat ändamål. Kvartersmark inom ett planområde omfattar all mark som inte är allmän platsmark. Inom kvartersmark är det normalt fastighetsägaren som har ansvaret för att det finns parkeringsplatser i tillräcklig omfattning. Denna grundregel tillämpas vid ny- och ombyggnad, men är av praktiska skäl inte möjlig att tillämpa i städernas centrala delar där planer och bebyggelse kom till stånd långt innan bilen blev var mans och kvinnas egendom. När kommunen ordnar parkering på den del av sin mark som inte är gatumark eller allmän platsmark, betraktas detta också som parkering på kvartersmark. I stora kommuner finns ofta parkeringshus i kommunens centrala delar därför att möjligheterna till parkering på gatumark här inte räcker till för att klara efterfrågan. Parkeringshusen kan ägas av privata företag eller av kommunen. På gatumark tillämpas ett offentligrättsligt system för reglering och övervakning av parkering och övrig uppställning. Det innebär att samhället i form av staten eller kommunen är den ena parten, medan trafikanten/den enskilde är den andra parten. Enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning bestämmer kommunen själv om den skall svara för parkeringsövervakningen på gatumark. Ungefär 60 procent av landets kommuner har idag beslutat att själva ha hand om parkeringsövervakningen i hela eller delar av kommunen. På kvartersmark gäller civilrättsliga regler för reglering och övervakning av parkering. Vid civilrättsligt förfarande är markägaren den ena parten medan trafikanten/den enskilde är den andra parten. Parkeringsregler Vi får inte parkera, i vissa fall inte ens stanna till, var som helst. För de flesta är det självklart att inte parkera på trottoarer, busshållplatser, övergångsstäl- 6 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

9 len, tvärs längdriktningen på en gata och liknande. Det är däremot inte lika självklart att det till exempel är förbjudet att ens stanna på den anslutningsfria sidan i en korsning. Var det är tillåtet respektive inte tillåtet att parkera anges i Trafikförordningen. Det som styrt lagstiftningen är framför allt kraven på trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Trafiksäkerhet innebär till exempel att det ska vara fri sikt vid övergångsställen så att trafikanterna upptäcker varandra och kan samspela för att undvika olyckor. Framkomlighet innebär till exempel att det ska vara möjligt för vanliga fordon att komma fram på en gata utan att andra fordon blockerar vägen. Tillgänglighet innebär till exempel att det ska vara möjligt för bussar att stanna på hållplats och för distributionsfordon att stanna och lossa sin last utan att behöva dubbelparkera. Utöver de generella uppställningsreglerna i Trafikförordningen har de flesta kommuner lokala trafikföreskrifter som ytterligare reglerar parkeringen. En vanlig bestämmelse är datumparkering, men också tidsreglering eller avgiftsbeläggning av parkering förekommer frekvent. Nytt sedan föregående rapport är att alla lokala trafikföreskrifter från 1 juli 2010 ska finnas i en rikstäckande databas för landets trafikföreskrifter, RDT. Parkeringsavgifter I större kommuners centrala delar finns många målpunkter som alla vill kunna nå: butiker, restauranger, arbetsplatser, biografer, teatrar. Om parkeringsplatserna på gatumark inte räcker till har kommunen enligt ala avgiftslagen (dess fullständiga namn är Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera) möjlighet att ta ut parkeringsavgifter. Syftet med avgifterna ska vara att ordna trafiken. Mot denna bakgrund bör avgiften ligga på en sådan nivå att man får en rimlig omsättning på parkeringsplatsernas användning och därmed ökar möjligheterna för fler att nå målpunkterna. Nivån på parkeringsavgifterna har alltså ingen koppling till kommunens kostnader för att anordna parkeringen. Med utgångspunkt från kravet att behandla alla medborgare lika har kommunen ingen möjlighet att reservera parkeringsplatser på gatumark för enskilda personer eller grupper. Det är dock möjligt att göra undantag från likabehandlingen för några grupper: rörelsehindrade, boende, näringsidkare och beskickningsfordon. Rörelsehindrade har rätt att parkera på de särskilda platser som finns för rörelsehindrade, under förutsättning att särskilt tillstånd används. När det gäller parkeringsavgifter är det upp till varje kommun att bestämma om sådant tillstånd också innebär befrielse från att betala parkeringsavgift eller inte. I en del kommuner har man infört boendeparkering för boende i centrala delar av staden där det saknas platser på kvartersmark. Som boende betalar man ofta en lägre parkeringsavgift än besökare till området. Avgiften för boendeparkering bör ligga i nivå med omgivande anläggningars taxor så att ingen konkurrens uppstår. För näringsidkare finns i många kommuner så kallade nyttokort som ger ett undantag från vissa parkeringsbestämmelser på gatumark. Förutsättningen för detta undantag är förstås att fordonet används i yrkesutövandet. Det är vanligt att nyttokortet ger rätt till 2-3 timmars uppställning på parkeringsplatser oavsett den tidsbegränsning som gäller där. Miljöbilar tillhör enligt lagen inte en av de grupper för vilka undantag om likabehandling kan göras. Praxis talar emellertid i dagsläget för att särskilda parkeringsvillkor för miljöbilar accepteras juridiskt. I takt med att försäljningen av miljöbilar ökar och den gamla bilparken successivt byts ut, kommer av nödvändighet en återgång ske till att avgiftsbelägga även parkering för miljöbil om syftet att ordna trafiken ska kunna upprätthållas. Mellan 70 och 80 kommuner tar idag ut parkeringsavgifter. I de flesta kommuner är antalet parkeringsplatser på kvartersmark och gatumark tillräckliga för att alla ska kunna parkera när de behöver och utan att bryta mot parkeringsbestämmelserna. Dispenser Det är möjligt att få dispens från många trafikbestämmelser. Det kan gälla dispens för att framföra ett fordon som är tyngre, längre eller bredare än som är tillåtet, till exempel transport av prefabricerade delar till monteringsfärdiga hus. Det kan också gälla parkering på en viss plats under en viss tid för visst ändamål. Dispenser avser oftast tillfälliga händelser. en har rätt att ta betalt för den handläggning som krävs för att någon ska få dispens från en viss bestämmelse, en så kallad dispensavgift, förutom för handläggningen av parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Felparkeringsavgifter erna bestämmer själva vilka felparkeringsavgifter de vill ta ut för parkeringsförseelser. Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 7

10 Kapitel 2. Liten parkeringsskola Enligt lagen är den lägsta avgift som får tas ut 75 kronor och den högsta 1000 kronor. Staten behåller 53 kronor för varje felparkeringsavgift för att täcka sina administrativa kostnader för betalningshantering, indrivning med mera. Tillsyn av lagen om parkering och felparkering Tillsyn av att parkeringsreglerna på gatumark följs utförs i cirka 180 kommuner av parkeringsvakter som arbetar åt kommunen, eftersom polisens resurser inte räcker till. Dessa kommuner har fattat beslut om så kallad kommunal parkeringsövervakning (KPÖ). Många av dem lägger ut delar eller hela parkeringsövervakningen på privata vaktbolag eller samarbetar med andra kommuner. Oavsett vem som utför övervakningen på gatumark gäller strikta krav på utbildning: polisen kräver 18 dagars utbildning med efterföljande godkänt prov. För övervakning på kvartersmark säger lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering endast att den som anlitas ska ha för ändamålet lämplig utbildning. Skälet till dessa lägre krav är att reglerna för parkering på kvartersmark är betydligt enklare än de för gatumark. 8 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

11 3 KAPITEL Avgiftsbelagd parkering Höjning av parkeringsavgifterna i många kommuner 67 av de 200 kommuner som besvarat årets enkät har uppgivit att de tar ut avgifter för parkering under hela eller delar av året. Ytterligare några kommuner som inte besvarat enkäten i år har sannolikt också avgiftsbelagd parkering, varför det totala antalet kommuner som under 2010 tar ut parkeringsavgifter torde ligga mellan 70 och 80. I övriga kommuner är parkeringen avgiftsfri. Många av de kommuner som har avgiftsfri parkering använder dock parkeringsskiva för att begränsa tiden för tillåten parkering. Hälften av de 67 kommunerna har uppgivit att de till 2010 höjt parkeringsavgifterna. I genomsnitt har en höjning om cirka 30 procent skett. Skälen till höjning av parkeringsavgifterna är i vid mening en strävan att ordna trafiken och öka omsättningen på de mest attraktiva parkeringsplatserna. Andra orsaker till höjning som lyfts fram i enkätsvaren är att avgifterna inte justerats på flera år, att anpassning till närliggande eller liknande kommuner gjorts och att man vill bidra till övergripande mål för trafiken som överflyttning av resor med bil till mer miljövänliga alternativ. Sist men inte minst nämns den nyligen införda momsplikten på parkeringsavgifter. Beslut om införande av moms på parkeringsavgifter togs av regeringsrätten i januari i år. Momsplikten gäller retroaktivt från 1 januari. Om man bortser från den speciella parkeringssituation som råder vid Arlanda flygplats, där avgiften per timme är 60 kronor, är den högsta avgiftsnivån som tillämpas i landet 40 kronor per timme. Endast Stockholm använder sig av denna avgift. Näst högst är avgifterna i Göteborg, Uppsala, Örebro och Nynäshamn där maxavgiften per timme satts till 25 kronor. Lägst avgift har man i Mora, där parkeringsavgiften per timme är 3,50 kronor och på Öckerö, där det kostar 20 kr per dygn att parkera. I tabellen på nästa sida redovisas maximiavgifterna per timme för parkering i de kommuner som besvarat enkäten. Ökade intäkter från parkeringsavgifter Sedan föregående undersökning har kommunernas sammanlagda intäkter från parkeringsavgifter ökat markant. Under 2007 uppgick intäkterna till cirka 980 Mkr. Årets enkät visar på en total intäkt (inklusive nyttokort, boende- och miljöbilsparkering samt moms) om drygt Mkr. Beaktas bör emellertid här att momsplikten medför att endast 80 procent av intäkterna tillfaller kommunerna. Stockholm står för cirka 30 procent av de totala intäkterna, vilket är omkring 10 procentenheter mer än Av den totala intäktsökningen på nästan 200 Mkr svarar Stockholm för hela 90 procent. De främsta anledningarna till intäktsökningen är höjda parkeringsavgifter och en ökad betalningsvilja hos parkerarna. Även avskaffandet av gratis boende- och nyttoparkering för miljöbilar vid årsskiftet 2008/ bör ha bidragit till de ökade intäkterna. Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 9

12 Kapitel 3. Avgiftsbelagd parkering tabell 1. Högsta parkeringsavgift per timme Högsta P-avgift/tim Antal kommuner er Sigtuna (endast på Arlanda) 40 Stockholm Göteborg, Uppsala, Örebro, Nynäshamn Malmö, Linköping, Västerås, Helsingborg, Borås Eskilstuna, Växjö, Vaxholm Lund, Sotenäs Umeå, Gävle, Södertälje, Skellefteå, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Västervik, Lysekil Östersund Jönköping, Halmstad, Karlstad Norrköping, Sundsvall, Luleå, Kalmar, Mölndal, Falun, Uddevalla, Nyköping, Skövde, Landskrona, Piteå, Falkenberg, Ängelholm, Hudiksvall, Danderyd, Karlshamn, Karlskoga, Nässjö Kristianstad, Solna, Sollentuna, Burlöv Hässleholm, Kungälv, Lidköping Trollhättan, Borlänge, Motala, Vetlanda, Oskarshamn Gotland, Arvika, Härnösand, Mariestad, Orust Haninge, Kungsbacka 3,50 Mora diagram 1. Intäkter från parkeringsavgifter KPI-justerade siffror, Mkr 1200 Stockholm, Göteborg, Malmö Övriga landet Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

13 Bland övriga svarande sticker Kalmar och Danderyd ut som två kommuner som procentuellt ökat sina intäkter från parkeringsavgifter kraftigt. Den genomsnittliga intäktsökningen för samtliga kommuner är cirka 20 procent. En knapp tredjedel av de 67 kommunerna har minskat sina intäkter från parkeringsavgifter jämfört med Avgiftsmetoder Många kommuner använder sig av flera olika metoder för att ta ut avgift för parkering. Det vanligaste sättet att ta ut parkeringsavgift på under 2010 är med hjälp av biljettautomat för både mynt och kontokort. Sådana automater finns i 80 procent av de kommuner där avgift förekommer. Näst vanligast är biljettautomat enbart för mynt och därefter telefonparkering. Den senare metoden har introducerats i ytterligare några kommuner sedan Användningen av mekaniska vridmätare fortsätter att minska, liksom förekomsten av elektroniska parkeringsmätare förekom vridmätare i 16 kommuner återstår vridmätare endast i sju av de 66 kommuner som uppgivit att de har avgiftsbelagd parkering. De elektroniska mätarna finns i 12 kommuner. Liksom vid förra undersökningen är platsnummerautomat den mest ovanliga av de avgiftsmetoder som listas i enkäten. Dessa förekommer endast i tre kommuner. Andra metoder för uttag av avgift förekommer i 18 kommuner. Några exempel som specificerats är SMS-parkering, p-automat enbart för kontokort, p-automat för efterskottsbetalning med kontokort, parkeringskort och parkeringsdosa. Nyttokort och boendeparkering Nyttokort används i drygt 30 procent av de svarande kommunerna. I alla utom en av dessa kommuner innebär innehav av nyttokort befrielse från parkeringsavgift. På Gotland ska innehavare av nyttokort betala parkeringsavgift, men där tillhandahålls nyttokortet å andra sidan till en relativt låg kostnad. I knappt hälften av kommunerna får nyttokortsinnehavare parkera sitt fordon även där förbud att parkera gäller enligt de lokala trafikföreskrifterna. Dock inskränks denna rättighet oftast till att gälla under vissa omständigheter och under ett par timmar. Årsavgiften för ett nyttokort varierar mellan 0 och kronor. Den högsta avgiften tas ut i Stockholm. I Östhammar och Ovanåker är nyttokortet gratis. Näst högst är avgiften i Göteborg och därefter Malmö, där nyttokorten kostar respektive kronor. Samtliga tre storstadskommuner har höjt avgiften för nyttokortet jämfört med kommuner har angivit att de tillämpar boendeparkering Det är två kommuner fler än 2008 och då ska beaktas att ett par kommuner som i 2008 års enkät uppgav att de hade boendeparkering inte deltagit i årets undersökning. I sju kommuner är tillståndet för boendeparkering gratis och berättigar till en lägre parkeringsavgift. I resten av kommunerna tas en avgift ut för tillståndet men innehavaren behöver i de flesta av dessa kommuner inte erlägga någon parkeringsavgift. Tolv av de svarande kommunerna har uppgett att det i kommunen finns parkeringsplatser som är reserverade enbart för boende i ett visst område. Miljöbilsparkeringen minskar Trots att lagtexten inte medger det förekommer parkeringstillstånd för miljöbil i 39 kommuner; alltså i mer än hälften av de kommuner som tar ut parkeringsavgifter. Jämfört med 2008 tycks en liten minskning i antal kommuner som erbjuder särskilda parkeringsvillkor för miljöbilar ha skett. Bland de kommuner som besvarat enkäten både i år och 2008 har fem stycken (Stockholm, Kristianstad, Härnösand, Lycksele och Strömstad) avvecklat parkeringstillstånden för miljöbil. I några kommuner funderar man över, alternativt har beslutat om, avveckling av tillstånden under Nyköping och Mjölby har infört parkeringstillstånd för miljöbil sedan föregående undersökning. I samtliga av de 39 kommunerna är miljöbilsinnehavare som skaffat p-tillstånd för bilen befriade från att erlägga parkeringsavgift. Avgiftsbefrielsen är dock i de flesta kommuner begränsad till en eller ett par timmar, eller till utvalda parkeringsytor. Två tredjedelar av kommunerna tar ut en avgift för parkeringstillståndet. Parkeringstillståndens giltighetstid varierar mellan 1 och 3 år, och kostnaden för tillståndet mellan 17 och 500 kronor per år. Fyra kommuner erbjuder parkeringsplatser reserverade enbart för miljöbilar. P-skiva, parkeringsrestriktioner och lokala trafikföreskrifter Parkeringsskiva används under 2010 på något sätt i 30 procent av de kommuner som besvarat enkäten. I nio av tio fall används P-skivan enbart för tidkontroll, och då ofta tillsammans med nyttokort eller parkeringstillstånd för miljöbil. I Jönköping används P-skiva med periodmärke som förbetald par- Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 11

14 Kapitel 3. Avgiftsbelagd parkering keringsavgift och i ett par kommuner tillhandahålls P-skivan mot en låg avgift. En eller flera generella parkeringsrestriktioner tillämpas i cirka en tredjedel av landets kommuner. Situationen 2010 är i princip densamma som under Datumparkering är vanligast förekommande och finns i 45 procent av de svarande kommunerna. Städdagsförbud är den näst vanligaste restriktionen med en förekomst på drygt 35 procent. Städnattsförbud används i knappt 10 procent av de kommuner som besvarat frågan. 25 procent har uppgivit att de tillämpar någon form av restriktion utöver de tre nämnda. Vanligast är zoner med parkeringsförbud. Parkeringsförbud på vissa gator under vintertid och vid sopning och snöröjning förekommer också i några kommuner. Någon kommun har dessutom uppgivit att man tillämpar p-förbud för tung trafik nattetid i bostadsområden. Någon form av lokal trafikföreskrift som generellt reglerar längsta tillåtna tid för parkering på allmän plats i hela eller delar av kommunen, till annan tid än 24 timmar, finns i 51 av de kommuner som besvarat enkäten. Tidsgränser förekommer enligt nedan: 48 timmar i 5 kommuner 7 dygn i 23 kommuner Övriga tidsgränser i 23 kommuner Bland de övriga tidsgränserna är den vanligaste begränsningen tre dygn. Kortare tidsgränser på mellan en och tre timmar förekommer också, liksom särskilda tidsgränser för tunga fordon, 4-6-dagars parkering, 14-dagarsparkering och långtidsparkering. Den sistnämnda förekommer i Oskarshamn, där maxtiden för parkering för gotlandstrafiken är 28 dygn. Förbud mot stannande eller parkering på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng regleras sedan 2007 i Trafikförordningen. En kommun kan emellertid genom lokala trafikföreskrifter besluta om förbud att stanna och parkera fordon i terräng utanför tättbebyggt område. Sådan LTF finns i 11 av de svarande kommunerna. Enbart förbud att parkera fordon i terräng utanför tättbebyggt område tillämpas i sex kommuner. 12 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

15 4 KAPITEL Felparkering Avgifter för felparkering tas enligt lag ut i alla kommuner. Regeringen anger det högsta och lägsta beloppet som avgiften får fastställas till. Inom denna ram bestämmer kommunerna beloppens storlek. en är alltså den myndighet som beslutar om felparkeringsavgiftens storlek även om man inte själv har parkeringsövervakning. I kommuner som inte har egen parkeringsövervakning sköts övervakningen av polisen. Den lägsta avgift som får tas ut är 75 kronor och den högsta 1000 kronor. Många kommuner har höjt felparkeringsavgifterna Sedan förra enkäten har 45 kommuner höjt någon eller samtliga felparkeringsavgifter. Höjningarna beror i de flesta kommuner på dålig efterlevnad av parkeringsreglerna. Särskilt gäller detta förbudet mot att stanna eller parkera på plats avsedd för rörelsehindrad. Andra skäl till höjning är att en översyn av felparkeringsavgifterna inte gjorts på länge, att en anpassning till intilliggande kommuner och till kostnaden för att parkera rätt eftersträvas och att en differentiering av felparkeringsavgifterna behövs för att bättre anpassa botbeloppet till förseelsens allvarlighetsgrad. Kraftig ökning av intäkter från felparkeringsavgifter De höjda felparkeringsavgifterna avspeglas i intäkterna. Jämfört med 2007 har kommunernas totala intäkter från felparkeringsavgifter ökat med drygt 120 Mkr, från 460 till 580 Mkr. Av den totala ökningen svarar Stockholm för nästan 90 procent. De höjda avgifterna, liksom en utökning av den kommunala parkeringsövervakningen och en 50-procentig ökning av antalet utfärdade parkeringsanmärkningar ligger bakom intäktsökningen. Den resterande totala intäktsökningen om cirka 10 procent kan rimligtvis förklaras dels av de höjda felparkeringsavgifterna, dels av det faktum att i genomsnitt 25 procent fler parkeringsanmärkningar utfärdades i kommunerna under jämfört med under Stockholm, Göteborg och Malmö står tillsammans för nära 70 procent av de sammanlagda intäkterna. Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 13

16 Kapitel 4. Felparkering diagram 2. Intäkter från felparkeringsavgifter KPI-justerade siffror, Mkr 600 Stockholm, Göteborg, Malmö Övriga landet Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

17 5 KAPITEL Parkeringsövervakning Mellan 170 och 180 av landets kommuner har kommunal parkeringsövervakning (KPÖ) under hela eller delar av år Bland de kommuner som besvarat både detta års och föregående enkät har tre kommuner avvecklat övervakningen, medan nio kommuner infört KPÖ. Sammanlagt har antalet helårstjänster för kommunal parkeringsövervakning ökat med omkring 100 tjänster jämfört med 2007; från drygt 600 till cirka 700. Om antalet nya tjänster räknas har de största ökningarna skett i Göteborg och Stockholm. Procentuellt sett har däremot andra kommuner, diagram 3. Antal p-vakter i olika regiformer Helårstjänster 800 Vaktbolag Egen personal alt bolag Annan kommuns personal , ,2 78 7,3 101,6 3,75 83, ,3 416,8 328,6 88, , Siffrorna för 2010 är inte exakta, då ca 35 kommuner med KPÖ ej besvarat enkäten i år. Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 15

18 Kapitel 5. Parkeringsövervakning såsom Strängnäs, Höör, Ronneby och Vara ökat sin parkeringsövervakning mer. Där rör det sig om ökningar från en mindre till en större del av en helårstjänst alternativt från en deltidstjänst till någon eller ett par heltidstjänster. De totala bokförda kostnaderna för den kommunala parkeringsövervakningen ligger, naturligt nog med tanken på ovanstående, något högre än vad de gjorde Då uppgick kostnaderna till omkring 370 Mkr medan de summerar till cirka 390 Mkr. Drygt hälften av alla parkeringsvakter som övervakar parkering på gatumark i kommunerna köps in från vaktbolag. Så är till exempel fallet i Stockholm, Göteborg, Linköping, Helsingborg och merparten av de kommuner med KPÖ som har färre än invånare. I en övervägande andel av de kommuner som karaktäriseras som större städer genomförs övervakningen med hjälp av personal från den egna förvaltningen. Knappt sju procent av kommunerna med KPÖ sköter övervakningen med personal från den egna kommunens eller annan kommuns parkeringsbolag. Mest ovanligt är att övervakningen sköts av personal från annan kommuns förvaltning. I det fåtal kommuner där detta förekommer utförs övervakningen oftast med en deltidstjänst. 16 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

19 6 KAPITEL Parkering för rörelsehindrade Transportstyrelsen gav i augusti ut nya föreskrifter om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det har i dessa gjorts vissa förtydliganden kring förutsättningarna för att kunna få ett tillstånd. En särskild bokstav för förare respektive passagerare som ska ingå i parkeringstillståndets tillståndsnummer har även införts. Då antalet kommuner som svarat på årets enkät är färre än vid föregående undersökning är säkra slutsatser om hur det sammanlagda antalet gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) utvecklats svåra att dra. Emellertid bör nämnas att i 55 procent av de kommuner som besvarat både denna och 2008 års enkät har antalet parkeringstillstånd minskat. Därtill hade åtta av de tio största kommunerna färre gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade vid årsskiftet /2010 jämfört med 2007/2008. Dessa uppgifter torde tyda på en generell nedgång i antal gällande tillstånd för rörelsehindrade i landets kommuner. En klart övervägande andel av tillstånden, nästan 80 procent, är utfärdade för förare. 29 av de 166 kommuner som besvarat frågorna om antal ansökningar respektive bifallna ansökningar om PRH har avslagit mer än 15 procent av ansökningarna. Procentuellt är avslagen flest i Hässleholm, där 58 procent av inkomna ansökningar avslogs under. I genomsnitt avslås cirka åtta procent av ansökningarna. Att ett utfärdat tillstånd återkallas är relativt ovanligt. Endast 9 kommuner (Göteborg, Västerås, Haninge, Mölndal, Trollhättan, Trelleborg, Vänersborg, Strängnäs och Sollefteå) har uppgivit att de återkallat något PRH under. Av dessa har åtta återkallat ett tillstånd och en kommun två tillstånd. Samtliga kommuner som svarat på frågan om beslutanderätten om parkeringstillstånd för rörelsehindrade delegerats till tjänsteman har uppgivit att sådan delegering finns. I 77 procent av kommunerna gäller delegeringen både beviljanden och avslag, medan den i resterande kommuner endast gäller vid beviljanden. Ungefär en fjärdedel av kommunerna uppger att de använder förtroendeläkare för bedömning av läkarintyg som inlämnas i samband med ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. I de flesta av dessa kommuner konsulteras förtroendeläkare vid svårbedömda diagnoser där osäkerhet kring gångförmågan råder, vid nyansökningar, vid otydliga läkarintyg och/eller vid tveksamma fall där kommunen överväger att avslå ansökan. I cirka 90 procent av de kommuner som tar ut parkeringsavgifter medför parkeringstillståndet för rörelsehindrad befrielse från parkeringsavgifter. I merparten, cirka 70 procent, av de kommuner som besvarat årets enkät ligger ansvaret för PRHfrågor hos tekniska nämnden eller motsvarande. Endast fem kommuner har uppgivit att en mjuk nämnd såsom socialnämnd eller motsvarande ansvarar för dessa frågor. Bland resterande kom- Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 17

20 Kapitel 6. Parkering för rörelsehindrade muner är det vanligaste att kommunstyrelsen eller bygg- och miljönämnden/samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för PRH-frågorna. Drygt 50 procent av kommunerna uppger att de har någon form av organiserat samråd med grannkommunen eller med flera kommuner inom länet/regionen i frågor som rör parkering för rörelsehindrade. 18 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

21 7 KAPITEL Bilagor 1. al parkeringsövervakning 2. Avgiftsbelagd parkering 3. Nyttokort, boende- och miljöbilsparkering 4. Felparkeringsavgifter 5. Restriktioner och dispenser 6. Parkering för rörelsehindrade Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 19

22 Kapitel 7. Bilagor bilaga 1. al parkeringsövervakning Tusen inv dec Personal från egen förvaltning Annan kommuns personal alt bolag Vaktbolag Totalt Kostnad KPÖ tkr Stockholm Göteborg Malmö 294 ca 45 ca Uppsala Linköping Västerås Örebro Norrköping Helsingborg Jönköping Umeå Lund Borås Huddinge Eskilstuna Sundsvall 96 4,5 4, Gävle 94 9,5 9, Halmstad Södertälje Karlstad Växjö Botkyrka Kristianstad Haninge Luleå 74 4,5 4, Kungsbacka Skellefteå Solna Järfälla Sollentuna Täby Kalmar 62 4,5 4, Mölndal Östersund Varberg Gotland Norrtälje Falun Örnsköldsvik Trollhättan Uddevalla Nyköping Skövde 51 2,75 2, Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

23 bilaga 1. al parkeringsövervakning Tusen inv dec Personal från egen förvaltning Annan kommuns personal alt bolag Vaktbolag Totalt Kostnad KPÖ tkr Hässleholm Borlänge 49 2,5 2,5 737 Lidingö Tyresö Trelleborg 42 1,75 1, Motala ,25 1, Landskrona Piteå ,5 1,5 823 Falkenberg Sigtuna Ängelholm Lerum Lidköping 38 1,8 1,8 652 Sundbyberg Alingsås Sandviken Vänersborg Hudiksvall 37 1,6 1,6 Västervik ,5 1, Partille 34 0,5 0,5 269 Härryda 34 0,5 0,5 170 Katrineholm 32 0,5 0,5 369 Strängnäs Falköping Eslöv Danderyd Karlshamn 31 1,5 1, Karlskoga ,15 1, Nässjö Kävlinge 29 0,1 0,1 48 Ronneby 28 1,25 0,4 1, Boden 27 0,25 0, Vetlanda 26 0,75 0, Oskarshamn Arvika 26 0,5 0,5 175 Nynäshamn 26 0,5 0,5 158 Mjölby 26 0,75 0,75 fanns ej Ludvika Köping Härnösand Höganäs 24 0,2 0,2 135 Mariestad 24 X 250 Upplands-Bro Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 21

24 Kapitel 7. Bilagor bilaga 1. al parkeringsövervakning Tusen inv dec Personal från egen förvaltning Annan kommuns personal alt bolag Vaktbolag Totalt Kostnad KPÖ tkr Lindesberg 23 0,5 0,5 212 Avesta 22 0,5 0,5 391 Sala 21 0,5 0,5 231 Finspang 21 0,05 0,05 24 Sollefteå Kumla Mora 20 0,2 300 Svedala 20 0,1 0,1 44 Nybro 20 0,25 0, Alvesta 19 0,5 0,5 Gällivare Sjöbo 18 0,11 0,11 91 Timrå Kalix 17 0,2 0,2 123 Burlöv 17 0,5 0,5 350 Klippan 16 0,05 0,05 Eksjö 16 0,25 0, Flen 16 0,25 0, Vara 16 0,25 0,25 67 Höör 15 0,1 0,1 67 Hedemora 15 0,3 0,3 174 Tjörn 15 0,25 0,25 84 Hörby 15 0,5 0,5 77 Åstorp 15 0,1 0,1 80 Lysekil 15 0, Knivsta Söderköping 14 0,4 0,4 84 Hultsfred 14 0,2 0,2 65 Sunne 13 0,6 0,6 93 Arboga 13 0,05 0,05 49 Mönsterås 13 0,15 0,15 Tidaholm 13 0,1 0,1 71 Öckerö 12 0,2 0,2 132 Tanum 12 ca 0,3 ca 0,3 180 Ovanåker 12 0,2 0,2 40 Trosa 11 X 127 Vaxholm 11 0,5 0, Säter 11 0,05 0,05 16 Borgholm 11 0,35 0, Filipstad 11 0,05 0,05 47 Nora 10 se Lindesberg 53 Åre 10 ca 0,35 ca 0, Töreboda 9 X se Mariestad Nykvarn 9 0,1 0, Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

25 bilaga 1. al parkeringsövervakning Tusen inv dec Personal från egen förvaltning Annan kommuns personal alt bolag Vaktbolag Totalt Kostnad KPÖ tkr Sotenäs 9 0,38 0, Vingåker 9 0,2 0,2 28 Älvsbyn 8 0,05 Ockelbo 6 0,1 0,1 35 Gullspång 5 X se Mariestad Överkalix 4 X 20 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 23

26 Kapitel 7. Bilagor bilaga 2. Avgiftsbelagd parkering Tusen inv dec Intäkter från p-avgifter (inkl. nytto-, boendeoch miljöbilsp. samt moms) tkr Max avgift kr/tim 1=vridmätare 2=elektronisk mätare 3=biljettautomat enbart mynt 4=biljettautomat mynt och kontokort 5=platsnummerautomat 6=telefonparkering Annan metod Stockholm P-automater för kontokort, ej mynt Göteborg Parkeringsdosa Malmö Uppsala Årskort, turistkort Linköping Västerås SMS-parkering Örebro SMS-parkering Norrköping Parkeringskort och SMS-parkering Helsingborg P-automater med efterskottsbetalning för kontokort Jönköping Förbetald p-skiva Umeå Lund Borås Eskilstuna Sundsvall Gävle SMS-parkering Halmstad Årskort för boendeparkering Södertälje Karlstad SMS-parkering Växjö Kristianstad Haninge Luleå Kungsbacka Skellefteå Solna Sollentuna Kalmar Mölndal Östersund SMS parkering Gotland Falun P-automat med kontokort för efterskottsbetalning Örnsköldsvik Trollhättan Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

27 bilaga 2. Avgiftsbelagd parkering Tusen inv dec Intäkter från p-avgifter (inkl. nytto-, boendeoch miljöbilsp. samt moms) tkr Max avgift kr/tim 1=vridmätare 2=elektronisk mätare 3=biljettautomat enbart mynt 4=biljettautomat mynt och kontokort 5=platsnummerautomat 6=telefonparkering Uddevalla Nyköping Skövde Hässleholm Borlänge Motala Annan metod Landskrona test av telefonparkering under 1år Piteå P-automat för mynt och bensinkort Falkenberg Kungälv 41 7 Ängelholm Lidköping Sundbyberg Hudiksvall Västervik Danderyd Karlshamn P-automater för bensinkort Karlskoga Nässjö Ystad Vetlanda Oskarshamn Arvika Nynäshamn Härnösand Mariestad Mora 20 3,5 3 Burlöv Orust Lysekil Öckerö kr/dygn 4 Vaxholm Sotenäs P-automater med biljett, enbart för kontokort Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 25

28 Kapitel 7. Bilagor bilaga 3. Nyttokort, boende- och miljöbilsparkering Nyttokort Boendeparkering Miljöbilar Tusen inv dec Förekommer Kostnad kr/år Får innehavaren parkera även där p-förbud enl LTF råder? Förekommer Avgift kr/år max Tillståndet är gratis och berättigar till lägre p-avgift P-platser reserv för boende? Förekommer p-tillstånd för miljöbilar? Kostnad för tillståndet kr Giltighet år Används parkeringsskiva? Stockholm 829 Ja Ja Ja X Ja Nej Ja Göteborg 507 Ja Nej Ja 600 Nej Ja 65 3 Nej Malmö 294 Ja 8750 Nej Ja X Nej Ja Ja Uppsala 195 Ja 7000/3500 Ja Ja X Nej Nej Ja Linköping 145 Ja 2000 Nej Ja 4504 Nej Ja Ja Västerås 136 Ja 4000 Ja Ja X Ja Ja Ja Örebro 134 Nej Nej Ja Ja Norrköping 129 Ja 4000 Nej Ja X Nej Ja Ja Helsingborg 128 Ja 4000 Nej Ja 2400 Ja Ja 300 tom Nej Jönköping 126 Ja 3000 Nej Ja 1800 Nej Ja Ja Umeå 114 Ja 4530 Nej Nej Ja gratis 1 Nej Lund 109 Ja 5000 Ja Ja 4320 Nej Nej Nej Borås 102 Ja Nej Ja 100 Nej Ja 50 3 Nej Huddinge 96 Nej Nej Nej Ja Eskilstuna 96 Ja 3500 Ja Nej Nej Nej Sundsvall 96 Ja 5000 Ja Nej Ja Nej Gävle 94 Ja Ja Ja 4250 Nej Ja 500 tom Nej Halmstad 91 Nej Ja 1500 Nej Ja Nej Nacka 88 Ja Södertälje 85 Ja 6000 Ja Nej Ja Nej Karlstad 85 Ja Ja Nej Ja gratis 2 Nej Växjö 82 Ja 3500 Nej Nej Ja Nej Botkyrka 81 Nej Nej Nej Ja Kristianstad 79 Ja 3500 Nej Ja 1500 Nej Nej Nej Haninge 76 Nej Nej Nej Ja Luleå 74 Nej Nej Nej Nej Kungsbacka 74 Ja 2000 Nej Ja 600 Nej Ja gratis Nej Skellefteå 72 Ja 3125 Nej Nej Ja Nej Solna 67 Ja 3000 Ja Ja 2040 Nej Nej Nej Järfälla 65 Nej Nej Nej Ja Sollentuna 63 Nej Nej Nej Nej Täby 63 Nej Nej Nej Nej Kalmar 62 Ja Nej Ja 1325 Ja Ja 60 2 Ja Mölndal 60 Nej Ja 2400 Nej Ja gratis 3 Nej Östersund 59 Ja 3500 Nej Nej Ja Nej Varberg 57 Ja 3000 Nej Nej Nej Ja 26 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

29 bilaga 3. Nyttokort, boende- och miljöbilsparkering Nyttokort Boendeparkering Miljöbilar Tusen inv dec Förekommer Kostnad kr/år Får innehavaren parkera även där p-förbud enl LTF råder? Förekommer Avgift kr/år max Tillståndet är gratis och berättigar till lägre p-avgift P-platser reserv för boende? Förekommer p-tillstånd för miljöbilar? Kostnad för tillståndet kr Giltighet år Används parkeringsskiva? Gotland 57 Ja 1000 Ja Ja 3000 Nej Nej Ja Norrtälje 56 Nej Nej Nej Ja Falun 56 Ja 3000/4000 Ja Nej Ja Nej Örnsköldsvik 55 Ja 2800 Nej Nej Ja 3 Nej Trollhättan 55 Ja 3375 Ja Nej Ja Ja Uddevalla 52 Ja 2500 Ja Ja 1800 Nej Ja 50 3 Nej Nyköping 51 Ja 2250 Ja Ja 3000 Nej Ja gratis 1 Nej Skövde 51 Ja 1200 Ja Nej Ja gratis 3 Nej Hässleholm 50 Ja 1000 Nej Nej Nej Nej Borlänge 49 Ja 3512 Nej Nej Nej Ja Lidingö 43 Nej Nej Nej Ja Tyresö 43 Nej Nej Nej Nej Trelleborg 42 Nej Nej Nej Ja Motala 42 Ja 1875 Nej Nej Nej Nej Landskrona 41 Ja 3898 Nej Nej Nej Nej Piteå 41 Ja Ja Falkenberg 41 Ja 3700 Nej Ja 1200 Nej Ja gratis 3 Nej Kungälv 41 Ja Sigtuna 39 Nej Nej Nej Nej Ängelholm 39 Nej Nej Nej Nej Lerum 38 Nej Nej Nej Lidköping 38 Ja 2500 Nej Nej Ja gratis 2 Nej Sundbyberg 38 Ja Nej Ja 3600 Nej Ja gratis 1 Nej Alingsås 38 Nej Nej Nej Nej Sandviken 37 Nej Nej Nej Nej Vänersborg 37 Ja 1200 Nej Ja 800 Nej Nej Ja Hudiksvall 37 Ja 2561 Ja Nej Nej Nej Västervik 36 Ja 3000 Ja Nej Ja Ja Partille 34 Nej Nej Nej Nej Härryda 34 Nej Nej Nej Nej Katrineholm 32 Nej Nej Nej Ja Strängnäs 32 Ja 1800 Nej Ja 1800 Nej Nej Ja Falköping 31 Nej Nej Nej Nej Eslöv 31 Nej Nej Nej Ja Danderyd 31 Nej Ja X Nej Nej Ja Karlshamn 31 Ja Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 27

30 Kapitel 7. Bilagor bilaga 3. Nyttokort, boende- och miljöbilsparkering Nyttokort Boendeparkering Miljöbilar Tusen inv dec Förekommer Kostnad kr/år Får innehavaren parkera även där p-förbud enl LTF råder? Förekommer Avgift kr/år max Tillståndet är gratis och berättigar till lägre p-avgift P-platser reserv för boende? Förekommer p-tillstånd för miljöbilar? Kostnad för tillståndet kr Giltighet år Används parkeringsskiva? Karlskoga 30 Ja 1800 Nej Nej Nej Nej Nässjö 29 Ja Nej Nej Ja gratis 3 Ja Vallentuna 29 Nej Ja Gislaved 29 Nej Nej Nej Nej Kävlinge 29 Nej Nej Nej Ja Ronneby 28 Nej Nej Nej Ja Ystad 28 Ja Boden 27 Nej Nej Nej Ja Vetlanda 26 Ja 1000 Ja X Ja Ja Oskarshamn 26 Nej Nej Ja Ja Arvika 26 Ja 500 Ja Nej Nej Nej Nynäshamn 26 Nej Nej Nej Ja Mjölby 26 Nej Nej Ja Nej Ludvika 26 Nej Nej Nej Ja Ekerö 25 Nej Nej Nej Ja Köping 25 Nej Nej Nej Nej Härnösand 25 Ja 1875 Nej Nej Nej Nej Höganäs 24 Nej Nej Nej Nej Mariestad 24 Ja 2000 Nej Ja 4000 Nej Nej Nej Upplands-Bro 23 Ja 1000 Nej Nej Nej Ja Lindesberg 23 Nej Ja 850 Nej Nej Ja Kiruna 23 Nej Nej Nej Ja Avesta 22 Nej Nej Nej Nej Sala 21 Ja 400 Ja Ja 200 Nej Nej Ja Östhammar 21 Ja 0 Ja Nej Nej Nej Finspang 21 Ja Sollefteå 20 Nej Nej Nej Ja Kumla 20 Nej Nej Nej Nej Mora 20 Ja 500 Nej Nej Nej Nej Tierp 20 Nej Nej Nej Nej Svedala 20 Nej Nybro 20 Nej Nej Nej Nej Håbo 19 Nej Nej Ja Nej Ja Kramfors 19 Nej Ja Nej Nej Ljusdal 19 Nej Nej Nej Ja Alvesta 19 Nej Nej Nej Nej 28 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

31 bilaga 3. Nyttokort, boende- och miljöbilsparkering Nyttokort Boendeparkering Miljöbilar Tusen inv dec Förekommer Kostnad kr/år Får innehavaren parkera även där p-förbud enl LTF råder? Förekommer Avgift kr/år max Tillståndet är gratis och berättigar till lägre p-avgift P-platser reserv för boende? Förekommer p-tillstånd för miljöbilar? Kostnad för tillståndet kr Giltighet år Används parkeringsskiva? Gällivare 19 Nej Sjöbo 18 Nej Timrå 18 Ja 550 Ja Nej Nej Nej Kalix 17 Nej Nej Nej Ja Burlöv 17 Ja 2125 Ja Nej Nej Ja Klippan 16 Nej Nej Nej Nej Eksjö 16 Ja 500 Ja Nej Nej Nej Flen 16 Nej Nej Nej Nej Vara 16 Nej Nej Nej Nej Älmhult 16 Nej Nej Nej Nej Orust 15 Nej Ja 1750 Nej Nej Nej Höör 15 Nej Nej Nej Ja Hedemora 15 Ja Ja Nej Nej Ja Tjörn 15 Nej Ja 6777 Ja Nej Nej Hörby 15 Nej Nej Nej Ja Åstorp 15 Nej Nej Nej Nej Knivsta 14 Nej Nej Nej Nej Krokom 14 Nej Nej Nej Söderköping 14 Nej Ja 200 Nej Nej Nej Hultsfred 14 Nej Nej Nej Nej Mörbylånga 14 Nej Nej Nej Östra Göinge 14 Nej Nej Nej Nej Sunne 13 Nej Nej Ja Nej Nej Arboga 13 Nej Nej Nej Nej Olofström 13 Nej Nej Ja 100 Nej Mönsterås 13 Ja 690 Ja Nej Nej Nej Vaggeryd 13 Nej Nej Nej Nej Hagfors 13 Nej Nej Nej Nej Tidaholm 13 Nej Nej Nej Nej Torsby 13 Nej Nej Nej Nej Lycksele 12 Nej Nej Nej Nej Öckerö 12 Nej Nej Nej Nej Strömsund 12 Nej Nej Nej Nej Tanum 12 Ja 700 Ja Ja 700 Nej Nej Ja Fagersta 12 Nej Nej Nej Nej Tranemo 12 Nej Nej Nej Nej Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 29

32 Kapitel 7. Bilagor bilaga 3. Nyttokort, boende- och miljöbilsparkering Nyttokort Boendeparkering Miljöbilar Tusen inv dec Förekommer Kostnad kr/år Får innehavaren parkera även där p-förbud enl LTF råder? Förekommer Avgift kr/år max Tillståndet är gratis och berättigar till lägre p-avgift P-platser reserv för boende? Förekommer p-tillstånd för miljöbilar? Kostnad för tillståndet kr Giltighet år Används parkeringsskiva? Ovanåker 12 Ja 0 Ja Nej Nej Nej Trosa 11 Nej Nej Nej Ja Vaxholm 11 Ja 4900 Nej Ja 1000 Ja Nej Nej Vårgårda 11 Nej Nej Nej Nej Säter 11 Nej Nej Nej Nej Sävsjö 11 Nej Nej Nej Nej Borgholm 11 Nej Nej Nej Nej Habo 11 Nej Nej Nej Nej Filipstad 11 Nej Nej Nej Nej Tibro 11 Nej Nej Nej Nej Härjedalen 11 Nej Nej Nej Nej Nora 10 Ja Ja Åre 10 Nej Nej Nej Ja Gagnef 10 Nej Nej Nej Nej Surahammar 10 Nej Nej Nej Nej Bengtsfors 10 Nej Nej Nej Nej Kinda 10 Nej Nej Nej Nej Nordanstig 10 Nej Nej Nej Nej Markaryd 10 Nej Ja Ja Nej Nej Gnosjö 10 Nej Nej Nej Nej Herrljunga 9 Nej Ja Nej Nej Uppvidinge 9 Nej Nej Nej Nej Nykvarn 9 Nej Nej Nej Nej Sotenäs 9 Ja 1500 Ja Ja 4000 Ja Nej Nej Vingåker 9 Nej Nej Nej Nej Eda 9 Nej Nej Nej Nej Älvsbyn 8 Nej Nej Nej Ja Lessebo 8 Nej Nej Nej Nej Vilhelmina 7 Nej Nej Nej Nej Lekeberg 7 Nej Nej Nej Nej Mullsjö 7 Nej Nej Nej Nej Karlsborg 7 Nej Nej Nej Nej Arvidsjaur 7 Nej Nej Nej Nej Aneby 6 Nej Nej Nej Nej Storuman 6 Nej Ockelbo 6 Nej Nej Nej Nej 30 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Parkering på gatumark 2008. Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

Parkering på gatumark 2008. Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering Parkering på gatumark 2008 Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering Parkering på gatumark 2008 Sveriges er och Landsting ger vartannat år ut en samlad statistik över parkering på gatumark

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Till samtliga kommuner Preliminärt besked 2015-11-23 1 (5) Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Detta är ett preliminärt besked om tilldelning av platser för

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer