Sammanfattning, koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning, koncernen"

Transkript

1 Delårsrapport för Swedbank Januari - september 2008 Stockholm den 22 oktober 2008 Periodens resultat ökade med 1 procent jämfört med de tre första kvartalen 2007 Periodens resultat uppgick till mkr (8 888) Resultat per aktie uppgick till 17,41 kronor (17,25) Räntabilitet på eget kapital uppgick till 17,0 procent (19,0) K/I-talet uppgick till 0,50 (0,51) Räntenettot ökade med 15 procent till mkr (13 898) Kreditförlusterna* uppgick till mkr (381), motsvarande en kreditförlustnivå på 0,18 procent (0,06) Primärkapitalrelationen uppgick enligt nytt regelverk till 8,7 procent (8,5 procent den 31 december 2007) och med övergångsregler till 6,8 procent (6,2). Minskat resultat för tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2008 Periodens resultat minskade med mkr till mkr (3 604), varav nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med mkr till -109 mkr (1 141) Resultat per aktie uppgick till 4,79 kronor (6,99) Räntabilitet på eget kapital minskade till 13,8 procent (20,6) K/I-talet uppgick till 0,52 (0,47) Räntenettot ökade med 2 procent till mkr (5 295) Kreditförlusterna* uppgick till 812 mkr (423), motsvarande en kreditförlustnivå på 0,27 procent (0,14). Finanskrisens påverkan på kvartalsresultatet Swedbanks kvartalsresultat har påverkats negativt av oron på de globala finansmarknaderna, framför allt genom lägre nettoresultat finansiella poster till verkligt värde. Exempel på detta är: Negativa värderingseffekter i Swedbank Markets kreditobligationsportfölj på 217 mkr Kreditförlustreserveringar på 169 mkr i icke säkerställd tradingexponering mot Lehman Brothers Lägre intäkter i Swedbank Hypotek med 356 mkr till följd av bland annat förlängd likviditet och oro på upplåningsmarknaderna (räntenetto och nettoresultat finansiella poster till verkligt värde) Negativa värderingseffekter i de baltiska trading-, likviditets- och försäkringsportföljerna med cirka 100 mkr Lägre intäkter i Swedbank Robur med 98 mkr. Periodens resultat, mkr Resultat per aktie, kr Räntabilitet på eget kapital, % Primärkapitalrelation, % Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kv Kv Kv Kv Kv ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Kv Kv Kv Kv Kv ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 VD-kommentar Världen har drabbats av en finansiell kris. Den finansiella krisens förlopp har varit snabbt. Den påverkar utvecklingen av den reala ekonomin världen över och Swedbanks hemmamarknader utgör inget undantag. Swedbank värnar långsiktiga kundrelationer och fördjupar dialogen med kunderna i dessa svåra tider. Banken har en god och stabil lönsamhet. Periodens resultat visar en stabil intjäning i nivå med samma period De finansiella riskerna är begränsade. Swedbank vidtar åtgärder för att balansera utvecklingen, till exempel ökade krav på kreditkvalitet och en striktare relation mellan inoch utlåning. Kostnadsbesparingar och effektiviseringar prioriteras fortsatt högt. * Kreditförluster = reserveringar + bortskrivningar - återvinningar Swedbank, delårsrapport januari september (45)

2 Sammanfattning, koncernen mkr Kv3 Kv2 % Kv3 % Jan-sep Jan-sep % Helår Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till Swedbanks aktieägare Nyckeltal Kv3 Kv2 Kv3 Jan-sep Jan-sep Helår Räntabilitet på eget kapital, % 13,8 20,6 18,1 17,0 19,0 18,9 Resultat per aktie, kronor 1) 4,79 6,99 5,57 17,41 17,25 23,28 K/I-tal, före kreditförluster 0,52 0,47 0,51 0,50 0,51 0,51 Eget kapital per aktie, kronor 1) 141,68 135,81 124,89 141,68 124,89 131,96 Kapitaltäckningskvot exklusive tillägg 1,57 1,58 1,63 1,57 1,63 1,59 Primärkapitalrelation, %, exklusive tillägg 8,7 8,8 8,6 8,7 8,6 8,5 Kapitaltäckningsgrad, %, exklusive tillägg 12,5 12,6 13,1 12,5 13,1 12,7 Primärkapitalrelation, %, övergångsregler 6,8 6,7 6,2 6,8 6,2 6,2 Kapitaltäckningsgrad, %, övergångsregler 9,9 9,7 9,4 9,9 9,4 9,3 Kreditförlustnivå netto, % 0,27 0,14 0,09 0,18 0,06 0,07 Andel osäkra fordringar, % 0,32 0,20 0,14 0,32 0,14 0,13 1) Antalet aktier specificeras på sidan 43. Nyckeltalen baseras på resultat och eget kapital hänförligt till aktieägarna i Swedbank. Balansräkningsdata mdkr 30 sep 31 dec % 30 sep % Utlåning till allmänheten Inlåning från allmänheten Aktieägarnas eget kapital Balansomslutning Riskvägda tillgångar äldre regelverk Riskvägda tillgångar exklusive tillägg Riskvägda tillgångar övergångsregler Swedbank, delårsrapport januari september (45)

3 Resultatutveckling i koncernen, Kv3 jämfört med Kv Ökat räntenetto och lägre kostnader Periodens resultat minskade med mkr eller 32 procent till mkr (3 604) Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med mkr till -109 mkr (1 141) Resultat per aktie uppgick till 4,79 kronor (6,99) Räntabilitet på eget kapital uppgick till 13,8 procent (20,6) Rörelseresultatet minskade med 32 procent till mkr (4 580) Intäkterna minskade med 13 procent till mkr (9 433) Räntenettot ökade med 2 procent till mkr (5 295) Provisionsnettot minskade med 5 procent till mkr (2 374) Kostnaderna minskade med 3 procent till mkr (4 430) K/I-talet uppgick till 0,52 (0,47) Kreditförlusterna ökade till 812 mkr (423) Skattebelastningen uppgick till 21 procent (20). Ökat räntenetto Intäkterna minskade med mkr eller 13 procent till mkr (9 433). Intäktsminskningen beror på lägre nettoresultat finansiella poster till verkligt värde. I kvartalet ingår en engångsintäkt på 95 mkr från försäljning av återförsäkringsbolaget SPS Reinsurance i Luxemburg. Föregående kvartal ingick engångsintäkter från försäljning av MasterCard-aktier med 101 mkr och Hansabanks delägda kortbolag Pankade Kaardikeskus (PKK) med 66 mkr. Räntenettot ökade med 2 procent och uppgick till mkr (5 295). Räntenettot från utlåningsportföljen ökade med 123 mkr. Räntenettot från inlåningsverksamheten ökade med 89 mkr på grund av högre räntemarginaler. Övrig verksamhet minskade med 83 mkr. Provisionsnettot minskade med 5 procent och uppgick till mkr (2 374). Intäkterna från betalningsförmedling ökade med 60 mkr. Sjunkande aktiekurser medförde lägre kapitalförvaltningsprovisioner och courtageintäkter. Intäkterna från corporate finance minskade med 155 mkr till 22 mkr. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med mkr till mkr (1 141). För att minska den redovisningsmässiga volatiliteten på derivat kopplade till finansiering av euroutlåning i Baltikum tillämpas kassaflödessäkring från och med tredje kvartalet. Orealiserade värdeförändringar redovisas därmed inte längre i resultaträkningen utan direkt i eget kapital. Under andra kvartalet påverkades nettoresultatet positivt med 419 mkr. I Swedbank Markets minskade nettoresultat finansiella poster till verkligt värde med 328 mkr från förra kvartalet, varav negativa värdeförändringar i kreditobligationsportföljen stod för 217 mkr (0). I Swedbank Hypotek gav marknadsvärderingen av utlåning och upplåning inklusive derivat en negativ resultateffekt på 171 mkr under kvartalet jämfört med en positiv på 29 mkr föregående kvartal. Den negativa värdeförändringen förklaras av de stora rörelserna som skett på marknaden mellan räntor på bostadsobligationer och interbankräntor. I Baltisk bankrörelse minskade nettoresultat finansiella poster till verkligt värde med 98 mkr från föregående kvartal, huvudsakligen till följd av värdeminskningar i försäkringsrörelsens placeringstillgångar samt svagt resultat i aktietradingen. I tredje kvartalet ingår en negativ valutaeffekt på 77 mkr hänförlig till redovisad skuld avseende bedömd tilläggsköpeskilling i dollar för Swedbank Ukraine, vars funktionella valuta är hryvnya. Svenska kronan försvagades relativt sett mer emot dollarn än hryvnyan. Motsvarande värde för andra kvartalet var en positiv valutaeffekt på 61 mkr. I andra kvartalet ingick en realisationsvinst från försäljning av MasterCard-aktier med 101 mkr. Försäkringsnettot ökade till 105 mkr (101). Andel av intresseföretags resultat ökade till 138 mkr (122), framför allt till följd av högre resultat i EnterCard. Övriga intäkter ökade till 415 mkr (400). I tredje kvartalet ingår realisationsvinst på 95 mkr från försäljning av SPS Reinsurance. Andra kvartalet påverkades av realisationsvinst på 66 mkr från försäljningen av Hansabanks delägda kortbolag Pankade Kaardikeskus (PKK) samt återförd skatt på leasingobjekt i Ryssland med 19 mkr. Lägre kostnader Koncernens kostnader minskade med 3 procent till mkr (4 430). Personalkostnaderna var i princip oförändrade och uppgick till mkr (2 453). Resultatbaserade personalkostnader ökade med 50 mkr. Inom Swedbank Markets innebar det svaga kvartalsresultatet att avsättningen till resultatbaserade personalkostnader blev 158 mkr lägre än föregående kvartal. Andra kvartalet påverkades av att reserven för resultatbaserade ersättningar inom Baltisk bankrörelse reviderades med 185 mkr till följd av lägre avsättningsbehov. Minskningen av personalkostnader exklusive resultatbaserade ersättningar uppkom huvudsakligen inom Baltisk bankrörelse, bland annat till följd av färre antal anställda. Övriga kostnader minskade med 6 procent till mkr (1 977), huvudsakligen på grund av en momsåtervinning på 83 mkr i den ryska leasingverksamheten. Avskrivning av värdet för varumärket Hansabank ingår med 39 mkr (24). Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick netto till 812 mkr (423), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,27 procent (0,14). Ökningen förklaras av en reservering på 169 mkr för sannolika förluster i tradingportföljen samt av ökade förluster i Baltikum. Av kreditförlusterna utgörs 787 mkr av reserveringar, 122 mkr av bortskrivningar och -97 mkr av återvinningar. Specifikation av kreditförluster och lånefordringar lämnas i not 3 och 4. Swedbank, delårsrapport januari september (45)

4 Skattesats Resultatet före skatt uppgick till mkr (4 580) och skattekostnaden till 640 mkr (935), vilket motsvarade en skattebelastning på 21 procent (20). Resultatutveckling i koncernen, Kv jämfört med Kv Ökade intäkter Periodens resultat minskade med 14 procent till mkr (2 866) Resultat per aktie minskade till 4,79 kronor (5,57) Räntabilitet på eget kapital minskade till 13,8 procent (18,1) Rörelseresultatet minskade med 15 procent till mkr (3 669) Intäkterna ökade med 3 procent till mkr (8 031) Räntenettot ökade med 13 procent till mkr (4 806) Provisionsnettot minskade med 10 procent till mkr (2 503) Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade till -109 mkr (196) Kostnaderna ökade med 4 procent till mkr (4 132) K/I-talet uppgick till 0,52 (0,51) Kreditförlusterna ökade till 812 mkr (230) Skattebelastningen var 21 procent (22). Ökade intäkter Intäkterna ökade med 207 mkr eller 3 procent till mkr (8 031). Högre räntenetto och övriga intäkter kompenserade lägre provisionsintäkter och lägre nettoresultat finansiella poster till verkligt värde. Exklusive realisationsvinst från försäljningen av SPS Reinsurance i tredje kvartalet ökade intäkterna med 1 procent. Räntenettot ökade med 13 procent till mkr (4 806). Räntenettot från utlåningsportföljen ökade med 233 mkr trots fortsatt marginalpress och ökade upplåningskostnader. Räntenettot från inlåningsverksamheten ökade med 159 mkr genom volymökning. Övrig verksamhet ökade med 226 mkr. Provisionsnettot minskade med 238 mkr eller 10 procent till mkr (2 503). Intäkter från betalningsförmedling ökade med 85 mkr, medan intäkter från kapitalförvaltning minskade med 269 och courtage med 77 mkr. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med 305 mkr till -109 mkr (196). Minskningen återfanns framför allt inom Swedbank Markets, där nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med 377 mkr från föregående år. De negativa värdeförändringarna i Swedbank Markets kreditobligationsportfölj uppgick till 217 mkr (-60). För att minska den redovisningsmässiga volatiliteten på derivat kopplade till finansiering av euroutlåning i Baltikum tillämpas kassaflödessäkring från och med tredje kvartalet. Orealiserade värdeförändringar redovisas därmed inte längre i resultaträkningen utan direkt i eget kapital. Under tredje kvartalet 2007 påverkades nettoresultatet negativt med 89 mkr. Försäkringsnettot ökade till 105 mkr (99). Andel av intresseföretags resultat uppgick till 138 mkr (140). Övriga intäkter ökade till 415 mkr (287) främst genom en realisationsvinst på 95 mkr från försäljningen av SPS Reinsurance. Ökade kostnader Kostnaderna ökade med 181 mkr eller 4 procent till mkr (4 132). Avskrivning av värdet för varumärket Hansabank ingår med 39 mkr (0). Återvunnen moms i den ryska leasingverksamheten reducerade kostnaderna med 83 mkr. Personalkostnaderna ökade med 46 mkr eller 2 procent till mkr (2 412). Resultatbaserade personalkostnader minskade med 102 mkr, framför allt inom Baltisk bankrörelse. Personalkostnader exklusive resultatbaserade ersättningar ökade med 148 mkr, framför allt utanför Sverige. I Sverige ökade kostnaderna på grund av högre pensionskostnader och avtalsenliga löneökningar. Övriga kostnader ökade med 8 procent till mkr (1 720), framför allt på grund av högre kostnader för lokaler och IT samt avskrivningar för varumärket Hansabank. Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick netto till 812 mkr (230), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,27 procent (0,09). Ökningen är primärt hänförlig till Baltisk bankrörelse samt reserveringen på 169 mkr avseende tradingtillgångar. Skattesats Resultatet före skatt uppgick till mkr (3 669) och skattekostnaden uppgick till 640 mkr (793), vilket motsvarar en skattebelastning på 21 procent (22). Den lägre skattesatsen förklaras bland annat av återvinning av skatt från föregående år. Resultatutveckling i koncernen, jan - sep 2008 jämfört med jan - sep 2007 Ökade intäkter Periodens resultat ökade med 1 procent till mkr (8 888) Resultat per aktie uppgick till 17,41 kronor (17,25) Räntabilitet på eget kapital uppgick till 17,0 procent (19,0) Rörelseresultatet minskade med 1 procent till mkr (11 476) Intäkterna ökade med 9 procent till mkr (24 050) Räntenettot ökade med 15 procent till mkr (13 898) Provisionsnettot minskade med 7 procent till mkr (7 344) Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med 15 procent till mkr (1 305) Kostnaderna ökade med 8 procent till mkr (12 193) K/I-talet uppgick till 0,50 (0,51) Kreditförlusterna ökade till mkr (381) Skattebelastningen uppgick till 21 procent (22). Swedbank, delårsrapport januari september (45)

5 Ökade intäkter Intäkterna ökade med mkr eller 9 procent till mkr (24 050). Exklusive realisationsvinster (SPS Reinsurance, MasterCard och PKK 2008, CEK AB 2007) och intäkter från kontorsförsäljningar ökade intäkterna med 6 procent. Räntenettot ökade med mkr eller 15 procent till mkr (13 898). Räntenettot från utlåningsportföljen ökade med 850 mkr trots fortsatt marginalpress och ökade upplåningskostnader. Räntenettot från inlåningsverksamheten ökade med 847 mkr genom såväl volymökning som förbättrade räntemarginaler. Räntenettot från övrig verksamhet ökade med 365 mkr. Provisionsnettot minskade med 525 mkr eller 7 procent till mkr (7 344). Intäkterna från betalningsförmedling ökade med 311 mkr, medan intäkterna från aktiemarknadsrelaterad verksamhet minskade. Intäkterna från kapitalförvaltning minskade med 472 mkr, från courtage med 207 mkr, från corporate finance med 136 mkr och från fondförsäkringssparande med 47 mkr. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med 198 mkr eller 15 procent till mkr (1 305). Marknadsvärdeförändringen i Swedbank Markets kreditobligationsportfölj uppgick till -404 mkr (-60). I Baltisk bankrörelse var nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 263 mkr lägre än föregående år, huvudsakligen på grund av negativa värdeförändringar på placeringstillgångar i försäkringsrörelsen samt svagt resultat i aktietradingen. I Swedbank Hypotek har marknadsvärderingen av utlåning och upplåning inklusive derivat gett en negativ resultateffekt på 158 mkr under året jämfört med en positiv effekt på 19 mkr föregående år. Den negativa värdeförändringen förklaras av de stora rörelserna som skett på marknaden mellan räntor på bostadsobligationer och interbankräntor. Värdeförändringen på Group Treasurys derivat kopplade till finansiering av euroutlåning i Baltikum uppgick till 163 mkr (0). För att minska den redovisningsmässiga volatiliteten i dessa affärer tillämpas kassaflödessäkring från och med tredje kvartalet, vilket innebär att orealiserade värdeförändringar inte längre redovisas i resultaträkningen utan direkt i eget kapital. Försäkringsnettot ökade till 313 mkr (269). Ökningen återfanns framför allt i Baltikum. Andel av intresseföretags resultat ökade till 376 mkr (354), främst genom högre resultat i EnterCard. Övriga intäkter ökade till mkr (880) genom realisationsvinst på 440 mkr från kontorsförsäljningar till två sparbanker i västra och södra Sverige, samt genom realisationsvinst från försäljningen av SPS Reinsurance, 95 mkr, och Hansabanks delägda kortbolag Pankade Kaardikeskus, 66 mkr ingick en realisationsvinst från CEK AB med 40 mkr. Ökade kostnader Kostnaderna ökade med 990 mkr eller 8 procent till mkr (12 193). Av kostnadsökningen var 407 mkr hänförligt till den förvärvade ukrainska bankrörelsen och 63 mkr till avskrivning av värdet för varumärket Hansabank. Personalkostnaderna ökade med 331 mkr eller 5 procent till mkr (7 159). Kostnadsökningen med 779 mkr eller 13 procent exklusive resultatbaserade ersättningar återfinns primärt utanför Sverige. Resultatbaserade personalkostnader minskade med 448 mkr. Minskningen återfinns framför allt inom Baltisk bankrörelse och Swedbank Markets. Övriga kostnader ökade med 659 mkr eller 13 procent till mkr (5 034) framför allt på grund av expansion och förändringsarbete utanför Sverige samt ökade kostnader för värdetransporter och säkerhet i Sverige. Återvunnen moms i den ryska leasingverksamheten har reducerat kostnaderna med 83 mkr. Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick netto till mkr (381), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,18 procent (0,06). Kreditförlusterna har ökat med 358 mkr i Svensk bankrörelse, med 489 mkr i Baltisk bankrörelse, med 121 mkr i Internationell bankrörelse (Ukrainsk bankrörelse konsolideras från och med juli 2007) och med 169 mkr i Swedbank Markets (tradingtillgångar). Skattesats Resultatet före skatt uppgick till mkr (11 476) och skattekostnaden uppgick till mkr (2 500), vilket motsvarar en skattebelastning på 21 procent (22). Den lägre skattesatsen förklaras bland annat av större andel skattefria intäkter samt återvinning av skatt från föregående år. Ränterisk En höjning av samtliga marknadsräntor med en procentenhet skulle per den 30 september 2008 ha medfört en minskning av värdet av koncernens tillgångar och skulder, inklusive derivat, med mkr (1 961). I denna kalkyl ingår delar av bankens inlåning som åsatts en duration på mellan 2 och 3 år. Värdeminskningen för positioner i svenska kronor skulle ha uppgått till 952 mkr (1 549) medan positioner i utländsk valuta skulle få en värdeminskning med 769 mkr (412). Vid en räntehöjning med en procentenhet skulle koncernens nettoresultat av finansiella transaktioner den 30 september 2008 ha ökat med 162 mkr (296). Jämförelsetalen avser 31 december Risker och osäkerhetsfaktorer Swedbanks resultat påverkas starkt av omvärldsförändringar som bolaget själv inte råder över. Bland annat påverkar förändringar i det allmänna ränteläget samt börs- och valutakurser koncernens resultatutveckling. Samtidigt har Swedbank en lågriskprofil med en väldiversifierad kreditportfölj samt låga finansiella och operativa risker. Under tredje kvartalet eskalerade kreditoron på de globala finansiella marknaderna. Mot slutet av kvartalet upphörde de globala penning- och kapitalmarknaderna i princip att fungera, vilket skapade en likviditetskris för hela det finansiella systemet. Detta har påverkat Swedbank. Flera finansiella institutioner har drabbats negativt av den globala finanskrisen. Swedbank har begränsade exponeringar mot finansiella institutioner. Ökade riskpremier på värdepapper utgivna av andra motparter än stater har påverkat marknadsvärden på obligationsinnehav och derivat negativt. Samtidigt Swedbank, delårsrapport januari september (45)

6 har svårigheten att hitta relevanta marknadspriser ökat, då handeln i många instrument inte varit aktiv. Högre upplåningskostnader och nedsatt funktion på marknader för framför allt långfristig upplåning har i viss omfattning påverkat räntenettot negativt. Avsaknaden av fungerande långfristiga upplåningsmarknader har även inneburit att det blivit svårare att ha en matchad kapitalbindning mellan tillgångar och skulder. Fallande börskurser har påverkat intäkterna från bland annat kapitalförvaltning, livförsäkringssparande och aktiehandel negativt. Nyhetsrapportering från den globala finanskrisen samt ökad ryktesspridning har bidragit till oro bland bankkunder på alla Swedbanks hemmamarknader. Det snabbt försämrade ekonomiska läget i världen påverkar bankens kunder och därmed på sikt bankens resultatutveckling. Av Swedbanks hemmamarknader är det särskilt i Baltikum som den ekonomiska avmattningen redan har börjat synas. Hittills har den ekonomiska inbromsningen inte medfört några väsentliga negativa resultateffekter. Effekterna på Swedbanks verksamhet av omvärldsförändringarna beskrivs närmare i rörelsegrensredovisningen nedan. Utöver vad som framgår av denna delårsrapport återfinns en omfattande beskrivning av koncernens risker och riskkontroll i årsredovisningen för 2007 samt i Swedbanks första årliga rapport rörande riskhantering och kapitaltäckning enligt det nya regelverket Basel 2, Risk och kapitaltäckning Det har inte skett några betydande förändringar i riskfördelningen jämfört med vad som angavs i årsredovisningen eller i riskrapporten. Likviditet, upplåning och säkerställda obligationer Från mitten av september har såväl den svenska som de internationella kapitalmarknadernas funktion varit kraftigt nedsatt. Den ökade riskaversionen hos investerare och i interbankmarknaden har lett till att upplåning och likviditetsförsörjning via kapitalmarknaderna har försvårats kraftigt för hela banksystemet. Likviditet har därför tillförts banksystemet genom åtgärder från centralbanker. Swedbank har genom en aktiv hantering av tillgängliga likviditetsreserver även i detta dåliga marknadsklimat lyckats upprätthålla en god likviditet. De långfristiga hypotekslånen i Sverige, som hanteras av dotterföretaget Swedbank Hypotek, och även inkluderar betydande kreditvolymer förmedlade av svenska sparbanker, uppgår till 580 mdkr och utgör cirka hälften av koncernens utlåning till allmänheten. Swedbank Hypoteks utlåning till allmänheten finansieras genom upplåning på kapitalmarknaden och fr o m april 2008 primärt genom säkerställda obligationer. Övergången till säkerställda obligationer den 21 april 2008 skedde genom en konvertering av utestående långfristiga obligationer till säkerställda obligationer som har fått kreditbetyget AAA från Standard and Poor s och Aaa från Moody s. Den 15 maj genomfördes den första internationella säkerställda emissionen om en miljard euro. Kvaliteten i de säkerställda obligationerna vilar på den mycket goda kvaliteten i Swedbank Hypoteks säkerställda kreditportfölj, där det genomsnittliga belåningsvärdet ligger runt 43 procent. Kreditportföljen är avskild från koncernens övriga utlåning och består av krediter mot säkerhet i svenska fastigheter och krediter till svenska kommuner eller med garanti från svenska kommuner. Under årets nio första månader har Swedbank Hypotek emitterat säkerställda obligationer om 71 mdkr på den svenska marknaden och 23 mdkr på den utländska marknaden till externa investerare. Under det tredje kvartalet uppgår motsvarande belopp till 18 mdkr på den svenska och 11 mdkr på den utländska marknaden. Under det fjärde kvartalet 2008 förfaller 25 mdkr extern långfristig finansiering och under 2009 förfaller 102 mdkr. Swedbank har en stabil inlåningsbas i Sverige och i Baltikum med genomgående mycket höga marknadsandelar av allmänhetens inlåning. Den svenska bank- och finansbolagsutlåningen finansieras av inlåning tillsammans med eget kapital och förlagslån. Swedbanks upplåningsbehov på kapitalmarknaderna, utöver Swedbank Hypotek och normal likviditetshantering, avser primärt Swedbanks verksamhet utanför Sverige, där den inhemska inlåningen inte är i nivå med utlåningen. Swedbank AB har under årets nio första månader tagit upp cirka 45 mdkr i långfristig upplåning, exklusive emissioner kopplade till aktieindexobligationer. Av den långfristiga upplåningen förfaller cirka 18 mdkr under fjärde kvartalet 2008 och cirka 40 mdkr förfaller under Swedbank har under lång tid arbetat aktivt för att bibehålla och vidareutveckla sin väldiversifierade upplåningsbas. Detta arbete fortgår löpande. Kapitaltäckning Övergången till Basel 2-regelverket sker successivt och Swedbank uppnår full effekt av det minskade kapitalkravet först Från och med 2008 rapporterar samtliga bolag i den finansiella företagsgruppen enligt Basel 2- regelverket. De bolag som under 2007 rapporterade enbart enligt det gamla regelverket, Basel 1, rapporterar nu enligt det nya regelverkets schablonmetod. Bland dessa bolag märks dotterbolagen i Baltikum, Ryssland och Ukraina samt det svenska finansbolaget. Kapitaltäckningsgraden, som beräknas för den finansiella företagsgruppen, uppgick med full effekt av det nya regelverket den 30 september 2008 till 12,5 procent (12,7 den 31 december 2007), varav primärkapitalrelationen var 8,7 procent (8,5). Kapitaltäckningskvoten uppgick till 1,57 (1,59). Primärkapitalet inkluderar periodens resultat efter avdrag för beräknad utdelning. Med hänsyn tagen till övergångsreglerna var primärkapitalrelationen 6,8 procent (6,2), kapitaltäckningsgraden 9,9 procent (9,3) och kapitaltäckningskvoten 1,23 (1,16). En specifikation över kapitaltäckningen och en sammanfattning av det nya regelverket återfinns på sidan 32. Balansräkning Swedbanks balansomslutning uppgick till mdkr per den 30 september, vilket var en ökning med 25 mdkr eller 1 procent från föregående kvartal och en ökning med 88 mdkr eller 5 procent från årsskiftet. Ökningen såväl under kvartalet som under året avser huvudsakligen utlåning till allmänheten. Den långsiktiga likviditetsreserven uppgick till cirka 130 mdkr, varav cirka 20 mdkr i den svenska likviditetsportföljen och cirka 10 mdkr i den baltiska likviditetsportföljen. I likviditetsreserven ingår även innehav i moderbanken av säkerställda obligationer utgivna av Swedbank Hypotek på cirka 100 mdkr, ett innehav som dock elimineras i koncernbalansräkningen. Utöver den aktiva likviditetsreserven finns legala kassakravsreserver på närmare 14 mdkr i Baltikum, Ryssland och Ukraina. Swedbank, delårsrapport januari september (45)

7 Utlåning/inlåningskvoten uppgick till 267 procent jämfört med 245 procent vid årsskiftet. Utlånings/inlåningskvoten exklusive utlåningen i Swedbank Hypotek uppgick till 140 procent (121). Utlåningen till kreditinstitut, exklusive återköpsavtal, uppgick till 60 mdkr (83). Räntebärande värdepapper uppgick till 100 mdkr (115), varav cirka 30 mdkr i likviditetsportföljer hos Group Treasury och i Baltikum och cirka 70 mdkr i Swedbank Markets handelslager. På skuldsidan har emitterade värdepapper minskat 45 mdkr under kvartalet till 635 mdkr, medan upplåning från kreditinstitut inklusive repor och Riksgäldskontoret har ökat med 88 mdkr till 243 mdkr. Som ett led i att öka likviditeten under rådande marknadsförhållande har Swedbank AB ökat innehavet av säkerställda obligationer utgivna av Swedbank Hypotek, som är belåningsbara i centralbankerna. Efterställda skulder uppgick till 41 mdkr, en ökning med 1 mdkr från föregående kvartal liksom från årsskiftet. Ökningen under kvartalet är i allt väsentligt hänförligt till valutakurseffekter. Eget kapital uppgick till 73 mdkr, en ökning med 3 mdkr från föregående kvartal och med 5 mdkr från årsskiftet. En specifikation av balansräkningen återfinns på sidan 35. En specifikation över förändring av eget kapital återfinns på sidan 36. Förändring av eget kapital Av ökningen i aktieägarnas eget kapital med mkr under kvartalet bidrog, utöver periodens resultat på mkr, omräkningsdifferenser med 748 mkr efter avdrag för säkring av nettoinvestering i utländska dotter- och intresseföretag. Effekter av kassaflödessäkringar minskade det egna kapitalet med 191 mkr. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod uppgår till 18,7 mdkr, varav goodwill uppkommen vid förvärvet av Hansabank utgör 12,0 mdkr och goodwill uppkommen vid förvärvet av OJSC Swedbank utgör 3,9 mdkr. Per den 30 september har en fördjupad prövning gjorts av koncernens goodwill och andra immateriella tillgångar. Inget nedskrivningsbehov föreligger. Utlåning Koncernens utlåning till allmänheten, exklusive återköpsavtal (repor), ökade under kvartalet med 49 mdkr eller 4 procent och uppgick den 30 september till mdkr (1 169). Ökningen föregående kvartal var 38 mdkr och motsvarande kvartal föregående år 43 mdkr. Utlåningsökningen i Baltikum var 10 mdkr under kvartalet jämfört med 11 mdkr motsvarande kvartal föregående år. Av utlåningsökningen i Baltikum under kvartalet var 6 mdkr hänförligt till valutakurseffekter. En specifikation över utlåningen återfinns på sidan 38. Andelen osäkra fordringar uppgick vid utgången av kvartalet till 0,32 procent (0,20). Av ökningen av osäkra fordringar brutto på 3,5 mdkr sedan årsskiftet svarade Baltisk bankrörelse för 2,7 mdkr. Ökningen i Baltikum återfinns framför allt bland privatkunder och bland fastighetsförvaltande företag i Estland och Lettland. Sparande och placeringar Kundernas totala sparande och placeringar i Swedbank minskade under kvartalet med 36 mdkr till mdkr. Sedan årsskiftet har kundernas sparande och placeringar minskat med 29 mdkr. Kundernas placeringstillgångar har fallit i värde till följd av sjunkande börskurser. Kundernas inlåning, exklusive återköpsavtal (repor), ökade sedan årets början med 7 mdkr eller 2 procent till 457 mdkr. En specifikation över sparande och placeringar återfinns på sidan 38. Övriga händelser Kontorsförsäljningar till sparbankerna Swedbank överlät den 1 januari 2008 sin verksamhet i Lerum till Sparbanken Alingsås. Samma datum överläts också Swedbanks sju kontor i Osby och Hässleholms kommuner till Sparbanken 1826 (före detta Kristianstads Sparbank och Tyringe Sparbank). Vid årsskiftet uppgick affärsvolymen vid de överlåtna kontoren till 12,9 mdkr, varav bankutlåningen till 1,4 mdkr och inlåningen till 3,6 mdkr. Affärsvolymerna avseende utlåning i Swedbank Hypotek och Swedbank Finans samt placeringsvolymer i Swedbank Roburs fonder och i Swedbanks aktieindexobligationer finns även efter överlåtelsen kvar i Swedbank. Försäljningspriset var 440 mkr. Swedbank Robur AB förvärvade Folksam Fond AB Swedbank Robur AB förvärvade den 2 januari 2008 samtliga aktier i Folksam Fond AB. Förvärvet reglerades kontant med 463 mkr. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och dotterföretagets nettotillgång på 43 mkr allokerades till immateriell tillgång, fondförvaltningsuppdrag, med 583 mkr och uppskjuten skatteskuld med 163 mkr. Nyttjandeperioden har fastställts till 20 år. Swedbank Robur Nordens bästa fondförvaltare Swedbank Robur har för andra året i rad utsetts till Nordens bästa fondförvaltare av det internationella analysföretaget Lipper. Swedbank Robur erhöll sammanlagt åtta priser, två för bästa fondbolag och sex för enskilda fonder. Tidigare i år utsågs Swedbank Robur även till Årets Stjärnförvaltare 2007 av Morningstar och Dagens Industri för starka fondresultat under Förvärv av ZAO OKO Capital Vostok Swedbank AB slutförde under första kvartalet förvärvet av ZAO OKO Capital Vostok från finska Pohjola Bank. Anskaffningskostnaden uppgick till 5 mkr, som har allokerats till goodwill. Bolaget, som kommer att ändra namn till ZAO Swedbank Markets, är verksamt inom investment banking med huvudinriktning mot finansiell rådgivning till nordiska och ryska företag i samband med förvärv och försäljningar av företag och verksamheter i Ryssland. Bolaget har sju anställda. Ägandet av Swedbanks ryska verksamhet överfört från AS Hansabank till Swedbank AB Per 12 maj överfördes ägandet av den ryska verksamheten i OAO Swedbank och Hansa Leasing Ltd från AS Hansabank till Swedbank AB. Swedbank, delårsrapport januari september (45)

8 Swedbank lanseras som varumärke i Baltikum Under hösten 2008 byter Hansabank i Baltikum namn till Swedbank. Varumärkesbytet beräknas ta omkring ett år. Det medför att nyttjandeperioden är bestämbar och att avskrivning sker. Swedbank AB säljer sin andel i NCSD Swedbank AB har kommit överens om att sälja sitt aktieinnehav i NCSD Holding AB till Euroclear Group. Genom försäljningen kommer Swedbank att göra en realisationsvinst på preliminärt cirka 650 mkr. NCSDs verksamhet påverkade Swedbanks resultat med -13 mkr under 2006 och 82 mkr under Realisationsvinsten redovisas i fjärde kvartalet förutsatt myndighetstillstånd. Årsstämma och utdelning Swedbanks årsstämma 2008 hölls i Stockholm den 25 april. Vid stämman valdes en ny ledamot in i styrelsen, Helle Kruse Nielsen. Omval skedde av styrelseledamöterna Gail Buyske, Simon F.D Ellis, Ulrika Francke, Berith Hägglund-Marcus, Göran Johnsson, Anders Nyblom och Carl Eric Stålberg, som också utsågs till styrelsens ordförande. Utdelningen till aktieägarna fastställdes till 9,00 kronor per aktie (8,25) i enlighet med styrelsens förslag. Utdelningen utbetalades den 6 maj 2008 genom VPC:s försorg. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år I övrigt beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att banken fram till nästa årsstämma, i sin värdepappersrörelse för att underlätta denna rörelse, löpande får förvärva upp till 1 procent av aktier i banken. Vidare beslutades om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av egna aktier, utöver förvärv i värdepappersrörelsen, upp till 5 procent av samtliga aktier i banken. Förvärv får endast ske på OMX Nordic Exchange Stockholm och endast till ett pris som vid förvärvstillfället ligger i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid stämman beslutades riktlinjer för utseende av valberedning. Banken kommer, senast sex månader före nästa årsstämma, offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Vid stämman beslutades också om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Reviderat kapitaltäckningsmål Swedbanks styrelse fattade i juli beslut om nytt mål för primärkapitalrelationen. Det nya målet baseras på full effekt av det nya kapitaltäckningsregelverket och innebär att primärkapitalrelationen ska vara inom intervallet 8,5-9,0 procent. Målet innebär en höjning från det tidigare målet på omkring 6,5 procent, som baserades på övergångsreglerna i kapitaltäckningsregelverket. Swedbanks exponering mot Lehman Brothers I mitten av september ansökte moderbolaget inom den amerikanska investmentbankkoncernen Lehman Brothers om konkursskydd. Swedbank och Lehman Brothers har sedan början av 1990-talet haft ett kommersiellt samarbete, bank till bank, inom custody, finansiering och derivathandel. Swedbank har en icke säkerställd och en säkerställd exponering mot Lehman-koncernen. Den icke säkerställda exponeringen i form av derivat och obligationsinnehav till sex bolag inom Lehmankoncernen uppgick per 30 september till 209 mkr. 169 mkr, motsvarande 80 procent av exponeringen, har reserverats som sannolika kreditförluster. Swedbanks säkerställda exponering uppgår till miljoner US-dollar mot ett bolag i Lehmankoncernen. Säkerheten består av en pool av 69 skuldebrev avseende fastighetskrediter med underliggande pant inom maximalt 72 procents belåningsgrad. Säkerheterna består av olika typer av fastigheter med god geografisk spridning i USA. Varje fastighet har initialt värderats av oberoende värderare. Baserat på löpande förändringar av fastighetspriserna görs regelbundet korrigeringar av säkerhetsvärdet. Inget reserveringsbehov bedöms föreligga. Lehman-exponeringen har påverkat primärkapitalrelationen enligt nytt regelverk negativt med 15 punkter per den 30 september Swedbank Robur AB förvärvar Banco Fonder AB Swedbank Robur AB förvärvar Banco Fonder AB med ett förvaltat kapital på drygt 8 mdkr. Förvärvet sker per den 20 januari 2009 och då erläggs köpeskillingen. Banco Fonder AB har i dag cirka kunder och 26 olika fonder. Skillnaden mellan köpeskillingen och förvärvad nettotillgång, cirka 231 mkr, förväntas bli allokerad till immateriell tillgång och uppskjuten skatteskuld. Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34. Moderbolaget upprättar som tidigare sin redovisning enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, Finansinspektionens föreskrifter samt Redovisningsrådets (från och med 1 april 2007 ersatt av Rådet för finansiell rapportering) rekommendation RR 32:06. Tillämpade redovisningsprinciper i delårsrapporten överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av årsredovisningen för Redovisningsprinciperna har dock uppdaterats med den förändring av IAS 39 som IASB (International Accounting Standards Board) utfärdade den 13 oktober 2008 och som antogs av EU den 15 oktober Förändringen, Reclassification of Financial Assets, innebär att finansiella tillgångar, exklusive derivat, som tidigare innehafts i handelssyfte kan från den 1 juli 2008 överföras till annan värderingskategori vid extraordinära omständigheter. Tillgångarnas verkliga värde vid tidpunkten för omklassificiseringen anses fortsättningsvis utgöra anskaffningsvärde. I moderbolaget har också redovisning av kalkylmässiga pensionskostnader och avräkning pensioner tagits bort. Därmed redovisas kostnaden för pensionstryggande i egen regi fullt ut som personalkostnad. Jämförelsetal har omräknats. Värderingsfrågor Till följd av att marknaderna för värdepapper alltmer blivit inaktiva har värdering till betydligt större del än tidigare skett utifrån värderingsmodeller. Värderingsmodellerna baseras dock på observerbara marknadsdata, det vill säga priser på så lika finansiella instrument som möjligt för vilka transaktioner skett. Dessa värden justeras sedan för att på bästa sätt Swedbank, delårsrapport januari september (45)

9 spegla värdet på koncernens värdepapper. Justering för relevant kreditrisk har härletts från derivatmarknaden. Per den 30 september värderades cirka 81 procent av koncernens räntebärande värdepapper i enlighet med dessa värderingsmodeller att jämföras med cirka 5 procent per den 31 december Värderingsmetodiken följer koncernens regler och följs upp av oberoende riskkontroll. Swedbank valde per 1 juli 2008 att omklassificera vissa räntebärande värdepapper som på grund av de extraordinära marknadsförhållandena blivit illikvida. Innehavet, enligt tabell nedan, omklassificerades till värderingskategorin hålles till förfall då instrumenten inte längre innehas i handelssyfte utan då de istället anses ekonomiskt motiverade att innehas till slutförfall. Värdering, baserat på tillgänglig information, gav för dessa innehav ett teoretiskt värde som inte speglar ett verkligt värde, d v s det belopp till vilket de skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. En redovisning till teoretiskt värde hade medfört 610 mkr lägre intäkter under tredje kvartalet. Motsvarande redovisad värdeförändring för innehavet uppgick under andra kvartalet till -5 mkr. Något nedskrivningsbehov fanns inte per sista september. Bokfört värde påverkas av ändrade valutakurser och periodisering av underkurs enligt effektivräntemetoden mkr 1 jul 30 sep Bokfört värde Nominellt värde Teoretiskt värde Rating S&P Moody's Fitch Sep 2008 Kort Lång Kort Lång BFSR * Kort Lång Swedbank A-1 A+ P-1 Aa2 B- F1 A+ Swedbank Hypotek A-1 P-1 Aa2 F1+ AA- Säkerställda obligationer AAA Aaa Hansabank P-1 Aa3 C F1 A * Bank Financial Strength Ratings Efter periodens utgång sänkte S&P Swedbanks långa rating från A+ till A den 3 oktober. Motivet som uppgavs var den allt djupare lågkonjunkturen i Baltikum. Med samma motiv sänkte Moodys den 10 oktober Swedbanks långa rating från Aa2/B- till Aa3/C+ och Hansabanks långa rating från Aa3/C till A1/C-. Swedbanks aktie SWED A 30 sep 31 dec Händelser efter 30 september 2008 Valberedning för 2009 utsedd Valberedningen består av följande personer: Torgny Wännström, representant för AFA Försäkring Hans Laufeld, representant för Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsaktiebolag och Sparbanksstiftelser Lennart Ohlstenius, representant för Sparbanker och Sparbankernas Riksförbund Peder Hasslev, representant för AMF Pension och AMF Pension Fondförvaltning AB Carl Eric Stålberg, styrelseordförande Swedbank AB. Valberedningens uppgifter är att lämna förslag till stämmoordförande, ordförande, övriga ledamöter i styrelsen samt styrelse- och revisionsarvode och förslag till principer för utseende av valberedning. Marknadsutveckling Dramatiken på de globala finansmarknaderna har varit stor under oktober med ytterligare centralbanksingripanden, olika statliga räddningspaket inklusive höjt insättarskydd för banksparande samt fortsatt börsfall. Den finansiella krisen får alltmer synbara effekter även i den reala ekonomin. För Swedbanks del har börsfallet en direkt negativ resultatpåverkan i form av lägre kapitalförvaltningsprovisioner och andra aktiemarknadsrelaterade intäkter. Swedbank Markets har hittills klarat oktober månad väl utan några ytterligare negativa värdeförändringar i tradingportföljerna. Swedbanks långa rating har sänkts av såväl S&P som Moodys med hänvisning till försämrat ekonomiskt tillstånd i Baltikum. Den lägre ratingen påverkar inte Swedbank Hypoteks säkerställda obligationer och bedöms på kort sikt ha liten påverkan på bankens upplåningskostnad. Likviditetssituationen är fortsatt stabil. Swedbank har ingen direkt exponering mot isländska banker. Mot dotterföretag till isländska banker finns några mindre exponeringar, varav mot ett danskt dotterföretag en exponering på 564 mkr, som är av god kvalitet. Mot ett norskt dotterföretag har Swedbank en säkerställd obligation på 140 mkr och mot ett svenskt dotterföretag har Swedbank en säkerställd exponering på 17 mkr. Förstärkning av Koncernkommunikation och IR För att ytterligare stärka Koncernkommunikation och IR har Swedbank beslutat att tillsätta en ny funktion med övergripande koncernansvar för kommunikationsfrågor. Den nya funktionen rapporterar till Swedbanks verkställande direktör och koncernchef Jan Lidén, och kommer att ledas av Thomas Backteman, Partner från Brunswick Group, konsulter inom kommunikationsrådgivning. Rollen innebär ett uppdrag på sex månader och Thomas Backteman tillträder omedelbart. Senast betalt, kr 87,75 183,00 Antal utestående aktier Börsvärde, mkr Swedbanks aktie, kortnamn SWED A, är noterad på OMX Nordic Exchange. Swedbank, delårsrapport januari september (45)

10 Rörelsegrensredovisning 2008 Inter- Kapital- Gemensam Jan-sep Svensk Baltisk nationell Swedbank förvaltning service & Elimmkr bankrörelse bankrörelse bankrörelse Markets och försäkring koncernstaber ineringar Koncernen Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Swedbank AB Minoriteten Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 20,6 17,5 6,1 15,4 35,6 6,4 17,0 K/I-tal före kreditförluster 0,51 0,41 0,58 0,64 0,46 0,94 0,50 Heltidstjänster Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper Rörelsegrensredovisningen bygger på Swedbanks redovisningsprinciper, organisation och internredovisning. Ansvaret för finansiella institutioner med tillhörande produktområden samt filialerna i USA och Kina har från och med tredje kvartalet överförts från Swedbank Markets till Internationell bankrörelse. Historiska jämförelsetal har räknats om. Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna, medan alla kostnader inom IT och övrig gemensam service samt koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas inte. För gränsöverskridande tjänster sker fakturering enligt OECD:s riktlinjer för internprissättning. Koncernens eget kapital tillhörande aktieägarna allokeras till respektive rörelsegren baserat på kapitaltäckningsreglerna och bedömt ianspråktaget kapital. Det nya regelverket enligt Basel 2 används i allt väsentligt. Då alla bolag från och med 2008 rapporterar enligt Basel 2 medför detta några mindre förändringar. Räntabilitet för rörelsegrenarna beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel i relation till genomsnittligt allokerat eget kapital. Swedbank, delårsrapport januari september (45)

11 Svensk bankrörelse Svensk bankrörelse är den dominerande rörelsegrenen i Swedbank. Här ligger ansvaret för samtliga svenska kunder med undantag för finansiella institutioner. Kunderna har tillgång till bankens tjänster genom det egna kontorsnätet med 432 kontor och genom sparbankernas och de delägda bankernas 259 kontor. Kontorsnätet kompletteras med 168 Bank i Butik och med kontantservice i cirka ICA-butiker. Banken finns också tillgänglig genom Telefonbanken och Internetbanken. I rörelsegrenen ingår vidare dotterbolagen Swedbank Hypotek, Swedbank Finans och Swedbank Card Services (f.d. Swedbank Babs), vilkas produkter säljs genom Swedbank och de samverkande sparbankernas distributionsnät. Dotterbolagen Swedbank Fastighetsbyrån, Swedbank Juristbyrån och Swedbank Företagsförmedling bedrivs enligt franchisekoncept. Enheten Kunderbjudande och Produkter producerar och samordnar kunderbjudanden till olika kundgrupper och ansvarar för vidareutveckling och lansering av nya produkter utifrån kundernas behov. Till Svensk bankrörelse räknas även det samägda kortföretaget EnterCard med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Av rörelsegrenens cirka heltidstjänster återfinns ungefär i kontorsrörelsen. Resultatutveckling mkr Jan-sep Jan-sep % Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Swedbank AB Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 20,6 23,6 16,4 22,1 23,3 22,0 22,9 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra rörelsegrenar Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Övrig placeringsvolym Aktier och andelar i intresseföretag Riskvägda tillgångar äldre regelverk Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster Swedbank, delårsrapport januari september (45)

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Finansinspektionens diarienummer: 06-10918-413 Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Detta dokument utgör ett tillägg till bankens grundprospekt. Tillägget har

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT Diarienummer 10-6875 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 22 juli 2010 Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes Detta dokument utgör ett tillägg

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september Den 27 oktober Bästa kvartalet någonsin Tredje kvartalet : Rörelseresultatet fördubblades till 5 225 mkr (2 583) Periodens resultat ökade med 34

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 31 maj 2012 diarienr 12-5604 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 26 juli 2012 Tilläggsprospektets diarienr 12-8068 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2002

FöreningsSparbanken Kv 3 2002 FöreningsSparbanken Kv 3 2002 Viktiga händelser januari-september 2002 2 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 15 februari 26 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Umeå. Trondheim. Åseda. Helsingborg

Umeå. Trondheim. Åseda. Helsingborg BOKSLUT 2012 Trondheim Umeå Sastamala Hamar Oslo Helsingfors Solna Tallinn Göteborg Köpenhamn Åseda Helsingborg Riga Amsterdam Reeuwijk Karlsruhe Zürich Wiener Neudorf Budapest Belgrad Verksamhet Svea

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab 2005:3 Delårsrapport Januari september 2005 Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER 2005 Spintab JANUARI SEPTEMBER 2005 I SAMMANDRAG Utlåningen ökade under perioden med 26 807 (22 622) Rörelseresultatet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Innehållsförteckning Allmänt om verksamheten 2 Utveckling av resultat och ställning 3 Resultaträkning

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

LANDSHYPOTEK AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

LANDSHYPOTEK AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 LANDSHYPOTEK AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Utlåningsvolymen uppgick till 55 580 (51 773) MSEK Utlåningen har under ökat med 3 807 MSEK (7,4 %) till 55 580 MSEK. Kreditefterfrågan från Sveriges jord- och skogsbrukare

Läs mer

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 -

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 pelare 3 FOREX BANK AB 2009 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Inledning FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX). Detta dokument utgör

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Allmänt om verksamheten andra kvartalet 2014 I bankens arbete med att hjälpa sina kunder till en sund och hållbar ekonomi, är bokade möten med

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB (publ) Delårsrapport

Carnegie Investment Bank AB (publ) Delårsrapport Carnegie Investment Bank AB (publ) (Org. nr 516406-0138) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Delårsrapport. Virserums Sparbank 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport. Virserums Sparbank 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport Virserums Sparbank 2015-01-01 2015-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 28 april 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Resurs Banks Förvaltningsberättelse

Resurs Banks Förvaltningsberättelse Delårsrapport januari augusti 2013 Delårsrapport 2013-08-31 Resurs Banks Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB (publ.), organisationsnummer 516401-0208, får härmed

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport för FOREX Bank AB

Delårsrapport för FOREX Bank AB Delårsrapport för FOREX Bank AB 1 januari - 31 augusti 2014 Sammanfattning av koncernens utveckling 2014 Styrelsen för FOREX Bank AB (org. nr. 516406-0104) avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari

Läs mer

B O K S L U T 2 0 1 4

B O K S L U T 2 0 1 4 B O K S L U T 2 0 1 4 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period 201103 Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Institutnummer 41515 Org.nummer

Läs mer