Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad"

Transkript

1 Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete, 15 högskolepoäng Höstterminen 2008 Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad Författare: Handledare: Ylva Kruse Lena von Koch Leg sjukgymnast Med. dr., docent Hjärnskadecenter Leg sjukgymnast Box Karolinska Institutet Stockholm Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

2 Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete, 15 högskolepoäng Höstterminen 2008 Titel: Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad. Författare: Ylva Kruse, leg sjukgymnast Sammanfattning Syftet var att: A) utveckla och testa användbarheten av; i) en metod för att hitta (case-finding) personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada (FHS) som bor på sjukhem (SH) och; ii) en enkät för att kunna kartlägga deras situation. B) kartlägga och beskriva personer (16-65 år) med FHS folkbokförda i Stockholms stad boende på SH i september Metod: A) Organisationen i Stockholms stad kartlades för identifiering av nyckelpersoner med kännedom om och kontakt med målgruppen. En förfrågan och en enkät för kartläggning av personer med FHS boende på SH utvecklades. B) Studiens design var en deskriptiv tvärsnittsstudie. En pilotstudie av framtagen strategi för case-finding och kartläggning av personer med FHS boende på SH genomfördes. Resultat: A) En tvåstegsstrategi för casefinding gällande personer med FHS boende på SH utvecklades: i) respektive beställarchef kunde identifiera personer i målgruppen och ii) närmare information om personerna fanns hos ansvarig biståndshandläggare. B) Tio beställarchefer rapporterade 17 personer med FHS boende på SH. Sjutton biståndshandläggare svarade på enkäten och rapporterade 13 personer med FHS boende permanent på SH. Personerna var 46 till 65 år och sex var kvinnor. Den vanligaste skadeorsaken var stroke och personerna hade haft FHS i 1-38 år. De hade bott på SH mellan fyra månader och åtta år och den vanligaste anledningen var ett omfattande omvårdnadsbehov. Konklusion: Metoden att i Stockholms stad hitta personer med FHS boende på SH var användbar. I september 2008 bodde minst 13 personer (16-65 år) med FHS, folkbokförda i Stockholms stad, permanent på SH. Ytterligare forskning om individernas och deras närståendes livssituation är angelägen för att belysa deras behov av samhälleliga insatser så att de ska kunna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Nyckelord: Förvärvad hjärnskada, sjukhem, kartläggning, enkät. 2

3 Department of Clinical neuroscience Division of Neurology, Huddinge Master Course in Clinical Neurology, 60 ECTS Degree project, 15 ECTS Autumn Term 2008 Title: People (16-65 years) with acquired brain injury in nursing homes a pilot study in the City of Stockholm. Author: Ylva Kruse, Registered Physiotherapist (RPT) Abstract The aim was to: A) develop and test the feasibility of a method to find (case-finding) and survey people (16-65 years) with acquired brain injury (ABI) who live in nursing homes (NH) and; B) survey and describe people (16-65 years) with ABI registered by the authorities in the City of Stockholm who lived in NH in September Methods: A) The organisation of the City of Stockholm was explored to identify key persons with knowledge and access to the target group. An enquiry and a questionnaire for surveying people with ABI in NH were developed. B) The design was a cross-sectional descriptive pilot study of people with ABI in NH using the identified case-finding strategy and the developed enquiry and questionnaire in an and mail survey. Results: A) a two-step case-finding strategy for surveying people with ABI in NH was identified and employed: i) persons with ABI living in NH could be identified by the leaders, and ii) further information could be obtained from the responsible social-workers who investigate needs for people with disabilities (SW). B) Ten leaders reported 17 persons with ABI in NH. Seventeen SW answered the questionnaire and reported 13 persons with ABI living in NH. These persons were 46 to 65 years old, six were women. Stroke was the most common cause and the duration was between one and 38 years. They had been living in NH between four months and eight years, mostly because they were in great need of care. Conclusion: The case-finding strategy was feasible for a survey of people with ABI in NH. In September 2008 there were at least 13 persons with ABI, registered by the authorities in the City of Stockholm, living in NH. Further research about their life situation and their significant others is warranted in order to explore their needs to make them get as good living conditions as possible. Keywords: Acquired brain injury, nursing home, survey, questionnaire. 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Inledning 6 Bakgrund 6 Förvärvad hjärnskada (FHS) 6 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 7 Funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar efter FHS 7 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 8 Socialtjänstlagen (SoL) 9 Sjukhem (SH) 9 Personer med FHS som bor på SH 9 Syfte och frågeställningar 11 Metod 12 Design 12 Syfte A) 12 Utveckling av case-finding metod för att hitta alla misstänkta fall 12 Utveckling av förfrågan 12 Utveckling av enkät och följebrev 12 Syfte B) 13 Pilotstudie i Stockholms stad 13 Förfrågan till beställarchefer 13 Enkät till biståndshandläggare 13 Etiska överväganden 14 Resultat 15 Syfte A) 15 Case-finding 15 Förfrågan 15 Enkät och följebrev 15 Syfte B) Pilotstudie i Stockholms stad 15 Svar på förfrågan till beställarchefer 15 Svar på enkät till biståndshandläggare 16 Svarsfrekvens och bortfall 17 Diskussion 18 Metoddiskussion 18 Syfte A) Utveckling av case-finding, förfrågan och enkät 18 Syfte B) Pilotstudie i Stockholms stad 18 Resultatdiskussion 19 Syfte A) Case-finding, förfrågan och enkät 19 Syfte B) Pilotstudie i Stockholms stad 20 LSS och ICF 23 Konklusion 24 Förslag till fortsatt forskning och framtida studier 24 Tillkännagivanden 25 4

5 Referensförteckning 26 Tabell 1 Demografiska data personer (16-65 år) med FHS som bor på SH 29 Figur 1 Svarsfrekvens på fråga 7 i enkät till biståndshandläggare 30 Bilaga 1 - Förfrågan till beställarchefer 31 Bilaga 2 - Enkät till biståndshandläggare 32 Bilaga 3 - Följebrev till enkät till biståndshandläggare 36 5

6 Inledning I mitt arbete som sjukgymnast vid Hjärnskadecenter inom Handikapp & Habilitering, Stockholms läns landsting möter jag människor mellan 16 och 65 år som har drabbats av förvärvad hjärnskada (FHS) efter 13 års ålder. Teamet på Hjärnskadecenter (arbetsterapeut, assistent, kurator, logoped, pedagog, psykolog och sjukgymnast) arbetar med rådgivning och annat personligt stöd till personer med FHS som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag som ska tillförsäkra personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor med målet att kunna leva som andra. Vi arbetar även med rådgivning och stöd till de hjärnskadade personernas närstående och andra personer i individens närmiljö. Målet för Hjärnskadecenters verksamhet är att underlätta vardagstillvaron för personer med funktionshinder efter FHS och därigenom skapa förutsättningar för större delaktighet i samhället. Hjärnskadecenters upptagningsområde är hela Stockholms län. De flesta människor med FHS jag möter i mitt arbete har ett eget boende med olika typer av stöd och hjälp i hemmet beroende på vilka funktionshinder som kvarstår efter hjärnskadan. Under de senaste åtta åren har teamet på Hjärnskadecenter uppmärksammat att det finns ett flertal personer under 65 år med FHS som har ett permanent boende på sjukhem (SH). I samverkanskontakter med föreningen Hjärnkraft i Stockholms län och funktionshinderombudsmannen (FO) i Stockholms stad, Riitta-Leena Karlsson, har teamet på Hjärnskadecenter diskuterat behovet av att göra en aktuell kartläggning av gruppen yngre personer (16-65 år) med FHS som bor permanent på SH i Stockholms län. En kartläggning skulle kunna ge samlad och aktuell kunskap om målgruppen och dess specifika behov av samhälleliga insatser. Bakgrund Förvärvad hjärnskada (FHS) I Sverige överlever varje år cirka människor en FHS. Med FHS menas en hjärnskada som inte är medfödd eller har uppstått under de första barnaåren. FHS kan orsakas av stroke (hjärninfarkt och hjärnblödning), yttre våld (trauma), infektion, syrebrist eller tumör. Vid en FHS påverkas individens förmåga att uppfatta och förstå sig själv och sin omgivning. Efter en FHS kan individen drabbas av många olika typer av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar, allt från tydliga motoriska och sensoriska bortfall, till bland annat koncentrationssvårigheter, minnesproblem, ökad uttröttbarhet, kommunikationssvårigheter, irritabilitet, initiativsvårigheter och känslighet för ljud och ljus. Funktionsnedsättningarna kan bli mer eller mindre bestående och dramatiskt förändra individens livssituation (1). Hjärnskadans orsak, omfattning och lokalisation i kombination med individens personlighet och förmågor innan skadan avgör hur funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar kommer till uttryck. En FHS kan för individen innebära svårigheter att uppfatta och tolka information från kroppen och omgivningen samt problem med att själv agera. Det senare kan bero på såväl psykiska som fysiska funktionsnedsättningar, men även på faktorer i omgivningen. De vanligaste konsekvenserna av en FHS kan beskrivas enligt världshälsoorganisationens (WHO) internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa; ICF (2). 6

7 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ICF introducerades i Sverige av Socialstyrelsen år ICF är en klassifikation av hälsokomponenter och den bygger på en struktur med två delar (3): Del 1: Funktionstillstånd och funktionshinder (a) kroppsfunktioner respektive struktur (b) aktiviteter och delaktighet inom olika hälso- eller hälsorelaterade domäner. Del 2: Kontextuella faktorer (a) omgivningsfaktorer (b) personliga faktorer Varje komponent kan uttryckas i såväl positiva som negativa termer och består av olika domäner. Varje domän består av kategorier som är klassifikationsenheter. En persons hälsa och hälsorelaterade tillstånd kan registreras genom att välja lämpliga kategorikoder eller kod med tillägg av bedömningsfaktorer. Dessa är numeriska koder som anger omfattning eller grad av funktionstillstånd eller funktionshinder inom respektive kategori. Omgivningsfaktorer kan vara underlättande eller hindrande för individen (3). ICF fungerar både som en klassifikation och som en modell som ger oss en bild av hur olika komponenter påverkar hälsa och funktionstillstånd, oavsett om man är frisk eller sjuk. Hänsyn har tagits både till ett biologiskt och till ett psykosocialt perspektiv. Funktionstillståndet påverkas av sjukdom och skada, men också av omgivningen och vår bakgrund. Modellen beskriver däremot inte vad som är orsak och verkan (3). En FHS ger ofta upphov till en mycket komplex skadebild. Det finns även ett flertal omgivningsfaktorer som har betydelse för individen med FHS. Det rör sig om såväl den fysiska och sociala samt den attitydmässiga omgivningen (2). Funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar efter FHS De funktionsnedsättningar som är vanligast efter en FHS är att individen blir lättare mentalt trött och långsammare i sin tankeförmåga. Vissa funktionsnedsättningar som drabbar personer med FHS är osynliga för omgivningen. Det gäller framför allt kognitiva och exekutiva funktionsnedsättningar som t.ex. svårigheter med problemlösning, logiskt och abstrakt tänkande, minne, initiativförmåga, planerings- och organisationsförmåga. Upplevelsen av osynliga svårigheter kan vara frustrerande eftersom omgivningen kan ha svårt att förstå dessa. Funktionsnedsättningar efter FHS kan innebära att aktiviteter som tidigare var självklara för individen blir mycket svåra eller omöjliga att utföra. Vissa personer som drabbas av komplexa funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar efter FHS behöver ett omfattande stöd av omgivningen för att kunna utföra vardagliga aktiviteter (4). Sammantaget kan de funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar som drabbar en individ efter FHS ibland bli så pass omfattande att ett eget boende inte bedöms vara aktuellt. Ett alternativ som då i stället kan erbjudas är boende på sjukhem. Personer med FHS som bor på SH omfattas sannolikt av LSS på grund av omfattande och varaktiga funktionshinder. 7

8 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS är en rättighetslag som ger enskilda individer rätt till vissa insatser. LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra (5). En förutsättning är tillhörighet till någon av personkretsarna som anges i 1 : 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Den enskilde har rätt till insatser enligt LSS om han eller hon tillhör personkretsen enligt ovan, har behov av insatsen och om behovet inte är tillgodosett på annat sätt. Insatser ska endast ges om den enskilde själv begär det. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger (5). De insatser som ges enligt LSS beskrivs i 9 och är: 1. Rådgivning och annat personligt stöd 2. Personlig assistans 3. Ledsagarservice 4. Biträde av kontaktperson 5. Avlösarservice i hemmet 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7. Korttidstillsyn för skolungdom 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig Rätten till daglig verksamhet gäller personer som omfattas av personkrets 1 eller 2. När det gäller insatsen personlig assistans har kommunen ansvar för insats upp till 20 timmar per vecka (5). För mer omfattande insats av personlig assistans gäller lagen om assistansersättning (LASS) som administreras av Försäkringskassan. LASS gäller för personer som har behov av hjälp mer än 20 timmar per vecka med sina grundläggande behov: personlig hygien, måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra eller annat som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (6). 8

9 Socialtjänstlagen (SoL) Den enskilde kan också söka insatser enligt SoL. I SoL ingår alla insatser i begreppet bistånd och beskrivs i 4 kap. 1. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (7). Sjukhem (SH) Boende på SH kan endast beviljas som bistånd enligt SoL. I Stockholms stad definieras SH som ett boende för personer med ett mycket stort omvårdnadsbehov. Rummen på SH är för en eller två personer och personalen på SH har sjukvårdskompetens. Som boende betalar den enskilde en avgift för vård och omsorg i förhållande till sin inkomst. Mat och hyra ingår inte i avgiften, utan betalas därutöver. SH räknas till gruppen vård- och omsorgsboende eller särskild boendeform i Stockholms stad. Särskilda boenden finns både i kommunal och i enskild regi. Ansökan om boende på SH görs hos biståndshandläggare i den stadsdel där personen är folkbokförd (8). Personer med FHS som bor på SH Studier från Australien (9,10), USA (11,12,13), Skottland (14) och Belgien (15) har belyst situationen för yngre personer med FHS som bor på SH. Författarna har beskrivit att det finns lite forskning gjord på denna grupp av utsatta människor. Att yngre personer med stort vårdbehov efter FHS erbjuds boende inom äldreomsorg anses olämpligt. Personernas specifika och komplexa behov kan sällan tillgodoses inom boendeformer för äldre (9). Antalet yngre personer med FHS som bor på sjukhem i Australien är inte känt, men gruppen förväntas öka i storlek (10). Såväl social som fysisk miljö anses vara av stor vikt för att personer med FHS ska kunna återvinna så god förmåga som möjligt (11). Personer med FHS som bor på SH har oftast komplexa behov av vård och stimulans som ställer stora krav på personalen (13). Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beskrivit att personer som har drabbats av FHS inte är en homogen grupp. Såväl kvinnor som män i olika åldrar och med olika kulturell och socioekonomisk bakgrund kan drabbas. Många drabbas av stora förändringar i livssituationen och får behov av stöd från socialtjänsten i kommunen för att klara det dagliga livet. Vissa personer med omfattande funktionsnedsättningar inom flera områden efter FHS kan inte klara ett eget boende utan har behov av någon form av bostad med särskild service, t.ex. gruppboende, servicehus eller SH (16). I ett samverkansprojekt mellan Göteborgs stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen har det beskrivits att yngre personer med FHS har ett betydande behov av kvalificerat stöd i vardagen. De har ofta mångfasetterade funktionsnedsättningar och det är vanligt med en kombination av psykiatriska och neurologiska funktionshinder. Detta ställer stora krav på samverkan mellan sjukvård och kommun. I brist på permanenta bostäder med särskild service i Göteborg placeras vissa yngre personer med FHS på olika äldreboenden (17). Vid en kartläggning av kommunernas insatser till vuxna personer med FHS i Västra Götaland år 2001 har 376 vuxna personer under 65 år identifierats. Av dessa bodde 44 personer i särskilt boende för äldre. Författarna har beskrivit att målgruppen inte är lätt att identifiera. De anser att personer med FHS har speciella behov som skiljer sig från personer med utvecklingsstörning eller personer med psykiska funktionshinder (18). 9

10 I Stockholms stad och Stockholms län finns det idag inte någon samlad bild av hur många personer (16-65 år) med FHS som bor permanent på SH (Personlig kommunikation Marie Berlin, Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen och Ulrika Norwald, Enheten för funktionshinder och äldrefrågor, Socialavdelningen inom Länsstyrelsen i Stockholms län ). Detta överensstämmer med uppgifter från FO och Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad. FO är en förstärkning och ett komplement till Stockholms stads ansvariga nämnder och styrelser i frågor som berör levnadsförhållanden och förutsättningar för delaktighet för människor med funktionshinder. FO verkar direkt under kommunstyrelsen och ska på ett generellt och strukturellt plan verka för att medborgare med funktionshinder tillförsäkras goda levnadsförhållanden. Att lämna information och råd till funktionshindrade, deras anhöriga och organisationer ingår också i FO:s uppdrag. Däremot ska FO inte ingripa i enskildas ärenden (19). Vuxna personer som har drabbats av FHS har ofta komplexa kombinationer av olika funktionshinder och många omgivningsfaktorer är av stor vikt för att de ska kunna leva med så goda levnadsvillkor som möjligt. Lämplig boendeform och tillgång till insatser enligt LSS är exempel på viktiga omgivningsfaktorer som kan vara underlättande för dessa personer (2). Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beskrivit att vuxna personer med FHS är en undanskymd och bortglömd grupp av människor i vårt samhälle. Personerna själva har svårt att driva sina frågor på grund av olika funktionshinder efter hjärnskadan. Deras närstående drar ofta ett tungt lass och orkar inte alltid föra personernas talan (20). Yngre personer med FHS som bor på SH är svåra att hitta då det inte finns några register eller databaser att söka sådan specifik information i. De har sannolikt specifika och särskilda behov av stimulans och insatser för att kunna leva ett så fullvärdigt liv som möjligt. Det är angeläget med ökad kunskap om hur stor gruppen är och vilka behov av samhälleliga insatser personerna har för att kunna belysa deras livssituation så att de får tillgång till de insatser de behöver och har rätt till. 10

11 Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie var att: A) utveckla och testa användbarheten av; i) en metod för att hitta (case-finding) personer (16-65 år) med FHS som bor på SH och; ii) en enkät för att kunna kartlägga deras situation. B) kartlägga och beskriva personer (16-65 år) med FHS folkbokförda i Stockholms stad boende permanent på SH i september 2008 och undersöka om de hade beslut om några insatser enligt LSS. Frågeställningar: Syfte A) 1. På vilket sätt kan personer (16-65 år) med FHS boende permanent på SH hittas och kartläggas? Syfte B) 1. Hur många personer (16-65 år) som har drabbats av FHS efter 13 års ålder, folkbokförda i Stockholms stad, bodde permanent på SH i september 2008? 2. Vilka orsaker till FHS fanns det hos de drabbade personerna? 3. Hur länge sedan var det personerna drabbades av FHS? 4. Hur länge hade personerna bott på SH? 5. Vilka anledningar fanns det till att personerna bodde på SH? 6. Var i landet bodde personerna i Stockholms stad, Stockholms län eller utanför Stockholms län? 7. Vilka typer av LSS-insatser hade personerna beslut om och i vilken omfattning? 11

12 Metod Design Studiens design var en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Studien genomfördes i två steg med utveckling av case-finding metod, förfrågan och enkät som steg ett. Därefter genomfördes som steg två en pilotstudie i Stockholms stad för att testa metodens och enkätens användbarhet för att hitta och kartlägga personer (16-65 år) med FHS boende permanent på SH. Syfte A) Utveckling av case-finding metod för att hitta alla misstänkta fall En strategi för case-finding (metod för att hitta alla misstänkta fall) och kartläggning utvecklades genom att studera socialtjänstens organisation i Stockholms stad. Det gjordes vid intervju av Riitta-Leena Karlsson, FO i Stockholms stad och Pia Ludvigsen-Ehnhage, utredare inom staben i Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad. Ansvariga nyckelpersoner i organisationen med kännedom om och kontakt med personer (16-65 år) med FHS boende på SH kunde identifieras av FO. Då teamet på Hjärnskadecenter tidigare diskuterat frågan om kartläggning av målgruppen med FO föll det sig naturligt att tillfråga henne angående lämpliga nyckelpersoner i staden. FO förmedlade även kontakt med Pia Ludvigsen-Ehnhage för kompletterande uppgifter. Metoder med case-finding enligt tvåstegsmodell används ofta i psykiatriska och andra epidemiologiska studier då man vill fånga tillstånd med låg prevalens (21). Det har tidigare beskrivits att en av de största svårigheterna vid epidemiologiska studier är att finna kostnadseffektiva rutiner för att hitta alla misstänkta fall (så kallad case-finding) i en population (22). Utveckling av förfrågan I samarbete med FO utvecklades en förfrågan till beställarchefer vid enheten för omsorg om funktionshindrade i Stockholms stads 14 stadsdelar. Förfrågan gällde hur många personer (16-65 år) med FHS efter 13 års ålder, folkbokförda i stadsdelen, som bodde permanent på SH i september 2008 och vilka biståndshandläggare som var ansvariga för dem. En provförfrågan skickades först per e-post till två beställarchefer och till en utomstående person för synpunkter innan slutversionen (Bilaga 1) fastställdes. Utveckling av enkät och följebrev En enkät för kartläggning av personerna med FHS boende på SH utvecklades därefter i samarbete med FO. Frågorna i enkäten avsåg att samla in information om personer (16-65 år) med FHS boende permanent på SH för att kunna göra en närmare beskrivning av personerna. Det var angeläget att utveckla en enkät med tydliga frågor som skulle vara lätta och inte alltför tidskrävande för respondenterna att svara på. Enkät har beskrivits som ett enklare, billigare och mindre tidskrävande sätt att samla in data på än intervju. Fördelen med en enkät är också att man samtidigt kan nå många personer och att de svar som fås är skriftliga och lättare att bearbeta än intervjusvar. Enkätsvar kan göras antingen i bunden eller öppen form eller som en kombination av bundna och öppna svar. Enkäter ska se förtroendeingivande ut och frankerat svarskuvert ska medfölja för att så hög svarsfrekvens som möjligt ska erhållas. Det är viktigt att enkäten är grundligt genomarbetad innan den sänds ut till respondenterna och att ett följebrev medföljer enkäten. Enkät och 12

13 följebrev bör helst skickas ut till ett urval av respondenterna och till experter inom området som en provundersökning innan själva enkätundersökningen genomförs (23, 24). Enkäten för kartläggning av personer (16-65 år) med FHS boende på SH provades först på tre olika personer med god kunskap om personer med FHS och om enkätutformning. Vissa frågor i enkäten ströks eller omformulerades efter deras synpunkter. Därefter skickades en provenkät till fyra biståndshandläggare i tre olika stadsdelar i Stockholms stad för att få synpunkter på enkätens utformning och frågornas formuleringar och tydlighet. Biståndshandläggarna hade beviljat boende på SH som bistånd enligt SoL för någon person (16-65 år) med FHS. Efter synpunkter från de fyra biståndshandläggarna fastställdes enkätens slutversion (Bilaga 2) med tolv frågor med övervägande bundna svarsalternativ. Den sista frågan var helt öppen med möjlighet för biståndshandläggarna att skriva ned övriga synpunkter och kommentarer. De fyra biståndshandläggarna fick även lämna synpunkter på det följebrev (Bilaga 3) som medföljde enkäten. Det var angeläget att betona att ingen enskild person med FHS skulle identifieras i studien och att enkätsvaren skulle behandlas konfidentiellt. I följebrevet framgick tydligt vem som kunde kontaktas om något var oklart eller otydligt i enkäten. Syfte B) Pilotstudie i Stockholms stad För att testa användbarheten av framtagen strategi för case-finding och kartläggning och för att få svar på frågeställningarna relaterade till syfte B genomfördes en pilotstudie i Stockholms stad i samarbete med FO. Förfrågan till beställarchefer FO i Stockholms stad skickade först e-post till aktuella beställarchefer och informerade dem om pilotstudien gällande kartläggning av personer (16-65 år) med FHS boende permanent på SH. Hon uppmuntrade cheferna att svara på förfrågan och bidra till hög svarsfrekvens. FO betonade att det var av stor vikt att Stockholms stads Socialtjänstförvaltning fick en aktuell och samlad bild av målgruppen. Förfrågan (Bilaga 1) skickades därefter per e-post till respektive beställarchef. Enkäten till biståndshandläggare medföljde också som en bifogad fil för beställarchefernas kännedom. De chefer som inte svarade på förfrågan inom utsatt tid på två veckor fick först en påminnelse per e-post. Om svar inte erhölls efter ytterligare en vecka kontaktades respektive beställarchef per telefon. FO förmedlade namn, e-postadresser och telefonnummer till beställarcheferna. Enkät till biståndshandläggare Efter svar från beställarcheferna skickades en enkät (Bilaga 2) per post till de ansvariga biståndshandläggarna i respektive stadsdel i Stockholms stad. Biståndshandläggarna fick även ett följebrev med information om studien (Bilaga 3) tillsammans med enkäten. Biståndshandläggarna uppmanades att fylla i en enkät per person (16-65 år) med FHS och permanent boende på SH som de var ansvariga för. Ett frankerat svarskuvert medföljde enkäten. Enkäten försågs med ett nummer motsvarande respektive biståndshandläggare så att eventuella påminnelser skulle kunna skickas ut. En påminnelse skickades per e-post till de biståndshandläggare som inte svarade på enkäten inom utsatt tid på två veckor. Om svar inte erhölls efter ytterligare en vecka blev respektive biståndshandläggare kontaktad per telefon. Två av dem valde då att svara på enkätfrågorna vid telefonsamtal. Sammanlagt sjutton enkäter skickades till lika många biståndshandläggare i tio olika stadsdelar i Stockholms stad. 13

14 Adresser och telefonnummer till biståndshandläggarna hittades på respektive stadsdels hemsida på Internet. Enkätsvaren behandlades konfidentiellt och endast författaren vet vem som har svarat på respektive enkät. Svaren sammanställdes i en tabell (Excel-fil) för att få god överblick och för att underlätta resultatredovisning. Etiska överväganden Ingen enskild person med FHS blev kontaktad eller identifierad i pilotstudien i Stockholms stad. Biståndshandläggarna ombads inte att identifiera någon enskild person med FHS med namn, personnummer eller andra uppgifter som kunde avslöja personens identitet. Etisk ansökan bedömdes därför inte vara nödvändig att göra (Personlig kommunikation professor Sten Fredrikson, Karolinska Institutet ). Enkäten bedömdes inte vara integritetskränkande för respondenterna (ansvariga biståndshandläggare) eller för personerna med FHS som bodde på SH. 14

15 Resultat Syfte A) Case-finding De nyckelpersoner med kännedom om personer (16-65 år) med FHS boende permanent på SH och som identifierades av FO utgjordes av fjorton beställarchefer vid enheterna för omsorg om funktionshindrade i Stockholms stad och de biståndshandläggare som beviljat boendet på SH som bistånd enligt SoL. Det finns fjorton stadsdelar i Stockholms stad där varje stadsdel har sin egen enhet för omsorg om funktionshindrade med en beställarchef som ansvarig för verksamheten. Enligt FO och Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad borde respektive beställarchef kunna ta fram aktuella uppgifter på hur många personer (16-65 år) med FHS och folkbokförda i stadsdelen som bor permanent på SH. Respektive beställarchef har även kunskap om vilken biståndshandläggare som är ansvarig för personen med FHS. Den biståndshandläggare som har beviljat boende på SH som bistånd enligt SoL borde ha närmare kännedom om och kontakt med den enskilda personen med FHS enligt FO. Till följd av denna information fastställdes aktuell case-finding strategi till att omfatta en tvåstegsmetod med förfrågan till de fjorton beställarcheferna och enkät till de ansvariga biståndshandläggare som beställarcheferna rapporterade hade beviljat boende på SH som bistånd enligt SoL till personer (16-65 år) med FHS. Förfrågan Slutversionen av förfrågan (Bilaga 1) till beställarchefer fastställdes efter inkomna synpunkter från en oberoende person och två beställarchefer. Förfrågan behövde endast omarbetas i liten utsträckning efter detta. De två tillfrågade beställarcheferna ansåg att e-post var det bästa sättet att nå ut med förfrågan till alla beställarchefer vid enheterna för omsorg om funktionshindrade i Stockholms stad. Enkät och följebrev Slutversionen av enkät (Bilaga 2) och följebrev (Bilaga 3) till ansvariga biståndshandläggare fastställdes efter synpunkter från tre oberoende personer och fyra biståndshandläggare. Enkäten omarbetades i tre steg och i samarbete med FO. Syfte B) Pilotstudie i Stockholms stad Svar på förfrågan till beställarchefer Alla beställarcheferna vid de 14 stadsdelarnas enheter för omsorg om funktionshindrade i Stockholms stad svarade på förfrågan. De svarade att det sammanlagt fanns 17 personer (16-65 år) med FHS och folkbokförda i Stockholms stad med permanent boende på SH i september Fyra beställarchefer rapporterade att deras stadsdel inte hade någon person (16-65 år) med FHS i permanent boende på SH. Resterande tio beställarchefer rapporterade om en till fyra personer per stadsdel. Sammanlagt 17 olika biståndshandläggare i tio stadsdelar uppgavs vara ansvariga för personerna med FHS som bodde permanent på SH i september