Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad"

Transkript

1 Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete, 15 högskolepoäng Höstterminen 2008 Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad Författare: Handledare: Ylva Kruse Lena von Koch Leg sjukgymnast Med. dr., docent Hjärnskadecenter Leg sjukgymnast Box Karolinska Institutet Stockholm Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

2 Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete, 15 högskolepoäng Höstterminen 2008 Titel: Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad. Författare: Ylva Kruse, leg sjukgymnast Sammanfattning Syftet var att: A) utveckla och testa användbarheten av; i) en metod för att hitta (case-finding) personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada (FHS) som bor på sjukhem (SH) och; ii) en enkät för att kunna kartlägga deras situation. B) kartlägga och beskriva personer (16-65 år) med FHS folkbokförda i Stockholms stad boende på SH i september Metod: A) Organisationen i Stockholms stad kartlades för identifiering av nyckelpersoner med kännedom om och kontakt med målgruppen. En förfrågan och en enkät för kartläggning av personer med FHS boende på SH utvecklades. B) Studiens design var en deskriptiv tvärsnittsstudie. En pilotstudie av framtagen strategi för case-finding och kartläggning av personer med FHS boende på SH genomfördes. Resultat: A) En tvåstegsstrategi för casefinding gällande personer med FHS boende på SH utvecklades: i) respektive beställarchef kunde identifiera personer i målgruppen och ii) närmare information om personerna fanns hos ansvarig biståndshandläggare. B) Tio beställarchefer rapporterade 17 personer med FHS boende på SH. Sjutton biståndshandläggare svarade på enkäten och rapporterade 13 personer med FHS boende permanent på SH. Personerna var 46 till 65 år och sex var kvinnor. Den vanligaste skadeorsaken var stroke och personerna hade haft FHS i 1-38 år. De hade bott på SH mellan fyra månader och åtta år och den vanligaste anledningen var ett omfattande omvårdnadsbehov. Konklusion: Metoden att i Stockholms stad hitta personer med FHS boende på SH var användbar. I september 2008 bodde minst 13 personer (16-65 år) med FHS, folkbokförda i Stockholms stad, permanent på SH. Ytterligare forskning om individernas och deras närståendes livssituation är angelägen för att belysa deras behov av samhälleliga insatser så att de ska kunna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Nyckelord: Förvärvad hjärnskada, sjukhem, kartläggning, enkät. 2

3 Department of Clinical neuroscience Division of Neurology, Huddinge Master Course in Clinical Neurology, 60 ECTS Degree project, 15 ECTS Autumn Term 2008 Title: People (16-65 years) with acquired brain injury in nursing homes a pilot study in the City of Stockholm. Author: Ylva Kruse, Registered Physiotherapist (RPT) Abstract The aim was to: A) develop and test the feasibility of a method to find (case-finding) and survey people (16-65 years) with acquired brain injury (ABI) who live in nursing homes (NH) and; B) survey and describe people (16-65 years) with ABI registered by the authorities in the City of Stockholm who lived in NH in September Methods: A) The organisation of the City of Stockholm was explored to identify key persons with knowledge and access to the target group. An enquiry and a questionnaire for surveying people with ABI in NH were developed. B) The design was a cross-sectional descriptive pilot study of people with ABI in NH using the identified case-finding strategy and the developed enquiry and questionnaire in an and mail survey. Results: A) a two-step case-finding strategy for surveying people with ABI in NH was identified and employed: i) persons with ABI living in NH could be identified by the leaders, and ii) further information could be obtained from the responsible social-workers who investigate needs for people with disabilities (SW). B) Ten leaders reported 17 persons with ABI in NH. Seventeen SW answered the questionnaire and reported 13 persons with ABI living in NH. These persons were 46 to 65 years old, six were women. Stroke was the most common cause and the duration was between one and 38 years. They had been living in NH between four months and eight years, mostly because they were in great need of care. Conclusion: The case-finding strategy was feasible for a survey of people with ABI in NH. In September 2008 there were at least 13 persons with ABI, registered by the authorities in the City of Stockholm, living in NH. Further research about their life situation and their significant others is warranted in order to explore their needs to make them get as good living conditions as possible. Keywords: Acquired brain injury, nursing home, survey, questionnaire. 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Inledning 6 Bakgrund 6 Förvärvad hjärnskada (FHS) 6 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 7 Funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar efter FHS 7 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 8 Socialtjänstlagen (SoL) 9 Sjukhem (SH) 9 Personer med FHS som bor på SH 9 Syfte och frågeställningar 11 Metod 12 Design 12 Syfte A) 12 Utveckling av case-finding metod för att hitta alla misstänkta fall 12 Utveckling av förfrågan 12 Utveckling av enkät och följebrev 12 Syfte B) 13 Pilotstudie i Stockholms stad 13 Förfrågan till beställarchefer 13 Enkät till biståndshandläggare 13 Etiska överväganden 14 Resultat 15 Syfte A) 15 Case-finding 15 Förfrågan 15 Enkät och följebrev 15 Syfte B) Pilotstudie i Stockholms stad 15 Svar på förfrågan till beställarchefer 15 Svar på enkät till biståndshandläggare 16 Svarsfrekvens och bortfall 17 Diskussion 18 Metoddiskussion 18 Syfte A) Utveckling av case-finding, förfrågan och enkät 18 Syfte B) Pilotstudie i Stockholms stad 18 Resultatdiskussion 19 Syfte A) Case-finding, förfrågan och enkät 19 Syfte B) Pilotstudie i Stockholms stad 20 LSS och ICF 23 Konklusion 24 Förslag till fortsatt forskning och framtida studier 24 Tillkännagivanden 25 4

5 Referensförteckning 26 Tabell 1 Demografiska data personer (16-65 år) med FHS som bor på SH 29 Figur 1 Svarsfrekvens på fråga 7 i enkät till biståndshandläggare 30 Bilaga 1 - Förfrågan till beställarchefer 31 Bilaga 2 - Enkät till biståndshandläggare 32 Bilaga 3 - Följebrev till enkät till biståndshandläggare 36 5

6 Inledning I mitt arbete som sjukgymnast vid Hjärnskadecenter inom Handikapp & Habilitering, Stockholms läns landsting möter jag människor mellan 16 och 65 år som har drabbats av förvärvad hjärnskada (FHS) efter 13 års ålder. Teamet på Hjärnskadecenter (arbetsterapeut, assistent, kurator, logoped, pedagog, psykolog och sjukgymnast) arbetar med rådgivning och annat personligt stöd till personer med FHS som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag som ska tillförsäkra personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor med målet att kunna leva som andra. Vi arbetar även med rådgivning och stöd till de hjärnskadade personernas närstående och andra personer i individens närmiljö. Målet för Hjärnskadecenters verksamhet är att underlätta vardagstillvaron för personer med funktionshinder efter FHS och därigenom skapa förutsättningar för större delaktighet i samhället. Hjärnskadecenters upptagningsområde är hela Stockholms län. De flesta människor med FHS jag möter i mitt arbete har ett eget boende med olika typer av stöd och hjälp i hemmet beroende på vilka funktionshinder som kvarstår efter hjärnskadan. Under de senaste åtta åren har teamet på Hjärnskadecenter uppmärksammat att det finns ett flertal personer under 65 år med FHS som har ett permanent boende på sjukhem (SH). I samverkanskontakter med föreningen Hjärnkraft i Stockholms län och funktionshinderombudsmannen (FO) i Stockholms stad, Riitta-Leena Karlsson, har teamet på Hjärnskadecenter diskuterat behovet av att göra en aktuell kartläggning av gruppen yngre personer (16-65 år) med FHS som bor permanent på SH i Stockholms län. En kartläggning skulle kunna ge samlad och aktuell kunskap om målgruppen och dess specifika behov av samhälleliga insatser. Bakgrund Förvärvad hjärnskada (FHS) I Sverige överlever varje år cirka människor en FHS. Med FHS menas en hjärnskada som inte är medfödd eller har uppstått under de första barnaåren. FHS kan orsakas av stroke (hjärninfarkt och hjärnblödning), yttre våld (trauma), infektion, syrebrist eller tumör. Vid en FHS påverkas individens förmåga att uppfatta och förstå sig själv och sin omgivning. Efter en FHS kan individen drabbas av många olika typer av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar, allt från tydliga motoriska och sensoriska bortfall, till bland annat koncentrationssvårigheter, minnesproblem, ökad uttröttbarhet, kommunikationssvårigheter, irritabilitet, initiativsvårigheter och känslighet för ljud och ljus. Funktionsnedsättningarna kan bli mer eller mindre bestående och dramatiskt förändra individens livssituation (1). Hjärnskadans orsak, omfattning och lokalisation i kombination med individens personlighet och förmågor innan skadan avgör hur funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar kommer till uttryck. En FHS kan för individen innebära svårigheter att uppfatta och tolka information från kroppen och omgivningen samt problem med att själv agera. Det senare kan bero på såväl psykiska som fysiska funktionsnedsättningar, men även på faktorer i omgivningen. De vanligaste konsekvenserna av en FHS kan beskrivas enligt världshälsoorganisationens (WHO) internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa; ICF (2). 6

7 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ICF introducerades i Sverige av Socialstyrelsen år ICF är en klassifikation av hälsokomponenter och den bygger på en struktur med två delar (3): Del 1: Funktionstillstånd och funktionshinder (a) kroppsfunktioner respektive struktur (b) aktiviteter och delaktighet inom olika hälso- eller hälsorelaterade domäner. Del 2: Kontextuella faktorer (a) omgivningsfaktorer (b) personliga faktorer Varje komponent kan uttryckas i såväl positiva som negativa termer och består av olika domäner. Varje domän består av kategorier som är klassifikationsenheter. En persons hälsa och hälsorelaterade tillstånd kan registreras genom att välja lämpliga kategorikoder eller kod med tillägg av bedömningsfaktorer. Dessa är numeriska koder som anger omfattning eller grad av funktionstillstånd eller funktionshinder inom respektive kategori. Omgivningsfaktorer kan vara underlättande eller hindrande för individen (3). ICF fungerar både som en klassifikation och som en modell som ger oss en bild av hur olika komponenter påverkar hälsa och funktionstillstånd, oavsett om man är frisk eller sjuk. Hänsyn har tagits både till ett biologiskt och till ett psykosocialt perspektiv. Funktionstillståndet påverkas av sjukdom och skada, men också av omgivningen och vår bakgrund. Modellen beskriver däremot inte vad som är orsak och verkan (3). En FHS ger ofta upphov till en mycket komplex skadebild. Det finns även ett flertal omgivningsfaktorer som har betydelse för individen med FHS. Det rör sig om såväl den fysiska och sociala samt den attitydmässiga omgivningen (2). Funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar efter FHS De funktionsnedsättningar som är vanligast efter en FHS är att individen blir lättare mentalt trött och långsammare i sin tankeförmåga. Vissa funktionsnedsättningar som drabbar personer med FHS är osynliga för omgivningen. Det gäller framför allt kognitiva och exekutiva funktionsnedsättningar som t.ex. svårigheter med problemlösning, logiskt och abstrakt tänkande, minne, initiativförmåga, planerings- och organisationsförmåga. Upplevelsen av osynliga svårigheter kan vara frustrerande eftersom omgivningen kan ha svårt att förstå dessa. Funktionsnedsättningar efter FHS kan innebära att aktiviteter som tidigare var självklara för individen blir mycket svåra eller omöjliga att utföra. Vissa personer som drabbas av komplexa funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar efter FHS behöver ett omfattande stöd av omgivningen för att kunna utföra vardagliga aktiviteter (4). Sammantaget kan de funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar som drabbar en individ efter FHS ibland bli så pass omfattande att ett eget boende inte bedöms vara aktuellt. Ett alternativ som då i stället kan erbjudas är boende på sjukhem. Personer med FHS som bor på SH omfattas sannolikt av LSS på grund av omfattande och varaktiga funktionshinder. 7

8 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS är en rättighetslag som ger enskilda individer rätt till vissa insatser. LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra (5). En förutsättning är tillhörighet till någon av personkretsarna som anges i 1 : 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Den enskilde har rätt till insatser enligt LSS om han eller hon tillhör personkretsen enligt ovan, har behov av insatsen och om behovet inte är tillgodosett på annat sätt. Insatser ska endast ges om den enskilde själv begär det. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger (5). De insatser som ges enligt LSS beskrivs i 9 och är: 1. Rådgivning och annat personligt stöd 2. Personlig assistans 3. Ledsagarservice 4. Biträde av kontaktperson 5. Avlösarservice i hemmet 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7. Korttidstillsyn för skolungdom 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig Rätten till daglig verksamhet gäller personer som omfattas av personkrets 1 eller 2. När det gäller insatsen personlig assistans har kommunen ansvar för insats upp till 20 timmar per vecka (5). För mer omfattande insats av personlig assistans gäller lagen om assistansersättning (LASS) som administreras av Försäkringskassan. LASS gäller för personer som har behov av hjälp mer än 20 timmar per vecka med sina grundläggande behov: personlig hygien, måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra eller annat som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (6). 8

9 Socialtjänstlagen (SoL) Den enskilde kan också söka insatser enligt SoL. I SoL ingår alla insatser i begreppet bistånd och beskrivs i 4 kap. 1. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (7). Sjukhem (SH) Boende på SH kan endast beviljas som bistånd enligt SoL. I Stockholms stad definieras SH som ett boende för personer med ett mycket stort omvårdnadsbehov. Rummen på SH är för en eller två personer och personalen på SH har sjukvårdskompetens. Som boende betalar den enskilde en avgift för vård och omsorg i förhållande till sin inkomst. Mat och hyra ingår inte i avgiften, utan betalas därutöver. SH räknas till gruppen vård- och omsorgsboende eller särskild boendeform i Stockholms stad. Särskilda boenden finns både i kommunal och i enskild regi. Ansökan om boende på SH görs hos biståndshandläggare i den stadsdel där personen är folkbokförd (8). Personer med FHS som bor på SH Studier från Australien (9,10), USA (11,12,13), Skottland (14) och Belgien (15) har belyst situationen för yngre personer med FHS som bor på SH. Författarna har beskrivit att det finns lite forskning gjord på denna grupp av utsatta människor. Att yngre personer med stort vårdbehov efter FHS erbjuds boende inom äldreomsorg anses olämpligt. Personernas specifika och komplexa behov kan sällan tillgodoses inom boendeformer för äldre (9). Antalet yngre personer med FHS som bor på sjukhem i Australien är inte känt, men gruppen förväntas öka i storlek (10). Såväl social som fysisk miljö anses vara av stor vikt för att personer med FHS ska kunna återvinna så god förmåga som möjligt (11). Personer med FHS som bor på SH har oftast komplexa behov av vård och stimulans som ställer stora krav på personalen (13). Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beskrivit att personer som har drabbats av FHS inte är en homogen grupp. Såväl kvinnor som män i olika åldrar och med olika kulturell och socioekonomisk bakgrund kan drabbas. Många drabbas av stora förändringar i livssituationen och får behov av stöd från socialtjänsten i kommunen för att klara det dagliga livet. Vissa personer med omfattande funktionsnedsättningar inom flera områden efter FHS kan inte klara ett eget boende utan har behov av någon form av bostad med särskild service, t.ex. gruppboende, servicehus eller SH (16). I ett samverkansprojekt mellan Göteborgs stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen har det beskrivits att yngre personer med FHS har ett betydande behov av kvalificerat stöd i vardagen. De har ofta mångfasetterade funktionsnedsättningar och det är vanligt med en kombination av psykiatriska och neurologiska funktionshinder. Detta ställer stora krav på samverkan mellan sjukvård och kommun. I brist på permanenta bostäder med särskild service i Göteborg placeras vissa yngre personer med FHS på olika äldreboenden (17). Vid en kartläggning av kommunernas insatser till vuxna personer med FHS i Västra Götaland år 2001 har 376 vuxna personer under 65 år identifierats. Av dessa bodde 44 personer i särskilt boende för äldre. Författarna har beskrivit att målgruppen inte är lätt att identifiera. De anser att personer med FHS har speciella behov som skiljer sig från personer med utvecklingsstörning eller personer med psykiska funktionshinder (18). 9

10 I Stockholms stad och Stockholms län finns det idag inte någon samlad bild av hur många personer (16-65 år) med FHS som bor permanent på SH (Personlig kommunikation Marie Berlin, Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen och Ulrika Norwald, Enheten för funktionshinder och äldrefrågor, Socialavdelningen inom Länsstyrelsen i Stockholms län ). Detta överensstämmer med uppgifter från FO och Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad. FO är en förstärkning och ett komplement till Stockholms stads ansvariga nämnder och styrelser i frågor som berör levnadsförhållanden och förutsättningar för delaktighet för människor med funktionshinder. FO verkar direkt under kommunstyrelsen och ska på ett generellt och strukturellt plan verka för att medborgare med funktionshinder tillförsäkras goda levnadsförhållanden. Att lämna information och råd till funktionshindrade, deras anhöriga och organisationer ingår också i FO:s uppdrag. Däremot ska FO inte ingripa i enskildas ärenden (19). Vuxna personer som har drabbats av FHS har ofta komplexa kombinationer av olika funktionshinder och många omgivningsfaktorer är av stor vikt för att de ska kunna leva med så goda levnadsvillkor som möjligt. Lämplig boendeform och tillgång till insatser enligt LSS är exempel på viktiga omgivningsfaktorer som kan vara underlättande för dessa personer (2). Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beskrivit att vuxna personer med FHS är en undanskymd och bortglömd grupp av människor i vårt samhälle. Personerna själva har svårt att driva sina frågor på grund av olika funktionshinder efter hjärnskadan. Deras närstående drar ofta ett tungt lass och orkar inte alltid föra personernas talan (20). Yngre personer med FHS som bor på SH är svåra att hitta då det inte finns några register eller databaser att söka sådan specifik information i. De har sannolikt specifika och särskilda behov av stimulans och insatser för att kunna leva ett så fullvärdigt liv som möjligt. Det är angeläget med ökad kunskap om hur stor gruppen är och vilka behov av samhälleliga insatser personerna har för att kunna belysa deras livssituation så att de får tillgång till de insatser de behöver och har rätt till. 10

11 Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie var att: A) utveckla och testa användbarheten av; i) en metod för att hitta (case-finding) personer (16-65 år) med FHS som bor på SH och; ii) en enkät för att kunna kartlägga deras situation. B) kartlägga och beskriva personer (16-65 år) med FHS folkbokförda i Stockholms stad boende permanent på SH i september 2008 och undersöka om de hade beslut om några insatser enligt LSS. Frågeställningar: Syfte A) 1. På vilket sätt kan personer (16-65 år) med FHS boende permanent på SH hittas och kartläggas? Syfte B) 1. Hur många personer (16-65 år) som har drabbats av FHS efter 13 års ålder, folkbokförda i Stockholms stad, bodde permanent på SH i september 2008? 2. Vilka orsaker till FHS fanns det hos de drabbade personerna? 3. Hur länge sedan var det personerna drabbades av FHS? 4. Hur länge hade personerna bott på SH? 5. Vilka anledningar fanns det till att personerna bodde på SH? 6. Var i landet bodde personerna i Stockholms stad, Stockholms län eller utanför Stockholms län? 7. Vilka typer av LSS-insatser hade personerna beslut om och i vilken omfattning? 11

12 Metod Design Studiens design var en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Studien genomfördes i två steg med utveckling av case-finding metod, förfrågan och enkät som steg ett. Därefter genomfördes som steg två en pilotstudie i Stockholms stad för att testa metodens och enkätens användbarhet för att hitta och kartlägga personer (16-65 år) med FHS boende permanent på SH. Syfte A) Utveckling av case-finding metod för att hitta alla misstänkta fall En strategi för case-finding (metod för att hitta alla misstänkta fall) och kartläggning utvecklades genom att studera socialtjänstens organisation i Stockholms stad. Det gjordes vid intervju av Riitta-Leena Karlsson, FO i Stockholms stad och Pia Ludvigsen-Ehnhage, utredare inom staben i Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad. Ansvariga nyckelpersoner i organisationen med kännedom om och kontakt med personer (16-65 år) med FHS boende på SH kunde identifieras av FO. Då teamet på Hjärnskadecenter tidigare diskuterat frågan om kartläggning av målgruppen med FO föll det sig naturligt att tillfråga henne angående lämpliga nyckelpersoner i staden. FO förmedlade även kontakt med Pia Ludvigsen-Ehnhage för kompletterande uppgifter. Metoder med case-finding enligt tvåstegsmodell används ofta i psykiatriska och andra epidemiologiska studier då man vill fånga tillstånd med låg prevalens (21). Det har tidigare beskrivits att en av de största svårigheterna vid epidemiologiska studier är att finna kostnadseffektiva rutiner för att hitta alla misstänkta fall (så kallad case-finding) i en population (22). Utveckling av förfrågan I samarbete med FO utvecklades en förfrågan till beställarchefer vid enheten för omsorg om funktionshindrade i Stockholms stads 14 stadsdelar. Förfrågan gällde hur många personer (16-65 år) med FHS efter 13 års ålder, folkbokförda i stadsdelen, som bodde permanent på SH i september 2008 och vilka biståndshandläggare som var ansvariga för dem. En provförfrågan skickades först per e-post till två beställarchefer och till en utomstående person för synpunkter innan slutversionen (Bilaga 1) fastställdes. Utveckling av enkät och följebrev En enkät för kartläggning av personerna med FHS boende på SH utvecklades därefter i samarbete med FO. Frågorna i enkäten avsåg att samla in information om personer (16-65 år) med FHS boende permanent på SH för att kunna göra en närmare beskrivning av personerna. Det var angeläget att utveckla en enkät med tydliga frågor som skulle vara lätta och inte alltför tidskrävande för respondenterna att svara på. Enkät har beskrivits som ett enklare, billigare och mindre tidskrävande sätt att samla in data på än intervju. Fördelen med en enkät är också att man samtidigt kan nå många personer och att de svar som fås är skriftliga och lättare att bearbeta än intervjusvar. Enkätsvar kan göras antingen i bunden eller öppen form eller som en kombination av bundna och öppna svar. Enkäter ska se förtroendeingivande ut och frankerat svarskuvert ska medfölja för att så hög svarsfrekvens som möjligt ska erhållas. Det är viktigt att enkäten är grundligt genomarbetad innan den sänds ut till respondenterna och att ett följebrev medföljer enkäten. Enkät och 12

13 följebrev bör helst skickas ut till ett urval av respondenterna och till experter inom området som en provundersökning innan själva enkätundersökningen genomförs (23, 24). Enkäten för kartläggning av personer (16-65 år) med FHS boende på SH provades först på tre olika personer med god kunskap om personer med FHS och om enkätutformning. Vissa frågor i enkäten ströks eller omformulerades efter deras synpunkter. Därefter skickades en provenkät till fyra biståndshandläggare i tre olika stadsdelar i Stockholms stad för att få synpunkter på enkätens utformning och frågornas formuleringar och tydlighet. Biståndshandläggarna hade beviljat boende på SH som bistånd enligt SoL för någon person (16-65 år) med FHS. Efter synpunkter från de fyra biståndshandläggarna fastställdes enkätens slutversion (Bilaga 2) med tolv frågor med övervägande bundna svarsalternativ. Den sista frågan var helt öppen med möjlighet för biståndshandläggarna att skriva ned övriga synpunkter och kommentarer. De fyra biståndshandläggarna fick även lämna synpunkter på det följebrev (Bilaga 3) som medföljde enkäten. Det var angeläget att betona att ingen enskild person med FHS skulle identifieras i studien och att enkätsvaren skulle behandlas konfidentiellt. I följebrevet framgick tydligt vem som kunde kontaktas om något var oklart eller otydligt i enkäten. Syfte B) Pilotstudie i Stockholms stad För att testa användbarheten av framtagen strategi för case-finding och kartläggning och för att få svar på frågeställningarna relaterade till syfte B genomfördes en pilotstudie i Stockholms stad i samarbete med FO. Förfrågan till beställarchefer FO i Stockholms stad skickade först e-post till aktuella beställarchefer och informerade dem om pilotstudien gällande kartläggning av personer (16-65 år) med FHS boende permanent på SH. Hon uppmuntrade cheferna att svara på förfrågan och bidra till hög svarsfrekvens. FO betonade att det var av stor vikt att Stockholms stads Socialtjänstförvaltning fick en aktuell och samlad bild av målgruppen. Förfrågan (Bilaga 1) skickades därefter per e-post till respektive beställarchef. Enkäten till biståndshandläggare medföljde också som en bifogad fil för beställarchefernas kännedom. De chefer som inte svarade på förfrågan inom utsatt tid på två veckor fick först en påminnelse per e-post. Om svar inte erhölls efter ytterligare en vecka kontaktades respektive beställarchef per telefon. FO förmedlade namn, e-postadresser och telefonnummer till beställarcheferna. Enkät till biståndshandläggare Efter svar från beställarcheferna skickades en enkät (Bilaga 2) per post till de ansvariga biståndshandläggarna i respektive stadsdel i Stockholms stad. Biståndshandläggarna fick även ett följebrev med information om studien (Bilaga 3) tillsammans med enkäten. Biståndshandläggarna uppmanades att fylla i en enkät per person (16-65 år) med FHS och permanent boende på SH som de var ansvariga för. Ett frankerat svarskuvert medföljde enkäten. Enkäten försågs med ett nummer motsvarande respektive biståndshandläggare så att eventuella påminnelser skulle kunna skickas ut. En påminnelse skickades per e-post till de biståndshandläggare som inte svarade på enkäten inom utsatt tid på två veckor. Om svar inte erhölls efter ytterligare en vecka blev respektive biståndshandläggare kontaktad per telefon. Två av dem valde då att svara på enkätfrågorna vid telefonsamtal. Sammanlagt sjutton enkäter skickades till lika många biståndshandläggare i tio olika stadsdelar i Stockholms stad. 13

14 Adresser och telefonnummer till biståndshandläggarna hittades på respektive stadsdels hemsida på Internet. Enkätsvaren behandlades konfidentiellt och endast författaren vet vem som har svarat på respektive enkät. Svaren sammanställdes i en tabell (Excel-fil) för att få god överblick och för att underlätta resultatredovisning. Etiska överväganden Ingen enskild person med FHS blev kontaktad eller identifierad i pilotstudien i Stockholms stad. Biståndshandläggarna ombads inte att identifiera någon enskild person med FHS med namn, personnummer eller andra uppgifter som kunde avslöja personens identitet. Etisk ansökan bedömdes därför inte vara nödvändig att göra (Personlig kommunikation professor Sten Fredrikson, Karolinska Institutet ). Enkäten bedömdes inte vara integritetskränkande för respondenterna (ansvariga biståndshandläggare) eller för personerna med FHS som bodde på SH. 14

15 Resultat Syfte A) Case-finding De nyckelpersoner med kännedom om personer (16-65 år) med FHS boende permanent på SH och som identifierades av FO utgjordes av fjorton beställarchefer vid enheterna för omsorg om funktionshindrade i Stockholms stad och de biståndshandläggare som beviljat boendet på SH som bistånd enligt SoL. Det finns fjorton stadsdelar i Stockholms stad där varje stadsdel har sin egen enhet för omsorg om funktionshindrade med en beställarchef som ansvarig för verksamheten. Enligt FO och Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad borde respektive beställarchef kunna ta fram aktuella uppgifter på hur många personer (16-65 år) med FHS och folkbokförda i stadsdelen som bor permanent på SH. Respektive beställarchef har även kunskap om vilken biståndshandläggare som är ansvarig för personen med FHS. Den biståndshandläggare som har beviljat boende på SH som bistånd enligt SoL borde ha närmare kännedom om och kontakt med den enskilda personen med FHS enligt FO. Till följd av denna information fastställdes aktuell case-finding strategi till att omfatta en tvåstegsmetod med förfrågan till de fjorton beställarcheferna och enkät till de ansvariga biståndshandläggare som beställarcheferna rapporterade hade beviljat boende på SH som bistånd enligt SoL till personer (16-65 år) med FHS. Förfrågan Slutversionen av förfrågan (Bilaga 1) till beställarchefer fastställdes efter inkomna synpunkter från en oberoende person och två beställarchefer. Förfrågan behövde endast omarbetas i liten utsträckning efter detta. De två tillfrågade beställarcheferna ansåg att e-post var det bästa sättet att nå ut med förfrågan till alla beställarchefer vid enheterna för omsorg om funktionshindrade i Stockholms stad. Enkät och följebrev Slutversionen av enkät (Bilaga 2) och följebrev (Bilaga 3) till ansvariga biståndshandläggare fastställdes efter synpunkter från tre oberoende personer och fyra biståndshandläggare. Enkäten omarbetades i tre steg och i samarbete med FO. Syfte B) Pilotstudie i Stockholms stad Svar på förfrågan till beställarchefer Alla beställarcheferna vid de 14 stadsdelarnas enheter för omsorg om funktionshindrade i Stockholms stad svarade på förfrågan. De svarade att det sammanlagt fanns 17 personer (16-65 år) med FHS och folkbokförda i Stockholms stad med permanent boende på SH i september Fyra beställarchefer rapporterade att deras stadsdel inte hade någon person (16-65 år) med FHS i permanent boende på SH. Resterande tio beställarchefer rapporterade om en till fyra personer per stadsdel. Sammanlagt 17 olika biståndshandläggare i tio stadsdelar uppgavs vara ansvariga för personerna med FHS som bodde permanent på SH i september

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Personkrets LSS Utvecklingsstörda personer och personer med autism eller autismliknande

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Utredning om boende för yngre personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom

Utredning om boende för yngre personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pierre Börjesson 2017-05-11 ON 2017/0020 52545 Omsorgsnämnden Utredning om boende för yngre personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom Förslag

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Demensförbundet. Bakgrund 2009-02-06. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Demensförbundet. Bakgrund 2009-02-06. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 Demensförbundet 2009-02-06 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer