SEVÄRT VÄSTERBOTTENSLÄN SEVÄRT I IVÄSTERBOTTENS RATAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEVÄRT VÄSTERBOTTENSLÄN SEVÄRT I IVÄSTERBOTTENS RATAN"

Transkript

1 SEVÄRT SEVÄRT VÄSTERBOTTENSLÄN LÄN I IVÄSTERBOTTENS RATAN 1

2 Afståndet till Umeå är 5 mil längs stora kustvägen, som i allmänhet är jämn som ett golf. Vid godt väder cyklar man till staden på 3 timmar. Ur STF:s årsbok Foto: Amedé (övre) och Nils Blomgren (nedre). 2

3 SEVÄRT I VÄSTERBOTTENS LÄN historien om en hamn "Ännu är Ratan en undangömd vrå af världen, där man kan njuta av fullständigt lugn i den härligaste skärgårdsnatur, tämligen oberörd af kultur och societetsliv." ratan umeå Svenska Turistföreningens årsbok 1906 en undangömd vrå af världen En av anledningarna till att Ratan uppmärksammades som turistort 1906 var Nils Blomgren en driftig och mångsidig man som bland annat drev turisthotell och kafé. När han annonserade i Umebladet 9 juni 1902 undertecknade han med titeln ångbåtskommissionär, men han var också fotograf med egen ateljé, fyrbiträde, bokhållare och hamnfogde. Det var nog med paviljongen på Rataskär och kallbadhuset vid hamnen i åtanke som Nils Blomgren lockade med Härlig luft! Milda hafsvindar! Hafsbad!. Byggnaderna är idag rivna, men idyllen och lugnet finns kvar, liksom de historiska minnen, som berättar om den tid då Ratan var en av de förnämsta hamnarna längs Norrlandskusten. Var det punsch eller kaffe som förtärdes i paviljongen? Inträdet till kallbadhuset var 25 öre. Foto: Nils Blomgren, VBM 3

4 Nordlands hamn Historien om Ratan är historien om en hamn Nordlands hamn och om den betydelse hamnen hade i tider, då i stort sett alla transporter skedde sjövägen. Hamnen innanför Rataskär erbjöd en trygg ankarplats för natten och en plats i lä från stormen. I skriftliga källor nämns Ratan 1641, då allmogen i Bygdeå och Lövångers socknar i en skrivelse till Kungl. Maj:t ansöker om tillstånd att hålla marknad... uthi Een lägligh ortt, som kallas Rattan.... Ansökan avslogs, men vid sommartinget i Bygdeå 1652 påminde landshövdingens fullmäktige allmogen om frijmarknaden i Raatan at der med första oppsetties een Krogh. Geometrisk av- och grundmätning av Nordlands hamn På Hög Ratan finns Landstigning och Wärdshuus, någon annan bebyggelse finns ännu inte i hamnen. Källa: Lantmäteriet. 4

5 Krogen Till de resandes förnöjelse lät fru överste löjtnantskan von Walter och hennes måg härads hövding von Walter uppföra en krog på Rataskär i början på Det var den första byggnaden i Ratans hamn. År 1697 ägdes krogen av Jöran Månsson, som också var lots. Någon gång omkring 1780 flyttar krogen till fastlandssidan. Krogen, eller värdshuset, kom att bestå fram till mitten av 1800-talet, då vi möter den siste värdshusidkaren i husförhörs längderna. Johan Geddas karta över Bygdeå socken 1661 är den äldsta karta som visar Ratans hamn, markerad med ett ankare. Källa: Lantmäteriet. Stapelhamnen Avgörande för utvecklingen var att Ratan blev stapel hamn för samtliga västerbottensstäder 7 mars I stapelhamnen skulle alla varor som sjövägen importerades eller exporterades från Torneå, Luleå, Piteå och Umeå förtullas. På Rataskär, bredvid krogen, byggdes Stora Sjötullkammaren och ett packhus, där varorna 5

6 kontrollerades. I närheten uppfördes magasin, där städernas handlande förvarade sina varor i väntan på transport. En av dessa var Stads Casseuren i Umeå, Pehr Lind, som ägde två spannmålsmagasin. En annan, kapten Meldercreutz vid Meldersteins järnbruk i Norrbotten, hade försäljningsmagasiner med järn och manufaktursmide m m. Den stora Sjötull kammaren rymde bostad för tull förvaltaren med familj och tjänstefolk, kontor och två stensatta källarvalv, där beslagtagna varor låstes in. Källa: Krigsarkivet. Stapelvaror De viktigaste handelsvarorna i Norrland var trä, järn, tjära, hudar, skinn, smör och skogsfågel. Det mesta skeppades till Stockholm där det sedan såldes vidare. Utgående från Ratans tullkammare i maj Källa: Riksarkivet. 6

7 Vad betyder mitt guld i Ofir och mitt väldiga saltupplag i Ratan Det dröjde inte länge förrän klagomålen över Ratan som stapelhamn började höras. För städerna norr om Ratan gick det väl an de passerade ju ändå men för Umeå stad var det en omväg. Sträckan mellan Umeå och Ratan var dessutom riskfylld; Kvarken är ett av de mest olycksdrabbade farvattnen i Bottniska viken. Köpmännen krävde att städerna skulle få egna stapelrättigheter med sjötullkammare. Härigenom skulle man spara tid och kanske hinna med ytterligare en handelsresa innan seglationsperioden var över. Under de fem till sex månader som havet var isfritt kunde ett fartyg från Torneå göra två resor tur och retur till Stockholm. Seglationstiden från Ratan till Stockholm var cirka två veckor. Enligt bestämmelserna skulle de västerbottniska städernas saltupplag finnas i Ratan, vilket ansågs mycket opraktiskt: Vad betyder mitt guld i Ofir och mitt väldiga saltupplag i Ratan klagade en handelsman i Piteå år Ratans tid som stapelhamn blev kort redan 1801 drogs stapelrättigheterna in tullinspektionen blev kvar, fastän med inskränkt förtullningsrätt. Sigillstämplar är de enda bevarade före målen från tullinrättningen. Saltmagasinet vid södra inloppet. Salt och spannmål var Norrlands viktigaste import varor. 7

8 Tullgården Den 17 november 1860 kunde man i tidningen Umebladet läsa att entreprenad utbjöds på uppförandet av nytt boställshus på Kungliga Tullverkets mark i Ratan. Entreprenaden om fattade även flyttning av packhuset från Rataskär till fastlandet. Den nya Tullgården stod klart för besiktning 20 november Tullhuset rymde en tjänstedel med vaktrum och tullkammare, samt en bostadsdel med sal, matrum, förmak, kökskammare och kök. Åren 1849 till 1855 var Otto Reinhold Taube tullinspektor i Ratan. Han var farfar till Evert Taube! Sången med frasen min farfar var en jaktlöjtnant har Evert Taube tillägnat honom. På den övre bilden från år 1897 syns tullöveruppsyningsman Johan Abrahamsson med familj. Bilden nedan visar den representativa salen från samma år. Foto: Nils Blomgren, VBM. 8

9 Lots Innan lotseriet fick fasta former utfördes tjänsten vanligtvis av kustens fiskare och bönder. I Ratan var det en bisyssla för krögaren den förste bofaste i hamnen. Särskilda lotsar fanns åtminstone från 1768, då lotsen Zachris Holm och lotsdrängen Eric Ericsson bodde i Ratan. Under 1820-talet övertogs lotsinrättningen av kronan. När Kapten Gustaf af Klint gjorde sin hamnbeskrivning över Ratan år 1800, granskade han även lotsinrättningen: "För det närvarande underhålla Piteå och Luleå Städer Lotsen Mats Gerding hvilken för egen del åtnjuter 13 1/3 Riksdaler årlig lön samt derjemte en afskedad Lotsdrängs lön af 8 Riksdaler och betalas med Lotspenningar à 2 skilling hvarje fot fartygen gå djupt, men äger för öfrigt inga förmåner som Lots." Ratans igenkänningsmärke var båken. Den var också en del av ett ensmärke; när båken och spirkasen på Söderklubb var överens undveks alla grund. Den gamla båken ersattes 1820 av den nuvarande (nedan). Inuti var lotsutkiken med fönstergluggar ut mot havet. Källa: Krigsarkivet. utsatt Ratastorgrunds remmare Lotsarnas arbetsuppgift bestod inte bara i att ledsaga fartyg. De tillverkade även sjömärken; Båken på Rataskär idag. Foto: Curt Dahlgren,VBM. I rapporten från lotsutkiken står att läsa: 1 juli lotsång. Ring med fyringenjör. Utsatt en röd remmare å Rata storgrund. Foto: Nils Blomgren, VBM. 9

10 prickar för grund i innerskärgården och de större remmarna för ytterskärgården. När isen försvunnit sattes de ut. Lotsen bevakade och rapporterade väderoch isförhållanden utanför Ratan är alldeles fullt af drifis antecknade lotsförman Johan Gustav Norlin 29 maj 1895; himlen var klar, en lätt bris blåste från NO och termometern visade + 6,5 grader. Från vänster båken, en signalmast, fyren, signalstången med hissad lotskula och gamla lotsuppassningshuset. Signaler Ett enkelt men fungerande signalsystem var en förutsättning för sjöfarten innan telegrafins och telefonins tid. Tunnan på båkens topp visade att det fanns färskvatten i hamnen. Signalstången med hissad lotskula meddelade att lots fanns tillgänglig, stormvarningssignaler hissades om oväder var i antågande. Fartyg som önskade lots visade det genom att hissa en speciell flagga på främsta masttoppen, vid mörker genom att med korta mellantider visa klart vitt sken eller bloss; det blossar efter lots. Lotsbåtens karaktäristiska segel med röd lodrät bård ersattes med tiden. År 1862 föreskrevs att en till hälften vit och till hälften blå flagga, fästad i båtens framstam, skulle föras. 10

11 Fyrar Den första fyren i Ratans hamn byggdes på Ledskär år 1874; det var ett kombinerat fyr- och boningshus. Här fanns också uthus, brunn och ett omgärdande staket; den förste fyrmästaren var före detta lotsen Jonas Petter Norlin. Vid sidan om stod en klockstapel, som användes att signalera med vid dimma. Fyren på Rataskär uppfördes 1889, även den med övernattningsmöjligheter. Fram till 1922 eldades båda fyrarna med fotogen. Två personer skötte dem; fyrmästaren och fyrbiträdet. De turades om att tända fyren på Ledskär, sedan ro över till Rataskär och tända fyren där. Natten tillbringades i fyrhuset och på morgonen släcktes fyrarna. Gamla fyren på Ledskär. År 1941 ersattes den av en ny. Foto: Nils Blomgren, VBM. lämpligt till åbyggnad En karta över Ratans hamn år 1735 visar ett område på fastlandet som markerats lämpligt till åbyggnad. Det var också här som bebyggelsen anlades, med början 1767, då Ratan blev stapelhamn. Under en 30-årsperiod formades den struktur med gårdstomter och inägomark vi än idag kan se. 11

12 Ratan 1797: A mätaren Anders Orrskärt B mätaren Haqvin Bäckman C Lotsen Matts Gierding D Besökaren Hans Turdin e Krögaren Magdalena Forsberg F Besökaren Anders Röring G Wacktmästaren Anders Bjurman H Stads Casseuren Herr Petter Lind I Afskedade Lotsdrängen eric Ericsson och Extra Besökaren Olof Grubbström K Besökaren Jonas Norlin Husen uppfördes på Kronans allmänningsmark som kronotorp eller krononybyggen. Till varje gård fanns en ladugård och en bit odlingsmark; vid stranden låg bryggor och sjöbodar. Källa: Lantmäteriet. Det var tjänstemän från Umeå stad som flyttade hit med sina familjer och tjänstefolk. Den ena kategorin arbetade inom tullen; Besökare, som besökte fartygen, och Wacktmästare, som kontrollerade lasten. Den andra kategorin var lotsar. Från början fanns även två Mätare som hade till uppgift att mäta fartygen och deras last. Stads Casseuren Lind från Umeå ägde bland annat värdshuset på fastlandet. Besökare och lotsar Vi möter alla invånare i Ratan i kyrkans folkbokföring; husförhörslängder berättar bland annat om vilka som bodde i varje hushåll och vad de hade för befattning. Tull-, lots-, handelsoch sjöfartsnäringar dominerar bland titlarna. 12

13 Från Grubbe inflyttade lotsdrängen Eric Ericsson till exempel, fostrade en son inom tullen Besökaren Olof Grubbström. Att Olof bryter traditionen med släktnamnet har sin förklaring i att han blev tjänsteman. Statstjänstemän, liksom soldater, fick ej bära -son namn; allt för att undvika sammanblandningar. Namnet Grubbström kommer från stadselen Grubbe i Umeå. Jonas Norlin, född Jonsson i Norum år 1743, började sin tjänst som Extra Besökare vid Ratans tullkammare Han gifte sig 1775 med änkan efter lotsen i Ratan, Zachris Holm. Deras son Jonas blev bonde, men hans söner Jonas Petter och Anders Gustav blev lotsar. Släkten Forsberg År 1774 gifte sig Magdalena Östling från Teg med sjömannen Lars Forsberg i Umeå. De fick fem barn, men endast en son Olof uppnådde vuxen ålder. År 1784 flyttade familjen till Ratan, men maken dog någon gång vid denna tid. Magdalena, ensam med sonen Olof och en piga, försörjde sig som krögare. Hon avled 1808, endast 59 år gammal. Sonen Olof blev lots, borgare i Öregrund och skeppare. Han drunknade tillsammans med tre andra personer i Ratan 1845, under sikfiske. Olofs son Carl Olof blev sjökapten. Efter 36 år på de sju haven han hade just beviljats pension avled han ombord på barkskeppet Bengal sedan ett block lossnat och träffat hans huvud. Carl Olof Forsberg begravdes i Cardiff i England. Hans bror Johan Gustav var skeppare och mästerlots i Ratan, men dog i kopporna Lotsförman Johan Gustav Norlin, ovan, ( ) var son till lotsen Anders Gustav Norlin. Johans son Hjalmar, på bilden nedan, född 1888, var den siste yrkesverksamme lotsen i sin släkt i Ratan. Foto (övre): Nils Blomgren, VBM. 13

14 Konsumaffär och post i en av flyglarna på Granströms hus. Här låg postkontoret fram till stängningen År 1895 till 1907 fanns även telegrafen här. Foto: Sune Jonsson, VBM. Post Postkontoret i Ratan öppnades 1865; den förste föreståndaren var tullinspektören Carl Niklas Utterström. Den första tiden var posten öppen bara under seglationsperioden, maj september, men från 1871 fungerade den året runt. Posten hämtades i Bygdeå två gånger i veckan vintertid och tre gånger sommartid; efter 1925 fick man en daglig tur till Ratan. Stämpeln Ns 11 var Ratans första stämpel. Denna så kallade strålstämpel är en raritet; redan 1869 ersattes den av en ny. Källa: Folkrörelsearkivet, Umeå. Telegraf Första telegraflinjen i Sverige anlades 1853 mellan Stockholm och Uppsala, 1857 hade den nått bland annat Umeå och Piteå. År 1859 anordnades en förbindelse mellan Umeå och Ratan efter en framställan av bruks- och sågverksägare i trakten. De fick förbinda sig att bekosta stolplinjen, att anskaffa stationslokal i Ratan och att stå för kostnaderna för telegramexpediering. Telegrafen, en visartelegraf, inrättades i lotsen Johan Gustav Norlins gård. Den 31 juli 1904 förband sig sonen Hjalmar Norlin att bära ut telegram: För gångbud, då avståndet ej över 14

15 stiger 1,5 mil, 20 öre. För ilbud ridande eller åkande expedierat inom en halv timme, 40 öre för varje påbörjad tiondels mil. Telegram till brudparet Röse i Ratan. Källa: Folkrörelse arkivet, Umeå. Mareograferna Som den första mätpunkten i Norrland uppfördes 1892 mareografen i Ratan. Mareografen havsskrivaren mätte vattenytans nivåförändringar via en hävstångskonstruktion som stod i förbindelse med ett ritstift. På ett mareogram ritades en kurva som visade tiden och en annan som visade nivåförändringarna. Vid mitten av 1960-talet övergavs den gamla mareografen och en modernare, med mer exakta mätmetoder, uppfördes på Ledskär, vid södra hamninloppet. Wattuminskningen En orsak till att mareografen byggdes var att man ville mäta landhöjningen på ett mer exakt sätt. Fenomenet med strandlinjens förskjutning hade länge förbryllat forskare. De Den nya mareografen på Ledskär. Vattenståndet här meddelas dagligen av SMHI. Den gulmålade mareografen står ännu kvar i Ratans hamn. Mätningarna visar att på 100 år har landet höjt sig 81,9 cm. Foto: Anders Björkman, VBM. 15

16 två ledande under 1700-talet, Anders Celsius och Carl von Linné, menade att orsaken var wattuminskningen ; vattnet i världshaven höll på att dunsta bort och snart skulle hela Östersjön torrläggas. I syfte att studera wattuminskningen lät de hugga in vattenmärken längs Sveriges kust; två av dessa finns i Ratan. Det äldsta höggs in 1749 på Ledskär av Samuel Chydenius, ett yngre 1774 på Rataskär av Anders Hellant. Genom återkommande mätningar med utgångspunkt från inhuggna vattenmärken konstaterades att: det hela bildar en intressant serie, utvisande ett temligen jemt aftagande i vattnets affallande. öfversikt öfver vattnets affallande under perioden à Affairen vid Ratan Strax före klockan tre på eftermiddagen den 20 augusti 1809 förvandlades Ratan till ett slagfält. Våg efter våg av ryska soldater strömmade ner mot stranden, där de möttes av svensk artillerield, i hamnen låg kanonsluparna sida vid sida. 16

17 Den svenska armadan bestod sammanlagt av 120 fartyg: ett chefsskepp, ett linjeskepp, en fregatt, tre briggar, 40 kanonslupar, ett flertal kanonjollar och transportfartyg. Akvarell av Carl-Gustaf Gillberg. Batteriet med sju kanoner på Ledskär och ytter ligare två på Rataskär gav fyr in mot byn. Affai ren vid Ratan var ett faktum. I över fyra timmar fortsatte striderna, men framemot åttatiden på kvällen insåg General Nikolaj Kamenskij det hopplösa i situationen och beordrade reträtt. Kamenskijs situation var kritisk. De senaste dagarnas strider hade tagit hårt på manskapets krafter. Kamenskij anade dock Gustaf Wacht meisters osäkerhet, så när han sammankallade ett möte samma kväll utfärdades ett hot; Om inte de svenska trupperna genast inskeppades och flottan lämnade Bottenviken skulle han på nytt anfalla. Kamenskij skulle sätta in hela sitt artilleri som var på väg till Ratan från Umeå. Redan klockan elva på förmiddagen 21 augusti var embarkeringen avslutad. Den 17 september undertecknades fredsavtalet i Fredrikshamn med resultat att Sverige förlorade Finland till Ryssland. Sammanlagt ca man deltog i striderna, av dessa hade ca 650 sårats eller dödats, de flesta ryssar. På Ledskär ligger kapten Johan Axel Nisbeth be gravd. Här finns också ett minneskors över fänrik Erik Hägerflyckt. Foto: Stellan Wengelin, VBM. 17

18 Trots framgångar vid bland annat slagen i Siikajokki och Lapp var den svenska armén tvungen att retirera. En av de mest bemärkta svensk finska officerarna, överstelöjtnant Joachim Zachris Duncker, stupade i Hörnefors. Foto: Bo Sundin, VBM. Bakgrund Slaget i Ratan utgjorde slutpunkten på ett krig som inletts långt tidigare. Upprinnelsen var följden av de fredsförhandlingar som 1807 förts mellan ryske tsaren Alexander och Frankrikes kejsare Napoleon. Europa delades i princip i en fransk och en rysk intressesfär. Napoleons kvarvarande huvudmotståndare var England och efter ett misslyckat försök att invadera landet sattes det i handelsblockad. Nu var det bara Sverige som stod på Englands sida och konflikten med Ryssland var oundviklig. Den 21 februari 1808 gick ryska trupper in över gränsen i Finland, då en del av Sverige. Mot Umeå Vid krigsutbrottet var svenskarna dåligt förberedda. Den svenska armén drevs sakta men säkert norrut; direkt avgörande var det svenska nederlaget i Oravais 19 november. Vapenstillestånd slöts 24 november. Tsarens planer gick ut på att anfalla Sverige från tre håll: över Åland, Kvarken och via Torneå. I mitten av mars bröts stilleståndsavtalet; Åland besattes 17 mars. I norr tvingades svenskarna till kapitulation, samtidigt marscherade ryska soldater över Kvarkens is. Den 19 mars nådde armén Holmöarna och den 22 mars Umeå. Den svenske befälhavaren överskattade ryssarnas styrka och vågade inte gå till motangrepp, utan kapitulerade. Efter några dagars belägring återvände den ryska armén till Finland. De ryska trupper som varit förlagda vid Kalix började sin marsch söderut; 1 juni var man i Umeå och staden ockuperades återigen utan strid. Carl von Döbeln, högste befälhavare i Umeå, 18

19 beordrade marsch söderut och vid reträtten förstördes bron över Umeälven. Ryssarna lyckades dock bygga en flottbro och den 5 juli drabbade man samman i Hörnefors. Svenskarna retirerade och tog ställning söder om Öre älv. Nikolaj Kamenskij general I början av augusti 1809 övertog Nikolaj Kamenskij befälet över den man starka ryska armén vid Umeå. Den led svår brist på livsmedel och förnödenheter; Umeå stads förråd var tömda, i norr låg landet skövlat och i Bottenviken hade fortfarande svenskar na herraväldet. Kamenskij beslöt att marschera mot Ångermanland med av sina män. Den 17 augusti gick han till anfall mot de svenska ställningarna vid Öre älv i detta läge nåddes han av uppgifter att en svensk truppstyrka höll på att landsättas i Ratan. General Nikolaj Kamenskij. Flottexpeditionen med Chefsskeppet Kong Adolf Fredrik. Överbefälhavare var överamiral Johan Puke. Expeditionskåren får inte misslyckas, då är Sverige förlorat. Från beslutsfattande håll i Stockholm hade man, för att förbättra sina positioner, smidit en djärv plan. Genom att landsätta en truppstyrka norr om Umeå skulle man slå fienden från två håll. 19

20 Den 8 augusti avseglade flottan från Roslagen till Härnösand, och den 15 augusti hissades seglen mot Ratan. Ombord fanns man. Planen för expeditionen var följande: De svenska trupperna som landsteg i Ratan skulle anfalla norrifrån, i söder låg general Wredes armé förskansad vid Öre älv; ryssarna skulle besegras med en kniptångsmanöver. Men planerna sprack tämligen omgående; från denna stund kantades de svenska krigsinsatserna av motgångar, orsakade av en rad ödesdigra beslut. General Gustaf Wachtmeister förde befälet över de svenska landstigningstrupperna. Gustaf Wachtmeister en försiktig general Svenskarnas första uppgift efter landstigningen var den ryska kustposteringen i Djäkneboda, ca 5 km från Ratan. Skrämda av ryktena om den svenska styrkan flydde ryssarna efter bara en timmes skottlossning. Nu inledde svenskarna en märklig marsch söderut. Fänrik Pehr Georg Sparre har antecknat: den marschen var väl en av de besynnerligaste, som någon till hastigt anfall gående trupp utfört. På sju timmar hade man bara hunnit 15 km; vid niotiden nådde Wachtmeisters trupper Sävar. Kamenskij, som i Hörnefors nåtts av budet om landstigningen, genomförde en ilmarsch tillbaka norrut. Efter bara 36 timmar hade 80 km tillryggalagts och ca soldater stod väster om Sävar. Slagen i Sävar och Djäkneboda På natten 19 augusti anföll ryssarna. Under flera timmar böljade striderna fram och tillbaka och förvåningen var stor inte minst hos Kamenskij när Wachtmeister plötslig gav order om reträtt. De svenska förlusterna omfattade ca 300 sårade och 400 stupade, de ryska ca stupade och 20

21 Umeå Sävar Djäkneboda Ratan Den här ställningen hade bättre försvarats om trumslagaren hade varit general. Kringgås? Ja, över Åbo och Haparanda kanske. Hörnefors sårade. Slaget var ett av de blodigaste under hela kriget. Den svenska expeditionskåren samlades vid Djäknebodapasset en smal passage mellan två sjöar där den ryska frammarschen lätt skulle stoppas. Wachtmeisters rädsla för att passet skulle kringgås fick honom att ge order om uppbrott och strax efter midnatt var man tillbaka i Ratan. Om bara några timmar skulle Affairen vid Ratan vara ett faktum; det slag som skulle komma att bli det sista på svensk mark. Kulturum Ratan I Tullgården finns utställningen Ratan historien om en hamn. Där åskådliggörs Ratans framväxt och de näringar som den goda hamnen gett upphov till. I ett bildspel berättas om slaget vid Ratan och om års krig. I en naturdel får du veta mer om det unika Bottenviken och teorierna om wattuminskningen och landhöjningen. En hoppkräfta ur utställningens naturum. Illustration: Hans Sjögren. 21

22 En av hittills tre kända laby rinter på Rataskär. Foto: Sune Jonsson, VBM. Historien i fält Rataskärsleden De händelser som utspelats i Ratan har lämnat sina spår. Jöran Månssons arbetsplats krogen på Rataskär kan man ännu ana platsen för, liksom Evert Taubes farfars, Otto Reinhold Taube, tull kammare. De två källarvalv som kallmurades under huset, för beslagtagna varor, finns ännu kvar. Från lotsarnas utkiksplats krönet av Rataskär har man fortfarande ett vidsträckt synfält; Holmöarna i söder och i öster kasunfyren på Rata Storgrund; sedan hav och horisont. Vandra runt och få mer information på skyltarna! 1 Sjötullkammaren 2 Värdshuset 3 Vattenmärket Kompassrosen 5 Fiskeläget 6 Labyrinter 7 Båk och lots Vattenmärke på Rataskär. Foto: Curt Dahlgren, VBM. Detalj från Batteriet, Led skär. Illustration: Pontus Berglund. 22 Ratanleden Slaget i Ratan eller Affairen vid Ratan som bataljonspredikant Ehrnfred Gravallius skrev följer man på Ledskär. Resterna av batteriet, där sju kanoner stod riktade in mot byn, kan tydligt skönjas. I hamnen finns bilder från förr, från den tid då Ratan ännu var Nordlands hamn. 8 Nordlands hamn 9 Mareografen 10 Handel & sjöfart 11 En resa till Ratan 12 Gravplatsen 13 Batteriet 14 Gamla fyren 15 Affairen vid Ratan 16 Vattenmärket 1749

23 Mot Bygdeå samt Storsands badplats, 1 km Nördklubben Båtskäret/Rataskär naturreservat Ratan 7 6 Tullgården Kulturum Ratan Mot Djäkneboda 12 Ledskär Söderklubben 23

24 Sevärt i Västerbottens län Dagens turister söker sig i allt större utsträckning till genuina kultur- och naturmiljöer. Att vara turist är egentligen att vara nyfiken! Och att arbeta med natur- och kulturturism innebär att både väcka och stilla turistens nyfikenhet. Detta är vad Sevärt i Västerbottens län handlar om. Satsningen drivs av Västerbottens museum i samarbete med bland andra Länsstyrelsen och länets museer. Att bygga upp informationscentra, s k Naturum och Kulturum, är den bärande tanken i satsningen. Med utställningar, bildspel m.m. kan den vetgiriga besökaren få kunskap om platsens natur och kultur hur kulturen präglats av naturen och tvärtom. Men ett Naturum/Kulturum bör innehålla mer än bara andlig spis. Servering, försäljning. Värme, svalka. En anhalt på vägen eller avstamp för nya upptäcktsresor. Från fjäll till kust, från forntid till nutid det finns mycket Sevärt i Västerbottens län! Ratan Småskriften "Ratan" ingår i serien Sevärt i Västerbottens län som nummer 12: TEXT Hugin & Munin Kulturinformation OMSLAGSBILD Curt Dahlgren, VBM FOTO Västerbottens museums fotoarkiv (VBM) REVIDERING 2008 Anna Robertsson, Västerbottens museum UTGIVARE Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum FÖRLAGSREDAKTÖR Ola Kellgren TRYCK Nya Tryckeriet, Lycksele 2008 ISSN Utställningen "Ratan historien om en hamn : PRODUCENT Hugin & Munin Kulturinformation 24

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

Tidskriften produceras av Västerbottens museum för Västerbottens läns hembygdsförbund Pris: 75: 1 09 I skuggan av 1809

Tidskriften produceras av Västerbottens museum för Västerbottens läns hembygdsförbund Pris: 75: 1 09 I skuggan av 1809 1 09 I skuggan av 1809 I detta nummer INNEHÅLL Västerbotten år 1809 2 t h o m a s r o t h Landshövding Strombergs berättelser 12 k a r i n ho l m g r e n Bönderna och kriget 20 s i v r e h n Den ryska

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Till svenska av Kami Anani Korrektur av Irene Elmerot, red.språkkonsult www.red.se Omslagsbild av Takahiro Asano Omslagsformgivning av Triturus HB Satt

Läs mer

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Kemi Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Ingång till handelsregistren

Ingång till handelsregistren Fotograf Rolf Boström/Landsarkivet i Härnösand Ingång till handelsregistren Landsarkivet i Härnösand Handelsregistret är ett register över alla enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag samt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 30 Fredag 30 september 2011 NORRBOTTEN Vägar förstörda av regn Dom senaste veckorna har det regnat mycket i Norrbotten. Det har regnat så mycket att vägar har blivit förstörda. Under

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Hans och Karins bröllop

Hans och Karins bröllop Hans och Karins bröllop Dagen före För de som är på plats redan på fredagen planerar vi lite beachvolleybollspel klockan 15.00 ifall vädret tillåter. På kvällen kan man gärna gå till Strandhotellets pub/bistro

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Saltsjökajaker är ett litet familjeföretag med agentur och direktförsäljning av kajaker. Vi har också en liten uthyrningsverksamhet. Uthyrningskajakerna är permanent

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

FHT-Marin, Arne Ahlström 1

FHT-Marin, Arne Ahlström 1 FHT-Marin, Arne Ahlström 1 Guglielmo Marconi Född i Bologna 1874 Död i Rom 1937 FHT-Marin, Arne Ahlström 2 Vad händer i Sverige efter Marconis uppfinning av radion? * Marinens korvett Balder besöker 1899

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 Zackarina bodde i ett hus vid havet med sin mamma och sin pappa. Utanför huset växte två björkar, och mellan dem hängde en hängmatta. Just i dag var hängmattan ett sjörövarskepp, och på det skeppet var

Läs mer

AVSTÅND Tel. Tel. 1. Lintula kloster 19. Tulikivi Oyj / Kermansavis fabriksbutik 2. Johanneskoti, fi sketillstånd 20. Kotipuro Gästgiveri

AVSTÅND Tel. Tel. 1. Lintula kloster 19. Tulikivi Oyj / Kermansavis fabriksbutik 2. Johanneskoti, fi sketillstånd 20. Kotipuro Gästgiveri Karta 2 Må bra i Heinävesi Må bra i Heinävesi Heinävesi kommun ligger i gränstrakterna mellan Savolax och Karelen. Skogsklädda höjder och blå sjöar beskriver landskapet i Heinävesi när det är som bäst.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Resa i Tornedalen juni 2008

Resa i Tornedalen juni 2008 Resa i Tornedalen juni 00 Flyg från Landvetter. med ankomst Luleå 9.. Frukost på planet ggr p g a av bytet på Arlanda. Hämtade ut hyrbilen och styrde kosan mot Sjulsmark och familjen Granberg. Redan den

Läs mer

FINLANDS BANK OCH DESS SVENSKA ANOR

FINLANDS BANK OCH DESS SVENSKA ANOR Tal 1 (7) Rådgivare till direktionen Juha Tarkka FINLANDS BANK OCH DESS SVENSKA ANOR Finlands Bank grundades av kejsar Alexander den förste drygt två år efter att det nya storfurstendömet Finland hade

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934.

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Runt Ursvattnet sommaren 1934 har jag många trevliga minnen ifrån. Vintern 1934 kom jag att hamna i Jämtland. Jag skulle hit och hålla en fortsättningsskolkurs

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 34 Fredag 28 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 34 Fredag 28 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 34 Fredag 28 oktober 2011 NORRBOTTEN EU stödjer Norrbotniabanan EU vill att det byggs en ny järnväg runt Bottenviken. Järnvägen skulle gå från Stockholm till Helsingfors i Finland.

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

Han var med vid många berömda slag t.ex., Breitenfeld, Lech, Alte Veste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen, Witt Stock.

Han var med vid många berömda slag t.ex., Breitenfeld, Lech, Alte Veste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen, Witt Stock. Hönsäter Förste kände ägaren av Hönsäter var hertig Erik, son till Kung Magnus Ladulås, han köpte gården år 1305. Vid Eriks död ärvde sonen Magnus gården, han blev sedermera konung Magnus Eriksson. Hönsäter

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen Lerum Lerums kyrkogård En allhelgonadag och kväll. Piren i Aspen Wammebro Lång tid efter att inlandsisen smält undan låg Lerumsdalen fortfarande under vatten. Så småningom gjorde landhöjningen att havsviken

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

Detektiver under ytan

Detektiver under ytan EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND I N V E S T I N G I N Y O U R F U T U R E Detektiver under ytan Historien om kocken som glömde spisen på L ÄR ARHANDLEDNING MARINARKEOLOGI 1 Det var en

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska Sida 60 SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska stenlandskapet. T E X T O C H F OTO A N N A

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Så byggde man förr Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Att söka i landskapet I denna handledning möter du Mårten Sjöbeck och tre av de byggnader han inventerade,

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan.

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan. MUGGAR OCH BOLLAR Placera en boll på toppen av en mugg och täck den med de andra två muggarna. Knacka på muggen och bollen kommer att passera genom muggen och hamna på bordet under. De återstående bollarna

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet karta 1 Innehåll Milstolpar i ångbåtstrafiken Post med ångbåtar, fråmst Åbo södra skärgård Skeppspoststämplar Båtfigurstämplar Figurstämplar Namnstämplar

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N GRAVEN BERÄTTAR N A M N SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U Malmö Museer Illustrationer Illustration sidan 1 & 3 Erik Lenders, ur Bevægeapparatets anatomi av Finn Bojsen-Møller, Munksgaard Danmark,

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i

Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i SERVICE Någon sådan kan vi ej erbjuda. Hyrorna omöjliggör någon form av anställd. Allt arbete görs av frivilliga händer. Vi hoppas på din förståelse och

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis Mumiemysteriet Martin Widmark Helena Willis kapitel 1 Mumien har vaknat Sommarsolen lyser över den lilla staden Valleby. Där på en uteservering på Kyrkogatan sitter två personer och äter glass. Det är

Läs mer

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden Program NTPR-resan 2007 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden NTPR 2007 dag för dag Lördagen den 2 juni Klockan 8:00 lämnar Stenafärjan Göteborg och då finns vi ombord. 11:15 är vi i Frederikshavn

Läs mer