Parkering på gatumark Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkering på gatumark 2008. Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering"

Transkript

1 Parkering på gatumark 2008 Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering

2

3 Parkering på gatumark 2008 Sveriges er och Landsting ger vartannat år ut en samlad statistik över parkering på gatumark i Sveriges kommuner. Föregående rapport gavs ut 2006 och avsåg förhållandena i kommunerna år 2006 och kommunernas kostnader och intäkter för parkering och felparkering för år Syftet med redovisningen är att möjliggöra jämförelser mellan kommunerna när det gäller parkeringsavgifter, felparkeringsavgifter, bestämmelser kring parkering för rörelsehindrade, nyttokort, boendeparkering, miljöbilar och P-skiva samt metoder för att ta in avgifter. Skriften kan också utgöra ett underlag för de kommuner som överväger att införa kommunal parkeringsövervakning. Underlaget till statistiken har samlats in via elektroniska enkäter till kommunerna. Uppgifterna om parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter m m i denna utgåva avser förhållanden år 2008, utom för kommunernas kostnader och intäkter för parkering och felparkering som avser år Liksom tidigare inleds årets rapport med en text som tar upp och förklarar begrepp och områden som rör parkering. Denna lilla parkeringsskola ska underlätta läsning och förståelse av rapporten och kasta ljus över dagens parkeringssituation. Årets enkät har besvarats av 265 av landets 290 kommuner. Detta innebär en svarsfrekvens på dryga 91 procent. Befolkningsmässigt innefattar svaren över 96 procent av landets invånare. Med ett fåtal undantag har samtliga kommuner med kommunal parkeringsövervakning besvarat enkäten. Rapportens uppgifter täcker därmed i stort sett in de kommuner som har kostnader och intäkter för parkering och felparkering. Eftersom vissa skillnader i bokföring av kostnader och intäkter kan förekomma mellan kommunerna bör dock de siffror som redovisas i rapporten och dess bilagor tolkas med viss försiktighet. Avgifter, kostnader och intäkter redovisas alla i rörliga priser. Sedan förra enkäten har Parkeringsutredningen lämnat sitt betänkande Ett enhetligt sanktionssystem för felparkering till Näringsdepartementet. Många remissinstanser hade starka synpunkter på förslagen i utredningen och departementet beslöt att inte gå vidare med utredningens förslag. Någon ny översyn av parkeringsbestämmelserna är i dagsläget inte aktuell. Med anledning av att samtliga kommuner vid utgången av 2008 ska ha beslutat om de lokala trafikföreskrifter (LTF) som fanns innan Trafikförordningen trädde i kraft 1999, infogades i årets enkät två frågor rörande detta. Svaren visar att ett antal kommuner kommer att få svårt att hinna med de snäva tidsramarna för omskrivning och publicering av trafikföreskrifterna. Undersökningen har genomförts och sammanställts vid Sveriges er och Landstings sektion för trafik, teknik och trygghet av Sofia Hoffman. Frågor om enkäten besvaras av Lars Ahlman, telefon , e-post Sveriges er och Landsting i augusti 2008 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Gunilla Glasare och Bengt Westman Parkering på gatumark

4 Innehåll Sammanfattning...3 Liten parkeringsskola...4 Avgiftsbelagd parkering...7 Felparkering...11 Parkeringsövervakning Parkering för rörelsehindrade Bilagor al parkeringsövervakning Avgiftsbelagd parkering Nyttokort, boende- och miljöbilsparkering Felparkeringsavgifter Restriktioner och dispenser Tillstånd för rörelsehindrade...53 Sveriges er och Landsting 2008 Adress: Stockholm fn ISBN: Text & projektledning: Sofia Hoffman och Örjan Eriksson Tryck: Form och produktion: Björn Hårdstedt Distribution: tfn , fax , eller förbundens publikationssajt: välj Publikationer 2 Parkering på gatumark 2008

5 Sammanfattning 173 av landets 290 kommuner har kommunal parkeringsövervakning (KPÖ) under hela eller delar av år Det är en ökning jämfört med 2006 med 9 kommuner. 16 kommuner har valt att införa kommunal parkeringsövervakning och 7 kommuner att avveckla den. Ut över de 173 kommunerna uppger ett antal att man överväger att införa KPÖ under Förutom i våra största städer och i de minsta kommunerna är det vanligaste att parkeringsövervakningen sköts med personal från kommunens egen förvaltning. Med undantag för Malmö sker övervakningen i de fem största kommunerna främst med hjälp av personal från vaktbolag. Detta är också fallet i många mindre kommuner. Ovanligast är att personal från en annan kommun sköter om övervakningen. I det fåtal kommuner där detta förekommer utförs övervakningen endast någon dag eller några timmar per vecka. Skillnaderna i resurser för övervakning är naturligtvis mycket stora. Stockholm har 150 helårstjänster för parkeringsövervakning medan många av de små kommunerna bara har någon övervakare på deltid, ibland bara under någon del av året. Särskilt i turistkommunerna är det vanligt att man hyr in en övervakare från något bevakningsföretag under den mest intensiva besökssäsongen. Drygt 20 kommuner har uppgivit att de höjt en eller flera av felparkeringsavgifterna till De främsta skälen till höjning som framhålls i svaren är: generella ökningar av felparkering, i synnerhet på plats avsedd för rörelsehindrad, förändringar i Trafikförordningen rörande stannande och parkering i terräng, tidigare för låga avgiftsnivåer som inte fungerat avskräckande på felparkerarna, att en översyn av felparkeringsavgifterna inte gjorts på länge och att ökade intäkter krävs för att balansera ökade kostnader för parkeringsövervakningen. De totala intäkterna av parkeringsavgifter (inklusive nyttokort, miljöbils- och boendeparkering) har minskat något jämfört med Då uppgick den totala summan till dryga miljarden, medan den år 2007 stannade på omkring 950 Mkr. En del av minskningen kan troligen förklaras av det ökande antalet miljö bilar som i många kommuner får parkera gratis eller till en reducerad avgift, liksom att några av de större kommunerna dragit ned på parkeringsövervakningen. Också den sammanlagda intäkten från felparkeringsavgifter har minskat en aning sedan Då uppgick kommunernas totala intäkter från felparkeringsavgifter till cirka 475 Mkr ligger summan på omkring 440 Mkr. Även denna minskning torde kunna hänföras till att ett par stora kommuner reducerat parkeringsövervakningen under året. Antalet kommuner som erbjuder särskilda parkeringsvillkor för miljöbil har ökat från 28 kommuner 2006 till 42 kommuner I dessa kommuner används särskilda parkeringstillstånd för miljöbilar. Parkeringstillståndet är gratis i 15 av kommunerna, medan en avgift på mellan 50 och 500 kronor tas ut av övriga kommuner. Ingen kommun har parkeringsplatser som är reserverade enbart för miljöbilar. Vid utgången av 2008 ska alla kommuner ha beslutat om de lokala trafikföreskrifter (LTF) som gällde innan Trafikförordningen trädde i kraft Undersökningen visar att ett tjugotal kommuner i juli 2008 är klara med omskrivningen av de lokala trafikföreskrifterna. 100 kommuner uppger att de inte påbörjat arbetet med omskrivningen, och ett tiotal kommuner anger ett slutdatum för omskrivningsarbetet som ligger längre fram i tiden än maj Sammanfattning 3

6 Liten parkeringsskola Få vardagliga företeelser väcker så starka känslor som parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter. Även om det jämfört med andra samhällsfrågor kan uppfattas som blott ett irritationsmoment i vardagen, är felparkeringsavgiften en av de vanligaste orsakerna till att en enskild medborgare utsätts för kommunens myndighetsutövning. Det är därför viktigt att regelsystemet upplevs som rimligt och rättvist. Därför är det på sin plats att här beskriva bland annat vem som har ansvaret för parkering, varför det finns parkeringsregler och varför vi har avgifter för parkering och felparkering. Ansvaret för parkering Regelsystemet för parkering skiljer sig åt mellan allmän platsmark och kvartersmark. Med allmänna platser avses i plan- och bygglagen gator, vägar, torg och andra områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamma behov. en har ansvaret för all allmän platsmark. I den här skriften använder vi ordet gatumark som gemensam benämning på trafik- och parkeringsytor inom dessa typer av områden. Kvartersmark är mark avsedd för bebyggelse eller annat ändamål. Kvartersmark inom ett planområde omfattar all mark som inte är allmän platsmark. Inom kvartersmark är det normalt fastighetsägaren som har ansvaret för att det finns parkeringsplatser i tillräcklig omfattning. Denna grundregel tillämpas vid ny- och ombyggnad, men är av praktiska skäl inte möjlig att tillämpa i städernas centrala delar där planer och bebyggelse kom till stånd långt innan bilen blev var mans och kvinnas egendom. När kommunen ordnar parkering på den del av sin mark som inte är gatumark eller allmän platsmark, betraktas detta också som parkering på kvartersmark. Stora kommuner har ofta parkeringshus i kommunens centrala delar därför att möjligheterna till parkering på gatumark här inte räcker till för att klara efterfrågan. Parkeringshusen kan ägas av privata företag eller av kommunen. På gatumark tillämpas ett offentligrättsligt system för parkeringsövervakningen. Det innebär att samhället i form av staten eller kommunen är den ena parten, medan trafikanten/den enskilde är den andra parten. Enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning bestämmer kommunen själv om den skall svara för parkeringsövervakningen på gatumark. 173 av landets 290 kommuner har idag beslutat att själva ha hand om parkeringsövervakningen i hela eller delar av kommunen. På kvartersmark gäller däremot civilrättsliga regler för parkeringsövervakningen. Vid civilrättsligt förfarande är markägaren den ena parten medan trafikanten/den enskilde är den andra parten. Parkeringsregler Vi får inte parkera var som helst. För de flesta är det självklart att inte parkera på trottoarer, busshållplatser, övergångsställen, tvärs längdriktningen på en gata och liknande. Det är däremot inte lika självklart att till exempel avståndet mellan ett uppställt fordon och ett markerat övergångsställe måste vara minst tio meter. Var det är tillåtet respektive inte tillåtet att parkera anges i Trafikförordningen. Det som styr lagstiftningen är framför allt kraven på trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Framkomlighet innebär att det ska vara 4 Parkering på gatumark 2008

7 möjligt för vanliga fordon att komma fram på en gata utan att andra fordon blockerar vägen. Tillgänglighet innebär till exempel att det ska vara möjligt för bussar att stanna på hållplatserna och för distributionsfordon att stanna och lossa sin last utan att behöva dubbelparkera. Utöver de generella uppställningsreglerna i Trafikförordningen har de flesta kommuner lokala trafikföreskrifter som ytterligare reglerar parkeringen. Den vanligaste bestämmelsen är datumparkering. Parkeringsavgifter I större kommuners centrala delar finns många målpunkter som alla vill kunna nå: butiker, restauranger, arbetsplatser, biografer, teatrar. Om parkeringsplatserna på gatumark inte räcker till har kommunen enligt ala avgiftslagen (dess fullständiga namn är Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera) möjlighet att ta ut parkeringsavgifter. Syftet med avgifterna ska vara att ordna trafiken. Nivån på avgiften ska alltså bestämmas så att man får en rimlig omsättning på parkeringsplatsernas användning och därmed ökar möjligheterna för fler att nå målpunkterna. Nivån på parkeringsavgifterna behöver alltså inte kopplas till kommunens kostnader för att anordna parkeringen. Med utgångspunkt från kravet att behandla alla medborgare lika har kommunen ingen möjlighet att reservera parkeringsplatser på gatumark för enskilda personer eller grupper. Det är dock möjligt att göra undantag från likabehandlingen för tre grupper: rörelsehindrade, boende och näringsidkare. Rörelsehindrade har rätt att parkera på de särskilda platser som finns för rörelsehindrade, under förutsättning att särskilt tillstånd används. erna kan själva bestämma om p-platserna för rörelsehindrade skall vara avgiftsbelagda eller gratis. För boende har många kommuner boendeparkering som innebär en lägre avgift för parkering på gatumark i närheten av bostaden. För näringsidkare finns i många kommuner så kallade nyttokort som ger fordonet ett undantag från vissa parkeringsbestämmelser på gatumark. Förutsättningen för detta undantag är förstås att fordonet används i yrkesutövandet. Det är vanligt att nyttokortet ger rätt till två till tre timmars uppställning på parkeringsplatser oavsett den tidsbegränsning som gäller där. Miljöbilar tillhör enligt lagen inte en av de grupper för vilka undantag om likabehandling kan göras. Praxis talar emellertid i dagsläget för att särskilda parkeringsvillkor för miljöbilar accepteras juridiskt. I takt med att försäljningen av miljöbilar ökar och den gamla bilparken successivt byts ut torde det dock i framtiden vara nödvändigt att återgå till att avgiftsbelägga även parkering för miljöbil, om syftet att ordna trafiken ska kunna upprätthållas. Särskilda villkor för parkering av miljöbil var en av de frågor som analyserades i Parkeringsutredningen som nämns nedan. 73 kommuner tar idag ut parkeringsavgifter. I de flesta kommuner är antalet parkeringsplatser på kvartersmark och gatumark tillräckliga för att alla ska kunna parkera när de behöver och utan att bryta mot parkeringsbestämmelserna. Dispenser Det är möjligt att få dispens från många trafikbestämmelser. Det kan gälla dispens för att framföra ett fordon som är tyngre, längre eller bredare än som är tillåtet, till exempel transport av prefabricerade delar till monteringsfärdiga hus. Det kan också gälla parkering på en viss plats under en viss tid för visst ändamål. Dispenser avser oftast tillfälliga händelser. en har rätt att ta betalt för den handläggning som krävs för att någon ska få dispens från en viss bestämmelse, en så kallad dispensavgift. Liten parkeringsskola 5

8 Felparkeringsavgifter erna bestämmer själva vilka felparkeringsavgifter de vill ta ut för parkeringsförseelser. Enligt lagen är den lägsta avgift som får tas ut 75 kronor och den högsta kronor. Staten behåller 53 kronor för varje felparkeringsavgift för att täcka sina administrativa kostnader för betalningshantering, indrivning med mera. Tillsyn av lagen om parkering och felparkering Tillsyn av parkeringsreglernas efterlevnad på gatumark utförs i 173 kommuner av parkeringsvakter som arbetar åt kommunen, eftersom polisens resurser inte räcker till. Dessa kommuner har fattat beslut om så kallad kommunal parkeringsövervakning (KPÖ). Många av dem lägger ut delar eller hela parkeringsövervakningen på privata vaktbolag eller samarbetar med andra kommuner. Oavsett vem som utför övervakningen på gatumark gäller strikta krav på utbildning: polisen kräver 18 dagars utbildning med efterföljande godkänt prov. För övervakning på kvartersmark säger lagen om kommunal parkering att den som anlitas ska ha för ändamålet lämplig utbildning. Skälet till dessa lägre krav är att reglerna för parkering på kvartersmark är betydligt enklare än de för gatumark. Parkeringsutredningen I slutet av 2004 tillsatte den dåvarande regeringen en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av bestämmelserna inom parkeringsområdet. Särskilt skulle beaktas tidigare förslag om att inrätta ett gemensamt regelsystem för den offentligrättsliga och den civilrättsliga parkeringen. Utredningen lämnade sitt betänkande till Näringsdepartementet i december Eftersom flera remissinstanser hade starka invändningar mot förslagen i betänkandet beslutade departementet att inte gå vidare med utredningens förslag. Således kvarstår de skiljda regelverken för parkering på gatu- respektive kvartersmark, liksom övriga regler om till exempel parkering för miljöbilar. 6 Parkering på gatumark 2008

9 Avgiftsbelagd parkering Några kommuner höjer parkeringsavgifterna 73 kommuner tar ut avgifter för parkering under hela eller delar av året. I övriga 217 kommuner är parkeringen avgiftsfri. Många av de kommuner som har avgiftsfri parkering använder dock parkeringsskiva för att begränsa tiden för tillåten parkering. I de flesta av de 73 kommunerna ligger parkeringsavgifterna kvar på samma nivåer som kommuner har höjt eller kommer under 2008 att höja maximiavgiften per timme. Skälen till höjning av parkeringsavgifterna är i vid mening en strävan att ordna trafiken. Med högre avgifter uppnår man en ökad omsättning på de mest attraktiva parkeringsplatserna och får därmed en minskad söktrafik efter parkeringsplatser i innerstaden. Den högsta avgiftsnivån som tillämpas i landet är 60 kronor per timme. Endast Sigtuna kommun tillämpar denna avgiftsnivå, och där på parkeringsplatser vid Arlanda flygplats. Näst högst avgifter har man i Stockholm, där maxavgiften per timme uppgår till 30 kronor. Även Kungälvs kommun tillämpar denna avgift, men endast på Marstrand. Lägst avgift har man i Mora och Trollhättan, där parkeringsavgiften per timme är 2 kronor. I tabellen redovisas maximiavgifterna per timme för parkering i de kommuner som besvarat enkäten. Något reducerade intäkter från parkeringsavgifter Ett av de mest slående resultaten i 2006 års undersökning var den kraftiga ökningen i intäkter från parkeringsavgifter. Jämfört med tidigare enkät hade den sammanlagda intäk Högsta P-avgift/ tim Antal kommuner år er 1 jan Sigtuna Stockholm, Kungälv (på Marstrand) Uppsala, Örebro Göteborg, Linköping Västerås Lund, Eskilstuna Malmö, Helsingborg, Umeå, Borås, Gävle, Vaxholm Östersund Halmstad, Växjö, Skellefteå Jönköping, Sundsvall, Karlstad, Södertälje, Luleå, Karlskrona, Mölndal, Uddevalla, Skövde, Motala, Piteå, Falkenberg, Västervik, Sundbyberg, Karlshamn, Danderyd, Nässjö, Ystad, Sotenäs Kristianstad, Solna, Örnsköldsvik, Karlskoga, Tranås, Burlöv, Lysekil Ängelholm Falun, Nyköping, Borlänge, Hudiksvall, Vetlanda, Kristinehamn Norrköping, Kalmar, Sollentuna, Gotland, Hässleholm, Lidköping, Oskarshamn, Arvika, Härnösand, Mariestad, Kungälv Kungsbacka, Landskrona, Värnamo Haninge Trollhättan, Mora Avgiftsbelagd parkering 7

10 ten stigit med omkring 400 Mkr, till drygt 1 miljard kronor. Nu tycks intäkterna från parkeringsavgifter (inklusive nyttokort, boendeoch miljöbilsparkering) ha stabiliserats och för 2007 ses endast en mindre nedgång. Den totala intäkten från parkeringsavgifter uppgick 2007 till cirka 950 Mkr. Stockholm står för cirka 20 procent av de totala intäkterna, vilket är ungefär tio procentenheter mindre än I Stockholm har intäkterna sjunkit med över 100 Mkr jämfört med De främsta anledningarna till intäktsreduceringen här är sannolikt en ökad förekomst av miljöbilar, för vilka nytto- och boendeparkering är gratis, och en reducering av antalet parkeringsvakter. Möjligen kan införandet av trängselskatt i augusti 2007 också ha påverkat intäkterna. Bland övriga kommuner syns ingen tydlig trend i intäktsutvecklingen. I några kommuner, exempelvis Malmö och Skellefteå har tämligen stora intäktsökningar skett jämfört med 2005, medan intäkterna i andra kommuner minskat. Avgiftsmetoder Användningen av mekaniska vridmätare fortsätter att minska, liksom förekomsten av elektroniska parkeringsmätare förekom vridmätare i 17 kommuner har ytterligare en kommun avskaffat vridmätarna. De elektroniska mätarna förekommer också de i 16 kommuner är biljettautomater för mynt och kombinerade biljettautomater där både mynt, kontokort och/eller cash-kort kan användas lika vanligt förekommande. Sådana automater finns i 55 kommuner. Platsnummerautomat är den mest ovanliga av de avgiftsmetoder som listas i undersökningen. Dessa förekommer endast i fem kommuner. En liten ökning har skett i antalet kommuner som använder sig av telefonparkering användes denna metod av 25 kommuner, medan den 2008 förekommer i 29 kommuner. Några kommuner har uppgivit andra former för uttag av avgift. Häribland nämns P-dosa, P-skiva, sms-betalning, efterskottsbetalning, månads-/ årskort och parkeringsautomater enbart för konto-/cashkort. Nyttokort och boendeparkering Nyttokort används i 82 kommuner, vilket jämfört med 2006 innebär en ökning med 3 kommuner. 78 av dessa kommuner har uppgivit att innehav av nyttokort innebär befrielse från parkeringsavgift. I Örebro och på Gotland måste innehavare av nyttokort betala parkeringsavgifter, men i dessa kommuner tillhandahålls nyttokortet å andra sidan till en relativt låg kostnad. Två kommuner har lämnat frågan obesvarad Intäkter från parkeringsavgifter 1000 Övriga landet Sthlm, Gbg, Mmö 454 Miljoner kronor Parkering på gatumark 2008

11 Årsavgiften för ett nyttokort varierar mellan noll och kronor. Den högsta avgiften tas ut i Gävle, där kostnaden för nyttokortet varierar mellan och kronor. Stockholm tar ut den näst högsta avgiften på kronor, i Göteborg kostar nyttokortet kronor och i Malmö kronor. 38 kommuner har angivit att de tillämpar boendeparkering Detta är endast en kommun mer än I ett antal kommuner, till exempel Stockholm och Västerås, kan den som boendeparkerar välja mellan att betala dygnsvis eller månadsvis. Flera kommuner använder sig av gratis eller lågt prissatta boendedekaler som berättigar till lägre pris i parkeringsautomat. Så är exempelvis fallet i Malmö där biljett för boendeparkering löses för ett eller flera dygn i parkeringsautomat. Den vanligaste formen av boendeparkering bland landets kommuner är emellertid köp av månadskort. I ett par kommuner förekommer kort med längre giltighetstid än en månad. Tio av de svarande kommunerna har uppgett att det i kommunen finns parkeringsplatser som är reserverade enbart för boende i ett visst område. Miljöbilsparkering Frågan om särskilda parkeringsregler för miljöbilar var en av de aspekter som analyserades i den Parkeringsutredning som nämns ovan. Utredningen, som visserligen inte föranlett några vidare åtgärder från Näringsdepartementets sida, kom fram till att undantag i den kommunala avgiftslagen (KAL) för miljöbilsparkering inte var lämpligt. Utredaren menade att ytterligare undantag i KAL skulle riskera att urholka lagens huvudregel om att en kommun får ta ut parkeringsavgifter i den utsträckning det behövs för att ordna trafiken. Trots att lagtexten vill annorlunda förekommer parkeringstillstånd för miljöbil i 42 kommuner; alltså i mer än hälften av de kommuner som tar ut parkeringsavgifter. Två fall rörande miljöbilsparkering har prövats i länsrätten och i båda dessa har kommunerna fått rätt. Dock är det troligt att ett överklagande till regeringsrätt hade lett till avslag. I samtliga av de 42 kommunerna är miljöbilsinnehavare som skaffat p-tillstånd för bilen befriade från att erlägga parkeringsavgift. Avgiftsbefrielsen är dock i de flesta kommuner begränsad till en eller ett par timmar, eller till utvalda parkeringsytor. I Stockholm berättigar parkeringstillståndet för miljöbil till gratis boende- respektive nyttoparkering. 26 av de 42 kommunerna tar ut en avgift för parkeringstillståndet. Parkeringstillståndens giltighetstid varierar mellan 1 och 5 år, och kostnaden för tillståndet mellan 17 och 400 kronor per år. Dyrast är parkeringstillståndet i Västerås och längst giltighet har tillståndet i Örnsköldsvik. Ingen kommun erbjuder parkeringsplatser reserverade enbart för miljöbilar. Dock finns i Göteborg några platser som är reserverade för bilpoolsbilar. Övrigt Parkeringsskiva används 2008 på något sätt i drygt 70 kommuner. Detta är ungefär lika många som under I fyra av fem fall används P-skivan enbart för tidkontroll. I flera kommuner nyttjas P-skiva tillsammans med nyttokort eller miljöbil. I andra kommuner, som exempelvis Karlskrona och Västervik, används P-skivan som månads- eller årskort på avgiftsbelagd parkering. En eller flera generella parkeringsrestriktioner tillämpas i drygt en tredjedel av landets kommuner. Situationen 2008 är i princip densamma som Datumparkering är vanligast förekommande och tillämpas i 53 kommuner. 34 kommuner använder sig av städdagsförbud och åtta kommuner tillämpar städnattsförbud. 21 kommuner har uppgivit att de tillämpar någon form av restriktion utöver de tre nämnda. Vanligast är zoner med parkeringsförbud och tidsparkering, men även restriktioner i samband med städning, torghandel och snöröjning, liksom parkeringsförbud nattetid under delar av året förekommer. Avgiftsbelagd parkering 9

12 Någon form av lokal trafikföreskrift som generellt reglerar längsta tillåtna tid för parkering på allmän plats i hela kommunen eller i vissa tätorter, till annan tid än 24 timmar, finns i 57 kommuner. Tidsgränser förekommer enligt nedan: 48 timmar i 11 kommuner (8 kommuner 2006) 7 dygn i 23 kommuner (14 kommuner 2006) Övriga tidsgränser i 23 kommuner Bland de övriga tidsgränserna förekommer kortare tidsgränser på mellan 15 minuter och 2 timmar, särskilda tidsgränser för tunga fordon, 72-timmarsbegränsning, 3 5-dagarsparkering, 14-dagarsparkering eller långtidsparkering. Lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera fordon i terräng utanför tättbebyggt område finns i 19 kommuner. Enbart förbud att parkera fordon i terräng utanför tättbebyggt område tillämpas i 20 kommuner. 10 Parkering på gatumark 2008

13 Felparkering Avgifter för felparkering tas enligt lag ut i alla kommuner. Regeringen anger det högsta och lägsta beloppet som avgiften får fastställas till, och inom denna ram bestämmer de kommuner som har kommunal parkeringsövervakning beloppens storlek. I kommuner som inte har kommunal övervakning fastställer länsstyrelsen beloppet och polisen sköter övervakningen. Den lägsta avgift som får tas ut är 75 kronor och den högsta kronor. Höjning av felparkeringsavgifter i 20 kommuner Drygt 210 kommuner har beslutat om belopp för felparkeringsavgifter. Av dessa har cirka 20 kommuner uppgivit att de höjt någon eller flera av felparkeringsavgifterna inför Höjningarna beror i de flesta kommuner på dålig efterlevnad av parkeringsreglerna, speciellt av förbudet mot att stanna eller parkera på plats avsedd för rörelsehindrad. Andra skäl till höjning är förändringar i Trafikförordningen gällande stannande och parkering i terräng, att en översyn av felparkeringsavgifterna inte gjorts på länge och att ökade intäkter krävs för att balansera ökade kostnader för parkeringsövervakningen. Liten minskning i intäkter från felparkeringsavgifter Intäkterna från felparkeringsavgifter har reducerats något sedan föregående undersökning. Då, 2005, uppgick de totala intäkterna från felparkeringsavgifter till cirka 475 Mkr fick kommunerna in dryga 440 Mkr. Stockholm, Göteborg och Malmö står tillsammans för cirka 60 procent av de sammanlagda intäkterna. I både Stockholm och Göteborg har intäkterna minskat jämfört med 2005, medan en ökning skett i Malmö. Förändringarna torde kunna förklaras av att antalet parkeringsvakter reducerats i Stockholm och Göteborg, samtidigt som antalet ökats i Malmö. Skillnaderna i intäkter från felparkeringsavgifter mellan kommunerna är givetvis mycket stora. Stockholm hade 154 Mkr i intäkt av felparkeringar medan det i många mindre kommuner med parkeringsövervakning bara utfärdades några enstaka felparkeringsanmärkningar Intäkter från felparkeringsavgifter Övriga landet Miljoner kronor Sthlm, Gbg och Mmö Felparkering 11

14 Parkeringsövervakning 173 av landets 290 kommuner har kommunal parkeringsövervakning (KPÖ) under hela eller delar av år Det är en ökning jämfört med 2006 med nio kommuner. 16 kommuner har valt att införa KPÖ och sju kommuner att avveckla den. De totala bokförda kostnaderna för den kommunala parkeringsövervakningen 2007 ligger något lägre än vad de gjorde Då uppgick kostnaderna till omkring 380 Mkr medan de 2007 summerar till cirka 360 Mkr. Reduceringen i kostnader förklaras av att flera kommuner dragit ned på parkeringsövervakningen. Sammantaget har antalet helårstjänster för kommunal parkeringsövervakning minskat från cirka 650 år 2006 till omkring 600 under Sett till antal helårstjänster har de största neddragningarna skett i Stockholm och Göteborg. Här har antalet tjänster minskat från 210 till 150, respektive från 110 till 78. Som avspeglas i ovan nämnda ökning av intäkter från felparkering har antalet helårstjänster i Malmö ökat från 31,25 år 2006 till 60 under Detta reflekteras också i Malmös ökade kostnader för KPÖ Bland övriga kommuner tycks den dominerande trenden vara ökade kostnader för parkeringsövervakningen. Nästan hälften av alla parkeringsvakter som övervakar parkering på gatumark i kommunerna köps in från vaktbolag. Så är till exempel fallet i Stockholm, Göteborg, Kalmar och många av de mindre kommuner som har KPÖ. Bland övriga kommuner med invånarantal över är emellertid det vanligaste att övervakningen utförs med personal från den egna förvaltningen. Ungefär 14 procent av de 600 helårstjänsterna för parkeringsövervakning utgörs av personal från den egna kommunens, eller annan kommuns, parkeringsbolag. Mest sällsynt är det att personal från förvaltning i annan kommun används. Denna form av parkeringsövervakning utgör mindre än 1 procent. Antal p-vakter i olika regiformer Miljoner kronor Vaktbolag Annan kommuns personal alt bolag Egen personal Parkering på gatumark 2008

15 Parkering för rörelsehindrade Vägverket har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som, när denna rapport skrivs, är ute på remiss hos ett 20-tal kommuner och Sveriges er och Landsting. Förslaget innehåller både en del förtydliganden och ett antal nyheter. Bland nyheterna finns bland annat förslag om en markering på tillståndet som visar om tillståndet avser förare eller passagerare. Vägverket har ännu inte preciserat något datum för föreskrifternas ikraftträdande, men troligtvis kommer detta att ske under hösten Jämfört med situationen 2005 är antalet gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade i stort oförändrat. Cirka tillstånd fanns totalt den 31 december 2007 i de 265 kommuner som besvarat enkäten. Nästan 200 kommuner uppger att de inte använder förtroendeläkare för bedömning av läkarintyg som inlämnas i samband med ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Knappt 60 kommuner använder förtroendeläkare i samtliga eller vissa ansökningsfall. I de flesta av dessa kommuner konsulteras förtroendeläkare vid svårbedömda och ovanliga diagnoser, vid nyansökningar, vid otydliga läkarintyg och/eller vid tveksamma fall där kommunen överväger att avslå ansökan. Användningen av förtroendeläkare tycks ha minskat något sedan förra undersökningen. Då uppgav drygt 70 kommuner att förtroendeläkare rådfrågades i vissa eller samtliga fall. I 85 procent av de kommuner som tar ut parkeringsavgifter medför parkeringstillståndet för rörelsehindrad befrielse från parkeringsavgifter. 115 kommuner uppger att de har någon form av organiserat samråd med en eller flera andra kommuner i frågor som rör parkering för rörelsehindrade. Detta är en tämligen markant minskning jämfört med läget 2006, då över 140 kommuner samarbetade på något sätt i dessa frågor. Beslutanderätten om beviljanden och avslag av parkeringstillstånd för rörelsehindrade har i 196 kommuner delegerats till tjänsteman. I 62 kommuner har beslutanderätten delegerats till tjänsteman endast när det gäller beviljanden. Sju kommuner har lämnat denna enkätfråga obesvarad. Parkering för rörelsehindrade 13

16 14 Parkering på gatumark 2008

17 Bilagor 1. al parkeringsövervakning Avgiftsbelagd parkering Nyttokort, boende- och miljöbilsparkering Felparkeringsavgifter Restriktioner och dispenser Tillstånd för rörelsehindrade 53 Bilagor 15

18 Bilaga 1. al parkeringsövervakning Antal helårstjänster uppdelade på resp regiform: dec 07 Egen personal Annan kommuns personal alt bolag Vaktbolag Totalt Kostnad för KPÖ tkr Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Linköping Västerås Örebro Norrköping Helsingborg Jönköping Umeå Lund Borås Sundsvall Eskilstuna Gävle Huddinge Halmstad Nacka 84 1,5 1,5 700 Karlstad Södertälje Växjö Botkyrka Kristianstad Haninge Luleå 73 4,75 4, Skellefteå Kungsbacka Solna Järfälla Karlskrona Kalmar 62 2,6 2, Täby Sollentuna Mölndal Östersund Gotland Varberg Örnsköldsvik Falun

19 Bilaga 1. al parkeringsövervakning Antal helårstjänster uppdelade på resp regiform: dec 07 Egen personal Annan kommuns personal alt bolag Vaktbolag Totalt Kostnad för KPÖ tkr Trollhättan Uddevalla Nyköping 51 0,75 0, Skövde 50 2,5 2,5 952 Hässleholm Borlänge 48 2,5 2,5 580 Motala ,25 1, Tyresö Piteå ,5 1,5 770 Trelleborg 41 1,75 1, Landskrona Falkenberg Kungälv 40 0,5 0,5 530 Ängelholm Enköping Österåker 38 0,2 102 Lidköping 38 1,6 1,6 553 Lerum 38 1,3 1,3 240 Sigtuna Hudiksvall 37 1,5 1,5 Vänersborg Sandviken Alingsås Västervik ,5 1, Sundbyberg Partille 34 0,5 0,5 331 Värnamo 33 0,5 0,5 255 Härryda 33 0,5 0,5 160 Katrineholm 32 1,8 1,8 772 Strängnäs 31 0,25 0, Falköping 31 0,75 0, Karlshamn Danderyd Eslöv Karlskoga ,25 1, Nässjö 29 0,5 0,5 268 Ronneby 28 0,25 0,4 0, vallentuna 28 0,15 75 Boden 28 0,25 0, Kävlinge 28 0,1 0,

20 Bilaga 1. al parkeringsövervakning Antal helårstjänster uppdelade på resp regiform: dec 07 Egen personal Annan kommuns personal alt bolag Vaktbolag Totalt Kostnad för KPÖ tkr Ystad Ljungby 27 0,1 0,1 Ale 27 0,075 0, vetlanda 26 0,75 0, Oskarshamn 26 1,75 1, Arvika 26 0,5 0,5 175 Bollnäs Söderhamn 26 0,5 0,5 337 Ludvika Härnösand Köping 25 0,1 0,1 0 Höganäs 24 0,2 0,2 124 Kristinehamn Mariestad 24 0,3 228 Stenungsund 23 0,1 0,1 70 Laholm 23 0,2 0,2 160 Kiruna 23 0,25 0, Lindesberg Ulricehamn 23 0,3 203 Upplands-Bro Avesta Sala 21 0,37 0, Finspang 21 0,05 0,05 8 Sollefteå 21 1,25 1,25 93 Mora 20 0,2 150 Lomma 20 x Kumla 20 0,5 0,5 182 Nybro 20 0,25 0, Svedala 19 0,1 0,1 46 Håbo 19 0,1 0,1 47 Alvesta Skara 19 0,2 0,2 Sjöbo 18 0,1 0,1 104 Tranås Timrå Kalix 17 0,2 0,2 108 Sölvesborg 17 0,2 0,2 96 Eksjö 16 0,2 0,2 112 Flen 16 0,2 fanns ej 2007 Vara 16 0,1 0,

21 Bilaga 1. al parkeringsövervakning Antal helårstjänster uppdelade på resp regiform: dec 07 Egen personal Annan kommuns personal alt bolag Vaktbolag Totalt Kostnad för KPÖ tkr Burlöv 16 0,5 0,5 245 Vimmerby 16 0,2 0,2 90 Leksand 15 0,05 0,05 66 Hedemora 15 0,3 0,3 176 Hallsberg 15 0,5 0,5 168 Tjörn Höör 15 0,02 0,02 60 Lysekil 15 0,25 0, Hörby 15 0,5 92 Söderköping 14 0,25 0, Sunne 14 0,5 0,5 61 Arboga 13 0,05 0,05 35 Mönsterås Lilla Edet 13 0,1 0,1 Tidaholm 13 0,1 30 Åmål 13 0,25 0, Tanum 12 0,15 0, Öckerö Bromölla 12 0,2 0,2 75 Ovanåker Åtvidaberg 12 0,1 0,1 40 Strömstad Askersund Oxelösund 11 0,25 0,25 60 Trosa 11 0,4 0,4 189 Säter Borgholm Rättvik 11 x 21 Filipstad 11 0,05 0,05 40 Vaxholm Nora 10 0,25 0, Hofors 10 0,1 0,1 60 Bengtsfors 10 0,2 0,2 154 Mellerud 10 x Sotenäs 9 0,37 0, Hjo 9 0,2 0,2 30 Kungsör 8 0,05 0,05 35 Bollebygd

22 Bilaga 2. Avgiftsbelagd parkering 1=vridmätare 2=elektronisk mätare Intäkter från Avgift 3=biljettautomat enbart mynt p-avgifter kr/tim 4=biljettautomat mynt och kort 5=platsnummerautomat dec 07 tkr max 6=telefonparkering Annan metod Stockholm Göteborg P-dosa Malmö Uppsala Linköping Västerås Örebro sms-betalning Norrköping Helsingborg efterskottsbetalning Jönköping Umeå Lund Borås Sundsvall Eskilstuna Gävle sms-betalning Halmstad Karlstad P-dosa Södertälje Växjö Kristianstad Haninge Luleå Skellefteå Kungsbacka Solna Karlskrona Kalmar Sollentuna Mölndal Östersund sms-betalning Gotland Örnsköldsvik Falun efterskottsbetalning Trollhättan månads- /årskort Uddevalla Nyköping Skövde Hässleholm Borlänge

23 Bilaga 2. Avgiftsbelagd parkering 1=vridmätare 2=elektronisk mätare Intäkter från Avgift 3=biljettautomat enbart mynt p-avgifter kr/tim 4=biljettautomat mynt och kort 5=platsnummerautomat dec 07 tkr max 6=telefonparkering Annan metod Motala Piteå Landskrona Falkenberg Kungälv Ängelholm Lidköping Sigtuna Hudiksvall Västervik månadskort Sundbyberg Värnamo Strängnäs Karlshamn Danderyd Karlskoga Nässjö Ystad vetlanda Oskarshamn Arvika Härnösand Kristinehamn Mariestad Upplands-Bro 22 5 Mora Tranås Burlöv Orust 15 4 Lysekil Tidaholm Strömstad Borgholm 11 3 Vaxholm Sotenäs P-automat, enbart konto-/cashkort 21

24 Bilaga 3. Nyttokort, boendeparkering och miljöbilar Nyttokort dec 07 Förekommer Kostnad kr/år Får innehavaren parkera även där p- förbud enl LTF råder? Förekommer Avgift kr/år max min Boendeparkering Innehavaren betalar park.avgift? P-platser reserv för boende? Stockholm 794 Ja 8500 Ja Ja 40/dygn 600/mån Ja/Nej Ja Göteborg 493 Ja 8000 Nej Ja Nej Nej Malmö 280 Ja 6400 Ja Ja 0-15/dygn Ja Nej Uppsala 187 Ja Ja Ja 2200 Ja Nej Linköping 140 Ja 2000 Nej Ja Nej Nej Västerås 134 Ja 3400 Ja Ja Ja Ja Örebro 130 Ja 100 Nej Nej Norrköping 126 Ja 4000 Nej Ja Nej Nej Helsingborg 125 Ja 4000 Nej Ja Nej Ja Jönköping 124 Ja 2250 Nej Ja 1200 Nej Nej Umeå 112 Ja Nej Nej Nej Lund 105 Ja 4000 Ja Ja Nej Nej Borås 101 Ja 3500 Nej Ja 1900 Nej Nej Sundsvall 95 Nej Nej Eskilstuna 93 Ja 3500 Ja Nej Gävle 93 Ja Ja Ja Nej Nej Huddinge 91 Nej Nej Halmstad 90 Ja 3250 Nej Ja Ja Nej Nacka 84 Ja 0 Ja Nej Karlstad 84 Ja 3000 Ja Ja Nej Nej Södertälje 83 Ja 5000 Ja Nej Växjö 79 Ja 3500 Nej Nej Botkyrka 79 Nej Nej Nej Kristianstad 77 Ja 3500 Nej Ja /dekal Ja/Nej Nej Haninge 74 Nej Nej Luleå 73 Ja 4300 Nej Nej Skellefteå 72 Ja 3125 Nej Nej Nej Kungsbacka 72 Ja 650 Nej Ja Ja Nej Solna 64 Ja 3000 Ja Ja Nej Nej Järfälla 63 Nej Nej Karlskrona 62 Ja 3200 Nej Nej Kalmar 62 Ja 4800 Nej Nej Täby 61 Nej Nej Sollentuna 61 Nej Nej Mölndal 59 Nej Ja Nej Nej Östersund 59 Ja 3500 Nej Nej Nej Gotland 57 Ja 333 Ja Nej Varberg 56 Ja 3000 Nej Nej Örnsköldsvik 55 Ja 2625 Ja Nej Falun 55 Ja Ja Nej Trollhättan 54 Ja 2700 Ja Nej Uddevalla 51 Ja 2500 Ja Ja Nej Ja Nyköping 51 Ja 1800 Ja Ja Nej Nej Skövde 50 Ja 1200 Ja Nej Nej Hässleholm 50 Ja 700 Nej Nej 22

25 Bilaga 3. Nyttokort, boendeparkering och miljöbilar Miljöbilar Förekommer p- tillstånd för miljöbilar? Är p-tillståndet för miljöbil avgiftsbelagt? Kostnad kr Giltighet år Används parkeringsskiva? dec 07 Ja Nej tom Ja, för tidkontroll 794 Stockholm Ja Ja 50 3 Nej 493 Göteborg Ja Ja Ja, för tidkontroll 280 Malmö Nej Ja, för tidkontroll 187 Uppsala Ja Ja Ja, på annat sätt 140 Linköping Ja Ja Ja, för tidkontroll 134 Västerås Ja Ja Ja, för tidkontroll 130 Örebro Ja Nej 2 Ja, för tidkontroll 126 Norrköping Ja Ja Nej 125 Helsingborg Ja Ja Ja, på annat sätt 124 Jönköping Ja Nej 2 Ja, på annat sätt 112 Umeå Nej Nej 105 Lund Ja Ja 50 3 Ja, för tidkontroll 101 Borås Ja Ja Ja, på annat sätt 95 Sundsvall Nej Nej 93 Eskilstuna Ja Ja Nej 93 Gävle Nej Ja, för tidkontroll 91 Huddinge Ja Ja Nej 90 Halmstad Nej Ja, för tidkontroll 84 Nacka Ja Nej 3 Nej 84 Karlstad Ja Nej Nej 83 Södertälje Ja Ja Nej 79 Växjö Nej Ja, för tidkontroll 79 Botkyrka Ja Ja 62 1 Ja, för tidkontroll 77 Kristianstad Nej Ja, för tidkontroll 74 Haninge Nej Nej 73 Luleå Ja Ja Ja, på annat sätt 72 Skellefteå Ja Nej 3 Nej 72 Kungsbacka Nej Nej 64 Solna Ja, för tidkontroll 63 Järfälla Ja Nej 3 Ja, på annat sätt 62 Karlskrona Ja Ja 60 1 Ja, för tidkontroll 62 Kalmar Nej Nej 61 Täby Nej Nej 61 Sollentuna Ja Nej 3 Nej 59 Mölndal Ja Ja Nej 59 Östersund Nej Ja, för tidkontroll 57 Gotland Nej Ja, för tidkontroll 56 Varberg Ja Ja Nej 55 Örnsköldsvik Ja Ja Nej 55 Falun Ja Ja Ja, för tidkontroll 54 Trollhättan Ja Ja 50 3 Nej 51 Uddevalla Nej Nej 51 Nyköping Ja Nej 1 Nej 50 Skövde Nej 50 Hässleholm 23

26 Bilaga 3. Nyttokort, boendeparkering och miljöbilar Nyttokort dec 07 Förekommer Kostnad kr/år Får innehavaren parkera även där p- förbud enl LTF råder? Förekommer Avgift kr/år max min Boendeparkering Innehavaren betalar park.avgift? P-platser reserv för boende? Borlänge 48 Ja 3345 Nej Nej Motala 42 Ja 1500 Nej Nej Tyresö 42 Nej Nej Piteå 41 Ja 2000 Nej Nej Trelleborg 41 Nej Nej Landskrona 40 Ja 3000 Nej Nej Falkenberg 40 Ja 2400 Nej Ja Nej Nej Kungälv 40 Ja 2400 Nej Ja Nej Nej Ängelholm 39 Nej Nej Enköping 39 Ja 1200 Ja Nej Österåker 38 Nej Nej Upplands-Väsby 38 Nej Nej Lidköping 38 Ja 2000 Nej Nej Lerum 38 Nej Nej Sigtuna 38 Nej Nej Hudiksvall 37 Ja Ja Nej Vänersborg 37 Ja 1200 Nej Ja Nej Nej Sandviken 37 Nej Nej Alingsås 37 Nej Nej Västervik 36 Ja 2400 Ja Nej Sundbyberg 35 Ja 3000 Nej Ja 0 0 Ja Nej Mark 34 Nej Nej Partille 34 Nej Nej Värnamo 33 Nej Nej Härryda 33 Nej Nej Katrineholm 32 Nej Nej Strängnäs 31 Ja 1800 Nej Ja Nej Ja Falköping 31 Nej Nej Karlshamn 31 Ja 2000 Nej Nej Danderyd 31 Nej Ja 0 Ja Nej Eslöv 31 Nej Nej Karlskoga 30 Ja 1800 Nej Nej Nej Nässjö 29 Ja 1800 Nej Nej Gislaved 29 Nej Nej Ronneby 28 Nej Nej vallentuna 28 Nej Nej Boden 28 Nej Nej Kävlinge 28 Nej Nej Ystad 28 Ja 2500 Ja Nej Ljungby 27 Nej Nej Ale 27 Ja 0 Ja Nej vetlanda 26 Ja 1000 Nej Ja 0 0 Nej Nej Oskarshamn 26 Ja Nej Nej Nej Arvika 26 Ja 500 Ja Nej Bollnäs 26 Nej Nej Nej 24

27 Bilaga 3. Nyttokort, boendeparkering och miljöbilar Miljöbilar Förekommer p- tillstånd för miljöbilar? Är p-tillståndet för miljöbil avgiftsbelagt? Kostnad kr Giltighet år Används parkeringsskiva? dec 07 Nej Ja, för tidkontroll 48 Borlänge Nej Nej 42 Motala Nej Nej 42 Tyresö Nej Ja, för tidkontroll 41 Piteå Nej Ja, för tidkontroll 41 Trelleborg Nej Ja, på annat sätt 40 Landskrona Ja Nej 3 Nej 40 Falkenberg Ja Ja Nej 40 Kungälv Nej Nej 39 Ängelholm Nej Ja, för tidkontroll 39 Enköping Nej Ja, för tidkontroll 38 Österåker Nej Ja, för tidkontroll 38 Upplands-Väsby Ja Nej 2 Nej 38 Lidköping Nej Nej 38 Lerum Nej Nej 38 Sigtuna Nej Nej 37 Hudiksvall Nej Ja, för tidkontroll 37 Vänersborg Nej Nej 37 Sandviken Nej Nej 37 Alingsås Ja Nej 1 Ja, på annat sätt 36 Västervik Ja Nej 1 Nej 35 Sundbyberg Nej Nej 34 Mark Nej Nej 34 Partille Nej Nej 33 Värnamo Nej Nej 33 Härryda Nej Ja, för tidkontroll 32 Katrineholm Nej Ja, för tidkontroll 31 Strängnäs Nej Nej 31 Falköping Ja Ja Ja, på annat sätt 31 Karlshamn Nej Ja, för tidkontroll 31 Danderyd Nej Ja, för tidkontroll 31 Eslöv Nej Nej 30 Karlskoga Ja Nej 3 Ja, för tidkontroll 29 Nässjö Nej Nej 29 Gislaved Nej Ja, på annat sätt 28 Ronneby Nej Ja, för tidkontroll 28 vallentuna Nej Ja, för tidkontroll 28 Boden Nej Ja, för tidkontroll 28 Kävlinge Ja Nej 3 Nej 28 Ystad Nej Ja, för tidkontroll 27 Ljungby Nej Nej 27 Ale Ja Ja Ja, på annat sätt 26 vetlanda Införs 2008 Ja, för tidkontroll 26 Oskarshamn Nej Nej 26 Arvika Nej Nej 26 Bollnäs 25

28 Bilaga 3. Nyttokort, boendeparkering och miljöbilar Nyttokort dec 07 Förekommer Kostnad kr/år Får innehavaren parkera även där p- förbud enl LTF råder? Förekommer Avgift kr/år max min Boendeparkering Innehavaren betalar park.avgift? P-platser reserv för boende? Söderhamn 26 Nej Nej Mjölby 26 Nej Nej Ludvika 25 Nej Nej Härnösand 25 Ja 1875 Nej Nej Köping 25 Nej Nej Ekerö 25 Nej Ja Nej Höganäs 24 Nej Nej Kristinehamn 24 Ja 1600 Ja Nej Mariestad 24 Ja 1500 Nej Ja Nej Nej Stenungsund 23 Nej Nej Nej Laholm 23 Nej Nej Kiruna 23 Nej Nej Lindesberg 23 Nej Nej Nej Ulricehamn 23 Nej Nej Upplands-Bro 22 Ja 1000 Ja Nej Avesta 22 Nej Nej Östhammar 21 Ja 0 Ja Nej Sala 21 Ja 400 Ja Ja Nej Nej Staffanstorp 21 Nej Nej Finspang 21 Nej Nej Sollefteå 21 Nej Nej Mora 20 Ja 500 Ja Nej Nej Nej Tierp 20 Nej Nej Lomma 20 Nej Nej Kumla 20 Nej Nej Nybro 20 Nej Nej Simrishamn 19 Nej Nej Ljusdal 19 Nej Nej Svedala 19 Nej Nej Nej Gällivare 19 Nej Nej Håbo 19 Nej Nej Alvesta 19 Nej Nej Skara 19 Nej Nej Sjöbo 18 Nej Nej Tranås 18 Ja 1500 Nej Nej Timrå 18 Ja 550 Ja Nej Kalix 17 Ja Ja Nej Sölvesborg 17 Nej Nej Eksjö 16 Ja 500 Ja Nej Flen 16 Nej Nej Vara 16 Nej Nej Säffle 16 Nej Nej Burlöv 16 Ja 1700 Ja Nej Vimmerby 16 Nej Nej Leksand 15 Nej Nej Nej 26

29 Bilaga 3. Nyttokort, boendeparkering och miljöbilar Miljöbilar Förekommer p- tillstånd för miljöbilar? Är p-tillståndet för miljöbil avgiftsbelagt? Kostnad kr Giltighet år Används parkeringsskiva? dec 07 Nej Nej 26 Söderhamn Nej Nej 26 Mjölby Nej Ja, för tidkontroll 25 Ludvika Ja Ja Nej 25 Härnösand Nej Nej 25 Köping Nej Ja, för tidkontroll 25 Ekerö Nej Nej 24 Höganäs Nej Nej 24 Kristinehamn Nej Nej 24 Mariestad Nej Nej 23 Stenungsund Nej Ja, för tidkontroll 23 Laholm Nej Ja, för tidkontroll 23 Kiruna Nej Ja, för tidkontroll 23 Lindesberg Nej Nej 23 Ulricehamn Nej Ja, för tidkontroll 22 Upplands-Bro Nej Nej 22 Avesta Nej Nej 21 Östhammar Nej Ja, för tidkontroll 21 Sala Nej Ja, för tidkontroll 21 Staffanstorp Nej Ja, för tidkontroll 21 Finspang Nej Nej 21 Sollefteå Nej Nej 20 Mora Nej Nej 20 Tierp Nej Nej 20 Lomma Nej Nej 20 Kumla Nej Nej 20 Nybro Nej Nej 19 Simrishamn Nej Ja, för tidkontroll 19 Ljusdal Nej Nej 19 Svedala Nej Nej 19 Gällivare Nej Ja, för tidkontroll 19 Håbo Nej Nej 19 Alvesta Nej Nej 19 Skara Nej Nej 18 Sjöbo Nej Ja, för tidkontroll 18 Tranås Nej Nej 18 Timrå Nej Nej 17 Kalix Nej Ja, för tidkontroll 17 Sölvesborg Nej Nej 16 Eksjö Nej Nej 16 Flen Nej Nej 16 Vara Nej Nej 16 Säffle Nej Ja, för tidkontroll 16 Burlöv Nej Nej 16 Vimmerby Nej Nej 15 Leksand 27

30 Bilaga 3. Nyttokort, boendeparkering och miljöbilar Nyttokort dec 07 Förekommer Kostnad kr/år Får innehavaren parkera även där p- förbud enl LTF råder? Förekommer Avgift kr/år max min Boendeparkering Innehavaren betalar park.avgift? P-platser reserv för boende? Älmhult 15 Nej Nej Orust 15 Nej Ja 1750 Nej Nej Hedemora 15 Ja 0 Ja Nej Hallsberg 15 Nej Nej Salem 15 Nej Nej Tjörn 15 Nej Ja Nej Ja Höör 15 Nej Nej Lysekil 15 Ja 600 Nej Nej Hörby 15 Nej Nej Krokom 14 Nej Nej Hultsfred 14 Nej Nej Åstorp 14 Nej Nej Söderköping 14 Nej Ja 200 Nej Knivsta 14 Nej Nej Östra Göinge 14 Nej Nej Mörbylånga 14 Nej Nej Sunne 14 Ja 0 Nej Nej Arboga 13 Nej Nej Olofström 13 Nej Nej Mönsterås 13 Ja 1200 Ja Nej Hagfors 13 Nej Vaggeryd 13 Nej Nej Torsby 13 Nej Lilla Edet 13 Nej Nej Tomelilla 13 Nej Nej Strömsund 13 Nej Nej Tidaholm 13 Nej Nej Nej Åmål 13 Nej Nej Tingsryd 13 Nej Nej Ja Lycksele 13 Nej Nej Tanum 12 Ja 500 Ja Ja Nej Nej Öckerö 12 Nej Nej Fagersta 12 Nej Nej Bromölla 12 Nej Nej Ovanåker 12 Ja 0 Ja Nej Tranemo 12 Nej Nej Kil 12 Nej Nej Ja Åtvidaberg 12 Ja 0 Ja Nej Strömstad 12 Ja Ja Ja Nej Nej Forshaga 11 Nej Nej Askersund 11 Nej Ja 0 0 Nej Nej Oxelösund 11 Nej Nej Trosa 11 Nej Nej Nej Säter 11 Ja 0 Ja Nej Borgholm 11 Nej Nej 28

31 Bilaga 3. Nyttokort, boendeparkering och miljöbilar Miljöbilar Förekommer p- tillstånd för miljöbilar? Är p-tillståndet för miljöbil avgiftsbelagt? Kostnad kr Giltighet år Används parkeringsskiva? dec 07 Nej Nej 15 Älmhult Nej Nej 15 Orust Nej Ja, för tidkontroll 15 Hedemora Nej Nej 15 Hallsberg Nej Ja, för tidkontroll 15 Salem Nej Nej 15 Tjörn Nej Ja, för tidkontroll 15 Höör Nej Nej 15 Lysekil Nej Ja, för tidkontroll 15 Hörby Nej Nej 14 Krokom Nej Nej 14 Hultsfred Nej Nej 14 Åstorp Nej Nej 14 Söderköping Nej Nej 14 Knivsta Nej Nej 14 Östra Göinge Nej Nej 14 Mörbylånga Nej Nej 14 Sunne Nej Nej 13 Arboga Ja Ja Nej 13 Olofström Nej Nej 13 Mönsterås 13 Hagfors Nej Nej 13 Vaggeryd 13 Torsby Nej Nej 13 Lilla Edet Nej Nej 13 Tomelilla Nej Nej 13 Strömsund Nej Nej 13 Tidaholm Nej Nej 13 Åmål Nej Nej 13 Tingsryd Ja Nej 13 Lycksele Nej Ja, på annat sätt 12 Tanum Nej Nej 12 Öckerö Nej Nej 12 Fagersta Nej Ja, på annat sätt 12 Bromölla Nej Nej 12 Ovanåker Nej Nej 12 Tranemo Nej Nej 12 Kil Nej Nej 12 Åtvidaberg Ja Ja Nej 12 Strömstad Nej Nej 11 Forshaga Nej Ja, för tidkontroll 11 Askersund Nej Nej 11 Oxelösund Nej Ja, för tidkontroll 11 Trosa Nej Nej 11 Säter Nej Nej 11 Borgholm 29

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Stimulansbidrag LOV. Delrapport 2014

Stimulansbidrag LOV. Delrapport 2014 Stimulansbidrag LOV Delrapport 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2005 2006

Bostadsmarknaden år 2005 2006 Boverket Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Boverket 2005 Titel: Bostadsmarknaden år 2005 2006,

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN 1. Hur har antalet som använder RUT avdraget utvecklats sedan det infördes? 2. Hur har antalet anställda utvecklats

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

KOMMUNERNAS INFORMATION TILL MEDBORGARNA Information till alla? en uppföljande granskning 2013

KOMMUNERNAS INFORMATION TILL MEDBORGARNA Information till alla? en uppföljande granskning 2013 KOMMUNERNAS INFORMATION TILL MEDBORGARNA Information till alla? en uppföljande granskning 2013 Information till alla? en uppföljande granskning 2013 Upplysningar om innehållet: Lars Strid, 08-452 76 43,

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer

öppna jämförelser Företagsklimat 2013 insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

öppna jämförelser Företagsklimat 2013 insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning öppna jämförelser Företagsklimat 2013 insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Öppna jämförelser Företagsklimat 2013 Insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Upplysningar

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig kraft och

Läs mer

Januari 2011. ROT och RUT 2010 succén fortsätter

Januari 2011. ROT och RUT 2010 succén fortsätter Januari 2011 ROT och RUT 2010 succén fortsätter Innehåll Sammanfattning... 3 Snabb ökning av användningen av ROT och RUT... 4 Minst 25 000 nya jobb... 4 Flest nya jobb i storstadslänen... 6 Plus för statsbudgeten

Läs mer

TCO granskar Pappaindex 2013 #2/14. Foto: Peter Cederling 2014-03-14

TCO granskar Pappaindex 2013 #2/14. Foto: Peter Cederling 2014-03-14 TCO granskar Pappaindex 2013 Foto: Peter Cederling #2/14 2014-03-14 Författare Lena Orpana lena.orpana@tco.se tel 08 782 92 94 2 pappaindex 2013 tco granskar nr 2 2014 Innehållsförteckning Förord 4 Inledning

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Marginalintäkter vid befolkningsförändring

Marginalintäkter vid befolkningsförändring PROMEMORIA 2014-04-17 Vårt dnr: 14/2556 1 (20) Anders Folkesson Derk de Beer Måns Norgren EJ Marginalintäkter vid befolkningsförändring Inledning Kommunerna har ingen skyldighet att verka för befolkningstillväxt.

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Kommunernas konsumentvägledning

Kommunernas konsumentvägledning Rapport 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 Konsumentverket 2013 Utredare: Margareta Lindberg (projektledare), Helena

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Trelleborgs kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Trelleborgs kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Trelleborgs kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund...

Läs mer