Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte"

Transkript

1 Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte i Robertsfors kyrka den 12 maj 2012 Närvarande: 124 röstberättigande ombud från 49 föreningar och ett fyrtiotal övriga. Årsmötets öppnande Val av presidium Val av justerare Godkännande av föredragningslistan Val av rösträknare Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret Styrelsens ordförande Astrid Sjöström hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. Därefter håller Kristoffer Hedman en betraktelse utifrån Apg 8 om Filippos och den etiopiske hovmannen. 2 att till ordförande för årsmötet välja Birgitta Lanhede, till vice ordförande välja Anna-Karin Westman och till sekreterare Inga-Lis Andersson. 3 att till justerare välja Kersti Karlsson och Arnaldo Tiburzi. 4 att godkänna förelagd föredragningslista. 5 att till rösträknare utse Torbjörn Arvidsson (sammankallande), Per-Ivan Palm, Rune Grenholm och Arne Andersson. 6 a) Verksamhetsberättelse Styrelsens ordförande Astrid Sjöström sammanfattar styrelsens verksamhetsberättelse för år 2011 genom några axplock utifrån ledorden Mötesplatser, Mission och Mariarörelse. Karin Paulsson berättar om styrelsens nya satsning med storsamlingar. Staffan Berglund informerar om det fördjupade samarbetet mellan EFS och folkhögskolorna, vilket bl a har resulterat i en minibibelskola och sommarbibelfjäll. Bernth Alexandersson berättar om bönetjänsten. Johannes Stenberg ger exempel på konfirmandlägrens betydelse. Cathrine Eiderhäll läser upp ett brev från Kåge EFS om arbetet med gudstjänstutveckling som resulterat i den s k Kågemässan. Organisationsgenomlysningens resultat med dess förslag på fyra utvecklingsområden presenteras av styrelsens ordförande. Styrelsen föreslår följande komplettering till verksamhetsberättelsen under rubriken En Våga Växa-Dag: Våga Växa-dagar anordnades i Mobacken och Ostvik i januari i samarbete med EFS riks, Ingrid Lundström var inbjuden som talare och inspiratör. Utöver detta ordnades en Våga Växa-dag i Vännäs 1

2 att godkänna kompletteringen att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. b) Ekonomisk redogörelse Ekonomichef Eva S Bäckström redogör för distriktets balans- och resultaträkningar för år Balansomslutningen var vid årets bokslutstillfälle tkr. Anläggningstillgångarna uppgick till tkr och omsättningstillgångarna till tkr varav tkr utgjordes av likvida medel. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till tkr och korta och långa skulder till tkr. Resultaträkningen visar att intäkterna uppgick till tkr varar tkr avser gåvor från enskilda och föreningar och 8 tkr avser testamentsmedel. Årets totala kostnad redovisas till tkr, varav utgörs av personalkostnader. Detta har resulterat i ett verksamhetsunderskott på 869 tkr vilket inneburit att ett mindre belopp än beräknat tagits ur kassakistan. Ett finansiellt tillskott på 216 tkr ger ett underskott före bokslutsdispositioner med 653 tkr, vilket regleras genom uttag/avsättning till Offensiva fonden, avsättning till Testamentsfonden samt återtag av reserverade medel. Styrelsens förslag till årsmötet är att kr uttas ur Offensiva fonden, att kr avsätts till Testamentsfonden, att återtag av reservation görs med kr samt att årets resultat redovisas till 0 kr. c) Revisorernas berättelse Vice ordförande Anna-Karin Westman läser upp revisorernas berättelse över granskningen av årsredovisningen, bokföringen och styrelsens förvaltning för år EFS Västerbottens revisorer tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret Ordet lämnas fritt. En fråga om varför Din Boks bokslut inte redovisades besvaras Beslut om disposition av 2011 års resultat Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 7 att fastställa förelagda balans- och resultaträkningar för år 2011 att godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat som innebär ett uttag ur Offensiva fonden med tkr, en avsättning till Testamentsfonden med tkr, ett återtag av reserverade medel på tkr, att till Offensiva fonden avsätta årets överskott på tkr att årets resultat redovisas till 0 kr. 8 att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. Årsmötet ajourneras för lunch. 2

3 Programförklaring Presentation och avtackning av medarbetare Val 9 Distriktsföreståndare Kristoffer Hedman föredrar styrelsens programförklaring som gäller både EFS Västerbotten och Salt för åren Ledorden är Varma hjärtan, Kraft till förändring, I tjänst för varandra och Nå vidare och djupare. Efter bikupesamtal kring de fyra ledorden lämnas ordet fritt. Några synpunkter: Viktigt att inte vara en verksamhetsdrivande organisation utan en gudstjänstfirande församling. Hur ska lägerverksamheten prioriteras? Finns möjlighet att ha riktade läger till människor med särskilda behov? Viktigt att avsätta tid till bön. 10 Personalchef Monica Andersson informerar om att följande personer har slutat sin anställning inom EFS sedan förra årsmötet eller kommer att avsluta sin anställning under sommaren: Bernth Alexandersson, Ulrica Rauhala, Gustav Jacobson, Johan Holmgren och Anna Forslund. Den ende närvarande, Bernth Alexandersson, avtackas med en blomma. Ett tjugotal anställda, biträdande och pensionerade medarbetare kallas fram och presenterar sig. Bernth Alexandersson leder i bön för medarbetarna. 11 Herbert Lundberg föredrar valberedningens förslag till styrelseledamöter, revisorer samt ombud till EFS årsmöte i Örnsköldsvik år a) Ledamöter till styrelsen Följande ledamöter är i tur att avgå Karin Paulsson, Anita Lundqvist, Åke Hägglund och Anna Thorén. Av dessa har Anna Thorén avböjt återval. Valberedningens förslag: Karin Paulsson, omval 3 år Anita Lundqvist, omval 3 år Åke Hägglund, omval 3 år Gunilla Stenberg, nyval 3 år att val av styrelseledamöter kan ske med acklamation att välja de nominerade kandidaterna, samtliga på tre år. Den nya styrelsen består därefter av: (inom parentes anger det år de senast valdes in) Ulf Andersson (2011) Johan Andersson (2010) Marianne Berglund (2011) Catherine Eiderhäll (2011) Håkan Holmlund (2010) Åke Hägglund (2012) Anita Lundqvist (2012) 3

4 Roger Lidman (2011) Karin Paulsson (2012) Astrid Sjöström (2010) Gunilla Stenberg (2012) Roland Viklund (2010) b) Tre revisorer med ersättare Valberedningens förslag: Ordinarie revisorer: Henry Almström, Bergsbyn Bertil Burén, Vännäsby Lennart Salomonsson, Umeå Ersättare: Berth Hägglund, Skellefteå Christer Lindgren, Skellefteå Åke Normark, Umeå att välja revisorer med ersättare enligt valberedningens förslag. c) Två ombud till EFS årsmöte 2013 Valberedningen föreslår att distriktsstyrelsen får fullmakt att utse två ombud till EFS årsmöte i Örnsköldsvik enligt valberedningens förslag. d) Valberedning för 2013 Mötesordföranden redovisar föreningarnas och utskottens förslag till den nya valberedningens ordinarie ledamöter och deras personliga suppleanter. Följande personer är nominerade: Ordinarie ledamöter Per Norell, Vasakyrkan, Umeå Herbert Lundberg, EFS-kyrkan, Skellefteå Jan-Erik Wikström, Jörn/Bolidens krets VUR-n, vakant Kristina Jonsson, VUR-s Personliga suppleanter: Helene Hedman, Umeå Anna-Lena Lund, Ursviken Gunnel Lindgren, VUR-n Teresa Bergner, VUR-s att välja valberedning för 2013 enligt förslag att till ordförande i valberedningen för 2013 välja Herbert Lundberg. Årsmötet uppmanar föreningarna att vara delaktiga i att inför nästa styrelseval komma med förslag på lämpliga kandidater till valberedningen. 4

5 Budget Ekonomichef Eva S Bäckström redogör för styrelsens förslag till budget för år Styrelsen föreslår en gåvomedelsbudget på 8,1 milj. kr vilket innebär en ökning på 2% i förhållande till innevarande års budget. Ur kassakistan föreslås ett uttag på 1,2 milj. kr vilket innebär att en minskad bemanning på 0,5 tjänster. Ordet lämnas fritt. En fråga om hur mycket pengar som finns i de olika fonderna besvarades. En fråga om hur styrelsen tänker sig att gåvomedelsbudgeten skall uppnås besvarades av styrelsens ordförande och en representant från EFU. att fastställa föreslagen budget för Anna Thorén håller kollekttal varefter en gåva på kr samlas in genom offergång. Information om uppföljning av motionen till 2011 års årsmöte om integration Samtal och information om EFS styrelses proposition om föreningsavgift Information 13 Anita Lundqvist, styrelserepresentant i Internationella rådet, redogör för hur rådet arbetat med frågan om integration. Missionsinspiratör Kersti Karlsson, som har fått i uppdrag att utarbeta en handlingsplan, berättar att en enkät har skickats till alla föreningar. Hon pekar också på några goda exempel, t ex projektet Vän i Umeå, Carlskyrkans mångfaldsmål och arbetet bland asylsökande i Kåge, Boliden och Jörn. 14 Distriktsföreståndare Kristoffer Hedman och EFS ordförande Anna Thorén ger en bakgrund och information angående propositionen från EFS riks om en föreningsavgift som skall täcka kostnader för t ex administration, Johannelund och framförallt möjligheten att ge ut Budbäraren tillsammans med efs.nu till alla medlemmar. Målet är att denna avgift inte skall tas från gåvomedlen. 15 a) Redovisning av EFS i Västerbottens givande till EFS gemensamma internationella arbete Kristoffer Hedman meddelar att uppgifterna inte finns tillgängliga i nuläget men kommer att publiceras på EFS Västerbottens webbplats. b) Gemensamma arrangemang Senitha Olsson informera om Nära Jesus-konferensen i Tegs kyrka Temat för konferensen är de fyra ledorden. För att kunna synliggöra alla föreningar uppmanas dessa att sända in bilder och böneämnen till expeditionen. Sommarbibelfjäll anordnas i samverkan med Solviks FHSK den Lotten Markström gör reklam för sommarens aktiviteter på Klippengården. Så många som möjligt uppmanas ta del av söndagsskolmaterialet Skatten som lanserats av Salt. Patrullriks arrangeras i Västerbotten 2014 och behöver hjälp med både förbön och praktiskt arbete. 5

6 c) Från valberedningen på riksnivå kommer en hälsning med uppmaning att tänka ut och komma med förslag på kandidater till EFS riksstyrelse. d) En Jesusmanifestation kommer att gå av stapeln i Umeå den 28 maj. Övriga frågor Årsmötets avslutning 16 Styrelsens ordförande riktar ett tack till presidiet och till Robertsforskretsen som på ett förtjänstfullt sätt stått för mat och fika under dagen. 17 Alla ber tillsammans om Herrens välsignelse och sjunger en pilgrimssång under ledning av Johanna Björkman och Hans Liljemark. Ordförande för mötet förklarar därefter 2012 års årsmöte för avslutat. Birgitta Lanhede ordförande Inga-Lis Andersson sekreterare Kersti Karlsson justerare Arnaldo Tiburzi justerare 6

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön.

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsens konstituerande 110512 sammanträde Robertsfors kyrka Närvarande: Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Håkan Holmlund till 66-76 Åke Hägglund Roger

Läs mer

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh.

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-11-16 Ersmarkskyrkan, Umeå Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Cathrine Eiderhäll Hans Jakobsson Roger Lidman Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist Karin

Läs mer

vid EFS 141:a årskonferens Sammanträdesdatum 2015-05-16 Exel Arena, Umeå

vid EFS 141:a årskonferens Sammanträdesdatum 2015-05-16 Exel Arena, Umeå EFS 159:e ÅRSMÖTE vid EFS 141:a årskonferens PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-16 76/15 Plats Närvarande ombud Exel Arena, Umeå Antalet ombud vid årsmötet är 455 fördelade på distrikten enligt följande:

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation 2 JESUS ELLER MARATON 4 SOMMARTIPS 11 TJÄNANDE LEDARE Jesus eller maraton

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Föredragningslista för årsmötet

Föredragningslista för årsmötet Föredragningslista för årsmötet 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, samt två rösträknare. 4. Fastställande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer