Introduktion till din anställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till din anställning"

Transkript

1 Introduktion till din anställning Nedan följer en sammanställning av regler, förmåner och andra villkor kring din anställning som särskilt vänder sig till dig som är nyanställd vid Göteborgs universitet. Mer information hittar du på Medarbetarportalen/Anställd vid Göteborgs universitet. Informationen är uppdaterad av Personalenheten juni 2013 Kollektivavtal Dina anställningsvillkor regleras genom avtal mellan de fackliga huvudorganisationerna SACO, OFR-S samt SEKO-civil och Arbetsgivarverket (AgV). Villkorsavtal/Villkorsavtal-T är det avtal som reglerar de generella anställningsvillkoren. Göteborgs universitet har även ett lokalt kollektivavtal, benämnt ALFA-GU, som innehåller tillägg eller undantag från bestämmelserna i Villkorsavtalen. Anställningsavtal Som nyanställd har du fått ett anställningsbevis. Av detta framgår tjänstebenämning, placering, om anställningen är tillsvidare eller tidsbegränsad, månadslön och omfattning. Tillsammans med detta har du fått ett informationsblad om dina anställningsförhållanden. Löneutbetalning Universitetet tillämpar individuell lön. I samband med att du börjar anställningen skall du sända in en skattsedel för aktuellt år till löneenheten samt eventuellt jämkningsbeslut. Om kansliet inte får din skattsedel, kommer avdrag att ske enligt skattemyndigheternas anvisningar. Detta kan innebära att det dras förhöjd preliminärskatt. Skattsedeln får du genom att ringa Skatteverkets servicetelefon eller på Lönen utbetalas tidigast den 25:e i månaden. När den 25:e infaller på en lördag utbetalas lönen den 24:e och om den 25:e infaller på en söndag sker utbetalning den 26:e. I juni och december kan utbetalning ske på annan dag beroende på vilken veckodag midsommarafton respektive julafton infaller. Du kan inte få lön i förskott. Nordea ombesörjer löneutbetalningen. Vill du att lönen utbetalas till ditt bankkonto måste du fylla i ett överföringsuppdrag (Nordea blankett) som du sänder till: Nordea Löneservice, P Stockholm

2 I annat fall utbetalas lönen på utbetalningskort. I funktionen egenrapportering som du når via Medarbetarportalen kan du se din lönespecifikation. Din användarbehörighet för att nå Medarbetarportalen och Egenrapportering får du av behörighetsadministratören på din institution (motsvarande). Namn och/eller adressförändringar ändrar du direkt i funktionen Egenrapportering. Där kan du även fylla i dina anhöriguppgifter. Arbetstid Huvudregel för lärarpersonal För lärarpersonal gäller ett särskilt lokalt arbetstidsavtal. Den totala årsarbetstiden är: timmar vid 35 semesterdagar timmar vid 31 semesterdagar timmar vid 28 semesterdagar Huvudregel för administrativ och teknisk personal För administrativ och teknisk personal finns ett lokalt ALFA avtal. Arbetstiden är under tiden 1 september till 30 april 8 timmar och 10 minuter per dag, normalt förlagd mellan klockan och med avdrag för 30 minuters lunch. Mellan 1 maj och 31 augusti är arbetstiden 7 timmar och 30 minuter, förlagd mellan klockan och med avdrag för 30 minuters lunch. Vid vissa arbetsenheter tillämpas ett lokalt avtal om flexibel arbetstid. Detta innebär att den anställde har möjlighet att välja sin arbetstid inom vissa fastställda ramar. Arbetstid i samband med helger (ej för lärarpersonal) Påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton är arbetsfria dagar. Arbetstiden för nedanstående arbetsdagar minskas med följande antal timmar: Trettondagsafton Skärtorsdag Valborgsmässoafton som infaller måndag - torsdag fredag Dagen före Alla helgons dag Om den 23 december infaller på en fredag 4 timmar 2 timmar 2 timmar 4 timmar 4 timmar 4 timmar För deltidsanställd minskas arbetstiden i förhållande till tjänstgöringens omfattning. Mertid För en deltidsarbetande är arbete utöver den ordinarie dagliga arbetstiden mertid. Mertidsarbete sträcker sig dock inte längre än det ordinarie arbetstidsmåttet som gäller för en heltidsarbetande. Det totala uttaget av mertid och övertid får inte överstiga 200 timmar per kalenderår. Mertiden får dock inte överstiga 175 timmar per kalenderår.

3 Mertidsarbete får inte begäras av den som är partiellt sjukskriven, partiellt ledig med stöd av lag eller för vård av barn. Av den som är delpensionsledig får arbetsgivaren begära mertidsarbete under högst 25 timmar per kalenderår. Arbete på mertid anses som arbete på ordinarie arbetstid och ersätts som sådan, antingen i form av ledighet eller i form av mertidstillägg. Den anställde kan i allmänhet själv välja ersättningsform. Mertidstillägg betalas ut per timme med heltidslönen/142. Kompensationsledighet ges för motsvarande tid som arbete utförts på mertid Övertid Som övertid räknas all arbetstid utöver den ordinarie dagliga arbetstiden för heltidsanställda. För deltidsanställda räknas som övertidsarbete sådant arbete som utförs på tid utöver den normala arbetstiden för heltidsanställda liksom tid utöver tillåten mertid. Den tillåtna övertiden uppgår till högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad, dock sammanlagt högst 150 timmar under ett kalenderår. I den totala övertid som får tas ut per år ingår inte sådan övertid som kompenseras med ledighet. All övertid måste vara överenskommen eller beordrad av närmaste chef. Övertidsarbete får inte begäras av den som är partiellt sjukskriven, partiellt ledig med stöd av lag eller för vård av barn. Av den som är delpensionsledig får arbetsgivaren begära övertidsarbete under högst 25 timmar per kalenderår. Ersättning för övertid kan ges i form av övertidstillägg för enkel alternativt kvalificerad övertid eller som kompensationsledighet. Den anställde kan i allmänhet själv välja ersättningsform. Semester Enligt de statliga bestämmelserna tjänar man in semester under löpande kalenderår. Som huvudregel gäller också att semestern skall tas ut samma år. Om du är nyanställd innebär detta att du har rätt att få semester redan under första året. Antalet betalda semesterdagar beräknas på den tid du förväntas tjänstgöra under året. Har du tjänat in färre än 20 dagar måste du ta ut alla dagarna under intjänandeåret. Om du däremot har tjänat in fler än 20 dagar får du spara det överskjutande antalet semesterdagar till ett senare år. Du får dock högst ha totalt 35 sparade semesterdagar. Vill du inte spara semester måste du ta ut hela semestern intjänandeåret. Enligt 11 lokala ALFA avtalet, om synnerliga skäl finns, får arbetstagare medges att ta ut överskjutande semesterdagar senast den 31 mars året efter intjänandeåret. Slutar du din anställning och har tagit ut fler semesterdagar än du tjänat in, blir du återbetalningsskyldig. Har du varit tjänstledig med helt löneavdrag minskas antalet semesterdagar i proportion till ledighetens längd (viss frånvaro är undantagen).

4 Antal semesterdagar t.o.m. 29 år fr.o.m. 30 år fr.o.m. 40 år 28 dagar 31 dagar 35 dagar Midsommar-, jul- och nyårsafton räknas inte som semesterdagar. För arbetstagare med koncentrerad deltid tillämpas kvotberäknad semester. Semestertillägg om 0,49 % av aktuell fast lön utbetalas för varje uttagen (betald) semesterdag. Sjuk Vid sjukledighet gäller följande: Anmäl sjukledighet till institutionen/avdelningen/enheten. Upp till 7 kalenderdagar: Den anställde rapporterar i Egenrapporteringen efter sjukledighetens slut. Mer än 7 kalenderdagar: Ingen rapportering görs i Egenrapportingen. Institutionen/motsvarande skickar en kopia av blanketten "Sjukanmälan/Försäkran i samband med sjukdomsfall" till lönehandläggaren med angivande av första sjukdag samt en kopia av läkarintyget. Originalet av blanketten läggs på den anställdes bord. Lönehandläggaren anmäler sjukledigheten till Försäkringskassan på femtonde sjukdagen för att den anställde ska få sin sjuklön. Efter sjukledighet mer än 7 kalenderdagar är slut: Den anställde fyller i t.o.m.-datum och resterande uppgifter och skickar blanketten "Sjukanmälan/Försäkran i samband med sjukdomsfall" till lönehandläggaren som en friskanmälan. Sjuklöneperiod: De första 14 dagarna i en sjukperiod kallas sjuklöneperiod och du erhåller då sjuklön av arbetsgivaren. Från den 15:e dagen utgår sjukpenning, vilken utbetalas av försäkringskassan. Sjukavdragen under sjuklöneperioden beräknas enligt följande: Dag 1 = karensdag Dag procent arbetsdagsavdrag 20 procent arbetsdagsavdrag Karensdag I dag gäller över hela arbetsmarknaden regler om en så kallad karensdag vid sjukdom. Detta innebär att ingen ersättning betalas ut den första dagen i en sjuklöneperiod.

5 En återinsjuknanderegel finns. Det innebär att om man blir frisk och därefter insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare. Ersättningen skall då beräknas som om du varit sjuk i en följd. Ett allmänt högriskskydd finns som innebär att antalet karensdagar begränsas till 10 under en tolvmånadersperiod räknat från första karensdagen. Arbetsdagsavdrag Under sjuklöneperioden är sjukavdraget arbetsdagsbaserat. Avdraget bygger på årsarbetsdagar (ej kalenderdagar). För den som arbetar heltid, fem dagar per vecka uppgår årsarbetsdagarna till 260 (5 x 52 = 260). Arbetsdagsavdraget får man fram genom att multiplicera månadslönen med tolv och dividera med antalet årsarbetsdagar. Eftersom det är antalet arbetsdagar man utgår från, räknas tjänstefria dagar bort, om de ligger i en sjukperiod. Sjukavdrag, efter sjuklöneperioden, då sjukpenning betalas ut är följande: För lönedelar upp till basbeloppstaket Dag procent kalenderdagsavdrag För lönedelar över basbeloppstaket 12,4 procent kalenderdagsavdrag Dag procent kalenderdagsavdrag 27,25 procent kalenderdagsavdrag Den sjukpenninggrundande inkomsten är högst 7,5 basbelopp, vilket från den 1 januari 2012 motsvarar en årsinkomst på kronor eller en månadslön på kronor. Föräldraledighet Vid föräldraledighet görs löneavdrag för varje dag som föräldraledigheten omfattar. Löneavdraget varierar beroende på ledighetens längd. Vid partiell föräldraledighet görs avdrag för varje kalenderdag i förhållande till minskningen av arbetstid. Detta gäller oavsett om ledigheten är jämnt förlagd eller har förlagts till vissa dagar i veckan. Vid föräldraledighet betalar universitetet ett föräldrapenningtillägg. Föräldrapenningtillägg utbetalas för sådan dag under föräldraledigheten då du tar ut föräldrapenning på grundnivå eller därutöver. Föräldrapenningtillägget utbetalas sedan du skickat kopia av utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan till din löneadministratör. Tillägget utbetalas för högst 360 dagar för varje barnsbörd. Föräldrapenningtillägget betalas ut månadsvis och ska begäras senast två år efter den månad som ledigheten avser. Övrig ledighet Avdrag vid ledighet utan lön Vid ledighet om högst 5 arbetsdagar görs avdrag för varje arbetsdag med 4.6% av den fasta lönen per månad.

6 Vid ledighet som omfattar 6 arbetsdagar eller mer görs avdrag för varje kalenderdag med 3.3% av den fasta lönen per månad. Ledighet med bibehållen lön Om du beviljats ledighet med stöd av tjänstledighetsförordningen har du rätt till lön utan avdrag under ledigheter enligt nedan: Skäl Allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom egen familj eller den närmaste släktkretsen Flyttning, om flyttersättning lämnas Flyttning i annat fall Fackligt förtroendemannauppdrag Examen och tentamen Tid Den tid som behövs (inkl. restid), dock högst tio arbetsdagar per kalenderår Högst tre arbetsdagar En arbetsdag Högst tio dagar per kalenderår Högst fem dagar per kalenderår Ersättning för sjukvårdskostnader Du kan gå till läkare och tandläkare på arbetstid. Du får ersättning för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård samt för läkemedel i följande fall: läkarvård- endast sjukvård (ej förebyggande åtgärder som t ex hälsoundersökning eller vaccinering). sjukgymnastik som ges av legitimerad sjukgymnast i offentlig vård eller hos enskild vårdgivare som tillämpar av regeringen fastställd taxa. läkemedel - endast receptbelagda rabatterade läkemedel ersätts. På receptspecifikationen ska vid köp av läkemedel framgå att ditt utlägg varit i form av Egenavgift förmån/inom kostnadsförmån för att de ska kunna ersättas. Ersättning för ovanstående får du genom att fylla i blanketten Ersättning för kostnader för läkarvård och läkemedel och lämna den tillsammans med originalkvitton samt kopia av högkostnadskort till löneenheten. Ersättningar för sjukvårdskostnader inom offentligfinansierad vård är skattepliktiga. Rätten till ersättning är förfallen om du inte har begärt senast två år efter den dag som kostnaden uppstod. Besök hos naprapat, kiropraktor, osteopat m.fl. ersätts inte, såvida inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl innebär att behandling måste ske i rehabiliteringssyfte med ansvarig chefs godkännande.

7 Friskvård Som anställd eller doktorand med utbildningsbidrag har du rätt att beviljas ledighet utan löneavdrag för en timmes friskvård per vecka. Du kan också få bidrag till friskvårdsaktiviteter under vissa förutsättningar. Uppsägning Från arbetstagarens sida gäller följande uppsägningstider: Arbetstagaren har varit anställd högst 1 år mer än 1 år Uppsägningstid 1 månad 2 månader Från arbetsgivarens sida gäller följande uppsägningstider: Arbetstagaren har varit anställd högst 1 år mer än 1 år Uppsägningstid 1 månad 3 månader Längre uppsägningstid från arbetsgivarens sida kan förekomma enligt 11 Lagen om anställningsskydd och 10 avtalet om trygghetsfrågor. Försäkringar Staten har en grupplivförsäkring som träder i kraft din första arbetsdag. Du är också genom lagen om arbetsskadeförsäkringar försäkrad under arbetstid samt vid färd till eller från arbetet. Vid tjänsteresa omfattas du av en tjänstereseförsäkring. För vidare information - vänd dig till din institution/motsvarande. Pension Din pension kan delas in i tre olika delar Allmän pension enligt lag Avtalspensioner enligt avtal mellan arbetsmarknadens parter Privat pensionssparande Du som är anställd vid Göteborgs universitet omfattas med vissa undantag - av PA 03 (Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl.) Enligt detta avtal består din tjänstepension av tre olika delar; förmånsbestämd ålderspension individuell ålderspension kompletterande ålderspension (Kåpan)

8 Arbetsmiljö Arbetsmiljöavtalet vid universitetet grundar sig på arbetsmiljölagstiftningen och centralt och lokalt arbetsmiljöavtal. Att verka för en god arbetsmiljö är en gemensam uppgift för universitetets ledning, anställda och studerande. Ansvaret för arbetsmiljöfrågorna ligger hos arbetsgivaren. Inom universitetet finns en väl utbyggd organisation för arbetet med arbetsmiljöfrågor. Vid varje institution skall finnas ett arbetsmiljöombud för att bevaka arbetsmiljöfrågorna ur de anställdas synvinkel. Alla universitetsanställda omfattas av den företagshälsovård som tillhandahålls av Previa. Vid företagshälsovården finns tillgång till läkare, sköterska, ergonom och psykolog. Likabehandling Likabehandlingsarbetet vid Göteborgs universitet utgår ifrån den strategiska planen, vilken anger riktlinjerna för likabehandlingsarbetet och utgör grunden för den universitetsgemensamma likabehandlingspolicyn. Målet för likabehandlingsarbetet är att säkerställa en god arbetsmiljö där alla anställda och studenter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, eventuella funktionshinder eller sexuell läggning ges bästa möjligheter att utvecklas. Vid samtliga institutioner och övriga enheter ska det finnas ett likabehandlingsombud. Kontaktpersoner för det universitetsgemensamma likabehandlingsarbetet: Likabehandlingssamordnare Pia Götebo Johannesson, Likabehandlingshandläggare Samuel Heimann, Personalutbildning och kompetensutveckling Gå in på bokningsportalen för ledar- och kompetensutveckling för mer information och möjlighet att anmäla sig till personalutbildningar vid Göteborgs universitet. Medarbetarportalen Syftet med Medarbetarportalen är att ge medarbetare vid universitetet en samlad ingång till den information och de tjänster och verktyg man behöver i sitt arbete. Grundtanken är att man enkelt ska komma åt den information man behöver i sitt arbete, samt att innehållet ska vara personligt anpassat. Via portalen når du bland annat egenrapportering, e-post och kalender samt ett antal ekonomi-, personal- och studieadministrativa system. Din användarbehörighet för att nå Medarbetarportalen och Egenrapportering får du av behörighetsadministratören på din institution (motsvarande).

9 Fackliga organisationer Vid universitetet finns tre huvudorganisationer representerade: OFR-S Fackförbundet ST sektionen vid Göteborgs universitet 214/17 Telefon: Lärarförbundet, Götebogs universitet Telefon: Saco-S Saco-S-rådet, Göteborgs universitet Telefon: , SULF, Göteborgs universitet Telefon: SEKO SEKO Väst Klubb universitet Göteborg Telefon: ,

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m.

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m. Personalbyrån Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. december 2006 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1.1 Anställning...3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Personalavdelningen Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. juli 2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Anställning... 3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet Reviderad 2012-09-06 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1.1 ANSTÄLLNING... 4 1.2 ALFA, ALLMÄNT LÖNE- OCH FÖRMÅNSAVTAL... 4 1.3 LÖNEUTBETALNING...

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet Reviderad 2015-03-16 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1.1 ANSTÄLLNING... 4 1.2 VILLKORSAVTAL... 4 1.3 LÖNEUTBETALNING... 4 1.4 LÖNEN SOM

Läs mer

Kapitel 1. Inledande bestämmelser.

Kapitel 1. Inledande bestämmelser. Avtal mellan Fackförbundet ST och Unionen avseende allmänna anställningsvillkor för anställda vid ST:s kansli. Kapitel 1. Inledande bestämmelser. 1 Tillämpningsområde Detta avtal reglerar anställningsvillkoren

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor. per helgfri vecka är from den 1 januari 2012 40 timmar per vecka för samtliga personalgrupper.

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor. per helgfri vecka är from den 1 januari 2012 40 timmar per vecka för samtliga personalgrupper. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda! 2014 Postens Villkorsavtal s gåtor Facktuellt presenterar på denna och följande sidor några ledtrådar som förhoppningsvis kan vara till hjälp

Läs mer

Personalhandbok Information för dig som är anställd vid Skolan för information- och kommunikationsteknik

Personalhandbok Information för dig som är anställd vid Skolan för information- och kommunikationsteknik Personalhandbok Information för dig som är anställd vid Skolan för information- och kommunikationsteknik Reviderad 2015-03-25 av Lisa Jonason, Personalhandläggare Innehåll 1 Allmänna bestämmelser... 1

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Anställningsvillkor i lag och avtal... 3 3. Anställningsform... 3 Tillsvidareanställning... 3 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda! 2012-2013 Postens Villkorsavtal s gåtor Facktuellt presenterar på denna och följande sidor några ledtrådar som förhoppningsvis kan vara till

Läs mer

Kollektivavtal 2013.01.01-2016.03.31

Kollektivavtal 2013.01.01-2016.03.31 Kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen och Akademikerförbunden avseende Allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A. Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B. Teater- och länsteaterföreningar

Läs mer

Kollektivavtal 2013.01.01-2016.03.31

Kollektivavtal 2013.01.01-2016.03.31 Kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen och Akademikerförbunden avseende Allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A. Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B. Teater- och länsteaterföreningar

Läs mer

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal Artikelnummer 81-425 Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31

KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 7 1.1 Omfattning... 7 1.2 Tillämpning... 7

Läs mer

Snabbguide till VILLKORSAVTAL Distributionsområde Nord 1 2009-04-02

Snabbguide till VILLKORSAVTAL Distributionsområde Nord 1 2009-04-02 Snabbguide till VILLKORSAVTAL Distributionsområde Nord 1 2009-04-02 LÖN Introduktionslön kan längst omfatta 6 mån. Innan dess ska förnyad lönebedömning ske för inplacering på baslön, om anställningen ska

Läs mer

SVENSK HANDEL DETALJHANDELSAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

SVENSK HANDEL DETALJHANDELSAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 1928 SVENSK HANDEL DETALJHANDELSAVTALET 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits med i avtalstrycket 3 Avtal 5 1 Avtalets

Läs mer

Företagslokalt avtal om allmänna anställningsvillkor vid ISS TraffiCare AB 2007-09-01 2010-03-31

Företagslokalt avtal om allmänna anställningsvillkor vid ISS TraffiCare AB 2007-09-01 2010-03-31 Företagslokalt avtal om allmänna anställningsvillkor vid ISS TraffiCare AB 2007-09-01 2010-03-31 SEKO Facket för Service och Kommunikation, ST Spårtrafik och SACO-TJ Bransch Spårtrafik INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 6 1.1 Omfattning... 6 1.2 Tillämpning... 6 1.3 Undantag...

Läs mer

7 Beredskapstjänst 12 7.1 Beredskapstjänst 12 7.2 Schema 12 7.3 Ersättning för beredskapstjänst 12 7.4 Lokal överenskommelse 13 7.

7 Beredskapstjänst 12 7.1 Beredskapstjänst 12 7.2 Schema 12 7.3 Ersättning för beredskapstjänst 12 7.4 Lokal överenskommelse 13 7. Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i avtalstrycket 4 Tjänstemannaavtalet 5 1 Avtalets omfattning 5 1.1 Omfattning 5 1.2 Undantag 6 1.3 Uppnådd pensionsålder

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2011 2012 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal SKTF Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Tjänstemannaavtalet för transportbranschen

Tjänstemannaavtalet för transportbranschen Tjänstemannaavtalet för transportbranschen 1 maj 2010 30 april 2012 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar Unionen Sveriges

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor

Allmänna anställningsvillkor Allmänna anställningsvillkor Bostads AB Poseidon Fastighetsanställdas Förbund, Unionen, Ledarna samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Tjänstemän Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling.

Tjänstemän Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling. Tjänstemän Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling. 2012-05-01 2013-04-30 Akademikerförbunden Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts av Jusek. Jusek uppträder under innevarande

Läs mer

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling den 6 maj 2013 om löner

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2013-2016 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Bransc havtal Energi

Bransc havtal Energi Branschavtal Energi Energiföretagens arbetsgivareförening och SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

BRANSCHAVTAL HÖGSKOLA. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning

BRANSCHAVTAL HÖGSKOLA. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning BRANSCHAVTAL HÖGSKOLA Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Vision Akademikerförbunden 2 Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer