Innehåll. Itello i korthet 4. Verksamhetsåret 2008/ VD har ordet Fortsatt expansion 6. Från slutna till öppna affärsstrukturer 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Itello i korthet 4. Verksamhetsåret 2008/2009 5. VD har ordet Fortsatt expansion 6. Från slutna till öppna affärsstrukturer 7"

Transkript

1 9 Årsredovisning

2 2

3 Innehåll Itello i korthet 4 Verksamhetsåret 2008/ VD har ordet Fortsatt expansion 6 Från slutna till öppna affärsstrukturer 7 Allt högre kostnader varje år 9 Öppen arkitektur för bättre erbjudande till kunden 10 Prispress och flexibla produkter 12 Nya krav med allt fler aktiva pensionssparare 13 Unika erbjudanden men samma tjänster 14 Ägarförhållanden och medarbetare 16 Ledning och styrelse 17 Förvaltningsberättelse 18 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 22 Tilläggsupplysningar 23 Noter 24 Revisionsberättelse 27 Sagt om Itello 29 3

4 Vi ger våra kunder möjlighet att delta i olika delar av den värdekedja som levererar tjänster till slutkund. Detta utan att slutkunden märker av bakomliggande leverantörer. Itello i korthet Vår affärsidé är att utveckla och leverera Inca ett generellt standardsystem för pensions-, försäkrings- och fondadministration. Våra kunder är pensions-, försäkringsbolag och fondförvaltare. Vår affärsmodell bygger på att vi hyr ut Inca till kunderna som betalar en årlig licensavgift för tillgång till produkten. Nya funktioner och uppdateringar ingår. För kunderna innebär det förutsägbara kostnader för ett IT-system som ständigt utvecklas. Genom vår affärsmodell får kunderna tillgång till ny funktionalitet för att möta förändringarna på marknaden utan att behöva ta hela utvecklingskostnaden själva. För Itello innebär affärsmodellen att intäkterna bli förutsägbara och stabila, vilket lägger grunden för en fortsatt utveckling av Inca. Genom Inca ger vi kunder möjlighet att delta i olika delar av den värdekedja som levererar tjänster till slutkund. En ytterligare styrka är att Inca är utvecklat för att kunna administrera ett stort antal försäkrings- och sparformer, det betyder att Inca kan hantera dagens moderna sparande oavsett produkt. Itello erbjuder tre affärslösningar av Inca anpassade för olika områden inom administrationen av det nya sparandet: Inca Avtalsadministration Inca Fakturering och inbetalning Inca Utbetalning Med Inca blir administrationen effektivare, snabbare och enklare för bland annat: er oavsett tryggandeform Traditionell försäkring Fondförsäkring Depåkopplad försäkring Fondsparande Itellos produkter är avsedda för såväl stora, etablerade banker och försäkringsbolag som små, nystartade bolag med fokus på internettjänster oavsett distributionsform kan Itello bidra till att effektivisera administrationen. Ett flertal företag har redan valt Itello och Inca, bland andra Swedbank, Nordnet sförsäkring, Nordea Liv & och Moderna Liv &. Itellos hemmamarknad är Sverige och övriga Norden. Företaget ägs av personer som är aktiva inom företaget. 4

5 Verksamhetsåret 2008/2009 Nettoomsättning var under verksamhetsåret 83,6 msek (81,6), en ökning med 2,4 procent. Resultatet efter finansiella poster var 4,7 msek (8,2). Nordnet har börjat använda Inca för sin danska verksamhet. Moderna Liv & har tagit delar av Inca i produktion som plattform för sina liv- och pensionsförsäkringar. Projektet fortsätter under 2009/2010. Inca har utvecklats vidare för att hantera dagens moderna sparande och ökande intresse för sparprodukter på marknadsplatser av torgkaraktär. Verktyget Inca Migration Toolkit lanserades som ger full kontroll över migreringen av avtal och tillhörande historik. Inca Data Mart lanserades för att möta nya krav på rapportering av försäljning, avgifter, provisioner, kostnadsuppföljning m m. Itello rankades som Rising Star bland de mest framgångsrika teknologiföretagen Sverige. 5

6 VD HAR ORDET Fortsatt expansion Itellos produkt Inca har stor betydelse för våra kunders affärer och bidrar till att utveckla effektivitet och kvalitet i verksamheten. Det har varit ett år av konsolidering för Itello. Omsättningen ökade med 2,4 procent men resultatet har i större utsträckning påverkats av att det varit tuffa tider för våra kunder. Vi har dock fortsatt att investera i vår produkt och utveckling i oförminskad styrka, och i början av sommaren märktes en tydlig vändning i konjunkturen. Vi såg då ett ökat intresse med fler förfrågningar från nya kunder och utökade beställningar från befintliga kunder. Sammantaget ser det väldigt positivt ut för framtiden och Itello kommer att växa betydligt de kommande åren. Itellos produkt Inca har stor betydelse för våra kunders affärer och bidrar till att utveckla effektivitet och kvalitet i verksamheten. De lösningar och tjänster vi levererar bidrar till en rationell administration och ger förutsättningar för att snabbt utveckla och introducera nya typer av sparande- och försäkringsprodukter. En förutsättning för våra framgångar är att vi förstår den marknad som våra kunder verkar på och de trender och drivkrafter som styr utvecklingen. Konkret innebär det bland annat att tackla allt mer avancerade sparprodukter inom fond- och försäkringsområdet. STÖD TILL HELA VÄRDEKEDJAN Ett exempel på det är hur vi utvecklat Inca för att hantera nya lösningar kring avtalspensionerna. Den så kallade Kryssmarknaden blir allt viktigare för våra kunder och därmed för oss. Avtalspensionsområdet är hårt prispressat, och vår produkt Inca hjälper våra kunder att klara konkurrensen. Prispressen inom avtalspensionsområdet förutsätter en hög grad av självbetjäning och standardiserade produkter. En optimal dialog mellan försäkringsbolag och deras kunder är nödvändig. Bolagen ska bara behöva fokusera på sin dialog med kunderna inte på tekniken för att realisera den. Våra lösningar för avtalspension bygger på att det finns ett gränssnitt som ser likadant ut för alla kunder. Detta är möjligt inom avtalspensionsområden där det finns en standardiserad struktur. Inom detta område tar vi på oss ansvaret för att bevaka och sköta de strukturella förändringarna, exempel på detta är SAF-LO:s avtalsområde. Det blir mycket effektivare och enklare med en produktifierad tjänst som är till nytta för flera försäkringsgivare jämfört med om alla bolag måste hantera det på egen hand. Ett annat område som vi utvecklar är systemstöd för hanteringen av uppbrutna värdekedjor. Itellos kunder kan ha olika roller och positioner beroende på var de befinner sig i värdekedjan och i förhållande till slutkund. Inca stödjer våra kunder var de än befinner sig i värdekedjan och slutkunden ser produkten som en helhet och behöver inte fundera på hur det hänger ihop. FRAMGÅNGSRIKA LÖSNINGAR Satsningen på att erbjuda produkter och lösningar för de riktigt stora pensions- och försäkringsaktörerna har varit framgångsrik. Det har resulterat i ett ökat intresse från bankerna och de stora försäkringsbolagen. De vet att vi kan erbjuda IT-lösningar som fungerar för stora volymer. Itello upplevs med rätta som en etablerad och trygg systemleverantör. Under året har vi fortsatt att utveckla vår organisation för att ytterligare anpassa den efter kundernas egna processer. Våra medarbetare har en mycket hög kompetens och inte minst en unik erfarenhet från den svenska pensions- och försäkringsmarknaden. Det skiljer oss från alla konkurrenter. Vi kan den svenska och nordiska marknaden. De förändringar i pensionssystemen som sker i våra nordiska grannländer följer vi med stort intresse. s- och försäkringsmarknaden står inför stora förändringar. Det är ett av våra bästa försäljningsargument. Vårt system Inca erbjuder lösningar för såväl dagens som morgondagens utmaningar. Samtidigt är Inca idag ett beprövat standardsystem som ger kunderna förutsägbara kostnader. Itello och Inca är det självklara valet när det gäller IT-system på den svenska sparandeoch försäkringsmarknaden. Hans von Knorring, VD. 6

7 FÖRÄNDRINGENS MARKNAD Från slutna mot öppna affärsstrukturer s- och försäkringsmarknadens begrepp och språkbruk kan berätta en hel del om dess historia och vartåt den är på väg. När företrädare för försäkringsbranschen använder begreppet vinstutdelande livbolag talar de om en bransch där det normala varit vinstutdelningsförbud men att detta håller på att förändras. Den dag som vinstutdelning är det normala inom livförsäkringsbranschen kommer man att sluta använda detta begrepp och i stället tala om ömsesidiga livförsäkringsbolag när det handlar om bolag med vinstutdelningsförbud. På samma sätt talas det inom pensionsområdet om individuellt pensionssparande. Det står för en bransch där kollektivt sparande (pensionsförsäkring) varit den normala sparformen för sparande med uppskjuten skatt. Men även det är under förändring. De kollektiva inslagen (försäkringslogiken) i pensions- och försäkringssparandet minskar successivt till förmån för det individuella (sparlogiken). När den finansiella sektorn använder begreppet externa fonder står det för att det normala varit att varje aktör producerat, förpackat och distribuerat sina egna fonder. Även det synsättet tillhör historien. Den dag när alla uppfattar det som självklart att den som vill erbjuda sina kunder ett heltäckande fondutbud aldrig kommer att kunna göra detta genom egenproducerade fonder kommer inte begreppet externa fonder att finnas kvar. Det nya begreppet fondtorg står för en marknadsplats där kunderna på ett ställe kan finna ett brett erbjudande av många fondbolags fonder. SJÄLVKLART MED STANDARDSYSTEM När Itello använder begreppet standardsystem om Inca står det för att egenutveckling varit det normala inom pensions- och livförsäkringsbranschen men så kommer det inte att vara i framtiden. Att pensions- och försäkringssystemen är standardsystem kommer snart att vara lika självklart som det idag är att ekonomi- och redovisningssystem är det. s- och försäkringssparandet har varit en sluten och hårt reglerad marknad, men sedan början av 90-talet har trenden mot avreglering och konkurrensutsättning varit tydlig. Konkurrensutsättningen har haft ett nära samband med övergången från förmånsbaserade till avgiftsbaserade pensionsplaner, både i det allmänna pensionssystemet och i de kollektivavtalade Att pensions- och försäkringssystemen är standardsystem kommer snart att vara lika självklart som det idag är att ekonomioch redovisningssystem är det. Fortsättning på sid 8 4 7

8 FÖRÄNDRINGENS MARKNAD Fortsättning från sid 7 4 Varje del i affärskedjan kommer att konkurrensutsättas och tvingas leva på egna meriter. pensionsplanerna inom tjänstepensionsområdet. Inom det sistnämnda området har det etablerats försäkringstorg där medlemmarna kan välja försäkringsgivare och förvaltningsform för de premiedelar som avser de konkurrensutsatta avgiftsbestämda delarna i pensionsplanerna, avtalspension. Dessa försäkringstorg kallas normalt valcentraler och de fungerar som nav mellan de försäkrade/försäkringstagarna och försäkringsgivarna. För icke kollektivanslutna företag erbjuder försäkringsbolagen i pensionsplaner de anställda en administrativt samordnad kombination av bolagets trygghetsprodukter, även detta är en form av torgfunktion. Denna planadministration skulle naturligtvis kunna omfatta flera alternativa försäkringsgivare och flera alternativa erbjudanden för varje produkttyp. Framtiden kommer säkerligen att gå i riktning mot att planadministration och försäkringsmoment i ökad utsträckning kommer att upphandlas var för sig. VÄRDEKEDJAN ÖPPNAS UPP Trenden mot öppna torg i distributionsledet har dessutom medfört en tydligare distinktion mellan producentoch distributörsrollen och för många aktörer är frågan om vilken av dessa roller som egentligen är kärnverksamhet högst relevant. Den ökade konkurrensen och avregleringen inom pensionsområdet är nu på väg att beröva de egenproducerade produkterna dess särställning i de egna försäljningskanalerna och de egna försäljningskanalerna dess särställning av egna unika produkter. Varje del i affärskedjan kommer att konkurrensutsättas och tvingas leva på egna meriter. Idag är försäkringsmäklarna den mest effektiva distributionskanalen för tjänstepensionsförsäljning och de mest framgångsrika aktörerna inom detta segment använder sig i huvudsak av denna externa distributionskanal. Bra exempel på en öppnare värdekedja är också utveckling för avtalspensionsbolagen. Dessa hanterade i begynnelsen hela processen, från ax till limpa, för de ej konkurrensutsatta förmånsbestämda pensionsplanerna. När dessa planer konkurrensutsattes i takt med att pensionsplanerna omförhandlades till premiebaserade planer flyttades den verksamhet som hanterade kontakten med kundföretagen och planadministrationen över till oberoende valcentraler. I de öppna strukturerna kommer infrastrukturfrågorna att få ökad betydelse. Produktbolagen måste kunna bygga och paketera erbjudande mot marknaden som innehåller kompletterande delar från externa försäkringsgivare, externa fondbolag, externa depåhållare, etc. Distributörerna måste ha torglösningar som Livbolag tävlar om lägst avgift Nu ska Collectum göra en ny upphandling av förvaltning av fondförsäkringar för tjänstepensioner inom ITP. Med och tävlar är 16 bolag, varav fem ska väljas ut. Förra upphandlingen genomfördes 2007 och pressade avgifterna med i snitt 65 %. När upphandlingen är klar kommer många privatanställda tjänstemän med kollektivavtal att behöva göra nya val för sin pensionsförvaltning för att ta del av de nya, förhoppningsvis ännu lägre, avgifterna. Valcentralen Collectum kommer att skicka ut information till dem som berörs under våren. Ur DN söndag 1 nov 2009 kan hantera och samadministrera flera försäkringsgivare, flera fondbolag, flera depåhållare på en och samma plattform. Idag är det inte längre självklart att pension är lika med försäkring. Det är högst relevant att ställa sig frågan om man vill vara ett försäkringsbolag eller en pensionsleverantör. I det senare fallet behöver man en legal struktur och ett avtalstorg för att kunna hantera traditionell försäkring, fondförsäkring, depåförsäkring, individuellt pensionssparande, värdepappersfonder, kapitalförvaltning, stiftelseadministration, planadministration, etc. För att vara effektiv måste man säkerligen långsiktigt kunna hantera alla dessa avtalsformer på en och samma administrativa plattform. FÖR FÖRÄNDRINGENS MARKNAD Det är för denna marknad som Itello bygger Inca. Inca är byggt för förändringens marknad. Vår tro är att effektiviserad administration inte är den avgörande konkurrensfaktorn men säkerligen en förutsättning för att överhuvudtaget kunna konkurrera på framtidens pensions- och försäkringsmarknad. När Itello talar om att man har en unik kombination av försäkrings- och IT-kompetens står det för att vi verkar i en bransch där så inte alltid har varit fallet. För Itello är det en överlevnadsfråga att ha djup kompetens om våra kunders marknad. Framgången ligger lika mycket i att vi gör rätt saker som att vi bedriver vår verksamhet på rätt sätt. När Itello talar om partnerskap står det för att vi verkar i en bransch där man normalt talat i termer av beställare och leverantörer men att även detta håller på att förändras. Våra affärsrelationer förväntas vara mycket långsiktiga och grunden för framgång stavas förtroende. Förtroende för att Itello ska kunna hjälpa våra kunder att navigera rätt i förändringens marknad oavsett vilken roll i värdekedjan de vill ha och för att Itello levererar kundnytta i Inca på ett så kostnadseffektiv sätt som gör att våra kunder kan bli framgångsrika. 8

9 FÖRÄNDRINGENS MARKNAD Allt högre kostnader varje år Livförsäkringsbolagens produkter, pensions- och försäkringsavtal, förkroppsligas i respektive bolags informationssystem. Fram till för några år sedan har alla företag på pensions- och försäkringsmarknaden byggt sina egna IT-system. På en skyddad marknad utan konkurrens och utan tuffa upphandlingar var kostnaderna för administration och IT-system inte ett stort problem. Idag har marknaden öppnats upp, nya företag med en helt annan kostnadskostym har gjort entré och priserna pressas i tuffa upphandlingar av avtalspensioner. Det går inte längre att skjuta över ökade kostnader på den enskilda pensionsspararen. IT-systemen har därför en mycket stor betydelse. I de administrativa kostnaderna utgör normalt kostnaderna för IT och personalkostnader de största posterna i livbolagens totala kostnadsmassa. sbolagen måste sänka de administrativa kostnaderna, vilket också är möjligt för nya produkter genom ökad självbetjäning, effektivare kunddialog och modernare IT-system. Administrativa kostnader MSEK Det framgår tydligt av diagrammet till vänster att bolagens administrativa kostnader ökar från år till år. Mellan 2006 och 2007 ökade kostnaderna i genomsnitt med 10 procent, och mellan 2007 och 2008 ökade de med hela 15 procent även om det finns företag som lyckades minska sina kostnader under perioden. Idag skulle inget livbolag komma på tanken att nyutveckla ett helt nytt försäkringssystem och framförallt inte i egen regi. Det är erbjudandet och förpackningen ut till kunden som ger framgångar, inte ett eget ITsystem. Istället behöver företagen ett standardsystem som stödjer den snabba förändringstakten avseende sparformer och affärslogik och som dessutom stödjer en kostnadseffektiv verksamhet. Kapitalförvaltning (2008) Traditionell Fondförsäkring Buffert Skandia Alecta SPP Länsförsäkringar Folksam AMF Kostnadsjämförelse av företagens administrativa kostnader i miljoner kronor år 2006, 2007 och Siffror från respektive bolags årsredovisning. SEB TryggLiv KPA Handelsbanken Liv Swedbank Nordea Liv& Moderna Liv& Nordnet Avanza Alecta Skandia AMF SEB TryggLiv Folksam/KPA Länsförsäkringar SPP Swedbank Handelsbanken Liv Nordea Liv& Danica Avanza Bolagens förvaltade kapital uppdelat på traditionell försäkring, fondförsäkring och buffert. Siffror från respektive bolags årsredovisning. Moderna Liv& Nordnet Övriga Vår tro är att effektiv administration inte är en avgörande konkurrensfaktor, men säkerligen en förutsättning för att överhuvudtaget kunna konkurrera på framtidens pensions- och försäkringsmarknad Traditionell Fondförsäkring Buffert

10 FÖRÄNDRINGENS MARKNAD Öppen arkitektur för bättre erbjudande till kunden För att skapa lönsamhet gäller det att göra flera affärer vid varje möte med kunden. Det ska gå med fart! Det är ett favorituttryck när Jan Ridderwall, privatmarknadschef på Swedbank, beskriver framtidens utmaningar för bankerna. Och ska det gå snabbt krävs det en öppen arkitektur och system som tillåter en mångfald av produkter och tjänster från olika leverantörer. Jan Ridderwall kom till Swedbank i slutet av 2007 för att ta ansvar för området Liv och. Han hade då arbetat sammanlagt 20 år inom SEB och TryggHansa med inriktning på Liv och. Sedan början av hösten 2009 har han fått ansvar för hela privatmarknaden och är chef för Kunderbjudande och Produkter Privat i Swedbank. Jan Ridderwall. I en modern försäljningsorganisation måste man vara snabb på att plocka ihop produkter och erbjudanden till kunderna. Det handlar om att kunderna förväntar sig det, men också för att det krävs effektivitet för att få lönsamhet i verksamheten. Jan Ridderwall vill bygga det han kallar en erbjudandeorgansiation när det gäller Swedbanks produkter och tjänster. Det är motsatsen till den typen av kampanjorganisation som han menar generellt har präglat bankverksamheten i Sverige fram till idag. Enstaka kampanjer ut till kunderna har avlöst varandra utan samordning. FLERA AFFÄRER VID VARJE MÖTE För att skapa lönsamhet gäller det att göra flera affärer vid varje möte med kunden. Det är något vi som fullsortimentsbank med ett stort kontorsnät och många rådgivare kan utnyttja till fullo. Det är den stora fördelen med bankassurance. Självklart vill vi ha ett brett erbjudande när det gäller sparande, pensioner och försäkringar vid varje kundmöte. En förutsättning för en lönsam distribution via kontorsnätet är att det finns IT-system och en struktur som kan hantera det som Jan Ridderwall målar upp. Jag är en stor vän av öppen arkitektur. Framtidens 10

11 FÖRÄNDRINGENS MARKNAD IT-system måste ha förmågan att hantera produkter från olika leverantörer. Och det måste gå snabbt! Dagens system är ofta långsamma och krångliga vilket medför en alltför lång utvecklingstid. Vi har i branschen länge pratat om att korta time to market, det har nog aldrig varit mer relevant än nu. Jan beskriver sig själv som en finansiell ICAhandlare som vill erbjuda kunderna bra produkter på hyllorna. Och det kan vara såväl bankens egna - från Swedbank eller Robur som från externa leverantörer. Men på samma sätt som ICA-handlaren vill han självklart inte gynna de direkta konkurrenterna, som har samma affärsidé som Swedbank. Jag kan tänka mig att ta in produkter från andra försäkringsbolag. Vi säljer redan idag Cardiffs sjukvårdsförsäkringar och det finns andra externa produkter som vi kan ta in. Mitt uppdrag är att skapa förutsättningar för kontoren att öka försäljningen, säger Jan Ridderwall med eftertryck. Jag är en beställare av produkter och ska förpacka dem så de passar in i vårt erbjudande och arbetssätt. VILL TA IN FLER PRODUKTER En förutsättning för att produkterna ska komma in på Swedbanks hyllor är att de passar ihop med det gränssnitt som banken har i sin arkitektur. Jag brukar säga att vi kräver 220 volt. Då går det inte att komma med 110 volt. Om man anpassar sig till våra system ger det oss en handlingsfrihet att enkelt ta in fler produkter som vi kan erbjuda kunden. Jan Ridderwall vill inte gå så långt som att alla banker och försäkringsbolag ska ha samma IT-system, men han menar att de måste vara kompatibla och bygga på samma standard. Det krävs en konsolidering i branschen. Det underlättar om banker och försäkringsbolag kan kommunicera och utbyta information på ett enkelt sätt. Ta till exempel flytträtten som jag tycker är viktig både för kunderna och för oss. För att den ska fungera krävs det att det blir enklare att överföra information mellan bolagen. ERBJUDA KUNDERNA ALLT PÅ SAMMA STÄLLE Kraven på moden IT-struktur och en öppen arkitektur i de finansiella bolagen trappas också upp av att konkurrensen har hårdnat och priserna pressats på många produkter, till exempel när det gäller avtalspensionerna. Avtalspensionerna är en viktig affär för oss och Swedbank är störst på kryssmarknaden. Vi klarar att hantera pressade marginaler tack vare att vi som fullsortimentsbank kan se till hela affären med kunden. Swedbank gör nu något som kan liknas vid en omstart på pensionsmarknaden. en var inte med på den gamla så kallade 10-taggarmarknaden, men det oroar inte Jan Ridderwall. Det är snarare en fördel idag. Nu satsar vi medvetet på att bygga ut erbjudandet kring individuell tjänstepension. Genom framgångarna på kryssmarknaden kan vi gå vidare med kunderna kring andra pensionsprodukter. Det är helheten som gäller och Swedbank kan erbjuda kunderna allt på ett och samma ställe. Det är en oerhörd fördel, säger Jan Ridderwall. Det krävs en konsolidering i branschen. Det underlättar om banker och försäkringsbolag kan kommunicera och utbyta information på ett enkelt sätt. Öppna strukturer och kompatibla system är en förutsättning för dagens marknadsplaster. Kunderna går inte längre till olika affärer och köper sina produkter. När t ex Swedbank talar om att göra flera affärer vid varje kundmöte måste alla pensions-, försäkrings- och sparandeprodukter finnas på plats. En fullsortimentsbank måste fungera på samma sätt som en galleria där kunden kan köpa allt på samma ställe, men från olika leverantörer. Sparande Sparande Sparande Sparande Aktier Aktier Aktier Aktier Fonder Fonder Fonder Fonder Sparande Aktier Fonder Sparande 11

12 FÖRÄNDRINGENS MARKNAD Prispress och flexibla produkter Fortsatt prispress på pensionsmarknaden och nya flexibla produkter. Det är två trender som Hans Bolander, journalist på Dagens Industri, pekar på när han beskriver framtidens pensionssparande. sbolagen lägger allt mer krut på att ligga långt fram i avtalspensionsupphandlingarna, eftersom det är här de stora kapitalflödena kommer in. Hans Bolander är en av landets mest erfarna journalister när det gäller privatekonomi och hur svenskarna hanterar sina sparpengar. Idag bevakar han dessa frågor för Dagens Industri men han har tidigare även arbetat på Privata Affärer och Expressen. Vi ställde fyra frågor till honom om utvecklingen på pensionsmarknaden och hur den kommer att förändras sett ur spararnas perspektiv. Tror du svenskarna har bra kontroll över sitt pensionssparande idag till exempel när det gäller avtalspensionerna? Nej, det har de inte. Det finns en mängd opinionsundersökningar som visar att pensionen är en lågt prioriterad fråga. Bara ett fåtal gör aktiva val i avtalspensionen, även om den kurvan verkar ha vänt uppåt nu. Har du några önskemål på pensionsbolagen när det gäller informationen till kunderna? De måste jobba ännu mer med att vara tydliga och pedagogiska i sin information. Nu är informationen antingen så teknisk och obegriplig att de flesta inte förstår, alternativt så förenklad att informationsvärdet är nästan noll. Dessutom bör bolagen som raggar kunder genom att ringa eller skicka direktreklam upplysa kunden om han/hon redan har gjort ett val eller inte. Nu undrar de flesta Har jag inte redan valt detta?, så åker reklamen, med all rätt, i papperskorgen. Ett val bör dessutom helst göras efter en personlig rådgivning. Vad skulle du önska dig av den nya pensionsmyndigheten som börjar sitt arbete vid årsskiftet? Det årliga orange kuvertet är en bra start och går att utveckla, men man bör dock påtala att prognoserna som förs fram ska tas med en stor nypa salt. Kan man få till mer personliga tjänster på nätet, som samarbetsprojektet Minpension.se, är mycket vunnet. Vilka trender ser du när det gäller vårt pensionssparande och hur vi hanterar våra pensionspengar? En trend är att det privata pensionssparandet har stagnerat, eftersom det avdragsgilla beloppet har minskats väsentligt. Vill statsmakterna stimulera pensionssparande bör man införa någon typ av skatterabatt. sbolagen lägger allt mer krut på att ligga långt fram i avtalspensionsupphandlingarna, eftersom det är här de stora kapitalflödena kommer in. Därför kommer prispressen att fortsätta. En tredje trend är nya produkter som är mer flexibla. Aktiedelen minskar med stigande ålder, istället för att ligga statisk över hela livet. 12

13 FÖRÄNDRINGENS MARKNAD Nya krav med allt fler aktiva pensionssparare Svenskarna har blivit mer aktiva och mer planerande när det gäller den egna pensionen. Avregleringen, och ett mer komplext pensionssystem med många val, får nu konsekvenser när pensionsspararna planerar sin ekonomiska framtid. Det är några slutsatser Anders Lundström, VD för Min, drar efter att ha studerat hur användarna av webbplatsen med samma namn tar fram scenarier och individuella prognoser för uttag av den egna pensionen. Vi pensionsplanerar på ett annat sätt än tidigare. Det är en Anders Lundström. ökad andel som gör uttag vid olika åldrar, och fler som går i deltidspension, berättar Anders Lundström som varit med om att bygga upp webbplatsen minpension.se. FÖR MYCKET INFORMATION Efter fem år är nu närmare 1 miljon svenskar anslutna till webbplatsen och har därmed en samlad bild över sitt pensionssparande. Minpension.se är ett försök att samordna och strukturera pensionsinformationen till landets pensionssparare. Satsningen finansieras gemensamt av staten och pensionsbolagen och är kostnadsfri för användarna. Men fortfarande är det många som har ett dåligt grepp om sin framtida pension. Sverige har enormt bra pensionsinformation men det är för mycket och från för många. Det orange kuvertet ger inte hela sanningen och det krävs en samordnad information från många fler för att du ska få hela bilden. Anders Lundström tror att den nya pensionsmyndigheten kommer att få en viktig roll, och att den kommer att ställa tydligare krav på pensionsbolagen när det gäller att samverka kring information till pensionsspararna. att få reda på hur och i vilka risker de egna pensionspengarna har placerats. Anders förutspår att pensionsbolagen står inför stora investeringar när det gäller att utveckla sin ITstruktur. Strukturerna måste bli öppna och mer generella för att spara pengar. Det krävs också en standardisering av hur information ska utbytas. Det gäller till exempel flytträtten. Varje gång någon ska flytta pensionskapital krävs en utredning idag. Det håller inte i längden och en allt större andel av pensionsbolagens IT-kostnader blir integration med andra parter. NYA AKTÖRER FÅR VIKTIG ROLL Ökad konkurrens och prispress genom upphandling av avtalspensioner, mer medvetna och aktiva pensionssparare allt talar för att marknaden kommer att ritas om. Den traditionella marknaden för rådgivning förändras och försäkringsmäklare som vi har idag kommer inte att finnas kvar på samma sätt. Även huvuddelen av de så kallade 10-taggarna kommer att hanteras av generella lösningar i framtiden. Men samtidigt kommer allt fler pensionssparare att behöva rådgivning i framtiden med anledning av den ökande mängden val. Med dagens kostnadspress kommer rådgivningsprocessen att behöva automatiseras till en stor grad för att bli ekonomiskt möjlig. Anders Lundström pekar i stället på nya aktörer som valcentralerna som fått en viktig roll i samband med avtalspensionerna. Nya former av samarbeten växer också fram medan andra paketerar produkterna. Internet har varit en katalysator i den här utvecklingen. Nu måste pensionsmarknaden anpassa sig fullt ut till detta på samma sätt som stora delar av finansiella sektorn i övrigt redan gjort. Det måste skapas en infrastruktur som gör det möjligt för dig och mig att få en överblick över vårt pensionskapital på ett enkelt sätt. INGEN ÖVERBLICK IDAG Det måste skapas en infrastruktur som gör det möjligt för dig och mig att få en överblick över vårt pensionskapital på ett enkelt sätt. Det är nästan omöjligt 13

14 VÅR PRODUKT Unika erbjudanden men samma tjänster Alla våra kunder är unika i det de erbjuder sina kunder på marknaden. Men det handlar om hur de presenterar och strukturerar sitt erbjudande, inte hur koden ser ut i datasystemet som sköter hanteringen. 95 procent av det som krävs för att få fram ett erbjudande till försäkringstagaren eller pensionsspararen bygger på standardlösningar. Alla har samma byggstenar men kan sedan bygga ihop dem på olika sätt. Det är snarare det som är unikt som slutkunden tar ställning till. FRÅN SKYDDAD SEKTOR TILL KONKURRENS Fram till för några år sedan har alla företag på pensions- och försäkringsmarknaden byggt sina egna IT-system. På en skyddad marknad utan konkurrens och utan tuffa upphandlingar var kostnaderna för administration och IT-system inte ett stort problem. Så är det inte idag och definitivt inte i morgon. Marknaden har öppnats upp, nya företag med en helt annan kostnadskostym har gjort entré och priserna pressas i tuffa upphandlingar av de stora tjänstepensionsföreträdarna. Det går inte längre att skjuta över ökade kostnader på den enskilda pensionsspararen. Ett standardsystem som Inca bygger på ett antal tjänster, eller funktioner, som alla våra kunder behöver. Det viktiga är hur kunden pusslar ihop tjänsterna så det man erbjuder slutkunden blir unikt. Det är inte IT-systemet som vår kund köper utan det unika erbjudande de kan ge sina kunder. Vi går också in i en tid där avtalspensionsmarknaden tar en allt större del av pensionsmarknaden. Produkter som inte kan erbjudas till ett bra pris kommer inte att överleva. Det krävs fler standardiserade produkter och ökad självbetjäning. Till minskade intäkter ska också läggas otrogna kunder som nu har möjlighet att flytta sitt sparande, och att utbetalningarna ökar när allt fler 40-talister går i pension de kommande åren. Det leder till minskade intäkter från kapitalförvaltningen och ökade kostnader för att hantera utbetalningarna. När intäkterna minskar och kostnaderna för att hålla igång relativt gamla IT-system ökar växer intresset för generella lösningar, kort sagt den typ av standardiserade produkter som Itello kan erbjuda i form av Inca. Det är ett enkelt och självklart sätt att minska de administrativa kostnaderna för fortsatt konkurrenskraft på marknaden. Av företagens administrationskostnader står IT för ca 1/3 och administration för ca 2/3. De kostnaderna kommer att öka så länge de gamla IT-systemen finns kvar som en konsekvens av att de hela tiden måste utvecklas och anpassas till de nya krav som marknaden ställer. EN FÖR ALLA ALLA FÖR EN Itello utvecklar Inca för att alla våra kunder ska kunna möta de nya krav som ställs på marknaden, exempelvis kring avtalspensioner. Vi är uppdaterade och har kunskap om vilka frågor som ska lösas såväl idag som i morgon. Och vi löser det för alla. Det blir mycket effektivare om vi kan göra en ändring för många företag samtidigt, jämfört med att var och en gör det själv. Itello och Inca är också en samlande och kraftfull aktör på pensions- och försäkringsmarknaden. Det är lättare för oss, som företräder en lång rad företag, att ta en diskussion med valcentralerna inom avtalspensionssystemen om utformning av administrativa regler och krav. Inca erbjuder flexibla lösningar för varje kund. De anpassningar som behövs för olika produkter är lätta att göra när det finns en stabil grund att bygga på. Den bygger vi med utgångspunkt från best practice som vi sammanställer. Av de krav som kommer från kunderna skapar vi bra lösningar för alla. 14

15 VÅR PRODUKT Lönsamhetsproblem med stigande administrationskostnader Intäkter och kostnader Intäkter av bestånd Adm. kostnader ca 2/3 IT-kostnader ca 1/3 Av företagens kostnader svarar de administrativa kostnaderna för två tredjedelar och IT-kostnaderna för en tredjedel. Som framgår av sammanställningen på sidan 9 fortsätter företagens kostnader att öka. Samtidigt kommer livbolagen att få problem med att de intäkter de har från det gamla beståndet (ofta traditionell försäkring) minskar i takt med att utbetalningarna ökar kommande år när de stora kullarna födda på 40-talet går i pension. Bara att administrera utbetalningarna är en del av orsaken till att de administrativa kostnaderna ökar. Tid MÅNGA LÖSNINGAR SAMMA PRODUKT Itellos kunder kan ha olika roller och positioner beroende på var de befinner sig i värdekedjan och i förhållande till slutkund. Med vår produkt Inca kan kunderna ha vilken position de vill och slutkunden ser produkten som en helhet och behöver inte fundera på hur det hänger ihop. Ett erbjudande till en pensionssparare kan idag komma via kamrern på bankkontoret, försäkringsmäklaren, livsmedelskedjan, fackföreningen eller kanske direkt på internt via nätbanken alternativen och kanalerna är många. Inca stöttar alla alternativ och oavsett om våra kunder är producenter, administratörer eller distributörer kan vi effektivisera verksamheten. I grunden är det samma plattform och kunderna kan använda samma byggstenar. Att välja Inca från Itello för administration av pension, försäkring eller fonder ger möjlighet till: Att administrera produkter för sparande och försäkring i samma system flexibla lösningar Inca erbjuder Kortare tid för lansering av nya produkter för varje kund. Bättre utnyttjande av medarbetarnas kompetens De anpassningar och tid som behövs för Effektivare administration genom användning av best practice olika produkter är Sänkta kostnader för affärsutveckling, förvaltning lätta att göra när och drift det finns en stabil grund att bygga på. Inca är ett komplett standardsystem för administration av pension, försäkringar och fondandelar inte en komplicerad IT-lösning som måste byggas upp från grunden för varje bolag. 15

16 Ägarförhållanden och medarbetare Medarbetare och styrelsen äger 100 procent av Itello. Det garanterar den kontinuitet och det engagemang som är förutsättningen för långsiktighet i produktutveckling och kundrelationer. Under året har 67 medarbetare och inhyrda konsulter varit engagerade i verksamheten. När företaget startade 2003 var antalet medarbetare 11. Itellos snabba tillväxt när det gäller såväl storlek på företaget som omsättning (se figur nedan) har uppmärksammats under året då vi utsågs till Rising Star. Anställda och omsättning Anställda och konsulter 90 Omsättning KSEK Det är en utmärkelse från Deloittes och Svenska Rikskapitalföreningen som varje år rankar de 25 snabbast växande teknologiföretagen i Sverige. Allt sedan starten har Itello haft ambitionen att anställa medarbetare med erfarenhet och kunskap om de krav och behov som finns inom pensions- och försäkringsbranschen. Målet är att bygga en företagskultur och branschkännedom som är överlägsen de mer generella kunskaper som traditionella konsult- och IT-leverantörer kan erbjuda. Vi kan konstatera att vi är en bra bit på väg och medarbetarnas samlade erfarenhet av personförsäkringsadministration uppgår till 472 år, vilket ger 7 år i snitt, och den samlade erfarenhet av systemutveckling är 621 år, motsvarande 9 år i snitt. Genom att Itello tar ansvar för hela utvecklingsprocessen, från verksamhetsutveckling till drift och förvaltning, ställs höga krav på medarbetarna. Det behövs kvalificerad kunskap och erfarenhet av den teknik och de plattformar Itello använder. Att Itello är ett företag med fokus på att utveckla produkten Inca framgår av sammanställningen över resursfördelningen under året (se figur nedan). 79 procent av tiden läggs på utveckling, analys av affärsbehov samt på tester och support. Bara under det senaste verksamhetsåret har vi investerat timmar i att utveckla och förbättra funktionerna i Inca. Totalt har vi under åren lagt närmare timmar på att utveckla produkten. Det är en satsning som kontinuerligt kommer våra kunder till del. ar och sparande är långsiktiga val för slutkunderna och samma långsiktighet finns alltid i Itellos sätt att utveckla Inca Omsättning Anställda och konsulter Årsekvivalenter Resursfördelning av mantimmar Development 36 % Professional Services 15 % Product Management 23 % Marketing and Sales 3 % Customer Support and QA 20 % Administration 3 %

17 Ledning och styrelse Itellos ledningsgrupp från vänster: Thomas Karlsson, Oscar Lindvall Professional Services och Product Management, Anna Svanberg Customer Services och Quality Assurance, Jan Hedestam Marketing and Sales, Hans von Knorring VD, Mats Berlin Development. Lars-Inge Berg Styrelseordförande Hans von Knorring VD och styrelseledamot Björn Nilsson Styrelseledamot Lång erfarenhet från utveckling och försäljning av IT-lösningar till banker och försäkringsbolag. Tidigare anställd hos IBM, varav många år i företagets ledning. Styrelseordförande i Itello, Conevo, Euroling, Framsteg och ConnectNow. VD för Itello sedan 2003 med mångårig erfarenhet från systemutveckling och IT inom bank och försäkringsområdet. Tidigare IT-chef på fond- och försäkringsbolaget Robur. Mångårig erfarenhet av pensions- och försäkringsområdet. Tidigare chefaktuarie och divisionschef i Alecta/SPP, skonsult på Hewitt Associates, Marknadschef KP och. Idag vvd på Reda sadministration AB. Thomas Karlsson Styrelseledamot och medarbetare Systemarkitekt på Itello med bred kompetens kring uppbyggnad av försäkringsverksamhet och systemdesign inom olika livförsäkringsbolag. Mats Berlin Styrelseledamot och medarbetare Ansvarig för systemdesign på Itello. Tidigare grundare och VD för konsultbolaget Open Mind. Omfattande kunskap kring IT-design inom den finansiella sektorn. Carl Rosvall Styrelseledamot Grundare av Protect Data och VD under 15 års tid. Styrelseledamot i Orc Software AB. 17

18 Förvaltningsberättelse VERKSAMHETEN Itello utvecklar Inca för pensions- och försäkringsmarknaden. Inca är en standardprodukt som erbjuder en effektivare administration och en låg kostnad för lansering av nya pensions- och försäkringsprodukter. Inca och tillhörande tjänster kan, när det är implementerat hos kund, kontinuerligt stödja en kunds förändrade verksamhet. För att möta kundernas krav på större förutsägbarhet på kostnadssidan har vi utvecklat vårt erbjudande när det gäller produktifierade tjänster. Företagets säte är Stockholm och verksamhetens bedrivs i Itello AB. VIKTIGA HÄNDELSER Under året har Moderna Liv & tagit Inca i produktion som plattform för sina liv-och pensionsförsäkringar. Nordnet har börjat använda Inca för sin danska verksamhet. Samtliga kunder har uppgraderat sina system till nya releaser som vi tagit fram under året. Vi har under året färdigställt en helt ny modul för avancerade sparprodukter som kunder kan använda till att lansera nya produkter och tjänster. Det ger kunderna stora rationaliseringsvinster och bättre förutsättningar att anpassa sig till dagens moderna sparande. Itello har under året förbättrat möjligheterna för användarna att skräddarsy egna rapporter med hjälp av en integrerad rapportgenerator, Inca Data Mart. För att underlätta arbetet med att föra över information och historik från befintliga system har Itello utvecklat verktyget Inca Migration Toolkit som ger full kontroll över migreringen av avtal och tillhörande historik. RESULTATET Nettoomsättningen under verksamhetsåret var 83,6 msek (81,6) en ökning med 2,4 %. Resultatet var efter finansiella poster 4,7 msek (8,2). LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Årets räkenskaper visar att kassa, bank och kortfristiga placeringar utgör närmre 35 % (40 %) av de totala tillgångarna och omsättningstillgångarna står för 68 % (99 %) av tillgångarna. Nyckeltalet kassalikviditet är i år 108 % (176 %), minskningen är direkt hänförlig till anskaffningen av viss ursprunglig programkod i Inca som till 50 % betalts med egna medel och till 50 % ligger som kortfristig skuld i årsredovisningen. Soliditeten uppgår till 36 % (42 %). ORGANISATION OCH PERSONAL Under året har vi genomfört förändringar av organisationen för att öka leveranskapaciteten och anpassa våra resurser efter kundernas struktur och krav. Antalet anställda och konsulter uppgick vid årets slut till 67 (76). ÄGARFÖRHÅLLANDEN, STYRELSEN OCH STYRELSENS ARBETSSÄTT Itello är personalägt. Det skapar ett stort engagemang och medverkar till ett långsiktigt perspektiv i verksamheten. Styrelsen har under året haft fyra ordinarie sammanträden och två extra sammanträden. Styrelsen har fokus på att expandera verksamheten och att öka leveranskapaciteten. I övrigt har mötena behandlat frågor angående marknadssituationen, verksamhetsplanering, större avtal och budgetfrågor. FRAMTIDEN Vi bedömer att omsättningen kommer att öka nästa verksamhetsår och att tillväxten hamnar i nivå med tidigare år. Itello fortsätter att investera i utveckling av Inca för att följa kundernas förändrade verksamhet. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att till aktieägare utdelas i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. 18

19 Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Underkonsulter och legoarbeten Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Justerat eget kapital SEK Soliditet %

20 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Systemrättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

21 Not Eget kapital och skulder Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 15 För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 21

22 Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Finansieringsverksamheten Optionsprogram Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

23 Tilläggsupplysningar Redovisningsoch värderingsprinciper ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. INTÄKTSREDOVISNING Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med huvudregeln i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i posten övriga fordringar. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Systemrättigheter 20 Inventarier 20 Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redvisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. FORDRINGAR Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skatter Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd 2001:1 Inkomstskatter. Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. 23

24 Noter Not 1 Arvode till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Upplysning om sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid 2,1 % 1,7 % Andel sjukfrånvaro med sammanhängande tid över 60 dagar 0 % 0 % Andel sjukfrånvaro för kvinnor 2,6 % 1,9 % Andel sjukfrånvaro för män 2 % 1,7 % Andel sjukfrånvaro för anställda i åldern 29 år eller yngre 2,4 % 2,9 % Andel sjukfrånvaro för anställda i åldern år 2,3 % 1,7 % Andel sjukfrånvaro för anställda i åldern 50 år eller äldre 0,4 % 0,8 % Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 14,0 14,0 Män 36,5 38,0 50,5 52,0 Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 % Andel män i styrelsen 100 % 100 % Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 17 % 20 % Andel män bland övriga ledande befattningshavare 83 % 80 % Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Systemrättigheter 20 % Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % Sociala kostnader skostnader för styrelse och verkställande direktör skostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelningar Övriga ränteintäkter Not 5 Bokslutsdispositioner Förändringar avskrivningar över/under plan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

LOGISTIKTJÄNSTER & PRODUKTFÖRSÖRJNING

LOGISTIKTJÄNSTER & PRODUKTFÖRSÖRJNING LOGISTIKTJÄNSTER & PRODUKTFÖRSÖRJNING ÅRSREDOVISNING 2015/2016 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer