december 2006 Del I - Utgångsläge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "december 2006 Del I - Utgångsläge"

Transkript

1 december 2006 Del I - Utgångsläge 29

2 30

3 1. Aktuell situation 1.1 Ändrade förutsättningar Ett snabbare händelseförlopp av markdeformation Benämningen Markdeformation är egentligen bara ett annat namn för sprickutbredning. De syftar på samma fenomen, nämligen att marken spricker och sätter sig som en direkt konsekvens av LKAB:s malmbrytning i Kiirunavaara underjordsgruva. Långt nere i berget, för närvarande på omkring metersnivån, bryts malmen med en metod som kallas skivrasbrytning. (Se fig nedan) Principen är att man utvinner all malm utan att lämna några bergpelare eller obrutna partier kvar. Ur bl.a. säkerhetssynpunkt är det absolut nödvändigt att inga hålrum uppstår där malmen och en viss mängd kringliggande gråberg sprängts lös och forslats ut. Man eftersträvar således att gråberg direkt faller in uppifrån och från sidan och fyller de tomrum som uppstår. Den faktor som skapar problem är i första hand malmkroppens lutning. Malmkroppen lutar ca 60º in mot staden. Dess botten ligger alltså närmare bebyggelsen. Bergmassan på denna sida av malmkroppen kallas därför hängvägg, eftersom den stödjer sig mot malmkroppen. Lutningen gör att berg faller in från hängväggssidan i de tomrum som uppstår (se fig nedan) Fig Principen för s.k. skivrasbrytning, den metod som används i Kiirunavaaragruvan. Bildkälla Atlas Copco AB via LKAB. Fig Kiirunavaaragruvan i profil. Den visar malmkroppens lutning och principen för uppsprickning. Bildkälla LKAB Aktuell situation

4 Man har sedan länge kunnat konstatera att denna uppsprickning djupt underifrån så småningom når ända upp till markskiktet. Markytan spricker alltså bokstavligen. Närmast malmkroppen, i anslutning till det tidigare dagbrottet, är avståndet mellan brytzon och markskikt betydligt mindre än exempelvis vid järnvägen. Där uppstår stora kratrar då berget sjunker undan. Det är av denna orsak som Ön-området utrymdes och omvandlades till industrimark för flera årtionden sedan. Av samma orsak måste nu bl.a. järnvägen flyttas och delar av nuvarande bebyggelse rivas eller flyttas. Markdeformationsfenomenet är således ingen nyhet. Det nya i situationen är, att man ganska nyligen har kunnat konstatera att uppsprickningen i markskiktet går snabbare nu än vad man tidigare har observerat. Genom forskning har man också skaffat sig bättre kunskap om hur bergmassan deformeras. Nya teorier har lagts fram som visar att betydligt större områden än vad man tidigare har trott, längre bort från malmkroppen, troligtvis kommer att påverkas av markdeformation. Sådana områden blir obeboeliga. Påverkade områden övergår då till industrimark. Det är detta fenomen och problem som vi har att hantera och som nu har skapat radikalt ändrade förutsättningar i kommunens fysiska planering. 1.2 Markdeformation - prognos LKAB:s prognos är daterad Den visar hur Kiruna C kommer att påverkas de närmaste 10, 20 och 30 åren. Se karta för prognoslinjer, sid Direkta konsekvenser Vad påverkas? Nedan ges några exempel på bebyggelse och verksamheter som, enligt LKAB:s prognos, påverkas inom de närmaste 30 åren. Notera att prognosen och listan inte omfattar en framtida brytning av Norra sjömalmen. Vad som påverkas och sker i det läget går därför ännu inte att förutsäga. Efter ca år 2013 påverkas: Bostäder ca 160 st. lägenheter samt ett mindre antal villor i de västra delarna av Bolagsområdet berörs av markdeformation (väster om Silverbrandsvägen, söder om Hjalmarlundbohmsvägen och öster om Gruvvägen). Delar av järnvägen kommer inte att kunna brukas på grund av markdeformation. Väg E10 är mindre känslig än järnvägen och kommer troligen att kunna användas längre, men även E10:an blir obrukbar inom en 15-årsperiod. Ett Ställverk och en Omformarstation påverkas och måste flyttas Hjalmar Lundbohmsgården påverkas och kommer troligen att flyttas. Bolagshotellet påverkas och kommer troligen att flyttas. VA-ledningar Elförsörjning Tele- och IT-nät Bild En talande bild! Foto: Thomas Nylund Aktuell situation

5 Efter ca 2023 påverkas: Bostäder ytterligare ca 280 st. lägenheter samt ett antal enfamiljshus. Det handlar bl.a. om ett antal Bläckhorn väster om Silverbrandsvägen, ett antal lite nyare flerbostadshus söder och norr om Hjalmar Lundbohmsvägen, husen i den s.k. Gula raden norr om Hjalmar Lundbohmsvägen och det byggnadsminnesmärkta flerbostadshus som i folkmun kallas för Jerusalem. En större grundskola Bolagsskolan Hela eller delar av en gymnasieskola Hjalmar Lundbohmsskolan Viss kommersiell verksamhet, bl.a. en livsmedelsbutik Brandstationen Stadshuset Väg E10 har i detta skede blivit obrukbar och förläggs under en period till den gamla sträckningen via Hjalmar Lundbohmsvägen. Biblioteket Busstationen Ytterligare VA-ledningar Ytterligare delar av Elförsörjning Ytterligare delar av Tele- och IT-nät Efter ca 2033 påverkas Bostäder mist ca 520 st. lägenheter och ett antal villor Lombia ishall och fotbollsplan Folkets park vid Lombia idrottsanläggning Ridhuset som inrymmer Kiruna ridklubb De resterande delarna av Hjalmar Lundbohmsskolan som möjligen finns kvar i detta skede Kiruna kyrka Delar av sjukhuset kommer möjligen att påverkas Ytterligare VA-ledningar Ytterligare Elförsörjning Ytterligare Tele- och IT-nät Listan för föregående tioårsperiod adderas naturligtvis till nästa osv. Ytterligare byggnader och verksamheter kan komma att påverkas. Listan ovan ger endast en grov bild av de direkta konsekvenserna. Bild vy från Kiirunavaara med dagbrottet, kratrar och sprickor i förgrunden. Mitt i bild syns Kv. Ullspiran. Det bostadsområde som berörs först enligt LKAB:s prognos. Foto: Thomas Nylund Aktuell situation

6 34 1. Aktuell situation

7 2. Omvärlden 2.1 Övergripande analys Det mesta som sker och förändras i samhället påverkar på ett eller annat sätt kommunens utveckling och tillväxt. Trender i samhället och i omvärlden påverkar oss vare sig vi vill det eller inte, även om det sker långt bort. Kommuner och regioner står ständigt inför nya utmaningar. Det är på det regionala och lokala planet som de globala och nationella trenderna och utvecklingstendenserna ska översättas till praktisk handling. Därför är det viktigt att man kan se vad som pågår i olika delar av samhället och vilka trender som kan komma att påverka Kiruna, på både kort och lång sikt. Omvärlds- och trendanalyser handlar ofta om att identifiera och tolka svaga signaler, att i förväg se faktorer i omvärlden som i en nära eller avlägsen framtid kan komma att påverka vår egen kommun och verksamhet. Det är viktigt att skapa insikt i både hot och möjligheter och därmed kunna urskilja vissa trender för att kunna agera i tid och vara förberedd. Genom en ständigt uppdaterad och aktuell omvärldsanalys samlar kommunen kunskap som gör det lättare att identifiera betydelsefulla förändringar och förutse konsekvenser för den fysiska planeringen. Frågor som vi ställer oss är framförallt: Vilka synbara trender och tendenser i vår omvärld har en direkt eller indirekt påverkan på Kiruna kommun? Vilken påverkan har störst betydelse för kommunen? öppnats inte minst i form av utvecklande partnerskap med närbesläktade samhällsorgan, institutioner och företag på kontinenten. Men vi påverkas själfallet också av världshändelserna i övrigt. Betecknande för Kirunas situation är just att det är till folkmängden en liten stad i stora nätverk långt utanför landets gränser. Speciellt känsligt har Kiruna alltid varit för förändringar inom de övernationella stålmarknaderna. Också den nyorientering som skett inom kommunens näringsliv på IT-, rymd- och miljörelaterade verksamheter samt högra utbildningar har tydliga internationella inslag. Den internationella prägeln i kommunens försörjningsbas har därför ökat och den utvecklingen förväntas fortsätta även i framledes. Även kontakterna med det gränsnära grannskapet har trätt fram på ett annat sätt än tidigare. För Kiruna är exempelvis norra Nordland och Sörtroms en intressant interregional relation liksom självfallet även det östra gränsområdet mot Finland. Även de närmaste interkommunala samarbetsmotiven inom Malmfälten och inom fyrkommunkretsen Kraftfält Norr har uppmärksammats och gestaltas närmast av verksamheter som Lapplands kommunalförbund. Nya möjligheter till kontakter och samband har till avgörande del möjliggjorts och öppnats tack vare ny infrastruktur, ny teknik inom väg-, tåg-, flygoch IT-förbindelserna. Bredband, snabbare regionala tågförbindelser med kustlandet och Narvik samt tidsenliga flygförbindelser med Stockholm och Umeå med avseende på kapacitet, regularitet och komfort utgör tre utomordentligt viktiga faktorer för att Kiruna ska må väl och kunna utvecklas. Vi återknyter till kommunikationsmedlens betydelse lite senare. En liten stad med stora nätverk En tillbakablick på tiden efter 1995 visar att mycket har förändrats på några få år såväl i lokalsamhället som i den större omvärlden. Sverige och därmed också Kiruna finns nu med i den Europeiska Gemenskapen och i den Europeiska Unionen (EU). Det innebär i många avseenden en helt ny europeisk orientering också för Kiruna. En ny orientering som utvecklas av sig själv men som också kräver aktiv bevakning av de nya möjligheter som De fyra grundpelarna Kommunens vision är att skapa en attraktiv kommun och centralort. Det gör att fler människor och företag väljer att flytta hit och att fler väljer att stanna. Kirunas förutsättningar att vara en attraktiv stad är dock ytters beroende av de fyra grundpelare som bär upp Kirunas näringsliv. Alla dessa grundpelare är mer eller mindre beroende av omvärlden för att näringsbasen ska må väl och kunna utvecklas. Dessa fyra grundpelare är: Forskning, Gruvindustri, Rymdindustri och Turistnäring. Nedan görs en kort genomgång av var och en Omvärlden

8 av dessa fyra (se vidare kap. 13, Näringsliv) samt de villkor och trender i omvärlden som påverkar dem. Forskning I Kirunas kommun finns utbildning från förskolans lekande inlärning till mastersutbildningar i fysik. Forskningen vid Institutet för rymdfysik (IRF) har pågått sedan I Abisko har naturvetenskaplig forskning pågått sedan lång tid tillbaka. Idag är klimatforskning en viktig del av verksamheten i Abisko. Det finns idag inga signaler om att intresse och efterfrågan av de utbildningar och den forskning som bedrivs i och kring centralorten skulle minska, snarare tvärtom. Det finns en potential i Kiruna att ytterligare stärka de utbildnings- och forskningsfält som har anknytning till näringslivet i Kiruna samt de verksamheter som kan dra nytta av Kirunas klimat och geografiska läge. Gruvindustri LKAB är det enda företag som just nu bedriver gruvbrytning i Kiruna kommun. Det är jämförelsevis dyrt att bryta och transportera malmen från nära 1000 meters djup. Detta kompenseras genom att malmen redan från början har en hög järnhalt samt att LKAB tillverkar produkter med hög förädlingsgrad. Det medför emellertid att man är beroende av en exportmarknad som efterfrågar och är beredd att betala extra bra för de högkvalitativa produkter, främst pellets, som produceras. Just nu är världsmarknadspriset på järnmalm högt. Det är främst Kinas starka industriexpansion och byggverksamhet som driver upp efterfrågan och pris. På grund av det höga världsmarknadspriset gör LKAB just nu rekordvinster och planerar stora investeringar för att ytterligare kunna öka produktion och försäljning. En fortsatt stabil efterfrågan och ett högt pris är alltså av vital betydelse för LKAB och för Kiruna. Många företag i Kiruna är mer eller mindre beroende av LKAB som kund och gynnas givetvis av ett starkt LKAB. Hur länge efterfrågan och prisnivå håller i sig är svårt att förutsäga. Svackor i konjunkturen har hittills inträffat med ca års intervaller. Det finns dock goda skäl att anta att efterfrågan i nuvarande starka konjunkturläge håller i sig längre. Dels på grund av att Kina ännu är i ett tidigt skede av utveckling och expansion, dels också på grund av att andra stora länder, exempelvis Indien, också befinner sig i en utvecklingsfas, som troligen kommer att stärkas och pågå under många decennier. Man ska samtidigt hålla i minnet att dramatiska händelser kan inträffa som i ett svep kan förändra världsläge och förutsättningar. Elfte september 2001 påminde om det med obehaglig tydlighet. Rymdindustri Esrange uppskjutningsplats drivs av Rymdbolaget. Där samverkar forskare från hela världen för att bl.a. utföra experiment med raketer och ballonger som sänds upp på hög höjd. Satsningar på forskning och utveckling inom detta område i Sverige och i övriga världen är alltså viktiga för Kiruna. Det finns idag inga tecken på avmattning inom området. Internationellt finns ambitiösa program för att skaffa bättre kunskap samt genomföra expeditioner och etableringar ute i rymden. Sverige deltar aktivt i flera sådana program. Esrange, som en viktig bas i Sverige för rymdforskningen, kommer även fortsättningsvis att spela en nyckelroll. Turistnäring De senaste åren har upplevelseindustri vuxit fram som ett starkt och väl etablerat begrepp och delvis ersatt benämningar som turistverksamhet och turistnäring. I Kiruna som besöksstad står upplevelserna i centrum. Icehotel, Kiruna Lappland, Kungsleden, Riksgränsen m.fl. är kända begrepp i turistvärlden. Kirunas turistföretag är aktiva när det gäller att utveckla och marknadsföra upplevelser som ska leda till att fler väljer Kiruna som resmål. En fortsatt utveckling av upplevelseskapande verksamheter i kommunen förutsätter framförallt två saker: 1) Att resandet och suget efter den typ av upplevelser som erbjuds håller i sig och fortsätter att öka; 2) Att det även i framtiden finns goda helst ännu bättre resmöjligheter till Kiruna. För närvarande finns det inga tecken på ett minskat resande eller ett minskat intresset för Kiruna som upplevelseort. Det finns snarare en stark potential att ytterligare öka intresset. Det förutsätter emellertid goda kommunikationsmöjligheter även framöver Omvärlden

9 2.2 Kommunikationsmedlens betydelse Kiruna har ett mycket glest vägnät. En handfull vägar förbinder kommunen med Norge, Finland, Tornedalen och kusten. Europaväg 10 och Malmbanan mellan Kiruna och Narvik löper parallellt den största delen av sträckan. Denna Ofoten-Botnia korridoren utgör, vid sidan av havsleden längs norska kusten och Murmanskbanan, en av de tre tunga, dominerande transportstråken inom Barentsregionen. Långtradartrafiken på det allmänna vägnätet inom kommunen har ökat och kommer sannolikt att öka ytterligare. Många transporter från Norge sker längs väg E10. I EU:s arbete med en sammanhållen regional utvecklingsplanering ingår även kommunikationsfrågor och klassificering av vägsträckningar, bland annat TEN-sträckor (Transeuropeiska transportnätverk). I Kiruna finns väg E10 upptagen som en TEN-sträcka. Skoterleder utgör ett viktigt inslag för rekreation och turism. Kommunen har en skotersamordnare och flera organisationer som samverkar kring frågor om skoterleder, spårpreparering, tillgänglighet och marknadsföring. Malmbanan, som är av riksintresse, går genom kommunen och ingår i riksnätet som ansluter till inlandsbanan i Gällivare och till stambanan i Boden. Alla tåg stannar vid stationerna i Kiruna C, Abisko Ö, Abisko Turist, Björkliden och Riksgränsen. I övrigt finns ett stort antal mindre hållplatser, där vissa tåg stannar. Till malmbanan hör också sidobanan till Svappavaara som enbart används för godstransporter. Tågtrafiken har stor betydelse för såväl gods- som persontrafiken till, från och genom Kiruna. I en tid med stigande bensinpriser är det sannolikt så att persontransporterna med tåg kommer att öka i betydelse. Ytterligare tre viktiga faktorer som talar för att tågtrafiken ökar i betydelse är Norrbotniabanan och planerna på en godstågförbindelse mellan Narvik och Ryssland/Asien. Vidare har man från norsk sida framfört planer på att bygga en järnväg norröver som ansluter till Malmbanan via Sördalen, nordväst om Torneträsk. Blir dessa planer verklighet öppnas en betydande möjlighet till snabba kommunikationer med Norges och Barentsregionens nordliga delar via Kiruna, söderut och österut. För att bevaka behovet av kommunikationer - framför allt för nödvändig persontrafik finns ett kommunikationsråd i Kiruna. Inför en framtida förväntad tillväxt av inte minst det kontaktintensiva näringslivet och turismen i Kiruna är det viktigt med snabba regionala tågförbindelser. Den förstudie som gjordes 1998/99 om ett snabbtåg Narvik-Kiruna-Gällivare- Luleå har presenterat förslag till trafiklösningar som fortfarande är värda att beakta. Förstudien konstaterar att persontransporterna på järnvägen är starkt beroende av att olika transportmedel integreras. En förbättrad samordning med tåg, buss och flyg är önskvärd för att öka flexibiliteten i resandet. Under 1990-talet har Kirunas attraktiva läge på Nordkalotten tydliggjorts genom det charterflyg som då inleddes på Kiruna under turistsäsong. En antydan om Kirunas centrala roll på Nordkalotten visas inte minst av det faktum att det inom 30-minuters flygavstånd från Kiruna bor cirka invånare inom Sverige, Norge och Finland. Den stora benägenheten i Kiruna att nyttja flyget som transportalternativ är en reell återspegling av det geografiska läget, de kontaktintensiva verksamheterna inom näringslivet och besöksnäringens storlek. Antalet flygresor per invånare och år är 7,6 (2002), vilket placerar Kiruna på tredje plats i landet. (Det finns planer på en förlängning av rullbanan med 500 meter och en utbyggnad av ankomsthallen.) Kiruna flygplats - belägen ca 9 km från Kiruna centrum - är därför en mycket viktig del i Kirunas infrastruktur. Busstrafiken består av länstrafiken som innefattar det länsomfattande stomnätet, lokala landsbygdslinjer och kompletteringstrafik på landsbygden. Busstrafik i tätorten, kommunens lokaltrafik, drivs på entreprenad. Användningen av kollektivtrafiken inom och mellan tätorterna påverkas mycket av prisbilden och hur tidtabell, linjesträckning och hållplatser planeras. I kommunens strävan att profilera sig som en rymd- och högteknologikommun är det viktigt att följa upp denna strävan genom att se till så att det inom kommunen och centralorten finns tillgång till data och telekommunikation av hög standard. Ett av de viktigaste målen för näringslivet i Kiruna är att på IT-området ha samma förutsättningar som en förort till Stockholm. Det ska inte vara dyrare för ett företag i Kiruna att via Omvärlden

10 datakommunikation arbeta mot en kund någonstans i landet än det är för ett företag i t.ex. Kista att arbeta mot samma kund. Det finns en stark koppling mellan näringsliv och befolkningstal. Kiruna har i dag en mogen basindustri som en av fyra grundpelare för näringsbasen. Basindustrin består framförallt av gruvnäringen och företag som knyter an till gruvnäringen. En mogen basindustri som investerar ger sällan arbetstillfällen i proportion till investeringen. Detta om man jämför med andra branscher som ger en rakare koppling mellan investeringar och antalet nyanställningar. De andra tre grundpelarna i Kirunas näringsliv turism, rymd och forskning är alla beroende av goda kommunikationer för att kunna leva och utvecklas. För att behålla Kirunas befolkning måste det näringsliv som har en potential att skapa tillväxt även när det gäller sysselsättning ges goda förutsättningar. Goda kommunikationer är en av de viktigaste förutsättningarna för tillväxt. Man bör dock vara medveten om att gruvindustrins, dvs. LKAB:s, specifika behov av transporter ser väldigt annorlunda ut än huvuddelen av det övriga näringslivets. Vissa lösningar som passar LKAB, t.ex. i fråga om järnvägens sträckning, placering av resecentra och godsterminal mm., kan visa sig passa mycket illa för befolkningen och det övriga näringslivet. Det är därför angeläget att finna lösningar som fungerar bra för alla. Bild Kiruna flygplats i januari 2006, med stadens profil i bakgrunden. Foto: Thomas Nylund Bild Goda järnvägsförbindelser och god tillgänglighet till de allmänna transportmedlen är av mycket stor betydelse för en stad med Kirunas geografiska läge. Foto: Thomas Nylund Omvärlden

11 3. Geografi 3.1 Stadens geografiska läge Kiruna kommun är den nordligast belägna kommunen i Sverige och till ytan landets största med sina drygt km 2. Tätorten Kiruna (20.22 Ö; N) ligger 14 mil norr om polcirkeln, mitt i den subalpina fjällbjörksregionen mellan kalfjällen och den fjällnära barrskogen. Det är 12 mil till Gällivare, 18 mil till Narvik, 18 mil till Karesuando och 34 mil till Luleå. Det geografiska läget medför ett klimat med låg solinstrålning vintertid och en lång snösäsong. Sommartid råder midnattssol som gör den korta vegetationsperioden intensiv. Stadens storlek, utformning och bebyggelse på ett fjäll m ö h bidrar till att naturen upplevs ända in i de centrala delarna av staden. Omgivningarna utgörs av gammalt renbetesland och renflyttningar mellan fjällen och skogslandskapet sker i stadens närområde. Det råder stabilt inlandsklimat i Kiruna, samma som i övriga Norrlands inland. Tack vare närheten till Atlanten och Golfströmmen erhålls en betydligt högre vintertemperatur än vad den annars skulle vara med tanke på breddgraden, sommartemperaturen blir dock lägre. Sommartemperaturen faller hastigt mot höjdområdena och i själva fjällområdet avtar den starkt med stigande höjd. Den torra luften gör att låga temperaturer känns ganska behagliga jämfört med kustnära städer under vinterhalvåret. Vintern är den dominerande årstiden med en lång snötäckesperiod. Under tre veckor i december råder polarnatt, då solens strålar inte når över horisonten. Sommartid lyser midnattssolen under 50 dygn. I Kiruna blåser det nästan alltid och vindförhållandena ger en dominans av sydvindar under vintern samt nordvindar under sommaren (se karta med Vindros, sid. 55). Nederbörden är liten i jämförelse med stora delar av övriga Sverige. Det mesta av nederbörden faller i fjällen väster om Kiruna. Klimatet och stadsplanen - en kommentar 3.2 Klimat Metrologiska variabler Kiruna Stockholm Årsmedeltemperatur -2 till -1ºC +5 till +6ºC Medeltemperatur, januari -14ºC -3ºC Medeltemperatur, juli 12ºC 16ºC Nederbörd mm/år mm/år varav snö 40% 20% Snötäckesperiod dygn/år dygn/år Första dag med snötäcke kring 10 oktober kring 20 november Sista dag med snötäcke kring 20 maj kring 10 april Vegetationsperiodens längd dygn/år dygn/år Antal soltimmar 1450 h/år 1700 h/år Kiruna har en väl genomtänkt stadsuppbyggnad efter rådande klimat, topografi, landskap och växtlighet. Stadsbebyggelsen i sydväst- och södersluttningen på ett fjäll meter över havet ger ett gynnsamt lokalklimat med högre vintertemperaturer jämfört med det omgivande landskapets. Södersluttningen ger det bästa solläget och höjdnivån en hög solinstrålning samtidigt som bebyggelsen och fjällbjörkskogen skyddar mot vinden. I de centrala delarna går temperaturen sällan under -20ºC. Dock är temperaturskillnaden stor inom bara några kilometers radie. Kiruna flygplats, belägen i låglandet ca 6 kilometer söder om centrum, har ofta temperaturer upp emot 10ºC kallare vintertid. Källa SMHI Geografi

12 3.3 Naturlandskap Topografin Omgivningarna kring Kiruna ingår i den s.k. förfjällsregionen som karaktäriseras av vidsträckta, högt liggande platåer och enstaka bergshöjder eller lågfjäll. Stadsbebyggelsen är belägen på lågfjället Haukivaara och de närmsta omgivande lågfjällen utgörs av Eatnamvárri, Peuravaara och gruvan Kirunavaara i väster samt Luossavaara i norr. Terrängen varierar från Torneälvens dalgång på 329 m ö h, Luossajärvi på 499, samhället på , till Luossavaaras topp på 726 m ö h. Torvlagren är som regel tunna. Jordarterna förändras under klimatets, vegetationens samt faunans påverkan och bildar jordmån. I Kiruna är podsol den vanligaste jordmånen. Se karta för redovisning av jordarter, sid. 57. Den stadsnära terrängen är kuperad med bitvis branta sluttningar och stora höjdskillnader. Från Järnvägsstationen, belägen i låglandet väster om centrum, höjer sig terrängen 70 höjdmetrar till stadsbebyggelsens högsta punkt på Haukivaara. Den norra stadskärnan är byggd på Haukivaaras nordväst sluttning och terrängen norrut övergår i branta sluttningar på Luossavaara, som är ett tydligt riktmärke i det stadsnära landskapet. Från idrottsplatsen Matojärvi och Sandstensberget sänker sig terrängen kraftigt mot nordost i branta sluttningar klädda av fjällbjörkskog. Terrängen fortsätter att svagt slutta ned mot Torneälvens dalgång. På Haukivaaras södra och sydöstra sluttning sänker sig terrängen ned mot Bolagsområdet samt Jägarområdet. De nya stadsdelarna Tuolluvaara och Lombolo ligger i öst och sydöst några kilometer från stadskärnan och är, till skillnad från de gamla stadsdelarna, belägna i låglandet 440 respektive 480 m ö h. Marken I Kiruna är det lösa jordlagret ofta tunt det varierar mellan någon centimeter till någon meters mäktighet t ex längst ned i Haukivaaras sluttning. Berggrunden består av omvandlade vulkaniska bergarter, med ett mindre inslag av sedimentära bergarter samt grönstenar. I berggrunden påträffas även uranmineraliseringar vilka ger upphov till markradon. Berggrunden är på många ställen näringsrik p g a basiska mineral knutna till malmen. Detta avspeglar sig också i det lösa jordlagret. De dominerande jordarterna är morän och torv. Moränen är korttransporterad och har därför en likartad sammansättning som berggrunden, d.v.s. jorden är relativt näringsrik. Bild Stadsbebyggelsen på Haukivaara. Den stadsnära terrängen är kuperad med bitvis branta sluttningar och stora höjdskillnader. Foto: Mats Nilsson Geografi

13 Vegetation och växtförutsättningar Kiruna tillhör den nordligt Boreala vegetationszonen vilken karaktäriseras av glesa barrskogar med stort inslag av fjällbjörkskog och viden samt stora arealer våtmark. Det dominerande trädslaget inom planområdet är fjällbjörken vilken bildar s.k. subalpin björkskog. Fjällbjörken bildar en trädgräns på ca 700 m ö h där klimat, vanligtvis sommartemperaturen, sätter gränsen för reproduktion. De övre delarna av Luossavaara ligger ovan trädgränsen. Ju längre ned i terrängen man kommer desto fler blir inslagen av barrträd i fjällbjörkskogen. Barrskogens möjlighet att bilda bestånd ligger på ca 500 m ö h men enstaka barrträd kan nå långt ovanför den beståndsbildande gränsen. Barrskogen dominerar Torneälvens dalgång i öster med successiv inblandning av fjällbjörkskog. Tallskogen trivs bäst i terrängens torrare markområden medan granskogen växer främst i de blötare partierna. Andra trädslag som förekommer inom planområdet är sälg, hägg, rönn och asp, antingen naturligt spridda eller genom människans försorg. livscykeln ska kunna fullbordas. Vegetationens utbredning bestäms av klimat, topografi, markförhållande samt hydrologi och dessa parametrar ger upphov till en rik lokal variation med många olika vegetationstyper inom ett område. Variationerna kan avläsas tydligt i landskapet, även inom relativt begränsade områden. En fjällsida i sydläge får mer solinstrålning och skogsgränsen når därför högre upp jämfört med en sida i norrläge. På fjälltopparna är jordtäcket tunt och snötäcket långvarigt vilket medför helt andra vegetationstyper jämfört med sydsluttningar eller dalgångar. Floran är anpassad till de subalpina förhållandena och detta visar sig bland annat med flerstammiga björkar i områden med stora snömängder, och träd med färre, högre och rakare stammar i lägre liggande, mera skyddade partier i landskapet. Se Vegetationskarta, sid. 56. I den låglänta terrängen finns stora arealer våtmark och rished. Våtmarkerna har en varierad växtlighet av vitmossa, kråkbär, hjortron och starrväxter men även högvuxet ris såsom dvärgbjörk och odon. Rished har en växtlighet som karaktäriseras av främst dvärgbjörk, kråkbär samt lavar på torrare markområden och risklädda tuvor med videsnår på blötare områden (Se Vegetationskarta, sid. 56). Växtligheten inne i och i anslutning till stadsbygden domineras av fjällbjörken som växer längs Haukivaaras sluttningar, i stadens parker, grönområden och trädgårdar. Rönn finns i många trädgårdar liksom enstaka häggar. Asp förekommer framför allt i terrängens lägre liggande partier. Fjällbjörken dominerar även på Luossavaaras sluttningar och här växer fjällbjörkskogen med en undervegetation av främst örter och gräs. Längre upp på sluttningarna övergår fjällbjörkskogen till öppen mark med videsnår och lågvuxna ris såsom dvärgbjörk, kråkbär och blåbär. Vegetationsperioden är kort med mindre än 120 dygn per år. Ljuset sommartid kompenserar den korta växtsäsongen och denna är intensiv för de arter som förmår reproducera sig på den korta tid som erbjuds. Här spelar frön och andra växtdelar lagrade i markskiktet den avgörande rollen för att Bild Landskapet nedanför Haukivaaras nordostsluttning i öster sänker sig terrängen ned mot Torneälvens dalgång och fjällbjörkskogen övergår successivt i barrskog. Foto: Mats Nilsson Geografi

14 Stadsnära vattenmiljöer Landskapet splittras upp i flera sjöar och vattendrag av varierande storlek. I den stadsnära omgivningen finns dock få vattenspeglar. Nedanför Haukivaaras nordostsluttning ligger två vattenspeglar, Bogdanofftjärnen och en gruvdamm. Drygt 1 kilometer nordväst om centrum ligger den fiskrika sjön Luossajärvi. Stora delar av sjöns stränder är konstgjorda men sjöns norra och västra sida är naturliga med myrlänta och sanka stränder. Luossajärvi ingår i ett sammanhängande sjösystem med två mindre sjöar, Yli- och Ala Lombolo. Sjöarnas avrinningsområde avgränsas av en vattendelare som följer omgivningens höjdkurvor på lågfjällen Luossavaara, Peuravaara, Kirunavaara samt Haukivaara. Sjösystemet avvattnas mot Torneälven via bäcken Luossajoki. Naturförutsättningar för det nordöstliga omvandlingsalternativet I det östliga alternativet byggs nya stadsdelar vid dagens gamla militärområde Jägarskolan samt i ett område öster om Kurravaaravägen. Jägarskoleområdet är beläget på ungefär 510 m ö h och ligger på kuperad mark med sluttningar i främst österläge men även delvis i söderläge. Detta innebär en god solistrålning under främst förmiddagen men begränsat med kvällssol. I dagsläget är området väldigt öppet men med skyddande bebyggelse och vegetation kan ett behagligt lokalklimat uppnås. Området öster om Kurravaaravägen ligger i mer låglänt terräng som sluttar svagt mot öster. Temperaturen vintertid blir lägre jämfört med Jägarområdet eftersom kalluft samlas i sänkor. Den låglänta terrängen bör dock ge bättre vindförhållanden med mindre blåst. Växtligheten vid Jägarområdet domineras av fjällbjörkskog med några enstaka tallar. Inslaget av tallskog ökar längre ned i terrängen och nedanför Kurravaaravägen består skogen av en blandning av främst fjällbjörk, tall och gran. Blandskogen övergår i ett barrskogsbälte som växer ned mot golfbanan och våtmarken Tuolluvuoma. Marken nedanför Kurravaaravägen utgörs av en blandning av små myrområden och torrare markpartier. Det östliga alternativet ger fina utsikter från Jägarområdet mot norr, öster och söder. Bild Sjösystemet Luossajärvi, Yli Lombolo och Ala Lombolo. Foto: Mats Nilsson Geografi