Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning"

Transkript

1 2009 Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Verksamhetsberättelse med årsredovisning

2 Verksamhetsberättelse 2009 Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Organisationsnummer Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond / Verksamhetsberättelse

3 Bakgrund Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande astma, allergi och annan överkänslighet. Styrelsen beslutar om utdelning av forskningsanslag, förvaltning av fondmedel samt information om den forskning som stöds. Stiftelsens kapital har tillkommit dels genom Röda Fjädern-insamlingen 1989 tillsammans med Lions, dels genom direkta gåvor och testamentariska förordnanden. Fonden har ett eget 90-konto för sin insamlingsverksamhet, Pg och Bg , och kontrolleras genom Svensk Insamlingskontroll (SFI). Styrelse och kansli Vid Astma- och Allergiförbundets kongress i maj 2007 valdes följande styrelse: Britta Andersson, ordförande Gunnar Hellberg Leif Henriksson Roland Efraimson Bengt Hultén, representant för Lions Valda ersättare är Inga-May Lidström, Anna Lindström samt Göran Linnarsson som representerar Lions. Vid styrelsens konstituering valdes Gunnar Hellberg till vice ordförande. Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju ordinarie styrelsesammanträden. Fonden har en anställd, fondsekreterare Hanna Vihavainen, vars uppgift är att sköta fondens administration, insamling, information samt kontakter med forskarsamhället. Forskningsnämnd Styrelsen har till sitt förfogande en forskningsnämnd, utsedd av förbundsstyrelsen, som består av forskare från olika discipliner. Forskningsnämndens uppgift är att vara vetenskaplig rådgivare till fondstyrelsen i frågor som rör forskningsanslag. År 2009 valdes fem nya ledamöter till forskningsnämnden. Följande personer ingår i forskningsnämnden : Ingalill Bjöörn, Astma- och Allergiförbundet, ordförande Ulf Bengtsson, docent, allergologi/födoämnes - överkänslighet, Göteborg Leif Bjermer, professor, lungmedicin, Lund Birgitta Meding, docent, dermatologi, Stockholm Steven Nordin, professor, psykologi, Umeå Magnus Svartengren, professor, yrkes- och miljö - medicin, Stockholm Kurt Svärdsudd, professor, allmänmedicin, Uppsala Marianne van Hage, professor, klinisk immunologi, Stockholm Göran Wennergren, professor, allergologi/pediatrik, Göteborg Stöd till forskning Fondens huvudsakliga stöd till vetenskaplig forskning sker genom årliga anslag till forskningsprojekt. Under verksamhetsåret 2009 inkom 75 ansökningar om forskningsanslag på totalt 33 miljoner kronor. Styrelsen beslutade att dela ut sammanlagt 5 miljoner kronor till 26 forskningsprojekt. Fullständig förteckning över beslutade forskningsanslag finns som bilaga. Björn Nordlund och Fredrik Stenius, 2009 års stipendiater för Kerstin Hejdenbergs minnesfond. Eftersom fonden och förbundet under 2009 blev förmån- 32 Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond / Verksamhetsberättelse 2009

4 stagare av överskottsmedel från PostkodLotteriet beslutade fonden at välja ut åtta forskningsprojekt att bli mottagare av medel från PostkodLotteriet. Syftet med att bevilja dessa projekt medel från PostkodLotteriet är att de representerar olika forskningsområden inom allergologi samt att de kan främja en förbättrad hälsa och livskvalitet hos de människor som är drabbade av astma och allergi. Medlen från Postkod - Lotteriet ger dessa forskningsprojekt ett mycket betydelsefullt tillskott. Medlen betalas ut och projekten startas under Diagnostik och behandling av astma och allergi mot sällskapsdjur. Kontaktallergi för textilfärgämnen diagnostik och klinisk relevans. Svår astma hos barn och ungdomar. Tidig exponering för björkpollen och utveckling av allergi och astma hos barn vid 5 och 15 års ålder. SELMA, en prospektiv födelsekohortstudie om exponering i barnens miljö. Molekylärgenetiska studier av eksem med fokus på hudbarriären. Brister i det medicinska omhändertagandet av människor med allergiska sjukdomar. Utveckling av metoder för behandling av människor med födoämnesallergier. Fondstyrelsen förvaltar sedan 2004 medel som insamlats till minne av Kerstin Hejdenberg, tidigare ordförande i såväl förbundet som fonden. Stipendiefonden har till ändamål att främja barnallergologisk forskning genom att årligen dela ut stipendier till förtjänta doktorander inom området. En jury bestående av Inger Rådö, Robert Hejdenberg och Göran Wennergren utser stipendiaterna års stipendier tilldelades Fredrik Stenius för projektet Aladdin: Livsstil och allergi en prospektiv undersökning om betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets tidiga uppväxt och Björn Nordlund för projektet Hälsorelaterad livskvalitet hos skolbarn med svår astma. Verksamhet Under hösten 2009 lanserades fondens skriftserie med första utgåvan Astma & allergi en handbok vid graviditet och amning. I detta kunskapsunderlag har svenska forskare och specialistläkare sammanställt den senaste forskningen på området och ger råd om vilka behandlingsmetoder och läkemedel som kan användas vid olika allergiska tillstånd utan risk för fostret. Skriftserien är ett led i fondens arbete med att stödja forskning om allergiska sjukdomar inom områden där det saknas andra finansiärer. I samband med förbundets ordförandekonferens ansvarade fonden för ett seminarium om hur föreningar kan få information om den senaste allergiforskningen Astma & Allergi Förberedelserna inför Allergistämma 2010 i Linköping påbörjades under året. En nationell programhandbok vid graviditet & amning och en föreläsning om vetenskaplig forskning om alternativa behandlingsmetoder. Fonden inledde arbetet med att göra informationsbesök hos föreningar vilket kommer att utökas under Under 2009 fortsatte fonden och förbundet att medverka i det treåriga samverkansprojektet Brukarmedverkan i medicinsk forskning tillsammans med Reumatikerförbundet, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Psoriasisförbundet. Projektet syftar till att öka brukarinflytandet i forskningen genom att öka kunskapen om forskning hos förbundens förtroendevalda och genom att utbilda brukare som kan medverka som forskningspartners. Projektet finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Under året har nya forskningspartners rekryterats och befintliga forskningspartners och förtroendevalda fortbildats. Sammanlagt har projektet nu utbildat 37 forskningspartners varav 9 representerar Astma- och Allergiförbundet. Forskningsfondens styrelse fortsatte under 2009 att utveckla nya tillvägagångssätt i bedömningsförfarandet så att de intentioner som kommer till uttryck i forskningspolicyn också skulle få ett tydligare genomslag i bedömningen av forskningsansökningar. Denna utvecklingsprocess ledde till att fonden initierade ett möte kring forskningsfinansiering med tre andra handikappförbund i november 2009 där den gemensamma problematiken kring förbundens forskningsanslag diskuterades. Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond / Verksamhetsberättelse

5 kommitté där professor Chris Anderson från Allergicentrum i Linköping är ordförande bildades under våren. Fondsekreterare Hanna Vihavainen är samordnare för programkommittén som hade fem möten under Fonden har i samarbete med förbundet skapat ett vetenskapligt råd med representanter för de sex centra för allergiforskning i Sverige. Vetenskapliga rådets syfte är att långsiktigt verka för att svensk forskning om allergiska sjukdomar får ett stärkt stöd i det svenska samhället och att samordna förbundets och fondens och den vetenskapliga världens budskap om allergiska sjukdomar riktat till allmänhet och beslutsfattare. Vetenskapliga rådet sammanträdde en gång under Ledamöterna har därutöver deltagit i fondens och förbundets olika arbetsgrupper under året. Det samverkansråd som inrättades 2007 med förbundet för att samordna och effektivisera den gemensamma verksamheten fortsatte under året arbetet med att förverkliga de gemensamma intentionerna i forskningspolicyn och planering av aktiviteter för att främja forskning. I rådet tas också upp frågor som rör organisatorisk samordning i stort. Samverkansrådet sammanträdde tre gånger under Fonden medverkade som utställare på evenemanget Forskning och hälsa i Kungsträdgården i Stockholm samt på Lions riksmöte i Umeå. Information Fonden informerar om sin verksamhet på förbundets hemsida samt via förbundets tidningar Allergia och Allergi i praxis. Fondens årliga forskningsanslag annonseras i vetenskapliga tidningar och ansökan sker via ett webbaserat ansökningssystem. År 2009 satsade fonden på riktade anslagsannonser i tidningar för omvårdnad och beteendevetenskap för att uppmuntra forskningsansökningar inom de prioriterade forskningsområdena. I samverkan med förbundet fortsattes utgivningen av en årsskrift, Allergifakta, där grundläggande fakta om de allergiska sjukdomarna och den forskning som fonden stödjer presenteras. Årets tema var inomhusmiljö och dess samband med astma och allergi. Årsskriften lanserades i december på öppet hus på förbundskansliet där miljöhygieniker Greta Smedje, en av artikelförfattarna, föreläste om inomhusmiljön i förskolan. Insamling Under 2009 fortsatte fonden att prova och utvärdera olika insamlingsmetoder eftersom tidigare insamlingssatsningar inte givit tillräckligt bra respons från givarna. Den långsiktiga kampanjen med ledsna allergen som togs fram tillsammans med pr-byrån Nimbus Communication reviderades och mer fokus riktades på de allergiska barnen istället. Kampanjsajten gjordes om och annonsering av kampanjen skedde bl a i Allergia, på webbsajten tradera.se och även via vykort på flygplatser och restauranger. På ordförandekonferensen delades insamlingsmaterial ut till alla lokalföreningar för att engagera föreningarna i olika insamlingsaktiviteter. I samband med att förbundet under hösten bytte ut sitt datasystem för medlemsregister installerades ett nytt register för gåvor för fonden. Detta innebar att även gåvoportalen på hemsidan gjordes om vilket medförde att det är enklare och tydligare att ge gåvor till fonden via internet. Det nya insamlingsregistret innehåller fler automatiserade funktioner vilket på sikt kommer att minska kostnader för fondens insamlingsadministration. En betydelsefull händelse under 2009 var att förbundet och fonden tillsammans blev förmånstagare för överskottsmedel från PostkodLotteriet. Bidraget från PostkodLotteriet ger ett markant årligt tillskott som kan användas för att främja allergiforskning och också en ökad möjlighet att satsa på insamlingsaktiviteter. Under 2009 delade Svenska PostkodLotteriet ut 460 miljoner kronor till välgörenhet varav förbundet och fonden fick 4 miljoner. PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och natur. Lotteriet drivs som ett företag, får intäkter genom att sälja lotter och ger bort överskottet till välgörenhet. Pengarna är inte öronmärkta, utan fonden avgör själv hur pengarna kommer till bäst användning. Förutom ekonomiskt stöd får förbundet och fonden även kraftfull medial exponering via Lotteriet. Skillnaden som de insamlade pengarna gör i verkligheten visas i tv-programmet PostkodMiljonären, i tv-dokumentärer, i reklamutskick och på webbplatsen FRIIs kvalitetskod för svenska insamlingsorganisationerna började tillämpas vid årsskiftet 2008/2009. Koden är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet är bl. a. att bibehålla och öka förtroendet hos givarna för organisatio- 34 Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond / Verksamhetsberättelse 2009

6 nerna som står bakom koden. En av de viktigaste delarna i FRIIs kvalitetskod är kodrapporten. Forskningsfondens kodrapport finns på förbundets hemsida (se fliken forskning). Under 2009 har fonden varit representerad i insamlingsnätverket för handikapporganisationer inom FRII samt deltagit i FRIIs och SFIs utbildningar och informationsträffar. - Dumma pollen! Stöd allergiforskningen! SMS:a Allergi50 eller Allergi100 till nummer 72930, så ger du 50 resp 100 kronor till Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Ev trafikavgift tillkommer. Du kan även ge din gåva på Kapitalförvaltning och resultat Stiftelsens kapital förvaltas av Carlson Investment Management. Ny upphandlig av fondens kapitalförvaltning bedömdes inte vara aktuell under året. Fonden har använt konsulthjälp från Intelligent Investing Scandinavia för granskning av förvaltningen. Stockholmsbörsen steg med 53,3 procent under 2009 och bidrog till att fondens portfölj gav en positiv avkastning under året. Fondens portföljs marknadsvärde var 118,6 mkr per den sista december År 2009 kunde inte lika mycket resurser investeras för att utveckla insamlingsaktiviteter eftersom införandet av det nya insamlingsregistret medförde mycket arbete med helt nya rutiner för insamlingsadministrationen. Verksamhetsintäkterna minskade med cirka 2 miljoner jämfört med närmast föregående år. Under 2008 bestod intäkterna mestadels av testamenterade medel jämfört med år 2009 då mindre än hälften av verksamhetsintäkterna bestod av gåvor och testamenten och istället till största del av överskottsmedel från Postkod - Lotteriet. Resultatet från finansiella poster är 17,3 mkr. Det är 30,7 mkr bättre än före - gående år vilket kan förklaras av uppgången i Stockholmsbörsen under Sammantaget har detta medfört att årets resultat före fördelning blev 28,2 mkr bättre än föregående år och efter årets fördelning är det kvarstående beloppet för året 10,4 mkr mot -16,7 mkr för år I övrigt hänvisas till årsredovisningen. Annons från insamlingskampanjen Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond / Verksamhetsberättelse

7 Årsredovisning 2009 Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Organisationsnummer Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond / Årsredovisning 2009

8 R esultaträkning Funktionsindelad resultaträkning Not Verksamhetsintäkter Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga räntekostnader och liknande poster Förvaltningskostnader Summa resultat från finansiella poster Årets resultat före fördelning Fördelning av årets resultat Årets resultat före fördelning Reservering av ändamålsbestämda medel Årets resultat efter fördelning/förändring balanserat kapital Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond / Årsredovisning

9 B alansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Insamlingsregister Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran Astma- och Allergiförbundet Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Balanserat fritt kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga 38 Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond / Årsredovisning 2009

10 N oter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper ( BFL 6:6, ÅRL 5:2) Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar värderas till anskaffningsvärde om ej annat anges i nedanstående noter. Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaffnings - värdet med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell prövning. Värdering görs till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Aktier värderas kollektivt enligt FARSRS RedR5 och ränte - bärande värdepapper värderas kollektivt enligt FARSRS RedR7. Beviljade anslag redovisas mot övriga skulder. Anslagen skuldförs vid beslutstillfället. Not 6 Immateriella anläggningstillgångar Datasystem för insamlingsregister anskaffningsvärde Årets avskrivning (sept dec: 1/3 x 20 %) Utgående restvärde Not 7 Långfristiga värdepappersinnehav Bokfört Marknadsvärde värde Carlson Svenska räntebärande vp Carlson Svenska aktier Summa Not 8 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Upplupen värdepappersränta Sålda, ej likvida värdepapper Interimsfordringar Upplupet, medel PostkodLotteriet Summa Not 2 Verksamhetsintäkter Verksamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande: Testamenten Gåvor Medel från PostkodLotteriet Övriga intäkter (handbok) Summa Not 3 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Utdelningar Ränteersättningar värdepapper Realisationsvinst vid försäljningar Realisationsförlust vid försäljningar Nedskrivning av aktier Återföring av nedskrivning av aktier Summa Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande poster Ränteintäkt Summa Not 5 Övriga räntekostnader och liknande poster Ränte- och bankkostnad Summa Not 9 Eget kapital Ingående balanserat kapital Återförda ej utnyttjade medel från år Årets resultat Utgående balanserat kapital Not 10 Övriga skulder Ej utbetalda beviljade anslag Ej utbetalda medel PostkodLotteriet Upplupna leverantörsskulder Övriga skulder (källskatt) Summa Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Revisionsarvode Semesterreserv Ej utbetalda arvoden Upplupna sociala avgifter Summa Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond / Årsredovisning

11 Stockholm den 17 mars 2010 Britta Andersson Gunnar Hellberg Roland Efraimson Ordförande Leif Henriksson Bengt Hultén Revisorspåteckning: Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 26 mars 2010 Håkan Sten Mikael Forsberg Birgitta Bäuml Auktoriserad revisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor 40 Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond / Årsredovisning 2009

12 R evisionsberättelse Till sturelsen i STIFTELSEN ASTMA - OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Organisationsnummer: Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisnings - lagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrel- sen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om styrelseledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Stockholm den 26 mars 2010 Håkan Sten Mikael Forsberg Birgitta Bäuml Auktoriserad revisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond / Årsredovisning

13 eviljade anslag ur forskningsfonden B Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond / Forskningsanslag 2009

14 Ingegerd Adlerberth, docent Munhålans bakterie - flora hos småbarn betydelse för senare allergi - utveckling? Johan Alm, överläkare ALADDIN: Livsstil och allergi - en prospektiv undersökning om betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets uppväxt. Maria Bradley, överläkare, docent Molekylärgenetiska studier av eksem med fokus på hudbarriären. Carl-Gustaf Bornehag, professor SELMA, en prospektiv födelsekohortstudie. Lars Olaf Cardell, professor Betydelse av nod-lika receptorer vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom. Sven-Erik Dahlén, professor Vilka är kostnaderna för patienter och samhälle till följd av födoämnesöverkänslighet i Sverige? Guro Gafvelin, docent Hur påverkas allergisk astma och allergibehandling av inflammation? Hans Grönlund, med dr Allergi och astma mot sällskapsdjur; nya allergen för diagnostik och behandling. Gunilla Hedlin, professor Astma hos barn och ungdomar, karakterisering av och riskfaktorer för svår bestående astma. Annica Inerot, överläkare, med dr Långtidsuppföljning av barn med kontaktallergi mot aluminium efter vaccination med aluminiuminnehållande vaccin. Marléne Isaksson, docent Kontaktallergi för textil - färgämnen diagnostik och klinisk relevans. Christer Janson, professor Långtidsuppföljning av allergi och astma i Norden och Europa. SGO Johansson, professor Kan vi förbättra och förenkla diagnostiken vid födoämnesallergier hos barn och ungdomar? Anne Kihlström, överläkare Tidig exponering för björkpollen och utveckling av allergi och astma hos barn vid 5 och 15 års åldern. Gunnar Lilja, docent Svår födoämnesallergi bland barn och ungdomar från diagnostik till praktik. Caroline Nilsson, barnläkare, med dr Astma och allergiutveckling hos barn föreligger ett samband med genomgångna virusinfektioner och/eller tarm - florans sammansättning? 10-års uppföljning. Anna-Carin Olin, docent Analys av partiklar i ut - and ningsluft en ny metod för att diagnostisera och monitorera inflammation i luftvägarna. Caroline Olgart Höglund, docent Stress och allergisjukdom Mekanismer för hur psykologisk stress påverkar olika hos allergiska och friska individer. Georgios Rentzos, med dr Inflammation av magtarmkanalen hos patienter med pollen/födoämnes - allergi. Eva Rönmark, docent Longitudinella studier om astma och allergisk sensibilisering bland barn; incidens, remission och riskfaktorer med särskilt fokus på miljöfaktorer samt livskvalitet. Björn Ställberg, distriktsläkare, med dr Vilka faktorer påverkar exacerbationer, symtomkontroll och livskvalitet hos patienter med astma och Kol i Uppsala Örebroregionen, en femårs uppföljning. Carl-Fredrik Wahlgren, professor Eksem hos barn klinisk och epidemiologisk studie av en födelse kohort ( BAMSE -dermatologi). Marianne van Hage, professor Kliniska studier rörande nya strategier för diagnostik och behandling av IgE-medierad allergi. Göran Wennergren, professor Risk- och friskfaktorer vid astma och allergi hos barn. Christina West, med dr ELEFANT Långtidsuppföljning av effekterna av probiotika-tillförsel under avvänjningen på allergier, immunförsvarsutveckling, övervikt, tand- och tarmhälsa hos 8-åringar. Magnus Wickman, professor BAMSE, bearbetning av 12 års data samt förberedelser för 16 års uppföljning. Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond / Forskningsanslag

15 ack! TStyrelserna för Astma- och Allergiförbundet samt Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond tackar alla som under året medverkat i arbetet för att skapa ett bättre samhälle för människor med astma och allergi!

16

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Generalsekreteraren har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkninng 7. Balansräkning 8. Kassaflödesanalys 9. Fem år i sammandrag 10

Generalsekreteraren har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkninng 7. Balansräkning 8. Kassaflödesanalys 9. Fem år i sammandrag 10 Årsredovisning 2004 Innehåll Årsredovisning 2004 Generalsekreteraren har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkninng 7 Innehåll Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Fem år i sammandrag 10 Redovisningsprinciper

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND

STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND VERKSAMHETEN 2007 SCHOOL FOR FOREST ENGINEERS Omslagsbild: Sveriges Lantbruksuniversitet, School for Forest Engineers, har erhållit bidrag med totalt

Läs mer

Cancerfonden Årsredovisning 2000

Cancerfonden Årsredovisning 2000 Cancerfonden Årsredovisning 2000 Årsredovisning 2000 Innehåll Forskarstödet ökar till 285 miljoner Jag är imponerad av engagemanget 2 Stark inledning på nya seklet 4 Ekonomi och förvaltning 6 Resultaträkning

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Siffror i korthet....................... 3 Vi ger utdelning...4 Forskare berättar...6 Patienter berättar...2 Förvaltningsberättelse 2014...12 Jämförande nyckeltal....12

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2010. Stiftelsen Forska Utan Djurförsök. för 802004-1441. Innehållsförteckning

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2010. Stiftelsen Forska Utan Djurförsök. för 802004-1441. Innehållsförteckning Årsredovisning 2010 Årsredovisning för Stiftelsen Forska Utan Djurförsök Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3-7 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2009 Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2009 Astma-

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 ÖPPNA FÖR FÖRÄNDRING Vid förbundets

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

Årsredovisning. Njurförbundet 1

Årsredovisning. Njurförbundet 1 Årsredovisning 2008 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Njurfonden 5 Alwallsfonden 6 Rekreationsfonden 6 Intressepolitik 7 Ungdomsverksamheten 10 Barn- och föräldraverksamheten

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse med årsredovisning Verksamhetsåret- 2007-05-01 2008-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF INNEHÅLL Förbundsordföranden har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4-8 Förbundsstyrelsen...8

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Förbundets fonder 6 Intressepolitik 8 Ungdomsverksamheten 11 Barn- och föräldraverksamheten 11 Rehabilitering

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning LEDARE I slutet av verksamhetsåret 2010

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer