Årsredovisning Wallenstam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 1999. Wallenstam"

Transkript

1 Årsredovisning 1999 Wallenstam

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OCH FRAMÅTBLICK Detta är Wallenstam...4 Verksamhetsöversikt...5 VD har ordet...8 Flerårsöversikt...10 Affärskoncept...12 VERKSAMHETSBESKRIVNING Fastighetsbestånd...14 Fastighetsrörelse...16 Fastighetsförvaltning...18 Wallenstam Göteborg...20 Wallenstam Stockholm...23 Wallenstam Helsingborg...26 Wallenstam Lokaler...27 ANALYSUNDERLAG Resultatanalys...30 Möjlighet och risk...32 Fastigheternas värde...34 Finansiell strategi...35 Aktiefakta...36 BOKSLUT 1999 Förvaltningsberättelse...38 Resultaträkning...40 Balansräkning...41 Kassaflödesanalys...42 Redovisningsprinciper och noter...43 Revisionsberättelse...47 MEDARBETARE Styrelse och revisorer...48 Koncernledning...49 Arbetsformer och kompetens...50 FASTIGHETSFÖRTECKNING, KARTOR Göteborg...52 Stockholm...55 Helsingborg...57 KALENDARIUM Inbjudan till bolagsstämma...60 Ekonomisk rapportering...60 Information från Wallenstam...60 Definitioner...flik Vårt ansikte utåt. Våra växeltelefonister och receptionister är för många den första kontakten med Wallenstam. 3

4 DETTA ÄR WALLENSTAM Wallenstam grundades 1944 och har sitt säte i Göteborg. Med över 300 fastigheter i Göteborg, Stockholm och Helsingborg är Wallenstam ett av Sveriges större renodlade fastighetsbolag. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bostadsfastigheterna utgör ca 60 % av ytan. Kommersiella fastigheter ägs huvudsakligen i Göteborg. Kunder är ca hushåll och ca företag. Den uthyrningsbara ytan uppgår till drygt en miljon kvadratmeter. De årliga hyresintäkterna uppgår till ca 770 Mkr. I verksamheten ingår att förvärva, bygga, förvalta, förädla och sälja fastigheter. Bolagets effektiva och kundnära förvaltning syftar till att skapa långsiktiga relationer med hyresgäster och samarbetspartners. Koncernens B-aktier börsnoteras sedan Resultatmålet för år 2000 är 100 Mkr i förvaltningsresultat före avskrivningar I KORTHET Resultatet efter skatt förbättrades kraftigt till 184 Mkr (27). Förvaltningsresultatet före avskrivningar på fastigheter ökade till 90 Mkr (55). Den totala ytan ökade till m 2 ( ). Uthyrningsgraden är fortsatt hög, 95 % (98). Bostadsbeståndet är uthyrt till 100 %. Vakanserna härrör från de under senare åren förvärvade tomma kommersiella fastigheterna. Fastighetsförvärven uppgick till 622 Mkr (151) och omfattar m 2. De två största förvärven var ett bostadsområde i Råcksta om totalt ca m 2 samt en kommersiell fastighet i Mölnlycke omfattande ca m 2. Samtliga fastigheter i Malmö, ca m 2, såldes med en reavinst på ca 70 Mkr. Fastighetsförsäljningarna uppgick till totalt 871 Mkr (69) och gav ett resultat om 125 Mkr (2). Den avyttrade ytan uppgår till drygt m 2. Ett aktieinlösenprogram startades som innebär att var tjugonde aktie inlöses till kursen 95 kr. Utdelning föreslås om 1,25 kr (0,75). HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG NYCKELTAL I början av år 2000 såldes en byggrätt i Göteborg och en bostadsfastighet i Stockholm till en bostadsrättsförening Resultat Hyresintäkter, Mkr Förvaltningsresultat före avskrivningar, Mkr Resultat av fastighetsförsäljningar, Mkr Resultat efter skatt, Mkr Uthyrningsgrad yta, % Finansiell ställning Fastigheternas marknadsvärde, Mkr Övervärde fastigheter, Mkr Justerad soliditet, % 30,8 29,0 28,5 Genomsnittlig låneränta, % 5,82 6,66 7,52 Data per aktie Förvaltningsresultat före avskrivningar, kr 4,77 2,92 2,21 Resultat efter skatt, kr 9,74 1,44 2,78 Synligt eget kapital, kr 47,78 38,86 37,92 Substansvärde, kr

5 VERKSAMHETSÖVERSIKT Storlek Utveckling GÖTEBORG Hyresintäkter m 2 m 2 varav m 2 Antal Antal Mkr total* bostäder* lokaler* lägenheter lokaler % andel av total yta Tusental m KVADRATMETERINNEHAV Bostadsfastigheter STOCKHOLM Hyresintäkter m 2 m 2 varav m 2 Antal Antal Mkr total* bostäder* lokaler* lägenheter lokaler % andel av total yta Tusental m KVADRATMETERINNEHAV HELSINGBORG Hyresintäkter m 2 m 2 varav m 2 Antal Antal Mkr total* bostäder* lokaler* lägenheter lokaler % andel av total yta Tusental m KVADRATMETERINNEHAV Kommersiella fastigheter GÖTEBORG Hyresintäkter m 2 m 2 varav m 2 Antal Antal Mkr total* bostäder* lokaler* lägenheter lokaler % andel av total yta Tusental m KVADRATMETERINNEHAV Totalt Hyresintäkter m 2 m 2 varav m 2 Antal Antal Mkr total* bostäder* lokaler* lägenheter lokaler * Tusental

6 Koncentration Fastigheter Marknadsposition BOSTADSBESTÅNDETS FÖRDELNING Öv. Storgöteborg (37%) Innerstad (63%) Fastighetsbeståndet består i huvudsak av äldre ombyggda fastigheter samt sextiooch sjuttiotalshus. Samtliga lägenheter är uthyrda med en omflyttningshastighet på ca 18 %. Genomsnittshyran för 1999 var 840 kr/m 2. Marknadsandel 2,5 %. Götaplatsen (Lorensberg 7:15) BOSTADSBESTÅNDETS FÖRDELNING Nacka (28%) Öv. Storstockholm (22%) Lidingö/Solna (14%) Innerstad (19%) Vällingby/ Råcksta (17%) Fastighetsbeståndet utgörs främst av äldre innerstadsfastigheter samt 50-, 60- och 70-tals hus i eftertraktade närområden. Samtliga lägenheter i beståndet är uthyrda. Snitthyran för året var 760 kr/m 2 med en omflyttningshastighet på ca 14 %. Marknadsandel 2 %. Hornsgatan 91 (Pålen 16) BOSTADSBESTÅNDETS FÖRDELNING Innerstad (100%) Samtliga fastigheter är centralt belägna och i gott skick. Fastighetsbeståndet utgörs av ombyggda hus från 30- och 40-talet vilka är fullt uthyrda. Snitthyran för 1999 låg på 670 kr/m 2. Marknadsandel 7 %. Norra Storgatan 14 (Springposten 6) KOMMERSIELLA BESTÅNDETS FÖRDELNING Mölnlycke (17%) Sisjön, Högsbo, Åbro (12%) Krokslätt (12%) Väster (6%) City (14%) Öster (23%) Hisingen (16%) Wallenstams kommersiella fastighetsbestånd förvaltas av Wallenstam Lokaler AB och utgörs till största delen av kontorsytor. Beståndet är beläget i attraktiva lägen med största innehaven i öster och söder. Uthyrningsgraden var 87 %, med en genomsnittlig årshyra för kontor på 760 kr/m 2. Marknadsandel 3,5 %. Mölndalsv. 77 (Krokslätt 154:6)

7 BESKÄR HÄR! Engagemang och ansvar. Varje medarbetare och varje arbetsinsats är lika betydelsefull för det slutgiltiga resultatet.

8 VD HAR ORDET sista år blev en händelserik och spännande final, inte minst för Wallenstam som varit mycket aktiva under Nittonhundratalets Flera större affärer genomfördes, samtidigt som verksamheten omstrukturerades såväl organisatoriskt som geografiskt. Vid en längre tillbakablick kan konstateras att Wallenstam ser helt annorlunda ut idag jämfört med för tio år sedan. Bolagets intäkter, yta och fastighetsvärden har mer än fördubblats. Wallenstam har en mycket stark ekonomisk ställning och vi gör goda resultat. Samtidigt har bolagets börsvärde halverats under samma period. Detta rubbar emellertid inte vår strategi att agera långsiktigt. Vår största affär under året blev försäljningen av vårt dotterbolag i Malmö med drygt m 2 uthyrningsbar yta. Norska Heimstaden betalade 8 % över vår interna värdering. Försäljningen kan ses som en följd av det höga prisläget på fastigheter i Malmö, som inte möjliggjort en tillräckligt snabb expansion för oss att uppnå en effektiv förvaltning. Malmö har onekligen en stor framtidspotential, men eftersom den låter vänta på sig valde vi att sälja till ett bra pris och lägga större fokus på Stockholm där bostadsbehovet är oändligt. I Stockholm expanderade vi också under året med m 2 genom ett antal förvärv. Det största, lägenheter med låg snitthyra i Råcksta innebär stora utvecklingsmöjligheter i ett hittills oförädlat område med många kvaliteter. I en rad affärer, och nu senast vid försäljningen av Malmö, har vi påvisat att bolagets substansvärde värderas lågt av börsen. Vi har därför genomfört ett inlösenprogram under hösten som inneburit att våra aktieägare erbjudits lösa in var tjugonde aktie till substansvärde. Detta sätt att låta vinsterna komma aktieägarna tillgodo genom återköp av aktier kan i framtiden bli aktuellt igen. FÖRÄNDRINGENS VINDAR BLÅSER Allt fler hyresrätter ombildades till bostadsrätter under året. Sedan 1990 har bostadsrätternas andel av lägenhetsbeståndet i Stockholms innerstad ökat med 8 % på bekostnad av hyresrätterna. Likaså fortsatte den svarta handeln med hyreskontrakt med accelererande priser. Den flata hållningen från politiker och myndigheter gentemot denna handel gör att den kan fortgå tämligen öppet och ogenerat. Men förändringar är på väg. En mer kommersiell syn på hyressättningen börjar nu accepteras, vilket bl.a. bostadsminister Lars-Erik Lövdéns 8

9 uttalanden i olika tidningar tydligt visar. Jag är övertygad om att hyror som bättre speglar betalningsviljan och efterfrågan skapar en sundare marknad för både hyresgäster, fastighetsägare och byggherrar. Många innerstadshus av äldre årgång har kvaliteter som måste bevaras av kulturella och byggnadshistoriska skäl. Dessa fastigheter har ofta mindre effektiva planlösningar och ytor som är kostsamma att underhålla särskilt om de omfattas av bevarandekrav. Detta har fastighetsägarna ingen möjlighet att ta ut på hyran. Men säkert är att det finns många som är beredda att betala extra för förmånen att få bo i dessa miljöer, vilket är ytterligare ett skäl till att hyrorna måste sättas i relation till både omkostnader och betalningsvilja. Till följd av hyresregleringens konsekvenser sålde även vi ett antal fastigheter till bostadsrättsföreningar samt en byggrätt till JM Byggnads AB som kommer att uppföra bostadsrätter på tomten. När våra egna investeringar inte matchar de höga priser som betalas kan vi som affärsdrivande företag helt enkelt inte tacka nej till dessa affärer. Med anledning av detta fanns det många orsaker till att vi under det gångna året intog en ledande roll i mediadebatten och drev frågan kring marknadshyror. Under en period lämnade vi även Fastighetsägareföreningen i Göteborg, då vi ansåg dem alltför passiva i frågan. Fastighetsägareföreningen driver nu frågan vidare på ett bra sätt. Men jag frågar mig fortfarande varför det är så tyst bland övriga fastighetsägare. MILJÖN EN NATURLIG DEL I VÅR VERKSAMHET Den ökande kunskapen om miljöfrågornas betydelse i samhället har skapat nya attityder och förändrade preferenser. I allt högre grad är det marknadskrafterna som idag driver utvecklingen inom miljöområdet. Miljöfrågorna har inom allt fler områden blivit en väsentlig konkurrensfaktor. Hösten 1999 påbörjade vi därför ett planerat miljöarbete. Miljöarbetet ska bedrivas så att det bidrar till en god värdetillväxt i Wallenstams fastighetsbestånd. DUKTIGA PÅ FÖRVALTNING OCH UTHYRNING Vår uthyrning av kommersiella lokaler har expanderat kraftigt under 90-talet och speciellt under Wallenstam förvaltar i Göteborg idag mer lokalyta än bostadsyta och totalt en halv miljon kvadratmeter. Kompetensen inom bolaget kring lokaluthyrning och förvaltning är idag lika hög som på bostäder, men att arbeta med lokaler innebär delvis olika arbetssätt och fokus på varje kundsegment. För att kunna tillvarata de olika kompetenserna på bästa sätt och bibehålla en platt organisation har Göteborgsverksamheten delats upp i två bolag, ett för lokaler och ett för bostäder. Då prisläget är högt både på kommersiella fastigheter och bostadshus har vi i nuläget ingen uttalad strategi att växa. Enstaka förvärv kan däremot bli aktuella i attraktiva närområden eller i direkt anslutning till fastigheter som sedan tidigare ägs av Wallenstam. För att kunna möta marknadens behov har personalen strävsamt och målinriktat arbetat sig igenom alla de förändringar som genomförts under året. Exempelvis har en kompetenshöjning gjorts på förvaltarsidan och lokalfunktionerna förstärkts med flera tjänster. I Stockholm har Anette Sand, som närmast kommer från egen konsultverksamhet, tillträtt som VD för Wallenstam Stockholm AB. Jag vill tacka samtliga medarbetare för ett lyckosamt år och passar samtidigt på att hälsa nya medarbetare välkomna till Wallenstam. BARA MÅLRAKAN KVAR För snart fem år sedan sattes ett resultatmål för år 2000 om 100 Mkr. Vi befinner oss nu på upploppet och helt planenligt närmar vi oss målet. I Göteborg är vi sedan länge välkända. Likaså i Helsingborg där vi, vid sidan om allmännyttan, är den största aktören. Den lyckade etableringen av vårt nya kontor på Södermalmstorg, i Stockholm, har bidragit till att snabbt sätta Wallenstam på Stockholmskartan för bostadssökande. I samtliga dessa städer ska vi vara ett naturligt val för människor som söker bostäder. I Göteborg ska vi dessutom vara förstahandsvalet för företag som söker attraktiva kontorslokaler. MOT HÖGRE HÖJDER Under hela 90-talet har Wallenstams fastighetsbestånd och organisation genomgått en förädling som gör att vi idag har en mycket bra och kostnadseffektiv förvaltning. Vårt nya Partner-koncept i fastighetsförvaltningen som nu successivt införs, kommer att höja kvaliteten ytterligare. Vi börjar också tydligt skönja effekterna av vår geografiska koncentration till tre attraktiva storstadsmarknader som innebär en inte obetydlig potential för Wallenstam i takt med att marknadshyror införs. Vilka mål som kommer att sättas för nästa femårsperiod är i dagsläget ännu inte klart. Men säkert är att vi siktar på en marknadsledande position på våra respektive marknader. Jag ser därför med stor tillförsikt på Wallenstams framtid. Vi har både näringen och förmågan att utvecklas i rätt riktning för en fortsatt värdetillväxt. Hans Wallenstam 9

10 FLERÅRSÖVERSIKT Mkr RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Fastighetsförvaltning Hyresintäkter Driftkostnader Driftöverskott Avskrivningar fastigheter Bruttoresultat Förvaltnings- och administrationskostnader Rörelseresultat Räntebidrag Räntenetto Förvaltningsresultat Fastighetsrörelse Försäljningsintäkter Resultat i fastighetsrörelsen Resultat före skatt Resultat efter skatt Justerat förvaltningsresultat före avskrivningar BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Fastigheter Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Synligt eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder räntebärande Kortfristiga skulder ej räntebärande räntebärande Summa skulder och eget kapital KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Kassaflöde efter förändring av rörelsekapital Nettoinvesteringar Finansiering Förändring likvida medel Disponibel likviditet KVADRATMETERINNEHAV m INTÄKTER Hyra i Mkr Bostäder Kommersiella lokaler 10

11 Mkr NYCKELTAL Fastigheternas marknadsvärde Övervärde i fastigheter Substansvärde Substansvärde efter latent skatt Investeringar Förvärv av fastigheter Byggnadsinvesteringar Försäljning av fastigheter Fastighetsbestånd Antal tusen kvadratmeter Bokfört värde per kvm, kronor Marknadsvärde per kvm, kronor Överskottsgrad, % 59,8 62,0 61,3 63,4 65,8 Räntebidrag i % av hyresintäkter och räntebidrag Fastigheternas direktavkastning, % 7,6 7,7 7,7 7,8 7,7 Fastigheternas direktavkastning exkl. projektfastigheter, % 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 Belåningsgrad, % Soliditet, % 14,4 12,1 12,1 11,7 12,3 Justerad soliditet, % 30,8 29,0 28,5 24,0 23,6 Genomsnittlig ränta på räntebärande skulder, % 5,72 6,81 7,52 8,74 9,88 Genomsnittlig ränta per 31 december, % 5,82 6,66 7,52 8,31 10,03 Räntabilitet på synligt eget kapital, % 22,5 3,7 7,6 2,9 2,6 Räntabilitet på totalt kapital, % 7,9 6,4 7,5 8,0 8,9 Uthyrningsgrad hyresvärde, % Uthyrningsgrad yta, % FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE Mkr Bokfört värde 1999 Övervärde JUSTERAT FÖRVALTNINGSRESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Mkr

12 AFFÄRSKONCEPT Affärsidé Att utifrån ett mycket gott fastighetsbestånd fortsätta att förvärva, bygga, förvalta, förädla och sälja fastigheter. Allt i syfte att tillgodose en föränderlig marknad med ändamålsenliga bostäder, lokaler och fastigheter i svenska storstadsregioner. Uthållig lönsamhet ska uppnås genom hög förmåga inom alla verksamhetsdelar, samtidigt som helheten starkt styrs mot övergripande koncernmål. Wallenstam är företrädesvis ett bostadsföretag, geografiskt koncentrerat till Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Wallenstam är av tradition en stor och kompetent aktör på Göteborgsmarknaden med ett väl utbyggt kontaktnät, varför bolaget även äger kommersiella fastigheter i Göteborg. Wallenstam bygger, köper och säljer fastigheter i syfte att vidmakthålla fastighetsbeståndets höga kvalitet och förädla dess struktur ytterligare. MÅL ÅR 2000 Koncernmål Minst 10 % räntabilitet på synligt eget kapital Mer än 10 % synlig soliditet Förvärv Värdetillväxt Lönsam förvaltning och förädling FÖRVÄRV GÖRS TILL RÄTT PRIS Försäljning Värdetillväxt skapas genom fullt uthyrda bostäder/lokaler och ombyggnad i syfte att öka värdet i fastigheterna och höja hyresintäkterna. Under den tid en fastighet behålls skapas fortsatt lönsamhet genom en kostnadseffektiv förvaltning. Färdigförädlade fastigheter kan avyttras. Verksamhetsmål Förvaltningsresultat före avskrivningar större än 100 Mkr Justerad soliditet på 40 % 0 % vakansgrad på bostäder årligen Mindre än 5 % vakansgrad på lokaler årligen Det första koncern- respektive verksamhetsmålet överensstämmer med varandra. Den synliga soliditetsnivån är anpassad till bolagets låga rörelserisk, med en stor andel bostäder och en geografisk koncentration av fastighetsbeståndet till likvida marknader. Målet för den justerade soliditeten är ett mer rättvisande mått på den finansiella risknivån då bolaget verkar på orter med en likvid marknad och därmed har möjlighet att realisera övervärden. 12

13 Wallenstam Två begrepp har skapats för att på ett enkelt sätt beskriva Wallenstams affärsidé. På detta sätt kan kommunikationen riktas till olika målgrupper med Wallenstams logo som gemensam nämnare. Bra Boende står för bra lägen, bra kontraktsform, bra bostäder, bra service. Levande Lokaler står för funktionella och flexibla kontorslokaler med hög servicenivå, hög standard samt anpassning till hyresgästens behov av kringtjänster. SÅ UPPNÅR VI MÅLEN Målen förverkligas genom höjda bostadsoch lokalhyror, en fortsatt kostnadseffektiv förvaltning samt vidareförädling av fastighetsbeståndet genom ny- och ombyggnationer, köp och försäljningar. För att säkerställa en marknadsledande position krävs marknadskännedom och närhet till kunder och affärspartners. Wallenstam har därför separata förvaltningsbolag på varje delmarknad. Bostadshyrorna ska höjas genom årliga hyresförhandlingar i varje region samt genom kontinuerliga bruksvärderingar under verksamhetsåret. Omförhandlingar av befintliga garageoch parkeringsavtal samt lokalkontrakt till marknadsmässiga nivåer bidrar till att öka bolagets hyror. Det gäller även nyförvärv av outhyrda eller delvis outhyrda kommersiella fastigheter. Koncerngemensamma upphandlingar, personaleffektiv organisation och hög kompetens bidrar till att driftkostnaderna bibehålls på en fortsatt låg nivå. Wallenstam har en effektiv kapitalförsörjning och är aktiva i sin finansförvaltning. I balansräkningen arbetas dynamiskt med övervärden, köp/försäljningar och belåningsgrad/ skulder. Investeringar i fastigheter och fastighetsförvärv genomförs i syfte att öka värdet på fastighetsbeståndet. När efterfrågan tillfredsställs ökar betalningsviljan för lokaler och bostäder och därmed värdet på fastighetsbeståndet. Under 2000 kommer affärskonceptet att ses över samtidigt som strategier och mål för de kommande fem åren beaktas. Fokus på människor. Vår vision Bra Boende och Levande Lokaler ger alla medarbetare riktning och inspiration i det dagliga arbetet. 13

14 FASTIGHETSBESTÅND KONCENTRATION Wallenstams verksamhet bedrivs i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Dessa städer har ett väl utvecklat näringsliv och uppvisar tillväxt, positiva inflyttningsnetton samt hög efterfrågan på bolagets bostäder och lokaler. Det är likvida fastighetsmarknader med såväl inhemska som utländska aktörer. Sedan 1993 uppvisar Wallenstams fastigheter en årlig värdetillväxt med höjda hyror i samtliga dessa städer. Koncentration och renodling eftersträvas i syfte att uppnå bättre fokus samt en marknadsledande ställning på varje ort och marknad. Det bidrar även till bolagets låga riskprofil. Koncernen har fyra fastighetsförvaltande bolag. I Göteborg har förvaltningen delats på två bolag, ett för bostäder och ett för kommersiella fastigheter. Tusental m FASTIGHETSBESTÅNDETS ÅLDERSSTRUKTUR FASTIGHETSSTRUKTUR Wallenstam ägde vid årsskiftet totalt m 2 ( ). Fastighetsbeståndet fördelar sig på Wallenstams tre marknader där Göteborg utgör 49 %, Stockholm 38 % och Helsingborg 13 %. Göteborg är enda stad med kommersiella fastigheter, i övrigt ägs endast bostadsfastigheter med kommersiella inslag. Mer än 60 % av ytan finns i fastigheter byggda senare än Ca 60 % av lägenhetsbeståndet utgörs av en- eller tvårumslägenheter. HYRESGÄSTSTRUKTUR Wallenstam har totalt ca hyresrättskontrakt varav bostäder, lokaler och parkerings-/garageplatser. Uthyrningsgraden uppgår till 95 % av både hyresvärdet och ytan. Bostadsbeståndet är fullt uthyrt. 49 lokalhyreskontrakt överstiger 1 miljon kronor och utgör 16 % av det totala hyresvärdet. Största hyresgäster i Göteborg är; Mölnlycke Health Care, Landsarkivet, Försäkringskassan, Göteborgs Museer, Intentia, Cap Gemini, Göteborgs Universitet samt Oracle, och i Stockholm; Viktor Rydbergs Gymnasium. Under kommande tre år omförhandlas ca 60 % av lokalkontraktens hyresvärde. HYRESKONTRAKTENS LÖPTIDER Bostäder (68%) Bostäder (68%) 2000 (8%) 2001 (7%) 2002 (6%) 2003 (3%) 2004 (8%) HYRESKONTRAKTENS STORLEK 4,0 5,0 mkr (2%) 3,0 4,0 mkr (3%) Över 5,0 mkr (4%) Under 0,5 mkr (12%) 2,0 3,0 mkr (2%) 1,0 2,0 mkr (5%) 0,5 1,0 mkr (4%) tal och tidigare 1930-tal 1940-tal 1950-tal Bostäder 1960-tal 1970-tal 1980-tal 1990-tal Kommersiellt FASTIGHETSBESTÅNDETS STRUKTUR Fördelning Uthyrningsbar Andel Hyresvärde Andel Snitthyra lokaltyp yta, m 2 yta, % Mkr* hyra, % per m 2 Bostäder Kontor Butik Industri/Lager Övrigt FÖRDELNING AV LÄGENHETSBESTÅNDET Totalt Antal lägenheter % 1 rok 39% 2 rok 28% 3 rok 10% 4 rok 3% 5 rok eller större Fördelning Uthyrningsbar Andel Hyresvärde Andel Snitthyra bolagsvis yta, m 2 yta, % Mkr* hyra, % per m 2 Göteborg Stockholm Helsingborg Lokaler Totalt * Bedömd hyra för Tillkommer räntebidrag, för 2000 bedömt till 3 Mkr. Högt i tak. Vi förespråkar det av många anledningar och framför allt när viktiga frågeställningar behöver ventileras. 14

15

16 FASTIGHETSRÖRELSEN Fastighetsmarknaden präglades av en ökad aktivitet under Stora uppköp och fusioner har förberetts under slutet av året, exempelvis den mellan Drott och Balder. Likaså ökade bildandet av bostadsrättsföreningar under året, framför allt i Stockholm där många bostadsrättsföreningar köper hyresfastigheter till låga avkastningskrav. Flera exempel kunde också ses på kommunalt ägda bostadsbolag som sålde ut fastigheter till nybildade bostadsrättsföreningar. Den uppåtgående trenden på kommersiella fastighetspriser och lokalhyror fortsatte under året. Nyproduktionen av bostäder och lokaler var däremot fortsatt låg, de få byggnationer som kom till stånd var främst bostadsrätter. Den höga aktivitet och strukturomvandling som pågår på marknaden håller på att förändra dess utseende. Bland annat påverkar IT-bolagens snabba utveckling synen på lokalkontrakt. Det är viktigt att vara flexibel och leva med hyresgästen för att kunna förutse och förbereda för förändringar. I Stockholm har det blivit särskilt svårt att finna bostadsfastigheter till de direktavkastningskrav som Wallenstam ställer, d.v.s. att förvärvad fastighet direkt ska påverka bolagets förvaltningsresultat positivt. Trots detta blev 1999 det verksamhetsår då affärsvolymen varit den största i Wallenstams historia. FÖRVÄRV, INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR Under 1999 förvärvade Wallenstam fastigheter för totalt 622 Mkr (151) och investerade 220 Mkr (184) i ny- och ombyggnationer. Fastighetsförsäljningarna uppgick till 871 Mkr (69). Ett flertal förvärv av kommersiella fastigheter gjordes i Göteborg om totalt ca m 2, varav den största fastigheten, i

17 Mölnlycke, är på m 2. I Stockholm köpte Wallenstam Råcksta, ett större utvecklingsbart bostadsbestånd i Vällingby med låg snitthyra, vilket ger en bra framtida hyrespotential. Dessutom förvärvades en bostadsfastighet på Södermalm samt en kommersiell fastighet om ca m 2 intill Orminge Centrum i Nacka, där Wallenstam sedan tidigare äger lägenheter. Fastigheten byggs nu om för olika verksamheter, däribland en förskola och ett entreprenörsgymnasium. Projekt som avslutats i Göteborg är bl.a. ombyggnad av en bostadsfastighet på Kungsportsavenyn 4 och av en kommersiell fastighet på Vasagatan/Götabergsgatan. Ombyggnad pågår av en kommersiell fastighet på Mölndalsvägen 81 för bl.a. Mercuri International AB. I Stockholm färdigställdes en bostadsfastighet utmed Fregattvägen. Härutöver har ett flertal mindre ombyggnationer genomförts på samtliga orter. Årets största enskilda affär blev försäljningen av Wallenstams samtliga fastigheter om m 2 i Malmö, till norska Heimstaden A/S. Beståndet var efter en förädlingsfas i gott skick och fullt uthyrt men inte tillräckligt stort för en effektiv förvaltning. Med få objekt till salu och stigande priser var nyförvärv inte aktuellt. Wallenstam valde därför att avyttra hela Malmöverksamheten med god avans. Härutöver sålde Wallenstam sitt bostadsområde Pilegården i Göteborg. Försäljningen ingick i det affärspaket med Stena Fastigheter då Wallenstam förvärvade Råcksta i Stockholm. Härutöver såldes tre mindre bostadsfastigheter i Göteborg och en i utkanten av Stockholm. Försäljningarna gav ett sammantaget överskott i fastighetsrörelsen om 125 Mkr. FÖRVÄRVS- OCH INVESTERINGSPOLICY Wallenstams förvärv ska genomföras på valda marknader och där i prioriterade områden. Vid förvärv av bostadsfastighet väljs fastighet med förädlingspotential. Kommersiella fastigheter inriktas på ändamålsenliga kontor med förädlingspotential i långsiktigt attraktiva områden. Inför varje investering upprättas en investeringskalkyl. Varje fastighetsköp och investering i fastighet ska resultera i att förvaltningsresultatet utvecklas positivt och långsiktigt bidra till en avkastning på minst 10 % på eget kapital. SÅ ÖKAR WALLENSTAM VÄRDET PÅ SINA FASTIGHETER Wallenstam arbetar utifrån en egen förädlingsmodell för att förbättra driftresultatet och öka värdet på fastigheterna. Nedan ges exempel på hur detta arbete bedrivs i ett bostadshus respektive en kommersiell fastighet. FÖRÄDLINGSPROCESS BOSTADSFASTIGHET Vid köpet analyseras läge, efterfrågan och potential till driftnettoförbättring. En äldre ej ombyggd bostadsfastighet i efterfrågat läge har i regel en stor hyreshöjningspotential efter endast en försiktig modernisering. En arbetsgrupp med hyresgäster och fastighetsägare bildas. Hyran förhandlas, modernisering påbörjas. Processen tar normalt cirka ett år. Ett nyligen genomfört projekt är Kungsportsavenyn 4 i Göteborg där hyreshöjningen blev ca 65 %. I större områden inleds processen med ett s.k. principhus som sedan följs av resterande hus. Äldre fastigheter kan ibland vinna på att byggas till för bättre utnyttjande. Blockuthyrning av lägenheter är ett annat alternativ, tillvägagångssättet är då som ovan. Skillnaden ligger i det samarbetsavtal som upprättas mellan Wallenstam och hyresgäst som blockförhyr fastigheten. Efter ombyggnad tar hyresgästen oftast över driftansvaret för fastigheten. FÖRÄDLINGSPROCESS KOMMERSIELL FASTIGHET Wallenstam undersöker kontinuerligt tillgången på outhyrda kommersiella fastigheter i Göteborg. Incitament kan även komma från företag med förändringsbehov. Efter att en fastighet lokaliserats görs en marknadsanalys av lägets attraktionskraft, nuvarande situation och framtida potential m.m. Vidare kartläggs parametrar som logistik, fastighetens skick och moderniseringsbehov. Befintliga hyresnivåer och vakansgrader undersöks i området. En strategi fastläggs för grad av renovering, vilken profil fastigheten ska ha och vilken typ av företag som ska kontaktas för etablering i lokalerna. För tempo i processen och omgående intäkter i fastigheten eftersträvas att en s.k. dragare hyr en större andel av huset. Under förädlingsprocessen har viss personal specialuppdrag för aktuellt projekt fram tills lönsamhet uppnås. Ett exempel där modellen följs är nyförvärvade Ormingehus, f.d. Boo Sjukhus i Nacka kommun. Närhet och samarbete. Våra leverantörer och samarbetspartners tillför med sin spjutspetskompetens ovärderlig kunskap i pågående projekt. 17

18 FASTIGHETSFÖRVALTNING Wallenstam finns på marknader med stor efterfrågan på bostäder och hög uthyrningsgrad. Med detta som utgångspunkt arbetar bolaget med att hitta rätt hyresgäst till rätt bostad för att uppnå långa boendekontrakt och en säkrad intäktsmassa. högre hyror i innerstadslägen. En högre takt i förändringsarbetet mot marknadshyror är därmed att vänta. Med full effekt av marknadshyror har Wallenstam en uppskattad hyreshöjningspotential mellan % i sitt bostadsbestånd. BRA BOENDE Den allmänna debatten om marknadshyror har öppnat för att i högre grad kunna se till ekonomiska och sociala kriterier i urvalsprocessen. Wallenstam har förberett för en friare hyressättning, bl.a. genom ett brett upplagt utbildningsprogram kring affärsmannaskap för en närmare och tätare kontakt med bostadshyresgästerna. Wallenstams hyresgästklubb utvecklas kontinuerligt till förmån för bostadshyresgästerna. Idén med klubben är att erbjuda hyresgästerna tjänster och förmåner såsom billigare hemförsäkring, gratis inträde på muséer, rabatt på bilhyra, kapitalvaror, friskvård m.m. för ett ökat mervärde i boendet. HYRESSÄTTNING BOSTÄDER Inför varje verksamhetsår förhandlas Wallenstams bostadshyror med respektive orts hyresgästförening. Förhandlingarna föregås av en noggrann genomgång av bolagets samtliga bostadsfastigheter och mål upprättas för varje fastighet. Nu gällande hyressättningssystem innebär att hyrorna i de kommunalt ägda bostadsföretagen också är normgivande för de privata bostadsföretagen. Allmännyttans företag förhandlar med Hyresgästföreningen på respektive ort om kommande års hyror, varefter de privata bostadsföretagen förhandlar på motsvarande sätt. I vissa fall träffas flerårsöverenskommelser. Genom allmännyttans prisledande funktion har politikerna ett styrinstrument för hyressättningen. Visst utrymme finns dock för de privata bostadsföretagen att åstadkomma högre hyror än allmännyttan, då hyran i en privatägd lägenhet utan att det betraktas som oskäligt, får överstiga hyran i en av allmännyttan jämförbar lägenhet med ca 5 %. Till detta kommer lägesaspekten som genom domstolsbeslut och ett antal politiska uttalanden nu kommer att få ökad betydelse för hyresutvecklingen. Utöver sedvanliga förhandlingar genomför bolaget varje år bruksvärderingar i speciellt utvalda fastigheter. De årliga hyresförhandlingarna mellan hyresmarknadens parter innebär varierande förhandlingsresultat för olika bolag. Wallenstam har överträffat allmännyttans förhandlingsresultat de senaste fem åren. Vid särskilda insatser i bostadsfastigheter såsom förbättringar och ökade säkerhetsinsatser upptas särskilda hyresförhandlingar under löpande verksamhetsår. Detta gäller även vid nyproduktion av lägenheter. Bostadsföretag har emellertid ingen skyldighet att hyresförhandla med Hyresgästföreningen om nyproduktion, utan får träffa särskild överenskommelse med enskilda hyresgäster. Vid s.k. blockuthyrningar, då mer än tre lägenheter hyrs ut till samma hyresgäst, finns en större handlingsfrihet med avtalsregler som påminner om de för lokalhyror. Under 1999 har debatten om lägets betydelse på hyressättningen ökat, och en utredning har tillsatts för en framtida förändring. Wallenstam verkar för en mer marknadsanpassad hyressättning genom att aktivt deltaga i mediadebatten och i diskussioner med hyresgästföreningar och branschkollegor. I regeringens pågående bostadssociala utredning har bostadsminister Lövdén starkt ifrågasatt bruksvärdessystemet och också visat sig positiv till LEVANDE LOKALER Lokaluthyrningen omfattas av tre huvudaktiviteter; kundvård, uthyrning och omförhandling av befintliga hyresavtal. Under en treårig omförhandlingsfas har Wallenstam konverterat ca 40 % av lokalhyresavtalen. Av de kontrakt som förfallit har de flesta omförhandlats, vilket givit ytterligare möjlighet till hyreshöjningar. Resultatet av detta arbete är 6 Mkr i ökad hyresintäkt. Levande Lokaler konceptet utgår från kunden och dess organisation. Wallenstam strävar efter att tillfredsställa hyresgästens förändringsbehov oavsett kontraktslängd. I konceptet ingår olika företagsaktiviteter och mervärden som kontaktnät och tillfällen till kunskapsutbyten samt bostadsservice i samband med nyrekryteringar. Wallenstam har i princip ingen avflyttning från de kommersiella fastigheterna. Genom sin framträdande roll på den kommersiella marknaden i Göteborg har Wallenstam stort inflöde av intressenter till bolagets lokaler. Utöver detta arbetar Wallenstam med uppsökande verksamhet, telemarketing och sitt väl fungerande nätverk. Wallenstams framskjutna position innebär stora möjligheter till expansion på den kommersiella marknaden i Göteborg och en god hyreshöjningspotential. Efter inventering av samtliga garageoch p-platsavtal har en omförhandlingsprocess inletts av ett stort antal av dessa avtal. HYRESSÄTTNING LOKALER På lokalhyresmarknaden är hyressättningen fri och styrs främst av efterfrågan, d.v.s. vad marknaden är beredd att betala för lokalen. I en omförhandlingssituation har emellertid lokalhyresgästen ett indirekt besittningsskydd som innebär att föreslagen hyra måste vara marknadsmässig. 18

19 PARTNER Wallenstams förvaltning är decentraliserad till respektive dotterbolag där uppföljning av driftkostnader görs på fastighetsnivå. Fastighetsskötseln köps av lokala fastighetsentreprenörer som ansluter sig till Wallenstams Partner avtal. Detta skapar fördelaktiga priser och flexibilitet samtidigt som det ger hög kvalitet och enhetlighet på fastighetsskötseln trots många leverantörer. Dotterbolagens driftkostnader jämförs, och mellan bolagen finns ett etablerat erfarenhetsutbyte. Upphandlingar av reparationer och underhållsaktiviteter görs i stora volymer med lägre priser som resultat. Koncerngemensamma upphandlingar utnyttjas i högre grad än tidigare, till följd av de många avregleringar som skett på marknaden. Exempelvis har diskussioner inletts med leverantörer av el, data och tele. Wallenstam tror på långsiktiga samarbeten och arbetar för att alla parter leverantörer, hyresgäster och Wallenstam blir vinnare. FÖRSTUDIE OCH MILJÖPOLICY Miljöaktiviteter har ingått som en naturlig del i den löpande verksamheten under många år. Detta gäller t.ex. åtgärder för besparing av fastighetsel, uppvärmningsenergi, vatten samt utökad källsortering. Under vintern 1999 gjordes en förstudie för att få ett beslutsunderlag och kunna skapa en struktur för hur det fortsatta miljöarbetet bör bedrivas. Förstudien beskriver verksamheten och dess miljöpåverkan på ett övergripande sätt utifrån: Fastighetsrörelsen, Hyresgästernas verksamheter & agerande, Energi, Vatten & avlopp, Avfallshantering, Byggnation, Fastighetsskötsel, Transporter, Miljöskadliga ämnen, Inköp och Kontor. Med förstudien som bas har arbetet med att utveckla en miljöpolicy som en ledstjärna för det framtida miljöarbetet påbörjats. MILJÖMÅL OCH HANDLINGSPLAN Koncernledningen kommer under våren 2000 att delta i ett miljöseminarium för att utveckla miljöarbetet och fastställa miljöpolicyn. Genom utbildning och information kommer miljöarbetet att spridas organisatoriskt så att samtliga medarbetare blir miljöansvariga inom sitt område. MILJÖARBETET HAR INLETTS Omkring en tredjedel av Sveriges totala energiförbrukning används till uppvärmning och varmvattenförsörjning av bostäder och lokaler. Byggande, nyttjande samt rivning av fastigheter svarar för en betydande del av dagens miljöproblem i form av brutna kretslopp och stor resursförbrukning. Wallenstams verksamhet innebär alltså stort resursutnyttjande och stora flöden av material. Bland de viktigaste miljöaspekterna för Wallenstam är energiförbrukning för uppvärmning och kylning, förbrukning av vatten och el, avfall samt utsläpp till avlopp, dessutom transporter samt användning och förekomst av miljöskadliga ämnen. Våra hyresgästers verksamheter och agerande har självklart också en avgörande betydelse. Wallenstam Partner KVALITET För varje fastighet upprättas en uthyrningsplan och en förvaltningsplan som ger uthyrare och förvaltare rätt information om vilka hyresgäster som eftersöks, fakta om teknik, hyrespotential och uppföljningsbehov. Ombyggnader och byggprojekt upphandlas enligt en strikt plan för val av rätt material, byggnadssätt m.m. Fastighetsskötselns kvalitet säkerställs genom de Partner avtal som tecknas med leverantörerna. Som ett led i kvalitetsarbetet används även enkäter för ökad information och kundanpassning. MILLENNIESKIFTET Vid årsskiftet kunde konstateras att de insatser som gjorts för att säkerställa samtliga i verksamheten ingående system resulterade i en helt problemfri övergång till år Omsorg om detaljerna. Att förvalta handlar om att vårda, serva och skapa trygghet. Vi är stolta över förtroendet att få förvalta mer än 300 fastigheter för mer än hushåll och närmare företagskunder.

20 WALLENSTAM GÖTEBORG AB Wallenstam i Göteborg har länge varit koncernens största dotterbolag. I början av 90-talet låg tyngdpunkten på bostäder. Bolaget har sedan dess fördubblats, inte minst genom stora förvärv av kommersiella fastigheter. För att bibehålla en liten, effektiv organisation med närhet till kunderna, valde Wallenstam att dela verksamheten i två förvaltningsbolag; Wallenstam Göteborg AB för bostäder och Wallenstam Lokaler AB för kommersiella lokaler. Delningen trädde formellt i kraft , men verksamheterna har operativt fungerat som två divisioner sedan halvårsskiftet Hans Wallenstam, tf VD Wallenstam Göteborg AB förvaltar idag bostadsfastigheter med en uthyrningsbar yta om ca m 2, vilket motsvarar 20 % av koncernens totala yta och 23 % av hyresintäkterna. Wallenstam har ca 2,5 % av hyresmarknaden i Göteborg och ca 5 % av den privata delen. FASTIGHETSBESTÅNDET Wallenstams fastighetsbestånd är koncentrerat till centrala lägen i Göteborg, Mölndal och på Hisingen. Beståndet utgörs av nybyggda och äldre ombyggda stenfastigheter vilka är fullt uthyrda. Under året har en ytterligare koncentration skett till de centrala stadsdelarna genom avyttringen av Pilegården i Askim, ett förädlat bostadsområde med 312 lägenheter om totalt m 2. Försäljningssumman uppgick till 160 Mkr. Försäljningen ingick i en större affär med Stena Fastigheter AB, där även ett större bostadsområde förvärvades i Stockholm. Inga bostadsförvärv gjordes under året. Två bostadsfastigheter avyttrades på Lasarettsgatan respektive Södra Vägen, om vardera ca m 2. Försäljningarna gjordes i samband med förvärvet av en kommersiell fastighet i Gårda, centralt i Göteborg. Vidare såldes en fastighet på Tredje Långgatan, Masthugget. Den 40-tals fastighet som tidigare förvärvats på Göteborgs paradgata, FRAMTIDSFUNKIS Under året har Kungsportsavenyn 4 ett tidstypiskt funkishus, byggts om och försetts med nya rörstammar, elledningar och avlopp. Fastigheten som är belagd med bevarandekrav har med antikvarisk hjälp återfått mycket av sin ursprungliga färgsättning. Fasaden har målats om och balkongernas ärggröna kopparräcken är renoverade med stor omsorg. Likaså har fönstren restaurerats och försetts med en ljuddämpande ruta för att inte tappa karaktär och proportioner, vilket även visade sig billigare än att sätta in nya fönster. I dialog med hyresgästerna har planlösningen förbättrats med bl.a. nya större kök och badrum med klinker, kakel och golvvärme. Vinden har omvandlats till lägenheter i etage och i källaren, dit hissarna förts ner, har en ny tvättstuga byggts. Totalt har det blivit 27 funktionella lägenheter och 4 lokaler med senaste standard, utökad säkerhet och bevarad charm. Lagom till julen 1999 kunde hyresgästerna flytta tillbaka till sina lägenheter. 20

21

22 BOSTADSBESTÅNDETS FÖRDELNING FASTIGHETSBESTÅNDETS STRUKTUR Öv. Storgöteborg (37%) Innerstad (63%) Fördelning Uthyrningsbar Andel Hyresvärde Andel Snitthyra lokaltyp yta, m 2 yta, % Mkr* hyra, % per m 2 Bostäder Kontor Butik Industri/Lager Övrigt Totalt * Bedömd hyra för Tillkommer räntebidrag, för 2000 bedömt till 1 Mkr. Kungsportsavenyn 4, har under det gångna året genomgått en genomgripande men ändå försiktig ombyggnad, med hög kvalitet på utförda arbeten. Slutresultatet blir 27 moderna lägenheter, där mycket av det gamla bevarats. En liknande ombyggnad planeras för 47 lägenheter vid Götaplatsen. Färdiga beräknas dessa båda projekt ge ökade hyresintäkter om ca 2,5 Mkr per år. Vid Jungfruplatsen i Mölndal, planeras ombyggnad av ett 30-tal lägenheter. Ytterligare fem lägenheter ska nyskapas genom att butiksytor med mindre bra affärsläge byggs om till marklägenheter med egna uteplatser. En koncentration av lokalerna kring det lilla torget kommer att bättre motsvara områdets behov. De totala hyresintäkterna från bostadsbeståndet i Göteborg uppgick för året till 198 Mkr med en snitthyra på 840 kr/m 2. BOSTADSMARKNADEN Göteborgs bostadsmarknad präglas av stor efterfrågan. En viss balans råder i kommunen som helhet men det finns en klar bostadsbrist i innerstaden. Även i expansiva grannkommunen Mölndal, råder bostadsbrist. Inflyttningsöverskottet i Göteborg ligger runt personer årligen och bedömningen är att utvecklingen kommer att fortsätta under den närmaste tioårsperioden. Byggpriserna ökar och det råder brist på hantverkare. Wallenstam är ett gammalt och välrenommerat företag inom fastighetsbranschen, vilket ger bolaget en konkurrensfördel som en intressant part för entreprenörer, i samband med upphandlingar. Omflyttningshastigheten för regionen ligger på ca 22 % och för Wallenstam på ca 18 %. Positivt för Wallenstam är att många av bolagets omflyttningar sker inom det egna beståndet. De kommunala bostadsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder svarar för drygt hälften av hyresrätterna i Göteborg. Bland de privata fastighetsägarna märks Stena Fastigheter, Drott, Byggnadsfirman Ernst Rosén, Ivar Kjellberg Fastighets AB samt många fastighetsägare med ett mindre antal fastigheter i sitt bestånd. Några större generella hyreshöjningar blev det inte under Betalningsviljan är fortfarande högre än nuvarande hyror, vilket avspeglas i att allt är uthyrt och i en stor efterfrågan samt att priserna på bostadsrätter fortsätter att stiga. Välbelägna hyresrätter kommer därför att vara ett attraktivt val för allt fler människor. Wallenstam tror på en försiktig hyreshöjning för innevarande år med större differentiering kommande år beroende på läge. FRAMTIDSUTSIKTER Trenden inom bostadsmarknaden går mot högre standard, mer effektiva ytor, högre säkerhet och ökad IT-anpassning. Det finns ett sug efter högre materialkvalitet bland fler och fler kunder. Detta kan erbjudas vid en mer individuell prissättning. Målet är att behålla positionen som ledande privat fastighetsägare i Göteborg och genom lägesanpassade hyror få fram dolda övervärden i våra fastigheter. 22

23 WALLENSTAM STOCKHOLM AB Wallenstam har nu varit etablerat i Stockholm i 15 år. I början av 90-talet expanderade bolaget kraftigt i samband med att flera större fastighetsbestånd förvärvades i bl.a. Solna, Nacka och på Södermalm. Stockholm är idag Wallenstamkoncernens största bostadsregion med lägenheter. Anette Sand, VD FASTIGHETSBESTÅNDET Wallenstam äger och förvaltar totalt ca lägenheter inom tullarna, i Nacka, i Solna, på Lidingö och nu även i Vällingby/ Råcksta. Fastighetsbeståndet utgörs innanför tullarna av äldre ombyggda eller ännu inte ombyggda hus och utanför tullarna främst av fastigheter byggda under 50- och 60-talet. Inga vakanser finns. Under året har ett större välbyggt bostadsområde från 50-talet förvärvats i Råcksta av Stena Fastigheter. Förvärvet omfattar 1100 smålägenheter om totalt m 2, som köptes för kr/m 2. Ormingehus, f.d. Boo Sjukhus i Nacka, är en kommersiell fastighet om totalt m 2 som förvärvades under året av Stockholms läns landsting för 42,5 Mkr. Fastigheten byggs nu om för andra verksamheter, största hyresgäster blir Entreprenörsgymnasiet i Nacka och Vittra Förskolor & Skolor. Skolstart hösten Wallenstam äger sedan tidigare lägenheter i samma område, varför det redan finns en fungerande förvaltningsorganisation. Investeringen genererar vinst redan i år och ligger i linje med Wallenstams strategi att köpa tomma fastigheter, för att förädla och snabbt hyra ut dem. Vid Fregattvägen i Gröndal har en ombyggnad av fastigheterna genomförts. En koncentration har gjorts av beståndet genom avyttringen av Wallenstams enda bostadsfastighet i Lättinge, Tensta om m 2. Omflyttningshastigheten i innerstadsbeståndet uppgick till 8 % medan det totala snittet för året låg på ca 14 %. Hyresintäkterna uppgick för året till 260 Mkr (250), med en snitthyra på 760 kr/m 2. BOSTADSBESTÅNDETS FÖRDELNING Nacka (28%) Öv. Storstockholm (22%) Lidingö/Solna (14%) Innerstad (19%) Vällingby/ Råcksta (17%) FASTIGHETSBESTÅNDETS STRUKTUR Fördelning Uthyrningsbar Andel Hyresvärde Andel Snitthyra lokaltyp yta, m 2 yta, % Mkr* hyra, % per m 2 Bostäder Kontor Butik Industri/Lager Övrigt Totalt * Bedömd hyra för Tillkommer räntebidrag, för 2000 bedömt till 2 Mkr. 23

24 BOSTADSMARKNADEN Stockholms befolkning ökar årligen med ca personer netto, samtidigt som det i princip inte byggts någonting nytt sedan 80- talet. I takt med att fastighetspriserna stiger lider bostadsmarknaden alltmer av en osund handel med hyreskontrakt. Stockholmarnas förmåga att lösa den akuta bostadssituationen tar sig mer och mer fantasifulla uttryck. En möjlighet att komma till rätta med problemet är att låta lägesfaktorn få spela den roll den rättmätigt ska enligt bruksvärdesprinciperna. Då kan en sund hyresmarknad åter komma till stånd där hyresnivåerna styrs av var människor vill bo och vad de vill avsätta för sitt boende. Wallenstam har länge propagerat för marknadsanpassade hyror. Motståndet bland politikerna i Stockholms Stadshus släpper i takt med att de inser orimligheten i politiska hyrestak som endast medfört att nyproduktion av hyresrätter omöjliggjorts och att omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter accelererat. Positivt är att fastighetsägarnas synpunkter fått större utrymme i media, vilket nyanserat debatten under året. Wallenstams konkurrent är i första hand allmännyttan Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. På den privata ägarsidan kan nämnas Wihlborg, Mandamus, AP-Fastigheter, Einar Mattson och Olov Lindegren. I de pågående hyresförhandlingarna för innevarande år yrkar allmännyttan på ca 4 % hyreshöjning. Wallenstam kalkylerar med en något mindre generell höjning, men med större höjningar i innerstaden. FRAMTIDSUTSIKTER Nyckelorden när det gäller arbete och boende heter flexibilitet, tillgänglighet och service. Detta innebär en möjlighet för Wallenstam som besitter dokumenterad kompetens att skapa starka relationer med sina hyresgäster genom en kundnära förvaltning. Utvecklingspotential finns i oförädlade närområden som, i likhet med Råcksta, byggdes under 30-, 40- eller 50- talet. Detta är bostadsområden med många kvaliteter; lägen utmed tunnelbanans sträckning och närhet till både grönområden och service. Fastigheterna är dessutom välbyggda med effektiva planlösningar vilket gör dem kostnadseffektiva att förädla. Husby, där Wallenstam äger fastigheter, är ett annat område med potential. Här arbetar stadsdelsnämnden för att skapa bättre struktur i området med tanke på att Tekniska Högskolans verksamhet på Järvafältet växer, vilket innebär att närmare studenters bostadsbehov måste tillgodoses. Wallenstams goda rykte, som en seriös aktör på marknaden med fullt uthyrt bestånd, borgar för en intressant framtid. Hyrorna i Wallenstams bostadsbestånd i Stockholm kommer att lägesdifferentieras, vilket innebär att dolda övervärden i beståndet åskådliggörs. EFTERTRAKTAT BOENDE Under året avslutades ombyggnaden av fastigheterna Skonerten 1 och Briggen 1 på Fregattvägen i Gröndal. Husen byggdes 1945 i tre våningar utan hiss. Dessa tidstypiska efterkrigshus innehåller många kvaliteter som efterfrågas idag. Exempelvis är lägenheterna ljusa med yteffektiva och funktionsmässigt väl genomtänkta planlösningar. Ombyggnaden omfattar stambyten, nya ytskikt, nytt yttertak, tätning av rökkanaler till öppna spisar samt installation av säkerhetsdörrar. Lägenheterna är förberedda för diskmaskin och tvättmaskin och tvättstugan har utrustats med en extra tvättmaskin för obokade tider. För att bevara husens karaktär är fasader och balkongräcken målade i kulörer framtagna i samråd med Skönhetsrådet. Den tidigare årshyran på ca 680 kr/m 2 för en normaltrea, beräknas efter ombyggnad till kr/m 2. 24

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 i Göteborg och är idag ett av Sveriges större renodlade fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter

Läs mer

INNEHÅLL WALLENSTAM I KORTHET

INNEHÅLL WALLENSTAM I KORTHET Årsredovisning 2000 INNEHÅLL WALLENSTAM I KORTHET Verksamhetsöversikt 3 2000 i sammandrag... 5 VD har ordet. 6 Måluppfyllelse.. 8 Affärsplan. 9 VERKSAMHETSBESKRIVNING Fastigheterna och deras förvaltning.

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen BOKSLUTSRAPPORT 2000 PRESSINFORMATION Wallenstam överträffar resultatmålet för 2000 och redovisar ett förvaltningsresultat före avskrivningar om 103,6 Mkr (90,3) Substansvärdet ökar med 26% till 159 kr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001. Växtkraft. Resultat efter skatt har förbättrats till 45,5 Mkr (41,6)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001. Växtkraft. Resultat efter skatt har förbättrats till 45,5 Mkr (41,6) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Resultat efter skatt har förbättrats till 45,5 Mkr (41,6) Resultat per aktie har ökat till 2,67 kr (2,21) Växtkraft I takt med omvärlden utvecklas vi tillsammans med

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Wallenstam Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 7

Wallenstam Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 7 Wallenstam Årsredovisning 1997 Innehåll FRAMÅTBLICK OCH HISTORIK Verksamhetsöversikt utvik 1 Detta är Wallenstam 3 Historik 4 Affärskoncept 4 1997 i korthet 5 VD-kommentar 6 Marknadsposition och särdrag

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Koncernen Intäkter: 12,2 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 365 11 % Börsvärde: 3,7 mdkr Norge 83 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien 1 %

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö.

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. llens Årsredovisning 1996 Växtkraft. Vi utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, i takt med omvärlden och låter våra aktieägare och affärspartners få del av värdetillväxten. Detta är är ett mer än 50

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari - 30 juni 2004

DELÅRSRAPPORT. 1 januari - 30 juni 2004 Växtkraft I takt med omvärlden utvecklas vi tillsammans med våra hyresgäster och ger våra aktieägare del av värdetillväxten. DELÅRSRAPPORT 1 januari - 3 juni 24 Periodens resultat efter skatt ökar till

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008 Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september 2008 Stockholm 4 november 2008 Marknadens frågeställningar Genomsnittsräntan Refinansieringsrisken Utsikterna för oförändrat (eller

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Koncernen Intäkter: 14,2 mdkr Balansomslutning: 12,4 mdkr Antal byggrätter: 29 400 Antal anställda: 2 197 Börsvärde: xx mdkr 18

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

Innehåll. Wallenstam i korthet WALLENSTAM I KORTHET VERKSAMHETSBESKRIVNING ANALYSUNDERLAG BOKSLUT 2001 MED KOMMENTARER MEDARBETARE

Innehåll. Wallenstam i korthet WALLENSTAM I KORTHET VERKSAMHETSBESKRIVNING ANALYSUNDERLAG BOKSLUT 2001 MED KOMMENTARER MEDARBETARE ÅRSREDOVISNING 2001 Innehåll Wallenstam i korthet WALLENSTAM I KORTHET Verksamhetsöversikt... 3 2001 i sammandrag... 5 VD har ordet... 6 Strategisk inriktning...... 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING Fastighetsförvaltning...

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Uthyrbar yta, % Övrigt, 9 Kontor, 11. Handel, 13. Bostad, 67

Uthyrbar yta, % Övrigt, 9 Kontor, 11. Handel, 13. Bostad, 67 Förvaltningsresultat, Mkr 2 500 2 000 1 500 Fastighetsvärde, Mkr 100 000 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer