SEVÄRT VÄSTERBOTTENSLÄN SEVÄRT I IVÄSTERBOTTENS RATAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEVÄRT VÄSTERBOTTENSLÄN SEVÄRT I IVÄSTERBOTTENS RATAN"

Transkript

1 SEVÄRT SEVÄRT VÄSTERBOTTENSLÄN LÄN I IVÄSTERBOTTENS RATAN 1

2 Afståndet till Umeå är 5 mil längs stora kustvägen, som i allmänhet är jämn som ett golf. Vid godt väder cyklar man till staden på 3 timmar. Ur STF:s årsbok Foto: Amedé (övre) och Nils Blomgren (nedre). 2

3 SEVÄRT I VÄSTERBOTTENS LÄN historien om en hamn "Ännu är Ratan en undangömd vrå af världen, där man kan njuta av fullständigt lugn i den härligaste skärgårdsnatur, tämligen oberörd af kultur och societetsliv." ratan umeå Svenska Turistföreningens årsbok 1906 en undangömd vrå af världen En av anledningarna till att Ratan uppmärksammades som turistort 1906 var Nils Blomgren en driftig och mångsidig man som bland annat drev turisthotell och kafé. När han annonserade i Umebladet 9 juni 1902 undertecknade han med titeln ångbåtskommissionär, men han var också fotograf med egen ateljé, fyrbiträde, bokhållare och hamnfogde. Det var nog med paviljongen på Rataskär och kallbadhuset vid hamnen i åtanke som Nils Blomgren lockade med Härlig luft! Milda hafsvindar! Hafsbad!. Byggnaderna är idag rivna, men idyllen och lugnet finns kvar, liksom de historiska minnen, som berättar om den tid då Ratan var en av de förnämsta hamnarna längs Norrlandskusten. Var det punsch eller kaffe som förtärdes i paviljongen? Inträdet till kallbadhuset var 25 öre. Foto: Nils Blomgren, VBM 3

4 Nordlands hamn Historien om Ratan är historien om en hamn Nordlands hamn och om den betydelse hamnen hade i tider, då i stort sett alla transporter skedde sjövägen. Hamnen innanför Rataskär erbjöd en trygg ankarplats för natten och en plats i lä från stormen. I skriftliga källor nämns Ratan 1641, då allmogen i Bygdeå och Lövångers socknar i en skrivelse till Kungl. Maj:t ansöker om tillstånd att hålla marknad... uthi Een lägligh ortt, som kallas Rattan.... Ansökan avslogs, men vid sommartinget i Bygdeå 1652 påminde landshövdingens fullmäktige allmogen om frijmarknaden i Raatan at der med första oppsetties een Krogh. Geometrisk av- och grundmätning av Nordlands hamn På Hög Ratan finns Landstigning och Wärdshuus, någon annan bebyggelse finns ännu inte i hamnen. Källa: Lantmäteriet. 4

5 Krogen Till de resandes förnöjelse lät fru överste löjtnantskan von Walter och hennes måg härads hövding von Walter uppföra en krog på Rataskär i början på Det var den första byggnaden i Ratans hamn. År 1697 ägdes krogen av Jöran Månsson, som också var lots. Någon gång omkring 1780 flyttar krogen till fastlandssidan. Krogen, eller värdshuset, kom att bestå fram till mitten av 1800-talet, då vi möter den siste värdshusidkaren i husförhörs längderna. Johan Geddas karta över Bygdeå socken 1661 är den äldsta karta som visar Ratans hamn, markerad med ett ankare. Källa: Lantmäteriet. Stapelhamnen Avgörande för utvecklingen var att Ratan blev stapel hamn för samtliga västerbottensstäder 7 mars I stapelhamnen skulle alla varor som sjövägen importerades eller exporterades från Torneå, Luleå, Piteå och Umeå förtullas. På Rataskär, bredvid krogen, byggdes Stora Sjötullkammaren och ett packhus, där varorna 5

6 kontrollerades. I närheten uppfördes magasin, där städernas handlande förvarade sina varor i väntan på transport. En av dessa var Stads Casseuren i Umeå, Pehr Lind, som ägde två spannmålsmagasin. En annan, kapten Meldercreutz vid Meldersteins järnbruk i Norrbotten, hade försäljningsmagasiner med järn och manufaktursmide m m. Den stora Sjötull kammaren rymde bostad för tull förvaltaren med familj och tjänstefolk, kontor och två stensatta källarvalv, där beslagtagna varor låstes in. Källa: Krigsarkivet. Stapelvaror De viktigaste handelsvarorna i Norrland var trä, järn, tjära, hudar, skinn, smör och skogsfågel. Det mesta skeppades till Stockholm där det sedan såldes vidare. Utgående från Ratans tullkammare i maj Källa: Riksarkivet. 6

7 Vad betyder mitt guld i Ofir och mitt väldiga saltupplag i Ratan Det dröjde inte länge förrän klagomålen över Ratan som stapelhamn började höras. För städerna norr om Ratan gick det väl an de passerade ju ändå men för Umeå stad var det en omväg. Sträckan mellan Umeå och Ratan var dessutom riskfylld; Kvarken är ett av de mest olycksdrabbade farvattnen i Bottniska viken. Köpmännen krävde att städerna skulle få egna stapelrättigheter med sjötullkammare. Härigenom skulle man spara tid och kanske hinna med ytterligare en handelsresa innan seglationsperioden var över. Under de fem till sex månader som havet var isfritt kunde ett fartyg från Torneå göra två resor tur och retur till Stockholm. Seglationstiden från Ratan till Stockholm var cirka två veckor. Enligt bestämmelserna skulle de västerbottniska städernas saltupplag finnas i Ratan, vilket ansågs mycket opraktiskt: Vad betyder mitt guld i Ofir och mitt väldiga saltupplag i Ratan klagade en handelsman i Piteå år Ratans tid som stapelhamn blev kort redan 1801 drogs stapelrättigheterna in tullinspektionen blev kvar, fastän med inskränkt förtullningsrätt. Sigillstämplar är de enda bevarade före målen från tullinrättningen. Saltmagasinet vid södra inloppet. Salt och spannmål var Norrlands viktigaste import varor. 7

8 Tullgården Den 17 november 1860 kunde man i tidningen Umebladet läsa att entreprenad utbjöds på uppförandet av nytt boställshus på Kungliga Tullverkets mark i Ratan. Entreprenaden om fattade även flyttning av packhuset från Rataskär till fastlandet. Den nya Tullgården stod klart för besiktning 20 november Tullhuset rymde en tjänstedel med vaktrum och tullkammare, samt en bostadsdel med sal, matrum, förmak, kökskammare och kök. Åren 1849 till 1855 var Otto Reinhold Taube tullinspektor i Ratan. Han var farfar till Evert Taube! Sången med frasen min farfar var en jaktlöjtnant har Evert Taube tillägnat honom. På den övre bilden från år 1897 syns tullöveruppsyningsman Johan Abrahamsson med familj. Bilden nedan visar den representativa salen från samma år. Foto: Nils Blomgren, VBM. 8

9 Lots Innan lotseriet fick fasta former utfördes tjänsten vanligtvis av kustens fiskare och bönder. I Ratan var det en bisyssla för krögaren den förste bofaste i hamnen. Särskilda lotsar fanns åtminstone från 1768, då lotsen Zachris Holm och lotsdrängen Eric Ericsson bodde i Ratan. Under 1820-talet övertogs lotsinrättningen av kronan. När Kapten Gustaf af Klint gjorde sin hamnbeskrivning över Ratan år 1800, granskade han även lotsinrättningen: "För det närvarande underhålla Piteå och Luleå Städer Lotsen Mats Gerding hvilken för egen del åtnjuter 13 1/3 Riksdaler årlig lön samt derjemte en afskedad Lotsdrängs lön af 8 Riksdaler och betalas med Lotspenningar à 2 skilling hvarje fot fartygen gå djupt, men äger för öfrigt inga förmåner som Lots." Ratans igenkänningsmärke var båken. Den var också en del av ett ensmärke; när båken och spirkasen på Söderklubb var överens undveks alla grund. Den gamla båken ersattes 1820 av den nuvarande (nedan). Inuti var lotsutkiken med fönstergluggar ut mot havet. Källa: Krigsarkivet. utsatt Ratastorgrunds remmare Lotsarnas arbetsuppgift bestod inte bara i att ledsaga fartyg. De tillverkade även sjömärken; Båken på Rataskär idag. Foto: Curt Dahlgren,VBM. I rapporten från lotsutkiken står att läsa: 1 juli lotsång. Ring med fyringenjör. Utsatt en röd remmare å Rata storgrund. Foto: Nils Blomgren, VBM. 9

10 prickar för grund i innerskärgården och de större remmarna för ytterskärgården. När isen försvunnit sattes de ut. Lotsen bevakade och rapporterade väderoch isförhållanden utanför Ratan är alldeles fullt af drifis antecknade lotsförman Johan Gustav Norlin 29 maj 1895; himlen var klar, en lätt bris blåste från NO och termometern visade + 6,5 grader. Från vänster båken, en signalmast, fyren, signalstången med hissad lotskula och gamla lotsuppassningshuset. Signaler Ett enkelt men fungerande signalsystem var en förutsättning för sjöfarten innan telegrafins och telefonins tid. Tunnan på båkens topp visade att det fanns färskvatten i hamnen. Signalstången med hissad lotskula meddelade att lots fanns tillgänglig, stormvarningssignaler hissades om oväder var i antågande. Fartyg som önskade lots visade det genom att hissa en speciell flagga på främsta masttoppen, vid mörker genom att med korta mellantider visa klart vitt sken eller bloss; det blossar efter lots. Lotsbåtens karaktäristiska segel med röd lodrät bård ersattes med tiden. År 1862 föreskrevs att en till hälften vit och till hälften blå flagga, fästad i båtens framstam, skulle föras. 10

11 Fyrar Den första fyren i Ratans hamn byggdes på Ledskär år 1874; det var ett kombinerat fyr- och boningshus. Här fanns också uthus, brunn och ett omgärdande staket; den förste fyrmästaren var före detta lotsen Jonas Petter Norlin. Vid sidan om stod en klockstapel, som användes att signalera med vid dimma. Fyren på Rataskär uppfördes 1889, även den med övernattningsmöjligheter. Fram till 1922 eldades båda fyrarna med fotogen. Två personer skötte dem; fyrmästaren och fyrbiträdet. De turades om att tända fyren på Ledskär, sedan ro över till Rataskär och tända fyren där. Natten tillbringades i fyrhuset och på morgonen släcktes fyrarna. Gamla fyren på Ledskär. År 1941 ersattes den av en ny. Foto: Nils Blomgren, VBM. lämpligt till åbyggnad En karta över Ratans hamn år 1735 visar ett område på fastlandet som markerats lämpligt till åbyggnad. Det var också här som bebyggelsen anlades, med början 1767, då Ratan blev stapelhamn. Under en 30-årsperiod formades den struktur med gårdstomter och inägomark vi än idag kan se. 11

12 Ratan 1797: A mätaren Anders Orrskärt B mätaren Haqvin Bäckman C Lotsen Matts Gierding D Besökaren Hans Turdin e Krögaren Magdalena Forsberg F Besökaren Anders Röring G Wacktmästaren Anders Bjurman H Stads Casseuren Herr Petter Lind I Afskedade Lotsdrängen eric Ericsson och Extra Besökaren Olof Grubbström K Besökaren Jonas Norlin Husen uppfördes på Kronans allmänningsmark som kronotorp eller krononybyggen. Till varje gård fanns en ladugård och en bit odlingsmark; vid stranden låg bryggor och sjöbodar. Källa: Lantmäteriet. Det var tjänstemän från Umeå stad som flyttade hit med sina familjer och tjänstefolk. Den ena kategorin arbetade inom tullen; Besökare, som besökte fartygen, och Wacktmästare, som kontrollerade lasten. Den andra kategorin var lotsar. Från början fanns även två Mätare som hade till uppgift att mäta fartygen och deras last. Stads Casseuren Lind från Umeå ägde bland annat värdshuset på fastlandet. Besökare och lotsar Vi möter alla invånare i Ratan i kyrkans folkbokföring; husförhörslängder berättar bland annat om vilka som bodde i varje hushåll och vad de hade för befattning. Tull-, lots-, handelsoch sjöfartsnäringar dominerar bland titlarna. 12

13 Från Grubbe inflyttade lotsdrängen Eric Ericsson till exempel, fostrade en son inom tullen Besökaren Olof Grubbström. Att Olof bryter traditionen med släktnamnet har sin förklaring i att han blev tjänsteman. Statstjänstemän, liksom soldater, fick ej bära -son namn; allt för att undvika sammanblandningar. Namnet Grubbström kommer från stadselen Grubbe i Umeå. Jonas Norlin, född Jonsson i Norum år 1743, började sin tjänst som Extra Besökare vid Ratans tullkammare Han gifte sig 1775 med änkan efter lotsen i Ratan, Zachris Holm. Deras son Jonas blev bonde, men hans söner Jonas Petter och Anders Gustav blev lotsar. Släkten Forsberg År 1774 gifte sig Magdalena Östling från Teg med sjömannen Lars Forsberg i Umeå. De fick fem barn, men endast en son Olof uppnådde vuxen ålder. År 1784 flyttade familjen till Ratan, men maken dog någon gång vid denna tid. Magdalena, ensam med sonen Olof och en piga, försörjde sig som krögare. Hon avled 1808, endast 59 år gammal. Sonen Olof blev lots, borgare i Öregrund och skeppare. Han drunknade tillsammans med tre andra personer i Ratan 1845, under sikfiske. Olofs son Carl Olof blev sjökapten. Efter 36 år på de sju haven han hade just beviljats pension avled han ombord på barkskeppet Bengal sedan ett block lossnat och träffat hans huvud. Carl Olof Forsberg begravdes i Cardiff i England. Hans bror Johan Gustav var skeppare och mästerlots i Ratan, men dog i kopporna Lotsförman Johan Gustav Norlin, ovan, ( ) var son till lotsen Anders Gustav Norlin. Johans son Hjalmar, på bilden nedan, född 1888, var den siste yrkesverksamme lotsen i sin släkt i Ratan. Foto (övre): Nils Blomgren, VBM. 13

14 Konsumaffär och post i en av flyglarna på Granströms hus. Här låg postkontoret fram till stängningen År 1895 till 1907 fanns även telegrafen här. Foto: Sune Jonsson, VBM. Post Postkontoret i Ratan öppnades 1865; den förste föreståndaren var tullinspektören Carl Niklas Utterström. Den första tiden var posten öppen bara under seglationsperioden, maj september, men från 1871 fungerade den året runt. Posten hämtades i Bygdeå två gånger i veckan vintertid och tre gånger sommartid; efter 1925 fick man en daglig tur till Ratan. Stämpeln Ns 11 var Ratans första stämpel. Denna så kallade strålstämpel är en raritet; redan 1869 ersattes den av en ny. Källa: Folkrörelsearkivet, Umeå. Telegraf Första telegraflinjen i Sverige anlades 1853 mellan Stockholm och Uppsala, 1857 hade den nått bland annat Umeå och Piteå. År 1859 anordnades en förbindelse mellan Umeå och Ratan efter en framställan av bruks- och sågverksägare i trakten. De fick förbinda sig att bekosta stolplinjen, att anskaffa stationslokal i Ratan och att stå för kostnaderna för telegramexpediering. Telegrafen, en visartelegraf, inrättades i lotsen Johan Gustav Norlins gård. Den 31 juli 1904 förband sig sonen Hjalmar Norlin att bära ut telegram: För gångbud, då avståndet ej över 14

15 stiger 1,5 mil, 20 öre. För ilbud ridande eller åkande expedierat inom en halv timme, 40 öre för varje påbörjad tiondels mil. Telegram till brudparet Röse i Ratan. Källa: Folkrörelse arkivet, Umeå. Mareograferna Som den första mätpunkten i Norrland uppfördes 1892 mareografen i Ratan. Mareografen havsskrivaren mätte vattenytans nivåförändringar via en hävstångskonstruktion som stod i förbindelse med ett ritstift. På ett mareogram ritades en kurva som visade tiden och en annan som visade nivåförändringarna. Vid mitten av 1960-talet övergavs den gamla mareografen och en modernare, med mer exakta mätmetoder, uppfördes på Ledskär, vid södra hamninloppet. Wattuminskningen En orsak till att mareografen byggdes var att man ville mäta landhöjningen på ett mer exakt sätt. Fenomenet med strandlinjens förskjutning hade länge förbryllat forskare. De Den nya mareografen på Ledskär. Vattenståndet här meddelas dagligen av SMHI. Den gulmålade mareografen står ännu kvar i Ratans hamn. Mätningarna visar att på 100 år har landet höjt sig 81,9 cm. Foto: Anders Björkman, VBM. 15

16 två ledande under 1700-talet, Anders Celsius och Carl von Linné, menade att orsaken var wattuminskningen ; vattnet i världshaven höll på att dunsta bort och snart skulle hela Östersjön torrläggas. I syfte att studera wattuminskningen lät de hugga in vattenmärken längs Sveriges kust; två av dessa finns i Ratan. Det äldsta höggs in 1749 på Ledskär av Samuel Chydenius, ett yngre 1774 på Rataskär av Anders Hellant. Genom återkommande mätningar med utgångspunkt från inhuggna vattenmärken konstaterades att: det hela bildar en intressant serie, utvisande ett temligen jemt aftagande i vattnets affallande. öfversikt öfver vattnets affallande under perioden à Affairen vid Ratan Strax före klockan tre på eftermiddagen den 20 augusti 1809 förvandlades Ratan till ett slagfält. Våg efter våg av ryska soldater strömmade ner mot stranden, där de möttes av svensk artillerield, i hamnen låg kanonsluparna sida vid sida. 16

17 Den svenska armadan bestod sammanlagt av 120 fartyg: ett chefsskepp, ett linjeskepp, en fregatt, tre briggar, 40 kanonslupar, ett flertal kanonjollar och transportfartyg. Akvarell av Carl-Gustaf Gillberg. Batteriet med sju kanoner på Ledskär och ytter ligare två på Rataskär gav fyr in mot byn. Affai ren vid Ratan var ett faktum. I över fyra timmar fortsatte striderna, men framemot åttatiden på kvällen insåg General Nikolaj Kamenskij det hopplösa i situationen och beordrade reträtt. Kamenskijs situation var kritisk. De senaste dagarnas strider hade tagit hårt på manskapets krafter. Kamenskij anade dock Gustaf Wacht meisters osäkerhet, så när han sammankallade ett möte samma kväll utfärdades ett hot; Om inte de svenska trupperna genast inskeppades och flottan lämnade Bottenviken skulle han på nytt anfalla. Kamenskij skulle sätta in hela sitt artilleri som var på väg till Ratan från Umeå. Redan klockan elva på förmiddagen 21 augusti var embarkeringen avslutad. Den 17 september undertecknades fredsavtalet i Fredrikshamn med resultat att Sverige förlorade Finland till Ryssland. Sammanlagt ca man deltog i striderna, av dessa hade ca 650 sårats eller dödats, de flesta ryssar. På Ledskär ligger kapten Johan Axel Nisbeth be gravd. Här finns också ett minneskors över fänrik Erik Hägerflyckt. Foto: Stellan Wengelin, VBM. 17

18 Trots framgångar vid bland annat slagen i Siikajokki och Lapp var den svenska armén tvungen att retirera. En av de mest bemärkta svensk finska officerarna, överstelöjtnant Joachim Zachris Duncker, stupade i Hörnefors. Foto: Bo Sundin, VBM. Bakgrund Slaget i Ratan utgjorde slutpunkten på ett krig som inletts långt tidigare. Upprinnelsen var följden av de fredsförhandlingar som 1807 förts mellan ryske tsaren Alexander och Frankrikes kejsare Napoleon. Europa delades i princip i en fransk och en rysk intressesfär. Napoleons kvarvarande huvudmotståndare var England och efter ett misslyckat försök att invadera landet sattes det i handelsblockad. Nu var det bara Sverige som stod på Englands sida och konflikten med Ryssland var oundviklig. Den 21 februari 1808 gick ryska trupper in över gränsen i Finland, då en del av Sverige. Mot Umeå Vid krigsutbrottet var svenskarna dåligt förberedda. Den svenska armén drevs sakta men säkert norrut; direkt avgörande var det svenska nederlaget i Oravais 19 november. Vapenstillestånd slöts 24 november. Tsarens planer gick ut på att anfalla Sverige från tre håll: över Åland, Kvarken och via Torneå. I mitten av mars bröts stilleståndsavtalet; Åland besattes 17 mars. I norr tvingades svenskarna till kapitulation, samtidigt marscherade ryska soldater över Kvarkens is. Den 19 mars nådde armén Holmöarna och den 22 mars Umeå. Den svenske befälhavaren överskattade ryssarnas styrka och vågade inte gå till motangrepp, utan kapitulerade. Efter några dagars belägring återvände den ryska armén till Finland. De ryska trupper som varit förlagda vid Kalix började sin marsch söderut; 1 juni var man i Umeå och staden ockuperades återigen utan strid. Carl von Döbeln, högste befälhavare i Umeå, 18

19 beordrade marsch söderut och vid reträtten förstördes bron över Umeälven. Ryssarna lyckades dock bygga en flottbro och den 5 juli drabbade man samman i Hörnefors. Svenskarna retirerade och tog ställning söder om Öre älv. Nikolaj Kamenskij general I början av augusti 1809 övertog Nikolaj Kamenskij befälet över den man starka ryska armén vid Umeå. Den led svår brist på livsmedel och förnödenheter; Umeå stads förråd var tömda, i norr låg landet skövlat och i Bottenviken hade fortfarande svenskar na herraväldet. Kamenskij beslöt att marschera mot Ångermanland med av sina män. Den 17 augusti gick han till anfall mot de svenska ställningarna vid Öre älv i detta läge nåddes han av uppgifter att en svensk truppstyrka höll på att landsättas i Ratan. General Nikolaj Kamenskij. Flottexpeditionen med Chefsskeppet Kong Adolf Fredrik. Överbefälhavare var överamiral Johan Puke. Expeditionskåren får inte misslyckas, då är Sverige förlorat. Från beslutsfattande håll i Stockholm hade man, för att förbättra sina positioner, smidit en djärv plan. Genom att landsätta en truppstyrka norr om Umeå skulle man slå fienden från två håll. 19

20 Den 8 augusti avseglade flottan från Roslagen till Härnösand, och den 15 augusti hissades seglen mot Ratan. Ombord fanns man. Planen för expeditionen var följande: De svenska trupperna som landsteg i Ratan skulle anfalla norrifrån, i söder låg general Wredes armé förskansad vid Öre älv; ryssarna skulle besegras med en kniptångsmanöver. Men planerna sprack tämligen omgående; från denna stund kantades de svenska krigsinsatserna av motgångar, orsakade av en rad ödesdigra beslut. General Gustaf Wachtmeister förde befälet över de svenska landstigningstrupperna. Gustaf Wachtmeister en försiktig general Svenskarnas första uppgift efter landstigningen var den ryska kustposteringen i Djäkneboda, ca 5 km från Ratan. Skrämda av ryktena om den svenska styrkan flydde ryssarna efter bara en timmes skottlossning. Nu inledde svenskarna en märklig marsch söderut. Fänrik Pehr Georg Sparre har antecknat: den marschen var väl en av de besynnerligaste, som någon till hastigt anfall gående trupp utfört. På sju timmar hade man bara hunnit 15 km; vid niotiden nådde Wachtmeisters trupper Sävar. Kamenskij, som i Hörnefors nåtts av budet om landstigningen, genomförde en ilmarsch tillbaka norrut. Efter bara 36 timmar hade 80 km tillryggalagts och ca soldater stod väster om Sävar. Slagen i Sävar och Djäkneboda På natten 19 augusti anföll ryssarna. Under flera timmar böljade striderna fram och tillbaka och förvåningen var stor inte minst hos Kamenskij när Wachtmeister plötslig gav order om reträtt. De svenska förlusterna omfattade ca 300 sårade och 400 stupade, de ryska ca stupade och 20

21 Umeå Sävar Djäkneboda Ratan Den här ställningen hade bättre försvarats om trumslagaren hade varit general. Kringgås? Ja, över Åbo och Haparanda kanske. Hörnefors sårade. Slaget var ett av de blodigaste under hela kriget. Den svenska expeditionskåren samlades vid Djäknebodapasset en smal passage mellan två sjöar där den ryska frammarschen lätt skulle stoppas. Wachtmeisters rädsla för att passet skulle kringgås fick honom att ge order om uppbrott och strax efter midnatt var man tillbaka i Ratan. Om bara några timmar skulle Affairen vid Ratan vara ett faktum; det slag som skulle komma att bli det sista på svensk mark. Kulturum Ratan I Tullgården finns utställningen Ratan historien om en hamn. Där åskådliggörs Ratans framväxt och de näringar som den goda hamnen gett upphov till. I ett bildspel berättas om slaget vid Ratan och om års krig. I en naturdel får du veta mer om det unika Bottenviken och teorierna om wattuminskningen och landhöjningen. En hoppkräfta ur utställningens naturum. Illustration: Hans Sjögren. 21

22 En av hittills tre kända laby rinter på Rataskär. Foto: Sune Jonsson, VBM. Historien i fält Rataskärsleden De händelser som utspelats i Ratan har lämnat sina spår. Jöran Månssons arbetsplats krogen på Rataskär kan man ännu ana platsen för, liksom Evert Taubes farfars, Otto Reinhold Taube, tull kammare. De två källarvalv som kallmurades under huset, för beslagtagna varor, finns ännu kvar. Från lotsarnas utkiksplats krönet av Rataskär har man fortfarande ett vidsträckt synfält; Holmöarna i söder och i öster kasunfyren på Rata Storgrund; sedan hav och horisont. Vandra runt och få mer information på skyltarna! 1 Sjötullkammaren 2 Värdshuset 3 Vattenmärket Kompassrosen 5 Fiskeläget 6 Labyrinter 7 Båk och lots Vattenmärke på Rataskär. Foto: Curt Dahlgren, VBM. Detalj från Batteriet, Led skär. Illustration: Pontus Berglund. 22 Ratanleden Slaget i Ratan eller Affairen vid Ratan som bataljonspredikant Ehrnfred Gravallius skrev följer man på Ledskär. Resterna av batteriet, där sju kanoner stod riktade in mot byn, kan tydligt skönjas. I hamnen finns bilder från förr, från den tid då Ratan ännu var Nordlands hamn. 8 Nordlands hamn 9 Mareografen 10 Handel & sjöfart 11 En resa till Ratan 12 Gravplatsen 13 Batteriet 14 Gamla fyren 15 Affairen vid Ratan 16 Vattenmärket 1749

23 Mot Bygdeå samt Storsands badplats, 1 km Nördklubben Båtskäret/Rataskär naturreservat Ratan 7 6 Tullgården Kulturum Ratan Mot Djäkneboda 12 Ledskär Söderklubben 23

24 Sevärt i Västerbottens län Dagens turister söker sig i allt större utsträckning till genuina kultur- och naturmiljöer. Att vara turist är egentligen att vara nyfiken! Och att arbeta med natur- och kulturturism innebär att både väcka och stilla turistens nyfikenhet. Detta är vad Sevärt i Västerbottens län handlar om. Satsningen drivs av Västerbottens museum i samarbete med bland andra Länsstyrelsen och länets museer. Att bygga upp informationscentra, s k Naturum och Kulturum, är den bärande tanken i satsningen. Med utställningar, bildspel m.m. kan den vetgiriga besökaren få kunskap om platsens natur och kultur hur kulturen präglats av naturen och tvärtom. Men ett Naturum/Kulturum bör innehålla mer än bara andlig spis. Servering, försäljning. Värme, svalka. En anhalt på vägen eller avstamp för nya upptäcktsresor. Från fjäll till kust, från forntid till nutid det finns mycket Sevärt i Västerbottens län! Ratan Småskriften "Ratan" ingår i serien Sevärt i Västerbottens län som nummer 12: TEXT Hugin & Munin Kulturinformation OMSLAGSBILD Curt Dahlgren, VBM FOTO Västerbottens museums fotoarkiv (VBM) REVIDERING 2008 Anna Robertsson, Västerbottens museum UTGIVARE Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum FÖRLAGSREDAKTÖR Ola Kellgren TRYCK Nya Tryckeriet, Lycksele 2008 ISSN Utställningen "Ratan historien om en hamn : PRODUCENT Hugin & Munin Kulturinformation 24

200 år av fred i sverige. En resa i fredens fotspår. en turistresa från interaktiv historia

200 år av fred i sverige. En resa i fredens fotspår. en turistresa från interaktiv historia 200 år av fred i sverige En resa i fredens fotspår en turistresa från interaktiv historia så går resan 08.00 Samling Umeå. 08.15 Avfärd till Hörnefors. Under färden berättar vår guide om dagen och bakgrunden

Läs mer

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 År 1718 var drygt 60.000 svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 november. I Jämtland var general Armfeldt och 10.000 soldater

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

Kort historik. hela den militära organisationen, inklusive officerarna, och den civila statsförvaltningen.

Kort historik. hela den militära organisationen, inklusive officerarna, och den civila statsförvaltningen. 1 Kort historik Sedan 1815 har det oavbrutet rått fred i Sverige, en längre tid än i något annat land i Europa. Tidigare var förhållandet helt annorlunda. Mellan år 1600 och 1815 befann sig landet i krig

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg.

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. 2014-09-30 Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. av Åke Öster Johan Hägg kommer från gården Tomasbol i Tydje församling, som senare slogs samman med Tösse församling. Ingår

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Innehållsförteckning. Tekniska och administrativa uppgifter 2. Syfte och målsättning 4. Bakgrund 4. Metoder 5. Resultat 7. Fyndlista 9.

Innehållsförteckning. Tekniska och administrativa uppgifter 2. Syfte och målsättning 4. Bakgrund 4. Metoder 5. Resultat 7. Fyndlista 9. Innehållsförteckning Tekniska och administrativa uppgifter 2 Syfte och målsättning 4 Bakgrund 4 Metoder 5 Resultat 7 Fyndlista 9 Referenser 9 Bilagor 10 Omslagsbild: Skolelever från Robertsfors kommun

Läs mer

Fornleden genom Fryksdalen

Fornleden genom Fryksdalen 1 2 Fornleden genom Fryksdalen I denna bildberättelse får vi följa två unga damers vandring genom Fryksdalen på en uråldrig färdled. Vi är en liten grupp som sedan en tid arbetar med ett projekt kring

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen.

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. text Tomas Eriksson foto Urban Jörén Hela sommaren pågår aktiviteter som lockar allt från leksugna barn

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Släkten Kråka från Sunderbyn

Släkten Kråka från Sunderbyn Släkten Kråka från Sunderbyn Personer Elisabet Olovsdotter Kråka född mars 1686 i Sunderbyn, död 30 mars 1741 på Gäddvik no 5, var min fm mf fm ff m. Hon var gift med Henrik Hermansson från Gäddvik. Elisabet

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Kransnedläggning skedde vid Cross of Sorrows utanför staden Pitkanranta och vid den okände soldatens grav.

Kransnedläggning skedde vid Cross of Sorrows utanför staden Pitkanranta och vid den okände soldatens grav. ROSIV i österled 18-19 augusti var ROSIV (Reservofficerssällskapet i Västerbotten) inbjudet av ryska kulturdepartementet via Karelens Ministerium för kultur att deltaga i en konferens med syfte att manifestera

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Källmaterial. Sveriges befolkning 1900. Gravvård: 40

Källmaterial. Sveriges befolkning 1900. Gravvård: 40 Källmaterial Gravvård: 40 Jonas Holmgren, nämndeman, Signhildsbäck, f. 1841 d. 1911 Gift 1870 med Matilda Charlotta Nilsdotter, f. 1849 d. 1917 Barn Sofia Nikolina f. 1871 d. 1960 Jonas Oskar f. 1873 (Gravvård

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Karlsborgs fästning 1800 talets JAS

Karlsborgs fästning 1800 talets JAS Karlsborgs fästning 1800 talets JAS Inehållsförtekning INEHÅLLSFÖRTEKNING 1 FÖRORD 2 VARFÖR 3 HUR 4 IDAG 7 KÄLLFÖRTECKNING 7 1 Förord Det svenska försvaret och den svenska industrin har mer eller mindre

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt:

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: 4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: framåt Johan Eriksson Thor (f. 1848-05-12) 12) och hans hustru Maria Nilsdotter (f. 1852-11-15) 15)från Filipstad köpte den 10 juni 1901

Läs mer

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Lars Gahrn Herrevadsbro 1251 Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Maktens vägar Hon är så trött av att alltid oroa sig. Oroa sig över att rövare ska plundra matförråden. Att hungriga

Läs mer

Titta själv och tyck till! Ewa

Titta själv och tyck till! Ewa För jämförelsens skull har jag gjort två olika layoutförslag. Här kommer det andra. Det är en bok i liggande A4. (Det andra förslaget, som du kanske redan har sett, är i stående A5). Den här layouten gör

Läs mer

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck.

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck. Förord 1 september 1939 invaderar Tyskland Polen och detta var början till andra världskriget. Det blev ett krig som varade i 6 hemska år. Över 20 miljoner icke- stridande miste sina liv. 6 miljoner människor

Läs mer

ULVÖ GAMLA KAPELL 1 ULVÖ GAMLA KAPELL

ULVÖ GAMLA KAPELL 1 ULVÖ GAMLA KAPELL ULVÖ GAMLA KAPELL 1 ULVÖ GAMLA KAPELL Tryckt med bidrag från Länsstyrelsen i Västernorrlands län Länsmuseet Västernorrland Box 34 871 21 Härnösand www.ylm.se Text: Gunnel Nordstrand Grafisk form: Cecilia

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg -

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - I Ätt och Bygd nr 125 visades en släkttavla med manliga ättlingar utgående från Nils Olofsson död ca 1557, bosatt på hemmanet Hamnen i

Läs mer

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se Släkten Herrström Pers familj... 2 Härslöv... 2 Kalender över bl a Härslöv från 1893... 4 Pers anor... 5 Byggmästarna... 7 Den äldste Herrström-anan... 8 Norra Skånska Kavalleriregementet... 9 Herrström-släkter...

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN:

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 RESOR OCH VAROR En del av järnåldern kallas för vikingatiden. Man tror att ordet viking betyder från viken, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla

Läs mer

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst.

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst. Så var det Förr Omkring 500 e Kr hade de inre delarna av Röbäcksslätten och sandåsen, där de äldre delarna av byn nu ligger torrlagts och det blev möjligt för människor att bosätta sig där. Stenåldersfynd

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

Sakajärvi. Källa: Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia av Jöran Grapenson. Till 200-års minnet

Sakajärvi. Källa: Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia av Jöran Grapenson. Till 200-års minnet Sakajärvi Jag har själv aldrig besökt byn Sakajärvi, men jag har ändå mina rötter i byn. Några av mina anfäder och anmödrar har bott och verkat i byn, under årens gång. Saka är lapska, med saka menas ett

Läs mer

Vandring den 18 april 2012 på Skogsö

Vandring den 18 april 2012 på Skogsö Vandring den 18 april 2012 på Skogsö För att använda en sliten klyscha Vi hade i alla fall tur med vädret, strålande sol och ca 10 grader. Vid startplatsen i Neglinge Från Slussen åkte vi 23 deltagare

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

Rapport över undersökning med metalldetektor på Rataskäret

Rapport över undersökning med metalldetektor på Rataskäret Rapport över undersökning med metalldetektor på Rataskäret 21-23 maj 2012 Thomas B Larsson UMARK 64, 2012 ISSN 1401-5986 Institutionen för Idé- och samhällsstudier Innehållsförteckning Tekniska och administrativa

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden Läs s 6 9 i din Historiebok! 1) Nämn tre olika varor som vikingarna sålde i andra länder. 2) Nämn fyra olika varor som vikingarna köpte i andra länder. 3) Vad hette den viktigaste handelsplatsen i Sverige

Läs mer

LIDAHULT Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1

LIDAHULT Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1 LIDAHULT Klass 3 Berättelserna: Vilhelm Moberg tog intryck av människoöden i Lidahult, och skrev om det i sina verk. Hans gudföräldrar förestod fattiggården. En pusselbit i fattigvårdens historia. Carl

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Köar till EB KOMMANDE EVENEMANG. Här finns texter som köar till kommande EB. Bläddra vidare.

Köar till EB KOMMANDE EVENEMANG. Här finns texter som köar till kommande EB. Bläddra vidare. Köar till EB Här finns texter som köar till kommande EB KOMMANDE EVENEMANG Bläddra vidare www.ersnas.se 1 Familjenytt Födda xxx och xxx har fått en xxx. xxx föddes den xxx och vägde xxx gr och var xxx

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Spöket i Sala Silvergruva

Spöket i Sala Silvergruva Spöket i Sala Silvergruva Hej! Jag har hört att du jobbar som smådeckare och jag skulle behöva hjälp av dig. Det är bäst att du får höra vad jag behöver hjälp med. I Sala finns Sala Silvergruva, den har

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Dewey för kart- och bildbibliotekarier Kartor - övningar

Dewey för kart- och bildbibliotekarier Kartor - övningar Dewey för kart- och bildbibliotekarier Kartor - övningar 1. Libers världsatlas 912 2. KAK bilatlas Sverige 912.485 3. Välkommen till Kalmar [Kartografiskt material] Kalmar kartor Genre: Turistkartor 912.

Läs mer

"Navigare necesse est" (det är nödvändigt att segla), sa romarna på sin tid.

Navigare necesse est (det är nödvändigt att segla), sa romarna på sin tid. "Navigare necesse est" (det är nödvändigt att segla), sa romarna på sin tid. Men frågan är: Finns det en vattenväg mellan Barrud i Sverige och Valparaiso i Chile? Det får vi svar på här. September 2015

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

Min mest spännande krigsupplevelse

Min mest spännande krigsupplevelse Min mest spännande krigsupplevelse LAURI TÖRNI: ASEVELI 1934-1954, Brother in Arms, (Vapenbroder) Jubileumspublikation, New York Fortsättnigskrig,1941-1944 Mars1943, Ontasjö (Ontajärvi), Öst-Karelen Korpral

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Från himmelens topp till havets botten

Från himmelens topp till havets botten Martin Widmark Från himmelens topp till havets botten Lindskog Förlag www.lindskogforlag.se Stockholm 2006 Text: Martin Widmark Bild: Pietro Galeoto Grafisk form: Lennart Lindskog Illustrationer av Pietro

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Upplev slaget 200 år efteråt Historien om sista slaget och vad som händer 2009 Sävar 1809.

Upplev slaget 200 år efteråt Historien om sista slaget och vad som händer 2009 Sävar 1809. Upplev slaget 200 år efteråt Historien om sista slaget och vad som händer 2009 Sävar 1809. Riket har i över ett års tid varit plågat av den ryska invasionen. Ryssen har tagit allt som går från befolkningen.

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Slottet i Sunne är en konsekvens av och faktor av betydelse för den framväxande orten, och tar plats som dess mest betydande märkesbyggnad.

Slottet i Sunne är en konsekvens av och faktor av betydelse för den framväxande orten, och tar plats som dess mest betydande märkesbyggnad. S l o t t e t f r å n n o r d ö s t, t r o l i g t v i s p å 1 8 7 0 e l l e r 1 8 8 0 - t a l e t. L a n t e r n i n e n s ä g s h a t i l l k o m m i t u n d e r J o h n s s o n s t i d p å S l o t t

Läs mer

Följ med på en tur till - FLAKASKÄR (Flaggskär)

Följ med på en tur till - FLAKASKÄR (Flaggskär) Följ med på en tur till - FLAKASKÄR (Flaggskär) Kåsarna innanför Holmen Foto: J-A Månsson BILDER UR BLEKINGE MUSEUMS BILDARKIV MED TILLSTÅND AV JONAS ECKERBOM Bildnummer: LUF 5944 2 Flaggskär/Flakskär

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. Startplats

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Kulturslinga i Vimmerby stad

Kulturslinga i Vimmerby stad Kulturslinga i Vimmerby stad 19 18 17 16 14 15 15 15 20 21 22 23 24 25 26 27 1 13 2 3 10 12 11 1. Stadshuset Invigt 1976 Lyftet, skulptur av Henry Gustafsson 1984 2. Båtsmansbacken Äldre bebyggelse med

Läs mer

Båtar på Åsunden. 14 båtar har yrkesmässigt trafikerat Åsunden från 1868 fram till 2015

Båtar på Åsunden. 14 båtar har yrkesmässigt trafikerat Åsunden från 1868 fram till 2015 Båtar på Åsunden 14 båtar har yrkesmässigt trafikerat Åsunden från 1868 fram till 2015 Här får du veta mer om deras historia Bilder och fakta ur Ulricehamns museums arkiv och ur boken Åsunden. Sjön mellan

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Texthäfte till delprov B Årskurs 6 Vikingatiden 1 Den här bilden visar vad som fanns i en grav från 900-talet. Graven hittades i staden Birka och innehöll skelettet

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

RISTNINGAR PÅ SKARV BOTARK-RAPPORT

RISTNINGAR PÅ SKARV BOTARK-RAPPORT RISTNINGAR PÅ SKARV Permanent imålning och dokumentation av de historiska ristningarna på Bodskäret i Skarvs skärgård, fornlämning 26:101 i Blidö socken, Norrtälje kommun, Uppland Yta C. foto från norr.

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Gastar och spökskepp. Angelica Johnsson, Odenslunda skola, Upplands Väsby

Gastar och spökskepp. Angelica Johnsson, Odenslunda skola, Upplands Väsby Gastar och spökskepp Gastar Det var sjömännens största skräck att drunkna och försvinna i havets djup utan någon ordentlig begravning. Då var de nämligen dömda att vandra över haven som gastar, osaliga

Läs mer

Augusti 2011. Hembygdsdräkt för Åkers socken? Järnvägen Södertälje Eskilstuna. En jämförelse mellan då och nu. Riksarkivets kartor

Augusti 2011. Hembygdsdräkt för Åkers socken? Järnvägen Södertälje Eskilstuna. En jämförelse mellan då och nu. Riksarkivets kartor Augusti 2011 www.akershembygd.se anvisningen nr 16 Hembygdsdräkt för Åkers socken? En grupp om tre personer har nu bildats. De har haft ett par möten som första steg i att ta fram ett förslag till Åkers

Läs mer

KUNG FÖR EN DAG! Arvid var vår ciceron i Kungliga Biblioteket och han höll ett intressant och innehållsrikt föredrag för oss.

KUNG FÖR EN DAG! Arvid var vår ciceron i Kungliga Biblioteket och han höll ett intressant och innehållsrikt föredrag för oss. KUNG FÖR EN DAG! Att få åka till Stockholm genom att kliva på bussen vid gamla järnvägsstationen, träffa massor av glada och trevliga pensionärer och ägna dagen åt att vandra genom vårt Kungliga slott

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

Natur och kulturstig Livered

Natur och kulturstig Livered Natur och kulturstig Livered Genom den här kyrkporten anlände en gång folket från Livereds gamla by till sin kyrka. I dag finns inte mycket kvar av byn. Området där liveredsborna levde och arbetade är

Läs mer

Norrlands för!a skördetröska

Norrlands för!a skördetröska Norrlands för!a skördetröska Fredagen 15 augusti 1947 hände det något mycket speciellt på Mackmyra Bruk i Valbo utanför Gävle. Till bruket hade Norrlands första skördetröska kommit. Innan skördetröskan

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

HÄLSINGE REGEMENTE PÅ FÄLTTÅG

HÄLSINGE REGEMENTE PÅ FÄLTTÅG 1 HÄLSINGE REGEMENTE PÅ FÄLTTÅG Trettioåriga kriget Under 1630 blev Joakim Brahe chef över Hälsinge regemente. Halva regementet deltog i Gustav II Adolfs landstigning i Tyskland sommaren 1630 och medverkade

Läs mer

En historisk beskrivning av Nämndemansgården

En historisk beskrivning av Nämndemansgården En historisk beskrivning av Nämndemansgården Nämndemansgården eller Karhojagården som den tidigare kallades har anor från sent 1700-tal. Gården har vårdats och utvecklats under fem generationer och var

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer Albatrossmuseet Ön Enholmen Gotlands Försvarsmuseum Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer T I N G S TÄ D E F Ä S T N I N G MUSEIRUNDAN hitta

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg Estland 2012 Under vintern/våren 2012 hölls en studiecirkel om Estland och i mitten av maj begav sig 18 av föreningens medlemmar dit under en nio dagar lång resa. Redan från bussfönstret på väg mot Stockholm

Läs mer

Huseby - undersökning av en gränsbygd

Huseby - undersökning av en gränsbygd Bilaga 9 2 3 Huseby - undersökning av en gränsbygd Huseby bruk Skatelövs socken Alvesta kommun Pedagogiska enheten - Avdelningen för Kulturarv Smålands museum - Sveriges glasmuseum Omslagsbild: Årskurs

Läs mer

Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg.

Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg. Viken Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg. Viken ligger på ett naturligt näs. Befolkningen i Viken levde av jordbruk, boskapsskötsel och fiske. Gatunät

Läs mer

Första världskriget The Great War

Första världskriget The Great War Första världskriget The Great War Europa 1800-talet Nationalismen: en ny tanke samma språk, religion och kultur skulle bli ett land Italien enas Tyskland (tidigare 38 stater) enades 1871 under Bismark

Läs mer

Vasa-Arkivet. Historian om Bishop Hill och Erik Jansson

Vasa-Arkivet. Historian om Bishop Hill och Erik Jansson Historian om Bishop Hill och Erik Jansson Bonden Jan Mattsson och hans Fru Sara Eriksdotter fick en son den 19 december 1808, i Biskopskulla, utanför Uppsala. Hans namn blev Erik Jansson. Som åtta åring

Läs mer