Sammanfattning, koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning, koncernen"

Transkript

1 Delårsrapport för Swedbank Januari - september 2008 Stockholm den 22 oktober 2008 Periodens resultat ökade med 1 procent jämfört med de tre första kvartalen 2007 Periodens resultat uppgick till mkr (8 888) Resultat per aktie uppgick till 17,41 kronor (17,25) Räntabilitet på eget kapital uppgick till 17,0 procent (19,0) K/I-talet uppgick till 0,50 (0,51) Räntenettot ökade med 15 procent till mkr (13 898) Kreditförlusterna* uppgick till mkr (381), motsvarande en kreditförlustnivå på 0,18 procent (0,06) Primärkapitalrelationen uppgick enligt nytt regelverk till 8,7 procent (8,5 procent den 31 december 2007) och med övergångsregler till 6,8 procent (6,2). Minskat resultat för tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2008 Periodens resultat minskade med mkr till mkr (3 604), varav nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med mkr till -109 mkr (1 141) Resultat per aktie uppgick till 4,79 kronor (6,99) Räntabilitet på eget kapital minskade till 13,8 procent (20,6) K/I-talet uppgick till 0,52 (0,47) Räntenettot ökade med 2 procent till mkr (5 295) Kreditförlusterna* uppgick till 812 mkr (423), motsvarande en kreditförlustnivå på 0,27 procent (0,14). Finanskrisens påverkan på kvartalsresultatet Swedbanks kvartalsresultat har påverkats negativt av oron på de globala finansmarknaderna, framför allt genom lägre nettoresultat finansiella poster till verkligt värde. Exempel på detta är: Negativa värderingseffekter i Swedbank Markets kreditobligationsportfölj på 217 mkr Kreditförlustreserveringar på 169 mkr i icke säkerställd tradingexponering mot Lehman Brothers Lägre intäkter i Swedbank Hypotek med 356 mkr till följd av bland annat förlängd likviditet och oro på upplåningsmarknaderna (räntenetto och nettoresultat finansiella poster till verkligt värde) Negativa värderingseffekter i de baltiska trading-, likviditets- och försäkringsportföljerna med cirka 100 mkr Lägre intäkter i Swedbank Robur med 98 mkr. Periodens resultat, mkr Resultat per aktie, kr Räntabilitet på eget kapital, % Primärkapitalrelation, % Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kv Kv Kv Kv Kv ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Kv Kv Kv Kv Kv ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 VD-kommentar Världen har drabbats av en finansiell kris. Den finansiella krisens förlopp har varit snabbt. Den påverkar utvecklingen av den reala ekonomin världen över och Swedbanks hemmamarknader utgör inget undantag. Swedbank värnar långsiktiga kundrelationer och fördjupar dialogen med kunderna i dessa svåra tider. Banken har en god och stabil lönsamhet. Periodens resultat visar en stabil intjäning i nivå med samma period De finansiella riskerna är begränsade. Swedbank vidtar åtgärder för att balansera utvecklingen, till exempel ökade krav på kreditkvalitet och en striktare relation mellan inoch utlåning. Kostnadsbesparingar och effektiviseringar prioriteras fortsatt högt. * Kreditförluster = reserveringar + bortskrivningar - återvinningar Swedbank, delårsrapport januari september (45)

2 Sammanfattning, koncernen mkr Kv3 Kv2 % Kv3 % Jan-sep Jan-sep % Helår Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till Swedbanks aktieägare Nyckeltal Kv3 Kv2 Kv3 Jan-sep Jan-sep Helår Räntabilitet på eget kapital, % 13,8 20,6 18,1 17,0 19,0 18,9 Resultat per aktie, kronor 1) 4,79 6,99 5,57 17,41 17,25 23,28 K/I-tal, före kreditförluster 0,52 0,47 0,51 0,50 0,51 0,51 Eget kapital per aktie, kronor 1) 141,68 135,81 124,89 141,68 124,89 131,96 Kapitaltäckningskvot exklusive tillägg 1,57 1,58 1,63 1,57 1,63 1,59 Primärkapitalrelation, %, exklusive tillägg 8,7 8,8 8,6 8,7 8,6 8,5 Kapitaltäckningsgrad, %, exklusive tillägg 12,5 12,6 13,1 12,5 13,1 12,7 Primärkapitalrelation, %, övergångsregler 6,8 6,7 6,2 6,8 6,2 6,2 Kapitaltäckningsgrad, %, övergångsregler 9,9 9,7 9,4 9,9 9,4 9,3 Kreditförlustnivå netto, % 0,27 0,14 0,09 0,18 0,06 0,07 Andel osäkra fordringar, % 0,32 0,20 0,14 0,32 0,14 0,13 1) Antalet aktier specificeras på sidan 43. Nyckeltalen baseras på resultat och eget kapital hänförligt till aktieägarna i Swedbank. Balansräkningsdata mdkr 30 sep 31 dec % 30 sep % Utlåning till allmänheten Inlåning från allmänheten Aktieägarnas eget kapital Balansomslutning Riskvägda tillgångar äldre regelverk Riskvägda tillgångar exklusive tillägg Riskvägda tillgångar övergångsregler Swedbank, delårsrapport januari september (45)

3 Resultatutveckling i koncernen, Kv3 jämfört med Kv Ökat räntenetto och lägre kostnader Periodens resultat minskade med mkr eller 32 procent till mkr (3 604) Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med mkr till -109 mkr (1 141) Resultat per aktie uppgick till 4,79 kronor (6,99) Räntabilitet på eget kapital uppgick till 13,8 procent (20,6) Rörelseresultatet minskade med 32 procent till mkr (4 580) Intäkterna minskade med 13 procent till mkr (9 433) Räntenettot ökade med 2 procent till mkr (5 295) Provisionsnettot minskade med 5 procent till mkr (2 374) Kostnaderna minskade med 3 procent till mkr (4 430) K/I-talet uppgick till 0,52 (0,47) Kreditförlusterna ökade till 812 mkr (423) Skattebelastningen uppgick till 21 procent (20). Ökat räntenetto Intäkterna minskade med mkr eller 13 procent till mkr (9 433). Intäktsminskningen beror på lägre nettoresultat finansiella poster till verkligt värde. I kvartalet ingår en engångsintäkt på 95 mkr från försäljning av återförsäkringsbolaget SPS Reinsurance i Luxemburg. Föregående kvartal ingick engångsintäkter från försäljning av MasterCard-aktier med 101 mkr och Hansabanks delägda kortbolag Pankade Kaardikeskus (PKK) med 66 mkr. Räntenettot ökade med 2 procent och uppgick till mkr (5 295). Räntenettot från utlåningsportföljen ökade med 123 mkr. Räntenettot från inlåningsverksamheten ökade med 89 mkr på grund av högre räntemarginaler. Övrig verksamhet minskade med 83 mkr. Provisionsnettot minskade med 5 procent och uppgick till mkr (2 374). Intäkterna från betalningsförmedling ökade med 60 mkr. Sjunkande aktiekurser medförde lägre kapitalförvaltningsprovisioner och courtageintäkter. Intäkterna från corporate finance minskade med 155 mkr till 22 mkr. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med mkr till mkr (1 141). För att minska den redovisningsmässiga volatiliteten på derivat kopplade till finansiering av euroutlåning i Baltikum tillämpas kassaflödessäkring från och med tredje kvartalet. Orealiserade värdeförändringar redovisas därmed inte längre i resultaträkningen utan direkt i eget kapital. Under andra kvartalet påverkades nettoresultatet positivt med 419 mkr. I Swedbank Markets minskade nettoresultat finansiella poster till verkligt värde med 328 mkr från förra kvartalet, varav negativa värdeförändringar i kreditobligationsportföljen stod för 217 mkr (0). I Swedbank Hypotek gav marknadsvärderingen av utlåning och upplåning inklusive derivat en negativ resultateffekt på 171 mkr under kvartalet jämfört med en positiv på 29 mkr föregående kvartal. Den negativa värdeförändringen förklaras av de stora rörelserna som skett på marknaden mellan räntor på bostadsobligationer och interbankräntor. I Baltisk bankrörelse minskade nettoresultat finansiella poster till verkligt värde med 98 mkr från föregående kvartal, huvudsakligen till följd av värdeminskningar i försäkringsrörelsens placeringstillgångar samt svagt resultat i aktietradingen. I tredje kvartalet ingår en negativ valutaeffekt på 77 mkr hänförlig till redovisad skuld avseende bedömd tilläggsköpeskilling i dollar för Swedbank Ukraine, vars funktionella valuta är hryvnya. Svenska kronan försvagades relativt sett mer emot dollarn än hryvnyan. Motsvarande värde för andra kvartalet var en positiv valutaeffekt på 61 mkr. I andra kvartalet ingick en realisationsvinst från försäljning av MasterCard-aktier med 101 mkr. Försäkringsnettot ökade till 105 mkr (101). Andel av intresseföretags resultat ökade till 138 mkr (122), framför allt till följd av högre resultat i EnterCard. Övriga intäkter ökade till 415 mkr (400). I tredje kvartalet ingår realisationsvinst på 95 mkr från försäljning av SPS Reinsurance. Andra kvartalet påverkades av realisationsvinst på 66 mkr från försäljningen av Hansabanks delägda kortbolag Pankade Kaardikeskus (PKK) samt återförd skatt på leasingobjekt i Ryssland med 19 mkr. Lägre kostnader Koncernens kostnader minskade med 3 procent till mkr (4 430). Personalkostnaderna var i princip oförändrade och uppgick till mkr (2 453). Resultatbaserade personalkostnader ökade med 50 mkr. Inom Swedbank Markets innebar det svaga kvartalsresultatet att avsättningen till resultatbaserade personalkostnader blev 158 mkr lägre än föregående kvartal. Andra kvartalet påverkades av att reserven för resultatbaserade ersättningar inom Baltisk bankrörelse reviderades med 185 mkr till följd av lägre avsättningsbehov. Minskningen av personalkostnader exklusive resultatbaserade ersättningar uppkom huvudsakligen inom Baltisk bankrörelse, bland annat till följd av färre antal anställda. Övriga kostnader minskade med 6 procent till mkr (1 977), huvudsakligen på grund av en momsåtervinning på 83 mkr i den ryska leasingverksamheten. Avskrivning av värdet för varumärket Hansabank ingår med 39 mkr (24). Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick netto till 812 mkr (423), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,27 procent (0,14). Ökningen förklaras av en reservering på 169 mkr för sannolika förluster i tradingportföljen samt av ökade förluster i Baltikum. Av kreditförlusterna utgörs 787 mkr av reserveringar, 122 mkr av bortskrivningar och -97 mkr av återvinningar. Specifikation av kreditförluster och lånefordringar lämnas i not 3 och 4. Swedbank, delårsrapport januari september (45)

4 Skattesats Resultatet före skatt uppgick till mkr (4 580) och skattekostnaden till 640 mkr (935), vilket motsvarade en skattebelastning på 21 procent (20). Resultatutveckling i koncernen, Kv jämfört med Kv Ökade intäkter Periodens resultat minskade med 14 procent till mkr (2 866) Resultat per aktie minskade till 4,79 kronor (5,57) Räntabilitet på eget kapital minskade till 13,8 procent (18,1) Rörelseresultatet minskade med 15 procent till mkr (3 669) Intäkterna ökade med 3 procent till mkr (8 031) Räntenettot ökade med 13 procent till mkr (4 806) Provisionsnettot minskade med 10 procent till mkr (2 503) Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade till -109 mkr (196) Kostnaderna ökade med 4 procent till mkr (4 132) K/I-talet uppgick till 0,52 (0,51) Kreditförlusterna ökade till 812 mkr (230) Skattebelastningen var 21 procent (22). Ökade intäkter Intäkterna ökade med 207 mkr eller 3 procent till mkr (8 031). Högre räntenetto och övriga intäkter kompenserade lägre provisionsintäkter och lägre nettoresultat finansiella poster till verkligt värde. Exklusive realisationsvinst från försäljningen av SPS Reinsurance i tredje kvartalet ökade intäkterna med 1 procent. Räntenettot ökade med 13 procent till mkr (4 806). Räntenettot från utlåningsportföljen ökade med 233 mkr trots fortsatt marginalpress och ökade upplåningskostnader. Räntenettot från inlåningsverksamheten ökade med 159 mkr genom volymökning. Övrig verksamhet ökade med 226 mkr. Provisionsnettot minskade med 238 mkr eller 10 procent till mkr (2 503). Intäkter från betalningsförmedling ökade med 85 mkr, medan intäkter från kapitalförvaltning minskade med 269 och courtage med 77 mkr. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med 305 mkr till -109 mkr (196). Minskningen återfanns framför allt inom Swedbank Markets, där nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med 377 mkr från föregående år. De negativa värdeförändringarna i Swedbank Markets kreditobligationsportfölj uppgick till 217 mkr (-60). För att minska den redovisningsmässiga volatiliteten på derivat kopplade till finansiering av euroutlåning i Baltikum tillämpas kassaflödessäkring från och med tredje kvartalet. Orealiserade värdeförändringar redovisas därmed inte längre i resultaträkningen utan direkt i eget kapital. Under tredje kvartalet 2007 påverkades nettoresultatet negativt med 89 mkr. Försäkringsnettot ökade till 105 mkr (99). Andel av intresseföretags resultat uppgick till 138 mkr (140). Övriga intäkter ökade till 415 mkr (287) främst genom en realisationsvinst på 95 mkr från försäljningen av SPS Reinsurance. Ökade kostnader Kostnaderna ökade med 181 mkr eller 4 procent till mkr (4 132). Avskrivning av värdet för varumärket Hansabank ingår med 39 mkr (0). Återvunnen moms i den ryska leasingverksamheten reducerade kostnaderna med 83 mkr. Personalkostnaderna ökade med 46 mkr eller 2 procent till mkr (2 412). Resultatbaserade personalkostnader minskade med 102 mkr, framför allt inom Baltisk bankrörelse. Personalkostnader exklusive resultatbaserade ersättningar ökade med 148 mkr, framför allt utanför Sverige. I Sverige ökade kostnaderna på grund av högre pensionskostnader och avtalsenliga löneökningar. Övriga kostnader ökade med 8 procent till mkr (1 720), framför allt på grund av högre kostnader för lokaler och IT samt avskrivningar för varumärket Hansabank. Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick netto till 812 mkr (230), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,27 procent (0,09). Ökningen är primärt hänförlig till Baltisk bankrörelse samt reserveringen på 169 mkr avseende tradingtillgångar. Skattesats Resultatet före skatt uppgick till mkr (3 669) och skattekostnaden uppgick till 640 mkr (793), vilket motsvarar en skattebelastning på 21 procent (22). Den lägre skattesatsen förklaras bland annat av återvinning av skatt från föregående år. Resultatutveckling i koncernen, jan - sep 2008 jämfört med jan - sep 2007 Ökade intäkter Periodens resultat ökade med 1 procent till mkr (8 888) Resultat per aktie uppgick till 17,41 kronor (17,25) Räntabilitet på eget kapital uppgick till 17,0 procent (19,0) Rörelseresultatet minskade med 1 procent till mkr (11 476) Intäkterna ökade med 9 procent till mkr (24 050) Räntenettot ökade med 15 procent till mkr (13 898) Provisionsnettot minskade med 7 procent till mkr (7 344) Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med 15 procent till mkr (1 305) Kostnaderna ökade med 8 procent till mkr (12 193) K/I-talet uppgick till 0,50 (0,51) Kreditförlusterna ökade till mkr (381) Skattebelastningen uppgick till 21 procent (22). Swedbank, delårsrapport januari september (45)

5 Ökade intäkter Intäkterna ökade med mkr eller 9 procent till mkr (24 050). Exklusive realisationsvinster (SPS Reinsurance, MasterCard och PKK 2008, CEK AB 2007) och intäkter från kontorsförsäljningar ökade intäkterna med 6 procent. Räntenettot ökade med mkr eller 15 procent till mkr (13 898). Räntenettot från utlåningsportföljen ökade med 850 mkr trots fortsatt marginalpress och ökade upplåningskostnader. Räntenettot från inlåningsverksamheten ökade med 847 mkr genom såväl volymökning som förbättrade räntemarginaler. Räntenettot från övrig verksamhet ökade med 365 mkr. Provisionsnettot minskade med 525 mkr eller 7 procent till mkr (7 344). Intäkterna från betalningsförmedling ökade med 311 mkr, medan intäkterna från aktiemarknadsrelaterad verksamhet minskade. Intäkterna från kapitalförvaltning minskade med 472 mkr, från courtage med 207 mkr, från corporate finance med 136 mkr och från fondförsäkringssparande med 47 mkr. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med 198 mkr eller 15 procent till mkr (1 305). Marknadsvärdeförändringen i Swedbank Markets kreditobligationsportfölj uppgick till -404 mkr (-60). I Baltisk bankrörelse var nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 263 mkr lägre än föregående år, huvudsakligen på grund av negativa värdeförändringar på placeringstillgångar i försäkringsrörelsen samt svagt resultat i aktietradingen. I Swedbank Hypotek har marknadsvärderingen av utlåning och upplåning inklusive derivat gett en negativ resultateffekt på 158 mkr under året jämfört med en positiv effekt på 19 mkr föregående år. Den negativa värdeförändringen förklaras av de stora rörelserna som skett på marknaden mellan räntor på bostadsobligationer och interbankräntor. Värdeförändringen på Group Treasurys derivat kopplade till finansiering av euroutlåning i Baltikum uppgick till 163 mkr (0). För att minska den redovisningsmässiga volatiliteten i dessa affärer tillämpas kassaflödessäkring från och med tredje kvartalet, vilket innebär att orealiserade värdeförändringar inte längre redovisas i resultaträkningen utan direkt i eget kapital. Försäkringsnettot ökade till 313 mkr (269). Ökningen återfanns framför allt i Baltikum. Andel av intresseföretags resultat ökade till 376 mkr (354), främst genom högre resultat i EnterCard. Övriga intäkter ökade till mkr (880) genom realisationsvinst på 440 mkr från kontorsförsäljningar till två sparbanker i västra och södra Sverige, samt genom realisationsvinst från försäljningen av SPS Reinsurance, 95 mkr, och Hansabanks delägda kortbolag Pankade Kaardikeskus, 66 mkr ingick en realisationsvinst från CEK AB med 40 mkr. Ökade kostnader Kostnaderna ökade med 990 mkr eller 8 procent till mkr (12 193). Av kostnadsökningen var 407 mkr hänförligt till den förvärvade ukrainska bankrörelsen och 63 mkr till avskrivning av värdet för varumärket Hansabank. Personalkostnaderna ökade med 331 mkr eller 5 procent till mkr (7 159). Kostnadsökningen med 779 mkr eller 13 procent exklusive resultatbaserade ersättningar återfinns primärt utanför Sverige. Resultatbaserade personalkostnader minskade med 448 mkr. Minskningen återfinns framför allt inom Baltisk bankrörelse och Swedbank Markets. Övriga kostnader ökade med 659 mkr eller 13 procent till mkr (5 034) framför allt på grund av expansion och förändringsarbete utanför Sverige samt ökade kostnader för värdetransporter och säkerhet i Sverige. Återvunnen moms i den ryska leasingverksamheten har reducerat kostnaderna med 83 mkr. Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick netto till mkr (381), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,18 procent (0,06). Kreditförlusterna har ökat med 358 mkr i Svensk bankrörelse, med 489 mkr i Baltisk bankrörelse, med 121 mkr i Internationell bankrörelse (Ukrainsk bankrörelse konsolideras från och med juli 2007) och med 169 mkr i Swedbank Markets (tradingtillgångar). Skattesats Resultatet före skatt uppgick till mkr (11 476) och skattekostnaden uppgick till mkr (2 500), vilket motsvarar en skattebelastning på 21 procent (22). Den lägre skattesatsen förklaras bland annat av större andel skattefria intäkter samt återvinning av skatt från föregående år. Ränterisk En höjning av samtliga marknadsräntor med en procentenhet skulle per den 30 september 2008 ha medfört en minskning av värdet av koncernens tillgångar och skulder, inklusive derivat, med mkr (1 961). I denna kalkyl ingår delar av bankens inlåning som åsatts en duration på mellan 2 och 3 år. Värdeminskningen för positioner i svenska kronor skulle ha uppgått till 952 mkr (1 549) medan positioner i utländsk valuta skulle få en värdeminskning med 769 mkr (412). Vid en räntehöjning med en procentenhet skulle koncernens nettoresultat av finansiella transaktioner den 30 september 2008 ha ökat med 162 mkr (296). Jämförelsetalen avser 31 december Risker och osäkerhetsfaktorer Swedbanks resultat påverkas starkt av omvärldsförändringar som bolaget själv inte råder över. Bland annat påverkar förändringar i det allmänna ränteläget samt börs- och valutakurser koncernens resultatutveckling. Samtidigt har Swedbank en lågriskprofil med en väldiversifierad kreditportfölj samt låga finansiella och operativa risker. Under tredje kvartalet eskalerade kreditoron på de globala finansiella marknaderna. Mot slutet av kvartalet upphörde de globala penning- och kapitalmarknaderna i princip att fungera, vilket skapade en likviditetskris för hela det finansiella systemet. Detta har påverkat Swedbank. Flera finansiella institutioner har drabbats negativt av den globala finanskrisen. Swedbank har begränsade exponeringar mot finansiella institutioner. Ökade riskpremier på värdepapper utgivna av andra motparter än stater har påverkat marknadsvärden på obligationsinnehav och derivat negativt. Samtidigt Swedbank, delårsrapport januari september (45)

6 har svårigheten att hitta relevanta marknadspriser ökat, då handeln i många instrument inte varit aktiv. Högre upplåningskostnader och nedsatt funktion på marknader för framför allt långfristig upplåning har i viss omfattning påverkat räntenettot negativt. Avsaknaden av fungerande långfristiga upplåningsmarknader har även inneburit att det blivit svårare att ha en matchad kapitalbindning mellan tillgångar och skulder. Fallande börskurser har påverkat intäkterna från bland annat kapitalförvaltning, livförsäkringssparande och aktiehandel negativt. Nyhetsrapportering från den globala finanskrisen samt ökad ryktesspridning har bidragit till oro bland bankkunder på alla Swedbanks hemmamarknader. Det snabbt försämrade ekonomiska läget i världen påverkar bankens kunder och därmed på sikt bankens resultatutveckling. Av Swedbanks hemmamarknader är det särskilt i Baltikum som den ekonomiska avmattningen redan har börjat synas. Hittills har den ekonomiska inbromsningen inte medfört några väsentliga negativa resultateffekter. Effekterna på Swedbanks verksamhet av omvärldsförändringarna beskrivs närmare i rörelsegrensredovisningen nedan. Utöver vad som framgår av denna delårsrapport återfinns en omfattande beskrivning av koncernens risker och riskkontroll i årsredovisningen för 2007 samt i Swedbanks första årliga rapport rörande riskhantering och kapitaltäckning enligt det nya regelverket Basel 2, Risk och kapitaltäckning Det har inte skett några betydande förändringar i riskfördelningen jämfört med vad som angavs i årsredovisningen eller i riskrapporten. Likviditet, upplåning och säkerställda obligationer Från mitten av september har såväl den svenska som de internationella kapitalmarknadernas funktion varit kraftigt nedsatt. Den ökade riskaversionen hos investerare och i interbankmarknaden har lett till att upplåning och likviditetsförsörjning via kapitalmarknaderna har försvårats kraftigt för hela banksystemet. Likviditet har därför tillförts banksystemet genom åtgärder från centralbanker. Swedbank har genom en aktiv hantering av tillgängliga likviditetsreserver även i detta dåliga marknadsklimat lyckats upprätthålla en god likviditet. De långfristiga hypotekslånen i Sverige, som hanteras av dotterföretaget Swedbank Hypotek, och även inkluderar betydande kreditvolymer förmedlade av svenska sparbanker, uppgår till 580 mdkr och utgör cirka hälften av koncernens utlåning till allmänheten. Swedbank Hypoteks utlåning till allmänheten finansieras genom upplåning på kapitalmarknaden och fr o m april 2008 primärt genom säkerställda obligationer. Övergången till säkerställda obligationer den 21 april 2008 skedde genom en konvertering av utestående långfristiga obligationer till säkerställda obligationer som har fått kreditbetyget AAA från Standard and Poor s och Aaa från Moody s. Den 15 maj genomfördes den första internationella säkerställda emissionen om en miljard euro. Kvaliteten i de säkerställda obligationerna vilar på den mycket goda kvaliteten i Swedbank Hypoteks säkerställda kreditportfölj, där det genomsnittliga belåningsvärdet ligger runt 43 procent. Kreditportföljen är avskild från koncernens övriga utlåning och består av krediter mot säkerhet i svenska fastigheter och krediter till svenska kommuner eller med garanti från svenska kommuner. Under årets nio första månader har Swedbank Hypotek emitterat säkerställda obligationer om 71 mdkr på den svenska marknaden och 23 mdkr på den utländska marknaden till externa investerare. Under det tredje kvartalet uppgår motsvarande belopp till 18 mdkr på den svenska och 11 mdkr på den utländska marknaden. Under det fjärde kvartalet 2008 förfaller 25 mdkr extern långfristig finansiering och under 2009 förfaller 102 mdkr. Swedbank har en stabil inlåningsbas i Sverige och i Baltikum med genomgående mycket höga marknadsandelar av allmänhetens inlåning. Den svenska bank- och finansbolagsutlåningen finansieras av inlåning tillsammans med eget kapital och förlagslån. Swedbanks upplåningsbehov på kapitalmarknaderna, utöver Swedbank Hypotek och normal likviditetshantering, avser primärt Swedbanks verksamhet utanför Sverige, där den inhemska inlåningen inte är i nivå med utlåningen. Swedbank AB har under årets nio första månader tagit upp cirka 45 mdkr i långfristig upplåning, exklusive emissioner kopplade till aktieindexobligationer. Av den långfristiga upplåningen förfaller cirka 18 mdkr under fjärde kvartalet 2008 och cirka 40 mdkr förfaller under Swedbank har under lång tid arbetat aktivt för att bibehålla och vidareutveckla sin väldiversifierade upplåningsbas. Detta arbete fortgår löpande. Kapitaltäckning Övergången till Basel 2-regelverket sker successivt och Swedbank uppnår full effekt av det minskade kapitalkravet först Från och med 2008 rapporterar samtliga bolag i den finansiella företagsgruppen enligt Basel 2- regelverket. De bolag som under 2007 rapporterade enbart enligt det gamla regelverket, Basel 1, rapporterar nu enligt det nya regelverkets schablonmetod. Bland dessa bolag märks dotterbolagen i Baltikum, Ryssland och Ukraina samt det svenska finansbolaget. Kapitaltäckningsgraden, som beräknas för den finansiella företagsgruppen, uppgick med full effekt av det nya regelverket den 30 september 2008 till 12,5 procent (12,7 den 31 december 2007), varav primärkapitalrelationen var 8,7 procent (8,5). Kapitaltäckningskvoten uppgick till 1,57 (1,59). Primärkapitalet inkluderar periodens resultat efter avdrag för beräknad utdelning. Med hänsyn tagen till övergångsreglerna var primärkapitalrelationen 6,8 procent (6,2), kapitaltäckningsgraden 9,9 procent (9,3) och kapitaltäckningskvoten 1,23 (1,16). En specifikation över kapitaltäckningen och en sammanfattning av det nya regelverket återfinns på sidan 32. Balansräkning Swedbanks balansomslutning uppgick till mdkr per den 30 september, vilket var en ökning med 25 mdkr eller 1 procent från föregående kvartal och en ökning med 88 mdkr eller 5 procent från årsskiftet. Ökningen såväl under kvartalet som under året avser huvudsakligen utlåning till allmänheten. Den långsiktiga likviditetsreserven uppgick till cirka 130 mdkr, varav cirka 20 mdkr i den svenska likviditetsportföljen och cirka 10 mdkr i den baltiska likviditetsportföljen. I likviditetsreserven ingår även innehav i moderbanken av säkerställda obligationer utgivna av Swedbank Hypotek på cirka 100 mdkr, ett innehav som dock elimineras i koncernbalansräkningen. Utöver den aktiva likviditetsreserven finns legala kassakravsreserver på närmare 14 mdkr i Baltikum, Ryssland och Ukraina. Swedbank, delårsrapport januari september (45)

7 Utlåning/inlåningskvoten uppgick till 267 procent jämfört med 245 procent vid årsskiftet. Utlånings/inlåningskvoten exklusive utlåningen i Swedbank Hypotek uppgick till 140 procent (121). Utlåningen till kreditinstitut, exklusive återköpsavtal, uppgick till 60 mdkr (83). Räntebärande värdepapper uppgick till 100 mdkr (115), varav cirka 30 mdkr i likviditetsportföljer hos Group Treasury och i Baltikum och cirka 70 mdkr i Swedbank Markets handelslager. På skuldsidan har emitterade värdepapper minskat 45 mdkr under kvartalet till 635 mdkr, medan upplåning från kreditinstitut inklusive repor och Riksgäldskontoret har ökat med 88 mdkr till 243 mdkr. Som ett led i att öka likviditeten under rådande marknadsförhållande har Swedbank AB ökat innehavet av säkerställda obligationer utgivna av Swedbank Hypotek, som är belåningsbara i centralbankerna. Efterställda skulder uppgick till 41 mdkr, en ökning med 1 mdkr från föregående kvartal liksom från årsskiftet. Ökningen under kvartalet är i allt väsentligt hänförligt till valutakurseffekter. Eget kapital uppgick till 73 mdkr, en ökning med 3 mdkr från föregående kvartal och med 5 mdkr från årsskiftet. En specifikation av balansräkningen återfinns på sidan 35. En specifikation över förändring av eget kapital återfinns på sidan 36. Förändring av eget kapital Av ökningen i aktieägarnas eget kapital med mkr under kvartalet bidrog, utöver periodens resultat på mkr, omräkningsdifferenser med 748 mkr efter avdrag för säkring av nettoinvestering i utländska dotter- och intresseföretag. Effekter av kassaflödessäkringar minskade det egna kapitalet med 191 mkr. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod uppgår till 18,7 mdkr, varav goodwill uppkommen vid förvärvet av Hansabank utgör 12,0 mdkr och goodwill uppkommen vid förvärvet av OJSC Swedbank utgör 3,9 mdkr. Per den 30 september har en fördjupad prövning gjorts av koncernens goodwill och andra immateriella tillgångar. Inget nedskrivningsbehov föreligger. Utlåning Koncernens utlåning till allmänheten, exklusive återköpsavtal (repor), ökade under kvartalet med 49 mdkr eller 4 procent och uppgick den 30 september till mdkr (1 169). Ökningen föregående kvartal var 38 mdkr och motsvarande kvartal föregående år 43 mdkr. Utlåningsökningen i Baltikum var 10 mdkr under kvartalet jämfört med 11 mdkr motsvarande kvartal föregående år. Av utlåningsökningen i Baltikum under kvartalet var 6 mdkr hänförligt till valutakurseffekter. En specifikation över utlåningen återfinns på sidan 38. Andelen osäkra fordringar uppgick vid utgången av kvartalet till 0,32 procent (0,20). Av ökningen av osäkra fordringar brutto på 3,5 mdkr sedan årsskiftet svarade Baltisk bankrörelse för 2,7 mdkr. Ökningen i Baltikum återfinns framför allt bland privatkunder och bland fastighetsförvaltande företag i Estland och Lettland. Sparande och placeringar Kundernas totala sparande och placeringar i Swedbank minskade under kvartalet med 36 mdkr till mdkr. Sedan årsskiftet har kundernas sparande och placeringar minskat med 29 mdkr. Kundernas placeringstillgångar har fallit i värde till följd av sjunkande börskurser. Kundernas inlåning, exklusive återköpsavtal (repor), ökade sedan årets början med 7 mdkr eller 2 procent till 457 mdkr. En specifikation över sparande och placeringar återfinns på sidan 38. Övriga händelser Kontorsförsäljningar till sparbankerna Swedbank överlät den 1 januari 2008 sin verksamhet i Lerum till Sparbanken Alingsås. Samma datum överläts också Swedbanks sju kontor i Osby och Hässleholms kommuner till Sparbanken 1826 (före detta Kristianstads Sparbank och Tyringe Sparbank). Vid årsskiftet uppgick affärsvolymen vid de överlåtna kontoren till 12,9 mdkr, varav bankutlåningen till 1,4 mdkr och inlåningen till 3,6 mdkr. Affärsvolymerna avseende utlåning i Swedbank Hypotek och Swedbank Finans samt placeringsvolymer i Swedbank Roburs fonder och i Swedbanks aktieindexobligationer finns även efter överlåtelsen kvar i Swedbank. Försäljningspriset var 440 mkr. Swedbank Robur AB förvärvade Folksam Fond AB Swedbank Robur AB förvärvade den 2 januari 2008 samtliga aktier i Folksam Fond AB. Förvärvet reglerades kontant med 463 mkr. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och dotterföretagets nettotillgång på 43 mkr allokerades till immateriell tillgång, fondförvaltningsuppdrag, med 583 mkr och uppskjuten skatteskuld med 163 mkr. Nyttjandeperioden har fastställts till 20 år. Swedbank Robur Nordens bästa fondförvaltare Swedbank Robur har för andra året i rad utsetts till Nordens bästa fondförvaltare av det internationella analysföretaget Lipper. Swedbank Robur erhöll sammanlagt åtta priser, två för bästa fondbolag och sex för enskilda fonder. Tidigare i år utsågs Swedbank Robur även till Årets Stjärnförvaltare 2007 av Morningstar och Dagens Industri för starka fondresultat under Förvärv av ZAO OKO Capital Vostok Swedbank AB slutförde under första kvartalet förvärvet av ZAO OKO Capital Vostok från finska Pohjola Bank. Anskaffningskostnaden uppgick till 5 mkr, som har allokerats till goodwill. Bolaget, som kommer att ändra namn till ZAO Swedbank Markets, är verksamt inom investment banking med huvudinriktning mot finansiell rådgivning till nordiska och ryska företag i samband med förvärv och försäljningar av företag och verksamheter i Ryssland. Bolaget har sju anställda. Ägandet av Swedbanks ryska verksamhet överfört från AS Hansabank till Swedbank AB Per 12 maj överfördes ägandet av den ryska verksamheten i OAO Swedbank och Hansa Leasing Ltd från AS Hansabank till Swedbank AB. Swedbank, delårsrapport januari september (45)

8 Swedbank lanseras som varumärke i Baltikum Under hösten 2008 byter Hansabank i Baltikum namn till Swedbank. Varumärkesbytet beräknas ta omkring ett år. Det medför att nyttjandeperioden är bestämbar och att avskrivning sker. Swedbank AB säljer sin andel i NCSD Swedbank AB har kommit överens om att sälja sitt aktieinnehav i NCSD Holding AB till Euroclear Group. Genom försäljningen kommer Swedbank att göra en realisationsvinst på preliminärt cirka 650 mkr. NCSDs verksamhet påverkade Swedbanks resultat med -13 mkr under 2006 och 82 mkr under Realisationsvinsten redovisas i fjärde kvartalet förutsatt myndighetstillstånd. Årsstämma och utdelning Swedbanks årsstämma 2008 hölls i Stockholm den 25 april. Vid stämman valdes en ny ledamot in i styrelsen, Helle Kruse Nielsen. Omval skedde av styrelseledamöterna Gail Buyske, Simon F.D Ellis, Ulrika Francke, Berith Hägglund-Marcus, Göran Johnsson, Anders Nyblom och Carl Eric Stålberg, som också utsågs till styrelsens ordförande. Utdelningen till aktieägarna fastställdes till 9,00 kronor per aktie (8,25) i enlighet med styrelsens förslag. Utdelningen utbetalades den 6 maj 2008 genom VPC:s försorg. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år I övrigt beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att banken fram till nästa årsstämma, i sin värdepappersrörelse för att underlätta denna rörelse, löpande får förvärva upp till 1 procent av aktier i banken. Vidare beslutades om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av egna aktier, utöver förvärv i värdepappersrörelsen, upp till 5 procent av samtliga aktier i banken. Förvärv får endast ske på OMX Nordic Exchange Stockholm och endast till ett pris som vid förvärvstillfället ligger i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid stämman beslutades riktlinjer för utseende av valberedning. Banken kommer, senast sex månader före nästa årsstämma, offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Vid stämman beslutades också om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Reviderat kapitaltäckningsmål Swedbanks styrelse fattade i juli beslut om nytt mål för primärkapitalrelationen. Det nya målet baseras på full effekt av det nya kapitaltäckningsregelverket och innebär att primärkapitalrelationen ska vara inom intervallet 8,5-9,0 procent. Målet innebär en höjning från det tidigare målet på omkring 6,5 procent, som baserades på övergångsreglerna i kapitaltäckningsregelverket. Swedbanks exponering mot Lehman Brothers I mitten av september ansökte moderbolaget inom den amerikanska investmentbankkoncernen Lehman Brothers om konkursskydd. Swedbank och Lehman Brothers har sedan början av 1990-talet haft ett kommersiellt samarbete, bank till bank, inom custody, finansiering och derivathandel. Swedbank har en icke säkerställd och en säkerställd exponering mot Lehman-koncernen. Den icke säkerställda exponeringen i form av derivat och obligationsinnehav till sex bolag inom Lehmankoncernen uppgick per 30 september till 209 mkr. 169 mkr, motsvarande 80 procent av exponeringen, har reserverats som sannolika kreditförluster. Swedbanks säkerställda exponering uppgår till miljoner US-dollar mot ett bolag i Lehmankoncernen. Säkerheten består av en pool av 69 skuldebrev avseende fastighetskrediter med underliggande pant inom maximalt 72 procents belåningsgrad. Säkerheterna består av olika typer av fastigheter med god geografisk spridning i USA. Varje fastighet har initialt värderats av oberoende värderare. Baserat på löpande förändringar av fastighetspriserna görs regelbundet korrigeringar av säkerhetsvärdet. Inget reserveringsbehov bedöms föreligga. Lehman-exponeringen har påverkat primärkapitalrelationen enligt nytt regelverk negativt med 15 punkter per den 30 september Swedbank Robur AB förvärvar Banco Fonder AB Swedbank Robur AB förvärvar Banco Fonder AB med ett förvaltat kapital på drygt 8 mdkr. Förvärvet sker per den 20 januari 2009 och då erläggs köpeskillingen. Banco Fonder AB har i dag cirka kunder och 26 olika fonder. Skillnaden mellan köpeskillingen och förvärvad nettotillgång, cirka 231 mkr, förväntas bli allokerad till immateriell tillgång och uppskjuten skatteskuld. Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34. Moderbolaget upprättar som tidigare sin redovisning enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, Finansinspektionens föreskrifter samt Redovisningsrådets (från och med 1 april 2007 ersatt av Rådet för finansiell rapportering) rekommendation RR 32:06. Tillämpade redovisningsprinciper i delårsrapporten överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av årsredovisningen för Redovisningsprinciperna har dock uppdaterats med den förändring av IAS 39 som IASB (International Accounting Standards Board) utfärdade den 13 oktober 2008 och som antogs av EU den 15 oktober Förändringen, Reclassification of Financial Assets, innebär att finansiella tillgångar, exklusive derivat, som tidigare innehafts i handelssyfte kan från den 1 juli 2008 överföras till annan värderingskategori vid extraordinära omständigheter. Tillgångarnas verkliga värde vid tidpunkten för omklassificiseringen anses fortsättningsvis utgöra anskaffningsvärde. I moderbolaget har också redovisning av kalkylmässiga pensionskostnader och avräkning pensioner tagits bort. Därmed redovisas kostnaden för pensionstryggande i egen regi fullt ut som personalkostnad. Jämförelsetal har omräknats. Värderingsfrågor Till följd av att marknaderna för värdepapper alltmer blivit inaktiva har värdering till betydligt större del än tidigare skett utifrån värderingsmodeller. Värderingsmodellerna baseras dock på observerbara marknadsdata, det vill säga priser på så lika finansiella instrument som möjligt för vilka transaktioner skett. Dessa värden justeras sedan för att på bästa sätt Swedbank, delårsrapport januari september (45)

9 spegla värdet på koncernens värdepapper. Justering för relevant kreditrisk har härletts från derivatmarknaden. Per den 30 september värderades cirka 81 procent av koncernens räntebärande värdepapper i enlighet med dessa värderingsmodeller att jämföras med cirka 5 procent per den 31 december Värderingsmetodiken följer koncernens regler och följs upp av oberoende riskkontroll. Swedbank valde per 1 juli 2008 att omklassificera vissa räntebärande värdepapper som på grund av de extraordinära marknadsförhållandena blivit illikvida. Innehavet, enligt tabell nedan, omklassificerades till värderingskategorin hålles till förfall då instrumenten inte längre innehas i handelssyfte utan då de istället anses ekonomiskt motiverade att innehas till slutförfall. Värdering, baserat på tillgänglig information, gav för dessa innehav ett teoretiskt värde som inte speglar ett verkligt värde, d v s det belopp till vilket de skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. En redovisning till teoretiskt värde hade medfört 610 mkr lägre intäkter under tredje kvartalet. Motsvarande redovisad värdeförändring för innehavet uppgick under andra kvartalet till -5 mkr. Något nedskrivningsbehov fanns inte per sista september. Bokfört värde påverkas av ändrade valutakurser och periodisering av underkurs enligt effektivräntemetoden mkr 1 jul 30 sep Bokfört värde Nominellt värde Teoretiskt värde Rating S&P Moody's Fitch Sep 2008 Kort Lång Kort Lång BFSR * Kort Lång Swedbank A-1 A+ P-1 Aa2 B- F1 A+ Swedbank Hypotek A-1 P-1 Aa2 F1+ AA- Säkerställda obligationer AAA Aaa Hansabank P-1 Aa3 C F1 A * Bank Financial Strength Ratings Efter periodens utgång sänkte S&P Swedbanks långa rating från A+ till A den 3 oktober. Motivet som uppgavs var den allt djupare lågkonjunkturen i Baltikum. Med samma motiv sänkte Moodys den 10 oktober Swedbanks långa rating från Aa2/B- till Aa3/C+ och Hansabanks långa rating från Aa3/C till A1/C-. Swedbanks aktie SWED A 30 sep 31 dec Händelser efter 30 september 2008 Valberedning för 2009 utsedd Valberedningen består av följande personer: Torgny Wännström, representant för AFA Försäkring Hans Laufeld, representant för Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsaktiebolag och Sparbanksstiftelser Lennart Ohlstenius, representant för Sparbanker och Sparbankernas Riksförbund Peder Hasslev, representant för AMF Pension och AMF Pension Fondförvaltning AB Carl Eric Stålberg, styrelseordförande Swedbank AB. Valberedningens uppgifter är att lämna förslag till stämmoordförande, ordförande, övriga ledamöter i styrelsen samt styrelse- och revisionsarvode och förslag till principer för utseende av valberedning. Marknadsutveckling Dramatiken på de globala finansmarknaderna har varit stor under oktober med ytterligare centralbanksingripanden, olika statliga räddningspaket inklusive höjt insättarskydd för banksparande samt fortsatt börsfall. Den finansiella krisen får alltmer synbara effekter även i den reala ekonomin. För Swedbanks del har börsfallet en direkt negativ resultatpåverkan i form av lägre kapitalförvaltningsprovisioner och andra aktiemarknadsrelaterade intäkter. Swedbank Markets har hittills klarat oktober månad väl utan några ytterligare negativa värdeförändringar i tradingportföljerna. Swedbanks långa rating har sänkts av såväl S&P som Moodys med hänvisning till försämrat ekonomiskt tillstånd i Baltikum. Den lägre ratingen påverkar inte Swedbank Hypoteks säkerställda obligationer och bedöms på kort sikt ha liten påverkan på bankens upplåningskostnad. Likviditetssituationen är fortsatt stabil. Swedbank har ingen direkt exponering mot isländska banker. Mot dotterföretag till isländska banker finns några mindre exponeringar, varav mot ett danskt dotterföretag en exponering på 564 mkr, som är av god kvalitet. Mot ett norskt dotterföretag har Swedbank en säkerställd obligation på 140 mkr och mot ett svenskt dotterföretag har Swedbank en säkerställd exponering på 17 mkr. Förstärkning av Koncernkommunikation och IR För att ytterligare stärka Koncernkommunikation och IR har Swedbank beslutat att tillsätta en ny funktion med övergripande koncernansvar för kommunikationsfrågor. Den nya funktionen rapporterar till Swedbanks verkställande direktör och koncernchef Jan Lidén, och kommer att ledas av Thomas Backteman, Partner från Brunswick Group, konsulter inom kommunikationsrådgivning. Rollen innebär ett uppdrag på sex månader och Thomas Backteman tillträder omedelbart. Senast betalt, kr 87,75 183,00 Antal utestående aktier Börsvärde, mkr Swedbanks aktie, kortnamn SWED A, är noterad på OMX Nordic Exchange. Swedbank, delårsrapport januari september (45)

10 Rörelsegrensredovisning 2008 Inter- Kapital- Gemensam Jan-sep Svensk Baltisk nationell Swedbank förvaltning service & Elimmkr bankrörelse bankrörelse bankrörelse Markets och försäkring koncernstaber ineringar Koncernen Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Swedbank AB Minoriteten Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 20,6 17,5 6,1 15,4 35,6 6,4 17,0 K/I-tal före kreditförluster 0,51 0,41 0,58 0,64 0,46 0,94 0,50 Heltidstjänster Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper Rörelsegrensredovisningen bygger på Swedbanks redovisningsprinciper, organisation och internredovisning. Ansvaret för finansiella institutioner med tillhörande produktområden samt filialerna i USA och Kina har från och med tredje kvartalet överförts från Swedbank Markets till Internationell bankrörelse. Historiska jämförelsetal har räknats om. Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna, medan alla kostnader inom IT och övrig gemensam service samt koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas inte. För gränsöverskridande tjänster sker fakturering enligt OECD:s riktlinjer för internprissättning. Koncernens eget kapital tillhörande aktieägarna allokeras till respektive rörelsegren baserat på kapitaltäckningsreglerna och bedömt ianspråktaget kapital. Det nya regelverket enligt Basel 2 används i allt väsentligt. Då alla bolag från och med 2008 rapporterar enligt Basel 2 medför detta några mindre förändringar. Räntabilitet för rörelsegrenarna beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel i relation till genomsnittligt allokerat eget kapital. Swedbank, delårsrapport januari september (45)

11 Svensk bankrörelse Svensk bankrörelse är den dominerande rörelsegrenen i Swedbank. Här ligger ansvaret för samtliga svenska kunder med undantag för finansiella institutioner. Kunderna har tillgång till bankens tjänster genom det egna kontorsnätet med 432 kontor och genom sparbankernas och de delägda bankernas 259 kontor. Kontorsnätet kompletteras med 168 Bank i Butik och med kontantservice i cirka ICA-butiker. Banken finns också tillgänglig genom Telefonbanken och Internetbanken. I rörelsegrenen ingår vidare dotterbolagen Swedbank Hypotek, Swedbank Finans och Swedbank Card Services (f.d. Swedbank Babs), vilkas produkter säljs genom Swedbank och de samverkande sparbankernas distributionsnät. Dotterbolagen Swedbank Fastighetsbyrån, Swedbank Juristbyrån och Swedbank Företagsförmedling bedrivs enligt franchisekoncept. Enheten Kunderbjudande och Produkter producerar och samordnar kunderbjudanden till olika kundgrupper och ansvarar för vidareutveckling och lansering av nya produkter utifrån kundernas behov. Till Svensk bankrörelse räknas även det samägda kortföretaget EnterCard med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Av rörelsegrenens cirka heltidstjänster återfinns ungefär i kontorsrörelsen. Resultatutveckling mkr Jan-sep Jan-sep % Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Swedbank AB Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 20,6 23,6 16,4 22,1 23,3 22,0 22,9 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra rörelsegrenar Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Övrig placeringsvolym Aktier och andelar i intresseföretag Riskvägda tillgångar äldre regelverk Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster Swedbank, delårsrapport januari september (45)

Fjärde kvartalet 2010

Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 jämfört med tredje kvartalet 2010 Kvartalets resultat var 2 750 mkr (2 591) Resultat per aktie var 2,37 kronor (2,23) Räntabilitet på eget kapital var 11,7 procent (11,3) K/I-talet

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 1 juni 2011 diarienr 11-5340 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 27 oktober 2011 Tilläggsprospektets diarienr 11-11104 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 4 till GRUNDPROSPEKT publicerat 1 juli 2010 Diarienr 10-5831 Tilläggsprospektets diarienummer 11-4601 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 2 maj 2011 Swedbank Hypotek AB (publ) Program

Läs mer

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852)

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Andra kvartalet 2011 jämfört med första kvartalet 2011 Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,02* kronor (2,47) och resultat per aktie efter

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005. Rörelseresultatet ökade med 9% och uppgick till 11,1 mdkr (10,1) Resultatet efter skatt blev 8,0 mdkr (7,3)

Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005. Rörelseresultatet ökade med 9% och uppgick till 11,1 mdkr (10,1) Resultatet efter skatt blev 8,0 mdkr (7,3) Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005 Rörelseresultatet ökade med 9% och uppgick till 11,1 mdkr (10,1) Resultatet efter skatt blev 8,0 mdkr (7,3) Räntabiliteten blev 17,1% (16,6) Rörelseresultatet tredje

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 13 juni 2012 diarienr 12-5765 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 29 oktober 2012 Tilläggsprospektet diarienr 12-11384 Swedbank Hypotek AB (publ) Program

Läs mer

Swedbank Hypotek Årsredovisning 2012

Swedbank Hypotek Årsredovisning 2012 Swedbank Hypotek Årsredovisning 2012 Innehåll 3 Kort om Swedbank Hypotek, Svenska bostadsmarknaden och Rating 4 Om Swedbank Hypotek 4 Omvärldstrender 5 Hypoteksmarknaden 6 Kreditportföljen 8 Upplåning

Läs mer

Tredje kvartalet 2013

Tredje kvartalet 2013 Tredje kvartalet 2013 Jämfört med andra kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 4 187 mkr (3 478) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i. Swedbank AB:s nyemission 2008

Inbjudan till teckning av preferensaktier i. Swedbank AB:s nyemission 2008 18NOV200812490184 Inbjudan till teckning av preferensaktier i Swedbank AB:s nyemission 2008 Joint Bookrunners J.P. Morgan Merrill Lynch International Swedbank Markets 1 december 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2013

Delårsrapport Januari september 2013 Delårsrapport Januari september 2013 STOCKHOLM 24 OKTOBER 2013 Under de första nio månaderna förbättrades företagsklimatet. Vår ökade intjäning återspeglar SEB:s roll som en rådgivnings- och aktivitetsdriven

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2010

Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Om Swedbank Hypotek 5 Nyckeltal 2010-2014 6 Fem år i sammandrag 7 Resultaträkning, Rapport över totalresultat 8 Balansräkning 9 Förändringar i eget kapital

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 31 maj 2012 diarienr 12-5604 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 26 juli 2012 Tilläggsprospektets diarienr 12-8068 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 STOCKHOLM 14 JULI 2014 SEB:s investeringar i kundverksamheten har skapat en starkare, stabilare och effektivare plattform. De nordiska företags- och kapitalmarknaderna har

Läs mer

Stärkt marknadsposition och förbättrat resultat

Stärkt marknadsposition och förbättrat resultat SEK: Delårsrapport 3 Stärkt marknadsposition och förbättrat resultat Kärnresultatet för årets första nio månader uppgick, efter nedskrivningar, till 464,0 miljoner kronor (396,0) Rörelseresultatet (IFRS)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 214 STOCKHOLM 25 APRIL 214 Aktivitetsnivån var högre såväl på kapitalmarknaden som bland företagen under kvartalet. I rollen som den ledande nordiska företagsbanken ökade SEB

Läs mer

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ)

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ) CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ) Årsredovisning 2008 Carnegie 2008 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 femårsöversikt för koncernen 5 FINANSKRISEN 2008 och utvecklingen i carnegie risk- och kapitalhantering

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Noter. 1 Företagsinformation. 2 Redovisningsprinciper

Noter. 1 Företagsinformation. 2 Redovisningsprinciper Noter Angivna belopp i noter är i miljoner kronor (mkr) och bokfört värde om inget annat anges. Siffror inom parantes avser föregående år. Koncernens noter är upprättade enligt IFRS medan moderbolagets

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

SEK Bokslutskommuniké 2012

SEK Bokslutskommuniké 2012 SEK Helåret Räntenettot uppgick till 1 879,9 miljoner kronor (1 870,8) Rörelseresultatet uppgick till 824,4 miljoner kronor (1 889,1) Avkastningen på eget kapital efter skatt uppgick till 5,0 procent (10,5)

Läs mer

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2 Landshypotek Bank AB Delårsrapport #2 Januari juni (Jämfört med samma period förra året) Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank, om kvartal 2: Vi ser tillbaka på ett kvartal med hög marknadsaktivitet som genererat

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2012

Skandiabanken Årsredovisning 2012 Skandiabanken Årsredovisning 2012 Innehåll Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och

Läs mer

Skandiabanken årsredovisnin 2006

Skandiabanken årsredovisnin 2006 Skandiabanken årsredovisnin 2006 innehållsförtecknin Verksamhetsrapport 2006 4 Verksamheten i sammandrag 6 K o n c e r n e n Förvaltningsberättelse 2006 7 Fem år i sammandrag Finansiella rapporter Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Kv1, 2015. Delårsrapport januari mars 2015

Kv1, 2015. Delårsrapport januari mars 2015 28 april 2015 Kv1, 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Jämfört med fjärde kvartalet 2014 Förbättrat resultat under extraordinära marknadsförhållanden God kostnadskontroll Fortsatt utlåningstillväxt i

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Kv1, 2015. Delårsrapport januari mars 2015

Kv1, 2015. Delårsrapport januari mars 2015 28 april 2015 Kv1, 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Jämfört med fjärde kvartalet 2014 Förbättrat resultat under extraordinära marknadsförhållanden God kostnadskontroll Fortsatt utlåningstillväxt i

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2014

Delårsrapport för första kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2014 Delårsrapport för första kvartalet 2014 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: I början av 2014 ökade aktiviteten inom vår rådgivning till

Läs mer