KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONCERNENS RESULTATRÄKNING"

Transkript

1 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i miljoner kronor Försäljning Kostnad för sålda varor Not 2, Bruttoresultat Försäljningskostnader Not Administrationskostnader Not Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Resultat från intresseföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader netto Not Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Skatter Not Resultat efter skatt Minoritetsintressens andel i årets resultat Årets resultat Värden enligt delårsrapporter 1999 Belopp i miljoner kr Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår om ej annat anges 1999 Försäljning Rörelseresultat Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat i kronor per aktie efter skatt, kr

2 KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTATRÄKNING Försäljning SKF-koncernens försäljning uppgick 1999 till Mkr ( och )*. Den 2.6%-iga försäljningsminskningen jämfört med 1998 förklarades av valutaeffekt +2.0%, pris- och mixeffekt (volymförändringar mellan kundsegment med olika prisnivåer) +0.5% och volym -5.0%. Rörelseresultat SKF-koncernens rörelseresultat uppgick 1999 till Mkr (-999 och 2 949)*. Rörelsemarginalen för 1999 var 6.9% (-2.7 och 8.0)*. Resultatet påverkades positivt av engångsintäkter på 388 Mkr, huvudsakligen hänförbara till försäljning av fastigheter och ej utnyttjade avsättningar. Justerat för årets engångsintäkter var marginalen 5.8%. De förbättrade vinstmarginalerna berodde till största delen på intern omstrukturering, kostnadsreduktioner, förbättrad effektivitet, högre priser och förlusteliminering belastades rörelseresultatet med avsättningar om Mkr för pågående och beslutade effektiviseringsprogram. Dessa kostnader fördelades med Mkr på kostnad för sålda varor, 408 Mkr på försäljnings- och administrationskostnader, Mkr på övriga rörelseintäkter och -kostnader, netto, och 94 Mkr på resultat från intresseföretag. Exklusive 1998 års avsättningar skulle rörelseresultatet ha uppgått till Mkr. Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader inkluderar vinst och förlust vid försäljning av icke produktionsrelaterade anläggningstillgångar, vinst och förlust vid försäljning och nedläggning av företag och verksamheter, hyresintäkter, resultat från återförsäkringsverksamhet samt kursvinster och kursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto, uppgick 1999 till 403 Mkr (-928 och 799)*. Posten inkluderade 1999 bland annat vinsten om 133 Mkr avseende försäljningen av den kontorsfastighet i Göteborg som inrymmer koncernens huvudkontor. Den innehåller även försäljning av övriga anläggningstillgångar samt upplösning av ej utnyttjade avsättningar för omstruktureringsaktiviteter om 150 Mkr. Totalt uppgick engångsintäkterna till 388 Mkr inkluderade posten bland annat avvecklingskostnader för tillverkning av textilmaskinkomponenter i Tyskland, för tillverkning av tätningar i Gastonia i USA samt för smedjan i Arvika i Sverige utgjordes posten till allra största delen av en vinst om 760 Mkr avseende försäljningen av FlexLink Systems till Scandinavian Equity Partners. Resultat från intresseföretag utgjordes främst av koncernens andel av förlusten i WPB Water pump bearing GmbH (JV), Tyskland. Därutöver ingick 1998 avvecklingskostnader för koncernens andel av samriskbolaget. Bolaget bildades 1996 av SKF och den tyska lagertillverkaren INA för tillverkning av vattenpumpspindlar i Momo, Italien. En försäljning av SKFs 40% andel i samriskbolaget till INA ägde rum Försäljningen var i linje med SKFs beslut att lämna förlustaffärer. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick 1999 till Mkr ( och 2 106)*. Detta resultat belastades under 1998 med avsättningar om totalt Mkr för pågående och beslutade effektiviseringsprogram. Exklusive avsättningar skulle resultatet efter finansiella intäkter och kostnader ha uppgått till Mkr. Koncernens finansiella intäkter och kostnader, vilka netto uppgick till -751 Mkr 1999 ( och -843)*, påverkades positivt av minskad upplåning under Det kan jämföras med 1998 som påverkades negativt av en ökad upplåning 1998, kursförluster i asiatiska samriskföretag samt nedskrivning om 110 Mkr av aktierna i det kinesiska lagerbolaget Wafangdian Bearing Company Ltd. Resultat efter skatt SKF-koncernens resultat efter skatt uppgick 1999 till Mkr ( och 1 523)*. Koncernens effektiva skattesats för 1999 uppgick till 37% (18 och 28)* års skatteintäkt om 377 Mkr kom huvudsakligen från förlustavdrag som uppstått i samband med avsättningar och som bedömts resultera i framtida skattelättnader för koncernen. Under 1997 påverkades skattekostnaden positivt med cirka 100 Mkr på grund av sänkta skattesatser i Italien. * Siffror inom parentes visar motsvarande värden 1998 och Försäljning, Mkr Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, Mkr

3 KONCERNENS BALANSRÄ KNING Belopp i miljoner kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Not Långfristiga latenta skattetillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Not Aktier och andelar Not Långfristiga finansiella tillgångar Not Omsättningstillgångar Varulager Not Kundfordringar Not Kortfristiga skattetillgångar Not Övriga kortfristiga fordringar Not Kortfristiga finansiella tillgångar Not Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Not 13 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Minoritetsintressen Avsättningar Avsättningar för pensioner och sjukvårdsförmåner Not Avsättningar för latenta skatter Not Övriga avsättningar Not Långfristiga skulder Långfristiga lån Not Övriga långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Kortfristiga lån Not Leverantörsskulder Not Kortfristiga skatteskulder Not Övriga kortfristiga skulder Not Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda säkerheter Not Ansvarsförbindelser Not

4 KOMMENTARER TILL KONCERNENS BALANSRÄKNING Tillgångar och skulder Koncernens tillgångar har minskat under 1999 bl a genom neddragning av varulagret och genom att fastigheter för 400 Mkr sålts. Ett antal olönsamma verksamheter såldes, såsom tillverkningen av textilmaskinkomponenter i Tyskland och Singapore, tillverkningen av koniska rullager i Glasgow, KY, USA, aktieinnehavet i ett samriskföretag för tillverkning av vattenpumpspindlar i Italien och smedjan i Arvika. Dessa förändringar är bl a ett resultat av koncernens åtgärdsprogram för att minska kapitalbindningen. Målet är att minska varulagret med 2 miljarder kronor, sälja fastigheter för 1 miljard och att avyttra verksamheter motsvarande 3-4 miljarder inom ett par år. SKF-koncernens varulager uppgick 1999 till Mkr ( och 9 924)*. Varulagret i procent av årsförsäljningen uppgick till 23.5% (27.0 och 26.9)*. SKF-koncernens kundfordringar uppgick 1999 till Mkr (6 738 och 6 697)*. Kundfordringar i procent av årsförsäljningen uppgick till 17.9% (17.9 och 18.1)*. Det svenska försäkringsbolaget SPP beslöt på grund av överkonsolidering om en engångsåterbäring till sina kundföretag. Det belopp som tillfaller SKF-koncernens svenska bolag beräknas uppgå till cirka 250 Mkr. Det är ännu ej helt klarlagt när och på vilket sätt återbäringen kan tas i anspråk. Denna är därför inte beaktad i koncernens redovisning. Finansiering Vid utgången av 1999 uppgick SKF-koncernens totala räntebärande lån till Mkr (8 179 och 8 391)*. Pensionsskulderna uppgick till Mkr (7 139 och 6 171)*. Samtidigt fanns finansiella tillgångar om Mkr (3 237 och 4 761)*. Därav utgjorde kortfristiga finansiella tillgångar Mkr (2 353 och 3 931)*. Förändringen av SKF-koncernens räntebärande nettoskuld under 1999 framgår i koncernens finansieringsanalys. I juli 1997 tog koncernen upp ett långfristigt obligationslån om 200 miljoner USD, vilket användes för inlösen av det konvertibla obligationslån om 145 miljoner ECU som gavs ut * Siffror inom parentes visar motsvarande värden 1998 och Varulager i % av årsförsäljning Soliditet, %

5 KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS Belopp i miljoner kronor Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar och goodwill Nettovinst(-)/förlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar och verksamheter Skatter Förändring av rörelsekapital: Varulager Kundfordringar Leverantörsskulder Övriga rörelserelaterade tillgångar, skulder samt avsättningar netto Kassaflöde från rörelsen Investeringar i materiella anläggningstillgångar och verksamheter Försäljning av materiella anläggningstillgångar och verksamheter Kassaflöde efter investeringar, före finansiering Förändring av låneskulder Förändring av övriga långfristiga tillgångar och skulder samt avsättningar netto Utdelning till AB SKFs aktieägare Konvertering av obligationslån 189 Kassaflödeseffekt på kortfristiga finansiella tillgångar Förändring av kortfristiga finansiella tillgångar Ingående balans, 1 januari Kassaflödeseffekt Valutakurseffekt Utgående balans, 31 december Förändring av räntebärande nettoskuld under 1999 Ingående balans Valutakurs- Förändring av Utgående balans 1 januari 1999 effekt lån/tillgångar 31 december 1999 Lån, lång- och kortfristiga Avsättningar för pensioner Finansiella tillgångar; långfristiga kortfristiga Räntebärande nettoskuld Koncernens finansieringsanalys har justerats för köpta och sålda verksamheter med följande nettobelopp: Belopp i miljoner kronor Nettovinst(-)/förlust vid försäljning av verksamheter Justering av Förändring av rörelsekapital med anledning av köpta och sålda verksamheter: Varulager Kundfordringar Leverantörsskulder Övriga rörelserelaterade tillgångar, skulder samt avsättningar netto Kassaflödeseffekt från rörelsen i köpta och sålda verksamheter Kontant erlagd köpeskilling vid förvärv av verksamheter Övrig likvid - 3 Kontant erhållen köpeskilling vid avyttring av verksamheter Övrig likvid 22 Kassaflödeseffekt från köpta och sålda verksamheter efter investeringar, före finansiering Justering av Förändring av låneskulder med anledning av köpta och sålda verksamheter Justering av Förändring av övriga långfristiga tillgångar och skulder samt avsättningar med anledning av köpta och sålda verksamheter Kassaflödeseffekt i köpta och sålda verksamheter

6 KOMMENTARER TILL KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS Från och med 1999 presenteras koncernens finansieringsanalys i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 7 Redovisning av kassaflöden. Tidigare år har omarbetats enligt de nya principerna. Kassaflöde från rörelsen SKF-koncernens bruttokassaflöde, definierat som rörelseresultat plus avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar, uppgick 1999 till Mkr (1 098 och 4 477)*, vilket motsvarade 12.0% (2.9 och 12.1)* av koncernens försäljning. En omfattande neddragning av varulagret, Mkr efter justering för valutakursdifferenser, bidrog till årets starka kassaflöde. Neddragningen ingår i ett program som introducerats i koncernen i avsikt att minska kapitalbindningen och där målsättningen för varulagret satts till en reducering med totalt Mkr. Kassaflöde efter investeringar, före finansiering SKF-koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar minskade under året från Mkr 1998 till Mkr. Av koncernens totala investeringar i materiella anläggningstillgångar gick ca 98 Mkr (149 och 120)* till åtgärder för att förbättra koncernens yttre och inre miljö. Under 1999 investerade SKF-koncernen 73 Mkr i nya verksamheter, nämligen Development Engineering International Ltd. i Storbritannien och Altus Engineering Ltd. i Kanada. Bägge företagen har specialiserat sig på teknisk service och underhåll och investeringen ingick som en del i koncernens strategi att bygga upp kapacitet och kompetens på detta område. Försäljning av verksamheter avsåg främst textilmaskinkomponentverksamheten i Tyskland och Singapore, tillverkningen av koniska rullager i Glasgow, KY, USA samt smedjan i Arvika. Även flera fastigheter avyttrades under året. Koncernens finansieringsanalys har justerats för köpta och sålda verksamheter enligt specifikation på motsatt sida. Kassaflödeseffekt på kortfristiga finansiella tillgångar SKF-koncernen amorterade lån med ca Mkr under De räntebärande lånen uppgick till totalt Mkr vid årets slut (8 179 och 8 391)* och pensionsskulden till Mkr (7 139 och 6 171)*. Ränteutbetalningarna under året uppgick till 759 Mkr (715 och 682)* och ränteinbetalningarna till 254 Mkr (406 och 468)* (se Not 4). SKF-koncernen definierar kortfristiga finansiella tillgångar som kontanter och därmed jämförbara tillgångar (se Not 12). Koncernens finansieringsanalys har justerats för växelkursförändringar då orealiserade kursvinster och -förluster som är hänförbara till fluktuationer i växelkurser inte utgör kassaflöden. Under 1999 stärktes den svenska kronan, vilket fick en negativ återverkan på kortfristiga finansiella tillgångar med 39 Mkr. * Siffror inom parentes visar motsvarande värden 1998 och Kassaflöde efter investeringar, före finansiering, Mkr Investeringar i materiella anläggningstillgångar, Mkr

7 NOTER TILL KONCERNENS BOKSLUT Belopp i miljoner kronor där annat ej anges. Siffror inom parentes anger motsvarande värden 1998 och REDOVISNINGSPRINCIPER Allmänt Koncernens årsredovisning omfattar moderföretaget AB SKF och de företag i vilka AB SKF vid årsskiftet, direkt eller indirekt, kontrollerade mer än 50 procent av röstetalet. AB SKF och dess dotterföretag tillsammans betecknas som SKF-koncernen eller koncernen nedan. Företag där koncernens röstinnehav uppgår till minst 20 och högst 50 procent, och där koncernen samtidigt utövar ett väsentligt inflytande betecknas som Intresseföretag (se Not 28). Alla företag inom koncernen tillämpar de redovisningsprinciper som angivits i SKF Accounting and Financial Reporting Manuals. Dessa principer baseras i huvudsak på svensk god redovisningssed. De följer även i allt väsentligt de amerikanska principerna för redovisning (U.S. GAAP). Större skillnader mellan svensk god redovisningssed och U.S. GAAP beskrivs utförligare i Not 27. I beskrivningen av redovisningsprinciper hänvisas till SFAS, (Statements of Financial Accounting Standards) utgivna av Financial Accounting Standards Board i USA. Koncernredovisning dotterföretag Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden. Det innebär att eget kapital i koncernen omfattar eget kapital i moderföretaget och den del av eget kapital i dotterföretagen som tillkommit efter förvärvet. Skillnaden mellan anskaffningskostnaden för aktierna i ett dotterföretag och detta företags egna kapital vid förvärvstillfället, justerat i enlighet med koncernens redovisningsprinciper, har fördelats på identifierbara tillgångar och skulder som övertagits vid förvärvet. Belopp som inte kan fördelas redovisas som goodwill i balansräkningen om anskaffningskostnaden är det högre beloppet, eller som minskning av de förvärvade materiella anläggningstillgångarnas värden om anskaffningskostnaden är det lägre beloppet. Mellanhavanden inom koncernen och orealiserade internvinster har eliminerats i koncernens bokslut. Redovisning av andelar i intresseföretag Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden, varvid investeringarna upptas till koncernens andel av bolagens egna kapital, beräknad enligt koncernens principer, och koncernens andel av årets resultat efter skatt i intresseföretaget. omräknats med de genomsnittliga valutakurserna under räkenskapsåret (medelkurs). De omräkningsdifferenser som uppstått på grund av dagskursmetoden har direkt påverkat koncernens eget kapital. Boksluten för dotterföretag verksamma i höginflationsländer har omräknats enligt den s k monetära metoden (MIM-metoden) i enlighet med SFAS 52 Foreign Currency Translation. Balansräkningens monetära poster har därvid omräknats med balansdagens kurs, och icke-monetära balansposter och motsvarande poster i resultaträkningen har omräknats till historisk kurs (investeringskurs). Övriga resultaträkningsposter har omräknats med årets medelkurs. Omräkningsdifferenserna har fördelats på respektive rad i resultaträkningen. Transaktioner i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats med balansdagens kurs. Vinster och förluster som uppstått har delats upp i rörelserelaterade och finansiella och ingår i Årets resultat. Rörelserelaterade vinster och förluster ingår i Övriga rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader. Finansiella vinster och förluster ingår i Finansiella intäkter och kostnader netto. Terminskontrakt Terminskontrakt säkrar en viss del av budgeterade flöden av varor och tjänster mellan länder. Effekten av dessa terminskontrakt beaktas i resultatet först då ett kassaflöde från de budgeterade varorna och tjänsterna uppstår. Endast realiserade vinster och förluster ingår således som finansiella kursdifferenser i posten Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Kursvinster och kursförluster på terminskontrakt och lån, vilka tjänar som kurssäkring för nettoinvesteringar i utländska dotterföretag, ingår inte i Årets resultat. Dessa vinster och förluster, med avdrag för betald och latent skatt, förs direkt till eget kapital. Därigenom kvittas de mot omräkningsvinster respektive -förluster som uppstått vid omräkningen av de utländska dotterföretagens balansräkningar. För terminskontrakt av detta slag periodiseras ränteskillnaden mellan valutorna i resultaträkningen över respektive kontrakts löptid. Terminskontrakt, vilka ej tjänar som kurssäkring, har värderats till marknadsvärde och vinster och förluster ingår i Finansiella intäkter och kostnader netto. Omräkning av belopp i utländsk valuta Resultat- och balansräkningar för huvuddelen av de utländska dotterföretagen har omräknats till svenska kronor enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i de utländska dotterföretagens balansräkningar har omräknats till svenska kronor med de valutakurser som gällde vid årsskiftet (balansdagens kurs). Resultaträkningarna har 46

8 NOTER, KONCERNEN Valutakurser Resultat- och balansräkningar för utländska dotterföretag i nedanstående länder har omräknats till svenska kronor enligt följande kurser: Land Enhet Valuta Medelkurs Kurs 31 december Belgien 100 BEF Frankrike 1 FRF Indien 100 INR Italien 100 ITL Japan 100 JPY Kanada 1 CAD Nederländerna 1 NLG Schweiz 1 CHF Spanien 100 ESP Storbritannien 1 GBP Tyskland 1 DEM USA 1 USD Värdepapper För värdepappersinnehav tillämpar koncernen SFAS 115 Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities. Investeringar i marknadsnoterade aktier förekommer inte utan endast handelsinnehav (trading) i övriga värdepapper avsedda att säljas inom en snar framtid. Dessa har värderats till marknadsvärde, och förändringen har påverkat resultaträkningen. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningskostnad och verkligt värde. Verkligt värde avser återanskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet om detta är lägre. Anskaffningskostnad beräknas i enlighet med den s k FIFO-metoden (först in först ut). I anskaffningskostnaden ingår material, arbetskraft och tillverkningsomkostnader. Materiella och immateriella tillgångar Avskrivningar enligt plan beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. I vissa länder görs dock en lagenlig uppskrivning av anskaffningsvärdet. I dessa fall baseras avskrivningen på detta värde. Avskrivningssatserna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängder, i allmänhet 33 år för byggnader, år för maskiner och 4-5 år för verktyg, kontorsinventarier och fordon. Goodwill skrivs av planenligt under den ekonomiska livslängden, vilken normalt uppgår till 10 år men i vissa fall till 20 år. Avskrivningarna ingår i försäljningskostnader. Patent och liknande rättigheter är upptagna till anskaffningsvärdet och skrivs av planenligt över sina giltighetstider. Leasing För leasingavtal tillämpar koncernen SFAS 13 Leases vilken överensstämmer med redovisningsrådets rekommendation RR 6 Redovisning av leasingavtal. Hyrda tillgångar aktiveras och redovisas som anskaffning av anläggningstillgång om avtalet innebär att i stort sett alla rättigheter och skyldigheter som normalt karakteriserar ett ägande överförs till SKF-koncernen. Övrig förhyrning kostnadsförs under leasingperioden. Övriga rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader Övriga rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader inkluderar vinst och förlust vid försäljning av icke produktionsrelaterade anläggningstillgångar, vinst och förlust vid försäljning och nedläggning av företag och verksamheter, hyresintäkter, resultat från återförsäkringsverksamhet samt kursvinster och kursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär. Forskning och utveckling Utgifter för forskning och utveckling belastar resultatet när de uppkommer och ingår i Kostnad för sålda varor i resultaträkningen. Inkomstskatter Alla företag inom SKF-koncernen beräknar inkomstskatter i enlighet med de skatteregler och förordningar som gäller i de länder där vinsten beskattas. 47

9 NOTER, KONCERNEN Latenta skatter beräknas enligt SFAS 109 Accounting for Income Taxes. SFAS 109 kräver att latent skatt beräknas på basis av skillnader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värderingar av tillgångar och skulder, med användning av den s k liability method, vilken bl a innebär att förändringar i skattesatser påverkar årets resultat. Vidare skall latenta skattefordringar aktiveras i den mån de sannolikt kan utnyttjas. Skillnaden mellan bruttofordringarna och de belopp varmed de förväntas kunna utnyttjas utgörs av en värderingsreserv. Övriga skatter, i not 5, avser skatter som inte har karaktär av inkomstskatter och inte, enligt god redovisningssed, skall redovisas på annan plats i resultaträkningen. Avsättning har gjorts i koncernen för beräknade skatter på förväntade utdelningar från dotterföretagen till moderföretaget nästkommande år, däremot inte för skattekostnader som kan uppstå vid utdelning av resterande disponibla vinstmedel i utländska dotterföretag. Sjukvårdsförmåner SFAS 106 Employers Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions tillämpas inom SKF-koncernen. Den innebär att ett företag fortlöpande skall kostnadsföra de sjukvårdsförmåner och dylikt som intjänats av de anställda men som åtnjuts först efter pensioneringen. Till och med 1992 redovisades dessa kostnader vid utbetalning. Avsättningar Avsättningar definieras som förpliktelser vilka är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. I balansräkningen redovisas som avsättningar pensioner, latenta skatter, omstruktureringsreserver samt andra liknande poster såsom garantireserver och andra förmåner till anställda än pensioner. Finansieringsanalys Från och med 1999 presenteras koncernens finansieringsanalys i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 7 Redovisning av kassaflöden. Tidigare år har omarbetats enligt de nya principerna. Ändrade redovisningsprinciper Från och med 1997 redovisas avskrivningar på goodwill som försäljningskostnader i stället för administrationskostnader i resultaträkningen. Tidigare år har omräknats enligt de nya principerna. Från och med 1997 presenteras årsredovisningen i enlighet med Årsredovisningslag (1995:1554). Tidigare år har omklassifierats i enlighet härmed. Moderföretaget redovisar lämnade och erhållna koncernbidrag och vissa aktieägartillskott i resultaträkningen i avvaktan på att Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter träder i kraft år Enligt uttalande från Akutgruppen inom Redovisningsrådet skall sådana poster i första hand redovisas direkt mot eget kapital. Definitioner av nyckeltal Majoriteten av bolagen inom SKF-koncernen rapporterar resultatoch balansräkningar 11 gånger per år (10 under 1993 till 1996). Vid beräkningen av nyckeltal har de faktiska genomsnittsvärden som därvid uppstått använts. Beräkningen av nyckeltal utifrån de värden som presenteras i balansräkningen kan därför ge värden som avviker från de presenterade. 1. Andel eget riskbärande kapital Eget kapital ökat med minoritetsintressen och latent skatt, i procent av balansomslutningen vid årets slut. 2. Soliditet Eget kapital ökat med minoritetsintressen, i procent av balansomslutningen vid årets slut. 3. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning. 4. Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning exklusive icke räntebärande skulder. 5. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt, i procent av genomsnittligt eget kapital. 6. Vinstmarginal Rörelseresultat plus ränteintäkter, i procent av försäljningen. 7. Kapitalomsättning Försäljning dividerad med genomsnittlig balansomslutning. 8. Resultat i kronor per aktie Resultat efter skatt och minoritetsintressen dividerat med antal aktier. 9. Direktavkastning Utdelning i procent av börskurs vid årets slut. 10. P/E-tal Börskurs vid årets slut dividerad med resultat per aktie. 11. Medelantal anställda Totalt antal utförda arbetstimmar av alla anställda dividerat med normal full arbetstid under året. 48

10 NOTER, KONCERNEN 2. FORSKNING OCH UTVECKLING Utgifterna för forskning och utveckling uppgick till 756 (702 och 757). Koncernen ingår kontrakt att på uppdrag av externa kunder utveckla och tillverka prototyper av olika produkter. Kostnader hänförliga till sådana kontrakt uppgick till 11 (7 och 4). 3. AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Markanläggningar Byggnader Maskiner, andra tekniska anläggningar, inventarier, verktyg och installationer Goodwill Hyresrätter 1 Uppskrivningar Avskrivningar enligt plan redovisade som: Kostnad sålda varor Försäljningskostnader Administrationskostnader Engångsnedskrivningar om 100 (375 och 0) har inkluderats i avskrivningar enligt plan. 4. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Specifikation av finansiella intäkter och kostnader netto: Utdelningar hänförliga till - resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Totala utdelningar Ränteintäkter hänförliga till - resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Totala ränteintäkter Räntekostnader avseende - finansiella skulder och hänförliga till räntekostnader och liknande resultatposter pensioner och sjukvårdsförmåner och hänförliga till räntekostnader och liknande resultatposter (Not 14) Totala räntekostnader Kursdifferenser hänförliga till - resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar övriga ränteintäkter och liknande resultatposter räntekostnader och liknande resultatposter Totala kursdifferenser Nedskrivningar hänförliga till - resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Totala nedskrivingar Finansiella intäkter och kostnader netto Marknadsvärdering av handelsinnehav av värdepapper har påverkat Finansiella intäkter och kostnader med -15 (-11 och -20). Erhållna räntebetalningar uppgick till 254 (406 och 468). Erlagda räntebetalningar uppgick till 759 (715 och 682). 49

11 NOTER, KONCERNEN 5. SKATTER Till resultat efter finansiella intäkter och kostnader hänförlig: - skattekostnad latent skattekostnad/ skatteintäkt, netto Övriga skatter års latenta skattekostnad inkluderar en intäkt om 224 hänförlig till förändringen av värderingsreserven för latenta skattetillgångar. Av denna intäkt hänför sig 4 till en justering av den del av värderingsreservens ingående balans som fanns kvar vid årets slut. Justeringen berodde på en förändring av de omständigheter som påverkar möjligheterna att i framtiden utnyttja dessa latenta skattetillgångar. Latenta skattetillgångar: - långfristiga kortfristiga Avsättningar för latenta skatter: - långfristiga kortfristiga Avsättning för latenta skatter/ latent skattetillgång netto Skattefordringar kortfristiga 15 Skatteskulder kortfristiga Latenta skattetillgångar och avsättningar för latenta skatter, brutto, var hänförliga till: Avsättningar för pensioner och sjukvårdsförmåner Förlustavdrag Övriga Latenta skattetillgångar brutto Värderingsreserv Latenta skattetillgångar brutto, efter värderingsreserv Avsättningar för pensioner och sjukvårdsförmåner Varulager Materiella anläggningstillgångar Övriga Avsättning för latenta skatter brutto Avsättning för latenta skatter/ latent skattetillgång netto Företagsbeskattning Den svenska företagsskatten uppgick till 28 procent under 1999, 1998 och Den effektiva skattesatsen för resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före andel av resultat i minoritetsintressen, uppgick till 37 procent (18 och 28). Den huvudsakliga skillnaden mellan den lagstadgade skatten i Sverige och den effektiva skatten var: Skatt beräknad efter svensk skattesats Skillnad mellan skattesats i Sverige och utlandet Övriga skatter Icke skattepliktiga resultatposter netto Förändring av outnyttjade förlustavdrag Övrigt, inklusive omräkningsdifferenser Effektiv skatt Förlustavdrag Moderföretaget och vissa dotterföretag, främst i Sverige och Tyskland, hade den 31 december 1999 förlustavdrag som uppgick till (5 526 och 3 996). Dessa förlustavdrag förfaller enligt följande: och senare Den 31 december 1999 genererade de totala förlustavdragen efter värderingsreserv latenta skattetillgångar om 955. Förlustavdrag kan utnyttjas för att reducera framtida beskattningsbara inkomster. Utnyttjande i framtiden innebär inte minskad skattekostnad för koncernen. 50

12 NOTER, KONCERNEN 6. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Anskaffningsvärden: Årets Avyttrade Omräknings anskaffningar tillgångar Övrigt effekter Goodwill Patent och liknande rättigheter Hyresrätter Investeringar, övrigt Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Årets Avyttrade Omräknings avskrivningar tillgångar Övrigt effekter Goodwill Patent och liknande rättigheter Hyresrätter Investeringar, övrigt Netto bokfört värde Nedskrivningar av goodwill har inkluderats i avskrivningar med 0 (43 och 6). 7. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Anskaffningsvärden inklusive uppskrivningar: Årets Avyttrade Omräknings anskaffningar tillgångar Övrigt effekter Mark, markanläggningar och byggnader uppskrivningar Maskiner och andra tekniska anläggningar uppskrivningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående arbeten inkl. förskott Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Årets Avyttrade Omräknings avskrivningar tillgångar Övrigt effekter Markanläggningar och byggnader uppskrivningar Maskiner och andra tekniska anläggningar uppskrivningar Inventarier, verktyg och installationer Netto bokfört värde

13 NOTER, KONCERNEN Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar om 100 (375 och 0) har inkluderats i årets avskrivningar enligt plan. I kolumnen Övrigt ingår förvärvade och avyttrade bolag. Hyrda tillgångar som ingick i materiella anläggningstillgångar: Anskaffningsvärden: Mark, markanläggningar och byggnader Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Markanläggningar och byggnader Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Taxeringsvärden för svenska materiella anläggningstillgångar: Mark Byggnader LÅNGFRISTIGA FINANSIELLA TILLGÅNGAR Långfristiga finansiella fordringar D:o intresseföretag 1 Obligationer och andra värdepapper Den övervägande delen av långfristiga finansiella fordringar är bokförd till marknadsvärde. 10. KUNDFORDRINGAR Kundfordringar Växelfordringar Reserv för osäkra fordringar Förändringen av reserv för osäkra fordringar som belastat resultatet uppgick till 54 (80 och 74). 11. ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR Övriga kortfristiga fordringar D:o intresseföretag 1 1 Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Förskott till leverantörer KORTFRISTIGA FINANSIELLA TILLGÅNGAR Kortfristiga placeringar - i obligationer och andra värdepapper i statsskuldväxlar och statsobligationer hos banker övriga Kassa och bank Orealiserad förlust avseende handelsinnehav av värdepapper som påverkat finansiella intäkter och kostnader utgjorde den 31 december 15 (11 och 20). 9. VARULAGER Varulager efter avdrag för avsättning för inkurans: Råvaror och förnödenheter Produkter i arbete Färdiga varor

14 NOTER, KONCERNEN 13. EGET KAPITAL Aktiekapital Aktiekapitalet den 31 december 1999 hade följande sammansättning (nominellt värde kronor per aktie): Antal utestående aktier Totalt nominellt belopp A-aktier B-aktier En A-aktie har en röst och, efter ändring av bolagsstämman 1999, har en B-aktie en tiondels röst (tidigare tusendels). Bundna reserver I Sverige och vissa andra länder där SKF-koncernen är verksam, har moderföretaget och dess dotterföretag bundna reserver som enligt lag inte får disponeras för utdelning. Enligt den svenska aktiebolagslagen måste 10 procent av årets vinst avsättas till reservfonden (ingår i bundna reserver) tills denna tillsammans med överkursfonden uppgår till 20 procent av aktiekapitalet. Överkurs, som erlagts vid nyemission, skall för nyemissioner från och med 1997 tillföras överkursfonden. Överkurs vid nyemission före 1997 har tillförts reservfonden. I länder där lagstadgad uppskrivning av tillgångar görs måste ett belopp motsvarande nettouppskrivningen tillföras bundna reserver. Skattelagstiftningen i Sverige och vissa andra länder ger företag möjlighet att göra avsättningar till obeskattade reserver. Företagen kan sålunda i viss utsträckning disponera redovisade vinster så att de stannar kvar i rörelsen utan att omedelbart beskattas. I balansräkningen redovisas det ackumulerade värdet av dessa avsättningar, minskat med därtill hänförliga latenta skatter, under rubriken bundna reserver. Även skillnader mellan rapportering i lokalt bokslut och rapportering för koncernredovisningsändamål behandlas som bundna reserver. I maj 1992 emitterade AB SKF ett konvertibelt obligationslån om 145 miljoner XEU med s k nollkupongkonstruktion som löpte med 8.75 procents ränta. Vid full konvertering på förfallodagen av utestående nominellt lånebelopp, 286 miljoner XEU, skulle B-aktier ha utgivits. I juni 1997 påkallade SKF inlösen av det konvertibla obligationslånet och ett antal obligationsinnehavare valde då att konvertera sina obligationer till aktier i stället för kontant inlösen. Genom konverteringen i juli 1997 emitterades nya aktier av serie B. Det totala antalet aktier efter emissionen uppgår till Konverteringskursen på knappt 225 kr per aktie innebar en ökning av koncernens bundna egna kapital med 189 Mkr. Fritt eget kapital Beloppet omfattar de vinster som är disponibla för utdelning från moderföretaget och de som fritt kan överföras från dotterföretag till moderföretaget inom ett år. Beloppet har minskats med eventuella ackumulerade förluster i andra dotterföretag. Vid bestämmande av de belopp som fritt kan överföras har hänsyn tagits till valutarestriktioner och andra legala hinder men inte till respektive dotterföretags finansiella situation. Förändring av eget kapital Aktie- Bundna Fritt eget kapital reserver kapital Summa Ingående balans Utdelning till aktieägarna Konvertering av obligationslån Årets resultat Överföring mellan bundna och fria reserver Omräkningsdifferenser Utgående balans Utdelning till aktieägarna Årets resultat Överföring mellan bundna och fria reserver Omräkningsdifferenser Utgående balans Utdelning till aktieägarna Årets resultat Överföring mellan bundna och fria reserver Omräkningsdifferenser Utgående balans Koncernens eget kapital har påverkats av de omräkningsdifferenser som uppstår vid användning av dagskursmetoden (se Not 1). Nedan beskrivs förändringarna i de ackumulerade omräkningsdifferenserna, vilka ingick i eget kapital. Ingående balans Omräkningsdifferenser Vinster/förluster vid kurssäkring av nettoinvesteringar i utländska dotterföretag, netto efter skatt Utgående balans

15 NOTER, KONCERNEN 14. AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH SJUK- VÅRDSFÖRMÅNER Avsättningar för pensioner Avsättningar för sjukvårdsförmåner och dylikt Avsättningar för pensioner Pensionskostnaderna uppgick till 654 (848 och 574), varav räntedelen beräknats till 274 (309 och 284). Underlaget för ränteberäkningen utgörs huvudsakligen av pensioner i Sverige, Tyskland och USA. De räntesatser som använts är 3.6% (4.9 och 3.7) avseende indexreglerade svenska pensioner och 3.5% (3.5 och 3.5) avseende pensionsförpliktelser uttryckta i fasta belopp. För de tyska bolagen, som stod för i snitt 70% av koncernens pensionsskuld, har en räntesats om 6.0% (6.5 och 6.5) använts. 16. LÅNGFRISTIGA LÅN Den 31 december uppgick långfristiga lån, exklusive belopp som förfaller till betalning inom ett år, till: Obligationslån (förfalloår ) räntesatser % * Banklån (förfalloår ) räntesatser % * Övriga lån (förfalloår ) räntesatser % * * 31 december 1999 De belopp som förfaller till betalning inom ett år redovisas som kortfristiga lån (se Not 19). Långfristiga lån per 31 december 1999 skall amorteras enligt följande: Avsättningar för sjukvårdsförmåner och dylikt Koncernen har åtaganden som gäller förmåner efter pensioneringen gentemot de flesta anställda i USA. Förmånerna, för vilka medel ej avsatts i stiftelser, omfattar sjukvårds- och livförsäkringsförmåner för pensionerade anställda som uppfyller vissa krav. Kostnaderna för sjukvårdsförmåner och dylikt uppgick till 121 (106 och 90), varav räntedelen beräknas till 98 (89 och 86). Se även avstämning till amerikanska redovisningsprinciper i Not 27.6 Avsättningar för pensioner och sjukvårdsförmåner. 15. ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Avsättningar för andra förmåner till anställda än pensioner Övriga avsättningar Avsättningar för andra förmåner till anställda än pensioner omfattar den anställdes rätt till speciella förmåner när han/hon lämnar företaget, antingen före eller på pensionsdagen. Förmånen utbetalas som en engångssumma och inte under den anställdes återstående livstid. Italien utgör cirka 76% av den totala avsättningen för sådana förmåner och senare Vissa lånevillkor innehåller begränsningar som främst avser ytterligare pantförskrivning av tillgångar, ytterligare upplåning samt betalning av utdelningar inom koncernen. Den 31 december hade säkerhet för långfristiga lån ställts med 370 (511 och 389). Skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde på långfristiga lån var obetydlig, efter beaktande av relaterade ränteswapar. Marknadsvärdet har beräknats genom att diskontera lånens framtida betalningsströmmar med de räntesatser som gällde detta datum. 17. ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER Långfristig del av finansiella leasingavtal (se Not 18) Övrigt

16 NOTER, KONCERNEN 18. HYRDA TILLGÅNGAR 21. ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Framtida minimiåtaganden avseende finansiella leasingavtal och övriga ej uppsägningsbara (inom ett år) leasingavtal uppgick den 31 december 1999 till: Finansiella Övriga leasingavtal leasingavtal och senare Avgår: ränta, skatt, underhåll och försäkring - 9 Nuvärde av minimibetalningar enligt finansiella leasingavtal 40 Avgår: kortfristig del - 15 Långfristig del av finansiella leasingavtal (se Not 17) 25 Nettokostnaden för övriga leasingavtal var 186 (300 och 291). Villkorade hyror och intäkter från uthyrning i andra hand var obetydliga under dessa år. Övriga kortfristiga skulder D:o intresseföretag 2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter I upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ingår upplupen semesterersättning med 605 (701 och 633), samt upplupna arbetsgivaravgifter med 417 (473 och 493). 22. STÄLLDA SÄKERHETER Följande panter har ställts som säkerhet för lån och andra åtaganden: Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Övriga panter Inteckningar tas upp till nominella värden och övriga panter till bokförda värden. De ställda panterna utgjorde säkerhet för lån och andra åtaganden om 580 vid utgången av 1999 (638 och 520). 19. KORTFRISTIGA LÅN Banklån Övriga kortfristiga lån Kortfristig del av långfristiga lån Det högsta skuldbeloppet, exklusive kortfristig del av de långfristiga lånen, vid något månadsskifte var (2 348 och 1 926). Genomsnittligt utestående belopp per månadsskifte var (1 605 och 1 995). Vägd genomsnittlig ränta var 5.7% (7.8 och 8.7). Räntan per den 31 december 1999 var 6.2%. Utestående genomsnittliga belopp och vägda genomsnittliga räntor har beräknats på utestående belopp vid slutet av varje månad. Vid årets slut hade koncernen långfristiga ej utnyttjade kreditlöften på som förfaller Löftesprovision (commitment fee) på mellan % och 0.125% utgår på dessa kreditlöften. 20. LEVERANTÖRSSKULDER Leverantörsskulder Växelskulder ANSVARSFÖRBINDELSER Diskonterade växelfordringar Övriga borgens- och ansvarsförbindelser GEOGRAFISK INFORMATION Geografisk fördelning av försäljning: Sverige Europa (exklusive Sverige) USA och Nordamerika Övriga länder Tillgångar (exklusive kontanter, banktillgodohavanden, kortfristiga investeringar och interna fordringar och aktieinnehav, men före koncernelimineringar) uppgick den 31 december till ( och ). Geografiskt fördelade sig dessa på följande sätt: Sverige Europa (exklusive Sverige) USA och Nordamerika Övriga länder

17 NOTER, KONCERNEN 25. LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER FÖR ANSTÄLLDA Löner och Sociala Löner och Sociala Löner och Sociala andra kostnader andra kostnader andra kostnader ersättningar (varav pensions- ersättningar (varav pensions- ersättningar (varav pensionskostnader) kostnader) kostnader) Moderföretaget i Sverige (61) (80) (53) Dotterföretag i Sverige (141) (291) (148) Dotterföretag utomlands (451) (473) (373) (653) (844) (574) Specifikation av löner och andra ersättningar: Styrelse/VD Övriga Styrelse/VD Övriga Styrelse/VD Övriga (varav tantiem) anställda (varav tantiem) anställda (varav tantiem) anställda Moderföretaget i Sverige 9 (5) (1) 92 Totalt moderföretaget i Sverige Dotterföretag i Sverige (1) (1) Totalt dotterföretag i Sverige Dotterföretag utomlands 82 (2) (2) (3) Totalt dotterföretag utomlands Koncernen 104 (7) (3) (5) Totalt koncernen Geografisk fördelning av löner och andra ersättningar i dotterföretag utomlands: Styrelse/VD Övriga Styrelse/VD Övriga Styrelse/VD Övriga (varav tantiem) anställda (varav tantiem) anställda (varav tantiem) anställda Frankrike Italien 6 (1) Tyskland (1) Övriga västra Europa exklusive Sverige (1) (2) 941 Centrala/östra Europa USA (1) Övriga Nordamerika Latinamerika Asien 22 (1) Afrika Totalt dotterföretag utomlands

18 NOTER, KONCERNEN Vid ordinarie bolagsstämma 1999 beslutades om arvode till styrelsen om kronor Vid konstituerande styrelsemöte beslutades att detta arvode skulle fördelas med kronor till ordföranden och kronor till envar av övriga stämmovalda ledamöter, som ej är anställd i bolaget. Giovanni Mario Rossignolo är ordförande i SKFs italienska dotterföretag. Hans arvode för 1999 för detta uppdrag uppgick till ITL Sune Carlsson, koncernchef och verkställande direktör, erhöll lön och andra ersättningar från bolaget om sammanlagt kronor , varav kronor utgjorde bonus. Sune Carlssons fasta årslön för 1999 uppgick till kronor AB SKF har under 1999 avsatt ett belopp motsvarande 35% av den fasta årslönen till Sune Carlssons kommande pensionsförmåner. Vid eventuell uppsägning från bolagets sida uppbär Sune Carlsson avgångsvederlag uppgående till maximalt två årslöner. För personer i koncernens ledning finns regler om tillägg till ålderspension utöver ordinarie plan. Det sammanlagda åtagandet för denna förmån är reserverat för i koncernens balansräkning. Vid eventuell uppsägning från bolagets sida av personer i koncernens ledning utgår avgångsvederlag uppgående till maximalt två årslöner. SKF införde 1996 ett optionsprogram för koncernens ledande befattningshavare. Programmet, som är baserat på koncernens resultat, riktar sig för närvarade till cirka 120 personer och innebär att dessa tilldelas köpoptioner på redan utgivna aktier i SKF. För 2000 kommer 1996 års optionsprogram att ersättas av ett personaloptionsprogram på befintliga aktier. Eventuell tilldelning enligt detta program kommer att ske första gången år Ersättning till koncernens valde revisor, Arthur Andersen AB, uppgick för räkenskapsåret 1999 till 17 Mkr avseende revision. För andra uppdrag än revision uppgick ersättningen till 10 Mkr. Moderbolagets andel uppgick till 126 Tkr avseende revision och 816 Tkr för andra uppdrag än revision. 26. MEDELANTAL ANSTÄLLDA Antal Varav män Antal Varav män Antal Varav män anställda (procent) anställda (procent) anställda (procent) Moderföretaget i Sverige % % % Dotterföretag i Sverige % % % Dotterföretag utomlands % % % % % % Geografisk fördelning av medelantal anställda i dotterföretag utomlands: Antal Varav män Antal Varav män Antal Varav män anställda (procent) anställda (procent) anställda (procent) Frankrike % % % Italien % % % Tyskland % % % Övriga västra Europa exklusive Sverige % % % Centrala/östra Europa % % % USA % % % Övriga Nordamerika % % % Latinamerika % % % Asien % % % Afrika % % % % % % 57

19 U.S. GAAP 27. AMERIKANSKA REDOVISNINGSPRINCIPER U.S. GAAP En årlig rapport, Form 20-F, sammanställs och sänds till Securities and Exchange Commission (SEC), USA. Koncernens redovisningsprinciper baseras i huvudsak på svensk god redovisningssed. I de fall som beskrivs nedan skiljer sig dessa från amerikanska redovisningsprinciper (U.S. GAAP): 1. Latenta skatter Justeringsposten för latenta skatter är föranledd av vissa av nedanstående poster. 2. Uppskrivning av materiella anläggningstillgångar I vissa länder medges uppskrivning av materiella anläggningstillgångar utöver anskaffningskostnaden. Sådana uppskrivningar accepteras inte av U.S. GAAP. 3. Aktivering av räntekostnader Koncernen har inte aktiverat räntekostnader som uppstått i samband med finansiering av nyuppförda anläggningstillgångar. Sådana räntekostnader belastar resultatet direkt. Enligt U.S. GAAP skall sådana räntekostnader aktiveras som materiell anläggningstillgång och skrivas av enligt plan. 4. Aktivering av kostnader för datorprogramvara Koncernen har inte aktiverat kostnader för datorprogram avsedda för internt bruk som uppstått i samband med egen utveckling eller vid inköp. Sådana kostnader för datorprogram belastar resultatet direkt. Enligt U.S. GAAP skall sådana kostnader för datorprogram aktiveras som materiell anläggningstillgång och skrivas av enligt plan. 5. Avsättningar för omstruktureringar Avsättningar för omstruktureringar har gjorts i enlighet med svenska redovisningsprinciper. U.S. GAAP är mer restriktiv beträffande vilka omstruktureringar som anses kvalificera för avsättningar. Bland annat krävs att omstruktureringarna skall vara offentliggjorda och villkoren kända för de anställda som berörs före bokslutsdagen. De avsättningar som har reverserats för U.S. GAAPavstämningen förklaras huvudsakligen av att ovannämnda krav ej har uppfyllts. införandet av SFAS 87. Detta beräkningssätt avviker i en del länder från lokala regler och föreskrifter. Koncernen har pensionsåtaganden definierade enligt SFAS 87 i flera länder, huvudsakligen Sverige, Tyskland, Frankrike, USA och Spanien. Det svenska pensionsåtagandet utgör ett tillägg till lagstadgade åtaganden och förmånerna bestäms genom överenskommelser mellan fackföreningar och arbetsgivare. Det franska åtagandet överensstämmer med fransk arbetslagstiftning. Åtagandena i Tyskland, Spanien och USA utgör tillägg till ländernas sociala lagstiftning. I USA och Frankrike är pensionsåtagandena placerade i pensionsstiftelser. Förmånerna i dessa länder bestäms av en kombination av ålder, lön och anställningstid och utgår till alla anställda som uppfyller kraven på ålder och anställningstid samt vissa övriga krav. Enligt SFAS 132 skall in- och utgående balanser för pensionsrätt och stiftelsers fonderade förmögenhet redovisas. De antaganden som använts för beräkning av förändringar i förmögenheten samt de avsättningar som gjorts skall anges. Följande uppställningar beskriver koncernens pensionsåtaganden enligt SFAS 132. Förändring av intjänad andel av förväntad pensionsrätt (PBO) Pensionsrätt vid årets början Pensioner intjänade under året Ränta på pensionsskuld Avveckling av pensionsåtagande Ändringar i pensionsplan Justeringar* Aktuarieberäknad förlust Pensionsutbetalningar Övrigt Valutakursdifferenser Pensionsrätt (PBO) vid årets slut * Justeringar för tillkomna/avvecklade bolag och verksamheter. 6. Avsättningar för pensioner och sjukvårdsförmåner Avsättningar för pensioner och sjukvårdsförmåner samt årets pensionskostnad beräknas av företagen inom koncernen enligt lokala regler och föreskrifter. Avsättningar för pensioner Enligt U.S. GAAP tar man vid beräkning av den årliga pensionskostnaden hänsyn till uppskattade framtida löneökningar, pensionsålder samt en del andra faktorer beroende på pensionsplan och justerar för det överskott eller underskott som uppstod vid 58

20 NOTER, KONCERNEN Förändring i pensionsstiftelsers fonderade förmögenhet Värde vid årets början Verklig avkastning Arbetsgivares bidrag Ändringar i pensionsplan - 32 Pensionsutbetalningar Övrigt 1-3 Valutakursdifferenser Marknadsvärde vid årets slut Avsättning för PBO utöver pensionsstiftelsers fonderade förmögenhet Ännu ej resultatredovisad underreservering vid införandet av SFAS Ännu ej resultatredovisad kostnad för förbättrade förmåner Ännu ej resultatredovisad aktuarieberäknad vinst(-)/förlust Avsättning PBO, icke fonderad, netto Vägda genomsnittliga antaganden per 31 december Diskonteringsränta Förväntad avkastning i pensionsstiftelser Årlig löneökning Specifikation av årets kostnad för pensioner Pensioner intjänade under året Ränta på avsättning för pension Förväntad avkastning i pensionsstiftelser Amortering av - ännu ej resultatredovisad underreservering vid införandet av SFAS ännu ej resultatredovisad kostnad för förbättrade förmåner ännu ej resultatredovisad aktuarieberäknad förlust Övrigt* Årets kostnad för pensioner, netto * Inkl. kostnad om 72 under 1999 på grund av driftsinställelse. PBO = Projected Benefit Obligation Avsättningar för sjukvårdsförmåner och dylikt Koncernen har åtaganden definierade enligt SFAS 106 för sjukvårdsförmåner och dylikt för anställda i USA. Förmånerna omfattar pensionerade anställda som uppfyller vissa krav. Svensk redovisningssed överensstämmer med U.S. GAAP vad gäller avsättningar för sjukvårdsförmåner. Förändring av avsättning för sjukvårdsförmåner och dylikt efter pensioneringen Ackumulerat åtagande vid årets början Förmåner intjänade under året Ränta på skuld Försäkringstagares bidrag 2 2 Aktuarieberäknad förlust/vinst(-) Utbetalning av förmåner Övrigt Valutakursdifferenser Ackumulerat åtagande vid årets slut Förändring i stiftelsers fonderade förmögenhet Arbetsgivares bidrag Försäkringstagares bidrag 2 2 Utbetalning av förmåner Marknadsvärde vid årets slut Avsättning, icke fonderad i stiftelser Ännu ej resultatredovisad förändring av förmåner Ännu ej resultatredovisad aktuarieberäknad förlust Avsättning, icke fonderad, netto Vägda genomsnittliga antaganden per 31 december Diskonteringsränta Antagen årlig ökningstakt av kostnaden per capita för de avtalade sjukvårdsförmånerna för pensionärer under 65 år år och äldre Denna årliga ökningstakt förväntas minska med 0.4 procentenheter om året, för att slutligen stabiliseras på 6%. Avsättning för att återspegla lägsta pensionsskuld enligt SFAS Belopp inkluderat i totalt resultat enligt SFAS 130 på grund av förändring av lägsta pensionsskuld Pensionsstiftelsernas tillgångar är till största delen placerade i värdepapper och obligationer. 59

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer