Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Parkering på gatumark 2010. Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering"

Transkript

1 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Parkering på gatumark 2010 Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

2 Upplysningar om innehållet: Sofia Hoffman, Frågor om parkering: Lars Ahlman, Sveriges er och Landsting, 2010 ISBN: Text: Sofia Hoffman Foto: Ulf Huett Nilsson Produktion: ETC Tryck: Modintryckoffset

3 Förord Sveriges er och Landsting ger vartannat år ut en samlad statistik över parkering på gatumark i Sveriges kommuner. Föregående rapport gavs ut 2008 och avsåg förhållandena i kommunerna 2008 och kommunernas kostnader och intäkter för parkering och felparkering för Syftet med redovisningen är att möjliggöra jämförelser mellan kommunerna när det gäller parkeringsavgifter, felparkeringsavgifter, bestämmelser kring parkering för rörelsehindrade, nyttokort, boendeparkering, miljöbilar och P-skiva samt metoder för att ta in avgifter. Skriften kan också utgöra ett underlag för de kommuner som överväger att införa kommunal parkeringsövervakning. Underlaget till statistiken har liksom tidigare år samlats in via elektroniska enkäter till kommunerna. Uppgifterna om parkeringsavgifter, felparkeringsavgifter, förekomst av kommunal parkeringsövervakning med mera avser förhållanden 2010, medan kostnader och intäkter för parkering och felparkering, antal utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade och antal utfärdade parkeringsanmärkningar avser. Den som läst tidigare upplagor av rapporten kommer att känna igen den inledande texten som tar upp och förklarar begrepp och regelverk som rör parkering. Denna lilla parkeringsskola är tänkt att underlätta läsning och förståelse av rapporten och kasta ljus över dagens parkeringssituation. Årets enkät har besvarats av 200 av landets 290 kommuner. Det innebär en svarsfrekvens på knappt 70 procent. Befolkningsmässigt omfattar svaren 86 procent av landets invånare, vilket betyder att det mestadels är små kommuner, utan kommunal parkeringsövervakning och parkeringsavgifter, som saknas i statistiken. Då svarsfrekvensen för årets enkät är lägre än vid tidigare undersökningar har uppskattningar utifrån tidigare svar och medelvärden använts för att skatta totalsummor. Jämförelser med resultat från andra år kan därmed göras, men läsaren bör ha i åtanke att siffrorna innehåller ett visst mått av osäkerhet. Att potentiella skillnader i bokföring av kostnader och intäkter kommuner emellan kan förekomma gör att även de kommunspecifika uppgifter som redovisas i rapporten och dess bilagor bör tolkas med viss försiktighet. specifika avgifter, kostnader och intäkter redovisas i rörliga priser. De totala kostnader och intäkter som lyfts fram i rapporten har justerats mot konsumentprisindex för att möjliggöra jämförelser med de siffror som redovisades i föregående rapport. I januari i år beslutade regeringsrätten att moms ska tas ut på offentligrättsligt beslutade parkeringsavgifter. Beslutet gäller retroaktivt från 1 januari. Detta innebär att endast 80 procent av de intäkter från parkeringsavgifter som redovisas i rapporten tillfaller kommunerna. Undersökningen har genomförts och sammanställts vid Sveriges er och Landstings avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad av Sofia Hoffman. Sveriges er och Landsting i juli 2010 Göran Roos Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

4

5 Innehåll 4 Sammanfattning 6 Liten parkeringsskola 6 Ansvaret för parkering 6 Parkeringsregler 7 Parkeringsavgifter 7 Dispenser 7 Felparkeringsavgifter 8 Tillsyn av lagen om parkering och felparkering 9 Avgiftsbelagd parkering 9 Höjning av parkeringsavgifterna i många kommuner 9 Ökade intäkter från parkeringsavgifter 11 Avgiftsmetoder 11 Nyttokort och boendeparkering 11 Miljöbilsparkeringen minskar 11 P-skiva, parkeringsrestriktioner och lokala trafikföreskrifter 13 Felparkering 13 Många kommuner har höjt felparkeringsavgifterna 13 Kraftig ökning av intäkter från felparkeringsavgifter 15 Parkeringsövervakning 17 Parkering för rörelsehindrade 19 Bilagor

6 Kapitel 1. Sammanfattning 1 KAPITEL Sammanfattning Av de 200 kommuner som besvarat enkäten har 143 uppgivit att de har kommunal parkeringsövervakning (KPÖ) under hela eller delar av år Bland de kommuner som deltog även i förra undersökningen har tre avvecklat sin parkeringsövervakning medan nio kommuner har valt att införa KPÖ. Ytterligare någon kommun uppger att man överväger att införa KPÖ under nästa år uppgav 173 kommuner att de hade KPÖ. 35 av dessa kommuner har inte besvarat enkäten i år. Utifrån antagandet att de flesta av dessa kommuner behållit sin övervakning landar det totala antalet kommuner med KPÖ 2010 på strax under 180 stycken. De totala kostnaderna för den kommunala parkeringsövervakningen har ökat något sedan Då uppgick kostnaderna till cirka 370 Mkr, medan de summerar till cirka 390 Mkr. Vanligast är att den kommunala parkeringsövervakningen sköts med personal från vaktbolag. Så är fallet i drygt hälften av kommunerna, däribland de allra största och de allra minsta. Näst vanligast är parkeringsövervakning utförd av personal från kommunens egen förvaltning. I några kommuner, däribland Malmö, är det kommunala parkeringsbolag som efter upphandling tilldelats övervakningsuppdraget. Minst vanligt är att personal från en annan kommun sköter om övervakningen. I det fåtal kommuner där detta förekommer utförs övervakningen oftast med en deltidstjänst. Skillnaderna i resurser för övervakning är naturligtvis mycket stora. Stockholm, Göteborg och Malmö står tillsammans för över hälften av antalet helårstjänster medan många av de små kommunerna enbart har någon övervakare på deltid, ibland bara under någon del av året. Särskilt i turistkommunerna är det vanligt att man hyr in övervakare från något bevakningsföretag under den mest intensiva besökssäsongen. Dessa förhållanden avspeglas i kostnaderna för KPÖ. De totala intäkterna från parkeringsavgifter (inklusive nyttokort, miljöbils- och boendeparkering samt moms) har ökat markant jämfört med Då uppgick den totala summan till cirka 980 Mkr, medan den uppgår till drygt Mkr. Stockholms stad står för hela 90 procent av denna ökning. Höjda parkeringsavgifter och en ökad betalningsvilja hos parkerarna är två viktiga förklaringar till intäktsökningen. Inte bara Stockholm, utan hälften av de kommuner som har avgiftsbelagd parkering uppger att de höjt parkeringsavgifterna sedan föregående undersökning. Den genomsnittliga avgiftshöjningen är knappt 30 procent, men här ska beaktas att ett antal kommuner med parkeringsavgifter på några kronor fördubblat eller tredubblat avgiften till i år, vilket drar upp medeltalet en aning. Bland skälen till höjning märks framförallt behovet av större omsättning på parkeringsplatser i centrum, att avgifterna inte justerats på flera år samt den nyligen införda momsplikten på parkeringsavgifter. Även den sammanlagda intäkten från felparkeringsavgifter har ökat sedan Då uppgick kommunernas totala intäkter från felparkeringsavgifter till knappt 460 Mkr. ligger summan på omkring 580 Mkr. Även här svarar Stockholm för nästan 90 4 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

7 procent av ökningen. En 50-procentig ökning av antalet utfärdade parkeringsanmärkningar jämfört med 2007 liksom en generell höjning av felparkeringsavgifterna är två av orsakerna till Stockholms ökade intäkter. Även många andra kommuner har höjt felparkeringsavgifterna och i snitt utfärdades drygt 25 procent fler parkeringsanmärkningar i kommunerna jämfört med Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 5

8 Kapitel 2. Liten parkeringsskola 2 KAPITEL Liten parkeringsskola Få vardagliga företeelser väcker så starka känslor som parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter. Även om det jämfört med andra samhällsfrågor kan uppfattas som blott ett irritationsmoment i vardagen, är felparkeringsavgiften en av de vanligaste orsakerna till att en enskild medborgare utsätts för kommunens myndighetsutövning. Det är därför viktigt att regelsystemet upplevs som rimligt och rättvist. Av denna anledning kan det vara på sin plats att här beskriva bland annat vem som har ansvaret för parkeringsfrågorna, varför det finns parkeringsregler och varför vi har avgifter för parkering och felparkering. Ansvaret för parkering Regelsystemet för parkering skiljer sig åt mellan allmän platsmark och kvartersmark. Med allmänna platser avses i plan- och bygglagen gator, vägar, torg och andra områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamma behov. en har ansvaret för all allmän platsmark. I den här skriften använder vi ordet gatumark som gemensam benämning på trafik- och parkeringsytor inom dessa typer av områden. Kvartersmark är mark avsedd för bebyggelse eller annat ändamål. Kvartersmark inom ett planområde omfattar all mark som inte är allmän platsmark. Inom kvartersmark är det normalt fastighetsägaren som har ansvaret för att det finns parkeringsplatser i tillräcklig omfattning. Denna grundregel tillämpas vid ny- och ombyggnad, men är av praktiska skäl inte möjlig att tillämpa i städernas centrala delar där planer och bebyggelse kom till stånd långt innan bilen blev var mans och kvinnas egendom. När kommunen ordnar parkering på den del av sin mark som inte är gatumark eller allmän platsmark, betraktas detta också som parkering på kvartersmark. I stora kommuner finns ofta parkeringshus i kommunens centrala delar därför att möjligheterna till parkering på gatumark här inte räcker till för att klara efterfrågan. Parkeringshusen kan ägas av privata företag eller av kommunen. På gatumark tillämpas ett offentligrättsligt system för reglering och övervakning av parkering och övrig uppställning. Det innebär att samhället i form av staten eller kommunen är den ena parten, medan trafikanten/den enskilde är den andra parten. Enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning bestämmer kommunen själv om den skall svara för parkeringsövervakningen på gatumark. Ungefär 60 procent av landets kommuner har idag beslutat att själva ha hand om parkeringsövervakningen i hela eller delar av kommunen. På kvartersmark gäller civilrättsliga regler för reglering och övervakning av parkering. Vid civilrättsligt förfarande är markägaren den ena parten medan trafikanten/den enskilde är den andra parten. Parkeringsregler Vi får inte parkera, i vissa fall inte ens stanna till, var som helst. För de flesta är det självklart att inte parkera på trottoarer, busshållplatser, övergångsstäl- 6 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

9 len, tvärs längdriktningen på en gata och liknande. Det är däremot inte lika självklart att det till exempel är förbjudet att ens stanna på den anslutningsfria sidan i en korsning. Var det är tillåtet respektive inte tillåtet att parkera anges i Trafikförordningen. Det som styrt lagstiftningen är framför allt kraven på trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Trafiksäkerhet innebär till exempel att det ska vara fri sikt vid övergångsställen så att trafikanterna upptäcker varandra och kan samspela för att undvika olyckor. Framkomlighet innebär till exempel att det ska vara möjligt för vanliga fordon att komma fram på en gata utan att andra fordon blockerar vägen. Tillgänglighet innebär till exempel att det ska vara möjligt för bussar att stanna på hållplats och för distributionsfordon att stanna och lossa sin last utan att behöva dubbelparkera. Utöver de generella uppställningsreglerna i Trafikförordningen har de flesta kommuner lokala trafikföreskrifter som ytterligare reglerar parkeringen. En vanlig bestämmelse är datumparkering, men också tidsreglering eller avgiftsbeläggning av parkering förekommer frekvent. Nytt sedan föregående rapport är att alla lokala trafikföreskrifter från 1 juli 2010 ska finnas i en rikstäckande databas för landets trafikföreskrifter, RDT. Parkeringsavgifter I större kommuners centrala delar finns många målpunkter som alla vill kunna nå: butiker, restauranger, arbetsplatser, biografer, teatrar. Om parkeringsplatserna på gatumark inte räcker till har kommunen enligt ala avgiftslagen (dess fullständiga namn är Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera) möjlighet att ta ut parkeringsavgifter. Syftet med avgifterna ska vara att ordna trafiken. Mot denna bakgrund bör avgiften ligga på en sådan nivå att man får en rimlig omsättning på parkeringsplatsernas användning och därmed ökar möjligheterna för fler att nå målpunkterna. Nivån på parkeringsavgifterna har alltså ingen koppling till kommunens kostnader för att anordna parkeringen. Med utgångspunkt från kravet att behandla alla medborgare lika har kommunen ingen möjlighet att reservera parkeringsplatser på gatumark för enskilda personer eller grupper. Det är dock möjligt att göra undantag från likabehandlingen för några grupper: rörelsehindrade, boende, näringsidkare och beskickningsfordon. Rörelsehindrade har rätt att parkera på de särskilda platser som finns för rörelsehindrade, under förutsättning att särskilt tillstånd används. När det gäller parkeringsavgifter är det upp till varje kommun att bestämma om sådant tillstånd också innebär befrielse från att betala parkeringsavgift eller inte. I en del kommuner har man infört boendeparkering för boende i centrala delar av staden där det saknas platser på kvartersmark. Som boende betalar man ofta en lägre parkeringsavgift än besökare till området. Avgiften för boendeparkering bör ligga i nivå med omgivande anläggningars taxor så att ingen konkurrens uppstår. För näringsidkare finns i många kommuner så kallade nyttokort som ger ett undantag från vissa parkeringsbestämmelser på gatumark. Förutsättningen för detta undantag är förstås att fordonet används i yrkesutövandet. Det är vanligt att nyttokortet ger rätt till 2-3 timmars uppställning på parkeringsplatser oavsett den tidsbegränsning som gäller där. Miljöbilar tillhör enligt lagen inte en av de grupper för vilka undantag om likabehandling kan göras. Praxis talar emellertid i dagsläget för att särskilda parkeringsvillkor för miljöbilar accepteras juridiskt. I takt med att försäljningen av miljöbilar ökar och den gamla bilparken successivt byts ut, kommer av nödvändighet en återgång ske till att avgiftsbelägga även parkering för miljöbil om syftet att ordna trafiken ska kunna upprätthållas. Mellan 70 och 80 kommuner tar idag ut parkeringsavgifter. I de flesta kommuner är antalet parkeringsplatser på kvartersmark och gatumark tillräckliga för att alla ska kunna parkera när de behöver och utan att bryta mot parkeringsbestämmelserna. Dispenser Det är möjligt att få dispens från många trafikbestämmelser. Det kan gälla dispens för att framföra ett fordon som är tyngre, längre eller bredare än som är tillåtet, till exempel transport av prefabricerade delar till monteringsfärdiga hus. Det kan också gälla parkering på en viss plats under en viss tid för visst ändamål. Dispenser avser oftast tillfälliga händelser. en har rätt att ta betalt för den handläggning som krävs för att någon ska få dispens från en viss bestämmelse, en så kallad dispensavgift, förutom för handläggningen av parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Felparkeringsavgifter erna bestämmer själva vilka felparkeringsavgifter de vill ta ut för parkeringsförseelser. Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 7

10 Kapitel 2. Liten parkeringsskola Enligt lagen är den lägsta avgift som får tas ut 75 kronor och den högsta 1000 kronor. Staten behåller 53 kronor för varje felparkeringsavgift för att täcka sina administrativa kostnader för betalningshantering, indrivning med mera. Tillsyn av lagen om parkering och felparkering Tillsyn av att parkeringsreglerna på gatumark följs utförs i cirka 180 kommuner av parkeringsvakter som arbetar åt kommunen, eftersom polisens resurser inte räcker till. Dessa kommuner har fattat beslut om så kallad kommunal parkeringsövervakning (KPÖ). Många av dem lägger ut delar eller hela parkeringsövervakningen på privata vaktbolag eller samarbetar med andra kommuner. Oavsett vem som utför övervakningen på gatumark gäller strikta krav på utbildning: polisen kräver 18 dagars utbildning med efterföljande godkänt prov. För övervakning på kvartersmark säger lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering endast att den som anlitas ska ha för ändamålet lämplig utbildning. Skälet till dessa lägre krav är att reglerna för parkering på kvartersmark är betydligt enklare än de för gatumark. 8 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

11 3 KAPITEL Avgiftsbelagd parkering Höjning av parkeringsavgifterna i många kommuner 67 av de 200 kommuner som besvarat årets enkät har uppgivit att de tar ut avgifter för parkering under hela eller delar av året. Ytterligare några kommuner som inte besvarat enkäten i år har sannolikt också avgiftsbelagd parkering, varför det totala antalet kommuner som under 2010 tar ut parkeringsavgifter torde ligga mellan 70 och 80. I övriga kommuner är parkeringen avgiftsfri. Många av de kommuner som har avgiftsfri parkering använder dock parkeringsskiva för att begränsa tiden för tillåten parkering. Hälften av de 67 kommunerna har uppgivit att de till 2010 höjt parkeringsavgifterna. I genomsnitt har en höjning om cirka 30 procent skett. Skälen till höjning av parkeringsavgifterna är i vid mening en strävan att ordna trafiken och öka omsättningen på de mest attraktiva parkeringsplatserna. Andra orsaker till höjning som lyfts fram i enkätsvaren är att avgifterna inte justerats på flera år, att anpassning till närliggande eller liknande kommuner gjorts och att man vill bidra till övergripande mål för trafiken som överflyttning av resor med bil till mer miljövänliga alternativ. Sist men inte minst nämns den nyligen införda momsplikten på parkeringsavgifter. Beslut om införande av moms på parkeringsavgifter togs av regeringsrätten i januari i år. Momsplikten gäller retroaktivt från 1 januari. Om man bortser från den speciella parkeringssituation som råder vid Arlanda flygplats, där avgiften per timme är 60 kronor, är den högsta avgiftsnivån som tillämpas i landet 40 kronor per timme. Endast Stockholm använder sig av denna avgift. Näst högst är avgifterna i Göteborg, Uppsala, Örebro och Nynäshamn där maxavgiften per timme satts till 25 kronor. Lägst avgift har man i Mora, där parkeringsavgiften per timme är 3,50 kronor och på Öckerö, där det kostar 20 kr per dygn att parkera. I tabellen på nästa sida redovisas maximiavgifterna per timme för parkering i de kommuner som besvarat enkäten. Ökade intäkter från parkeringsavgifter Sedan föregående undersökning har kommunernas sammanlagda intäkter från parkeringsavgifter ökat markant. Under 2007 uppgick intäkterna till cirka 980 Mkr. Årets enkät visar på en total intäkt (inklusive nyttokort, boende- och miljöbilsparkering samt moms) om drygt Mkr. Beaktas bör emellertid här att momsplikten medför att endast 80 procent av intäkterna tillfaller kommunerna. Stockholm står för cirka 30 procent av de totala intäkterna, vilket är omkring 10 procentenheter mer än Av den totala intäktsökningen på nästan 200 Mkr svarar Stockholm för hela 90 procent. De främsta anledningarna till intäktsökningen är höjda parkeringsavgifter och en ökad betalningsvilja hos parkerarna. Även avskaffandet av gratis boende- och nyttoparkering för miljöbilar vid årsskiftet 2008/ bör ha bidragit till de ökade intäkterna. Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 9

12 Kapitel 3. Avgiftsbelagd parkering tabell 1. Högsta parkeringsavgift per timme Högsta P-avgift/tim Antal kommuner er Sigtuna (endast på Arlanda) 40 Stockholm Göteborg, Uppsala, Örebro, Nynäshamn Malmö, Linköping, Västerås, Helsingborg, Borås Eskilstuna, Växjö, Vaxholm Lund, Sotenäs Umeå, Gävle, Södertälje, Skellefteå, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Västervik, Lysekil Östersund Jönköping, Halmstad, Karlstad Norrköping, Sundsvall, Luleå, Kalmar, Mölndal, Falun, Uddevalla, Nyköping, Skövde, Landskrona, Piteå, Falkenberg, Ängelholm, Hudiksvall, Danderyd, Karlshamn, Karlskoga, Nässjö Kristianstad, Solna, Sollentuna, Burlöv Hässleholm, Kungälv, Lidköping Trollhättan, Borlänge, Motala, Vetlanda, Oskarshamn Gotland, Arvika, Härnösand, Mariestad, Orust Haninge, Kungsbacka 3,50 Mora diagram 1. Intäkter från parkeringsavgifter KPI-justerade siffror, Mkr 1200 Stockholm, Göteborg, Malmö Övriga landet Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

13 Bland övriga svarande sticker Kalmar och Danderyd ut som två kommuner som procentuellt ökat sina intäkter från parkeringsavgifter kraftigt. Den genomsnittliga intäktsökningen för samtliga kommuner är cirka 20 procent. En knapp tredjedel av de 67 kommunerna har minskat sina intäkter från parkeringsavgifter jämfört med Avgiftsmetoder Många kommuner använder sig av flera olika metoder för att ta ut avgift för parkering. Det vanligaste sättet att ta ut parkeringsavgift på under 2010 är med hjälp av biljettautomat för både mynt och kontokort. Sådana automater finns i 80 procent av de kommuner där avgift förekommer. Näst vanligast är biljettautomat enbart för mynt och därefter telefonparkering. Den senare metoden har introducerats i ytterligare några kommuner sedan Användningen av mekaniska vridmätare fortsätter att minska, liksom förekomsten av elektroniska parkeringsmätare förekom vridmätare i 16 kommuner återstår vridmätare endast i sju av de 66 kommuner som uppgivit att de har avgiftsbelagd parkering. De elektroniska mätarna finns i 12 kommuner. Liksom vid förra undersökningen är platsnummerautomat den mest ovanliga av de avgiftsmetoder som listas i enkäten. Dessa förekommer endast i tre kommuner. Andra metoder för uttag av avgift förekommer i 18 kommuner. Några exempel som specificerats är SMS-parkering, p-automat enbart för kontokort, p-automat för efterskottsbetalning med kontokort, parkeringskort och parkeringsdosa. Nyttokort och boendeparkering Nyttokort används i drygt 30 procent av de svarande kommunerna. I alla utom en av dessa kommuner innebär innehav av nyttokort befrielse från parkeringsavgift. På Gotland ska innehavare av nyttokort betala parkeringsavgift, men där tillhandahålls nyttokortet å andra sidan till en relativt låg kostnad. I knappt hälften av kommunerna får nyttokortsinnehavare parkera sitt fordon även där förbud att parkera gäller enligt de lokala trafikföreskrifterna. Dock inskränks denna rättighet oftast till att gälla under vissa omständigheter och under ett par timmar. Årsavgiften för ett nyttokort varierar mellan 0 och kronor. Den högsta avgiften tas ut i Stockholm. I Östhammar och Ovanåker är nyttokortet gratis. Näst högst är avgiften i Göteborg och därefter Malmö, där nyttokorten kostar respektive kronor. Samtliga tre storstadskommuner har höjt avgiften för nyttokortet jämfört med kommuner har angivit att de tillämpar boendeparkering Det är två kommuner fler än 2008 och då ska beaktas att ett par kommuner som i 2008 års enkät uppgav att de hade boendeparkering inte deltagit i årets undersökning. I sju kommuner är tillståndet för boendeparkering gratis och berättigar till en lägre parkeringsavgift. I resten av kommunerna tas en avgift ut för tillståndet men innehavaren behöver i de flesta av dessa kommuner inte erlägga någon parkeringsavgift. Tolv av de svarande kommunerna har uppgett att det i kommunen finns parkeringsplatser som är reserverade enbart för boende i ett visst område. Miljöbilsparkeringen minskar Trots att lagtexten inte medger det förekommer parkeringstillstånd för miljöbil i 39 kommuner; alltså i mer än hälften av de kommuner som tar ut parkeringsavgifter. Jämfört med 2008 tycks en liten minskning i antal kommuner som erbjuder särskilda parkeringsvillkor för miljöbilar ha skett. Bland de kommuner som besvarat enkäten både i år och 2008 har fem stycken (Stockholm, Kristianstad, Härnösand, Lycksele och Strömstad) avvecklat parkeringstillstånden för miljöbil. I några kommuner funderar man över, alternativt har beslutat om, avveckling av tillstånden under Nyköping och Mjölby har infört parkeringstillstånd för miljöbil sedan föregående undersökning. I samtliga av de 39 kommunerna är miljöbilsinnehavare som skaffat p-tillstånd för bilen befriade från att erlägga parkeringsavgift. Avgiftsbefrielsen är dock i de flesta kommuner begränsad till en eller ett par timmar, eller till utvalda parkeringsytor. Två tredjedelar av kommunerna tar ut en avgift för parkeringstillståndet. Parkeringstillståndens giltighetstid varierar mellan 1 och 3 år, och kostnaden för tillståndet mellan 17 och 500 kronor per år. Fyra kommuner erbjuder parkeringsplatser reserverade enbart för miljöbilar. P-skiva, parkeringsrestriktioner och lokala trafikföreskrifter Parkeringsskiva används under 2010 på något sätt i 30 procent av de kommuner som besvarat enkäten. I nio av tio fall används P-skivan enbart för tidkontroll, och då ofta tillsammans med nyttokort eller parkeringstillstånd för miljöbil. I Jönköping används P-skiva med periodmärke som förbetald par- Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 11

14 Kapitel 3. Avgiftsbelagd parkering keringsavgift och i ett par kommuner tillhandahålls P-skivan mot en låg avgift. En eller flera generella parkeringsrestriktioner tillämpas i cirka en tredjedel av landets kommuner. Situationen 2010 är i princip densamma som under Datumparkering är vanligast förekommande och finns i 45 procent av de svarande kommunerna. Städdagsförbud är den näst vanligaste restriktionen med en förekomst på drygt 35 procent. Städnattsförbud används i knappt 10 procent av de kommuner som besvarat frågan. 25 procent har uppgivit att de tillämpar någon form av restriktion utöver de tre nämnda. Vanligast är zoner med parkeringsförbud. Parkeringsförbud på vissa gator under vintertid och vid sopning och snöröjning förekommer också i några kommuner. Någon kommun har dessutom uppgivit att man tillämpar p-förbud för tung trafik nattetid i bostadsområden. Någon form av lokal trafikföreskrift som generellt reglerar längsta tillåtna tid för parkering på allmän plats i hela eller delar av kommunen, till annan tid än 24 timmar, finns i 51 av de kommuner som besvarat enkäten. Tidsgränser förekommer enligt nedan: 48 timmar i 5 kommuner 7 dygn i 23 kommuner Övriga tidsgränser i 23 kommuner Bland de övriga tidsgränserna är den vanligaste begränsningen tre dygn. Kortare tidsgränser på mellan en och tre timmar förekommer också, liksom särskilda tidsgränser för tunga fordon, 4-6-dagars parkering, 14-dagarsparkering och långtidsparkering. Den sistnämnda förekommer i Oskarshamn, där maxtiden för parkering för gotlandstrafiken är 28 dygn. Förbud mot stannande eller parkering på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng regleras sedan 2007 i Trafikförordningen. En kommun kan emellertid genom lokala trafikföreskrifter besluta om förbud att stanna och parkera fordon i terräng utanför tättbebyggt område. Sådan LTF finns i 11 av de svarande kommunerna. Enbart förbud att parkera fordon i terräng utanför tättbebyggt område tillämpas i sex kommuner. 12 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

15 4 KAPITEL Felparkering Avgifter för felparkering tas enligt lag ut i alla kommuner. Regeringen anger det högsta och lägsta beloppet som avgiften får fastställas till. Inom denna ram bestämmer kommunerna beloppens storlek. en är alltså den myndighet som beslutar om felparkeringsavgiftens storlek även om man inte själv har parkeringsövervakning. I kommuner som inte har egen parkeringsövervakning sköts övervakningen av polisen. Den lägsta avgift som får tas ut är 75 kronor och den högsta 1000 kronor. Många kommuner har höjt felparkeringsavgifterna Sedan förra enkäten har 45 kommuner höjt någon eller samtliga felparkeringsavgifter. Höjningarna beror i de flesta kommuner på dålig efterlevnad av parkeringsreglerna. Särskilt gäller detta förbudet mot att stanna eller parkera på plats avsedd för rörelsehindrad. Andra skäl till höjning är att en översyn av felparkeringsavgifterna inte gjorts på länge, att en anpassning till intilliggande kommuner och till kostnaden för att parkera rätt eftersträvas och att en differentiering av felparkeringsavgifterna behövs för att bättre anpassa botbeloppet till förseelsens allvarlighetsgrad. Kraftig ökning av intäkter från felparkeringsavgifter De höjda felparkeringsavgifterna avspeglas i intäkterna. Jämfört med 2007 har kommunernas totala intäkter från felparkeringsavgifter ökat med drygt 120 Mkr, från 460 till 580 Mkr. Av den totala ökningen svarar Stockholm för nästan 90 procent. De höjda avgifterna, liksom en utökning av den kommunala parkeringsövervakningen och en 50-procentig ökning av antalet utfärdade parkeringsanmärkningar ligger bakom intäktsökningen. Den resterande totala intäktsökningen om cirka 10 procent kan rimligtvis förklaras dels av de höjda felparkeringsavgifterna, dels av det faktum att i genomsnitt 25 procent fler parkeringsanmärkningar utfärdades i kommunerna under jämfört med under Stockholm, Göteborg och Malmö står tillsammans för nära 70 procent av de sammanlagda intäkterna. Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 13

16 Kapitel 4. Felparkering diagram 2. Intäkter från felparkeringsavgifter KPI-justerade siffror, Mkr 600 Stockholm, Göteborg, Malmö Övriga landet Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

17 5 KAPITEL Parkeringsövervakning Mellan 170 och 180 av landets kommuner har kommunal parkeringsövervakning (KPÖ) under hela eller delar av år Bland de kommuner som besvarat både detta års och föregående enkät har tre kommuner avvecklat övervakningen, medan nio kommuner infört KPÖ. Sammanlagt har antalet helårstjänster för kommunal parkeringsövervakning ökat med omkring 100 tjänster jämfört med 2007; från drygt 600 till cirka 700. Om antalet nya tjänster räknas har de största ökningarna skett i Göteborg och Stockholm. Procentuellt sett har däremot andra kommuner, diagram 3. Antal p-vakter i olika regiformer Helårstjänster 800 Vaktbolag Egen personal alt bolag Annan kommuns personal , ,2 78 7,3 101,6 3,75 83, ,3 416,8 328,6 88, , Siffrorna för 2010 är inte exakta, då ca 35 kommuner med KPÖ ej besvarat enkäten i år. Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 15

18 Kapitel 5. Parkeringsövervakning såsom Strängnäs, Höör, Ronneby och Vara ökat sin parkeringsövervakning mer. Där rör det sig om ökningar från en mindre till en större del av en helårstjänst alternativt från en deltidstjänst till någon eller ett par heltidstjänster. De totala bokförda kostnaderna för den kommunala parkeringsövervakningen ligger, naturligt nog med tanken på ovanstående, något högre än vad de gjorde Då uppgick kostnaderna till omkring 370 Mkr medan de summerar till cirka 390 Mkr. Drygt hälften av alla parkeringsvakter som övervakar parkering på gatumark i kommunerna köps in från vaktbolag. Så är till exempel fallet i Stockholm, Göteborg, Linköping, Helsingborg och merparten av de kommuner med KPÖ som har färre än invånare. I en övervägande andel av de kommuner som karaktäriseras som större städer genomförs övervakningen med hjälp av personal från den egna förvaltningen. Knappt sju procent av kommunerna med KPÖ sköter övervakningen med personal från den egna kommunens eller annan kommuns parkeringsbolag. Mest ovanligt är att övervakningen sköts av personal från annan kommuns förvaltning. I det fåtal kommuner där detta förekommer utförs övervakningen oftast med en deltidstjänst. 16 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

19 6 KAPITEL Parkering för rörelsehindrade Transportstyrelsen gav i augusti ut nya föreskrifter om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det har i dessa gjorts vissa förtydliganden kring förutsättningarna för att kunna få ett tillstånd. En särskild bokstav för förare respektive passagerare som ska ingå i parkeringstillståndets tillståndsnummer har även införts. Då antalet kommuner som svarat på årets enkät är färre än vid föregående undersökning är säkra slutsatser om hur det sammanlagda antalet gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) utvecklats svåra att dra. Emellertid bör nämnas att i 55 procent av de kommuner som besvarat både denna och 2008 års enkät har antalet parkeringstillstånd minskat. Därtill hade åtta av de tio största kommunerna färre gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade vid årsskiftet /2010 jämfört med 2007/2008. Dessa uppgifter torde tyda på en generell nedgång i antal gällande tillstånd för rörelsehindrade i landets kommuner. En klart övervägande andel av tillstånden, nästan 80 procent, är utfärdade för förare. 29 av de 166 kommuner som besvarat frågorna om antal ansökningar respektive bifallna ansökningar om PRH har avslagit mer än 15 procent av ansökningarna. Procentuellt är avslagen flest i Hässleholm, där 58 procent av inkomna ansökningar avslogs under. I genomsnitt avslås cirka åtta procent av ansökningarna. Att ett utfärdat tillstånd återkallas är relativt ovanligt. Endast 9 kommuner (Göteborg, Västerås, Haninge, Mölndal, Trollhättan, Trelleborg, Vänersborg, Strängnäs och Sollefteå) har uppgivit att de återkallat något PRH under. Av dessa har åtta återkallat ett tillstånd och en kommun två tillstånd. Samtliga kommuner som svarat på frågan om beslutanderätten om parkeringstillstånd för rörelsehindrade delegerats till tjänsteman har uppgivit att sådan delegering finns. I 77 procent av kommunerna gäller delegeringen både beviljanden och avslag, medan den i resterande kommuner endast gäller vid beviljanden. Ungefär en fjärdedel av kommunerna uppger att de använder förtroendeläkare för bedömning av läkarintyg som inlämnas i samband med ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. I de flesta av dessa kommuner konsulteras förtroendeläkare vid svårbedömda diagnoser där osäkerhet kring gångförmågan råder, vid nyansökningar, vid otydliga läkarintyg och/eller vid tveksamma fall där kommunen överväger att avslå ansökan. I cirka 90 procent av de kommuner som tar ut parkeringsavgifter medför parkeringstillståndet för rörelsehindrad befrielse från parkeringsavgifter. I merparten, cirka 70 procent, av de kommuner som besvarat årets enkät ligger ansvaret för PRHfrågor hos tekniska nämnden eller motsvarande. Endast fem kommuner har uppgivit att en mjuk nämnd såsom socialnämnd eller motsvarande ansvarar för dessa frågor. Bland resterande kom- Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 17

20 Kapitel 6. Parkering för rörelsehindrade muner är det vanligaste att kommunstyrelsen eller bygg- och miljönämnden/samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för PRH-frågorna. Drygt 50 procent av kommunerna uppger att de har någon form av organiserat samråd med grannkommunen eller med flera kommuner inom länet/regionen i frågor som rör parkering för rörelsehindrade. 18 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

21 7 KAPITEL Bilagor 1. al parkeringsövervakning 2. Avgiftsbelagd parkering 3. Nyttokort, boende- och miljöbilsparkering 4. Felparkeringsavgifter 5. Restriktioner och dispenser 6. Parkering för rörelsehindrade Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 19

22 Kapitel 7. Bilagor bilaga 1. al parkeringsövervakning Tusen inv dec Personal från egen förvaltning Annan kommuns personal alt bolag Vaktbolag Totalt Kostnad KPÖ tkr Stockholm Göteborg Malmö 294 ca 45 ca Uppsala Linköping Västerås Örebro Norrköping Helsingborg Jönköping Umeå Lund Borås Huddinge Eskilstuna Sundsvall 96 4,5 4, Gävle 94 9,5 9, Halmstad Södertälje Karlstad Växjö Botkyrka Kristianstad Haninge Luleå 74 4,5 4, Kungsbacka Skellefteå Solna Järfälla Sollentuna Täby Kalmar 62 4,5 4, Mölndal Östersund Varberg Gotland Norrtälje Falun Örnsköldsvik Trollhättan Uddevalla Nyköping Skövde 51 2,75 2, Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

23 bilaga 1. al parkeringsövervakning Tusen inv dec Personal från egen förvaltning Annan kommuns personal alt bolag Vaktbolag Totalt Kostnad KPÖ tkr Hässleholm Borlänge 49 2,5 2,5 737 Lidingö Tyresö Trelleborg 42 1,75 1, Motala ,25 1, Landskrona Piteå ,5 1,5 823 Falkenberg Sigtuna Ängelholm Lerum Lidköping 38 1,8 1,8 652 Sundbyberg Alingsås Sandviken Vänersborg Hudiksvall 37 1,6 1,6 Västervik ,5 1, Partille 34 0,5 0,5 269 Härryda 34 0,5 0,5 170 Katrineholm 32 0,5 0,5 369 Strängnäs Falköping Eslöv Danderyd Karlshamn 31 1,5 1, Karlskoga ,15 1, Nässjö Kävlinge 29 0,1 0,1 48 Ronneby 28 1,25 0,4 1, Boden 27 0,25 0, Vetlanda 26 0,75 0, Oskarshamn Arvika 26 0,5 0,5 175 Nynäshamn 26 0,5 0,5 158 Mjölby 26 0,75 0,75 fanns ej Ludvika Köping Härnösand Höganäs 24 0,2 0,2 135 Mariestad 24 X 250 Upplands-Bro Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 21

24 Kapitel 7. Bilagor bilaga 1. al parkeringsövervakning Tusen inv dec Personal från egen förvaltning Annan kommuns personal alt bolag Vaktbolag Totalt Kostnad KPÖ tkr Lindesberg 23 0,5 0,5 212 Avesta 22 0,5 0,5 391 Sala 21 0,5 0,5 231 Finspang 21 0,05 0,05 24 Sollefteå Kumla Mora 20 0,2 300 Svedala 20 0,1 0,1 44 Nybro 20 0,25 0, Alvesta 19 0,5 0,5 Gällivare Sjöbo 18 0,11 0,11 91 Timrå Kalix 17 0,2 0,2 123 Burlöv 17 0,5 0,5 350 Klippan 16 0,05 0,05 Eksjö 16 0,25 0, Flen 16 0,25 0, Vara 16 0,25 0,25 67 Höör 15 0,1 0,1 67 Hedemora 15 0,3 0,3 174 Tjörn 15 0,25 0,25 84 Hörby 15 0,5 0,5 77 Åstorp 15 0,1 0,1 80 Lysekil 15 0, Knivsta Söderköping 14 0,4 0,4 84 Hultsfred 14 0,2 0,2 65 Sunne 13 0,6 0,6 93 Arboga 13 0,05 0,05 49 Mönsterås 13 0,15 0,15 Tidaholm 13 0,1 0,1 71 Öckerö 12 0,2 0,2 132 Tanum 12 ca 0,3 ca 0,3 180 Ovanåker 12 0,2 0,2 40 Trosa 11 X 127 Vaxholm 11 0,5 0, Säter 11 0,05 0,05 16 Borgholm 11 0,35 0, Filipstad 11 0,05 0,05 47 Nora 10 se Lindesberg 53 Åre 10 ca 0,35 ca 0, Töreboda 9 X se Mariestad Nykvarn 9 0,1 0, Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

25 bilaga 1. al parkeringsövervakning Tusen inv dec Personal från egen förvaltning Annan kommuns personal alt bolag Vaktbolag Totalt Kostnad KPÖ tkr Sotenäs 9 0,38 0, Vingåker 9 0,2 0,2 28 Älvsbyn 8 0,05 Ockelbo 6 0,1 0,1 35 Gullspång 5 X se Mariestad Överkalix 4 X 20 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 23

26 Kapitel 7. Bilagor bilaga 2. Avgiftsbelagd parkering Tusen inv dec Intäkter från p-avgifter (inkl. nytto-, boendeoch miljöbilsp. samt moms) tkr Max avgift kr/tim 1=vridmätare 2=elektronisk mätare 3=biljettautomat enbart mynt 4=biljettautomat mynt och kontokort 5=platsnummerautomat 6=telefonparkering Annan metod Stockholm P-automater för kontokort, ej mynt Göteborg Parkeringsdosa Malmö Uppsala Årskort, turistkort Linköping Västerås SMS-parkering Örebro SMS-parkering Norrköping Parkeringskort och SMS-parkering Helsingborg P-automater med efterskottsbetalning för kontokort Jönköping Förbetald p-skiva Umeå Lund Borås Eskilstuna Sundsvall Gävle SMS-parkering Halmstad Årskort för boendeparkering Södertälje Karlstad SMS-parkering Växjö Kristianstad Haninge Luleå Kungsbacka Skellefteå Solna Sollentuna Kalmar Mölndal Östersund SMS parkering Gotland Falun P-automat med kontokort för efterskottsbetalning Örnsköldsvik Trollhättan Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

27 bilaga 2. Avgiftsbelagd parkering Tusen inv dec Intäkter från p-avgifter (inkl. nytto-, boendeoch miljöbilsp. samt moms) tkr Max avgift kr/tim 1=vridmätare 2=elektronisk mätare 3=biljettautomat enbart mynt 4=biljettautomat mynt och kontokort 5=platsnummerautomat 6=telefonparkering Uddevalla Nyköping Skövde Hässleholm Borlänge Motala Annan metod Landskrona test av telefonparkering under 1år Piteå P-automat för mynt och bensinkort Falkenberg Kungälv 41 7 Ängelholm Lidköping Sundbyberg Hudiksvall Västervik Danderyd Karlshamn P-automater för bensinkort Karlskoga Nässjö Ystad Vetlanda Oskarshamn Arvika Nynäshamn Härnösand Mariestad Mora 20 3,5 3 Burlöv Orust Lysekil Öckerö kr/dygn 4 Vaxholm Sotenäs P-automater med biljett, enbart för kontokort Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 25

28 Kapitel 7. Bilagor bilaga 3. Nyttokort, boende- och miljöbilsparkering Nyttokort Boendeparkering Miljöbilar Tusen inv dec Förekommer Kostnad kr/år Får innehavaren parkera även där p-förbud enl LTF råder? Förekommer Avgift kr/år max Tillståndet är gratis och berättigar till lägre p-avgift P-platser reserv för boende? Förekommer p-tillstånd för miljöbilar? Kostnad för tillståndet kr Giltighet år Används parkeringsskiva? Stockholm 829 Ja Ja Ja X Ja Nej Ja Göteborg 507 Ja Nej Ja 600 Nej Ja 65 3 Nej Malmö 294 Ja 8750 Nej Ja X Nej Ja Ja Uppsala 195 Ja 7000/3500 Ja Ja X Nej Nej Ja Linköping 145 Ja 2000 Nej Ja 4504 Nej Ja Ja Västerås 136 Ja 4000 Ja Ja X Ja Ja Ja Örebro 134 Nej Nej Ja Ja Norrköping 129 Ja 4000 Nej Ja X Nej Ja Ja Helsingborg 128 Ja 4000 Nej Ja 2400 Ja Ja 300 tom Nej Jönköping 126 Ja 3000 Nej Ja 1800 Nej Ja Ja Umeå 114 Ja 4530 Nej Nej Ja gratis 1 Nej Lund 109 Ja 5000 Ja Ja 4320 Nej Nej Nej Borås 102 Ja Nej Ja 100 Nej Ja 50 3 Nej Huddinge 96 Nej Nej Nej Ja Eskilstuna 96 Ja 3500 Ja Nej Nej Nej Sundsvall 96 Ja 5000 Ja Nej Ja Nej Gävle 94 Ja Ja Ja 4250 Nej Ja 500 tom Nej Halmstad 91 Nej Ja 1500 Nej Ja Nej Nacka 88 Ja Södertälje 85 Ja 6000 Ja Nej Ja Nej Karlstad 85 Ja Ja Nej Ja gratis 2 Nej Växjö 82 Ja 3500 Nej Nej Ja Nej Botkyrka 81 Nej Nej Nej Ja Kristianstad 79 Ja 3500 Nej Ja 1500 Nej Nej Nej Haninge 76 Nej Nej Nej Ja Luleå 74 Nej Nej Nej Nej Kungsbacka 74 Ja 2000 Nej Ja 600 Nej Ja gratis Nej Skellefteå 72 Ja 3125 Nej Nej Ja Nej Solna 67 Ja 3000 Ja Ja 2040 Nej Nej Nej Järfälla 65 Nej Nej Nej Ja Sollentuna 63 Nej Nej Nej Nej Täby 63 Nej Nej Nej Nej Kalmar 62 Ja Nej Ja 1325 Ja Ja 60 2 Ja Mölndal 60 Nej Ja 2400 Nej Ja gratis 3 Nej Östersund 59 Ja 3500 Nej Nej Ja Nej Varberg 57 Ja 3000 Nej Nej Nej Ja 26 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

29 bilaga 3. Nyttokort, boende- och miljöbilsparkering Nyttokort Boendeparkering Miljöbilar Tusen inv dec Förekommer Kostnad kr/år Får innehavaren parkera även där p-förbud enl LTF råder? Förekommer Avgift kr/år max Tillståndet är gratis och berättigar till lägre p-avgift P-platser reserv för boende? Förekommer p-tillstånd för miljöbilar? Kostnad för tillståndet kr Giltighet år Används parkeringsskiva? Gotland 57 Ja 1000 Ja Ja 3000 Nej Nej Ja Norrtälje 56 Nej Nej Nej Ja Falun 56 Ja 3000/4000 Ja Nej Ja Nej Örnsköldsvik 55 Ja 2800 Nej Nej Ja 3 Nej Trollhättan 55 Ja 3375 Ja Nej Ja Ja Uddevalla 52 Ja 2500 Ja Ja 1800 Nej Ja 50 3 Nej Nyköping 51 Ja 2250 Ja Ja 3000 Nej Ja gratis 1 Nej Skövde 51 Ja 1200 Ja Nej Ja gratis 3 Nej Hässleholm 50 Ja 1000 Nej Nej Nej Nej Borlänge 49 Ja 3512 Nej Nej Nej Ja Lidingö 43 Nej Nej Nej Ja Tyresö 43 Nej Nej Nej Nej Trelleborg 42 Nej Nej Nej Ja Motala 42 Ja 1875 Nej Nej Nej Nej Landskrona 41 Ja 3898 Nej Nej Nej Nej Piteå 41 Ja Ja Falkenberg 41 Ja 3700 Nej Ja 1200 Nej Ja gratis 3 Nej Kungälv 41 Ja Sigtuna 39 Nej Nej Nej Nej Ängelholm 39 Nej Nej Nej Nej Lerum 38 Nej Nej Nej Lidköping 38 Ja 2500 Nej Nej Ja gratis 2 Nej Sundbyberg 38 Ja Nej Ja 3600 Nej Ja gratis 1 Nej Alingsås 38 Nej Nej Nej Nej Sandviken 37 Nej Nej Nej Nej Vänersborg 37 Ja 1200 Nej Ja 800 Nej Nej Ja Hudiksvall 37 Ja 2561 Ja Nej Nej Nej Västervik 36 Ja 3000 Ja Nej Ja Ja Partille 34 Nej Nej Nej Nej Härryda 34 Nej Nej Nej Nej Katrineholm 32 Nej Nej Nej Ja Strängnäs 32 Ja 1800 Nej Ja 1800 Nej Nej Ja Falköping 31 Nej Nej Nej Nej Eslöv 31 Nej Nej Nej Ja Danderyd 31 Nej Ja X Nej Nej Ja Karlshamn 31 Ja Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 27

30 Kapitel 7. Bilagor bilaga 3. Nyttokort, boende- och miljöbilsparkering Nyttokort Boendeparkering Miljöbilar Tusen inv dec Förekommer Kostnad kr/år Får innehavaren parkera även där p-förbud enl LTF råder? Förekommer Avgift kr/år max Tillståndet är gratis och berättigar till lägre p-avgift P-platser reserv för boende? Förekommer p-tillstånd för miljöbilar? Kostnad för tillståndet kr Giltighet år Används parkeringsskiva? Karlskoga 30 Ja 1800 Nej Nej Nej Nej Nässjö 29 Ja Nej Nej Ja gratis 3 Ja Vallentuna 29 Nej Ja Gislaved 29 Nej Nej Nej Nej Kävlinge 29 Nej Nej Nej Ja Ronneby 28 Nej Nej Nej Ja Ystad 28 Ja Boden 27 Nej Nej Nej Ja Vetlanda 26 Ja 1000 Ja X Ja Ja Oskarshamn 26 Nej Nej Ja Ja Arvika 26 Ja 500 Ja Nej Nej Nej Nynäshamn 26 Nej Nej Nej Ja Mjölby 26 Nej Nej Ja Nej Ludvika 26 Nej Nej Nej Ja Ekerö 25 Nej Nej Nej Ja Köping 25 Nej Nej Nej Nej Härnösand 25 Ja 1875 Nej Nej Nej Nej Höganäs 24 Nej Nej Nej Nej Mariestad 24 Ja 2000 Nej Ja 4000 Nej Nej Nej Upplands-Bro 23 Ja 1000 Nej Nej Nej Ja Lindesberg 23 Nej Ja 850 Nej Nej Ja Kiruna 23 Nej Nej Nej Ja Avesta 22 Nej Nej Nej Nej Sala 21 Ja 400 Ja Ja 200 Nej Nej Ja Östhammar 21 Ja 0 Ja Nej Nej Nej Finspang 21 Ja Sollefteå 20 Nej Nej Nej Ja Kumla 20 Nej Nej Nej Nej Mora 20 Ja 500 Nej Nej Nej Nej Tierp 20 Nej Nej Nej Nej Svedala 20 Nej Nybro 20 Nej Nej Nej Nej Håbo 19 Nej Nej Ja Nej Ja Kramfors 19 Nej Ja Nej Nej Ljusdal 19 Nej Nej Nej Ja Alvesta 19 Nej Nej Nej Nej 28 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

31 bilaga 3. Nyttokort, boende- och miljöbilsparkering Nyttokort Boendeparkering Miljöbilar Tusen inv dec Förekommer Kostnad kr/år Får innehavaren parkera även där p-förbud enl LTF råder? Förekommer Avgift kr/år max Tillståndet är gratis och berättigar till lägre p-avgift P-platser reserv för boende? Förekommer p-tillstånd för miljöbilar? Kostnad för tillståndet kr Giltighet år Används parkeringsskiva? Gällivare 19 Nej Sjöbo 18 Nej Timrå 18 Ja 550 Ja Nej Nej Nej Kalix 17 Nej Nej Nej Ja Burlöv 17 Ja 2125 Ja Nej Nej Ja Klippan 16 Nej Nej Nej Nej Eksjö 16 Ja 500 Ja Nej Nej Nej Flen 16 Nej Nej Nej Nej Vara 16 Nej Nej Nej Nej Älmhult 16 Nej Nej Nej Nej Orust 15 Nej Ja 1750 Nej Nej Nej Höör 15 Nej Nej Nej Ja Hedemora 15 Ja Ja Nej Nej Ja Tjörn 15 Nej Ja 6777 Ja Nej Nej Hörby 15 Nej Nej Nej Ja Åstorp 15 Nej Nej Nej Nej Knivsta 14 Nej Nej Nej Nej Krokom 14 Nej Nej Nej Söderköping 14 Nej Ja 200 Nej Nej Nej Hultsfred 14 Nej Nej Nej Nej Mörbylånga 14 Nej Nej Nej Östra Göinge 14 Nej Nej Nej Nej Sunne 13 Nej Nej Ja Nej Nej Arboga 13 Nej Nej Nej Nej Olofström 13 Nej Nej Ja 100 Nej Mönsterås 13 Ja 690 Ja Nej Nej Nej Vaggeryd 13 Nej Nej Nej Nej Hagfors 13 Nej Nej Nej Nej Tidaholm 13 Nej Nej Nej Nej Torsby 13 Nej Nej Nej Nej Lycksele 12 Nej Nej Nej Nej Öckerö 12 Nej Nej Nej Nej Strömsund 12 Nej Nej Nej Nej Tanum 12 Ja 700 Ja Ja 700 Nej Nej Ja Fagersta 12 Nej Nej Nej Nej Tranemo 12 Nej Nej Nej Nej Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering 29

32 Kapitel 7. Bilagor bilaga 3. Nyttokort, boende- och miljöbilsparkering Nyttokort Boendeparkering Miljöbilar Tusen inv dec Förekommer Kostnad kr/år Får innehavaren parkera även där p-förbud enl LTF råder? Förekommer Avgift kr/år max Tillståndet är gratis och berättigar till lägre p-avgift P-platser reserv för boende? Förekommer p-tillstånd för miljöbilar? Kostnad för tillståndet kr Giltighet år Används parkeringsskiva? Ovanåker 12 Ja 0 Ja Nej Nej Nej Trosa 11 Nej Nej Nej Ja Vaxholm 11 Ja 4900 Nej Ja 1000 Ja Nej Nej Vårgårda 11 Nej Nej Nej Nej Säter 11 Nej Nej Nej Nej Sävsjö 11 Nej Nej Nej Nej Borgholm 11 Nej Nej Nej Nej Habo 11 Nej Nej Nej Nej Filipstad 11 Nej Nej Nej Nej Tibro 11 Nej Nej Nej Nej Härjedalen 11 Nej Nej Nej Nej Nora 10 Ja Ja Åre 10 Nej Nej Nej Ja Gagnef 10 Nej Nej Nej Nej Surahammar 10 Nej Nej Nej Nej Bengtsfors 10 Nej Nej Nej Nej Kinda 10 Nej Nej Nej Nej Nordanstig 10 Nej Nej Nej Nej Markaryd 10 Nej Ja Ja Nej Nej Gnosjö 10 Nej Nej Nej Nej Herrljunga 9 Nej Ja Nej Nej Uppvidinge 9 Nej Nej Nej Nej Nykvarn 9 Nej Nej Nej Nej Sotenäs 9 Ja 1500 Ja Ja 4000 Ja Nej Nej Vingåker 9 Nej Nej Nej Nej Eda 9 Nej Nej Nej Nej Älvsbyn 8 Nej Nej Nej Ja Lessebo 8 Nej Nej Nej Nej Vilhelmina 7 Nej Nej Nej Nej Lekeberg 7 Nej Nej Nej Nej Mullsjö 7 Nej Nej Nej Nej Karlsborg 7 Nej Nej Nej Nej Arvidsjaur 7 Nej Nej Nej Nej Aneby 6 Nej Nej Nej Nej Storuman 6 Nej Ockelbo 6 Nej Nej Nej Nej 30 Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Parkering på gatumark 2008. Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

Parkering på gatumark 2008. Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering Parkering på gatumark 2008 Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering Parkering på gatumark 2008 Sveriges er och Landsting ger vartannat år ut en samlad statistik över parkering på gatumark

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt TWh 20 15 10 Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt Bioenergi Värmepump 5 Hetvatten Övrigt Spillvärme El Kol Fossil gas Olja Fjärrvärmeföreningen har vid Bioenergis pressläggning nästan sin statistik färdig.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERSUND Januari 2014 BOX 55650

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Biovärme och biokraftvärme 1998

Biovärme och biokraftvärme 1998 Biovärme och biokraftvärme 1998 Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar. Vår vana trogen gör vi ett urval,

Läs mer

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2010 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex steg till 114,1 andra kvartalet 2011 lägre huspriser höjer husköpkraften Boindex steg till 114,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se FJÄRRVÄRME Adresser ll ärrvärmeföretag Adressuppgi erna är hämtade från Svensk Fjärrvärmes medlemsförteckning. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se Alingsås Energi

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Kommun Sorterat nätbolag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholms län Norrtälje Norrtälje Energi AB 5768 6193 7% Solna Vattenfall Eldistribution AB, Huvudsta 5745 6065 6% Sundbyberg Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator,

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Energiundersökning 2008 (2005)

Energiundersökning 2008 (2005) Energiundersökning 2008 (2005) 30 augusti 2012 Anders Lingsten 1 Deltagare Energiundersökning: Resultat 2008 (2005) Vattenverk Vattenledningsnät Avloppsledningsnät Avloppsreningsverk Kommuner 68 (39) 71

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Jordbruksverket har i uppdrag att främja utvecklingen av fritidfiske och

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer