Årsredovisning Wallenstam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 1999. Wallenstam"

Transkript

1 Årsredovisning 1999 Wallenstam

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OCH FRAMÅTBLICK Detta är Wallenstam...4 Verksamhetsöversikt...5 VD har ordet...8 Flerårsöversikt...10 Affärskoncept...12 VERKSAMHETSBESKRIVNING Fastighetsbestånd...14 Fastighetsrörelse...16 Fastighetsförvaltning...18 Wallenstam Göteborg...20 Wallenstam Stockholm...23 Wallenstam Helsingborg...26 Wallenstam Lokaler...27 ANALYSUNDERLAG Resultatanalys...30 Möjlighet och risk...32 Fastigheternas värde...34 Finansiell strategi...35 Aktiefakta...36 BOKSLUT 1999 Förvaltningsberättelse...38 Resultaträkning...40 Balansräkning...41 Kassaflödesanalys...42 Redovisningsprinciper och noter...43 Revisionsberättelse...47 MEDARBETARE Styrelse och revisorer...48 Koncernledning...49 Arbetsformer och kompetens...50 FASTIGHETSFÖRTECKNING, KARTOR Göteborg...52 Stockholm...55 Helsingborg...57 KALENDARIUM Inbjudan till bolagsstämma...60 Ekonomisk rapportering...60 Information från Wallenstam...60 Definitioner...flik Vårt ansikte utåt. Våra växeltelefonister och receptionister är för många den första kontakten med Wallenstam. 3

4 DETTA ÄR WALLENSTAM Wallenstam grundades 1944 och har sitt säte i Göteborg. Med över 300 fastigheter i Göteborg, Stockholm och Helsingborg är Wallenstam ett av Sveriges större renodlade fastighetsbolag. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bostadsfastigheterna utgör ca 60 % av ytan. Kommersiella fastigheter ägs huvudsakligen i Göteborg. Kunder är ca hushåll och ca företag. Den uthyrningsbara ytan uppgår till drygt en miljon kvadratmeter. De årliga hyresintäkterna uppgår till ca 770 Mkr. I verksamheten ingår att förvärva, bygga, förvalta, förädla och sälja fastigheter. Bolagets effektiva och kundnära förvaltning syftar till att skapa långsiktiga relationer med hyresgäster och samarbetspartners. Koncernens B-aktier börsnoteras sedan Resultatmålet för år 2000 är 100 Mkr i förvaltningsresultat före avskrivningar I KORTHET Resultatet efter skatt förbättrades kraftigt till 184 Mkr (27). Förvaltningsresultatet före avskrivningar på fastigheter ökade till 90 Mkr (55). Den totala ytan ökade till m 2 ( ). Uthyrningsgraden är fortsatt hög, 95 % (98). Bostadsbeståndet är uthyrt till 100 %. Vakanserna härrör från de under senare åren förvärvade tomma kommersiella fastigheterna. Fastighetsförvärven uppgick till 622 Mkr (151) och omfattar m 2. De två största förvärven var ett bostadsområde i Råcksta om totalt ca m 2 samt en kommersiell fastighet i Mölnlycke omfattande ca m 2. Samtliga fastigheter i Malmö, ca m 2, såldes med en reavinst på ca 70 Mkr. Fastighetsförsäljningarna uppgick till totalt 871 Mkr (69) och gav ett resultat om 125 Mkr (2). Den avyttrade ytan uppgår till drygt m 2. Ett aktieinlösenprogram startades som innebär att var tjugonde aktie inlöses till kursen 95 kr. Utdelning föreslås om 1,25 kr (0,75). HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG NYCKELTAL I början av år 2000 såldes en byggrätt i Göteborg och en bostadsfastighet i Stockholm till en bostadsrättsförening Resultat Hyresintäkter, Mkr Förvaltningsresultat före avskrivningar, Mkr Resultat av fastighetsförsäljningar, Mkr Resultat efter skatt, Mkr Uthyrningsgrad yta, % Finansiell ställning Fastigheternas marknadsvärde, Mkr Övervärde fastigheter, Mkr Justerad soliditet, % 30,8 29,0 28,5 Genomsnittlig låneränta, % 5,82 6,66 7,52 Data per aktie Förvaltningsresultat före avskrivningar, kr 4,77 2,92 2,21 Resultat efter skatt, kr 9,74 1,44 2,78 Synligt eget kapital, kr 47,78 38,86 37,92 Substansvärde, kr

5 VERKSAMHETSÖVERSIKT Storlek Utveckling GÖTEBORG Hyresintäkter m 2 m 2 varav m 2 Antal Antal Mkr total* bostäder* lokaler* lägenheter lokaler % andel av total yta Tusental m KVADRATMETERINNEHAV Bostadsfastigheter STOCKHOLM Hyresintäkter m 2 m 2 varav m 2 Antal Antal Mkr total* bostäder* lokaler* lägenheter lokaler % andel av total yta Tusental m KVADRATMETERINNEHAV HELSINGBORG Hyresintäkter m 2 m 2 varav m 2 Antal Antal Mkr total* bostäder* lokaler* lägenheter lokaler % andel av total yta Tusental m KVADRATMETERINNEHAV Kommersiella fastigheter GÖTEBORG Hyresintäkter m 2 m 2 varav m 2 Antal Antal Mkr total* bostäder* lokaler* lägenheter lokaler % andel av total yta Tusental m KVADRATMETERINNEHAV Totalt Hyresintäkter m 2 m 2 varav m 2 Antal Antal Mkr total* bostäder* lokaler* lägenheter lokaler * Tusental

6 Koncentration Fastigheter Marknadsposition BOSTADSBESTÅNDETS FÖRDELNING Öv. Storgöteborg (37%) Innerstad (63%) Fastighetsbeståndet består i huvudsak av äldre ombyggda fastigheter samt sextiooch sjuttiotalshus. Samtliga lägenheter är uthyrda med en omflyttningshastighet på ca 18 %. Genomsnittshyran för 1999 var 840 kr/m 2. Marknadsandel 2,5 %. Götaplatsen (Lorensberg 7:15) BOSTADSBESTÅNDETS FÖRDELNING Nacka (28%) Öv. Storstockholm (22%) Lidingö/Solna (14%) Innerstad (19%) Vällingby/ Råcksta (17%) Fastighetsbeståndet utgörs främst av äldre innerstadsfastigheter samt 50-, 60- och 70-tals hus i eftertraktade närområden. Samtliga lägenheter i beståndet är uthyrda. Snitthyran för året var 760 kr/m 2 med en omflyttningshastighet på ca 14 %. Marknadsandel 2 %. Hornsgatan 91 (Pålen 16) BOSTADSBESTÅNDETS FÖRDELNING Innerstad (100%) Samtliga fastigheter är centralt belägna och i gott skick. Fastighetsbeståndet utgörs av ombyggda hus från 30- och 40-talet vilka är fullt uthyrda. Snitthyran för 1999 låg på 670 kr/m 2. Marknadsandel 7 %. Norra Storgatan 14 (Springposten 6) KOMMERSIELLA BESTÅNDETS FÖRDELNING Mölnlycke (17%) Sisjön, Högsbo, Åbro (12%) Krokslätt (12%) Väster (6%) City (14%) Öster (23%) Hisingen (16%) Wallenstams kommersiella fastighetsbestånd förvaltas av Wallenstam Lokaler AB och utgörs till största delen av kontorsytor. Beståndet är beläget i attraktiva lägen med största innehaven i öster och söder. Uthyrningsgraden var 87 %, med en genomsnittlig årshyra för kontor på 760 kr/m 2. Marknadsandel 3,5 %. Mölndalsv. 77 (Krokslätt 154:6)

7 BESKÄR HÄR! Engagemang och ansvar. Varje medarbetare och varje arbetsinsats är lika betydelsefull för det slutgiltiga resultatet.

8 VD HAR ORDET sista år blev en händelserik och spännande final, inte minst för Wallenstam som varit mycket aktiva under Nittonhundratalets Flera större affärer genomfördes, samtidigt som verksamheten omstrukturerades såväl organisatoriskt som geografiskt. Vid en längre tillbakablick kan konstateras att Wallenstam ser helt annorlunda ut idag jämfört med för tio år sedan. Bolagets intäkter, yta och fastighetsvärden har mer än fördubblats. Wallenstam har en mycket stark ekonomisk ställning och vi gör goda resultat. Samtidigt har bolagets börsvärde halverats under samma period. Detta rubbar emellertid inte vår strategi att agera långsiktigt. Vår största affär under året blev försäljningen av vårt dotterbolag i Malmö med drygt m 2 uthyrningsbar yta. Norska Heimstaden betalade 8 % över vår interna värdering. Försäljningen kan ses som en följd av det höga prisläget på fastigheter i Malmö, som inte möjliggjort en tillräckligt snabb expansion för oss att uppnå en effektiv förvaltning. Malmö har onekligen en stor framtidspotential, men eftersom den låter vänta på sig valde vi att sälja till ett bra pris och lägga större fokus på Stockholm där bostadsbehovet är oändligt. I Stockholm expanderade vi också under året med m 2 genom ett antal förvärv. Det största, lägenheter med låg snitthyra i Råcksta innebär stora utvecklingsmöjligheter i ett hittills oförädlat område med många kvaliteter. I en rad affärer, och nu senast vid försäljningen av Malmö, har vi påvisat att bolagets substansvärde värderas lågt av börsen. Vi har därför genomfört ett inlösenprogram under hösten som inneburit att våra aktieägare erbjudits lösa in var tjugonde aktie till substansvärde. Detta sätt att låta vinsterna komma aktieägarna tillgodo genom återköp av aktier kan i framtiden bli aktuellt igen. FÖRÄNDRINGENS VINDAR BLÅSER Allt fler hyresrätter ombildades till bostadsrätter under året. Sedan 1990 har bostadsrätternas andel av lägenhetsbeståndet i Stockholms innerstad ökat med 8 % på bekostnad av hyresrätterna. Likaså fortsatte den svarta handeln med hyreskontrakt med accelererande priser. Den flata hållningen från politiker och myndigheter gentemot denna handel gör att den kan fortgå tämligen öppet och ogenerat. Men förändringar är på väg. En mer kommersiell syn på hyressättningen börjar nu accepteras, vilket bl.a. bostadsminister Lars-Erik Lövdéns 8

9 uttalanden i olika tidningar tydligt visar. Jag är övertygad om att hyror som bättre speglar betalningsviljan och efterfrågan skapar en sundare marknad för både hyresgäster, fastighetsägare och byggherrar. Många innerstadshus av äldre årgång har kvaliteter som måste bevaras av kulturella och byggnadshistoriska skäl. Dessa fastigheter har ofta mindre effektiva planlösningar och ytor som är kostsamma att underhålla särskilt om de omfattas av bevarandekrav. Detta har fastighetsägarna ingen möjlighet att ta ut på hyran. Men säkert är att det finns många som är beredda att betala extra för förmånen att få bo i dessa miljöer, vilket är ytterligare ett skäl till att hyrorna måste sättas i relation till både omkostnader och betalningsvilja. Till följd av hyresregleringens konsekvenser sålde även vi ett antal fastigheter till bostadsrättsföreningar samt en byggrätt till JM Byggnads AB som kommer att uppföra bostadsrätter på tomten. När våra egna investeringar inte matchar de höga priser som betalas kan vi som affärsdrivande företag helt enkelt inte tacka nej till dessa affärer. Med anledning av detta fanns det många orsaker till att vi under det gångna året intog en ledande roll i mediadebatten och drev frågan kring marknadshyror. Under en period lämnade vi även Fastighetsägareföreningen i Göteborg, då vi ansåg dem alltför passiva i frågan. Fastighetsägareföreningen driver nu frågan vidare på ett bra sätt. Men jag frågar mig fortfarande varför det är så tyst bland övriga fastighetsägare. MILJÖN EN NATURLIG DEL I VÅR VERKSAMHET Den ökande kunskapen om miljöfrågornas betydelse i samhället har skapat nya attityder och förändrade preferenser. I allt högre grad är det marknadskrafterna som idag driver utvecklingen inom miljöområdet. Miljöfrågorna har inom allt fler områden blivit en väsentlig konkurrensfaktor. Hösten 1999 påbörjade vi därför ett planerat miljöarbete. Miljöarbetet ska bedrivas så att det bidrar till en god värdetillväxt i Wallenstams fastighetsbestånd. DUKTIGA PÅ FÖRVALTNING OCH UTHYRNING Vår uthyrning av kommersiella lokaler har expanderat kraftigt under 90-talet och speciellt under Wallenstam förvaltar i Göteborg idag mer lokalyta än bostadsyta och totalt en halv miljon kvadratmeter. Kompetensen inom bolaget kring lokaluthyrning och förvaltning är idag lika hög som på bostäder, men att arbeta med lokaler innebär delvis olika arbetssätt och fokus på varje kundsegment. För att kunna tillvarata de olika kompetenserna på bästa sätt och bibehålla en platt organisation har Göteborgsverksamheten delats upp i två bolag, ett för lokaler och ett för bostäder. Då prisläget är högt både på kommersiella fastigheter och bostadshus har vi i nuläget ingen uttalad strategi att växa. Enstaka förvärv kan däremot bli aktuella i attraktiva närområden eller i direkt anslutning till fastigheter som sedan tidigare ägs av Wallenstam. För att kunna möta marknadens behov har personalen strävsamt och målinriktat arbetat sig igenom alla de förändringar som genomförts under året. Exempelvis har en kompetenshöjning gjorts på förvaltarsidan och lokalfunktionerna förstärkts med flera tjänster. I Stockholm har Anette Sand, som närmast kommer från egen konsultverksamhet, tillträtt som VD för Wallenstam Stockholm AB. Jag vill tacka samtliga medarbetare för ett lyckosamt år och passar samtidigt på att hälsa nya medarbetare välkomna till Wallenstam. BARA MÅLRAKAN KVAR För snart fem år sedan sattes ett resultatmål för år 2000 om 100 Mkr. Vi befinner oss nu på upploppet och helt planenligt närmar vi oss målet. I Göteborg är vi sedan länge välkända. Likaså i Helsingborg där vi, vid sidan om allmännyttan, är den största aktören. Den lyckade etableringen av vårt nya kontor på Södermalmstorg, i Stockholm, har bidragit till att snabbt sätta Wallenstam på Stockholmskartan för bostadssökande. I samtliga dessa städer ska vi vara ett naturligt val för människor som söker bostäder. I Göteborg ska vi dessutom vara förstahandsvalet för företag som söker attraktiva kontorslokaler. MOT HÖGRE HÖJDER Under hela 90-talet har Wallenstams fastighetsbestånd och organisation genomgått en förädling som gör att vi idag har en mycket bra och kostnadseffektiv förvaltning. Vårt nya Partner-koncept i fastighetsförvaltningen som nu successivt införs, kommer att höja kvaliteten ytterligare. Vi börjar också tydligt skönja effekterna av vår geografiska koncentration till tre attraktiva storstadsmarknader som innebär en inte obetydlig potential för Wallenstam i takt med att marknadshyror införs. Vilka mål som kommer att sättas för nästa femårsperiod är i dagsläget ännu inte klart. Men säkert är att vi siktar på en marknadsledande position på våra respektive marknader. Jag ser därför med stor tillförsikt på Wallenstams framtid. Vi har både näringen och förmågan att utvecklas i rätt riktning för en fortsatt värdetillväxt. Hans Wallenstam 9

10 FLERÅRSÖVERSIKT Mkr RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Fastighetsförvaltning Hyresintäkter Driftkostnader Driftöverskott Avskrivningar fastigheter Bruttoresultat Förvaltnings- och administrationskostnader Rörelseresultat Räntebidrag Räntenetto Förvaltningsresultat Fastighetsrörelse Försäljningsintäkter Resultat i fastighetsrörelsen Resultat före skatt Resultat efter skatt Justerat förvaltningsresultat före avskrivningar BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Fastigheter Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Synligt eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder räntebärande Kortfristiga skulder ej räntebärande räntebärande Summa skulder och eget kapital KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Kassaflöde efter förändring av rörelsekapital Nettoinvesteringar Finansiering Förändring likvida medel Disponibel likviditet KVADRATMETERINNEHAV m INTÄKTER Hyra i Mkr Bostäder Kommersiella lokaler 10

11 Mkr NYCKELTAL Fastigheternas marknadsvärde Övervärde i fastigheter Substansvärde Substansvärde efter latent skatt Investeringar Förvärv av fastigheter Byggnadsinvesteringar Försäljning av fastigheter Fastighetsbestånd Antal tusen kvadratmeter Bokfört värde per kvm, kronor Marknadsvärde per kvm, kronor Överskottsgrad, % 59,8 62,0 61,3 63,4 65,8 Räntebidrag i % av hyresintäkter och räntebidrag Fastigheternas direktavkastning, % 7,6 7,7 7,7 7,8 7,7 Fastigheternas direktavkastning exkl. projektfastigheter, % 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 Belåningsgrad, % Soliditet, % 14,4 12,1 12,1 11,7 12,3 Justerad soliditet, % 30,8 29,0 28,5 24,0 23,6 Genomsnittlig ränta på räntebärande skulder, % 5,72 6,81 7,52 8,74 9,88 Genomsnittlig ränta per 31 december, % 5,82 6,66 7,52 8,31 10,03 Räntabilitet på synligt eget kapital, % 22,5 3,7 7,6 2,9 2,6 Räntabilitet på totalt kapital, % 7,9 6,4 7,5 8,0 8,9 Uthyrningsgrad hyresvärde, % Uthyrningsgrad yta, % FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE Mkr Bokfört värde 1999 Övervärde JUSTERAT FÖRVALTNINGSRESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Mkr

12 AFFÄRSKONCEPT Affärsidé Att utifrån ett mycket gott fastighetsbestånd fortsätta att förvärva, bygga, förvalta, förädla och sälja fastigheter. Allt i syfte att tillgodose en föränderlig marknad med ändamålsenliga bostäder, lokaler och fastigheter i svenska storstadsregioner. Uthållig lönsamhet ska uppnås genom hög förmåga inom alla verksamhetsdelar, samtidigt som helheten starkt styrs mot övergripande koncernmål. Wallenstam är företrädesvis ett bostadsföretag, geografiskt koncentrerat till Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Wallenstam är av tradition en stor och kompetent aktör på Göteborgsmarknaden med ett väl utbyggt kontaktnät, varför bolaget även äger kommersiella fastigheter i Göteborg. Wallenstam bygger, köper och säljer fastigheter i syfte att vidmakthålla fastighetsbeståndets höga kvalitet och förädla dess struktur ytterligare. MÅL ÅR 2000 Koncernmål Minst 10 % räntabilitet på synligt eget kapital Mer än 10 % synlig soliditet Förvärv Värdetillväxt Lönsam förvaltning och förädling FÖRVÄRV GÖRS TILL RÄTT PRIS Försäljning Värdetillväxt skapas genom fullt uthyrda bostäder/lokaler och ombyggnad i syfte att öka värdet i fastigheterna och höja hyresintäkterna. Under den tid en fastighet behålls skapas fortsatt lönsamhet genom en kostnadseffektiv förvaltning. Färdigförädlade fastigheter kan avyttras. Verksamhetsmål Förvaltningsresultat före avskrivningar större än 100 Mkr Justerad soliditet på 40 % 0 % vakansgrad på bostäder årligen Mindre än 5 % vakansgrad på lokaler årligen Det första koncern- respektive verksamhetsmålet överensstämmer med varandra. Den synliga soliditetsnivån är anpassad till bolagets låga rörelserisk, med en stor andel bostäder och en geografisk koncentration av fastighetsbeståndet till likvida marknader. Målet för den justerade soliditeten är ett mer rättvisande mått på den finansiella risknivån då bolaget verkar på orter med en likvid marknad och därmed har möjlighet att realisera övervärden. 12

13 Wallenstam Två begrepp har skapats för att på ett enkelt sätt beskriva Wallenstams affärsidé. På detta sätt kan kommunikationen riktas till olika målgrupper med Wallenstams logo som gemensam nämnare. Bra Boende står för bra lägen, bra kontraktsform, bra bostäder, bra service. Levande Lokaler står för funktionella och flexibla kontorslokaler med hög servicenivå, hög standard samt anpassning till hyresgästens behov av kringtjänster. SÅ UPPNÅR VI MÅLEN Målen förverkligas genom höjda bostadsoch lokalhyror, en fortsatt kostnadseffektiv förvaltning samt vidareförädling av fastighetsbeståndet genom ny- och ombyggnationer, köp och försäljningar. För att säkerställa en marknadsledande position krävs marknadskännedom och närhet till kunder och affärspartners. Wallenstam har därför separata förvaltningsbolag på varje delmarknad. Bostadshyrorna ska höjas genom årliga hyresförhandlingar i varje region samt genom kontinuerliga bruksvärderingar under verksamhetsåret. Omförhandlingar av befintliga garageoch parkeringsavtal samt lokalkontrakt till marknadsmässiga nivåer bidrar till att öka bolagets hyror. Det gäller även nyförvärv av outhyrda eller delvis outhyrda kommersiella fastigheter. Koncerngemensamma upphandlingar, personaleffektiv organisation och hög kompetens bidrar till att driftkostnaderna bibehålls på en fortsatt låg nivå. Wallenstam har en effektiv kapitalförsörjning och är aktiva i sin finansförvaltning. I balansräkningen arbetas dynamiskt med övervärden, köp/försäljningar och belåningsgrad/ skulder. Investeringar i fastigheter och fastighetsförvärv genomförs i syfte att öka värdet på fastighetsbeståndet. När efterfrågan tillfredsställs ökar betalningsviljan för lokaler och bostäder och därmed värdet på fastighetsbeståndet. Under 2000 kommer affärskonceptet att ses över samtidigt som strategier och mål för de kommande fem åren beaktas. Fokus på människor. Vår vision Bra Boende och Levande Lokaler ger alla medarbetare riktning och inspiration i det dagliga arbetet. 13

14 FASTIGHETSBESTÅND KONCENTRATION Wallenstams verksamhet bedrivs i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Dessa städer har ett väl utvecklat näringsliv och uppvisar tillväxt, positiva inflyttningsnetton samt hög efterfrågan på bolagets bostäder och lokaler. Det är likvida fastighetsmarknader med såväl inhemska som utländska aktörer. Sedan 1993 uppvisar Wallenstams fastigheter en årlig värdetillväxt med höjda hyror i samtliga dessa städer. Koncentration och renodling eftersträvas i syfte att uppnå bättre fokus samt en marknadsledande ställning på varje ort och marknad. Det bidrar även till bolagets låga riskprofil. Koncernen har fyra fastighetsförvaltande bolag. I Göteborg har förvaltningen delats på två bolag, ett för bostäder och ett för kommersiella fastigheter. Tusental m FASTIGHETSBESTÅNDETS ÅLDERSSTRUKTUR FASTIGHETSSTRUKTUR Wallenstam ägde vid årsskiftet totalt m 2 ( ). Fastighetsbeståndet fördelar sig på Wallenstams tre marknader där Göteborg utgör 49 %, Stockholm 38 % och Helsingborg 13 %. Göteborg är enda stad med kommersiella fastigheter, i övrigt ägs endast bostadsfastigheter med kommersiella inslag. Mer än 60 % av ytan finns i fastigheter byggda senare än Ca 60 % av lägenhetsbeståndet utgörs av en- eller tvårumslägenheter. HYRESGÄSTSTRUKTUR Wallenstam har totalt ca hyresrättskontrakt varav bostäder, lokaler och parkerings-/garageplatser. Uthyrningsgraden uppgår till 95 % av både hyresvärdet och ytan. Bostadsbeståndet är fullt uthyrt. 49 lokalhyreskontrakt överstiger 1 miljon kronor och utgör 16 % av det totala hyresvärdet. Största hyresgäster i Göteborg är; Mölnlycke Health Care, Landsarkivet, Försäkringskassan, Göteborgs Museer, Intentia, Cap Gemini, Göteborgs Universitet samt Oracle, och i Stockholm; Viktor Rydbergs Gymnasium. Under kommande tre år omförhandlas ca 60 % av lokalkontraktens hyresvärde. HYRESKONTRAKTENS LÖPTIDER Bostäder (68%) Bostäder (68%) 2000 (8%) 2001 (7%) 2002 (6%) 2003 (3%) 2004 (8%) HYRESKONTRAKTENS STORLEK 4,0 5,0 mkr (2%) 3,0 4,0 mkr (3%) Över 5,0 mkr (4%) Under 0,5 mkr (12%) 2,0 3,0 mkr (2%) 1,0 2,0 mkr (5%) 0,5 1,0 mkr (4%) tal och tidigare 1930-tal 1940-tal 1950-tal Bostäder 1960-tal 1970-tal 1980-tal 1990-tal Kommersiellt FASTIGHETSBESTÅNDETS STRUKTUR Fördelning Uthyrningsbar Andel Hyresvärde Andel Snitthyra lokaltyp yta, m 2 yta, % Mkr* hyra, % per m 2 Bostäder Kontor Butik Industri/Lager Övrigt FÖRDELNING AV LÄGENHETSBESTÅNDET Totalt Antal lägenheter % 1 rok 39% 2 rok 28% 3 rok 10% 4 rok 3% 5 rok eller större Fördelning Uthyrningsbar Andel Hyresvärde Andel Snitthyra bolagsvis yta, m 2 yta, % Mkr* hyra, % per m 2 Göteborg Stockholm Helsingborg Lokaler Totalt * Bedömd hyra för Tillkommer räntebidrag, för 2000 bedömt till 3 Mkr. Högt i tak. Vi förespråkar det av många anledningar och framför allt när viktiga frågeställningar behöver ventileras. 14

15

16 FASTIGHETSRÖRELSEN Fastighetsmarknaden präglades av en ökad aktivitet under Stora uppköp och fusioner har förberetts under slutet av året, exempelvis den mellan Drott och Balder. Likaså ökade bildandet av bostadsrättsföreningar under året, framför allt i Stockholm där många bostadsrättsföreningar köper hyresfastigheter till låga avkastningskrav. Flera exempel kunde också ses på kommunalt ägda bostadsbolag som sålde ut fastigheter till nybildade bostadsrättsföreningar. Den uppåtgående trenden på kommersiella fastighetspriser och lokalhyror fortsatte under året. Nyproduktionen av bostäder och lokaler var däremot fortsatt låg, de få byggnationer som kom till stånd var främst bostadsrätter. Den höga aktivitet och strukturomvandling som pågår på marknaden håller på att förändra dess utseende. Bland annat påverkar IT-bolagens snabba utveckling synen på lokalkontrakt. Det är viktigt att vara flexibel och leva med hyresgästen för att kunna förutse och förbereda för förändringar. I Stockholm har det blivit särskilt svårt att finna bostadsfastigheter till de direktavkastningskrav som Wallenstam ställer, d.v.s. att förvärvad fastighet direkt ska påverka bolagets förvaltningsresultat positivt. Trots detta blev 1999 det verksamhetsår då affärsvolymen varit den största i Wallenstams historia. FÖRVÄRV, INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR Under 1999 förvärvade Wallenstam fastigheter för totalt 622 Mkr (151) och investerade 220 Mkr (184) i ny- och ombyggnationer. Fastighetsförsäljningarna uppgick till 871 Mkr (69). Ett flertal förvärv av kommersiella fastigheter gjordes i Göteborg om totalt ca m 2, varav den största fastigheten, i

17 Mölnlycke, är på m 2. I Stockholm köpte Wallenstam Råcksta, ett större utvecklingsbart bostadsbestånd i Vällingby med låg snitthyra, vilket ger en bra framtida hyrespotential. Dessutom förvärvades en bostadsfastighet på Södermalm samt en kommersiell fastighet om ca m 2 intill Orminge Centrum i Nacka, där Wallenstam sedan tidigare äger lägenheter. Fastigheten byggs nu om för olika verksamheter, däribland en förskola och ett entreprenörsgymnasium. Projekt som avslutats i Göteborg är bl.a. ombyggnad av en bostadsfastighet på Kungsportsavenyn 4 och av en kommersiell fastighet på Vasagatan/Götabergsgatan. Ombyggnad pågår av en kommersiell fastighet på Mölndalsvägen 81 för bl.a. Mercuri International AB. I Stockholm färdigställdes en bostadsfastighet utmed Fregattvägen. Härutöver har ett flertal mindre ombyggnationer genomförts på samtliga orter. Årets största enskilda affär blev försäljningen av Wallenstams samtliga fastigheter om m 2 i Malmö, till norska Heimstaden A/S. Beståndet var efter en förädlingsfas i gott skick och fullt uthyrt men inte tillräckligt stort för en effektiv förvaltning. Med få objekt till salu och stigande priser var nyförvärv inte aktuellt. Wallenstam valde därför att avyttra hela Malmöverksamheten med god avans. Härutöver sålde Wallenstam sitt bostadsområde Pilegården i Göteborg. Försäljningen ingick i det affärspaket med Stena Fastigheter då Wallenstam förvärvade Råcksta i Stockholm. Härutöver såldes tre mindre bostadsfastigheter i Göteborg och en i utkanten av Stockholm. Försäljningarna gav ett sammantaget överskott i fastighetsrörelsen om 125 Mkr. FÖRVÄRVS- OCH INVESTERINGSPOLICY Wallenstams förvärv ska genomföras på valda marknader och där i prioriterade områden. Vid förvärv av bostadsfastighet väljs fastighet med förädlingspotential. Kommersiella fastigheter inriktas på ändamålsenliga kontor med förädlingspotential i långsiktigt attraktiva områden. Inför varje investering upprättas en investeringskalkyl. Varje fastighetsköp och investering i fastighet ska resultera i att förvaltningsresultatet utvecklas positivt och långsiktigt bidra till en avkastning på minst 10 % på eget kapital. SÅ ÖKAR WALLENSTAM VÄRDET PÅ SINA FASTIGHETER Wallenstam arbetar utifrån en egen förädlingsmodell för att förbättra driftresultatet och öka värdet på fastigheterna. Nedan ges exempel på hur detta arbete bedrivs i ett bostadshus respektive en kommersiell fastighet. FÖRÄDLINGSPROCESS BOSTADSFASTIGHET Vid köpet analyseras läge, efterfrågan och potential till driftnettoförbättring. En äldre ej ombyggd bostadsfastighet i efterfrågat läge har i regel en stor hyreshöjningspotential efter endast en försiktig modernisering. En arbetsgrupp med hyresgäster och fastighetsägare bildas. Hyran förhandlas, modernisering påbörjas. Processen tar normalt cirka ett år. Ett nyligen genomfört projekt är Kungsportsavenyn 4 i Göteborg där hyreshöjningen blev ca 65 %. I större områden inleds processen med ett s.k. principhus som sedan följs av resterande hus. Äldre fastigheter kan ibland vinna på att byggas till för bättre utnyttjande. Blockuthyrning av lägenheter är ett annat alternativ, tillvägagångssättet är då som ovan. Skillnaden ligger i det samarbetsavtal som upprättas mellan Wallenstam och hyresgäst som blockförhyr fastigheten. Efter ombyggnad tar hyresgästen oftast över driftansvaret för fastigheten. FÖRÄDLINGSPROCESS KOMMERSIELL FASTIGHET Wallenstam undersöker kontinuerligt tillgången på outhyrda kommersiella fastigheter i Göteborg. Incitament kan även komma från företag med förändringsbehov. Efter att en fastighet lokaliserats görs en marknadsanalys av lägets attraktionskraft, nuvarande situation och framtida potential m.m. Vidare kartläggs parametrar som logistik, fastighetens skick och moderniseringsbehov. Befintliga hyresnivåer och vakansgrader undersöks i området. En strategi fastläggs för grad av renovering, vilken profil fastigheten ska ha och vilken typ av företag som ska kontaktas för etablering i lokalerna. För tempo i processen och omgående intäkter i fastigheten eftersträvas att en s.k. dragare hyr en större andel av huset. Under förädlingsprocessen har viss personal specialuppdrag för aktuellt projekt fram tills lönsamhet uppnås. Ett exempel där modellen följs är nyförvärvade Ormingehus, f.d. Boo Sjukhus i Nacka kommun. Närhet och samarbete. Våra leverantörer och samarbetspartners tillför med sin spjutspetskompetens ovärderlig kunskap i pågående projekt. 17

18 FASTIGHETSFÖRVALTNING Wallenstam finns på marknader med stor efterfrågan på bostäder och hög uthyrningsgrad. Med detta som utgångspunkt arbetar bolaget med att hitta rätt hyresgäst till rätt bostad för att uppnå långa boendekontrakt och en säkrad intäktsmassa. högre hyror i innerstadslägen. En högre takt i förändringsarbetet mot marknadshyror är därmed att vänta. Med full effekt av marknadshyror har Wallenstam en uppskattad hyreshöjningspotential mellan % i sitt bostadsbestånd. BRA BOENDE Den allmänna debatten om marknadshyror har öppnat för att i högre grad kunna se till ekonomiska och sociala kriterier i urvalsprocessen. Wallenstam har förberett för en friare hyressättning, bl.a. genom ett brett upplagt utbildningsprogram kring affärsmannaskap för en närmare och tätare kontakt med bostadshyresgästerna. Wallenstams hyresgästklubb utvecklas kontinuerligt till förmån för bostadshyresgästerna. Idén med klubben är att erbjuda hyresgästerna tjänster och förmåner såsom billigare hemförsäkring, gratis inträde på muséer, rabatt på bilhyra, kapitalvaror, friskvård m.m. för ett ökat mervärde i boendet. HYRESSÄTTNING BOSTÄDER Inför varje verksamhetsår förhandlas Wallenstams bostadshyror med respektive orts hyresgästförening. Förhandlingarna föregås av en noggrann genomgång av bolagets samtliga bostadsfastigheter och mål upprättas för varje fastighet. Nu gällande hyressättningssystem innebär att hyrorna i de kommunalt ägda bostadsföretagen också är normgivande för de privata bostadsföretagen. Allmännyttans företag förhandlar med Hyresgästföreningen på respektive ort om kommande års hyror, varefter de privata bostadsföretagen förhandlar på motsvarande sätt. I vissa fall träffas flerårsöverenskommelser. Genom allmännyttans prisledande funktion har politikerna ett styrinstrument för hyressättningen. Visst utrymme finns dock för de privata bostadsföretagen att åstadkomma högre hyror än allmännyttan, då hyran i en privatägd lägenhet utan att det betraktas som oskäligt, får överstiga hyran i en av allmännyttan jämförbar lägenhet med ca 5 %. Till detta kommer lägesaspekten som genom domstolsbeslut och ett antal politiska uttalanden nu kommer att få ökad betydelse för hyresutvecklingen. Utöver sedvanliga förhandlingar genomför bolaget varje år bruksvärderingar i speciellt utvalda fastigheter. De årliga hyresförhandlingarna mellan hyresmarknadens parter innebär varierande förhandlingsresultat för olika bolag. Wallenstam har överträffat allmännyttans förhandlingsresultat de senaste fem åren. Vid särskilda insatser i bostadsfastigheter såsom förbättringar och ökade säkerhetsinsatser upptas särskilda hyresförhandlingar under löpande verksamhetsår. Detta gäller även vid nyproduktion av lägenheter. Bostadsföretag har emellertid ingen skyldighet att hyresförhandla med Hyresgästföreningen om nyproduktion, utan får träffa särskild överenskommelse med enskilda hyresgäster. Vid s.k. blockuthyrningar, då mer än tre lägenheter hyrs ut till samma hyresgäst, finns en större handlingsfrihet med avtalsregler som påminner om de för lokalhyror. Under 1999 har debatten om lägets betydelse på hyressättningen ökat, och en utredning har tillsatts för en framtida förändring. Wallenstam verkar för en mer marknadsanpassad hyressättning genom att aktivt deltaga i mediadebatten och i diskussioner med hyresgästföreningar och branschkollegor. I regeringens pågående bostadssociala utredning har bostadsminister Lövdén starkt ifrågasatt bruksvärdessystemet och också visat sig positiv till LEVANDE LOKALER Lokaluthyrningen omfattas av tre huvudaktiviteter; kundvård, uthyrning och omförhandling av befintliga hyresavtal. Under en treårig omförhandlingsfas har Wallenstam konverterat ca 40 % av lokalhyresavtalen. Av de kontrakt som förfallit har de flesta omförhandlats, vilket givit ytterligare möjlighet till hyreshöjningar. Resultatet av detta arbete är 6 Mkr i ökad hyresintäkt. Levande Lokaler konceptet utgår från kunden och dess organisation. Wallenstam strävar efter att tillfredsställa hyresgästens förändringsbehov oavsett kontraktslängd. I konceptet ingår olika företagsaktiviteter och mervärden som kontaktnät och tillfällen till kunskapsutbyten samt bostadsservice i samband med nyrekryteringar. Wallenstam har i princip ingen avflyttning från de kommersiella fastigheterna. Genom sin framträdande roll på den kommersiella marknaden i Göteborg har Wallenstam stort inflöde av intressenter till bolagets lokaler. Utöver detta arbetar Wallenstam med uppsökande verksamhet, telemarketing och sitt väl fungerande nätverk. Wallenstams framskjutna position innebär stora möjligheter till expansion på den kommersiella marknaden i Göteborg och en god hyreshöjningspotential. Efter inventering av samtliga garageoch p-platsavtal har en omförhandlingsprocess inletts av ett stort antal av dessa avtal. HYRESSÄTTNING LOKALER På lokalhyresmarknaden är hyressättningen fri och styrs främst av efterfrågan, d.v.s. vad marknaden är beredd att betala för lokalen. I en omförhandlingssituation har emellertid lokalhyresgästen ett indirekt besittningsskydd som innebär att föreslagen hyra måste vara marknadsmässig. 18

19 PARTNER Wallenstams förvaltning är decentraliserad till respektive dotterbolag där uppföljning av driftkostnader görs på fastighetsnivå. Fastighetsskötseln köps av lokala fastighetsentreprenörer som ansluter sig till Wallenstams Partner avtal. Detta skapar fördelaktiga priser och flexibilitet samtidigt som det ger hög kvalitet och enhetlighet på fastighetsskötseln trots många leverantörer. Dotterbolagens driftkostnader jämförs, och mellan bolagen finns ett etablerat erfarenhetsutbyte. Upphandlingar av reparationer och underhållsaktiviteter görs i stora volymer med lägre priser som resultat. Koncerngemensamma upphandlingar utnyttjas i högre grad än tidigare, till följd av de många avregleringar som skett på marknaden. Exempelvis har diskussioner inletts med leverantörer av el, data och tele. Wallenstam tror på långsiktiga samarbeten och arbetar för att alla parter leverantörer, hyresgäster och Wallenstam blir vinnare. FÖRSTUDIE OCH MILJÖPOLICY Miljöaktiviteter har ingått som en naturlig del i den löpande verksamheten under många år. Detta gäller t.ex. åtgärder för besparing av fastighetsel, uppvärmningsenergi, vatten samt utökad källsortering. Under vintern 1999 gjordes en förstudie för att få ett beslutsunderlag och kunna skapa en struktur för hur det fortsatta miljöarbetet bör bedrivas. Förstudien beskriver verksamheten och dess miljöpåverkan på ett övergripande sätt utifrån: Fastighetsrörelsen, Hyresgästernas verksamheter & agerande, Energi, Vatten & avlopp, Avfallshantering, Byggnation, Fastighetsskötsel, Transporter, Miljöskadliga ämnen, Inköp och Kontor. Med förstudien som bas har arbetet med att utveckla en miljöpolicy som en ledstjärna för det framtida miljöarbetet påbörjats. MILJÖMÅL OCH HANDLINGSPLAN Koncernledningen kommer under våren 2000 att delta i ett miljöseminarium för att utveckla miljöarbetet och fastställa miljöpolicyn. Genom utbildning och information kommer miljöarbetet att spridas organisatoriskt så att samtliga medarbetare blir miljöansvariga inom sitt område. MILJÖARBETET HAR INLETTS Omkring en tredjedel av Sveriges totala energiförbrukning används till uppvärmning och varmvattenförsörjning av bostäder och lokaler. Byggande, nyttjande samt rivning av fastigheter svarar för en betydande del av dagens miljöproblem i form av brutna kretslopp och stor resursförbrukning. Wallenstams verksamhet innebär alltså stort resursutnyttjande och stora flöden av material. Bland de viktigaste miljöaspekterna för Wallenstam är energiförbrukning för uppvärmning och kylning, förbrukning av vatten och el, avfall samt utsläpp till avlopp, dessutom transporter samt användning och förekomst av miljöskadliga ämnen. Våra hyresgästers verksamheter och agerande har självklart också en avgörande betydelse. Wallenstam Partner KVALITET För varje fastighet upprättas en uthyrningsplan och en förvaltningsplan som ger uthyrare och förvaltare rätt information om vilka hyresgäster som eftersöks, fakta om teknik, hyrespotential och uppföljningsbehov. Ombyggnader och byggprojekt upphandlas enligt en strikt plan för val av rätt material, byggnadssätt m.m. Fastighetsskötselns kvalitet säkerställs genom de Partner avtal som tecknas med leverantörerna. Som ett led i kvalitetsarbetet används även enkäter för ökad information och kundanpassning. MILLENNIESKIFTET Vid årsskiftet kunde konstateras att de insatser som gjorts för att säkerställa samtliga i verksamheten ingående system resulterade i en helt problemfri övergång till år Omsorg om detaljerna. Att förvalta handlar om att vårda, serva och skapa trygghet. Vi är stolta över förtroendet att få förvalta mer än 300 fastigheter för mer än hushåll och närmare företagskunder.

20 WALLENSTAM GÖTEBORG AB Wallenstam i Göteborg har länge varit koncernens största dotterbolag. I början av 90-talet låg tyngdpunkten på bostäder. Bolaget har sedan dess fördubblats, inte minst genom stora förvärv av kommersiella fastigheter. För att bibehålla en liten, effektiv organisation med närhet till kunderna, valde Wallenstam att dela verksamheten i två förvaltningsbolag; Wallenstam Göteborg AB för bostäder och Wallenstam Lokaler AB för kommersiella lokaler. Delningen trädde formellt i kraft , men verksamheterna har operativt fungerat som två divisioner sedan halvårsskiftet Hans Wallenstam, tf VD Wallenstam Göteborg AB förvaltar idag bostadsfastigheter med en uthyrningsbar yta om ca m 2, vilket motsvarar 20 % av koncernens totala yta och 23 % av hyresintäkterna. Wallenstam har ca 2,5 % av hyresmarknaden i Göteborg och ca 5 % av den privata delen. FASTIGHETSBESTÅNDET Wallenstams fastighetsbestånd är koncentrerat till centrala lägen i Göteborg, Mölndal och på Hisingen. Beståndet utgörs av nybyggda och äldre ombyggda stenfastigheter vilka är fullt uthyrda. Under året har en ytterligare koncentration skett till de centrala stadsdelarna genom avyttringen av Pilegården i Askim, ett förädlat bostadsområde med 312 lägenheter om totalt m 2. Försäljningssumman uppgick till 160 Mkr. Försäljningen ingick i en större affär med Stena Fastigheter AB, där även ett större bostadsområde förvärvades i Stockholm. Inga bostadsförvärv gjordes under året. Två bostadsfastigheter avyttrades på Lasarettsgatan respektive Södra Vägen, om vardera ca m 2. Försäljningarna gjordes i samband med förvärvet av en kommersiell fastighet i Gårda, centralt i Göteborg. Vidare såldes en fastighet på Tredje Långgatan, Masthugget. Den 40-tals fastighet som tidigare förvärvats på Göteborgs paradgata, FRAMTIDSFUNKIS Under året har Kungsportsavenyn 4 ett tidstypiskt funkishus, byggts om och försetts med nya rörstammar, elledningar och avlopp. Fastigheten som är belagd med bevarandekrav har med antikvarisk hjälp återfått mycket av sin ursprungliga färgsättning. Fasaden har målats om och balkongernas ärggröna kopparräcken är renoverade med stor omsorg. Likaså har fönstren restaurerats och försetts med en ljuddämpande ruta för att inte tappa karaktär och proportioner, vilket även visade sig billigare än att sätta in nya fönster. I dialog med hyresgästerna har planlösningen förbättrats med bl.a. nya större kök och badrum med klinker, kakel och golvvärme. Vinden har omvandlats till lägenheter i etage och i källaren, dit hissarna förts ner, har en ny tvättstuga byggts. Totalt har det blivit 27 funktionella lägenheter och 4 lokaler med senaste standard, utökad säkerhet och bevarad charm. Lagom till julen 1999 kunde hyresgästerna flytta tillbaka till sina lägenheter. 20

21

22 BOSTADSBESTÅNDETS FÖRDELNING FASTIGHETSBESTÅNDETS STRUKTUR Öv. Storgöteborg (37%) Innerstad (63%) Fördelning Uthyrningsbar Andel Hyresvärde Andel Snitthyra lokaltyp yta, m 2 yta, % Mkr* hyra, % per m 2 Bostäder Kontor Butik Industri/Lager Övrigt Totalt * Bedömd hyra för Tillkommer räntebidrag, för 2000 bedömt till 1 Mkr. Kungsportsavenyn 4, har under det gångna året genomgått en genomgripande men ändå försiktig ombyggnad, med hög kvalitet på utförda arbeten. Slutresultatet blir 27 moderna lägenheter, där mycket av det gamla bevarats. En liknande ombyggnad planeras för 47 lägenheter vid Götaplatsen. Färdiga beräknas dessa båda projekt ge ökade hyresintäkter om ca 2,5 Mkr per år. Vid Jungfruplatsen i Mölndal, planeras ombyggnad av ett 30-tal lägenheter. Ytterligare fem lägenheter ska nyskapas genom att butiksytor med mindre bra affärsläge byggs om till marklägenheter med egna uteplatser. En koncentration av lokalerna kring det lilla torget kommer att bättre motsvara områdets behov. De totala hyresintäkterna från bostadsbeståndet i Göteborg uppgick för året till 198 Mkr med en snitthyra på 840 kr/m 2. BOSTADSMARKNADEN Göteborgs bostadsmarknad präglas av stor efterfrågan. En viss balans råder i kommunen som helhet men det finns en klar bostadsbrist i innerstaden. Även i expansiva grannkommunen Mölndal, råder bostadsbrist. Inflyttningsöverskottet i Göteborg ligger runt personer årligen och bedömningen är att utvecklingen kommer att fortsätta under den närmaste tioårsperioden. Byggpriserna ökar och det råder brist på hantverkare. Wallenstam är ett gammalt och välrenommerat företag inom fastighetsbranschen, vilket ger bolaget en konkurrensfördel som en intressant part för entreprenörer, i samband med upphandlingar. Omflyttningshastigheten för regionen ligger på ca 22 % och för Wallenstam på ca 18 %. Positivt för Wallenstam är att många av bolagets omflyttningar sker inom det egna beståndet. De kommunala bostadsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder svarar för drygt hälften av hyresrätterna i Göteborg. Bland de privata fastighetsägarna märks Stena Fastigheter, Drott, Byggnadsfirman Ernst Rosén, Ivar Kjellberg Fastighets AB samt många fastighetsägare med ett mindre antal fastigheter i sitt bestånd. Några större generella hyreshöjningar blev det inte under Betalningsviljan är fortfarande högre än nuvarande hyror, vilket avspeglas i att allt är uthyrt och i en stor efterfrågan samt att priserna på bostadsrätter fortsätter att stiga. Välbelägna hyresrätter kommer därför att vara ett attraktivt val för allt fler människor. Wallenstam tror på en försiktig hyreshöjning för innevarande år med större differentiering kommande år beroende på läge. FRAMTIDSUTSIKTER Trenden inom bostadsmarknaden går mot högre standard, mer effektiva ytor, högre säkerhet och ökad IT-anpassning. Det finns ett sug efter högre materialkvalitet bland fler och fler kunder. Detta kan erbjudas vid en mer individuell prissättning. Målet är att behålla positionen som ledande privat fastighetsägare i Göteborg och genom lägesanpassade hyror få fram dolda övervärden i våra fastigheter. 22

23 WALLENSTAM STOCKHOLM AB Wallenstam har nu varit etablerat i Stockholm i 15 år. I början av 90-talet expanderade bolaget kraftigt i samband med att flera större fastighetsbestånd förvärvades i bl.a. Solna, Nacka och på Södermalm. Stockholm är idag Wallenstamkoncernens största bostadsregion med lägenheter. Anette Sand, VD FASTIGHETSBESTÅNDET Wallenstam äger och förvaltar totalt ca lägenheter inom tullarna, i Nacka, i Solna, på Lidingö och nu även i Vällingby/ Råcksta. Fastighetsbeståndet utgörs innanför tullarna av äldre ombyggda eller ännu inte ombyggda hus och utanför tullarna främst av fastigheter byggda under 50- och 60-talet. Inga vakanser finns. Under året har ett större välbyggt bostadsområde från 50-talet förvärvats i Råcksta av Stena Fastigheter. Förvärvet omfattar 1100 smålägenheter om totalt m 2, som köptes för kr/m 2. Ormingehus, f.d. Boo Sjukhus i Nacka, är en kommersiell fastighet om totalt m 2 som förvärvades under året av Stockholms läns landsting för 42,5 Mkr. Fastigheten byggs nu om för andra verksamheter, största hyresgäster blir Entreprenörsgymnasiet i Nacka och Vittra Förskolor & Skolor. Skolstart hösten Wallenstam äger sedan tidigare lägenheter i samma område, varför det redan finns en fungerande förvaltningsorganisation. Investeringen genererar vinst redan i år och ligger i linje med Wallenstams strategi att köpa tomma fastigheter, för att förädla och snabbt hyra ut dem. Vid Fregattvägen i Gröndal har en ombyggnad av fastigheterna genomförts. En koncentration har gjorts av beståndet genom avyttringen av Wallenstams enda bostadsfastighet i Lättinge, Tensta om m 2. Omflyttningshastigheten i innerstadsbeståndet uppgick till 8 % medan det totala snittet för året låg på ca 14 %. Hyresintäkterna uppgick för året till 260 Mkr (250), med en snitthyra på 760 kr/m 2. BOSTADSBESTÅNDETS FÖRDELNING Nacka (28%) Öv. Storstockholm (22%) Lidingö/Solna (14%) Innerstad (19%) Vällingby/ Råcksta (17%) FASTIGHETSBESTÅNDETS STRUKTUR Fördelning Uthyrningsbar Andel Hyresvärde Andel Snitthyra lokaltyp yta, m 2 yta, % Mkr* hyra, % per m 2 Bostäder Kontor Butik Industri/Lager Övrigt Totalt * Bedömd hyra för Tillkommer räntebidrag, för 2000 bedömt till 2 Mkr. 23

24 BOSTADSMARKNADEN Stockholms befolkning ökar årligen med ca personer netto, samtidigt som det i princip inte byggts någonting nytt sedan 80- talet. I takt med att fastighetspriserna stiger lider bostadsmarknaden alltmer av en osund handel med hyreskontrakt. Stockholmarnas förmåga att lösa den akuta bostadssituationen tar sig mer och mer fantasifulla uttryck. En möjlighet att komma till rätta med problemet är att låta lägesfaktorn få spela den roll den rättmätigt ska enligt bruksvärdesprinciperna. Då kan en sund hyresmarknad åter komma till stånd där hyresnivåerna styrs av var människor vill bo och vad de vill avsätta för sitt boende. Wallenstam har länge propagerat för marknadsanpassade hyror. Motståndet bland politikerna i Stockholms Stadshus släpper i takt med att de inser orimligheten i politiska hyrestak som endast medfört att nyproduktion av hyresrätter omöjliggjorts och att omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter accelererat. Positivt är att fastighetsägarnas synpunkter fått större utrymme i media, vilket nyanserat debatten under året. Wallenstams konkurrent är i första hand allmännyttan Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. På den privata ägarsidan kan nämnas Wihlborg, Mandamus, AP-Fastigheter, Einar Mattson och Olov Lindegren. I de pågående hyresförhandlingarna för innevarande år yrkar allmännyttan på ca 4 % hyreshöjning. Wallenstam kalkylerar med en något mindre generell höjning, men med större höjningar i innerstaden. FRAMTIDSUTSIKTER Nyckelorden när det gäller arbete och boende heter flexibilitet, tillgänglighet och service. Detta innebär en möjlighet för Wallenstam som besitter dokumenterad kompetens att skapa starka relationer med sina hyresgäster genom en kundnära förvaltning. Utvecklingspotential finns i oförädlade närområden som, i likhet med Råcksta, byggdes under 30-, 40- eller 50- talet. Detta är bostadsområden med många kvaliteter; lägen utmed tunnelbanans sträckning och närhet till både grönområden och service. Fastigheterna är dessutom välbyggda med effektiva planlösningar vilket gör dem kostnadseffektiva att förädla. Husby, där Wallenstam äger fastigheter, är ett annat område med potential. Här arbetar stadsdelsnämnden för att skapa bättre struktur i området med tanke på att Tekniska Högskolans verksamhet på Järvafältet växer, vilket innebär att närmare studenters bostadsbehov måste tillgodoses. Wallenstams goda rykte, som en seriös aktör på marknaden med fullt uthyrt bestånd, borgar för en intressant framtid. Hyrorna i Wallenstams bostadsbestånd i Stockholm kommer att lägesdifferentieras, vilket innebär att dolda övervärden i beståndet åskådliggörs. EFTERTRAKTAT BOENDE Under året avslutades ombyggnaden av fastigheterna Skonerten 1 och Briggen 1 på Fregattvägen i Gröndal. Husen byggdes 1945 i tre våningar utan hiss. Dessa tidstypiska efterkrigshus innehåller många kvaliteter som efterfrågas idag. Exempelvis är lägenheterna ljusa med yteffektiva och funktionsmässigt väl genomtänkta planlösningar. Ombyggnaden omfattar stambyten, nya ytskikt, nytt yttertak, tätning av rökkanaler till öppna spisar samt installation av säkerhetsdörrar. Lägenheterna är förberedda för diskmaskin och tvättmaskin och tvättstugan har utrustats med en extra tvättmaskin för obokade tider. För att bevara husens karaktär är fasader och balkongräcken målade i kulörer framtagna i samråd med Skönhetsrådet. Den tidigare årshyran på ca 680 kr/m 2 för en normaltrea, beräknas efter ombyggnad till kr/m 2. 24

INNEHÅLL WALLENSTAM I KORTHET

INNEHÅLL WALLENSTAM I KORTHET Årsredovisning 2000 INNEHÅLL WALLENSTAM I KORTHET Verksamhetsöversikt 3 2000 i sammandrag... 5 VD har ordet. 6 Måluppfyllelse.. 8 Affärsplan. 9 VERKSAMHETSBESKRIVNING Fastigheterna och deras förvaltning.

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Innehåll. Wallenstam i korthet WALLENSTAM I KORTHET VERKSAMHETSBESKRIVNING ANALYSUNDERLAG BOKSLUT 2001 MED KOMMENTARER MEDARBETARE

Innehåll. Wallenstam i korthet WALLENSTAM I KORTHET VERKSAMHETSBESKRIVNING ANALYSUNDERLAG BOKSLUT 2001 MED KOMMENTARER MEDARBETARE ÅRSREDOVISNING 2001 Innehåll Wallenstam i korthet WALLENSTAM I KORTHET Verksamhetsöversikt... 3 2001 i sammandrag... 5 VD har ordet... 6 Strategisk inriktning...... 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING Fastighetsförvaltning...

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Verksamhetsöversikt... 3 2002 i sammandrag... 5 VD har ordet... 6 Strategi för värdetillväxt... 10

Verksamhetsöversikt... 3 2002 i sammandrag... 5 VD har ordet... 6 Strategi för värdetillväxt... 10 ÅRSREDOVISNING 22 Wallenstam i korthet Verksamhetsöversikt... 3 22 i sammandrag... 5 VD har ordet... 6 Strategi för värdetillväxt... 1 Verksamhetsbeskrivning Bostadsmarknaden... 12 Lokalmarknaden... 16

Läs mer

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö.

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. llens Årsredovisning 1996 Växtkraft. Vi utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, i takt med omvärlden och låter våra aktieägare och affärspartners få del av värdetillväxten. Detta är är ett mer än 50

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Strategi för värdetillväxt

Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Wallenstam har sedan 1995 arbetat med mål och planer i femårscykler där innevarande period sträcker sig till 25. Wallenstam har redan under 23 uppnått

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Pressmeddelande 2003-02-04

Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 06-4614-413 Datum 18 maj 2007 Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Responsgatan av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter avyttrades med en vinst om 45 Mkr Resultat Resultatet efter finansiella

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken Svenska Bostadsfonden 8 Uttern 2008 förvaltningsber ättelse 2008 SVENSK A BOSTADSFONDEN 8 AB Faktaruta

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kalleberga 13:8 Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge

Kalleberga 13:8 Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge 14 stycken trevliga lägenheter i radhusmiljö, tre byggnader. Välj mellan 2 eller 3 rum och kök, carport till varje lägenhet. Byggt 1989 med 1 km till Kallinge centrum och

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA HYRESHUS I STOCKHOLM? Privatvärdarnas ekonomi i Stockholm 213 Innehåll Det är lönsamt att äga hyresfastigheter 4 Bostadsbristen utnyttjas 6 Så gjorde vi undersökningen 7 Vinst per

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge Ernst 1 och Ernst 7 Mitt i centrum av Ronneby finns kvarteret Ernst. Ernst består av en blandning av gamla pittoreska träbyggnader med mysig charm och 1980- tals byggnader i tegel med modernt stuk. En

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 1997

Halvårsrapport. januari juni 1997 Halvårsrapport januari juni 1997 Castellum halvårsrapport januari juni 1997 Verksamhet Castellum är ett av de större renodlade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet innehåller enbart svenska

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och tillväxt till låg finansiell risk. År 2014 blev ytterligare

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2010

Delårsrapport januari augusti 2010 Delårsrapport januari augusti 2010 Förvaltnings AB Framtiden Delårsrapport 2010 1 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 0,90-1,17 procent för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB 8 1 e Insänt till Københavns Fondsbørs via Company News Service den 23 maj 2007. Styrelsen i Keops har i dag genomfört styrelsemöte, där koncernens halvårsrapport blev avhandlad. Rapporten bifogas. Sammandrag:

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Delårsrapport januari juni 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Vision Affärsidé Under andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission till befintliga aktieägare om 400 MSEK. Likviddag

Läs mer

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge 30 stycken trevliga lägenheter i totalt två byggnader. Välj mellan 1, 2 eller 3 rum och kök men med flest antal tvåor. Samtliga lägenheter är uthyrda. Husen är bygda

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr.

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 632 (567) Mkr. Vakansgraden

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Frågor och svar om projektet Framtidskraft

Frågor och svar om projektet Framtidskraft 1 (8) 2011-10-03 Frågor och svar om projektet Framtidskraft Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) har beslutat att genomföra projektet Framtidskraft.

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3, 2005

Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter Delårsrapport januari - september 2005 1 Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter AB (publ) Periodens resultat efter skatt: 1 693 Mkr (846 Mkr). Periodens resultat före skatt, exklusive

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

KUNGSLEDEN. DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2014 OCH NYEMISSION 15 augusti 2014. Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör

KUNGSLEDEN. DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2014 OCH NYEMISSION 15 augusti 2014. Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör KUNGSLEDEN DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2014 OCH NYEMISSION 15 augusti 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör VIKTIG INFORMATION Detta material utgör inte något erbjudande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand DELÅRSRAPPORT Q1 2015 januari-mars 2015 Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda >> Väsentliga händelser januari-mars 2015 >> Fastighetsförvaltning >> Förvärv >> Finansiell ställning

Läs mer